Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené dámy, vážení páni,

pozmeňovacími návrhmi, ktoré prednesiem, chcem dosiahnuť to, aby predložený návrh novely zákona bol vyrovnanejší, prijateľnejší pre všetky dotknuté subjekty, najmä pokiaľ ide o zákonný vzťah medzi povinnými a oprávnenými osobami v zmysle prerokúvaného zákona. Žiaľ, predložený návrh novely zákona z tohto hľadiska je výrazne jednostranný, ba podľa mňa v niektorých ustanoveniach je v protiklade s ústavou zabezpečenou nedotknuteľnosťou majetku občana. Vychádza jednostranne iba z deklarovaných potrieb poľnohospodárskych družstiev. Vytvára pre takéto družstvá výsostné postavenie v rámci procesu transformácie a značne znevýhodňuje tých agropodnikateľov, ktorí prevádzkujú poľnohospodársku výrobu a zároveň vystupujú vo vzťahu k družstvu ako oprávnené osoby so svojimi opodstatnenými a oprávnenými požiadavkami.

Podľa návrhu sa výrazne zabrzdí aktivita aj tak pomaly sa rozvíjajúceho súkromného sektoru, rodinných fariem či agropodnikateľov, a dosiahnuté výsledky tohto sektoru už poukazujú na niektoré rezervy v našom poľnohospodárstve a na značné pozitíva takejto formy výroby. Napriek tomu, že štát im nevenuje dostatočnú pozornosť a podporu, čo vyplýva aj z teraz prerokúvanej novely vládneho návrhu zákona, agropodnikatelia dokážu vyprodukovať lacnejšie a kvalitnejšie potraviny, najmä zeleninu a ovocie, než výrazne podporovaná a uprednostňovaná veľkovýroba. Takáto forma podnikateľskej výroby je aj podľa požiadaviek trhu pre spoločnosť potrebná, žiaduca, o čom svedčia aj podané a doposiaľ zo strany poľnohospodárskych družstiev uspokojivo nevybavené žiadosti agropodnikateľov o vydanie majetkového podielu z družstva podľa § 13 ods. 2 prerokúvaného zákona.

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

moje pozmeňovacie návrhy smerujú k tomu, aby vzťah medzi družstvom a oprávnenými osobami bol vyrovnanejší a spravodlivejší, než je to stanovené v prerokúvanom návrhu. Preto navrhujem, aby tým oprávneným osobám, ktoré prevádzkujú poľnohospodársku výrobu, teda priamo podnikajú v poľnohospodárstve, neboli vydávané družstevné podielnické listy v zmysle tohto návrhu a bolo im ponechané právo riešiť vydávanie majetkového podielu na základe dohody medzi družstvom a oprávnenou osobou k presne stanovenému dátumu podľa bodu 7 spoločnej správy k 28. februáru 1996 presne stanoveným spôsobom. Navrhujem riešiť tento okruh problémov nasledovne: Článok II sa označuje ako § 33a a články I až IV ako články I až III. Text doterajšieho článku II znie: Za § 33 sa vkladá paragraf 33a, ktorý znie:

"(1) Ak si oprávnená osoba uplatnila u poľnohospodárskeho družstva nárok na vydanie majetkového podielu a vypovedala nájomný vzťah o prenájme pôdy do 28. februára 1996, postupuje sa podľa § 13 ods. 2."

Na vysvetlenie iba toľko, že tu ide o oprávnené osoby, ktoré prevádzkujú poľnohospodársku výrobu, alebo mienia prevádzkovať poľnohospodársku výrobu, ale súčasne ešte sú vo vzťahu s družstvom ako prenajímatelia, takže nehospodária na vlastných pozemkoch, na ich pozemkoch hospodári družstvo alebo iný subjekt.

"(2) V takom prípade o vydaní majetkového podielu uzatvára družstvo s oprávnenou osobou písomnú dohodu. V dohode sa uvedie najmä presné označenie prevádzaných vecí, ich hodnota, spôsob ich ocenenia a deň prevzatia. Oprávnená osoba nadobúda vlastníctvo k prevzatým veciam dňom prevzatia, ak sa s družstvom nedohodne inak. Družstvo môže vydávať majetkový podiel oprávnenej osobe podľa ods. 1 aj formou poskytovania služieb pri prevádzkovaní poľnohospodárskej výroby.

(3) Ak sa vydáva majetkový podiel oprávnenej osobe prevodom viacerých vecí do jej vlastníctva, vychádza družstvo zo štruktúry svojho hmotného majetku. Ak ide o prevádzané veci, ktoré tvorili súčasť majetku družstva pri transformácii, cena týchto vecí je totožná s cenou (§ 9), s akou tieto prevádzané veci vstupovali do čistého imania pri transformácii družstva, ak sa nedohodne inak."

Na vysvetlenie navrhnutého odseku iba toľko, že tu ide o to, že každá vec, ktorá tvorila súčasť majetku družstva pri transformácii, mala konkrétnu hodnotu, cenu, s ktorou vstupovala do čistého imania družstva. Túto cenu podľa § 9 stanovilo predstavenstvo družstva. Z čistého imania družstva sa potom vypočítali majetkové podiely oprávnených osôb podľa veľkosti pôdy, vneseného inventára alebo odpracovaných rokov. Teda od cien vecí je odvodená aj výška majetkového podielu oprávnených osôb. Práve preto navrhujem, že ak ide o prevádzané veci, ktoré tvorili súčasť majetku družstva pri transformácii, pri vydávaní majetkového podielu tým oprávneným osobám, ktoré prevádzkujú poľnohospodársku výrobu, cena takýchto vecí bola totožná s cenou, akú mali pri transformácii, a nie viacnásobne vyššia, ako to praktizujú v niektorých družstvách teraz, podľa súčasného stavu.

"(4) V prípade, že družstvo neuzavrie dohodu podľa tohto zákona s oprávnenou osobou, ktorá požiadala o vydanie majetkového podielu a splnila podmienky uvedené v tomto zákone do 90 dní od preukázania splnenia týchto podmienok, je povinné zaplatiť oprávnenej osobe pokutu vo výške 0,15 % z hodnoty majetkového podielu za každý deň omeškania. Týmto nie je dotknuté právo oprávnenej osoby na náhradu škody prípadne ušlého zisku podľa osobitného predpisu (§ 420 a nasledujúce Občianskeho zákonníka). Družstvo sa zbaví povinnosti zaplatiť pokutu, ak preukáže, že oprávnená osoba odmietla uzavrieť dohodu o vydaní majetkového podielu, ktorú jej družstvo navrhlo v súlade s týmto zákonom."

Tu ide o možnosť uvalenia sankcie v prípade, že družstvo neuzavrie dohodu podľa tohto zákona s oprávnenou osobou, ktorá požiadala o vydanie majetkového podielu, splnila podmienky uvedené v tomto zákone a poskytla potrebnú súčinnosť na uzavretie dohody. Ide o veľmi závažný a doposiaľ neriešený problém. Sú prípady, keď družstvá nechcú uzavrieť dohodu o vydaní majetkového podielu s oprávnenou osobou, ale sú aj také prípady, keď oprávnené osoby neposkytujú potrebnú súčinnosť na uzavretie takejto dohody. Väčšinou sa nedohodne na cene vydávanej veci. Predchádzajúci odsek objasňuje požiadavky v oblasti cien prevádzaných vecí a posledný odsek zase napomáha tomu, aby došlo k prijateľnej dohode medzi vystupujúcimi stranami.

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

ide o veľmi závažný problém z oblasti poľnohospodárstva, nie iba odborný, ale aj právny, ako ďalej postupovať s oprávnenými požiadavkami oprávnených osôb. Teraz je na nás, aby sme rozhodli o tom, či bude existovať u nás v ústave zakotvená rovnosť podnikateľských foriem, alebo budú jednostranne podporované a zvýhodnené iba poľnohospodárske družstvá. Teraz závisí od nášho rozhodnutia budúcnosť transformačného procesu poľnohospodárskych družstiev. Dnes dostávame odpoveď na dôležitú otázku, či transformácia družstiev bude spravodlivá, či bude spravodlivý proces, ktorý prináša očakávaný efekt, či budú zohľadnené oprávnené nároky všetkých dotknutých subjektov, alebo bude naďalej iba formálna transformácia, ktorá iba predlžuje obdobie agónie družstiev a likviduje konkurencieschopnosť súkromného rezortu v poľnohospodárstve. Žiadam vás aj na základe toho, panie poslankyne, páni poslanci, o podporu prednesených pozmeňovacích návrhov.

Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok