Pán predseda,

vážená Národná rada,

k návrhu programu tejto schôdze by som chcel povedať toľko: Prvé dva body programu smerujú k vysloveniu nedôvery dvom ministrom, členom vlády, ale, kolegyne, kolegovia, vláda predsa už neexistuje. Predsa vláda podala demisiu v súlade s ústavou, prezident túto demisiu prijal a okamihom prijatia demisie prezidentom republiky vláda prestala existovať a iba vykonáva funkciu, spravuje rezorty - ak chcete - do vymenovania novej vlády. Z toho dôvodu nie je možné vysloviť nedôveru ministrom, pretože ministri v zmysle ústavy a v zmysle kompetenčného zákona nie sú. Sú iba bývalí členovia vlády, ktorí podľa článku 117 ústavy sú povinní spravovať, riadiť svoje rezorty až do vymenovania novej vlády. Preto - po prvé - nie je možné vysloviť im nedôveru. A po druhé - čo i len zaradenie takýchto dvoch bodov do programu rokovania Národnej rady je porušením zákona a porušením ústavy.

A opäť by som chcel byť adresný. Za toto porušenie zodpovedá Hnutie za demokratické Slovensko, zodpovedá Slovenská národná strana a zodpovedá Združenie robotníkov Slovenska. Pán predseda Národnej rady Gašparovič, ak bude schválený tento program, budete za to zodpovedať aj vy, pretože pred chvíľou ste povedali, že tieto dva body programu ste odobrili. Odobrili ste ich v súlade so svojím svedomím a, myslím, poznaním, ako vám to ukladá článok 73 ústavy. Prosím, aby ste si boli toho vedomý, ja vám to pripomínam, pretože možno vám to bude pripomenuté ešte aj niekedy neskôr.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok