Prosím, pani poslankyne, páni poslanci, počuli ste znenie pozmeňujúceho návrhu.

Prezentujme sa, budeme hlasovať.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok