Vážený pán predsedajúci, vážení členovia vlády, vážená Národná rada,

budem veľmi stručný. K predloženému vládnemu návrhu dávam tieto pozmeňovacie návrhy:

1. V záujme zachovania ústavnosti a predchádzania vzniku diktatúry navrhujem, aby navrhovateľ svoj návrh vzal späť a zosúladil s ústavou našej republiky.

2. Ak sa tak nestane, navrhujem podľa § 22 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku prerušiť prerokovanie o tomto návrhu, vrátiť ho navrhovateľovi na prepracovanie a po zjednotení a prerokovaní návrhu vo všetkých výboroch Národnej rady prerokovať to na 6. schôdzi Národnej rady.

3. Ak nebude prijatý tento môj návrh, navrhujem bod číslo 11 spoločnej správy /nové znenie/, tlač 90a vyradiť na osobitné hlasovanie s návrhom zamietnuť.

4. Ak neprejde ani tento môj návrh, tak navrhujem v bode 11, tlač 90a, písmeno a/ v treťom riadku pozmeniť tak, že sa vynechajú slová "právnické osoby zriadené zákonom". Ďalej v písmene c/ tohoto bodu za slová "obce" vsunúť slovo "len" a potom by znelo: "obce len pri plnení úloh štátnej správy".

5. A posledný návrh - z § 6 ods. 2 tohto pozmeňovacieho návrhu poslednú vetu začínajúcu "Na požiadanie obcí.." vynechať.

Prosím o pochopenie a podporu tohto návrhu.

Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok