Prezentovalo sa 96 poslancov.

Za návrh hlasovalo 81 poslancov.

Proti návrhu nehlasoval nikto.

Hlasovania sa zdržalo 12 poslancov.

Nehlasovali 3 poslanci.

Konštatujem, že sme návrh schválili.

Pristúpime teda k tretiemu čítaniu.

Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa, či sa z pánov poslancov niekto hlási do rozpravy ústne, keďže som nedostal žiadne písomné prihlášky. Konštatujem, že nie je to tak, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

Prosím pána spoločného spravodajcu, aby uviedol návrh na prijatie záverečného uznesenia o tomto návrhu zákona.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok