Prezentovalo sa 126 poslancov.

Za návrh hlasovalo 48 poslancov.

Proti návrhu hlasovalo 51 poslancov.

Hlasovania sa zdržalo 25 poslancov.

Nehlasovali 2 poslanci.

Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

Ďalší návrh predniesla pani poslankyňa Tóthová, aby na 25. schôdzu bol zaradený samostatný bod Správa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny o sociálnych dosahoch prijatých sociálnych zákonov na jednotlivé sociálne skupiny občanov. Hlasujeme o tomto návrhu pani poslankyne Tóthovej. Hlasujeme.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok