Vážený pán predseda, vážená vláda, vážená Národná rada,

v časti IV programového vyhlásenia - morálna obroda spoločnosti - sa uvádza, že pozostatkom dávnejšej i nedávnej minulosti, ktorý zjavne znepokojuje občanov, je prerušenie využívania duchovnej skúsenosti, hlboká mravná kríza, spochybnenie hodnôt osobnej statočnosti a vernosti základným duchovnomravným a ľudským hodnotám. Vláda preto musí svojou činnosťou utvárať podmienky na obnovu významu a pôsobenia morálnych hodnôt vo vzťahu medzi ľuďmi. Je to pravdivé konštatovanie a chvályhodné predsavzatie vlády, ale bolo by aj vierohodné, keby členovia vlády boli príkladom, teda príkladom pozitívnym, nie negatívnym.

Osobná statočnosť a vernosť duchovnomravným a ľudským hodnotám sa vždy viaže na konkrétnu osobu a nezakryje ju žiadna inštitúcia. Zlyhanie osobnej statočnosti a vernosti nemusí človeka natrvalo odpísať, ak si dotyčný prizná zlyhanie a aspoň na nejaký čas sa nesnaží byť ministrom. Ale budem konkrétny.

Ministerka školstva a vedy pani Eva Slavkovská pracovala pred novembrom 1989 ako historička a hojne publikovala v rôznych časopisoch. Špecializovala sa na vzťahy štátu a cirkví, odbory, odborové hnutie a februárové udalosti roku 1948, osobitne na akčné výbory Národného frontu. Vo svojich článkoch stála pevne na pozíciách komunizmu. Dovoľte na ilustráciu niekoľko citátov z jej článkov.

V článku Revolučné odborové hnutie v procese upevňovania víťazstva robotníckej triedy na Slovensku - Historický časopis číslo 2/1986 pani ministerka píše - citujem: "Víťazstvo robotníckej triedy vo Februári 1948 vytvorilo u nás objektívne podmienky pre socialistickú výstavbu a vznik politického systému, ktorý zabezpečoval potláčateľskú i budovateľskú stránku diktatúry proletariátu. Jednou z prvoradých úloh po nastolení diktatúry proletariátu bolo upevnenie a zabezpečenie februárového víťazstva, aby sa jeho výsledky mohli stať východiskom pre ďalšiu prácu strany a pracujúcich."

V článku Slovenský národný front, špecifická súčasť politického systému v päťdesiatych rokoch - Historický časopis číslo 2/1983 pani ministerka píše: "KSČ opierajúc sa o širokú iniciatívu más prekonala vo februári vládnu krízu a splnila svoje historické poslanie. Pozbavila buržoáziu všetkej moci a nastolila diktatúru proletariátu. Obrodený..." (vypnutie mikrofónu) - jedna nula pre obsluhu. "Obrodený Národný front spolu s ostatnými zložkami pofebruárového politického systému plnil náročné úlohy aj pri upevňovaní, konsolidovaní a zabezpečovaní februárového víťazstva v procese triedneho boja uvedomujúc si hlbokú pravdu jednej zo základných strategických leninských poučiek aplikovaných aj Klementom Gottwaldom, že vybudované pozície treba upevniť a zabezpečiť skôr, ako sa môže ísť ďalej tak, aby boli východiskom k ďalším úspechom." Toľko citát.

Pani ministerka, ktorá je dnes veľkou bojovníčkou za Slovensko, v citovanom článku "Slovenský Národný front, špecifická súčasť politického systému v päťdesiatych rokoch" napísala okrem iného - citujem: "Na jeseň 1948 došlo k organizačnému zjednoteniu KSČ a KSS, pretože víťazstvo vo februári odstránilo dôvody pre organizačnú samostatnosť Komunistickej strany Slovenska potrebnú v období prerastania národnej a demokratickej revolúcie v socialistickú. Tým sa významne upevnila jednota strany v celoštátnom meradle." V článku "Vzťah štátu k cirkvám v prvých rokoch výstavby socializmu na Slovensku" - Historický časopis číslo 2/1982 píše: "Silné pozície náboženskej ideológie na Slovensku pramenili z ekonomickej zaostalosti a slabo rozvinutej sociálnej a kultúrnej úrovne jeho obyvateľov." Pani ministerka, hovoríte, že kultúrna úroveň obyvateľov Slovenska je slabo rozvinutá?

V citovanom článku "Slovenský Národný front, špecifická súčasť politického systému v päťdesiatych rokoch" zase vyzdvihujete situáciu v Čechách v porovnaní so situáciou na Slovensku, keď píšete: "Ak porovnávame výsledky volieb v Čechách a na Slovensku v roku 1948, priaznivejšie výsledky dosiahol Národný front v Čechách, kde za jednotnú kandidátku bolo 89,2 % voličov. Väčší počet bielych lístkov na Slovensku môžeme pripísať vplyvu katolíckeho episkopátu na obyvateľstvo, ktoré sa stavalo proti novému zriadeniu v Československu. Výsledky volieb znamenali veľké víťazstvo politiky KSČ a Národného frontu Čechov a Slovákov." Koniec citátu.

Pani ministerka, uvedené články ste písali ako vedecká pracovníčka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Bez ohľadu na vládnúci politický režim ako vedecká pracovníčka ste boli povinná skúmať pravdu a písať pravdu v rámci svojej vedeckej disciplíny. Pri svojich článkoch máte rozsiahly poznámkový aparát, kde sa odvolávate na archívne dokumenty. To znamená, že ste mali prístup do archívov, mohli ste v nich študovať a bolo čisto na vás, ktoré archívne dokumenty použijete a či ich budete používať objektívne alebo jednostranne. A žiaľ, ...

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok