Vážený pán predsedajúci,

vážené kolegyne poslankyne,

vážení kolegovia poslanci,

vážené dámy,

vážení páni,

dovoľte mi, aby som v súlade s § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov vystúpil pri rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky v prvom čítaní o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky číslo 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona číslo 244/1998 Z. z. a ústavného zákona číslo 9/1999 Z. z. (tlač 643).

Čo sa týka môjho stanoviska k návrhu ústavného zákona v prvom čítaní konštatujem, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

Z vecného hľadiska som toho názoru, že predložený návrh ústavného zákona rieši predovšetkým tie otázky, ktoré sa javia z hľadiska ústavného vývoja ako najaktuálnejšie, aj keď je ešte celý rad ďalších otázok, ktoré bude potrebné v budúcnosti riešiť.

Účelom predloženej novely je skvalitniť ústavný systém Slovenskej republiky, posilniť uplatňovanie základných práv a slobôd občanov Slovenskej republiky a predovšetkým vytvoriť potrebný ústavný priestor na plnenie záväzkov Slovenskej republiky a najmä vytvoriť potrebný ústavný priestor na plnenie záväzkov Slovenskej republiky, ktoré vyplývajú z uzatvorených medzinárodných zmlúv pre prípadný vstup Slovenskej republiky do medzinárodnej organizácie.

Novela zakladá nevyhnutný ústavnoprávny základ na riadne plnenie záväzkov, ktoré prevzala Slovenská republika uzatvorením Európskej dohody zakladajúcej pridruženie medzi Slovenskou republikou na jednej strane a európskymi spoločenstvami a jeho členskými štátmi na druhej strane. Novela tiež odstraňuje zvýhodnenie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky v oblasti ústavnej ochrany ich postavenia.

S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu výboru vyplývajú z § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na tom, že po rozprave odporučí predmetný návrh ústavného zákona prerokovať v druhom čítaní.

Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 663 zo dňa 25. mája 2000 prideliť návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky číslo 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona číslo 244/1998 Z. z. a ústavného zákona číslo 9/1999 Z. z., na prerokovanie všetkým výborom Národnej rady Slovenskej republiky okrem Mandátového a imunitného výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií štátnych funkcionárov, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európsku integráciu, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a Osobitného kontrolného výboru Národnej rady na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby.

Za gestorský výbor navrhujem v súlade s citovaným návrhom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Ústavnoprávny výbor Národnej rady.

Zároveň odporúčam, aby výbory, ktorým bol návrh ústavného zákona pridelený, ho prerokovali v lehote do 6. septembra 2000 a gestorský výbor, t. j. ústavnoprávny ho prerokoval v lehote do 8. septembra 2000.

Vážený pán predsedajúci, skončil som, prosím vás, otvorte rozpravu.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok