Prezentovalo sa 127 poslancov.

Za návrh hlasovalo 78 poslancov.

Proti návrhu hlasovalo 45 poslancov.

Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

Nehlasoval 1 poslanec.

Konštatujem, že sme tento návrh schválili.

Ďalšie dva návrhy predniesol pán poslanec Kalman. Prvý, aby k vystúpeniu pána Romana Prodiho, predsedu Európskej komisie bola uskutočnená diskusia po hodine otázok vo štvrtok. Dám hlasovať o tomto návrhu, pán poslanec, chcem len pre vašu informáciu uviesť, že ako posledný bod tejto schôdze je zaradený bod Zámery a úlohy Národnej rady Slovenskej republiky pri začatí rozhovorov o vstupe do Európskej únie, kde sa počítalo aj vo väzbe na vystúpenia pána Romana Prodiho s diskusiou ku všetkým aktuálnym otázkam, ktoré sú spojené so začatím rozhovorov aj s úlohami a zámermi Národnej rady. To len na spresnenie. Ale dávam hlasovať o tomto vašom návrhu, aby po hodine otázok bola zaradená diskusia k vystúpeniu pána Romana Prodiho.

Prezentujme sa a hlasujme. Hlasujeme.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok