Vážené kolegyne, kolegovia, páni a dámy,

dovoľte mi, aby som sa aj ja stručne vyjadrila k predloženému návrhu vládneho zákona, ktorým sa novelizuje zákon číslo 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti.

Hneď na úvod treba povedať, že tento návrh zákona je jedným z balíka sociálnych zákonov, ktoré budeme prerokúvať na tomto zasadnutí pléna, a je verejnosťou veľmi očakávaný. Je mi však ľúto, že vláda pri vypracovaní tohto návrhu neakceptovala pripomienky odborov, a tým neplní zároveň záväzky, ku ktorým sa v súvislosti s úpravou poskytovania prídavkov na deti zaviazala v Generálnej dohode na rok 1995.

Ako si môžeme pozrieť, v dôvodovej správe sa hovorí, že účelom tohto zákona je na základe skúseností získaných od platiteľov prídavkov na deti a príplatku k prídavkom na deti spresniť a doplniť niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 193/1994 Z. z. tak, aby sa vylúčila nejednotnosť ich aplikácie. Myslím si, že je to správne a treba to podporiť. Musíme si však uvedomiť, že rodinné prídavky patria v prvom rade len a len deťom. Preto moje skúsenosti, ktoré som získala na svojich posledných poslaneckých stretnutiach s občanmi na východnom Slovensku, boli to hlavne rómski spoluobčania, ma nemôžu nechať ľahostajnou. Ak aj v niektorých prípadoch išlo o vecné plnenie, predsa bartlový obchod prekvital jedna radosť.

Preto treba zvážiť vytvorenie legislatívnych a personálnych podmienok obecných úradov, aby bolo možné zabezpečiť deťom zo sociálne málo podnetného prostredia úhradu stravy, školných poplatkov atď. zo sociálnych dávok. Dokonca učiteľ Základnej školy v Jarovniciach, ktorý má mimoriadnu zásluhu na tom, že rómske deti vystavovali svoje obrazy nielen u nás, ale aj v USA, Rakúsku a inde, nás upozornil na závažný problém. Ak v minulosti 60 až 70 % rómskych deti po skončení povinnej školskej dochádzky prejavovalo záujem o nejaké ďalšie štúdium, v súčasnosti čakajú, ale hlavne ich rodičia, kedy už začnú poberať podporu v nezamestnanosti, a teda záujem o ďalšie štúdium je veľmi mizivý.

To je však už trošku z iného súdka sociálnych problémov, a preto dovoľte, aby som sa vrátila k prerokúvanému návrhu zákona a predniesla niektoré pozmeňovacie návrhy a zároveň ich aj krátko zdôvodnila.

V článku I § 1 ods. 3 sa hovorí o ďalšej možnosti, keď nárok na rodinné prídavky nevzniká. Citujem: "Nárok na prídavky na deti, okrem prípadov uvedených v odseku 2, nevzniká, ak spoločne posudzovaná osoba, s výnimkou nezaopatreného dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje nárok na prídavky na deti v kalendárnom roku, za ktorý sa príjem zisťuje, nemala príjem za viac ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov z dôvodu, že nebola v tomto čase zamestnaná a nebola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie." Tu treba povedať, že v súčasnosti je veľký tlak na úrady práce, aby sa, neraz dokonca umelo, znížila miera nezamestnanosti, a to by mohla byť nebezpečná situácia na ďalšie vyraďovanie z evidencie nezamestnaných z dôvodu, aby sa znížil počet osôb majúcich nárok na rodinné prídavky. Ako dôvod sa často uvádza zlá spolupráca s úradmi, čo sa môže veľmi často aj zneužiť.

Môj ďalší pozmeňovací návrh sa týka článku I bod 1 § 3 ods. 3, trošku korešponduje, ale je odlišný, ako je návrh predkladateľky, kde výraz "šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov" navrhujem nahradiť "190 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní". Ako odôvodnenie uvádzam, že prepočet na dni sa navrhuje v záujme jednoznačného zisťovania tohto obdobia, a tým vytvorenia rovnakých podmienok na posudzovanie nároku na prídavky na deti. Možno sa takýmto spôsobom vyhnúť komplikáciám pri počítaní dávky napríklad v prípade, ak spoločne posudzovaná osoba prestala pracovať v polovici mesiaca, resp. sa zaevidovala na úrade práce neskoršie ako na začiatku kalendárneho mesiaca.

Môj druhý pozmeňovací návrh v podstate už predniesla pani predkladateľka, tak sa len pripájam, že takisto sa týka článku I bod 1 § 3 ods. 3 písm. b) bod 1, kde výraz "siedmich rokov veku" sa nahrádza desiatimi rokmi. Pripájam sa k tomuto návrhu.

Zároveň by som chcela podporiť účinnosť zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 193/1994 Z. z., ktorú sa navrhujem 1. júlom 1995, takisto ako sme pred chvíľou prijali v zákone o životnom minime. Tento dátum je rozhodujúci z hľadiska zisťovania príjmu pre účely nároku na prídavky na deti, ktorý v zmysle § 7 ods. 4 zákona sa zisťuje vždy v júli bežného roku a platí pri posudzovaní nároku na prídavky na deti až do júna nasledujúceho roku. V prípade, že by sa neakceptovala navrhovaná účinnosť novely zákona, zachoval by sa naďalej spôsob zisťovania príjmu podľa súčasne platného zákona, a tým by sa vlastne navrhované zadresnenie poskytovania prídavkov na deti minulo účinku. Posudzovanie nároku na prídavky na deti v zmysle navrhovanej novely zákona by sa dotýkalo iba nových žiadateľov, ktorí by si uplatnili nárok na prídavky na deti po nadobudnutí jej účinnosti. Okrem toho by akékoľvek posunutie účinnosti novely zákona malo za následok jednak zvýšenie predpokladaných nákladov na výrobu tlačiva na zisťovanie príjmu, ako aj zvýšenie administratívnej náročnosti súvisiacej s posudzovaním nároku na prídavky na deti a na ich výplaty.

Záverom mi dovoľte povedať, že tak ako ja, aj klub Spoločná voľba s veľkou radosťou tento návrh zákona podporíme.

Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok