• Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram rokovanie 7. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, ktorú som zvolal podľa čl. 83 ods. 2 ústavy a § 17 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku na žiadosť skupiny 44 poslancov.

  Prosím, aby sme sa pred začatím rokovania prezentovali stlačením hlasovacieho tlačidla.

 • Prezentácia.

 • Ďakujem. Zisťujem, že je prítomných 136 poslancov, teda Národná rada je uznášaniaschopná.

  Na 7. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky budú overovateľmi poslanci Róbert Puci a Natália Grausová. Náhradníkmi budú poslanci Peter Kresák a Peter Pčolinský.

  Na dnešnom rokovacom dni o ospravedlnenie požiadali Katarína Macháčková a pani poslankyňa Jana Nehézová. Na zahraničnej pracovnej ceste je poslanec Národnej rady Peter Osuský.

  Poslanci žiadajú na tejto schôdzi prerokovať návrh na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Kaliňákovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

  Podľa čl. 88 ods. 1 ústavy návrh na vyslovenie nedôvery vláde alebo jej členovi prerokuje Národná rada vtedy, keď o to požiada najmenej pätina jej poslancov, teda program takejto schôdze sa neschvaľuje.

  Návrh má tlač 157.

  Uvedený návrh som podľa § 109 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku pridelil na prerokovanie všetkým výborom Národnej rady s tým, že ako gestorský bol určený výbor pre obranu a bezpečnosť. Taktiež som ho zaslal vláde na zaujatie stanoviska.

  Panie poslankyne, páni poslanci, podávam procedurálny návrh, aby sme dnes rokovali aj po 19. hodine až do úplného prerokovania tohto jediného bodu programu vrátane hlasovania. Je všeobecný súhlas?

 • Reakcia pléna.

 • Ďakujem.

  Prosím, teda pristúpime k hlasovaniu. Prosím, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Ďakujem. Konštatujem, že je prítomných 144 poslancov, za 85, proti 51, zdržalo sa 7, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že sme uvedený návrh schválili, a teda budeme rokovať aj po 19. hodine.

  Teraz pristúpime k samotnému rokovaniu o podanom návrhu na vyslovenie nedôvery.

  Poprosím procedurálny návrh, pani poslankyňa Anna Zemanová.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Podávam procedurálny návrh skupiny 15 poslancov o tom, aby bolo hlasovanie tajné, teda hlasovanie o vyslovení nedôvery podpredsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Kaliňákovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, aby bolo teda tajným hlasovaním.

  Svoj návrh odôvodňujem tým, že napriek tomu, že ja osobne som za, všeobecne za verejnú voľbu, aby sme sa všetci mohli zodpovedne prezentovať pred svojimi voličmi. V tomto prípade ide o odvolanie ministra, ktorý vedie rezort vnútra, pod ktorý patria rôzne vyšetrovacie orgány, a myslím si, že tajné hlasovanie otvorí priestor pre tých poslancov, ktorí majú obavy z prípadných perzekúcií, ak by vyjadrili svoj opačný názor.

 • Ak by som ušetril aj čas rokovania. Máme tu ten návrh. Áno.

  Takže poprosím, pani poslankyňa Viera Dubačová.

 • Ďakujem veľmi pekne. Ja by som iba chcela zistiť, či moje hlasovacie zariadenie fungovalo, lebo som hlasovala. Ďakujem. Neukázalo mi to. Ďakujem. Ešte to neukazuje totižto ma, tak by som...

 • Myslím, že technicky je to v poriadku, pokiaľ pozerám. Dobre. Pán poslanec Martin Poliačik...

 • Prerušenie vystúpenia poslankyňou.

 • Lebo ja som hlasovala a ukazuje mi, že som nehlasovala.

  Danko, Andrej, predseda NR SR

  Áno, áno, určite. Je to v poriadku? Hej. Ďakujem.

  Martin Poliačik, pán poslanec.

 • Ďakujem, pán predseda. Ak bolo vyhodnotené zo strany Národnej rady, že počasie je tak teplé, že treba zabezpečiť pitný režim, ocenil by som, aby ho mali zabezpečený v prvom rade poslanci, lebo tí tu budú sedieť celý čas. Považujem za mimoriadne nenáležité, aby bol pitný režim poskytnutý vláde, ktorá tu bude chvíľku, a poslanci, ktorí tu budú celý čas, nemali čo piť za celý čas.

 • Neviem, ale chcem držať úroveň radšej, dobre?

  Poprosím vás, vzhľadom na to, že procedurálny návrh, ktorý hovorila prvý pani poslankyňa, je v písomnej podobe, a to hlasovanie, teda ja to teraz prečítam, že ho tu mám a následne až teda budeme hlasovať po ukončení rozpravy o možnosti hlasovania, či tajne, alebo verejne.

  Takže vás poprosím, teraz pristúpime teda k samotnému rokovaniu o podanom návrhu na vyslovenie nedôvery. Chcem vás teda informovať, že do začiatku rokovania o tomto bode programu podali poslanci podľa § 39 ods. 8 zákona o rokovacom poriadku návrh, aby o návrhu na vyslovenie nedôvery hlasovalo sa tajne. O tomto návrhu budeme hlasovať po skončení rozpravy.

  Teraz poprosím poslanca Daniela Lipšica, aby ako poverený člen skupiny poslancov návrh uviedol.

 • Rokovanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Kaliňákovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, tlač 157.

 • "Vážený pán minister Kaliňák, ako príslušníkovi Policajného zboru mi neprináleží posudzovať závažnosť medializovaných obvinení a ani dôveryhodnosť vašich tvrdení. Čo sa však nedá prehliadnuť, je fakt, že svojím pôsobením na poste ministra vnútra Slovenskej republiky bez väčších pochybností prehlbujete nedôveru občanov tejto krajiny voči celému Policajnému zboru a jeho schopnosti zodpovedne plniť svoje úlohy. Nazdávam sa, že tieto obavy nie sú neodôvodnené. Aj ja ako príslušník Policajného zboru mám pochybnosti o právnom postavení inšpekcie ministerstva vnútra a rovnako tak aj o nezávislosti Národnej kriminálnej agentúry. Nezdieľam váš postoj k existencii oprávnenia ministra odvolávať policajných funkcionárov bez udania dôvodu ako obhájiteľného prostriedku riadenia.

 • Odmlčanie rečníka.

 • Nedomnievam sa, že vaše vyjadrovanie sa k prebiehajúcim vyšetrovaniam akýmkoľvek spôsobom napomohlo zvýšeniu rešpektu a nestrannosti práce príslušníkov Policajného zboru.

  Nemôžem sa preto čudovať, ak občania tejto krajiny považujú inšpekciu za strážneho psa vášho revíru, výkladnú skriňu kriminálnej zložky NAKA za vašu cvičenú opičku, vaše oprávnenie k odvolávaniu za potvrdenie vášho domínia absolútnej moci naprieč celým Policajným zborom a vaše vyjadrenia k prebiehajúcim vyšetrovaniam za uťahovanie si z našej práce.

  Vzhľadom na súčasné podozrenia vašej osoby je vaše pôsobenie vo funkcii ministra vnútra nemysliteľné bez ujmy na vážnosti Policajného zboru a dôvery v tento štát zo strany jeho občanov.

  V Európe 21. storočia nie je mysliteľné, aby minister vrhal na svojich podriadených takéto podozrenie a nebudil odpor spoločnosti a rovnako tak aj svojich podriadených. Je na pováženie, či vaše pôsobenie vo funkcii plní svoje poslanie. Žiadam vás o prehodnotenie zotrvania na čele rezortu ministerstva vnútra. S úctou k tomu dobrému, čo ste vykonali, poručík magister Miroslav Srholec, vyšetrovateľ Policajného zboru."

  Chodím teraz často na NAKU jednak ako obhajca v niektorých veciach, jednak ako svedok v iných veciach. A musím vám povedať, že pri každej jednej návšteve NAKY za mnou prídu vyšetrovatelia mi povedať, že situácia už je neúnosná, že nevedia, čo majú robiť, že majú mnohé podozrenia, ktoré nesmú vyšetrovať.

  Dnes nie je v stávke koalícia a opozícia. Dnes okrem dôveryhodnosti krajiny je v stávke dôveryhodnosť Policajného zboru. Ak majú mať policajti pocit, že sú len vykonávateľmi špinavej roboty tejto vlády, a ten pocit mnohí policajti dnes majú, tak je ohrozená dôveryhodnosť ľudí v zabezpečenie bezpečnosti pre túto krajinu. Keď už pre nič iné, ale by mi záležalo na dôveryhodnosti Policajného zboru, tak si myslím, že by minister vnútra už dávno nemal byť vo svojej funkcii.

  Čo ste urobili včera s tou policajnou raziou, je znovu, že ste postavili policajtov do úlohy bábkohercov v jednom nepodarenom predstavení, popri ktorom by vianočný večierok mojich synov v škôlke bol predstavením v milanskej La Skale. A vy poctivých, čestných policajtov, s nimi zametáte dlážku, v šanc dávate ich kredit, ich dôveryhodnosť a dnes rozkladáte najkľúčovejšiu bezpečnostnú zložku v tejto krajine tvrdošijným obhajovaním ministra vnútra vo funkcii. Porozprávajte sa s policajtami, s hliadkami, keď vás zastavia, s poriadkovou políciou, s vyšetrovateľmi vo svojich regiónoch, aká je dnes situácia?

  V minulom volebnom období počas odvolávania Roberta Fica z funkcie zaznela v parlamente aj táto veta: "Táto vláda nevládne, táto vláda je ovládaná." Zaznelo to v súvislosti s extrémne nevýhodným predajom SPP finančnej skupine J&T. Ale tá veta by sa pokojne hodila aj na mnohé iné kauzy bývalej vlády, za ktorými stáli oligarchovia blízki SMER-u.

  V marci tohto roka boli voľby, v ktorých dve tretiny voličov vyjadrili túžbu po zmene. Ale žiadna zmena neprišla. Hoci už SMER nevládne sám a Robertovi Ficovi sa splnil sen o silnej a stabilnej vláde s maximálne dvomi koaličnými partnermi, keďže ten tretí koaličný partner vlastne už pár mesiacov po voľbách je rozbitý úplne na cimpr-campr, kauza Bašternák je usvedčujúcim dôkazom toho, že na Slovensku sa nič nezmenilo. Absolútne nič. Ani táto vláda nevládne, aj táto vláda je ovládaná.

  Ak by bola tretia Ficova vláda iná, daniari, policajti a prokurátori, ktorí v minulosti zmarili vyšetrovanie daňového podvodu Ladislava Bašternáka, by sa museli zbaliť a odísť zo svojich funkcií. Ak by bola tretia Ficova vláda iná, minister vnútra by mal podozrenia preverovať, nie obhajovať. Ak by bola tretia Ficova vláda iná, predseda vlády by sa musel presťahovať sám, iniciatívne a dobrovoľne.

  Len si predstavte opačné garde. Čo by urobil SMER, keby sa v podobnej situácii ocitla vláda Ivety Radičovej? Čo by urobil opozičný poslanec Fico, keby premiérka bývala v byte človeka dôvodne podozrivého z daňových podvodov? Čo by urobil opozičný poslanec Fico, keby sa ukázalo, že som ako minister vnútra robil biznis s takýmto človekom? Čo by urobil opozičný poslanec Fico, keby sa ukázalo, že ďalší člen Radičovej vlády minister obrany bol s takýmto človekom dovolenkovať na Maledivách? A dokonca pomerne nedávno, pred niekoľkými mesiacmi. Budeme ešte o tom hovoriť.

  Veď opozičný poslanec Fico bol schopný odvolávať premiérku v situácii, keď za jej vlády polícia zatkla jej poradcu, vzniesla obvinenie poradcovi, dala ho do väzby a dnes je právoplatne odsúdený. A vy ste ju v parlamente odvolávali za to, že vykonala všetko tak, ako vykonať má. Dala priechod spravodlivosti. Nič neovplyvnila, ničomu nebránila a žiadne vyšetrovanie nemarila. Presný opak toho, čo predvádza súčasná vláda kontinuity a pokroku v súvislosti s Ladislavom Bašternákom.

  Včera, deň pred touto schôdzou, sa udiala policajná razia v priestoroch, ktoré vlastní pán Bašternák. Touto akciou sa polícia a prokuratúra definitívne usvedčili, že Roberta Kaliňáka a Roberta Fica poslúchajú na povel. Kto v tejto krajine verí tomu, že štyri roky po tom, čo mal byť spáchaný daňový podvod, že tri mesiace po tom, čo bolo zverejnené vo všetkých médiách, že kauza sa pod verejným tlakom znovu musí otvoriť, si pán Bašternák ešte niečo vo svojich rezidenciách nechal? Kto v tejto republike verí tomu, že tá policajná razia nebolo jedno spackané predstavenie? Jedno spackané ochotnícke podpriemerné divadlo? Ja som prekvapený, že možno viacerí z vládnych predstaviteľov považujú ľudí za ovce. Že sú schopní proste zjesť úplne všetko, čo im dáte pod nos, aj fiktívnu raziu, akože sa robí deň pred mimoriadnou schôdzou.

  Pamätáte si kauzu Váhostav? Kedy tiež pár dní pred veriteľským výborom urobila polícia akože raziu vo Váhostave, niekoľko týždňov po tom, ako sa začalo tiež pod verejným tlakom vyšetrovanie tej kauzy. Vtedy povedal v deň toho zásahu generálny riaditeľ Váhostavu pán Marián Moravčík na otázku, či raziu čakali, povedal: "Očakávali sme, že niečo také môže prísť."

  Aký je dnes stav vyšetrovania po vyše roku kauzy Váhostav? Čo robí pán Juraj Široký, okrem toho, že chodí ako V. I. P. na policajné prezídium bez toho, aby sa musel legitimovať, aby musel prejsť detektorom, pretože on je verejne známa osoba? On tam má priamy prístup ako minister vnútra, ako policajný prezident.

  Toto je, milé kolegyne, kolegovia zo SMER-u, váš svet. A dnes v tomto pléne máte väčšinu. Aj si ju odhlasujete. Ale dobre viete, že vo verejnej mienke medzi ľuďmi už väčšinu nemáte.

  Deň pred policajnou raziou, v utorok, zasadla koaličná rada. Po jej skončení Béla Bugár vyhlásil: "Verejný tlak mení napríklad aj konkrétne konania vyšetrovateľov, policajtov. Odporúčam vám, aby ste tomu verili." Vážený pán kolega Bugár, ak polícia a vyšetrovatelia menia svoje konanie, ako ste povedali, pod verejným tlakom, ako majú občania veriť tomu, že svoje konania nemenia aj pod politickým tlakom? Pán Bugár tu už nie je.

  Čo je to za nezmysel? Polícia a vyšetrovatelia majú konať tak, ako im to káže Trestný zákon a Trestný poriadok, bez ohľadu na akýkoľvek tlak politický či verejný.

  Spomínal som v úvode množstvo čestných policajtov, vyšetrovateľov a prokurátorov. Na predchádzajúcej schôdzi sa ma pýtal pán poslanec Adamčík zo, z tej nejakej jednej skupinky zo SIET-e, že odkiaľ máme tie informácie a úradné záznamy, či ich kupujeme. Dnes je situácia taká, že na Slovensku ľudom a mnohým čestným aj v orgánoch činných v trestnom konaní dochádza trpezlivosť a sú radi, že tie informácie môžu poskytnúť. Hnevá ich to, keď to chcem povedať, lebo ešte nie sme po desiatej hodine, spisovne a pekne. Veľmi ich to hnevá! A tých informácií bude viac.

  Ale sú, samozrejme, že aj takí, ktorí sa nechajú zneužiť na zametanie káuz pod koberec alebo na nezákonné vyšetrovanie. Budeme zverejňovať ich mená, lebo to sú verejne činné osoby. Ak si ktokoľvek doposiaľ myslel, že urobí nezákonnosť, svinstvo anonymne a jeho meno nebude verejné, tak náš odkaz dnes znie: bude verejné. Aj policajtov, aj prokurátorov, ktorí sa spreneveria svojej prísahe, svojmu sľubu a svojmu poslaniu. Či to je vyšetrovateľka Ujváryová, ktorá pôvodne vyšetrovala, akože vyšetrovala, kauzu Bašternák pred štyrmi rokmi, alebo je to špeciálny prokurátor Kováčik, ktorý už zastavil vyšetrovanie mnohých citlivých káuz dnešnej vládnej koalície, od financovania SMER-u počínajúc. Môžme sa ešte potom k tomu tiež, tiež vrátiť.

  Teraz máme nového vyšetrovateľa, predpokladám, jeho meno ešte nevieme, ale máme aj nového dozorujúceho prokurátora, ktorým je pán Marián Varga v kauze Bašternák. Zaujímavé na tom celom je, že pán Bašternák je podozrivý z daňových zločinov. Na Úrade špeciálnej prokuratúry je osobitný útvar, osobitný odbor ekonomickej kriminality, ktorá rieši všetky daňové trestné činy, s výnimkou pána Bašternáka. Tento prípad riešil pán Kováčik a teraz pán Varga, ktorý ale vôbec nie je na ekonomickej kriminalite, on je pravá ruka pána Kováčika, je na oddelení korupcie ústavných činiteľov a je to ten človek, ktorý zamietol pod koberec kauzu emisie, je to ten človek, ktorý zamietol pod koberec kauzu tunelovania Vojenského spravodajstva. A hádajte, ktorý prokurátor podpisoval príkazy na prehliadky priestorov Igora Matoviča? Prokurátor Varga. To je náhoda, že znovu dostal Bašternáka on?

  Ak dnes niekto hovorí so zdravým úsudkom, že veď počkajme na vyšetrovanie, však sa to bude ťahať, ale budeme čakať a vyšetrujú to príslušné orgány, kto v tejto krajine verí, že v tejto situácii, v akej je polícia a prokuratúra, kde si dosadzujú svojich prokurátorov, svojich policajtov, chobotnica, ktorá tu vládne, pani poslankyňa Pfundtner, chobotnica, ktorá tu vládne, tak si myslím, že zdravý úsudok mať nemôže.

  Ale budeme hovoriť aj ďalej. Včera vykonala fiktívnu raziu NAKA. Riaditeľom jednotky operatívneho nasadenia NAKY je plukovník Peter Šlahor. To meno si zapamätajte, lebo ešte budeme hovoriť o možných jeho spojeniach s pánom Bašternákom. V tejto jednotke je zásahová skupina NAKY, ktorá, predpokladám, bola súčinná včera pri vykonávaní fiktívnej razie u pána Bašternáka.

  Ale poďme ďalej. Ja som minulý týždeň informoval aj generálneho prokurátora o podozreniach, teda vyplývajú z toho, akí prokurátori dozorujú prípad trestného stíhania asistenta poslanca Rajtára Filipa Rybaniča. Keď som si prečítal príkazy na invazívne úkony, ktoré podpisoval pán Bystrík Palovič, tak som si spomenul, že jeho menovec, jeho otec, ktorý pôsobí na inej prokuratúre, za vašej druhej vlády nezákonne stíhal dnešných dvoch poslancov opozície - pána poslanca Grendela a pána poslanca Krajniaka. To nehovorím ja, že nezákonne, to hovorí Generálna prokuratúra. A z úplne evidentných dôvodov! Tento človek má záložné právo alebo mal záložné právo k bytom pána Bašternáka. Náhoda? Jeho syn, ktorý dozoroval kauzu Filipa Rybaniča, má byt v komplexe pána Bašternáka. Náhoda? Nový dozorujúci prokurátor z Krajskej prokuratúry v Bratislave Dr. Pravda má tiež byt v komplexe pána Bašternáka. Náhoda? Vy tomu naozaj veríte? Slovensko dnes ovláda čoraz viac chobotnica mafie a oligarchov. Chobotnica mafie a oligarchov. A useknúť jej chápadlá by malo byť v záujme nás všetkých, viem, že nie úplne všetkých, ale aspoň väčšiny.

  Po včerajšom divadle s policajnou raziou je ešte očividnejšie, aký rozdielny prístup má polícia k ľudom z kategórie "náš človek".

  Pán poslanec, pána Bašternáka som v živote nevidel a pevne verím, že ho uvidím len vtedy, keď náhodou bude vo výkone trestu. Vaši predstavitelia, takmer všetci, sú jeho dobrí kamaráti, ktorí s ním dovolenkovali, kšeftovali a kamarátili sa s nimi, tak tuná chvíľku seďte. Ešte budeme hovoriť ďalej.

  Ja vám poviem o kauze Rybanič a v tom, ako sa odlišne veci na Slovensku stíhajú. Keď podala Tatra banka trestné oznámenie voči svojmu zamestnancovi na NAKU, začalo sa hneď konať. Na druhý deň sa robili invazívne úkony. Bol predvedený, bol príkaz na prehliadku priestorov jeho, domovú prehliadku, o jedenástej mu vzniesli obvinenie, začali ho vypočúvať, povedali mu, že však môže obhajcu mať, jasné, ale potom treba výsluch posunúť na pondelok a do pondelka v CPZ s feťákmi, no, nie je nič moc. Samozrejme, má právo aj odmietnuť vypovedať, ale potom má pokyn prokurátora, aby ho vzal do väzby. Ktorého prokurátora? Bystríka Paloviča.

  V kauze pána Bašternáka sa robia invazívne úkony naoko tri mesiace po tom, ako sa mu verejne oznámi, že vyšetrovanie musíme, žiaľ, obnoviť. Ale poviem to ďalej, lebo bola diskusia minulý týždeň, či kedy bolo minule plénum, o tom, akým spôsobom pán Rybanič konal, nekonal, ja som v tom zaujatý, som jeho obhajcom. Ale pamätáte si na február tohto roku? Keď premiér tejto krajiny na tlačovej konferencii Úradu vlády priniesol daňové dokumenty, ktoré sú chránené daňovým tajomstvom, a zverejnil ich v priamom prenose? Len na pripomenutie alebo možno na ilustráciu, to je rovnaký trestný čin ohrozenia bankového, daňového, poštového, telekomunikačného, obchodného tajomstva. Ten istý trestný čin, tá istá skutková podstata! Pritom je úplne jedno, odkiaľ premiér mal dokumenty, pretože stačí, keď ich úmyselne vyzradí nepovolaným osobám, čo premiér zjavne urobil. Ako sa v jeho veci koná? Už je obvinený, už mu urobili prehliadky doma a na Úrade vlády? Už bol vypočutý? V princípe, či bol vypočutý, neviem, lebo dali sme žiadosť za poškodeného, aby sme mohli nazrieť do spisu, kde nám vyšetrovateľ odpísal, že, žiaľ, pri tomto trestnom čine Igor Matovič nie je poškodený. Poškodeným je verejný záujem na uchovávaní daňového tajomstva. A keďže zákony vykonáva vláda, tak asi poškodený je vrcholný predstaviteľ vlády pán Fico. On je zároveň páchateľ aj poškodený! To je, to je, musím povedať, že sen mnohých trestných obhajcov, aby z páchateľa urobili poškodeného. Sa vám podarilo skvele! Samozrejme, v prípade pána Rybaniča, ktorý nahliadal do účtov Kaliňák, Matovič a tak ďalej, je pán Kaliňák poškodený. A podľa mňa by mal byť v tom procesnom postavení. To je rovnaká skutková podstata, rovnaký trestný čin! Vám to stále nevadí?!

  Odvolávať toho istého člena vlády v priebehu dvoch týždňov sa nestáva bežne. Viedlo nás k tomu poznanie, ako hovorí klasik, "je to ešte horšie, ako sme dúfali". Keď sme začiatkom júna sa pokúšali vysloviť nedôveru Robertovi Kaliňákovi, už vtedy existoval rozsudok dôkazov a silných dôvodov na to, aby bol z funkcie odvolaný. Bolo to zlyhanie polície a prokuratúry v roku 2012 pri vyšetrovaní daňového podvodu. Bolo to zlyhanie inšpekcie ministerstva vnútra pri preverovaní nátlaku na policajtov, ktorí prichytili pána Bašternáka pri dopravnom priestupku. Dnes, samozrejme, po štyroch rokoch sa už preveriť nič nedá, už sa ani telefónne záznamy nedajú preveriť, v princípe už je neskoro, už je všetko vymazané. Potom to bolo nevysvetliteľné správanie finančnej správy, ktoré sa nedá ničím odôvodniť len politickou objednávkou. Pán Imrecze už tri mesiace skúma, prečo nebola podaná sťažnosť, ktorá mala jeden a pol strany, voči uzneseniu vyšetrovateľky Ujváryovej, ktorým bolo trestné stíhanie odmietnuté. Námestník kriminálneho úradu, bývalý, pán Čurilla by k tej veci niečo chcel povedať a povedal, že ak ho zbavia mlčanlivosti, tak on povie, prečo tá sťažnosť nebola podaná. Ale nikto ho mlčanlivosti nezbavil. Len hovoríte, že vyšetrujme, vyšetrujme! Jasné, nech sa vyšetruje, ale čo máme vyšetrovať? Keď nezbavíte mlčanlivosti ani kľúčových svedkov v tom prípade, čo sa bude vyšetrovať? Robíte si srandu?!

  A posledné, čo bolo kľúčové pri minulom odvolávaní, bolo verejné obhajovanie týchto zlyhaní ministrom vnútra. Verejné obhajovanie týchto zlyhaní. Veta, že to bol "svet kešu", sa stala už legendou, už sa stala hitom.

  Dnes toho vieme ešte viac.

  Vieme od minulej schôdze, že polícia a prokuratúra visia na špagáte Roberta Fica a Roberta Kaliňáka. Dôkazom je koaličnou radou oznámená razia vo firmách pána Bašternáka včera.

  Po druhé. Robert Kaliňák nevie vysvetliť zlyhanie polície, prokuratúry a finančnej správy pri preverovaní nadmerného odpočtu DPH, ale ani dopravného priestupku pána Bašternáka.

  Po tretie. Robert Kaliňák zamlčiava pred verejnosťou, že robil biznis s Ladislavom Bašternákom, s človekom, ktorého verejne obhajoval ako minister vnútra. Toto tajomstvo odhalil až zamestnanec Tatra banky Filip Rybanič. Keby nebolo Filipa Rybaniča, dokedy by sme nevedeli a boli by utajované prevody a odkúpenie podielov vo firme Ladislava Bašternáka?

  Po štvrté. Vďaka tejto kauze a vďaka odvážnym ľuďom, ktorí sa už na toto nemôžu pozerať, dnes vieme, že v Bratislave pomaly niet prokurátora, ktorý by nemal byt alebo aspoň záložné právo na nehnuteľnosti Ladislava Bašternáka. Tá chobotnica vzťahov vyvoláva až zimomriavky. Chobotnica, ktorú živíte a kŕmite každým dňom.

  Jeden policajný funkcionár sa už v roku 2012 vyjadroval o Ladislavovi Bašternákovi, že je to váš človek. Dnes vieme, že váš človek nemá problém zavolať svojim známym, keď má problém. Keď volal policajným funkcionárom, aby nemusel zaplatiť 150-eurovú pokutu, komu volal, aby si nemusel, aby si mohol uplatniť miliónové vratky DPH? Komu volal, aby zamietli kauzu pod koberec, aby mu nehrozilo 12 rokov väzenia? A kto jemu včera alebo pred pár dňami volal, že prebehne policajná razia v jeho nehnuteľnostiach?

  Ak by bolo preverovanie kauzy Ladislava Bašternáka dôsledné, tak už len z informácií, ktoré poskytla aj prokuratúra v tejto veci, je zjavné, že by mal byť obvinený. A myslím si, že pri jeho vplyve a bohatstve a tom, že ďalej podniká, hovorím svoj názor, svoj právny názor, by tam boli splnené podmienky útekovej aj preventívnej väzby, ak nie aj kolíznej.

  Pred pár týždňami som prišiel z Prešova, kde bol v útekovej väzbe jeden nešťastný otec z ťažko postihnutého syna, ktorého držali vo väzbe 9 mesiacov, pretože podľa obžaloby mal syna úmyselne usmrtiť tým, že ho odpojil od dýchacích prístrojov. Bol to človek, ktorý celý život poctivo žil, ktorý nikdy od rodiny neutiekol napriek tomu, že sa museli 24 rokov starať o ťažko postihnutého syna. Spolupracoval, mal prácu, napriek tomu bol 9 mesiacov v útekovej väzbe.

  Ladislav Bašternák vo väzbe za vašej vlády nikdy nebude. Nebude preto, že ak by bol vo väzbe a zistil by, že stratil podporu svojich kamarátov, mal by veľkú motiváciu rozprávať. Ak by začal Ladislav Bašternák rozprávať, tak padne táto vláda. A som o tom presvedčený. Kvôli tomu sa budú robiť úkony naoko, ale reálne úkony vedúce k potrestaniu pána Bašternáka za tejto vlády sa nikdy neurobia.

  Viacerí koaliční partneri SMER-u pri vzniku tejto vlády povedali, že hlavným dôvodom tejto koalície je zabrániť nástupu extrémizmu. Ja by som sa rád opýtal poslancov MOST-u a SIET-e, či majú pocit, že dnešná situácia, zotrvanie ministra Kaliňáka vo funkcii, zotrvanie premiéra Fica v byte, v ktorom je, oslabuje alebo posilňuje extrémizmus? Odpoveď na to všetci v tejto sále poznáme. Absolútne všetci. Napriek tomu dnes alebo zajtra, alebo v noci budete hlasovať za dôveru ministrovi Kaliňákovi.

  Predseda vlády Fico k svojmu bytu hovorí, že v princípe robí Slovensku službu, že je v tom byte, lebo on má nárok na štátny byť. To je síce pravdou, ale pravdou je aj tá skutočnosť, že žiaden premiér Slovenskej republiky, bývajúci v Bratislave, si nárok na štátny byt nikdy neuplatnil. Ani Mikuláš Dzurinda, ani Iveta Radičová. Čiže ak sa Robert Fico prezentuje, že robí nejakú osobitnú službu verejnosti, tak klame. Výška nájomného je stanovená v byte, ktorý má 400 metrov štvorcových a 100 metrov štvorcových, na 2 600 eur mesačne. Dnes sa prenajíma byt, ktorý má o 100 metrov štvorcových menej v komplexe Bonaparte, za skoro dvojnásobnú cenu. Premiér hovorí, že on ho musí mať, lebo tam chodia rôzne oficiálne návštevy, ktoré teda nezverejní. Mňa by zaujímalo, aké tam mal oficiálne návštevy, a čo ma ešte zaujímalo, je, že aké by tam prišli oficiálne návštevy teraz do bytu v Bonaparte? Kto taký príde? Premiér Cameron? Ak tam niekto príde, možno, tak možno Robert Mugabe zo Zimbabwe. A keď už sú Robertovia, tak si možno dajú ešte ohňostroj večer. A to je všetko.

  Tým, že sa pán Fico odmieta z bytu vysťahovať, upevňuje podozrenie, ktoré dnes je na úrovni pravdepodobnosti hraničiacej s istotou, že v skutočnosti je to byt Roberta Fica. Viacerí z vás to vedia, ak nie všetci. A že pán Bašternák je len biely kôň, na ktorého je byt napísaný, pretože by premiér nevedel zdôvodniť, odkiaľ dva alebo dva a pol milióna eur získal z legálnych zdrojov, nie vlastnou hlavou, na kúpu tohto bytu.

  Dovoľte mi pár poznámok na záver. Pri minulom odvolávaní nám pán predseda vlády spomenul, že opozícia len šíri nenávisť. Je to veľmi zaujímavé, počúvať človeka, ktorý svoju celú politickú kariéru vybudoval na šírení nenávisti, strachu a závisti. Každé jedny voľby, aj tie posledné, ste budovali len na negatívnych emóciách. Ale nenávisť ku korupcii, rozkrádaniu a zametaniu daňových podvodov pod koberec nie je podľa mňa žiadna neresť a obhajoba alebo zádumčivé tolerovanie týchto káuz nie je žiadna cnosť.

  Dovoľte mi na záver byť aj trochu osobný. Nie vo vzťahu k ministrovi Kaliňákovi, ale celkovo k situácii, ktorá na Slovensku dnes je. Niekedy sa mne, ale určite aj mnohým kolegom a ľuďom na Slovensku zdá, že to, čo sa na Slovensku dnes deje, že je to akoby boj s veternými mlynmi. A myslím, že mnohí z nás už viackrát v minulosti uvažovali, že to nemá zmysel a treba to vzdať, že nebudeme nikdy tak silní a vplyvní, aby sme túto chobotnicu oligarchie a mafie porazili. A mnohí z nás majú aj profesiu, ktorá nás baví. Mňa právo baví, ale zároveň som presvedčený o tom, že musí byť prirodzenou ambíciou každej generácie odovzdať krajinu našim deťom v lepšom stave, než v akom sme ju zdedili od našich rodičov, a teda že máme povinnosť o tú krajinu zabojovať.

  Možno by som to dnes nemal hovoriť, ale by som si možno vyčítal, keby som to nepovedal. Naše deti dnes dostávajú vysvedčenia. Každý z nás má deti v rôznom veku a ja by som bol veľmi nerád, keby raz, keď moji synovia vyrastú, mi povedali, že z tejto krajiny chcú odísť, lebo si nevedia predstaviť kvôli tejto chobotnici vzťahov a záujmov tu slušne žiť, študovať, pracovať, mať vlastnú rodinu. A jediné, čo im chcem povedať, aj keď to možno prehráme nakoniec, je, že sme aspoň zabojovali, že sme nenechali bez boja túto krajinu v rukách oligarchie, mafie a gangstrov!

  Viete, opozícia by sa mohla tešiť, mať takéhoto ministra vnútra. Myslím to vážne, je to ľahký terč a aj vždy bude. Ale v záujme dôveryhodnosti našej krajiny, našej polície, našich bezpečnostných zložiek už dávno z funkcie mal odísť.

  Pán minister, ak vám aspoň trochu záleží na budúcnosti tejto krajiny, na budúcnosti zložiek, ktoré ste dlhé roky viedli, odíďte.

  Ďakujem vám pekne.

 • Dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre obranu a bezpečnosť poslancovi Petrovi Šucovi, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výboroch.

 • Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, ctené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som predniesol spoločnú správu gestorského výboru pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Kaliňákovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (tlač 158), vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím z 24. júna 2016 č. 148 pridelil návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Kaliňákovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (tlač 157), všetkým výborom Národnej rady Slovenskej republiky okrem Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu do určeného termínu konania schôdze. Určil, aby Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský pripravil na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.

  Návrh skupiny poslancov prerokovali v určenom termíne Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Neprijali platné uznesenie, keďže predložený návrh nezískal potrebný súhlas požadovanej nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci do začatia gestorského výboru nepredložil stanovisko o výsledku prerokovania uvedeného materiálu.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť (gestorský výbor) uznesením z 30. júna 2016 č. 18 schválil správu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Kaliňákovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (tlač 157a).

  Súčasne určil poslanca Petra Šucu za spoločného spravodajcu výborov a poveril ho predniesť správu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Kaliňákovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (tlač 157a), na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Súčasťou tejto správy je aj návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pán predseda, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu k predmetnému bodu dnešného rokovania.

 • Ďakujem spoločnému spravodajcovi.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Ako prvý je prihlásený predseda vlády Robert Fico, ktorý požiadal o možnosť vystúpenia so stanoviskom vlády. A v zozname poslancov rečníkov prihlásených do rozpravy písomne je pán poslanec Rajtár, pani poslankyňa Kiššová, Galek, Baránik, Číž, Jurinová, Blahová, Poliačik, Blaha, Cigániková, Mihál, Krajniak, Sloboda, Verešová, Vašečka, Heger, Budaj, Suchánek, Viskupič, Kollár, Zemanová.

  Poprosím, pán predseda vlády, máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, dámy a páni, dovoľte mi, aby som predniesol stanovisko vlády Slovenskej republiky k návrhu skupiny poslancov Národnej rady na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády Robertovi Kaliňákovi, ktorý je poverený riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

  Začnem ale tak ľudsky, ak dovolíte, a poviem, že, pán Lipšic, mňa bolí z vás "srdco" (zasmiatie sa v sále), pretože o dôveryhodnosti toho, čo ste hovorili, svedčí jedna jediná veta, keď ste obvinili moju vládu, že sme sprivatizovali a dali J&T SPP. To je snáď už sen toto. Snáď by sme mohli slovenskej verejnosti povedať, že to bola Dzurindova vláda, ktorá predala SPP francúzskej a nemeckej spoločnosti tak, že síce ste štátu nechali 51 %, ale odovzdali ste 49 % vrátane kontroly.

  Čo má spoločné s tým štát, že nemeckí a francúzski partneri predali svoj podiel a vy nás obviňujete, že my sme niečo sprivatizovali? My sme sa SPP ani nedotkli na rozdiel od vás. Takže dôveryhodnosť (potlesk) celého vášho vystúpenia je presne taká, aká je táto veta, ktorú som teraz v tomto okamihu povedal.

  Mám pre vás dobrú radu, pán Lipšic, ak dovolíte, konečne už, prosím vás, vyhrajte voľby. Prestaňte loziť z jednej politickej strany do druhej.

 • Potlesk a smiech v sále.

 • Skončili ste, skončili ste ako karikatúra, ste podržtaška pána Matoviča.

 • Potlesk a smiech v sále.

 • Nehnevajte sa, dám vám jednu radu, sa pozrite do zrkadla a pochopíte, prečo nikdy nebudete úspešný. Pán Boh...

 • Pán Boh vám nadelil všetku zlosť a nenávisť do vašej tváre. Nikdy nebudete úspešný v slovenskej politike. Nikdy! A môžete robiť, čo chcete, a môžte ešte vymeniť desať alebo jedenásť politických strán.

 • Dám jeden príklad zo života, ktorý sa stal a ktorý je možno dôkazom toho, kto to tu vlastne hovorí. Prepáčte, mám za sebou veľmi ťažké tri dni, tak možno hlasovo už odchádzam, ale toto chcem povedať a poviem. Všetko, čo poviem, je svätá pravda a informovali o tom aj médiá dostatočne, takže môžete ma konfrontovať, ak poviem niečo, čo nie je pravda.

  Pani premiérka Radičová dostala žiadosť a v tej žiadosti bolo napísané, že pýta niekto 300-tisíc eur na dokončenie športoviska Osrblie. Pani Radičová, čo urobila? Zobrala spis a rozhodla o pridelení 300-tisíc eur zo svojej vlastnej dotácie firme, o ktorej v tom čase vedeli na Úrade vlády, lebo to bolo v spise napísané, že majiteľ tej firmy bol dvakrát odsúdený za daňové podvody. Čo je jednoduchá mechanika, došla žiadosť, z rezervy má predsedníčka právo, samozrejme, takúto rezervu uvoľniť, uvoľnila 300-tisíc eur. Krátko na to prichádza poradca predsedníčky vlády do vedľajšej miestnosti a pýta si od majiteľa tejto firmy 10 %, 30-tisíc, čo nakoniec je aj vyplatené.

  Kde ste boli, pán Lipšic?

 • Reakcia z pléna.

 • Ale ja sa pýtam na pani Radičovú, nie na toho nešťastníka. Chcete povedať...

 • Smiech v sále a potlesk.

 • Doznievanie potlesku.

 • Pán Lipšic, prosím vás, predstavte si situáciu, mám tu predsedu zboru poradcov, Vlado, prepáč, ak použijem tvoje meno, veľmi si ťa vážim, ale v tomto prípade to urobím. Predstavte si, že by som ja podpísal 300-tisíc eur nejakej firme a tam by bolo napísané v papieroch, že dvakrát odsúdený za daňové podvody a potom Vlado Faič by išiel do vedľajšej miestnosti, aby od tej firmy si vypýtal 30-tisíc eur. Veď ja by som ani z domu nemohol vyjsť.

  Čo ste urobili? Čo ste urobili? Takto ste roztiahli ruky a neurobili ste absolútne nič.

  Pamätám si na vašu tvár, pán Lipšic, keď sa rozhodovalo o pridelení alebo prenájme budovy daňovému úradu okresným predsedom SDKÚ. Na tlačovej konferencii ste dostali otázku, čo na to hovoríte. Urobili ste toto (rečník roztiahnutím rúk naznačil reakciu), že čo mám povedať. Minister vnútra. No veľký minister vnútra, veľký minister vnútra.

  Takže, prosím, títo páni nás nebudú poučovať, aj nás nemôžu poučovať, pretože napáchali také veci (potlesk), že nemajú ani len právo sa tu postaviť a hovoriť to, čo dnes proti nám hovoria.

  Dámy a páni, prečo bolo podané toto podanie v piatok minulý týždeň? No mali to presne vyrátané, lebo vedeli, že v stredu a v utorok bude summit a že štvrtok a piatok preberáme predsedníctvo Slovenskej republiky v Európskej únii. Namiesto toho, dámy a páni, aby ste tu sedeli a prispievali k tomuto predsedníctvu, tak tu kydáte hnoj, nerobíte nič iné, len robíte zle. Pretože od okamihu, kedy prvýkrát bola vyslovená dôvera podpredsedovi vlády Robertovi Kaliňákovi, sa neudialo nič také, čo vás oprávňuje na opätovné podanie takéhoto návrhu. Vaším cieľom je deštruovať prípravu Slovenskej republiky na predsedníctvo, nič iné ste nesledovali a nesledujete. A sa veľmi tešíte, že keď tu dnes je celá Európska komisia, keď tu zajtra bude šéf Európskej rady, všetci tu budú, že tu tento cirkus budete robiť. No hanbite sa! Toto nie je slovenské, toto nie je ani štátnické.

 • V roku 1992 sa schvaľovala Ústava Slovenskej republiky a môžem povedať, že som asi jediný poslanec v tomto parlamente teraz, ktorý za tú ústavu hlasoval. Ak tu ešte niekto je, nech zdvihne ruku, ale obávam sa, že tu nie je nikto. Asi som jediný.

  Pán Lipšic, vy ste vtedy ešte ťahali dreveného káčera. A chcem vám pripomenúť, že my sme nerátali, že niekto bude takto zneužívať ústavu. Keby sme boli bývali vedeli, že takí ľudia ako vy prídu do parlamentu, tak tam určite dáme ustanovenie, ktoré povie, že nemôžete šesť mesiacov opakovať podanie, ktoré bolo predtým neúspešné. To je hrubé zneužívanie ústavy. Je to hrubé zneužívanie inštitútu vyslovovania dôvery alebo nedôvery ministrovi, z ktorého ste urobili niečo, čo absolútne stratilo na akejkoľvek hodnote len a len vďaka tomu, že tieto návrhy tu predkladáte.

  Dámy a páni, Slovensko je vnímané ako dôveryhodná krajina. A môže sa opozícia smiať, koľko chce, a môže škodiť tomuto obrazu, koľko chce. Klesá nám nezamestnanosť, máme dobrý hospodársky rast. A považujem za veľké víťazstvo v dôveryhodnosti Slovenska, že sa urobila veľká výnimka, nikdy sa nestretávajú počas predsedníctva premiéri a hlavy štátov na území predsedajúcej krajiny, všetky summity sú vždy v Bruseli. Bola výnimka v Lisabone, kedy sa podpisovala Lisabonská zmluva. My sme túto dôveru dostali. Dostali sme ju preto asi, lebo v Bruseli si povedali, no veď hentá banda zlodejov, špín, hajzlov, kreténov a neviem, čo všetko nám hovoríte, tam síce je, ale však my tam pôjdeme, veď nám tie špiny, hajzli, kreténi a zlodeji nevadia. Takto to nefunguje, pán Lipšic! Slovensko je dôveryhodná krajina. A to, že je summit 16. septembra všetkých premiérov a hláv štátov, je známka dôveryhodnosti tohto štátu. A môžete si robiť, čo chcete, na tomto nič nezmeníte.

 • Ani vás len nebudem vyzývať k tomu, aby ste zmenili postoj k predsedníctvu a nejako k nemu prispeli. Čím ste prispeli k takému predsedníctvu, aby dobre prebehlo? No predpokladám, že o dva týždne čaká odvolávanie mňa, potom bude odvolávanie ďalšieho ministra, nič iné nerobíte, len šírite politiku nenávisti, zla, na ničom inom vám jednoducho nezáleží.

  Preto, dámy a páni, mi dovoľte, aby som v tomto duchu, keďže sme v tomto duchu aj pracovali a pracujeme - máme toho veľmi veľa, nemáte ani predtuchy o tom, čo teraz robíme a čo musíme robiť v súvislosti s predsedníctvom, ale vy chcete deštruovať, vy to chcete podkopať, to je váš jediný cieľ -, v tomto duchu sme spracovali aj stanovisko vlády k vašemu návrhu a dovoľte mi, aby som ho prečítal.

  Návrh skupiny poslancov na vyslovenie nedôvery Robertovi Kaliňákovi slovenská vláda dva týždne po tom, ako Národná rada zamietla obdobný návrh, vníma ako vytváranie zlého mena Slovenskej republiky počas predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie. Tak toto sa snáď už ani nemusíme presviedčať, to je tak dnes jasné ako nič. Toto je váš obraz a s týmto obrazom už budete žiť celé toto volebné obdobie.

  Minister vnútra Robert Kaliňák počas svojho pôsobenia podporuje boj proti daňovým podvodom, vznikla Daňová kobra, ktorá tomuto štátu zachránila takmer 90 mil. eur na nevyplatených vratkách DPH.

  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a ministerstvo financií sa pričinili v posledných rokoch o to, aby sa na Slovensku účinnejšie bojovalo s daňovými podvodmi, prijali sa nové opatrenia a nová legislatíva, čo viedlo k zvýšeniu výberu DPH o viac ako 2,5 mld. eur. Pod jeho vedením bol prijatý zákon o verejnom obstarávaní a bolo rozbehnuté elektronické trhovisko, kde počas rok a pol dlhej prevádzky bola úspora 85 mil. eur. Za toto obdobie nebola jediná podozrivá kauza v súvislosti s verejným obstarávaním a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky nakupuje o tretinu lacnejšie, ako sú trhové ceny.

  Skúsenosti a prax ukázali, že pod vedením Roberta Kaliňáka má ministerstvo vnútra aj polícia najlepšie výsledky v histórii samostatného Slovenska, ktoré dnes patrí medzi najbezpečnejšie krajiny Európy. A musím povedať, že má aj dôveru svojich partnerov ministrov vnútra v celej Európe, pretože bude riadiť príslušnú Radu, kde je najťažšia agenda celej Európskej únie, a to je agenda migrácie a bezpečnosti.

  Informácie, ktoré prináša opozícia, už niekoľkokrát vysvetlil pred svojimi koaličnými partnermi, ale aj priamo médiám, a tým podozrenia jasne argumentmi a dôkazmi vyvrátil.

  Na základe uvedeného vláda Slovenskej republiky nesúhlasí s návrhom skupiny poslancov Národnej rady na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády Robertovi Kaliňákovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

  A prosím poslancov za vládnu koalíciu, aby, samozrejme, Roberta Kaliňáka podporili, lebo je to dobrý minister.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem.

  Na vystúpenie pána predsedu vlády je 8, aby som to prerátal, 19, 20 faktických poznámok. Poprosím.

 • Reakcie z pléna.

 • Poprosím, uzatváram možnosť prihlásenia s faktickými poznámkami.

  Poprosím prvého o vystúpenie, pán poslanec Igor Matovič.

 • Pán premiér, neviem teda, zase asi znovu čakáme na to, aby ste odišli mimo zvuku reproduktorov, ale plne verím, že tam vzadu v tej miestnosti, kde to rozdýchavate, tak počujete to, čo teraz hovorím.

  Povedali ste, že my ako opozícia robíme zlé meno Slovenskej republiky počas predsedníctva v Rade Európskej únie. Bohužiaľ, zlé meno robíte vy ako premiér v Európe a predpokladám, že možno ani na svete, a predpokladám, že ani v tej strednej Afrike neexistuje premiér, ktorý by vlastným telom hájil daňové podvody, ktorý by prijímal každý jeden mesiac úplatok viac ako 4-tisíc eur cez zvýhodnený nájom v byte postavenom z daňových podvodov. A preto nie my robíme zlé meno, ale vy robíte najhoršie možné meno Slovenskej republike. V čase, kedy vy ste mali robiť reklamu, robíte hanbu, a preto sa za vás všetci slušní občania na Slovensku hanbia.

 • Reakcie z pléna.

 • Keď ste hovorili niečo o kauze Osrblie a nejakom 30-tisícovom úplatku, či 10-tisícovom úplatku, ktorého páchateľa dal Daniel Lipšic, práveže polícia pod jeho vedením stíhať a tohto človeka zavreli, tak nejako ste nehovorili o slečne, ktorej ste prispeli z rezervy vlády na nechty, nehovorili ste o slečne, ktorá ešte, neviem, tuším Trošková sa volá, ktorá z Úradu vlády priamo z vašej kancelárie písala alibi nejakému masérovi Troškovi, a takisto ste nehovorili ani, ani, či Kostkovi, takisto ste nehovorili ani o samotnom masérovi Kostkovi, ktorému ste prispeli z tejto rezervy vlády. Šírili ste iba nenávisť, nie my ju šírime, vy ste ju šírili pred voľbami aj dnes. A tak som mal trošku pocit, ako by tu vystupoval Mečiar v čase, keď už všetkým bolo jasné, že za chvíľu skončí.

 • Ďakujem pekne. Ja by som si dovolil niekoľko poznámok. No, pán premiér, ja si osobne myslím, že srdce vás nebolí z kolegu Lipšica, ale z toho, že musíte držať Roberta Kaliňáka vo funkcii, a z toho, že sa musíte vysťahovať z bytu Bonaparte, pretože všetci to veľmi dobre vieme, aj vy to veľmi dobre viete, že Robert Kaliňák padne, že je to len otázka času a že je v tej funkcii neudržateľný. A takisto všetci veľmi dobre vedia, aj vy to veľmi dobre viete, že ten byt budete musieť opustiť, o tom som stopercentne presvedčený, všetci to vedia, že ten byt budete musieť opustiť. To je prvá poznámka.

  Druhá poznámka. K Robertovi Kaliňákovi ste nepovedali prakticky nič alebo len veľmi málo. Miesto toho sme boli svedkami, poviem, dosť veľkého množstva verbálnych urážok a to len dokazuje, že ste v koncoch. Pretože takéto vystúpenie, aké ste tu teraz predviedli, vás vôbec necharakterizuje, to bolo veľmi ojedinelé vystúpenie. To znamená, pre mňa osobne to je jasný dôkaz toho, že ste v koncoch, že neviete kam z konopí.

  Tretia poznámka je to, ste hovorili, že ste vôbec vzniesli nejakú výhradu, že kto sa sem dostal alebo nedostal. No veľmi rád by som vám pripomenul, že o tom, kto sa dostane do parlamentu, o tom rozhodujú ešte stále občania Slovenskej republiky, a pevne verím, že to tak zostane aj naďalej.

  A posledná poznámka, ktorú som chcel povedať, je tá, že sa mi veľmi páčilo, ako vám poslanci z koalície tlieskali niekoľkokrát, pomerne dobre boli zohratí, aj keď som si všimol, že nie všetci z koaličných strán zatlieskali. A veľmi sa mi to páčilo, a preto by som využil túto príležitosť na to, aby som vás, páni poslanci, pozval na pondelňajší protest občiansky v Košiciach, ktorý sa uskutoční paralelne s protestom v Bratislave. Prídite im vám vaše dnešné hlasovanie a váš dnešný potlesk, tým ľuďom do Košíc a do Bratislavy, vysvetliť.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán podpredseda. Ja by som takisto chcel nadviazať na kolegu Ľuba Galka a všímal som si, kto tlieska počas tohto fascinujúceho prejavu pána premiéra. Tak tlieskali kolesíci, ktorí tu zostali, hoci tu Kolesíka nemáme, ale kolesíci sú tu stále, ale vaši koaliční partneri, pán premiér, netlieskali ani jeden. To vás chcem len tak upozorniť, aby ste si pozreli video z tohto prenosu, kto za vami stojí, už len 49 vašich posledných verných.

  No škoda, že ste odišli, pretože chcel som sa vás spýtať a urobím to takto teda vo faktickej poznámke, kedy sa vy konečne vysťahujete z bytu daňového podvodníka, v ktorom už niekoľko rokov bývate? Kedy tak konečne urobíte? Respektíve doniesla sa ku mne taká informácia, že vraj tam už tri mesiace fakticky nebývate, takže chcel som sa vás spýtať, ako to vlastne je s tým bytom pána Bašternáka a s vaším podnájmom. Ukážte nám konečne na kameru tú zmluvu o podnájme, ktorú máte s týmto pánom Bašternákom, urobte to! Alebo ešte lepšie, ukážte zmluvu, ktorú máte o podnájme tým 5-tisíc ľuďom, ktorí vás každý týždeň chodia priateľsky pozdraviť pod terasu vášho luxusného bytu. Vyjdite von a ukážte sa im. Ja o vás hovorím, že ste zbabelec a potvrdzujete to aj dnes na tomto rokovaní tým, že ste sa schovali.

 • Už to je tradičné, ja to musím povedať, keď sa rozdeľovala odvaha, tak pán Fico asi v inom rade stál, lebo nevypočuť si ani faktické poznámky na vlastné vystúpenie...

 • Ruch v sále.

 • Pán predsedajúci, poprosím, keby sa ukľudnili vaši poslanci.

 • Poprosím vás, kľud v rokovacej sále.

 • Tak to tu ešte naozaj, to nerobil ani Mečiar, inak tam sa blížime, lebo ak niekto tuná dnes rozpráva, že kto poškodzuje záujmy krajiny a predsedníctvo, lebo hovoríte o nás, že kradneme a korumpujeme a to sa nemá hovoriť, to robil Vladimír Mečiar voči vtedajšej opozícii. A myslím si, že skončíte tak za chvíľku v princípe aj vy.

  Ak zahraničie nemá problém, tak vám, pán premiér, odporúčam jednu vec, však pozvite, keď tu bude summit, nejakého premiéra na večeru do Bonaparte, pozvite ho tam, či príde. Ak to zahraničie nevníma ako problém a všetko je v poriadku, tak prídu, je tam pekný výhľad, máte ich na čo navnadiť. Som zvedavý, ktorý premiér členskej krajiny Európskej únie príde.

  Ale keď som spomínal, len si trošku skúste predstaviť, čo by sa dialo, keby to bolo v opačnom garde, pri premiérke Radičovej, pri mne, veď niektorí vaši poslanci, tí aktívnejší, ktorí dneska budú tuná plamenne rečniť, tým by tento strop nestačil, ako by vysoko skákali. Pán poslanec Blaha, Číž, čo by robili? Viete si predstaviť, čo by robili, máte takú predstavivosť?

  Problém, prečo nemôže pán premiér ministra Kaliňáka odvolať, je, že tu je vážne podozrenie, že pán Bašternák slúži ako automatická pračka peňazí vrcholných predstaviteľov vlády, to je, žiaľ, fakt. A preto keby táto vláda padla a došlo by k zmene, tak si myslím, že by tá zmena nemala len dopad politický, ale by mala aj koncovku trestnoprávnu. A ja som presvedčený, že v nejakom okamihu aj trestnoprávnu koncovku mať bude.

 • Ďakujem. Pán premiér, ktorý tu už nie ste, namiesto obhajoby svojho ministra Kaliňáka ste sa zas znížil len k tomu, že útočíte na druhých a rozhodne to nie je ani štátnické, ani to nie je gesto nejakej slušnosti.

  Hovoríte o predsedníctve Európskej únie, ktoré vraj údajne ohrozuje opozícia. Naše predsedníctvo v prvom rade ohrozujete vy, dávate do hry dobré meno Slovenska, jeho reputáciu. Ako to povedali už kolegovia, v Európskej únii snáď nie je jediný premiér, ktorý by býval v byte človeka, ktorý je podozrivý z daňových podvodov. Ohrozujete predsedníctvo, pretože nechávate vo funkcii ministra vnútra, človeka, ktorý obhajuje transakciu v hotovosti 12 mil. eur s tým, že je to niečo normálne, lebo vtedy bola nejaká iná doba, svet kešu.

  Zavádzate s Európskou radou, ak hovoríte, že všetky stretnutia hláv štátov, Európska rada, sa konajú len v Bruseli a že vám sa podarilo vybaviť Bratislavu. Rok 2009 Praha, rok 2008 Paríž, rok 2002 Kodaň, rok 2003 Atény, rok 2000 Lisabon, rok 1999 Tampere, rok 1999 Kolín, rok 1990 Amsterdam. Predpokladám, že keď vám nerobí problém zavádzať ľudí v takej banálnosti, ako je miesto konania Európskej rady, tak vám nerobí problém zavádzať ľudí aj v podstatnejších veciach. Pán premiér, aj mňa z vás bolí srdce.

 • No, ako to tu bolo povedané, pán premiér klame a je našou povinnosťou na to, že klame, upozorňovať. Ak je to potrebné, tak my na to budeme upozorňovať aj našich kolegov z Európskej únie.

  My tu nie sme na to, aby sme kryli klamstvá Roberta Fica a jeho kolegov vo vláde, a je nám to jedno, že ako sa vláda vyjadrila k nášmu návrhu na odvolanie Roberta Kaliňáka. My, našou povinnosťou voči našim voličom je to, aby sme sa chovali čestne, čo sa nedá povedať o Robertovi Ficovi a, musím povedať, jeho celej vláde.

  Pokiaľ ide o to, čo uviedol Robert Fico, beriem to tak, že nielen Danielovi Lipšicovi, ale nám všetkým, že vyhrajte voľby, no dobre, my sme ich nevyhrali, ale nevyhrali ste ich ani vy. Vy ste vo vláde len vďaka tomu, že zradili tí, ktorí svojim voličom sľúbili, že s vami nepôjdu.

 • Ďakujem za slovo. Pán premiér, ja vám ďakujem za to, že ste jasne poukázali na to, akým manipulátorom s pravdou je pán poslanec Lipšic.

  Hneď v úvode vystúpenia ste spomenuli, čo pán poslanec Lipšic hovoril, že vláda Roberta Fica sprivatizovala SPP. Evidentne sa musíme vracať do minulosti, pretože stokrát opakovaná lož sa ozaj môže stať pravdou. Mladí ľudia, keď boli vtedy deti, si nepamätajú toto obdobie. Ja som v tej dobe spracovávala odbornému poradcovi z týchto tajných zmlúv, tak to pripomeniem. Videla som tie zmluvy, kto vyhral poradcu, a podotýkam, tento poradca dostal za to, že odporučil jedného z jedného, 32 mil. amerických dolárov. V tej dobe v prepočte bol dolár ku korune 40 až 43 korún. Ja poviem tú spodnú hranicu, 40 korún. Čiže poradca Credit Suisse First Boston dostal za to, že odporučil jedného z jedného, 1 000 300 000 slovenských korún.

  Pán poslanec Lipšic bol vtedy ministrom spravodlivosti, že vtedy tie jeho detektívne schopnosti nesiahali do toho, že nepreskúmal, že tento poradca v tom čase, keď radil, mimochodom nemal tú súťaž vyhrať, pretože vo všetkých nastavených kritériách bol na poslednom mieste. Zaujímavé je to, že bol prepojený, bola to dcérska spoločnosť od Credit Suisse. A viete, kto mal najväčšie úložky Credit Suisse? Bolo to vtedy SDKÚ. Jak to, že ste na to, pán poslanec Lipšic ako minister spravodlivosti, vtedy neprišli? To mi je veľkou záhadou. A teraz ste ten najčistejší z čistých.

 • Možno to bude tým, že pán Lipšic nebol ministrom spravodlivosti v prvej Dzurindovej vláde, ale druhej, ale...

 • Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Poprosím vás, poprosím vás, upokojte sa. Prosím, ešte raz zapnite čas pánovi poslancovi Grendelovi.

 • Smiech v sále.

 • Čiže, pani kolegyňa, možno to bude tým, že Daniel Lipšic bol ministrom spravodlivosti v druhej Dzurindovej vláde a nie v prvej.

  Pán premiér, povedali ste, že ľutujete, že pri schvaľovaní ústavy ste nemysleli na to, že niekto bude odvolávať toho istého člena vlády v priebehu dvoch týždňov. No rovnaká škoda, že pri schvaľovaní rokovacieho poriadku Národnej rady nikto nemyslel na to, že nejaký rečník si netrúfne vypočuť ani len faktické poznámky poslancov.

  Pýtali ste sa pána Lipšica, koľko politických strán ešte vymení. No tak si poďme porovnať, koľko politických strán ste vymenili vy a koľko Daniel Lipšic.

 • Komunistická strana Československa, Strana demokratickej ľavice a strana SMER, oproti KDH a hnutie NOVA, 3 : 2 vediete.

 • Reakcie z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Ešte som neskončil. Takže 3 : 2 vyhrávate, pán premiér, nad pánom Lipšicom.

  A povedali ste, že Daniel Lipšic je podržtaška Igora Matoviča. Takéto osobné útoky nie sú úplne mojou šálkou kávy, ale keď už tak, tak za seba hovorím, aj keď sa tak necítim, že radšej budem podržtaška Igora Matoviča, ako Ladislava Bašternáka.

 • Zjavne nastal boj o podržtašku pána Matoviča, všimli ste si.

 • Smiech v sále a potlesk.

 • Aby som teda zareagoval tiež, ak dovolíte, na slová pána premiéra. Pán premiér hovoril o istom farizejstve pána Lipšica. No, viete, ja skutočne nechcem, nechcem zhadzovať nikoho právny názor a už vôbec nie pána Lipšica, a to hovorím úplne vážne preto, lebo pán Lipšic je určite skúsený právnik, ale nerozumiem jednej veci, reagujúc na slová pána premiéra, ako môže sa niekto stotožniť s takým názorom, že porušenie bankového tajomstva pána Rybaniča, ktorého pán Lipšic obhajuje, je prejavom vlastenectva. Tak tomuto naozaj nerozumiem, toto je skutočne čosi nebývalého a to hovorí jeden právnik! Právnik sa stotožňuje s porušením zákona a hovorí o prejave vlastenectva.

  No v takomto prípade je táto schôdza kdesi, kdesi úplne inde, táto schôdza, potom všetci tí, ktorí ju takýmto spôsobom zorganizovali, je predsa prejavom vlastizrady podľa tejto teórie. Prejavom vlastizrady. Preto, lebo má jednu jedinú úlohu podľa nás, môžete mať na to iný názor, je to deštrukcia dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí. O tom to je.

  Pán Lipšic, nestrácajte nervy, nevykrikujte z lavice, budete mať možnosť rozprávať. Ste renomovaný právnik, hráte sa na slušného človeka. Dovolím si už o tom niekedy pochybovať podľa tých vašich vystúpení tuná.

  Čiže títo ľudia chcú deštruovať dobré meno Slovenskej republiky. Táto schôdza podľa tejto teórie je čistá vlastizrada...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom. Potlesk.

 • Ďakujem pekne. No, pán premiér, dosť o ničom prejav, musím povedať, čakala som viac.

 • Smiech v sále.

 • Akože nevyjadriť sa k podozreniam, žiadna pokora k hnevu ľudí, nakoniec ten zbabelý útek a žiadna argumentácia, tak väčšinou robíte väčšie ramená, ale dobre. Váš prejav sa v podstate, bol iba o útokoch, o tom, kto, čo urobil zle v minulosti a tak ďalej. Klasika, to je vaša typická rétorika, osobné útoky.

  Hovorili ste o pánovi Lipšicovi, že teda podľa vás nebol a nikdy nebude úspešný. No ja pokiaľ mám informácie, tak na rozdiel od vás pán Lipšic žil teda z vlastnej výplaty a z peňazí, ktoré si zarobil a ktoré boli závislé na jeho výsledkoch, a teda na rozdiel od vás nežil zo štátnych peňazí a peňazí bežných ľudí a už vôbec nie z peňazí oligarchov (ruch v sále), z ktorých teda žijete vy a celá vaša strana.

  Byť vyše osem rokov premiérom krajiny, kde prekvitá korupcia, nespravodlivosť, bezprávie, kde sú ľudia nešťastní, byť predsedom strany, kde sú poslanci bez vlastného názoru, byť (reakcie z pléna), byť lídrom koalície, ktorá vznikla na základe klamstva, a byť lídrom strany, ktorá získava voličov na základe toho, že im hádže odrobinky toho, čo im najprv ukradne, to podľa mňa nie je vôbec frajerina a vy nie ste frajer, ste zlodej, čo kryje zlodejov, a považujete to za úspech. A to je smutné. Je to hanba vás a všetkých vašich kolegov.

 • Ruch v sále.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. No, pán premiér, evidentne nie ste vo forme a obávam sa, že to srdce vás bolí nie z toho, čo ste počuli od kolegu Lipšica, ale z toho, čo musíte podstupovať. Z toho, že sám musíte prikrývať naozaj evidentné daňové podvody. Je mi vás v podstate ľúto.

  Veľmi ma zaujalo prvých desať minút zhruba, čomu ste sa venovali. Ani veta o tom, čoho sa táto schôdza týka. Ani veta o obhajobe vášho podpredsedu vlády ministra vnútra Kaliňáka. Ani veta o, ja už ani neviem, ako by som to pomenovala, ale, skrátka, pustili ste sa len do minulosti. To ste naozaj tak slabučký, že hryzkáte len do tohto? Veď vy kryjete daňové podvody! Naozaj si to uvedomte, že kryjete daňové podvody a vy robíte hanbu Slovenska tým, že tieto podvody kryjete a chránite. Chránite aj cez bolesť srdca.

 • Ďakujem za slovo. Pán premiér mal pravdu v jednom. Pravdu v tom, keď povedal, že opozícia tu kydá hnoj. Opozícia tu robí svoju robotu, a ak musí kydať hnoj, tak len preto, že niekto tu ten hnoj narobil a nanosil.

 • Chcel by som pána premiéra upozorniť, že porušovanie zákonov, daňových zákonov, je jeden z najťažších porušovaní zákonov a vy sa tomu vôbec nevenujete. Ani ako premiér, ani váš minister. A to je hrubá chyba, pán premiér aj pán minister.

  Chcel by som ešte povedať, že kto škodí Slovensku. Nie ten, kto upozorňuje na prešľapy a porušovanie zákonov, ale ten, kto to skutočne robí.

  A úplne nakoniec len takú drobnosť. Povedali ste, že pán Lipšic nebude nikdy úspešný v slovenskej politike. No na to ja vám môžem povedať len toľko. Ak mám byť tak úspešný ako vy a niektorí vaši ministri, to nechcem. Pretože moje vlastné deti by mi napľuli do tváre.

 • Reakcie z pléna. Potlesk.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán premiér, klasicky, keď príde do tuhého, otočíte a zdupkáte. Dovoľte, aby som poznamenal, že aj komunisti si mysleli, že všetko prežijú, a keď už o tom boli presvedčení, tak prišiel rok 1989 a občania zrušili papalášizmus. Nemáte taký trošku dojem, že aj vy sa správate rovnako ako taký komunistický papaláš?

  Občania Slovenska sa dnes hanbia za vládu, ktorú reprezentujete vy. Ste tretíkrát premiérom tejto krajiny. Tretíkrát ste dali návrh na vymenovanie ministra vnútra Kaliňáka, ktorý dnes momentálne absolútne drzo s vašou podporou vyšetruje sám seba, čomu neveria občania v tejto krajine. Šliapete po princípoch demokracie a potom sa máme čudovať, že občania neveria polícii, súdom? Však do tohto stavu ste túto krajinu dostali vy. Nazdávam sa, že ste stratili morálne právo viesť túto krajinu, rovnako ako Kaliňák viesť ministerstvo vnútra. Nikdy a nikto v žiadnych voľbách vám nedal právo rozkrádať krajinu, ani ministrovi vnútra, aby vyšetroval sám seba.

  A ešte jedna poznámka. Kritizovali ste prenájom budovy Daňového úradu v Košiciach. Pýtam sa vás otvorene, vráťte sa a zodpovedzte, prečo potom s tým istým človekom v Nitre ste urobili veľký biznis s pozemkami pre Jaguar? Vtedy vám vadilo, ale teraz nie, lebo robíte s ním biznis ako s Bašternákom? Na dôchodky nie sú peniaze. Na vyššie platy učiteľov nie sú peniaze. Ale na neoprávnené vratky Bašternákovi sú peniaze. Toto je charakter tejto vlády.

 • Pán premiér, osvojili ste si slovník svojho koaličného partnera a niekoľkokrát ste označili stav alebo činnosť opozície ako deštrukciu. Ja si myslím, že deštrukcia v prvom rade je to, ak premiér Slovenska oslepne a ohluchne. A ďalšou veľkou tragédiou Slovenska je to, ak stratí cit.

  Ste absolútne hluchý a slepý k tomu, že desaťtisíce ľudí majú problém s tým, ako koná človek, ktorého vy vo funkcii chcete silou-mocou udržať. Ak je premiér slepý a hluchý, potom nemáte absolútne žiadne právo rozprávať o tom, ako a kto bude reprezentovať Slovenskú republiku počas súčasného alebo nadchádzajúceho predsedníctva.

  Ono totižto ide o to, že základná otázka alebo bezpečnostná otázka v SMER-e momentálne znie, kto dôležitý ešte nemá byt od Bašternáka? A ďalšia otázka možno v hlavách radových poslancov alebo radových smerákov je, prečo ja nemám byť od Bašternáka? A jediný, kto vie v SMER-e bezpečnostné otázky kvalifikovane zodpovedať a zabezpečiť, je aj radovým poslancom SMER-u jasné, že je to pán Kaliňák. Aj keď hrdý váš SMER, resp. možno Titanic vodu naberá a už nemôžte Kaliňákovu záťaž ďalej obhájiť, je absolútne každému jasné, že práve Kaliňák je zrastený s nosnou konštrukciou rozkrádania, podvodov a vzájomného krytia sa. Myslím si, že ak premiér krajiny stratí cit, ohluchne a oslepne, bude Slovensko pod vašou vládou ďalej...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Dovolím si reagovať na ten úvod pán premiéra, hovoril o SPP. Keďže som sa tejto téme dlhodobo venoval, chcel by som súhlasiť aspoň v tomto s pánom Ficom aj s pani Nachtmannovou. Naozaj nešlo o privatizáciu. Minimálne nie v tom pravom slova zmysle. O čo išlo v skutočnosti? Bolo to bohapusté vytunelovanie tejto spoločnosti. Do rúk J&T ste odovzdali zlaté vajcia a štátu ste nechali stratový predaj domácnostiam na úkor štátneho rozpočtu, teda na úkor nás všetkých.

  V tomto roku sme zistili aj sekundárny účel tohto tunelu, ktoré ako bolo odhalené vďaka podpisu v dokumente, bol iniciovaný práve zo strany J&T a ako to aj správne pomenoval pán Lipšic. Tým účelom bolo, aby ste SPP pred voľbami mohli použiť ako zásterku na korupčné kupovanie hlasov voličov vo forme tzv. vratiek za plyn. Toľko k SPP.

  Ale čo mňa najviacej na vašom príhovore zaujalo alebo zarazilo, a ukázal na to už aj pán Galko, Janka Cigániková, Erika Jurinová, vo svojom vystúpení ste sa ani len slovkom nezmienili o tom, kvôli čomu sme tu dnes. Kvôli odvolávaniu Roberta Kaliňáka pre krytie korupčného škandálu. Čo je dôvod? Kto mlčí, ten svedčí alebo ruka ruku myje?

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pani poslankyňa Verešová.

 • Pán premiér, počas vášho prejavu som premýšľala, že komu hovoríte tie vaše slová. Opozícii asi nie. Ak by ste to hovorili občanom, tak si myslím, že by ste ich mali asi tak za ovce. A pozerala som, že veľmi často dlho pozeráte na svojich vládnych poslancov. Asi ste im potrebovali ešte naozaj dodať odvahu.

  Počas tých troch vlád sa podarilo SMER-u do verejnosti priniesť také dve mantry. Vždy spomenúť Dzurindu a Radičovú a povedať, že keď oni toto robili, tak my môžeme detto alebo ešte viac. A druhú, že ktokoľvek poukáže na to, čo robíme, skritizuje, tak ten šíri nenávisť a polarizuje spoločnosť. Vy to nehovoríte len nám poslancom, to by bolo ešte okej, ale vy toto hovoríte aj občanom, že si to nemajú čo dovoliť. Vy tým veľmi przníte demokraciu. Demokracia nie je o tom, kto vyhrá voľby a kto má väčšinu v parlamente. Demokracia je o občanoch. A vy sa tým občanom vysmievate, ba dokonca im hovoríte, že nespolupracujú, že šíria nenávisť, keď si dovolia poukázať na zlo. Vy ničíte demokraciu.

 • Ďakujem pekne. Páni kolegovia a pani kolegyne, zajtra, zajtra začína predsedníctvo Slovenska v Rade Európskej únie. Zajtra budeme na čele Európy. Žiadna opozícia ani v Mozambiku by si nedovolila takto škodiť dobrému menu vlastnej krajiny. Naozaj.

  Ubližujete Slovenskej republike touto schôdzou a robíte to kvôli štyri roky starej kauze. Keby sa niečo stalo predvčerom, poviem si, v poriadku. Nemôžeme kvôli kauzám teraz, kvôli predsedníctvu teraz ignorovať nejaké kauzy. Štyri roky starú kauzu. Štyri roky!

  A teraz, keď tu niektorí kolegovia vyzývali, že majme rovnaký meter. No tak sa zamyslime. Iveta Radičová, ako spomínal aj pán premiér, Iveta Radičová a kauza jej poradcu. Iveta Radičová dala dotáciu daňovému podvodníkovi. Dotáciu! Ona s ním nerobila obchod. Lebo to je dôvod, prečo tu dneska sme. Že Kaliňák robil obchod s človekom, o ktorom síce ešte nevedel, ale neskôr sa ukázalo, že je podozrivý z daňových podvodov. Ona dala dotáciu už usvedčenému daňovému podvodníkovi! Ako to je možné, pán Lipšic, že ste ju neodvolávali?! Nie, vy ste jej tlieskali ako minister jej vlády. Ako je to možné?

  To isté ďalší prípad. Sulík. Sulík si vypisoval chrumkavučké esemesky s Kočnerom, ktorý je podozrivý z daňových podvodov. Opäť daňový podvodník, opäť kontakt. Ako to, že ste Sulíka neodvolávali?! Ako to?

 • Reakcia z pléna.

 • Boli ste spolu s ním v jednej koalícii, so Sulíkom. Ako je toto možné, že mu tolerujete, že je naďalej na čele SaS, ako je to možné, kolegovia zo SaS-ky, s Kočnerom stretávali sa naozaj ako takí zaľúbenci. Ako je toto možné?

  Ďalej Matovič, tam dokonca ani nie je to, že by on niekomu dával, nejakému daňovému podvodníkovi, peniaze, on sám je daňový podvodník. On sám! Ako to, že je na čele...

 • Ako to, že je na čele opozičnej strany?

  Títo páni nám idú dneska niečo hovoriť?! Sulík, Lipšic, Matovič? Títo? Galko, ktorý odpočúval vlastnú sekretárku?!

  Toto je naozaj trápne, páni kolegovia, hanba vám!

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Musel som sa len dosmiať na tom výleve.

  Ja by som chcel len vecne pripomenúť pánovi premiérovi, že dnes sme tu kvôli odvolávaniu ministra vnútra a vaša úbohá snaha zvaliť vinu za nekonanie, keď vás nachytali na hruškách, a vaša snaha zvaliť toto odvolávanie na snahu deštruovať Slovensko v nadväznosti na prebratie predsedníctva Slovenska v Rade v Európe, je hrubé zavádzanie a fabulovanie. Tu sa stále bavíme o dovolávaní ministra vnútra.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán premiér, mne sa nechce veriť, že vy veríte tomu, čo ste tu dnes predviedol, mne sa tomuto jednoducho nechce veriť. Nie opozícia, pán premiér, je vo vzťahu k nášmu predsedníctvu hanbou, tou hanbou ste vy. Nie je hanbou poukázať na problémy. Problém je, že sa problémy dejú a že sa kryjú a že sa odmieta vyvodiť z nich zodpovednosť. Toto je problém a toto je hanbou. A ak máte vy ešte dnes po tých protestoch tisícov ľudí odvahu toto tvrdiť, tak ste zrejme poriadne mimo reality.

  A ja sa chcem spýtať, pán premiér, vy sa občas stretávate s bežnými ľuďmi? Vy ste sa stretli za posledné mesiace s bežnými ľuďmi a pýtali ste sa ich, čo si o tejto situácii myslia? Lebo my sa s ľuďmi rozprávame a, pán premiér, kamkoľvek prídem, kamkoľvek, či sa stretnem so spolužiakmi, s bývalými kolegami, s rodinou, kamkoľvek prídem, tak sa ma ľudia pýtajú, kde sa vo vás berie tá obrovská arogancia, že kam až vy chcete zájsť a pokiaľ až toto chcete všetko obhajovať. Veď denne vyplávavajú na povrch mnohé informácie a dnes už pomaly je pocit, že neexistuje v SMER-e nikto, kto s pánom Bašternákom buď nebol na dovolenke, alebo nebýva v jeho byte, alebo s ním nemá spoločne založenú firmu, alebo nemá spoločne založenú firmu alebo minimálne nejaký obchod. Pokiaľ vy toto chcete kryť, pokiaľ?!

  Ďakujem.

 • Pán predseda vlády, dobre ste sa pýtal, kto to hovorí. No návrh uvádzal pán kolega poslanec Lipšic, za odvolanie tento návrh. No tak sa pozrime, pán Lipšic, vy ste už dlhé roky v parlamente, ale aj dvakrát ste bol minister, tak sa pozrime na to, ako ste ministroval. Strata dôkazov pri vyšetrovaní starostu Starého Mesta. Prosím vás, ktorému ministrovi sa to ešte stalo, ako vám?

 • Reakcia z pléna.

 • Lebo to bol súkmeňovec, no tak kvôli tomu. Prieskum zvoliteľnosti, či ste pekný, či by vás mladé dámy, staré, škaredé, pekne volili za 2,5 mil. daňových poplatníkov. Pekne. Použitie vodného dela proti demonštrujúcim, ktorí štrajkovali proti Gorile, hmm, pekne, pán minister. Za vášho ministrovania, keď ste bol dvakrát minister, raz spravodlivosti a raz vnútra, vznikla Gorila, gratulujem. Kauza kupovania poslancov, dvaja poslanci HZDS z večera do rána stratili pamäť a prestúpili z HZDS do ANO, gratulujem, aby nepadla vláda. Super, lebo vy ste bol minister.

  Ešte by som možno mal čo hovoriť okolo tých káuz, ale ja si myslím, že vo vysokej politike, keď chcete robiť poriadok, začnite od seba. Skončite vo vysokej politike, už ste toho narobil dosť.

 • Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predseda vlády, spomenuli ste vo svojom vystúpení jedného pána poslanca, a to pána poslanca Lipšica. Spomínali ste ho v tom, akým spôsobom klamal o tom, že my sme privatizovali SPP, aj keď to nebola pravda, ale nie je to len jedna vec, ktorá ho nejakým spôsobom diskvalifikuje na to, aby on bol ten správny moralista.

  Ale bolo to aj dnes v jeho príhovore, alebo keď otvoril túto schôdzu, keď hovoril, že koľko minister vnútra ľudí odvolal bezdôvodne z Policajného zboru. No tak skúsme si povedať aj tie čísla. Pán minister Lipšic, keď bol ministrom vnútra, odvolal 83 príslušníkov Policajného zboru za 18 mesiacov, kdežto minister vnútra Robert Kaliňák 24 príslušníkov Policajného zboru, ale nie za 18 mesiacov, za celé 4 roky.

  A dovolím si použiť naozaj tie slová Roba Kaliňáka, ktoré povedal ešte pri programovom vyhlásením vlády. A dobre takýmto spôsobom označil tých troch najväčších moralistov, ktorých kedy tu Slovenská republika mala. Boli to slová: "pozri, kto to hovorí", "papier znesie všetko" a "skutky a činy".

  Vážený pán predseda vlády, presne máte pravdu, že robia celú túto kauzu teraz pred predsedníctvom Slovenska v Rade Európskej únie, a myslím si, že to je len tým, že nevedia prežiť, že sú naozaj v opozícii. Chcú znevážiť Slovenskú republiku.

  A dobre ste povedali aj na pána poslanca Lipšica a potom aj na vás vo faktickej poznámke reagovali ďalší opoziční poslanci, kde hovorili, že ste boli v niektorých stranách, no len rozdiel medzi predsedom...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom. Potlesk.

 • Čiže faktické poznámky sú skončené.

  Procedurálny návrh - pani poslankyňa Grausová.

 • Áno, ja by som chcela poprosiť, že máme tu 21 iba písomne prihlásených teda prihlášok do rozpravy, ktovie, koľko ich ešte bude ústnych, a preto chcem poprosiť kolegov, aby svoje príspevky čo možno najviac skrátili, pretože všetko sme to už vlastne počuli, nič nového sa až takého neudialo. A chcem ich poprosiť, aby sa zbytočne nepredvádzali, aby sa tu prestali odbavovať a skrátili túto úbohú frašku.

 • Čiže za klub SaS sa prihlásil do rozpravy pán poslanec Rajtár, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážené dámy, vážení páni, so záujmom som si vypočul premiéra Slovenskej republiky Roberta Fica a jeho, aj keď ťažko povedať, ale asi obhajobu jeho ministra vnútra Roberta Kaliňáka.

  Číslom alebo dôvodom číslo jedna, pre ktorý by mal Robert Kaliňák zostať ministrom, je podľa premiéra fakt, že za Daniela Lipšica ako ministra vnútra bola korupčná aktivita promptne vyšetrená a páchateľ bol odsúdený. Je to veľmi, veľmi zvláštny dôvod a povedal by som, že ekvivalentne v šachu, keby bola takáto obrana, tak by bola neúspešná a dokonca si myslím, že takáto forma obhajoby bude neúspešná aj v realite.

  Všimol som si ďalšiu vec, ďalší odkaz pána premiéra a tým bolo, len, preboha, nehovorte o našej korupcii, lebo zahraničie, len o tom nehovorte, nechajte nás to robiť, nechajte to tak, čo sme spravili, len o tom nehovorte. No tá kauzalita sa už nedá zmeniť. Správna kauzalita by bola, nehovorte o tom, lebo sme to nepáchali a nepáchame. To by bola tá správna kauzalita, tá akceptovateľná, ale, bohužiaľ, to, čo sa stalo, sa už nedá vrátiť späť.

  Všimol som si ešte jednu vec v reči premiéra. Doteraz sme diskutovali o tom, či je byt v Bonaparte naozaj Ladislava Bašternáka, alebo Ladislav Bašternák iba biely kôň a byt je v skutočnosti premiérov. Dnes povedal predseda vlády: "Nevyšiel by som zo svojho domu. Nevyšiel by som zo svojho domu." Takže už vieme, komu ten byt, komu ten dom v skutočnosti patrí.

  Idem ďalej. A ideme...

 • Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR

  Poprosím vás, kľud v rokovacej sále. Pán poslanec Galko, poprosím vás.

 • Reakcia poslanca.

 • Poprosím vás, kľud v rokovacej sále. Panie poslankyne, páni poslanci, upokojte sa, nechajte pána poslanca Rajtára vystupovať v rozprave.

  Nech sa páči, pán poslanec, pokračujte.

 • Ďakujem. Ideme do tejto mimoriadnej schôdze s vedomím, že vy koalícia ste už Bašternákovi, resp. pánovi Kaliňákovi, svoju podporu dopredu vyslovili, či už mediálne, alebo na výboroch. Neviem, či sa pán minister zberá niekam preč, či nedokáže počúvať prejavy, odchádza, či nedokáže počúvať prejavy k vysloveniu nedôvery, ide počúvať dozadu, výborne. Schováva sa pred kamerami.

 • Ruch v sále.

 • Ladislav Bašternák je podľa všetkého momentálne najkľúčovejší muž v našom štáte, ktorý vás koalíciu alebo vládu drží priamo či nepriamo za citlivú časť tela. Niet divu, lebo sa tu pomaly odkrýva obraz o širokom pôsobení tohto muža a na ňom naviazaných osôb. Zisťujeme, že má veľmi čulé vzťahy s ministrom vnútra Robertom Kaliňákom, prenajíma byt Robertovi Ficovi, byt od neho zjavne buď kupoval, alebo dostal podpredseda parlamentu Martin Glváč a na povrch vyplávavajú ďalšie a ďalšie skutočnosti. Mimoriadne nepríjemná vec je to, že do tejto kauzy, do tejto aféry a do týchto prepojení sú zapletení aj minimálne niekoľkí prokurátori. Prokurátori, ktorí by mali byť úplne nezávislí. Môj predrečník tu už hovoril o tom, ako prokurátor, ktorý vyšetroval alebo ktorý dal príkaz bleskurýchly príkaz na zadržanie, na domovú prehliadku a tak ďalej v súvislosti s mojím asistentom, ako je prepojený s Ladislavom Bašternákom, ako má byt, ktorý prešiel tiež takou sériou dépeháčkarskou. Len veľmi stručne túto štruktúru tuto predstavím.

 • Rečník zobral do rúk materiál, ukazujúc ho plénu.

 • Začína tu od bloku C, je to len na ukážku. Ten byt pre JUDr. Bystríka Paloviča, ktorý sa tak bleskurýchle angažoval v prípade môjho asistenta, prešiel predtým cez sériu 12 firiem, ktoré majú sídlo na tej istej alebo podobnej adrese a opakujú sa v nich tí istí majitelia a konatelia v nejakých periódach. Je to dépeháčkarská schéma a nakoniec takýto byt s ďalšími priestormi zakotví u prokurátora, ktorý potom je silne motivovaný podporovať Ladislava Bašternáka a likvidovať kohokoľvek, kto príde s čímkoľvek, s čím by sa táto korupčná kauza dala likvidovať.

  Možno táto schéma je príliš zložitá a nie je príliš zrozumiteľná, tak som si pripravil aj takú jednoduchšiu, ak pán minister Drucker hovoril, že jeho manželka, že sa jej na to pýtal, na celú kauzu, a že ona tej kauze nerozumie, tak som si dovolil načrtnúť takúto jednoduchú schému (rečník zobral do rúk materiál, ukazujúc ho plénu), aby teda porozumeli, dám to asi sem viac doľava, aby porozumeli aj poslední ľudia, ktorí tomu ešte nerozumejú. Tu v strede je Ladislav Bašternák, pánovi Kaliňákovi ho nemusím príliš ukazovať, lebo podľa všetkého sa dôverne poznajú s kolektívom svojich ľudí, ako sú ďalší, Blaha, Hrkotáč a ďalší a ďalší, Zemko a ďalší. A tento Ladislav Bašternák robí také veci, ako stavanie bytov, stavanie bytových komplexov a podvody s DPH. Na to, aby robil tieto podvody s DPH, mu ich musí finančná správa, čo sú bývalé tzv. daňové úrady, tieto vratky DPH vyplácať. Nie, bežnému človeku by takéto vratky nevyplácala, pretože, pretože keď si založíte firmu, máte ju tri týždne, stanete sa, zaregistrujete sa na DPH, požiadate si zrazu ako nová firma o 2 mil., nie daňový úrad, finančná správa vám takúto vratku okamžite nevyplatí, pokiaľ tam nemáte svojho človeka, ktorý to teda by vám ako ich človeku vyplatil. Takže máme tu finančnú správu, ktorá bleskurýchle vypláca neoprávnené nadmerné odpočty DPH.

 • Reakcie z pléna.

 • Takéto, áno, áno, váš nominant z roku 2006 na Daňovom úrade Bratislava to vyplatil v roku 2011. Ja sám som na to podával trestné oznámenie na niekoľko desiatok strán. Takže nemusíte mať obavu, že o tom neviem, keďže som sa tomu niekoľko týždňov venoval a dal som veľmi podrobné trestné oznámenie, konkrétne teda na staviteľa Bonaparte, firmu Real Forum Invest, ktorá dostala tú inkriminovanú vratku, o ktorej informoval pán minister Kaliňák porušením daňového tajomstva, tých 3,6 mil.

  Takže tuto v strede je náš človek, ktorý dostáva peniaze, ktoré by nikto iný nedostal z daňových úradov, ešte prv, ako sa dane vyzbierané od slušných ľudí rozdelia na školstvo, zdravotníctvo, cesty a ďalšie priority, ešte prv. Takúto schému si vymysleli, aby nemuseli čakať, kým tie peniaze prejdú cez ministerstvá, cez tendre a nakoniec ich dostanú. Tie peniaze sa zoberú ešte z daňových úradov.

  Následne sa byty, postavené byty a peniaze posúvajú politikom a, bohužiaľ, aj prokurátorom, ktorí - potom čo robia? Páchateľov kryjú a likvidujú oponentov. Likvidujú tých, ktorí by s odhaľovaním korupcie prišli.

  Na tejto strane máme pána ministra vnútra Roberta Kaliňáka, ktorý má pod palcom políciu, NAKU, tzv. špecializovanú políciu. Je tam Robert Fico, ktorý užíva byt, ktorý, diskutovali sme o tom, či je jeho, či Ladislava Bašternáka. Posledná informácia zrejme je podľa jeho slov, že patrí priamo jemu a Ladislav Bašternák by bol iba bielym koňom vo všetkých týchto transakciách.

  Ono by to bolo nakoniec aj veľmi smutné, keby niekto ako Ladislav Bašternák, bývalý zlodej áut, bol najsilnejším mužom minimálne momentálne alebo za posledné roky v štáte. Nebolo by to smutné, pán Kaliňák? Myslím, že by bolo. Takže pravdepodobnejšia verzia, že Ladislav Bašternák bude bielym koňom. Máme tu Martina Glváča takisto prepojeného s Ladislavom Bašternákom a tých známych prokurátorov. Na požiadanie kedykoľvek túto jednoduchú schému opäť, opäť vysvetlím tak, aby nemal nikto žiadne pochybnosti.

  Zažili sme včera tú známu raziu policajnú, ktorá, ak by to nebolo smutné, tak by bola naozaj komediálnou a humornou zložkou toho, čo sa u nás deje. Ten objekt, kam polícia vpadla, nebol ani riadne zabezpečený. Pravdepodobne pár dní predtým sa odtiaľ vynášali šanóny a ďalšie veci a ani počas razie ten objekt nebol vonkoncom zabezpečený. Bol tam voľný priechod. Takže kto chcel, tak mohol z daného priestoru odísť s čímkoľvek zadným vchodom. To len na dotvorenie obrazu, aká paródia, aká paródia tu bola spravená na činnosť Policajného zboru.

  A na tomto mieste chcem povedať a chcem, aby to počuli všetci čestní policajti, že majú podporu mňa aj ďalších opozičných politikov, ktorí im držia palce napriek týmto extrémnym podmienkam, v ktorých musia pracovať a kde sa musia snažiť o to, aby zachovali tie zvyšky spravodlivosti, ktoré sa snažia Robert Fico a Robert Kaliňák z našej krajiny a z nášho systému všemožnými spôsobami vytláčať.

  Táto razia prišla teda tri až štyri mesiace po tom, ako sa začala medializovať kauza Bašternák, a roky po tom, roky po tom, ako sa udiali mnohé závažné skutočnosti, vieme, že pri väčšine Bašternákových firiem to účtovníctvo je už dávno prevedené na nekontaktnú osobu v Maďarsku, Rumunsku, dokonca v Thajskom kráľovstve.

  Pán Bašternák si neužil šestnásť hodín týrania ako môj asistent, ktorý korupciu odhaľoval tak, ako bola jeho povinnosť, ale sa s ním zaobchádzalo v rukavičkách. Tá razia nezodpovedala vôbec tým štandardom takýchto razií, keď niekoho hodia na zem, držia ho tam a robia mu rôzne neprístojné veci. Ale tak, bodaj by to tak bolo, keď je to náš, resp. váš človek.

  Táto akcia bola v duchu toho, čo Robert Fico tiež len prednedávnom, pred pár dňami, nazval navodzovanie dojmu. Budem citovať úplne presne: "Ak je pochybnosť o objektívnom prístupe orgánov činných v trestnom konaní, tak si poďme sadnúť a povedzme, že či vymyslíme niečo nové, pokiaľ ide o kontrolu týchto orgánov." Aby tu vznikol nejaký dojem, nie aby sa tu niečo zmenilo, aby sa reformoval tento skorumpovaný systém, aby tu vznikol nejaký dojem, že naozaj tá polícia, prokuratúra konajú pod nejakou verejnou kontrolou. To bolo presne cieľom včerajšej razie, navodiť nejaký dojem. Myslím, že neúspešne.

  Ako spomínal môj predrečník Daniel Lipšic, podobná razia bola vo Váhostave. Dnešný stav je taký, že človek v pozadí Váhostavu, ale aj dlhodobého rozkrádania štátu Juraj Široký nebol ani len obvinený po jednom roku. A ďalší manažéri, traja boli obvinení, dvaja boli zbavení pred pár dňami obvinenia. To je výsledok navodzovania dojmu, že sa tu niečo deje a že tu je niečo pod verejnou kontrolnou. Nerobme si ilúzie o tom, že Ladislav Bašternák sa nám v lepšom prípade bude vyškierať o nejaký čas niekde z Belize, kde nevydávajú kriminálnikov. V tom horšom prípade sa bude vyškierať niekde tuto z Tupého ulice alebo z ďalších svojich komplexov ako náš človek, ako človek absolútne nepostihnuteľný.

  Neviem, či si to, či už Robert Kaliňák, alebo Robert Fico, uvedomujú, ale nielen oni, ale celá koalícia, lebo vy všetci máte zodpovednosť, nie je to len strana SMER - SD, podporou Ladislava Bašternáka a Roberta Kaliňáka máte zodpovednosť vy všetci. Neviem, či si uvedomujete, že je tu podkopávaná základná dôvera vo fungovanie štátu a predovšetkým vo fungovanie Policajného zboru. Ako sa majú cítiť tie tisíce policajtov, tých čestných policajtov, keď sa na nich hľadí ako na súčasť vládnej mafie, keď sa na nich hľadí ako na niekoho, kto pomáha a chráni vášho koaličného človeka a nie všetkých ľudí, ktorí si to zaslúžia bez rozdielu. Naopak, ak by niekto prišiel s niečím proti korupčnému systému, práve tá polícia, jeho zložka ako NAKA, ho promptne za pomoci prokurátora prepojeného s Ladislavom Bašternákom za pár hodín zlikvidujú. Uvedomujete si túto zodpovednosť?

  Chcel by som sa spýtať všetkých, ale najmä teda členov finančného výboru, ako kolegov pána Ďurovčíka, pána Mojša, pani Sárközy, pána Adamčíka, pána Náhlika a ďalších, aj tých teda, ktorí tu nie sú, pána Kamenického, či si uvedomujú túto svoju zodpovednosť, že tu nejde o jednu osobu Roberta Kaliňáka. Ide tu o dôveru v základné fungovanie štátu a v základnú dôveru o to, či keď ľudia vidia policajtov, či si predstavia mafiu alebo či si predstavia niekoho, kto ich má aspoň teoreticky chrániť a pomáhať im.

  Ak tu niekto hovoril o aktoch vlastenectva alebo ak sme tu aj my hovorili o aktoch vlastenectva, myslím si, že táto schéma, ktorú som predtým ukazoval, by spĺňali znaky aktu vlastizrady. Prokuratúra a prokurátori majú byť nezávislí. Nemajú konať v súlade s daňovým podvodníkom, v súlade s ministrom vnútra a v súlade s niektorými zložkami polície tak, ako konajú.

  Mal by som aj tentoraz pár otázok na pána Kaliňáka, trošku technickejších otázok, tak vás poprosím trochu o trpezlivosť, keďže neboli doteraz príliš zodpovedané. Budú sa týkať firmy B. A. Haus, kde mimochodom pán Kaliňák tvrdil, že nemá žiadne prepojenie ani s firmami, kde figuroval Ladislav Bašternák, ani žiadne ďalšie prepojenie s Ladislavom Bašternákom. Neskôr priznal, že mal cez firmu B. A. Haus, a teda minimálne cez túto firmu.

  Teda podľa dokumentov, ktoré ste, pán Kaliňák, ukázali, vám bol 17. 10. 2013 poskytnutý kontokorentný úver vo výške 500-tisíc. Otázka je, či účelový, bezúčelový. Následne dňa 18. 10. 2013 boli odoslané prostriedky z vášho účtu na účet UniCredit Banky údajne Ladislavovi Bašternákovi. Tieto prostriedky mali byť sčasti použité na splatenie pohľadávok voči tejto firme a sčasti na kúpu obchodných podielov. Aká časť bola za akcie? Aká časť bola za pohľadávku? Mimochodom, pohľadávku, ktorú táto firma vôbec neeviduje. Aký bol účel tej pôžičky pre firmu? Ak bola predmetná pohľadávka od spoločníka spoločnosti, a to som sa už čiastočne pýtal, prečo teda nebola účtovaná medzi záväzkami voči spoločníkom?

  Spýtam sa už iba veľmi stručne a ohľadne ďalších firiem. Máte alebo ste mali, pán minister, donedávna obchodné podiely vo firme Slovenský potravinársky priemysel, a. s., alebo vo firme SFI Property, a. s.? Čiže toľko k otázkam.

  A na možno samotný záver tohto prejavu musím povedať, že ako nový poslanec som sa tešil na svoju úlohu v tom, že budem hovoriť a presadzovať koncepcie dobré pre ľudí, ktorí tu chcú pracovať, podnikať a žiť, veci, ako je rovná daň, ako je odvodový bonus, ako je 40 opatrení, ktoré nič nestoja štát a ktoré zlepšia život na Slovensku a o mnohých ďalších pozitívnych veciach, ktoré by sa tu dali realizovať, a o tom všetkom, čo by sa tu dalo vybudovať.

  Dlho mi či už moji kolegovia, alebo iní ľudia hovorili, že takéto veci sa u nás tak skoro nepodaria, pretože tuto náš štát ovláda mafia, ktorej záujmy sú presne opačné. Jej záujmy sú brať peniaze, na ktoré sa teda slušní ľudia vyskladajú, a použiť ich na čokoľvek uznajú za vhodné. Že je tu chobotnica, ktorá sa nedá osekať. Ako náhle som sa stal poslancom, narazil som na túto chobotnicu. Popravde, myslel som si, že je sofistikovanejšia, že budeme hovoriť o nejakých sofistikovaných oligarchoch, ktorí robia svoje transakcie v zahraniční a cez zahraničie a posielajú nejaké peniaze nejakým maklérom niekde v zahraničí, ktorých vyplácajú ako zisk. Z čoho to? Z Walt Disneyho a podobných svetových firiem. Bohužiaľ, tak, bohužiaľ, bohužiaľ, tá chobotnica je oveľa jednoduchšia, a to je tá slušnejšia verzia slova, oveľa jednoduchšia. Funguje na oveľa jednoduchších princípoch. A mne je o to viac smutno, že takéto niečo tu vôbec môže fungovať. Niečo tak, hovorím to jednoduchším alebo slušnejším slovom, niečo tak jednoduché. Niečo tak jednoduché. A že niečo takto jednoduché je takto ťažké osekať. Ale myslím si, že je to aj mojou povinnosťou a je to aj povinnosťou teda kolegov v opozícii, osekať a rozsekať túto chobotnicu najprv preto, aby sme sa dostali k tým pozitívnym veciam, aby sme tu mohli dávať návrhy na to, ako rozvíjať našu krajinu, ako zoštíhliť štát, ako umožniť ľuďom, ktorí majú záujem sa ľahšie presadiť, aby im štát nehádzal kolená...

 • Reakcia z pléna.

 • Polená, áno, no niektorým rozhadzuje aj cez daňové úrady tie pečené bravčové kolená nie pod nohy, ale na misy, na zlaté misy a niektorým, tým zvyšným slušným ľuďom rozhadzuje kolená, nie, polená pod nohy.

  Dúfam, že o pár mesiacov alebo aby som bol teda realistickejší, pár rokov tu budeme prevažne diskutovať o tých či 40 nápadoch na zlepšenie života na Slovensku, o rovnej dani, o odvodovom bonuse a ďalších veciach, ktoré pohnú našu krajinu tam, kam skutočne patrí, medzi vyspelé a vyspelejšie národy a krajiny. Na to však ten minimálny prvý krok je odvolanie ministra vnútra Roberta Kaliňáka a tej chobotnice v prvom rade, v prvom kroku, ktorá je s ním na ministerstve vnútra, ako je Milan Lučanský, Denisa Saková, Tibor D. Gašpar a ďalší. Lebo tá hniloba štátu ide do takého rozsahu, že napríklad v Nitre sa vyhadzujú normálni policajti a nahrádzajú sa členmi SBS Bonul, do takéhoto rozsahu ide táto hniloba. Strana SMER - SD tu privatizuje aj bezpečnostné zložky štátu takýmto, opäť použijem slušnejšiu verziu slova, jednoduchým spôsobom.

  Takže toľko môj prejav a chcel by som teda vyzvať k tomu, aby v prvom rade títo ľudia odišli, následne aby nastali systémové zmeny, aby sme potom mohli rozprávať o systémových zmenách pre celú krajinu, ktoré uľahčia život normálnym, slušným ľuďom na Slovensku.

  Ďakujme za pozornosť.

 • Na faktické poznámky, á, na rečníka bude reagovať osem? Pozrieme ďalej, či, osem poslancov, posledný pán poslanec Senko, ukončujem možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán poslanec Rajtár, "náš človek", "mafia", "prokuratúra", "polícia", "chobotnica", "prepojenia", tieto slová ste spomínali ixkrát vo vašom diskusnom príspevku. Ja mám taký pocit, že vy a vám podobní asi prešli nejakým mediálnym výcvikom a snažíte sa podsunúť ľuďom do hláv to, čo chcete, aby v nich zanechalo hlbokú pamäťovú stopu.

  Ale poďme teda k tomu nášmu človeku. Už raz som vám to hovoril na schôdzi číslo jedna, keď ste sedeli tuná po mojej ľavici. Spýtali ste sa fakt pána, pána poslanca Lipšica, dvojnásobného exministra, raz ministra spravodlivosti a raz ministra vnútra, kedy dostal prvý nadmerný odpočet DPH pán Bašternák? Kedy dostal prvú vratku DPH vo výške 3,6 mil. eur? V marci 2011 za vlády pani Ivety Radičovej, keď bol minister vnútra váš pán kolega poslanec Lipšic. Nemáte taký pocit, že je váš človek? Snažíte sa podsunúť nám, že je náš človek?

 • Pán poslanec, pán poslanec Rajtár, vlastenec, nevlastenec, váš pán asistent Rybanič, nemáte taký pocit, že tomu chlapcovi ste ublížili? Vážne nemáte pocit, že porušil zákon? Nemáte taký pocit? Nemáte taký pocit, že ste mu poškodili? Že ste poškodili Tatra banke? Toto sú spôsoby, toto sú maniere, ako sa dostať k informáciám? Pán, pán poslanec Rajtár, nehodné, nechutné.

  Pán poslanec Rajtár, nechali ste sa trocha uniesť a povedali ste, odkázali ste tým všetkým, odkázali ste tým všetkým poctivým policajtom, že čestní policajti majú vašu podporu a nemusia sa báť. Pán poslanec Rajtár, som možno o pár minút dlhšie v parlamente ako vy, ale ja musím určite úprimne povedať, že tí poctiví policajti, ktorí robia svoju robotu, si ani nevšimli, že v parlamente sedíte.

  Ďakujem pekne.

 • Pán kolega Rajtár, hovorí sa, že opakovaný vtip už nie je vtipom, a vy ste naozaj nepovedali prakticky nič iné ako to, čo tu už odznelo pred dvoma týždňami. Načo je toto dobré, mi povedzte? Už to dokonca nebaví počúvať ani vašich kolegov z opozície. Kolegovia z opozície, kde ste? Kde ste? Kde je Lipšic, kde je Matovič? Kde sú? Ako je možné, že vy ste zvolali schôdzu a vy tu nie ste ochotní sedieť a počúvať...

 • Reakcie z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Páni poslanci, poprosím o kľud v sále.

 • ... prvý príhovor vášho kolegu Rajtára. Ako je toto možné? Kde ste? Sedia tu akurát tak kotlebovci a sedí tu zopár vás z OĽANO, traja, štyria? Zo SaS piati, šiesti? Je toto vôbec možné? Pozrite sa na SMER! SMER tu sedí.

 • Reakcia z pléna.

 • Ako je toto možné, pani kolegyňa? Ste absolútne demoralizovaní, absolútne demoralizovaní a toto je jasný dôkaz. Nie ste schopní ani sedieť a počúvať vlastného kolegu. Vlastného kolegu, ktorý rozpráva iba tie isté veci, ako je napríklad kauza vratiek z roku 2011. Opäť to potvrdil. Z čias vašej vlády, on vlastne obviňuje vládu Ivety Radičovej! Takisto ako minule obviňoval Sulíka za styky s Kočnerom.

  Tento pán kolega, mali by ste si naňho možno dávať pozor, ide po vás viac než po nás, lebo je úplne očividné, že ide o vaše kauzy. Ide o vaše kauzy.

 • Pán kolega Rajtár, jedna jediná vec sa zmenila za tie dva týždne, jedna jediná, že váš asistent spáchal trestný čin. To je jediná vec, ktorá sa zmenila. A viete, čo mňa desí? Že on tento trestný čin, neverí nikto na Slovensku, že páchal z vlastnej vôle. Každý vie, že tam muselo byť prepojenie s vašou osobou. Toto vie každý. Prosím vás, priznajte sa, nebuďte zbabelec, lebo je podlé zneužívať vlastného asistenta na takúto špinavú robotu. On pôjde sedieť za to, aby ste mali vy päť minút slávy! S týmto chcete žiť?! Pán kolega, ruku na srdce, vedeli ste o tom, že ide páchať trestný čin alebo nie? Povedzte nám.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. No ešte šťastie, že poslanci SNS, SIET-e a MOST-u tu sedia všetci do nohy, ale dovolil by som si tri poznámky.

  Prvá. Jozef, veľmi pekne ti ďakujem za vystúpenie, ktoré si adresoval tunajším bašternákovcom. Ak veľavážení poslanci nevedia, kto sú bašternákovci, tak to je pracovné pomenovanie pre poslancov vládnej koalície. Takže oddnes, prosím pekne, už nie poslanci vládnej koalície, ale zjednodušene bašternákovci. Som presvedčený, že toto pomenovanie sa medzi občanmi Slovenskej republiky veľmi rýchlo ujme.

  Druhá poznámka. Všimol som si, že Robertovi Ficovi tlieskali, niekto tvrdil, že poslanci koaličných strán okrem SMER-u, nie, mne sa zdalo, že niektorí tlieskali, ale smeráci všetci unisono. Teraz už pri tých ďalších vystúpeniach a pri tých poznámkach už tlieska čím ďalej, tým menej smerákov. Poslanci SIET-e, MOST-u a SNS už vôbec. Ktovie, možno sa dočkáme toho, že nakoniec bude tlieskať už len popletený poslanec Blaha, ktorému smeráci tolerujú jeho pomätenú ideológiu a on im na oplátku zasa toleruje ich neideologické kradnutie a podvody.

 • Reakcie z pléna.

 • A tretia poznámka, ktorú by som chcel povedať...

 • Reakcie z pléna.

 • Tretia poznámka, ktorú by som chcel povedať...

 • Poprosím o kľud v sále.

  Galko, Ľubomír, poslanec NR SR

  82.

  Tretia poznámka, ktorú by som chcel povedať, je, že zaniklo tu, prosím pekne, zaniklo tu, som veľmi rád, že si to pripomenul, zaniklo tu, tá, tá tvoja pasáž o slušných a čestných policajtoch, z ktorých včera smeráci na čele s Kaliňákom urobili bábkohercov. Prosím pekne, hanbite sa! Hanbite sa za to, čo ste vykonali včera čestným a slušným policajtom, že ste ich prinútili, aby odohrali vo vašom mene to smiešne a tragikomické divadlo! Hanbite sa!!

 • Pán kolega Rajtár, pre mňa je to len v rovine jedna pani povedala. Mali by ste si uvedomiť, že nie ste vyšetrovateľ, prokurátor ani sudca. A platí prezumpcia neviny. Čo myslíte, sú to moje slová? Sú to slová vašej podpredsedníčky Lucie Nicholsonovej, keď reagovala na obvinenia pána Kováča, ktorý bol jej asistentom. A chcete hovoriť, že rovnaké slová neplatia na obidve strany rovnako? Iný meter platí na vládnu koalíciu, iný platí na vás? Prezumpcia neviny platí iba na vás a vašich ľudí?!

 • Ďakujem. Vážený pán poslanec Rajtár, vy ste bol predkladateľom 7. júna a teraz sedíte ako predkladateľ v podstate takisto, pritom ste hovoril, že také to je jednoduché, tá chobotnica. Voľby boli už 6. marca. Chcem sa opýtať, prečo ste to nepoužili pred voľbami? Prečo to robíte teraz? A máte na to svoj jednoznačný pohľad nielen vy, ale všetci z OĽANO a NOVA a SaS. A keď vám niečo povieme, tam sme okamžite zlí a nemôžme povedať ani, ani vôbec svoj názor.

  Vaše vyhodnotenie, že "by som nevyšiel z domu", je pre mňa úbohé, že podľa toho niekto vlastní byt? A tým, že ste pomenovali všetkých prokurátorov v podstate v Bratislave, že majú Bašternákov byt, skúste to povedať na verejnosti, aby vás mohli žalovať. Skúste to povedať na verejnosti, aby to mohli žalovať!

 • Takisto aj pán poslanec Lipšic to hovoril.

  Hovoríte o razii, že aká bola vlastne. Keď nebola žiadna, tak nebola žiadna razia, a keď ste spomínali razie, tak ste nespomínali raziu u pána Matoviča. To vás, to vás jednoducho obchádza. Na veci, ktoré sú dané a jasné, o tých, o tých nechcete hovoriť.

  Bolo tu povedané aj to, že pri privatizácii SPP bolo dané 1 200 000 000 slovenských korún poradcovi, ktorý vybral jedného z jedného. Niekto sa k tomu vrátil z vás? Venuje sa tomu niekto z vás, tejto veci? Je jedno, kto bol ministrom vtedy spravodlivosti, ministrom vnútra, bola to vaša vláda v podstate.

  Takže poprosím vás, majte rovnaký meter na všetkých.

 • Ďakujem veľmi pekne za slovo. Na začiatku tejto faktickej musím povedať, že nepoznám ani pána Bašternáka, ani pána Kočnera. Celý tento prípad alebo sa snažíte nejakým spôsobom spájať s ministrom vnútra Robertom Kaliňákom, že ovplyvňoval vyšetrovateľku pri vyšetrovaní daňových, možných daňových únikov pána, pána Bašternáka. Pán minister vnútra, a môžem to povedať ako aj z pozície bývalého predsedu branno-bezpečnostného výboru, za tie štyri roky, a mali sme rôzne výbory, mali sme rôzne výbory, utajované výbory, kde naozaj minister vnútra žiadnym spôsobom neovplyvňoval vyšetrovanie žiadnych takýchto prípadov. Nikdy sa to, nikdy sa to, nikdy sa to nestalo, nikdy sa to nestalo. Skôr opoziční poslanci vždy chceli do tých aktívnych prípadov vyšetrovania nejakým spôsobom vstupovať a ovplyvňovať.

  Tak ako aj pán Rajtár povedal dnes na vyšetrovateľov, prokurátorov, policajtov, že sú to ľudia, ktorí, ktorí kryjú tu rôzne veci. A chcem povedať to, čo povedal aj Peter Chudík, že povedzte to na verejnosti, a ja vám garantujem, že títo prokurátori, vyšetrovatelia alebo sudcovia podajú na vás trestné oznámenie. Vy nie ste samosudca, vy nie ste samovyšetrovateľ, vy ste poslanec Národnej rady Slovenskej republiky.

  Spomínali ste, že SMER si privatizuje bezpečnostné zložky. Čo bolo potom, keď sa volil generálny prokurátor, čo bolo to, keď váš pán predseda, vašej strany, išiel komunikovať s Mariánom Kočnerom o tom, kto má byť generálny prokurátor? To bolo čo? To bola privatizácia Generálnej prokuratúry, že?

 • Zaujal ma v prejave kolegu Rajtára ten úsek, kedy hovoril o tom, že ctený podnikateľ pán Bašternák drží za citlivé miesta najvyšších predstaviteľov strany SMER - sociálna demokracia, tak ja by som teda doplnil. Pod tými citlivými miestami si možno niekto pomyslí, prepáčte, pohlavné orgány, ale ako vieme, títo najvyšší predstavitelia ich nemajú, v skutočnosti to sú ich peňaženky, tie citlivé miesta.

 • Ruch v sále.

 • Pán poslanec Rajtár, opäť sme nepočuli nič nové, len to, čo tu už odznelo. Boli to len slová, ktoré tu tuším boli povedané pred dvomi týždňami, a opäť zapadajú do vášho scenára, ktorý sa zrejme bude opakovať v nasledujúcom období, a myslím si, že verejnosť to postupne pochopí a odhalí tieto vaše úmysly.

  Pán poslanec, ale podstatné je jedno. Môžte nám povedať, či váš asistent konal na váš podnet, čo sa týka prehliadania účtov, ako zamestnanec banky? A ktoré účty si ešte pozeral? Môžte nám povedať, ešte ktoré účty si pozeral? Pretože vy hovoríte, že to bol postup vlastenectva, ospravedlňujete to. Ale toto nemôžete ospravedlňovať, pretože sa jednalo o veľmi vážny trestný čin. Ide o porušenie a myslím si, že veľmi hrubé porušenie zákona, pretože bankové tajomstvo má svoje opodstatnenie a nemalo by sa a nemôže sa stať určite politickým nástrojom a nástrojom aj politického vydierania. Určite viete veľmi dobre, že bankové tajomstvo môže prelomiť iba príslušný orgán, ktorý je zo zákona definovaný, a to je orgán činný v trestnom konaní a nie asistent poslanca, zamestnanec banky, samoúčelne a možno na príkaz svojho nadriadeného, to znamená poslanca Národnej rady Rajtára.

 • Na faktické poznámky bude reagovať pán poslanec Rajtár, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo. Najprv sa chcem vyjadriť k činnostiam bánk všeobecne. Je základnou povinnosťou zamestnanca banky kontrolovať pochybné transakcie bez ohľadu na to, bez ohľadu na to, akým spôsobom sa o nich dozvedia, teda vrátane z médií. Pochybné transakcie, resp. transakcie medzi pochybnými, pochybnými osobami. Je to základná povinnosť. A podľa medzinárodných regulácií nikdy nespraví zamestnanec chybu vtedy, keď nahlási podozrivú transakciu, ktorá sa nakoniec dokonca ani neukáže ako podozrivá, ale chybu spácha alebo spraví jedine vtedy, ak niečo nenahlási, čo sa dodatočne ukáže ako podozrivé alebo teda až kriminálne.

  Čo sa týka teda poznámok pánov poslancov a paní poslankýň, všeobecne môžem povedať, že som proti korupcii bez ohľadu na to, kedy sa páchala. A mimochodom, Ladislav Bašternák nezačal svoju kriminálnu činnosť ani v roku 2011, ale oveľa, oveľa, oveľa skorej, a to vrátane biznisu s vratkami, s vratkami DPH. Ak tu hovoríte o roku 2011 alebo 2012, hovoríme tu iba o dvoch možno najmedializovanejších prípadoch. Tých prípadov je oveľa, oveľa, oveľa, oveľa viac, pretože tá chobotnica, ktorú tu vaše špičky, špičky strany SMER - SD budovali s malou prestávkou desať rokov, je ozrutná. Je ozrutná! A je príznačné, že nikoho zo strany SMER - SD netrápi vybudovanie takejto korupčnej a podvodníckej chobotnice, chobotnici, ktorá ovláda našu krajinu a ktorej sa musíme nevyhnutne zbaviť.

 • Do rozpravy, o vystúpenie v rozprave požiadala pani poslankyňa Remišová, nech sa páči.

 • Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi začať príkladom, ktorý uvádzajú dvaja autori v jednej vynikajúcej knihe, ktorá sa volá "Prečo národy zlyhávajú?". Mesto Nogales je predelené napoly vysokým plotom. Ak stojíte na severnej strane, nachádzate sa v Nogales, Arizona. Je to časť mesta, ktorá sa nachádza v Spojených štátoch amerických.

 • Na rečnícky pult poslanec Viskupič položil propagačný materiál.

 • Priemerný príjem domácností v tejto časti mesta je okolo 30-tisíc USD ročne, populácia je relatívne zdravá, ľudia sa dožívajú vysokého veku a majú minimálne, väčšina populácie má minimálne ukončené vzdelanie s maturitou. Okrem iných fungujúcich služieb tu vládne právo a spravodlivosť, ľudia sa neboja o svoju bezpečnosť, pretože vedia, že napriek výnimočným prípadom korupcie štát je vždy na ich strane.

  Keď prejdete niekoľko metrov ďalej, ocitnete sa na južnej strane mesta za vysokým plotom a tam je život diametrálne odlišný. Je to časť mesta Nogales, ktorá sa nazýva Nogales, Sonora, a táto časť leží v Mexiku. Napriek tomu, že leží v tej prosperujúcejšej a bohatšej časti Mexika, priemerný príjem domácností predstavuje 1/3 z toho, čo v časti mesta Nogales, Arizona. Väčšina dospelých obyvateľov nemá ukončené ani stredoškolské vzdelanie, mnoho mládeže nechodí do školy, cesty sú v zlom stave, je tam vysoká úmrtnosť detí, ľudia sa dožívajú nízkeho veku. Ešte horšie je to s bezpečnosťou a s právom. Je takmer nemožné otvoriť si nejaký biznis, pretože je veľké riziko, že buď vás okradnú, alebo nedostanete všetky povolenia, ak nepomastíte všetky ruky. Obyvatelia časti mesta Nogales, Sonora, sa stretávajú s korupciou politikov každý jeden deň.

  A autori sa pýtajú, ako môžu byť dve polovičky toho istého mesta také odlišné? Sú tam rovnaké geografické podmienky, rovnaký typ chorôb, ktorý tam prevláda, lebo však baktérie nepoznajú ploty, a nie je to ani ľuďmi. Populácia v oboch častiach mesta má rovnakých predkov, obľubujú ten istý druh jedla, ten istý druh hudby. Ak by sme to zovšeobecnili, panuje tam ten istý druh kultúry. Odpoveďou autorov na to, že obyvatelia žijú v diametrálne dvoch odlišných svetoch, kde v jednom funguje skoro všetko a v druhom za plotom nefunguje skoro nič, sú politické inštitúcie. Sú to dva svety, v ktorých fungujú dva odlišné typy politických inštitúcií. A tie odlišné politické inštitúcie vytvárajú rozdielny typ insanity pre svojich občanov, podnikateľov a firmy, ktoré by tam chceli investovať, a pre obyvateľov, ktorí tam žijú.

  Obyvatelia na severnej strane mesta v časti Nogales, Arizona, majú na svojej strane inštitúcie, o ktorých vedia, že ak politici alebo úradníci zlyhajú, tak bude vyvodená zodpovednosť a budú nahradení. A vedia, že keď sa obrátia na políciu, tak polícia zasiahne rovnako, či to je vysoký funkcionár, alebo je to nejaký obyčajný človek. A ak sa obrátia na súdy, tak tie súdy rozhodnú rýchlo a spravodlivo, pretože samy osebe inštitúcie sú také silné, že sa nedajú uplatiť.

  Prečo túto paralelu spomínam? Pretože dnešná schôdza je o zlyhávajúcich a nefunkčných inštitúciách. Len tak sa mohlo stať, že Bašternákove neoprávnené vratky DPH sa nevyšetrili, pretože niekto na polícii, ktorá vždy má byť na strane ľudí a má pomáhať a chrániť nie jedného nášho človeka, ale všetkých ľudí, vyšetrovanie zastavil. Že sťažnosť, ktorá bola napísaná poctivými úradníkmi, nikdy nebola odoslaná a ostala v zásuvke, pretože niekto nechcel, aby sa podala. Inštitúcia, ktorá má hájiť záujmy všetkých ľudí, zas sa postavila len za toho jedného nášho človeka. A len tak sa mohlo stať, že vysokí predstavitelia polície, ktorá má stáť na strane všetkých občanov rovnako a bez rozdielu, stáli len pri tom jednom našom človekovi, ktorému sa snažili vybaviť nezaplatenie pokuty, pre neho smiešnych 150 eur za to, že ohrozoval spoluobčanov na ceste. A minister, ten, ktorý by v prvom rade mal hájiť záujmy ľudí a byť na strane ľudí, bez hanby na ľudí kašle a hájil záujmy toho ich človeka absurdnými a pre mňa nepochopiteľnými argumentami o tom, že je normálne platiť 12 mil. eur v hotovosti a že všetky kauzy sú vlastne fakt vymyslené.

  Dôvod jeho obhajoby bol dlho neznámy. No nakoniec sa zistilo, že pán minister za záhadných okolností dostáva obrovské platby práve z firmy, ktorá patrila tomuto nášmu človekovi, 260-tisíc eur, ktoré pán Kaliňák dostal z firmy B. A. Haus, je suma, ktorú priemerne zarábajúci učiteľ v tejto krajine zarobí za 27 rokov. Pán minister Kaliňák to dostal v dvoch platbách. Učiteľ na to musí robiť 27 rokov.

  Áno, oprávnene sme sa pýtali, za čo tie peniaze dostal z firmy pána Bašternáka? A medzičasom sa zistilo, teda pod tlakom sa pán minister priznal, že vo firme B. A. Haus, teda tam bol aj jeho kamarát vtedajší minister financií, potom dopravy pán Počiatek a ten tiež dostal vysoké platby, no a pán Kaliňák sa teda priznal, že vlastne on tú firmu teraz teda tiež vlastní. Ukázal nám nejaké papiere a tvrdil, že si zobral z banky pôžičku pol milióna eur, aby si mohol kúpiť akcie práve od tohto nášho človeka pána Bašternáka. A zároveň hovoril, že tie platby sú vlastne splátka nejakej pohľadávky, o ktorej nik nevie, aká je veľká a z čoho pochádza. Pri jeho mnohých a podivných transakciách vyšlo najavo aj to, že porušil zákon. Nie akýkoľvek zákon, ale ústavný zákon o verejnom záujme a nie raz, ale tri roky: 2013, 2014, 2015. V majetkových priznaniach mal podľa zákona uviesť aj existenciu polmiliónovej pôžičky, doklady z Tatra banky všetkým ukázal, aj existenciu pohľadávky. Pán minister to v majetkovom priznaní neuviedol a ešte túto povinnosť zľahčoval. Podľa neho to je nejaká nepodstatná vec, na tlačovej konferencii to tvrdil. Naše majetkové priznania sú síce nedokonalé, no i tak je to jeden z mála nástrojov verejnej kontroly politikov. Pán Kaliňák zlyhal aj tu.

  V krajine, kde dobre fungujú inštitúcie, občania vedia, že politik, čo zlyhal, bude nahradený a bude vyvodená zodpovednosť. V súčasnosti sme svedkami rozpadajúceho sa inštitucionálneho systému.

  Pán Fico, jeho vláda a celá koalícia prispievajú svojím konaním k erózii dôvery vo fungujúce inštitúcie a k erózii inštitúcií samotných. Je nemysliteľné, aby občania mohli mať dôveru v inštitúcie a políciu, ktorá má vyšetriť ministra, ktorý zároveň tejto inštitúcii šéfuje, v inštitúciu, ktorej hlava, pán Kaliňák, obhajuje zubami-nechtami vyšetrovaného človeka a vopred hovorí o nezmyselnosti obvinení. Fakt dépeháčkarské kauzy sú kompletne vymyslené, to sú jeho vlastné slová.

  Posúvanie hraníc politickej morálky je nebezpečné pre celú krajinu. Dnes totiž stojíme na križovatke, či demokratické inštitúcie našej krajiny posilníme, alebo ich budeme postupne likvidovať, rúca dôveru ľudí, že štát vždy stojí na ich strane, pretože oni si ho poctivo platia zo svojich daní, teda okrem toho nášho človeka a jemu podobných.

  Rozhodnutie pána Fica a celej koalície môže mať dlhodobé a ďalekosiahle následky, ktoré pretrvajú aj niekoľko generácií. Škôd komunizmu sme sa nezbavili doteraz a niektoré mečiarovské privatizácie a kriminálnikov riešime do dnešného dňa.

  Pán Fico dnes určuje, na ktorej strane plota budeme stáť za niekoľko rokov, či na tej strane, kde funguje právo a spravodlivosť bez výnimky pre každého a ľudia veria, že štát sa za nich postaví, alebo na tej druhej strane, kde treba byť naším človekom, aby pre vás štát niečo urobil.

  A na záver posledný príklad z tej istej knihy, ktorý ilustruje, aký dopad majú fungujúce inštitúcie na samotný rozvoj krajiny. Teraz to bude na kontraste medzi dvoma mužmi, ktorí patria medzi najbohatších ľudí na svete, a síce Bill Gates a Carlos Slim. Vzostup Billa Gatesa všetci poznáte. Všetci poznáte, ako z malej garážovej firmičky vybudoval jednu z technologicky najinovatívnejších spoločností na svete. A napriek tomu, že Microsoft sa stal silnou a obrovskou firmou, vláde Spojených štátov amerických to nebránilo v tom, aby otvorila voči nemu v roku 1998 proces, kde tvrdili, že zneužíva dominantné postavenie na trhu. Neskôr dosiahli dohodu a Microsoftu dali obrovskú, na tie časy obrovitánsku pokutu.

  Na druhej strane v Mexiku Carlos Slim nezarobil svoje peniaze žiadnou inováciou. Zarobil ich akvizíciou Telmexu, mexického telekomunikačného monopolu, ktorého privatizáciu začal prezident Mexika. Akcie Telmexu získalo konzorcium Carlosa Slima, aj keď, samozrejme, nedal najvyššiu ponuku. Podarilo sa mu dokonca vybaviť, že nemusí za akcie zaplatiť hneď, ale až neskôr použitím dividend tejto firmy. To, čo bolo štátnym monopolom, sa stalo Slimovým monopolom a tak vzniklo jedno z najväčších telekomunikačných impérií na svete a pán Slim sa stal jedným z najbohatších mužov. V nasledujúcich rokoch sa snažili iní telekomunikační operátori podať sťažnosti a žaloby za zneužívanie dominantného postavenia. Nikdy sa im to nepodarilo. Inštitúcie v Mexiku vždy tieto podania, vždy to zamietli. Slim získal svoje peniaze len vďaka prepojeniam na politikov a vďaka klientelizmu.

  Neskôr sa snažil rozšíriť svoje impérium aj do susedných Spojených štátov amerických, a ako bol naučený z Mexika, tak prvú vec, čo urobil, hneď porušil zmluvu s obchodným partnerom. Samozrejme, v Mexiku keby to urobil, tak sa mu nič nestane, lebo však keď má niekto známosti, tak všetko sa dá vybaviť. V USA ho okamžite dali na súd, Slim veľmi rýchlo prehral, veľmi rýchlo dostal pokutu 454 mil. dolárov a Slimovi sa darilo, len keď podnikal v krajine so skorumpovanými inštitúciami, v krajine, kde inštitúcie, právo, poriadok a zákon fungujú, Slim okamžite zlyhal.

  A je príznačné, že v našej krajine sa darí takým podnikateľom, ako je pán Bašternák, ktorí vlastne vôbec nepodnikajú, len točia dookola byty, z nich si uplatňujú odpočty DPH, z ktorých si kupujú ďalšie byty a tie točia ďalej a získajú ďalšie a ďalšie vratky od štátu. Ak by to robili v krajine, kde je zákon, polícia a inštitúcie, tam, kde fungujú, neuspeli by. A tu sa im darí už desať rokov toto robiť. Za výdatnej pomoci politických špičiek SMER-u, ktoré tieto obchody kryjú.

  A obraciam sa na pána Fica, pán Fico, odvolajte ministra Kaliňáka, zreformujte políciu a prokuratúru, aby sme konečne boli krajinou, kde sa darí šikovným a čestným ľuďom a tí, ktorí nás okrádajú, aby sedeli tam, kde majú sedieť. Vo väzení.

  Ďakujem.

 • S faktickými poznámkami 8, 9, 10, posledný pán poslanec Matovič. Ukončujem možnosť sa prihlásiť s faktickými.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Nachtmannová.

 • Ďakujem za slovo. Pani poslankyňa Remišová, v úvode ste ma upútali, to, čo ste rozprávali, ako ste nás tu poučovali, bolo to zaujímavé počúvať, ale zároveň mi to nesedí s tým, že vy neviete, komu od zajtra budeme predsedať.

  Vy ste odpovedali redaktorovi, že budeme predsedať Európskej rade. To isté povedal aj váš predseda Matovič, u neho to beriem, on povedal, že je v týchto inštitúciách domotaný, ale od vás mi to nesedí, lebo vy si v životopise píšete, že ste končili medzinárodné vzťahy v Bruseli. Zároveň 10 rokov ste pôsobili v Európskej komisii. A vy neviete komu predsedáme? Toto je ozaj na pováženie, ale zároveň nás neustále poučujete. Točíte hlavou, áno, je to tak, my predsedáme Rade Európskej únie, už to tu pol roka stále zaznieva. A vy poviete Európskej rade.

  Ďalší kolega z opozície povie, že Rade Európy.

 • Reakcia z pléna.

 • Je to k téme, na začiatku sme boli poúčaní...

 • Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • A ja hovorím, že ako nás môže poúčať človek, ktorý ani nevie, hoci to študoval, komu od zajtra predsedáme. To hovorím úplne k téme.

  Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo. Pani poslankyňa, pred začatím schôdze sa ma jeden redaktor opýtal, že či si myslím, že tie dôvody, ktoré boli povedané, sú dostatočné na to, aby minister vnútra a zároveň podpredseda vlády Slovenskej republiky odstúpil. Na to som mu ja odpovedal, že ak to budú tie dôvody, s ktorými prišla opozícia na predchádzajúcej schôdzi, tak na to dôvod nevidím.

  Bohužiaľ, aj vaše vystúpenie sa stalo len jednou povinnou jazdou, v ktorej ste takmer nič nepovedali. Hyperbolizácia, teda zväčšovanie, zveličovanie hypotézy, rôzne dohady, domnienky, ale to je málo, to je naozaj veľmi málo.

  Pani poslankyňa, skúsim vám uviesť jeden príklad z vášho života. Priezvisko Belošovičová patrilo vám?

 • Reakcia poslankyne.

 • Však ja sa len pýtam. Ak vám patrilo, tak v roku 2006 ste boli hovorkyňou starostu Starého Mesta pána Čiernika. Tento istý pán starosta bol veľkým priateľom so starostom Rače, ktorý bol obvinený z prijatia úplatku a ďalších vecí. Vtedy sedel na stoličke ministra pán Lipšic, záhadne sa nič nevyšetrilo. Ja mám teraz prísť s vašou optikou a ja mám tvrdiť, že vy ste napomáhali organizovanému zločinu? No nebudem to robiť, lebo je to málo, pani poslankyňa.

 • A budem korektný k vám.

  Ďakujem.

 • Ruch v sále.

 • Pani poslankyňa, obhajujete veci, alebo respektíve hovoríte, k daňovej správe ste nepovedali nič, kedy Bašternák mal zarobiť. Ja neviem, či zarobil, alebo nezarobil. Ale odhalenie tohto daňového úniku spravil pán Kažimír, áno, keď to zoberiete z tejto záležitosti. V roku 2012, kedy sa rozpadla daňová správa a celý rok tá daňová správa nefungovala. Neodvolali ste pána ministra Mikloša, ale ani ďalšieho pána ministra, ktorý za to bol tiež zodpovedný, a to bol pán minister Lipšic, ktorý prakticky vedel, že je rozpad daňovej správy a že biele kone budú robiť to, čo robia. Ja teraz neviem, čo robil Bašternák alebo čo robil niekto druhý.

  Prípad vláda Roberta Fica odhalila, spracovala protokol a s tým protokolom vy obídete dneska pána ministra Kaliňáka, pokiaľ by bol zasahoval do vyšetrovania a bol by ovplyvňoval vyšetrovateľov, berem, ale pokiaľ beží vyšetrovanie, vieme veľmi dobre, jak sa dokazovalo trebárs Vareha, koľko rokov trval celý ten spis, aj ten sme otvorili my, neotvorila ho Radičovej vláda alebo proste niekto druhý.

 • Reakcia z pléna.

 • Pán Lipšic, na vašom mieste by som radšej nič nehovoril, pretože vy nemáte morálne právo, berem pani poslankyňu, že má aspoň morálne právo. Vy nemáte žiadne morálne právo ma poučovať, pokiaľ sa týka vecí za vlády, či to bolo zdravotníctvo, alebo ďalšie veci, ktoré boli a ktoré ste sám priznali, že bolo kupovanie zdravotníctva, poslancov a nehovoriac už o tom pri voľbe generálneho prokurátora a ďalších vecí, ktoré tu boli. Takže by som poprosil, keby ste...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem za slovo. Vážená pani poslankyňa, ja som vás včera počul v rádiu, asi v rádiu Vlna, keď som išiel v aute, a tam ste hovorili o tom, že sú ďalšie podozrenia o obchodoch pána ministra Kaliňáka a pána Počiatka so schránkovými firmami s tým, že ste povedala, doslova to asi poviem, z firmy pána Kaliňáka do schránkovej firmy do Luxemburska, naspäť, potom do firmy schránkovej do Anglicka a naspäť.

  Pani poslankyňa, snáď k tomu by malo ešte patriť, o aké akcie išlo, z akej firmy do akej firmy, v akej hodnote, v akom čase, ale to sú len také prázdne slová, aby sa niečo stále povedalo, s tým, že keby ste to povedali v meste Nogales, v tejto severnej časti, tak podľa mňa tí obyvatelia by vás poslali do tej južnej časti.

 • Smiech v sále.

 • No, tak otázka je, kam by vás možno poslal Ondrej Žemba z Popradu, však, pán poslanec Chudík? Ale o tom budeme možno niekedy inokedy hovoriť.

  Pani poslankyňa (ruch v sále), pani poslankyňa, ja by som na vašom mieste na také dosť zúfalé reakcie poslancov SMER-u nereagoval. Zúfalé v zmysle, vy ste robila hovorkyňu mestskej, miestnej časti, kde bol starosta ten a ten, ktorý bol kamarát so starostom tým a tým, ktorý bol - no to už ste naozaj tak zúfalí, že nič iné neviete povedať? Naozaj? Lebo to je prejav akože obrovského zúfalstva, obrovského zúfalstva, vy nemáte vlastne čím argumentovať.

  Faktom je, faktom je, že v tomto stave, a mnohí z vás to dobre viete, by človek podozrivý z takýchto kontaktov, ako má pán Kaliňák, nemohol byť ministrom vnútra ani v Tadžikistane. To je proste fakt.

  Keď spomínal pán poslanec Muňko ešte kauzu Vareha, tak to je tiež príbeh podobný možno pánovi Bašternákovi. Evidentný daňový podvodník, ktorý kvôli kontaktom na daňové úrady a na politiku proste si myslel, že stojí nad zákonom. Za vašej prvej vlády. Obchodoval s lykožrútom, s euroočkami, úplne na hulváta, na drzovku a bol veselo na slobode, kým sme ho za našej vlády nedali tam, kam patrí, a dnes je právoplatne odsúdený. To je aj rozdiel oproti tomu poradcovi bývalej premiérky, že proste, áno, trestná činnosť sa deje. Otázka je, či tých ľudí posielate do basy alebo či v ich bytoch bývate. To je veľký rozdiel, páni kolegovia!

 • Veronika, ja by som ti chcel v prvom rade pogratulovať, tvoja karta v hre zjavne nabila na sile, ale zatiaľ na teba nasadili len slabšie teda kalibre, ale pracuj na sebe a ono sa to časom zlepší. Aj pán Kéry na sebe pracuje a tiež sa časom zlepší.

  Čo by sme (ruch v sále), čo by sme mali ďalej pokračovať, je spomínať tieto porovnania, lebo ale Spojené štáty a Mexiko sú stále príliš ďaleko. Možno by sme mali ísť bližšie. Pred 15 rokmi, keď sa povedalo Estónsko, postsovietska krajina, tak ľudia si tu hovorili, á, ďaleko za nami, dneska sú nám v mnohom príkladom. Keď sa povedalo Rumunsko, tak si ľudia predstavili nejakých pár Cigáňov a koč na rozbitú cestu, dneska, keď sa pozeráme, akým spôsobom u nich pristupujú k trestaniu bývalých politikov za korupciu a prepojenie s miestnou mafiou, tak by nám mohli ísť príkladom. A presne tak isto ako určite tie rozdiely v tých dvoch častiach mestách nevznikli rýchlo a iba pomaličky boli badateľné, vzostup na jednej strane a úpadok na druhej, tak presne to isté sa deje tu. Po 10 rokoch stagnácie na mnohých úrovniach a postupného rozkladu inštitúcií a únosu tohto štátu už sa nemôžme vyhovárať len na komunistov. Mnoho z tých vecí, ktoré jedného dňa budú vyčítané tejto generácii politikov, už sme si zarobili sami. Nie sú dedičstvom totality, nie sú dedičstvom iného myslenia z komunistických čias, už sú dedičstvom prachov a prepojenia oligarchov a vysokých politických hráčov.

 • Ďakujem pekne. Pani kolegyňa, upozornila si na fungujúce inštitúcie. To je asi to, čo od nás každý jeden občan Slovenska očakáva, aby inštitúcie fungovali a neboli ovplyvnené len klientelizmom a ich fungovanie nebolo ovplyvnené len klientelizmom a korupciou. A, bohužiaľ, u nás sme svedkami toho, že štátne inštitúcie, ktoré by mali občanov chrániť a pomáhať im, sú ovplyvnené klientelizmom z radu najvyšších politikov, z radov špičiek politikov. Kryje ich, pomáha, a neviem čo všetko, pán podpredseda vlády Kaliňák.

  Vám, tejto vláde veľmi vyhovuje, že ľudia sú naozaj málo citliví na korupciu, ale vedzte, že tá citlivosť sa zvyšuje. Toho príkladom sú napríklad aj zhromaždenia ľudí, ktorým vadí spôsob, akým túto krajinu riadite, akým túto krajinu ovládate.

  Potom ste tu hovorili o tom, že vlastne nie sú žiadne dôvody, že nič nové sa neobjavilo v tejto kauze. Ja som presvedčená o presnom opaku, že stále viac a viac sa rozkrýva tá pavučina prepojení, toho klientelizmu, na ktorý tuná neustále poukazujeme a ktorý naozaj ničí naše inštitúcie. A je mi strašne ľúto, že náš politik, jeden z najvyšších politikov, odmieta stále zobrať na seba morálnu zodpovednosť. On v pohode obhajuje aj protiústavnosť v tom, že mu je jedno, že konflikt záujmu práve v jeho prípade je úplne zjavný. Je mi ho ľúto.

 • Ďakujem pekne. No, je naozaj zaujímavé sledovať hĺbku tejto diskusie, ktorú nám tu organizujú vážení kolegovia z opozície. Ja som hlboko potešený, že ste nás zoznámili so svojimi dojmami z nesmierne zaujímavej knihy o tých národoch, ako zlyhávajú, len my preberáme predsedníctvo, pani kolegyňa, čiže tento exkurz je celkom zaujímavý a, ale dobre, keby som teda vecne sa zaoberal tým, čo ste rozprávala, vy ste celkom slušná ľavicová aktivistka. Ako vám vadia tí bohatí a sú dobrí bohatí a zlí bohatí. Len pozeral som si ja ten program tej vašej strany, tak jednak tam máte chimérické, ako budete vy zdaňovať oligopoly a neviem čo všetko, ale podnikateľom budete znižovať dane. Budete čistiť podnikateľské prostredie a všetky byrokratické prekážky budete rušiť. A ako ich potom budete chcieť kontrolovať, tých podnikateľov?

  Toto sú drísty, to sú jedny neuveriteľné drísty a tak nezodpovedné v tejto situácii, že naozaj to ťažko nesiem. Viete, tento úsmev, pani kolegyňa, hm, sledujem rád, len žlčou v tejto krajine, kde krivé obvinenie, falošné obvinenie, vedomé klamanie, niečo bolo trestným činom a niečo bolo zásadným etickým prešľapom. Vy tým disponujete a pracujete a spôsobuje vám to nesmiernu zábavu. Mne to zábavu nespôsobuje.

 • Veronika, veľmi pekne ďakujem za tvoje kultivované vystúpenie, ale obávam sa, že tej 6. cenovej, ktorá tu obhajuje daňové zločiny a krytie nášho premiéra týchto daňových zločinov, alebo teda ministra vnútra, že im to nič nepovie. Bohužiaľ, to je jak teflón. Môžeš skúšať akýkoľvek materiál, nič sa na to nechytí.

 • V rozprave vystúpi pani poslankyňa Kiššová, predtým poprosím pani navrhovateľku, keby mohla zbaliť ten, tuná, neviem, ten bilbordík.

 • Reakcie z pléna. Poslanec Matovič odstránil z rečníckeho pultu propagačný materiál.

 • Na faktické poznámky reakcia, pani poslankyňa Remišová, nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne. Pani poslankyňa Nachtmannová, nie, ďakujem, nechcem poučovať, pretože sa mi zdá, že niektorí v tejto sále sú, skrátka, nepoučiteľní. Ale v prvom rade chcem povedať, že ja som hovorila o tom, kde sa konala Európska rada, keď som reagovala na pána Fica, a nekonala sa, skrátka, vždy len v Bruseli.

  Pán poslanec Kéry, áno, tam len toľko, že vy ste asi už zúfalý.

  Pán Muňko, pán Číž, to nič.

  A, pán Chudík, k vám, nič nie je bez dôkazov, všetko je na mojom blogu. Prosím, otvorte si ho, tam sú všetky dokumenty, všetky čísla, akcie, všetky zápisnice z valných zhromaždení. Keď sledujete kauzy, viete, že nič nehovorím bez dôkazov. Takže láskavo si otvorte ten blog, prečítajte si ho a potom môžete hovoriť takéto vystúpenia, aké ste mali.

  A ešte na záver by som niečo prečítala. To je to, čo si príznačne neuvedomuje alebo nechce Robert Kaliňák, nejde o technicko-právnu realitu jeho káuz, ale o dôveryhodnosť inštitúcie, a to dokonca tej najcitlivejšej, policajnej, vyšetrovacej, tej, ktorá je prvým stupňom výkonu spravodlivosti a ktorá je len prvým služobníkom a nie vládcom. Ak to teda nie je morálnou výzvou pre ministra Kaliňáka na odstúpenie, tak by to malo byť politickou povinnosťou SMER-u, ktorý ho nominoval. Rázny a viditeľný príspevok k obnoveniu dôvery k štátu a k zbrzdeniu protifašistických nálad. Príspevok k tomu hymnickému refrénu, čo mi víri hlavou, "zastavme ich, bratia". A viete, kto to povedal? Váš kolega zo SMER-u, pán poslanec Zala.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, členovia vlády, jeden člen vlády, pardon.

 • Reakcia z pléna.

 • Aha, pardon, takže správne som povedala množné číslo, sú dvaja, milí hostia.

 • Reakcia z pléna.

 • Reakcie z pléna.

 • Pán poslanec, vy majte úctu, slovo má pani poslankyňa Kiššová. Pán poslanec...

 • Reakcie z pléna.

 • Vyhlasujem prestávku do 16.10 hod. Prestávka do 16.10 hod.

  Pani poslankyňa, poďakujte... Ďakujem veľmi pekne.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené dámy, vážení páni, budeme pokračovať v rokovaní. Ešte predtým, čo by som odovzdal slovo pani poslankyni Kiššovej, dovoľte, aby som privítal z obce Hermanovce "delegáciu" obce. Buďte vítaní a dúfam, že vám neskazíme náladu.

 • Takže nepokazíme.

  Takže, nech sa páči, pani poslankyňa Kiššová, máte slovo.

 • Ďakujem veľmi pekne. Pre veľký úspech ešte raz. Takže, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, člen vlády a vážení hostia, hovorí sa, a ja sa s tým plne stotožňujem, že úspešná zahraničná politika sa robí doma. Slovensko dnes ale robí doslova katastrofálnu zahraničnú politiku, a to hneď na začiatku svojho predsedníctva, ktoré vláda svojim občanom predstavuje priam ako najväčšiu udalosť hneď po vstupe Slovenska do Únie. Musím konštatovať, že toto sú fakt paradoxy.

  Chcela by som vám preto pripomenúť, že naše vnútropolitické konflikty sú pozorne sledované a vyhodnocované diplomatickými službami, ktoré majú svoje veľvyslanectvá na Slovensku. A čo si myslíte, akú správu do sveta vysielame tým, že sa po tak závažných podozreniach Robert Kaliňák drží svojej ministerskej stoličky, ako keby bol o ňu priklincovaný? A čo si myslíte, akú správu vysielame tým, že sa premiér Robert Fico usalašil v byte kráľa kešu a drží sa tam, ako keby bol tento byt skutočne jeho?

  Dámy a páni, takú správu vysielame, že sa chováme ako jedna smutná banánová republika, ktorej vládni politici odmietajú rešpektovať nielen nepísané, ale aj písané pravidlá. A vy, vládni poslanci a členovia vlády, robíte zo slovenského predsedníctva trápnu potemkinovskú dedinu a chcete, aby sme naším mlčaním do sveta vysielali nepravdivé a falošné signály, ako je u nás všetko v poriadku. No nie je u nás všetko v poriadku. Viete to vy, vieme to my, vedia to občania tejto krajiny a vedia to, bohužiaľ, už aj naši zahraniční partneri. A ja mám z tohto naozaj mimoriadne zlý pocit.

  Keby som ja bola ministerkou vnútra nejakého iného členského štátu Európskej únie, myslela by som si svoje o slovenskej vláde, ktorá ma núti podávať si ruky a sedieť s človekom, ktorý zosobňuje totálny úpadok dobrých mravov, elementárnej ľudskej slušnosti a štátnického rozhľadu.

  Lenže vy svojou falošnou lojalitou a bohvie čím ešte im ministra Kaliňáka doslova vnucujete.

  Dámy a páni, ja sa hanbím za toto všetko a hanbím sa ako občan Slovenskej republiky a hanbím sa aj ako opozičný poslanec. A čo je veľmi nepríjemné, tak nehanbím sa za seba, ale hanbím sa za vás. A chcem sa z tohto miesta našim partnerom v Európskej únii za vaše poľutovaniahodné konanie, resp. možno nekonanie ospravedlniť.

  Na druhej strane snažím sa ten cynizmus, pokrytectvo a bezohľadnosť, ktoré sa doslova vylievajú z vašich koaličných radov do celej krajiny, pozerať ako na ohromný impulz, na impulz, ktorý zmobilizoval a priviedol tisíce slušných ľudí z celého Slovenska na námestie. A ja sa chcem za toto veľmi srdečne poďakovať. Je to vždy lepšie, ako prepadnúť do skepsy a depresie.

  Dámy a páni, na záver mi dovoľte vysloviť jedno také moje osobné varovanie. Ste síce vo väčšine, držíte mocenské páky, môžete sa zatnúť a môžete aj mariť vyšetrovanie, môžete ignorovať dobré mravy, verejný záujem aj politickú kultúru, môžete sa tváriť, že to nevidíte, môžete sa tváriť, že tomu nerozumiete, že to nepočujete a že k tomu nič nepoviete, toto všetko môžete, ale vezmite, prosím, na vedomie, že budete vylúčení zo slušnej spoločnosti, ak už nie ste.

  Nie vy strany, nie strana SMER, nie strana SIEŤ, SNS a MOST - HÍD, ale vy ako ľudia. Vy konkrétne osoby. A vždy, keď sa zjavíte na verejnosti, dámy a páni, budete cítiť, ako vami ľudia opovrhujú.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Na vystúpenie pani poslankyne s faktickými štyria, končím možnosť sa prihlásiť do faktických poznámok.

  Pán poslanec Blaha.

 • Pani kolegyňa, opäť žiadne argumenty, iba emócie, iba nadávky a je veľmi smutné, kam až klesla slovenská opozícia.

  Viete, keď hovoríte o predsedníctve Slovenskej republiky v Rade Európskej únii a keď hovoríte, že politickú situáciu na Slovensku pozorne sledujú a vyhodnocujú diplomati z celej Európy, no oni už vás vyhodnotili. Tak vyhodnotili už SaS-ku, tak vyhodnotili OĽANO. Veľmi dobre vieme, akú má povesť Richard Sulík v Európe, váš šéf. Veľmi dobre vieme, čo si myslia o partii OĽANO. Títo ľudia vás neberú vážne, lebo vy sa vážne brať nedáte.

  Jednoducho takéto niečo, čo robíte vy, že keď pred predsedníctvom odvolávate ministra vnútra, ktorý je našou hlavnou vlajkovou loďou v Európe v boji proti kvótam, tak to je niečo neuveriteľné. To je niečo neuveriteľné!

 • Reakcie z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Vy mu podkopávate nohy a tým podkopávate nohy celému Slovensku, pretože je v záujme Slovenskej republiky, aby sme v Európe vyhrali boj proti kvótam. Robert Kaliňák bojuje už niekoľko mesiacov tento boj aj za nás a vy ho podrážate. To je práve to, čo robíte.

  Zneužívať tému slovenského predsedníctva na takéto trápne politikárčenie, to dokáže naozaj urobiť iba taká opozícia, aká je na Slovensku, a možno maximálne, presne ako vravíte, pani kolegyňa, v nejakých banánových republikách. Lebo vy ste banánovou opozíciou.

  A ja vám poviem príklad z Holandska. Wilders, čo je krajný pravičiar, extrémista, sa dohodol s vládou Holandska, že nebude vyťahovať žiadne kauzy, žiadne škandály a žiadne takéto podobné politikárčenie v čase holandského predsedníctva. Extrémista to dokázal! Extrémista! A nič také nerobil, lebo vedel, že by poškodil dobré meno Holandska.

  Vy, vám nevadí vôbec, že poškodzujete dobré meno Slovenska. Vy spravíte čokoľvek, aby ste sa zviditeľnili. Vy ste horší než extrémisti! To ste.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Janka, ja som veľmi rád, že si poukázala na tú morbídnosť tu prítomných bašternákovcov v tomto parlamente, pretože im nevadí, že my máme ministra vnútra človeka, ktorý má za sebou čulé styky s podvodníkmi a s mafiánmi. Im vadí to, že my o tom hovoríme a že sa o tom dozvie zahraničie. Im nevadí to, že máme ministra vnútra, ktorému po tom, ako nastúpil do funkcie, išli jeho príjmy hore o 1 500 %. A že to nevie vysvetliť. Im vadí to, že o tom rozprávame a že sa o tom dozvie zahraničie. Im nevadí to, že máme ministra vnútra, ktorý sa doslova výpalníckym spôsobom zmocňoval lukratívnych firiem za zostatkovú hodnotu. Im vadí to, že o tom rozprávame a že sa o tom dozvie zahraničie.

  Dámy a páni, to, že to robia poslanci za vládnu stranu SMER, dokážem pochopiť. Však v podstate každý z nich v nejakom Bašternákovom byte býva alebo s ním chodí na dovolenku, alebo ja neviem čo. Ale to,...

 • Reakcie z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • ... že to robia poslanci za stranu SNS, MOST a SIEŤ, to je pre mňa ne...

 • Reakcie z pléna.

 • Všimnite si, ako je meno Bašternák pre nich kontaminované, ako kričia. A pre Kaliňáka a pre Fica to meno Bašternák....

 • Reakcie z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • ... kontaminované nie je. To je veľmi zábavné teraz, čo sa tu deje v tejto sále, dámy a páni.

  A posledná poznámka. Dámy a páni, tu prítomní bašternákovci, dnes je veľký deň, pretože vy tu prerážate morálne dno. Hanbite sa, bašternákovci!

 • Pokrik v sále a potlesk.

 • Pán poslanec Kvorka. Páni poslanci, nie ste v krčme, ani vy, ani druhá strana, tak sa...

 • Reakcie z pléna.

 • Pán poslanec, pán poslanec, to, kto čo hovorí, to je jeho charakteristika. A vy nekričte.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán poslanec Kvorka, nech sa páči, vráťte dve minúty pánovi poslanci.

 • Reakcia z pléna.

 • Pán poslanec Galko, nekričte, nie ste v krčme!

  Pán poslanec Kvorka, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo. Je pravda, že reakciu na pána Galka si neháme na inokedy. Ale ja sa vyjadrím k pani poslankyni Kiššovej.

  Pani poslankyňa, nepovedali ste nič nového. Neustále sa tu trápne opakujete s vecami, ktoré už pomaličky budeme poznať ako Otčenáš. Nepovedali ste nič nového a zaujímavého, čím by ste mohli dokázať, prečo ste vlastne túto nezmyselnú schôdzu zvolali.

  Pýtate sa, že čo si myslíme. No ja vám poviem, čo si myslíme. Myslíme si to, že mali by ste prestať nahrádzať orgány činné v trestnom konaní, pretože vy nie ste určení na to a tak sa správate. Nesúďte tuná ľudí podľa toho, keď nemáte na to dôkazy. To, čo vy rozprávame, je len z ríše snov. Nevyhlasujte porušovanie zákona za vlastenecký čin, a keď idete hovoriť a rozprávať o voľakejsi hanbe, spamätajte sa, nehovorte, veď hovoríte o svojich poslancoch.

 • S reakciou na faktické poznámky pani poslankyňa Kiššová, nech sa páči.

 • Pán poslanec Kvorka, je možné, že som nepovedala nič nové. A je smutné, že vám jednu a tú istú vec treba toľkokrát opakovať a vy jej stále nerozumiete. Ďakujem.

 • Podľa rokovacieho poriadku teraz o slovo sa hlási pani podpredsedníčka Nicholsonová, nech sa páči, máte slovo.

  Prosím vás, predkladateľ nám chýba, takže niekto si musí sadnúť na miesto navrhovateľa. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Ďakujem pekne za slovo. Pán Kvorka, ani ja vám nepoviem nič nové, obávam sa, a budem to ladiť aj ja, áno, monotematicky síce, ale o to viacej emotívnejšie, lebo inak sa nedá. Inak sa naozaj nedá.

  Celé to venujem pánovi Kaliňákovi.

  Milý pán Kaliňák, pred chvíľou som sa vrátila zo svadby, kde som sobášila veľmi milých ľudí, aj napriek tomu, že išlo o ich veľký deň, hovorilo sa tam o vás. Včera mi u zubára vyťahovali nervy zo zubu, aj napriek tomu, že to bol môj zub, aj napriek tomu, že išlo o veľmi nepríjemnú procedúru, celé to bolo o vás. Celá debata od sestričky po zubára bola o vás.

  Ako iste viete, keďže ste to museli schváliť, ja nepoužívam limuzínu, ktorá mi prináleží ako podpredsedníčke Národnej rady, chodím MHD, chodím pešo alebo chodím taxíkom a chodím medzi ľudí a všade tam, na tých uliciach, v tých taxíkoch, v tom MHD sa hovorí o vás. Viete vy vôbec, pán Kaliňák, čo o vás ľudia hovoria?

  Hovoria o vás, že ste hanba tejto krajiny. Hovoria o vás ako o mafiánovi, ako o podvodníkovi.

  Na tej svadbe mi celkom pred chvíľou jeden z tých hostí povedal, že nie odvolávanie, nie hlasovacie zariadenie, ale kalašnikov. A ja vám musím povedať, že ja z hĺbky duše nemám rada podobné radikálne vyjadrenia. Ale faktom je, že tým, že nie ste schopný po všetkých indíciách, obvineniach a nezodpovedaných otázkach odstúpiť z funkcie po vzore mnohých ministrov z iných krajín, robíte z ľudí hlupákov. Kradnete im ich krajinu. Vyháňate ich deti za hranice a nútite ich volať po defenestrácii.

  Chodíte vy občas MHD, pán Kaliňák? Dovolili by ste si len tak teraz v týchto dňoch vyjsť so svojou rodinou na prechádzku? Podľa mňa nie, pretože by ste príliš mnoho riskovali.

  Tak ja vám teda chcem povedať, že tam vonku, tam, kde vy nechodíte, tam vonku sú ľudia, ktorí platia tejto krajine poctivo dane a odvody. Sú tam ľudia, ktorí majú na účtoch exekúcie, ktorých byty už stihli prepadnúť bankám, lebo neboli schopní splácať svoje úvery. Sú tam ľudia, ktorí sú dennodenne postihovaní zákonom. Zákonmi, ktoré vy predkladáte a my ich prijmeme.

  Ako prídu oni k tomu, že polícii šéfuje človek, ktorý krátil zdravotné odvody, ktorý sa kamaráti s daňovým podvodníkom a nakupuje od neho výhodné podiely v jeho firme? Ako prídu všetci tí ľudia k tomu, že zo svojich daní platia na pozícii ministra človeka, ktorý je podozrivý z brania úplatku a z krytia daňového podvodníka? Ako k tomu prídu všetci tí ekonomickí podvodníci, ktorí sú v justičáku, ktorí tam sedia, lebo sa dopustili podvodu vo výške pár tisíc eur? Ako sa asi cítia lekári, ktorí boli odsúdení za branie úplatku vo výške 3 000 eur? Prečo oni áno a vy a Bašternák a všetci vaši ľudia nie?

  Všetkým, čo ste, tým, ako sa zaryte držíte ministerského kresla, a všetci tí, čo vás tam držia, len dokazujú, že Slovensko nie je právny štát. Vy ste tu vytvorili bezprávie. Úplne vulgárne ste popreli zásadu "padni, komu padni" a to, že pred zákonom sme si všetci rovní. Tam dole tí ľudia nemôžu. Vy áno. Váš Bašternák áno a všetci vaši ľudia môžu tiež. Kradnúť, podvádzať, tunelovať.

  Ako sa asi teraz cítia vaši policajti, keď v týchto dňoch pokutujú za prekročenie rýchlosti a žiadajú od vodiča pokutu? Ako sa cítia vaši policajti, keď robia v rôznych firmách daňové razie? Ako sa asi museli cítiť tí úbožiaci, ktorých ste včera vo veľkom poslali na raziu k Bašternákovi? To, čo ste predviedli včera, pán Kaliňák, že vám nie je hanba! To už si naozaj myslíte, že ľudia tam vonku žerú seno? Že sú takí hlúpi?!

  Pán Kaliňák, ste hanba tejto krajiny. Ja vás veľmi dôrazne v mene všetkých tých detí, ktoré tu ešte zostali, ktoré o chvíľu na tento svet do tejto krajiny prídu, aby ste odstúpili z funkcie. Nerobte to pre nás, nerobte to pre opozíciu, urobte to len pre túto krajinu.

  Ja neviem, či si to uvedomujete, ale vy a toho, čoho ste sa stali symbolom, korupcie, mafie a zlodejov, vyháňa z našej krajiny naše deti a môže sa stať, keď to takto pôjde ďalej, keď sa budete silou-mocou držať na ministerskej pozícii, že za chvíľu vyženiete z tejto krajiny všetkých slušných ľudí a zostane tu iba lúza. Lúza zlodejov, daňových podvodníkov a extrémistov.

  Preto si myslím, že to nie naše deti majú z hanby odchádzať, pán Kaliňák, ale vy. A choďte v mieri tam, kam patríte.

  Pán Kaliňák, keď ste si všimli, ja som vám ani raz nepovedala minister, pretože pre mňa už ním nie ste.

  Ďakujem.

 • Pokrik v sále a potlesk.

 • Na vystúpenie pani poslankyne, podpredsedníčky jeden poslanec, dvaja, traja. Končím možnosť sa prihlásiť s faktickými poznámkami.

  A, páni poslanci, hlavne tí, ktorí ste už dlhšie v Národnej rade, musíte vedieť, že môžte sa prihlásiť s faktickou poznámkou len do tej doby, kým predrečník hovorí. Takže už to tolerovať nebudem.

  Pán poslanec Blaha.

 • Tak, prepáčte, ale toto je niečo neuveriteľné, že takýto prejav bez jediného argumentu, bez jediného politického niečoho, proste toto bolo čisté osočovanie nejakej nedospelej osoby v škôlke, ktorá potrebovala naložiť svojmu spolužiakovi Robovi, lebo jej niečo zlé spravil. Toto bolo tak strašne patetické a trápne, pani kolegyňa. Vy ste podpredsedníčka Národnej rady? Toto sa nehanbíte, za tento výkon? Jediný argument, nič, len nadávať na iného človeka, len si na ňom proste zgustnúť, kopať doňho, že, viete, čo naňho hovoria iní ľudia?

  Viete, čo na vás hovoria naši voliči SMER-u? Že ste mali podvodníka za asistenta. A viete prečo to hovoria? Lebo ste mali. Viete, čo hovoria naši voliči SMER-u? Hovoria, že napriek tomu, že ste bola štátna tajomníčka ministerstva práce a dneska ste podpredsedníčka Národnej rady, nemáte na to adekvátne vzdelanie. Vy nemáte žiadne adekvátne vzdelanie! To hovoria naši voliči o vás. Pretože ho nemáte!

 • A potom takto vyzerajú aj tie prejavy! Bez akéhokoľvek základu, bez ničoho! Nedospelé, detinské! Bahno, absolútne bahno!

  Viete, keď hovoríte o tom, že pán Kaliňák sem, pán Kaliňák tam, prečo sa nepozriete na vlastných kolegov? Prečo toto nerozprávate Sulíkovi, ktorý sa stretával - s kým? S Kočnerom. Prečo toto nehovoríte Galkovi, ktorý odpočúval vlastnú sekretárku? To sa vám páčilo? Prečo nepoviete Galkovi, že by sa nemal vyjadrovať od premiérky, v ktorej ste bola i vy členkou vlády, že nie je dobrá osoba? Prečo nepoviete a nevysvetlíte vášmu kolegovi, bývalému kolegovi Miškovovi, že pán Galko nie je psychicky narušený? Asi tušíte, že je!

 • Smiech a potlesk v sále.

 • Pani kolegyňa, mali by ste mať rovnaký meter na všetkých. Tak na Sulíka, tak na Galka a hlavne - na seba!

  Ďakujem.

 • Ja som myslel, že to bola faktická na pána Fica, ale som sa asi zmýlil. Pani podpredsedníčka...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán poslanec, nemôžte komentovať...

 • ... ja by som, viete, na vašom mieste by som na niektoré, na niektoré komentáre asi ani nereagoval. Pre mňa dôležité nie je ani tak vzdelanie na rôznych univerzitách, formálne či iné, pre mňa je dôležitý naozaj charakter. Niektorí kolegovia to mali aj na bilbordoch, ale už to dopadlo trošku inak. To je pre mňa dôležité. Nie titul za menom, pred menom. Možnože pre niekoho je dôležité mať tituly. Mne sa nezdá, že to je to najdôležitejšie.

  A myslím, že ste celkom výstižne odhadli situáciu, aj to, prečo minister vnútra nemôže odstúpiť napriek tomu, že všetci v tejto sále, myslím, že vieme, aj tí, čo nadšene vykrikujú, že škodí Slovenskej republike, škodí dôveryhodnosti Policajného zboru, že sa za neho policajti hanbia. Ale nemôže odísť preto, že tým by padol celý zlepenec. Celý zlepenec oligarchov.

  A ja si myslím, že dnes už sme v situácii, kedy treba hovoriť o tom, a opakovane a často, že keď táto garnitúra odíde, tak to nesmie mať pre budúcnosť tejto krajiny len politickú koncovku, ale to bude musieť mať aj trestnoprávnu koncovku. Určite áno, pretože inak, inak sa z tej chobotnice, do ktorej ste nás dneska zavliekli, nikdy nezbavíme.

  Túto krajinu dnes ovláda chobotnica, pán poslanec Blaha, pani poslankyňa Nicholsonová, všetci to vieme, len dnes zverejnil generálny prokurátor, že musel odvolať prokurátorov, ktorí sú napojení na Bašternáka a ktorí záhadou vyšetrujú pána Rybaniča. Tak je to.

 • Ďakujem za slovo. No, Lucia, keď som predtým hovoril, že Veronikina karta stúpa, ale stále na ňu nasadzujú malé kalibre, tak tvoja karta už je tak silná, že na teba nasadili pána Blahu. Gratulujem.

  Aj keď je, ja teda, ja sa strašne divím tejto situácii, lebo podľa mňa všetky fakty, po ktorých ten zmätený chlapec toľko kričí, už odzneli. Veď sme tu mali celú schôdzu okolo nich. Boli opakované, boli zverejnené, boli v médiách. Ja nechápem stále, čo mu chýba, ale možnože naozaj to, to vzdelanie nie je všetko. Zvlášť, keď jeho produktom je tak nekonzistentný prejav, ako on tu stále predvádza. A predviedol to aj v reakcii na to, čo si hovorila. Lebo ak sa niekto predsa pasuje do ochrancu slabých, socialistu, tak nemôže tým istým dychom obhajovať tých najsilnejších, oligarchov, mafiánov a ľudia, ktorí ovládajú štát.

  Ak niekto v tvojom prejave nevedel nájsť niečo politické, no tak mu to treba zopakovať. Politické je odkaz, že minister jednoducho musí odstúpiť, lebo morálny kredit, ktorý so sebou nesie, je tak hlboko na dne, že poškodzuje celú krajinu. A ak niekto, tak ako pán Blaha hovoril, poškodzuje Slovensko v časoch, kedy máme predsedať Európskej únii, tak je to v prvom rade minister, ktorý počas tohto predsedníctva je predmetom vyšetrovania polície, ktorej on je nadriadeným! Nič nepoškodzuje túto krajinu viacej ako tento jednoduchý fakt! A ak v tom hľadáte politikum, tak ste ho, pán kolega, práve našli. Nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážená pani poslankyňa, ste spomínali, že všade, kde chodíte medzi ľudí, či už u svojho zubára, sobášite ľudí, že sa stretávate stále s takým názorom ľudí, ktorí nejakým spôsobom vyčítajú pánovi ministrovi Kaliňákovi kauzu Bašternák. Ja chodím tiež medzi ľudí, tiež sa stretávam s ľuďmi a tí ľudia, neviem, či sú z inej republiky, alebo odkiaľ, ale sú to tiež ľudia tu zo Slovenska a hovoria úplne niečo iné. Hovoria to, že minister vnútra je za posledných niekoľko rokov najlepším ministrom vnútra. Je to človek, ktorý urobil veľmi veľa pre túto krajinu, či už zavedenie Schengenu, vďačíme naozaj Robovi Kaliňákovi za to, že sme vôbec v Schengene teraz. Sú to ľudia, s ktorými sa stretávam na rôznych, na okresných úradoch. Sú to ľudia, ktorí hovoria, že reforma ESO je naozaj veľmi dobre pripravená, veľmi dobre urobená.

  Niekoľkokrát tu dnes zaznelo, že polícia a policajti si nevážia ministra vnútra. Podľa mňa to vôbec tak nie je. Vôbec tak to nie je, pretože bol to práve Robo Kaliňák, ktorý prispel novým zákonom, resp. novelou zákona o sociálnom zabezpečení ozbrojených zborov ku stabilite Policajného zboru. A to už nehovorím ani o hasičoch po celom Slovensku, ktorí osobne od ministra vnútra dostali hasičskú techniku v hodnote niekoľko miliónov eur.

  Skúste aj tých sa spýtať, čo vám oni povedia. Nerozdeľujme takýmto spôsobom ľudí, ktorí sú "za" a ktorí sú "proti". Ale povedzme aj to, čo minister vnútra naozaj za tie roky urobil.

 • Pani podpredsedníčka, môžte reagovať na faktické poznámky.

 • Reakcia z pléna.

 • Pán poslanec Lipšic, nemáte slovo.

  Nech sa páči, pani podpredsedníčka.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Ďakujem pekne. Ďakujem za všetky faktické poznámky. A reagovať budem iba na pána Blahu. Reagovať budem iba na pána Blahu.

  Áno, možnože som mala asistenta podvodníka. Viem, že je podozrivý z podvodu. Mala som ho asi dva týždne a odišiel, tak ako by mal odísť aj pán Kaliňák. Lebo ja zastávam ten princíp, že "padni, komu padni" a všetci sme si rovní pred zákonom.

  A druhá vec, áno, ja nemám vysokú školu, ale priznávam to na rozdiel od pána Kaliňáka a jeho majetkového priznania otvorene a vždy a neustále aj v životopise, aj vo všetkých ostatných dokumentoch, všetci to o mne vedia. A na rozdiel od mnohých vo vláde ja som titul neukradla. Nikdy. A rovnako ani tento štát neokrádam o dane a odvody.

  A, pán Blaha, ja radšej budem poctivým hlupákom ako zlodejom.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Matovič.

 • Poslanec Matovič s poslancom Suchánkom začali rozprestierať na podlahu pred rečníckym pultom veľký bilbord.

 • Pán poslanec, dobre viete, že pán predseda na grémiu povedal, že nič také tam by ste nemali vylepiť, lebo v tom momente prerušíme rokovanie.

 • Reakcie z pléna.

 • Takže prerušujem rokovanie do tej doby, kým sa to neodstráni.

 • Prestávka.

 • Vážené dámy a vážení páni, na základe poverenia predsedu Národnej rady zvolávam na piatu poslanecké grémium.

 • Pokračovanie prestávky. Zasadnutie poslaneckého grémia.

 • Po prestávke. Po zasadnutí poslaneckého grémia.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som vás informoval o rokovaní na poslaneckom grémiu a oznámil rozhodnutie, ktoré v zmysle rokovacieho poriadku prináleží.

  Dovoľte mi, aby som ešte raz apeloval na vás všetkých poslancov, že tak ako sme stanovili odev a oblečenie novinárom, tak by mal vyzerať minimálne aj poslanec Národnej rady.

 • Každý z vás navštevuje veľa parlamentov, ale neviem si predstaviť, že by parlament v tričku zasadol do poslaneckých lavíc. Vždy v histórii bolo cťou byť poslancom a niekedy v dávnych časoch nosiť tógu bolo vyznamenaním.

 • Poslanec Matovič zobral z rečníckeho pultu propagačný materiál.

 • Mali by sme si dať úctu a mať patričné oblečenie medzi sebou.

  Po druhé. Pri poslednej schôdzi odvolania ministra Kaliňáka došlo k dvom porušeniam zákonov, došlo k neoprávnenej reprodukcii platidla a ja som poprosil, aby som dostal to vyhotovenie toho platidla, a neoprávnené použitie ochrannej známky politickej strany na vizuály. Myslím si, že pán Matovič pri vyhotovení tohto bilbordu nemá súhlas na použite vizuálu od pána Kaliňáka (reakcia z pléna), pretože mňa osobne takisto druhý pán na tom bilborde nezaujíma.

  Napriek tomu si dovolím zopakovať výzvu a poprosiť poslanca Igora Matoviča, aby sám dobrovoľne, a to aj vzhľadom na to, čo Slovensko čaká zajtra, kedy sú tu plno zahraničných médií, kedy sa budú upínať celosvetové médiá na Slovensko a kedy budú od Slovenska očakávať zahraničnopolitické a štátnické rozhodnutia, ktoré reprezentujú tento národ, a tento národ môže mať vnútorné problémy a môžeme mať politické hádky, ale asi si neuvedomujete, že dnes zodpovedáme aj za predsedníctvo Rady v Európskej únii. A že hanba, ktorú tu s tým, že nevieme sa ani obliecť do parlamentu a vyhotovujme bilbordy, že tá hanba sa ponesie celým Slovenskom.

  Dovoľte mi teda, aby som do 19.00 hod. prerušil schôdzu Národnej rady a poprosil pána poslanca Igora Matoviča, aby sme sa správali dôstojne. Ste ochotný to, pán poslanec? Dobre, ďakujem za ústretovosť.

 • Reakcia poslanca.

 • Reakcia poslanca.

 • Dobre, pokiaľ, pokiaľ odstránite na vlastné veci tento vizuál, tak vlastne môže schôdza Národnej rady pokračovať, pretože naozaj som rátal s tým, že budeme ešte viac o tom musieť diskutovať.

 • Poslanec Matovič začal odstraňovať bilbord z podlahy pred rečníckym pultom.

 • Ďakujem za vašu ústretovosť, pán poslanec.

 • Poslanec prišiel za rečnícky pult.

 • Ďakujem.

  Teda pokračujeme v rokovaní schôdze Národnej rady. Ďakujem.

 • Pán predseda, kolegovia, kolegyne, dovoľte, aby som na úvod ukázal jeden obrázok, ktorý krásne dokumentuje to, ako vy dokážete byť spravodliví.

 • Rečník zobral do rúk obrázok, ukazujúc ho plénu.

 • Na tomto obrázku je Béla Bugár, ktorý drží transparent pred Ivanom Lexom. Áno, je to približne pred 20 rokmi v tejto sále, ale odvtedy sa žiaden rokovací poriadok nezmenil. To znamená, že zákon platí rovnaký pre poslanca v roku ´96 ako dnes, len Béla Bugár, keď bol radový poslanec, opozičný poslanec, vtedy im bolo dovolené, aby s transparentom kriminalizoval Ivana Lexu bez akéhokoľvek odsúdenia, robil presne to, čo dnes nám vyčítate, že robíme my. Že na základe dôvodných podozrení hovoríme, že Robert Kaliňák je zločinec, ktorý nepatrí na miesto ministra vnútra. Vtedy ste proti tomu neprotestovali, vtedy to bolo dovolené. Áno, je to v súlade s tým, čo nie je dovolené, "čo je dovolené Bohovi, nie je dovolené volovi". Toto je vaša spravodlivosť...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán poslanec, nakoľko ste ma oslovili, tak musím vám povedať, že...

 • Prerušenie vystúpenia rečníkom.

 • Neoslovil som vás. Neskáčte mi do reči, pán predsedajúci! Neskáčte mi do reči...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Zvyšok vety zanikol v súbežnom hovorení predsedajúceho a rečníka.

 • Neskáčte mi do reči, pán predsedajúci, neskáčte mi do reči, pán predsedajúci...

 • ... súčasnému vedeniu Národnej rady nie.

  Môžete pokračovať.

 • Pán predsedajúci, nerozumiem, prečo mi skáčete do reči, nevychoval vás nikto doma? Takže skúsme...

 • Reakcie z pléna.

 • Takže skúsme si povedať stručne, jasne, prečo nechcete odvolať Roberta Kaliňáka.

  Keď si dáte do Googlu slovíčko "omerta", tak zistíte vo Wikipédii, že "je to časť etického kódexu mafie, podľa ktorého je člen organizácie povinný voči polícii a úradom zachovať mlčanie vo všetkých aktivitách organizácie a jej členoch, aj keby šlo o jeho nepriateľa. Porušenie tohto zákona mlčania sa trestá smrťou". Toto je dôvod, lebo to, čo vy ste zaviedli na Slovensku, bohužiaľ, 27 rokov po revolúcii, je zákon mafie. Mafie, kde zločinec má svojich ľudí v politike, kde má svojich vyšetrovateľov, kde má svojich prokurátorov, kde má svojich sudcov, a nemôže sa mu absolútne nič stať, lebo stojí nad zákonom.

  Dovoľte mi zároveň citovať Trestný zákon, § 129, ten hovorí v odseku 4, že "zločineckou skupinou sa na účely tohto zákona rozumie štruktúrovaná skupina najmenej troch osôb," to spĺňate a, bohužiaľ, dnes aj s prílepkami MOST-om - HÍD, SIEŤ a SNS, "ktorá existuje počas určitého časového obdobia a koná koordinovane s cieľom spáchať jeden alebo viacej zločinov".

  Trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233, dovolím si upriamiť pozornosť na tento trestný čin, lebo ho poviem neskôr, alebo niektorý z trestných činov korupcie podľa ôsmej hlavy tretieho dielu osobitnej časti na účely priameho alebo nepriameho získania finančnej alebo inej výhody.

  Legalizácia príjmu z trestnej činnosti v § 233 je definovaná v odseku 1: "Kto príjem alebo vec pochádzajúcu z trestnej činnosti, v úmysle zatajiť existenciu takého príjmu alebo veci, zakryť ich pôvod v trestnej činnosti, ich určenie či použitie na spáchanie trestného činu, zmariť ich zaistenie na účely trestného konania alebo ich prepadnutie alebo zhabanie," a tak ďalej "potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov."

  Lenže v odseku 3 je napísané, že "odňatím slobody na sedem až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a) ako verejný činiteľ".

  V odseku 4 máte napísané, že "sa odňatím slobody na dvanásť až dvadsať rokov páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a získa ním pre seba alebo iného prospech veľkého rozsahu". Ďalej citovať nebudem.

  Čo som týmto chcel povedať? Spĺňate všetky parametre mafie, tak ako je definovaná zločinecká skupina v Trestnom zákone. Zároveň svojím spôsobom kryjete legalizáciu príjmu trestnej činnosti ministra Kaliňáka. To, čo urobil minister Kaliňák ako aktívny minister vnútra, čo nemá obdobu v civilizovanej Európe, kedy ako minister vnútra, ktorý je priamo personálne zodpovedný a prepojený s vedením polície, kedy osloví človeka, ktorého vyšetruje Kriminálny úrad finančnej správy, a dohodne sa s ním, že ak sa s ním podelí, zametie stopy, nemá obdobu v moderných dejinách Európskej únie ani civilizovaného sveta.

  Inak povedané, si predstavte prípad, že radový policajt chytí zločinca, zlodeja, zlodejíčka áut, príde za ním, keď ho chytí, samozrejme, a povie mu, keď sa podelíme, nič sa ti nestane. Toto urobil minister vnútra s Ladislavom Bašternákom. Nechal prepísať na seba jeho firmu o 600-tisíc eur lacnejšie, čo je 18 mil. korún, každý človek na Slovensku, aj vaši voliči si vedia spočítať, za koľko rokov alebo desaťročí, či storočí by si dokázali toľko našporiť, 18 mil. korún, takýmto spôsobom prijal úplatok a následne urobil všetko pre to, aby podvod Ladislava Bašternáka nebol potrestaný.

  To isté, len v ružovom, urobil Ján Počiatek, ďalší minister vašej vlády, druhej Ficovej vlády. A to isté, len znova v ružovom, alebo v bledomodrom, ako chcete, urobil váš pán premiér Robert Fico, ktorý priebežne berie úplatok približne 4 500 eur každý jeden mesiac od Ladislava Bašternáka, a to tým, že má nájom za 2 850 eur dokopy s energiami, hoci nájom v tejto nehnuteľnosti na tomto mieste je hodný 7 300 eur mesačne s energiami.

  Jednoducho kryjete zločincov, ktorí berú a brali úplatky a následne zahladili trestný čin človeka, ktorý okradol tých ľudí, ktorí na tom transparente boli spomenutí, ktorí poctivo platia dane pri každom jednom nákupe, pri každom jednom eure, ktoré si zdania zo svojho podnikania alebo zo svojho zamestnania.

  A mne je pri tejto príležitosti veľmi ľúto, že hlavne tie satelity, ktoré vás podporujú z MOST-u - HÍD, SIET-e a z SNS, ktoré mali plné reči toho v MOST-e - HÍD o charaktere, v SNS o slušnosti a v SIET-i o dobrom štáte, že dnes strkajú hlavy do piesku, na výbore ešte sa zdržia, ale tu, keď príde isté k istému, tak zbabelo hlavička do piesku a podržia Kaliňáka, zločinca, v tejto funkcii.

  Ozaj, by som sa chcel opýtať, kde je pán Kaliňák?

 • Reakcia z pléna.

 • Takže si počkáme na Kaliňáka.

  Ináč celkom zaujímavú správu som sa dočítal, neviem, skúste si ju vygúgliť, zajtra na večeru nepozvali páni ministri a všetci, celá veľká delegácia, čo príde z Európskej únie, tak nepozvali jediného ministra, a to Kaliňáka. Čuduj sa svete, prečo? Asi mu veria, čiže predpokladám, že to bola naozaj otázka dôvery.

  Takže, pán Kaliňák, zbabelec, kriminálnik, ktorý obchoduje s daňovým zločincom, s ktorým obchoduje, zoberie od neho úplatok 18 mil. korún, kde sa nachádzaš?!

 • Reakcie z pléna.

 • Pán minister vnútra, ktorý máte dohliadať nad spravodlivosť, nad spravodlivé vyšetrenie, kde sa, zbabelec, nachádzate? Zobrať 18 mil. úplatok, to je v pohode, to je pohodlné, za to sa budem vysmievať, že, ale potom sa tu skovám niekde? Kde sme?! Pán minister, zbabelec, vylezme...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • ... minister, zodpovedáte sa parlamentu...

 • ... dobre viete, podľa rokovacieho poriadku nemusí sa zdržiavať v rokovacej sále, dobre viete. A je tu. A neurážajte! Tak ako vás nenazýva tým, ktorým ste!

 • Doteraz tu nebol. Keď zlodeja nazvem zlodejom, to nie je urážka, pán Bugár, čiže keď chcete, môžem aj vás nazývať pravým menom, ale teraz rokujeme o ministrovi Kaliňákovi.

  Takže skúsme si povedať, čo je nové, prečo táto schôdza je znova, keď nám niektorí z vás alebo, lepšie povedané, všetci vyčítate, že hovoríme stále to isté. Čo sa stalo naposledy pred tromi týždňami, keď tu stál minister Kaliňák? Čo hovoril na konkrétnu otázku Joža Rajtára, ako odpovedal? Očami gúľal, on nemal predsa nič nikdy spoločné s nejakým Bašternákom, čo to nejaké výmysly, nejaké finančné prevody. Klamal vo verejnom prenose, v priamom prenose, toto máme za ministra vnútra, klamára, zlodeja, podvodníka, ktorý príde za daňovým zločincom a s ním sa dohaduje ako najsprostejší podlý výpalník v 90. rokoch, ako mafián v 90. rokoch, ktorí prišli do reštaurácie a povedali: "Budeš mať ochranu, keď mi dáš polku firmy."

  Čo urobil Kaliňák, prosím vás, však to preložme ľuďom do normálneho, zrozumiteľného jazyka. Prišiel za zločincom, povedal mu, keď mi dáš firmu, máš pokoj. Presne to urobil. A čo ešte spravil navyše, aby sa poistil? Zalepil šéfovi oči! Však šéf si potrpí na luxus: "Vieš čo, Laci, keď chceš, aby bol naozaj pokoj, daj ten vrchný byt, čo si tam postavil načierno, dáme ho šéfovi a neboj sa, potom bude naozaj svätý pokoj, do smrti máš pokoj, šéf to zakryje."

  A presne toto urobili! Čuduj sa svete, normálny človek si v tej budove neprenajme ani polovičný byt za tú cenu, ani tretinový byt za tú cenu a Fico v pohode si užíva luxus, nábytok tam má za milión eur. Ja sa pýtam - odkiaľ? Lebo prenajímal si od Bašternáka nezariadený byt. Iba jednu vitrínku, knižnicu za 17-tisíc eur! Toto ste akože vy, že sociálna demokracia?! Áno, vy máte to sociálne cítenie?! Ste čistý marketingový produkt!

  Povedali ste si, tuto je diera na trhu, sú ľudia, ktorí po komunistoch nejako ešte túžia po tom, aby im tu niekto hovoril o istotách, tak ste si povedali, sociálna demokracia, najprv skúšali, tretia cesta nefungovala, potom sociálna demokracia, ale skutky hovoria za vás. Aký sociálny demokrat, ktorý žije z poctivej výplaty premiéra, by si kúpil jednu skrinku za 17-tisíc eur, stoličku za 2-tisíc eur, a nie jednu, ale desiatky, čo tam má v tom byte?

 • Reakcie z pléna.

 • Nie. Prečítaj si Plus 7 z roku 2012.

 • Reakcie z pléna.

 • Nie je bulvár! Vtedy premiér zavolal novinárov do svojho...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Páni poslanci!

  Matovič, Igor, poslanec NR SR

  ... do svojej haciendy a novinári zistili, že ten nábytok dodávalo luxusné talianske dizajnové štúdium, tie ceny sú zrejmé. Zavolaj si, zariaď si takto byt od tej firmy!

  A ja sa pýtam naozaj, aké sociálne, alebo o jakom sociálnom cítení to svedčí, ak premiér býva v takomto byte, ak sa odmieta odtiaľ vysťahovať a kryje daňový zločin, a to nie malého rozsahu, lebo my sa tu bavíme síce o 8 mil. eur, čo tento, s prepáčením, hajzel zobral nám všetkým za jeden jediný rok a čo zakryl Kaliňák, ale on tie byty, on otočil sedemkrát, cez sedem rozličných firiem to prepral. Koľko ďalších daňových podvodov a nadmerných fiktívnych odpočtov DPH tam bude? A ďalšie byty, čo má na Tupého ulici, prepral, cez dvanásť firiem pretočil! Ďalšie byty vo Five Star Residence, či jaký, cez ix ďalších bytov či firiem pretočil.

  Koľko podvodov tu kryje Kaliňák za to, že mu zločinec dal úplatok 18 mil. korún, sa pýtam? Koľko podvodov tu kryje premiér Slovenskej republiky za to, že bere každý jeden mesiac úplatok na koruny 135-tisíc korún alebo 4 500 eur mesačne? Koľko takýchto podvodov je?

  My sme naďabili na odrobinku, na to, že si niekto nedal bacha.

  Všetci veľmi dobre vieme, že Ladislav Bašternák, prezývkou "Malý Laci", je mentálne trošičku pod normu a nie je schopný robiť takéto podvody, že to bude točiť cez 7 firiem v jednom prípade, cez 12 firiem v druhom prípade, jednoducho príliš inteligentné na neho.

  Kto je skutočným majiteľom týchto podvodov, kto je skutočným organizátorom týchto podvodov?! Osobne som presvedčený, že sedí zbabelo tam v poslednej lavici, je to Robert Kaliňák, minister vnútra Slovenskej republiky. A hovorím to deň pred začiatkom predsedníctva Slovenska v Európskej únii alebo v Európskej rade, je mi to jedno v čom!

  Ale každopádne, keď tu premiér z tohto miesta hovorí o tom, že opozícia robí hanbu, že opozícia rozoštváva, opozícia je plná nenávisti, áno, sme plní nenávisti voči vašim zlodejinám. Vy robíte hanbu! Kto môže urobiť väčšiu hanbu Slovensku jako premiér, ktorý býva v byte daňového podvodníka?! Kto môže urobiť väčšiu hanbu Slovensku (potlesk) ako minister vnútra, ktorý v čase, keď je vyšetrovaný zločinec, príde za ním a povie mu: "Daj mi úplatok 18 mil. korún a ja to zakryjem." Kto môže urobiť väčšiu hanbu?! Kto je väčšou hanbou? Vy alebo my?! (Reakcia z pléna: "Vy!")

  My chránime zákon, vy chránite protizákonnú činnosť. A či to je Čaplovič, ktorý sa tu ozýva, či to je ktokoľvek, kto háji tento zákon, tento zločin, pardon, nie zákon, každý jeden máte na tom spoluúčasť. A veľmi ma mrzí, veľmi ma mrzí hlavne, neočakávam nič od týchto bašternákovcov, veľmi ma mrzí postoj ľudí z MOST-u - HÍD, zo SIET-e, nech je aj akokoľvek rozbitá, a z SNS.

  Ešte raz opakujem, MOST - HÍD nám sľuboval charakter, SNS slušnosť a SIEŤ dobrý štát. A ja sa pýtam, že či kryť tieto zločiny, opľúvať tu opozíciu za to alebo novinárov za to, že chceme spravodlivosť, či je lepší štát, charakterné alebo slušné? Ani jedno, ani druhé, ani tretie.

 • Čo sa stalo nové, čo sme sa dozvedeli nového od tej ďalšej schôdze, je teda to, že nieže Robert Kaliňák nemal nič spoločné s daňovým podvodníkom Bašternákom, ale aktívne s ním obchodoval. Zároveň zobral úplatok, ktorý som povedal, v tom, že nakúpil nehnuteľnosti, ktoré mali výrazne vyššiu hodnotu, lebo tá firma vlastní de facto iba nehnuteľnosti, nakúpil tieto nehnuteľnosti za výrazne nižšiu cenu, a tým pádom prijal úplatok. Lebo žiaden normálny človek by nepredával svoj dom za polovičnú cenu či za tretinovú cenu, keď ho môže predať za plnú, iba ten, ktorému tečie do bot a potrebuje krytie ministra vnútra. A minister vnútra, keďže vie, že nič sa nerobí zadarmo, tak to zobchodoval.

  Zároveň je veľmi dôležité zodpovedať otázku, keďže hovorí, že kúpil pohľadávku voči tej firme alebo záväzky voči, teda záväzky firmy voči nemu alebo voči Bašternákovi, alebo pohľadávku Bašternáka voči firme B. A. Haus - aká bola nominálna hodnota? Lebo v prípade, ak za 400-tisíc, ktoré deklaruje, že zaplatil za pohľadávku, kúpil pohľadávku, ktorá mala vyššiu hodnotu, tak rozdiel medzi nominálnou hodnotou pohľadávky a tou, za ktorú ju kúpil, je ďalší úplatok, ktorý v tejto veci zobral. A to nielen v jeho prípade, ale aj v prípade Jána Počiatka, keď rovnakým modelom kupovali, alebo teda "vypaľovali" Ladislava Bašternáka.

  Čo sme sa zároveň dozvedeli v tejto kauze, je to, že keď v roku 2008 nejaký minister financií, minister financií, ešte raz hovorím, človek ktorý bol ako verejný činiteľ zodpovedný za to, aby strážil naše spoločné peniaze, sa vlastne so svojím obchodným partnerom, nieže obchodným partnerom, so spolumajiteľom z tej istej firmy, s pánom Turčanom dohodol, aby urobila Turčanova firma poradenstvo pre štát, ako sa má vysporiadať v kauze Športka - Tipos - Lemikon, akokoľvek to nazveme. A, čuduj sa svete, tento Počiatek so svojím partnerom, o ktorom nikto nevedel, že to je vlastne jeho spoluakcionár vo firme B. A. Haus, sa dohodol na tom, že: "Turčan, počúvaj, poraď mi, že mám to vyplatiť na ten Cyprus 2 mld. korún." Turčan, kamarát a obchodný partner, o čom nikto z nás nevedel, poradil Počiatkovi a Počiatek rýchlo vyplatil prvú splátku 400 mil. korún. Keď aj samotný SMER na to prišiel, že čo Počiatek spravil, rýchlo, rýchlo snažil sa opraviť, zmenil sa rýchlo zákon, rýchlo mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora a nakoniec aj Ústavný súd rozhodol, že tie peniaze jednoducho na ten Cyprus nemali ísť. Ale tie prachy sú tam, tie naše peniaze, tých 400 mil. korún je už na Cypre vo firme Lemikon.

  A ja som znova na tomto miesto po všetkom tom, čo sa stalo, a po tom, že Počiatek kryl, že to je vlastne jeho, spolumajiteľ firmy B. A. Haus spolu s Bašternákom a že Turčan je de facto stále susedom Kaliňáka, aj keď vtedy hovoril, že on s Turčanom nič nemá, že niekedy spolu robili v nejakej právnickej kancelárii, som na tomto mieste svätosväte presvedčený, že majiteľom, skutočným majiteľom firmy Lemikon je človek, ktorý sedí v poslednej lavici a zbabelo sa tam skrýva. Robert Kaliňák s Jánom Počiatkom 400 mil. korún z našich spoločných peňazí si poslali na svoj účet na Cyprus. A vám to nevadí! Lebo vám dajú nejakú odrobinku, tamtomu takú zlodejinku, tamtomu sestraničku na daňový úrad, jednoducho všetkým vám zatvoria oči.

  Že sa nehanbíte! Svedomie ste nechali tam, už som vám to minule hovoril, ale vás sem, ústava vám káže, že máte hlasovať podľa svojho svedomia a presvedčenia a ľudia vás sem volili ako ľudí, nie ako cvičené opičky, ktoré si tu sklonia hlavičky a budú kryť akúkoľvek zlodejinu Kaliňákovu. Toto, bohužiaľ, robíte.

  A je strašne smutné, že v podstate jediní dvaja sociálni demokrati s nejakým sociálnym cítením na Slovensku zostali, ale v podstate ich máme exportovaných v Európskom parlamente. A z tohto miesta, aj keď sú to moji politickí konkurenti, chcem oceniť prístup Borisa Zalu a Moniky Beňovej, o ktorej v iných veciach vôbec nezdieľam názory, že nabrali odvahu a pomenovali zlodeja zlodejom a povedali, že jednoducho robí hanbu a mal by ísť preč. A dnes je naozaj hanbou, že všetci vy ste zostali iba takým, takou karikatúrou sociálnej demokracie a títo ľudia asi jediní dnes držia tú vlajku.

  A ja sa pýtam, ak by sme teoreticky, ja tomu vôbec neverím, samozrejme, keďže, keďže Bašternák bol už v tom čase, kedy sa podvod stal, 6 rokov obchodným partnerom Jána Počiatka a Ján Počiatek najlepší kamarát s Kaliňákom, takže samozrejme, že o všetkom vedeli, ale ak sme teoreticky uvažovali na tom, že Kaliňák o tom nevedel, vtedy, keď akcie kupoval, ja sa pýtam, čo urobil ako minister vnútra pre to, aby následne ten podvod vyšetril? Tú otázku nikto nepoložil. Jednoducho neurobil absolútne nič. Čiže vyhovárať sa na to, že však ja som vtedy nevedel, že Bašternák je podvodník, je úplne mimo misu, keďže následne ako minister vnútra túto informáciu na stole mal, a Kaliňák zabezpečil presne to, čo sľúbil Bašternákovi. Už ako minister vnútra, ktorý mal plnú informáciu o podvode Bašternáka, zabezpečil, že nejaká vyšetrovateľka Ujváryová, ktorá podľa toho, čo napísala, by mala robiť tak predajkyňu mrkvy asi niekde na tržnici, ale nie vyšetrovateľku v NAKE, napísala tak trápnu školácku prácu, že za to by sa aj študent na strednej škole hanbil.

  Taktiež už v podstate pri tomto podvode zanedbateľný podvod o FoReste, firma FoRest, kde odkupuje podiel hodný 37-tisíc eur spolu s Jánom Počiatkom za 2 eurá, čo žiaden normálny človek, samozrejme, by nepredal podiel vo firme, ktorý má hodnotu skoro 1,5 mil., za 2 eurá. Ale ak to je o tom, že: "Však počúvaj," neviem už ani, jak sa volal ten chlapec, to je jedno, "predáš mi podiel vo firme, dáš mi de facto úplatok znova 1,5 mil., ja ti vymyslím aj miesto, ktoré dovtedy na ministerstve nebolo a budeš, a ešte ťa urobím aj z civila policajta, aby si mal potom do budúcna nejaký výsluhový dôchodok", a rovno tuším majora, tak, áno, toto je presne spôsob práce Roberta Kaliňáka. A keď sa ho na to novinári opýtajú, že ako je možné, že kupoval svoju vlastnú firmu za 2 eurá, ne že svoju vlastnú, podiel vo firme, v ktorej má aj on akcie, za 2 eurá, tak on na to povie, zatvári sa akože blbý, že, alebo robí blbých tých novinárov, že zase gúľa očami: "Jako ja môžem kupovať vlastnú firmu, čo to ako, o čom rozprávate? Tá opozícia tu hovorí, šíri bludy! Predsa keď raz vlastním firmu, nebudem ju kupovať?"

  Naozaj takto podceňovať inteligenciu samotných novinárov alebo voličov, nepochybujem o opozičných voličoch, ale podceňovať takto aj voličov svojich vlastných, že tí ľudia nevedia, že keď raz niekto je spoluvlastníkom nejakej firmy a keď kupuje druhý podiel v tej firme, že on nekupuje svoju vlastnú firmu, on kupuje druhý podiel, ktorý tú hodnotu má. Jednoducho takto podlo klamať v priamom prenose, to je naozaj, tomu sa hovorí, "klamať na Kaliňáka". Klamať ráno, na obed, večer.

  Taktiež keď sa ho novinári pýtali, teda že a prečo teda nízku cenu? Tak povie, no však predsa, keď je firma v strate, tak to sa, jak môže za to zaplatiť, keď je firma v strate?

  Ale aj Mercedes-Benz môže byť rok v strate, to znamená, že potom tá firma nemá hodnotu? Znova robiť hlúpych z novinárov, zo svojich vlastných voličov. Toto je presne váš štýl práce. A Robert Kaliňák ho v poslednej dobe krásne, krásne prezentuje ako učebnicové príklady. Ja raz verím, že na nejakej psychiatrii alebo jakej prednáške to budú používať, jednoducho, čo to je patologický klamár. Ako ukážkový príklad, kedy sa klame v priamom prenose, ani sa pritom nemihne brvou, a klamem.

  Veľmi dobre vie, že aj firma, ktorá má stratu, naďalej, keď má majetok, tak jednoducho má svoju hodnotu. On to veľmi dobre vie, ale keďže SMER vyrástol na tom, že pracujete, alebo predpokladáte, že jednoducho vaši voliči nemajú dostatok informácií, tak podsúvate a šírite lži, polopravdy a spoliehate sa, že tí ľudia jednoducho si to nebudú overovať. Lebo, chichi-chacha-chocho, MDŽ, prídem s nejakým hrebíčkom, s ružičkou, poviem nejakých pár oplzlých sexistických vtipov a ženy predsa uveria, zase nás budú chlapcov fešných voliť.

  Ale padla klec, pán minister Kaliňák. Padla klec. Dnes nie je sexi symbol minister Kaliňák, dnes minister Kaliňák je symbolom korupcie a hanby, ktorú robí Slovensku v čase, keď máme si robiť najväčšiu reklamu.

  Už o veciach typu prepojenie alebo zvrhlosti, ktorú ste dopustili, že nasadíte na asistenta Rybaniča, ktorý si dovolil nehoráznosť, pozrieť sa na Kaliňákov účet, že nasadíte prokurátora, ktorého otec požičiaval na kšefty Bašternákovi, a sú o tom záznamy normálne vo verejných registroch. To je čo za zvrátenosť, čo ste dovolili?! Znova náhoda? Koľko je prokurátorov na Slovensku?

 • Reakcia z pléna.

 • Jedna ku sedemsto? Teda dobre. Náhoda? Povedzme, že náhoda. A zoberete to tomu prokurátorovi, alebo, dobre, ďalšia náhoda, a ten asi, ten prokurátor, ktorý na tom robí, akurát má u Bašternáka kúpený byt? Zase náhoda? Dobre. Jedna ku sedemsto. Pravdepodobnosť je, sedemsto krát sedemsto už to znamená. A ďalšia náhoda, zoberete to tomu a dáte to Pravdovi a ten má znova kúpený od Bašternáka byt? Aká náhoda?! Zase jedna ku sedemsto? Si vypočítajte, dobre? Matematika trošku zložitejšia možno na vás. To znamená jedna ku sedemsto na tretiu. Ja to neviem vypočítať, také číslo, každopádne to je jedna k miliarde možno?

  To nie sú náhody. To je systém. To je mafia, ktorú vy ste tu zaviedli. Ľudia tu mrzli na uliciach v novembri ´89 a chceli spravodlivosť. Búrili sa voči tomu, že jedna strana si zobrala absolútnu moc. Že nieže ľudia majú nejakú pravdu a môžu sa jej niekde domôcť, ale pravda je to, čo povie najvyšší a tam nejaký trasľavý či, ani neviem, jak sa volal, Biľak, Štrougal a hocijakí títo potentáti, čo rozhodli, tak to bola pravda. A vy ste nás vrátili 27 rokov dozadu. Presne do toho istého obdobia. A vy sa nám snažíte nahovoriť, že všetko náhoda. Veď tu nie sú žiadne dôkazy. Potrebujete vari viac? Viacej indícií? Viacej naozaj pochybností a viacej náhod? Veď iba v tomto jednom prípade je tých náhod, akože náhod, možno 30, možno 40. Ja som ich začal rátať, iba po jednom vystúpení Kaliňáka ich bolo 11. Medzičasom, čo sa objavilo, je ich možno naozaj 30, 40, 50.

  A aj z tohto dôvodu, keď dnes neodvoláte ministra vnútra a nespamätáte sa, pozývame všetkých slušných ľudí, aby prišli v pondelok o piatej na protest či do Bratislavy, ale tentokrát zároveň aj do Košíc. Jednoducho nesmieme dovoliť, aby ste ďalej drancovali našu spoločnú vlasť a aby platilo to, čo je dole napísané na tom transparente, ktorý vám tak vadí. Aby ďalej neplatilo to, že slušní ľudia musia platiť dane a pár zlodejov si ich bude užívať a bude ich rozkrádať.

  Len nakoniec chcem dokumentovať aj takýmto spôsobom (rečník zobral do rúk názorný materiál, ukazujúc ho plénu), lebo nevieme, ako to dopadne, ale aby teda aj takýmto spôsobom bolo zaznamenané to, čoho sa Robert Kaliňák dopustil. A zúžim to naozaj iba na ten jeden príklad. Tvári sa, že kúpil za 430-tisíc 16-percentný podiel vo firme B. A. Haus. Realita podľa hodnoty nehnuteľnosti, ktorá tá firma má, je, že ten podiel bol hodný 1,04 mil. eur. Tento odhad bol ako vrchný odhad intervalu prezidenta Národnej asociácie realitných kancelárií a ten odhad sme si dali potvrdiť aj ďalšími dvomi ľuďmi z realitiek. Čiže reálne podiel hodný milión kúpil za 430, zobral úplatok iba v tomto jednom prípade 610-tisíc eur.

  Viem, že sa mi vyhrážal Robert Fico, možno aj Kaliňák, neregistrujem, že dajú za to na mňa trestné oznámenie. Mne to absolútne nevadí. Lebo jednoducho je to pravda. Títo ľudia zobrali úplatok a tým, čo spravili, sa podieľajú na presne tom, čo som vám prečítal na začiatok, a to je § 233 Trestného zákona a to je legalizácia príjmu z trestnej činnosti. Lebo takýmto spôsobom pomohli tomu, aby, citujem ešte raz, "kto príjem alebo vec pochádzajúcu z trestnej činnosti," čo tie domy, ktoré tam boli, v prípade pána Bašternáka určite sú, "v úmysle zatajiť existenciu takéhoto príjmu alebo veci, zakryť ich pôvod v trestnej činnosti, ich určenie či použitie na spáchanie trestného činu, zmariť ich zaistením na účely trestného konania alebo ich prepadnutie alebo zhabanie" sa odsúdi, babababababa. To som už čítal na začiatku.

  Jednoducho máme ministra vnútra, ktorý sa evidentne dopustil trestného činu legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Pomáhal daňovému podvodníkovi skryť majetok pred dosahom štátu, aby v prípade, ak by daňový podvodník bol odsúdený, štát prišiel skrátka. A za takúto trestnú sadzbu, keďže to robí ako verejný činiteľ, mu hrozí minimálne sedem až dvanásť rokov podľa Trestného zákona.

  Každý z vás, kto hovorí, že tieto indície sú nedostatočné na to, aby sme zvolávali schôdzu, tak si myslí, že jeho voliči seno žerú.

  Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a teším sa na faktické pripomienky.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými pripomienkami osem pánov. Páni poslanci, druhýkrát vás upozorňujem a tretíkrát vás nebudem, že podľa rokovacieho poriadku sa môžte prihlásiť s faktickými poznámkami len do tej doby, kým hovorí rečník. Takže naposledy 13 pánov poslancov. Posledný pán poslanec Viskupič.

  Slovo má pán poslanec Galko.

 • Ďakujem pekne. Ja si pamätám, keď pán Bugár držal transparent ako poslanec opozície k Ivanovi Lexovi, presne si pamätám tú scénu a musím povedať, že vtedy som ho za to obdivoval.

 • Reakcie z pléna.

 • Vtedy som ho za to obdivoval, ale časy sa menia. Nevykrikujte po mne, bašternákovci!

 • Reakcie z pléna.

 • Dnes sa pán Bugár stal nielen priateľom Roberta Kaliňáka, ktorému vraj dôveruje, ale dokonca sa stal hovorcom skupiny bašternákovcov, ktorí tu v kuse po mne vykrikujú. Nechápem prečo...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Poslanci OĽANO opätovne na podlahu pred rečníckym pultom začali rozprestierať bilbord. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Prepáčte, prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

 • Reakcie z pléna.

 • Prestávka.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Chcela by som poprosiť pánov technikov, keby stiahli prihlásených na tabuli a vyhlasujeme teda (reakcie z pléna), lebo je prerušená schôdza, tak pre poriadok.

 • Reakcie z pléna.

 • Čože?

  Schôdza je prerušená, povedal mi to pán Bugár. Ja ju nejdem viesť, samozrejme, ale poprosím vás, keby ste tam dali, že ju prerušujeme, ja neviem, na ďalších desať minút.

 • Pokračovanie prestávky.

 • Po prestávke.

 • Vážené poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby sme teda pokračovali v schôdzi a som vás informoval a následne opätovne avizujem, preruším schôdzu. Myslím si, že poslanecký mandát súvisí s určitou mierou inteligencie, správania a vzájomnej úcty a slušnosti.

 • Pozerali sme a riadime sa rokovacím poriadkom Národnej rady. To, že obsahuje niektoré veci, na ktoré sa nedá pri normálnom úsudku reagovať, ukazuje aj dnešná situácia.

  Dovoľte mi teda, pán poslanec Matovič, aby som vás opätovne poprosil, aby ste dodržal slovo a sľub, ktorý ste mi dal pred vystúpením ako poslanec, že nepoužijete tento vizuál, a poprosil vás, aby ste nám poslancom ostatným umožnil dôstojne rokovať, slušne oblečeným, slušne vystupujúcim, o bode programu, ktorý máte plné právo navrhnúť a pokračovať v rokovaní schôdze Národnej rady.

  Pokiaľ nie, vytvoril ste prekážku rokovania tejto schôdze Národnej rady a avizujem možnosť prerušenia na dobu neurčitú schôdze, pokiaľ Igor Matovič bude schôdzu, ktorú sám inicioval zvolať, ďalej blokovať neporiadkom v tejto sále. Avizujem toto rozhodnutie. Poprosím vás teda...

 • Prerušujem schôdzu Národnej rady do 19.00 hod. Poprosím pána poslanca, aby neblokoval Národnú radu svojou nezákonne vyhotovenou vizualizáciou bez súhlasu osôb dotknutých (zasmiatie v sále), pretože si myslím, že tak, ako boli nezákonne vyhotovené reproduktované...

 • Reakcia pléna.

 • Reprodukované. Dobre, poprosím vás, poprosím vás, môžem sa občas zakoktať, ale to, čo poviem, za tým si stojím.

  A myslím si, že opätovne avizujem na zajtrajšie začatie predsedníctva.

  Po druhé, nechápem poslanca, ktorý sám blokuje schôdzu, ktorú sám podpisuje a iniciuje, a dostatočne vopred avizujem, že sám Igor Matovič spôsobuje blokáciu a neschopnosť parlamentu ďalej rokovať o tomto bode.

  A preto vás poprosím, pán poslanec, aby ste nám ostatným umožnil o pánovi Bašternákovi, ktorého takisto ani my ostatní niektorí nemusíme, rokovať ďalej. Aby sme konečne mohli aj my vyjadriť svoj názor na ministra vnútra, aby sme mohli takisto aj my rokovať, pretože o tom je demokracia. Vy nám to neumožňujete, a preto k tomu rozhodnutiu som schopný pristúpiť. Ďakujem.

  Do 19.00 hod. prerušujem rokovanie tejto schôdze Národnej rady. Ďakujem.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené poslankyne, vážení páni poslanci, otváram, teda otváram schôdzu a rokovanie Národnej rady a poprosím vás, máme dva procedurálne návrhy.

  Pán poslanec Milan Krajniak - prvý procedurálny návrh.

 • Vážené kolegyne a kolegovia, chcel by som dať procedurálny návrh, ktorým by sme stanovili pravidlá toho, ako môžu byť v tejto snemovni používané vizuály. Navrhujem, aby to pravidlo bolo stanovené tak, že každý poslanec v rozprave môže mať pri sebe na tzv. trojnožke vizuál, o rozmeroch ktorých sa môžme dohodnúť, ale okamžite po skončení svojho prejavu tento vizuál musí odstrániť. Toto nie je reklamná plocha, toto nie je reklamná plocha, kde by sme sa mali predháňať v tom, či budeme mať bilbord 3 x 8 alebo 15 x 7, a potom si tu budeme púšťať balóniky.

  Myslím si, že nerešpektovaním žiadnych pravidiel v tejto oblasti robíme z toho zbytočný cirkus, a myslím si, že sme sa tu zišli preto, aby sme odvolávali ministra vnútra Kaliňáka. Ja by som v tom rád pokračoval.

  Chcel by som vyzvať poslanca Matoviča, aby ten transparent stiahol a rešpektoval aspoň to, že sa tu nebudeme predháňať v tom, že kto tu vytiahne...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom. Potlesk.

 • Procedurálny návrh - pán poslanec Daniel Lipšic.

 • Pán predseda, ja by som mal návrh, aby sme rokovali dneska do dvadsiatej hodiny a zajtra od deviatej aby sme pokračovali.

  K návrhom musím povedať ešte, že ako spomínal, zdôvodňujem to tým, že rokovací poriadok vždy umožňoval aj umožňuje použitie vizuálov v parlamente, akýchkoľvek vizuálov. Dokonca aj takých (rečník zobral do rúk obrázok, ukazujúc ho plénu), ktoré znemožňovali rečníkovi (reakcie z pléna), ktoré znemožňovali rečníkovi prejav, ako sme to všetci videli.

 • Reakcie z pléna.

 • Ja zdôvodňujem svoj návrh. Ja zdôvodňujem svoj návrh, prosím vás, ukľudnite...

 • Reakcie z pléna.

 • Ak, ak sa preruší schôdza kvôli niečomu, čo v rokovacom poriadku nemá opodstatnenie, ako potvrdzuje prax tohto parlamentu niekoľko desiatok rokov, tak ju prerušíte, pán predseda, vy, nikto iný, svojím rozhodnutím a odhlasovaním väčšinou poslancov. Nikto iný.

 • Ďakujem.

  Ešte procedurálny návrh - pán poslanec Igor Matovič.

 • Pán predseda, dávam procedurálny návrh, aby sme normálne pokračovali v rokovaní tejto schôdze. A odôvodňujem návrh tým, že doteraz nikdy v histórii Slovenskej republiky za teda dvadsať-, koľko už, -tri rokov existencie, ale v podstate od revolúcie sa nikdy v živote nestalo, aby bola prerušená schôdza kvôli tomu, že by si ktorýkoľvek poslanec doniesol akúkoľvek vizuálnu pomôcku.

  Takže poprosím, aby sme aj v tejto situácii, keď vám možno vadí to, čo je napísané na tom transparente, ale na druhej strane sa čudujem, že možno ste trošku vzťahovační, že možno autor myslel ten vrchný text na tých dvoch ľudí, čo sú na tých obrázkoch, čo, samozrejme, nie je pravda. Ale myslím si, že aj v takejto situácii, keď na tom transparente je niečo, čo je vaším zrkadlom, mali by ste zachovať tradície. A keďže žiaden zákon nezakazuje poslancovi použiť vizualizáciu akúkoľvek pri jeho vystúpení, dodržujte, prosím, zákon.

 • Ďakujem. Dovoľte mi teda, aby som sa ako predsedajúci vyjadril a navrhol riešenia a cestu von z krízy tohto rokovania.

  Je nesporné, že rokovací poriadok Národnej rady má svoje roky a život ukazuje, že neráta s tým, že poslanec poslanca bude natáčať, že poslanec nebude vedieť, ako sa má obliekať, že poslanec nebude vedieť, ako sa má v sále správať.

 • A život ukazuje, že musíme nájsť nové, moderné prostriedky a spôsoby, akým spôsobom nastaviť kultúru, pretože sála Národnej rady nie je priestor na páchanie trestných činov.

  A ja hovorím opätovne, niekoľkokrát bola kritizovaná imunita, že som si vedomý, že každý poslanec má právo na názor, vyjadrovanie, ale táto sála má právo na úctu a je pod drobnohľadom občanov, pod drobnohľadom verejnosti, najmä pri tak významnej okolnosti (potlesk), ako je zajtrajšie predsedníctvo Rady Európskej únie.

  Ja navrhujem teda, že na základe toho, že pán poslanec Matovič povedal, že tento bilbord nepoužije, po opätovnom použití blokuje možnosť pokračovania schôdze Národnej rady, na základe toho, že tu opätovne aj na predchádzajúcej mimoriadnej schôdzi boli porušované zákony, opätovne hovorím, nikto nemá právo vyhotovovať reprodukcie päťstoeurových bankoviek v takom množstve, nikto nemá právo používať ochranné známky, to sú všetko trestné činy, ktoré sa páchajú v tejto sále.

  Ja som povinný, aby sme boli vizitkou pre spoločnosť, a poprosím vás teda, aj, aj rokovací poriadok nepozná nejakú možnosť zásahu toho, čo sa nám tu v poslednej dobe deje, že sa tu bežne hovorí o chrapúňoch, zlodejoch, o slovách, ktoré asi nepatria do Národnej rady. Ja chápem liberalizmus, ale odmietam, aby sme tu používali slová, ktoré hraničia s porušením ochrany osobnosti a ďalších vecí.

  Preto nazajtra na 9. hod. zvolávam mimoriadne poslanecké grémium, ktorého jediným bodom bude nový rokovací poriadok v Národnej rade, ktorý takéto moderné prostriedky, ktoré sa tu vnášajú, určí pravidlá, či už návrhom, aký uviedol veľmi racionálne pán poslanec Krajniak, aby akýkoľvek poslanec svojím politickým exhibicionizmom nevedel zneužívať nezákonným spôsobom niekoho iného fotku, ochrannú známku, nedajbože, aby neukazoval verejnosti, že si môže nafotiť za 12 mil. päťstoeurové bankovky, pretože na to patria takisto určité paragrafy.

  Keďže sa to deje v tejto sále (reakcia z pléna), keďže sa to v tejto sále deje, prerušujem na neurčito schôdzu, túto mimoriadnu schôdzu Národnej rady a na 9.00 hod. ráno zvolávam mimoriadne grémium.

 • Prerušenie rokovania o 19.11 hodine.