Vážený pán predseda, vážený pán minister, kolegyne a kolegovia,

dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil v prvom čítaní vládneho návrhu zákona k Spoločnej zdravotnej poisťovni, tlač 664, ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

Predložený návrh (tlač 664) o Spoločnej zdravotnej poisťovni bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky dňa 23. mája 1997, čím boli splnené podmienky určené v § 72 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil, či vládny návrh zákona o Spoločnej zdravotnej poisťovni spĺňa náležitosti podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, a podľa legislatívnych pravidiel ho zaradil na rokovanie 30. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky na prvé čítanie.

Ako spravodajca navrhnutého gestorského výboru Národnej rady Slovenskej republiky k prvému čítaniu si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálno-právnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

Z vecného hľadiska zastávam stanovisko, že predložený vládny návrh o Spoločnej zdravotnej poisťovni rieši závažnú problematiku, ktorú je možné upraviť len spôsobom, ako sa navrhuje v predmetnom návrhu zákona. Predkladaný návrh zákona predpokladá vytvorenie Spoločnej zdravotnej poisťovne splynutím existujúcej Poisťovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Vojenskej zdravotnej poisťovne a Železničiarskej zdravotnej poisťovne pri zachovaní paritného zastúpenia v samosprávnych orgánoch Spoločnej zdravotnej poisťovne.

Spoločná zdravotná poisťovňa sa zriaďuje ako verejnoprávna inštitúcia. Štát sa podieľa na zabezpečení platobnej schopnosti poisťovne poskytnutím návratnej finančnej výpomoci, a to do výšky 100-percentnej platobnej neschopnosti. Návrh zahŕňa aj špecifickú preventívnu zdravotnú starostlivosť, ktorá je potrebná na zabezpečenie dobrého zdravotného stavu pracovníkov jednotlivých rezortov.

Myslím si, že predložený vládny návrh zákona o Spoločnej zdravotnej poisťovni prispeje k skvalitneniu služieb poskytovaných v záujme zdravia.

Budem odporúčať v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) prijať uznesenie, aby Národná rada návrh prerokovala po všeobecnej rozprave v druhom čítaní. Zároveň žiadam, aby sa o tomto návrhu hlasovalo ako o prvom.

Prosím, pán predseda, aby ste otvorili všeobecnú rozpravu o návrhu zákona.

Odporúčam, aby návrh predsedu Národnej rady na pridelenie a lehotu prerokovania zákona Národná rada podľa § 74 schválila.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok