Vážený pán predsedajúci,

vážený pán minister,

dámy a páni poslanci,

dovoľte mi, aby som vystúpil v rozprave o prerokúvanom bode v odôvodnení návrhu 15 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý iniciovala práve Strana občianskeho porozumenia a ktorý ste, dámy a páni poslanci, dostali na stôl v priebehu dnešného rokovania. Samozrejme, že diskutujem práve o problematike, ku ktorej vyslovil svoj názor aj pán poslanec Bajan, a pokúsim sa niektorými ekonomickými rozborovými ukazovateľmi alebo úvahami podporiť či motivovať vás k tomu, aby ste podporili náš návrh, prípadne, aby sme podporili návrh, ktorý sme dostali od gestorského výboru, ktorý kvantifikoval takisto tieto dve hodnoty na 600 tis. korún a 800 tis. korún a o ktorom som nevedel, že bude predložený pred momentom, keď predložili 15 poslanci ich pozmeňujúci návrh.

Samozrejme, hovoríme o podnikateľoch, ktorých je na Slovensku najviac a ktorí používajú osobný automobil - trošku to preženiem - ako výrobný prostriedok, ale keď by sme trošku zauvažovali nad tým pojmom, asi ide o výrobný prostriedok. Sú to podnikatelia, ktorí zamestnávajú zamestnancov v počte od 10 po 140 ľudí, a sú to podnikatelia, ktorí v súčasnosti používajú osobný automobil približne v obstarávacej cene medzi 500 až 800 tis. korún. Skúste sa zamyslieť nad tým, čo vám teraz vlastne poviem. Títo podnikatelia počas svojej podnikateľskej aktivity počas mesiaca dokážu na týchto automobiloch vykonať kilometrový výkon v objeme 3 tis. až 5 tis. km za mesiac. Je to obvyklý stav. Vy, ktorí máte kontakt s týmito podnikateľmi, resp. ktorí ste v predchádzajúcom období aj vykonávali túto ľudskú činnosť, tak viete mi potvrdiť, že je to skutočne tak a teraz som zvolil, že priemerný mesačný kilometrový výkon je 4 tis. km, čo tvorí objem 48 tis. km za rok.

Ako všetci viete, pretože vlastníte osobný automobil, obvyklé záručné podmienky pri kúpe osobného automobilu sú zväčša zaradené do časového kritéria, t. j. od 1 do 3 rokov, ale vždy sú limitované istým objemom kilometrov, ktorý osobný automobil má najazdiť, aby mohli byť ešte prípadné chyby akceptovateľné, teda opačne, akceptované predajcom na to, aby bol povinný z vlastných prostriedkov uhradiť prípadnú opravu. Ide o objem 100 tis. km. Tí z vás, ktorí majú technické vzdelanie, prípadne sa vo svojej predchádzajúcej praxi dostali do kontaktu v rámci autoopravárenstva, vedia, že tieto autoopravárenské opravy sú kategorizované aj do jednej kategórie, ktorá sa volá stredná oprava automobilu, ktorá vám možno nehovorí nič, ale v ďalšom vám o tom poviem niekoľko informácií.

Automobily sa predávajú v týchto členeniach. Sú to automobily kategórie malý automobil, stredný automobil a automobil vyššej triedy. Tieto členenia, samozrejme, vychádzajú z technickej úrovne toho automobilu, a teda je to aj premietnuté do ekonomickej hodnoty, ktorou je vlastne cena. Návrh, ktorý sme dostali od predkladateľa, to znamená od vlády Slovenskej republiky, hovorí o kategórii práve malých automobilov. Pre tých, ktorí nie sú v týchto veciach trošku zbehlí, pripomeniem, že sú automobily, ako je Škoda Felícia, Fiat Punto, Opel Corsa, Daewoo Tico a tieto malé automobily. Do strednej kategórie automobilov patrí napríklad Peugeot 405, Renault Megan. Do kategórie vyšších automobilov vyššej triedy patria, samozrejme, tie vyššie značky. To znamená, že automobily, ktoré majú vyššiu technickú, ekonomickú a inú hodnotu a o týchto, samozrejme, nebudem hovoriť v mojom príspevku.

Hovorím o tom preto, lebo táto kategorizácia nie je náhodná a vždy vychádza z toho, ako sa vlastne ľudský um dokázal premietnuť do techniky, teda výrobca a následne predajca vie, čo predáva a pri kategórii malého automobilu - to je vlastne to, o čom hovoríme vo vládnom návrhu - sa dostávame do pozície, že takýto automobil dokáže bez nejakých podstatných zásahov a opráv najazdiť okolo 100 tis. km. Keď si zoberieme kilometrový výkon, ktorý som pred chvíľou povedal, čo podnikatelia dokážu alebo sú nútení vlastne prejazdiť na to, aby sa mohli postarať o seba, a tým aj zamestnávať - a tam je ten sociálny aspekt -, tak nám vychádza, že na takomto automobile v priebehu bežného odpisového obdobia, ktorý je približne štyri roky, musia dvakrát vykonať strednú opravu, to znamená, po každých 100 tisíc kilometrov musia urobiť túto strednú opravu a z kategorizácie strednej opravy to znamená toľko, že z pohľadu úprav na agregáte, na motore musia sa napríklad postarať o ventilový rozvod, ďalej sa musia postarať o úpravy na prednej náprave - výmenu čapov, výmenu tlmičov, musia sa postarať o brzdové systémy.

Rozprávam o tom trošku zoširoka, ale chcem, aby sme vlastne pochopili, čo chceme schvaľovať a čo chceme robiť. Nepredstavujte si, že ide o výmenu nejakého brzdového obloženia a brzdových doštičiek, ale ide napríklad aj o výmenu brzdových kotúčov, prípadne osústruženie bubnov alebo o ich následnú výmenu. Pri tejto strednej oprave nedochádza k žiadnemu zásahu na podstatnej časti automobilu, ktorým je karoséria, ktorá má svoju dynamickú a statickú hodnotu, ktorou je nejaká samonosnosť, a teda nedôjde k tomu, aby sa majiteľ a prevádzkovateľ tohto motorového vozidla postaral o vlastnú bezpečnosť a následne nepriamo aj o bezpečnosť svojich alebo o existenčné podmienky svojich zamestnancov, ktorých zamestnal.

Povedal som, že za súčasné odpisové obdobie automobilu štyroch rokov musí podnikateľ urobiť dvakrát túto strednú opravu. Ako podnikateľ, ak by sme schválili predkladaný návrh, má možnosť uvažovať a následne urobiť aj hospodársky krok, ako sa vyrovná s takouto právnou normou? Využije napríklad v súčasnosti platný právny predpis, ktorý mu dáva možnosť, že automobil si nezaradí do majetku, ale bude ho používať v osobnom vlastníctve a bude si uplatňovať náhrady vo výške príslušnej právnej normy, ktorá hovorí o cestovných náhradách. Tá mu dáva možnosť, aby použil za každý kilometer, ktorý najazdí na tomto motorovom vozidle, sadzbu 3,95 Sk za kilometer. Keď si to prepočítame na 4 500 km do mesiaca, keď to vynásobíme 12 mesiacmi, keď to vynásobíme štyrmi rokmi, s ktorými musí ako podnikateľ, a tým aj ekonóm uvažovať, ako sa bude starať o svoju základnú reprodukciu svojho majetku, dostaneme sa k číslu 853 200 korún.

Veľmi sa mi páčilo, že práve gestorský výbor sa dostal k podobnému číslu, pretože navrhoval a navrhuje, aby sme sa zaoberali výškou 600 tis. korún pri priamom obstaraní automobilu a výškou 800 tis. korún pri lízingovom obstaraní automobilu. Teda hodnota 300 tis. korún, ktorú si môže uplatniť podľa vládneho návrhu podnikateľ do výdavkov, sa javí nízka, a keď si to prepočítame a prikalkulujeme to, čo som povedal ohľadne opráv motorového vozidla, znova sa dostaneme na tú istú hladinu, a teda štát v konečnom dôsledku, ak si predstavoval touto právnou úpravou, že získa isté zvýšenie dane z príjmu, ktorú podnikateľ bude musieť v konečnom dôsledku odviesť do štátneho rozpočtu, tak si myslím, že štát v tejto oblasti skutočne nezíska.

Ďalšiu ekonomickú úvahu som urobil asi takto. Čo teda získa štát? Myslím tým z pohľadu dane z príjmov, lebo hovoríme o dani z príjmov. Cena podľa návrhu zákona je 300 tis. korún, teda obvyklá cena za obstaranie automobilu najviac nakupovaného podnikateľmi je 600 tis. korún. Moje tvrdenie o tomto stave je ekonomický model, ktorý bol vypracovaný odborníkmi a ktorý použil vlastne predkladateľ, to znamená vláda Slovenskej republiky, kde sa dostala k istým štatistickým údajom. Uvediem, že za rok 1998 v kategórii do hodnoty 300 tis. Sk za automobil bolo nakúpených 9 tis. automobilov, v hodnote 300 - 700 tis. Sk bolo nakúpených 43 tis. kusov a v hodnote 700 - 1 400 tis. Sk bolo nakúpených 14 tis. kusov a vo vyššej hodnote 3 300 kusov.

Vlastne vidíme, že najväčšou, majoritnou kategóriou je práve automobil v hodnote 300 - 700 tis. Sk. A teda vybral som to číslo, ktoré je asi bežné, určite je to nejaká Škoda Oktávia, trošku s nejakou technickou vybavenosťou, ktorú v tomto čase vieme kúpiť v hodnote okolo 600 tis. Sk. Keď si odpočítame tieto dve čísla 600 tis. a 300 tis. korún a vydelíme si to príslušnými časovými úsekmi, dostaneme, že ročne sa pokúšame predkladaným návrhom obmedziť osobné požitky podnikateľa vo výške 75 tis. Sk. Keď si to vydelíme 12 mesiacmi, dostaneme sa k číslu 6 250 Sk za mesiac. Teda otázka znie: Človeku, ktorý zamestnáva od 10 do 140 zamestnancov, vlastne v osobných požitkoch nechceme priznať touto novelou alebo týmto doplnkom 6 250 Sk mesačne. Pýtam sa: Je to hodnota, o ktorú treba bojovať v tomto čase? Uvedomujem si skutočnosť, že situácia v štátnom rozpočte na úseku príjmov je zlá. A teda v celom rozsahu podporujeme v tejto chvíli opatrenia, ktoré nám predkladá vláda. Ale niekedy menej znamená viac. Neurobme takúto malú politickú chybu, v ktorej by sme vlastne - trošku to preženiem - hodili cez palubu malých a stredných podnikateľov.

A teda na záver predkladám návrh, ktorým sa obraciam na vás páni poslanci, aby prerokovaný zákon o dani z príjmu bol pozmenený tak, aby hodnota za obstaranie automobilu, ktorú si bude možné uplatniť pri odpisovaní automobilu, bola zvýšená na objem 600 tis. Sk, čiže v zmysle dikcie návrhu gestorského výboru a pri lízingovom obstaraní osobného automobilu bola zvýšená v našom poslaneckom návrhu na 700 tis. Sk, ale uvediem, že budem hlasovať za návrh, ktorý bol daný zo strany gestorského výboru, to znamená vo výške 800 tis. Sk. Tento môj návrh považujem z pohľadu volebného programu Strany občianskeho porozumenia aj tak za kompromisný prístup vzhľadom na súčasné negatíva v oblasti príjmov štátneho rozpočtu a verím, že v pripravovanej novele zákona o dani z príjmu v zmysle schváleného Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky tento limit už nebude.

Ďakujem za pozornosť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok