Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

Dovoľte mi, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predložiť vám návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane zvierat. Tento návrh je vypracovaný na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky číslo 251 z 12. júla 1993. Úloha vypracovať návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane zvierat je motivovaná snahou Slovenskej republiky pristúpiť k príslušným dohodám a konvenciám Rady Európy, ako aj tým, že právna úprava ochrany zvierat patrí v zmysle článku 70 Asociačnej dohody medzi tie oblasti spoločenských vzťahov, pri ktorých sme sa zaviazali zladiť náš právny poriadok s príslušnými normami Európskej únie. Ide tu predovšetkým o Európsku dohodu o ochrane zvierat pri medzinárodnej doprave, o Európsku dohodu o ochrane zvierat v chovoch, o Európsku dohodu o ochrane jatočných zvierat, o Európsku konvenciu o ochrane stavovcov používaných na pokusné a vedecké účely a Európsku dohodu o ochrane obľúbených zvierat.

Pri príprave predmetného návrhu zákona boli zohľadnené popri týchto normách Európskej únie i zákony o ochrane zvierat platné v štátoch krajín Európskej únie, ako aj analogický zákon v Českej republike, ktorá v právnej úprave o ochrane zvierat značne pokročila v smere aproximácie s právom Európskej únie.

Prístup k riešeniu predmetnej problematiky v predloženom návrhu zákona o ochrane zvierat vychádza z postulátu, že vzťah človeka k prírode odráža jeho úroveň uvedomenia si ľudskej dôstojnosti. Vychádzajúc z toho, je návrh zákona orientovaný predovšetkým na plnenie preventívnych funkcií pri ochrane zvierat. V záujme zabezpečenia takejto prevencie sa jednotlivými ustanoveniami návrhu zákona prelína všeobecná povinnosť nedopustiť sa úmyselného alebo nedbanlivého konania, dôsledkom ktorého by bolo týranie zvierat. Konkretizácia uvedeného postulátu si vyžiadala pomerne rozsiahle zakotvenie zákazov konkrétnych spôsobov zaobchádzania so zvieratami i doslovné vymedzenie primeraných dôvodov a spôsobov usmrcovania zvierat. Zároveň sa každému chovateľovi ukladá pozitívna povinnosť zabezpečiť zvieraťu výživu, opateru a vhodné umiestnenie zodpovedajúce jeho fyziologickým potrebám a povahe každého zvieraťa.

Návrh osobitne ustanovuje povinnosti a mechanizmy ochrany jednotlivých kategórií zvierat, definovaných na účel zákona. Negatívne skúsenosti z praktického správania sa ľudí k zvieratám i značný stupeň pozornosti zo strany ochranárskych organizácií sú dôvodom pomerne rozsiahlej úpravy ochrany spoločenských zvierat a stanovenia režimu nakladania s túlavými zvieratami.

Zvlášť významnú, a preto i rozsiahlu časť návrhu tvorí úprava ochrany pokusných zvierat. Účelom tejto úpravy je normatívne zabezpečiť, aby sa pokusné zvieratá používali výlučne na pokusy, ktorých výsledok sa nedá verifikovať ináč dostupnými metódami, aby sa im pritom bolesť, utrpenie, strach alebo tvrdé poškodenie spôsobovali iba v skutočne nevyhnutnej miere. Dôsledkom tejto snahy je to, že návrh obsahuje veľmi prísne podmienky na uskutočňovanie pokusov na zvieratách. Porušenie všeobecných i konkrétnych povinností pri starostlivosti o zvieratá a brutálne správanie sa k nim považuje predkladaný návrh za priestupky, resp. iné správne delikty sankcionované značnými pokutami.

Ako predkladatelia sme pri príprave dnes predkladaného návrhu zákona o ochrane zvierat museli zvažovať a podľa možností i zladiť vyhranené ochranárske stanoviská s požiadavkou nezakladať návrhom finančné nároky na štátny rozpočet. V dôsledku toho ako aj v dôsledku pozitívnych skúseností v niektorých krajinách Európskej únie navrhujeme, popri orgánoch veterinárnej správy, ktorá bude plniť aj úlohu orgánov štátnej správy na úseku ochrany zvierat, zriadiť osobitný inštitút inšpektorov ochrany zvierat, ktorí budú pôsobiť na základe dobrovoľnosti, pritom však budú mať niektoré v návrhu taxatívne vymedzené oprávnenia, ktoré im určí podľa konkrétnych podmienok príslušná okresná veterinárna správa.

Predkladaný vládny návrh zákona o ochrane zvierat posúdilo šesť výborov Národnej rady Slovenskej republiky. Pri jeho prerokúvaní bol posudzovaný tak z hľadiska celkového systému, ako i z hľadiska použitého právneho jazyka a dikcie v jeho jednotlivých ustanoveniach. Výsledkom je precizovanie viacerých ustanovení, pričom však treba otvorene povedať, že zohľadnenie pozmeňovacích návrhov v niektorých ustanoveniach narážalo na diametrálne odlišné požiadavky jednotlivých poslancov a výborov.

Najčastejšie sa opakujúcimi pozmeňovacími návrhmi, ktoré vedú k zjasneniu a sfunkčneniu predkladaného návrhu, sú tie, ktoré smerujú k vymedzeniu podmienok použitia zvierat na filmové a reklamné účely, ustanovujú zákaz využitia zvierat na niektoré druhy pokusov a podobne. Pozmeňovacie návrhy spresňujú aj v návrhu zákona upravenú výnimku pre náboženské obce z hľadiska rituálnych spôsobov usmrcovania zvierat.

Veľmi sa diskutovalo aj o otázke usmrcovania zvierat pri tzv. domácich porážkach. Domnievam sa, že pripravený pozmeňovací návrh rieši aj túto problematiku reálne, čo prispeje k možnosti dodržiavať predmetné ustanovenia zákona i pri usmrcovaní domáceho zvieratstva na osobnú spotrebu. Podobný cieľ sledujú tiež pozmeňovacie návrhy umožňujúce usmrcovanie tzv. živočíšnych škodcov, pochopiteľne, za presne stanovených podmienok.

Podobne by som mohol vymenovať celý rad ďalších pozmeňovacích návrhov, ktoré predkladaný návrh zákona zlepšujú a premietli sa v konečnom dôsledku do stanoviska spoločného spravodajcu.

Rád by som sa vám, dámy a páni, za aktívne pozitívne prístupy pri prerokúvaní tohto návrhu zákona vo výboroch poďakoval.

Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, ako som už uviedol, vzhľadom na to, že v tejto predlohe, v tomto návrhu zákona ide o zladenie nášho právneho stavu s právnym stavom Európskej únie na tomto poli, dovoľte mi, aby som vás požiadal o podporu tohto návrhu.

Ďakujem pekne.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok