Prezentovalo sa 116 poslancov.

Za návrh hlasovalo 78 poslancov.

Proti návrhu hlasovalo 33 poslancov.

Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

Nehlasoval 1 poslanec.

Konštatujem, že sme program ako celok schválili.

Pán poslanec Cuper, máte procedurálny návrh?

Nech sa páči, máte slovo.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok