Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážené dámy, vážení páni,

dovoľte mi, aby som v súlade s § 80 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil pri rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona o Spoločnej zdravotnej poisťovni (tlač 664) ako spravodajca Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 24. júna 1997 číslo 638 pridelila vládny návrh zákona o Spoločnej zdravotnej poisťovni (tlač 664) na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému výboru.

Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.

Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky neprijal platné uznesenie k návrhu zákona.

Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi dali: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

Z uznesení výborov vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ako sú uvedené v tlači 664a. O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Národnej rady Slovenskej republiky gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o bodoch 1 až 23 a 25 až 28 a schváliť ich, a bod 24 neschváliť.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona o Spoločnej zdravotnej poisťovni (tlač 664) vyjadrené v ich uzneseniach uvedených pod bodmi 1 až 28 spoločnej správy a v stanoviskách poslancov z gestorského výboru vyjadrených v rozprave k návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky:

a) podľa § 79 písm. e) zákona o rokovacom poriadku Národnej rady schváliť návrhy, ako sú uvedené v spoločnej správe a ako ich odporúča gestorský výbor,

b) podľa § 79 ods. 4 písm. f) zákona o rokovacom poriadku Národnej rady po schválení návrhov uvedených v spoločnej správe návrh zákona ako celok schváliť.

Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o vládnom návrhu zákona o Spoločnej zdravotnej poisťovni bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť číslo 310 dňa 30. septembra 1997.

Pán predseda, prosím, aby ste otvorili rozpravu.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok