Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážené kolegyne, vážení kolegovia,

oživiť a podporovať efektívne podnikanie, ktoré je súčasťou súkromného sektoru, je jednou z hlavných úloh súčasnej ekonomiky. V našich podmienkach je pre našu ekonomiku charakteristické, že malé a stredné podnikanie, ktoré v predchádzajúcej spoločensko-ekonomickej formácii bolo potláčané, sa dostáva pomaličky do popredia pozornosti a stáva sa rozhodujúcim tvorcom hrubého domáceho produktu. Veľké gigantické podniky, ktoré boli postavené v minulom režime, sú v značnej kríze, stoja pred privatizáciou a vyrábajú - česť výnimkám - neefektívne.

Aj preto je pochopiteľný a odôvodnený postup vlády a snaha vlády Slovenskej republiky formou predloženého návrhu zákona vytvárať legislatívny rámec na podporu stredného a malého podnikania. Je to nepochybne potrebný krok najmä v období reštrukturalizácie privatizácie národného hospodárstva.

Som rád, že po dlhšom časovom období sa v našom parlamente hovorí už aj o priamej podpore podnikania, a nie iba o novelizácii daňových zákonov, o sprísnení daní či iných právnych noriem, ktoré finančne značne zaťažujú podnikateľské subjekty. Aj preto pozitívne hodnotím snahu a filozofiu predloženého zákona. Na jednej strane je deklarovaná snaha vlády Slovenskej republiky aj v predloženom návrhu podporiť podnikanie a na strane druhej treba analyzovať aj skutočnosť, že podnikatelia a živnostníci neustále vracajú svoje podnikateľské oprávnenia, stoja v radoch pred úradmi práce a čakajú na sociálny príspevok, lebo nedokázali uniesť značné bremeno, ktoré na nich vnáša náš daňový systém, finančné zákony a predpisy alebo zdravotná či sociálna poisťovňa, ako aj zákon o zavádzaní registračných pokladníc.

Keď hovoríme a deklarujeme snahu o vytvorenie vhodného podnikateľského prostredia pre malých a stredných podnikateľov, treba prehodnotiť a spomenúť túto skutočnosť. Predpokladaná čiastka podpory 200 miliónov Sk ročne je, podľa môjho názoru, veľmi nízka. Táto čiastka môže tvoriť iba kvapku v mori požiadaviek na finančnú podporu zo strany podnikateľov, najmä vzhľadom na § 7, kde sa hovorí o takých účeloch podpory, ktoré si zasluhujú aj všeobecnú podporu a pozornosť. Tu mám na mysli najmä také účely, ako zavádzanie progresívnych výrobkov a technológií, ochrana životného prostredia, podpora exportu, rozvoj vedy a techniky a ich aplikácia v praxi atď. Sú to úlohy, s ktorými zápasí celá naša ekonomika.

Preto navrhujem prehodnotiť otázku navrhnutej výšky podpory na ďalšie tri roky a zvýšiť ju na úroveň celkovej podpory roku 1995, keďže 200 miliónov Sk je iba symbolická čiastka. Na odôvodnenie takéhoto tvrdenia a na jednoduchšie porovnanie by som chcel upriamiť vašu ctenú pozornosť na jeden výrok pani ministerky školstva Slovenskej republiky z predminulého týždňa zo stretnutia s pedagógmi v Trnave, že na zavedenie alternatívneho školstva na maďarských školách bude potrebné až 600 miliónov Sk. Je to trojnásobne vyššia čiastka a bude vyčerpaná napriek zjavnému nesúhlasu a protestom rodičov.

Ďakujem za pozornosť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok