• Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, otváram tretí rokovací deň 9. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Na dnešnom rokovacom dni o ospravedlnenie požiadali poslanci: Jana Kiššová, Adriana Pčolinská, Alan Suchánek, Milan Uhrík.

  Pristúpime k druhému čítaniu o návrhu poslanca Gábora Gála na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona je uverejnený ako tlač 123. Spoločná správa výborov má tlač 123a.

  Dávam slovo poslancovi Gáborovi Gálovi, aby návrh zákona odôvodnil.

 • Rokovanie o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Gála na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov, tlač 123.

 • Dobré ráno prajem všetkým. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som uviedol zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže, a to v znení neskorších predpisov.

  Pristupujeme k tomuto, k tejto novele účelom, aby sme mohli vytvoriť zákonné predpoklady pre zabezpečenie ochrany objektov, v ktorých sídli Súdna rada Slovenskej republiky vrátane poriadku v týchto objektoch, a to zo strany príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže.

  Dôvodom pre navrhovanú zmenu je fakt, že došlo k oddeleniu Súdnej rady Slovenskej republiky od Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, a to nielen po právnej stránke, ale aj fakticky, nakoľko Súdna rada Slovenskej republiky nebude sídliť v objekte Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, resp. v sídle Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorých ochranu a poriadok v nich zabezpečuje práve Zbor väzenskej a justičnej stráže.

  Súdna rada sa odsťahovala do objektu, ktorý za terajšieho právneho stavu nemôžu strážiť a udržiavať v ňom poriadok príslušníci Zboru justičnej a väzenskej stráže, preto táto novela, ako som už vysvetlil, tak dúfam, že to nájde u vás pochopenie aj kvôli tomu, že proste je také intermezzo teraz, ktoré je troška také nežiaduce, aby sa tam niečo neprihodilo náhodou.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Ďakujem. Dávam slovo spoločnému spravodajcovi z ústavnoprávneho výboru poslancovi Petrovi Kresákovi, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás teda informoval o prerokovaní uvedeného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.

  Národná rada svojím uznesením zo dňa 16. júna 2016 pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre obranu a bezpečnosť. Ako gestorský pritom určila práve ústavnoprávny výbor a zároveň určila aj lehoty na prerokovanie tohto návrhu zákona v druhom čítaní.

  Môžem oznámiť, že poslanci, ktorí nie sú členmi výborov a ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.

  Návrh zákona teda prerokovali obidva výbory, ktorým bol tento návrh pridelený, a odporúčali ho Národnej rade schváliť. Z uznesení uvedených výborov nevyplývajú žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

  Gestorský ústavnoprávny výbor odporúča teda Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť ako celok.

  Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu tohto zákona (tlač 123a) bola schválená ústavnoprávnym výborom pod č. 46 dňa 6. septembra 2016. Týmto uznesením ma zároveň tento výbor poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledkoch rokovania obidvoch výborov a pri rokovaní o návrhu aby som predkladal návrhy v zmysle pridelených ustanovení zákona o rokovacom poriadku.

  Pán predseda, to je všetko. Otvorte, prosím, rozpravu. Ďakujem.

 • Otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Končím možnosť nahlásiť sa do rozpravy.

  Do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Kollár, nech sa páči, máte slovo.

 • Reakcia z pléna.

 • Takže procedurálny návrh, tým pádom uzatváram rozpravu. Do rozpravy sa neprihlásil nikto.

  Pán poslanec Kollár - procedurálny návrh.

 • Vážení kolegovia, možno ste viacerí zachytili, že sa stala obrovská tragédia dnes ráno. Vrtuľník padol, traja záchranári mŕtvi. Ja si myslím, že by sme dnešnú schôdzu mali začať tým, že je to, sú to štátni zamestnanci naši, platíme ich, bolo by pekné, keby sme si uctili ich pamiatku minútou ticha a týmto by sme asi mali začať našu dnešnú schôdzu. Takže dávam tento návrh. Ďakujem.

 • Pán poslanec, ak dovolíte, ja absolútne s vami súhlasím, len je začiatok rokovacieho dňa, nie je tu dostatočný počet poslancov a myslím si, že lepšiu úctu vzdáme pri hlasovaní o jedenástej, keď tu budú všetci, a myslím si, že s tým nebude žiadny problém.

  Takže k rozprave, keďže žiadna nebola, nezaujme stanovisko ani navrhovateľ, ani spravodajca.

  Nasledujúcim bodom programu je druhé čítanie o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona má tlač 106. Informácia výborov má tlač 106a.

  Dávam slovo poslancovi Ondrejovi Dostálovi, aby za skupinu poslancov návrh zákona zdôvodnil.

 • Rokovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála, Petra Osuského, Martina Poliačika, Martina Klusa a Juraja Drobu na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, tlač 106.

 • Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som v druhom čítaní uviedol návrh novely zákona o politických stranách.

  Ako sme uviedli už v dôvodovej správe aj v diskusii k prvému čítaniu, hlavným účelom tohto zákona je posilnenie demokratického charakteru politických strán. Právna úprava ústavného práva združovať sa v politických stranách je obsiahnutá v zákone z roku 2005, ktorý nahradil pôvodný zákon o politických stranách, ktorý platil od roku 1991. Zákon stanovuje podmienky vzniku strany, register strán, podmienky zániku strany, práva a povinnosti a tak ďalej.

  Predchádzajúca právna úprava na rozdiel od tej súčasnej upravovala podrobnejšie a konkrétnejšie požiadavky na demokratický charakter politickej strany a to sa svojím návrhom zákona snažíme obnoviť, resp. vrátiť tieto ustanovenia do zákona. Sme presvedčení, že demokratický charakter politických strán a ich rešpekt k demokratickému právnemu štátu a k základným právam a slobodám sú podmienkami zachovania pluralitného demokratického systému.

  Z histórie 20. storočia sú známe viaceré prípady, keď extrémistické politické strany využili možnosť fungovať v rámci demokratického politického systému na jeho likvidáciu, dostali sa demokratickou cestou k moci a nastolili na dlhé roky totalitný režim. Aj tomu chceme naším návrhom zabrániť. Druhým rozmerom je zákaz vytvárania ozbrojených zložiek a ozbrojených skupín či už v rámci samotných politických strán, alebo nejako k nim pridružených.

  Dovoľujem si vás teda požiadať o podporu tohto návrhu zákona.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Poprosím spravodajcu, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov. Pani Kaščáková, nech sa páči.

 • Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, podávam informatívnu správu alebo informáciu k spoločnej správe výborov.

  Národná rada uznesením pridelila návrh skupiny poslancov Národnej rady na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 85 o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny a určil Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský.

  Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor neprijal uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas požadovanej väčšiny poslancov, pričom za hlasovali 2 poslanci, proti nehlasoval nikto a hlasovania sa zdržalo 9 poslancov. Počet členov výboru je 13 a prítomných bolo 11. Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 19 zo 7. júna 2016 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť. Výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny uznesením č. 15 zo 14. júna 2016 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.

  Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v tejto informácii nevyplynuli žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.

  Gestorský výbor prerokoval spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky na svojej 11. schôdzi dňa 6. septembra 2016. Gestorský výbor neschválil spoločnú správu výborov, keďže návrh uznesenia nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Končím možnosť nahlásiť sa do rozpravy, nech sa páči.

 • Reakcie z pléna.

 • Končím možnosť nahlásiť sa do rozpravy.

  Ako prvý...

 • Reakcia navrhovateľa.

 • Nech sa páči, takže o slovo požiadal navrhovateľ. Nech sa páči, pán poslanec Dostál.

 • Ďakujem. A teda chcel by som vyjadriť na úvod nádej, že predsedajúci schôdzí budú rovnako ústretovo postupovať aj v ostatných prípadoch, keď sa poslanci nebudú stíhať nahlásiť, lebo v tomto prípade bola uzavretá možnosť prihlásiť sa do rozpravy a ja som bol jediný prihlásený, a teraz tu máme už troch prihlásených.

 • Bol technický problém, videli sme to, že...

 • Áno, dúfajme, že bude technický problém rešpektovaný aj u opozičných poslancov.

 • Ruch v sále.

 • Chcel by som predložiť iba stručný pozmeňujúci návrh, keďže návrh zákona bol predložený na májovú schôdzu a návrh zákona bol predložený na májovú schôdzu s účinnosťou od 1. júla, keďže nebol prerokovaný na júnovej schôdzi v druhom a treťom čítaní, tak navrhujem jednoduchý pozmeňujúci návrh.

  V čl. II sa slová "1. júla 2016" nahrádzajú slovami "1. októbra 2016".

  Posun termínu navrhovanej účinnosti zákona vzhľadom na posun termínu schválenia zákona. Odovzdávam spoločnej spravodajkyni.

  Ďakujem.

 • Končím možnosť nahlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Nech sa páči, pán poslanec Schlosár.

 • Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel spýtať navrhovateľa pána poslanca Dostála, nakoľko mi na moju otázku neodpovedal na ústavnoprávnom výbore, či by ako správny demokrat, za ktorého sa určite považuje, zakázal aj také politické strany, ktoré napríklad poukazujú alebo budú poukazovať a kritizovať vpád Turkov na územie Slovenska v 16. storočí, keď tu Turci vraždili, znásilňovali a rabovali, pretože aj takáto kritika môže vyvolať v nejakých skupinách nenávisť, môže podnietiť nenávisti. A ak by práve takéto skupiny, resp. politické strany, ktoré podľa neho svojou činnosťou a programom podnecujú k nenávisti, najradšej zakázal.

  Takže či by aj za takúto kritiku chcel zakázať nejakú politickú stranu.

 • S reakciou na faktickú poznámku pán poslanec Dostál.

 • Postup podľa zákona by bol, samozrejme, v súlade so zákonnou úpravou, bol by v rukách ministerstva vnútra a súdov. Predpokladám, že strana, ktorá by bola, ktorá by kriticky sa vyjadrovala k vpádu Turkov v 16. storočí, neviem, prečo by to robila, ale keby to robila, tak predpokladám, že toto samotné by nebol dôvod na zákaz politickej strany.

  A teda ešte rád by som zareagoval na vlastne ten môj úvodný vstup, keď som sa vyjadroval k tomu prihláseniu. Ja som to nemyslel, že sa nemajú právo prihlásiť alebo že sa nemôže stať technický problém, len som teda chcel apelovať na vedenie parlamentu, aby rovnako ústretovo pristupovalo ku všetkým prípadom, teda bez ohľadu na to, ktorý poslanec avizuje, že sa nestihol prihlásiť z dôvodov, že mu nefungovalo technické zariadenie. To je všetko, nič viac v tom nebolo.

 • Pán predsedajúci, veľmi pekne ďakujem za slovo. Ako sme si vypočuli, účelom navrhnutého zákona je posilnenie demokracie a demokratických princípov.

  Slovenská národná strana, ako avizovala, pripravila pozmeňujúci návrh zákona k tomuto návrhu pánov navrhovateľov s tým však, že aj na základe takého včerajšieho stretnutia s navrhovateľom vyplynulo, že v prípade, ak ho Slovenská národná strana predloží, myslím, ten náš pozmeňovací návrh zákona, navrhovateľ, resp. navrhovatelia návrh zákona stiahnu.

  Ja vám ukážem.

 • Rečník zobral do rúk materiál, ukazujúc ho plénu.

 • Pripravený ho máme, máme 15 podpisov.

  Posilnenie demokratických princípov podľa nášho názoru v tomto návrhu navrhovateľov je formovaný dosť vágne. Dôkazom toho je, že napríklad na diskusii na ústavnoprávnom výbore vlastne získal, ako som počul pred chvíľočkou, dvoch poslancov.

  Zároveň keď bola v rámci diskusie, resp. v rámci rokovania výboru prizvaná aj riaditeľka odboru volieb a referenda z ministerstva vnútra, takisto vlastne hovorila, že v podstate to je nejak nevykonateľné, resp. nevedia ani oni zabezpečiť na základe tejto novely, aby sa demokratický systém na Slovensku a systém politických strán stal demokratickejším. Ďalším dôvodom je aj ten, že návrh zákona v prvom čítaní podporili všetci, resp. takmer všetci poslanci Ľudovej strany Naše Slovensko - Kotleba.

  Takže toto sú dôvody, pre ktoré my pozmeňovací návrh momentálne nedáme a následne sa ešte rozhodneme, akým spôsobom budeme hlasovať o tomto návrhu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Faktická poznámka - pán poslanec Dostál.

 • Ja by som teda rád doplnil, že na ústavnoprávnom výbore za ten návrh hlasovali 2 poslanci a 9 poslancov sa zdržalo, čiže nie je mi známe, aký názor má tých 9 zvyšných poslancov.

  A vo vzťahu k celkovej úprave viem, že napríklad pán poslanec Lipšic argumentoval, z akých dôvodov ten návrh nepodporí, čiže uňho mi je, uňho sú mi tie dôvody známe. Nie sú mi teda úplne známe a zrejmé u všetkých ostatných kolegov, ale samozrejme, že rešpektujem právo rozhodnúť sa.

  A oceňujem to rozhodnutie nepredložiť pozmeňujúci návrh, ktorý by išiel nad rámec tej úpravy, ktorá je navrhnutá v návrhu zákona, a teda považujem opäť za legitímne právo poslancov Slovenskej národnej strany navrhnúť takú úpravu zákona po politických stranách, akú oni sami považujú za žiaducu a potrebnú, ale zdá sa mi vhodnejšie, aby to robili vlastným návrhom zákona, ako dopĺňali do návrhu zákona iných poslancov niečo, s čím tí predkladatelia nie sú stotožnení. Dokonca majú voči tomu výhrady do takej miery, že by ten návrh stiahli, keď to predložíte, tak budeme o tom diskutovať a každý bude sa môcť slobodne rozhodnúť na základe postoja k tomu návrhu.

  K poznámke, že ministerstvo vnútra na základe tej zmenenej úpravy nedokáže zabezpečiť, aby sa politické strany stali demokratickejšími, môžem povedať iba to, že zákony nemôžu tu spraviť raj na zemi. Myslím, že včera alebo predvčerom sme tu mali debatu o tom, že protischránkový zákon nevyrieši všetky problémy korupcie, ale keď bude dobrý a účinný, môže niečo zlepšiť a ja som presvedčený, že aj tento zákon môže niečo zlepšiť.

 • Ďakujem. Procedurálny návrh, pán poslanec Gál.

 • Keďže nechcem vytvoriť precedens, že keď niekto sa prihlási podľa, ako to avizoval pán poslanec Dostál, po uzavretí možnosti sa prihlásiť do rozpravy, tak som stiahol svoje prihlásenie do rozpravy, lebo, ale si myslím, že evidentne zlyhalo mi len technické zariadenie, hlásil som sa rukou. Ale keď pán poslanec Dostál si myslí, že to je tak, tak nechcem vytvárať nejaký negatívny precedens.

  A keďže tým pádom nie je možné podať ten pozmeňujúci návrh, ktorý sme avizovali, že mal by byť prijatý, aby tento zákon mal vôbec zmysel, tak potom asi nebudeme mať možnosť podporiť ani tento návrh v druhom čítaní.

 • Ďakujem. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Chce k rozprave zaujať stanovisko navrhovateľ? Nie. Spoločná spravodajkyňa? Nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Pristúpime k prvému čítaniu o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka, Martina Glváča, Tibora Bernaťáka, Gábora Gála a Andreja Hrnčiara na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona je uvedený ako tlač 200. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 204.

 • Reakcie z pléna.

 • Reakcie z pléna.

 • Poprosím o chvíľu strpenia.

  Takže, pardon, ďalším bodom programu je druhé čítanie o návrhu poslancov Petra Osuského, Ondreja Dostála, Lucie Ďuriš Nicholsonovej, Martina Poliačika a Martina Klusa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona má parlamentnú tlač 143. Spoločná správa výborov má tlač 143a.

  Dávam slovo poslancovi Petrovi Osuskému, aby návrh zákona odôvodnil.

 • Rokovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Osuského, Ondreja Dostála, Lucie Ďuriš Nicholsonovej, Martina Poliačika a Martina Klusa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, tlač 143.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážená snemovňa, o tomto návrhu zákona sa v tejto sále zákonnosti, ako hovorí Janko Mičovský, hovorí opakovane, teraz prichádza i v tomto volebnom období ako krok, ktorým sa znižuje podľa nás nie dôvodný dohľad štátu nad občanom v súvislostiach, ktoré takýto dohľad nevyžadujú, ktoré sú napríklad, ako som sa zmieňoval v prvom čítaní, napríklad v Českej republike už roky rokúce zrušené, a myslím si, že vykročiť týmto smerom je jednak zmenšenie, niekto by mohol povedať, aj šikany obyvateľstva. A minimálne, keď sme už tu hovorili o tom, že čo sa dá zákonmi zlepšiť alebo nezlepšiť, tak pripomínam, že doterajšia verzia úpravy vzťahu občana, ktorý odchádza nad 90 dní do zahraničia alebo nadobúda prechodné bydlisko, bola síce sankcionovaná 33 eurami, ale minister vnútra mi of record v tejto sále, v tomto priestore povedal, že však sa to aj tak nevymáha.

  No, domnievam sa, že ak existuje zákonná norma, ktorá nie je potrebná, ktorú nemajú iné demokratické štáty, ktoré ju zrušili, a ktorá predstavuje nadstavbový dohľad nad obyvateľstvom a ešte nie je ani vymáhaná, tak by nemala existovať.

  Preto si myslím, že to, že tento zákon, pripúšťam na moje prekvapenie, prešiel prvým čítaním a dokonca i vo výbore pre verejnú správu získal podporu, napriek rozloženiu poslaneckých hlasov v takom a každom inom výbore, tak si myslím, že nespravíme nič zlého, ak ho prijmeme.

  Domnievam sa, že je celkom rozumné, aby novelou zákona poskytnuté právo občanovi ohlásiť svoj pobyt v zahraničí trvajúci viac ako 90 dní a ohlásiť štruktúram to, že mení alebo odchádza z trvalého bydliska do prechodného bydliska, je dobrým opatrením, občan toto právo má a môže mať, ale niet dôvodu, aby bol sankcionovaný, ak takéto právo nevyužije, a urobiť z toho, mať z toho povinnosť, ako je to teraz.

  Treba povedať, že k návrhu zákona bola jediná pripomienka zo strany legislatívneho odboru Národnej rady, keď tento legislatívne technickou úpravou spojil dve vety do jedného celku, čo si ako predkladatelia osvojujeme a súhlasíme s tým a myslíme si, že za daného stavu by nemalo prijatiu tohto zákona nič čeliť.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem. Nie je možné faktickými poznámkami reagovať na uvedenie zákona, to môžete až v rozprave.

  Dávam slovo spoločnej spravodajkyni z výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj poslankyni Renáte Kaščákovej, aby informovala Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a aby odôvodnila návrh a stanovisko gestorského výboru.

 • Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu poslancov Petra Osuského, Ondreja Dostála, Lucie Ďuriš Nicholsonovej, Martina Poliačika a Martina Klusa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o hlásení pobytu občanov a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov, podávam Národnej rade v súlade s rokovacím poriadkom túto spoločnú správu výborov.

  Národná rada sa uznesením č. 138, uznesením pridelila návrh skupiny poslancov na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.

  Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady neprijal uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas požadovanej väčšiny poslancov, pričom za hlasovalo 5 poslancov, proti nehlasoval nikto a hlasovania sa zdržalo 7 poslancov. Počet členov výboru je 13, prítomných bolo 12. Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 27 z 5. septembra s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť.

  Z uvedených uznesení výborov vyplynul jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý sa týkal toho, čo hovoril pán Osuský.

  Gestorský výbor odporúča o návrhu výborov Národnej rady, ktorý je uvedený v spoločnej správe, hlasovať takto: hlasovať o pripomienke s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

  A ďalej gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v uzneseniach, ktoré som čítala, odporúča Národnej rade uvedený návrh v znení schváleného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v spoločnej správe a predneseného v rozprave schváliť.

  Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená v druhom čítaní uznesením gestorského výboru č. 34 zo 6. septembra 2016. Tento výbor ma určil za spoločnú spravodajkyňu výborov a súčasne ma poveril predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy, a hlasovať o predmetnom návrhu zákona ihneď a zároveň po skončení druhého čítania pristúpiť k tretiemu čítaniu ihneď.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť ústne. Nie je tomu tak. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Chcete zaujať nejaké stanovisko? Ďakujem. Prerušujem rokovanie o tomto bode...

 • Reakcia navrhovateľa.

 • Aha, pardon, nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážená snemovňa, nerobím si, samozrejme, nikdy ilúzie o návrhu zákona, na prvom mieste ktorého medzi predkladateľmi som napísaný, ale napriek tomu si myslím, že tento totálne nestranícky zákon znamená zníženie byrokracie pre všetkých občanov bez rozdielu ich politickej afiliácie a preferencie, nevidím dôvod, aby takýto zákon neprešiel.

  Celkom z hlbokého presvedčenia hovorím, že ak vidím, že zákonná norma je dobrá, tak hlasujem za ňu bez rozdielu, keď ide o to, kto ju predložil. Včera som hlasoval za niekoľko vládnych návrhov a budem za niekoľko z nich hlasovať i dnes, pretože, ako bolo povedané, zákon síce nespasí svet, ale ak zlepší beh vecí, tak stojí za to, postaviť sa zaň a hlasovať zaň.

  Ešte raz hovorím, čas na ohňostroj pri prejdení prvého opozičného návrhu ešte nie je, a ak prejde, nemyslím si, že ktorýkoľvek z vás, reprezentujúci ktorúkoľvek stranu, sa dopustí smrteľného hriechu. A vyzýval by som snemovňu pri tejto príležitosti zamyslieť sa nad posolstvom zákona každého, ktorý za tie ďalšie roky príde, a zamyslieť sa, že i keď nespasí svet, či nie je posunom k lepšiemu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Pristúpime k prvému čítaniu o

  návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka, Martina Glváča, Tibora Bernaťáka, Gábora Gála a Andreja Hrnčiara na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona je uverejnený ako tlač 200. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 204.

  Dávam slovo poslancovi Tiborovi Bernaťákovi, aby návrh zákona uviedol.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, predkladáme návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku.

  Tento návrh, ako ste už aj postrehli vy, resp. sami ste sa zapájali, vzbudil teda do pripomienkovania alebo do diskusií, vzbudil veľmi veľké emócie, resp. veľmi veľa sa o ňom rozprávalo. Podľa nášho názoru, čo sme si vypočuli aj od starších kolegov, teda ako mladší sme počuli, že návrh rokovacieho poriadku, resp. rokovací poriadok ako taký je potrebné zmeniť. Preto prichádzame so zmenou.

  Táto zmena nevychádza z toho, že sme sa, že sa niekto ráno zobudil a vymyslel si ho, resp. bez skúseností niečo dal na papier a takto to predložil, tento návrh vychádza z analýzy, z porovnávania rôznych právnych poriadkov, tak ako fungujú parlamenty v iných štátoch Európskej únie.

  Rovnako návrh zákona, teda návrh zmeny rokovacieho poriadku videl a odkonzultovali sme aj s legislatívno-technickým odborom tuná v Národnej rade, ktorý vlastne vychytal všetky muchy, ktoré rokovací poriadok starý, doteraz platný, má.

  Nebudem dlho hovoriť o tomto návrhu, nakoľko všetci ste sa s ním, predpokladám, podrobne oboznámili, ak nie, tak ste o ňom minimálne dosť toho počuli. Ja len uvediem jednu vec. Ja v podstate som naozaj, ako som spomínal v úvode, nový poslanec, a to, čo som zažil na začiatku tohto volebného obdobia, bolo pre mňa šokom. Nebojím sa povedať, že to bola čistá psychiatria. Starší poslanci, niektorí, mi hovorili, že zvykneš si, nechaj to tak. Prepáčte, ja si zvyknúť nechcem na takýto spôsob, preto dnes máme pred sebou návrh novely rokovacieho poriadku a prosím vás o jeho schválenie a podporu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Dávam slovo spravodajkyni, ktorú určil navrhnutý gestorský ústavnoprávny výbor, poslankyni Jane Laššákovej. Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, pán predkladateľ, chcem v zmysle v § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku ako spravodajkyňa v prvom čítaní, ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom, vystúpiť v prvom čítaní k návrhu zákona o rokovacom poriadku.

  Návrh zákona spĺňa po formálnoprávnej stránke všetky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.

  Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona v druhom čítaní do 32 dní od jeho prerokovania v Národnej rade v prvom čítaní.

  Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Pán predkladateľ vo svojom úvodnom vystúpení ho bližšie ďalej rozviedol, preto ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Ďalej odporúčam, aby návrh zákona bol pridelený výboru ústavnoprávnemu vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.

  Skončila som svoju spravodajskú informáciu, poprosím vás, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.

 • Otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som dostal osem písomných prihlášok. Za klub OĽANO pán poslanec Vašečka, za klub SME RODINA pán poslanec Kollár. Ďalší v poradí sú prihlásení rečníci pán poslanec Gábor Grendel, Erika Jurinová, Karol Galek, Milan Krajniak, Peter Pčolinský a Eduard Heger.

  Nech sa páči, pán poslanec Vašečka za klub OĽANO.

 • Dobrý deň. Vážený pán predsedajúci, pán navrhovateľ, pani spravodajkyňa, dovoľte, aby som vystúpil v rozprave k prvému čítaniu o tomto návrhu zákona za poslanecký klub OĽANO - NOVA.

  Keďže ide o prvé čítanie, tak nebudem hovoriť o konkrétnostiach, resp. spomeniem ich len námatkovo, pretože prvé čítanie znamená, že debatujeme o celkovej filozofii zákona, o tom, či má postúpiť do druhého čítania.

  Ak mám zhrnúť náš postoj hneď k úvode, filozofiu alebo koncept tohto zákona, tejto novelizácie odmietame, pretože chce riešiť údajné problémy v rokovaní parlamentu podľa nás nezmyselnými, nefunkčnými, nedemokratickými, a dovolím si povedať, aj protiústavnými návrhmi. Vidíme v tom aj pokus o obmedzenie slobody prejavu v parlamente, čo je alarmujúce.

  Klub OĽANO tento návrh nepodporí a budeme hlasovať jednoznačne proti.

  Chcem aj, pani spravodajkyňa, dať procedurálny návrh, aby sa hlasovalo o tom, aby bol tento návrh zákona vzatý späť na prepracovanie.

  Náš postoj je konzistentný od začiatku, ako pán predseda začal hovoriť a potom aj konať vo veci novelizácie tohto zákona. Nesúhlasíme ani s jeho základným nastavením, teda to, ako sa tvári, že ide niečo robiť, ani to, ako bol tvorený.

  Podľa nás to má aj politické rozmer a je to snaha prekryť škandály a kauzy tejto vlády. Cez leto sa nepodarilo ututlať kauzu Kaliňák, Bašternák, Fico, Bonaparte, a tak bolo treba niečo vytiahnuť. Uprostred leta, keď vláda odpočívala, mala prázdniny, prišiel pán predseda 7. augusta s listom alebo s e-mailom, dostali sme to aj v elektronickej podobe, aj v písomnej, novelu návrhu na novelizáciu a žiadal od nás pripomienky.

  Ja osobne som reagoval, bol som na dovolenke, ale okamžite som prerušil dovolenku, reagoval som, komunikoval som s našimi poslancami natoľko, nakoľko sa mi ich podarilo zohnať. Viacerí z nich mi zareagovali, ale veľmi rýchlo sme sa zhodli na tom, že nebudeme vytvárať alibi, nebudeme prispievať k takémuto spôsobu tým, že by sme poslali jednu, dve, tri, päť, desať pripomienok, z ktorých by možno niektoré menej významné boli zapracované a bolo by argumentované, že, no veď, veď aj tie vaše námietky sa tam dostali. Nám sa nepáči na tom návrhu prakticky nič a my vysvetlíme aj prečo.

  Keď sa argumentuje o tom, že prečo je potrebná novelizácia rokovacieho poriadku, tak sa hovorí o tom, že tu je čistá psychiatria, že opoziční poslanci protestujú. Viete, ono je to veľmi zvláštne a čudné, ak riešime to, že opoziční poslanci protestujú a akým spôsobom protestujú a nie to najpodstatnejšie, proti čomu protestujú. Viete, máte teraz pracovnú schôdzu parlamentu, prvú takú riadnu, kde konečne vláda predložila po pol roku dostatočný balík zákonov, ktoré seriózne idú, teda pokúšajú sa niečo riešiť. Videli ste, že by sme tu, ja neviem, vykrikovali, robili kotrmelce, nejak sa zvláštne obliekali alebo čosi vyrobili niečo nenormálneho? Normálne pracovne rokujeme.

  Váš problém je v tom, vy ste to aj, pán navrhovateľ, priznali, že ste nováčik. A nováčik nie ste len vy, nováčik je aj pán predseda Národnej rady, ktorý rovno z nuly vyštartoval na stovku a je zrazu predsedom parlamentu. Samozrejme, všetka česť, podporili sme ho. Ale vy ste ešte poriadnu pracovnú schôdzu nezažili. Na základe troch mimoriadnych schôdzí, ktoré sú naozaj veľmi mimoriadne, lebo tak vážne keď je minister vnútra namočený do takých káuz, kde ide o státisícové až miliónové úniky na daniach a úplatky, tak máme sklopiť uši, pritiahnuť si kravatu a povedať, áno, pán predseda?! V žiadnom prípade nie, to je hanba pre Slovensko. Je to úplne morálne bahno. A keď niekto pritom koná emocionálnejšie a povie čosi, tak to je ten najväčší problém! Obmedzme na 20 minút, povedzme, že musíme nosiť kravaty a nie tričká. Toto je problém? Nehanbíte sa?! Skúste ešte chvíľku počkať a pozrieť sa na to, ako to vyzerá.

  Pozrite sa, ako teraz vystupujú naši poslanci, ako hovoríme o problémoch, ako vystupujeme. Pán poslanec Heger napríklad k finančným zákonom, s ktorými prišiel pán minister financií Kažimír. Úplne normálne, prečo by sme tam šaškovali? Ale my nešaškujeme pre šaškovanie. My riešime naozaj veľmi vážne veci.

  Minister Kaliňák tu nemá čo robiť! V každej krajine by bol za horami, za dolami. A my máme sklopiť uši?! Nie! Takže budeme sa tak správať, pokiaľ sa táto vec nevyrieši.

  Teraz pracujeme, sú tu vládne návrhy, fungujeme. Keď príde mimoriadna schôdza na odvolanie pána ministra Kaliňáka, nedovolíme, aby tie veci boli zamietnuté pod koberec.

  Ďalšia argumentácia, ktorá úzko súvisí s týmto: prečo tieto veci prenášate na ulicu? No lebo ste nás odtiaľto vyhnali a hrozíte, že nám to tu vôbec nedovolíte preberať! Odloženie mimoriadnej schôdze, lebo my sme si povedali, že teraz nie, lebo predsedníctvo, lebo neviem čo. Existuje Ústava Slovenskej republiky, existuje rokovací poriadok, existuje demokracia, kde opozícia musí mať právo, ak zvolá mimoriadnu schôdzu, aj o nej rokovať. Nielenže napíšeme si a pán predseda, hm, hodí sa to, nehodí, je vhodný čas, nie je vhodný čas. Opozícia tu nie je preto, aby tesala len nejaké okraje zákonov a prikyvkovala vláde.

  Takisto problém je tričko, tričko poslanca. Myslím, že mňa ste tu asi nevideli v tričku. Síce raz, keď sme podporovali Pochod za život, tak som si obliekol tričko, že som za život, na hlasovanie. Ale chodíme úplne bežne oblečení tak, ako je to aj dané v nejakej etikete. Ale to tričko nenosí niekto preto, lebo je vagabund, a nosí nejaké tričko, ja neviem, akej firmy, ale na ňom je niečo napísané, nejaké posolstvo, ktoré beží po Slovensku a ktoré je veľkým problémom, samotné to posolstvo.

  Takisto pán Danko opakovane hovorí o tom, že to je hrozné, lebo tu priniesli falošné bankovky. Kde máte potvrdenie o tom, že ste ich zlikvidovali? Veď to je úplne smiešne. Normálne by sme zas asi začať trestne stíhať ľudí, čo hrajú hru monopoly alebo nejaké podobné, že či majú potvrdenie, že môžu používať falošné bankovky a ako ich zlikvidovali, keď dohrali hru. Veď to je nezmysel! Veď to neboli žiadne falošné bankovky. A pánu predsedovi sme to ixkrát vysvetlili. Boli to atrapy, kde sme chceli kvantifikovať, čo je to 12 mil. kešu, pretože je to neuveriteľné v akejkoľvek krajine, aj napríklad, ako je Rumunsko, ak by minister vypustil takýto nezmysel a takto kryl daňového podvodníka, že priniesol niekto v taškách 12 mil., lebo bola doba kešu. Veď to je absolútny nonsens! Neprijateľné! Nech to ľudia vidia, že, bohužiaľ, ľudia si nevedia predstaviť alebo neprichádzajú do styku s hotovosťou v takýchto množstvách. Nerobili sme to preto, lebo sme chceli dehonestovať toto miesto, Národnú radu, ale preto, aby to ľudia videli.

  Dneska je doba vizualizácie, dneska si ľudia oveľa viac pozrú fotografiu, video, ako budú čítať nejaké siahodlhé texty. Ja osobne čítam rád, ale myslím, že väčšina spoločnosti potrebuje aj vidieť. Ako sa hovorí, že lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť.

  Pretože sú mimoriadne okolnosti, tak to vyžaduje mimoriadne konanie. A okolnosti sú mimoriadne. A preto nemôžme na základe toho usudzovať a meniť rokovací poriadok.

  Keď ma 7. 8. oslovil pán predseda, tak ja som reagoval. Dostali sme termín do 12. augusta, aby sme reagovali. Ráno 12. augusta som odoslal e-mail predsedovi parlamentu. Odpovedal som, že ďakujem za jeho návrhy, ale my takýto spôsob odmietame a navrhujeme, a odvtedy to hovoríme stále, aby sa vytvorila pracovná skupina, aby sme si povedali, dobre, vnímame potrebu novelizovať rokovací poriadok, tak si teda sadnime a povedzme si, aké sú problémy jedna, dva, tri, štyri, päť, a potom začnime hľadať riešenia.

  Viete, lebo na mnohé veci, keby on z prvej povedal, pán predseda, ktorý to teda celé viedol, že takto, tak mu povieme, počúvaj, pán predseda, ty si v parlamente pár mesiacov, ešte nikdy si nebol v opozícii. Skús sa na to pozrieť z takejto strany, lebo v ďalšom volebnom období možno budeš, a my dúfame, že budeš v opozícii, budeš sa na to pozerať inak. A rokovací poriadok sa nerobí pre túto vládu, pre tohto predsedu, pre toto volebné obdobie, ale pre celé rokovanie parlamentu. Takže ak áno, stiahnime, ako som navrhoval, tento návrh zákona, sadnime si a povedzme.

  Viete, ja mám pocit, že na jednej strane pán predseda hovorí, takýto je problém, kultúra, je tu čistá psychiatria, toto sa deje, hentamto sa deje, tričká, horalky a predloží novelizáciu, návrh na novelizáciu taký, ktorý nič z toho nerieši. Nič z toho nerieši. Pretože, poviem vám takú jednu vec, treba obmedziť dĺžku prejavu, lebo niektorí poslanci veľa hovoria. Kedy začala schôdza? V utorok o jednej. Máme dneska tretí deň ráno schôdzu, čiže de facto v podstate nemáme za sebou ešte ani plnohodnotné dva rokovacie dni a sme na 34 bode, to už som preskočil tie, ktoré sú presunuté. Na 34. bode z 84, pričom väčšina z 34 bodov boli veľké vládne predlohy. Načo potrebujeme obmedzovať dĺžku času? Veď tu na budúci týždeň skočíme. Vôbec to nepotrebujeme.

  Áno, sú prípady, keď nejaký poslanec proste cíti potrebu sa vyrozprávať a hovorí tu hodinu pätnásť, môže sa stať taký prípad. Ale úplne normálne vystupujeme, kolegovia z opozície, hovoríme vecné argumenty. Ja sám nebudem hovoriť možno ani tých 20 minút. Vôbec to nie je potrebné. Len budíme dojem, že ideme niečo riešiť. Zavedieme obmedzenie na 20 minút a bude tu kultúra, bude tu úcta, bude tu úplne iná atmosféra. Veď je to smiešne! Nie je to pravda, je to hlúposť, je to klamstvo, je to zavádzanie. A môžem to povedať preto takto tvrdo, pretože sme to ixkrát namietali, nerobte to, je to zbytočné. Ak to urobíte, tak kamuflujete. Neriešite vôbec žiaden problém!

  A ak budeme pomenovať, že a taký poslanec má taký problém a hentaký taký problém, to už kde ste videli, aby sa zákony pripravovali takto? Nevyriešite to, naopak, dáte možnosť robiť ešte väčšie obštrukcie a ešte väčšie teatro opozičným poslancom. Či to budeme my, alebo neskôr vy.

  Ďalšia vec je, že, ako som hovoril, že v dobe vládnej dovolenky, v dobe, keď parlament nezasadal, potreboval, cítil potrebu akútne zareagovať pán predseda v strede alebo na začiatku augusta poslať e-mail, okamžite zíďme sa, rokujme. Počas leta som sa niekoľkokrát zúčastnil na grémiách. Zaujímavé, pána predsedu netrápila korupcia, vymožiteľnosť práva, nezávislosť prokuratúry a polície, školstvo alebo zdravotníctvo. Ale strašne ho trápi, aby obmedzil na 20 minút vystúpenia v rozprave, aby riešil to, či chodí niekto v tričku. Je to úplný nezmysel.

  Teraz budem politicky tvrdý, ale prepáčte, SNS a váš predseda, koľko zákonov ste predložili na túto schôdzu? S čím prišli ministri, ktorých ste nominovali? Ani jeden návrh! Rokovací poriadok: 20 minút, tričká, horalky. Nezmysel! Začnite sa zaoberať poriadnymi vecami.

 • Riešte školstvo, zdravotníctvo, vymožiteľnosť práva a nie takéto nezmysly.

  Aby bolo jasné, rokovací poriadok nie je nezmysel, rokovací poriadok je vážna vec, ale nie takýmto systémom. Zdá sa, že pán predseda chce vzbudiť dojem, že postupuje razantne. Prepáčte mi, pri všetkej úcte, postupuje splašene a nie razantne! Je to nezmysel. Slovensko to potrebuje? Áno, možno na 54. mieste v prioritách. Riešte to, čo je na 1., 2., 3., 4., 5. mieste.

  Dobre, zaoberáme sa teda rokovacím poriadkom, politické témy, kauzy, škandály sme sa pokúsili prekryť. Úplne to nevyšlo, dojem sme vzbudili. Viete, čo ma zaujalo pri nástupe čestnej stráže po prvýkrát, ktoré sa dialo tento týždeň? Pán predseda povedal jednu vetu, pretože ja som tam bol, ale postavil som sa z opačnej strany, pretože som nechcel byť na fotke, kde pri čestnej stráži stojí minister Kaliňák, lebo to je hanba na mraky! Postavil som sa z opačnej strany, kde boli novinári. A celé som si to pozrel a vypočul, lebo mám úctu k Národnej rade, lebo mám úctu k histórii Slovenska. Ale nie zneužívať ju takýmto spôsobom. Pán predseda vtedy povedal: "Dúfam, že verejnosť ocení." Presne tak, to je to, v čo dúfa. Predloží rokovací poriadok, zavolá čestnú stráž, lebo dúfa, že verejnosť to ocení.

  Ja vám garantujem, že verejnosť by oveľa viac ocenila, keby ste naozaj riešili tie problémy, ktoré som pomenoval. Keby vaši ministri, keby vaši poslanci prišli s takýmito návrhmi. A vy poviete, no ale my sme tu noví, dajte nám sto dní. Tak potom nešaškujte s novelou rokovacieho poriadku, keď ste tu noví! Nič o tom neviete, neboli ste v opozícii, prinášate tu takéto veci! Počkajte, stiahnite to a potom sa môžme o tom baviť.

  Táto predložená novela vôbec nerieši nielen problémy Slovenska, ale ani problémy rokovania parlamentu. Ak by sa prijala v takejto podobe, tak je to ujma na demokracii, ujma na práci parlamentu a nie niečo, čo pomáha zlepšiť jeho efektivitu. Akurát sa pokúša zastrašiť opozíciu a posilniť mocenské ambície niektorých ľudí, hlavne, bohužiaľ, musím to povedať, súčasného predsedu parlamentu. Je to veľmi nebezpečné.

  Opakovane znova, keď sa pýtate, čo navrhujeme. Navrhujeme: vytvorme pracovnú skupinu, sadnime si spolu, dajme na stôl čistý papier, identifikujme problémy, navrhnime riešenia a podrobme ich kritike z koaličného aj opozičného pohľadu a poďme do parlamentu so spoločným návrhom.

  Jedna z vecí, ktorá je podľa mňa zvlášť alarmujúca, je to, akým spôsobom sa navrhuje obmedzenie rozpravy. Neobmedzene môžu vystúpiť podľa súčasného návrhu navrhovateľ toho, o ktorom rokujeme, spravodajca a potom ešte ministri určití, plus časovo má aj predseda poslaneckého klubu alebo zástupca klubu o desať minút viacej. Ale môžu vystúpiť len raz ostatní poslanci, to buď písomne, alebo ústne, ale minister môže vystúpiť neobmedzene aj počtom, aj časom. Veľmi nemusíme nič si vymýšľať, nič nemusíme predpokladať.

  Príde tu minister Kaliňák, ktorý tu, bohužiaľ, už nemal byť, ale je tu ešte stále a vystupuje tu, príde a bude hodinu a pol a on tu tak dokáže kydať na opozíciu, rozoberať všetko, čo bolo za Dzurindu, pred Dzurindom, a bude hovoriť o tom, o Lipšicových, neviem akých, veciach, ale pán poslanec Lipšic, ktorý nebude zrovna vtedy navrhovateľ alebo spravodajca, ak mal už vystúpenie 20-minútové, tak bude môcť naňho reagovať dve minúty faktickou poznámkou. A on povie dve minúty a príde Kaliňák a znova bude hodinu a pol naňho kydať špinu, lebo predsa vláda kontroluje parlament. Vláda je predsa nad parlamentnom, nie? Nie! Parlament je nad vládou. Parlament kontroluje, potvrdzuje a odvoláva vládu. Tu máme pražiť Kaliňáka a nie Lipšica. Ale toto robí váš návrh. To je podľa mňa, som laik, protiústavné. Ak to schválite, pôjdeme s tým na Ústavný súd, nech rozhodne. Ale to je veľmi nezmyselné.

  Ešte raz. Možno aj vy budete, a my dúfame, že budete, v ďalších volebných obdobiach v opozícii, vypomstí sa vám to. Nerobte to! Nie je to žiadne riešenie.

  Ďalšia vec. Zákaz akejkoľvek vizualizácie. Viete, ja som tu počul rôzne názory v diskusiách, že, no veď keď si niekto bude chcieť priniesť graf. Nie! Ten váš návrh zakazuje úplne všetko. Akákoľvek ilustračná fotografia. Napríklad bola mimoriadna schôdza k stavu zdravotníctva. Pamätám si, ako tu mali obrázky, kde sme ukazovali, aký je stav v našich nemocniciach. Čo je na tom, čo je na tom škodlivé? Čo je na tom škodlivé? To, že ľudia vidia? A opakujem znova, myslím si, že raz vidieť je lepšie, ako stokrát počuť. Keď si prinesie niekto graf a kto bude o tom rozhodovať, že toto je oukej, že toto nie oukej?! Jednoducho vizualizácia sem patrí!

  Ak sú narušené nejaké osobné práva niekoho, môže sa sťažovať, môže vymáhať odškodnenie, že bola pošpinená jeho česť, ale to je nezmysel.

  Mám informáciu, že v maďarskom parlamente niečo takéhoto prešlo, kde boli bilbordy, videl som ich teda v preklade, lebo neviem po maďarsky, priznám sa, kde bolo napísané: "Klamete, podvádzate, kradnete!" A takéto veci sa zakázali. A maďarskí poslanci u seba doma na súdoch neobstáli, ale Európsky súd pre ľudské práva uznal, že toto je porušenie ich práv. Pretože parlament je o tom, že musíme mať spôsob, akým vyjadriť svoj nesúhlas. Áno, a verejné osoby musia zniesť aj drastickejší, aj tvrdší postup ako bežná súkromná osoba.

  Mimochodom, videli ste tu nejaké bannery za týchto prvých 34 bodov, za tieto prvé tri dni? Riešime vecne záležitosti. Keď možno príde návrh štátneho rozpočtu, tak si tu možno niekto prinesie nejaký graf, kde bude ukazovať, ako to išlo hore, dole a čo robia tieto vlády za posledných desať rokov. Je to niečo, čo dehonestuje parlament? Spamätajte sa!

  A na záver by som chcel povedať, že podľa politických dohôd som ja hlasoval na začiatku tohto volebného obdobia, aby Andrej Danko bol predsedom Národnej rady. Tak sme sa dohodli, tak vyšli voľby, to ctíme. Ale viete, keď sa uzavrie nejaká, určitá, nazvem to taká, že zmluva alebo dohoda a potom sa ten subjekt tej dohody úplne zmení, tak je možno prehodnotiť aj tú dohodu. Podľa mňa, podľa tohto návrhu sa predseda parlamentu zmení. Zmení sa z kapitána mužstva na rozhodcu. A v tom prípade ja aspoň tak verbálne sťahujem svoju podporu predsedovi parlamentu, či tomuto, alebo akémukoľvek inému, pretože má byť prvý z rovných a nie nejaký rozhodca. Samozrejme, musí mať svoje právomoci, o tom nikto nepochybuje. A môžme sa baviť o tom, aby boli efektívnejšie, aby viedol schôdzu, aby mal možnosť naozaj zabezpečiť poriadok. Ale nie to, že on bude rozhodca.

  Pán predseda sa párkrát preriekol, už ho asi teraz na to upozornili, keď používal výrazy typu "nikto mi sem nebude nosiť". No, v každom prípade toto nie je Národná rada predsedu parlamentu. Toto je Národná rada Slovenskej republiky a my všetci tu zastupujeme občanov. A akékoľvek obmedzovanie je veľmi, je krok veľmi zlým smerom.

  Myslím si, že to bolo naozaj veľmi predčasné, zbytočné. Venujeme sa veciam, ktoré nie sú podstatné, a preto vás vyzývame, stiahnite ho. Stiahnite ten návrh. Radšej hamovať, ako banovať. Ako hovorí jeden môj kolega, "najhoršia smrť je smrť z oplašenia".

  Takže, aby som dodržal tých 20 minút, tak ja môžem dokonca 30. Ale nie. Ja som skončil, takže ja vám ďakujem. Teším sa na faktické poznámky a budeme pokračovať.

  Ďakujem pekne.

 • Končím možnosť nahlásiť sa s faktickými poznámkami. Na vystúpenie pána poslanca je osem faktických poznámok.

  Nech sa páči, pán poslanec Osuský.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Z vôle občanov som štvrtýkrát v tomto parlamente a musím povedať, keďže sa budem dotýkať len jednej veci z toho, o čom kolega predrečník hovoril, klasický filibustering som tu zažil tak zriedkavo ako prelet Halleyovej kométy nad svojou hlavou a o tej vieme, že lieta raz za viac než 80 rokov. To znamená, aj tento veľmi obsiahly a vyčerpávajúci a dobrý prejav kolegu vošiel do dvadsiatich minút.

  Ja si nespomínam, je to možné, že za štyri volebné obdobia som niekedy dvadsať minút prekročil, skôr nie, ako áno. Ale musím povedať, že limitovanie je jeden háčik, okrem iných, novely tohto rokovacieho poriadku. Oveľa väčším háčikom je presne to, čo kolega zmienil a čo podčiarkujem. Tento parlament je kontrolným orgánom jednoznačne nadriadeným vláde. Táto vláda padne, keď bude mať parlament takú vôľu, a každý minister padne, ak tento parlament takúto vôľu mať bude.

  Nedokážem pochopiť, ako môže predseda parlamentu, predseda, druhý najvyšší ústavný činiteľ štátu, a predseda zákonodarného zboru prísť vôbec na nápad, že budú existovať parlamentu podriadené osoby, ktoré majú väčší nárok na vystúpenie v parlamente ako samotní volení zástupcovia ľudu. To je proste zneváženie, musím povedať. A nejde mi do hlavy, ako vôbec sa na toto prísť mohlo. Chápem a viem si živo predstaviť, žeby to vyargumentovával tým, že napríklad minister financií pri rozpočte potrebuje viacej času. Pripusťme, že toto by sa mohlo ošetriť neakýmsi spôsobom iným ako tým, že apriórne urobím zo zákonodarného zboru občanov druhej kategórie a z ministrov...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom. Potlesk.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Pán poslanec Vašečka, ja podobne ako pán Osuský som bol tiež štyrikrát zvolený do parlamentu a zažil som aj parlament, ktorému skutočne išlo o vec, kde sa rokovalo o veciach a kde bol každý jasne identifikovaný, čo chce, akým spôsobom chce presadzovať svoju politiku. To, čo sa tu dialo za mesiace po voľbách v marci tohto roku, to som nezažil ani za tých najťažších dôb, ktoré mnohí vykladáte rôznym spôsobom, lebo vždy sa rešpektovala pravda a nikto nezavádzal, nehovoril prázdne slová, neklamal, neobviňoval nikoho bez dôkazov.

  Takže váš prejav bol pekný, ale sú to len slová, slová a opäť slová.

  Ale vy ako veriaci kresťan viete, že nie podľa lístia, nie podľa všetkého iného, ale podľa plodu poznáš strom. A ten váš plod sa teraz prejavuje. Tak sa potom nečudujte.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Myslím si, že dva základné momenty vo veľmi dobrom prejave by bolo treba podčiarknuť.

  Prvý bol ten, keď si spomínal, že dá sa vyštartovať z nuly na sto alebo chytiť druhú kozmickú rýchlosť v druhej najvyššej ústavnej funkcii, ale spôsobuje to neblahé účinky. A často sa to ľuďom, ktorí nemajú základnú pokoru a nejaké brzdné mechanizmy, stáva a odkrví sa im mozog. A predseda parlamentu z hľadiska tohto rýchleho zrýchlenia do druhej najvyššej ústavnej funkcie je obvinený z toho, že sa mu odkrvil mozog a prišiel so splašenou novelou rokovacieho poriadku.

  Myslím si, že ten druhý moment, ktorý si spomínal, a to je obmedzovanie rozpravy, je asi najväčším šrámom tejto iniciatívy, pretože poznáme Mečiarove televízory. Dokonca pri možno nejakom odkrvení mozgu sa to stalo aj za vlády Ivety Radičovej, kedy sa tu tie televízory s obmedzením dostali. Ale tuná prichádza návrh, aby tu boli nastálo, aby sme si navzájom v parlamente, ktorý má v základe slova, z toho slova slovo rozprávať, reč, hájiť a biť sa za svoju pravdu, aby sme túto bitku za pravdu, ktorú reprezentujeme z vôle voličov, mali obmedzenú.

  A to je neakceptovateľné, a preto ďakujem, že si zhrnul, aj ako to bolo, ako to bolo cez leto, že je to neakceptovateľné, nedôstojné a postráda to akékoľvek prvky pokory a odbornosti.

 • Pán Vašečka, ja ďakujem veľmi pekne, že ste otvorili aj bod 8, ktorý hovorí o obrazovej forme, čím umožňuje fungovanie alebo preukázanie jednotlivých vecí obrazovou formou. Pán navrhovateľ, pani spravodajkyňa, chvíľu keby ste ma teraz počúvali ohľadom racionalizácie siete škôl.

  Pri 31-percentnom poklese počtu žiakov celkový počet žiakov klesol od roku 2000 o 16 % a počet tried o 18 %. Z hľadiska nákladov je počet učiteľov, ktorý sa znížil o 23 %. Na úrovni štátneho zriaďovateľa pri 34-percentnom poklese počtu žiakov sa znížil počet štátnych škôl o 22 %. Pokles počtu žiakov sa čiastočne prispôsobil aj počet tried od mínus 22 % a počet učiteľov o mínus 27 %. Počet cirkevných škôl sa medzi rokmi 2000 a 2014 zvýšil o 30 % a počet súkromných škôl o 139 %.

  Mohli by ste mi teraz, prosím vás, zopakovať, čo som povedal, pokiaľ vám to neukážem na grafe?

 • Ďakujem za slovo. Tak ako sa dá vyštartovať z nuly na sto, rovnako rýchlo sa dá padnúť zo sto na nulu. Jeden z čelných predstaviteľov pôvodnej vládnej koalície to zažil na vlastnej koži.

  Našťastie v tomto štáte ešte stále máme okrem druhého a tretieho najvyššieho ústavného činiteľa aj prvého. A som si takmer istý, že keď túto novelu schválite a ona príde do kancelárie prezidenta, tak sa ona obratom vráti sem nepodpísaná.

 • Chcela by som poďakovať pánu poslancovi Vašečkovi a chcem povedať toto. Ja síce nesúhlasím s tými cirkusmi, ktoré sa tu diali pri posledných schôdzach. Takisto ako sa mi nepáčilo, keď svojho času Kňažko napľul do pohára Lexovi pri čítaní záverečnej správy za pultom. A takisto si myslím, že by poslanci nemali zneužívať čas mlátením prázdnej slamy a zbytočne zdržovať.

  Ale nie je dobré používať dvojaký meter a nikdy nie je dobré, keď niekto je rovný a niekto je rovnejší. Takže nesúhlasím s tým, aby ministri, a teda vybrané osoby mali ten čas a tí ostatní nemali. Ja si myslím, že by, a z toho dôvodu nesúhlasím takisto s návrhom predsedu parlamentu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem kolegovi Vašečkovi, že tak veľmi dobre zhrnul základné problémy, ktoré táto novela rokovacieho poriadku má. A ja sa hrozím právomocí, ktoré si sám sebe dal pán predseda Danko. Predsedajúci bude mať právo okrem výzvy na zachovanie poriadku vykázať poslanca. Bude mať právo prerušiť rokovanie schôdze na ním určený čas, to znamená, že keď sa mu zachce, tak aj do roku 2020. Čiže môže znefunkčniť parlament počas svojej ľubovôle. Ale čo je najhoršie, môže udeľovať pokuty za to, čo podľa neho bude za hranicou slušnosti alebo nie. Ja sa nazdávam, že podľa pána Danka za hranicou slušnosti už bude aj to, keď povieme, že pán Kaliňák obchoduje s človekom, ktorý je podozrivý z obrovských daňových podvodov. Alebo predpokladám, že pre pána Danka bude za hranicou slušnosti aj to, keď povieme, že spoluvlastnil firmu, ktorá podľa Gorily obchodovala s odposluchmi SIS-ky. Toto bude za hranicou slušnosti a my za to budeme pokutovaní, budeme vykazovaní zo sály a v podstate bude pošliapavaná sloboda slova.

  Ja to chápem, že pán Danko by chcel, aby sme sa tu rozprávali ako na pikniku, aby sme tu hovorili o svetovom mieri, porozumení a láske, ako to nedávno povedal na jednej tlačovej konferencii, že Európsku úniu zachráni len porozumenie a láska. Ale pripomínam, že my tu nie sme na to, aby sme sa rozprávali o tom, čo je pánovi Dankovi milé, a mlátili prázdnu slamu. My sme tu na to, aby sme hovorili o prešľapoch tejto vlády, o tom, čo treba v zákonoch opraviť, aby sme poukazovali na chyby a pre toto nás sem občania zvolili.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Pán kolega, obávam sa, že slovko "oplašenosť" sa začne teraz veľmi často používať v súvislosti s pánom predsedom Dankom. Je mi ľúto, ale rovnako mám pocit, že môže zísť na chorobu z oplašenosti.

  Pán predseda si zvykol prisvojovať Národnú radu. A je mi ľúto, že si neuvedomuje, že aj on je tu len dočasu. Nie všetko, čo zavedie, je správne. A naozaj sa mu to môže raz vypomstiť.

  Veľmi ma zarazilo to, akou rýchlosťou žiadal reakciu v strede leta od opozičných poslancov. Schôdza sa končila na začiatku júla. Naozaj potreboval mesiac na to, aby rozoslal list a bolo veľmi nutné do piatich dní reagovať? Sa mi to zdá úplne choré. Možnože mu tí jeho koaliční partneri zabudli povedať, akým spôsobom sa pripravovala novela za predchádzajúcej vlády, za predchádzajúceho volebného obdobia.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Chcel by som povedať tri veci.

  Jednak chcem gratulovať kolegovi Vašečkovi k senzačnému vystúpeniu. Naozaj klobúk dolu.

  A potom chcem povedať niečo k tomu, čo uviedol navrhovateľ, a to to, že tento návrh zákona sa akosi legitimizuje na základe akejsi analýzy z parlamentov iných európskych štátov, ktorú sme teda mali možnosť vidieť. Čo ale nebolo povedané v tejto súvislosti, je to, že v koľkých z týchto parlamentov sa prejednáva to, že súčasný minister vnútra kryje mafiánov, podvodníkov s DPH a s nimi obchoduje? To tam nikde nebolo uvedené. Nevšimol som si to.

  A ďalej chcem povedať, že, to by mohlo zaujímať najmä právnikov, že rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva v zmysle európskej legislatívy sú súčasťou právneho prostredia aj Slovenskej republiky. To znamená, že už existuje platná legislatíva, s ktorou tento návrh bude v rozpore.

 • Na faktické poznámky bude reagovať pán poslanec Vašečka.

 • Ďakujem za vaše reakcie. Osobitne chcem, by som chcel poďakovať za reakciu pánu poslancovi Hrnkovi, ktorý ako jediný z koaličných poslancov reagoval. Beriem to, aj keď má iný názor, ako prejav nejakej konštruktívnosti.

  Čo sa týka pána predsedu. Počas vašich reakcií som si uvedomil, že sme tu mali pána predsedu parlamentu, ktorého ja som zažil ako prvého predsedu parlamentu vo svojom živote ako poslanec, ktorý povedal: "Vyhraj voľby a môžeš všetko." A potom dokonca zvolal mimoriadnu schôdzu na sobotu a nedeľu a do týždňa bol preč.

  Takže ja chcem tak poukázať na to, že treba viac pokory v tom slova zmysle, že treba si uvedomiť, aká je realita, že nie som nejaký bohorovný a nemôžem robiť čokoľvek, čo si zmyslím, len preto, že sa mi podarilo poskladať nejakú troj- alebo štvorkoalíciu a že preto môžem presadiť bez diskusie veci, ktoré sú naozaj nebezpečné.

  Verte mi, a myslím, že mi aj väčšina z vás bude veriť, že by som si ja osobne určite prial viac kultúry a viac úcty na rokovaní parlamentu. Ale v žiadnom prípade nie na úkor pravdivosti a slobody.

  Chcem vám poradiť. Ak chcete naozaj vyriešiť skutočne problém kultúry a úcty v parlamente, tak stiahnite dve veci: tento návrh a ministra Kaliňáka.

  Ďakujem vám.

 • O vystúpenie požiadal za navrhovateľa pán poslanec Gál. Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som pár viet povedal k tomuto návrhu skupiny poslancov, len niekoľko slov, lebo troška kĺzame do sfér, ktoré skôr vytvárajú šum, ako pravdivé a faktické skutočnosti. A to predovšetkým, že ako došlo k tomu, že dnes o tomto návrhu zákona rokuje Národná rada v prvom čítaní.

  Ja som tak isto dostal tento návrh zákona vtedy ako ostatní, v strede leta. Bol som v zahraničí, mal som mail, tak som sa chytil a pustil som sa do toho, že aké mám k tomu pripomienky. Môžem vám ukázať, že tých pripomienok som mal niekoľko.

 • Rečník zobral do rúk materiál, ukazujúc ho plénu.

 • Môžem vám potom aj ukázať to, že kedy som poslal tie moje odpovede. Stihol som lehotu, stihol lehotu aj pán poslanec Kresák, ktorý bol úspešnejší, ktorého viacero pozmeňujúcich alebo doplňujúcich alebo proste pripomienok bolo zapracovaných do toho návrhu, ktorý potom išiel na grémium. Ja som bol menej úspešný.

  Dohodlo sa, že tu budeme predkladať ako skupina poslancov s tým ale, som dobre vedel, že ten návrh je živý dokument, že zďaleka nie je daná bodka za vetou, že zďaleka nie je vlastne ten obsah, ktorý bol daný do prvého čítania, konečnou verziou návrhu zákona o zmene a doplnení rokovacieho poriadku. Toto bolo povedané aj na grémiu.

  Pán predseda vysvetlil svoje dôvody, že prečo tak rýchlo predkladá, lebo 19., ak sa dobre pamätám, 19. augusta bol konečný termín možnosť podania návrhov zákonov na túto septembrovú schôdzu. A pán predseda chcel stihnúť túto schôdzu práve z dôvodov, ktoré sa tu udiali na poslednej schôdzi. A je v našom spoločnom záujme, aby ten chaos, ktorý nie že hraničil, ale bol za hranicou anarchie v zákonodarnom zbore. Zbor, ktorý má, čo sa týka dodržiavania zákonnosti a ústavnosti, byť príkladom, aby sa nemohol opakovať.

  Tí, ktorí ste boli na grémiu, ste počuli, že koľko výhrad, a možno niektoré sú dosť zásadné, že koľko výhrad máme k tomuto návrhu zákona. A sme povedali. Keďže to už bolo podané 19., že k zmenám môže dôjsť buď na výboroch, alebo tuto v pléne v druhom čítaní, že to podáme. A aj to podáme.

  Ja a viacerí z nás, dá sa povedať, že väčšina alebo celý klub máme problémy s tým, ako určiť dĺžku možnosti vystúpenia jednotlivých poslancov k jednotlivým bodom. Chceme to upraviť. Toto je asi najkritickejší bod aj pre opozíciu. Vieme sa na tom dohodnúť. Chceme navrhnúť, aby sa poslanec mohol prihlásiť nielen písomne, ale aj ústne. Chceme vytvoriť priestor aj pre podpredsedov taký istý, ako majú poslanci, že obmedziť, síce umožniť im, aby vystúpili. Však najviac bude využívať, aj využíval v minulosti, túto možnosť vždy podpredseda za opozíciu - pani poslankyňa Jurinová, pán poslanec, vtedajší, Figeľ. V minulom volebnom období to veľmi pekne a podľa mňa demokraticky využili. Ale podpredsedom dáme priestor taký istý ako poslancom. Podľa mňa toto bude demokratické. Predseda parlamentu je predsa len iný, lebo aj riadi Národnú radu.

  Máme problém s tým, keď tu niekto bude vystrájať a bude vykázaný zo sály, aby sme nemuseli prerušovať schôdzu Národnej rady, lebo kvôli jednému nespratníkovi, aby sme trestali všetkých poslancov s tým, že prerušíme schôdzu, musíme vyprázdniť sálu, proste toto sa nám nepozdáva, ale bavíme sa o tom aj s predsedom, aj v rámci grémia, v rámci politického spektra. A možno budeme podmieňovať našu podporu až tak, že buď prejdú tieto návrhy, alebo sa bude hľadať podpora niekde inde.

  Ale nie je pravda, že ten šibeničný termín, alebo nie je možnosť do toho zasiahnuť. Jedna je pravdou. Ja som už od 2002 poslanom Národnej rady. Po každých voľbách, keď sa dozviem, že som bol zvolený, mám v kútiku duše takú nádej, že hádam to už bude lepšie. Nie. Prepáčte, ale z volebného obdobia na volebné obdobie sa to zhoršuje.

  A poviem absolútne prkotinu, absolútnu takú maličkosť, že v čom sa mení tá Národná rada. Jedna je rokovací poriadok. Druhá je, že boli tu určité také etické normy aj zaužívaná prax. Napríklad to, že na konci decembrovej schôdze každý poslanecký klub sa rozlúči s poslancami a zaželá obyvateľom tohto štátu všetko krásne a krásne sviatky. Robí to každý poslanecký klub buď cestou predsedu, alebo povereného poslanca.

  Čo sa udialo v minulom volebnom období? Ani toto nebolo rešpektované. Boli jednotlivci, ktorí sa napriek tomu prihlásili a oni chcú zaželať. Ale viete, keď tu bude, stopäťdesiat poslancov sa prihlási, tak budeme tie vianočné pozdravy odovzdávať do Veľkej noci. Proste tu už nič neplatilo a v tomto volebnom období ideme ďalej.

  Už tu základné veci, už čítame prítomnosť poslancov podľa oka a podľa prezenčnej listiny. A taká zaujímavosť, ktorá sa stala prednedávnom. Pán poslanec Grendel tu je, už som mu to pripomenul. Tá istá obštrukcia. To aj poviem, veľmi legitímna, keď som zaprezentovaný, že som na schôdzi, ale keď sa nechcem zúčastniť rokovania, z toho rokovania môžem odísť a nemôžu ma zarátať do kvóra.

  Na zastupiteľstvách Bratislavy sa stalo, že tí poslanci ani nevyšli zo sály, ale len zahlásili, ešte tam bol asi pán poslanec Budaj, ak sa dobre pamätám, pán poslanec Dostál, ďakujem, svedomite sa hlási k tomu, že povedali: "Síce som tu, ale som neprítomný." Boli ste zarátaní do kvóra? Nie. A podľa mňa to je v poriadku. Lebo to je jedno, či poviem, že odídem, proste vyhlásim a prehlasujem svoju vôľu tým, že ste povedal, že som tu, ale si neprítomný, aby vás nezarátali do kvóra.

  Toto isté na poslednej schôdzi, ktorú viedla pani podpredsedníčka, neplatilo. Dvojitý meter jak z učebnice.

 • Reakcia z pléna.

 • Ale to je problém Bratislavy, to je aj problém Národnej rady. Lenže tuto sme to mali upravené, len sa to nerešpektovalo, pán poslanec, len sa to nerešpektovalo. Silou mikrofónu, nie silou zákona, silou mikrofónu, že kto mal mikrofón.

  Poviem vám ďalšiu vec. Naschvál som sa prihlásil pred Borisom, aby som ho troška aj naštval (zasmiatie sa rečníka), lebo riadne sa prihlásil v mene poslaneckého klubu. Prvý bol pán poslanec Vašečka, druhý je pán Boris Kollár a ešte je niekto zahlásený za poslanecký...

 • Reakcia z pléna.

 • Nie? Nie. Čiže tí, ktorí ste sa zahlásili riadne, budete čakať možno donekonečna, lebo tu sa môžme vystriedať, neviem, štyria alebo piati sme podpísaní pod tento zákon ako navrhovatelia, a keď sa tu budeme striedať a zakaždým sa prihlásime do rozpravy, tak budeme mať prednosť.

 • Reakcia z pléna.

 • Nie. Ale podľa mňa, pán poslanec Galko, toto je nie dobré riešenie pre rokovanie Národnej rady. V poriadku, že navrhovateľ nech má väčší priestor, ale podľa mňa nie je v poriadku, aby sa tu navrhovatelia striedali a predbiehali poslanca, ktorý nerozpráva len vo svojom mene, ale reprezentuje celý poslanecký klub. A aj toto chceme zmeniť a chceme zmeniť aj na základe tohto návrhu zákona.

  Čiže hovorím, my ideme do druhého čítania tiež s tým, že chceme tam upraviť ešte veľa vecí, zásadných vecí. Veľa. Štyri, päť, šesť. Ale je na to priestor.

  Keď opozícia povie, že sa na tom nezúčastní, je to jeho rozhodnutie, jej rozhodnutie. Opozícia proste má takéto právo, ale, viete, to je tak ako s tým voličom, ktorý nešiel voliť a nadáva na výsledky volieb, ako dopadli voľby. No a bol si voliť? Nebol som. Bohužiaľ.

  Čiže keď niečo chcem zmeniť k lepšiemu, tak buď sa rozhodnem pasívne sa k tomu postaviť a pozerať, čo z toho bude, alebo využiť možnosti. Nemusíte hlasovať potom za rokovací poriadok, ale podľa mňa vaše rozumné návrhy, pripomienky by ste mali predložiť a mali by ste o nich určite rokovať.

  Čo sa týka ešte jedného takého šumu, že ministri sú nad poslancami, toto tiež považujem za neadekvátne, lebo aj včera počas včerajšieho prerokovania protischránkového zákona pani ministerka Lucia Žitňanská nie raz priamo alebo nepriamo bola vyzvaná, aby reagovala na niektoré vaše návrhy, pripomienky, ale to robila presne z pozície navrhovateľky. Z pozície navrhovateľky. Čiže v tomto smere aj poslanec, keď je navrhovateľom, môže hocikedy vystúpiť.

 • Reakcie z pléna.

 • Reakcie z pléna.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Páni poslanci, poprosím vás, nechajte...

  Gál, Gábor, poslanec NR SR

  Druhá možnosť, kedy môže člen vlády vystúpiť, keď je odvolávaný. A podľa mňa je adekvátne, keď niekoho chcem odvolávať, jej návrh, čiže z niečoho viním, väčšinou pri týchto návrhoch, keď som aj ja bol v opozícii, tak neviem, viac ako 10 nás minimálne vystúpilo na obvinenie ministra z niečoho, a keď dáme ministrovi tiež taký, len taký priestor, že môže vystúpiť raz, tak nám odpadne tá možnosť, keď sme výsledne pri odvolávaní požadovali ministra, že nech reaguje. Nielen koľkokrát sme normálne huckali a proste protestovali kvôli tomu, že prečo minister nereaguje na našu kritiku, na naše pripomienky.

  No a dobre, keď vytvoríme, aj to je možné, že rokujme o tom, že by ministri mali len taký priestor, ako budú mať poslanci, len potom nám odpadne tá možnosť, aby sme sa, aby sme dostali tie informácie, ktoré chceme dostať. Napríklad minister vystúpi na prvých 10 poslancov, ešte ďalší 20 sú prihlásení, vystrelí si svoje náboje, no potom už akurát tak môže tam v salóniku odpovedať na naše otázky.

  Dobre. Je to na nás, ako sa dohodneme. Ešte stále, hovorím, že sme len v prvom čítaní. My sme otvorení na rokovanie.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. S faktickými poznámkami, môžete ukázať, 13 páni poslanci, posledný pán poslanec Lipšic. Ukončujem možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Nech sa páči, pán poslanec Vašečka.

 • Ďakujem. Chcem najprv pozitívne oceniť vecnú prácu pána poslanca a predsedu poslaneckého klubu MOST Gábora Gála aj teraz, aj na grémiu. Zároveň ale musím povedať, že keďže je spolupredkladateľom tohto návrhu, tak je v istom zmysle aj spoluvinníkom týchto opatrení. Tak ste ho nemali spolupredkladať, ak s toľkými vecami nesúhlasíte a nezapracovali sa tam. Zdá sa nám, že poslať svoje pripomienky a vlastne nedosiahnuť nič znamená poskytovať pánu predsedovi Dankovi a jeho nápadom alibi a nie skutočnú konštruktívnu vec. Preto my sa k tomu takto nepridáme a alibi poskytovať nebudeme.

  Čo sa týka obmedzenia, o ktorom ste hovorili, že môže zvýšiť kultúru alebo nejakú efektivitu parlamentu, vysvetlil som, že nie. Pozrite sa, Nemecko nemá obmedzenú rýchlosť na diaľniciach en bloc, má nejaké obmedzenia konkrétne, tak to funguje v našom rokovacom poriadku. Nemyslím, že by si motoristi sťažovali na kvalitu ciest a na kvalitu dopravnej premávky v Nemecku, asi by sme radšej, radšej fungovali po diaľniciach v Nemecku ako na Slovensku, takže môžme sa aj v tomto inšpirovať Nemeckom.

  Ďalšia vec, spomínali ste blokovanie mimoriadnej schôdze obštrukciou vládnych poslancov. No v tomto by som naozaj navrhoval zmeniť rokovací poriadok, pretože ak majú právo poslanci zvolať mimoriadnu schôdzu na vyslovenie nedôvery členovi vlády, tak majú právo, aby sa aj konala a nie je možno niekedy, keď to bude vhodné, keď skončí predsedníctvo, keď si zmyslí pán predseda, že bude môcť byť.

  Ďalšia vec je, trocha pletiete, aj keď ste sa to snažili vysvetliť, že minister predsa musí mať možnosť obhájiť svoj návrh, aj podľa tohto návrhu, keď je minister navrhovateľ, tak tie práva má neobmedzene. My hovoríme o tom, že ktorýkoľvek minister kedykoľvek a koľkokrát chce, s akoukoľvek dĺžkou prejavu môže vystúpiť. To je tá nevyváženosť, nerovnoprávnosť. Takže samozrejme, keď je navrhovateľ, s tým súhlasíme a to už umožňuje aj tento rokovací, teda návrh rokovacieho poriadku.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Pán kolega Gál, kde je pán Danko? Kde je pán Danko? Ja to pokladám za aroganciu najhrubšieho zrna, že ste to nedali ako termínovaný bod toto, pretože on je niekde na nejakej plánovanej konferencii, o ktorej vedel, že sa bude musieť zúčastniť. To neprekryjete nejakým familiárnym vystúpením. On tam mal sedieť a on to tu mal uvádzať a on to tu mal obhajovať. To po prvé.

 • Hovoríte, že ste presadili málo toho, napriek tomu ste sa pod paškvil podpísali, pán kolega. Z toho sa nevyvlečiete, ani keď sa tu budete neviem ako sympaticky tváriť.

  Dĺžka vystúpenia poslancov. Prosím vás pekne, veď sú tu zákony o verejnom obstarávaní, zákony o rozpočte a čo ja viem čo, kde boli veľmi kvalitné hodiny a hodinu a pol trvajúce vystúpenia, ktoré sme všetci počúvali. Častokrát sa to stáva, že treba hovoriť dlhšie, a to nehovorím o tom, keď sa tu trebárs hovorí o zlodejinách a korupcii tejto vlády, však vtedy päť-šesť hodín by mi nestačilo, keby som chcel len 10 % z toho povedať, čo treba povedať. To znamená, že to obmedzenie času je absolútne nedôvodné, my ho vôbec nezneužívame.

 • Reakcia z pléna.

 • Tu sa nečítajú žiadne telefónne zoznamy. Dostanem sa aj k tomu vykrikovaniu, pani Vaľová, zrovna vás tu mám napísanú. My to vôbec nezneužívame. My to použijeme len vtedy, keď sa vy správate nedemokraticky, keď dáte nočné rokovania. Vtedy to potrebujeme natiahnuť do rána, taká je pravda, pán kolega Gál, tu nikto nijakým spôsobom nenaťahuje rokovanie a dôkazom toho je aj to, že oveľa skorej končíme tie schôdze Národnej rady.

  A ešte jednu vec, čo sa týka toho vykázania zo sály. Však sa pozrite, že kto tu vykrikuje a kto provokuje. Henten kútik, tam ten ľavý, ten vždy vykrikuje a nadáva tu opozičným poslancom do zasranov a do primitívov, my len reagujeme. Pán kolega Číž je ten, ktorý sa tu správa ako odtrhnutý z reťaze a provokuje. Tak si urobte najprv poriadok vo vlastných radoch a neťahajte do toho opozíciu, prosím vás pekne.

  Je to hanba, že ste sa pod toto podpísali, pán kolega.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Gábor Gál, ja mám pocit, že strácate pamäť azda. Jako vy tunák obhajujete niečo, že koľko ešte budeme mať času na to, aby sme urobili zmeny, pritom viete, že ide o normu, ktorá sa týka celého parlamentu, jej fungovania do budúcnosti, kedy možno aj vy budete v opozícii, možno to nebude tak dlho trvať, a vy sa tvárite, že máme byť spokojní s tým, že od poslania e-mailu 12. do stanovenia termínu 17., možno si to nepamätám presne, ako to bolo povedané, a odovzdania zákona 19. augusta je dostatočný čas na prípravu takto dôležitej normy, podľa ktorej funguje slovenský parlament?! Parlament, Národná rada Slovenskej republiky? Toto hádam nemyslíte vážne?! Veď to nebol ani mesiac na prípravu, ani 2 týždne nemali kolegovia možnosť zoznámiť sa s tým a vy sa čudujete, že sa nechceme k takejto aktivite pripojiť?!

  Z vás sa naozaj stal smerácky poslanec, nie poslanec MOST-a - HÍD-u, ktorého som si pamätala ešte z predchádzajúceho volebného obdobia. Je mi vás úprimne ľúto.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec, hovoríte, že parlament je z roka na rok horší, ale parlament je len, ja si myslím, že čo je z roka na rok horšie, je v prvom rade vláda. Veď my sme tu ešte nemali premiéra, ktorý by býval v byte človeka, ktorý je podozrivý z daňových podvodov (reakcie z pléna), nemali sme tu ministra vnútra Kaliňáka, ktorý by kryl daňové podvody...

 • Reakcie z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Páni poslanci. Páni poslanec! Páni poslanci, pani poslankyne, majme úctu k svojim kolegom.

 • Áno. Ešte by som prosila znovu ten čas, aby mi nabehol. Ďakujem.

  Takže ešte sme tu nemali premiéra, ktorý by býval v byte človeka, ktorý je podozrivý z daňových podvodov, nemali sme tu ministra vnútra, ktorý by kryl daňové podvody a hovoril, že však to je niečo normálne, lebo vtedy bola doba kešu. Takisto sme tu ešte nemali premiéra, ktorý by nadával občanovi na nejakých videách a sociálnych sieťach do záchodových pavúkov. Nemali sme tu premiéra, ktorý by nadával ľuďom do pošahancov alebo do polobláznov.

  Takže, áno, máte pravdu, stav krajiny sa zhoršuje, stav vlády sa zhoršuje a aká vláda, taký parlament. Ak vy hovoríte, že vy ste nezažili takýto hrozný parlament, aký je teraz, tak pravdepodobne treba hľadať chybu vo vláde.

  Čo sa týka prípravy, hovoríte, že to sa odmietame zúčastniť konštruktívnym spôsobom na zmenách rokovacieho poriadku. Keby vám záležalo na tom, a prirovnávate to teda k voľbám, ale keby vám záležalo na tom, aby sme participovali na zmene rokovacieho poriadku, tak v prvom rade by ste nás prizvali do vašej špeciálne zriadenej pracovnej skupiny, keď ste o tom začali rokovať, a toto by bol korektný postup. Pracovná skupina by zahŕňala aj kolegov z opozície, aj kolegov z koalície.

  Vy ste si však upiekli svoj dokument, neviem, či to len pán Danko, či len z jeho hlavy to vyšlo, bolo by to pre vás aj lepšie, keby to tak bolo. V každom prípade ste si ho vyrobili vo vašej špeciálnej pracovnej skupine a potom ste oslovili opozíciu, nech teda dá nejaké pripomienky. A takýto postup si myslím, že je neakceptovateľný.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán poslanec Gál, snažíte sa tak trochu zbaviť zodpovednosti za spoluautorstvo pri tomto zákone, ale ja si skôr myslím, že je tak trošku nespravodlivé, že táto hanebná a totalitná novela rokovacieho poriadku sa spája len s menom predsedu parlamentu pána Danka. Ako navrhovateľ, ako spoluautor ste tam podpísaný aj vy, je tam podpísaný pán Glváč, pán Hrnčiar, pán Bernaťák. Ak s niečím nesúhlasíte, resp. ja ak s niečím nesúhlasím, tak to nepodpíšem.

  Hovoríte, že chcete podmieniť podporu tomuto zákonu nejakými zmenami. Tak ja som tu síce nováčik, ale mne sa ešte nestalo, aby som sa podpísal ako spoluautor a navrhovateľ k nejakému zákonu, s ktorým nesúhlasím a ktorý nie som pripravený podporiť v prvom, druhom, treťom čítaní.

  A posledná vec, ak je problém s vianočnými želaniami poslancov Národnej rady, ja som ešte nebol poslanec vtedy, takže ja si tento príbeh nepamätám, ale v zásade nie je problém aj toto napísať do novely rokovacieho poriadku a zakázať aj vianočné želania, prečo nie.

 • Ďakujem. Vážený pán poslanec, na prvý pohľad to vyzeralo veľmi dobre. Silne podkuté argumentami, ale musím povedať pár slov. Je to čisto účelová záležitosť. Tvárite sa, že vyzývate opozíciu, aby sa prijala k nejakému všeobecnému konsenzu, ale to, že je to čisto účelová záležitosť, poviem na veľmi jednoduchom príklade.

  Na rokovaní imunitno-mandátového výboru okrem iného sme riešili disciplinárne konanie, ktoré sa týkalo hlasovania poslankyne za poslanca a vznikla všeobecná diskusia o tom, že by sa mali zmeniť niektoré pravidlá, ktoré sa týkajú samotného disciplinárneho konania, ako aj disciplinárnych opatrení. Škoda, že tu nie je pán poslanec Číž, ktorého meno tu už bolo spomenuté, pretože okrem iného aj on bol iniciátorom tejto diskusie. A keby tu bol aj pán predseda výboru pán poslanec Raši, tak určite by potvrdil, že naozaj táto diskusia tam bola.

  Aký je výsledok? Výsledok je akurát taký, že je tu prijaté, pardon, nieže prijatý, ale je tu návrh ďalšieho disciplinárneho opatrenia. Ja ho odcitujem: "Ak mandátový a imunitný výbor zistí, že poslanec narušil poriadok na schôdzi Národnej rady", to je pekné, narušil poriadok, veľmi čisto subjektívna záležitosť, "odporúča Národnej rade, aby mu uložila pokutu až do výšky 2 000 eur." Vtipné.

  Toto je jeden z vašich návrhov, ktoré tu prezentujete. Vyzývate opozíciu, aby sa pridala k schvaľovaniu tohto, nazvime to, paškvilu, avšak realita je úplne iná. Celý návrh zákona je namierený voči opozícii a vy sa snažíte vyzvať opozíciu, aby participovala na jeho prijatí. Je mi z toho celého ľúto.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Milý Gábor, pravdu povediac, ja nie som právnik na rozdiel od teba, ale v rokovacom poriadku, ktorý platil, keď Lucia Nicholsonová viedla tú schôdzu, nikde nie je expressis verbis uvedené, že sa prezencia zisťuje výlučne elektronicky. Elektronická prezentácia je úvodom do hlasovacej procedúry. To je v poriadku. Samozrejme, ak si myslíte, že toto sa nemá stať, zaveďte expressis verbis napísané, že sa prezencia určuje výlučne a jedine takýmto spôsobom. Takto to v tom rokovacom poriadku napísané nie je, a preto neexistuje argument, že bolo niečo porušené.

  Porušené bolo možno zvykové právo. Ale zvykové právo nie je rokovací poriadok. Pretože zvykové právo dávalo kedysi i právo prvej noci, ale ťažko sa naňho dnes niekto môže odvolať.

  A pokiaľ ide o kultúru alebo nekultúru, už tu asi nie je okrem kolegu Jarjabka pamätník toho, keď Lexa predčítaval na tomto mieste správu o činnosti svojej bohumilej inštitúcie v ére najťažšieho mečiarizmu. Okolo neho stáli ľudia s plagátmi a...

 • Reakcia z pléna.

 • Nebol si tu vtedy, pardon, si jediný, ktorý je bard.

  Záver z toho teda bol ten, že ani vtedy, a to bolo silné pôsobenie opozície obklopujúcej Lexu s plagátmi a so žuvačkou, ktorú Milan Kňažko hodil do jeho poháru s vodou, ani vtedy nesiahol Mečiar k viacerým krokom, aké sa teraz navrhujú. To je len malá spomienka na to, čo tu bolo, čo všetko táto snemovňa pamätá a aké to malo alebo nemalo následky.

  Ja si nemyslím, že tu sa dejú dramatické veci. Ak Európsky súd rozhodol, že plagáty v budapeštianskom parlamente nie sú porušením...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Gál, v jednom, taký jeden svetlý moment vo vašom vystúpení a s tým môžem aj súhlasiť. Povedali ste, že parlament je ten priestor, aby sa o zákonoch hovorilo a aby sa prijímali nejaké pozmeňujúce návrhy. No, ja som v parlamente nová, zatiaľ to takto nefungovalo a verím, že od tejto schôdze táto parlamentná zvyklosť z vášho klubu pôjde a že budeme prerokovávať nielen, aj teda opozičné návrhy a nebudú všetky zmetené zo stola.

  Avšak vládne návrhy a koaličné návrhy by mali prechádzať riadnym pripomienkovacím konaním. Tento návrh, tento návrh takýmto konaním neprešiel. Je to zákon, rokovací poriadok, ktorý sa týka fungovania, fungovania parlamentu, Národnej rady, nie je to zákon, ktorý ovplyvňuje chod celej spoločnosti ako nejakými inými zákonmi.

  A je mi ľúto, že naozaj nebola nejaká pracovná skupina, ktorá by mohla takýmto kvázi pripomienkovacím konaním prejsť a rokovací poriadok na pracovnom stole v pracovnej atmosfére pripraviť, aby sme boli všetci spokojní, aby tento parlament fungoval slušne.

 • Ďakujem veľmi pekne. Pán kolega Gál, ja som vás pozorne počúvala, ale asi mi niečo uniklo. My robíme rokovací poriadok pre opozíciu a pre koalíciu? Ja si myslím, že nie. Ja si myslím, že my robíme rokovací poriadok pre všetkých poslancov rovnaký.

  A pozrime sa na tabuľu, celá opozícia je pobúrená. Kto nechce dodržiavať pravidlá? Ja nerozumiem tomu. Ja si myslím, že už včera bolo neskoro. Pretože občania, nie to, čo si mi tu porozprávame, ale ako posudzujú občania tento parlament. Ja si myslím, že jasné pravidlá sa musia nastoliť.

  Pomôžem si takou jednou vetou, ktorú povedal Einstein, čo sa týka času prejavu: "Kto nedokáže vysvetliť jednoducho, ten dostatočne tomu nerozumie." Vy rozprávate o tom, že čo sa tu deje. Pán Lipšic čítal celý vládny balíček. Ja si spomínam, keď tu pán poslanec Matovič čítal celý zákon, aby zdržoval tento parlament. No ľudia od nás očakávajú výsledky, nie to, že sa tu budeme mlátiť, biť a že si budeme hádzať hocičo na hlavu atď. Kto sa bojí dodržiavania pravidiel?

  A podporím vás, aj čo sa týka mesta. Ja som dávala aj pozmeňovací návrh. Mne sa stalo v meste, že prokurátor povedal pri zrušení hazardu, krajský prokurátor, že počíta kvórum poslancov podľa toho, ako boli napísaní, lebo mu to vyhovovalo. Žiadne neboli elektronické! Čiže my sme to mali zmeniť aj v mestách a obciach, toto hlasovanie. Pretože to nie je presne zaštandardizované.

  Takže ja si myslím, že naozaj pravidlá nechce dodržiavať len ten, kto sa ich bojí a kto ich chce zámerne porušovať. Pretože keď dochádzajú argumenty, tak urážajú, nosia tu kadejaké, aby vyprovokovali ľudí.

  Aj tá veta, ktorú povedal Paľo Paška, sa musím zastať. Tuná vykrikovali opoziční, že "vyhraj voľby a môžeš všetko", "vyhraj voľby a môžeš všetko" a on ju len zopakoval. Áno, "vyhraj voľby a môžeš všetko" a vy ste to zneužili. Pretože ste provokovali. Presne tak, ja som tu sedela na rozdiel od vás, pán Vašečka.

 • Reakcie z pléna.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Gál, ja stručne zhrniem, čo ste povedali, a môj údiv je nefalšovaný. Vy ste boli uprostred leta oboznámený s návrhom, ktorý sám predkladáte? Vy ste predkladateľom tejto novely a skutočne hovoríte, že vaše vlastné pripomienky neboli zapracované do vášho vlastného materiálu? Vy vlastne hovoríte, že ste seba a svoje meno nechali zneužiť, aby ním bol podpísaný návrh, s ktorým v zásadných veciach nesúhlasíte? Prepáčte, som v šoku. Toto je bezprecedentné.

  Vy ste nám oznámili, že vy predkladateľ budete dávať pozmeňujúce návrhy, ktoré zásadným spôsobom zmenia samotný návrh? A to len preto, že vaše pripomienky ako predkladateľa pán Danko v lete neakceptoval? Ja tomu nerozumiem.

  Priznali ste sa, že návrh má len jedného predkladateľa a ním je pán Danko. Pýtam sa teda ako kolega, kde je pán Danko? Mal by tu byť. Ak totiž niekto robí z parlamentu cirkus, je to práve on. Pretože takúto znôšku nezmyslov zaviesť do praxe, to je hazard s demokratickým zriadením našej spoločnosti.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Gál, vzhľadom na vecný charakter vášho vystúpenia napriek tomu, že s viacerými vecami, ktoré ste povedali, nesúhlasím, chcem vám dať jeden návrh. Ak to myslíte úprimne s tým, že jednoducho sú tam veci, o ktorých ste ochotný diskutovať, chcem vám v mene nášho poslaneckého klubu povedať, že v prípade, ak nás vyzvete na takéto rokovanie, tak my prídeme, budeme vám argumentovať. Prípadne predložíme aj nejaké návrhy, ktoré možno tie veci, o ktorých máte zatiaľ názor, že sa možno nedajú upraviť, tak sa dajú upraviť aj takým spôsobom, aby boli vecne správne a prijateľné.

  Takže za náš poslanecký klub vám viem povedať, že ak máte záujem o takéto rokovanie, tak my s takýmito návrhmi prídeme a budeme diskutovať aj o tých vašich.

 • Ďakujem. Nuž, pán poslanec Gábor Gál, ja som čakal na vystúpenie predkladateľov a hlavne som čakal na vystúpenie pána predsedu parlamentu, nedočkal som sa. Ale zaujímalo ma aj tvoje. Ono totižto býva problém, keď niekto prebehne z jednej strany barikády na druhú a potom sa dejú nejaké čudné veci.

  Ja mám pocit, že naozaj si na mnoho z toho, čo si v opozícii zažíval, zabudol. A chcem len povedať, že ja sa nečudujem, možno, alebo menej sa čudujem, že pán Danko, ktorý nebol poslancom, nezažil sekundu vo svojej funkcii ako opozičný poslanec, tak prichádza s nejakými čudnými nápadmi. Ale kde sa v tebe berie tá, alebo kde nastala tá strata pamäti, keď obhajoba jemných mechanizmov, ktoré máme v rokovacom poriadku, odrazu cúva? Prišiel si si ty jeden z tých ľudí, ktorí sú podpísaní s návrhom zákona, ktorý je v mnohom neakceptovateľný. Ty si musíš pamätať, ako si Paška púšťal Pašku tu na tomto, na týchto zobrazovacích zariadeniach. Ty musíš uznať, že vizualizácia poslaneckého sľubu je možná len na vizuálne predstavenú ústavu. Tam vedľa teba je. Je to vizuálna pomôcka na to, ako sa má realizovať poslanecký sľub. Vy dávate do parametrov rokovacieho poriadku veci, ktoré odporujú základnému duchu toho, aby sa človek mohol vyjadriť.

  A chcem ešte poznamenať jednu vec, podľa mňa pre opozíciu bude otázkou hrdosti a cti, že prvý, kto dostane Dankovu pokutu, tak...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Pán poslanec, moja prvá poznámka znie: Aký problém riešime? Slovensko má problém so zdravotníctvom, s justíciou, korupciou. Aký problém riešite? Plénum zasadá koľkokrát do roka? 80 dní? Toto je zákon pre lenivých poslancov. Kde je problém? Rokujeme tak veľa, že treba skracovať počet pléna, aby bol čas na čo? Na iné aktivity? Na biznis. Čo riešime? Aký problém riešime? Tento zákon nerieši problém, tento zákon vytvára problém.

  Pán poslanec, čítali ste posledné rozhodnutia štrasburského súdu vo veciach slobody prejavu v parlamente? Týkajú sa inak Maďarska. Karácsonyi a spor proti Maďarsku. Asi nie. Dokonca asi ani nikto z navrhovateľov. Dokonca ani asi nikto z navrhovateľov, ktorí sú právnikmi, čo je osobitne smutná kapitola. Odporúčam ich prečítať.

  A k tomu, že rovnaké pravidlá, pfilibusteringoviem jeden príklad. Tento zákon umožňuje, aby všetci členovia vlády a vedenie parlamentu vystupovali bez časového obmedzenia plus navrhovateľ. To je 20 ľudí. Z opozície 1 človek. Pri akomkoľvek zákone, vládnom programe, zákone o štátnom rozpočte bude mať neobmedzený čas 20 ľudí z koalície a 1 z opozície. To sú rovnaké pravidlá pre všetkých? Ak tomuto niekto povie rovnaké pravidlá pre všetkých, tak musí byť proste úplne tupý! To hovorím úplne vážne. To nie je v žiadnom parlamente na svete.

  Ak je problém vyriešiť, aby mal neobmedzené práva vystúpiť člen vlády, ktorý je odvolávaný, to nie je problém. Ale dať všetkým členom vlády, celému vedeniu parlamentu a tým pádom vládnej koalícii 20 : 1, tak to považujem za nieže hlúposť, to je zjavne protiústavné, samozrejme. A to, že sú pod tým podpísaní aj viacerí právnici, aj pán predseda, podpredseda a ďalší, je smutné. Veľmi.

 • Na faktické poznámky bude reagovať pán poslanec Gál.

 • Ďakujem za slovo. Aby som to stihol.

  Pán poslanec Grendel, pani poslankyňa Blahová, viete, my dokonca to podporujeme nie raz a podpisujeme pozmeňujúce návrhy a len aby to išlo, aby niekto, kto nemá ešte 15 podpisov, aby tých 15 podpisov mal. A dokonca my podporujeme niektoré opozičné návrhy zákonov, s ktorými nie sme celkom stotožnení, ako teraz bol návrh zákona z dielne pána poslanca Dostála. Ale keď toto bude problém, že chcem niečo posunúť do druhého čítania, tak dobre, tak keď toto je problém, tak okej, nebudeme za to hlasovať, aby ste vy z toho nemali muky.

  A čo sa týka pani poslankyne Remišovej, čo povedala, že je na všetkom vine vždy tá horšia a horšia vláda. Viete, v minulom volebnom období najväčšie marazmy, najväčšie veci, ktoré sa tu udiali, sa tu diali v rámci opozície. Keď pán poslanec Matovič vysypal pánu poslancovi Poliačikovi injekčné striekačky na hlavu len kvôli jeho názoru. Alebo opozičný poslanec sa tu bil, topánkou bil do lavice ako Chruščov v OSN. Čiže, a boli tam útoky medzi poslancami, ktoré netýkali sa opozície, koalície, boli výslovne osobným útokom, keď sa tu aj poslanci skoro pobili. Čiže to jedno, aká vláda je, to je dôležité, my ako sa tu správame.

  Pán poslanec Vašečka, viete, že som vinný, hm, poznáte Bibliu, poznáte, aj s tým kameňom ako je.

  A čo sa týka toho, že alibi. Alibi ja nikomu neposkytujem, ja mám svoj názor vždy. A obštr...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem. Prerušujem rokovanie, pokračujeme, vyhlasujem prestávku a budeme pokračovať hlasovaním o 11.00 hod.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som pred hlasovaním Národnej rady Slovenskej republiky vás požiadal, aby sme vyjadrili minútou ticha úctu pamiatke štyroch obetí záchranného vrtuľníka, ktorý včera havaroval. Životy záchranárov vyhasli práve pri plnení svojho náročného poslania, akým bola pomoc a záchrana ľuďom. Česť ich pamiatke.

  A, prosím, vzdajme úctu im aj pozdravme všetkých ich príbuzných.

 • Minúta ticha.

 • Ďakujem.

  Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k

  Informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prosím predsedu mandátového a imunitného výboru poslanca Richarda Rašiho, aby Národnej rade uvedenú informáciu podal.

 • Dobrý deň prajem všetkým. Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, páni poslanci, na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 8. 9. 2016 predkladám Národnej rade Slovenskej republiky túto informáciu.

  Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní 7. septembra 2016 vymenovala dňom 8. septembra 2016 poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Gabriela Csicsaia do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko vzal vymenovanie poslanca Gabriela Csicsaia do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky svojím rozhodnutím z 8. septembra 2016 č. 239 na vedomie.

  Ďalej zobral na vedomie, že poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky Gabrielovi Csicsaiovi, ktorý 23. marca 2016 nastúpil ako náhradník za stranu MOST - HÍD na neuplatňovaný mandát poslanca Ivana Švejnu, v súlade s jeho vyhlásením, zanikol mandát náhradníka a zostáva náhradníkom na tej istej kandidátskej listine a v pôvodnom poradí.

  Súčasne podľa § 71 ods. 1 a 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 10 ods. 1 a 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, že na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ivana Švejnu za stranu MOST - HÍD nastupuje podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016 za stranu MOST - HÍD dňa 8. septembra 2016 náhradník Peter Antal, narodený 11. júla 1972, bytom Žiar nad Hronom.

  V tejto súvislosti predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko zobral na vedomie svojím rozhodnutím z 8. septembra 2016 č. 238 vyhlásenie náhradníka Petra Krajňáka, že sa vzdáva práva nastúpiť na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za stranu MOST - HÍD, pretože vykonáva funkciu štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky tiež zobral na vedomie, že ďalší náhradník za stranu MOST - HÍD je podľa poradia uvedeného v zápisnici o výsledku volieb Národnej rady Slovenskej republiky Peter Antal.

  Následne predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko rozhodnutím z 8. septembra 2016 č. 240 požiadal Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky o preskúmanie dodržania podmienok nastúpenia náhradníka a o podanie informácie o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca. Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky sa oboznámil s predmetnými rozhodnutiami predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, vyhlásením Gabriela Csicsaia po vymenovaní do funkcie štátneho tajomníka, prejavom vôle Petra Krajňáka, ktorý oznámil, že sa vzdáva práva nastúpiť ako náhradník na neuplatňovaný mandát Ivana Švejnu a so zápisnicou Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016 vrátane jej príloh.

  Podľa prílohy č. 1 uvedenej zápisnice nastupuje za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, ktorého mandát sa neuplatňuje, náhradník poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, uvedený v citovanom rozhodnutí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky vzal uvedené skutočnosti na vedomie a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky prijať toto uznesenie:

  Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 8. septembra 2016 k Informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

  Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie,

  1. podľa § 2 ods. 3 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, že poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Gabriel Csicsai bol dňom 8. septembra 2016 vymenovaný do funkcie štátneho tajomníka;

  2. že podľa § 71 ods. 1 a 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 10 ods. 1 a 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ivana Švejnu za stranu MOST - HÍD nastupuje podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016 za stranu MOST - HÍD dňa 8. septembra 2016 náhradník Peter Antal, narodený 11. júla 1972, bytom Žiar nad Hronom;

  3. že poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky Gabrielovi Csicsaiovi, ktorý 23. marca 2016 nastúpil ako náhradník za stranu MOST - HÍD na neuplatňovaný mandát poslanca Ivana Švejnu, v súlade s jeho vyhlásením, zanikol mandát náhradníka a zostáva na tej istej kandidátskej listine a v pôvodnom znení.

  Pán predseda, ďakujem pekne, skončil som.

 • Ďakujem predsedovi mandátového a imunitného výboru za podanie informácie.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa niekto chce prihlásiť do rozpravy ústne. Uzatváram možnosť prihlásenia do rozpravy ústne. Konštatujem, že sa nik neprihlásil. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Predseda mandátového a imunitného výboru predniesol návrh uznesenia Národnej rady. Dávam o tomto návrhu uznesenia hlasovať. Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Ďakujem. Prítomných 142 poslancov, za 140, nehlasovali 2.

  Konštatujem, že sme schválili uznesenie o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady.

  Teraz prosím pána Petra Antala, aby sa dostavil do rokovacej sály. Pristúpime k sľubu poslanca.

 • Príchod poslanca do rokovacej sály.

 • Chcem pripomenúť, že poslanec skladá sľub tak, že po verejnom prečítaní textu sľubu položí pravú ruku na ústavu, povie slovo "sľubujem" a podá ruku predsedovi Národnej rady. Poslanec svojím podpisom potvrdí zloženie sľubu.

  Prosím pána Petra Antala, aby pristúpil pred rečnícke miesto a zložil Ústavou Slovenskej republiky predpísaný sľub.

  Prosím teraz podpredsedu Národnej rady Bélu Bugára, aby prečítal text sľubu. Zároveň prosím prítomných, aby počas skladania sľubu stáli.

 • Ústavou predpísaný sľub poslanca znie: "Sľubujem na svoju česť a vedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života."

 • Ďakujem. Prosím, zaujmite svoje miesto v rokovacej sále, pán poslanec. Želám pánovi poslancovi veľa úspechov v práci v Národnej rade.

  V rokovaní pokračujeme návrhom na voľbu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za člena výborov a vymenovanie poslanca za náhradného člena stálej delegácie.

  Návrh máte rozdaný ako tlač 235.

 • Rokovanie o návrhu na voľbu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za člena výborov Národnej rady Slovenskej republiky a k vymenovaniu náhradného člena stálej delegácie Národnej rady Slovenskej republiky, tlač 235.

 • Poslanci, členovia klubu poslancov za stranu MOST - HÍD navrhujú, aby Národná rada zvolila poslanca Petra Antala za člena výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu a vymenovala ho za náhradného člena Stálej delegácie Národnej rady v Parlamentnom zhromaždení OBSE.

  Chce sa niekto z poslancov vyjadriť k tomuto návrhu? Ďakujem. Ak nie, pristúpime k hlasovaniu.

  Dávam hlasovať o návrhu, ako ho máte v tlači 235. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Ďakujem. Prítomných 145 poslancov, za 143, zdržali sa 2.

  Konštatujem, že Národná rada schválila navrhované uznesenie.

  Pokračujeme hlasovaním o bode 23 programu, je to prvé čítanie o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (tlač 188).

  Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre sociálne veci, poslancovi Jozefovi Burianovi, aby hlasovanie uviedol.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Pán predseda, prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Ďakujem. Prítomných 144 poslancov, za 119, zdržalo sa 23 poslancov, nehlasovali 2.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Pristúpime k druhému hlasovaniu o pridelení návrhu výborom a určení gestorského výboru, ako aj lehoty na jeho prerokovanie.

  Prosím spravodajcu, aby uviedol hlasovanie.

 • Ďakujem. Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre sociálne veci. Ďalej aby gestorským výborom bol výbor pre sociálne veci a aby výbory prerokovali do 30 dní tento zákon a gestorský výbor do 32 dní.

  Poprosím, dajte hlasovať.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 142 poslancov, za 141, zdržal sa 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh tohto zákona výborom, určila gestorský výbor a príslušné lehoty výborom na jeho prerokovanie v druhom čítaní.

  Budeme pokračovať hlasovaním v prvom čítaní o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku (tlač 189), bod 24 schváleného programu.

  Prosím spravodajkyňu z výboru pre sociálne veci poslankyňu Janku Vaľovú, aby uviedla hlasovanie.

 • V rozprave k tomuto zákonu vystúpili traja poslanci. Prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Ďakujem. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Ďakujem. Prítomných 144 poslancov, za 120, proti 4, zdržali sa 20 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Pristúpime k druhému hlasovaniu o pridelení návrhu výborom a určení gestorského výboru, ako aj lehoty na jeho prerokovanie.

  Prosím spravodajkyňu, aby uviedla hlasovanie.

 • Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Ďalej aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady pre sociálne veci, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.

  Ďakujem, skončila som.

 • Ďakujem. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 143 poslancov, za 143 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh tohto zákona výborom, určila gestorský výbor a príslušné lehoty výborom na jeho prerokovanie v druhom čítaní.

  Ďalej budeme hlasovať v treťom čítaní o

  návrhu uznesenia k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Čiernou Horou o sociálnom zabezpečení (tlač 153).

  Prosím spoločného spravodajcu z výboru pre sociálne veci poslanca Jozefa Buriana, aby hlasovanie uviedol.

 • Ďakujem, pán predseda. Poprosím, dajte hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako je priložený v spoločnej správe.

 • Ďakujem. Pripomínam, že na vyslovenie súhlasu s medzinárodnou zmluvou je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 143 poslancov, za 142, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že Národná rada vyslovila súhlas s uvedenou zmluvou.

  Pokračujeme hlasovaním o bode 26 schváleného programu, ktorým je prvé čítanie o

  vládnom návrhu transplantačného zákona (tlač 195).

  Spravodajcom je člen výboru pre zdravotníctvo poslanec Jozef Valocký. Prosím ho, aby uviedol hlasovanie.

 • Vážený pán predseda, dajte hlasovať v zmysle rokovacieho poriadku o tom, že predložený návrh zákona prerokujeme v druhom čítaní.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Ďakujem. Prítomných 143 poslancov, za 106, proti 14, zdržalo sa 22 poslancov, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Pristúpime k druhému hlasovaniu o pridelení návrhu výborom a určení gestorského výboru, ako aj lehoty na jeho prerokovanie. Prosím, pán spravodajca, aby ste uviedol hlasovanie.

 • Pán predseda, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s vaším rozhodnutím prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Gestorský výbor aby Národná rada určila Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní, gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade.

  Ďakujem, dajte hlasovať.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 144 poslancov, za 132, zdržalo sa 12 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh tohto zákona výborom, určila gestorský výbor a príslušné lehoty výborom na jeho prerokovanie v druhom čítaní.

  Opäť prosím pána poslanca Jozefa Valockého, aby uviedol hlasovanie v prvom čítaní o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach (tlač 196), bod 27 schváleného programu.

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Vážený pán predseda, dajte hlasovať o tom, že Národná rada sa v súlade s rokovacím poriadkom uzniesla prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní. Ďakujem.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 143 poslancov, za 124, proti 14, zdržali sa 4, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

 • Pán predseda, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s vaším rozhodnutím prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Aby za gestorský výbor určila výbor pre zdravotníctvo a aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republike v prvom čítaní. Ďakujem.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 143 poslancov, za 131, proti 1, zdržali sa 11.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh tohto zákona výborom, určila gestorský výbor a príslušné lehoty výborom na jeho prerokovanie v druhom čítaní.

  Pán poslanec Valocký, prosím, uveďte hlasovanie o bode 28 programu, je to prvé čítanie o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach (tlač 197).

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Pán predseda, dajte hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade so zákonom o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní. Prosím, dajte hlasovať.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 143 poslancov, za 129, proti 14.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Pristúpime k druhému hlasovaniu o pridelení návrhu výborom a určení gestorského výboru, ako aj lehoty na jeho prerokovanie.

  Prosím spravodajcu, aby uviedol hlasovanie.

 • Pán predseda, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s vaším rozhodnutím prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Ďakujem.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 144 poslancov, za 133, zdržali sa 11.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh tohto zákona výborom, určila gestorský výbor a príslušné lehoty výborom na jeho prerokovanie v druhom čítaní.

  Pristúpime k hlasovaniu v prvom čítaní o

  vládnom návrhu zákona o podpore malého a stredného podnikania (tlač 190), bod 29 schválenému programu.

  Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre hospodárske záležitosti, pánovi poslancovi Róbertovi Pucimu, aby hlasovanie uviedol.

 • Ďakujem pekne. V rozprave k uvedenému zákonu vystúpil jeden poslanec, ktorý však nepredložil žiaden návrh. Preto vás prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 144 poslancov, za 81, proti 19, zdržalo sa 44.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Pristúpime k druhému hlasovaniu o pridelení návrhu výborom a o určení gestorského výboru, ako aj lehoty na jeho prerokovanie. Prosím spravodajcu, aby uviedol hlasovanie.

 • Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s vaším rozhodnutím prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Ďalej aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a aby určené výbory návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 144 poslancov, za 127, zdržali sa 17.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh tohto zákona výborom, určila gestorský výbor a príslušné lehoty výborom na jeho prerokovanie v druhom čítaní.

  Budeme pokračovať hlasovaním o bode 30 schváleného programu, ktorým je prvé čítanie o

  vládnom návrhu zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií (tlač 191).

  Spravodajcom je člen navrhnutého gestorského výboru pre hospodárske záležitosti poslanec Michal Bagačka, prosím ho, aby hlasovanie uviedol.

 • Ďakujem za slovo. Keďže v rozprave nevystúpil žiadny pán poslanec, prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 144 poslancov, za 107, proti 14, zdržali sa 20, nehlasovali 3.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Pristúpime k druhému hlasovaniu o pridelení návrhu výborom a určení gestorského výboru, ako aj lehoty na jeho prerokovanie.

  Prosím spravodajcu, aby uviedol hlasovanie.

 • Ďakujem, pán predseda. Dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s vaším rozhodnutím prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre obranu a bezpečnosť. Ďalej aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a aby určené výbory návrh zákona prerokovali do 30 a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 144 poslancov, za 129, zdržali sa 14, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh tohto zákona výborom, určila gestorský výbor a príslušné lehoty výborom na jeho prerokovanie v druhom čítaní.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia k

  návrhu na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl do tohto vojenského zastúpenia (tlač 162).

  Prosím spoločného spravodajcu z výboru pre obranu a bezpečnosť poslanca Jaroslava Bašku, aby hlasovanie uviedol.

 • Pán predseda, dajte hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako bolo predložené. Ďakujem.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 141 poslancov, za 123, proti 16, zdržal sa 1, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že Národná rada schválila navrhované uznesenie.

  Teraz budeme hlasovať o bode 41 schváleného programu, ktorým je druhé čítanie o

  návrhu poslanca Gábora Gála na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže (tlač 123).

  Spoločným spravodajcom je člen ústavnoprávneho výboru pán poslanec Peter Kresák. Prosím ho, aby hlasovanie uvádzal.

 • Ďakujem pekne, pán predseda Národnej rady. Dovoľte, aby som uviedol, že v rozprave k predloženému návrhu zákona v rámci druhého čítania nevystúpil nikto, a teda nebol podaný žiadny pozmeňujúci návrh. Rovnako, ako som už aj v minulosti uviedol, zo spoločnej správy nevyplývajú tiež žiadne pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy. Vzhľadom na uvedené a v súlade so zákonom o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky pristúpme k tretiemu čítaniu. Pán predseda Národnej rady, otvorte, prosím, rozpravu.

 • Keďže, ako uviedol pán poslanec Kresák, v druhom čítaní neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, pristúpime k tretiemu čítaniu a otváram rozpravu v rámci tohto čítania.

  Hlási sa niekto do rozpravy? Ďakujem. Uzatváram možnosť prihlásenia do rozpravy. Konštatujem, že sa nik neprihlásil. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Budeme hlasovať o návrhu zákona ako o celku. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 143 poslancov, za 126, proti 1, zdržali sa 14, nehlasovali 2.

  Konštatujem, že sme schválili návrh novely zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže.

  Nasleduje hlasovanie v druhom čítaní o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach (tlač 106), bod 42.

  Vzhľadom na návrh, ktorý bol podaný, sa toto hlasovanie odkladá o 48 hodín, teda v pondelok.

  Ďalej teda budeme hlasovať o bode 43 programu, je to druhé čítanie o

  návrhu poslancov Osuského, Dostála, Ďuriš Nicholsonovej, Poliačika a Klusa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov (tlač 143).

  Opäť prosím poslankyňu Renátu Kaščákovú, aby hlasovanie uvádzala.

 • Ďakujem. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, v rozprave k tomuto bodu nevystúpil žiaden poslanec. Avšak z rokovania vo výboroch vyplynula jedna pripomienka, ktorá sa týkala zosúladenia jedného bodu s legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov. Pán predseda, dajte preto, prosím, hlasovať o tejto pripomienke zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Najskôr budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy výborov a potom o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy. Pani spoločná spra...

 • Reakcia z pléna.

 • Dobre.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 143 poslancov, za 142, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že sme uvedený návrh schválili.

 • Ďakujem. Takže, keďže sme schválili pripomienku zo spoločnej správy, mám splnomocnenie odporučiť hlasovanie o tom, že prerokovaný návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď. Takže prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať.

 • O návrhu spoločnej spravodajkyne dávam hlasovať. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 143 poslancov, za 142, nehlasoval 1.

 • Ďakujem. Takže konštatujem, že týmto hlasovaním sme sa posunuli do tretieho čítania. Pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu.

 • Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Hlási sa niekto z poslancov do rozpravy? Ak nie, uzatváram možnosť prihlásenia do rozpravy. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Len uvediem, že odporúčaním gestorského výboru k tomuto hlasovaniu bolo tento návrh schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 142 poslancov, za 141, nehlasoval 1.

 • Konštatujem, že sme schválili návrh novely zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov.

  Ďakujem. Prerušujem schôdzu do 11.40 hod. (reakcia z pléna), do 11.45 hod., ospravedlňujem sa.

 • Prestávka.

 • Dobre. Poprosím vás, ak sa jedná o výbory a... (Reakcia z pléna: "Hlasovanie.") Áno.

  Pán poslanec Osuský.

 • Ďakujem pekne. Pán predseda, rád by som opravil svoju chybu pri hlasovaní a prosil by som, aby moje hlasovanie v bode 21 k tlači 190 - zákon o podpore malého a stredného podnikania, kde som omylom hlasoval za, aby som bol zaznamenaný ako ten, ktorý hlasoval proti. Ďakujem.

 • Dobre. Ďakujem, pán poslanec.

  Pán poslanec Richard Vašečka.

 • Ďakujem za slovo. Chcem pripomenúť váženým členom osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva schôdzu výboru, ktorá sa uskutoční dnes o 12.30 hod. v miestnosti výboru č. 71 v ubytovacom zariadení Národnej rady.

  A dovolím si požiadať ešte jednu, vítam pána predsedu, a ak by bolo možné, aby sa zúčastnil rozpravy o rokovacom poriadku, pretože nám tu doobeda chýbal.

  Ďakujem.

 • Páni poslankyňa Cigániková, netelefonujte, prosím, v sále.

  Pán poslanec Martin Poliačik.

 • Ďakujem veľmi pekne. Len pripomínam členom výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, že pokračuje prerušené zasadnutie výboru zo včera a bude v miestnosti ústavnoprávneho výboru, to je prvá miestnosť na tej strane (rečník ukázal ľavou rukou smer) pri tých krásnych, na dreve maľovaných maľbách. Ďakujem.

 • Ďakujem. Schôdza pokračuje 11.45 hod. Ďakujem.

 • Pokračovanie prestávky.

 • Po prestávke.

 • Ďakujem. Vážené poslankyne, vážení poslanci, pokračujeme v prerušenej schôdzi tak, ako bolo avizované. Do rozpravy je písomne prihlásený pán poslanec Boris Kollár. Vzhľadom na to, že nie je v rokovacej miestnosti, stráca poradie.

  Poprosím, druhý prihlásený je pán poslanec Gábor Grendel.

 • Pokračovanie rokovania o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka, Martina Glváča, Tibora Bernaťáka, Gábora Gála a Andreja Hrnčiara na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, tlač 200.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Dámy a páni, konečne novela, ktorá rieši skutočné problémy občanov. Na toto sa čakalo. Konečne bude raj na zemi, keď túto novelu zákona schválite. Učitelia od nadšenia zrušia štrajkovú pohotovosť, Apple presťahuje svoje sídlo do priemyselného parku vo Vranove nad Topľou (potlesk), bude viac práce, lepšie platy, krajšie nemocnice, extrémizmus sa stane neznámym pojmom a Rumuni k nám budú chodiť na školenia o boji proti korupcii. "Ibaže by nie," ako hovorí Marián Čekovský.

  Za normálnych okolností by si táto novela nezaslúžila ani faktickú poznámku, pretože namiesto problémov bežných ľudí rieši niečo, čo kvalitu života 99 % občanov na Slovensku nijako neovplyvní. My sa k nej však musíme vyjadriť, pretože táto novela ide obmedziť slobodu prejavu, čo je vôbec jedným z najzakladanejších ľudských práv a často jediným nástrojom opozície. Ak by sme to prešli mlčaním, ľudia by sa nedozvedeli, že lámanie demokracie pokračuje aj po voľbách a dokonca jeho lídrom už nie je najsilnejšia vládna strana súčasnosti, ale budúcnosti. A že k tomuto lámaniu ochotne asistujú aj ostatní koaliční partneri.

  Pre štyroch z piatich predkladateľov je táto novela vôbec prvou legislatívnou iniciatívou v tomto volebnom období. Sú to: Andrej Danko, Martin Glváč, Tibor Bernaťák a Andrej Hrnčiar. Páni, ktorí sú súčasťou parlamentnej väčšiny, ktorí majú tú možnosť prísť pomaly s čímkoľvek a majú istotu, že by im to prešlo. Znížiť dane, zjednodušiť podnikateľské prostredie, zvýšiť transparentnosť vo verejnom obstarávaní, urobiť niečo pre mamičky, pre mladé rodiny. Ale vy ste si vôbec ako prvý zákon, ktorého ste autorom, vybrali kladivo na opozíciu. Aj tým vysielate signál, kde sú vaše priority.

  Prečo to robí SMER, tomu sa dá celkom rozumieť, čokoľvek, čo odvádza pozornosť od kauzy Bašternák, sa zíde. Prečo to robí SNS, aj tomu sa dá rozumieť, pretože netreba byť vyštudovaným politológom, aby človek vedel, že najväčší voličský potenciál má SNS práve medzi voličmi SMER-u. Takže pri tomto zdanlivom spojenectve a empatii, kde sa kauzy zľahčujú a opozícia šikanuje, ide skôr o akési smrteľné objatie, ktoré už tieto dve strany v minulosti zažili len v opačnej zostave.

  Prečo ale tomuto lámaniu demokracie v podaní SMER-u a SNS asistuje ešte aj MOST - HÍD, ktorého predseda pán Bugár pred zhruba 20 rokmi v tejto istej sále stál tu pred rečníckym pultom počas už spomínaného prejavu Ivana Lexu, v rukách držal transparent, tomuto naozaj, skrátka, nerozumiem.

  Čo by ste vtedy povedali, pán podpredseda parlamentu, keby na druhý deň prišli poslanci Gašparovič, Ľupták, Slota a zakázali používať vizuálne pomôcky v parlamente, keby vtedajšia vládna moc takto zmenila rokovací poriadok, čo by ste na to povedali? Že dobre? Že ďakujem?

  V tejto novele sa často argumentuje, že ide o bežné opatrenia, ktoré sú aj v iných európskych krajinách, ale očividne ste nenašli jeden komplexný model, ktorý by platil v jednej krajine, a tak ste si povyberali to, čo sa vám hodilo vo Francúzsku, niečo z európskeho parlamentu, niečo z belgického parlamentu. Ale keď ste si už dali tú námahu povedať A, mohli ste povedať aj to B. Aj keď chápem, že to sa vám do tohto konštruktu nehodí. A tým B je, že používanie vizuálnych pomôcok je v parlamentoch európskych štátov úplne bežné. Že nosenie tričiek je takisto v niektorých parlamentoch úplne bežné.

  A tak by som vám to aj rád ukázal, ešte kým mám tú možnosť.

 • Rečník zobral do rúk názorný materiál, ukazujúc ho plénu.

 • Andreja Babiša vám asi, kolegovia z vlády, nemusím veľmi predstavovať, Duslo Šaľa asi tiež poznáte, aj sa tu zmenil zákon v minulom volebnom období kvôli tejto firme, aby mohla dostať daňovú úľavu.

  A škoda, že tu nie je pán poslanec Pavlis, ktorému je pán Babiš asi tiež trochu známy, pretože keby tu bol, tak by som sa ho opýtal, čo si myslí, čo by povedal pán Babiš, keby sa v Českej republike zakázali vizuálne pomôcky. Aj tričko, aj registračná pokladnička, taká detská.

 • Reakcia z pléna.

 • Nie, Babiš je váš kamarát. Vy ste mu dali daňovú úľavu asi 60 mil. eur v minulom volebnom období. Nie vy osobne.

 • Rečník zobral do rúk ďalší názorný materiál, ukazujúc ho plénu.

 • Alebo český sociálny demokrat, to je spriatelená strana, pán Rath. Toho asi tiež poznáte. Vizuálne pomôcky aj fľaštička.

  Alebo už toľko spomínané Maďarsko.

 • Rečník zobral do rúk ďalší názorný materiál, ukazujúc ho plénu.

 • Horný nápis je o tom, že tu funguje tabaková mafia. A spodný: kradnete, podvádzate a klamete, FIDESZ. To je strana pána Orbána, ktorý je, pokiaľ viem, je vám tiež celkom blízky. A špeciálne teda tieto prípady dávam do pozornosti kolegom zo strany MOST - HÍD, aj keď tu nikoho z tejto strany v tejto chvíli nevidím. Ale nedivím sa, lebo oni asi vedia, že aj v maďarskom parlamente zmenili rokovací poriadok, kde zakázali používať vizuálne pomôcky. A ako už kolegovia spomínali, ten prípad skončil na Európskom súde pre ľudské práva. A okrem toho, že v maďarskom parlamente týchto poslancov aj pokutovali a Európsky súd im priznal odškodné, tak vizuálne pomôcky sa môžu v maďarskom parlamente opäť používať.

  A ešte tričká na záver.

 • Rečník zobral do rúk ďalší názorný materiál, ukazujúc ho plénu.

 • Ako vidíte, v Európskom parlamente si ľudia bežne obliekajú tričká. Napríklad aj s nápisom "No sanzioni", to je asi po taliansky, "alla Russia". A predpokladám, že väčšine v Európskom parlamente sa tričká s takýmto nápisom asi tiež nepáčili, ale nezakázali to.

  Zmyslom vizuálnych pomôcok, dámy a páni, je uľahčiť a zjednodušiť pochopenie niekedy ťažkých a zložitých tém. To si naozaj myslíte, že ak tieto pomôcky vykážete zo sály, tak ich ľudia neuvidia? Veď keď nám to zakážete prezentovať tu, tak ich ľuďom ukážeme mimo sály. A potom nás vykážete z tejto budovy? Tak pôjdeme na ulicu. Potom nás vykážete z ulice? Z republiky? Z Únie?

  Dámy a páni, máte väčšinu, robte, ako uznáte za vhodné. Je to vaša vizitka. Ale myslíte na to, že šijete búdu aj na seba, lebo raz sa v tej opozícii môžte ocitnúť aj vy.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec. Na vystúpenie pána poslanca Gábora Grendela je sedem faktickým poznámok. Uzatváram možnosť prihlásenia s faktickými poznámkami.

  Poprosím, pán poslanec Daniel Lipšic s faktickou poznámkou.

 • Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, Gábor, že si spomenul ten prístup, akým sa k novele pristupovalo, že sa vybrali selektívne hrozienka z jednotlivých parlamentov. Z britského to, z holandského to, z Hornej Volty niečo iné.

  Tu vám treba hovoriť aj o iných veciach. Hodina otázok. Ako funguje v britskom parlamente? Tak ako u nás? Že dostane premiér tridsať otázok infantilných od vládnej koalície, kedy budete proste ešte lepší? Asi nie.

  Čo ma však viacej zaráža, je, že pod týmto návrhom sú podpísaní viacerí právnici. A keď som sa pýtal pred chvíľou, že či vôbec čítali posledné rozhodnutia štrasburského súdu týkajúceho sa priamo tejto témy, tak mali taký pohľad do medzipriestoru, že teda asi nie. To je teda dosť smutná vizitka, ako funguje odborná úroveň koalície. Lebo Štrasburg sa zaoberal aj symbolickým prejavom, samozrejme, v kontexte parlamentu, ktorému priznal ochranu podľa čl. 10.

  A už vôbec ten nápad, že pri akejkoľvek rozprave z predstaviteľov vládnej koalície bude mať 20 ľudí možnosť vystúpiť bez obmedzenia a len jeden z opozície, to považujem za, to nie je nikde, podľa mňa asi ani v Hornej Volte. A s tým prísť do parlamentu a tváriť sa, že sa stanovujú rovnaké pravidlá pre všetkých, je urážka. Je urážka ľudí, ktorí vedia aspoň trošku rozmýšľať, ktorí majú sedliacky rozum povedať, že 20 : 1, to je rovnaké pravidlá pre každého. Bolo by možno dobré predtým začať trošku uvažovať.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Peter Pčolinský s faktickou poznámkou.

 • Ďakujem pekne. Gábor, veľmi si ma sklamal konkrétne v časti tvojho vystúpenia, kde najprv ako povieš, že ten Apple príde do Vranova, vzápätí povieš, že asi nie. Ja si myslím, že to je veľmi nefér voči nám východniarom, že ten Apple vo Vranove nebude. Ja som tiež očakával, že ak prijmeme tento rokovací poriadok, tak snáď nejaký ten Apple by prišiel. Ale, no, zobral si nám ilúzie. Ďakujem.

 • Ďakujem. Ešte stihneme.

  Faktická poznámka - pani poslankyňa Janka Vaľová.

 • Ďakujem pekne. Vy rozprávate, že 99 % občanom nepomôže, že urobíme rokovací poriadok. Ja si myslím, že to pomôže 100 % občanom, a to z toho dôvodu, že budeme sa venovať určite viacej tomu, aby sme odborne rokovali. Nie aby tu boli urážky, aby sa tu čítali celú noc nejaké zákony, spisy, aby to bolo ako predtým, že poslanec nepustí ďalšieho poslanca k rečníckemu pultu, že pán Lipšic, ktorý vedľa vás sedí, bude čítať celé Programové vyhlásenie vlády. Je to o tom, aby sme pre ľudí tvorili zákony a v normálnom, slušnom prostredí. A určite rokovací poriadok platí pre každého.

  Takisto sa vás chcem spýtať, pán Grendel, pozerala som, že ste Bratislavčan, boli ste už niekedy vo Vranove, aj s pánom Pčolinským? Pán Pčolinský určite bol. Viete, aký je problém v priemyselnom parku, a to sú tie vaše bla-bla-bla. V priemyselnom parku je problém, pretože sú tam prenajaté pozemky, pretože bol takto postavený, myslím, že v prostrednej časti, kde tieto pozemky už boli prenajaté na pätnásť rokov, už je to na desať. A je tam problém aj taký, že práve tí investori s tým majú problém, lebo pozemky sú už len na desať rokov. Kto vám dneska postaví investíciu? A o tom všetkom sa tam rokuje. Nie je to problém vlády. Tak si najprv zistite, čo tam je, pán Pčolinský, a potom rozprávajte tu tie vaše rozprávky o tom, ako vláda nekoná a podobne. Ale asi ste tam, pán Grendel, nebol. A keď ste tam neboli, tak príďte, ja vás tam prevediem a pôjdeme sa ľudí spýtať, lebo to je dôležité.

  A prečo by sme si brali my príklady z iných? Lebo mi poviete, že ten mal tričko, tamten mal tričko. Prečo? Prečo? Myslíte, že ženy si chcú brať napríklad príklad z pani Nicholsonovej, že porodila, o päť dní bola v parlamente? Že je to zdravé pre matku, pre dieťa? Prečo by sme si z vás mali brať príklady? Určite budeme, ale tie lepšie.

 • Ďakujem. Ešte, ak je súhlas, pán poslanec Eduard Heger ako posledné vystúpenie a potom preruším schôdzu.

 • Reakcie z pléna.

 • Dobre. Tak poprosím vás, prerušíme schôdzu a pokračujeme v rokovaní schôdze Národnej rady o 14.00 hod. Ďakujem.

 • Prerušenie rokovania o 12.02 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 14.00 hodine.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku nasleduje

  hodina otázok ,

  ktorú týmto otváram.

  Poslanci písomne položili do včera do 12.00 hod. 12 otázok na predsedu vlády a 58 otázok na členov vlády. Overovatelia schôdze vyžrebovali ich poradie. Upozorňujem, že na otázky poslancov, ktorí nie sú prítomní v rokovacej sále, sa neodpovedá.

  Prosím predsedu vlády pána Roberta Fica, aby oznámil, kto z členov vlády bude odpovedať na otázky za neprítomných členov vlády.

  Nech sa páči, pán predseda vlády.

 • Ďakujem pekne. Prepáčte malé meškanie.

  Vážený pán predseda Národnej rady, vážená Národná rada, vážení členovia vlády, dovoľte mi na úvod, aby som podľa rokovacieho poriadku Národnej rady z dnešnej hodiny otázok ospravedlnil neprítomných členov vlády a oznámil ministrov poverených ich zastupovaním.

  Neprítomný pre neodkladné pracovné povinnosti je podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák, zastupuje ho minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Ďalej z dôvodu konania ECOFIN-u v Bratislave je neprítomný minister financií Peter Kažimír, zastupuje ho minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Na zahraničnej pracovnej ceste je minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák, zastupuje ho minister hospodárstva Peter Žiga.

  Otázky neboli postavené podpredsedovi vlády pre investície a informatizáciu Petrovi Pellegrinimu a ministrovi kultúry Marekovi Maďaričovi.

  Som pripravený, pán podpredseda, odpovedať na stanovené otázky.

 • Prosím, pán predseda vlády, aby ste v limite 15 minút odpovedali na otázky adresované predsedovi vlády podľa vyžrebovaného poradia. Odpoveď na položenú otázku môže trvať najviac 5 minút.

  Prvá otázka je od pána poslanca Dušana Jarjabka a znie: "Aký bude mať vplyv naše predsedníctvo na ďalšie smerovanie Slovenska?"

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec, pravdepodobne mi dovolíte, aby som začal moje vystúpenie vyjadrením ľútosti nad tým, čo sa stalo v noci, keď zahynuli záchranári. Chcem vysloviť týmto v mene celej vlády hlbokú ľútosť a sústrasť rodinným príslušníkom a rodinám obetí tejto tragédie.

  Pán poslanec, historicky prvé predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie sa odohráva v mimoriadne ťažkom a turbulentnom období. Európska únia len nedávno prijímala množstvo opatrení na prekonanie hospodárskej krízy. Ešte ani len neodzneli jej dôsledky a prišla veľká kríza na Ukrajine, ktorá trvá doteraz, a potvrdilo to aj stretnutie V4 s ukrajinským premiérom, ku ktorému došlo v poľskej Krynici. Pretrvávajúca migračná kríza preveruje celistvosť Schengenu a nedávno teroristické útoky v Paríži a Bruseli poukázali na rezervy v oblasti vnútornej bezpečnosti.

  Všetci so mnou asi súhlasíte, ak poviem, že sú to pre Európsku úniu mimoriadne ťažké časy.

  Dôsledky na seba nenechali dlho čakať a riešenia si vyžaduje aj situácia, do ktorej Úniu priviedli ľudia, ktorí prezentujú jednoduché riešenia, a zložité situácie v podobe referenda vo Veľkej Británii.

  Predsedníctvo Slovenska v Európskej únii je dôležitou politickou výzvou pre celú našu krajinu. Je to jedinečná šanca na zviditeľnenie našej diplomacie, expertízy, manažérskych zručností a Slovenska ako takého. Ako predsednícka krajina sme sa zapojili do dlhodobých spoločných cieľov, na ktorých existuje v Únii zhoda. Preto slovenské predsedníctvo zaradilo medzi svoje priority ekonomické otázky, jednotný digitálny trh, budovanie energetickej Únie, problematiku migrácie a vonkajšie vzťahy s dôrazom na rozširovanie Únie. Musím upozorniť, že sme aktívni v oblastiach, ktoré dokazujú, že prehlbovanie spolupráce v Únii nielen funguje, ale prináša aj pozitívne výsledky.

  Chcem využiť príležitosť a na pôde Národnej rady vyslovujem poďakovanie jej vedeniu a všetkým zainteresovaným poslancom a zamestnancom Národnej rady, ktorí svojou aktivitou prispievajú k plneniu úloh v rámci nášho predsedníctva. Je aj potrebné oceniť význam parlamentu, ktorý spočíva najmä vo vytváraní rôznych platforiem pre spoluprácu, podnetné diskusie a výmenu skúseností a poznatkov medzi predstaviteľmi zákonodarných zborov. Podujatia organizované Národnou radou počas predsedníctva reprezentujú osobitné fórum pre diskusiu o aktuálnych témach sektorových politík Únie v súlade s prioritami nášho predsedníctva.

  Ak chceme hovoriť o význame predsedníctva pre Slovensko, tak prínosom boli už jeho prípravy. Prvým krokom bolo obnovenie Národného konventu o Európskej únii, na ktorom sme pravidelne diskutovali o kľúčových únijných témach. Domácu diskusiu o Európskej únii mali posúvať vpred rôzne projekty, diskusie, prednášky a mnohé ďalšie aktivity, ktoré sme počas príprav slovenského predsedníctva organizovali. Rozbehli sa aktivity v regiónoch a na školách boli podporované viaceré projekty, ktoré mali priblížiť Úniu mladým ľuďom. Samosprávam dávame príležitosť prezentovať sa zahraničnej verejnosti popri zasadnutiach Rady Európskej únie, či už v Bratislave, alebo v Bruseli.

  Prínos predsedníctva môžeme vidieť aj vo fungovaní štátnej správy. Na príprave a výkone predsedníctva spolupracuje celá štátna správa. Predsedníctvo prinesie zefektívnenie procesov, modernizáciu, ako aj lepšiu komunikáciu medzi inštitúciami. Som presvedčený, že predsedníctvo v Rade Európy prispeje nielen k zvýšeniu záujmu zahraničných partnerov o Slovensko, ale aj k zvýšeniu záujmu obyvateľov Slovenska o Úniu.

  Slovenská republika je členom Európskej únie už dvanásť rokov. Je to dostatočný časový odstup, aby sme mohli hodnotiť. Za uplynulých dvanásť rokov sme ekonomicky, spoločensky aj geopoliticky zosilnili. Dnes však v Únii prevládol strach, ktorý sa dotýka všetkých oblastí života, a neobišiel ani politických lídrov. Tí ako keby prestali veriť, že je možné v súčasnej zložitej situácii priniesť normálne a zrozumiteľné riešenia.

  Preto prichádza z mojej strany výzva na prekonanie zlých nálad v Európskej únii. Nemôžeme sa predsa neustále zameriavať len na krízový manažment. To považujem za cestu, ktorá prinesie Slovensku pridanú hodnotu.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán predseda vlády, uplynulo päť minút na prvú otázku.

  Pán poslanec, chcete položiť doplňujúcu otázku?

 • Pán premiér, ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Držím palce, samozrejme, nielen vám a celej vláde, ale aj nám a vôbec všetkým občanom Slovenskej republiky. Takže ďakujem veľmi pekne, všetko dobré a nech to všetko dobre dopadne.

 • Ďakujem. Ja teda v parlamente už nesedím, ale podľa mňa mám pätnásť minút.

 • Reakcie z pléna.

 • Tak sa ospravedlňujem, podľa pokynov a predlohy mám päť minút, kde mám, že upozorniť, takže...

 • Reakcie z pléna.

 • Ospravedlňujem sa, pán predseda vlády, nech sa páči, teda pokračujte.

 • Ďakujem pekne. Dokončím ešte, ak môžem, odpoveď na prvú otázku.

  Nemôžeme si - a to chcem dodať - dovoliť premrhať túto príležitosť. Slovensko má počas predsedníctva jedinečnú šancu, aby sa práve u nás začala diskusia o budúcnosti Európskej únie. Tá je nevyhnutná najmä preto, že Únia musí čeliť historicky bezprecedentným dezintegračným procesom.

  A nakoniec, ak hovoríme o vplyve predsedníctva na ďalšie smerovanie Slovenska, tak si musíme uvedomiť, že kritériom úspechu a prínosu bude nakoniec aj to, či pôjde o úspech dlhodobý, či potvrdíme, že Slovensko je kredibilným partnerom schopným riadiť európske politiky, či sme schopní zvládať a riešiť krízové situácie a či dlhodobo zvýšime záujem Slovákov o Európsku úniu a záujem Únie o Slovensko.

  A v tomto duchu, vážený pán podpredseda, vyznieva aj význam neformálneho summitu, ale o tomto by som chcel hovoriť konkrétnejšie v rámci druhej otázky.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem veľmi pekne.

  Takže ešte raz, pán poslanec, chcete položiť doplňujúcu otázku?

 • Ďakujem pekne. Pán premiér, poďakovať som už poďakoval. Snáď doplňujúca otázka v tomto smere: Čo očakávate od bratislavského summitu? Ďakujem veľmi pekne.

 • Pán poslanec, ak môžem navrhnúť, druhá otázka sa týka bratislavského summitu, by som priamo na vašu otázku odpovedal v rámci druhej otázky. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem veľmi pekne.

  Takže prejdeme na druhú otázku, ktorú položil pán poslanec Pavol Goga: "Vážený pán predseda vlády, čo očakávate od pripravovaného neformálneho summitu Európskej únie v Bratislave? Aký význam má pre Slovensko a čo bude základnou myšlienkou diskusií?"

 • Ďakujem, no, vážený pán poslanec, za postavenú otázku. Dovoľte mi, aby som vás informoval o prípravách, kde sa nachádzame a v čom je význam bratislavského summitu.

  Po prvé chcem povedať, že po dlhom čase, je to možno už osem rokov, sa lídri Európskej únie stretnú nie v Bruseli, ale v Bratislave. Nebude to všetkých 28 lídrov, pretože chceme reagovať na stav, ktorý v Európskej únii nastáva po odchode Veľkej Británie, a preto rokovanie bude vo formáte 27 premiérov a hláv štátov bez premiérky Veľkej Británie. Chcem vás ubezpečiť, že nám všetkým veľmi záleží na úspechu tohto podujatia, a preto sme obrovskú mieru pozornosti venovali aj formálnej stránke, aby to nebolo len bežné stretnutie za okrúhlym stolom, ako ho vídavame v Bruseli, ale aby z Bratislavy išiel odkaz do celej Európy, že 27 lídrov je schopných stretnúť sa aj v inom prostredí a v inom prostredí aj prinášať atraktívne námety.

  Upozorňujem na to, dámy a páni, že od tohto summitu sú obrovské očakávania. Len ku dnešnému dňu sa akreditovalo 1 200 novinárov. Očakávame, že tento počet sa môže priblížiť až k dvom tisícom, čo len naznačuje, že každý sa domnieva, že bratislavský summit niečo naštartuje.

  Momentálna situácia v Európskej únii sa dá charakterizovať nasledovne: Sú štáty, ktoré sú presvedčené, že všetko funguje dobre a netreba nič meniť. Na druhej strane sú krajiny, ktoré hovoria o hlbokých reformných zmenách v Európskej únii vrátane zmien základných dokumentov. Nie som zástancom ani jednej z týchto krajností. Skôr si myslím, že musíme mať odvahu v Bratislave povedať, že nie všetko je dobré, ale súčasne zvýrazniť pozitívne stránky tohto jedinečného projektu. A týchto pozitívnych stránok je podstatne, podstatne viac ako negatív, s ktorými sa stretávame.

  Neočakáva sa, dámy a páni, že v Bratislave budú prijaté závery, ktoré budú mať politickú záväznosť. Chceme, aby Bratislava bola začiatkom procesu, ktorý nazývame už teraz bratislavským procesom, ktorý bude pokračovať na Malte v decembri 2016 a potom na jar v roku 2017 v Ríme pri príležitosti osláv výročia podpisu tzv. Rímskych zmlúv.

  Čo však si myslíme, že musí byť v Bratislave dosiahnuté? Predovšetkým sa domnievame, že v Bratislave musíme veľmi jasne pomenovať a určiť diagnózu Európskej únie. Musíme povedať, kde sa nachádzame, a musíme mať odvahu povedať, že niektoré veci sme jednoducho nezvládli. Ak nebude táto elementárna miera sebareflexie, môže pokračovať to, čo sme videli vo Veľkej Británii. Môžu sa objavovať ďalšie referendá, môže pokračovať ďalšia fragmentácia Európskej únie, javy a procesy, ktoré Európsku úniu rozkladajú.

  Ďalej budeme musieť hovoriť na bratislavskom summite nie o technických detailoch odchodu Veľkej Británie, ale o tom, ako má vyzerať Európska únia po odchode významného partnera, a možno aj o tom, ako by mali vyzerať vzťahy s touto krajinou. Nateraz platí, že Veľká Británia nesformulovala žiadne požiadavky. Nateraz platí, že v podstate ani neexistuje nejaký významnejší dialóg medzi Európskou úniou a Veľkou Britániou, pretože najskôr musí urobiť Veľká Británia formálny krok - musí notifikovať príslušné články príslušných zmlúv, aby dala najavo, že svoj odchod z Európskej únie aj formalizuje.

  Treťou oblasťou, o ktorej by sme mali v Bratislave hovoriť, sú témy, na ktoré sa chceme sústrediť v najbližších mesiacoch, teda v procese, ktorý som nazval bratislavským procesom.

  Po prvé sa budeme určite venovať téme bezpečnosti, ale nielen z pohľadu boja proti terorizmu alebo bezpečnosti, ktorá je dnes nabúravaná nekontrolovanou migráciou. Chceme hovoriť aj o bezpečnosti, ktorá má sociálny a ekonomický charakter.

  Druhá veľká téma, kde Bratislava by mohla byť prínosom, bude téma nového investičného prostredia. Chceme oznámiť Európe, že je tu záujem prísť s úplnými novinkami, pokiaľ ide o vytváranie nových pracovných miest, pokiaľ ide o investovanie, pokiaľ ide o podporu ďalšieho ekonomického rastu.

  Tretia téma sú nové formy komunikácie. Uvedomme si, že dnes mnohí ľudia považujú výdobytky Európskej únie za úplne samozrejmé a nevnímajú to, čo bolo niekedy v minulosti. Dám ako príklad Schengen. Ak sme v strednom veku, pamätáme sa, ako sa niekedy cestovalo do Rakúska alebo do iných krajín: vycestovacie doložky, devízové prísľuby, kontroly na hraničných prechodoch. Často nám to možno zobralo dve alebo tri hodiny, ak tam bolo veľa ľudí. Dnes mladý človek, ktorý nezažil tieto časy, má pocit, že prekročenie slovensko-rakúskych hraníc, tak ako ho realizuje dnes, je úplne normálna, bežná vec. A možno si neuvedomuje význam Schengenu. Možno si neuvedomuje význam spoločnej európskej meny. Možno si neuvedomuje význam spoločných európskych politík, ktoré máme dnes naštartované v Európskej únii. Preto je veľmi, veľmi dôležité, aby sme našli nové formy komunikácie k verejnosti, vysvetľovať pozitívne stránky členstva v Európskej únii.

  A posledná veľká téma, ktorej budeme venovať pozornosť, je téma: Európska únia ako globálny hráč. Zdá sa, že popri veľkých hráčoch, ako sú Spojené štáty, Ruská federácia alebo Čína, Európska únia naďalej zohráva iba druhoradú úlohu. Otvárajú sa vážne témy, ako sú spoločné európske ozbrojené sily. Otvárajú sa témy, ako lepšie reagovať na krízové situácie, ktoré sú v našom regióne, že nemusíme vždy čakať na to, ako sa rozhodne Severoatlantická aliancia alebo ako sa rozhodne aj OSN. V tomto duchu môžu byť návrhy aj mimoriadne kontroverzné a môžu vyvolať obrovskú mieru diskusií. V každom prípade si želáme, aby bratislavský summit bol veľkým úspechom, aby bol natrvalo zapísaný v dejinách významných udalostí Európskej únie.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán premiér.

 • Doznievanie potlesku.

 • Pokračujeme odpoveďami členov vlády na otázky poslancov podľa vyžrebovaného poradia.

  Prvá otázka je od poslankyne Kataríny Macháčkovej na ministra zdravotníctva Tomáša Druckera a znie: "Eva z Košíc sa pýta: Vážený pán minister, zaujímalo by ma, prečo pokutu za zmluvu s Klinikou Kostka má zaplatiť Všeobecná zdravotná poisťovňa? Kde je trestnoprávna zodpovednosť tých, ktorí na zmluve participovali, právnici poisťovne, revízni lekári poisťovne a v konečnom dôsledku tí, ktorí sú na zmluvách podpísaní? Čo my poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne máme z toho, že vtedajší generálny riaditeľ poisťovne už v poisťovni nepracuje, pokuta sa zaplatí z vybraného poistného a peniaze budú chýbať tam, kde sú potrebné?"

  Prosím, pán minister, o odpoveď na otázku.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, odpoveď na uvedenú otázku pani poslankyne Kataríny Macháčkovej je takáto.

  V zmysle platnej legislatívy pokutu musí zaplatiť ten subjekt, ktorému bola pokuta uložená. Pokuta bola uložená spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, akciová spoločnosť, táto jediná je povinná teda zaplatiť ju do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, a teda do 29. septembra 2016. V prípade jej neuhradenia by sa Všeobecná zdravotná poisťovňa vystavila riziku exekučného konania.

  Trestnoprávna zodpovednosť je predmetom aktuálne prebiehajúceho trestného konania vo veci porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, ku ktorému malo dôjsť v súvislosti s uzatvorením zmluvy aj dodatku medzi Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a spoločnosťou CPKSB.

  Všeobecná zdravotná poisťovňa už oznámila, že si bude uplatňovať svoj nárok na náhradu škody v rámci trestného konania. Vo veci vyvodenia zodpovednosti a náhrady škody bude Všeobecná zdravotná poisťovňa postupovať s prihliadnutím teda na závery orgánov činných v trestnom konaní, ktorým poskytuje plnú súčinnosť. Všeobecná zdravotná poisťovňa si bude priebežne uplatňovať všetky zistené škody v rámci trestného konania. Pokuta bude zaplatená z prostriedkov, ktoré sú v zmysle zákona č. 581/2004 Z. z. určené na úhradu prevádzkových nákladov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

  Ďakujem.

 • Nech sa páči, pani poslankyňa, chcete položiť doplňujúcu otázku? Ďakujem.

  Druhú otázku položila pani poslankyňa Simona Petrík: "Ján žijúci v Brne sa pýta: Prečo Slovensko ešte stále nemá funkčný DRG systém, kedy ho bude mať a hlavne kto a kedy bude určovať ceny pre jednotlivé kódy diagnóz?"

 • Ďakujem pekne. Odpoveď na túto otázku. My sme aj v rámci zdravotníckeho výboru s pánom predsedom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou informovali členov výboru. V súčasnosti prebieha tzv. prechodná, rozpočtom neutrálna fáza implementácie DRG, počas ktorej poskytovatelia zdravotnej starostlivosti dostávajú úhradu za ukončenú hospitalizáciu ako doteraz. Zároveň vidia úhradu v systéme DRG. Zámerom je vytvorenie časového priestoru na úpravu procesov a vykazovania systému DRG bez ohrozenia finančnej stability poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Od budúceho roka počítame, že poskytovatelia zdravotnej starostlivosti už budú čiastočne hradení z tohto systému. Pre nás je podstatné, aby sme dokázali zabezpečiť, že všetci poskytovatelia začnú vykazovať, je to úplne iný spôsob vykazovania výkonov, kde sa nevykazujú len výkony, ale musia sa určiť aj doplnkové parametre, ako sú doplnkové diagnózy pacienta a tak ďalej.

  DRG nepredstavuje samotný cenník jednotlivých diagnóz, ale je to nákladový prepočet zdravotnej starostlivosti spojený s hospitalizačným prípadom, teda môže obsahovať viacero diagnóz. Tento prepočet je definovaný relatívnou váhou, ktorá odzrkadľuje ekonomickú a medicínsku náročnosť daného hospitalizačného prípadu. Relatívne váhy sú vypočítané z reálnych ekonomických nákladov na každý hospitalizačný prípad na základe presne definovanej metodiky, tzv. kalkulačnej príručky.

  Relatívne váhy sú v súčasnosti prebrané z nemeckého modelu, ktorý slúžil ako podklad pre slovenskú verziu DRG. Sú však upravené na slovenský spotrebný kôš a ako dnes, tak aj v budúcnosti bude definovať centrum pre klasifikačný systém, ktorým je Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

  Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky počíta s tým, že v úvodnej fáze budeme mať viacero tzv. základných sadzieb tak, aby pre jedného poskytovateľa neexistovalo viacero základných sadzieb, to znamená na rozdiel od súčasného systému, kedy poskytovateľ má zmluvy s rôznymi zdravotnými poisťovňami v rôznej úrovni. V budúcnosti bude mať jednu základnú sadzbu rovnakú so všetkými zdravotnými poisťovňami. My uvažujeme, že v úvode budeme mať viacero základných sadzieb a v priebehu štvrťročnej a polročnej bázy budeme vyhodnocovať tzv. case mix index, to je relatívna váha, ktoré budú dosahovať jednotliví poskytovatelia a podľa nich budeme zjednocovať a upravovať takisto aj základné sadzby týmto poskytovateľom.

 • Pani poslankyňa Petrík, chcete dať doplňujúcu otázku? Nech sa páči.

 • Áno. Ďakujem pekne. Pán minister, ja sa chcem spýtať, keďže to uvádzate ako svoj záväzok, kedy bude ten konkrétny reálny termín spustenia tohto DRG? Máme nejaký konkrétny dátum? Ďakujem.

 • V zmysle programového vyhlásenia vlády a detailného rozpracovania sme sa zaviazali spustiť od 1. júna 2017 systém DRG, opakujem, v rozsahu, ktorý bude trvať možno niekoľko rokov, kým budeme mať povedzme dve, tri, štyri základné sadzby, ideme z väčšieho počtu. Ale podstatné je, aby všetci poskytovatelia prešli na vykazovanie DRG systému najneskôr od 1. júna.

  Našou ambíciou v pracovnom harmonograme je zatiaľ termín 1. januára, ktorý je jednoduchší pre všetkých poskytovateľov aj pre zazmluvnenie s poisťovňou. Je potrebné ešte doladiť niektoré veci. Takže pokiaľ by mali vzniknúť akékoľvek riziká s pripravenosťou, tak máme termín 1. júna, ktorý je pre nás záväzný v zmysle programového vyhlásenia vlády.

 • Ďakujem.

  Otázka č. 3, pani poslankyňa Katarína Macháčková pre ministra zdravotníctva Slovenskej republiky Tomáša Druckera: "Matej z Bratislavy sa pýta: Myslíte si, že prevencia je dôležitá, efektívna, nakoniec aj lacnejšia ako liečba ochorenia? Prečo potom Všeobecná zdravotná poisťovňa neprepláca vakcínu proti chrípke pre dospelého 30-ročného človeka? Myslíte si, že človek je sám zodpovedný za svoje zdravie? Nemal by znášať nejaké dôsledky, keď nedodrží pokyny ošetrujúceho lekára? Najlepší príklad je ošetrenie u zubného lekára, ak neabsolvujem preventívne ošetrenie, platím si potom celý výkon sám. Ako plánujete znížiť čakacie doby na vyšetrenia? Len na röntgen som čakal okolo dvoch týždňov. V inom zariadení to išlo v daný deň, ako som tam prišiel."

 • Skúsim odpovedať na viacero otázok postupne.

  Čo sa týka prevencie, my v súčasnosti vynakladáme zhruba 6 % všetkých výdajov na prevenciu. Prevencia je viacero opatrení, nielen teda v oblasti zdravotnej starostlivosti, ako je očkovanie, je to aj celý zdravý životný štýl v oblasti dietetiky, potravín, životného prostredia, pohybu a tak ďalej. Všeobecná zdravotná poisťovňa systematicky má za cieľ dlhodobo podporovať prevenciu. Súhlasím, že do budúcna prevencia je ekonomicky výhodnejšia ako následná liečba a je to jedna z priorít, kde Všeobecná zdravotná poisťovňa chce zvýšiť svoje úsilie.

  Vďaka práve programu prevencie možno znižovať počet zbytočných úmrtí, priniesť pacientom vyššiu kvalitu života a šetriť teda aj prostriedky verejného zdravotného poistenia. Náklady na liečbu rozvinutých štádií rôznych ochorení sú vždy nepomerne vyššie ako náklady na ich prevenciu.

  Pokiaľ ide o očkovanie proti chrípke, Všeobecná zdravotná poisťovňa v rámci podpory prevencie hradí nad povinný rámec zákona vakcíny proti chrípke všetkým poistencom, ktorí prejavia o očkovanie záujem. Je potrebné kontaktovať všeobecného lekára, s ktorým má poistenec podpísanú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, a dohodnúť si s ním aj termín očkovania.

  Doplňujúca informácia k očkovaniu proti chrípke, ktorá vyplýva z legislatívy v zmysle platných indikačných obmedzení, je garantovaná plná úhrada vakcíny pre vybrané cieľové skupiny pacientov so zvýšeným rizikom možných pridružených komplikácií. Ide o osoby umiestnené v zariadeniach sociálnych služieb, detí, staršie osoby, osoby so závažnými chronickými ochoreniami.

  Ešte bola jedna otázka, tá sa týkala spoluzodpovednosti pacienta za svoje zdravie. Treba uviesť, že legislatíva už čiastočne upravuje túto otázku. Napríklad v zmysle platnej legislatívy zdravotná poisťovňa má právo uplatniť voči poistencovi nárok na úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ak sa mu poskytla preukázateľne v dôsledku porušenia liečebného režimu alebo v dôsledku užitia alkoholu alebo inej návykovej látky voči tretej osobe, ak k úrazu alebo inému poškodeniu zdravia u poistenca došlo jej zavineným protiprávnym konaním.

  Pokiaľ ide o čakacie listiny, tie sa v zmysle zákona vedú len na niektoré plánované zákroky a tu Všeobecná zdravotná poisťovňa napríklad len za posledné tri roky znížila počet poistencov na čakacích listinách o 75 %. Na bežné vyšetrenia, ktoré sú súčasťou stanovenia diagnózy, napríklad röntgenové vyšetrenie, sa čakacie doby nevedú. Termíny si manažuje poskytovateľ v závislosti od počtu pacientov a ich zdravotného stavu.

  Ja dám len doplňujúcu ešte informáciu k tomu, že my sme si nechali teraz urobiť taký monitoring čakacích lehôt, takže budeme ho aj zverejňovať. Ukazuje sa, že skutočné čakacie doby v ambulantnej sfére, ale aj v ústavnej zdravotnej starostlivosti sú výrazne nižšie, ako ich častokrát pacienti alebo poistenci vnímajú.

  Ďakujem.

 • Doplňujúca otázka, pani poslankyňa? Poprosím, zapnite pani poslankyňu Macháčkovú.

 • Ďakujem pekne, pán minister. Ja by som sa chcela ešte konkrétne spýtať, že teda, keďže tá prevencia je lacnejšia, teda tým pádom výhodnejšia, aké konkrétne kroky plánujete ako ministerstvo urobiť pre to teda, aby sa tá prevencia zvýšila alebo zlepšila.

 • Aj v rámci predsedníctva sme si dali niektoré témy, ktoré súvisia s tzv. neprenosnými ochoreniami, celosvetovo neprenosné ochorenia, teda ochorenia onkologického charakteru, kardiovaskulárne ochorenia, diabetes, predstavujú viac ako 80 % všetkých ochorení a zhruba viažu 83 % aj všetkých výdajov. Mnohé z týchto ochorení majú riziká, ktoré súvisia aj v oblasti zdravého životného štýlu, nadváha a tak ďalej. Voči všetkým týmto rizikám sa viaže otázka možnej prevencie, to znamená významného zníženia vzniku týchto rizík, a v tomto ohľade aj v rámci predsedníctva si určujeme niektoré aj zámery, ktoré v spolupráci aj s ministerkou pôdohospodárstva chceme ďalej diskutovať v rámci našich partnerov, to je zníženie napríklad počtu alebo základný rámec pre trvalé znižovanie počtu niektorých prvkov v potravinách, ako je nadmerný podiel soli, cukrov, nasýtených mastných kyselín, takisto sú to otázky, ktoré sa týkajú znižovania tabaku, alkoholu, užívanie tabakových a alkoholových produktov. To znamená, tú prevenciu nemôžme vnímať dnes len veľmi skratkovito, a to znamená, že len tým, či sa niekto zaočkuje, alebo nie, aj keď to je tiež súčasťou prevencie.

  Oblasti, do ktorých treba sa zamerať, alebo na ktoré sa treba zamerať v oblasti prevencie, si vyžaduje skutočne spoluprácu asi všetkých krajín a budú si vyžadovať aj nejaký programový rámec možno na niekoľko rokov, možno dve dekády dopredu, ako trvalo udržateľným spôsobom budeme znižovať niektoré skupiny rizikové, či už potravín, v oblasti životného prostredia, disruptory a tak ďalej a tak ďalej.

 • Ďakujem.

  Otázka č. 4, pán poslanec Beblavý opäť pre pána ministra zdravotníctva Slovenskej republiky Tomáša Druckera: "Martin z Prievidze sa pýta: Plánujete zadefinovať základnú zdravotnú starostlivosť tak, aby sa vedelo, čo je základ financovaný štátnym zdravotným poistením a čo už je nadštandard, ktorý by si mohli ľudia priplatiť v zdravotných poisťovniach, čím by sa podporilo konkurenčné prostredie? Existuje na Slovensku priestor pre zadefinovanie tzv. základnej zdravotnej starostlivosti?"

 • Ide o pomerne veľmi, veľmi citlivú tému, my evidujeme oblasti zdravotnej starostlivosti, kde existuje doplnkové alebo viaczdrojové financovanie aj v oblasti stomatológie, aj v oblasti liekov.

  V rámci programového vyhlásenia vlády sme sa zaviazali v jednom bode, že chceme analyzovať vôbec možnosti posúdenia, či dokážeme vytvoriť taký systém, ktorý okrem verejných prostriedkov bude postavený aj na báze doplnkového financovania, predtým ale budeme musieť určiť niečo, čo my nazývame základný rozsah zdravotnej starostlivosti, tak, aby pre každého poistenca a pacienta existovala poskytovaná zdravotná starostlivosť bezodplatne na základe verejného zdravotného poistenia. My dnes máme oblasti, ktoré nám odoberajú finančné prostriedky a považujeme ich povedzme za overtreatment alebo za zneužívanie systému, či už ide v oblasti rádiodiagnostiky, záchrannej zdravotnej službe a podobne. Takisto môžeme uvažovať o oblasti kategorizácie liekov, kde máme definovaný tzv. QALY parameter v rámci farmakoekonomického posudzovania účinkov liečby každého kategorizovaného lieku. A pokiaľ isté lieky nedosiahnu alebo presiahnu, pardon, tento QALY index, ktorý je, myslím, 34-násobok priemernej mzdy v hospodárstve, tak takýto kategorizovaný liek nie je možné uhrádzať v plnej miere z verejného zdravotného poistenia.

  To sú všetko oblasti, ktoré vytvárajú istý priestor na diskusiu o tom, či dokážeme vytvoriť diagnosticko-liečebné postupy v prvom rade preto, aby sme definovali istotu pre každého poistenca a pacienta, že mu bude poskytovaná zdravotná starostlivosť na základe verejného zdravotného poistenia bezplatne, aby sme mohli určiť aj parametre, kedy a za akých podmienok vôbec môžme uvažovať o tom, či priniesť nejaké viaczdrojové financovanie.

 • Doplňujúca otázka, pán poslanec.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda, za slovo. Dovoľte mi položiť doplňujúcu otázku. V prvom rade, pán minister, ďakujem za vecné odpovede aj na otázky mojich kolegýň. Tie otázky, ktoré sme vám položili, sú naozaj otázky, ktoré máme od občanov. My sme ich okrem nejakých miernych formulačných úprav nijako nemenili, takže to sú veci, ktoré sa nás ľudia pýtali, keď sme hovorili, že je možnosť hovoriť o nich aj s vami. A ďakujem aj ešte raz za vaše vecné odpovede, ale dovoľte mi doplniť túto otázku práve vo väzbe na to, čo ste sám spomínali, vo väzbe na lieky, lebo ste hovorili o tom, že to je jedna z tých oblastí aj vo väzbe na práve QALY.

  No a chcem sa teraz spýtať na dve konkrétne témy, ktoré dosť rezonujú. Jedna je téma toho, že na vašom ministerstve došlo, pokiaľ viem, k výmene najvyššieho predstaveného úradníka vo vzťahu k liekovej politike a zároveň došlo teda v médiách k informáciám, že či už to súvisí, alebo nesúvisí a zároveň teda, že práve pri mnohých liekoch chýbajú tieto štúdie, resp. sú nedostatočne vypracované a je tu podozrenie z toho, že vlastne štát nehospodárne nakladá s prostriedkami a prípadne dochádzalo či k lobingu, alebo k nejakým iným javom tak, aby aj lieky, ktoré by sa nemali dostať, sa dostali do zoznamu hradených. Chcem sa spýtať, že či je toto pravda, alebo čo je na tom pravdy.

  A druhá doplňujúca otázka moja súvisí s tým, že pokiaľ viem, ste v súdnom spore s niektorými zdravotnými poisťovňami ohľadne niektorých konkrétnych liekov, kde ony práve tvrdia tiež, že sa tieto parametre nedodržiavajú a že teda sa hradia lieky, ktoré nespĺňajú tie parametre a nemajú ten pomer cena - výkon, aký zo zákona je. Chcem sa spýtať, aký je teda váš názor na túto vec a ako sa k týmto sporom mienite postaviť?

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Čo sa týka prvej otázky, doplňujúcej otázky, mne ťažko hodnotiť, či dochádzalo, alebo nedochádzalo k nejakému konaniu z nedbanlivosti, úmyslu, akokoľvek, nebol dodržiavaný zákon v istých prípadoch, kedy mala byť vykonaná farmakoekonomická analýza a posúdenie na QALY index. Z tohto titulu sme podali podnet orgánom činným v trestnom konaní, aby preverili, či sú tam nie skutočnosti, ktoré by nasvedčovali niektorým skutkovým podstatám trestných činov. A my si počkáme na výsledky tohto šetrenia, a napriek tomu budeme musieť bez ohľadu na to v týchto oblastiach znovu spustiť rekategorizačný proces a posúdiť efektivitu zavedenia niektorých liekov.

  Čo sa týka tej druhej otázky, možno, asi je úplne určitá, čo sa týka kategorizácie liekov, Vargatef, to je jeden tiež obdobný prípad, kedy farmakoekonomické posúdenie nebolo, podľa môjho názoru a názoru ľudí, ktorí sú dnes na ministerstve, v súlade so zákonom a s presným postupom, pretože bol vypočítaný, efektívna hodnota nižšia, ako mala byť vypočítaná. Dôvod, prečo to tak bolo alebo nebolo, mi rovnako ako asi neprináleží posudzovať. To znamená, že toto je tiež subsumované v rámci tohto podania.

  Čo sa týka výrazu, že sa súdime so zdravotnými poisťovňami, len ja by som to chcel spresniť, že v zmysle konania v tomto prípade súdy preskúmavajú rozhodnutia orgánov štátnej správy, to znamená, že nejde o nejaký typ konania alebo žaloby, ide o preskúmanie tohto rozhodnutia.

 • Ďakujem.

  Otázka č. 5, pani poslankyňa Katarína Macháčková pre pána ministra zdravotníctva Slovenskej republiky Slovenskej republiky Tomáša Druckera: "Gabriela z Bratislavy sa pýta: Som vyštudovaná zdravotná sestra pracujúca v zahraničí. Pracujem na oddelení anestézie, ako aj u nás, aj tam si sestry musia dopĺňať vzdelanie špecializáciou. Túto špecializáciu som si chcela spraviť na svojej alma mater Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Odpoveď univerzity bola nie, pretože pracujem v zahraničí. Takúto odpoveď som dostala aj na univerzite v Košiciach a vlastne všade, kde sa dá špecializačné štúdium absolvovať. Ako je to možné? V právnych normách, napr. nariadenie vlády č. 296/2010 Z. z., § 69 až § 78, nie je napísané, že sestra si musí vykonávať odbornú prax na Slovensku. Dokonca tak nie je uvedené ani v podmienkach prijatia na špecializačné štúdium danej univerzity. Tak ako je to možné? Takto štát a všetci trestajú sestry, ktoré odišli pracovať do zahraničia? Som rozhorčená. Načo máme Európsku úniu a otvorený pracovný trh? Dokonca aj európske smernice uvádzajú odseky o uznávaní praxe na odbornú spôsobilosť získanú v hostiteľskej krajine. Pán minister, rada by som od vás počula a vedela ten dôvod, prečo si slovenské sestry pracujúce v zahraničí nemôžu dopĺňať vzdelanie na Slovensku?"

 • Ďakujem pekne. Ponúknem dve odpovede.

  Prvá odpoveď je. V zmysle súčasného platného zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych noriem nariadenie vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializovaných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností ustanovuje podmienky na získanie špecializácie na území Slovenskej republiky. Podľa § 70 ods. 2 predmetného nariadenia vlády žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia podáva zamestnávateľ, u ktorého sestra je v pracovnom pomere. V zmysle ustanovenia § 69 ods. 4 predmetného nariadenia praktickú časť špecializačného štúdia absolvuje sestra v rozsahu stanoveného pracovného času pod vedením zdravotníckeho pracovníka s príslušnou odbornou spôsobilosťou na výkon špecializačných pracovných činností, t. j. školiteľa. Sestry so špecializáciou anestéziológia a intenzívna medicína, ktorá je školiteľkou vzdelávacej ustanovizne a s akreditáciou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

  V zmysle § 40 zákona 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve, v zmysle uvedeného menovaná nenapĺňa podmienky právnych predpisov Slovenskej republiky pre zaradenie a absolvovanie špeciálneho štúdia. Sestra má možnosť získať špecializáciu aj v zahraničí, ako sa uvádza v otázke, ktorú ministerstvo zdravotníctva po predložení príslušných dokladov uzná na výkon špecializačných pracovných činností na území Slovenskej republiky.

  Čo sa týka špecializácií, skutočne ide o špecializáciu, ktorú podáva zamestnávateľ, a tá musí byť v súlade s pracovnou činnosťou na danom pracovisku. Preto je potrebné a preto sa vykonáva len v rámci Slovenskej republiky a nie sme schopní v rámci Európskej únie uznať všetky špecializované pracovné činnosti.

  Tu treba ešte podotknúť, že aj rokujeme s Komorou sestier a pôrodných asistentiek o nedostatku niektorých špecialistiek. Len pre vašu informáciu, v niektorých odboroch, ako je povedzme pediatria, neonatológia, nám ročne vyštudováva štyri až päť špecialistov, čo nám, samozrejme, vytvára obrovský problém v tej chvíli na veľmi zúžený počet špecializácií. V tejto oblasti sme sa dohodli, alebo spoločne sme sa zhodli s Komorou sestier a pôrodných asistentiek, že budeme zlučovať niektoré odborné činnosti tak, aby vznikla v príbuzných odboroch a špecializáciách univerzálnosť a zameniteľnosť.

 • Doplňujúca otázka? Nie.

  Otázka č. 6, pán poslanec Beblavý opäť na pána ministra zdravotníctva Slovenskej republiky Tomáša Druckera: "Beáta z Kremnice sa pýta: Chcela by som sa opýtať, ako bude ministerstvo postupovať voči lekárom, ordináciám a zdravotníckym zariadeniam, ktoré si naďalej od pacientov pýtajú poplatky za objednávanie?"

 • Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v programovom vyhlásení vlády sa zaviazalo, že pripraví zavedenie prehľadných pravidiel pri platbách pacientov, a na tejto úlohe v súčasnosti pracujeme, predpokladáme, že do konca tohto roka budeme mať aj pripravený návrh riešenia tejto problematiky.

  Podľa súčasného znenia zákona lekár nesmie podmieňovať vyšetrenie úhradou zo strany pacienta. Za súčasť vyšetrenia sa považuje aj to, ak pacient sa objedná na konkrétny deň a hodinu. Každý lekár si svojich pacientov môže riadiť alebo zamanažovať tak, ako sám považuje za vhodné a správne. Vychádza sa z toho, že on sám najlepšie vie, ako si efektívne zorganizuje svoj pracovný čas.

  A čo sa týka samotnej možnosti v budúcnosti objednávania, z prieskumu, ktorý sme realizovali na vzorke 5-tisíc respondentov, a teda pacientov, nám vychádza, že 85 % ľudí by privítalo objednávanie na vybraný termín aj za poplatok. My chceme zanalyzovať aj súčasné alebo súčasnú aplikačnú prax, dodržiavanie zákona a nájdenie spôsobov tak, aby, opakujem, neboli zavedené poplatky tam, kde poplatky nemajú byť, a aby sme urobili alebo vyšli v ústrety aj tým, ktorí očakávajú možno nejakú doplnkovú činnosť alebo službu, nie nad rámec toho, aby tým trpeli ostatní pacienti, ktorí si nechcú takúto službu priplatiť.

 • Doplňujúca otázka?

  Otázka č. 7, pani poslankyňa Katarína Macháčková pre pána ministra zdravotníctva Slovenskej republiky Tomáša Druckera: "Martin z Prievidze sa pýta: Plánujete upravovať tzv. pevnú minimálnu sieť tak, aby reflektovala skôr prirodzené geografické regióny, a nie súčasné administratívne delenie na kraje?"

 • V zásade áno, ale aj nezužoval by som túto odpoveď len na časť otázky, ktorá sa týka, aby reflektovala len na prirodzené geografické regióny. My potrebujeme zvažovať viaceré činnosti. V súčasnej dobe pripravujeme optimalizovanú sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, kde mapujeme na jednej strane aj nemocnice, aj špecializovanú ambulantnú sieť pohotovostí na základe reálneho dopytu a nie administratívneho delenia tak, aby sa reflektovalo aj reálne a súčasné aj budúce potreby obyvateľov.

  Veľmi dôležité pre nás sú aj nejaké výstupy práve z oblasti DRG, pretože práve systém DRG dokáže nám poskytnúť viaceré informácie, ktorými v súčasnosti nedisponujeme, a to je kvalita alebo náročnosť pacientov, náročnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti, v ktorých oblastiach nám títo pacienti, alebo u ktorých poskytovateľov sú liečení.

  Upozorňujem na to, že nejde o žiadny veľký tresk, ani si to netreba predstavovať, že sa budú zatvárať nejaké nemocnice. Cieľom je, aby sme racionalizovali oddelenia u poskytovateľov s cieľom špecializácie do tých oblastí, v ktorých aj z pohľadu diagnosticko-liečebných postupov sú z hľadiska dostupnosti postačujúce, a zároveň, aby sa zabezpečila bezpečnosť pacienta. To znamená, aby sa nerealizovali niektoré zložitejšie výkony v minimálnych počtoch u niektorých poskytovateľov a podobne.

 • Doplňujúca otázka - pani poslankyňa Macháčková.

 • Ja by som sa chcela spýtať, pán minister, že kedy budete mať konkrétne nejaké výstupy z tej optimalizácie alebo kedy predpokladáte, že budete mať nejaké výsledky, na základe ktorej začnete aj konkrétne teda konať. To je prvá časť otázky.

  A potom, ako to bude so zmluvami s poisťovňami, že teda keď zistíte, že kde sú vhodné, ktoré typy, alebo kde chýbajú, ako zabezpečíte potom to prezmluvnenie alebo zazmluvnenie týchto vzťahov?

 • Odpoveď na tú prvú doplňujúcu otázku je, že máme spustený tzv. program zmien, ktorý obsahuje asi dvadsaťšesť projektov, jeden z týchto projektov sa nazýva Optimalizácia siete. Pre nás prioritou je v súčasnosti zadefinovať systém pohotovostí a urgentných príjmov a prepojenia so záchrannou zdravotnou službou, či už ide o RLP, RZP alebo dopravnú zdravotnú službu. Je to nevyhnutné preto, aby pacienti mali zabezpečenú dostupnosť neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Toto je pre nás absolútne najkľúčovejšie.

  Dnes pacienti chodia na pohotovosti do nemocníc napriek tomu, že takéto pohotovosti by mali držať praktickí lekári cez lekársku službu prvej pomoci, ktoré sú financované z tzv. kapitácie. Chceme, aby v budúcnosti pohotovosti držali predovšetkým práve tie ich poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí majú vybudovaný urgent. Budú za to aj odmeňovaní, to je tiež veľmi dôležité v oblasti optimalizácie siete.

  A ešte doplním v tejto časti, že nejde ani tak, alebo teda keď hovoríme o termíne, očakávam, keďže som povedal, že potrebujeme mať dáta z DRG, to znamená, potrebujeme vidieť, aký typ pacienta kam chodí, očakávame, že možno koncom roka budeme mať nejaký návrh. Ale skôr, ako pôjdeme do akejkoľvek realizácie, my budeme veľmi dôsledne hodnotiť to, akým spôsobom máme zabezpečenú práve tú prvú časť, to znamená systém dostupnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

  Tu nie je cieľom, znova poviem, uzatvárať nemocnice, ale je naším cieľom, aby sme zlučovali buď oddelenia, čo sa týka poisťovní, alebo tej druhej otázky, akým spôsobom zabezpečíme poisťovne. Tak znova je to princíp DRG. Akonáhle pacient buď dostane poskytovanú zdravotnú starostlivosť, táto bude nacenená cez tzv. diagnostické skupiny, to znamená, že vyjde nejaký index obtiažnosti tohto úkonu aj na základe parametrov pacienta a výkonu, ktorý mu bol poskytnutý. Ak poskytovateľ bude vykazovať, a znova použijem ten anglický výraz, sa ospravedlňujem, case mix index, to znamená nejaký priemerný index nižší, tým pádom bude dostávať aj menej peňazí a spadne do inej skupiny poskytovateľov. To je prirodzený mechanizmus do budúcna toho, akým spôsobom sa budú čistiť aj činnosti, ktoré nebudú dlhodobo vykazovať ziskovosť, a tým pádom budú aj motivačné pre samotných poskytovateľov, aby ich neposkytovali.

 • Ďakujem.

  Otázka č. 8 od pána poslanca Miroslava Beblavého opäť pre ministra zdravotníctva Slovenskej republiky Tomáša Druckera: "Tomáš z Nitry sa pýta: Roky som využíval pár eurovú zľavu na permanentku na plaváreň, ktorú som mal od Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ale zrušila sa, pretože poisťovňa prestala aj tých pár eur plavárni preplácať. Odkedy plávam, takmer nebývam chorý, predtým som bol každých pár mesiacov. Prečo ľudia, ktorí nezdravo žijú a nedodržiavajú príkazy lekára, ako napríklad chudnutie alebo šport, majú preplácané drahé liečby chorôb, za ktoré si môžu sami? Nie je načase ísť cestou ako západné krajiny a žiadať od nich vyššie poistné alebo od zdravých nižšie? Tento zastaraný systém, v ktorom sa topia obrovské peniaze a kde kvalita zdravotnej služby závisí od známostí, je chorý."

 • Skúsim to opäť rozdeliť na dve veci. Úlohou zdravotnej poisťovne v zmysle platnej legislatívy je zabezpečiť dostupnosť a prefinancovanie zdravotnej starostlivosti pre všetkých, ktorí to potrebujú, na princípe solidarity. Voľnočasové aktivity vedúce k zdravému životnému štýlu podporuje Všeobecná zdravotná poisťovňa v rámci podporných, či už marketingu aktivitou, aktivít z vlastnej iniciatívy, resp. po dohode s partnerským subjektom. Zmluvu s plavárňou v Nitre Všeobecná zdravotná poisťovňa nemá päť rokov, pretože k uzavretiu zmluvy je potrebná dohoda oboch zmluvných strán ohľadne podmienok zmluvy, k čomu, žiaľ, k dnešnému dňu stále nedošlo.

  Čo sa týka spoluzodpovednosti, my máme systém zavedený na verejnom zdravotnom poistení postavený na solidárnom princípe. Existujú aj zásluhové poistné princípy, kde je možno zohľadňovať isté malusy a bonusy. Častokrát sa pýtajú, prečo povedzme požívanie alkoholu alebo tabakových produktov nie je zohľadnené v nejakom riziku. Ja tu len spomeniem, že oba tieto produkty sú alebo znášajú zrážkovú daň, to znamená, už konzument, ktorý si ich kupuje, platí vyššie prostriedky. Otázka je, koľko z tých prostriedkov, samozrejme, ide do zdravotného poistenia, ale štát tieto peniaze dostáva za tieto tovary alebo produkty.

 • Doplňujúca otázka. Pán poslanec Beblavý má doplňujúcu otázku.

 • Takže dovoľte mi doplniť tú otázku. Pán minister, vy ste v predchádzajúcej odpovedi hovorili, v jednej z tých predchádzajúcich, o tom, že práve naopak, už dneska existujú mechanizmy, ako dávať hradiť liečbu, keď dôjde k chorobe, k zavineniu. Ale práve ten systém je veľmi zvláštny. Pokiaľ ho chápem správne, ak dnes niekto opitý spôsobí nehodu a úplne vlastnou vinou spôsobí škodu aj sebe, tak to má kompletne hradené. Ale keď pred pár rokmi môj syn omylom zjedol otravu na krysy, a preto sme ho museli hospitalizovať, tak sme tú hospitalizáciu museli zaplatiť my z dôvodu čistej nedbanlivosti, takže sme nedávali pozor. Ja som teda nemal problém s tým zaplatením, len teda preto to spomínam, že sa mi zdajú, že tie pravidlá, že čo je zavinenie a čo teda sa dáva hradiť, sú veľmi zvláštne. Lebo teda aj úmyselné trestné činy, pri nich ako keby to nedochádza, a nedbanlivosť stačí, tak to ako možno otázku na vás, že či by aj toto nebolo na zváženie.

  Ale chcem sa spýtať podstatnejšiu vec, lebo, a to je tá, že aj vy, aj zdravotné poisťovne hovoria najmä o zdražovaní. Hovoria o tom, že nemôžme chcieť za tieto peniaze väčší výkon, že teda treba ísť na pripoistenie, ak teda niekto chce tú zdravotnú starostlivosť lepšiu. Ale ako hovorí aj tento občan, poznáme aj, naopak, systémy zľavové. Teda netreba stále uvažovať o tom, ako by zdravotné poisťovne mohli na ľuďoch viac zarábať, ale teda otázka, či im neumožniť konkurovať aj cenou, čo dneska umožnené nie je.

  Chcem sa preto spýtať na váš názor na to, aby sa zdravotným poisťovniam umožnilo konkurovať si cenou, či už teda plošne, že by dávali zľavy z poistného, alebo teda potom aj na základe nejakých pacientskych charakteristík typu zdravšieho životného štýlu.

  Ďakujem vám pekne.

 • Ďakujem. Ja by som si dovolil len spresniť, že určite nehovoríme o tom, že je potrebné viac peňazí z titulu, že súčasná zdravotná starostlivosť je nákladná. Nehovoríme o účelnosti vynakladania súčasných finančných prostriedkov, že v niektorej oblasti sa vynakladajú prostriedky tam, kde by sa nemuseli a, naopak, tým pádom odoberajú tieto finančné prostriedky pre tých, ktorí by ju nevyhnutne potrebovali.

  A znova len zopakujem, že v súčasnosti máme stále jediný systém postavený na verejnom zdravotnom poistení, čisto solidárny princíp a nezohľadňujeme v ňom ani poistné riziko, individuálne poistné riziko poistenca.

  Ale zároveň som aj odpovedal v tých predchádzajúcich otázkach, že je tu záväzok v programovom vyhlásení vlády skúmať možnosti viaczdrojového financovania, určiť možnosti toho, kedy, za akých podmienok a pre koho by mohlo existovať viaczdrojové financovanie s prísnou podmienkou toho, že by nemalo dôjsť k žiadnej diskriminácii tých, ktorí budú postavení len na verejnom zdravotnom poistení.

 • Otázka č. 9, pani poslankyňa Simona Petrík opäť pre ministra zdravotníctva Slovenskej republiky Tomáša Druckera: "Martin z Košíc sa pýta: Ako chcete riešiť predražené nákupy zdravotníckych zariadení a systémové rozkrádanie v zdravotníctve?"

 • Nie je mi asi úplne dané, aby som hodnotil otázky, ale systémové rozkrádanie v zdravotníctve je skôr mediálny pojem a ja sa musím aj tu vyhraniť, lebo určite sú prípady, o ktorých diskutujeme, aj voči ktorým sú podané niektoré či už trestné oznámenia, alebo podnety orgánom činným v trestnom konaní. Ale nepaušalizoval by som, že celé zdravotníctvo je rozkrádané.

  Budem odpovedať teraz k tej konkrétnej otázke, akým spôsobom chceme riešiť nákupy. Ministerstvo zdravotníctva zriadilo k 15. júnu tohto roka Úrad pre riadenie podriadených organizácií, ktorého primárnou úlohou je koordinácia riadenia jednotlivých podriadených organizácií. Treba si predstaviť tento úrad, je riadnou sekciou na ministerstve zdravotníctva, s cieľom dosahovať maximum synergických efektov, a teda úspor všade tam, kde to je a bude možné. Pod ministerstvo zdravotníctva patrí viac ako 100 podriadených organizácií, ktoré práve prostredníctvom tohto úradu začíname riadiť na spôsob tzv. holdingu. Úlohou úradu je preverovať a posudzovať aj požiadavky jednotlivých nemocníc na nákupy a obstarávania, následne vyhodnocovať ich opodstatnenosť a takisto predpokladajú výšku finančného plnenia, á, predpokladáme, pardon, výšku finančného...

  Okrem toho má úrad na starosti aj centrálnu kontrolu finančného výkazníctva nemocníc či implementácie projektov, ako je povedzme projekt eHealth, DRG a podobne. Už dnes realizujeme projekt takzvaného, alebo projekt centrálneho obstarávania CT prístrojov pre viacero nemocníc, kde očakávame významnú úsporu finančných prostriedkov. My predpokladáme túto finančnú úsporu najmenej 20 a viac percent. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ďalej na základe rokovaní s dodávateľmi s účinnosťou od 1. júla 2016 znížilo cenu špecializovaného kardiologického materiálu o 20 až 30 %, čo znamená úsporu do konca roka 2016 vo výške takmer 5 mil. eur.

  V súčasnosti prebiehajú rokovania, ktorých výsledkom bude ďalšie znižovanie cien aj v iných kategóriách špeciálneho zdravotného materiálu. Aj v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou očakávame zníženie v budúcom roku náklady v oblasti aj špeciálneho zdravotného materiálu o sumu 20, 30 mil. eur. Uvidíme, ako sa nám podarí ešte niektoré.

  V súčasnosti môžem upozorniť, že Česká republika už začala zverejňovať aj faktúry za dodávky niektorých špeciálnych zdravotných materiálov, ktoré poukazujú na to, že ceny, za ktoré sa nakupujú v Českej republike, sú výrazne nižšie, ako nakupujeme my. Ja som včera dal pokyn, aby sme okamžite spustili jednostranné rokovania aj na úrovni Všeobecnej zdravotnej poisťovne s dodávateľmi s cieľom znížiť tieto ceny k úrovni Českej republiky. Samozrejme, vždy to závisí od počtu objemu jednotlivých, á, špeciálneho zdravotného materiálu.

  V súčasnosti je ukončený benchmarking cien a vo fáze vysokej rozpracovanosti je, á, cien liekov a vysoké rozpracovanie je teda aj samotný benchmarking cien špeciálneho zdravotného materiálu. Do 31. 10. 2016 bude tento proces kompletne vyhodnotený.

  V súčasnosti realizujeme aj benchmarking medzi nemocnicami, kde porovnávame jednotlivé druhy pracovísk, vyhodnocujeme ich efektivitu. Po ukončení benchmarkingu začne ministerstvo zdravotníctva nastavovať procesy, ktoré umožnia identifikovanie a následne obmedzenie prípadnej nadspotreby liekov, ŠZM na minimum. V oblasti benchmarkingu spolupracujeme aj s tretím sektorom a budeme poskytovať tieto dáta aj verejnosti.

 • Doplňujúca otázka, pani poslankyňa, nech sa páči.

 • Ďakujem. Ja by som sa teda chcela spýtať, keď ste hovorili o tom zverejňovaní faktúr. Prečo teda Národný ústav srdcovocievnych chorôb stále nezverejnil tie faktúry, ktoré sľúbil zverejniť? Ďakujem.

 • Asi viete, že v Čechách platí zákon o povinnosti zverejňovania. Tie dôvody, na ktoré som sa aj ja pýtam a informoval, súvisia s tým, s čím máme, ale nechcem to nejako veľa ospravedlňovať, ale, žiaľ, v oblasti liekov, špeciálneho zdravotného materiálu panuje nielen asi v Európe, ale všade vo svete veľké ticho a skrývanie cien. Pre špeciálny zdravotný materiál existuje jediný jeden oficiálny cenník belgický kompletný, kde je uverejňovaný. V niektorých prípadoch majú zverejnené niečo Francúzi. A to isté platí o liekoch, kde farmaceutické spoločnosti nie sú ochotné zverejňovať cenníky ani ceny, ktoré majú zazmluvnené s jednotlivými krajinami. To znamená, že tie dohody boli urobené individuálne s požiadavkou, aby neboli robené dodatky k zmluvám, ale aby boli iba realizované objemami roku vždy ako keby ad hoc s ponúknutou zľavou.

  Už sme prijali niektoré opatrenia a požiadal som aj tento náš úrad, aby pripravil analýzu legislatívnu a aby sme sa zaoberali otázkou toho, že budeme požadovať, aby všetky takého veci tým, že budeme benchmarkovať, aby sa zároveň aj všetky faktúry postupne zverejňovali.

 • Otázka č. 10, pán poslanec Branislav Gröhling pre ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pána Petra Plavčana: "Vážený pán minister, v súvislosti so zvyšovaním platov pedagogických zamestnancov by som sa vás rád opýtal, či v budúcnosti plánujete aj zvýšenie platov nepedagogických zamestnancov v školách?"

 • Dámy a páni, vážený pán poslanec, ďakujem pekne za otázku. V programovom vyhlásení vlády sa hovorí o pedagogických a odborných zamestnancoch v regionálnom školstve a o vysokoškolských učiteľoch. Pokiaľ viem, tak na Úrade vlády pracuje pracovná komisia zo zástupcov z jednotlivých rezortov, ktorá sa zaoberá aj platmi nepedagogických zamestnancov, a nielen v rezorte školstva, ale naprieč všetkými rezortami. Takže výsledky práce tejto komisie neviem.

  V každom prípade mojou ambíciou je naplniť prísľuby programového vyhlásenia vlády, ktoré sú uvedené v jednotlivých programových vyhláseniach vlády v časti Školstvo, a to navyšovanie platov k 1. 1. 2018, ´19 a ´20. A takisto, ako som už uviedol nedávno aj v médiách, že máme otvorené rokovanie s ministrom financií, či bude možné zvyšovanie platov v týchto kategóriách aj v roku 2017. Tieto rokovania sme začali pred, na prelome júna a júla a budeme v nich pokračovať v najbližšej dobe.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Pán poslanec, doplňujúca otázka? Pán poslanec Gröhling, nech sa páči, zapnite pána poslanca Gröhlinga.

 • Pán minister, ďakujem veľmi pekne. Vyslovme, prosím vás, že u nepedagogických pracovníkov hovoríme o kuchárke, školníkovi, vedúcej školskej jedálne, mzdovom účtovníkovi, hospodárovi. Vy sám určite viete, že keď je človek hladný, tak tá kuchárka nás zachráni. Učitelia určite vedia, že keď chcú dostať tú mzdu, tak musí ten mzdový účtovník všetky veci urobiť. Títo ľudia pracujú pri duševnej práci v šestke a sedmičke platobnej triede a pre fyzické práce v jednotke, dvojke a trojke, ktorá nie je ani minimálna mzda, ona sa potom dorovnáva. Takže začínajú pri 405 eurách, alebo poprípade ďalšom navýšení.

  Môžete mi teraz, prosím vás, teda verejne dať nejaký záväzok, že pri najbližšom zvyšovaní platov budete bojovať aj za týchto ľudí, ktorí tvoria školstvo? Ale úplne mi stačí odpoveď iba áno alebo nie.

  Ďakujem.

 • Áno. Mali sme rokovania minulý týždeň so školskými odbormi a otvorili sme aj túto tému.

 • Otázka č. 11, pán poslanec Jozef Viskupič pre ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Árpáda Érseka: "Vážený pán minister, kedy bude uzatvorená zmluva medzi Poľskom a Slovenskom v rámci cezhraničnej spolupráce, ktorá by umožnila vykonávať vnútroštátne autobusové spojenie nielen po hranicu, ale aj do prvej zahraničnej obce buď na Slovensku, alebo v Poľsku a tým by sa umožnilo aj zlepšenie poľsko-slovenských vzťahov, aj rozvoj cestovného ruchu na Orave, Spiši a v iných prihraničných regiónoch?"

 • Ďakujem za slovo. Vážený pán poslanec, vážený pán predsedajúci, Národná rada, uvedený typ v doprave je možné aj v súčasnosti vykonávať podľa platnej legislatívy a ide o medzinárodnú pravidelnú autobusovú linku. Medzinárodné autobusové linky schvaľuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. O povolenie na prevádzkovanie medzinárodnej pravidelnej autobusovej dopravy môže požiadať akýkoľvek dopravca, ktorý je držiteľom oprávnenia na prevádzkovanie medzinárodnej dopravy, t. j. licencie spoločenstva podľa čl. 4 nariadenia Európskej komisie 1073/2009 a má sídlo na území Európskej únie, resp. EAP alebo Švajčiarskej konfederácie. Žiadateľ môže podať žiadosť v ktoromkoľvek zo štátov...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán minister, že vás musím zastaviť. Takže uplynul čas, ale ja som presvedčený, že pán poslanec Viskupič môže za vami dôjsť teraz a odpoviete mu tú otázku súkromne.

  Takže vyhlasujem päťminútovú prestávku a budeme pokračovať v rokovaní Národnej rady.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, budeme pokračovať v rokovaní, a to o návrhu rokovacieho poriadku (tlač 200), zákon č. 350/1996 Z. z.

  Ešte sú faktické, ale pred faktickými chcem upozorniť. Predpokladám, že táto pamäťová karta 64 GB, je tam napísané, že Rita, asi patrí nejakej novinárke, lebo je taká zvláštna. Takže keď sa niekto prihlási, môže to dostať, ale musí ukázať...

 • Reakcia z pléna.

 • Nie. Nie, nie, nie, musí ukázať aj to zariadenie, či to tam pasuje, lebo to má zvláštnu prípojku. Takže hocikto to nedostane. No.

 • Ruch v sále.

 • Takže procedurálny návrh - pani poslankyňa Jurinová.

 • Pokračovanie rokovania o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka, Martina Glváča, Tibora Bernaťáka, Gábora Gála a Andreja Hrnčiara na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, tlač 200.

 • Ja by som iba chcela pripomenúť ctenému plénu, že stalo sa nám, že teraz na hodine otázok pán premiér dostal výsadu, ktorá v rokovacom poriadku nie je. Aj keď pán podpredseda správne prečítal z pripravených materiálov, že má na odpoveď päť minút, tak chcem potvrdiť, že naozaj v rokovacom poriadku premiér nemá nárok na viac ako päť minút odpovede pri otázkach v hodine otázok. Takže prosím vás...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pani poslankyňa, procedurálny návrh začína podaním procedurálneho návrhu a už sme to...

 • Prerušenie vystúpenia rečníčkou.

 • Aby bol dodržiavaný rokovací poriadok. Ďakujem.

 • A už sme to riešili. Predpokladám, že nabudúce sa to nestane, ani v minulosti sa to nestalo. Došlo k chybe, ale viete, keď ste aj vy viedli rokovanie, aj vtedy sa podarilo nám niekedy robiť chybu. Takže už sa to v budúcnosti určite nestane.

  Pán poslanec Heger - faktická poznámka.

 • Ďakujem pekne. Ja len krátko. Som chcel poďakovať kolegovi, že práve som mu prednesom ukázal, že dokážeme mať aj takú, by som povedal, konštruktívnu debatu, trošku aj odľahčenú. Takže to len som chcel ukázať, že tuto demonštrujeme, že vieme sa baviť zmysluplne aj bez nejakých vášní a emócií, konštruktívne. A myslím si, že vieme to aj odľahčiť, že neni v nás len nejaká zlosť. Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Pani poslankyňa Nachtmannová.

 • Ďakujem za slovo. Pán poslanec Grendel, keď ste povedali, že novela rokovacieho poriadku je kladivo na opozíciu, tieto slová ma vyslovene tak zastavili, preto aj reagujem. Vy ste asi zabudli, že počas toho, ako ste boli hovorcom u vtedajšieho ministra vnútra pána Lipšica a ako bývalý novinár a redaktor, tak vám nemalo uniknúť, že svojho času pán Sulík ako predseda parlamentu rozmiestnil v tejto miestnosti staré televízory, ktoré opozícii odrátavali čas. Vaša pamäť je nejak zvláštne limitovaná, že takéto niečo, nebolo to tak dávno, si nepamätáte.

  A vtedy navyše bolo, že diskusia bývala neobmedzená. Teraz tu máme 20 minút pre poslanca, 30 minút pre zástupcu klubu. Ja si myslím, že ak človek rozumie danej problematike, ktorú tu chce prezentovať, tak tých 20 minút mu plne bude stačiť.

  A navyše, keď tam je tá ďalšia záležitosť, že ak sa prednáša pozmeňovák, tento ide nad rámec týchto minút.

  Takže určite je to podstatne demokratickejšie, platí to ako pre opozíciu, tak aj pre koalíciu, než to, čo ste vy predviedli vtedy s tými televízormi. Nemyslím teraz vás osobne, ale vtedy ste bol súčasťou vládnej koalície ako hovorca ministra.

 • Pán poslanec Fecko. Skúste zapnúť mikrofón pánovi poslancovi. Už máte, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Pán kolega, ja zareagujem iba na dve vety, čo si, alebo dve veci, čo si povedal.

  Spomínal si, že jednotliví poslanci ako keby strácali pamäť, keď zafúka iný vietor a sú v inom volebnom období. No, ja hovorím, áno, to je to, čo stále tu hovorím: vykrádanie obsahu významu slov. Ešte raz. Vykrádanie obsahu významu slov. Keď si koaličný, tak si koaličný a už ináč vykladáš tie slová, ako keď si opozičný. A ja neviem takto žiť, nehnevajte sa, páni kolegovia, neviem ja takto žiť, lebo buď som taký, alebo som taký. A medzitým? Ja neviem. Ale asi mnohí z nich takto viete. Ďakujem.

  A ešte jednu vec by som chcel povedať. Že chceme opravovať ten čas dĺžky rečníckeho času...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • ... v Národnej rade. No, veď predsa nechcete mi povedať, že kolegovia, ktorí pripravovali tento rokovací poriadok, medzi ktorými, samozrejme, som nebol, pretože som tu zatiaľ "iba šiesty rok", veď predsa v § 30 máme, že Národná rada môže bez rozpravy uzniesť sa na dĺžke rečníckeho času v rozprave. Nemôže sa uzniesť na kratšom čase ako desať minúť, a ak ide o člena povereného poslaneckým klubom, na kratšom čase ako 20 minút, ak tento zákon neustanovuje inak. Veď predsa už toto my to tu máme. Veď ja som tu zažil na vlastnej koži, keď sme tu už boli, že mali sme Národnou radou odsúhlasený skrátený čas na rozpravu a na vystúpenie.

  Tak predsa, kolegovia, nehnevajte sa, neverím, že tu bude znovu, lebo v § 29a, že dva poslanecké kluby sa musia uzniesť na skrátení tohto času, neverím, že znovu tu bude iba jedna partaj, to znamená iba jeden klub, ako to bolo v minulom volebnom období, to znamená, stále tu bude nejaká dvojkoalícia, aspoň si dúfam do budúcna, to znamená, že stále to vedenie Národnej rady môže si na tú schôdzu povedať, že 10, 20 minút, vybavené. Takže, vážení, aké skracovanie času?

  Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Grendel, môžete odpovedať, samozrejme, a reagovať na faktické.

 • Ďakujem pekne. Budem reagovať asi iba na pani poslankyňu Nachtmannovú. Zdá sa mi, že to kladivo vás tak šokovalo, že vy ste asi potom nepočúvali to ďalšie, čo som hovoril, pretože ja som tých 20 minút a 30 minút ani nespomínal vo svojom prejave. Ja som sa vyjadroval v súvislosti s tým kladivom najmä k tým vizuálnym pomôckam. Keďže ste zrejme písali vtedy svoju faktickú poznámku alebo ste uvažovali o tom kladive, tak aj vám teda ešte raz ukážem (rečník zobral do rúk názorný materiál, ukazujúc ho plénu), že vizuálne pomôcky sú úplne bežné v rôznych parlamentoch v Európe. Tu máme maďarský príklad, ale mám aj iné. Môžem vám ich potom ukázať. Neviem, či by na to stačili dve minúty.

  A neviem prečo, ale vnukli ste mi takú myšlienku, že keď už na jednej strane ideme regulovať dĺžku vystúpení, tak v zásade možno by v tomto novom rokováku by ste mohli zaviesť aj aspoň jedno povinné vystúpenie na každého poslanca Národnej rady ročne na úvod. Potom postupne na každej schôdzi možno aspoň jednu faktickú, lebo niektorých podľa hlasu by sme ani nespoznali.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pani poslankyňa Jurinová, nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, milé kolegyne, kolegovia, no tak máme tu zákon, rokovací poriadok, ktorý by mal upraviť spôsob rokovania Národnej rady na ktovie ako dlhú dobu. Možno si viacerí pamätáme, ako sme tu mali znenie rokovacích poriadkov za predchádzajúcej vlády, vtedy bola jednofarebná vláda, vláda SMER-u. Mali to veľmi jednoduché, mohli si urobiť, čokoľvek chceli. Aj napriek tomu sa aspoň naoko snažili o to, aby tie procesy vyzerali naozaj demokraticky a že ide o zodpovedný prístup k tvorbe legislatívy.

  Hovorím o tom preto, lebo to, čo ma úplne najviac zaráža, a priznám sa, že mi to aj veľmi prekáža, je ten spôsob, ktorý bol dokonca ešte obhajovaný aj pánom poslancom Gálom ako predkladateľom, ako bol odprezentovaný. Ja vám to zopakujem. Nebola vytvorená žiadna pracovnú skupina, samozrejme, veľmi dlho sme počuli, alebo teda od poslednej schôdze sme akurát nechali, sa nechal pán Danko počuť, že bude meniť, že zmena rokovacieho poriadku je nevyhnutná a je potrebná a treba, aby bol parlament slušný, aby sa tu neklamalo a aby, a to je dôležité, aby išli z Národnej rady dobré zákony. Dobré zákony!

  Teraz prešiel mesiac a zrazu vprostred dovolenky si mnohí kolegovia našli odkaz, že ak máte nejaký problém s týmto návrhom zákona, dajte pripomienky. A, bum-bác, päť dní maximum na pripomienky. Akože toto je naozaj spôsob prípravy dobrých zákonov?

  A ešte keď sa dozvieme z toho, čo nám rozprával pán predkladateľ Gál, že v podstate on bol v tom procese rovnako ako my, ktorí sme len mali možnosť pripomienkovať, hej, že ako od dobroty, že teda aby sa to tvárilo, že naozaj tento zákon bude vytvorený konsenzom. Ja som nebola podpísaná pod tento zákon. Ale čudujem sa, že sa naozaj do tejto veci nechal navliecť pán poslanec Gál a úplne rozumiem tomu, že sa do tohto nedal navliecť pán poslanec Kresák, ktorého možno najviac pripomienok bolo absorbovaných do tejto novely.

  Priznám sa, že v tom čase som sa nevedela pozrieť na túto novelu, ktorá prišla mailom, hej, z nášho poslaneckého klubu a na klub prišla od predsedu alebo z kancelárie predsedu Danka.

  Takže to, čo vyčítam tejto novele najmä, je proces. Lebo pán Danko sa rozhodol, že devätnásteho je termín, ktorý chce stihnúť. On sa rozhodol, že chce, aby to išlo na rokovanie čím skôr, aby to bolo čím skôr schválené. Akože ak takto sa prijíma na Slovensku dobrá legislatíva, tak myslím, že pán Danko by mal naozaj si otvoriť oči a možno pozrieť sa, ako v skutočnosti fungujú zahraničné parlamenty, a nie sa len opierať o komparáciu zákonov z iných štátov.

  Ak si spomeniem, zo začiatku som hovorila, ako prebiehal proces prípravy v predchádzajúcom volebnom období, ja som v tejto skupine nebola. Ale tak isto. Pravidelne - pravidelne, možno nepravidelne, možno málokrát, ale schádzala sa tá skupina k príprave zákona o rokovacom poriadku. Mali možnosť dať pripomienky. Je pravda, že opozícia asi nikdy nebude spokojná s úpravami, ktoré sa tam nachádzajú, ale minimálne - vtedy bol ešte pán Paška predsedom - nedovolili si tam zaviesť ustanovenia, ktoré naozaj obmedzovali možnosť prejaviť slobodne opozícii rôznymi spôsobmi svoj názor.

  Dnes je situácia iná, pretože máme pána predsedu Danku, ktorý si, Danka, ktorý si, mám pocit, prisvojuje ešte aj Národnú radu. Možnože sa dočkáme, že bude v jeho majetkovom priznaní nakoniec uvedená. Ale verím, že toto je len naozaj vtip.

  Teraz možno sa obrátim k téme, prečo chcete meniť rokovací poriadok. V prvom rade ho meníte preto, lebo vám vadia prejavy opozície. Len zaujímavé je, že vám vôbec nevadí, že v novele, ktorú predkladáte, nijakým spôsobom neupravujete možnosti alebo kontrolné možnosti opozičných poslancov. Vôbec vám nevadí, že poslanec, jednotlivý poslanec nemôže vykonávať poslanecký prieskum, vôbec vám nevadí, že sa nedodržiava ani poriadok, rokovací poriadok, ktorý je dnes platný. Aj teraz sme mali možnosť, aj keď s ospravedlnením, že teda naozaj došlo k nedorozumeniu. Ale však včera sme boli svedkom, ministri sa ospravedlnili všetci a jeden predkladal zákony takmer za všetkých ministrov. Ako to je hanba. To naozaj svedčí o tom, kto je komu podriadený na Slovensku. Ale vieme, že v skutočnosti by to malo byť presne naopak. Stále zabúdame, že vláda je podriadená parlamentu. Aj keď znova poviem, že pán predseda Národnej rady, druhý ústavný činiteľ, mám pocit, že sa, naopak, tiež niekedy tvári, akoby bol prezidentom.

  Druhý bod, prečo asi chcete meniť, alebo druhý postreh, prečo asi chcete meniť rokovací poriadok, je, že zrejme nemáte chuť chodiť do parlamentu, to znemená, nemáte chuť - podľa občanov, naozaj, toto je optika občanov, nemáte chuť pracovať. Lebo takto oni hodnotia našu činnosť veľakrát. A neviem, či sa vám to podarí zmeniť. Vedia, že parlament pracuje 65 dní, vedia, že pracuje 80 dní, a takýmto spôsobom, keďže chcete obmedzovať, zdá sa, že máte naozaj záujem o to, aby v konečnom dôsledku videli, že parlament chce pracovať ešte menej, ako pracuje doteraz. Ťažko vysvetlíte každému občanovi, koľko práce vykonávate v regióne, koľko času venujete a strávite pri podnetoch, ktoré riešite od občanov.

  Ale opäť. Vôbec vám nevadí, že vládni ministri kryjú špinavosti, kryjú rôzne daňové podvody a nepriamo, možno niektorí aj priamo, pomáhajú aj korupcii. Toto vám naozaj nevadí, ale vadia vám, vadí vám, že sa dlho rozpráva, vadí vám, že ľudia majú v rukách transparenty, vadí vám, že ľudia nosia tričká. Najskôr asi treba naozaj hodnoty poprehadzovať a potom budete chápať, prečo sa to všetko robí.

  A tretia poznámka, prečo chcete meniť rokovací poriadok, čo som už tunák raz povedala, chcete ho meniť preto, lebo to chce pán predseda. A toto je asi pre mňa najsmutnejšie. Lebo fakt, predseda si zvykol prisvojovať aj Národnú radu.

  Ešte sa vrátim k vystúpeniu pána poslanca Gála. Nechcem uraziť, ale fakt ma to napadlo hneď, ako začal rozprávať, že "zabudol vôl, keď teľaťom bol", toto nepatrí jemu, samozrejme, ale proste toto prirovnanie mi napadlo úplne podľa mňa prirodzene. Vie takisto, koľkokrát on sám napádal to, keď prišli do parlamentu pozmeňováky v priebehu druhého čítania. Nieže pozmeňovák jeden, dva, to všetci robili, ale sumár pozmeňovákov, že aký chaos to vedelo vniesť do samotnej legislatívy a ako on ako právnik veľmi napádal čistotu procesu. A teraz sa dozvedáme, že on ako predkladateľ má pripravenú ešte kopu pozmeňovákov, ktoré dokonca podmieni, ktorými dokonca podmieni podporu svojho vlastného zákona. Jako toto je až úplne choré.

  To znamená, že chce opravovať pokazené. A tým ste sa vlastne sami priznali k lajdáckej príprave tohto zákona, a preto vás vyzývam a dávam aj procedurálny návrh na stiahnutie tohto pozmeňovacieho, nie pozmeňovacieho návrhu, ale novely zákona, aby bol návrh vzatý späť.

 • Reakcia z pléna.

 • Áno, ďakujem. Áno, aby bol návrh vzatý späť.

  Pán predseda sa veľmi často oháňa pojmami ako kultúra a slušnosť, hrdosť a česť. Ale poviem vám, že fakt toto, čo robíte teraz, sa neodvážil ani pán Paška, ktorý tunák bol naozaj ako železný muž. Neodvážil sa to robiť. Takže teraz neviem, že či pán Danko robí v nevedomosti to, na čo by sa nikto iný neodvážil, pretože vie, že vedia a pretože tí iní vedia, že sa im to môže vypomstiť, ale, skrátka, rozhodnutie máte.

  Pridávam sa k tomu, ako Rišo Vašečka na začiatku povedal, že pozor, aby ste naozaj neumreli na chorobu z oplašenosti. Lebo toto mi príde naozaj veľmi zbrklo predložený návrh novely rokovacieho poriadku.

  Viacerí ste sa tunák obuli do toho, že veď za Radičovej vlády tunák boli televízory. Prosím vás, koľkokrát boli tie televízory za celé funkčné obdobie? Až jedenkrát. Ale vy toto ustanovenie nechávate v rokovacom poriadku, milý pán! Vy ste sa ho ani nedotkli! Vy ako za predkladateľov klubu SMER - SD. A som zvedavá, že či pozmeňovacím návrhom toto ustanovenie zrušíte.

  Však pán Paška hovoril o parlamentnej stráži. Akože on mal tiež strašne veľa slov predtým, kým sa naozaj prijala nejaká novela rokovacieho poriadku. A len postupne zmeny k veci upustil, lebo vedel, že je to nevhodné a v klasickej demokratickej spoločnosti by sa to robiť nemalo.

  Takže preto vás opäť vyzývam, milé panie a páni poslanci z vládnej koalície, aby ste naozaj hlavne riešili skutočné problémy tejto krajiny, ktorou, aj keď sa vám to nepáči, je naozaj korupcia a škandály spojené s ministrami tejto a predchádzajúcej vlády.

  Posledné, čo mi nedá, ale musím to spomenúť, keď som už hovorila o slušnosti, hrdosti a čestnosti, ani neviem, akým spôsobom to povedať, ale zasa je to v súvislosti s pánom predsedom Dankom a možnože aj podpredsedami ostatnými, spôsob, ako ste a postavili k materstvu pani podpredsedníčky Nicholsonovej. Jako je mi úprimne ľúto, je mi úprimne ľúto, akým spôsobom Národná rada k tejto téme komunikuje. To, že vytvára nátlak, to, že vytvára nátlak na ženu, ktorá je naozaj v ťažkom položení tesne pred pôrodom a tesne po pôrode, istým spôsobom zamlčiava niektoré veci, ktoré jej sám povedal, doporučil, aj listom napísal, mi je veľmi ľúto. Ale opäť, dôležité je, že pán predseda sa chce hrať na hrdinu. Neviem, do akej miery sa mu to podarí. Ja osobne som zástankyňa toho, aby matka, samozrejme, bola s dieťaťom doma...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pani poslankyňa, ako to súvisí s rokovacím poriadkom?

 • No nesúvisí vôbec. Takže, nech sa páči, k rokovaciemu poriadku sa vyjadriť.

 • Som si istá, že pani podpredsedníčka nijakým spôsobom neporušuje rokovací poriadok, a som si istá, že stačí naozaj len trošku kultúry a slušnosti zo strany vedenia parlamentu, aby sa dalo dohodnúť na ďalšom procese s pani poslankyňou a podpredsedníčkou Nicholsonovou. Pretože toto som si dovolila povedať a pripomenúť, pretože som tiež matka. Moje rozhodnutie bolo zostať síce s deťmi, ale nikto nikomu predsa nesmie brániť, aby, ak sa rozhodne, aby išiel pracovať, aby sa snažil napĺňať aj svoje materské povinnosti.

  Takže z môjho pohľadu a z pohľadu nášho poslaneckého klubu sa naozaj nebudeme podieľať na takejto zbrklej, zbrklo pripravenej novele rokovacieho poriadku a budem veľmi rada, ak neprejde ani do druhého čítania.

  Ďakujem pekne.

 • Na vystúpenie pani poslankyne s faktickými poznámkami siedmi, ak som dobre videl. Ešte raz ukážte. Siedmi. Končím možnosť sa prihlásiť do faktických poznámok.

  Pán poslanec Lipšic - procedurálny. Máte procedurálny, pán poslanec.

 • Môžem aj vo faktickej, ale ja som chcel požiadať vás, pán predseda, aby ste pristupovali k vedeniu schôdze rovnocenne.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Bugár, Béla, podpredseda NR SR

  Rovnocenne pristupujem.

 • Pred tým, ako bola obedná prestávka, sa vyjadrovala k pani poslankyni Nicholsonovej vo faktickej poznámke pani poslankyňa Vaľová.

 • Reakcia predsedajúceho súbežne s rečníkom.

 • Nikto ju, ja len hovorím, nikto ju neprerušil. A ten problém je, že ak tu je reálny pocit, aj reálne, konkrétne skutky predsedajúcich, že sa inak pristupuje ku poslancov koalície a opozície, tak je to problém. Je to problém. Poslanci opozície sa musia striktne venovať všetkému, vo faktickej reagovať striktne na predrečníka, a poslanci koalície majú voľný štýl. To nie je v poriadku podľa mojej mienky.

 • No, pán poslanec, je v poriadku, že ste porušili rokovací poriadok? Procedurálny návrh sa začína podaním procedurálneho návrhu, tak.

 • Takže, pán poslanec Číž, faktická poznámka.

 • Ďakujem pekne. No, venoval som pozornosť vystúpeniu pani poslankyne už aj z toho dôvodu, že bola v predchádzajúcom období štyri roky podpredsedníčkou parlamentu, sa mi zdalo, že jej vystúpenie k rokovaciemu poriadku bude ťažiskové. No, z toho, čo sme vystúpili, á, vypočuli, myslím si, že neni o čom ani rozprávať. Skúsim len pripomenúť k niektorým tým otázkam, ktoré opäť aj ona zdôraznila.

  K tej hroznosti, čo Danko všetko chce urobiť a koalícia. Vieme vôbec niekto, páni poslanci, ktorí pravdepodobne nečítali rokovací poriadok, že môžme kedykoľvek ukončiť rozpravu na návrh dvoch poslaneckých klubov? Že môže predseda Národnej rady dať kedykoľvek návrh na skončenie rozpravy, keď má pocit, že rozprava je už k ničomu, zneužíva sa, je mimo veci, nerešpektujú poslanci predsedajúceho a podobne? Je to tam.

  Vie tu niekto v tejto sále, kedy sme to použili my ako SMER, takéto ustanovenie rokovacieho poriadku, počas prítomnosti pani Jurinovej? Bezohľadne tu klamete a podobne. A naopak, zažili sme, keď ste mali v rukách rokovací poriadok vy. Jednak zmenu za dva týždne rokovacieho poriadku, jednak skrátenie rozpravy bez akýkoľvek problémov aj s tými starými televízorami.

  Klamete, pani Jurinová, nehoráznym spôsobom tu pred nami pred všetkými. Nestojí za to hovoriť vecne o problémoch? Vecne o problémoch?

  V danom prípade čl. 91 Ústavy Slovenskej republiky jasne hovorí: "Predseda Národnej rady riadi Národnú radu spolu s podpredsedami v rozsahu, akom sú podpredsedovia poverení riadiť."

  Kto iný ako predsedajúci má právo vyhodnocovať javy a procesy? Na to sme si ho zvolili väčšinovo. Ale neokrôchanosti, nerešpektovanie, principiálne, aj vaše, kde na upozornenie predsedajúceho ste demonštratívne nerešpektovali, že vás požiadal, aby ste sa vrátila k veci, a demonštratívne ste pokračovali ďalej. A pritom rozprávate o kultúre, o korektnosti, o serióznosti. Ako inak vieme, ako inak vieme dodržiavať rokovací poriadok, ako keď sa...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pani kolegyňa, ja nebudem hovoriť v tom zmysle, čo hovoril kolega Číž, hoci s ním úplne súhlasím, ja poviem jednu vec, že pokiaľ ste hovorili o rokovacom poriadku, neporušili ste platný rokovací poriadok, lebo ste hovorili o rokovacom poriadku v prvom čítaní.

  Všeobecne sa tu stáva, že ten rokovací poriadok sa naozaj, naozaj porušuje preto, lebo tu sa menia paragrafy, tu sa hovorí o paragrafoch, tu sa hovorí o paragrafoch tak, akoby boli v druhom čítaní. V druhom čítaní všetky tieto veci každý bude mať možnosť opäť komunikovať a každý bude mať možnosť a ja určite vystúpim v rámci druhého čítania, lebo tiež si myslím, že niektoré veci do rokovacieho poriadku by mali z praxe a skúsenosti patriť, a nie sú tam. A treba využiť túto situáciu tak, aby sme tieto veci do toho rokovacieho poriadku sa mohli snažiť aspoň ich pomenovať, hej, aspoň byť na to pripravení, či tam sú, alebo nie sú.

  Naozaj si myslím, že pani Nicholsonová nesúvisí s rokovacím poriadkom. Ďakujem pánovi predsedajúcemu, že to spomenul.

  Naozaj si myslím, že nemáte pravdu, že poslanci pracujú 60 dní, a vy to veľmi dobre viete, že to tak nie je. Nemá význam, aby sme si my tuná toto všetko hovorili, preto naozaj to nie je pravda.

  A, viete, ja na tie grémia chodím poctivo, ako na ne chodí pán Vašečka, a mám na ne úplne iný pohľad, ako sa z tých grémií dostáva von a dostáva von opozíciou a opozičnými ústami, proste to nie je pravda.

  Chcel by som upozorniť na jednu vec, že pred niekoľkými týždňami na tom grémiu panoval všeobecný názor, opozično-koaličný, že rokovací poriadok treba zmeniť. Dokonca ústami tej pani Nicholsonovej sme sa dozvedali o konkrétnych minutážach, ktoré treba zmeniť. A ona bola nositeľkou tohto názoru. Dnes je, samozrejme, tá situácia flagrantne úplne iná, ako keby sme o tom vôbec nehovorili, ako keby toto vôbec ako nebolo.

  Prosím vás, nemôžeme sa takýmto spôsobom baviť a klamať! Toto sa proste nedá!

 • Pán poslanec Galko, prihláste sa a nerušte kolegu.

 • Reakcia poslanca.

 • No to je váš problém, že ste nestihli, máte tu sedieť.

 • Zasmiatie sa v sále.

 • Pani poslankyňa Antošová, nech sa páči.

 • Áno, ďakujem za slovo. Vážená pani kolegyňa Jurinová, ja keď som tak vás počúvala, tak snažila som sa byť objektívna, naozaj, tak ako sa dalo. Ale nič iné mi nezostáva, len skonštatovať, že vážne vy spolu aj so svojimi kolegami predrečníkmi máte veľa spoločného, hlavne to, že ani jeden z vás sa doteraz nepozrel do zrkadla na seba, na svoju robotu, na svoje vystupovanie, na svoje účinkovanie. Mám taký pocit, že nedokážete sa stotožniť s tým, čo tu už veľakrát zaznelo, a budem teda citovať, že niekto vyletel z nuly na sto a práve vy ste to neboli. S týmto sa vy nedokážete ani zmieriť, ani to akceptovať, ani stotožniť a ešte to aj dosť tak vulgarizujete a nepríjemné prísudky dávate skutočnosti.

  Ja by som ale vás chcela, ja teraz vás upozorniť, že aj vy tu zastupujete ľudí, vy tu zastupujete svojich voličov, a keď sa tak na seba teda pozriete aspoň v médiách, v televízii, ja neviem, či máte z toho radosť a či si myslíte, že toto vystupovanie v parlamente z vašej strany je dôstojné alebo aspoň troška slušné.

  A na záver ešte tých 20 minút, ktoré sa tu teda stále spomínajú. Podľa môjho názoru pre poslanca je to komfortný čas na to, aby som osobne povedala svoju pointu, svoju myšlienku, svoj názor na danú problematiku. Máme predsa výbory, máme odborné inštitúcie a tu už keď rozprávame o zákone, to ja tu vôbec nevnímam ako nejaké obmedzenie, práve naopak. Ja si myslím, že mlátenie prázdnej slamy hodiny, hodiny, hodiny, to občanom nič neprinesie.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Ďakujem pekne. Chcem kolegyni poďakovať, nie je v tomto parlamente toľké roky, ako niektorí matadori, ale už vie uviesť ten naozaj historický kontext. Bolo tu veľa predsedov parlamentov, sedel tu pán Migaš, sedel tu pán Schuster, sedel tu už spomínaný pán Paška. Nepristúpili k oktrojovaniu, vnúteniu rokovacieho poriadku opozícii. Nepristúpili k tomu. A je dobré, že ste to, vážená kolegyňa, pripomenula.

  Ja tiež pripomeniem kratší, oveľa kratší časový kontext. Žiaľ, musím povedať, že to, čo sa zmenilo, je to, že v koalícii pretrváva strach. Báli ste sa otvoreného slova, tak ste obštruovali parlament, v ktorom máte väčšinu, a neumožnili ste mimoriadne schôdze. A keď sa skončilo leto, čo je na stoloch? No je tu nástroj, v ktorom je znovu to isté slovo: strach. Odložte ten strach, veď tie slová sa proste vyslovia, tá opozícia iný nástroj nemá než otvorené a pravdivé slovo.

 • Pán poslanec Lipšic, nech sa páči faktická.

 • Ďakujem, pani poslankyňa, za vaše, vaše pripomienky. Mňa mrzí, že z vládnej koalície, ani z navrhovateľov tu nikto nevysvetlil, že keď je také rozumné obmedziť poslancom 20 minút a každý sa vie v takej lehote úplne kľudne vyjadriť, prečo ministri a vedenie parlamentu musí mať 3 hodiny. Či sú nejako pod nejakou subnormou inteligenčnou, že my sa vieme vyjadriť za 20 minút, ale oni nie. Lebo to nedáva logiku žiadnu, samozrejme, to nedáva žiadnu logiku! By ma to veľmi zaujímalo, keď ste sa k tomu vyjadrili, že či je v poriadku. Lebo keď boli v televízory, ja som tu vtedy nebol, ale vtedy to bolo tak, že mali poslanecké kluby čas podľa jej veľkosti, čiže proporcionálne koalícia, opozícia. Teraz to chcete vy inak. Dvadsať ľudí z koalície bude mať neobmedzený čas, z opozície len jedna osoba.

  K tomuto by som možnože poprosil nejaké vyjadrenie, máte tu aj právnikov, sú ticho, nič nepovedali, ani vy nič nehovoríte. Takže sa mi zdá, že by ste mali premýšľať predtým, ako nejaký návrh do parlamentu predložíte. Chcete diskutovať odborne? Tak diskutujme! Napríklad k tejto veci! Len nemáte argumenty. Keď som sa vás pýtal, či ste vôbec, vy nie, všeobecne, ale navrhovatelia, právnici si prečítali posledné judikáty štrasburského súdu. Asi nie. Tak sa teraz tvárite, že nebude odborná diskusia? Tak poďme sem! Poďme s ňou do parlamentu! Ale plácať jedno cez druhé sa mi zdá byť, že je dehonestácia odbornej diskusie, ktorú doposiaľ predvádzate.

 • Ďakujem veľmi pekne. Tak budem reagovať teda na to, čo hovorila vo vystúpení pani poslankyňa Jurinová. Spomínala pána predsedu Danka, ako veľmi iniciatívne, rýchlo až splašene prišiel s touto novelou, napodiv teraz mu na nej už nezáleží. Nie je tu, neviem, čo má prednosť, či nejaká konferencia. Body programu sa dajú dátumovo určiť, termínovať. Prečo tu nie je, prečo musia iní obhajovať tento jeho, evidentne jeho návrh. Je to jeho psia povinnosť, aby tu bol. Toto je známka toho, že je to len divadlo, toto predloženie.

  Druhá vec. Pani predsedníčka hovorila o tom, že pán predseda Danko sa správa majetnícky k Národnej rade, že možno by si ju na budúci rok mal aj uviesť do daňového alebo majetkového priznania. V súvislosti si tým ma zaujalo, dnes to bolo zverejnené, že má v tom priznaní 9 áut. Asi by sa mu hodila k tomu tá Národná rada aj s garážou.

  A potom, naopak, hovorilo sa to na grémiu, o tom, že sme hovorili o potrebe novelizácie. Ale iste, iste, môžme hovoriť o potrebe novelizácie rokovacieho poriadku. A už sme to ixkrát povedali, ale nie takto, nie takto, ani časovo, ani filozoficky, ani takým spôsobom komunikácie. Stiahnite to.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pani kolegyňa, k vášmu návrhu, ktorý ste dali, alebo k vášmu vystúpeniu ma najviac zaujalo to, čo ste na začiatku rozprávali, a to spôsob doručenia toho návrhu.

  Každý z nás, aj z koaličných poslancov, mal 5 dní na to, aby vedel nejaké pripomienky poslať. Kto chcel, poslal, kto nechcel, neposlal.

  Naozaj sme v prvom čítaní, máme pred sebou ešte druhé čítanie a akékoľvek pripomienky, ktoré máte, ale naozaj reálne veci, lebo stále tu spomínate nejaké kauzy, špinavosti a, neviem, čokoľvek, naozaj konkrétne veci, ktoré máte, dajte na papier a môžeme sa o tom v druhom čítaní baviť. Neviem, prečo nepoviete konkrétne veci aj s tým vaším návrhom, ako by ste to chceli zmeniť, a potom sa môžme o tom pobaviť.

  To, čo ste spomenuli pani Nicholsonovú, iba na dôvetok, stačí si prečítať tú komunikáciu, ktorá bola včera zverejnená, tá esemesková, a každému je jasné, kde tá pravda je.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pani kolegyňa, som tu 10 rokov v parlamente, nezvyknem vystupovať pri takýchto žabomyších vystúpeniach, ale musím na vás zareagovať vzhľadom na to, že ste bola v predchádzajúcom období podpredsedníčka parlamentu a predpokladal som, že táto funkcia niečo vo vás vychovala a spoznala ste tú kultúru, ako to vlastne v parlamente chodí.

  Pani kolegyňa, ja som skutočne čakal z vášho vystúpenia taký vecný prístup k rokovaciemu poriadku, ale vy ste sa, bohužiaľ, znížila len na urážky, podceňovanie a neviem čo, hlavne predsedu parlamentu, čo ja si myslím, že na vašu predchádzajúcu funkciu je trošku, trošku nízke.

  Mňa, viete, my sme tu boli, ja som tu od roku 2006 a boli tam naši politickí protivníci typu KDH, typu SDKÚ, ja stále hovorím politickí protivníci, nie nepriatelia. V tom je ten základný rozdiel. Lebo teraz sa to pokladá za nepriateľstvo. Ale v parlamente by to malo trošku inak fungovať.

  Mňa trošku zarazil ten váš výrok, že my tu nechceme pracovať. No práve naopak. My tu chceme pracovať a práve príchodom OĽANO v roku 2010 začali všetky tieto cirkusy, ktoré pokračujú doteraz. Veď si spomeňme, pán Matovič s čím sa prvýkrát zviditeľnil? Že ho išiel niekto za 20 mil. či za koľko uplatniť. Tým ste začali. Potom ste sa odtrhli od SaS-ky, lebo na chrbte SaS-ky ste sa dostali do parlamentu, to bol ďalší precedens, ktorý tento parlament nepoznal. A takto pokračujete až do dnešnej doby a v podstate cirkus za cirkusom, zviditeľňovanie sa na cudzí účet, bohužiaľ. Toto do parlamentu nepatrí, a preto je potrebný nový rokovací poriadok.

  Ďakujem pekne.

 • Pani poslankyňa Jurinová, môžte reagovať na faktické.

 • Ďakujem pekne.

  Začnem hneď pánom poslancom Jahnátkom. Pán bývalý minister, tiež by sme mohli hovoriť o vašich rôznych kauzách, k tomuto sa neznižujem. Na druhej strane dostala som sa tu na chrbte niekoho, z posledných štyroch miest sme sa tu dostali. Nech sa páči, dostaňte sa tu vy z posledných štyroch miest do parlamentu. Som zvedavá, či sa vám to podarí.

 • Ďalšia vec. Všetci, asi traja, ste tu spomínali, že som hovorila, aj pán Jarjabek, aj pán Jahnátek, že málo pracujeme. Hovorila som o obraze, aký vidia ľudia do Národnej rady. Novinári veľmi radi hovoria, že v parlamente sa pracuje 60 dní, druhý rok 66 dní, tretí rok, ja neviem, 72 dní. A týmto gestom vy spôsobíte, že budeme ešte kratšie v tom parlamente, hej. Takže obraz u ľudí aký vzniká.

  Ďalšia vec. Pán Číž ma nazval klamárkou, takže klamal on, pretože som jasne povedala, že boli tu televízory a boli tu jediný raz. Takže nech nehovorí, že som klamala o tom, aká situácia bola. Povedala som rovnako, že nikde nevidím však obmedzenie alebo vyhodenie tohto paragrafu z rokovacieho poriadku, kedže vám vadí. Takže môže to ešte upraviť v druhom čítaní.

  Pani Antošová, mne nevadí, že pán Danko z nuly na sto vystúpil, alebo ja už ani neviem presne tú formuláciu, jakú ste použili, ale že ako, že mu závidím? Nie. Mne prekáža, že sa robí kráľom Slovenska. Toto mi fakt prekáža. Naozaj by sa mal možnože trošku, by ste mu mohli dať školenie z pokory.

  Ani raz som v prejave nepovedala, že mi vadí obmedzenie na 20 minút, hej. Tiež...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • S procedurálnym návrhom, pardon, pán poslanec Galko, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, dávam procedurálny návrh na to, aby sme prerušili rokovanie o tomto bode až do doby, pokiaľ nebude môcť byť prítomný pán predseda Andrej Danko. Bez ohľadu na to, či si dáte ako časovaný bod, alebo sa počká, pokiaľ príde. Poviem...

 • Reakcia z pléna.

 • Nekričte po mne.

  Pán sudca, pred chvíľou ste telefonovali, trénujte si nový rokovací poriadok. Čušte a počúvajte, čo hovorím!

 • Reakcie z pléna.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • ... zdôvodním svoj návrh. Je to naozaj špeciálna a zásadná norma, ktorú ste priniesli sem do parlamentu, ktorá maximálne zásadným a nedemokratickým spôsobom okliešťuje práva opozície, a podľa toho, čo som tu doteraz počul, nikto z predkladajúcich okrem pána Danka nie je s ňou stotožnený. Všetci rozprávate o tom, že budete nejakým spôsobom dávať ďalšie pripomienky a poznámky. Z toho mi vyplýva, že pán Danko...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • No, takže na procedurálny návrh môžem odpovedať toľko, že dobre viete, že rokovací poriadok hovorí o tom, že musí tu byť navrhovateľ. Vidíte tam navrhovateľa? Ja teda aspoň vidím.

 • To znamená, že z tohto hľadiska procedurálny návrh nemá žiadnu oporu v rokovacom poriadku.

  Pán poslanec Jarjabek - ďalší procedurálny.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Dávam procedurálny návrh, aby sa pán poslanec Galko ospravedlnil za všetky vulgarizmy, ktoré povedal od začiatku volebného obdobia, a aby sa ospravedlnil aj za všetky vulgarizmy, ktoré povie do konca volebného obdobia.

 • Pán kolega, toto nie je procedurálny návrh a ani, pán poslanec Galko, dúfam, že nebudete na to odpovedať, lebo vám tiež zoberiem slovo ako pánovi kolegovi.

  Takže, pán poslanec Galko.

 • Pán predsedajúci, dovoľujem si vás znovu požiadať, aby ste dali hlasovať o mojom procedurálnom návrhu.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Na základe ktorého paragrafu, povedzte.

 • Aby ste dali hlasovať o mojom procedurálnom návrhu.

 • Ja som podal procedurálny návrh, ja by som chcel, aby ste o ňom dali hlasovať. Ja nevidím dôvod, aby vy ste rozhodovali o tom, že čo je v rokovacom poriadku alebo nie je v rokovacom poriadku.

 • No samozrejme, že nie je. Povedzte paragraf.

 • Ja chcem, aby ste dali hlasovať o tom, aby tu bol prítomný pán predseda Danko. Ja som nepovedal, že tu má byť prítomný alebo neprítomný navrhovateľ, ja chcem, aby tu bol pán predseda Danko. Prosím vás, dajte o mojom návrhu hlasovať. Ďakujem.

 • Ako chcete. Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme. Pán poslanec, môžme aj takto. Nech sa páči. Dobre viete, že takýto paragraf nie je. Paragraf jednoznačne hovorí, že navrhovateľ tam musí sedieť, takisto ako spravodajca. Bodka. Ale keď to chcete.

 • Hlasovanie.

 • Takže prítomných 44.

  O tomto návrhu budeme hlasovať až potom, keď tu bude dostatok poslancov. Citoval som teraz rokovací poriadok.

  Takže ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Galek, nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, prajem pekný deň. Bolo tu už viackrát spomenuté, že naše rozpravy sú častokrát iba mlátením prázdnej slamy. Ja sám som poslancom Národnej rady prvé volebné obdobie. Zažil som tu zopár vystúpení, ktoré trvali naozaj viac ako 20 minút, ale jediné, ktoré bolo mlátením prázdnej slamy a ktoré trvalo viac ako hodinu, nám predviedol pán minister vnútra Kaliňák.

  Sledujem aj tú pomerne búrlivú diskusiu, ako aj pán Bernaťák na začiatku uviedol, táto sprevádzala prípravu tohto návrhu zákona. Veľa vášní sa objavilo aj na verejnosti, veľmi veľa sa o tom takisto aj písalo. Sme tu zvolení ako zástupcovia ľudu, a preto by som si dovolil prečítať úryvok z jedného blogu, v ktorom práve autor zaujal svoj názor k pripravovanému návrhu alebo k prerokovávanému návrhu zákona.

  "Keď som začínal so štúdiom riadenia činnosti skupín, tak som narazil na príklad vedenia schôdze v pralesoch Papuy-Novej Guiney. Uvádzalo sa tam, že miestny kmeň žijúci na úrovni doby kamennej má zrejme viac tisícročnú tradíciu organizácie rokovania kmeňovej rady. Na zasadnutí rady hovoriaci bojovník musí stáť na jednej nohe a k tomu ešte má na krku slučku lasa, ktorého koniec má v rukách náčelník. Ak sa náčelníkovi zdá, že bojovník hovorí pridlho alebo od veci, tak tú slučku priťahuje, čím núti bojovníka čo najrýchlejšie skončiť a povedať rýchlo to podstatné. Literatúra uvádzala, že vďaka tomuto majú schôdze kmeňovej rady vecný a rýchly priebeh, takže ani porada o vyhlásení vojny susednému kmeňu netrvá dlhšie ako pol hodiny. Často som tento príklad používal na oživenie prednášky.

  Keď som si prečítal prvé nápady na úpravu rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, tak som si okamžite spomenul na tento príklad. Som rád, že aj niekto druhý si tento príklad prečítal a inšpiroval sa ním, ale myslím si, že sa skôr hodí k táborovému ohňu skautského oddielu ako do Národnej rady. Očakával som, že ak by sme si mali brať príklad z parlamentnej kultúry, tak by som privítal skôr čerpanie z britskej tradície, ktorá ma síce iba niekoľko sto rokov, ale je predsa len bližšie aktuálnym potrebám demokracie na Slovensku.

  Nakoniec netreba zabúdať, že ak aplikácia, tak dôsledná, preto by súčasťou rokovacieho poriadku inšpirovaného príbehom z pralesa mal byť aj príslušný dres kód: tangáče z liany vpredu s polkou škrupiny z kokosového orecha alebo palmy, podľa toho, či ide o brnenie do boja, alebo nedeľné pečenie nepriateľa. Tetovanie a správne namazanie hlinami príslušnej farby je samozrejmosťou dotvárajúcou vážnosť príslušného okamihu.

  Nepochybujem, že takto oblečení poslanci a poslankyne by určite zaujali poslucháčov na balkóne Národnej rady a rapídne by stúpla sledovanosť nočných prenosov záznamov z rokovaní Národnej rady, ale niektorým najmä dobre živeným poslancom by určite lepšie sadol anglický redingot."

  Toľko názor občana, ktorý nás takisto posunul do tejto Národnej rady. Musím povedať, že bol viacej všeobecný, ale veľmi trefný.

  Ja by som potom prešiel ku konkrétnym veciam. Pán Bernaťák na začiatku uviedol, že pri zostavovaní tohto návrhu ste sa inšpirovali aj fungovaním iných parlamentov. Som veľmi rád, že skúsenosti zo zahraničia sa prenášajú do našej legislatívy, a chcel by som veľmi dúfať, že podobne budete postupovať aj v prípade iných návrhov, keď napríklad aj my opozícia budeme do parlamentu predkladať pozitívne návrhy, ktoré pomôžu ľuďom a takisto fungujú v zahraničí. Veľmi konkrétnym príkladom je pozmeňovací návrh, ktorý budeme na budúci týždeň prednášať k zákonu, k návrhu zákona o diaľničných známkach, kedy by sme tieto chceli zrušiť v súvislosti s prívesnými vozíkmi. Takýto návrh funguje v Maďarsku, v Čechách, ale aj v Rakúsku.

  No a tie konkrétne veci. Pán Vašečka povedal jedno veľmi trefné a dobré pravidlo: "Vždy je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť." Narážam teraz na bod 8 v návrhu v rokovacom poriadku, kde sa hovorí: "Rečník hovorí spravidla vo voľnom prednese. Pri svojom vystúpení môže použiť poznámky v papierovej podobe alebo v elektronickej podobe bez možnosti zvukovej prezentácie, obrazovej prezentácie a obrazovo-zvukovej prezentácie."

  Áno, toto je niečo, v čom ja vidím problém. Častokrát hovoríme o zákonoch, o veciach, o ktorých má, keď to tak ľudovo poviem, páru iba ten, kto to prednáša, kto sa tej téme venuje. Ja sa venujem energetike. Na budúci týždeň, možnože ešte tento týždeň sa nám dostane na rokovanie zákon, ktorý sme predložili, je to zjednodušenie...

 • Zaznenie gongu.

 • Ďakujem.

  Je to zjednodušenie administratívy pre mikro- a malé veterné elektrárne. Koľkí z vás vedia, čo je malá alebo mikroveterná elektráreň? Keď som o tomto diskutoval na verejnosti, zverejnil som tento návrh i prostredníctvom blogu, všetci sa na mňa obuli, že tu chceme ísť povoľovať veľké veterné elektrárne, ktoré vidíme aj tuto z hradného kopca v Rakúsku. Ako to strašne hučí, ako to strašne zabíja vtáky.

  Ale to je niečo úplne iné ako mikro- a malé veterné elektrárne v rozmeroch pár metrov. Sú to trocha väčšie ventilátory. Keď tu zajtra alebo v pondelok prinesiem na rokovanie parlamentu malý, možnože A trojku, možnože A dvojku papier, na ktorom budete mať zobrazenú takúto elektráreň - nebudem ju sem radšej nosiť fyzicky, jednak ju nevlastním, ale takisto by to nebolo ani namieste -, asi vám to omnoho lepšie ukáže, ako to vyzerá. Toto chceme týmto novým rokovacím poriadkom zakázať.

  Súčasne však verím, že návrh neprejde ako celok. Verím, že predkladatelia si uvedomia, že zákon, pokiaľ schvália v súčasnej podobe, pôjde o to kladivo na čarodejnice. Bolo tu už spomenuté kladivo na opozíciu, za ktoré chce koaličná inkvizícia umlčať opozíciu. A prečo hovorím umlčať pozíciu? Pretože keď sa bavíme o tom, kto tu zatiaľ najviacej v tej rozprave a faktických poznámkach vystupuje, tak, bohužiaľ, skúste si pozrieť naozaj tie štatisticky, zatiaľ je to hlavne opozícia. Dovolím si preto krátku a záverečnú citáciu z Malleus maleficarum, z ktorej bude asi zjavné každému, kto ktorú stranu zastupuje: "Pokiaľ ide o prvú otázku, prečo sa väčšie množstvo čarodejníc nachádza v krehšom ženskom pohlaví než medzi mužmi, to je skutočnosť, proti ktorej je zbytočne namietať, pretože bola overená mnohými skúsenosťami, nehľadiac na slovné výpovede hodnoverných svedkov. Prirodzený dôvod toho je ten, že žena je hriešnejšia než muž, je zrejmé aj z jej mnohých hriešnych ohavností."

  Keby sme to preklopili na opozíciu, tak zrejme tými hriešnymi ohavnosťami sú horalky, tričká, letáky, dlhé rozpravy alebo robenie záznamu z rokovania.

  Pokračujem v citácii: "Malo by byť poznamenané, že pri stvorení prvej ženy došlo k závade, pretože bola stvorená zo zahnutého rebra, t. j. rebra z hrudi, ktoré je zahnuté akoby smerom od muža a pre túto vadu bude vždy nedokonalým tvorom, vždy bude podvádzať."

  Ďakujem pekne.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami traja. Končím možnosť sa prihlásiť do faktických poznámok.

  Pán poslanec Galko.

 • Ďakujem pekne. Karol, ďakujem za toto vystúpenie a musím povedať, že mňa ten príklad s tým kmeňom, s tým státím na jednej nohe a s tým postupným uťahovaním lasa okolo hrdla rečníka náčelníkom veľmi oslovil. Ale ja keďže som mal pocit, že pán Bugár a pán Jarjabek to možno celkom nepochopili, že ako si to myslel, tak by som im to dovysvetlil. Možno aj niektorým iným poslancom, ktorí to tak celkom nechápu.

  Ono to bolo myslené totižto tak, že práve tento návrh je presne takýmto spôsobom koncipovaný. To sa ako taká červená niť tiahne celým tým návrhom, že keď to vládny koaličný obrnený transportér bude pokladať za potrebné, tak nepríjemným, kritickým poslancom opozície to laso utiahne. Ty si absolútne trafil klinec po hlavičke. A ja to tu potrebujem takto zdôrazniť, lebo si myslím, že sú vládni poslanci, ktorí toto nechápu. Koaliční poslanci, ktorí tu sedia, ktorí toto nechápu, ktorí toto nepochopili, naproti tomu som presvedčený, že navrhovatelia, minimálne pán Danko, pán Bugár a tí ďalší, ja neviem, kto to všetko podpísal, o tomto veľmi dobre vedia. Lebo s týmto vedomím ste, dámy a páni, túto normu sem priniesli. S ničím iným. Len aby ste to pomyselné laso na krkoch kritikov z opozície mohli uťahovať.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. Pán kolega, snáď by som ťa doplnil. Keď sa tak hlbšie zamyslím nad tým, prečo tento návrh ide dnes do parlamentu a prečo chce vládna koalícia umlčať opozíciu, je z podstaty, že SMER má príliš veľa káuz. Nech opozícia je akákoľvek v tejto Národnej rade, či už používala transparenty, či už používala tričká alebo čokoľvek iné, využívala legitímne právo viesť v parlamente diskusiu na tému, ktorá rezonuje v spoločnosti, a tou sú kauzy typu Bašternák a ďalšie. Vládna koalícia týmto návrhom nechce nič viac a nič menej, len obmedziť priestor, aby sa do budúcna čo najmenej komunikovalo o tých kauzách, ktoré ešte prídu. Ony prídu. SMER tu vládne 10 rokov. Tých káuz je veľa, tých prúserov je veľa. A práve preto tento návrh nie je ničím iným len brzdou.

  Keď kolegovia z vládnej koalície to myslia inak, tak dávam procedurálny návrh alebo námet, nech dajú účinnosť tohto návrhu zákona od začiatku budúceho volebného obdobia.

 • Ďakujem pekne za slovo. Keďže si ctím rokovací poriadok, tak budem reagovať na pána Galeka, hoci by si aj pán Simon zaslúžil nejakú tú reakciu.

  A vám, pán Galek, chcem poďakovať, že ste nám prečítali nejaké literárne diela. A v tom vašom vystúpení, ktoré sa týkalo konkrétne k tomuto návrhu, som zachytil iba jednu vec, ktorá vám v tom vadí, a to sú tie vizuály, ktoré by tu nebolo možné predkladať. To vaše porovnanie alebo to vaše zobrazenie, že ako chcete na A trojke zobraziť veľkosť elektrárne veternej, to fakt neviem, že ako by ste nám to vedeli ukázať, že v akej veľkosti to je. Ale ak naozaj predpokladám, že ste členom nejakého výboru, kde sa o veciach bavíte a tam môžete si ukazovať čokoľvek, aj tie vaše elektrárne. A myslím si, že naši kolegovia, ktorí sú v tom výbore, nám povedia, že aká veľkosť tých elektrární je.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Galek, môžte reagovať na faktické.

 • Pán Baláž, najprv by som teda zareagoval za vás. Pokiaľ to neprejde parlamentom, tak ťažko ja môžem na výbore ukazovať.

  Druhá vec, ako znázorniť porovnanie veľkosti. No tak veľmi jednoducho, vedľa tej veternej elektrárne postavím niečo, čo človek dobre pozná, človeka, auto, dom, čokoľvek. Takže ja si myslím, z tohto dôvodu, kým my sa dostaneme na výbory, mali by sme každý jeden zákon do detailu poznať a oboznámiť sa s ním predovšetkým v parlamente, každý jeden z nás.

  A potom, pán Galko, už tu nie je, á, je tu, pardon, ja iba dúfam, že nikto nepríde s takým pozmeňovacím návrhom, aby nám tu niekto uťahoval slučku na krku.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Krajniak, nech sa páči, máte slovo, môžte vystúpiť.

 • Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, slovenské príslovie hovorí: "Prázdny sud najviac duní." Pán podpredseda (pozn. red.: správne "predseda") Danko sa vyjadril, že tento parlament má byť chrámom slova. Naozaj? Naozaj pán predseda Danko vie, o čom hovorí? Pretože chrám je priestor, v ktorom sa má vzdávať úcta Bohu, v ktorom sa má Boh chváliť, má to byť miesto, ktoré je istým spôsobom posvätné.

  Nemajú dnes ľudia náhodou pocit, že tento parlament nie je chrámom, ale skôr pelechom lotrovským?! A ako, keď sme pri biblických podobenstvách, ako dopadol, dopadla tá historka o chráme, ktorý nazval Ježiš pelechom lotrovským? Že jednoducho tých podvodníkov, peňazomencov, obchodníkov, poprevracal im stoly a bičom ich z toho chrámu vyhnal.

  Pýtam sa, pán predseda Danko, ideme z tohto parlamentu urobiť chrám? Ideme vyhnať tým bičom z toho pelechu lotrovského tých, ktorí tam nepatria?

  Ak pán predseda Danko hovorí, že chce urobiť z tohto, z tohto miesta chrám slova, tak ja mu celkom neverím, pretože na základe toho, ako sa správa, aj na základe predloženia tohto rokovacieho poriadku, ktorého bol iniciátorom, som presvedčený, že chce urobiť z tohto parlamentu skôr cintorín slova, kde tí, ktorí by nebodaj chceli protestovať alebo mali iné návrhy, majú iba pietne stáť mlčky a počúvať jeho patetické prejavy. Vy v skutočnosti chcete urobiť zo zvolených zástupcov slovenského národa iba tých vojačikov čestnej stráže, ktorých ste sem doviedli, ktorí tu majú stáť, nepohnúť sa a mlčky kukať na to, čo sa tu deje.

  Vy si naozaj myslíte, že ako zvolení zástupcovia slovenského národa, ktorými sme rovnako ako vy, tu budeme mlčky stáť a kukať sa na to, čo tu vyvádzate?! Nikdy, pán predseda Danko, nikdy tu nebudeme mlčky stáť a iba sa dívať, vždy budeme hovoriť, čo si myslíme, pretože zvolili nás tu sem naši voliči a voči ním máme zodpovednosť. Nebudeme ticho! Nenecháme si zviazať ústa!

  Hovorí vám niečo rytierska česť, pán predseda Danko? Ja verím, že Slovensko a Európa sú dnes v kríze aj preto, že tí naši predstavitelia mužského pohlavia, ktorí by sa mali správať ako chlapi, sa častokrát správajú ako baby. Ako baby! Ak chlap sa tvári, že má na to, s prepáčením, gule, že je veľký a že rozdáva údery všade okolo seba, kde príde, poučuje všetkých okolo sveta, ako veci majú byť, tak potom má mať, s prepáčením, gule aj na to, aby zniesol nejakú kritiku, aby niečo vydržal. Veď predsa aj boxer, keď ide do ringu, po tom, čo zistí, že ale ten protivník, ten super mu občas aj jednu-dve vyvalí naspäť, tak nemení pravidlá boxu a nežiada, aby toho súpera priviazali o povrazy do rohu a aby tam musel iba držať. Veď to nie je férová súťaž!

  Kde je nejaké proste chlapstvo, niečo, že proste keď rozdávam údery, tak musím aj niečo zniesť?! Takto sa správa chlap, ktorý má, s prepáčením, gule?!

  Myslím si, že moji kolegovia vedia, tí, ktorí sú so mnou vo výbore pre preskúmavanie rozhodnutí NBÚ, že úplne otvorene hovorím svoje názory a hovorím aj to, keď s nimi nesúhlasím. Ale myslím, že mi potvrdia aj to, že v živote ma ani nenapadlo, že by som sa im snažil zavrieť ústa, a nikdy to ani neurobím z dvoch dôvodov.

  Po prvé preto, lebo som presvedčený, že ten, kto má sebavedomie, tak verí, že skôr alebo neskôr dokáže argumentami presvedčiť toho druhého o svojej pravde, pretože to je ten štýl, akým sa o to máme pokúšať.

  A po druhé, som presvedčený, že každý má právo povedať svoj názor. A ja mám povinnosť ho zniesť, aj keď s ním nesúhlasím, už len kvôli tomu, že aj vás, aj nás volili tí istí občania Slovenskej republiky, ktorí majú právo, aby ich zástupcovia v parlamente hovorili.

  Vážené dámy a páni, prázdny sud dymí najviac. A ja sa obávam, že parlament pod vedením tohto predsedu sa nestáva chrámom slova, ale iba duní: "Tomtom, tomtom."

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami siedmi. Končím možnosť sa prihlásiť do faktických.

  Pán poslanec Číž.

 • Ďakujem pekne. No, trošku ste ma, pán kolega, priznám sa, sklamali tými poslednými slovami. Pravdepodobne, neviem, či vás je to celkom dôstojné, ako vás poznám, ale veď už je to na vás.

  Ja by som len vám dal všetkým, kolegyne, kolegovia, po tom, jak som vás počúval, že teda ste hovorili o tom, že ako teda to právo na ten slobodný názor nemôže byť ničím obmedzené. Viete, máme čl. 19 ústavy a pre všetkých normálnych ľudí toto je biblia, ak hovoríme ten prímer k tomu zákonu, a tam sa píše: "Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena. Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života. A každý má právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním a iným zneužívaním údajov o sebe."

  A keď si pozriete ten oddiel a výkladové pravidlo základné, tak sa dozviete, že tieto základné práva sú neodňateľné, nescuditeľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. Naozaj právo vyjadriť slobodný názor nepotrebuje mať nejaké limity? A ktoré sú dané obyčajnou ľudskou slušnosťou? Naozaj sa nedá vyjadriť názor tak, aby ste do krvi neurážali všelijakými bandami zlodejskými, hrubokrkými a neviem čo všetko? Dokonca pani Nicholsonová s veľkou chuťou verejne publikuje o svojich politických súperoch. Naozaj politická kultúra nepatrí k tomu, o čo sa máme usilovať, čo máme kultivovať?

  Ak niekto chce vedieť o Slovákoch, o našom národe, o občanoch niečo, nemal by sa mať možnosť dozvedieť sa aj z rokovania parlamentu, ako u nás vyzerá obyčajná ľudská kultúra, ako vyzerá právo na dôstojnosť každého jedného človeka? A že či nemáme dostatok ľudí, ktorí vedia viesť aj tvrdý politický dialóg slušne a ľudsky?

  Naozaj potrebujeme hovoriť o nejakých chlapskostiach?

  Neviem povedať, že niečo robíte zle, pán kolega, že vám to poviem slušne a pritom dôrazne a pritom naozaj s dostatočným poznaním skutočností a prezentovaním...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem pekne. Pán kolega Krajniak, no, vďaka za váš príhovor, len by som vás chcel hneď na začiatok upozorniť, že ste sa obracali na pána Danka, ale on tu nie je. Hej, čiže aj keby tu mal byť, tak tu nie je, čiže neviem, či vôbec si vypočuje to, čo ste hovorili, možnože o tej piatej, keď budeme hlasovať o tom procedurálnom návrhu, tak odhlasujeme, aby tu sedel, lebo slušnosť to káže.

  Myslím si, že ste to veľmi správne pomenovali a asi to tu aj málo zaznieva, to je ten obrovský strach a zbabelosť u vládnych a koaličných poslancov, preto nám chcú zavrieť ústa, aby sme tu čo najmenej mohli rozprávať o tom, čo táto vládna koalícia vyvádza. Dehonestujú protesty, na ktoré chodíme, teraz nám chcú zavrieť ústa aj tam, kde by sme práve rozprávať mali, v Národnej rade Slovenskej republiky. To je ten obrovský strach a obrovská zbabelosť.

  Ale je tam ešte jeden dôvod a na ten by som chcel upriamiť pozornosť občanov Slovenskej republiky. Podľa môjho názoru sú vládni koaliční poslanci leniví. Sú leniví! Pretože keď nás takýmto spôsobom obmedzia, výrazne menej budeme zasadať. Už dnes končíme skorej, ako sú naplánované jednotlivé schôdze, a teraz budeme zasadať ešte menej a oni budú môcť chodiť po drahých dovolenkách, budú môcť oddychovať. Sú leniví pracovať, to je druhý dôvod.

  A tretí dôvod, treba sa pozrieť na to, že kto to tu vlastne predkladá a kto to tu obhajuje medzi tými poslancami. Pán Číž to tu obhajuje, čo tu vyvreskuje a ziape pomaly po každom z tej lavice, keď niečo hovorí, on tu obhajuje rokovací poriadok, ktorý má postihovať nedisciplinovaných poslancov. To je sen toto!

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán kolega, na pána Číža by ste nemali reagovať, dobre viete, zas ste porušili rokovací poriadok.

 • Ale porušili.

  Pán poslanec Vašečka, nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pánu poslancovi Krajniakovi za jeho vystúpenie. Mňa zvlášť zaujal ten športový príklad s tým boxom, o tom, ako niekto si predstavuje, že bude len rozdávať rany a nebude ich prijímať, a preto chce zviazať v rohu toho svojho protivníka.

  Mne v súvislosti s tým len prišiel na um iný športový príklad, ktorý mi zo začiatku, ako som tu bol v parlamente, prichádzal na um, keď som spozoroval politiku SMER-u a Roberta Fica, že ich politická súťaž, tá tzv. férová alebo neviem aká, slušná, kultúrna, je v tom, že snažíme sa to zariadiť tak, aby sme hrali presilovku 5 na 3, a vyhrávame. Nesmieme dopustiť, aby to bolo 5 na 5, lebo vtedy to už nie je také isté. Vtedy, vtedy už robíme pod tlakom chyby a dostávame góly.

  Takže zabezpečme si presilovku v tomto prípade, aby sme to aplikovali na tento rokovací poriadok. Zabezpečme, aby ministri mohli vystupovať, aby tu mohli nakladať, a zavrime opozičným poslancom ústa. Pretože povedzme si úprimne, v tej konfrontácii medzi vládou a parlamentom vystupujú najmä opoziční poslanci, koaliční sú buď ticho, alebo tu nie sú prítomní, tak ako napríklad pán predseda Danko, pre ktorého je tento rokovací poriadok taký kľúčový, taký dôležitý, a vôbec tu nie je, neviem, čo má prednosť, ale ako predseda parlamentu, je to jeho psia povinnosť, aby tu bol, a nie je tu.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec, vy ste prirovnali tu v rokovacej sále mužov k babám, možnože k ženám by som teda, ale ja to tak vnímam, že, že, že tu ženy znesú niekedy oveľa viac ako muži. Veď pred chvíľočkou tu bola moja kolegyňa Jurinová nazvaná, že je klamárka od pána poslanca. Takže toto je tá slušnosť? To len keď my povieme nejaké takéto slovo a poukážeme na zlo, ktoré sa koná, tak vtedy je to neslušné, dehonestujúce? Ale keď z tej strany sa povie na ženu, že je klamárka, tak je to v poriadku, to je slušnosť a ten chrám, ktorý tu máme vytvoriť?

 • Ďakujem pekne. Pán kolega, veľmi pekne ďakujem za vaše vystúpenie a možnože také odporúčanie pre vás aj vo vzťahu k vystúpeniu, k pánovi Čížovi, by som povedal, že, áno, tá ústava platí. Ale ústavný činiteľ, ten, ktorý sa rozhodne, že sadne si do týchto lavíc, musí zniesť väčšiu mieru zásahov do jeho súkromia. To je za prvé.

  Za druhé. Musím povedať, že ak, alebo doplniť vás, ak vládna koalícia, ktorá nevystupuje a hlasuje a valcuje podľa toho, či sa ukáže palec hore alebo palec dole, tak je treba povedať, že keď tá diskusia nebude tu, tá bude medzi ľuďmi na uliciach a tá bude oveľa, oveľa nepríjemnejšia. Strpel to Mečiar, strpeli to i ostatní, strpeli to komunisti, dnes je to nepríjemné preto, lebo sa diskutuje o tom, ako sa táto krajina rozkráda, aká je skorumpovaná, a o tých kauzách, ktoré vyprodukovali predchádzajúce vlády Roberta Fica.

  Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo. Viete, ja v tomto parlamente nie som prvé volebné obdobie, som tu druhé volebné obdobie a mal som možnosť so štvorročnou prestávkou sa pohybovať medzi ľuďmi, ktorí nemajú možnosť sedieť na takýchto miestach, ako sedíme my. Poznám ich názor a viem, čo hovoria a o čom hovoria. Však oni sú zhrození z toho, čo sa tu deje, čo sa tu odohráva, to, čo tuná opozícia vystrája.

  Vážení páni, vážené dámy, či sa vám to páči, alebo nie, choďte medzi ľudí, otvorte si uši, oči a budete vidieť, aký majú názor na to, čo tu stvárate v tejto miestnosti, ktorá má byť podľa mňa posvätná miestnosť, pretože tu sa prijímajú zákony, legislatívne procesy, a tu by sme mali tomuto národu ukázať určitý stupeň slušnosti.

  Čiže nie je pravda, tak ako tuná zaznelo, že tuná sa prijíma voľakýsi zákon na základe toho, že chceme umlčať opozíciu. Absolútne nie, páni! To je len váš výmysel. Tu je potrebné a pán predseda Danko, si myslím, že veľmi správne urobil, že predložil novelizáciu tohto rokovacieho poriadku, pretože treba voľakým spôsobom zaviesť do tejto miestnosti poriadok. Viete, je to bežná prax, ktorá je zaužívaná v Európskej únii.

  A aby som vám povedal aj fakty, vám najväčším tŕňom v oku je časový limit ohraničenia vášho vystúpenia. Nuž tak vám poviem, ja som si dal tú robotu, koľko ste vystupovali a čo napádate:

  - pani Jurinová: 15,27,

  - pán Galek: 8,32,

  - pán Krajniak: 5,20;

  15 minút ste nehali, niektorí 10 minút ste nehali bez povšimnutia, mohli ste vystupovať a rozprávať. Pýtam sa, prečo ste nevystupovali a nerozprávali?

 • Ďakujem za slovo. Vážený pán kolega, naozaj vám nikto nechce zatvárať ústa, u vás som zvyknutý konštruktívnejšiu rozpravu, lebo teraz to bolo naozaj také duté. Dutá bola aj tá vaša rozprava. Lebo ja si myslím, že keď niekto má 20 minút na to, aby vysvetlil, o čom chce hovoriť, na to je dostatok času. Plus spravodajca má neobmedzený čas, takisto navrhovateľ. A ak navrhovatelia, keď ich je viacej a jeden ide predložiť návrh zákona, veď to je správne, nemusia sa všetci piati-šiesti vyjadrovať k tomu a o tom istom. To je len zefektívnenie nášho času. Lebo ja si nemyslím, že sme tu tí, ktorí chceme utekať odtiaľto. Je nás tu 150, tak nech sa aj opozícia, keď im bude 20 minút, myslím si, že úplne stačiť k tomu, aby sa vyjadrovali, takže môžu byť aj oni efektívni.

  Takisto myslím si, že v návrhu je veľmi správne, veď aj ja, niekedy sa mi stane, že poruším, že telefonujem, je to správne, že nemôžme, že budeme obmedzení, že sa tu nebude jesť, nebude sa piť, to je v poriadku, nosenie zbraní, veď to patrí k tomu, aby sme to naozaj mali v zákone, aby sme to schválili.

  Predsa nie je normálne, ak niekto chodí na rokovanie Národnej rady ako na čunder, oblečený katastrofálne, pomaly v roztrhaných rifliach. Je to normálne? A keď to ľudia pozorujú, tak ako keby sme boli taký menší cirkus. Veď to musí každého normálneho človeka, slušného, bolieť, ak nemá niekto v sebe kultiváciu a nevie sa ani obliecť do Národnej rady, tak je to veľmi smutné.

 • Pán poslanec Krajniak, môžte reagovať na faktické.

 • Pán kolega Číž, dobrý výkon, presvedčivý, naozaj chcel by som to kolegiálne oceniť, držali ste líniu, čiže myslím si, že to bol dobrý výkon.

  Čo sa týka pána poslanca Kvorku, ak vidíte, že nezdržujeme, to, čo ste povedali, to znamená, že vystupujeme, čo najhutnejšie sa snažíme, potom aký dôvod má zmysel obmedzovať iba nás opozičných poslancov pri vystupovaniach, keď vidíte, že to nezneužívame.

  Pán poslanec Bublavý, mne ide len o tu, a preto som spomínal tú rytiersku česť a to, že jednoducho keď mám právo si udrieť, a teraz myslím aj časovo, že si môžem vybrať, tak by som mal aj niečo zniesť. Mne ide o tú základnú férovosť, to, čo ste povedali. Veď v poriadku. Ak by napríklad pani ministri mali 20 minút s výnimkou zákona, ktorý navrhujú, alebo dajme tomu v čase, keď sú odvolávaní, no tak by som to považoval za férové. Dobre, tak 20 minút ty, 20 minút oni. Alebo neobmedzene jedni, neobmedzene druhí. Toto mi ide, o tú základnú proporcionalitu, aby tu bola nejaká rovnosť príležitosti šancí.

  A, pani poslankyňa Verešová, ja som úmyselne použil slovo baby, pretože k slovu žena by som si takýto výklad v živote nedovolil dať, pretože ženy môžu byť rovnako statočné, odvážne a, povedal by som, hrdé ako muži, ale jednoducho je to výraz, ktorý poznáme, ten výraz baba poznáme už z rozprávok alebo z indiánskych príbehov, ktoré ja mám tak rád, a jasne naznačuje niekoho, kto jednoducho nevie ustáť, povedal by som, tú svoju vlastnú, či už mužskosť, alebo ženskosť, preto som použil tento termín a nedovolil by som si v tejto súvislosti použiť termín žena.

 • Vážené kolegyne, kolegovia, teraz preruším rokovanie o tomto bode programu, tak ako sme sa dohodli, za chvíľočku začneme rokovať o dvoch bodoch, o ktorých potom by sme mali hlasovať tajne. To znamená, že to je rada retransmisná a potom návrh na voľbu predsedu výboru pre pôdohospodárstvo. Takže päťminútová prestávka a potom budeme pokračovať týmito dvoma bodmi.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené kolegyne, kolegovia, budeme pokračovať v rokovaní, a to

  návrhom na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu.

  Návrh má tlač 184.

  Chcem vás informovať, že do začiatku rokovania o tomto bode programu...

 • Ruch v sále.

 • Páni poslanci, už rokujeme.

  Takže do začiatku rokovania o tomto bode programu podali poslanci podľa § 39 ods. 8 zákona o rokovacom poriadku návrh, aby sa táto voľba vykonala tajným hlasovaním.

  Teraz prosím predsedu výboru pre kultúru a médiá poslanca Dušana Jarjabka, aby uviedol návrh a podal správu o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výbore.

 • Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá k návrhu na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu, ako už bolo spomenuté, máme to pod tlačou 184.

  Člen Rady pre vysielanie a retransmisiu Ing. Peter Abrahám oznámil listom z 30. júna 2016 predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, že podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov sa vzdala funkcie člena rady. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa listom č. 398/2016 z 28. júla 2016 obrátil na predsedov všetkých poslaneckých klubov, profesijné a občianske združenia pôsobiace v oblasti kultúry, periodickej tlače a ostatných prostriedkov verejných informácií, aby v určenej lehote predložili Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá návrhy kandidátov na člena rady.

  Výbor dostal tieto návrhy kandidátov na doplnenie rady. Budem čítať mená, ak dovolíte: PhDr. Jaroslav Buček, Mgr. Karol Haťapka, Mgr. Ľubomír Krno, Ing. Jozef Kubán, Mgr. Zoltán Pék.

  Podrobnosti o všetkých menovaných máte v návrhu pod tlačou 184.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá posúdil predložené návrhy kandidátov na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu a konštatoval, že všetci kandidáti spĺňajú požadované náležitosti a predložené návrhy sú v súlade s kritériami uvedenými podľa § 7 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá po zvážení týchto skutočností v prijatom uznesení č. 19 zo 6. septembra 2016 vyslovil súhlas s návrhom na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby

  1. konštatovala, že

  a) v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov dňa 30. júna 2016 zaniklo členstvo v Rade pre vysielanie a retransmisiu členovi Rady Ing. Petrovi Abrahámovi,

  b) je potrebné zvoliť jedného člena rady, aby Rada pre vysielanie a retransmisiu mala 9 členov (§ 6 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov);

  2. zvolila podľa § 6 ods. 1 a § 8 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov jedného člena rady na obdobie do 13. 12. 2017;

  3. uskutočnila opakovanú voľbu v prípade, že nebude zvolený člen z navrhovaných kandidátov. Do opakovanej voľby postupujú dvaja kandidáti, ktorí získali najvyšší počet hlasov. Počet kandidátov v opakovanej voľbe je minimálne dvojnásobok počtu členov, ktorých treba zvoliť. Pri rovnosti počtu hlasov postupujú všetci kandidáti, ktorí majú rovnaký počet hlasov.

  Súčasťou tejto správy je aj návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky a v prílohe je zoznam kandidátov s požadovanými údajmi v predmetnej voľbe.

  Pán predsedajúci, ďakujem, otvorte, prosím, rozpravu, skončil som.

 • Ďakujem pekne.

  Otváram rozpravu a pýtam sa, kto sa hlási do rozpravy? Dvaja páni poslanci. Končím možnosť sa prihlásiť do rozpravy.

  Pán poslanec Bernaťák, nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vám oznámil, že ako navrhovateľ beriem späť návrh na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu pána Mgr. Karola Haťapku. Ďakujem.

 • Ďakujem. Na vystúpenie pána poslanca faktická nie je.

  Takže, pán poslanec Klus, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja len veľmi stručne. V minulosti sa v rámci Národnej rady Slovenskej republiky objavila diskusia, či v takýchto prípadoch zachovať voľbu verejnú, ktorá je, v angličtine sa to nazýva defaultná, alebo teda prejsť do voľby tajnej. Ja ako politológ dlhé roky hovorím, že občania by mali vedieť, kto ako hlasuje, a preto si myslím, že v tomto prípade by bolo dobré prehodnotiť tajnú voľbu, a verím tomu, že kolegovia a kolegyne v Národnej rade ma podporia a bude jasné, kto koho vlastne v tejto situácii podporil.

  Takže rád by som týmto vyzval všetkých kolegov a kolegyne, aby sme zvážili zachovanie verejnej voľby a nie tajnej voľby.

  Ďakujem pekne.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami dvaja. Končím možnosť sa prihlásiť.

  Pán poslanec Osuský, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Podporujem návrh kolegu Klusa a podčiarkujem, že tajná voľba je, samozrejme, demokratickým výdobytkom a má svoje zdôvodnenie v mnohých výberoch a hlasovaniach občanov. My sme ale najvyšší zákonodarný zbor. Či už je táto sieň chrámom alebo nechrámom, nad nami je len Pánboh. To znamená, že my sme, dá sa povedať, povinní postaviť sa za naše rozhodovanie a za našu voľbu, aby občania vedeli, koho sme im kam zvolili. Tak ako občania vedia, ako hlasujeme o zákonoch, tak majú rovnako vedieť o tom, koho im kam vyberáme.

  Ak si učiteľky na základnej škole pri akomsi hlasovaní ctia tajné hlasovanie, pretože sa boja, ak by ich negatívny hlas mohol byť dôvodom na proskribovanie zo strany vedenia alebo kohokoľvek, tak je tajná voľba výdobytkom. Ale nad nami už nie je nikto a my za to, čo nám káže svedomie, máme stáť a máme sa k tomu verejne priznať. Podporujem návrh kolegu Klusa.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja v reakcii na pána poslanca Klusa, ale súčasne aj veľmi objektívne na pána poslanca Osuského by som chcel reagovať na poslednú vetu, hovoril o tom aj pán Klus, ale zaznela tuná vo faktických poznámkach jedna veta. "Tajná voľba je demokratickým výdobytkom" a sem by som dal bodku. Sem by som dal bodku (potlesk) práve z toho dôvodu, dámy a páni, že aby nás nemohol nikto v budúcnosti vydierať, viete? Že vy ste volili toho alebo onoho, že vy máte také zásluhy alebo onaké zásluhy. A toto vydieranie je v tomto parlamente, určite mi dajú za pravdu tí, ktorí sú v tom parlamente dlhšie, naozaj toto vydieranie sa v tomto parlamente pri tých bežných voľbách netajných stalo bežným. Už len preto, že ja som teba volil, tak, prosím ťa pekne, splň to, na čom sme sa dohodli.

  Nie. V tajnej voľbe takéto niečo neprichádza do úvahy a nikto z tých členov, ktorí budú zvolení, alebo z toho člena jedného rady, ktorý bude zvolený, nebude vedieť o konkrétnych ľuďoch, ktorí ho volili. Preto je to tajná voľba.

  A preto súhlasím s touto vetou, že "tajná voľba je demokratickým výdobytkom".

  Ďakujem za pozornosť.

 • Pán poslanec Klus, nech sa páči, môžte reagovať na faktické.

 • Ďakujem pekne. No, ja mám práve opačný dojem, že tajná voľba je veľký priestor a prostriedok na vydieranie, pretože pokiaľ tu nie je šanca zistiť, kto vlastne ako hlasoval, tak sa nám tu stávali také situácie ako v prípade voľby generálneho prokurátora, ktoré nepatria do istej formy politickej kultúry.

  Ja si myslím, že každý z nás by mal byť schopný kedykoľvek, či v ďalekej budúcnosti, alebo aj v súčasnosti, vedieť vysvetliť, prečo a za akých okolností sme hlasovali za to-ktoré meno alebo ten-ktorý zákon. Preto som si dovolil s tým vystúpením prísť práve v tejto súvislosti.

  Ďakujem pekne.

 • Takže vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Pýtam sa pána navrhovateľa, chce zaujať stanovisko?

 • Reakcia navrhovateľa.

 • Nie. Ďakujem veľmi pekne. Takže prerušujem rokovanie o tomto bode programu. A samozrejme tak, ako ste počuli, pán Haťapka nebude uvedený na hlasovacom lístku. Bola teda jeho kandidatúra alebo nominácia vzatá späť.

  Pristúpime k rokovaniu o

  návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie (tlač 236).

  Kandidátom na funkciu predsedu tohto výboru je poslanec Peter Antal za stranu MOST - HÍD.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu a pýtam sa, či sa hlási niekto do rozpravy. Pán poslanec Klus ako jediný. Končím možnosť sa prihlásiť do rozpravy.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja by som si dovolil toto vystúpenie v podstate zamerať len ako otázku na nominanta na predsedu výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ktorého som aj ja členom. Tá otázka súvisí s tým, že pred pár týždňami sme sa tu pokúšali spoločne s kolegom Laurenčíkom presadiť návrh ústavného zákona, ktorý hovorí o tom, že by sa nemali miešať exekutívne a legislatívne funkcie. A keďže vieme, že nominant je zároveň primátorom okresného mesta, radi by sme vedeli za náš klub a osobitne teda ja s pánom kolegom Laurenčíkom, do akej miery súhlasí s týmto návrhom, či je prípadne ochotný sa vzdať funkcie exekutívnej za predpokladu, že bude vykonávať funkciu legislatívnu, o to zvlášť, že by sa jednalo o funkciu predsedu výboru.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickou poznámkou pán poslanec Pčolinský ako jediný. Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Ja ako podpredseda výboru pre pôdohospodárstvo mám otázku na kolegu Klusa, ktorú myslím úplne vážne, že či má iné meno, iný návrh. Ďakujem.

 • Nebudete odpovedať, ako vidím (smiech v sále), tak je? Tým pádom vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu a o sedemnástej pristúpime k jednotlivým hlasovaniam. Ich je viac. Pán poslanec Galko podal procedurálny návrh. Okrem toho by sme mali zaradiť ešte ďalší bod ohľadne Medziparlamentnej únie a voľby ich predsedov a potom, samozrejme, tieto tajné hlasovania.

  Takže prerušujem rokovanie do 17.00 hod.

 • Prerušenie rokovania o 16.52 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 17.00 hodine.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pristúpime k rokovaniu, budeme ale hlasovať, takže prosím vás, aby ste zaujali svoje miesta.

  A dovoľte, aby som privítal na balkóne bývalého veľvyslanca, amerického veľvyslanca na Slovensku Vincenta Obsitnika. Buďte vítaný na Slovensku.

 • Takže, vážené panie poslankyne, páni poslanci, budeme teraz hlasovať o procedurálnom návrhu pána poslanca Galka, ktorý navrhuje, aby počas rokovania o rokovacom poriadku bol prítomný v sále pán predseda Národnej rady. Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 136 poslancov, za 60, proti 54, zdržalo sa 19, nehlasovali 3. Konštatujem, že návrh nebol schválený.

  Podávam teraz ďalší návrh na zaradenie nového bodu do programu 9. schôdze a je to návrh na vytvorenie skupín priateľstva v rámci slovenskej skupiny Medziparlamentnej únie a voľbu ich predsedov a navrhujem, aby sme tento bod aj vzhľadom k tomu, že trošku meškáme, prerokovali zajtra 9. septembra o 9.00 hodine. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 141 poslancov, za 132, proti 2, 5 sa zdržali, 2 nehlasovali.

  Teraz budeme hlasovať o návrhu poslancov, ktorí navrhujú, aby sa voľba člena Rady pre retransmisiu a vysielanie vykonala tajným hlasovaním. Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 141 poslancov, za 81, proti 50 poslancov, zdržali sa 9 a 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že aj tento návrh sme schválili.

  Aj vzhľadom k tomu, že za chvíľočku pristúpime k tajnému hlasovaniu, chcem vás informovať, že v pondelok budeme pokračovať v rokovaní, dobre viete, že štvrtok máme sviatok, v piatok nerokujeme, takže v pondelok od rána rokujeme, len hlasovať budeme až o piatej aj vzhľadom k tomu, že pondelky niektorí starostovia majú svoje povinnosti, takže v pondelok budeme hlasovať až o piatej hodine.

  Takže pristúpime teraz k tajnému hlasovaniu o dvoch návrhoch, a to o

  návrhu na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu (tlač 184) a o

  návrhu na voľbu predsedu Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie (tlač 236).

  Hlasovanie vykonáme na dvoch hlasovacích lístkoch. Svoju voľbu vyjadríte tak, že na hlasovacích lístkoch pri každom mene a priezvisku kandidáta označíte tú alternatívu, za ktorú hlasujete, teda buď "za", "proti", alebo "zdržiavam sa". Na hlasovacom lístku o voľbe člena Rady pre vysielanie a retransmisiu je možné označiť alternatívu "za" najviac len u jedného kandidáta. Pri voľbe predsedu výboru je platný ten hlasovací lístok, na ktorom je zakrúžkovaná jedna z alternatív. Hlasovací lístok je neplatný, ak pri niektorom mene nie je voľba označená alebo ak je hlasovací lístok menený alebo doplnený.

  Prosím teraz všetkých overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie a, samozrejme, aby boli prví, ktorí teda budú hlasovať.

  Pristúpime teraz k vykonaniu aktu tajného hlasovania.

  (Akt tajného hlasovania.)

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, chcem sa opýtať, či každý poslanec využil svoje právo hlasovať, kto chcel.

  Takže vyhlasujem tajné hlasovanie za...

 • Reakcia z pléna.

 • Dobre, takže v tejto chvíli vyhlasujem tajné hlasovanie za skončené. Vyhlasujem prestávku, kým nebudú spočítané hlasy.

 • Prestávka. Spracúvanie výsledkov tajného hlasovania.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pokračujeme v rokovaní.

  Prosím povereného overovateľa, aby oznámil výsledky tajného hlasovania, najskôr o

  návrhu na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu.

 • Vážené dámy, vážení páni, bol som poverený, aby som vám oznámil výsledky z tajného hlasovania, a teda zápisnicu, prečítam zápisnicu s výsledkami hlasovania o voľbe člena Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo 8. septembra 2016.

  Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 127 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 127 poslancov.

  Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 127 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 14 neplatných a 113 platných.

  Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili nasledovné:

  - kandidát č. 1 Jaroslav Buček: hlasovalo za 3, hlasovalo proti 69, zdržali sa hlasovania 41;

  - kandidát č. 2 Ľubomír Krno: hlasovali za 1, hlasovali proti 74, zdržali sa hlasovania 38;

  - kandidát č. 3 Jozef Kubán: za 14, proti 61, zdržali sa 38;

  - kandidát č. 4 Zoltán Pék: 91 hlasov za, 15 proti, zdržali sa 7.

  Len pre zaujímavosť, jeden hlas získal aj Braňo Mojsej, ale ten akosi nekandidoval oficiálne.

 • Smiech v sále.

 • Na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, a preto overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za člena Rady pre vysielanie a retransmisiu zvolený pán Zoltán Pék, ktorému teda srdečne blahoželáme.

  Overovatelia teda poverili mňa, aby som vám oznámil výsledok.

  Ďakujem veľmi pekne v tejto veci.

 • Doznievanie potlesku.

 • Konštatujem, že Národná rada v tajnom hlasovaní zvolila za člena Rady pre vysielanie a retransmisiu Zoltána Péka.

  Teraz vás prosím, pán overovateľ, o oznámenie výsledkov tajného hlasovania o

  návrhu na voľbu predsedu Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

 • Ďakujem veľmi pekne. Dovoľte mi teda, aby som vám predstavil zápisnicu o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ktoré sa konalo dňa 8. septembra 2016.

  Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 127 hlasovacích lístkov, a teda na voľbe bolo aj toľkoto poslancov prítomných.

  Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie 127 poslancov odovzdalo hlasovacie lístky, ale 2 hlasovacie lístky boli neplatné.

  Zo 125 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Petra Antala za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie hlasovalo 100 poslancov za, 5 poslanci proti, 20 sa zdržali hlasovania.

  Na zvolenie predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, a preto overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie zvolený pán Peter Antal.

 • Overovatelia poverujú mňa, aby som oznámil výsledok Národnej rade Slovenskej republiky a srdečne zablahoželal pánovi Petrovi Antalovi, poprial mu veľa úspechov v jeho práci.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  Konštatujem, že Národná rada v tajnom hlasovaní zvolila Petra Antala za predsedu výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

  Ja sa takisto pripájam ku gratulácii, blahoželám novozvolenému predsedovi výboru Národnej rady a prosím ho, aby zaujal miesto, ktoré je preňho v rokovacej sále určené.

  Poprosím pána podpredsedu Bugára, aby sa dostavil za predsednícky stôl.

  Takže pokračujeme v rokovaní o návrhu poslancov Danka, Glváča, Bernaťáka, Gála, Hrnčiara na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady (tlač 200).

  Prosím navrhovateľa Gábora Gála, aby zaujal miesto navrhovateľa, takisto prosím pani spravodajkyňu poslankyňu Janu Laššákovú.

  Takže môžme pokračovať v rozprave.

  V rozprave vystúpi pán poslanec Pčolinský, nech sa páči.

 • Pokračovanie rokovania o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka, Martina Glváča, Tibora Bernaťáka, Gábora Gála a Andreja Hrnčiara na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, tlač 200.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí hostia...

 • Ruch v sále.

 • Pán predsedajúci, mohli by ste, prosím vás, upokojiť poslancov?

 • Zaznenie gongu.

 • Páni poslanci, poprosím vás o kľud v rokovacej sále. Ak sa chcete rozprávať, nech sa páči, opustite rokovaciu sálu, aby mal pán poslanec kľudný priestor na rozpravu.

  Poprosím vás, kľud v rokovacej sále.

 • Zaznenie gongu.

 • Ďakujem pekne.

  Milí kolegovia, rozmýšľal som, čo povedať, a napadlo ma, že možno by bolo dobré si pripomenúť znenie tohto návrhu zákona. Súhlasíte?

  Budem sa venovať konkrétne len jednej časti. Budem sa venovať časti o používaní mobilných zariadení. V návrhu v § 32 ods. 3 znie: "V rokovacej sále je zakázané používanie mobilných telefónov alebo iných technických zariadení umožňujúcich komunikáciu alebo záznam informácie na telefonovanie, vyhotovovanie fotografií, zvukových záznamov, audiovizuálnych záznamov alebo audiovizuálnych prenosov. To neplatí, ak ide o používanie technických zariadení kancelárie a ak ide o vyhotovovanie fotografií, zvukových záznamov, audiovizuálnych záznamov alebo audiovizuálnych prenosov kanceláriou alebo zástupcami hromadných informačných prostriedkov. Voči osobe, ktorá poruší niektorý z týchto zákazov, predsedajúci postupuje podľa odseku 2."

  No, už niekoľko rokov Národná rada má jeden problém. Dokonca k tomuto problému aj zasadala komisia. A ten problém je nedostatočný prenos dát. Podľa informácií zo stretnutia s pánmi z oddelenia IT Národná rada má rýchlosť prenosu dát 200 mega za sekundu. Ak pôjdete na stránku ktoréhokoľvek mobilného operátora, tak zistíte, že ponúkajú podstatne rýchlejší internet za smiešne peniaze.

  Čiže ja sa pýtam, prečo Národná rada za dlhé roky nie je schopná zabezpečiť kvalitný prenos dát v tejto budove?

  Vysvetlím, ako to súvisí so zmenou rokovacieho poriadku. Asi viete, že v roku 2012 som spoluorganizoval protesty a častokrát sme pozerali prenosy z Národnej rady cez stránku nrsr.sk. Rokovania Národnej rady, ktoré sú pre verejnosť zaujímavé, tak verejnosť si ich veľmi rada pozrie. Dokonca aj po týchto voľbách. Avšak problém nastáva, ak sa naloguje, resp. si prenos cez stránku Národnej rady zapne niekoľko tisíc ľudí. Prenos seká obraz, seká zvuk, prípadne vypadne úplne.

  V tomto návrhu na zmenu rokovacieho poriadku je uvedené, že je zakázané používanie mobilných telefónov a tak ďalej na vyhotovovanie fotografií, zvukových alebo audiovizuálnych záznamov alebo prenosov. Už niekoľkokrát od týchto volieb som bol počas rokovania schôdze požiadaný mnohými voličmi, aby som im sprostredkoval, čo sa práve v Národnej rade deje, čo sa práve deje na rokovaní, pretože prenos na stránke Národnej rady seká. Tak som vybral svoj mobilný telefón a cez svoj mobilný internet som urobil živý prenos prostredníctvom sociálnej siete. Tento živý prenos bol úplne v poriadku, nesekal, netrhal a videlo ho niekoľko tisíc ľudí.

  Čiže ja sa pýtam, páni navrhovatelia, prečo riešime dôsledok a nie príčinu? Konkrétne v tomto bode. Prečo nevyriešime napríklad kvalitné dátové pripojenie v tejto budove? Je rok 2016, Slovensko údajne, ak si dobre spomínam, minimálne ľuďom v Európe, máme vraj najrýchlejší internet v Európe, najväčšie pokrytie, je rok 2016 a budova Národnej rady používa dátový prenos na úrovni tak spred roka 2012.

  Skúsme teda, pán predsedajúci, ak vy ako jeden z vedenia parlamentu, skúste sa s kolegami zamyslieť, či by nebolo načase, aby Národná rada vyriešila niekoľkoročný problém s tým, že tu je úplne smiešny, slabý prenos dát. V prípade, ak by ste toto vyriešili, tak napríklad ja nemusím robiť, nemusím suplovať prácu, resp. nemusím suplovať činnosť, ktorú má vykonávať Národná rada.

  Rokovania Národnej rady sú zo zákona verejné, ak sa Národná rada neuznesie inak. Bohužiaľ, technické vybavenie Národnej rady neumožňuje občanovi, voličovi, aby mohol sledovať rokovanie Národnej rady v reálnom čase, online.

  Čiže neriešme dôsledok, ale riešme príčinu. Práve preto minimálne v tomto bode nemôžme my podporiť tento návrh rokovacieho poriadku, pretože tento návrh rieši dôsledok, nie príčinu. Takže naďalej ja si považujem za povinnosť, keďže mňa volili občania tejto krajiny, keďže mňa volili občania Slovenskej republiky, tak si považujem za povinnosť, ak ma volič vyzve, aby som mu sprostredkoval, čo sa práve deje v Národnej rade, aby som vybral telefón a urobil priamy prenos, pretože Národná rada toho nie je schopná.

  Ja teraz tu nevyčítam pánovi Dankovi, tento problém je tu veľmi, veľmi dlho, niekoľko rokov. Ja si ho pamätám ešte v roku 2012. Ktovie odkedy tento problém je. Nie sme schopní za niekoľko rokov vyriešiť základnú vec a to je normálne pripojenie? Aby ľudia mohli pozerať rokovanie Národnej rady v reálnom čase? Bez toho, aby vyvolávali na komunikačný odbor, organizačný odbor, na vrátnicu a sťažovali sa, že nemôžu pozerať prenos Národnej rady, že stránka nie je dostupná, že to seká, trhá a tak ďalej. Takže to je napríklad k používaniu mobilných telefónov.

  Už tu dosť bolo spomenuté kolegom používanie, budem teraz citovať § 32, kde za odsek 3 sa vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú: "Do rokovacej sály je zakázané vnášať transparenty, plagáty, letáky "a tak ďalej a tak ďalej.

  Kolega Grendel celkom dobre poznamenal, že je to bežné aj v iných parlamentoch, nie vzdialených, nie niekde v Ázii, je to úplne bežné v parlamentoch krajín Európskej únie. Ja osobne v tom nejak nevidím problém. Môžeme sa baviť, samozrejme, o rozmere tej pomôcky, či má mať 5 x 2 metre, alebo má mať 50 x 20 cm, o tom by sme sa baviť mohli. Ale niektoré veci naozaj, napríklad štruktúru vzťahov a prepojení medzi rôznymi firmami ako častokrát na rôznych schôdzach sa tu vysvetľujú zložito, tak na jednom grafe veľmi pekne je znázornené, znázornenie vidíte, aká je štruktúra vzťahov medzi jednotlivými osobami a firmami, ak sa jedná, ak sa rieši nejaká kauza napríklad.

  Ale dobre. Chcete to zakázať? Dobre. Chcete obmedziť rokovací čas? Dobre. Ale, vážení, skúsme ísť trošku, skúsme byť trošku spravodliví, a ak ideme niečo obmedzovať, tak to obmedzme všetkým. Ja naozaj nevidím dôvod, prečo by napríklad poslanec mal mať 20 minút na vyjadrenie, ale minister vnútra hodinu a pol tuná bude nakladať. Ja nevidím dôvod. Je vari minister vnútra alebo ktorýkoľvek člen vlády, alebo pán predseda parlamentu rovnejší medzi rovnými? Čiže ak ideme obmedzovať niečo, tak buďme spravodliví a obmedzme to všetkým.

  Ja súhlasím s tým, my to aj hovoríme verejne, rokovací poriadok upraviť je nutné, ale skúsme urobiť naozaj ten konsenzus a dohodu. Totižto aj páni Mečiar a Dzurinda dokázali si sadnúť a dokázali urobiť zmenu rokovacieho poriadku. Dokázali sa dohodnúť a dokázali ustúpiť.

  Pán Danko tvrdí, že vyšiel v ústrety opozícii. No ja hovorím, že nevyšiel. Ja som bol na poslednom poslaneckom grémiu, kde pán Danko ma presviedčal, že pripomienky hnutia SME RODINA boli zapracované. No neboli.

  Čiže súhlasím s názorom, myslím, že kolega Vašečka to povedal, vytvorme skupinu, vytvorme komisiu, ale nie spôsobom, že v strede leta pán predseda Danko oznámi, ideme robiť zmenu rokovacieho poriadku, pošlite návrhy do týždňa. Viete veľmi dobre, že ľudia sú na dovolenkách, aj vy ste boli na dovolenkách. Pán navrhovateľ, pán Gál bol tiež na dovolenke v čase, keď mu prišiel takýto e-mail, síce tvrdí, že sa o ňom práve vtedy dozvedel a poslal svoje pripomienky, avšak dnes tu sedí ako navrhovateľ. Tak sa teda pýtam, pán Gál, keď ste navrhovateľ, ako to, že ste sa to tiež len dozvedeli počas dovolenky? Ja si myslím, že ako navrhovatelia a predkladatelia zákonov, keď niečo pripravujú, tak to dopredu kooperujú, dohodnú sa a pripravia niečo a potom to ide do pléna.

 • Reakcia navrhovateľa.

 • Ďakujem.

  Takže nevytvárajme tu rovnejších a nevytvárajme tu rovných. Ak chceme niečo sekať, ak chceme niečo obmedzovať, tak buďme spravodliví.

  Pán Danko vo svojej ústavnosti si chce uzurpovať ďalšie práva, chce posilniť kompetencie predsedu Národnej rady. Ja sa pýtam, či je to v poriadku. Prečo by mal mať predseda Národnej rady viac kompetencií? Kolegovia, vyplýva to z toho návrhu zákona. Nemyslím si, že je to správne, a súhlasím s názorom, ktorý počúvam po chodbách Národnej rady často a počúvam ho aj od koaličných poslancov a počúvam ho aj od zástupcov médií, že pán Danko spyšnel. A mnohí veľmi dobre viete, že je to tak. Pán Danko spyšnel a uzurpuje si právo určovať, čo je dobré, čo je zlé, čo je správne, čo nie je správne, uzurpuje si právo vykladať paragrafy.

  Na poslaneckom grémiu bola taká situácia, keď pani poslankyňa Blahová vysvetľovala postoj za ich klub, ja zase nie som nejakým fanúšikom klubu SaS.

 • Reakcia z pléna.

 • Nie som. Pani kolegyňa Blahová vysvetľovala svoj postoj a rozoberala jednotlivé paragrafy. Pán Danko vo svojej veľkosti, rozvalený v kresle, pozrel na ňu a sa jej spýtal: "Vy ste čo, učiteľka, či čo ste?" Tak pani Blahovú až zdvihlo zo stoličky a povedala s kľudom: "Tak pracovala som v sociálnych službách." A pán Danko jej odpovedal: "Hej? Ja som právnik, ja robím s paragrafmi celý život."

  Pán Danko spyšnel a nezaškodilo mu, nezaškodilo by mu trošku skromnosti a pokory. Všetko sa dá. Dá sa komunikovať, dá sa vyjsť v ústrety, dá sa baviť o čomkoľvek. Viete veľmi dobre mnohí, že minimálne s klubom hnutia SME RODINA sa viete baviť o podpore akéhokoľvek návrhu. Nerozlišujeme, či je koaličný, alebo opozičný, či ho dáva Kotleba, alebo ho dáva Fico, alebo ktokoľvek iný. Ak si myslíme, že návrh je dobrý, podporíme ho. Podporili sme už ix vládnych návrhov, nielen na tejto schôdzi.

  Ak pán Danko chce meniť rokovací poriadok, dobre, ale tak nech prebehne normálna a reálna diskusia. Nie taká, že pán Danko formálne tvrdí, že veď som zvolal, veď som im dal možnosť a oni nedali nič. Bol som na tom poslaneckom grémiu, kde pánovi Dankovi bolo vyčítané jednoducho, že postavil ostatné kluby pred hotovú vec. On nepripúšťa diskusiu a kompromis, jednoducho takto to bude. Každú jednu pripomienku, ktorú sme tam prebrali ústne, tak každú jednu vyvrátil, a toto nie, lebo - milión argumentov. Pán Danko neustúpi ani o krok. On jednoducho si zobral do hlavy, že a takto to bude, ja som predseda Národnej rady a ja budem určovať pravidlá.

  Vážení, vládna koalícia ovláda prokuratúru, súdy, ministerstvá, štátne organizácie, úrady, máte v rukách moc v tomto štáte. Vyhrali ste voľby, urobili ste koalíciu, v poriadku. Ale prosím vás, neuzurpujte si právo ovládať aj Národnú radu. Neuzurpujte si právo robiť, ako častokrát hovoríte, presadzovať svoj vládny program aj v Národnej rade. Národná rada je zákonodarný zbor, ktorý kontroluje činnosť vlády. Nerozumiem preto, prečo máte taký veľký problém s vystúpeniami, ja rozumiem aj pripomienkam kolegov, s ktorými sa často bavím z vládnej koalície, že niektoré vystúpenia sú cez čiaru. Ja s tým úplne súhlasím. Ale upozorňujem, nie sú cez čiaru len opozičné vystúpenia.

  Pán Kvorka, vy ste vo svojom vystúpení vo faktickej poznámke hovorili, že všetci vám hovoria, že všetci vám hovoria, že tá opozícia akú strašnú politiku robí. No viete, keď sa stretnete so sto voličmi SMER-u a všetci vám to povedia, tak je to pravda. Ja sa stretnem so sto voličmi hnutia SME RODINA a 90 % z nich mi povie a tá koalícia a tak ďalej a tak ďalej. Čiže nepaušalizujme, že všetci vám hovoria. Ja vidím tiež reakcie, ja tiež žijem medzi ľuďmi, ja som tiež sa nenarodil v Národnej rade.

  Čiže ešte raz, prečo si chcete uzurpovať právo určovať, čo správne je a čo správne nie je? Ak chcete meniť rokovací poriadok, súhlasím, ale nech prebehne normálna diskusia a nie týždeň na to, aby boli zaslané pripomienky, na ktoré sa pán Danko aj tak vykašlal. Argumentuje, samozrejme, zapracovanými pripomienkami, ktoré sú tak nepodstatné, ako je tá čestná stráž dole.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Končím možnosť nahlásiť sa s faktickými poznámkami. Na vystúpenie pána poslanca deväť faktických poznámok.

  Nech sa páči, pán poslanec Heger.

 • Ďakujem. Pán kolega, ďakujem, povedal si to veľmi dobre a chcel by som na to zareagovať, na tie dáta práve v Národnej rade, lebo s tým sme mali aj my veľký problém, a teda nielen s vysielaním, ale aj vôbec s internetom používaným v rokovacej sále alebo kdekoľvek v priestore. Ja sám som to viackrát reklamoval, takže som rád, že si to znovu vyzdvihol.

  A zaujala ma tá informácia, jak si povedal, že máme na Slovensku najrýchlejší internet v Európe a, žiaľ, v Národnej rade to, Národná rada to neodzrkadľuje. A mi to pripomenulo takú paralelu, že naozaj v našom súkromnom sektore veľa vecí dobre funguje a práve v tej štátnej správe, v štátnom sektore je to úplne opačne a je to úplne nezmyselné, prečo práve náš štátny sektor musí byť tak pozadu, či už pripomenulo mi to napríklad zdravotníctvo, ktoré v súkromnom sektore funguje fantasticky, ale naše napríklad nemocnice sú stále v dezolátnom stave.

 • Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Kollár.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Ja by som chcel len krátko reagovať na pána poslanca Pčolinského, keď spomínal presne tie technické zariadenia tuná, ten internet. Ja som toho istého názoru, zakazovať nám tuná prenosy, fotenia atď., keď je to legálne, zhora z balkóna každý si to môže nasnímať, len poslanec si to nesmie, je také veľmi skutočne smiešne, trápne, aby sme si nemohli urobiť fotografiu alebo aby si nemohli niečo natočiť. A keď už ako to aj môj predrečník povedal, skutočne tá technologická vybavenosť Národnej rady je veľmi, veľmi nízka. Nie je schopná vôbec preniesť nejaké dáta von ľuďom, to seká. Skutočne nemôžeme to priamo sprostredkovať, ľudia sa sťažujú, no tak veľa poslancov, keď boli veľmi zaujímavé pasáže, tak to ľuďom sprostredkovali cez svoj vlastný mobilný telefón, a teraz to ideme zakázať.

  Tak ja si myslím, že neriešme dôsledok, ale príčinu. A tá príčina je, skutočne pozrime sa, prečo to nefunguje. A potom si vieme veľmi ľahko to obísť aj my ako poslanci a si to vieme niekde stiahnuť z kamery alebo z nejakého systému. Ale my sme naozaj nad tým sedeli s našimi technikmi a snažili sme sa získať, ako najlepšie vieme získať záznam. No a skutočne sme nad tým špekulovali a nevieme z toho vyjsť, tak potom to riešime aktuálnym prenosom napríklad cez Facebook a tam to fungovalo bez problémov.

  Takže skutočne najprv sa pozrime na naše vybavenie, až potom začnime zakazovať, kritizovať poslancov. Je to naše právo to sprostredkovať aj našim občanom, takže nám to nebráňte, prosím.

 • Ďakujem. Ja prosiť nebudem, ja poviem asi k tým prenosom. Myslím, že je absolútna hanba, že pán predseda parlamentu si tu robí svoju súkromnú izbu revolučných tradícií a zavádza vojakov do auly Národnej rady a nemá absolútne žiadny záujem na tom, aby sa vyriešilo to, že Národná rada je živená až 200-megovým internetom. Som jeden z tých, ktorý opakovane pri dôležitých schôdzach dávajú procedurálne návrhy preto, že nás kontaktujú ľudia zvonku, pretože im nevieme sprostredkovať priame a online rokovanie Národnej rady. Máme zriadený vlastný portál nrsr.tv, kde aj túto tabuľu, jediný, miesto Národnej rady, ktorá hovorí o tom, kto je prihlásený a v akom poradí, sprostredkovávame celej verejnosti. To, že v 21. storočí zavádzame izbu revolučných tradícií vo foyer parlamentu a neriešime problém, že ľudia majú právo vidieť, čo sa v Národnej rade deje, je pre mňa výzva.

  Ja preto hovorím, že budem asi prvý z tých, a hrdo sa k tomu hlásim, ktorý dostane pokutu za to, že bude chcieť šíriť pravdu o tom a natáčať tú pravdu v pléne parlamentu, čo sa tu vlastne deje. To mi nikto ako poslancovi Národnej rady zabrániť nemôže. A keď za to dostanem pokutu, tak budem o tejto pokute hovoriť. Pretože každá akcia vyžaduje reakciu a naplnením môjho mandátu je hovoriť o tom, čo sa na verejnom priestranstve v pléne Národnej rady deje. Toto je totižto plénum, kde má prebiehať slobodná diskusia a jej sprostredkovanie verejnosti. A preto...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja by som chcel reagovať na pána Pčolinského, že tak ako v minulosti vždy, keď vystúpi, tak, samozrejme, má jeho výstup, má ratio. Niektoré veci ma zaujali, niektoré, samozrejme, s niektorými súhlasím viac, niektoré menej.

  Ale čo ma najviac zaujalo, o tom je, že upraviť rokovací poriadok je nutné. Ja si myslím, že keď sa bude skĺzavať naša debata o tom, že či jaké máme pripojenie tu v sále ohľade dát, určite je to dôležitá úloha, aby sme ju riešili, ale si myslím, že toto asi by nemalo byť kľúčové, aby sme riešili pri rokovacom poriadku.

  Kolegovia povedia, že chcú informovať, chcú natáčať. Ja si myslím, že tie komické situácie, ktoré sme tu zažili, keď tu poslanci z OĽANO zbierali tie falošné kópie 100-euroviek a vzájomne sa natáčali spoločne, tak ja si myslím, že to nepatrí do Národnej rady. Ja si myslím, že je dôležité, aby sme tú kultúru národu prezentovali tak, jak máme ju.

  A keď chcete každý prezentovať si, máte dostatok priestor, môžete ísť na námestia, máte svoje centrály, môžete si poriadať svoje tlačové besedy v takom formáte, ako uznáte. Ale ja si myslím, že v Národnej rade by sme sa mali správať kultúrne a prezentovať sa Slovensku trošku v inom šate, ako sa prezentujete.

  Čo sa týka plagátov tu v sále, tak si myslím, že to naozaj, ja som veľmi sklamaný z tohto môjho krátkeho pôsobenia, čo som tu v Národnej rade, a priznám sa, bol by som rád, že keď odtiaľto budem niekedy odchádzať, tak budem rád, že tá slovenská Národná rada bude mať inú kultúru, ako to je teraz.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec Pčolinský, ja sa vrátim k tomu rokovaciemu poriadku, o ktorom ste hovorili. To všetko, čo ste povedali, na 90 % sa dá a malo by sa predniesť v druhom čítaní. Ešte raz, sme v prvom čítaní, hej. Vy hovoríte o konkrétnych veciach, vy hovoríte o konkrétnych paragrafoch. Aj to je porušenie rokovacieho poriadku, hej. Hoci nechtiac, ale je, tak ako je to v tom rokovacom poriadku napísané. My sa máme vyjadriť v podstate len k tomu, či ten rokovací poriadok chceme, alebo nechceme. A my sme sa tu pohodli pred niekoľkými týždňami, že ho chceme všetci alebo 90 %. Aj na tom grémiu sme sa dohodli. Dokonca sme sa dohli s ľuďmi, ktorí dnes kritizujú a kritizujú ten spôsob, akým sa ten rokovací poriadok dostal na stôl.

  No, pozrite sa, nič vám nebráni a všetkým tým, ktorí kritizujú tento rokovací poriadok, v druhom čítaní vy dajte nový rokovací poriadok, nový návrh váš rokovacieho poriadku, ktorý bude úplne legitímne vami daný a takisto prerokovávaný a budeme sa o ňom takisto baviť. Veď to, že niekto si dovolil dať rokovací poriadok na stôl, spravil niečo, čo sa vás naozaj nejako subjektívne dotýka? Spravil úplne legitímnu záležitosť z problematiky, ktorá tuná bola nastolená pred niekoľkými týždňami. A vy teda niekoho kritizujete za to, že si vôbec dovolil ten rokovací poriadok, v tomto prípade predsedu Národnej rady, že si ten rokovací poriadok dovolil dať na stôl.

  Urobte presne to isté! Nech tu máme niekoľko návrhov rokovacích poriadkov. A nekritizujte tento, vlastne kritizujete názor niekoho, kto si dovolil vyhovieť tomu, čo tu odznelo všeobecne pred niekoľkými týždňami.

 • Ďakujem pekne. Pán kolega Pčolinský, ja na rozdiel od vás nemyslím, že treba zmeniť rokovací poriadok. Podľa mňa ten rokovací poriadok, až na možno nejaké malé technické zmeny alebo malé detaily, vôbec netreba meniť. Pretože naozaj sa stačí zamyslieť nad tým, že kedy sa tie veci, na ktoré ten nový návrh rokovacieho poriadku reaguje, kedy sa dejú. Obmedzenie vystúpenia poslancov, či môžu vystúpiť jedenkrát, alebo len 20 minút a tak ďalej a tak ďalej. Kedy sa takéto niečo deje, že sa robia nejaké obštrukcie? Len vtedy, keď sa koalícia správa despoticky a keď dala nočné rokovanie. Pretože nikdy inokedy sa nestáva, že by sme nejakým spôsobom tie rokovania Národnej rady naťahovali. To znamená, že žiaden dôvod.

  Obrazová a zvuková prezentácia. Hhh, keby poslanci vládnej koalície nerobili také šialenosti, že kryjú Bašternáka, kryjú Kaliňáka, mali sme tu kauzu Váhostav, tak tu v živote nikto žiaden transparent nevytiahne. A to hovorím napriek tomu, že ja napríklad s transparentami nechodím a neviem, či ja som tu hádam ani transparent nikdy nedržal. Ale treba si položiť otázku, kedy tí poslanci tu chodia s tými transparentami. Však keď nebudú poslanci vládnej koalície obhajovať takého svinstvá a kryť takýchto zločincov, tak k takémuto niečomu nebude treba vôbec pristupovať. To sa týka takisto aj tých zvukových, obrazových záznamov a tak ďalej a tak ďalej.

  Vykazovanie poslanca, ktorý sa správa nemiestne. Však kto tu vyvreskuje stále? Pán Číž, pani Vaľová, henten kútik (rečník ľavou rukou naznačil smer), v kuse oni vykrikujú. My len reagujeme. No tak keď nebudú vyvreskovať z tých svojich miest, tak my nebudeme reagovať a nebude treba tu mať všelijaké klauzuly o nejakom vykazovaní poslanca.

  A chcem jednu vec povedať, že mňa teda z tejto sály nikto nikdy nevykáže, to vás upozorňujem.

 • Ďakujem za slovo. Ja mám za to, že náš kolega pán Pčolinský chcel svojím vystúpením poukázať na to, že sú viaceré závažnejšie problémy, ktoré by sme mali riešiť prednostne ako narýchlo pripravenú úpravu rokovacieho zákona. Ja osobne si myslím, ako podobne jako pán Jarjabek, že sú tam aj niektoré zmeny, ktoré by si mal upravený rokovací poriadok obsahovať. Ale niektoré tieto, hm, sú tam pasáže, ktoré by si vyžadovalo určite širšiu diskusiu a to bude možno predmetom toho druhého čítania.

 • Ďakujem veľmi pekne. Ja, keď vládni poslanci tvrdia, že však diskutujme, diskutujme, tak by som aspoň očakával, že povedia, dobre, tá úplná najväčšia brutalita, že ministri a vedenie parlamentu majú voľný štýl, že to hneď dáme preč, čo sme sa proste pomýlili, jasné. Ale ak ani to nevedia povedať a povedať, veď nekritizujte, však dajte pozmeňováky, my ich za päť minút odmietneme a zákon je prijatý, to mi príde také trošku farizejské.

  A naozaj, naozaj by som očakávam aj od právnikov, že sa k tomu jasne postavia a vyjadria a povedia, že okej, tuná sme urobili chybu, ale však diskutujme ďalej.

  Keď nemáte ani odvahu toto urobiť a budete tuná tvrdiť, že by mali mať všetci členovia vlády ku čomukoľvek a vedenie parlamentu ku čomukoľvek neobmedzený čas, tak jediné vysvetlenie toho celého je, že chcete umlčať opozíciu. Seba nie, ale len opozíciu.

  A problém druhý ešte, ktorý by som nadviazal, tiež spomínali ho kolegovia, že by radi odchádzali z parlamentu, keď už bude taká väčšia kultúra. Ja by som bol rád, keby, aj keď si myslím, že je to trošku ideálna predstava, odchádzal z parlamentu v situácii, keď v tejto krajine a vo verejnom živote bude iná kultúra. Keď nebude možné, aby človek, ktorý je v tak evidentnom konflikte záujmov, o ktorom všetci viete, minister vnútra vo svojej funkcii zotrvával. Pred pár dňami odišiel kvôli úplne oveľa menšiemu škandálu rumunský minister vnútra. Ešte raz, rumunský minister vnútra. Neviem, či chceme klesnúť na úroveň Mugabeho, tam asi by neodstúpil minister vnútra. Ale teda plnou parou vpred.

 • To je naozaj, je to atak psychiky, to počúvať, čo sa tu deje. No, vážený pán kolega, ja si veľmi vážim, že ste naozaj zvolili vecný tón, a teda to oceňujem aj vo vašej strane, že naozaj ste pochopili, že elementárna etika fungovania je predpokladom normálneho fungovania, inak sa to nedá. Ale predsa len niekoľko poznámok.

  Viete, že presadzovať volebný program, ste mnohí noví poslanci a možno naozaj potrebujete trošku času, aby sme pochopili niektoré veci. Národná rada je, jej základný znak je, rozhoduje väčšinovo. Je nás tu 150 poslancov, vytvorí sa nejaký program a funguje sa podľa neho. Nepochybne, čiže tá väčšina musí mať vytvorený priestor, aby mohla plniť vládny program, ktorý sa opäť schváli.

  Nepochybne je legitímnou otázka aj menšinových práv v parlamente, len hovoriť o tej rovnosti vo vašom duchu, vám len vážne pripomeniem, toto je riadený mechanizmus. Jak máte na obci v zastupiteľstve, že niekto musí dostať oprávnenie riadiť a slovo riadiť má nejaký obsah. Keby ste hovorili o tom, ktorý je pre vás akceptovateľný a ktorý nie je, by som tomu rozumel. O tom ste nehovorili. To znamená, že napríklad musíme mať v rokovacom poriadku napísané v § 146, že rozhoduje a vykladá zákon predsedajúci. Samozrejme, aj mechanizmus, ktorý má k dispozícii ten poslanec, ktorý s jeho rozhodnutím nesúhlasí. To je elementárna predstava.

  Máme v čl. 91, znovu to opakujem, predseda Národnej rady riadi Národnú radu. A Národná rada demokraticky schváli ten rozsah zmien rokovacieho poriadku, ktorý bude považovať za dobrý.

  Maximálne sa snažíme počúvať opozíciu, a keď sa dá počúvať, ako hovoríte vy, počúvame ju. To, čo tu predvádzajú vážení poslanci z OĽANO a, bohužiaľ, aj zo SaS, nemá nič s elementárnou ľudskou slušnosťou a už vôbec nie s možnosťou dôjsť pri rokovaní počúvaním sa navzájom k nejakému zmysluplnému...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Pán poslanec Pčolinský s reakciami na faktické poznámky.

 • Ďakujem pekne.

  Pán kolega Číž, skoro ste ma presvedčili. Niečo si z vašej faktickej vezmem, s niečím nesúhlasím, ale o tom to je, diskutujme.

  Pán kolega Jarjabek, ja nekritizujem, že bol návrh podaný, ako ste povedali, ja kritizujem spôsob, ako bol podaný, a kritizujem obsah tohto návrhu.

  Naschvál som nechcel rozoberať zoširoka tento návrh rokovacieho poriadku a určite, určite nemá zmysel, aby som, ako ste sa možno zľakli niektorí, že ho budem čítať celý. To robiť nechcem.

  Vybral som si naschvál len túto jednu časť o mobilných zariadeniach kvôli tomu, lebo ja ich využívam veľmi často, veľmi intenzívne. Ja s nimi komunikujem s mojimi voličmi na dennodennej báze. Niekoľko hodín denne ja strávim komunikáciou s voličmi práve cez sociálne siete. Preto považujem za naozaj nevyhnutné, a to môžme sa baviť v druhom čítaní, aby práve toto ustanovenie návrhu bolo vypustené.

  Nechcel som rozoberať do hĺbky to obmedzenie času, nechcel som rozoberať do hĺbky posilnenie kompetencií predsedu Národnej rady. Ale ešte raz zopakujem, ja osobne nechcem nič iné, len si tu nebuďme rovnejší a rovní. Sme tu všetci na jednej lodi, tá loď by mala, možno blbé prirovnanie loď, ale mali by sme, ako ste to mali na bilbordoch, robiť pre ľudí. Len zatiaľ tu robíme, poniektorí, napríklad pán Danko, na svoje ego.

 • Ďalším prihláseným v rozprave je pán poslanec Heger.

 • Vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, ďakujem pekne, že tu zostávate do takýchto večerných hodín, aby ste si vypočuli, čo k tomu chcem povedať ja. Je tu taká komorná atmosféra. Ale myslím, že tá téma je naozaj dôležitá. A ja som možno skúsil tiež tak, ako aj jeden z pánov navrhovateľov, pán Bernaťák, by som sa odrazil tým, že aj ja som tu nováčik. A je tu asi historicky prvýkrát najviac poslancov, myslím, že 77 nových poslancov v Národnej rade, a teda aj pán kolega Číž, zdravím pán Bernaťák, pán Číž na to poukazuje, že my nováčikovia teda sa musíme veľa učiť. A je to pravda, akože musím povedať, že som prišiel ako človek, môžem to nazvať, z ulice, ten, ktorý pozeral do Národnej rady, a pravdupovediac, asi to viete, ktorí ste tu dlhšie, že záujem ľudí o sledovanie Národnej rady neni až taký vysoký a skôr by som povedal, že v poslednej dobe môžme zaznamenať, sme zaznamenali taký väčší záujem.

  A Národná rada je výkladná skriňa, aspoň by mala byť, nie? Pán predseda Národnej rady Danko ju dokonca nazýva chrámom, ale keď sa na to tak pozrieme a počúvame aj ľudí, ktorí nás volia, alebo chodíte medzi ľudí, tak v médiách to vidíme, plné sú médiá toho, že hovoria, že na to sa nedá pozerať. Čiže sme taká dosť špinavá výkladná skriňa. A ja ako nováčik a viacerí nováčikovia sa tu na to tak odvolávame, že naozaj tá atmosféra je tu náročná, že je tu divoká. Zase tí skúsenejší hovoria, že to už je tu, že to si musíme zvyknúť, že to tak proste býva, niekedy je to náročnejšie, niekedy menej.

  Ja vám chcem povedať zo svojho pohľadu, čo ma tu tak najviac zaujalo a neni to pozitívne. Národná rada je jednak kontrolný orgán, ale je to aj orgán, kde sa preberajú zákony. Zákony prináša vláda, zákony prináša opozícia. Čo tu ja badám aj na tejto schôdzi. Toto je rozprava, ale s kým sa tu rozprávame? Nemáte vy pocit, pretože ja ho tu mám, že, dobre, ja som veľmi vďačný, že dneska ma počúvate a vidím vo vašich pohľadoch, že ma počúvate, ale myslím si, že keď niektorí tu rozprávajú alebo keď som tu ja predtým rozprával, tak ja som tu necítil záujem o to, že čo tu idete povedať. Skôr sa tu deje taká atmosféra, že čakáme, čo povieš, aby sme ťa mohli rozniesť v kopytách, lebo tu je, by som povedal, ideme ukázať moc. Kto má moc...

 • Reakcia z pléna.

 • Zasmiatie sa rečníka.

 • Ďakujem, pán Gál.

  Ja len ako chcem vyjadriť svoju skúsenosť. Takže aspoň takto to, takto to tu ja vnímam a zatiaľ pociťujem tú diskusiu, tú rozpravu. A naozaj sa tu chceme vecne baviť, ale povedzme si aj k rokovaciemu návrhu. Koľko z koaličných poslancov vystúpilo do rozpravy? Bavíme sa tu o rokovacom návrhu. My chceme diskutovať. Ale ako máme diskutovať, keď vy do rozpravy nevystúpite? A tým, že nevystúpite, čo nám tým komunikujete? Povedzte si, čo chcete, my si aj tak odhlasujeme, čo chceme. Načo sme potom tu? Ja sa pýtam, načo nás je tu potom, ak - teraz neberte to, prosím, populisticky -, ale načo nás je tu 150, keď aj tak príde na hlasovanie, veď tu by stačilo, aby každý predseda klubu mal jedno tlačítko nabité toľkým počtom poslancov v koalícii, koľko má poslancov, a zahlasuje. Strácate tu, ako vyslovene tu mrháme vaším časom.

 • Ruch v sále.

 • Kde je tá rozprava, kde je tá konštruktívna debata? A toto sú, toto je prvé čítanie. Čiže máme sa baviť o návrhu zákona, o ich myšlienke, o tom, čo prinášajú. Druhé čítanie, teda jak som to správne pochopil a opravte ma, som stále nováčik, tak možno nie, ale už sa bavíme o technických riešeniach. Ale my, tu neprebieha debata, my niečo povieme a vy nás prevalcujete faktickými poznámkami, alebo teda naložíte nám a podobne.

  Ja, jediný, kto dnes vystúpil, bol pán Gál ako navrhovateľ a oceňujem to, ďakujem, som rád, že ste vystúpil. A bol by som rád, keby to bolo aj tak na striedačku, že tak poďme tu rozvinúť teda tú debatu, pretože ono, ten rokovací poriadok, to je taká Pandorina skrinka, ktorá tu bola otvorená.

  A ja napríklad tu postrádam momentálne pána Danka, pretože ja to vnímam tak, že tá iniciatíva ani tak nevyšla od vás ako od navrhovateľov, ktorí hoci ste tam napísaní, ale primárne, ako to bolo komunikované, pán Danko cítil tú potrebu. Aspoň tak s tým aj prvý prišiel a tak to bolo prezentované a tak som to aj od neho pochopil, že on ako predseda Národnej rady, proste sa mu nepáči, ako to tu funguje, a chce túto Národnú radu proste priviesť do väčšieho poriadku, do nejakej usporiadanosti, do nejakej slušnosti a podobne. Ale keď tu o tom rozprávame, tu nie je. A ja pochybujem, ako však taký vyťažený muž, že si pozrie večer na internete alebo niekde zo záznamu. Veď to si nemôžte vy dovoliť, nemáme toľko času, aby si teraz niekto dňovú rozpravu vypočul.

  A toto sú vystúpenia opozičných poslancov. Ale však aj my tu niečo znamenáme, my tu chceme niečo k tomu povedať. My si nepripravujeme tie rozpravy preto, aby sme sa tu len nejak vyrozprávali. Ja si to nepripravujem tu pre médiá, ktoré tu ani teraz nie sú. Ja si to pripravujem pre vás, lebo vy ste moji kolegovia, prišiel som do Národnej rady s vami spolupracovať na tom, aby sme schvaľovali a hovorili o zákonoch, ktoré sú dobré pre túto krajinu. Ale tu má človek pocit, že vláda vie, čo je dobré, opozícia tu len frfle, čo nám tu vy do toho budete rozprávať, aj tak tu len nás napádate a my si to aj tak schválime, vy sa tu vyrozprávajte.

  Tak potom naozaj, tak potom urobme ten rokovací poriadok, tak zmeňme, že každý predseda klubu tu bude mať nabité tlačítko počtom poslancov, vy tu nemusíte sedieť, strácať čas počúvaním, my si tu niečo vyrozprávame, zrušme vysielanie, však dajme iba možno tie najlepšie hajlajty, to si tu novinári zoberú, nemusí to vôbec bežať na internete a tým pádom to máme vyriešené. Však vláda tu aj tak všetko čo si navrhne, to si schválili. Tak to máme momentálne zariadené.

  A ja to, ako teraz neberte ma zle, ja sa do vás neobúvam, ja vám nevyčítam, ja len konštatujem súčasný stav, ako vidím ja, že to funguje. Pán Bernaťák, aj vy ste hovorili tú svoju skúsenosť a ja pridávam tú svoju skúsenosť. A možno si poviete, ty naivka, že čo to tu rozprávaš, však jasné, že to tak funguje, len sa tu proste o tom nehovorí. Však to tak už funguje roky, od začiatku. Možno už, ešte aj v minulom režime to tak fungovalo, tam sa to viacej kamuflovalo.

  Ale ja som bol volič, ja som bol občan a ja som očakával, že to tu tak nebude. Áno, a nechcem sa zmieriť s tým, že to tak má byť. Ja sa nechcem zmieriť s tým, že v našej republike je všetko dopredu dohodnuté, že je to tu jedno veľké divadlo. Chcete sa vy? Áno, dneska sme tu v tej pozícii poslancov, máme nejaké, povedzme sme jeden zo 150 ľudí národa, ktorý o tom rozhoduje, vy ste vo vláde, si poviete, čo, ja už tam tých ľudí na východe, na západe, kdekoľvek tých obyčajných ľudí v regiónoch. Vieme sa vžiť? Tí ľudia naozaj očakávajú, že tento zákonodarný zbor niečo urobí s touto krajinou. A my sa tu obúvame niekedy, obúvame sa tu do ministrov, ale nie preto, že si tu chceme robiť politickú kampaň, ale chceme dosiahnuť proste posun.

  A teraz by som chcel naraziť na úmysel celého tohto návrhu alebo zmeny. Poďme sa pobaviť o úmysle, pretože to je veľmi dôležité, prečo - a pán poslanec Vašečka o tom hovoril, viacerí o tom hovorili a ja chcem len takú otázku aj vo vás: O čo tu naozaj ide? Prečo to chceme? Viete, máte deti, ste otcovia, matky, v škole to poznáme tiež. Máme jedného-dvoch nejakých teraz akože, jak vy to nazývate, vyvrheli opozície alebo akokoľvek. Pán Danko povie na tlačovke, že, no, povedali mi na grémiu opoziční zástupcovia, že aj oni s tým nesúhlasia, ako sa tu vystupuje. Ale pán Danko nepovie, tak proti komu to tu robíme? Tak pomenujte. Tak proti komu je zmena tohto rokovacieho poriadku? Sú tu nejakí konkrétni dvaja, traja, štyria, ôsmi, pätnásti ľudia? Tak poďme jednať s nimi. Ale nie teraz vytvárajme pravidlá pre všetkých, keď väčšina ľudí, jako povedal aj pán Vašečka, neprekračuje tú mieru. Tak pomenujme problém a poďme sa mu venovať a nemusíme na to meniť pravidlá.

  Veď doma zavediete pravidlá, keď máte viac detí, kvôli jednému dieťaťu, ktoré robí neporiadok, tak zavediete pravidlá na všetky? Azda si neporozprávate s tým jedným a nezistíte, čo je príčina? Veď tu je naozaj, poďme riešiť skutočnú príčinu aj možno toho správania tu v Národnej rade. Nemôže to byť náhodou, a ja to kladiem ako otázku, nemôže to byť náhodou zúfalosť toho, že tu nevieme vám odkomunikovať, že tu je stena, že tu je hrach, ktorý hádžeme na stenu, ktorý tu nikto nepočúva, a keď ho aj vypočuje, tak ho zmetie zo stola a povie si, my sa tu s vami baviť nebudeme.

  Mne tu, kolegovia, chýba empatia. Empatia medzi nami navzájom. Áno, však buďme k sebe tvrdí, pomenujme veci, nemusíme teraz sa tu hladkať po chrbátoch, ale počúvajme sa so záujmom.

  Aj to, že tu dneska pán predseda parlamentu nie je, tiež komunikuje nejaký záujem, resp. nezáujem. Zaujíma pána predsedu Národnej rady, nášho predsedu, on nás vedie, sám povedal, ja tu chcem urobiť poriadok a cítim sa zodpovedný za vás všetkých a idem tu nastaviť pravidlá, aby táto Národná rada bola naozaj výkladnou skriňou. Idem umyť tie okná, ktoré sú tak špinavé, že ľudia sa do nej nechcú pozerať. Ja ich idem umyť. Takto to ja vidím.

  A teraz, dobre, my poslanci sme tu, my sme zodpovední za tú špinu na tých oknách a chceme sa k tomu vyjadriť. Pán predseda, tá špina je tu pre toto a pre toto. Ale komu sa máme vyjadriť? Pán predseda, vy ste náš predseda, komu sa máme vyjadriť, kde ste, pán predseda?

  Pán Číž, budete to vy tlmočiť? Budete to vy tlmočiť, celé to pretlmočíte?

  Ďakujem, ďakujem, pán Bernaťák, vážim si to. Vážim si ľudskosť, ktorá tu u niektorých poslancov je, a prajem si, aby tu bola tá ľudskosť omnoho viac.

  Chcel by som teraz povedať možno taký jeden princíp. Pán predseda je vedúci, alebo predseda teda tejto Národnej rady a z pozície predsedu chce nás niekam ukočírovať. A je to jeho zodpovednosť, je to jeho úloha, správne, kvitujem to. Ale poďme si povedať také pravidlá, a to nie sú moje pravidlá, to sú veľkých skúsených ľudí, ktorí v tej oblasti vodcovstva o tom hovoria, ktorí hovoria, ako sa to dá. My sme na Slovensku zvyknutí proste bič, represia. Ale vyspelé kultúry hovoria o tom, ako viesť ľudí, ako ich priviesť do konečného želaného stavu.

  Pán Danko má funkciu predsedu. Je tu nový, my sme tu noví a práve títo skúsení ľudia hovoria, že vedenie na základe funkcie, a ja mám rešpekt k funkcii pána predsedu, ja pána Danka nepoznám, k nemu zatiaľ nemám mať nejaký rešpekt alebo disrešpekt, nemám s ním takú osobnú skúsenosť, ale k funkcii predsedu Národnej rady mám veľký rešpekt. Ale už len psychológia hovorí, že takýto rešpekt ľudia dokážu mať tak pol roka. Ak akýkoľvek predseda, CEO, líder, čokoľvek to nazveme, vo vedúcej funkcii po polroku neprehupne do druhej úrovne vodcovstva, tak začne strácať svoj vplyv. Polrok sa nám pomaly chýli ku koncu a ten druhý level, tá druhá úroveň sú vzťahy. To sú vzťahy. A každý, kto chce viesť svojich ľudí, a teraz nemyslím svojich v zmysle nás človek, ale ľudí, za ktorých zodpovedá, ktorých vedie, ako tu je pán predseda nad nami ustanovený, tak, a sme si ho zvolili a tie voľby ukázali, ako sme si ho zvolili, tak má polroka na to, aby tu začal budovať vzťahy, pretože práve vzťahy je ten druhý level.

  Ale ani ten netrvá večne, pretože ľudia, a na Slovensku obzvlášť, ak máte vzťahy s niekým, tak po roku, dvoch si ľudia povedia, á, ty si kamarát, vieš čo, ty mi to prepáčiš. Čiže tam to nesmie skončiť. A múdri ľudia, ktorí sa tomu venujú a ktorí v tom majú skúsenosti, hovoria, toto je druhý level z piatich.

  Tretí, tretí level je, že za tým človekom sú vidieť výsledky. Tí ľudia vzhliadajú a nasledujú predsedu preto, lebo vidia výsledky jeho práce. Zo začiatku sú to slová a nemajú nič viac, ale čas vždycky ukáže, či k slovám prichádzajú aj skutky. A keď neprichádzajú, tak aj vy stratíte dôveru vo svojich známych, blízkych, obchodných partneroch, kohokoľvek, keď ten človek vám niečo sľubuje, a nerobí skutky, tak proste si o ňom urobíte záver. A nebudete ho brať ako dôveryhodného partnera. A ja nevidím tu zatiaľ ten druhý level. Dobre, pán Danko tu je krátko a mal by sa prehnúť do tej roviny vzťahov. A ja tu nevidím, že by sa tu nejaké vzťahy budovali.

  A ja tomu rozumiem. Rozumiem tej genéze, ako hovorí aj pán Číž, pamätá si, vy ste od ´91., ´92. roku, čiže vy si to pamätáte. A vďaka za vaše skúsenosti, pán Číž. Ja si to vážim, že tu je pamätník, človek, ktorý si naozaj môže povedať, tak viete čo, ja vám to, ja som barometer toho. A vy ste barometer toho, čo sa tu v Národnej rade dialo. A vďaka za to. Vďaka za to. A môžte to povedať. Ale pán Danko je tu krátko, ale... Trošku som sa stratil. Ale dobre, idem, myslím, že myšlienku ste pochopili.

 • Zasmiatie sa rečníka.

 • Chcem ísť ďalej.

  Čiže to sú tie princípy vodcovstva, ktoré tu chýbajú. Ktoré tu chýbajú, ktoré tu absentujú, á, viem, kde som, už som sa našiel.

  V tej genéze, ktorá tu je, sa vzťahy vyhrocovali. A naozaj príchodom, poviete si, Obyčajných ľudí, OĽANO, ako nám hovoríte, to sú tí grázli, ktorí sem zaviedli to grázlovstvo a odvtedy tu je zle, sa tu osočujeme, nadávame si a podobne. No ale tí grázli, prečo ich, tých grázlov, tí ľudia zvolili? Pretože hovorili niečo, čo tí ľudia sa s tým stotožňovali. Veď keby ľudia sa nestotožňovali s tým, čo tí grázli hovorili, no tak by tu dneska nesedeli. V 2012 8,8, dnes 2016 11 %? Veď my reprezentujeme, my sme pred voľbami nehovorili niečo iné. Tí ľudia sa prihlásili k tomu, čo sme hovorili. Čiže 11 % ľudí si myslí to, čo tu hovoríme.

  A teraz vy hovoríte, vy grázli, vy desiatich, vás musíme ukočírovať. Čo vlastne hovoríte? Tým 11 % ľuďom hovoríte, prepáčte, takéto správanie nám do Národnej rady neposielajte. Neposielajte nám ho, lebo - a teraz naozaj nechcem byť populistický, nie sú tu médiá, ste tu len vy a chcem to hovoriť úprimne. Čo komunikujeme, aký záujem občanom našej republiky?

  A fakt som vďačný, že hovorím teraz takto večer, že sa môžme roz..., že, no, rozprávať, bol by som rád, keby ste aj vy vystúpili, pán Číž, a povedali tak od srdca, úprimne.

 • Reakcia spravodajcu.

 • A však to oni zajtra ráno povedia, ja som dneska musel čakať, však, tak ďakujem, pani Laššáková. Ja už tu, ja už tých päť minút, ja ešte asi aj ráno budem pokračovať, lebo, ale to už bude iná atmosféra. Neviem, no. Ďakujem vám, ale teda chcem pokračovať. Takže...

 • Reakcia z pléna.

 • Reakcia z pléna.

 • Bude prázdnejšia. No tak, ale tak vidím, predpokladám, že do siedmej to už so mnou vydržíte.

  Čiže mne tu naozaj chýba tá diskusia, chýba mi tu tá rozprava a počuť vaše názory. Veď ja, naozaj ma zaujíma, že ako vy sa pozeráte na tie spoločenské problémy, o zákonoch, ktorých sa tu bavíme. Azda ste, azda fakt len vláda má čo k tomu povedať? Však tu je 81 koaličných poslancov, jedincov, ktorí majú talenty, dary, schopnosti, vedomosti, skúsenosti. Veď vy to máte obohatiť. Môžete aj nás obohatiť, však nám to vysvetlite! Ale keď na nás len narevete, no tak čo, aká je tu diskusia? Aká je tu argumentácia? Ako my máme zmeniť názor, keď tu len niekto na vás nereve?

  Takže čo by som ešte teda? Skúsim to do tých päť minút dať, aby som prenechal ráno už čistý stôl.

  Argumentuje sa tu porovnávanie s inými krajinami. Ale to sa teším, že mám toľko faktických. Lebo ja som tu postrehol pána Kaliňáka, tam vonku, a kolegovia mu hovorili, máš 28 faktických, to tu ešte nebolo, dal si rekord. Na to ešte nemám. Prosím, neodhlasujte sa.

 • Zasmiatie sa rečníka.

 • Ale porovnávanie s inými krajinami. Pán predseda si dal tú námahu, urobil porovnanie a dneska Gábor, náš Grendel, vystúpil a ukázal, doplnil to porovnanie, že v iných krajinách aj sú tie vizuály, sú. Čiže keď chceme robiť porovnanie, tak nerobme selektívne. Ale ja si hovorím - a čo teraz? Musíme sa naozaj vo všetkom opičiť? Však sme lídrom v náraste výdavkov verejnej správy. Tak nemôžme byť aj lídrom v tom, že budeme mať neobmedzenú rozpravu? Ja si myslím, že nemusíme sa vždycky nechať, Slováci sú podľa mňa skvelý národ, sme malí v srdci Európy a veľa proroctiev alebo dôležitých takých posolstiev na adresu nášho národa bolo povedané. A myslím si, že sme zohrali kľúčovú rolu v histórii a ešte zohráme. Tak sa neudupávajme tým, že teraz musíme to robiť jak Nemci, jak, neviem, Briti alebo ktokoľvek. No, nemusíme. Urobme to tak, ako je to dobré, ako to chceme my, ako to vidíme. Ale pomenujme tu, čo je ten problém, a poďme riešiť problém a nie tu nejaké pravidlá paušálne navedieme.

  Lebo - tak ako hovorí aj môj kolega Jofo Viskupič alebo ďalší - myslíte si, že to vyrieši ten problém? Naozaj si myslíte, že to vyrieši ten problém? Azda nepoznáme, aj tuto Soňa Gáborčáková by mohla porozprávať alebo Anka Verešová, ľudia, ktorí robia aj s takýmito skupinami alebo so skupinami ľudí, ktorí sú nepoučiteľní, že v čom je problém a ako tú nepoučiteľnosť zmeniť na poučiteľnosť?

  Pán Číž, ale to sa dá, to sa dá. Ale nie tým, že zavedieme pravidlá, teraz budeme tu mlátiť a vyvedieme a spútame a zviažeme alebo čo ja viem čo. Ako ja neviem, no.

  Aj dneska napríklad. Pozrite sa, kolegovia, bývalí členovia, prišli za mnou a pýtajú sa, že na koľko to máš? No lebo chceme sa prví prihlásiť do ústnej rozpravy. Ja som nováčik, ja neviem vám to povedať, no musíte tu počkať do siedmej, aby ste sa zahlásili. Tak potom zmeňme aj také, že sa môžu do ústnej rozpravy zahlásiť, áno, áno, však už to naskákalo, ja to tie tri minúty dám a už potom zajtra budú žiariť na monitore televíznych obrazoviek faktické poznámky. Ale čo chcem povedať je, že...

 • Reakcia spravodajcu.

 • Ja, jasné. Pani Laššáková, ja som nový, ja chodím ráno. Ja som nový, ja ešte chodím ráno. Ja som tu z Bratislavy, takže ja určite prídem. Ale my ani nemáme zápchy na ten náš smer. Takže...

 • Zasmiatie sa rečníka.

 • Ja myslím, tak potom zmeňme aj tú písomnú rozpravu, že však urobme si to tak, aby sme sa tu naozaj dobre mali. Ale aby sme sa tu rozprávali o tých problémoch. Však ľudia k nám naozaj vzhliadajú. No ku mne ešte nie a možno ani nikdy nebudú a ktovie, či tu budem. Ale ja mám úctu pred tými veteránmi, ktorí ste tu. A to hovorím úprimne.

  Pán Jurzyca je pre mňa veľká kapacita ako človek vo finančnom sektore a podobne. Akože čo sa pozriem, si hovorím, ja som sa tu ocitol - a ja som to hovoril aj pri programovom vyhlásení vlády -, ako slepé kura k zrnu som sa k tomu dostal. A žasnem nad tým.

  Takže akože úprimne k vám hovorím, pretože úprimne, ja tu nechcem na vás hrať nejaké divadlo, ja tu nechcem mať prejavy pre noviny a pre masy ľudí. Vy ste moji kolegovia a my to tu budeme musieť rozhodnúť a my sa z toho budeme zodpovedať. A ľudia si dneska hovoria: Viete, ako sa vy zodpovedáte? Vám je to všetko jedno. Aj vláde je to všetko, vy všetko tam, vláda si príde a, no to už je možno na inú debatu.

  Takže ja som asi vyčerpal všetko alebo nechám si ešte niečo na ráno, keby ma ešte niečo napadlo? A nie, ešte ja sa môžem aj do ústnej prihlásiť. Takže, kolegovia, ja si veľmi vážim, že ste tu vydržali do siedmej, že ste na mňa hľadeli a snáď aj počúvali ma. A ja vás naozaj tak prosím a žiadam, ja osobne si myslím, že kde ľudia chcú, tak tie pravidlá sa nemusia nejako dohadovať, ony sa proste vytvoria. A úcta, úcta je viac ako pravidlá. A kto nemá úctu, môže mať akékoľvek pravidlá, pravidlá sa nebudú dodržiavať.

  Ale nebuďme slepí na príčiny. Veď aj keď my na niečo napádame a kričíme, tak to nekričíme len tak pre nič, za nič, že nemáme čo robiť. Niečo tu naozaj vidíme. Tak poďme sa o tom konštruktívne baviť. Však sú tu grémiá a tak ďalej. Aj tam sa bavme vecne, ale nie mediálne. A to už ani neviem, či je to aj politicky. Ja si myslím, že to už ani nie je politicky, že to je naozaj len nejaké divadlo na ľudí, ktorí sú znechutení. Tí ľudia sú znechutení v našej republike. A prečo im to robíme? Ja myslím, že ste konštruktívni ľudia a že aj vy túžite po lepšom Slovensku pre našich ľudí, lebo aj vy ste boli niekedy obyčajní ľudia a dneska ste veľkí poslanci. Tak prosím, skúste, ale nie...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán poslanec, devätnásť hodín.

 • Končím, končím, končím. Ja už len tak dobieham, to už tak do prístavu.

  Takže ďakujem, pán predsedajúci. Ja si vždy tak na záver ešte pozriem, že či som niečo nezabudol. Ale aj keby som zabudol, tak je sedem hodín.

  Ďakujem vám veľmi pekne. Pekný večer prajem. A pokračujme a prosím, vystúpte do rozpravy a povedzte niečo aj vy od srdca. Budem veľmi rád. Pekný večer.

 • Potlesk. Reakcia z pléna a smiech v sále.

 • Vážené kolegyne, kolegovia, končím dnešný rokovací deň, iba teda ak by ste tie faktické poznámky, ale budeme pokračovať ráno o deviatej.

  Prajem vám príjemný zvyšok večera.

 • Prerušenie rokovania o 19.01 hodine.