Vážený pán predsedajúci, vážená vláda Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, páni poslanci,

myslím si, že každý z nás by bol spokojnejší, keby časť príjmová vykazovala dvojnásobok toho, čo je napísané v štátnom rozpočte. A samozrejme, od toho by sa odvíjali potom aj jednotlivé kapitoly. Myslím si, že mnoho rečí, ktoré tu odznelo, by potom vyzeralo ináč, ale možno by vyzerali rovnako, pretože sú jednoducho systémové a nemajú nič spoločné s realitou.

Veľmi dobre si spomínam, ako v roku 1993, keď sa diskutovalo o štátnom rozpočte na rok 1994, zaznievali od opozície hlasy, ktoré takisto tvrdili, že príjmová časť je nadhodnotená, že je nereálny rozpočet, najmä jeho príjmová časť. Skutočnosť ukázala, že vtedajší odhad bol realistický. Myslím si, že návrh rozpočtu Slovenskej republiky, jednotlivých jej kapitol, ich vzájomná súvzťažnosť je skutočne vyvážená, aj keď samozrejme, každý jeden rezort a každý jeden poslanec podľa toho, k čomu má bližšie, by rád videl tú svoju kapitolu trošku posilnenú v tej či onej oblasti. Samozrejme, ak chce dať návrh niekam pridať, musí vedieť povedať aj to, odkiaľ to zobrať a musí si byť vedomý aj dôsledkov, ku ktorým to povedie.

Napriek tomu ale musím povedať, že niektoré položky, ktoré sú v štátnom rozpočte, nie sú mi celkom jasné a bol by som rád, keď by sa tieto peniaze použili ináč. Nebýva totiž zvykom, aby jedna krajina sa akýmkoľvek spôsobom vmiešavala alebo vstupovala do prezidentskej kampane v inej republike a aby na to dokonca vyčleňovala prostriedky v štátnom rozpočte, ako to dnes robí Slovenská republika vo vzťahu k Francúzskej republike, aj keď sa tomu hovorí Pakt stability. Pretože, povedzme si otvorene, že celá aktivita Paktu stability nie je nič iné, len veľmi dôkladne premyslená prezidentská kampaň súčasného premiéra francúzskej vlády. Je to protekcionizmus, ktorý v podstate nemôže viesť k stabilite a nemôže viesť ani k riešeniu, pretože vyžaduje od určitej skupiny štátov Strednej a Stredovýchodnej Európy, aby sa správali ináč, podľa iného metra, než Západná Európa používa sama na seba.

Navyše, treba povedať, že v Západnej Európe medzi jednotlivými štátmi, a dali by sa menovať, sú omnoho väčšie napätia, než má Slovenská republika s ktorýmkoľvek susedom, a preto si myslím, že pokiaľ sa Pakt stability nevzťahuje na tieto krajiny, ktorých vzťahy sú skutočne vyhrotené, môžem menovať napríklad Turecko - Grécko, ale aj problémy okolo Severného Írska, a keď si ešte uvedomíme, že celý Pakt stability prichádza z krajiny, ktorá apriori neuznáva existenciu menšín, a Pakt stability dosť veľa práve vo vzťahu k Slovensku hovorí o menšinách, tak to dostáva celé dosť pikantnú príchuť.

Preto navrhujem, aby sa v návrhu rozpočtu na rok 1995 v návrhu kapitoly Všeobecná pokladničná správa v skupine 6 v poslednom odseku vypustili slová "a účasť Slovenskej republiky na konferencii o Pakte stability v Európe /5 000/" a číslo 62 640 sa nahradilo číslom 57 640. Tým sa ušetrí 5 miliónov Sk, ktoré boli na toto vyčlenené, pretože treba povedať aj to, že v podstate Pakt stability pre Slovenskú republiku znamená otázku zmluvy s Maďarskou republikou, a tu je, samozrejme, naša snaha túto zmluvu uzavrieť bez akéhokoľvek protekcionizmu, uzavrieť ju tak, aby stabilizovala túto situáciu. Ale nedá mi nepovedať, že práve s Maďarskou republikou má Slovenská republika v otázke dodržiavania zmlúv veľmi zlé skúsenosti - pozri prípad Gabčíkovo - Nagymaros. A preto si dovolím povedať, že buď tá zmluva bude platiť bez akéhokoľvek protekcionizmu od kohokoľvek zo Západnej Európy, alebo bude porušená, tak ako bola porušená zmluva o Gabčíkove - Nagymaros.

Ďalej navrhujem použiť 5 miliónov, ktoré by sa tu získali, nasledovne: v kapitole Všeobecnej pokladničnej správy v skupine 1 v položke rezerva predsedu vlády pridať 2 milióny Sk, to znamená že číslo 30 000, ktoré je tam, sa nahradí číslom 32 000. Je to v tisícoch Sk, preto toto číslo je takto. Ďalej v kapitole ministerstva zahraničných vecí v časti výdavky rozpočtových organizácií v položke investičné výdavky nahradiť číslo 285 000 v návrhu rozpočtu na rok 1995 číslom 288 000 a upraviť príslušne i posledný riadok tabuľky - výdavky spolu z 1 862 462 na 1 865 462. Tam sú zasa tie tisíckoruny. To je prvý môj návrh.

Druhý môj návrh, ktorý bol konzultovaný aj s pánom podpredsedom vlády a ministrom financií, sa týka otázky odpisu u podnikateľských subjektov pri nákupe automobilov. V zásade nebudem diskutovať o otázke systémového opatrenia, pretože zásadne vyznávam tézu, že kto nesie zodpovednosť, musí mať právo aj určiť spôsob, akým sa to bude riešiť. Išlo skôr o to, že sme diskutovali, aká je priemerná cena dovážaného automobilu, o tom, aký je náš vozový alebo automobilový park na Slovensku a možnosti jeho obnovy. Preto si dovolím navrhnúť, opakujem znovu, že to bolo konzultované s pánom podpredsedom vlády a ministrom financií, v článku 5, v bode 1 návrhu štátneho rozpočtu na rok 1995, je to na strane 13, číslo 500 000 nahradiť číslom 700 000 a v bode 2 číslo 600 000 číslom 800 000. Tým sa dostávame na približne priemernú cenu dovážaného automobilu, resp. nie priemernú cenu, ale cenu áut strednej kategórie. Verím, že v prípade potreby, ak sa ukáže, že sa domáca výroba automobilov tak zvýši, že nebude potrebný taký dovoz, že bude toto možné potom v ďalšom upravovať. V dnešnej dobe ale musíme vychádzať skutočne zo zastaralosti automobilového parku na Slovensku a kvôli bezpečnosti aj z potreby jeho obmeny.

Dámy a páni, vážená vláda, ďakujem vám za pozornosť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok