Ďakujem.

Páni poslanci, panie poslankyne, vyhlasujem všeobecnú rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

Chce sa vyjadriť k rozprave pán minister Magvaši?

Nech sa páči.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok