Prezentovalo sa 87 poslancov.

Za návrh hlasovalo 83 poslancov.

Proti návrhu nehlasoval nikto.

Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

Nehlasovali 3 poslanci.

Konštatujem, že sme návrh schválili.

Pristúpime teda k tretiemu čítaniu o vládnom návrhu zákona o Exportno-importnej banke.

Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa, či sa chce niekto z pánov poslancov prihlásiť ústne do rozpravy, keďže som nedostal žiadne písomné prihlášky. Konštatujem, že nie je to tak. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

Prosím pána spoločného spravodajcu, aby uviedol návrh záverečného uznesenia.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok