Ďakujem za slovo, pán predseda.

Vážené dámy, vážení páni,

diskusiu, ktorá prebehla, pokladám za dobre mienenú a podporujúcu. Nikto z diskutujúcich neodmieta myšlienku prijatia tohto zákona, čo je dobré. Všetci si uvedomujeme, že sme krehkí, že výrobcovia potravín majú v podstate v rukách naše zdravie a v kľúčovej miere rozhodujú o tom, ako sa naše zdravie vyvíja.

Ak dovolíte, poviem niekoľko poznámok k diskusii, k podnetom a námetom, ktoré tu odzneli.

K účinnosti zákona. Tak ako navrhoval pán spoločný spravodajca, prikláňam sa k tomu návrhu, ktorý predložil pán poslanec Maxon, že celková účinnosť zákona od 1. januára 1997, ale § 9 ods. 1 označovanie potravín účinnosť od 1. 7. 1997, čo je od dnešného dňa rok, a myslím si, že je to v každom prípade dostatočný čas na to, aby sa výrobcovia prispôsobili a obaly v tomto smere upravili.

Pokiaľ ide o pripomienky k § 22 ku kompetenciám jednotlivých orgánov štátneho dozoru, ukázalo sa aj v tejto diskusii, že je to veľmi chúlostivý bod, a môžem povedať, že nebyť rozporov v tejto oblasti zákon mohol byť už pred dvoma rokmi predložený. Znova sa celý kompetenčný problém otvára do polohy, že môžeme dva roky o tom diskutovať. Osobne navrhujem, ak dovolíte, pán spravodajca, pokúsim sa dať k tým kompetenciám konkrétny návrh, aj vzhľadom na diskusiu, ktorá tu teraz prebehla. V § 22 v ods. 1 bod b) upraviť kompetenciu orgánov na ochranu zdravia tak, že dikcia § 22 ods. 1 písm. b) by bola "pri uvádzaní potravín do obehu z hľadiska zdravotnej nezávadnosti s výnimkou"...

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok