Vážený pán predsedajúci,

vážené dámy poslankyne,

vážení páni poslanci,

s poznaním náročnosti prerokúvanej problematiky zmeny a doplnenia Ústavy Slovenskej republiky využívam možnosť predstúpiť pred vás so svojím príspevkom na podporu navrhovaných úprav so zameraním sa na články 60, 61 a 63 týkajúce sa Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.

Zdôrazňujem, že z navrhovaných úprav Ústavy Slovenskej republiky vyplývajúce rozšírenie pôsobnosti a kompetencie Najvyššieho kontrolného úradu nepotrebuje tento úrad. Je to potreba spoločnosti daná jej vývojom od vzniku Slovenskej republiky v roku 1993. Je to potreba Národnej rady Slovenskej republiky a občanov tohto štátu. Veď práve tento úrad je tým, kto zabezpečuje spätnú väzbu pre vás poslancov Národnej rady Slovenskej republiky pri napĺňaní vašich rozhodnutí. Z tohto úradu plynú k vám objektívne informácie a správy, ako sa realizujú vami prijaté právne akty. Niektorí z vás sa už stretli aj osobne s tým, čo by bolo potrebné preveriť, ale čo náš úrad pre nedostatok kompetencií nemohol skontrolovať. Veľakrát nám všetkým ostávalo potom už len bezmocne sledovať, ako sa stráca majetok štátu bez toho, aby sme mohli poukázať na príčiny a zodpovednosť za nehospodárnosť a pre štát negatívnu ekonomickú činnosť.

Tak ako sa i v dôvodovej správe uvádza, máme dosť poznatkov o tom, ako sa predmetná problematika vyriešila napríklad v susedných štátoch, respektíve v štátoch Európskej únie. Prečo sa teda neučiť na chybách druhých, ale na vlastných. V ekonomicky vyspelých štátoch je porovnateľný obsah navrhovaných úprav našej ústavy zapracovaný a odskúšaný. Kompetencie najvyšších kontrolných úradov týchto štátov sú v praxi overené. Pritom nejde len o bezhlavé kopírovanie ich ustanovení, ale o aplikáciu poznatkov a skúseností uvedených úradov na podmienky nášho štátu. Pri mojich zahraničných cestách sa ma predstavitelia najvyšších kontrolných inštitúcií pýtali napríklad na pôsobnosť nášho úradu v oblasti podnikateľských subjektov s účasťou štátu, verejnoprávnych inštitúcií, poisťovní, Fondu národného majetku a podobne. Pri uvedení skutočností, že tieto veci sú mimo nášho pôsobenia, čudovali sa, že hospodárenia v týchto oblastiach neboli doteraz kontrolované. Zdôrazňujem, nezávislým kontrolným orgánom. Pritom nejde len o kontrolu pre kontrolu, ale ide o potreby Národnej rady a príslušných ústredných orgánov štátnej správy pri legislatívnom, správnom a riadiacom procese.

Taktiež z hľadiska našich integračných snáh o vstup do Európskej únie je dôležité, aby boli predmetné kompetencie Najvyššieho kontrolného úradu prijaté v súlade so zásadami Límskej deklarácie INTOSAI o organizácii nezávislej finančnej kontroly a v súlade so štandardmi kontrolnej činnosti krajín Európskej únie vrátane Európskeho účtovného dvora. Veď jednou z kapitol na posudzovanie pripravenosti Slovenskej republiky na vstup do Európskej únie je aj finančná kontrola. Je preto čas v tejto oblasti zabezpečiť pripravenosť tak, aby pri rokovaniach bolo možné túto len potvrdiť. K tomu v tomto období spejú aktivity Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky a Úradu vlády Slovenskej republiky.

Práve v súvislosti s citovanými aktivitami je zaujímavá negatívna reakcia predstaviteľov samosprávy na možnosť kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami miest a obcí. Zástupcovia miest a obcí nevidia zrejme snahu o pomoc pri správe ich majetku kontrolou závažných prípadov nezávislým kontrolným orgánom. Je to hádam obava, že budú odhaľované ich prípadné negatívne činnosti? Čo je v záujme občanov tohto štátu? Mať istotu, že s ich majetkom sa nakladá správne alebo takúto istotu nemať?

Je historicky aj praxou preukázané, že vnútorný kontrolný systém nemá a fakticky nemôže mať jednoznačne objektívne kontrolné zistenia. Dokazujú to práve poznatky našich kontrolórov zisťovaním nedostatkov v každej preverovanej oblasti. Svedčia o tom aj poznatky z realizácie účelovo pridelených finančných prostriedkov zo štátnych fondov mestám a obciam. Nie je záruka, že za 5 alebo 10 rokov nebudeme konštatovať, že obce a mestá sa tunelujú a štát nemá možnosť tomu zabrániť účinnou kontrolou hlavne v záujme občanov.

Spomeňme si na zdravotné poistenie, Fond národného majetku a niektoré akciové spoločnosti s účasťou štátu. Pritom nezávislá kontrola hospodárenia obcí a miest zo strany štátu je vo vyspelých štátoch Európskej únie overená a osvedčená. Je potrebné uviesť, že v žiadnom prípade nemôže byť v záujme štátu kontrolovať výkonné a rozhodovacie právomoci zastupiteľstiev, primátorov a starostov miest a obcí. Je to ponuka pomoci pri ich činnosti. Výsledky kontroly v tejto oblasti by okrem iného mali slúžiť ako objektívny prameň poznania aj pre Národnú radu Slovenskej republiky, a teda aj pre vašu zákonodarnú činnosť.

Na záver si dovoľujem pripomenúť, že podrobné zdôvodnenie potreby novelizácie je uvedené v dôvodovej správe k návrhu zmien a doplnkov Ústavy Slovenskej republiky. S týmto zdôvodnením sa Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky stotožňuje. Považoval som však za povinnosť zdôrazniť dôležitosť tohto materiálu a prijatie jeho obsahu.

Ďakujem za pozornosť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok