Ďakujem za slovo.

Vážený pán predseda,

vážený pán podpredseda,

vážené dámy,

vážení páni,

SMK víta vypracovanie strednodobej koncepcie hospodárskeho a sociálneho rozvoja v Slovenskej republike. Každá krajina potrebuje ucelenú víziu a nazdávam sa, že tento materiál to v podstate spĺňa. Koncepcia má, samozrejme, svoje nedostatky, ktoré spočívajú hlavne v nesúrodosti jednotlivých kapitol. Celkovo však materiál hodnotíme ako dobrý východiskový bod na ďalšiu diskusiu a podrobné rozpracovanie.

V tejto súvislosti by som chcel oceniť môjho predrečníka, myslím si, že takýto triezvy prístup je možný a môže viesť k zmysluplnému dialógu, aj keď s mnohými jeho vecami nesúhlasím, ale v každom prípade na tomto základe je možná spolupráca opozície a koalície v zásadných otázkach, ktoré majú význam pre Slovenskú republiku. Hospodárska a sociálna situácia je, ako to všetci vieme, veľmi vážna. Okrem aktuálnych a bežných ťažkostí, ako je deficit verejného sektora, vysoký zahraničný dlh, prebujnená administratíva, príliš veľká miera štátneho prerozdelenia, krachujúce podniky a banky, sú tu oveľa dôležitejšie a systémové faktory. Ide o celkovo zdeformované trhové prostredie, neúčinný, neefektívny sociálny, dôchodkový a zdravotný systém a celkom zanedbaná reštrukturalizácia finančného a podnikového sektora. Stav slovenského hospodárstva mi pripomína chorého človeka s ťažkými vonkajšími príznakmi, ktorému vo vnútri zlyhal imunitný systém. V takom stave nie je účinné lokálne liečiť vonkajšie príznaky, tu treba ozdraviť celkový stav, aby zdravý organizmus bol schopný bojovať s prichádzajúcimi chorobami a bol schopný produkovať nové hodnoty.

Prerokovaná koncepcia v základných rysoch spĺňa požiadavky kladené na takýto scenár. Oceňujem, že v tomto materiáli je aj časový prehľad hlavných reforiem a politiky, aby sme získali základnú predstavu o tom, čo kedy sa má uskutočniť. V podstate súhlasíme s hlavnými bodmi, ktoré sú uvedené, to znamená reforma generačného sektora, reforma v podnikovom sektore, fiškálna politika, menová politika, reforma trhu práce, reforma verejného sektora. Nazdávame sa, že reformy, ktoré sú vymenované aj s časovým harmonogramom, vytvárajú predpoklad na celkové ozdravenie slovenského hospodárstva až na jednu výnimku. V reforme verejného sektora je to rozpísané vlastne na 4 roky, no nazdávame sa, že pre reformu verejného sektora sociálny systém, dôchodkový systém a zdravotnícky systém potrebuje oveľa radikálnejšie zmeny z toho dôvodu, že systémy, ktoré sú tu vybudované, sú neefektívne a jednoducho podľa nášho názoru vytvárajú predpoklad na vytváranie ďalšieho deficitu a koniec koncov k znefunkčneniu celého systému, ktorý bol vybudovaný a ktorý aj v ďalšom budeme potrebovať.

Z tohto scenára by som vyzdvihol zásadnú prestavbu daňového systému. Nechcem ísť do nejakých podrobností, hovoríme o scenári a hovoríme o nejakej vízii, ale tento bod spolu s reformou finančného sektora, podnikového sektora považujeme za veľmi dôležitý. Náš daňový systém je neefektívny, príliš drahý a vo veľkej miere zaťažuje tak občanov, ako aj podniky.

Celkovo teda ide o zásadný materiál, ktorý sa teší podpore poslaneckého klubu Strany maďarskej koalície. Dôležité sú však ďalšie kroky. Nie sme totiž za to, aby materiál bol iba nejakým rétorickým cvičením, ktorý si odfajkneme, a potom život pôjde ďalej. Preto by som aj ja veľmi privítal, keby tu boli ministri, ktorých sa to bezprostredne týka, minimálne minister hospodárstva, pôdohospodárstva, ktorý tu je, a ďalší ministri, ktorých sa to týka, aby aj oni mohli obhajovať materiál, ktorý sa dotýka ich rezortu.

Obávam sa, resp. mám obavy, či materiál nebude len materiálom, ktorý prerokujeme, a potom nebude pre nikoho záväzný. Teraz sa pýtam, pre koho bude materiál záväzný, do akej miery je previazaný na legislatívu a na ďalšie kroky vlády a do akej miery sa bude uskutočňovať. V každom prípade je k tomu potrebná zmena legislatívy, jasná politická vôľa, pevné kroky a schopnosť nestratiť cieľ a nezmäkčovať tento scenár.

Nechcem teraz hovoriť o ďalších konkrétnostiach, lebo o tom by sme chceli hovoriť vtedy, keď budú Národnej rade predložené, resp. keď vláda o tom bude rozhodovať, ale prízvukujem, že tento materiál nesmie ostať rétorickým cvičením, ale musí sa uskutočniť.

Ďakujem za pozornosť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok