Ďakujem za slovo.

Vážený pán predsedajúci,

vážený pán minister,

chcel by som upriamiť pozornosť na jednu vec zo spoločnej správy, a to na bod číslo 5, kde sa navrhuje v prílohe zákona Sídla regionálnych veterinárnych správ v časti Nitriansky kraj, aby boli zrušené územné obvody v Zlatých Moravciach a Šaľa a aby boli včlenené pod okres Nitra.

Reagujúc na vystúpenie pani poslankyne Angelovičovej zo Strany demokratickej ľavice, chcem povedať, že SMK plne podporuje návrh pani poslankyne v tom zmysle, aby v okrese Stará Ľubovňa bolo vytvorené regionálne veterinárne stredisko. Na porovnanie, v predchádzajúcom návrhu sa píšu niektoré argumenty, ktoré hovoria o tom, prečo je potrebné vytvoriť túto novú správu. Napríklad že na bitúnkoch sa porazí 27 000 kusov jatočných zvierat ročne. V okrese Šaľa to je 18 000 kusov ročne. Ročne v štyroch výrobniach mäsových výrobkov sa denne vyrába 5 000 ton výrobkov. V okrese Šaľa, kde je teraz veterinárne stredisko, tiež sa vyrába podobné množstvo mäsových výrobkov. Takisto môžem povedať, že v okrese Stará Ľubovňa sa vyžaduje 12 poľnohospodárskych družstiev, ktoré produkujú surové kravské mlieko, v okrese Šaľa je 15 poľnohospodárskych družstiev. Mohol by som pokračovať ďalej.

Takže ak uznáme, a my uznávame, že okres Stará Ľubovňa má opodstatnenie v tomto smere, tak ja si myslím, že je nelogické zrušiť veterinárnu správu v Šali. Nakoniec sú tu nesprávne údaje v dôvodovej správe. K tomu napríklad je taká vec, že je tu vzdialenosť k Nitre 20 km, čo je jednoducho nezmysel. Vzdialenosť medzi Šaľou a Nitrou je 30 km a podobne.

Povedal by som ešte jeden argument, ktorý sa tu nevyskytuje. Okrem týchto bežných vecí, ktoré sú napríklad aj v návrhu na Starú Ľubovňu, v Šali je firma Zverex, spol. s r. o., ktorá má 80-percentný podiel na vývoze diviny zo Slovenska. Pracovisko centrálnej zveriny vo Zverexe, spol. s r. o., vykupuje odstrelenú divinu z územia celej republiky, čo je asi 40 vlastných výkupní. Na dozor pri manipulácii so zverinou sa vzťahujú nové sprísnené opatrenia, ktoré vyhovujú v plnej miere požiadavkám Európskej únie. Prevádzka je schválená komisiou Európskej únie na vývoz diviny v koži a na spracovanie, balenie a expedíciu delenej diviny na export. Divina je pod dozorom pri vykládke v zberni, pri jej ošetrovaní, skladovaní, rozrábke, balení a expedícii.

Počas spracúvania je sledovaná kvalita z hygienickej stránky, odoberané sú vzorky na kvalitatívny laboratórny rozbor z mikrobiologickej a rádiohygienickej stránky, ako aj na obsah cudzorodých látok. Expedovanie na vnútorný trh je do oblasti obchodu a vo veľkej miere do prevádzok reštaurácií. Ročne je vytvorených asi 20 až 25 kompletných zásielok diviny na export hlavne do Nemecka, Rakúska, ale aj Belgicka, Francúzska a Talianska. V poľovnej sezóne je 40 až 50 zásielok odlovenej drobnej zveri: bažanty, zajace, jarabice a iné. Rozrábka diviny vyžaduje trvalý veterinárny a hygienický dozor. Každý diviak je pri preberaní vyšetrený na trichinelózu tráviacou metódou podľa metodiky Európskej únie. Zároveň sa práve teraz stavia nová výrobňa divinovej špeciály, ktorá musí byť tiež pod trvalým veterinárskym dozorom.

Takže z týchto dôvodov dávam návrh na vyňatie na osobitné hlasovanie bod číslo 5 zo spoločnej správy a odporúčam váženým pánom poslancom a paniam poslankyniam hlasovať. Gestorský výbor odporúča schváliť tento návrh. Navrhujem vyňať na samostatné hlasovanie a neprijať tento návrh.

Ďakujem za pozornosť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok