Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada,

chcela by som sa vyjadriť k jednému bodu, pretože viaceré pripomienky, ktoré som mala k novele tohto zákona, ktorý prerokúvame, už niektorí predrečníci povedali, takže považujem za zbytočné ich znovu opakovať.

Chcem sa vyjadriť k návrhu pána poslanca Reu, ktorý navrhol začleniť nový paragraf, ktorý by sa týkal Slovenskej akadémie vied. Vzhľadom na to, že ide o dva rôzne zákony, navrhujem, aby pán poslanec tento bod stiahol, pretože ide o zákon číslo 74/1963 Zb. a myslím si, že so zákonom 347/1990 Zb. má málo spoločného. V prípade, že pán poslanec svoj návrh nestiahne, potom by som navrhla doplniť text o nasledovné znenie: "Na čele akadémie je predseda akadémie, ktorého vymenúva a odvoláva na návrh rady vedcov akadémie vláda Slovenskej republiky." K ďalšiemu textu sa nevyjadrujem, ani ho nedopĺňam. Myslím si, že túto formu demokracie, aby rada vedcov akadémie mohla dávať návrh, by sme nemali vypustiť. A myslím si to nielen ja, ale aj mnohí vaši kolegovia.

Chcela by som poprosiť členov vládnej koalície, aby ste si súčasne uvedomili aj to, že vaši kolegovia z výboru pre vzdelanie, vedu a kultúru podali návrh na novelu zákona práve o Slovenskej akadémii vied. Tento návrh dňa 13. februára 1995 predseda Národnej rady pán Gašparovič pridelil na prerokovanie výboru. Keďže tento návrh novely predkladá celý výbor, to znamená, že - dovolím si to teraz tak povedať - aj kolegovia Haťapka, Hornáček, Glinský, Mušková, Fekete, Halabrín, Rapaičová a Tarčák majú ten istý názor, ako som si dovolila navrhnúť teraz toto doplnenie, pretože v ich návrhu novely zákona je táto formulácia použitá. Takže ich vyzývam, aby môj návrh podporili, pretože je to návrh, s ktorým sa aj sami zosobnili, dokonca v takej forme, že ho podali ako návrh novely zákona o Slovenskej akadémii vied.

Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok