• Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram druhý rokovací deň 7. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Na dnešnom rokovacom dni o ospravedlnenie požiadali podpredsedníčka Národnej rady Lucia Ďuriš Nicholsonová a poslanci Miroslav Beblavý, poslanec Burian, Faič, Fedor, Jančula, Kecskés, Mizík, Nehézová, Pamula, Šimkovičová.

  O ospravedlnenie neúčasti z dôvodu práceneschopnosti požiadala poslankyňa Katarína Macháčková.

  Skôr ako budeme pokračovať v prerušenej rozprave o

  návrhu na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Kaliňákovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (tlač 157),

  by som vás chcel informovať ako predseda Národnej rady o opatreniach, ktoré som prijal po prerušení schôdze Národnej rady, kedy som využil ustanovenia § 146 rokovacieho poriadku.

  Chcem vás informovať, že som požiadal bezodkladne ústavnoprávny výbor, ktorý sa zišiel už v pondelok, aby navrhol riešenie situácie a preskúmal vzniknutú situáciu. Výbor sa zišiel a prijal daný postup.

  Verím, že spoločne s výborom, s legislatívnym odborom a za účasti každých dotknutých osôb prispejeme k tomu, aby Národná rada mala aktuálny rokovací poriadok, ktorý bude dávať kompetenciu predsedajúcemu Národnej rady riešiť situácie, aká vznikla na poslednej mimoriadnej schôdzi Národnej rady. Konštatujem, že sa bezodkladne začali práce na novom etickom kódexe. Konštatujem, že sa začala okamžite komparatistika rokovacích poriadkov parlamentných demokracií, a konštatujem, že moje bezodkladné prerušenie prinieslo prvé ovocie, pretože nevidím v pléne žiadne tričko, nevidím v pléne žiaden bilbord.

 • Za čo úprimne ďakujem, za čo naozaj úprimne ďakujem.

  Dovoľte mi, aby som vás informoval o ďalšej schôdzi, ktorá sa konala, schôdza mandátového a imunitného výboru, k podnetu, ktoré začalo na moje disciplinárne konanie v súvislosti s prerušením tejto schôdze. Mám za to, že uvedené konanie bolo prerušené podľa informácie, ktorú som dostal od predsedu mandátového, skončené, od predsedu mandátového a imunitného výboru pána poslanca Rašiho.

  Dovoľte mi, aby som ešte raz uviedol a navrhol riešenie vzniknutej situácie k prerokovaniu mimoriadnej schôdze po vyslovení nedôvery podpredsedovi vlády Slovenskej republiky a uviedol skutočnosti, ktoré ma priviedli k návrhu, ktorý vám chcem predostrieť.

  Je zrejmé, že Národná rada plní niekoľko medzinárodných povinností. Zajtra nás čaká prvýkrát v histórii národný parlament, bude na pôde Európskeho parlamentu mať prvýkrát poctu priamo rokovať u predsedu Schultza. Čaká nás plenárne rokovanie COSAC-u, napriek tomu sme našli jediný termín na mimoriadnu schôdzu na odvolanie aj predsedu Národnej rady, z ktorej je zrejmé, že nebude možné prejednať predmetnú vec.

  A chcem zdôvodniť návrh, ktorý vám chcem predniesť, aby sme vyhodnotili všetky vzniknuté súvislosti, dosiahli racionalitu, v každom prípade nepopreli možnosť opozície alebo opozičných poslancov rokovať a zachovali demokraciu, aby sme sa uviedli.

  A na základe uvedeného navrhujem, aby sa Národná rada uzniesla, že prerušuje rokovanie 7. schôdze Národnej rady do skončenia septembrovej schôdze Národnej rady, kde predpokladáme, že bude prejednané i odvolávanie Roberta Fica, pretože zajtra podstatná časť poslancov Národnej rady už má plánovanú schôdzu, naplánovanú zahraničnú služobnú cestu.

  Budeme hlasovať o mojom procedurálnom návrhu, prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Reakcie z pléna.

 • Na základe uvedeného som navrhol, aby sa Národná rada uzniesla, že prerušuje schôdzu, rokovanie 7. schôdze Národnej rady do skončenia septembrovej schôdze Národnej rady. Ja som to zrejme a jasne prečítal.

 • Hlasovanie.

 • Konštatujem, prítomných 81 poslancov, za 73, proti žiaden, zdržali sa 2, nehlasovali 6.

  Konštatujem, že sme návrh schválili a prerušujem rokovanie 7. schôdze.

 • Reakcie z pléna.

 • Prerušenie rokovania o 14.14 hodine.