Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

predkladaný vládny návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rastlinolekárskej starostlivosti je jedným z viacerých návrhov, ktoré vláda Slovenskej republiky pripravila ako reakciu na zmenené podmienky v poľnohospodárskej výrobe, ktoré sa okrem iného prejavujú tým, že túto výrobu vykonáva podstatne širší okruh subjektov ako v minulosti, a to často bez náležitej odbornej prípravy.

Z uvedeného dôvodu veľmi rámcová právna úprava rastlinnej výroby, súčasťou ktorej je právna úprava rastlinolekárskej starostlivosti, obsiahnutá v zákone číslo 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby, sa stala nedostatočnou. Vo vzťahu k podmienkam výkonu rastlinolekárskej starostlivosti je táto právna úprava nevyhovujúca i preto, že za 30 rokov, ktoré uplynuli od jej prijatia, bol dosiahnutý výrazný pokrok v oblasti vedeckých poznatkov na úseku ochrany rastlín, pričom do popredia vystupujú nielen karanténne účinky, ale aj ekologické aspekty.

Z týchto dôvodov boli už koncom roku 1993 v príslušných výboroch Národnej rady Slovenskej republiky odsúhlasené zásady, z ktorých vychádza predložený návrh zákona. Zároveň treba povedať, že predkladaný návrh rešpektuje nielen tieto zásady, ale rešpektuje i skutočnosť, že ochrana zdravia rastlín patrí v zmysle článku 70 Asociačnej dohody medzi oblasti, v ktorých je potrebné zladiť právny poriadok Slovenskej republiky s právnym poriadkom Európskej únie. Táto skutočnosť našla svoje vyjadrenie v tom, že právna úprava podmienok rastlinolekárskej starostlivosti bola uznesením vlády Slovenskej republiky číslo 184 z 21. marca tohto roku zaradená do zoznamu priorít aproximácie práva Slovenskej republiky a právnych predpisov Európskej únie.

Zohľadniť tento aspekt pri príprave predkladaného návrhu zákona bolo pomerne náročné, pretože predmetná oblasť je právom Európskej únie upravená pomerne podrobne a veľmi prísne. Obsahovo popri ustanoveniach, ktoré zakotvujú všeobecné povinnosti preventívneho charakteru, predkladaný návrh upravuje tri rozhodujúce oblasti rastlinolekárskej starostlivosti. Predovšetkým obsahuje úpravu karanténnych opatrení, pričom v súlade s právnou úpravou i praxou zaužívanou v krajinách Európskej únie sa nerozlišuje medzi vnútornými a vonkajšími karanténnymi opatreniami, ale tieto sú konštruované ako jeden systém.

V ďalšej časti návrhu sú upravené podmienky uvádzania prípravkov a mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín do obehu a ich používania, pričom je ustanovená ich registračná povinnosť, ktorej bude predchádzať posudzovanie a odskúšavanie týchto prípravkov a mechanizačných prostriedkov. Základné rozdiely v tejto oblasti oproti súčasnému stavu budú v prípade schválenia predloženého návrhu spočívať v tom, že:

a) žiadateľ o registráciu musí mať bydlisko alebo sídlo v Slovenskej republike,

b) príslušný orgán rastlinolekárskej starostlivosti, konkrétne kontrolný ústav, bude môcť kedykoľvek počas platnosti registrácie vykonať kontrolu zhody vlastností uvedených v registrácii s vlastnosťami odobratej vzorky,

c) každý držiteľ registrácie bude povinný viesť evidenciu, ktorá umožní kontrolu všetkých odberateľov prípravkov na ochranu rastlín, ktorí ich predávajú konečnému spotrebiteľovi.

Pomerne rozsiahla časť návrhu je venovaná organizácii rastlinolekárskej starostlivosti a vymedzeniu kompetencií jednotlivých jej orgánov.

Predložený návrh vychádza v predmetnej časti z požiadaviek príslušných smerníc Európskej únie, v zmysle ktorých orgány rastlinolekárskej starostlivosti realizujúce povoľovaciu alebo registračnú činnosť musia spĺňať presné požiadavky z hľadiska odbornosti a laboratórno-technickej vybavenosti.

Z uvedeného dôvodu návrh zveruje tieto účinnosti Ústrednému a kontrolnému skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu a Lesníckemu výskumnému ústavu. Na druhej strane realizácia plošných karanténnych opatrení, ktoré sa dotýkajú určitých oprávnení občanov, alebo im ukladajú určité obmedzenia, je návrhom naďalej zverená príslušnému orgánu ústrednej štátnej správy, konkrétne obvodnému úradu. Táto deľba kompetencií je výsledkom dohovoru medzi Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a v podstate zodpovedá koncepcii, ktorá je už obsiahnutá v zákone Národnej rady číslo 184 o krmivách.

Vážený pán predseda Národnej rady, vážené panie poslankyne, vážení poslanci,

vzhľadom na to, že nová právna úprava rastlinolekárskej starostlivosti je jednou z významných podmienok našej integrácie do Európskej únie, ako i vzhľadom na to, že predložený vládny návrh si vyžiadal život a pripomienkové konanie prebehlo pozitívne, ako aj na to, že tento návrh našiel podporu vo všetkých výboroch Národnej rady, ktoré ho posudzovali, dovoľujem si vás poprosiť, aby ste tento návrh podporili.

Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok