Pán predsedajúci, v rozprave nevystúpil žiadny poslanec s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, teda navrhujem hlasovať o bodoch zo spoločnej správy, spolu je 7 bodov. Gestorský výbor odporúča všetky body spoločnej správy schváliť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok