Vážené pani poslankyne, páni poslanci, pán poslanec Andrassy bol jediný, kto sa prihlásil do rozpravy k tomuto bodu programu. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

Pýtam sa pána poslanca Fica, či sa chce ako navrhovateľ vyjadriť. Nie.

Pán spoločný spravodajca, chcete sa vyjadriť? Nie.

Podľa § 36 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia. Prosím pána spoločného spravodajcu, aby uvádzal jednotlivé návrhy aj tie, ktoré boli podané v rozprave. Budeme o nich hlasovať.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok