Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci,

predkladaný návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky bol vypracovaný na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky číslo 305 z 20. októbra 1993. Vypracovanie predkladaného návrh je determinované predovšetkým tým, že v našom právnom poriadku absentujú na potrebnom a medzinárodne uznávanom stupni upravené záruky, že do obehu sa uvedú a spotrebiteľovi ponúknu potraviny, tabakové výrobky a kozmetické prostriedky štandardnej európskej úrovne.

Nezanedbateľným dôvodom, ktorý si vyžaduje prijatie takéhoto zákona, je potreba zabezpečiť kompatibilitu nášho právneho poriadku s právnym poriadkom Európskeho spoločenstva, ktorý v článku 70 asociačnej dohody vyžaduje, aby podmienky výroby a uvádzania do obehu potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov ako aj ochrana ich spotrebiteľov boli právne upravené v integrovanom právnom predpise. Z uvedených dôvodov je návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky o potravinách spolu s potravinovým kódexom zaradený do zoznamu priorít ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v procese zbližovania práva Slovenskej republiky s právom Európskej únie.

Predložený návrh zákona o potravinách nemožno pokladať za mechanické zosumarizovanie doteraz platných všeobecne záväzných právnych predpisov, hygienických a technických noriem upravujúcich akostné, zdravotné, hygienické, veterinárne a ďalšie požiadavky zabezpečujúce ochranu spotrebiteľa pred nekvalitnými a zdravotne závadnými potravinami. Doterajšie predpisy regulujúce predmetnú oblasť nie sú dostačujúce. Na úrovni zákona ako predpisu najvyššej právnej sily napríklad nie je vôbec zakázané predávať zdravotne závadné potraviny, pretože tu platia iba rezortné hygienické predpisy z roku 1954.

Predkladaný návrh rieši problematiku ochrany spotrebiteľa pred nekvalitnými a zdravotne závadnými potravinami, tabakovými výrobkami a kozmetickými prostriedkami širšie a komplexnejšie ako doteraz platné predpisy. Návrh v zásade vytvára základ na vydanie potravinového kódexu tak, aby sa postupne mohol transformovať obsah súčasných technických noriem, upravujúcich výrobu potravín do podoby, ktorú požaduje FAO Organizácia Spojených národov pre potraviny. Zároveň, aj keď nestanovuje konkrétne pravidlá, vytvára právnu základňu na stanovenie mantinelov na špeciálne právne predpisy upravujúce výrobu a uvádzanie do obehu takých špecifických produktov, akými sú napríklad víno a lieh.

V ďalšej časti návrh zákona o potravinách vymedzuje obsah potravinového dozoru a zjednocuje oprávnenia a povinnosti jednotlivých orgánov potravinového dozoru a ich pracovníkov tak, aby tento dozor mohol byť skutočne funkčný. Svojím obsahom je táto časť plne kompatibilná so smernicou Rady Európskej únie číslo 89/397 o úradnej kontrole potravín.

V súvislosti s predkladaním návrhu zákona Národnej rady Slovenskej republiky o potravinách mi dovoľte informovať vás, že súčasne s jeho prípravou už niekoľko rokov prebiehali a prebiehajú veľmi intenzívne práce na spracovaní potravinového kódexu. V súčasnosti je už v podstate obsahovo spracovaných všetkých jeho 41 kapitol, z toho 11 všeobecných a 30 komoditných a postupne sa vykonáva ich legislatívna úprava.

Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni,

vzhľadom na vysokú aktuálnosť potreby legislatívnej úpravy kvalitatívnych požiadaviek výroby a predaja potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov i organizácie potravinového dozoru dovoľujem si vás požiadať v zmysle návrhov spoločného spravodajcu o schválenie návrhu zákona Národnej rady Slovenskej republiky o potravinách.

Ďakujem pekne.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok