Ďakujem, pán predseda, za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí hostia, veľmi ma teší, že kolegovia z hnutia Obyčajných ľudí si osvojili našu referendovú otázku alebo tú snahu potvrdzujú, posilnia, aby sa znížil počet poslancov tu v Národnej rade. Môžeme sa rozchádzať v tom, že tie dôvody, ktoré nás viedli k tomu, aby sme takýto spoločný cieľ vytýčili, či sú politické, alebo nejaké iné. My ani v strane SaS, ani v kuloároch, alebo medzi sebou nevychádzali sme z tých dôvodov politických a určite neradi alebo opatrnejšie by sme vychádzali aj z tých pojmov, ako sú darmožráči. Hlavným dôvodom, prečo sme si iniciovali aj túto otázku v našom referende, je to, že Slovensko na svoje pomery, či už geografické, občianske, organizačné či administratívne, je prebujnené úradmi a administratívou. Vrátane tejto administratívy na najvyššej úrovni samosprávy takisto musíme urobiť redukčné opatrenia.

Slovensko svojím obyvateľstvom nevyrovnáva sa ani polovici aglomerácie Paríža alebo nemôžeme to porovnávať s mestami, ako je New York, a napriek tomu tu máme 19 rôznych úradov, či už na krajských, alebo na obvodných úrovniach štátnej správy. Okrem toho, samozrejme, nad nimi máme aj národnú úroveň tejto štátnej správy vo forme rezortov a rezortných úradov, inštitúcií a agentúr.

Slovensko sa musí stať, tak ako pred dvoma dňami pán profesor Číž tu povedal, síce momentálne je chápané ako najmenšia krajina alebo najmenšia republika stredoeurópskeho priestoru, musí sa stať najväčším veľkomestom tohto priestoru vrátane toho, že bude najefektívnejším veľkomestom a, dovolím si myslieť a veriť tomu, že aj najkrajším veľkomestom stredoeurópskeho priestoru. K tomu je potreba, ja by som nerád používal slovo reforma, lebo toto slovo je dostatočne devalvované, ale musíme dať, musíme začať s modernizáciou celkovej, celej verejnej správy, čo sa týka aj štátnej správy, čo sa týka aj samosprávy, a vrátane, ešte raz opakujem, najvyššej úrovni počínajúc, začínajúc od najvyššej úrovne.

Preto si nemyslíme, že 150 poslancov na toto veľkomesto je primeraný počet alebo patričný počet. Preto si dovolíme myslieť, že pre toto veľkomesto je počet 100 poslancov, je dostačujúce na to, aby bola zabezpečená aj politická polarizácia, aby boli dostatočne zabezpečené aj regionálne záujmy, aj politické záujmy z každého kúta či už republiky, alebo politickej palety.

Preto si dovoľujeme s vierou, alebo vychádzajúc z viery, že tento návrh prejde do druhého čítania, aj v mene nášho celého klubu s kolegom Laurenčíkom predniesť následne potom pozmeňujúci návrh, aby to číslo, ktoré momentálne je na úrovni 79 poslancov, sa zmenilo na 100. Oveľa ľahšie sa bude vychádzať z toho čísla aj pri tom, keď chceme zabezpečiť aj zastúpenie regiónov. Naschvál nehovorím o okresoch, ktoré odznelo ako v úvodnej reči pána predkladateľa, nakoľko si sám myslím a predpokladám, že väčšina si to myslí tiež, že momentálne vo verejnej správe Slovenskej republiky pojem okresu sa znížil čisto len na štatistickú jednotku. Také rozdiely, aké sú v okresoch, či už v rozmere, či už v obyvateľstve, či už v pozícii geografickej, nedajú sa dlhodobo udržiavať. Niektoré okresy vôbec nesledujú prirodzený regionalizmus v danom kraji alebo v danej oblasti, preto by som radšej hovoril do budúcnosti o hospodárskych regiónoch Slovenska.

Veľmi rád onedlho by som vám aj predstavil moju predstavu o hospodárskych regiónoch, ktorých je na Slovensku 22, a tieto regióny, ktoré sledujú prirodzené aglomerácie alebo prirodzenú súvzťažnosť jednotlivých obcí, by mali tvoriť základ toho, kto aký región, kto akú zemepisnú oblasť by mal zastupovať v tomto parlamente. Samozrejme, toto je len predstava, návrh či koncept toho, ak by sme chceli uvažovať aj o tom, že celé Slovensko by nemalo byť jedným veľkým volebným obvodom.

Návrh už aj z toho, že ten hlavný cieľ - zníženie počtu poslancov - je totožný s naším pôvodným návrhom, ja predpokladám, že aj v mene nášho klubu môžem povedať, že podporujeme, a veľmi rád niektoré zmeny, ktoré by sme navrhovali, uskutočníme v druhom čítaní.

Ďakujem za vašu pozornosť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok