Prosím vás, prezentujme sa a hlasujme o bode 3 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru tento bod neschváliť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok