Prosím vás, aby sme sa prezentovali stlačením hlasovacieho tlačidla.

Prítomných je 105 poslancov, Národná rada je schopná sa uznášať.

Podľa § 23 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku o ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnej schôdzi písomne požiadal pán poslanec Ištván. Na zahraničnej služobnej ceste nie je žiaden poslanec Národnej rady Slovenskej republiky.

Na 26. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky overovateľmi budú poslanci Marián Mesiarik a Pavol Kačic. Náhradníkmi budú poslanci Marián Antecký a Ján Danko.

Podľa § 24 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku je navrhnutý program 26. schôdze, ako vám bol rozdaný. Skôr ako dám slovo poslancom, ktorí majú návrhy na zmeny alebo doplnenie programu, chcem uviesť, že na návrh gestorského výboru návrh rozpočtu Fondu národného majetku a návrh na použitie majetku fondu uvedie prezident Prezídia Fondu národného majetku a návrh rozpočtu Fondu detí a mládeže uvedie predseda rady tohto fondu. Na to, aby prezident Prezídia Fondu národného majetku a predseda rady Fondu detí a mládeže mohli materiály uviesť a vystúpiť v rozprave, je potrebný súhlas Národnej rady. Navrhujem, aby sme tento súhlas vyslovili schválením programu ako celku, pokiaľ nikto nepredloží iný návrh.

Vážené panie poslankyne,

vážení páni poslanci,

chcem vás informovať, že na oficiálnu návštevu Slovenskej republiky príde 20. januára 2000 predseda Európskej komisie pán Romano Prodi. Pri príležitosti oficiálnej návštevy Slovenskej republiky som pána predsedu Európskej komisie Romana Prodiho pozval do Národnej rady Slovenskej republiky a zároveň som ho požiadal o príhovor.

Podľa § 21 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam návrh, aby Národná rada Slovenskej republiky súhlasila s vystúpením predsedu Európskej komisie Romana Prodiho na 26. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, a to vo štvrtok 20. januára o 11.30 hodine. O tomto mojom návrhu budeme pri schvaľovaní programu hlasovať ako o prvom.

Teraz pristúpime k schvaľovaniu návrhu programu 26. schôdze Národnej rady. Pripomínam, že podľa § 24 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku vystúpenie poslanca, v ktorom navrhuje zmenu alebo doplnenie programu, môže trvať najviac jednu minútu.

Pýtam sa, či všetci poslanci, ktorí sú prihlásení na svetelnej tabuli, sa hlásia s pozmeňujúcimi alebo doplňujúcimi návrhmi, pokiaľ ide o 26. schôdzu. Ako prvý sa prihlásil pán poslanec Kalman.

Ešte sa hlási pán poslanec Prokeš.

Nech sa páči, pán poslanec Prokeš.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok