Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené poslankyne, vážení poslanci,

dovoľte, aby som sa dotkol predloženého materiálu a uviedol niekoľko pozmeňovacích návrhov.

Podporujem predovšetkým bod číslo 9 spoločnej správy k článku I bod 13, kde sa uvádza upraviť text v § 20b nasledovne: "Úrad pre vedu a techniku". V prípade, že tento názov by nebol odsúhlasený, dávam nový pozmeňovací návrh, aby tam bolo "Úrad pre vedu, techniku a stratégiu rozvoja spoločnosti". Súčasne ale s oboma týmito návrhmi, to znamená doplnok k bodu 9 spoločnej správy, alebo, ak by bol akceptovaný ten druhý pozmeňovací návrh - "Úrad pre vedu, techniku a stratégiu rozvoja spoločnosti" dávam doplnok, aby sa tieto názvy aj v ostatnom texte zmenili, a to konkrétne v článku I bod 12 upraviť text § 20 odsek i/ podľa tohto zmeneného názvu, a takisto v článku II treba nahradiť text "Úrad pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky" textom podľa toho, ako bude odsúhlasený - buď "Úrad pre vedu a techniku" alebo "Úrad pre vedu, techniku a stratégiu rozvoja spoločnosti". Prípadne, ak by bol odsúhlasený iný pozmeňovací návrh pre tento názov, myslím si, že takisto treba akceptovať, aby sa to všade vymenilo.

Ďalej si dovolím mať ďalší pozmeňovací návrh, a to v článku I, bode 20 v novonavrhnutom odseku 2 § 32 bodkočiarku za slovom "Bratislava" nahradiť bodkou a ďalší text vypustiť. Nebudem to odôvodňovať takým spôsobom, ako to urobil pán poslanec Fogaš. Ide totiž o to, aby nebol premiestnený Úrad pre priemyselné vlastníctvo do Banskej Bystrice. Nejde mi o to, aby Banská Bystrica nemala nejaký ústredný orgán štátnej správy, ani si nemyslím, že by tam neboli takí šikovní ľudia, ako sú tu, v Bratislave, aj keď možno koncentrácia je tu vyššia, ale vedú ma k tomu úplné iné dôvody. Predovšetkým je to problém prístupnosti k tomuto úradu. Tento úrad sa konečne začal rozbiehať, a jeho presťahovaním a potrebou vyškoliť nových pracovníkov, pretože nemožno očakávať, že by tí, ktorí sú dnes tu, pretože sú väčšinou priamo viazaní na Bratislavu, prešli do Banskej Bystrice, podľa môjho názoru by sa zabrzdila činnosť tohto úradu, alebo aspoň čiastočne zabrzdilo minimálne na dva roky, čo by malo veľmi negatívny dopad práve na vzťahy so zahraničím. A možno by to niekto mohol chápať aj v tom zmysle, že je to umelá administratívna prekážka, aby sme plnili svoje záväzky v rámci GATT a podobne.

Prosím, aby ste skutočne brali tie moje slová tak, ako znejú. Ide o to, že vlastne po troch rokoch si tento úrad začal skutočne plniť svoje úlohy, aj keď má ťažké podmienky. A myslím si, že by bolo omnoho efektívnejšie vynaložiť prostriedky na zabezpečenie budovy tu, v Bratislave, než na preškoľovanie a vôbec spojené s prenosom tohto úradu do iného mesta - ktoréhokoľvek.

Ďalej si dovolím predniesť ďalší pozmeňovací návrh, a to za článok III zaradiť nový článok IV s tým, že ostatné sa posunú, ktorý by znel: "Zákon Slovenskej národnej rady číslo 74/1993 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení zákona číslo 43/1970 Zb., zákona Slovenskej národnej rady číslo 692/1977 Zb., zákona Slovenskej národnej rady číslo 7/1990 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady číslo 291 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 11/1993 Zb. sa mení takto:

1. § 13 odsek 1 znie: "Na čele akadémie je predseda akadémie, ktorého vymenúva a odvoláva na návrh rady vedcov akadémie vláda Slovenskej republiky z členov predsedníctva akadémie. Predseda akadémie je za výkon svojej funkcie zodpovedný vláde Slovenskej republiky.

2. V § 13 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta."

Tento môj návrh je prakticky takmer totožný s návrhom, ktorý predniesol pán poslanec Rea, až na to, že sa tam vkladajú slová "na návrh Rady vedcov akadémie". Myslím si, že je to aj presne v súlade s tým, čo tu povedala o tom pani poslankyňa Gbúrová.

Vážené poslankyne vážení poslanci, vážený pán predsedajúci, ďakujem vám za pozornosť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok