Vážený pán podpredseda, vážená Národná rada,

vzhľadom na to, že predo mnou vystúpil pán kolega Kvarda so zásadným stanoviskom Maďarskej koalície, obmedzím sa vo svojom vystúpení iba na prednesenie našich pozmeňovacích návrhov.

Prvý. V § 2 ods. 1 vypustiť slovo "samosprávnymi" a a nahradiť slovami "základnými a samostatnými" a celá veta by znela: "Základnými a samostatnými územnými celkami Slovenskej republiky sú obce a vyššie územné celky."

Druhý pozmeňovací návrh. V § 3 navrhujem vypustiť odseky 1, 2, 3, 4 a nahradiť nasledovným znením:

"(1) Založiť, zlúčiť, rozdeliť alebo zrušiť obec možno rozhodnutím obce alebo časti obce podľa osobitných zákonov." Tu je odkaz na § 11a zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. "Výsledok hlasovania obyvateľov obce obecné zastupiteľstvo vyhlási ako všeobecne záväzné nariadenie obce." Tiež odkaz na § 6 zákona 369 z roku 1990.

"(2) Zmeniť územie obce možno len postupom podľa odseku 1.

(3) O presune obce do inej susediacej župy obec rozhoduje postupom podľa odseku 1.

(4) Vytvoriť alebo zrušiť župu, podstatne zmeniť jej územie alebo meniť jej sídlo možno zákonom Národnej rady Slovenskej republiky."

Tretí pozmeňovací návrh. V § 4 navrhujem vypustiť odseky 1, 2 a nahradiť nasledovným znením:

"1) Každá obec a jej časť má svoj názov," odkaz na § 1 ods. 4 zákona 369/1990 Zb., "alebo názvy. Obec a ich časti sa označujú v štátnom jazyku. Ak ide o obec, v ktorej najmenej 10 % obyvateľov patrí k niektorej národnostnej menšine alebo etnickej skupine, názov obce a časti obce sa označí aj v ich jazyku." Tiež odkaz na článok 34 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

(2) "Určovať a meniť názvy obcí a ich časti možno rozhodnutím obce podľa osobitných zákonov," s odkazom na § 11a zákona číslo 369/1990 Zb. "Výsledok hlasovania obyvateľov obce obecné zastupiteľstvo vyhlási ako všeobecne záväzné nariadenie obce." Odkaz na § 6 uvedeného zákona.

Štvrtý pozmeňovací návrh. V § 7 odseky 1 a 2 nahradiť nasledovným znením:

"(1) Základným správnym celkom Slovenskej republiky je okres, ktorý sa zriaďuje v jednotlivých župách.

(2) Župy sú aj vyššími správnymi celkami Slovenskej republiky.

(3) Obec je správnym celkom, ak podľa osobitného zákona vykonáva štátnu správu." Odkaz na článok 64 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj na § 5 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. A ďalej pokračovať: "Každá obec patrí do niektorého okresu a do príslušnej župy."

Piaty pozmeňovací návrh. § 8 nahradiť nasledovným znením:

"(1) Okres je územným obvodom pre výkon pôsobnosti prvostupňových orgánov štátu, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Mesto, podľa ktorého je okres pomenovaný, je sídlom orgánov štátu vykonávajúcich pôsobnosť v územnom obvode okresu.

(2) Župa je územným obvodom aj pre výkon pôsobnosti druhostupňových orgánov štátu, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Mesto, podľa ktorého je župa pomenovaná, je sídlom orgánov štátu vykonávajúcich pôsobnosť v územnom obvode župy.

(3) Zriaďujú sa tieto župy: Bratislavská, Komárňanská, Senická, Trnavská, Nitrianska, Trenčianska, Zlatomoravecká, Žilinská, Martinská, Banskobystrická, Rimavskosobotská, Spišskonovoveská, Košická, Kráľovskochlmecká, Prešovská a Michalovská župa."

Šiesty pozmeňovací návrh. § 9 nahradiť nasledovným znením:

"(1) V Bratislavskej župe sa zriaďuje okres Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V.

(2) V Komárňanskej župe sa zriaďuje okres Senec, Sládkovičovo, Galanta, Šaľa, Šamorín, Dunajská Streda, Veľký Meder, Kolárovo, Komárno, Hurbanovo, Nové Zámky, Levice, Vráble, Želiezovce, Štúrovo, Šahy.

(3) V Senickej župe sa zriaďuje okres Stupava, Malacky, Senica, Myjava, Holíč, Skalica.

(4) V Trnavskej župe sa zriaďuje okres Stará Turá, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Trnava, Modra, Pezinok.

(5) V Nitrianskej župe sa zriaďuje okres Topoľčany, Hlohovec, Nitra, Sereď, Šurany.

(6) V Trenčianskej župe sa zriaďuje okres Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Trenčín, Nováky, Handlová, Prievidza, Dubnica nad Váhom, Ilava, Púchov.

(7) V Zlatomoraveckej župe sa zriaďuje okres Kremnica, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Krupina, Banská Štiavnica, Zlaté Moravce, Nová Baňa.

(8) V Žilinskej župe sa zriaďuje okres Považská Bystrica, Bytča, Turzovka, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina, Rajec.

(9) V Martinskej župe sa zriaďuje okres Liptovský Hrádok, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Martin, Dolný Kubín, Tvrdošín, Trstená, Námestovo, Turčianske Teplice.

(10) V Banskobystrickej župe sa zriaďuje okres Banská Bystrica, Brezno, Zvolen, Detva, Revúca, Hnúšťa, Poltár, Veľký Krtíš.

(11) V Rimavskosobotskej župe sa zriaďuje okres Moldava nad Bodvou, Rožňava, Plešivec, Tornaľa, Rimavská Sobota, Fiľakovo, Lučenec.

(12) V Spišskonovoveskej župe sa zriaďuje okres Gelnica, Dobšiná, Spišská Nová Ves, Levoča, Poprad, Starý Smokovec, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Svit, Krompachy, Stará Nová Ves.

(13) V Košickej župe sa zriaďuje okres Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Košice V, Čaňa, Bidovce.

(14) V Kráľovskochlmeckej župe sa zriaďuje okres Kráľovský Chlmec, Veľké Kapušany.

(15) V Prešovskej župe sa zriaďuje okres Prešov, Hanušovce nad Topľou, Lipany, Sabinov, Giraltovce, Stropkov, Svidník a Bardejov.

(16) V Michalovskej župe sa zriaďuje okres Trebišov, Michalovce, Sečovce, Sobrance, Vranov nad Topľou, Humenné, Medzilaborce a Snina."

Siedmy pozmeňovací návrh. § 10 nahradiť nasledovným znením:

"§ 10 Zmeny správneho celku

(1) Vytvoriť a zrušiť okres, podstatne meniť jeho územie alebo zmeniť jeho sídlo možno zákonom Národnej rady Slovenskej republiky.

(2) O presune obce do iného susediaceho okresu rozhoduje vláda nariadením vlády po predchádzajúcom súhlase obce."

Ôsmy pozmeňovací návrh. V § 11 ods. 2 sa na konci pripája veta s nasledovným znením: "V obciach, v ktorých najmenej 10 % obyvateľov patrí k niektorej národnostnej menšine alebo etnickej skupine, sa názvy ulíc určujú aj v ich jazyku."

Celkove som predniesol 8 pozmeňovacích návrhov. Pán podpredseda a pán spravodajca, žiadal by som hlasovať o týchto návrhoch jednotlivo.

Ďakujem pekne.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok