Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.

Vážené kolegyne, kolegovia,

chcela by som vyjadriť svoju nespokojnosť s odpoveďou na moju interpeláciu pod bodom číslo 4. Je to odpoveď pani ministerky Slavkovskej. Týkala sa problematiky odvolania riaditeľa na Gymnáziu v Novom Meste nad Váhom.

Hneď na úvod chcem povedať, že som veľmi nespokojná s odpoveďou na moju interpeláciu, lebo táto odpoveď je veľmi plytká, dovolím si povedať, a veľmi rutinná. Pani ministerka mi vo svojej odpovedi píše, že súčasne platná legislatíva neumožňuje Ministerstvu školstva Slovenskej republiky vstupovať do tohto procesu. Chcem povedať, pani ministerka, že ešte podľa súčasne platného kompetenčného zákona kontrolná právomoc ministerstva školstva v oblasti štátnej správy je stále v platnosti a je vo vašej kompetencii, aby ste kontrolovali dajme tomu také prípady, akým bol tento odôvodnený prípad, ktorý som vo svojej interpelácii naznačila.

Dovolím si povedať, že naďalej trvám na tom, že riaditeľ školy bol odvolaný výsostne z politických dôvodov. Pokiaľ mám informácie, výsledky kontroly nepotvrdili žiadne nejaké nedostatky. Ba naopak, dovolím si povedať, že ak by sa urobili určité šetrenia, ktoré spadajú do kompetencie ministerstva školstva, čo sa týka dajme tomu objektu na Levickej ulici, určite viete, o čo ide, alebo na Romanovej ulici, tak viacerí pracovníci ministerstva by už dávno nesmeli sedieť na svojich miestach.

Na záver by som chcela povedať, že žiadam Národnú radu, aby podporila môj nesúhlas s odpoveďou na interpeláciu. Pre budúcnosť chcem poprosiť pani ministerku, ak je to, samozrejme, v jej kompetencii, aby sa viac snažila zaoberať riešením prípadov a fundovanejšou odpoveďou na prípady, ktoré sú v jej kompetencii, a aby v budúcnosti odpovede naozaj aj nejako pomohli riešiť situácie.

Ďakujem pekne.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok