Ďakujem za slovo, vážený pán podpredseda.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo o prerokovaní zákona z 15. februára 2000, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 289/1996 Z. z. o výrobe a obehu liehu a o zmene a doplnení zákona číslo 455/1991 o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 344):

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 90 ods. 2 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku svojím rozhodnutím číslo 571 z 3. marca 2000 pridelil uvedený zákon vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo do 10. marca s tým, že za gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo.

Výbory zaujali tieto stanoviská: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu prerokoval uvedený zákon 7. marca 2000 a vo svojom uznesení číslo 345 nesúhlasil so zmenami prezidenta Slovenskej republiky uvedenými v časti III jeho rozhodnutia a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky schváliť zákon v pôvodnom znení z 15. februára.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval predmetný návrh 16. marca 2000, neprijal však k nemu platné uznesenie, keďže podľa § 52 ods. 3 zákona číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku nehlasovala zaň potrebná nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo prerokoval uvedený zákon v dňoch 7. až 14. marca 2000 s tým, že neprijal platné uznesenie o výsledkoch jeho prerokovania, keďže za návrh uznesenia nehlasovala nadpolovičná väčšina poslancov. V súlade s § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku požiadala skupina 5 poslancov o uvedenie ich stanoviska k návrhu uznesenia. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Pavel Delinga, Pavel Šťastný, Miroslav Kotian, László Gyurovszky, Jaroslav Slaný hlasovali za prijatie návrhu uznesenia, ktorým sa navrhovalo vysloviť nesúhlas s pripomienkami pána prezidenta.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo ako gestorský výbor rokoval o spoločnej správe výborov dňa 16. marca 2000 a schválil uznesenie číslo 118. Výbor nevyjadril stanovisko podľa § 79 ods. 4 písm. f) rokovacieho poriadku. Uznesením poveril spoločného spravodajcu výborov pána poslanca Lászlóa Gyurovszkého vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému bodu ako spoločný spravodajca výborov a podať správu o výsledkoch jeho prerokovania vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky a predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrh na spôsob hlasovania o uvedenom bode programu.

Vážený pán predsedajúci, navrhujem, aby ste otvorili rozpravu.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok