• Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram rokovanie 5. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, ktorú som zvolal podľa čl. 83 ods. 2 ústavy a § 17 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku na žiadosť skupiny 34 poslancov. Prosím, aby sme sa pred začatím rokovania prezentovali stlačením hlasovacieho tlačidla.

 • Prezentácia.

 • Zisťujem, že je prítomných 120 poslancov, teda Národná rada je uznášaniaschopná.

  Na 5. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky budú overovateľmi poslanci Róbert Puci a Natália Grausová. Náhradníkmi budú poslanci Peter Kresák a Peter Pčolinský. Na dnešnom rokovacom dni o ospravedlnenie požiadali Tibor Bastrnák, Juraj Droba, František Šebej, Ľubomír Želiezka, Peter Pčolinský.

  Poslanci žiadajú na tejto schôdzi prerokovať návrh na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Kaliňákovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Podľa čl. 88 ods. 1 ústavy návrh na vyslovenie nedôvery vláde alebo jej členovi prerokuje Národná rada vtedy, keď o to požiada najmenej pätina jej poslancov, teda program takejto schôdze sa neschvaľuje. Návrh má tlač 150. Uvedený návrh som podľa § 109 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku pridelil na prerokovanie všetkým výborom Národnej rady s tým, že ako gestorský bol určený výbor pre obranu a bezpečnosť. Taktiež som ho zaslal vláde na zaujatie stanoviska.

  Chcem vás informovať, že na dnešnom poslaneckom grémiu bolo dohodnuté, že obedňajšia prestávka bude od 13. hodiny do 14. hodiny. Súčasne bolo dohodnuté, že bude zvolané poslanecké grémium na 17. hodinu, ktoré aj týmto výslovne na 17. hodinu zvolávam.

  Teda pristúpime k samotnému, teraz pristúpime k samotnému rokovaniu o podanom návrhu na vyslovenie nedôvery.

  Prosím poslanca Jozefa Rajtára, aby ako poverený člen skupiny poslancov návrh uviedol.

 • Bod programu: Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Kaliňákovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, tlač 150.

 • 2. Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážení členovia vlády, vážené dámy, vážení páni, vážení hostia, dovoľte mi teda predniesť odôvodnenie návrhu na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Kaliňákovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Najskôr teda stručne odôvodním a následne v rozprave už dlhšie vysvetlím všetky, všetky dôvody.

  Minister vnútra Slovenskej republiky Robert Kaliňák je politicky zodpovedný za skutočnosť, že podozrenia z niekoľkomiliónových daňových podvodov v kauze, verejnosti známej ako kauza Bašternák, sa náležite nevyšetrili. Namiesto zachovania nestrannosti a vyjadrenia záujmu na preskúmaní všetkých skutočností nasvedčujúcich podvodu obrovského rozsahu minister vnútra počas prebiehajúceho vyšetrovania verejne vyhlásil, že uvedená kauza neoprávneného čerpania nadmerných odpočtov DPH je, citujem: "vymyslená". Napriek stanovisku ministra vnútra, že zo svojej pozície nemá právo zasahovať do vyšetrovania, teda nemá ani reálnu možnosť sa vecou riadne zaoberať, je z neurčitého dôvodu presvedčený, že, citujem: "Dépeháčkarské kauzy sú kompletne vymyslené." Minister tiež uviedol, že, opäť citát: "Konali orgány štandardne tak, ako konať mali." K tejto, osobitne k tejto skutočnosti, k takémuto štandardnému konaniu sa vrátim vo svojom vystúpení v rozprave. Verejnosť sa má pritom uspokojiť s ospravedlňujúcim záverečným tvrdením ministra, že, opäť citát: "Pred štyrmi rokmi to bol analógový svet, svet cashu, svet, kedy sa platili veci." To znamená, že kedysi dávno, dávno pred štyrmi rokmi tu ľudia behali s miliónmi eur v kufríkoch po uliciach úplne bežne a platili nimi veci.

  V uvedených vyjadreniach absentuje akákoľvek motivácia kauzu Bašternák dôkladne prešetriť, zabezpečiť dôkazy, vyvrátiť vyvstávajúce pochybnosti a preukázať tým aj navonok, že rezort vnútra je plne funkčný. Týmto svojím verejným postojom a nepochopiteľnou obhajobou danej kauzy minister vnútra Slovenskej republiky orgánom činným v trestnom konaní nepriamo naznačil želaný výsledok. Policajný zbor Slovenskej republiky na čele s prezidentom Policajného zboru je podriadený ministrovi vnútra Slovenskej republiky, Národnú kriminálnu agentúru, v skratke NAKA, súčasťou ktorej sú okrem iného aj Národná jednotka finančnej polície a Finančná spravodajská jednotka, riadi riaditeľ, ktorý je priamo podriadený prezidentovi Policajného zboru, a teda nadväzne aj ministrovi vnútra.

  Máme za to, že vyjadrenia a postoje ministra vnútra Slovenskej republiky prinajmenšom vzbudzujú pochybnosti o nezávislosti uvedených zložiek a preto rezort vnútra by mala riadiť taká osoba, ktorá koná v súlade so záujmami Slovenskej republiky a má zároveň záujem na dôkladnom prešetrení všetkých podozrení, ktorých objasnenie by mohlo mať pozitívny dopad na verejné financie.

  Takže zatiaľ ďakujem za pozornosť a chcem sa týmto prihlásiť aj prvý do rozpravy a otvoriť ju.

 • Dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre obranu a bezpečnosť poslancovi Petrovi Šucovi, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výboroch.

 • Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, ctené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predniesť správu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Kaliňákovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, tlač 150, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím z 3. júna 2016 č. 145 pridelil návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Kaliňákovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, tlač 150, všetkým výborom Národnej rady Slovenskej republiky okrem Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu do určeného termínu konania schôdze. Určil, aby Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský pripravil na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.

  Návrh skupiny poslancov prerokovali v určenom termíne: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Neprijali platné uznesenie, keďže predložený návrh nezískal potrebný súhlas požadovanej nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj do začatia gestorského výboru nepredložil stanovisko o výsledku prerokovania uvedeného materiálu.

  Podľa § 109 ods. 3 predseda Národnej rady Slovenskej republiky požiadal vládu Slovenskej republiky o zaujatie stanoviska. Vláda k návrhu skupiny poslancov prijala uznesenie č. 206 schválené per rollam 6. júna 2016. S návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Kaliňákovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, vyjadrila svoj nesúhlas.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, gestorský výbor uznesením zo 7. júna 2016 č. 16 schválil správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Kaliňákovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, tlač 150a. Súčasne určil poslanca Národnej rady Petra Šucu za spoločného spravodajcu výborov a poveril ho predniesť správu výborov o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Kaliňákovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, tlač 150, na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Súčasťou tejto správy je návrh uznesenia Národnej rady, ktorý teda predmetný prednesiem pred aktom volieb.

  Ďakujem za slovo, pán predseda Národnej rady. Skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu k predmetnému bodu rokovania.

 • Ďakujem pánovi poslancovi Petrovi Šucovi. Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy sa prihlásili ako prvý pán poslanec Rajtár, ako druhý pán poslanec Ľubomír Galko, pani poslankyňa Remišová, pán poslanec Miroslav Beblavý a pán poslanec Boris Kollár.

  Poprosím, keďže ma požiadal o slovo v zmysle rokovacieho poriadku pán predseda vlády, aby oznámil stanovisko vlády, ktoré je nutné k tomuto prerokovaniu.

 • Reakcie z pléna.

 • Člen vlády kedykoľvek, keď požiada o slovo, je možné mu udeliť slovo. Poprosím vás, (reakcie z pléna) poprosím vás a je dôležité pre ďalší priebeh rokovania, aby bolo zrejmé stanovisko vlády. Poprosím vás, poprosím vás, to sú, myslím, že jasné elementárne, pán poslanec, poprosím vás o pochopenie.

  Pán predseda vlády, poprosím vás o slovo.

 • Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené dámy a páni, dovoľte mi, aby som vás informoval o stanovisku vlády Slovenskej republiky k návrhu poslancov Národnej rady, ktorým chcú vysloviť nedôveru podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra Slovenskej republiky.

  Ako už pán spravodajca vo svojom vystúpení povedal, týmto návrhom sa vláda zaoberala 6. júna, prijala k nemu uznesenie, v ktorom vyslovuje nesúhlas s týmto návrhom, a to z toho dôvodu, že je neodôvodnený a neposkytuje žiadne dôkazy v obvinení, ktoré opozícia predniesla na adresu podpredsedu vlády a ministra vnútra. Keďže tento návrh bol prerokovaný vo vláde a vládne stanovisko je k dispozícii každému poslancovi Národnej rady, môžem teraz len odkázať na text tohto stanoviska, ktorý je plne k dispozícii.

  Dovoľte mi, aby som k tomuto stanovisku vlády Slovenskej republiky dodal aj niekoľko slov. Najmä chcem povedať, že nenávisť je veľmi zlý politický program. A má aj škaredú tvár. A je mi ľúto, že tak krátko po vzniku vlády, ktorá vznikla demokraticky na základe výsledkov parlamentných volieb, sa prejavuje toľko nenávisti a odporu k vládnemu kabinetu, ktorý je výsledkom demokratických parlamentných volieb. Nuž priznám sa, že sme ani nečakali, že budeme mať 100 dní k dispozícii, čo je určitá tradícia, ale rovnako som nečakal ani to, že v čase, kedy sa pripravujeme na historickú úlohu na predsedníctvo Slovenskej republiky v Európskej únii a na ďalšie výzvy, budeme takto nezmyselne atakovaní. Je to nevídané, aby krátko po vzniku vlády Slovenskej republiky v 100-dňovej lehote bol podaný návrh na vyslovenie nedôvery členovi vlády, a to dokonca ešte na základe rôznych vymyslených obvinení, faktov a skutočností, ktoré nemajú s realitou absolútne nič spoločné.

  Vážené dámy a páni, samozrejme každý hodnotí situáciu na Slovensku z vlastného pohľadu a možno by sme chceli, aby boli veci lepšie. Ale ak sa pozrieme okolo seba a hodnotíme situáciu v iných štátoch, môžeme skonštatovať, že Slovensko je do určitej miery oáza pokoja a kľudu. Máme svoje vlastné problémy, na tieto sa sústreďujeme, ale štát funguje. Môžeme sa pochváliť slušnými výsledkami v ekonomickej, sociálnej, aj finančnej oblasti a opakujem ešte raz, hlavne chceme sa presadiť v európskom priestore kvalitným predsedníctvom Slovenska v Európskej únii.

  Možno nie každému vyhovuje takýto obraz Slovenska. Ja by som však bol veľmi rád, keby aj dnešná schôdza Národnej rady neklesla na úplné dno. Obávam sa, že klesne. Obávam sa, že to, čo tu budeme počuť na adresu vlády Slovenskej republiky, bude ďaleko za hranicami akejkoľvek politickej kultúry. My sme už na to zvyknutí, ale chcem povedať, že mi to je osobne veľmi, veľmi ľúto.

  Vážené dámy a páni, podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák je, ak sa nemýlim, najdlhšie slúžiaci ministrom vnútra v novodobých dejinách Slovenska, ak hovoríme od roku 1989.

  Mimochodom, všetko dobré k meninám, asi, asi, (potlesk) asi by si si želal ich oslavovať v inej atmosfére, môžem ti len teraz zaželať plné nervy, pretože ich budeš v priebehu dnešného dňa potrebovať.

  Keďže ide o najdlhšie slúžiaceho ministra vnútra v novodobých dejinách Slovenska, je celkom prirodzené, že bol pri obrovskom množstve aktivít a činností. A možno by bolo vhodné, keby sme si urobili veľmi krátky exkurz do minulosti, aby sme si povedali, prečo si myslím, že podpredseda vlády Robert Kaliňák je ministrom na svojom mieste a prečo má plnú podporu tejto vlády.

  Dámy a páni, sedíte tu len niektorí, ktorí ste mali možnosť opáčiť skúsenosť zodpovednosti člena vlády Slovenskej republiky. A sedí tu teda, ak dobre pozerám, len jeden človek, ktorý mal možnosť skúsiť, čo to znamená byť ministrom vnútra Slovenskej republiky. To je, myslím, pán Lipšic, asi nikto iný z prítomných túto možnosť nemal, hoci obdobie, ktoré strávil vo funkcii Robert Kaliňák, bolo podstatne dlhšie, ako to, ktoré strávil pán Lipšic. Je to jedna z najťažších pozícií vo vláde Slovenskej republiky. Minister vnútra zásadne uteká vždy tam, odkadiaľ všetci utekajú preč. Či sú to požiare, či sú to povodne, či sú to ťažké havárie, či sú to nešťastia, jednoducho všade tam, kde treba organizovať, riadiť záchranné práce, robiť veci, kde ľudia bežne sa toho stránia, minister vnútra si musí plniť svoje povinnosti. Nemôžem nič iné povedať, len to, že nikdy sa mi nepodarilo Roberta Kaliňáka predbehnúť, pokiaľ išlo o prítomnosť na území alebo pri udalosti, kde bola nevyhnutná prítomnosť tak predsedu vlády alebo ministra vnútra. Ba čo viac, bol pri udalostiach, ktoré potvrdzujú, že zvládol procesy, opakujem, zvládol procesy, kde sme už boli na hrane totálneho zlyhania. Dovoľte mi, aby som pripomenul napríklad Schengen.

  Dámy a páni, v roku 2006 na oživenie pamäti tu treba povedať, keď vláda nastúpila v júli, v auguste sme obrdžali list z Európskej komisie, kde nám bolo oznámené, že máme jednoducho zabudnúť na účasť Slovenska v Schengene, pretože v predchádzajúcich rokoch 2002 až 2006, najmä teda v rokoch 2004 až 2006 po nastúpení Slovenska do Európskej únie boli absolútne podcenené všetky prípravné práce. A doslova a do písmena - ten list existuje, myslím, že ho nikto nemôže spochybniť - bolo Slovensku odporúčané, aby sme zabudli na členstvo v Schengene a boli sme vyhlásení za najväčších outsiderov za, popri ďalších krajinách, ktoré boli menované. Bol to však práve vtedy novo nastúpený minister vnútra a jeho tím, ktorý sa zaslúžil o to, že sa za 9 mesiacov, opakujem, deväť mesiacov stal z outsidera líder medzi pristupujúcimi krajinami do schengenskému priestoru. Naštartovali sme bezpečnostné opatrenia, bezprecedentné, na našej východnej hranici, na letiskách, ale aj vo vnútrozemí tak, že naši občania dnes nemusia pri cestovaní do západnej Európy prechádzať hranicami a ukazovať pasy. Sme súčasťou krajín, kde platí voľný pohyb osôb.

  Ak by sme vtedy v roku 2006, a to najlepšie ukazuje postoj ministra vnútra k svojim povinnostiam, neprebrali zodpovednosť a neurobili potrebné opatrenia, pravdepodobne by sme skončili ako Cyprus, ktorý mal od kontrolórov na stole takú istú správu ako my, že sa do Schengenu nedostane a nedostal sa dodnes. Kým oni tento prístupový mechanizmus nezvládli, my áno a vďaka tomu spolu s ďalšími krajinami sme sa stali od roku 2008 aj súčasťou bezvízového styku so Spojenými štátmi.

  V roku 2012 sa minister pustil do reformy sociálneho zabezpečenia ozbrojených zložiek. Keď sme vtedy prebrali vládu, našli sme na osobitnom účte sekeru niekoľko desiatok miliónov eur a hrozilo, že by osobitný sociálny systém ozbrojených zložiek totálne skolaboval. Rezort pod vedením ministra však prišiel s novelou zákona o sociálnom zabezpečení, ktorá nebola jednoduchá, pretože dotýka sa konkrétnych ľudí, konkrétnych osudov a ich konkrétnych predstáv o tom, ako bude vyzerať ich život po tom, čo skončia aktívnu službu. Aj vďaka nej sme však docielili úsporu na vynakladanie finančných prostriedkov z osobitného účtu, ale aj stabilizáciu policajtov, hasičov, horských záchranárov, colníkov, príslušníkov zboru väzenskej a justičnej stráže a profesionálnych vojakov. Dnes je tento účet, z ktorého sú vyplácané dávky výsluhového zabezpečenia, v pluse a hlavne je trvalo udržateľný.

  Rezort vnútra sa určite pričinil aj o to, že v rebríčku Transparency International vnímanie korupcie Slovensko poskočilo zo 66. miesta v roku 2011 na 50. miesto v roku 2015 a pomohli tomu nepochybne aj mnohé iniciatívy, ktoré pripravil rezort vnútra pod vedením ministra. Novela zákona o verejnom obstarávaní, nové volebné kódexy, nový zákon o oznamovaní trestnej činnosti, to sú všetko legislatívne opatrenia, vďaka ktorým sa zúžil priestor na korupciu na Slovensku a ktoré ocenilo nielen Transparency International, ale v prípade volebných zákonov aj organizácia GRECO. Ide o skupinu štátov, ktoré bojujú proti korupcii pri Rade Európy, ktorá nás v tomto prípade už nemonitoruje.

  V neposlednom rade to je spustenie elektronického trhoviska. Keď vláda Ivety Radičovej bola chválená za to, že spustila zverejňovanie zmlúv na internete, elektronické trhovisko, ktoré musia využívať všetky štátne a verejné inštitúcie a samosprávy pri podlimitných zákazkách, je najväčším protikorupčným opatrením ktorejkoľvek vlády. Za 15 mesiacov, dámy a páni, sa na elektronickom trhovisku zazmluvnilo 40-tisíc obchodov, ktoré vygenerovali úsporu na verejných financiách 77 miliónov eur. To sú konkrétne a ľahko overiteľné čísla.

  A idem ešte ďalej, keďže v testovacej prevádzke je už aj nadlimitné trhovisko, ktoré sa bude týkať aj veľkých nadlimitných zákaziek a ktoré plánujeme plne implementovať v najbližších týždňoch tak, aby všetky verejné inštitúcie museli používať tento elektronický systém na obstarávanie tovarov a služieb. Je maximálne transparentný a úplne zužuje priestor na korupciu, keďže až do času vygenerovania zmluvy nikto nevie, kto obstaráva a kto o danú zákazku súťaží.

  Ak sme už pri úsporách, dámy a páni, nezabudnime spomenúť reformu ESO, ktorá po tom, čo na Slovensku povznikali nezmyselné špecializované štátne správy, konečne upratala aj vo verejnej správe. Občan dnes už nemusí pobehovať po všetkých úradoch v rôznych častiach mesta, ale prakticky všetko vybaví na jednom mieste. Klientske centrá - a mal som tú česť byť pri otvorení mnohých z nich - už fungujú vo viac ako 50 slovenských mestách a ďalšie chceme dobudovať v tomto volebnom období. Reforma verejnej správy navyše ušetrila za posledné štyri roky už viac ako 700 miliónov eur a tieto sme vedeli použiť na iné priority, aby sa ľuďom na Slovensku ľahšie dýchalo. Dnes časti tejto reformy ide na odporúčanie medzinárodného menového fondu a aj OECD implementovať Srbsko a sieť klientskych centier po vzore Slovenska chce budovať aj Česká republika.

  V posledných rokoch došlo v rezorte vnútra k výraznej obmene techniky, či sú to už autá pre policajtov, ich nové vyzbrojenie po 20 rokov, ale aj hasičských vozidiel.

  Dámy a páni, uznajte, pôsobíte v regiónoch, všetci dobre viete, čo bolo urobené pre hasičský a záchranný zbor v okresných mestách Slovenska. To bola doslova a do písmena technická revolúcia, ktorú predviedol Robert Kaliňák vo všetkých ohľadoch, ktoré môžeme v tejto súvislosti spomenúť. Len za posledné štyri roky, (potlesk) len za posledné štyri roky sme nakúpili profesionálnym hasičom, ale aj dobrovoľným hasičským zborom bezmála 1 000 kusov novej techniky, ktorú sú pripravení použiť vtedy, kedy to je absolútne nevyhnutné pre ochranu života alebo majetku občanov Slovenskej republiky.

  Dámy a páni, chcete odvolávať ministra, ktorý má najlepšie výsledky v znižovaní počtov obetí na cestách, aj v objasňovaní kriminality v celej histórii Slovenska. V roku 2007 zomieralo na našich cestách viac ako 600 ľudí ročne. Dnes je to za posledné tri roky v priemere 250. Vďaka práci slovenských policajtov, hasičov a záchranárov sa dnes domov k svojim rodinám vráti o 3 000 ľudí viac. Slovensko získalo aj cenu European Transport Safety Council za najväčší pokrok v znižovaní obetí na cestách v Európskej únii. Asi to nie je výmysel. Sú to konkrétne kroky, konkrétne opatrenia, ktoré rezort urobil.

  Výrazne sme si polepšili v objasňovaní kriminality. Kým roku 2006 na Slovensku došlo k viac ako 115-tisícom trestných činov, vlani ich bolo o viac ako 41-tisíc menej. Objasnenosť pritom stúpla na historické čísla, na viac ako 50 %; 57 %, čo je o viac ako 10 % ako v roku 2006. Ja si pamätám, že sa objasnenosť niekedy na prelome storočí pohybovala na úrovni možno 23 - 24 %. Ten pokrok je obrovský. Výrazný pokles sme pri tom zaznamenali v majetkovej násilnej kriminalite, ale aj v krádežiach či lúpežiach. V počte vrážd sa Slovensko radí medzi najbezpečnejšie krajiny sveta, keď sa za štyri roky podarilo znížiť počet vrážd z 84 v roku 2006 na 48 v roku 2015.

  Dámy a páni, dovoľte mi, aby som sa dotkol aj ďalšej katastrofy, ktorú sme po vás zdedili v roku 2012. Opäť o tejto katastrofe nikto nepochybuje, a to je totálny kolaps daňovej a finančnej správy, ktorá zostala hluchá a slepá, pretože sa vtedajšiemu vedeniu ministerstva financií a finančnej správe nepodarilo naštartovať nový systém. Predstavte si, že sme nastúpili v roku 2012 nová vláda a nemali sme elementárne základné informácie o tom, aké sú daňové príjmy tohto štátu, lebo nič nefungovalo. Doslova a do písmena nič nefungovalo. Toto dnes pripúšťajú aj predstavitelia vlády, ktorí v tom čase boli vo výkonnej moci.

  Pýtam sa preto, páni poslanci, kto z vás vtedy navrhoval odvolať šéfa rezortu financií? Koľkí z vás tu každý deň zvolávali tlačové konferencie a chceli vyvodzovať politickú zodpovednosť za to, že miliardy eur sa vyplatili naslepo bez akejkoľvek reálnej kontroly? Ani jeden, avšak z doterajších zistení môžeme konštatovať, že v rokoch vašej vlády ste neprávne vyplatili minimálne 711 miliónov eur. To sú čísla, ktoré sú dnes potvrdené len preto, lebo totálne nefungovala finančná správa.

  Dámy a páni, ministerstvo financií v spolupráci s ministerstvom vnútra, ale aj generálnou prokuratúrou museli urobiť desiatky konkrétnych opatrení, aby postavili finančnú a daňovú správu opäť na nohy. Obmedzenie platí v hotovosti. Kontrolný výkaz DPH a podobne. Celkovo išlo o 50 opatrení. Vďaka tvrdej práce uvedených zložiek sa podarilo zlepšiť výber daní o 2,5 miliardy eur a dobre viete, že vznikla aj daňová kobra, ktorá obvinila 270 ľudí a zachránila tomuto štátu ďalšie desiatky miliónov eur.

  Dámy a páni, to je iba naozaj telegraficky. Je niekoľko vecí, ktoré sa podarilo aplikovať za viac ako osem rokov rezortu vnútra pod vedením Roberta Kaliňáka. Sú to výsledky, s ktorými sa nemôže pýšiť nikto z vás, ktorí tu dnes sedia v tejto sále a ani tí, ktorí nabrali niekedy odvahu a vstúpili do výkonnej moci.

  Dovoľte mi na záver, aby som skonštatoval, že neexistujú absolútne žiadne dôkazy, ktoré by potvrdzovali podozrenia, o ktorých dnes hovorí opozícia. Prípad, ktorý sa dnes zneužíva na politický súboj, je prešetrovaný riadne tými orgánmi, ktoré ho majú prešetrovať, ale dúfam, že nemusím ľuďom s právnickým vzdelaním v tejto miestnosti vysvetľovať, že minister vnútra nie je nadriadený vyšetrovateľom a nemá žiadne legitímne možnosti, ako zasahovať do akéhokoľvek vyšetrovania. Aj preto vláda Slovenskej republiky považuje celý tento prípad, celý tento návrh za vymyslený, neodôvodnený a politicky motivovaný.

  Dámy a páni, chápem vašu frustráciu. V roku 2010 som bol predsedom politickej strany, ktorá suverénne s 34 percentami vyhrala parlamentné voľby. Napriek tomu ste túto stranu poslali do opozície, ale správali sme sa inak. Chytili sme sa do normálnej roboty a v roku 2012 prišiel aj konkrétny výsledok. Prestaňte s týmito nezmyselnými divadlami ešte dokonca v období sto dní, kedy by vláda mala mať elementárny priestor na svoju prácu.

  Poďme hovoriť o tom, čo budeme robiť ako krajina, ak 23. júna Veľká Británia ohlási vystúpenie z Európskej únie. Ani si nevieme predstaviť, čo to bude znamenať nielen z titulu predsedníctva Slovenskej republiky v Európskej únii, ale čo to bude znamenať pre celú Európsku úniu, pre ekonomiku, pre hodnoty, na ktorých dnes je postavená Európska únia. Ale toto vás nezaujíma. O takýchto veciach vy nehovoríte. Ak sledujem vaše tlačové konferencie - nenávisť, nenávisť a nenávisť. Žiadny iný politický program neviete ponúknuť.

  Dámy a páni, prosím, dám vám jedno dobré odporúčanie: prestaňte byť frustrovaní a pracujte a vyhrajte konečne nejaké parlamentné voľby. Ak ich vyhráte, budem prvý, ktorý vám zablahoželá a budem vám želať, aby víťaz týchto parlamentných volieb zostavil vládu, ktorá bude stabilná a ktorá si bude plniť tie úlohy, ktoré sa očakávajú. Keďže ste voľby nevyhrali, prosím, rešpektujte parlamentné výsledky a nerobte tieto nezmyselné divadlá, ktoré, ako som už vám povedal, pravdepodobne opäť narazia na dno politickej kultúry. Ľudia na Slovensku si zaslúžia viacej, ako tieto vaše politické hry.

  Vláda Slovenskej republiky nemôže v žiadnom prípade súhlasiť s návrhom na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra. Tento návrh je nezmyselný, politicky motivovaný a je prejavom vašej frustrácie z politických volieb.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán predseda vlády. S faktickými poznámkami je prihlásených 20 poslancov. Uzatváram, dvadsať, uzatváram možnosť faktických poznámok.

  Poprosím, prvý je prihlásený s faktickou poznámkou pán poslanec Daniel Lipšic.

 • Ďakujem. Pán premiér, vláda má sto dní na program, ale nemá sto dní na krytie evidentných daňových podvodov vami blízkych ľudí, aj vám blízkeho človeka pána Bašternáka, v ktorého byte stále bývate, buď v jeho byte alebo vo vlastnom byte a je váš biely kôň. Na to sto dní podľa mojej mienky nemáte. Môžeme hovoriť o mnohých veciach, ktoré sa v minulosti udiali, aj o technickej revolúcii hasičov, aj o nakupovaní štvorkoliek, šesťkoliek a o tom, že hasiči nemajú v Bratislave dýchacie prístroje, že nemajú revízie na kompresory, že sú ohrozené životy dnes hasičov, lebo sa nakupuje zbytočná predražená technika, veľké autobusy, štvorkolky, šesťkolky.

  Tešíme sa všetci z toho, že klesá počet obetí dopravných nehôd, klesá už dlhé roky. Problém je trošku, a nehovorím, že to je vina ministra vnútra, že v posledných dvoch rokoch stúpol počet obetí dopravných nehôd. Treba o tom hovoriť veľmi jasne a veľmi férovo, aj keď to nie je zodpovednosť priamo ministra vnútra.

  Násilná kriminalita klesá od roku 2002 a najmä vďaka prísnejším postihom recidívy a násilnej kriminality v nových trestných kódexoch, ktoré ste aj v tom čase vy podporili. Od roku 2002 každý rok klesá násilná kriminalita a dnes sme na úrovni 50 % v roku 2002. Čiže toľko len k tomu, čo ste spomínali.

  Ale spomenuli ste veľmi málo k tomu, čo sa týka kauzy, o ktorej rokujeme, a to je verejná obhajoba ministra vnútra Kaliňáka pánovi Bašternákovi. Jeho výroky, ktoré sú posolstvom pre vyšetrovateľov, ešte budeme o nich hovoriť, sú v demokracii neprípustné. Bol by som rád, keby parlament neklesol na dno a chcem vás upozorniť, pán premiér, jedno z toho dna je, ani som nepočul faktické poznámky, že najväčšie dno tu chytil na poslednej schôdzi pán minister Kaliňák...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom. Potlesk.

 • Ďakujem. Upresňujem, 22 faktických poznámok, ako mi bolo technicky oznámené.

  Poprosím s faktickou poznámkou pán poslanec Igor Matovič. Pán poslanec Igor Matovič s faktickou poznámkou. Poprosím o zapojenie mikrofónu.

 • Zrejme sme čakali, kým Robert Fico odíde mimo dosah reproduktorov, takže pokračoval by som tam, kde Daniel Lipšic skončil a nebolo to počuť, že najväčšie dno alebo najhlbšie dno, ktoré tu niekto mohol kedy preraziť, tak bol Robert Kaliňák pri obhajobe programového vyhlásenia vlády.

  Pán Fico, predpokladám, že si to aspoň prečítate, keď už nepočujete a už ste niekde v bezpečí svojej limuzíny. Budem vás citovať: "Ak sledujem vaše tlačové konferencie, vidím len nenávisť, nenávisť, nenávisť. Nenávisť je veľmi zlý politický program." Tak sa vás pýtam, čo iné ako nenávisť ste šírili vy osobne medzi ľuďmi počas celej predvolebnej kampane? Kto šíril medzi ľuďmi strach a nenávisť voči utečencom? Kto s krvavými nenávistnými očami chránil svoju sexi asistentku a v priamom prenose šliapal po zákone v tom mojom prípade? Kto nenávistne útočí aj po voľbách na novinárov či neziskovky len preto, lebo nechcú klamať, ako by ste si vy osobne priali?

  Pán Fico, ak máte úprimný záujem na tom, aby ste urobili Slovensku dobré meno počas predsedníctva v Rade Európskej únie, tak buďte vy osobným príkladom. A tým osobným príkladom budete vtedy, ak okamžite opustíte byt, ktorý je postavený z učebnicového daňového podvodu. Viem, že je to ťažké odísť z hniezda luxusu, ktorý ste si v ňom vybudovali. Napriek tomu vás vyzývam, odíďte okamžite z toho bytu, lebo robíte Slovensku len a len hanbu.

  Pán Fico, to, čo ste tu predviedli, keďže ste len s falošnými argumentami chránili svojho vlastného človeka, je len pre mňa ďalší dôkaz toho, že byt v Bonaparte je v skutočnosti váš byt, ktorý ste dostali za krytie tohto podvodu a Bašternák je len váš osobný biely kôň.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Pán poslanec Lipšic, neviem, procedurálny?

 • Reakcia z pléna.

 • Potom. Dobre.

  Poprosím vás, pán poslanec Jozef Viskupič s faktickou poznámkou.

 • Pán premiér, naozaj sa dá prerážať politické dno a ja to zopakujem. Ak človek, ktorý niečo povie v Národnej rade a následne odíde a nevypočuje si ani faktické poznámky, je prerazením politického dna a je to absolútne nekultúrne.

  Druhá, druhá poznámka hovorí o tom, že už som si všimol, že vy máte pocit vždy, že ak vám niekto chce povedať pravdu do očí, tak máte pocit, že na vás útočí, že je nenávistný a nikdy nie je vhodná doba na túto pravdu. Tak ja by som len chcel povedať, že nie vy ste atakovaný, pán premiér, touto schôdzou, nie odvolávanie robí hanbu v krátkom čase pred predsedníctvom v Rade EÚ. My všetci a hlavne slušní občania Slovenska sú totižto atakovaní tým, že žijete v byte daňového podvodníka alebo, alebo sú atakovaní, že dokonca ten byt postavený z nadmerných odpočtov DPH, z potu a mozoľov ľudí, ktorí sa na dane skladajú, ktoré ste dovolili ukradnúť, dokonca vlastníte. A myslím si, že sa na nájom iba hráte. Nie schôdza o odvolávaní ministra vnútra robí hanbu Slovensku pred partnermi v Európskej únii, hanba je, že premiér, ktorý má byť premiérom predsedajúcej krajiny, býva v byte postavenom z daňových podvodov. Hanba je, že minister vnútra tento daňový podvod zamietol pod koberec, umožnil to, aby nebol vyšetrený a dokonca počúvame o tom, že my pred tesne predsedníctvom robíme hanbu. Ešte raz, pán premiér, hanba je, že bývate v byte daňového podvodníka.

 • Ďakujem. S faktickou poznámkou pán Peter Osuský. Poprosím ešte raz o zapnutie mikrofónu a spustenie času.

  Pán poslanec Peter Osuský.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Stáva sa štandardom, že premiér funguje na pôde parlamentu tak, že vysype skládku a potom utečie. To je taký náš národný zvyk a vznikajú potom čierne skládky, ale tento spôsob komunikácie s volenými zástupcami ľudu je k nemu tak patriaci, ako k Hamletovi lebka a otázka: byť či nebyť? Vyhovárať sa na sto dní v prípade evidentnej zlodejiny, ktorá nemá nič spoločné, povedzme si otvorene, s programovým vyhlásením vlády, je veľmi chabá výhovorka. Tvrdiť, že útok na krytie zlodejiny je útokom na vládu, mi pripomína udalosť, keď si onehda Elena Litvajová obstarala vo Viedni pomerne drahý kožuch a útoky na jej kožuch boli považované za útoky na základy socializmu.

  Pokiaľ ide o to, že sa prednášajú vymyslené fakty, no nezdá sa mi, že sú celkom vymyslené. Pamätám sa naopak, ako právnik docent Fico zdiagnostikoval úplne za horúca kauzu Hedvigy Malinovej opretý po bok svojho pobočníka Roberta Kaliňáka bez toho, aby mohol mať akékoľvek nevymyslené fakty. Je fajn, že hovorí o tom, aká je situácia u nás pokojná, v iných štátoch majú problémy. My sme, ako povedal, oáza pokoja a kľudu. No sme oáza pokoja a kľudu, aj keď občas treba chodiť na hranice a chrániť nás pred tisícmi imigrantov, ale hlavne sme oáza kľudu pre zlodejov, ktorí okrádajú verejné peniaze vratkami DPH a my im pripravujeme oázu pokoja. A poskočenie v rebríčku Transparency International na 50. miesto? Dvadsaťsedem európskych krajín? Kto je pred nami? Uganda?

 • S faktickou poznámkou pán poslanec Ľuboš Blaha.

 • Ďakujem pekne. Páni kolegovia, o pár dní začína predsedníctvo Slovenska v Európskej únii a vy tu riešite takéto provinčné témy.

 • Ruch v sále.

 • Európa stojí pred obrovskou krízou, pred obrovskou krízou kvôli možnému odchodu Veľkej Británie z Európskej únie, kvôli migračnej kríze, kvôli ďalším problémom, ktoré sú obrovské a sú globálne. A vy tu teraz riešite takýto opozičný parlamentný folklór. Viete, vy tým neškodíte ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi, vy tým škodíte obrazu Slovenska v Európskej únii. Vy tým škodíte Slovensku, pľujete na vlasť. A to je naozaj tragédia, pretože každý, kto dneska sa potýka s organizáciou predsedníctva, dobre vie, že musí vysvetľovať veľvyslancom a politikom v Európskej únii, prečo je odvolávaný minister vnútra. Ten, ktorý žaluje Európsku úniu za kvóty. Ten, ktorý za nás bojuje kvôli kvótam. Prečo ho, prečo ho odvolávajú opoziční poslanci? Znamená to, že je oslabená slovenská pozícia vo vzťahu ku kvótam? To sa pýtajú veľvyslanci a diplomati. Čiže vy oslabujete Slovenskú republiku ešte aj v tejto veci, v boji proti kvótam, to si uvedomte. Takto je to vnímané v Európe.

  A viete, prečo to robia kolegovia? Robia to na základe nejakých dôkazov? Nie. Oni nepotrebujú dôkazy. Oni vytvorili konšpiračnú teóriu, ktorú by im mohol závidieť aj Tibor Eliot Rostas zo Zem a vek. Žiaden dôkaz, absolútne žiaden dôkaz. Pospriadali tu naozaj všelijaké úvahy, ktoré si vycucali z prsta a nakoniec zistíme, že svet neriadi Bilderberg, ani vesmírne jaštery, ale Kaliňák. Všetko riadi. Každý policajt je zločinec, každý vyšetrovateľ je zločinec podľa vás. A Kaliňák to všetko riadi. Toto je vizitka toho, ako vy rozmýšľate. Viete, komu toto vyhovuje? Akurát tak pravicovým extrémistom, pretože vy zľahčujete a vy absolútne konšpirujete a vytvárate o Slovensku obraz, akoby tu nič nefungovalo.

  Páni kolegovia, hanbite sa!

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Mňa trošku mrzí, že pán premiér odišiel, už len preto, lebo som mu tiež chcel popriať všetko najlepšie k meninám rovnako tak, ako prajem aj pánovi ministrovi vnútra a všetkým Róbertom tu v sále.

  Ale predsa, pán poslanec Blaha hovoril o našom predsedníctve a to isté hovoril aj pán premiér, že tu kazíme obraz Slovenska v zahraničí, že je tu určitá politická kultúra, ktorú sa pokúšame nastaviť ako budúca predsednícka krajina, a že nás teda nezaujíma naše predsedníctvo. Chcel by som pána premiéra ubezpečiť, že nič viac ako naše predsedníctvo ma politicky v najbližšom období nezaujíma a skutočne, ak hovorí o tom, že Veľká Británia sa chystá vystúpiť z Európskej únie, tak nech sa pozrie na výstupy, ktoré napríklad aj naša politická strana pravidelne k tejto téme dáva a obviniť nás teraz tým, že vychádzame s touto iniciatívou preto, aby sme prekryli túto vážnu vec, ktorá nás čaká najbližších šesť mesiacov, bolo skutočne šľapnutím vedľa.

  Rád by som zareagoval aj na to, že práve naši zahraniční partneri sa nás pýtajú, akým spôsobom si predstavujeme viesť naše predsedníctvo a ak dnes je tu nejaký dôvod na podozrenia, politické podozrenia, tak práve toto je ten spôsob, akým si to predstavujeme, tie podozrenia práve na tejto mimoriadnej schôdzi vyriešiť. Ak sa ukáže, že pán minister má politickú podporu, toto je tá správna chvíľa, toto je ten správny priestor, aby to tak bolo. Takže nevidím dôvod na to, aby bola opozícia obviňovaná s tým, že kazíme náš obraz v zahraničí. Naopak, práve parlament je miesto, kde sa tento obraz dá výrazne vylepšovať.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Pán poslanec Alan Suchánek.

 • Ďakujem za slovo. Leitmotívom pána premiéra bola nenávisť, aj na začiatku aj na konci, ale ja si myslím, že to je úplne pomýlené vo vnímaní reality. Na tejto schôdzi vôbec nejde o nenávisť, ale len o odmietanie porušovania zákonov a dobrých mravov. Je to odmietanie netransparentného správania a spravovania veci verejných. Pána premiéra chcem upozorniť, že my tu dnes nie sme preto, aby sme hodnotili ministra vnútra pohľadom požiarov, povodní a nejakých iných aktivít.

  Dneska schôdza dnešná bola zvolaná pre jeden jediný dôvod, pre jeden jediný prípad, a to je práve úloha opozície, aby keď niečo nie je celkom v poriadku, tak sa to objasnilo, či je to v poriadku alebo nie. Ja si osobne myslím, že aj minister aj premiér by mali privítať, že majú možnosť ukázať, že opozícia sa mýli.

  A ešte chcem povedať, že v slušných krajinách, pán premiér povedal, že neexistujú dôkazy. To je práve to, čo treba ukázať, tak existujú alebo neexistujú? V slušných krajinách keď je len podozrenie také ako na Slovensku, tak minister odstupuje a odstupuje aj preto, aby deklaroval, že nebude ovplyvňovať vyšetrovanie takéhoto prípadu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pani podpredsedníčka Lucia Nicholsonová.

 • Ďakujem pekne. Pán premiér tvrdí, že táto krajina ekonomicky funguje. Neviem, čo to má spoločné s odvolávaním pána ministra Kaliňáka, ale v každom prípade ja si myslím opak, lebo tá krajina by fungovala, ak by radosť nad makroekonomickými číslami zdieľali okrem ministra financií aj ľudia aspoň čiastočne. A napríklad portál Biznis insider dnes aktuálne píše o Slovensku ako o jednej z najskorumpovanejších krajín sveta, a to aj kvôli nedoriešeným kauzám, ako boli Gorila a ďalšie. Ja to tak vnímam, že pán Kaliňák je momentálne pre SMER napriek tomu, čo tu deklaruje premiér Fico, jedným z najzraniteľnejších miest, pretože jeho kauzy sa stávajú príliš okaté, príliš vyčnievajú, príliš ich vidieť a takto nejako to bolo aj s pánom Paškom, ak si spomínam, a SMER si podľa mňa už nemôže dovoliť prísť o ďalšiu polovicu poslancov, tak ako o ňu prišiel po ostatných voľbách v porovnaní s minulým volebným obdobím. A preto celkom úprimne ja si nemyslím, že pre pána Kaliňáka je hrozbou opozícia, pretože tam jednoducho tie opozičné čísla nepustia. Ale myslím si, že bude jedným z tých, o ktorých sa SMER v krátkom čase bude musieť samo očistiť aj kvôli kauzám ako Baštrnák a DPH.

 • Ďakujem. Pán poslanec Zsolt Simon.

 • Ďakujem pekne. Je mi nesmierne ľúto, že pán premiér opustil túto sálu a nevypočul si od predstaviteľov opozície, ale aj od svojich vlastných poslancov pripomienky vo faktických pripomienkach.

  Pán premiér, nie je to odpor voči tejto vláde, ale odpor voči tomu, čo sa v tejto krajine deje a túto krajinu riadite vy ako predseda vlády. Voľby ste nevyhrali v tomto roku a nie je to SMER, ktorý zostavoval vládu, ale SMER do tejto pozície posunuli koaliční partneri, ktorí mu dali tú moc, že môže pokračovať vo vláde Fico III. To, čo dneska, o čom sa tu dneska rokuje, to je o charaktere tejto krajiny. Robert Kaliňák sa stal symbolom, symbolom vlády Roberta Fica, ale symbolom zlyhania. Niečo, čo v tejto krajine by nemalo byť prítomné.

  Pán premiér, naozaj musím povedať všetka úcta, ste ako dobrý kazateľ. Kázali ste to, čo ovečky počuť chceli alebo mali, ale nie to, čo je pravda. Lebo v tom vyčítaní tých výsledkov Roberta Kaliňáka by malo byť určite spomenuté nedoriešenie Gorily, či výbušninu, ktorú poslali do Írska, či ESO, ktoré nemá tie isté parametre, ktoré ste vydeklarovali alebo aj prípad Hedvigy, ktorá podľa mňa nebola zvládnutá. Daňový systém, len tak na margo chcem povedať, že sa zrútil mesiac pred parlamentným voľbami v roku 2012, keď nebolo nikoho odvolávané, asi preto. Ja s plným vedomím súhlasím s tým, že za to zlyhanie niekto musí niesť zodpovednosť, ale nie je možné ospravedlniť konanie Roberta Kaliňáka a jeho úradu, ktorý vedie tým, čo spáchal niekto iný. Dnes musí zodpovedať Robert Fico za svoju vlastnú vládu.

 • Ďakujem. Pán poslanec Ľubomír Galko.

 • Ďakujem pekne. No práve sme sa pred chvíľou dozvedeli, že kto bojuje proti kvótam, tak môže kradnúť ako straka. Radosť žiť v takejto krajine. Ale k veci. Pán premiér zrejme nečítal odôvodnenie, lebo my tu nesedíme kvôli tomu, či minister vnútra stihol alebo nestihol prísť k nejakej povodni, alebo k nejakému požiaru, ani kvôli osobitnému sociálnemu systému príslušníkov ozbrojených zborov tu nesedíme. Ale sedíme tu kvôli konkrétnej kauze. Sedíme tu kvôli podvodom a neoprávneným vyplácaniam vratiek DPH, za ktorých nevyšetrenie nesie zodpovednosť nominant strany SMER a minister vnútra Robert Kaliňák. A mal by prijať politickú zodpovednosť, kvôli tomuto tu dnes sedíme.

  Hovoríme o podnikateľovi a podvodníkovi, ktorého konanie Robert Kaliňák dokonca absurdne verejne obhajuje. A tejto kauze nevenoval premiér Robert Fico prakticky ani vetu, ani nemohol, pretože hovoríme o človeku, od ktorého má prenajatý luxusný byt, ktorý bol postavený podvodom a bol postavený za peniaze, ktoré boli ukradnuté občanom Slovenskej republiky. Kvôli tomuto tu dnes sedíme, dámy a páni.

  Preto by som chcel z tohto miesta ešte jedenkrát vyzvať Roberta Fica, predsedu vlády Slovenskej republiky, aby opustil predmetný byt, aby zmenil svoje bydlisko, pretože, dámy a páni, ani si neviete predstaviť, ako demoralizuje našu vlasť, keď Robert Fico naďalej býva v byte prenajatom od Ladislava Bašternáka.

  A ešte jednu poznámku na záver. Je pre mňa veľmi tristné a je veľmi smutné, že nielen premiér, predseda vlády Slovenskej republiky, ale aj jeho kolegovia, že im vadí to, že sa na kauzu poukazuje a nie, že sa tá kauza stala.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážený pán premiér, ja sa chcem naozaj poďakovať tomu vášmu vstupu hlavne do histórie, kde ste nám všetkým opäť pripomenuli, čo všetko sa v rámci ministerstva vnútra spravilo v poslednom období, za posledné roky. Naozaj to treba pripomínať stále, lebo tá politická pamäť je nesmierne krátka, ale obávam sa, že ten váš apel na istú politickú kultúru, apel na držanie sa témy, apel, aby tá tzv. argumentačnosť neklesla na dno, ostane nevyslyšaný, to vaše smerovanie tohto apelu do tých tzv. opozičných lavíc zostane absolútne bez odozvy a už tuším, že niektorí malí Jiráskovia nám tu donekonečna budú predvádzať svoj opozičný program s názvom Proti všem a dokonca aj proti sebe. Len oni teraz to ešte nemôžu povedať, preto lebo ich spája neskutočne tá nenávisť voči všetkému to, čo sa tu od začiatku tohto nového volebného obdobia udialo. Takže treba im len povedať asi toľko, že páni, nech sa páči, vydržíme, aký požičaj, taký vráť.

 • Ďakujem pekne. Pán premiér, ja snáď iba malú poznámku k tomu, kde ste naznačili, že nenávisť a tá totálna konfrontácia ako hlavná súčasť politiky, prečo má také obrovské miesto v tomto parlamente. Som presvedčený, že ak máme vôbec hovoriť o demokracii a o fungovaní parlamentarizmu, tak jeden z najdôležitejších momentov takéhoto typu spravovania štátu je napríklad aj uznanie výsledkov volieb. Uznať výsledky volieb je jeden zo základných momentov preto, aby mohol demokratický parlament fungovať a v súvislosti s tým, samozrejme, sú spojené potom celý rad ďalších okolností, okrem iného sto dní vlády a tak ďalej. V danom prípade ide o moment, ktorý má byť, za ktorý má byť minister zodpovedný, ktorý sa udial ešte dva alebo tri roky dozadu od súčasnej situácie. Dokonca počúvame - minister je zodpovedný za to, že boli vyplatené nejaké vrátky, minister je zodpovedný za nezávislé konanie vyšetrovateľky. Naozaj sa dotýkame absolútneho dna.

  Naozaj sa dotýkame absolútneho dna, kde zodpovednosť za krajinu a za súčasnú veľmi neľahkú situáciu, kde naozaj potrebujeme ministra vnútra, aby veľmi aktívne konal vo veci, ktorá sa dotýka zásadným spôsobom drvivej väčšiny občanov našej krajiny, a to je problémov, ktoré jej vyplývajú z migračnej krízy.

  Ak potrebujeme ako predsednícka krajina hľadať dobré riešenia a ponúkať ich, na to potrebujeme mimoriadne intelektuálne a skúsenostne vybaveného ministra a Slovensko ho má, dosahuje úspechy a má rešpekt. Ľudia, ktorí tu robia tento cirkus, ten rešpekt nemajú, bohužiaľ, u malej časti obyvateľov, ale je najvyšší čas, aby títo ľudia pochopili, že našou hlavnou úlohu je spravovať krajinu a nie neustále ponúkať tieto neuveriteľné eskapády a predvádzanie sa istej časti poslancov opozície, tiež aby som celú opozíciu do jedného vreca nehádzal.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Pán Fico tu začína šíriť veľmi nebezpečnú rétoriku, ktorá je pre zdravú atmosféru spoločnosti veľmi škodlivá. Akúkoľvek kritiku a nielen kritiku, ale akúkoľvek činnosť, ktorá sa vládnej strane nepáči alebo znepáči, je nazývaná nenávisťou. Takto sa vyjadruje o mimovládkach, ktoré v mnohých veciach suplujú štát a často to robia na dobrovoľnej báze, zadarmo, takto sa vyjadruje o ľuďoch, čo upozorňujú na prešľapy, takto sa vyjadruje o bielych vranách alebo o opozícii. A pre zdravú diskusiu je to mimoriadne škodlivé, pretože takouto rétorikou sa vyznačujú aj všetky diktátorské režimy, neustálym hľadaním triedneho nepriateľa a vyvolávaním nenávisti a takouto rétorikou sa vyznačovala aj komunistická totalita, v ktorej mentálnom svete asi ešte stále žijú niektorí členovia vlády. Samozrejme, že si všetci želáme, aby tu vládla vzájomná láska a pokoj, no to nie je dôvod mlčať, keď nás známy pána Kaliňáka okráda o naše spoločné peniaze. Ďakujem.

 • Pán predseda vlády, v prvom rade mi dovoľte, aby som vám poprial veľa, veľa zdravia a úspechov vo vládnutí. A máte jednu veľkú pravdu, pán predseda, že dnešnú schôdzu zvolali ľudia, ktorí sú plní nenávisti, ale aj závisti. Veď oni už hneď po tohtoročných voľbách vytvorili virtuálnu vládu a mysleli, že to bude realita. Ale, chvalabohu, realita a skutočnosť je iná.

  A vám, pán predseda vlády, sa podarilo vytvoriť, som presvedčený, stabilnú a prospešnú vládu pre Slovensko. Vládu, ktorá bude pre Slovensko naozaj úspešná, o tom som presvedčený a preto čelní predstavitelia opozície chcú, aby sa táto koaličná vláda rozpadla a preto je aj dnešné odvolávanie pána ministra Kaliňáka. Ale našu dôveru - a som presvedčený aj o tom, že väčšinu národa a občanov Slovenska - pán predseda vlády, určite tú dôveru máte, aj pán minister Kaliňák.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem. Skloňuje sa tu slovo nenávisť, tak by som odporúčala, aby sa každý z vás, ktorý je v tomto parlamente, pozrel do zrkadla. Kde je viacej šírenia nenávisti, než proti našej strane Ľudovej strane Naše Slovensko, a to len preto, že hovoríme pravdu a pomenúvame veci pravým menom? Kým táto nenávisť, toto šírenie nenávisti voči našej strane bude trvať, musím všetky tieto slová, ktoré tu padajú v tomto parlamente, považovať iba za úbohú, hlúpu frašku.

 • Ďakujem pekne. Pán premiér uviedol niekoľko faktov, ktorými dokumentoval špičkové výsledky práce pána ministra Kaliňáka. Narýchlo som si zopár pozrel, a teda po prvé, no ja tu v správe GRECO nevidím, že by už nikdy nemonitorovala Slovensko. Naopak, hovorí, že v druhej polovici šestnásteho roka príde, tak počkajme si do druhej polovice roka, podľa ich správy by mali prísť. A tá správa hovorí, ktorú čítam, že Slovensko nebolo schopné dostatočne reagovať na odporúčania GRECO, a to v šestnástich zo sedemnástich odporúčaní.

  Ďalej pán premiér hovoril o tom, že najväčším opatrením v boji proti korupcii je zavedenie elektronického trhoviska. Upozorňujem, že cez elektronické trhovisko idú len 3 % tendrov. Tiež by som chcel, tak neviem, či to môže byť najväčšie opatrenie, tiež by som chcel upozorniť na to, že naozaj klesá u nás počet obetí v doprave. Ten pokles bol výrazný, ale od toho roku 2007, ktorý spomínal pán premiér, oveľa viac klesol počet obetí v doprave napríklad v Slovinsku. Čiže ani tam nie sme špička, ale hovoriac o počte obetí na tisíc obyvateľov vychádzame veľmi, veľmi zle z hľadiska obetí Slovákov v zahraničí. Tam máme na tisíc obyvateľov dvadsaťpäť ľudí a pred nami je len Rumunsko, Bulharsko a Maďarsko a za nami je väčšina krajín.

 • Skúšam si predstaviť, ako britský premiér vystúpi s prejavom v britskom parlamente a vzápätí, keď naňho reagujú opoziční poslanci, tak sa vytratí zo sály a nechá ich hovoriť k prázdnemu kreslu. No veľmi mi nejde táto predstava, tak si to radšej ani nejdem predstavovať.

  Vážený pán neprítomný premiér, tvrdíte, že predloženie návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi Kaliňákovi je prejavom nenávisti, konfrontácie a frustrácie. Povedali ste, že je to nevídané urobiť niečo takéto v priebehu prvých sto dní a dali ste nám za príklad údajne konštruktívnu opozičnú politiku strany SMER - sociálna demokracia vo volebnom období 2010 - 2012. No pozrime sa teda na to, ako tá konštruktívna opozičná politika vyzerala.

  Vláde Ivety Radičovej bola dôvera vyslovená 10. augusta 2010; 2. septembra 2010, teda tri týždne po tom poslanci Robert Fico a Pavol Paška doručili návrh na odvolanie predsedu Národnej rady Richarda Sulíka. Naozaj prejav konštruktívnej politiky, naozaj dramatický rozdiel medzi tým, či sa odvoláva minister alebo predseda parlamentu.

 • A teda, žiaľ, nebola to prvá vec, ktorú ste urobili. Prvý návrh, ktorý ste doručili do parlamentu, bol návrh poslanca Jánoša na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon o štátnych sviatkoch, ktorý mal zaviesť nový pracovný deň, nový pamätný deň, Deň obetí banských nešťastí. V kontexte neskorších zistení o záujme pána poslanca Jánoša o baníkov, bane a najmä o bankovky z Hornonitrianskych baní zabalené do alobalu, to ale tiež nie je vec, s ktorou by ste sa mohli príliš chváliť.

 • Pozrel som si návrh, ktorý predložila opozícia, ktorá je podpísaná pod týmto návrhom na odvolanie pána ministra vnútra a pán premiér, musím sa plne stotožniť s tým, čo ste povedali, pretože to sú domnienky, vraj viacerí, výsluch uviedol a tak ďalej. Z toho, čo tu predviedli poslanci opozície - a predpokladám, že ešte budú predvádzať -, je zrejmé, že budú robiť hocičo, len aby urobili zle. Dokonca sa dávajú do pozície takej, že oni niekoho obvinia, urobia si svoje dôkazy a potom ho aj odsúdia. Je to smutné, keď bývalý minister vnútra spochybňuje to, čo sa napríklad udialo v silových zložkách a záchranárskych zložkách. Ak všetci tí, ktorí dnes nepochybne môžu povedať, že hasičský záchranný zbor sa míľovými krokmi posunul dopredu a bývalý minister vnútra, ktorý to mal na starosti, to spochybní a hovorí o nejakých kompresoroch, tak si kladiem otázku, čo robil ten minister vtedy? Prečo tie kompresory nenakúpil? No preto, že sa nestaral o záchranárske zložky, pretože on mal úplne iné starosti. Pán minister vnútra dokázal, že vie manažovať tento ťažký rezort a dokázal to aj svojimi výsledkami a to vám vadí. To je prirodzené, že vám to vadí, pretože vy potrebujete škandalizovať za každú cenu. Je cítiť z vašej strany jednoznačne, a to potvrdzujem, pán premiér, že koalícia to tu bude predvádzať, je to frustrácia z toho, že nie sú vo vláde a budú škodiť, ako sa len bude dať. My nehovoríme o konštruktívnosti toho, že škandalizovať, ale konštruktívnosti o tom, že predkladať nejaké návrhy, ktoré sú naozaj opodstatnené...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem za slovo. Neprítomný pán premiér vo svojom príhovore uviedol, že opozícia v svojom návrhu nepriniesla dôkazy a návrh neodôvodnila. Dovolím si len upozorniť na fakt, že ak by boli dôkazy, tak neriešime predsa návrh na vyslovenie nedôvery, ale iniciujeme trestné konanie. Dôvera, to nie sú dôkazy, dôvera je viera v čestnosť, spoľahlivosť a správnosť konania a ak dôveru voči osobe pána ministra Kaliňáka nemáme, nie je prejavom politického dna, ale naopak, prejavom politickej kultúry podať návrh na vyslovenie nedôvery voči jeho osobe. A len poznámka na záver. Neviem, čo je väčšia hanba pre nás v zahraničí, či návrh na odvolanie ministra teraz pred predsedníctvom alebo bývanie premiéra v byte vlastnenom osobou podozrivou z daňových podvodov. Ďakujem.

 • Pán poslanec Grendel, procedurálny máte? Dobre.

  Pán poslanec Bagačka, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo. Ja tiež v podstate, pán predseda, oceňujem pokojný tón vystúpenia, pretože podľa tých už niekoľkoročných skúseností tiež si myslím, že ešte budeme počuť veľa osočovania a aukania, a to sa vopred ospravedlňujem tým kolegom, ktorí naozaj budú mať vecné vystúpenie a takisto mám ten istý pocit, že je to v prvom rade politické divadlo, argumentačne slabé, čoho dôkazom je aj to, že snáď predkladateľom nie je niektorý, ako by bol povedal náš kolega titánov odvolávania a vyšetrovacích úderiek, ale opozičný kolega v podstate z druhého sledu. Dôvodová správa obsahuje naozaj veľa všeobecných a takých nič nehovoriacich fráz a pocitov a dala by sa možno nazvať ako názov, nech mi teda odpustí aj pani spisovateľka, ale Mária Rázusová-Martáková Ako sme chceli odvolať ministra. Myslím, že Róbert Kaliňák je minister na svojom mieste, ktorý je akceptovaný svojimi podriadenými doma i v zahraničí, čo pri niektorých iných nikdy nebolo a má moju dôveru. Ďakujem.

 • Ďakujem. Treba k vystúpeniu premiéra uviesť, že dôvodom pre to, že Británia alebo občania Británie zvažujú vystúpenie z Európskej únie, je neznesiteľná korupcia. Korupcia, ktorá je pre britskú mentalitu neprijateľná. Modlíme sa, aby sa britskí občania nedozvedeli, že minister vnútra predsedníckej krajiny Európskej únie kryje daňové podvody a že viacerí členovia vlády na daňových podvodoch participujú. Slovensko nebude lepšou krajinou, keď bude zakrývať korupčné kauzy pred vonkajším svetom, ale keď ukáže, že nikto nestojí nad zákonom.

  A ešte k tomu, čo uviedol premiér. Ako osoba, ktorá má právnické vzdelanie a dennodenne sa zaoberá tým, ako fungujú vyšetrovatelia, prokurátori a súdy, môžem povedať, že tieto všetky orgány zametajú politické kauzy, kauzy politikov pri moci pod koberec a je vylúčené, aby toto robili spontánne. Je jasné, že je to pod vedením ľudí, ako je minister Kaliňák.

  A ešte na záver. Všetky naznačovania, že je akosi neslušné alebo dokonca v rozpore s politickou kultúrou kritizovať vládu, je odrazom komunisticko-zlodejskej mentality tejto vlády. Ďakujem.

 • S procedurálnymi návrhmi pán poslanec Lipšic.

 • Pán predseda, ako som spomínal nie do mikrofónu, preferencia pri navrhovateľoch, spravodajcoch, členoch vlády je rovnaká. Upozorňujem vás na § 27 ods. 8 rokovacieho poriadku, kde je rovnaká dikcia - spravodajcovi aj navrhovateľovi sa počas rozpravy udelí slovo, kedykoľvek o to požiadajú, rovnaká dikcia ako v § 28. A v takom prípade predpokladám, že platí, že kto sa skôr prihlási o slovo. Bolo zrejmé, že sa skôr hlásil o slovo pán poslanec Rajtár ešte v úvodnom slove a to, že ste dali slovo predtým premiérovi, je v rozpore s rokovacím poriadkom. Úplne evidentným znením rokovacieho poriadku.

 • Pán kolega, nie ste prvýkrát v parlamente. Dobre viete, že stanovisko vlády, vždy buď člen vlády alebo priamo premiér musí oboznámiť so stanoviskom vlády Národnú radu. Takže (reakcia z pléna) nie, takže pán, pán premiér... Prepáčte, ja som vám neskákal do reči, naučte sa normálne komunikovať. Takže pán premiér nič iné nerobil, len to, čo mu vyplýva aj z rokovacieho poriadku.

  Pán poslanec Grendel.

 • Ja by som chcel iba upozorniť na to, že mi zariadenie neakceptovalo faktickú poznámku na opakované pokusy, aj som vytiahol kartu, zreštartoval a stále mi to bolo zamietnuté počas vystúpenia pána premiéra.

 • Ale už vám (zaznelo mimo mikrofónu), pardon, už vám to funguje? Dobre. Viete, že máme problémy. Niekedy avizujú poslanci, že je problém pri hlasovaniach. Takže tak ako sme sa dohodli aj na rokovaní grémia, preveríme celý systém a možnože bude treba aj s tým niečo robiť, ale no, bohužiaľ, s tým musíme vystačiť.

  Procedurálny návrh pán poslanec Krajniak.

 • Pán podpredseda, nedá sa to urobiť tak, ak má niekto pocit - lebo mne sa to tiež už viackrát stalo -, že mu nebere faktickú, že môže prísť k predsedajúcemu nahlásiť? Viete, aby bol v poradí, ak má pocit, že mu to nevzalo faktickú. Fyzicky príde, že chcel by som mať faktickú, nevzalo mi to.

 • Dá sa to jedine tak urobiť, že v tom momente avizujete. Rozumiete, že dáte ruku hore. To vidím. Minimálne teda vzadu by bol problém, musíte aj trošku teda hlasom upozorňovať.

 • Nie, nie, nie to znamená, že ak je problém, tak ukáže a proste, že by sa započítalo, keď fyzicky príde ten poslanec za predsedajúcim, že chce.

 • Ale to sme, to sme robili aj doteraz.

 • To sme robili. To znamená, že ak niekto avizoval, bez problémov.

  Takže v rozprave teraz vystúpi pán poslanec Rajtár, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia, pán predseda vlády hovoril o tom, že kauzy, ktorým som sa venoval ja a moji kolegovia, že boli vymyslené. Zjavne on už tieto prípady všetky vyšetril a rozsúdil ich. Prišiel k záveru, že sa nič nestalo, že všetko bolo vymyslené. Budem teda v prejave sa venovať hlavne tomu, ako "vymyslené" toto všetko bolo. Pán premiér ďalej hovoril o sto dní pre novú vládu, aby vzápätí hovoril o tom, že pán Robert Kaliňák je najdlhšie slúžiacim ministrom vnútra. Pýtam sa teda, načo potrebuje ďalších sto dní k svojej doterajšej, doterajšej histórii? Ale pôjdem, pôjdem teraz už k veci.

  Všimol som si, keďže už prebehla nejaká rozprava, že viacerí sa divíte, prečo sa chystáme odvolávať ministra vnútra Roberta Kaliňáka. Musím sa priznať, že aj ja sa divím. Divím sa totižto, ako Robert Kaliňák môže takýto post zastávať. Zastáva takýto post minimálne od roku 2010, keď spôsobil najväčší, dovtedy najväčší medzinárodný škandál v dejinách novodobého Slovenska. Bolo to známe cvičenie, kde sa do vakov nič netušiacich ľudí vkladala výbušnina, aby sa policajné psy mohli cvičiť a hľadať ju. Stalo sa vtedy, že jeden cestujúci s takýmto vakom sa dostal až do Írska, kde teda po veľmi rozsiahlej procedúre bola táto výbušnina odstránená a zlikvidovaná tamojšou políciou a bol to tak veľký škandál, že o tom informovala ešte aj vzdialená Al-Džazíra. Po tomto škandále - som rád, že sa smejete - po tomto škandále spravil pán Robert Kaliňák tlačovú besedu, na ktorej obvinil z tejto kauzy psa, ktorý nevypátral danú bombu. Potom ešte boli obvinení piloti lietadla, že sa nevrátili, boli obvinení policajti a ďalšie a ďalšie osoby. Vôbec nebola venovaná pozornosť a Robert Kaliňák sa vôbec nezamýšľal nad tým, že odobrenie takéhoto cvičenia, ktoré ohrozuje životy nič netušiacich ľudí, je nielenže protizákonné, ale v rozpore s elementárnou morálkou.

  Ale aby som nehovoril svoje úsudky len ja, pozrime sa, čo vtedy na túto obrovskú kauzu povedala pani poslankyňa Lucia Žitňanská. Citujem: "Robert Kaliňák nás presvedčil, že nemá zmysel pre politickú kultúru a nie je schopný riadiť svoj rezort." Vtedy pani Žitňanská Roberta Kaliňáka vyzvala, aby sa vzdal svojho postu, respektíve vyzvala premiéra, aby Roberta Kaliňáka odvolal. Vieme, že sa tak nestalo. Naopak, premiér nám dnes oznámil, že vláda, ktorej pani Lucia Žitňanská je členom, vyjadrila podporu ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi.

  Veľmi by ma zaujímalo, čím pán Kaliňák medzitým pani Žitňanskú presvedčil o tom, že už svoj rezort kompetentný riadiť je. Bolo to krytím očividných daňových podvodov Ladislava Baštrnáka a Mariána Kočnera? Bolo to tvrdeniami, že dávno, dávno pred štyrmi rokmi tu bol svet cashu, svet, kedy sa v kufríkoch bežne po ulici prenášali milióny, milióny v hotovosti hore-dolu a tak sa platili veci? Človeka, ktorý tvrdí, že žiadne kauzy DPH neexistujú a dnes to premiér Robert Fico zopakoval, toto tvrdenie. Kauzy DPH proste neexistujú. Nič také neexistuje. Podľa Roberta Kaliňáka a Roberta Fica. Alebo ju pán Kaliňák presvedčil tou kauzou podvodov s DPH z východu Slovenska v hodnote vyše 75 miliónov, kde bol podľa nahrávok polície a výpovede účastníka tohto činu zaangažovaný, prepytujem, spolu so Strapatým? Alebo kauzou, kde polícia strieľala na auto s nič netušiacimi študentami a keď následne, samozrejme, prišla sťažnosť na túto akciu, tak táto bola nevyšetrená inšpekciou polície. Obidve zložky, aj polícia aj tá inšpekcia polície, patria pod zodpovednosť Roberta Kaliňáka. Robert Kaliňák vyšetroval svojich vlastných policajtov a samozrejme záver bol, že nič sa dramatického neudialo.

  Alebo tendrom na elektronické občianske preukazy, ktorý sa udial v roku 2010, ale nedávno Úrad verejného obstarávania tento tender skúmal a našiel pochybenia, napríklad závažné diskriminačné podmienky, ktoré boli v rámci tohto tendra a nariadil korekciu v hodnote vyše 8 miliónov eur. Alebo bola presvedčivá zbabraná reforma ESO, kde sa mal radikálne zredukovať počet úradníkov, ale vieme, že za tie štyri roky počet úradníkov radikálne narástol o vyše 13-tisíc a podľa Svetovej organizácie práce sme druhá najbyrokratickejšia krajina v EÚ po Luxembursku, čo je veľmi malá krajina a sídlia v nej, sídli v nej veľa inštitúcií Európskej únie?

  Tým, že bola sľubovaná úspora hodnote jeden miliardy v rámci reformy ESO? Táto jedna miliarda však pánom Kaliňákom nebola nikdy preukázaná, ani teda menšie čiastkové úspory a v súčasnosti potrebuje 34 miliónov, aby vedel diagnostikovať reformu, ktorú robil, ktorú mal na starosti a kde údajne ušetril veľa peňazí, tak potrebuje 34 miliónov na to, aby zistil, kde tie peniaze ušetril a čo sa vlastne počas tej reformy, ktorú riadil, stalo.

  Alebo bolo také presvedčivé zametenie kauzy Gorila pod koberec? Alebo to bola šikovnosť, s akou sa balili peniaze z Hornonitrianskych baní do alobalu? Bývalý spolustraník pani Žitňanskej si myslí niečo iné, a ja citujem: "Kaliňák je symbolom bezočivého klamstva". Pán Mikloš to povedal. Bude ma teda zaujímať, čo bolo také presvedčivé medzičasom, čo pani Žitňanskú presvedčilo o dôvere a schopnosti Roberta Kaliňáka riadiť svoj rezort, rezort ministra vnútra. Pozrime sa teraz na, stručne na zlyhania polície, ktoré spadajú pod zodpovednosť ministra vnútra Roberta Kaliňáka. Teda všetky tie vymyslené kauzy podľa jeho vlastných slov a slov nedávnych, slov premiéra. Kauza podvodov z DPH, to je tá za vyše 75 miliónov. Budem citovať bývalého vyšetrovateľa tejto kauzy: "Keď vyšlo najavo, že hlavný aktér Milan Chovanec vypovedal aj o politikoch SMER-u, chceli ma obviniť a zavrieť za zneužívanie právomoci verejného činiteľa." Čiže akonáhle vyšetrovanie došlo do nejakého štádia, tak sa stalo to, že bol napadnutý vyšetrovateľ a musel sa kauzy, vyšetrovania kauzy vzdať a musel, musel odísť.

  A poviem ešte jeden citát z rozhovoru s týmto bývalým vyšetrovateľom, na ktorého bol teda robený takýto nátlak.

  Otázka novinára: "Ako ovplyvnil priebeh vyšetrovania fakt, že sú v ňom aktívni aj českí vyšetrovatelia?"

  Odpoveď: "Českí vyšetrovatelia do toho bijú a pýtajú sa, ako sa postaví náš prokurátor k svedkovi, ktorý u nich spolupracuje a podobne. Naši majú hrošiu kožu, ani formálne sa netvária, že to chcú vyšetriť, napriek tomu, že si robia medzinárodnú hanbu." O medzinárodnej hanbe som tu už raz hovoril.

  Poďme na ďalšiu kauzu. Je to tá známa s Five Stars, s bytmi z Five Stars Residence, kde bol staviteľom, kde bola staviteľom firma Mariána Kočnera, ktorý bol jej 50-percentným majiteľom a o tú Bašternákovú časť tých prevodov. Cez ďalšiu firmu Rent den Bosch bolo sedem bytov prevedených na firmu BEL 202 v hodnote, v údajnej hodnote 12 miliónov eur. Tých 12 miliónov eur, ktoré boli údajne prenášané v kufríkoch hore-dolu po ulici, pretože vtedy dávno pred štyrmi rokmi tu bol divoký svet cashu, asi nie kešu orieškov, ale hotovosti, skrátka svet, kedy sa platili takýmto spôsobom, takýmto spôsobom veci. Táto kauza bola vyšetrovaná, pretože to bol, to bola vec jasného, veľmi škôlkarského daňového podvodu.

  Tá firma vznikla 18. 2. 2012 po voľbách, čiže o pár dní si vypýtala nadmerný odpočet, hneď bola registrovaná ako platca DPH, vypýtala si nadmerný odpočet DPH 2 milióny, okamžite ho, samozrejme, dostala, ale bola tam následne kontrola z daňového úradu a začalo sa aj policajné vyšetrovanie v tejto veci. Po pár mesiacoch bolo toto policajné vyšetrovanie zakopnuté pod koberec z absurdných dôvodov a dokonca hlavný podozrivý Ladislav Bašternák nebol v tejto veci, v ktorej bol organizátorom a kde zinkasoval on, jeho firma zinkasovala 2 milióny v nadmerných odpočtoch, tak táto osoba nebola ani len vypočutá v rámci tohto vyšetrovania. Hlavný podozrivý nebol ani len vypočutý. Ani len vypočutý.

  Táto vyšetrovateľka spravila ďalšie absurdné závery. Pýtala sa, či bola teda vykázaná, odvedená, zaplatená daň na daňový úrad na tej strane predávajúceho bytov za tých 12 miliónov. Odpoveďou bolo, že áno, bola vykázaná. Vyšetrovateľka ďalej nepátrala, či bola naozaj aj zaplatená táto daň a uzavrela to. Uzavrela to. Neskôr sa zistilo, neskôr sa zistilo, že zaplatených bolo iba šesťtisíc, okolo 6 700 eur, aj keď teda následne vyplatil firme BEL 202 daňový úrad spomínané 2 milióny. Vyšetrovateľke tento rozpor nevadil, uzavrela to, nič sa ďalej, nič sa ďalej nepýtala. Neboli podozrivé, respektíve nebola podozrivá ani tá cena tých bytov. Dvanásť miliónov s DPH za sedem bytov, to je 1,7 milióna za jeden byt na Slovensku, 1,7 milióna za byt s rozlohou asi 105 až 120 metrov štvorcových a pýtala sa ale, samozrejme, na túto cenu a odpoveďou bolo: "Tak neviem, asi tam bol nejaký mramor a nejaké obrazy a ďalšie strieborné príbory, alebo zlaté príbory, tak asi preto bola tá cena taká vysoká." A s týmto sa vyšetrovateľka uspokojila a už ďalej nepátrala. S takýmito absurdnými závermi a ešte ďalšími, mohol by som tu citovať, bolo toto vyšetrovanie uzavreté a zametené pod koberec.

  Neskôr, ako vieme, tam bola sťažnosť finančnej správy v roku 2014 na postup polície, ktorý bol naozaj absurdný. Boli tam spísané dôvody na finančnej správe, prečo, prečo je to závažný prípad trestného podvodu a treba ho vyšetriť. To bol ten slávny list, ktorý nebol, ktorý bol zaevidovaný v spisovej službe a nikdy nebol odoslaný. Nikdy nebol odoslaný napriek veľmi priezračnému, jasnému vysvetleniu, prečo vyšetrovanie treba obnoviť. Takže kdekoľvek vyskočila táto kauza, bola okamžite zamietnutá, zahrabaná pod čiernu zem, pod čiernu zem. Vždy.

  Pozrime sa na ďalšiu kauzu v súvislosti s Five Stars Residence, kauzu, tú časť, kde Marián Kočner previedol sedemnásť bytov, mimochodom päť mesiacov pred tým, ako rovnaké byty boli prevedené, jeden, jeden byt za 1,7 milióna, tak tu bolo 17 bytov prevedených za úhrnnú cenu 1 eura a 16 centov približne z toho bolo DPH, jeden byt bol teda prevedený za 6 centov s DPH. A o päť mesiacov neskôr pri tej Bašternákovej časti jeden byt bol prevedený za 1,7 milióna. Taký istý byt, taký istý typ bytu za 1,7 milióna eur. Ani toto nikomu nebolo, samozrejme, podozrivé. Tieto skutočnosti, že jeden byt raz stojí 6 centov a raz stojí 1,7 milióna. Zrejme tie byty tam dávajú nejakých Piccasov, Rembrandtov, potom tie byty úplne zničia, že majú iba hodnotu 6 centov a takýto proces tam stále, tam, tam, možno nejaký kamienok tam zostal po tom byte. Ale potom sa zase vystaval a zrovna nejaký mramor sa tam dal a Rembrandt a tak ďalej do toho. Nikomu to, samozrejme, nebolo podozrivé.

  A chcel by som povedať jednu vec. Minister je zodpovedný nielen, ak priamo zasahuje a ovplyvňuje takéto veci, ale aj vtedy, keď systematicky a sériovo organizácia, ktorú má na starosti, zlyháva. Zlyháva a je za to zodpovedný.

  Ale teraz k tej časti, Marián Kočner, budem, budem citovať z článku: "Polícia tají, za kých okolností v minulosti zastavila vyšetrovanie". Aj v tej za jedno euro, v tej časti Mariána Kočnera bolo vyšetrovanie, lebo to bolo tak okaté, že niekto vždy iniciuje také vyšetrovanie, tak okaté podvody to boli. "Polícia tají, za akých okolností v minulosti zastavila vyšetrovanie firiem podnikateľa Mariána Kočnera v kauze prevodu bytov v bratislavskom objekte Five Stars Residence. Stíhanie vo veci poškodzovania veriteľa bolo začaté v máji 2014, zastavené v októbri 2014. Vo firme Real Studio staviteľmi bol Kočner spoločníkom v roku 2006 až 2012. V roku 2011 spoločnosť predávala byty v dome Five Stars Residence, ktorý postavila. Bývalý klient na ňu podal trestné oznámenie, v ktorom tvrdil, že ho obrali o 63-tisíc eur, čiže bolo to vyšetrovanie za poškodzovanie veriteľa."

  Vysvetlím to trochu. Kúpite si alebo teda rezervujete si niekde byt, zaplatíte zálohu v tretinovej hodnote, následne tá firma, od ktorej ste si to kúpili, tento byt spolu s mnohými ďalšími prevedie na inú firmu spolu za jedno euro. Takže ten byt, čo ste si rezervovali, už v tej firme nie je, odišiel preč, nie sú tam ani len peniaze, ani len peniaze za tento byt, pretože za jeden byt bolo zaplatených 6 centov aj s DPH. A tí veritelia, tí ľudia, čo tam dali peniaze, mohli akurát tak žalovať, žalovať tohto staviteľa Mariána Kočnera. Ale ako vidíme, ako som čítal, aj toto vyšetrovanie bolo flexibilne zametené pod koberec a teda policajt bol neskôr povýšený.

  Keď sme pri osobe Mariána Kočnera, aby sme dostali obraz toho, aký typ ľudí je krytý, pre aký typ ľudí je sériovo zastavované vyšetrovanie, policajné, keď sa jednoducho začne, tak na ilustráciu poviem jednu vec, bolo to zverejnené, je to verejná informácia. Keď jedna z bánk pôsobiacich na Slovensku prišla o pôžičku vo vzťahu k bytovému domu Glance House - čo je ďalšia veľká kauza v dôsledku machinácií prokurátora Trnku a Mariána Kočnera - podľa výpovede člena predstavenstva banky Kočner sa mal vtedy vyhrážať právnikovi banky okrem iného tým, citujem, že: "mu nechá prejsť guľku hlavou". Aby sme dostali obraz toho, o akých, o akom type ľudí a akých treťotriednych vagabundoch tu rozprávame a akí sú krytí vládou Roberta Fica a Roberta Kaliňáka. Banka podľa právneho zástupcu kauzu nepodceňuje, citát: "...pretože ide o osobného priateľa ministra vnútra a osobného priateľa námestníka generálneho prokurátora. Banka", podľa neho, "nie je pripravená v tejto veci prísť o peniaze", lebo financovala Glance House, "ktoré poskytla ako úver."

  Ja sám osobne som bol konfrontovaný s výpoveďou ženy matky, ktorú Marián Kočner zastavil na ulici a podobným spôsobom pred očami všetkých, keď išla so svojím dieťaťom, sa jej vyhrážal. Veľa podobných zistení bolo aj zverejnených, keď si to dáte do Google, viacero článkov bude o tom, ako sa Marián Kočner vyhrážal ďalším a ďalším ľuďom, ale toto bola moja osobná skúsenosť s výpoveďou osoby, ktorá bola podrobená takémuto vulgárnemu vyhrážaniu sa.

  Poďme teda na to, či tie kauzy mohli byť vymyslené a či takýto typ podnikania, či takýto typ podnikania generoval normálne podnikateľské zisky, z ktorých mohli Ladislav Bašternák a Marián Kočner žiť, kupovať si drahé autá, reinvestovať ich do ďalších a ďalších bytoviek, ktoré ďalej stavali a naďalej stavajú. Pozrime sa teda na výsledok hospodárenia všetkých firiem, kde boli Ladislav Bašternák a Marián Kočner. Pri Ladislavovi Bašternákovi jeho súčet podnikania za osem rokov je strata - keď sa zrátajú zisk, straty, všetko dokopy -, je strata takmer 30 miliónov eur. Je strata takmer 30 miliónov eur. Pri firmách Mariána Kočnera je to kumulovaná strata za tých osem rokov z jeho všetkých firiem, kde figuroval, vyše 115 miliónov eur. Takže museli mať veľmi záhadný zdroj peňazí, títo páni, keď dlhodobo generujúc nepredstaviteľné straty mali ďalšie a ďalšie peniaze na investovanie, na to, aby napríklad 12 miliónov mohli sem-tam po ulici bežne prevážať a v skutočnosti v tej kauze BEL 202 to nebolo len tých 12 miliónov, pretože tá firma si neskôr vypýtala nadmerný odpočet DPH za ten istý rok 2012 v hodnote spolu 6 miliónov eur. Takže tá celková suma toho, čo vykázala, že tá firma nakupovala aj s DPH, bola 48 miliónov. O 36 miliónov viac, ako bolo na začiatku publikované, tých 12 miliónov.

  Takže predpokladám, že aj teda za zvyšných 36 miliónov buď sa preukážu nejaké bankové prevody alebo tam budú tvrdenia, že všetkých 48 miliónov to bolo za jeden rok hore-dolu po ulici poprevezených v kufríkoch. Na vašu predstavu, Ladislav Bašternák mal šťastie, že už bolo zavedené euro asi tri roky, pretože keby prevážal v slovenských korunách tieto sumy, tých 48 miliónov, tak by musel previezť v kufríkoch alebo nejako ináč takmer 1,5 miliardy korún. O takejto sume sa tu rozprávame, a to iba v rámci jednej firmy a za jeden rok. Jeden a pol miliardy korún prevezených v kufríkoch alebo na nejakej súprave vlaku? Takáto je to suma. Takáto veľká je to suma, ktorá sa tu bežne platila cashom, keďže bol analógový svet. Nepoznali sme pred štyrmi rokmi internetbanking a nemali sme mobily, nemali sme svetové počítače, notebooky a podobne. Žili sme tu z ruky do úst a ako Flinstonovci.

  Odvedené dane tiež zodpovedajú zvláštnemu typu podnikania Mariána Kočnera a Ladislava Bašternáka. Ladislav Bašternák za tých osem rokov odviedol za všetky svoje firmy na dani zo zisku takmer 73-tisíc eur. A vieme, že dostával nadmerné odpočty v miliónoch prekračujúc 10, 12, 14 miliónov eur. A Marián Kočner zaplatil na dani zo zisku, to sú všetko verejné informácie, u nás sa to zverejňuje, všetky finančné výkazy od roku, myslím, 2009 sa zverejňujú u nás na Slovensku, 24-tisíc eur zaplatil Marián Kočner z dani zo zisku. Ľudia, čo ho poznajú, sa divia, ako mu mohla ujsť takáto suma 24-tisíc, že ju nejakým nedopatrením zaplatil, že to nie je nula.

  Poviem úplne otvorene, Marián Kočner a Ladislav Bašternák nemohli normálnym spôsobom pri ich type podnikania zarobiť normálny podnikateľský zisk. Ja som podal trestné oznámenie na ďalšiu ich firmu alebo firmu Ladislava Bašternáka, staviteľa komplexu Bonaparte Real Forum Invest, staviteľa toho komplexu, kde býva Ján Počiatek a premiér Robert Fico a kde si premiér Robert Fico prenajíma svoj luxusný apartmán od Ladislava Bašternáka ako od fyzickej osoby. Aby som teda zdokumentoval, zdokumentoval, čo je predmetom podnikania týchto ľudí, budem trošku citovať zo svojho trestného oznámenia, aby ste pochopili ten presný biznis model.

  Vo výkaze ziskov a strát sa v roku 2011 objavil náklad vo forme spotreby materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok v sume takmer 26 miliónov eur. Na tento náklad bol pravdepodobne uplatnený nadmerný odpočet DPH zo štátneho rozpočtu v plnom rozsahu. Na tejto firme je ešte dodnes vedený daňový nedoplatok vo výške vyše 2 miliónov eur. A keďže táto firma samotná mala brutálne straty, skončila s brutálnymi stratami, tak nemohla byť z ničoho iného, iba z nedoplatení DPH. Keďže predmetná spoločnosť Real Forum Invest už v ďalšom nevykazovala potrebné príjmy, čiže v spotrebe 26 miliónov a celá táto spotreba ide do stratena, žiadne naväzné príjmy, keď tak symbolické, sú v ďalších, nie sú v ďalších obdobiach. Jednoducho táto obrovská mohutná investícia sa nijako neprejavila vo výsledkoch. Nevykazovala potrebné príjmy. Tieto nákupy nepriniesli v takom istom rozsahu aj odvod DPH do štátneho rozpočtu.

  Toto je gro tých podvodov. Nie sú jednoduché, škôlkarské, to nie sú odvody, to nie sú podvody typu karuselových obchodov, kde to prejde cez dvadsať firiem, cez Rumunsko, Maďarsko, atď. Sú to veľmi škôlkarské podvody, kde sa vykáže na niečo, čo má malú hodnotu, sa vykáže mnohonásobne vyššia hodnota, na to sa uplatní odpočet DPH, následne sa to predá za oveľa nižšiu cenu, zaplatí sa oveľa nižšia až žiadna DPH a ten obrovský rozdiel, napríklad 2 milióny alebo oveľa viac miliónov si majiteľ strčí do vrecka. Následne sú tieto firmy prevedené na biele kone a následne sú prevedené na tzv. nekontaktné osoby.

  Všetky, drvivá väčšina týchto firiem, ktoré boli v tomto zaangažované, v týchto podvodoch, skončila tak, že ich sídlo je v obci Krivoklát. To je také odkladisko ich nepotrebných firiem. Boli prevedené - dokonca aj na tie isté osoby - staviteľ Bonaparte, staviteľ Five Stars Residence najprv, najprv sa tam stal majiteľom Karol Blaha, tá istá osoba. Následne to bolo prevedené, obidve tieto firmy na údajných majiteľov z Thajského kráľovstva, tam to aj skončilo, nemali tieto firmy konateľa a sú odložené v obci Krivoklát. Majú, minimálne jedna z nich, teda obrovský daňový nedoplatok. A je to aj systémová chyba, pretože keď chce niekto vymazať firmu z Obchodného registra, musí si riadne všetky svoje záväzky splniť, musí doplatiť štátu, doplatiť veriteľom. Tu sa tak nestalo. Stačí, že sa to dá na nekontaktnú osobu z Thajska, z Rumunska, z Maďarska a vymáhajte potom od nich čokoľvek, kdekoľvek vrátane akýchkoľvek trestných vecí.

  Dokončím ešte citát z môjho trestného oznámenia: "Možno všeobecne predpokladať, že ak by akákoľvek firma v danom období vykazovala vysokú spotrebu, v budúcom účtovnom období by mala predmetná spotreba priniesť zvýšenie pridanej hodnoty z účtovnej závierky 2012 spoločnosti Real Forum Invest, nie je zrejmé, kam sa premietla jej spotreba materiálu z roku 2011 vo výške takmer 26 miliónov eur. Vzniká tiež podozrenie, že došlo k uplatňovaniu nadmerného odpočtu DPH zo štátneho rozpočtu iba za účelom získania daňovej výhody." Cieľom toho podnikania, a ja to píšem vo svojom trestnom oznámení na podozrenie, že nebol normálny podnikateľský zisk, ktorý koniec koncov tie firmy ani nevykázali. Nakoniec vykázali brutálne straty, aleže bol práve zisk z ukradnutia DPH ostatným daňovým poplatníkom na základe fiktívnych daňových a účtovných dokladov.

  Takéto podvody, tá istá šablóna sa tam opakuje, sú veľmi jednoduché. Za premršetnú cenu niečo akože kúpim, uplatním si rýchlo DPH, potom to predám za malú cenu, napríklad jedno euro, sú možné iba s požehnaním najvyšších miest. Keby bežný človek si skúšal len uplatniť, jeden deň si spraví firmu, o tri týždne je platcom DPH, skúša si uplatniť túto dépeháčku, tak mu ju daňový, daňový úrad nevyplatí, nevyplatí mu len tak 2 milióny, neuverí mu. Takisto tie vyšetrovania, policajné, čo boli k tejto veci otvorené, boli všetky zamietnuté pod koberec. Pri bežnom človeku bez ochrany chcel by som vidieť, ako sa všetko zametá, zametá pod koberec. Čiže máme tu aj záhadný zdroj príjmov Ladislava Bašternáka a Mariána Kočnera, s ktorými teda ďalej a ďalej investovali milióny a milióny do novej výstavby bytoviek a s ktorými kryli údajné straty v desiatkach, desiatkach miliónov.

  Odkiaľ môžu mať akékoľvek príjmy tieto firmy? A aké môže byť prepojenie firiem, kde figuroval Ladislav Bašternák s osobami, s ktorými podnikal minister vnútra, dnešný minister vnútra Robert Kaliňák? Budem citovať správu z týždenníka "Trend, ktorá vyšla iba dnes ráno, krátku správu: Trend sa Roberta Kaliňáka opäť spýtal na jeho kontakty a vzťahy s Ladislavom Bašternákom, keďže ten pôsobil vo viacerých firmách spolu s Markom Turčanom, človekom, ktorý je ministrovým susedom a začínali spolu dávnejšie v rovnakej advokátskej kancelárii MKKT. Turčan zároveň po Robertovi Kaliňákovi prevzal funkciu vo viacerých firmách, keď sa z nich Robert Kaliňák stiahol kvôli nástupu do vysokej politiky. Zároveň Ladislav Bašternák pôsobil v predstavenstve akciovky B. A. Haus, teraz jej šéfuje Marek Turčan, keď firma aj s jednodňovým rozdielom nakupovala rovnaké nehnuteľnosti a pozemky v Bratislave ako staronový minister. Vidíme tam veľmi blízke prepojenie."

  Ešte pokračujem v citáte z článku: "Minister ale na otázky o charaktere jeho kontaktov na Ladislava Bašternáka ani po opakovaných výzvach neodpovedal. Neodpovedal ani na otázky, či poberal alebo poberá nejaké finančné plnenia, ľudovo povedané, či sú mu vyplácané peniaze, od firiem, v ktorých figuroval Ladislav Bašternák, resp. či s danými firmami mal alebo má doteraz nejaké finančné kontrakty." Keďže na otázku novinárov zjavne minister vnútra neodpovedal, ja sa spýtam to isté: pán minister Robert Kaliňák, dostávali ste nejakú formu finančného plnenia z firiem, kde figuroval Ladislav Bašternák? A budem žiadať odpoveď a jasnú odpoveď na túto otázku, pretože nevyjadrenie bude považované za áno. Toto peňažné plnenie mohlo byť rôznou formou. Mohla to byť nejaká odmena za výkon niečoho, mohli to byť dividendy alebo možno splatenie časti pôžičky. Na túto otázku žiadam pred prítomnými poslancami, pred verejnosťou od pána ministra vnútra odpoveď. Áno alebo nie. Dostávali ste nejakú formu peňažného plnenia od firiem, v ktorých figuroval Ladislav Bašternák počas výkonu vašej funkcie?

  Pozrime sa napríklad na firmu B. A. Haus, a toto je dostupné z verejných informácií. My ako poslanci máme možnosť sa pýtať na daňové veci a podobne. Nemáme možnosť získavať bankové prevody, nemáme možnosť pozerať si zmluvy z katastra, ktoré by dali veľmi jasný obraz a keďže vyšetrovatelia takúto možnosť majú, veľmi rýchlo by vyšetrili všetky tieto veci. My ju nemáme a ja budem hovoriť to, čo o firme B. A. Haus máme z verejných zdrojov. Je to firma, v ktorej teda figuroval blízky človek, s ktorým Robert Kaliňák aj podnikal predtým, Marek Turčan. A je to firma, v ktorej figuroval aj Ladislav Bašternák, figuroval v nej aj jeho brat Peter Bašternák a takisto Peter Zemko, ktorý figuroval napríklad v staviteľovi Five Stars Residence, aj vo firme napríklad BG invest. Je to firma, ktorá má dlhodobo záporné vlastné imanie. Keď to poviem jednoduchšie, tak jej majetok je oveľa, oveľa nižší, radovo v stovkách, tisícoch eur ako nula. To znamená, že tí, čo sú tam napísaní ako akcionári, nech už je to ktokoľvek, tak de facto tú firmu nevlastnia a nielen to, akékoľvek budúce príjmy a zisky vlastní veriteľ, ten, kto tej firme požičal, niečo predal a podobne. Keďže má negatívne vlastné imanie, de facto akcionári túto firmu nevlastnia. Táto firma kupovala pozemky, myslím, že v rozpätí nejakých dvoch dní, podobne ako kupovala pozemky na tom istom mieste a pozemky a nejaké ďalšie nehnuteľnosti Robert Kaliňák. Je to firma, keď si predstavíte prázdnu škatuľu, v nej je naukladaných niekoľko nehnuteľností, ale akcionári tieto nehnuteľnosti de facto nevlastnia, pretože má negatívne vlastné dlhodobo, dlhodobo, dlhodobo má negatívne vlastné imanie.

  Aký je komerčný zmysel takejto firmy, ktorá má dlhodobo negatívne vlastné imanie? Načo tí akcionári s takouto firmou vôbec podnikajú? Je to veľká otázka. Možno len na to, aby sa prevádzali nejaké finančné transakcie z iných firiem, napríklad aj z takých firiem, ktoré mohli zarábať na nadmerných neoprávnených odpočtoch DPH do tejto firmy a následne aby sa tie firmy, aby sa tie peniaze posielali niekam ďalej. Je to prázdna schránka, tá firma, ktorá neslúži reálnym komerčným, komerčným účelom. To vieme z verejných, z verejných informácií ľahko zistiť veľmi jednoduchou analýzou.

  Takže zopakujem otázku. Pán minister vnútra Robert Kaliňák, dostávali ste akékoľvek finančné plnenie, splátku, pôžičky, nejakú formu odmeny alebo podobne, od napríklad tejto firmy B. A. Haus v poslednom čase počas výkonu funkcie alebo od akejkoľvek inej firmy, kde figuroval Ladislav Bašternák? Opäť počas výkonu vašej funkcie. Budem čakať odpoveď na túto zásadnú otázku.

  Na záver už len zopakujem to, čo som hovoril, keď som uvádzal tento návrh. Minister vnútra Slovenskej republiky Robert Kaliňák je politicky zodpovedný za skutočnosť, že podozrenia z niekoľkomiliónových daňových podvodov v kauze verejnosti známej ako kauza Bašternák sa náležite nevyšetrili. Namiesto zachovania nestrannosti a vyjadrenia záujmu na preskúmaní všetkých skutočností nasvedčujúcich podvod obrovského rozsahu minister vnútra počas prebiehajúceho vyšetrovania verejne vyhlásil, že uvedená kauza neoprávneného čerpania nadmerných odpočtov DPH je vymyslená. Aká môže byť motivácia takéhoto konania obhajovať, ako som aj, ako som aj ukazoval, naozaj treťotriednych podvodníkov? Prečo minister vnútra investuje politický kapitál do obhajoby takýchto, takéhoto typu, takéhoto typu ľudí? A zároveň opakujem svoju otázku. Je s nimi prepojený nejakým spôsobom finančne? S firmami, kde figurovali, nastali tam finančné plnenia v jeho prospech?

  Ďakujem za pozornosť.

 • Končím možnosť sa prihlásiť s faktickými poznámkami. Páni poslanci, prepáčte, takže boli prihlásení piati, viete, že dá sa prihlásiť s faktickými poznámkami, kým hovorí rečník.

  Takže, pán poslanec Galko, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. No ja predpokladám, že ten spomenutý biely kôň a kriminálnik menom Blaha nie je nijako spojený s pánom poslancom Blahom za SMER, lebo jeho nepokladám ani za kriminálnika ani za zlodeja, on tých kriminálnikov a zlodejov tu len kryje z dôvodov za to, že tu môže púšťať tie svoje perly, som potreboval uviesť.

  Ale Jozef, ja som rád, že si spomenul Luciu Žitňanskú a jej výroky, s ktorými v minulosti doslova deptala alebo sa snažila deptať Roberta Kaliňáka, pretože zrejme takéto postoje z minulosti u viacerých ľudí sa tu budú dnes spomínať. A dnes hovorí Lucia Žitňanská niečo iné. Hrá divadlo? Alebo vtedy hrala divadlo? Alebo aj vtedy hrala divadlo a teraz hrá divadlo? To vie najlepšie ona sama a koniec koncov vyhodnotia to asi najlepšie aj voliči.

  Ty si sa pýtal, že čo presvedčilo pani Žitňanskú, že Robert Kaliňák má jej dôveru, prečo vlastne zdvihla na vláde ruku za vyhlásenie, ktoré tu dnes predniesol Robert Fico. Musím ťa sklamať. Ona tú ruku nedvihla za to vyhlásenie, pretože tá vláda neprebehla. Tá vláda hlasovala za to vyhlásenie, prosím pekne, per rollam. Koaliční partneri SMER-u, minikoaliční partneri SMER-u sú tak v submisívnej polohe a podobe, že ten SMER im ani len tú diskusiu nepovolí, dámy a páni, a to je naozaj tristné, to je smutné poznanie. Toto bolo dôležité povedať, pretože ani len možnosť spýtať sa nedostali. To vyhlásenie odhlasovali per rollam.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pre menej nápaditých kolegov vládnych poslancov, by som rád predostlal, že ak teraz okamžite ich nenapadne nič iné, ako vytiahnuť legendárny rozhovor Sulíka s Kočnerom, tak chcem poukázať na jeden zásadný rozdiel, ten, oni sú vlastne dva. Ten najzásadnejší je, že "kamarátschaft" tzv. s Kočnerom nestál daňových poplatníkov ani cent. Treba ale povedať, že to, čo sa deje v súvislosti s kočneriádou a bašternakiádou, niečo daňových poplatníkov a štátne financie stálo. Takže ešte je tu jeden zásadný rozdiel. Poslanec Rajtár podáva trestné oznámenia. Tí chlapci na druhom brehu tú kauzu kryjú. To je druhý zásadný rozdiel, keď niekto bude hovoriť o Kočnerovi a SaS.

  A chcem povedať ešte jedno. Je fajn, že sa hovorí o analógovej dobe a cashovom prenášaní peňazí, no ešte sa dozvieme po chvíli, že bola to doba kamenných sekier a pazúrikových nožíkov. Ale dobre, chcem len povedať na tému DPH, že to nie je celkom "padni komu padni". Niektorí z nás dostávali listy sira uväzneného Varehu, legendy východu, ktorý tiež mal drobné problémy s DPH. Napriek tomu, že bol subdodávateľom jabĺk do prezidentskej kancelárie, jemu ten "kamarátschaft" na krytie zlodejín s vrátením DPH očividne nestačil.

  Z toho vyplýva, že treba mať lepších kamarátov. Ku cti treba povedať, že pán minister vnútra, rečený tiež Kali je nepochybne väčší feši ako Vareha, ale zároveň má tiež podstatne lepšie krytie, pretože Vareha píše tie listy z basy.

 • Ďakujem pekne. A predrečník to už spomínal, samozrejme, že budeme hovoriť o Kočnerovi, však to bola taká nahrávka na smeč, akú pán Rajtár nám dal, že to je neuveriteľné. Tak Kočner je podľa pána Rajtára daňový podvodník a teda očastoval ho všelijako. Ten Kočner, ktorý sa stretával so Sulíkom v kauze Sasanka, citujem Kočnera: "Začali sme sa stretávať častejšie, možno pravidelne, najprv to bolo v aute potajomky, potom v dome na Chraščovej." No chrústici zaľúbení. Tak títo dvaja tu proste spriadali možné konšpirácie, pán kolega Osuský, ako viete, že ich kontakt, takýto blízky, nestál tento štát nič? Ako to viete, keď obviňujete na základe vašich špekulácií pána ministra Kaliňáka? Nemáte dôkazy, ani my nemáme dôkazy...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • .... tak sa poďme takto vzájomne obviňovať. Očividne pán Kočner bol spriaznený veľmi silne, tuho s vaším predsedom strany SaS Richardom Sulíkom. To je fakt.

 • Reakcia z pléna.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Páni poslanci, vám vadí, keď náhodou niekto z koalície sa ozve a vy kľudne tu kričíte? Kde sme sa dostali? To nie je krčma.

 • Viete, Marián Kočner, to je symbol SaS. To je archetyp SaS. To je najznámejší predstaviteľ SaS-ky hneď po Richardovi Sulíkovi. Každý, kto si predstaví Mariána Kočnera, si predstaví SaS, Sasanku, kauzu Mariána Kočnera.

  A teraz pán Rajtár hovorí, aký je pán Kočner zlý. Viete, to je naozaj pikantné a viete, keď si spomeniem, že Sulík ho vraj požiadal o preverenie niektorých ľudí, ktorých chce dať na kandidátku, o ktorých veľa nevie a nie je si istý.

  Pán Rajtár, aj vy ste možno boli preverovaný pánom Kočnárom, Kočnerom, či jak sa volá ten pán. To je, to je tak pikantné, no dobre. Beriem to s humorom, ale mám pocit, že jedinou koncovkou vášho príhovoru o Kočnerovi môže byť to, že budete odvolávať predsedu vašej strany Richarda Sulíka. Iná koncovka neexistuje.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán profesor Osuský, veľmi rozumné, veľmi šikovné vystúpenie. Podľa mňa ste si bol vedomý toho, prečo to rozprávate a vedeli ste, čo bude nasledovať. Chcel som navrhnúť pánovi poslancovi Rajtárovi, keď už spomínal ten inkriminovaný Google, aby dal do Googlu názov Sasanka a chcel som, aby si pozrel, o čom sa ctený pán predseda SaS, teraz európsky poslanec, v tom čase predseda Národnej rady, druhá najsilnejšia ústavná funkcia, bavil s pánom Kočnerom. Bolo to tu už povedané o voľbe generálneho prokurátora, kto hlasoval z vašich ľudí za nominanta Trnku? Prebral a lustroval s pánom Kočnerom, aký má názor na jeho ľudí, ktorí budú zastupovať SaS v poslaneckom zbore. Keď máte pocit a rozprávali ste tu o tom, kto koho kryje, kto s kým má kšefty, tak začnite najprv upratovať pred vlastným prahom. Skúste sa spýtať pána Sulíka na určité veci. Upratujte pred vlastným prahom a potom upratujte pred prahom druhých.

  A teraz zase pre vašu, ozrejmenie vašej ctenej pamäte. Viete, v ktorom roku pán Ladislav Bašternák, bol mu uplatnený, vyplatený nadmerný odpočet DPH vo výške 3,6 milióna eur? Bolo to v roku 2011, v marci 2011, teda v polovici vlády Ivety Radičovej. A keď dávate také vehementné otázky ministrovi vnútra a žiadate odpovede, skúste sa ho spýtať, kto bol v tom čase minister vnútra. Kaliňák v tom čase minister vnútra nebol.

  A dovoľte mi ešte krátko názor na túto schôdzu. Táto schôdza je nezmyselná, táto schôdza je bludná s vašimi vymyslenými argumentami a viete, ako táto schôdza skončí. Vláda nemusela zasadať, aby vyjadrila nesúhlas s odvolaním ministra vnútra. Minister vnútra má silnú pozíciu v tejto vláde.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Rajtár, viete, mňa neiritovalo strašne ani príliš veľa vaše podanie plné pravopisných chýb a neslovenských fráz, to som prešiel úplne ako normálne. Mňa ani neiritovalo to, ako ste tu zmiešavali fakty. Keby ste boli u mňa v semináre, tak cez proseminár neprejdete, nieto ešte v seminári. Viete, čo mňa iritovalo na vašom vystúpení? Tie epiteton ornans, ktoré ste používali pri označovaní predsedu vlády. Luxusný byt, luxusné auto, luxusná limuzína. Nielen vy, ale aj, a pravdepodobne aj vy, lebo zatiaľ ste len vy vystúpili, ale viete, čo tak si myslíte, že premiér slovenskej vlády má bývať v drevenici alebo nebodaj na salaši?

 • Reakcia z pléna.

 • Vo vlastnom? No a prečo by nemohol mať prenajaté? Čo si myslíte, že každý je tak bohatý jak vy, že máte vlastný dom? No.

 • Smiech v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Páni poslanci, však sa prihláste!

 • Takže to ma iritovalo a najmä, viete, že ste si nespomenuli, že čo je luxus. Viete, čo je na Slovensku luxus? Ísť na večeru do Salzburgu na lietadle, v ktorom som ja sám jediný pasažier. To je luxus, to je krása. A viete, kto to išiel? Choďte sa do vlastnej strany pozrieť.

 • Reakcia z pléna.

 • Páni poslanci, chcem sa opýtať vzhľadom k tomu, že traja sa prihlásili až potom s faktickou, keď som už uzavrel, či je všeobecný súhlas, aby som ich pustil.

 • Reakcie z pléna.

 • Nie? Dobre. V poriadku.

  Takže tým pádom bude reagovať pán poslanec Rajtár na faktické poznámky. Nech sa páči. Ale nemusíte.

 • Samozrejme, že ja som vyznávačom vecí alebo teda hesla "padni komu padni" a ja som dával trestné oznámenie na aj ten nadmerný odpočet z roku 2011. Je to zdokumentované na niekoľko desiatok strán. Mimochodom, šéfom daňového úradu bol ponechaný človek, ktorého, a ktorý daňový úrad je teda zodpovedný Bratislave za vyplácanie, tak tým šéfom bol človek, bol tam ponechaný človek, ktorý, ktorého tam menovala vláda Roberta Fica v roku 2006. Vyšetrovanie sa vtedy nezačalo, lebo ten daňový úrad nedal podnet na vyšetrovanie, ten daňový úrad, ktorý to pustil, že toľko, toľko k tomu.

  A k pánovi Hrnkovi a podobne. Myslím, že je trochu rozdiel a z môjho pohľadu veľmi veľký, či niekto si platí niečo z vlastného alebo či niekto si platí veci zo štátneho alebo zarába nejakým veľmi pochybným spôsobom a "investuje" takéto, takéto peniaze. Takže len takto stručne.

  Ďakujem zatiaľ.

 • Ďakujem veľmi pekne. O vystúpenie v rozprave požiadal pán poslanec Lipšic.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne. Milé dámy, vážení páni, dovoľte mi rozpravu o pánovi Bašternákovi posunúť trochu ďalej. Dovoľte mi však predtým ešte pár predbežných poznámok. Myslím si, že taktika SMER-u na každej parlamentnej schôdzi je nehovoriť o dôvode odvolania konkrétneho ministra, ale o tom, čo sa dialo za predchádzajúcich vlád a čo všetky predchádzajúce vlády robili. Poprosil by som kolegov z opozície, aby sa nenechali na túto udičku chytiť, rokujeme o pánovi Bašternákovi. Ak vládna koalícia má v parlamente väčšinu, chce hovoriť o našich predchádzajúcich vládach, o mojom pôsobení v rezorte vnútra, spravodlivosti alebo v materskej škole. Kedykoľvek zvolajte schôdzu, aj zajtra, máte väčšinu, rád prídem, môžeme o tom hovoriť.

  Ak hovoríte, aj pán poslanec Šuca, že bol vyplatený v minulosti odpočet pánovi Bašternákovi počas pôsobenia pána ministra financií, pána ministra financií Mikloša v našej vláde, v tomto pléne sú dvaja bývalí vysokí funkcionári SDKÚ a ktorej tiež podpredsedom bol pán Mikloš. Sú vo vašej vládnej koalícii. Bolo by dobré sa ich možno opýtať.

  Ja budem ešte v závere hovoriť trochu o uznesení vyšetrovateľky, kde som podával ja trestné oznámenie a aspoň právnikom v tomto pléne a možno aj ministrovi vnútra by som odporučil, aby si prečítal zverejnené - aj ministerke spravodlivosti - uznesenie vyšetrovateľky a priznám sa, že som čítal rôzne bizarné uznesenia orgánov činných v trestnom konaní, ale tak primitívnu a hlúpu argumentáciu, prečo nebol spáchaný trestný čin daňového podvodu, som naozaj nečítal. Ja som už výňatky z toho uznesenia v tomto pléne čítal a na záver sa k nim, sa k nim ešte vrátim.

  A teraz by som chcel predsa len povedať niečo, niečo nové. Minister vnútra nás presviedča, že pán Bašternák v princípe áno, pozná ho, to sa asi nedá odtajiť, tých dôkazov asi už je veľa, aleže SMER, polícia, on osobne s ním v princípe nič nemá. A že určite nemá dosah na to, aby si vybavoval pán Bašternák vratku DPH alebo nepodanie sťažnosti voči škandalóznemu rozhodnutiu o odmietnutí trestného stíhania. Chcel by som vám preto prečítať dva dokumenty z roku 2012. Prvý z nich je z 29. júna 2012. Je to úradný záznam Obvodného oddelenia Policajného zboru Nové Mesto nad Váhom (pozn. red.: správne bez slovného spojenia «nad Váhom») Bratislava III.

  "Dňa 29. 6. 2012 v čase od 7.00 hod. do 19.00 hod. sme boli velení do hliadkovej služby na Obvodnom oddelení PZ Nové Mesto nad Váhom (pozn. red.: správne bez slovného spojenia «nad Váhom») v zložení: veliteľ hliadky, člen hliadky." Ja som mená kvôli ochrane týchto ľudí vyčiernil, ale si ich môže minister, samozrejme, že zistiť. Ten úradný záznam existuje, je dokonca v spise, predpokladám na inšpekcii, ktorá celý prípad zakryla. Ale o tom budem potom chvíľku hovoriť tiež.

  "V čase od 13.30 hod. sme na ulici Jaskový rad zbadali osobné motorové vozidlo Bugatti Veyron EČV BA 202 VV. Toto vozidlo išlo smerom od Jaskovho radu smerom na Podkolibskú ulicu v Bratislave. Vodič tohto vozidla obiehal na mieste, kde je zakázané, cez plnú čiaru, to znamená, že porušil ustanovenie § 15 ods. 3 písm. a), c), g) zákona č. 8/2009 Z. z., pričom svojou jazdou ohrozil vozidlo, pred ktoré sa zaradil, ako aj protiidúce vozidlo. Vodiča tohto motorového vozidla sme predpísaným spôsobom zastavili na križovatke Jaskový rad - Tupého. Ihneď sme o zastavení tohto vozidla, o dôvode, ako aj o mieste zastavenia vyrozumeli OS Bratislava III.

  Pri zastavení bolo zistené, že vodič nebol počas jazdy pripútaný bezpečnostným pásom, čím porušil ustanovenie § 8 ods. 1 vyššie citovaného zákona. Vodič bol v zmysle § 69 ods. 1 písm. c) cestného zákona vyzvaný, aby predložil doklady potrebné na vedenie a premávku motorového vozidla. Vodič našej výzve vyhovel a predložil nám občiansky preukaz, vodičský preukaz, osvedčenie o evidencii vozidla od uvedeného vozidla. Na mieste bolo zistené, že vodičom je Ladislav Bašternák", rodné číslom som tiež v tomto vyčiernil, keďže je to osobný údaj, "trvalým bytom Námestie slobody 13, Bratislava. Pán Bašternák bol oboznámený s dôvodom zastavenia a bol príslušníkom PZ vyzvaný, aby vypol chod motora. Menovaný na výzvu nereagoval, chod motora nevypol a zdôvodnil to tým, že keď vypne motor, tak bude mať v kabíne 70 stupňov, čím porušil ustanovenie § 3 ods. 2 písm. c) vyššie citovaného zákona, zvlášť hrubým spôsobom podľa § 137 ods. 2 písm. j) zákona č. 8/2009 Z. z. Menovaný bol ešte raz vyzvaný, aby vypol chod motora, no neurobil tak. Následne na to pán Bašternák zo svojho vozidla vystúpil, pričom nám povedal, že prečo ho buzerujeme?

  Menovaného sme v zmysle § 69 ods. 1 písm. d) zákona vyzvali, aby sa podrobil dychovej skúške. Vodič na našu výzvu reagoval a dychovej skúške sa podrobil s negatívnym výsledkom. Následne na nás začal útočiť, že čo sa nám to premieta v našich hlavách, prečo mu dávame fúkať, že on už mal veľa policajných kontrol a nikto mu fúkať nedával. My sme na jeho verbálne útoky nereagovali a pokračovali sme ďalej v plnení našich zákonom stanovených oprávnení a povinností.

  Na to začal byť pán Bašternák podráždený a nervózny. Od člena hliadky si pýtal jeho meno a priezvisko a začal niekam telefonovať. Ďalej sa člen hliadky vypytoval, či sme, člena hliadky vypytoval, či sme z PMJ, na čo mu bolo povedané, že nie. Ďalej sa pýtal, pod aké oddelenie patríme. Člen hliadky mu povedal, že patríme pod ORPZ Bratislava III. Nové Mesto nad, Nové Mesto - Západ. Toto všetko pán Bašternák obratom tlmočil do telefónu a niekomu to rozprával, aby to vybavil. Ďalej diktoval EČV nášho služobného cestného vozidla. Po ukončení rozhovoru sme menovanému vysvetlili, že sa dopustil priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky závažným spôsobom a bude mu na mieste uložená bloková pokuta vo výške 150 eur. Následne mu bola položená otázka, či je ochotný zaplatiť blokovú pokutu na mieste v hotovosti alebo či mu máme vypísať blokovú pokutu nezaplatenú na mieste. Pán Bašternák uviedol, že hotovosť nemá." A to si predstavte, že bola doba cashu.

 • Smiech v sále.

 • Povedal, že hotovosť nemá.

  "Následne mu bolo povedané, že mu bude vypísaná bloková pokuta nezaplatená na mieste a bude mu zadržaný vodičský preukaz, nakoľko pri sebe nemá finančnú hotovosť na zaplatenie blokovej pokuty. Pán Bašternák uviedol, aby sme robili, čo treba. Z tohto dôvodu veliteľ hliadky odišiel do služobného cestného vozidla vypisovať potrebné administratívne veci.

  Asi cca o desať minút na to člen hliadky, členovi hliadky zazvonil mobilný telefón, pričom keď sa pozrel, kto mu volá, tak na jeho mobilnom telefóne bolo služobné telefónne číslo. Člen hliadky zodvihol svoj mobilný telefón a začal komunikovať, pričom veliteľ hliadky vypisoval potrebné administratívne povinnosti. Asi po cca piatich minútach člen hliadky ukončil rozhovor a uviedol, že mu volal zástupca riaditeľa Obvodného oddelenia Policajného zboru Nové Mesto - Západ Bratislava III. kapitán Vladimír Filip Saglena a dotazoval sa na informácie k nami prejednávanému dopravnému priestupku. Ďalej člen hliadky uviedol, že mu zástupca do telefónu uviedol, že kvôli tomuto pánovi volal niekto z krajského riaditeľstva policajného zboru a tí od nás žiadajú, aby sme tohto pána nechali tak, aby sme ho pustili, pretože je to - náš človek." Ešte raz.

 • Pretože je to, citujem: "Náš človek." Pán Bašternák je - náš človek.

  "Následne zástupca riaditeľa povedal členovi hliadky, aby sme tohto pána nechali tak, aby sme ho pustili, aby sme ho neriešili. Kolegovi som ako veliteľ hliadky povedal, že ma nezaujíma, kto a komu volal a že pri každom prejednávaní priestupku budeme postupovať v zmysle zákonov a v zmysle našich interných predpisov. Následne na to ma kolega poprosil, aby som zavolal zástupcovi riaditeľa na mobil a aby som si to s ním vydiskutoval. Ja som mu o tom povedal, že o tom vyrozumieme riaditeľa Obvodného oddelenia PZ Nové Mesto - Západ Bratislava III. Následne na to som zatelefonoval kapitánovi Jurajovi Pacigovi, riaditeľovi obvodného oddelenia, a informoval som ho o danej situácii. Pán riaditeľ mi uviedol, že sme postupovali správne a že máme aj ďalej postupovať v zmysle zákona. Následne na to nás cez rádiostanicu zavolala celta 302, čo je zástupca riaditeľa a uviedol nám, aby sme vykonali «štrnástku». Veliteľ hliadky mu odpovedal, že prejednávame priestupok a po prejednaní sa dostavíme na obvodné oddelenie policajného zboru.

  Po vypísaní potrebných administratívnych úkonov bol vodič pán Ladislav Bašternák poučený a bol vyzvaný, aby podpísal uvedené tlačivá. Následne na to sa pán Bašternák opýtal, že prečo mu berieme vodičský preukaz. Veliteľ hliadky mu uviedol, že vodičský preukaz mu zadržiavame v zmysle § 71 ods. 1 zákona. Pán Bašternák zrazu uviedol, že keď je to tak, tak on nám tú pokutu zaplatí a že má hotovosť.

  Nakoľko už bol menovaný ochotný zaplatiť blokovú pokutu na mieste, tak sme mu vypísali blokovú pokutu zaplatenú na mieste. Boli mu vydané bloky, čo potvrdil svojím podpisom. Následne o celej veci bolo vyrozumené OS Bratislava III., ako aj o priebehu riešenia uvedeného priestupku.

  Po príchode na obvodné oddelenie sme vošli do kancelárie so zástupcom riaditeľa obvodného oddelenia PZ Nové Mesto - Západ, pričom ten si nás zavolal k sebe do kancelárie, kde bol VHC 302, ČH, člen hliadky a zástupca riaditeľa. Nik iný tam v tej dobe nebol. Dotazoval sa k nami prejednávaného priestupku a chcel vedieť priebeh kontroly. Veliteľ hliadky sa mu snažil vysvetliť celý priebeh, ako aj okolnosti nami prejednávaného priestupku, avšak zástupca riaditeľa ho nepúšťal k slovu. Zvýšeným hlasom kričal, že mu kvôli tomuto priestupku vyzváňal vkuse telefón a že mu kvôli tomu volal aj riaditeľ Odboru poriadkovej polície Bratislava III. plukovník JUDr. Jozef Olekszy." To meno si zapamätajte, lebo povýšil. Výrazne.

  "Zástupca riaditeľa sa veliteľa hliadky C 302 pýtal, že či v tej dobe, keď s ním telefonoval, mal už vypísanú blokovú pokutu, ako aj potvrdenie o zadržaní vodičského preukazu. Veliteľ hliadky mu odpovedal, že áno. Na to zástupca začal kričať, že tým pádom mu veliteľ hliadky dával mylné informácie a on tieto následne takto poskytol riaditeľovi Odboru poriadkovej polície Bratislava III., teda už zmienenému plukovníkovi Olekszymu. Na to sa mu veliteľ hliadky snažil veci objasniť a vysvetliť, no so zástupcom nebola už žiadna komunikácia a vyhodil nás z kancelárie, pričom na nás kričal, aby sme vypadli z kancelárie a že s nami skončil.

  Počas riešenia uvedeného priestupku sme postupovali v zmysle zákonov, nariadení a iných interných predpisov. Voči osobe sme vystupovali slušne, zdvorilo a ústretovo. Osoba sa nám vyhrážala svojimi známosťami a tvrdil nám, že sa na nás bude sťažovať."

  Napriek tomu, že členovia hliadky boli, im bolo radené, aby úradný záznam nespisovali a neposielali, tak veliteľ hliadky ho spísal. Následne bol postúpený, aj keď až o niekoľko mesiacov, 17. 12. 2012 Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru v Bratislave, a prečítam aj ten list a potom budem mať k nemu komentár.

  "Krajskému riaditeľstvu PZ v Bratislave bol dňa 13. 12. 2012 z Obvodného oddelenia PZ Bratislava Nové Mesto - Západ doručený úradný záznam spracovaný vami a členom hliadky, v ktorom uvádzate, že kapitán Filip Saglena, zástupca riaditeľa OOPZ, sa pokúsil ovplyvniť Vašu služobnú činnosť takým spôsobom, aby podozrivý z priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorý ste zistili pri výkone hliadkovej činnosti dňa 29. 6. 2012, nebol sankcionovaný, respektíve riešený v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a interných aktov riadenia ministerstva vnútra. Nakoľko z úradného záznamu vyplýva podozrenie z trestného činu, vec bola postúpená na ďalšie konanie Odboru inšpekčnej služby Západ, Úradu inšpekčnej služby sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, Bratislava. Podpísaný plukovník JUDr. Csaba Faragó, riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru."

  Čo robila inšpekcia, neviem. Viem, že nevypočula ani len veliteľa tej hliadky. Zamietla to pod koberec. Viem aj to, že zástupca riaditeľa, ten pán Saglena, nakoniec už to tak preháňal, lebo cez obedné prestávky chodil služobným vozidlom vyberať na súkromný účet pokuty, že ho museli z policajného zboru prepustiť. Či bez náležitostí alebo s náležitosťami je možnože príbeh na nejaký iný deň.

  Zmienený plukovník Olekszy naozaj povýšil. A dnes je šéfom Odboru poriadkovej polície Prezídia policajného zboru. Dnes je plukovník Olekszy šéfom všetkých poriadkových policajtov.

  A ja sa vás pýtam, ak si pán Bašternák vybavoval cez svoje známosti na ministerstve vnútra 150-eurovú pokutu, čo by robil, keby išlo o dvojmiliónovú vratku? A čo by urobil, keby išlo o dvanásť rokov basy? Vtedy by komu volal a kde by si to vybavoval? Keď si vybavoval 150-eurovú pokutu a kauza je zametená pod koberec. Evidentná, evidentné podozrenie zo zneužívania právomocí verejného činiteľa. Človek označený v tom úradnom zázname je dnes šéfom poriadkových policajtov! Ale my pána Bašternáka nepoznáme, v princípe ho nepoznáme. Verejne ho obhajujeme, že bola doba cashu a je to vymyslená kauza a je to snaha škandalizovať, lebo potrebujeme, aby bol v kľude pán Bašternák, aby nerozprával. Ak by mu hrozilo dvanásť, dvanásť rokov väzenia, on asi nie je celkom emotívne a psychicky stabilný človek, čo by možnože porozprával o vratkách DPH, o tom, s kým komunikoval, kedy a ako a s kým sa možno delil. Preto bolo potrebné, aby jeho kauza išla do stratena a preto aj kolega Rajtár, a budem o tom ešte možno dnes hovoriť, naozaj z idiotských dôvodov vyšetrovateľka zamietla trestné oznámenie.

  Chcem ešte raz vyzvať právnikov, aj ministra vnútra, aj pani poslankyňu Laššákovú v tejto sále, prečítajte si to uznesenie. Má desať strán a viem, že niekto nerád dlhé materiály číta, desať strán je už tak možno na hrane, ale, ale, ale si to prečítajte. Stojí to naozaj za to. Je argumentácia, výpovede svedkov.

  Pamätáte si, čo robil premiér Fico na tlačovej konferencii pred voľbami Igorovi Matovičovi? Že účtovníctvo je stratené, aj keď nakoniec nebolo. Inak by ma zaujímalo, čo robia orgány činné v trestnom konaní v tejto veci, lebo ak v tej kauze je niekto podozrivý, je to premiér Fico. Máme taký jeden trestný čin, ktorý sa volá ohrozovanie daňového tajomstva. A je úplne jedno, odkiaľ tieto dokumenty premiér získal, aj keby mu ich priniesol archanjel Gabriel, nepoškvrnené, tak tým, že ich zverejnil, spáchal trestný čin. Vyšetrujeme, vyšetrujeme, vyšetrujeme. Ako to asi tak dopadne? A v tejto veci boli firmy Bašternáka, Hrkotáča, už to kolega spomínal, prevedené na biele kone, Levente Farkas z Rumunska, Tímea Szakács z Maďarska, účtovníctvo nikde neexistuje. Keď sa pýtali vo výsluchu, že či teda vedia to účtovníctvo nejako ešte vydobyť, tak na záver výsluchu uviedol, myslím, že pán Hrkotáč alebo pán Bašternák, že sa pokúsi zohnať doklady k predmetnej veci a spojiť sa s novou majiteľkou, teda tou Tímeou Szakács z Maďarska, za účelom zabezpečenia požadovaných dokladov, čo sa však nepodarilo. Aké prekvapenie. A tu je to všetko v poriadku, lebo to je pán Bašternák.

  Ďalšia podozrivá okolnosť je nielen vyšetrovateľka, ktorá tú vec akože vyšetrovala, ale pôjdem ďalej, aj dozorujúci prokurátor, ktorý ju dozoroval. Na špeciálnej prokuratúre sú osobitné útvary, ktoré majú na starosti rôzny charakter trestnej činnosti. Je tam odbor ekonomickej kriminality, ktorý má na starosti vyšetrovanie daňových trestných činov. Myslíte si, že kauza Bašternák niekedy lizla odbor ekonomickej kriminality Úradu špeciálnej prokuratúry? Nikdy. A teraz si tipnite, kto túto kauzu na špeciálnej prokuratúre dozoroval. Nebol to náhodou ten istý prokurátor, ktorý zrušil trestné stíhanie vo veci nelegálneho financovania SMER-u, ktorý 4 roky nepredvolal na výsluch kľúčového svedka v kauze Gorila? Nie je to ten istý prokurátor náhodou? Dušan Kováčik? Je to, je to správne, je to znovu tento prokurátor a tá vec nebola pridelená ani príslušnému útvaru Úradu špeciálnej prokuratúry.

  Ja sa vás chcem opýtať, poslancov vládnej koalície, neviem, akú podporu má pán minister vo vládnej koalícii, v hlasovaní jasné, ale ak ste si všimli, by som rád aj vyzval poslancov iných koaličných strán, aby vystúpili v Národnej rade, však slušne, kultúrne a obhajovali ministra vnútra. Zatiaľ vystupuje taká pätica tých naspídovaných smerákov, áno, tých istých stále, ale, ale, ale ostatní, ale ostatní sú ticho. Rád by som vyzval poslancov SIET-e, MOST-u, aj SNS, aby v rozprave vystúpili. Nielenže však my potom zahlasujeme a pôjdeme rýchlo domov, ale aby vystúpili. Ak naozaj tvrdíte, že má minister vnútra podporu, tak by som čakal, že koaliční partneri ho tu z tohto pultu prídu obhajovať a povedať: kauza Bašternák - blbosť, prepojenia - blbosť. Je to super minister. Myslím, že by to bolo veľmi zaujímavé.

  Dovoľte mi na záver predložiť jedno uznesenie. Niektorí bardi slovenského parlamentarizmu budú hovoriť, že pri schôdzach k odvolaniu ministra sa uznesenia nemôžu predložiť, ale nie je to pravda, mám tu aj precedensy, keď vaša vládna koalícia v roku 2008, ešte pán poslanec Mečiar v blahej pamäti dával uznesenie, ktorým sa hlasovalo pri odvolávaní vtedy ministra spravodlivosti Harabina. Takže by som to uznesenie navrhol a by som ho potom, pán spravodajca, dal, dal vám. Ide o to, čo už som spomínal viackrát, hovoril o tom aj pán poslanec Rajtár. Čestní zamestnanci finančnej správy podali trestné oznámenie. To už sa nedalo proste prehliadnuť. Vyšetrovateľka to z absurdných dôvodov odmietla vôbec začať trestné stíhanie vo veci. Finančná správa pripravila, kriminálny úrad, sťažnosť, ktorú ste asi videli aj v médiách na jeden a pol strany a táto sťažnosť nebola nikdy odoslaná.

  Teraz aj pán šéf finančnej správy, aj minister vnútra hovorí, ale aj v minulosti neboli podávané sťažnosti, dokonca boli stovky vecí, kde nebola podaná sťažnosť. Je to dosť možné. Ja sa pýtam na niečo iné. V koľkých prípadoch bola sťažnosť vypracovaná, bola napísaná, bola pripravená na podpis vedeniu kriminálneho úradu finančnej správy, len nebola v zákonnej lehote podaná? To znamená, že v pracovnej dobe zamestnanci robia svoju prácu a potom sa to niekde stopne. Pán Imrecze toto vyšetruje dva mesiace a tvrdí podľa posledných správ, že ešte bude potrebovať vyšetrovať ďalšie dva mesiace, kvôli čomu 1,5-stranová sťažnosť neodišla. To si robíte srandu? Však už bol aj Deň detí, potom bude proste SNP, potom bude Všech svätých a Vianoce. A teraz čo bude s touto kauzou, kde sa otvorilo vyšetrovanie pod akože tlakom verejnosti? No ak pán Imrecze štyri mesiace potrebuje na zistenie, čo sa stalo s 1,5-stranovou sťažnosťou, tak tuná sa bude vyšetrovať podľa mňa minimálne štyri roky.

  A to uznesenie znie, a musím povedať, že na jednej diskusii, ktorú som mal v Denníku N, aj pani ministerka Žitňanská aj pán poslanec Procházka povedali, že budú presviedčať svojich poslancov, aby za takéto uznesenie zahlasovali. Je to verejne na internete, si to môžete pozrieť, overiť, či sa mýlim alebo nemýlim. Takže uvidíme, ako budú poslanci MOST-u a SIET-e hlasovať, či presvedčovacia schopnosť pani ministerky Žitňanskej a pána poslanca Procházku vo vlastných kluboch má nejaký vplyv alebo nemá.

  Čiže uznesenie k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Róbertovi Kaliňákovi. Návrh.

  Národná rada Slovenskej republiky žiada ministra financií Slovenskej republiky predložiť Národnej rade Slovenskej republiky informáciu, v koľkých prípadoch od roku 2010 do súčasnosti napísali a pripravili zamestnanci kriminálneho úradu finančnej správy sťažnosť proti uzneseniu policajta v odmietnutí veci podľa § 197 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku, avšak takto pripravená sťažnosť nebola v zákonnej lehote podpísaná a odoslaná orgánom činným v trestnom konaní.

  Nech sa páči, pán spravodajca.

  Posledná rekapitulácia aj pre poslancov vládnej koalície. Ak pán Bašetrnák bol schopný si cez svoje kontakty vybavovať pokutu 150 euro, kto v tejto sále verí tomu, že si nevybavoval miliónové vratky DPH? Hore ruku, kto tomu verí. Nikto. Nikto v tejto sále tomu neverí. A nikto neverí ani tomu, že si nevybavoval, aby trestné stíhanie voči nemu nikdy nezačalo. Ten problém pána Bašternáka, a to sa týka aj slovenského predsedníctva, je v tom, že v jeho byte, to je tá lepšia alternatíva, býva predseda vlády Robert Fico. Minister bol usvedčený opakovane z klamstva, keď tvrdil, že vlastne sa ani nepoznajú, keď ešte v roku 2010, tuším, alebo 2012 pán Bašternák prevádzal byt pána Fica po Bonaparte komplexe, inak vôbec akože bývať v komplexe s názvom Bonaparte? To už predčí len Harabin, ktorý býva v Oktopus komplexe. To už si naozaj vyberáte akoby naschvál. V každom prípade ja si myslím, že minister vnútra, ktorý sa pustil minulý týždeň do obhajoby pána Bašternáka, by mal dostať šancu ako advokát aj verejne jeho obhajobu prevziať. Preto by mal byť z funkcie ministra vnútra odvolaný.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem veľmi pekne. S faktickými poznámkami sa prihlásilo osem? Osem pánov poslancov, á pardon, deväť poslancov, jedenásť, posledný pán Viskupič. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Nech sa páči, pán poslanec Galko.

 • Ďakujem pekne. Dve poznámky by som si dovolil ku vystúpeniu kolegu Lipšica. Musím najprv technicky uviesť, že nie je pravda, že by vystupovalo tu len päť naspídovaných poslancov SMER-u, lebo vystúpil aj pán poslanec Hrnko z koaličnej strany SNS a on síce v tej svojej faktickej poznámke neobhajoval pána ministra vnútra Kaliňáka, lebo on tak isto veľmi dobre vie, že pán minister vnútra je neobhájiteľný. Pán Hrnko obhajoval luxusné bývanie premiéra Roberta Fica v byte, ktorý bol postavený za peniaze, ktoré boli ukradnuté všetkým občanom Slovenskej republiky. Toto som si pokladal za povinnosť uviesť, aby teda bolo jasné, že aj poslanec koaličnej strany tu vystúpil. To je prvá poznámka.

  A druhá poznámka. Ja som pozorne sledoval pána ministra vnútra počas toho, ako Daniel Lipšic hovoril svoj prednes a on v určitý moment vybehol z tej sály von a vo mne skrsla taká nádej, že on snáď ide niekde telefonovať a víťazoslávne sa vráti a povie, že ten pán plukovník Olekszy je už dávno z policajného zboru preč, presne tam, kam ho inšpekcia poslala a kde jej to minister vnútra zaúkoloval, ale nie je tomu tak, ten pán plukovník bol povýšený.

  Dámy a páni, ja si myslím, že v tento moment by sme mohli kľudne túto schôdzu skončiť. Tento moment by sa mal minister vnútra postaviť za pult a mal by povedať, že podáva demisiu, pretože to, čo tu teraz odhalil Daniel Lipšic, sa nedá ospravedlniť. To je neospravedlniteľné. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. No v prvom rade si myslím, že by mala zavládnuť v tejto sále určitá slušnosť, čiže dneska je Roberta, ja chcem pánovi ministrovi popriať zdravie, šťastie a plno sily, pretože ľudia, ktorí tuná toto spôsobili, navodzujú atmosféru, ktorá s tým nemá nič spoločné.

  No a samozrejme idem reagovať na predrečníka, čiže na pána Lipšica, kde je zaujímavé, že pánovi Lipšicovi akože nevadí, že bolo tu už spomenuté, že ich vtedajší koaličný partner predseda SaS pán Sulík sa vtedy stretával so spochybnenou osobou pánom Kočnerom, ale to je všetko v poriadku. Poďme ďalej.

  Pán Lipšic a pán Matovič vyčítajú predaj firmy a prenos účtovníctva na inú firmu. No aký je rozdiel v tom, ktorý spôsob presne kopíruje to, čo spravil pán Matovič osobne, keď bezprostredne pred daňovou kontrolou previedol svoju firmu na svojho zamestnanca. Zamyslite sa nad tým, v čom je, v čom je rozdiel.

  Ďalej o tom odpočte dépéhačky by som mohol hovoriť, ale pretože je krátkosť času, poukážem len na zopár káuz, pretože pán Lipšic sa tuná zaoberal minulosťou - kauza kupovania poslancov, kde bol namočený bezprostredne. Ďalej nákup Fabie, môžeme o tom rozprávať, bol pri tom pán Lipšic. Ďalej môžem hovoriť a podrobne o veci prieskume verejnej mienky, kde pán Lipšic si dal na seba, na svoju osobu urobiť prieskum verejnej mienky za 2,39 milióna Sk v tej dobe. Zamyslite sa, ktorí ľudia to...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem za slovo. Nezapásaný, cez dve plné čiary. Normálny človek by za týchto okolností sklopil uši a zaplatil pokutu. Toto je príbeh o tom, aký rešpekt má pán Bašternák, váš človek pred políciou. Žiaden. Toto je príbeh o tom, čo je schopný pán Bašternák, váš človek, urobiť kvôli 150 eurám. Všetko. Odkiaľ má pán Bašternák, váš človek, takú moc v polícii? Komu vtedy telefonoval? Pán minister by to určite vedel obratom zistiť, tak ho vyzývam, aby zverejnil informáciu, komu vtedy pán Bašternák, váš človek, telefonoval.

  Tento príbeh smrdí dvojnásobným zneužívaním právomoci verejného činiteľa. Po prvé vtedy, keď z krajského riaditeľstva a potom z obvodného oddelenia funkcionári tlačili hliadku do toho, aby neriešili tento priestupok. To bolo prvé zneužívanie právomoci verejného činiteľa. A druhé, na inšpekcii ministerstva vnútra, kde zjavne krajský riaditeľ pán Faragó poslal podnet, ktorý sa ututlal. Normálna reakcia ministra vnútra po zverejnení týchto informácií je, minimálne jedno rozsiahle personálne zemetrasenie medzi funkcionármi policajného zboru a inšpekcie.

 • Dano, ďakujem ti, že si tejto kauze dal aj taký, taký iný rozmer, lebo možno ľudia, keď už sa hovorí o tých veľkých číslach a keď ešte minister vnútra to obhajuje, že však vlastne to bolo obdobie cashu a dvanásť miliónov platiť v eurách v hotovosti to bolo normálne, tak ani pomaly si nevedia predstaviť tie veľké čísla. Jednoducho žijú v takých tých bežných starostiach a práve takýto príklad, kedy ten obyčajný človek, ktorý žije v podstate tak z ruky do úst, alebo dobre, možno niekedy teda mesačne si odloží stovku, dvesto na účet, tak práve takýchto ľudí sa strašne dotýkajú takéto pokuty, keď sa im to náhodou stane a musia skloniť hlavu a povedať, áno, stopäťdesiat eur, mrzí ich to, spomínajú na to možno ešte roky, ako vlastne vtedy cez tú plnú čiaru prešli a možno aj závidia niektorým, ktorí si to potom takto vybavia. Ale toto je krásny príklad toho, že keď tento podvodník pri stopäťdesiatich eurách urobil všetko pre to, aby ani tých stopäťdesiat eur nezaplatil, tak pri tých dvanástich miliónoch alebo v podstate za jeden rok to bol nadmerný odpočet, neoprávnený nadmerný odpočet 8 miliónov eur, urobí hocičo. Aj to, že povie Ficovi alebo tak Kaliňákovi ako svojmu pobočníkovi: "Vieš čo, mne to je jedno, však stavám teraz to Bonaparte, upracte to, je tam ten bordel, využijeme to, Fico bude mať byt, budeme sa tváriť, že to má prenájom, však ako niečo dáme na papier, aby som náhodou neplatil nejaké veľké dane, Fico bude mať byt. Ty dáš pre toho svojho pobočníka, na neho to napíšeš, Počiatkovi dáme byt, povedz ešte koho, dobre je tam pätnásť bytov, päť dám vám a upracte to, aby nikto v živote ma nevyšetroval."

  Toto sa zrejme v tomto prípade stalo a preto Kaliňák robí všetko pre to, aby zamietol pod koberec. A naozaj je príznačné, že ľudia, ktorí sa ozývajú zo SMER-u, ako bojujú. A to sú presne tí ľudia, ktorým Kaliňák drží chrbát, ako nejaký Kvorka, ktorý obšťastňoval Rómku v Martinskej osade, a ten má byť za čo vďačný Kaliňákovi a preto mu drží chrbát.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Tak emotívne vystúpil pán poslanec Lipšic a stále nás vehementne vyzýva, aj čítanie Igora Matoviča s tým, aby sme tu vystúpili, aby sme prejavili svoj názor, atď. Ja som svoj názor na finančnom výbore prejavil, len vy nie ste ochotní poslúchať to, ako sa majú riešiť veci. Chcete nahradiť spravodlivosť vy a Igor Matovič. Preto sa nezapájame do toho a preto som v tejto koalícii, že vy ste pre mňa nedôveryhodní a mám s vami osobné skúsenosti. To je ten problém. Takže pôjdeme si svojou cestou, vy budete súdiť iných, získavať materiály, ktoré ste tu dnes prednášali. Vy ste to určite čestným spôsobom dostali, nie za odmenu ani neviem, určite vám to nikto nedoniesol. Na finančnom výbore odznelo, ako by sa to malo riešiť. Škoda, že to riešime tu, v parlamente a zaťažujeme verejnosť takýmito invektívami. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Viete, ak niekomu bola odpustená pokuta, samozrejme, ide o niečo zlé, nesprávne, arogantné a treba to odsúdiť. Len tu vám chýba trošku výrokovej logiky, pán kolega Lipšic. Keď poviete, ak jeden vyšetrovateľ pochybil, z toho nevyplýva logicky, že všetci vyšetrovatelia sú automaticky súčasťou organizovaného zločinu a robia obrovské, miliónové podvody. Vy z tých stopäťdesiat euro neviete vyvodiť ťažký zločin, to už je demagógia. Minule nejaká predavačka v potravinách hovorila, že ukecala policajta, aby jej nedal pokutu, lebo prekročila rýchlosť. A čo to bola teraz hlava nejakej hydry mafiánskej? Hlava organizovaného zločinu? Nie, ukecala. Stane sa. Pochybenie sa stane, ale z toho neviete vyvodzovať takéto logické uzávery. V tom je váš problém, že vy žijete v niečom, čomu sa v psychológii nazýva stihomam.

  Ja vám ho vydefinujem: "Stihomam označuje pocity prenasledovania, podozrievavosť, vzťahovačnosť a vytváranie predstáv, ktoré nezodpovedajú realite. Objavuje sa pri niektorých psychických ochoreniach alebo po požití niektorých psychotropných látok. Výnimočne sa objavuje aj u psychicky zdravého jedinca, napríklad pri veľkej vyčerpanosti alebo v náročnej životnej situácii." Pán kolega, oddýchnite si, prosím vás. Stihomam je naozaj nebezpečný a keď vidíte v každom policajtovi, v každom prokurátorovi, v každom vyšetrovateľovi zločinca, tak to je naozaj stihomam.

  Viete, všetci sú zločinci, všetci sú gangstri, jeden jediný archanjel Daniel je tu svätý, ktorý zachráni celé Slovensko pred organizovaným zločinom. Viete, kde je problém? Že vy ste mali tú možnosť, vy ste boli minister vnútra, mohli ste vyšetriť Gorilu, nevyšetrili ste. Mohli ste vyriešiť tieto veci, ale práve za vašej éry Bašternák dostal tie vratky. Nie, pán kolega, vy nič nevyšetrujete. Vy ste len obyčajný táraj a trpíte stihomamom. To je váš problém.

  Vďaka.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec Lipšic, srdcervúce vystúpenie, v podstate ste veľmi dobrý rečník, veľmi dobrý rétor. V úvode ste sa ma dotkli a ste mi povedali, mám sa spýtať dvoch vysokých funkcionárov SDKÚ, ktorí sú teraz vo vládnej koalícii, na vysoký odpočet DPH v roku 2011. Ja sa ich pýtať nebudem, ja som navrhol pánovi Rajtárovi, aby sa spýtal vás, vy ste v tom čase boli minister vnútra. Vy ste v tom čase, keď to bolo nie v súlade so zákonom, mohli konať. Ja nemám prečo sa pýtať nejakých vysokých funkcionárov v SDKÚ. Povedal som pánovi Rajtárovi, aby sa spýtal vás. Vy ste vtedy boli ministrom vnútra, nie Kaliňák.

  Ale trocha k vám. V tom čase, keď ste boli minister vnútra, ste boli skalopevne presvedčeným, hrdým členom KDH. Myslím, že ste boli podpredseda KDH. Keď nie, tak sa mýlim, ale myslím, že ste boli podpredseda KDH. A ten rýchly prerod teda, viem, kam smerovali tí dvaja vysokí funkcionári SDKÚ, čo ste povedali v úvode. A ten prerod, predseda strany NOVA, a terazky som v kompany s pánom Matovičom a s Obyčajnými ľuďmi. Aké požič, také vráť.

  Pán poslanec Lipšič, veľmi úbohé premostenie na miliónovú kauzu Bašternák zo zastavenia, zastavenia auta za porušenie dopravného predpisu policajnou hliadkou a argument ten, "pusťte ho, je náš", stopäťdesiat euro, pusťte ho, je náš. Ja som čakal, že poviete, ctení páni poslanci a pani poslankyne, viete, kto volal, aby ho pustili? Kaliňák. Totálny blud, totálne chabé argumenty, aké predkladáte v Národnej rade v poslednej dobe.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Ten prípad, ktorý popísal tu Daniel Lipšic, je typickým pre to, že vládnuca oligomafia, ktorú táto vláda reprezentuje, nemá absolútne žiadny rešpekt k zákonu a že jednoducho si myslí, že stojí nad zákonom. Čiže jediná vec, ktorou, o ktorej je možné polemizovať, pokiaľ ide o to, čo hovoril pán Lipšic, je tá, že pán Bašternák si nepotreboval nič vybavovať. On len preukázal svoju príslušnosť k tejto kaste, ktorá tu jednoducho môže všetko. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Niekto tu povedal, že škoda, že riešime odvolávanie pána podpredsedu vlády Kaliňáka v parlamente. No fakt je to škoda, že to tu vôbec riešime, pretože on naozaj mal nabrať odvahu a sám odstúpiť, tak ako tuná už, ako bol vyzvaný aj niekoľkými kolegami. Je pre mňa naozaj sila, keď premiérom sme boli povzbudzovaní, aby sme sa nehrali pred predsedníctvom, ako máme byť hluchí a slepí k nespravodlivosti a nemorálnosti, ktorú tu vidíme a vnímame a tiež páčilo sa mi veľmi, ako sa nikto neunúval ani len zodvihnúť ruku za to, že či niekto verí, že si Bašternák nevybavoval podobným spôsobom vratku. To naozaj svedčilo o tom, že asi budú hlasovať ostatní len z povinnosti. Pre mňa by bolo naozaj veľmi dôležitým alebo veľmi vážnym gestom, keby sa politická zodpovednosť naozaj, keby zostala vyvodená politická zodpovednosť práve tým, o kom sa dnes rokuje. Na druhej strane ďakujem aj kolegovi Lipšicovi za pripomenutie koaličnej hry, kedy sa snažia poslanci obracať pozornosť na úplne iné témy, ktoré naozaj nemusia byť dnes témou rokovania. Pripomeniem, Bašternák, zdá sa, je naozaj váš človek.

 • Pán poslanec Lipšic, vaše vystúpenie jasne ukazuje, že ste majstrom manipulácie. Uvediem konkrétny príklad, ktorý to dokumentuje. Citovali ste slová ministra vnútra Roberta Kaliňáka: "Bol to svet cashu, analógový svet." Už ste ale neuviedli celý kontext, v ktorom boli tieto slová použité, pretože to sa vám absolútne nehodilo. Tieto slová totižto patrili obdobiu, v ktorom ste boli ministrom vnútra a nekonali ste. Tak ja teraz prečítam celý kontext, stiahla som si to z TASR-u, je to z 31. mája tohto roku, je k tomu aj zvukový záznam, aby ste ma neobvinili, že som si to vymyslela a tým pádom každému bude jasné, k akej manipulácii, úbohej, sa znižujete.

  Takže citujem: "Dnes sa dá len veľmi ťažko vyčísliť, čo všetko sa stalo v roku 2012, kedy bol kolaps daňovej správy. Daňová správa vtedy nevidela, nepočula, vyplácala mnohé veci naslepo a bez kontroly. Bol to svet cashu, analógový svet." Ďalej pokračuje Robert Kaliňák: "My sme prijali desiatky opatrení, ktoré výber daní zasadne zlepšili."

  Takže tuná jasne vidno, ako krásne manipulujete, vytrhnete si veci, hodíte to obdobie, ktoré s tým nemá nič spoločné, pretože toto bolo povedané na vašu vládu, na vaše ministrovanie. Prepáčte, ako ekonómka, to, čo sa vtedy dialo s finančnou správou a práve vďaka tomu došlo skutočne k obrovským škodám v daniach. Veď už vám bolo povedané, že sme prišli asi o 711 miliónov eur a boli ste ministrom. Ako vám teraz môžu občania veriť, keď takto dokážete hrubo manipulovať fakty?

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Ja si presne myslím opak, napriek predrečníkom, že výroková logika sedí ako päsť na oko. A tá výroková logika znie, že ak niekto, je to aj taká slovenská ľudová múdrosť, ako sa niekto bude správať k piatim korunám, tak sa bude správať k piatim miliónom. Čiže absolútne jasný príklad, že keď sa niekto dokáže tak exponovať pri stopäťdesiatich eurách, čo dokáže robiť, ak sa jedná o dvojmiliónový odpočet, resp. v rámci toho konkrétneho roku o osemmiliónový balík peňazí, ktorý navyše minister vnútra hovorí, že v dobe cashu, pri vyplácaní konkrétne neexistoval dôkaz, tak ich zaplatil cash. Čiže logika, ako sa niekto správal k stopäťdesiatim eurám, sa správal aj k týmto miliónom.

  Totižto pri tejto debate je veľmi dôležité nestratiť ten jasný cieľ, a to je, že na zakrytie kauzy miliónovej bolo treba niekoho do toho namočiť a, bohužiaľ, do toho namočili premiéra tejto krajiny. A premiér namiesto toho, aby odišiel z bytu daňového podvodníka, tam zostáva a minister vnútra to kryje. To je celý, jednoznačný a logický záver aj tejto schôdze. Keby ste z funkcie odišli, nemusíme sa tu navzájom zdržovať a nemusí byť schôdza o odvolávaní ministra vnútra za politickú zodpovednosť pri vyšetrovaní tejto kauzy.

  Ďakujem.

 • Na faktické poznámky bude reagovať pán poslanec Lipšic, nech sa páči.

 • Ďakujem. Ja si myslím, že je príznačné aj to, ktorí poslanci koalície mali faktickú poznámku, respektíve aj to, ktorí ju teda nemali, lebo obhajovať tento príbeh, ktorý som dnes predniesol, si myslím, že tiež vyžaduje veľa charakteru. Ja by som možnože predsa len ešte jednu poznámku mal, lebo viacerí poslanci tu začali rozprávať: "A čo ste robili vy, keď ste boli na vnútre, alebo celá vláda?"

  Ešte raz, ja vám odporúčam zvolať zajtra schôdzu, môžete mať aj, môže mať názov: pôsobenie poslanca Lipšica v exekutíve. A kľudne hovorte, aj sa budem argumentovať, obhajovať, ak to máte. Nie je problém, máte väčšinu, smelo do toho. Aj v materskej škôlke som raz nefér zbil spolužiaka, sa priznávam. Aj to môžete riešiť, nie je problém.

  Dneska riešime kauzu Bašternák a jeho prepojenie na vašu koalíciu. A to by som reagoval aj na Sasanku a podobne, zvolajte k Sasanke schôdzu, však máte väčšinu, kedykoľvek ju môžete zvolať a budeme riešiť Sasanku. Teraz neriešime ani Sasanku ani, riešime kauzu Bašternák, podvody na DPH, úplne očividné a ich prepojenie na vládnu stranu a skutočnosť, že v byte pána Bašternáka býva predseda vlády tejto krajiny, najsilnejší muž tohto štátu.

  Posledná poznámka k pánovi Adamčíkovi. Napriek tomu, čo hovoril premiér, pán Adamčík, pán poslanec, je veľa policajtov a veľa hasičov. Porozprávajte sa so svojimi miestnymi policajtmi a hasičmi, ako vidia oni situáciu v rezorte? Skúste s mini hovoriť. A ubezpečujem vás, že na rozdiel od pána poslanca Blahu si nemyslím, že všetci sú zlí. Práve naopak, je veľa čestných policajtov, ktorým vadí dnešný systém, ktorí nemusia predávať informácie, lebo ja žiadne nekupujem, možno podľa seba súdite, ale ktorým to už tak vadí, že nemôžu mlčať.

 • O vystúpenie v rozprave požiadal pán poslanec Matovič, nech sa páči.

 • Dovoľte mi rozdeliť moje vystúpenie na dve časti. Teraz iba taký stručný úvod, ostatné po obedňajšej prestávke. Vzhľadom na to, že sa nedalo reagovať vo faktickej viac ako dvomi minútami, ja by som naozaj ešte raz upriamil pozornosť na ľudí, ktorí teraz tu bojujú za Kaliňáka, akí ľudia to tu hovoria.

  Keď začnem od pána poslanca Kvorku, okresného predsedu SMER-u, človek, ktorý sa zaľúbil do Rómky v osade. Áno, láske nerozkážeš, aj Rómky sú pekné, aj mladé Rómky sú pekné a potom následne, keď možno tam nejaká žiarlivosť do toho vstúpila, tak išiel jej skutočného frajera trošičku obšťastniť svojimi päsťami. Kto ho z toho vylízal? Kto bol ministrom vnútra, ktorý zakryl tohto pána a očistil ho natoľko, že dnes tu môže sedieť čistý ako Panenka Mária medzi nami, ktorý nikdy v živote nič nespáchal. Jasné, že bude kryť chrbát Robertovi Kaliňákovi, lebo je to životne dôležitý človek pre takýchto ľudí.

  Pozrime sa predtým, kto hovoril niečo. Pán Bagačka, primátor to malinkého mestečka Hnúšťa. Osemtisíc ľudí má, tam hore sedí, osemtisíc. Sedem a pol, ale tých osemtisíc je také príznačné. Tento človek ako primátor mesta sa správal ako dobrý hospodár a urobil akože tender na skrášlenie si toho námestíčka v meste, kde stojí alebo v tom čase stál dvojizbový byť 8-tisíc eur. Urobil takú súťaž, takú férovú súťaž, že kúpil obyčajnú lavičku na námestí, a nie jednu, ale osem lavičiek, každú po 8-tisíc eur. Ešte raz, za cenu dvojizbového bytu tamten človek kúpil lavičky po 8-tisíc eur. Môžeš vykrikovať, koľko chceš, že klamem. Vieš, že hovorím pravdu. Je to verejne prístupná informácia. Čiže človek, ktorý takýto podvod spácha, samozrejme, že potrebuje na mieste ministra vnútra Kaliňáka, ktorý vyznáva základné pravidlo mafie, že vlastných nezrádza. Človeka, ktorý zaviedol do slovenskej polície a slovenskej politiky praktiky sicílskej mafie, že vlastných nezrádzam, aj keby ma rezali.

  Takýchto ľudí, samozrejme, títo ľudia obhajovať budú, lebo sú pre nich životne dôležití, ako pre rastliny kysličník uhličitý, ako pre človeka kyslík. Áno, Kaliňák pre Bagačku, Kvorku a podobných podvodníkov je životne dôležitý a preto sú tu jediní, ktorí sa tu dušujú a niečo hovoria.

  Ale dovoľte mi zároveň s vystúpením Daniela Lipšica upozorniť na jedno, že ste ani len nepochopili, o čom tu Daniel Lipšic hovoril. Tu nebolo to podstatné, že či teda teraz konkrétny nejaký jeden človek si vybavoval alebo nevybavoval nejakú pokutu. Ale to, čo následne Kaliňákova inšpekcia urobila, a to, že Kaliňák toho človeka, ktorý to vybavoval, ktorý prikryl tohto páchateľa, povýšil a urobil rovno z neho šéfa všetkých poriadkových policajtov na Slovensku. Toto sú praktiky sicílskej mafie, ktoré vniesol Robert Kaliňák do slovenskej polície a politiky.

  Čiže ešte raz, vy nie ste schopní pochopiť štyri súvislé vety a podstatu problému, na ktorý ukázal Daniel Lipšic. Podstata problému nebola to, že si nejaký vodič na najdrahšom aute na svete zhodou okolností, ktorý prekročil dvojitú plnú čiaru a nebol zapásaný, vybavoval pokutu alebo snažil sa ukecať policajtov, ale to, že priamy nadriadený, a to je Robert Kaliňák v prípade polície a pri policajnej inšpekcii, ktorá priamo prislúcha pod ministra vnútra, povýšil človeka, voči ktorému bola takáto sťažnosť a tí ľudia v tej policajnej inšpekcii ani len nevypočuli tých chudákov dopravákov, ktorí sa vzopreli tomu, že niekto chcel od nich, aby porušili zákon. Dobre, tak aby ste pochopili podstatu, o čom sa tu bavíme.

  A keď pani Nachtmatoová, či Nachtmannová, prepáčte, hovorí o tom, že Daniel Lipšic tu niečo vytrhol z kontextu, tak dovolím si upriamiť vašu pozornosť na úvodnú vetu jeho slávneho vystúpenia v Hospodárskych novinách, a máte to, áno, na internete, nemusíte pozerať ani do TASR. A tá veta znela: "Niektorí politici začali po voľbách prezentovať tie dépeháčkarské kauzy, ktoré sú mimochodom fakt kompletne vymyslené."

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Glváč, Martin, podpredseda NR SR

  Pán poslanec.

 • Robert Kaliňák to, prepáčte, povedal presne s týmto dôrazom: "fakt kompletne vymyslené".

 • Pán poslanec, ďakujem veľmi pekne, boli sme dohodnutí, že vystúpenie bude pokračovať o 14.00 hodine. Takže prerušujem schôdzu do 14.00 hodiny.

  Ďakujem.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pokračujeme v popoludňajšom rokovaní 5. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v prerušenej rozprave o návrhu na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Kaliňákovi, poverenému riadením ministerstva vnútra, tlač 150. Pán navrhovateľ je v rozprave a žiadam spoločného spravodajcu z výboru pre obranu a bezpečnosť pána Petra Šucu, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov.

 • Krátka technická prestávka.

 • Takže poprosím spravodajcu, aby zaujal miesto určené pre spravodajcu.

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Pán predsedajúci, kým sa nedostaví minister vnútra alebo aspoň, nieže aspoň, samozrejme minister vnútra, dovtedy určite nebudem pokračovať v rozprave a budem tu iba stáť. Takže nech sa páči, zabezpečte prítomnosť ministra vnútra, bolo by slušné, aby tu boli aj ostatní členovia vlády a prišli ho podporiť. Ak sa za neho hanbia, tak nech zostanú schovaní tam, kde sú. Ak si za ním stoja, nech sem prídu. Národná rada sa podľa, vláda sa podľa ústavy zodpovedá Národnej rade. Je psou povinnosťou ministra vnútra aj akéhokoľvek odvolávaného ministra, aby v čase návrhu na jeho odvolanie tu bol prítomný.

 • Žiadam povereného člena vlády, aby sa dostavil do rokovacej miestnosti.

 • Len chcem vás upozorniť, že aj keď príde akýkoľvek pikolík, ktorý bude akože zástupca vlády, tak nebudem pokračovať v rozprave. Je psou povinnosťou odvolávaného ministra, aby tu bol osobne prítomný. Vláda sa podľa ústavy zodpovedá Národnej rade. Národná rada nie je handra, ani predložka pred dverami do bytu. Takže kým tu nebude minister vnútra, dovtedy nebudem pokračovať.

 • Prerušujem, vyhlasujem prestávku, kým (reakcie z pléna) vyhlasujem prestávku, kým sem nepríde nejaký člen vlády.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Pokračujeme v rokovaní. Vidím tu pána ministra vnútra. Ja teda môžem potvrdiť, že pán minister bol na výbore.

  Takže nech sa páči.

 • Aj poslanci boli na výbore. Myslím si, že je dohoda, že počas rokovania Národnej rady sa výbory nekonajú. Takže keď ste raz predsedajúci, ustrážte si, či náhodou nebeží výbor. Keď výbor skončí, môže pokračovať rokovanie alebo opačne.

  Potom poprosím, aby ste mi dali vedieť, keď náhodou pán minister vnútra sa ako zvykol v doterajšej praxi vzdialiť, tak aby som ukončil svoje vystúpenie, aby si ho mohol celé vypočuť.

 • Nech sa páči, pán poslanec, môžete.

 • Možno by som začal otázkou, či si myslíte, že do politiky by mali ísť bohatí ľudia. Mnoho ľudí na ulici, ktorí keď si túto otázku dajú, tak rýchlo si ju zodpovedajú, že asi áno, lebo keď budú bohatí, tak zrejme už budú mať dosť a už viac nebudú okrádať ľudí, ktorí ich do tej politiky zvolia. Ja si osobne myslím, že to nie je správne. Do politiky by nemali ísť bohatí ľudia, ale čestní ľudia bez ohľadu na to, ako hlboko majú do svojho vrecka.

  Možno druhá otázka, že či si myslíte, že politika môže zmeniť človeka k lepšiemu. Myslím si, že ľudia na ulici by na túto otázku veľmi rýchlo odpovedali a povedali by, že nie. A možno niektorí naivní tuto v tejto sále alebo takí, ktorí sa po vstupe do politiky akože zmenili alebo cítia sa, že sa zmenili, by si tiež povedali, asi povedali by opak. Povedali by, že jasné, samozrejme, môže zlepšiť človeka. Ja si osobne myslím, že nemôže zlepšiť. A do politiky, keď človek vstúpi a dupľom už v plus-mínus v našom veku kohokoľvek, kto tu je, tak už tie charakterové črty má nejako v sebe vryté. A keď raz bol podvodník pred tým, ako do politiky vstúpil, tak bude podvodníkom aj v politike. Možno chvíľku odolá, ale keď príde najmenšia príležitosť, tak sa svojej možnosti chopí.

  A preto si myslím, že je správne v tejto chvíli sa pozrieť na to, aký je morálny profil človeka, ktorý nám už deväť rokov na Slovensku robí ministra vnútra a podľa jeho slov a podľa toho, čo majú ľudia, ktorí sú jeho priami podriadení, na autách napísané, nám pomáha a chráni. Čiže najlepšie by bolo sa pozrieť najprv, ako súčasný minister vnútra zbohatol.

  Ak si chceme nájsť odpoveď na túto otázku, tak ideme do roku 2000, dvetisíc, áno, tých 16 rokov dozadu. Vtedy, ak si do Google dáte a napíšete kauza Kovošrot, zrazu zistíte, že ambiciózny právnik, v tom čase tak 28-ročný, sa rozhodol pomôcť svojmu priateľovi. O tom právnikovi už vtedy bolo známe, že veľmi rád pomáha svojim priateľom, keď niečo z toho má. A preto človeku, ktorý sprivatizoval svojho času, teda ešte socialistickú firmu Kovošrot a dlžil Fondu národného majetku 58 miliónov, 58 miliónov, však nebudem hovoriť meno, vieme, v akom roku sme, tak tomuto človeku sa tento ambiciózny právnik votrel do priazne a povedal, že mu pomôže. A pomohol mu úplne príkladne tak, ako keď naše deti za desať, dvadsať rokov budú čítať v dejepise o tom, aké to bolo obdobie, tak obdobie bielych koňov zrejme bude stelesňovať jedno meno a bude to Robert Kaliňák.

  Tento mladý ambiciózny právnik pánovi Elemírovi Tichému, človeku, ktorý bol dlžný Fondu národného majetku, to znamená nám všetkým 58 miliónov, sa rozhodol pomôcť tak, že zorganizovali pofiderný konkurz a urobili všetko tak, aby v zmanipulovanom konkurze očistili pána Elemíra Tichého od dlhov, vyprali vlastne majetok, vytunelovali ho a následne, samozrejme, majetok previedli späť k vlastníkovi Elemírovi Tichému. Ale ambiciózny právnik vzhľadom na to, že nerobí veci zadarmo, zostal takisto majetkovo zainteresovaný vo firme, ktorá sa k tomuto vytunelovanému majetku dostala.

  Keď chcete vedieť viac, naozaj odporúčam dve slovíčka. Kovošrot, Kaliňák alebo kauza Kovošrot, krásne si to vyčítate. A tu je aj odpoveď, prečo sa tento človek tak silou-mocou drží na mieste ministra vnútra. Áno, v Trestnom zákone je napísané, že takéto podvody, ktoré spáchal tento človek v roku 2000, sú premlčané po 20 rokoch. Kedy to uplynie? V ktorom roku bude ten dátum, kedy zločin, ktorý spáchal, kedy okradol ľudí tejto krajiny, v tom roku o 58 miliónov, čo je na dnešné peniaze tak 300 miliónov v korunách, samozrejme, vtedy to bolo premlčané. Čiže je životne dôležité a je otázka prežitia Roberta Fica, pardon, Roberta Kaliňáka v tomto prípade, na slobode, aby Robert Kaliňák dovtedy, dokedy uplynie premlčacia doba 20 rokov za podvod, ktorý spáchal, kedy zázračne zbohatol ako súčasť konkurznej mafie, že musí zostať ministrom vnútra do roku 2020. Dovtedy bude kryť všetkých Kvorkov, Bagačkov a ostatných podvodníkov, ktorí v tejto sále sedia a akýkoľvek podvod, ktorý príde, zakryje veľmi poslušne, lebo potrebuje sa vyviniť a potrebuje byť po dvadsiatich rokoch premlčacej doby čistý ako Ivan Lexa. Kde všetci povieme, holt, premlčané, možno skutok nejaký bol, ale dnes už o tom nemôžme hovoriť, že je trestný.

  Toto je aj jeden z dôvodov, prečo tento človek sa rozhodol vstúpiť do politiky a urobiť všetko pre to, aby v nej zostal a teda dobojoval to do roku 2020 minimálne. Lebo odvtedy má na krku podvod za 58 miliónov. Učebnicový príklad okradnutia štátu, kedy po prvé si jeho kamarát Elemír Tichý za pofidérnych pár korún voči hodnote, ktorá v tej firme bola, sprivatizuje tento majetok, následne sa rozhodne ho vytunelovať a štátu ukázať takto dlhý nos. Tomuto súčinný ako právnik, ale ako aj priamy účastník a páchateľ, bol dnešný minister vnútra Robert Kaliňák. Čiže ak sa chceme zamýšľať nad tým, že aký morálny profil má človek, ktorý nám tu deväť rokov zabezpečuje spravodlivosť a ktorý naháňa zločincov a podvodníkov, ktorí takéto veci robia, tak je to tento človek, to je tento morálny profil. Toto je zapísané v jeho DNA a preto tento človek dnes nemá problém s nejakým Bašternákom. Veď to je človek z jeho rodiny. Mia familia mafia. Čo by som tu ja robil proti Bašternákovi, však to je vlastne človek, voči ktorému mám úctu, však on to urobil ešte lepšie, dokonalejšie ako ja.

  Takto rozmýšľa zrejme Robert Kaliňák. A vzhľadom na informácie, ktoré máme od mnohých ľudí, a to sú ľudia, aj obyčajný robotník, ktorý mi napíše správu do Facebooku, robil som v tom dome, v tom Bonaparte. A keď sme tam naťahovali to podlahové kúrenie, tak keď sme robili u Fica, sme hovorili, že robíme u Fica a potom musíme ísť robiť k Počiatkovi. Čiže v roku 2010 robotníci obyčajní vedeli, u koho robia na byte. A potom sa nám tu ešte premiér tváril a stále rozprával o tom, však my vlastne a ešte aj Kaliňák to vlastne opakovane hovorí, nikto si nepreveroval, kto je majiteľom tej bytovky.

  Ja po všetkom tom, čo Robert Kaliňák v tejto kauze robí, to, čo ako tu dnes vystúpil Robert Fico, nadobúdam absolútne presvedčenie, že byty, ktoré v tejto bytovke vlastní alebo prenajíma si akože Robert Fico, v skutočnosti vlastní a preto sa nechce z neho vysťahovať, lebo je to blbé, do frasa, že ho vytláčame z jeho vlastného bytu, že byt, ktorý tam vlastní Ján Počiatek, dostal ako všimné za to, že to vybaví, že byty, ktoré tam vlastnia blízki ľudia, blízki ľudia, naozaj veľmi blízki ľudia Roberta Kaliňáka, dostali ako všimné za to, že tu okradneme štát iba v jednom roku 2012 za 8 miliónov eur. Že zakryjeme podvodníka a potom sa nájdu Kvorkovia, Bagačkovia a ostatní podvodníci v sále, ktorí tu budú hovoriť a biť sa za Kaliňáka, že jak, však vlastne on nič nespáchal. Čo to tu vy si vymýšľate, aké bludy? A toto je príbeh.

  Za ministra vnútra máme deväť rokov súčasť konkurznej mafie. Človeka, ktorý sa rozhodol do politiky vniesť praktiky sicílskej mafie. Človeka, ktorý urobil za prezidenta finančnej správy krstného otca, počúvajte dobre, krstného otca, človeka s menom Bodor, o ktorého, keď sa opýtate na jeho povesť v Nitre, tak ľudia z podsvetia v Nitre, ktorí niekedy podliehali pánovi Ferusovi, svojho času zavretému pánovi podsvetia nitrianskeho, dnes sa vyslovujú s úctou voči pánovi Bodorovi. Berú ho ako pána, svojho vlastného pána, šéfa nitrianskej mafie. Tento človek, o ktorom mafiáni nitrianski hovoria, že je šéfom nitrianskej mafie, je krstný otec policajného prezidenta. Takéhoto policajného prezidenta dosadil Robert Kaliňák, aby nám pomáhal a chránil. Pán Bodor priamo vstupuje do riadenia výkonu nitrianskej pobočky Národnej kriminálnej agentúry. Pán Bodor, majiteľ medzi, teda medzi rečou a medzičasom zároveň, lebo vyrástla počas vlády Roberta Fica, najväčšej slovenskej esbéesky, aby sme teda vedeli, o kom sa bavíme, tak tento človek priamo vstupuje a robí personálnu politiku na Národnej kriminálnej agentúre. Priamo určuje, ku komu pôjde razia a ku komu nepôjde razia. Priamo robí de facto vyšetrovacie úkony, ktoré by mala robiť nezávislá polícia. Kto toto umožnil? Robert Kaliňák.

  Už fotografie, myslím, že denníka Týžden alebo týždenníka Plus sedem dní, teraz neviem, ktorý to z nich zverejnil, kde ukazoval pána Výboha, ktorého zase tiež asi viacerí poznáme a to meno tiež poznáme, čiže veľmi blízkeho človeka Roberta Fica, ktorého ukazoval v družnej debate so šéfom finančnej správy, sú veľavravné. Jednoducho ľudia, ktorí sú ako chobotnica prepletení krížom-krážom cez políciu, cez finančnú správu, cez ministerstvo vnútra, ktorí zabezpečujú beztrestnosť ľudí ako Ladislav Bašternák. Ich človek alebo náš človek slovami týchto ľudí, ktorí nám pomáhajú a nás chránia.

  Takýto človek, ktorý spáchal podvod pri Kovošrote, čo hovorím, teda na dnešné peniaze nás okradol asi o 300 miliónov a preto zostáva a silou mocou chce zostať ministrom vnútra, aby jeho podvod nikto nemohol v živote nezávisle vyšetriť, tak tento človek mal v podstate v roku 2006, keď vstúpil do politiky, ideálny taký kádrový profil na člena vlády. Po skutkoch, ktoré sme videli, aj pobočníka Jána Počiatka, osobného samozrejme priateľa Kaliňáka, Fica, ktorý neváhal ísť tri dni pred tým, ako sa menil kurz, alebo teda keď sme menili korunu za euro, na jachtu do Monaka vykvákať tam kurz. Hovorí sa, že hovoril o počasí, čiže 30,126 stupňa zrejme, pánom z J&T. A tento človek, ktorý potom hovoril, že on vlastne do Monaka išiel na preteky Formuly 1, ale keď sa ho novinári opýtali teda, kto vlastne vyhral, nemal šajnu, ani kto pretekal, nieže kto vyhral. Tak takíto ľudia sa rozhodli spolu s ministrom Kaliňákom: ideme urobiť biznis do tej politiky. A ten biznis v politike už robia deväť rokov.

  Keď som osobne, alebo musím sa priznať k jednému zlyhaniu. Na začiatku druhej vlády Roberta Fica som Robertovi Kaliňákovi uveril. Je mi to veľmi ľúto, ale naozaj som mu uveril, keď ma oslovil s tým, že aby sme posunuli alebo teda, či sme ochotní, aby Peter Pollák od nás mal na starosti rómsku reformu, tak naozaj som mal pocit na dvoch, troch stretnutiach, že mu ide o vec. Keď mi potom ale následne možno tri, štyri, možno päťkrát iba hovoril, že veď máš všetko, čo si chcel, ako čo sa sťažuješ, už môžeš rozhodovať ty o tých peniazoch, o tých dotáciách, tak nechápal som, o čom vlastne točí? A ešte nezabudol povedať, že tak ako si chcel. Nikdy v živote som od Kaliňáka nechcel, aby som rozhodoval o nejakých dotáciách a našťastie som ani nikdy o tých dotáciách nerozhodoval. Ale jednoducho silou mocou ma chcel namočiť do niečoho, aby ja som rozhodoval o nejakých dotáciách.

  Dnes viem a som veľmi rád, že trojročné pôsobenie Petra Polláka v tomto úrade pre splnomocnenca vlády pre rómske komunity bolo bez akéhokoľvek môjho rozhodovania o dotáciách. A akákoľvek dotácia alebo teda poskytnutie prostriedkov, neviem presne, ako sa to tam volalo, bolo vždy iba s podpisom ministra vnútra. Vtedy som začal mať pochybnosti. Keď ma tu jednoducho niekto tlačí do toho, aby ja som rozhodoval o nejakých dotáciách. Prečo ako poslanec by som mal rozhodovať o niečom, čo nie je mojou úlohou? A vtedy som videl, že potrebuje ma dostať do systému. Potrebuje, aby som sa stal súčasťou rodiny mia familia, mafie s menom SMER - sociálna demokracia. Som veľmi rád, že som tomuto pokušeniu odolal.

  Ale myslím si, že nastal čas pravdy a treba si hovoriť skutky také, ako sú, ako boli urobené alebo ako v skutočnosti prebehli.

  Po vystúpení Roberta Kaliňáka pri obhajobe programového vyhlásenia vlády som stratil akékoľvek zábrany. Keď som si predtým myslel ešte, že možno niekde v ňom sa skrýva nejaký kúsok dobrého človeka, odvtedy si myslím, že sa v ňom skrýva priamo diabol či satan. Keď si pozerám za posledné mesiace jeho mediálne vystúpenia, fotografie, na ktorých je po tom, ako bola zverejnená kauza Bašternák alebo Chovanec, ktoré mal kryť a ktorých priamym účastníkom bol, ja vidím v jeho očiach iba obrovské zlo a nenávisť. Obrovský strach zároveň, že jednoducho padne klec, že došiel na psa mráz. Je mimoriadne nervózny a keď predtým bol veľmi ústretový a voči novinárom žoviálny, s každým chichi-chacha-chocho, odvtedy je nervózny, akoby mu niekto hrýzol do Achilovej päty. A áno, táto kauza, kauza Bašternák je Achilova päta Roberta Kaliňáka. Lebo toto je presne systém, ako robil. Ladislav Bašternák je biely kôň Roberta Kaliňáka, Jána Počiatka a Roberta Fica. Je to človek, ktorý im pral peniaze. Komplex Bonaparte v skutočnosti vlastnia títo ľudia spolu s Ladislavom Bašternákom.

  Ak sa pýtate, na základe čoho to tvrdím, no jednoducho na základe toho, ako sa títo ľudia správajú v tejto kauze. Ak minister vnútra, ktorý by mal byť nestranný a dupľom v kauze, ktorá sa týka priamo jeho, má potrebu v televíznom výstupe alebo v televíznom, v HN televízii - dobre, povedzme si, že to je v televíznom alebo internetovom vysielaní - doslova hovoriť, že, dovolím si citovať: "Niektorí politici začali po voľbách prezentovať tie dépeháčkarské kauzy, ktoré sú mimochodom fakt kompletne vymyslené." Keď minister vnútra má záujem takýmto, alebo intervenuje až takto výrazným spôsobom do živej kauzy, ale ktorá sa priamo aj jeho týka a obhajuje ten zločin, kde tvrdí, že platiť 12 miliónov eur pred štyrmi rokmi, nie pred dvadsiatimi piatimi, ale pred štyrmi rokmi, že to bola doba cashu a že vtedy to bolo normálne, tak minister vnútra týmto svojím správaním samého seba usvedčuje z toho, že je účastníkom podvodu, že priamo on zariadil, aby tento podvod vyšetrený nebol.

  A tu teraz nejde o to, že či tu vy budete vykrikovať na Lipšica alebo na mňa, že však vlastne vy sa pozerajte do svojho zrkadla. Keď tu bude Kaliňák snažiť sa odviesť pozornosť tým, že však v roku 2011 bol nejaký nadmerný odpočet 3,6 milióna, ale nech sem príde s dokladmi. Nech ukáže, za čo to bolo. Či to tak isto bol nejaký fiktívny predaj nejakých bytov. Nech utopí svojho bieleho koňa.

  Pán minister Kaliňák, nech sa páči, poďte sem s dôkazmi. My sme predložili dôkazy, že kryjete podvod, kde sa tu niekto snažil alebo snaží sa nám nahovoriť, že bolo normálne kúpiť byty za 12 miliónov a potom následne v priebehu polroka ich predať za jeden a pol. Je jasné, každý z nás by bol taký debil, s prepáčením, že by dal za niečo 12 miliónov a ešte v igelitkách, čo si našporil čestne, a potom za pol roka, no, no stalo sa. Asi som to zle odhadol, tú cenu na tých bytoch, tak to predám za jeden a pol.

  Ľudia boží zo SIET-e, pán Adamčík, však hovoríte, že ste robili na daňovom úrade. Ako môžete kryť takýto evidentný zločin a podvod? Sa vás pýtam. Kde máte, prosím vás, svedomie? Kde je vaše svedomie? Tam zostalo? V peňaženke zostalo? Kde zostalo vaše svedomie? Je to evidentný zločin a podvod. Ak vy ako dlhoročný - a pamätám si to z finančného výboru - úradník na daňovom úrade, tuším, ste hovorili, že 15 rokov ste robili. Dnes iba preto, aby ste dostali misu šošovice, kryjete takýto podvod. Tak sa hanbite pred svojimi voličmi. A nemoralizujte tu Daniela Lipšica, že vy s ním máte nejakú zlú skúsenosť. Lebo vaši voliči dnes budú mať pri vašom hlasovaní, možno zajtra, neviem, do kedy to bude trvať, budú mať skúsenosť s vami. Ako sa postavíte k tomu, keď budete mať hlasovať o evidentnom daňovom podvode? Keď budete mať hlasovať o podvodníkovi, ktorý tento podvod kryje?

  Čiže ja poprosím v tomto prípade aj vašu profesionálnu česť ako daňového úradníka, aby ste sa vy pri vyslovení dôvery či nedôvery minimálne zdržali. Ústava vám hovorí, že máte hlasovať vždy podľa svojho svedomia a presvedčenia. Ak hovoríte, že ste 15 rokov robili daňového úradníka alebo kontrolóra, tak v tomto prípade viete, že to je učebnicový príklad pre druhú triedu základnej školy z daňových podvodov.

  Tak isto si dovolím apelovať na každého čestného poslanca v tejto sále. Táto vláda má na sebe vred. Vred s menom Robert Kaliňák, ktorý musí vytlačiť. Keď ho nevytlačí, nepresvedčí žiadneho čestného človeka o tom, že to myslíte s bojom proti korupcii akýmkoľvek spôsobom vážne. Čiže ešte raz apelujem na svedomie každého jedného koaličného poslanca, ukážte, že ste osobnosti. Ukážte, že ste ľudia s tým základným, čo nás delí od zvierat, a to je svedomie.

  Dnes predmetom tejto schôdze je učebnicový príklad podvodu. Ešte raz. Nejaký pán Bašternák, o ktorom sa ľudia z polície vyjadrujú voči bežným pochôdzkarom, ktorých následne, samozrejme, tí ľudia z polície, ktorých Kaliňák povýši, vyjadrujú, že to je ich človek. Táto kauza je o tom, že tento človek tvrdí, že si kúpil v byte, ktorý postavil Kočner, či v dome, ktorý postavil Kočner, najprv v igelitke donesených 12 miliónov eur, v hotovosti to zaplatil a následne, no, bohužiaľ, uznal, že to prestrelil, tak všetky tieto byty, ktoré kúpil za 12 miliónov, vraj rozpredal, teda iba za jeden a pol. No viacej nevydalo. Skutočnosť je taká, že tie byty naozaj boli hodné iba 1,5 milióna a tých 12 miliónov bola nadhodnotená faktúra na to, aby si mohol vypýtať tzv. podvodný odpočet, nadmerný odpočet DPH.

  Aby ste mali možno predstavu o tom, čo nám tu obhajuje Robert Kaliňák, tak poprosím mojich kolegov, aby mi sem doniesli, nie sú to pravé bankovky, ale sú presne z takého istého papiera, aby ste vedeli o tom, čo to je, keď tu nejaký Bašternák hovorí, že zaplatiť 12 miliónov eur v hotovosti je len tak. Čiže poprosím kolegov, nech donesú ukázať, koľko to je 12 miliónov eur, čo Robert Kaliňák hovorí, bolo normálne, to bola doba cashu. Teraz sa ide schovať, lebo nechce mať s tým fotografiu, lebo mu to je nepríjemné obhajovať alebo byť pri tom, aby mohol byť na tom istom zábere, keď mu ukážeme, ako evidentne klame. Tam pod tým balkónom, tam bude bezpečne, tam je mimo záberu kamier. V každej tej igelitke je 500-tisíc eur, čiže pol milióna eur. Tých igelitiek je tu 24. Tieto igelitky dokopy, alebo igelitky pardon, tieto kabele dokopy, tieto eurá, ktoré tu sú, vážia 118 kilov. My máme ministra vnútra, ktorý hovorí: to bola doba cashu, nie orieškov. To bola doba ako cash, cash - anglický výraz, čiže v hotovosti, vtedy to bolo normálne. Vôbec mu neni čudné, že o tom, že hovoril, že platil v hotovosti 12 miliónov eur, hovorí človek, ktorý v skutočnosti nezaplatil za 12 rokov de facto žiadne dane štátu. To znamená, v skutočnosti nič nezarobil.

  Keď sa ale pozriete na to, čo si zobral od štátu, tak za 12 rokov si zobral 16 miliónov eur nadmerných odpočtov. Ak v tomto prípade za jeden rok ukradol 8 miliónov, je veľmi veľká pravdepodobnosť, že ukradol aj tých ďalších osem. Šestnásť miliónov eur tento človek iba tak ukradol a Robert Kaliňák ho kryje.

  Poprosím, ukážme tuto Robertovi Kaliňákovi, koľko to teda je, asi akú kôpku teda ten jeho kamarát Bašternák iba tak doniesol a bolo to normálne. Takto vyzerá 12 miliónov vysypaných na kope. Toto nám tvrdí náš minister vnútra, ktorý nám pomáha a chráni, že toto je možné zaplatiť v hotovosti.

  Pán Čaplovič, ťukajte si na čelo potom, keď budete hlasovať za to, že podržíte ministra Kaliňáka vo funkcii, dobre? Potom sa pozrite do zrkadla a potom sa pozerajte na to, že či je niekto blázon, dobre? Áno, ľudia si zaslúžia vidieť, čo to tu rozpráva minister Kaliňák a aký podvod kryje.

 • Reakcia z pléna.

 • A v čom som neni slušný, pán Čaplovič, prosím vás, keď kričíte, že aby som bol slušný, čo som vám povedal neslušné?

 • A teraz kto bol neslušný? Vy ste povedali, že som blázon, ja som bol neslušný? Pán Čaplovič, máte šediny, ja mám voči vám úctu, ale keď budete dnes pri hlasovaní kryť zlodeja, ktorý kryje zlodejov, tak asi tú úctu stratím.

  Čiže takto vyzerá vašich 12 miliónov cash, pán minister vnútra Robert Kaliňák. Padla klec, čas sa blíži. A aj keď to dnes ustojíte a možno si myslíte, že jednoducho chalani a vaši známi vás podržia a predsa vás neutopia, verte tomu, že raz na psa príde mráz. Skončíte v base, tam, kde presne máte byť. Za podvody, ktoré ste spáchali či pred vstupom do politiky alebo počas deviatich rokoch existencie v politike.

  Budem teraz možno trošku osobný, alebo ešte som nepovedal jednu vec. Keď som vtedy uveril Kaliňákovi pri Petrovi Pollákovi, že to myslí vážne s tou rómskou reformou, tak po prvé, tú dôveru som stratil vtedy, keď ma nahováral na to, že aby ja som teda si zobral nejakú právomoc rozhodovať o dotáciách, čomu som sa našťastie, chvalabohu, vyvaroval. Takže nespáchal som takýto zločin s Robertom Kaliňákom. Ale keď už som stratil vôbec ilúzie, bolo to, keď mi Peter Pollák - a teraz prezradím tajomstvo, ale myslím si, že dnes tá chvíľa prišla - povedal, že Igor, ja neviem, čo mám robiť. Kali je môj priamy nadriadený... Pán Hrnko, prosím vás nevykrikujte, keď ste to boli vy.

 • Poprosím vás, páni poslanci, kľud v rokovacej sále.

 • Poprosím naozaj, nech pán Hrnko nevykrikuje, ten hlas mi pripadá tak trošku rozprávkový, vždy ma to vyruší a potom stratím niť.

  Čiže keď mi Peťo vtedy Pollák, ktorý, áno, je obyčajný cigáň z osady, cigáň z osady, ktorý si dal tú námahu a vyštudoval normálnu školu, vysokú školu, urobil si PhD, bol vysokoškolským učiteľom a povedal si, že on nechce, aby ďalej sa pozeralo na Rómov v osadách, ako na príživníkov a chce veci pomôcť. Ja som naozaj v úprimnej viere dohodol tento vzťah s Robertom Kaliňákom, že teda pôjde za splnomocnenca vlády pre rómske komunity, ale keď Peťo Pollák prišiel za mnou a hovorí mi, že Igor, Kali mi tri mesiace neodpovedá na mail a tri mesiace mi nezdvíha telefón. Hovorím, že hops, čo sa deje? Zavolal som Kalimu, povedal som, že čo je, čo sa deje? Nie, nič, všetko v poriadku, nemal som čas.

  Keď to potom bolo naďalej tak isto a naďalej neodpovedal na maily a viac ako rok nezdvíhal telefón svojmu priamemu podriadenému, splnomocnencovi vlády pre rómske komunity, ktorý priamo spadal pod ministerstvo vnútra, stratil som akékoľvek ilúzie o tom, že Robert Kaliňák to myslí s riešením rómskej otázky vážne. Ešte raz, Robert Kaliňák ako priamo nadriadený viac ako rok, a to naozaj prezrádzam teraz tajomstvo, viac ako rok neodpovedal na maily splnomocnenca vlády pre rómske komunity, o ktorého všetky rozhodnutia, ktoré všetky rozhodnutia musel podpisovať. Viac ako rok nebol ochotný sa s ním stretnúť, viac ako rok mu neodpovedal na jeho telefonáty a esemesky. Takýto je úprimný záujem ministra vnútra riešiť rómsku problematiku a zároveň týmto chcem dokresliť to, že jedno je mediálny obraz, ktorý si vytvára aj v kauze Bašternák, aj v čomkoľvek inom a druhá je tá skutočná skutočnosť.

  Áno, Peter Pollák pri odchode zo svojej funkcie to povedal veľmi decentne a nechcel ho utopiť, asi si vážil to, že teda dobre, dal mu aspoň tú šancu byť pri tom a snažiť sa niečo alebo urobiť aspoň to málo, ktoré mohol. Ale musí byť veľmi frustrujúce, keď ste ako obyčajný cigán z osady, keď sa vypracujete na splnomocnenca vlády pre rómske komunity a s vierou, že ten minister vnútra to myslí vážne, že žijete s tým, že vám rok nezdvíha telefón a rok vám neodpovedá na maily váš priamy nadriadený.

  Druhé také osobné sklamanie, ktoré som v tomto človeku zažil je to, že začalo to v podstate s Procházkovou nahrávkou. Áno, stalo sa to, čo viete všetci, nebudem to opakovať. Túto nahrávku som odovzdal polícii. Zároveň s tým súčasný predseda Národnej rady podal na mňa trestné oznámenie. Matovič krátil daň, lebo jeho firma poskytovala príliš veľkú zľavu svojej politickej strane. Absurdné, samozrejme, jako ja som už aj vtedy hovoril, že však jasné, že zlodeji budú pozerať na toto, že vlastne okrádal som svoju vlastnú firmu, hoci oni by to robili presne opačne, okrádali by politickú stranu v prospech rodinnej firmy, no hold, trestné oznámenie si začalo žiť svojím životom, chodil som ako na klavír na vypočúvania a pomaličky sa začal niekto vyvyšovať alebo vyvršovať na našej firme, rodinnej firme. Evidentne preto, lebo Kaliňák zrejme nedosial tým, že urobil Petra Polláka splnomocnenca vlády pre rómske komunity, nedosiahol to, že Matovič prestal hrýzť. Tak si Kaliňák povedal, že mu to vráti. Však má v rukách políciu, tak predsa môžme niečo urobiť.

  Lenže Kaliňák si potom, či Matovič si potom dovolil jednu vec, že keď sme tu začiatkom júla, myslím, že to mohlo byť tak 4. - 5. júla, na tom mieste sedel generálny prokurátor, tak som išiel za pánom generálnym prokurátorom a povedal som mu, že oslovil ma človek, ktorý prišiel za mnou s takou zvláštnou vecou. Poviem to tu, lebo minister Kaliňák to pri programovom vyhlásení vlády spomenul a tým chcem aj zároveň dokázať, ako ovplyvňuje vyšetrovacie orgány a tak isto to je dôkaz, prečo by nemal byť ministrom vnútra.

  Prišiel za mnou človek s tým, že doslova takto: "Pán Matovič, hanbím sa za to, čo vám teraz poviem. Za posledné roky som dal viac ako 4 milióny eur úplatkov a dnes to nerobím. Chcem odhaliť celú tú sieť podvodov, ktoré súvisia so stranou SMER a MOST - HÍD. Som ochotný to všetko oživiť, nanovo naštartovať, ale chcem, aby ste poprosili generálneho prokurátora o to, aby pre moju rodinu zabezpečil bezpečnosť a pre mňa beztrestnosť. Nechcem skončiť kvôli tomu, že teraz odokryjem, ako to funguje, nechcem skončiť kvôli tomu vo väzení, ale som ochotný byť policajným agentom a napomôcť k odhaleniu tejto kauzy." S týmto som išiel za generálnym prokurátorom a tu som mu to povedal, možte si to pozrieť možno aj na záznamoch, niekde to bude vidieť.

  Následne, možno po takých dvoch týždňoch, ma predvolali na generálnu prokuratúru, že pán generálny prokurátor sa vlastne na tú tému som mnou ani nechce baviť a vypočuli ma, choďte si to pozrieť, naozaj to stojí za to, vypočuli ma, vedľa vrátnice je taká, taká miestnosť, ja neviem, čo to bolo, asi sklad upratovačky predtým, 3 x 2 m to má približne, hneď, hneď za vrátnicou na generálnej prokuratúre. Absolútne nedôstojné miesto, na očiach všetkým ľudom, ktorí tade chodili, ma vypočúvali vo veci podľa mňa najväčšej korupčnej kauzy, ktorá, máme poklad, kde existuje človek, ktorý hovorí, že má všetko zdokumentované. To som ešte nepovedal zároveň s tým. Tento človek nieže je ochotný odhaliť, ako to fungovalo, ale má o všetkom doklady, lebo tá korupcia neišla, ako tu Robert Fico hovorí, že doba cashu, tá korupcia išla pekne z účtu na účet, krásne z účtu na účet. Samozrejme tak, že... Poprosím ináč o pohár vody svojich kolegov.

  Tá korupcia išla tak, že vlastne všetko, provízie sa vyplácali cez navýšenie ceny, všetko išlo cez účty a podobne. Tam som vypovedal, čo som vypovedal. Povedal som: "Tento človek, ktorý mňa oslovil ako poslanca Národnej rady s dôverou, že ho budem chrániť, chce odo mňa najprv prísľub, verejný prísľub alebo písomný prísľub - ďakujem pekne (rečník reaguje na prinesený nápoj) - od generálneho prokurátora, kde dostane bezpečnosť a beztrestnosť pre seba. Generálny prokurátor povedal, že nechce sa so mnou o tom baviť, v podstate to odoslali na NAKA-u.

  Išiel som vypovedať na NAKA-e, ktorá priamo podlieha pánovi ministrovi Kaliňákovi, samozrejme, keďže menuje policajného prezidenta, a 11. augusta minulého roku vypovedám poobede na NAKA-e o tom, že takéhoto človeka poznám. Úmysel tých ľudí bol evidentný, odo mňa dostať meno a priezvisko. Povedzte nám, kto to bol, my sa o všetko postaráme. Moja dôvera voči ľudom, ktorých nominoval SMER, že prídu a budú naozaj čestne riešiť túto kauzu a zoberú toho človeka a ochránia ho, tak bola nulová, tak som im, samozrejme, povedal, ak ten človek dostane prísľub od generálneho prokurátora na beztrestnosť a bezpečie pre jeho rodinu, potom vám odhalím identitu tohto človeka. To som povedal 11. augusta poobede na Národnej kriminálnej agentúre.

  Tipni si, čo sa stalo 12. augusta ráno, hneď nasledujúci deň ráno minulého roku. Do našej rodinnej firmy prišla prepadovka, ktorá zhabala napriek príkazu prokurátora, že mala zobrať iba kópie účtovníctva, zhabala kompletné servery a podľa mňa za tým účelom, že chceli sa dostať k mailovej komunikácii a nejakým spôsobom odhaliť identitu človeka, ktorého som ja kryl, ale ktorý zároveň, aj dnes tá ponuka trvá, je ochotný vypovedať o zločine, kde áno, on sám vyplatil 4 milióny eur ako úplatkov pre ľudí zo SMER-u a MOST-u - HÍD. Podľa jeho slov veľmi vysoko pre ľudí zo SMER-u a MOST-u - HÍD.

  Takže 11. augusta vypovedám poobede na Národnej kriminálnej agentúre u pána Kaliňáka, 12. augusta ráno máme policajné komando v našej rodinnej firme, kde zhrabú aj server, podľa mňa jednoznačne za účelom, aby sa dostali k mailovej komunikácii, aby odstopovali to, kto v skutočnosti je ten človek, ktorý ma s týmto svojím hriechom a prosbou zároveň oslovil.

  A to je ďalší dôvod, prečo neverím Robertovi Kaliňákovi, lebo ak by mal úprimný záujem, tak by sám sa možno so mnou stretol, keď sa teda o tom dozvedel a snažil by sa to riešiť. Naozaj by išiel po krku svojím vlastným ľudom, ale on miesto toho, nieže by mi povedal, že o tom niečo vie, ale ako minister vnútra vlastne o tom nemal vedieť nič, lebo ja som bol vypovedať na generálnej prokuratúre a Národnej kriminálnej agentúre. A Kaliňák tvrdí, že on nikdy nezasahuje do vyšetrovania. Ja som do dnešného dňa o tomto prípade, o tomto človeku nikdy verejne nehovoril, je o tom výpoveď iba na generálnej prokuratúre, o ujovi, ktorý dal 4 milióny eur úplatkov a na Národnej kriminálnej agentúre.

  A ja sa teraz pýtam a dávam si rečnícku otázku, pán minister Kaliňák, odkiaľ ste o tom vedeli, že ja som o takom niečom vypovedal a vedeli ste podrobnosti? Lebo vo vašom vystúpení pri programovom vyhlásení vlády ste tu hovorili a tvrdili, presne ste spomínali v podstate tento prípad, o ktorom ste nemali odkiaľ vedieť bez toho, aby ste zasahovali do vyšetrovania, čo tvrdíte dlhodobo, že nezasahujete. Čiže keď ste chceli dôkaz o tom, že zasahujete, zasahujete, lebo o tomto prípade ste nemali odkiaľ vedieť, lebo ja som to bol vypovedať s tým vedomím, že aby sa to ku Kaliňákovi nedostalo. Lebo predsa nebudem prinášať svedka, kľúčového svedka, korunného svedka, ktorý dokáže korupciu SMER-u a MOST-u - HÍD a nepôjdem za tým, s tým za Kaliňákom. Preto som išiel na generálnu prokuratúru a skúšal som teda, že či odtiaľ preniknú informácie a tí ma potom poslali na Národnú kriminálnu agentúru.

  Keď sa pozrieme na, hovorí sa, že najlepšie slová sú skutky, tak keď sa pozrieme na to, ako Robert Kaliňák odhaľoval korupciu za deväť rokov jeho fungovania v poste ministra vnútra, tak najväčší úlovok, ktorý tento človek dosiahol na tomto poste, je človek, ktorý prijal bedničku jabĺčok. Nejaký tréner futbalový, neviem odkiaľ, od Dunajskej Stredy sa mi zdá. Tak tuším tohoto zabásol a sa s tým hrdil. Toto bol najväčší korupčný škandál, ktorý sa na Slovensku stal, že tréner futbalistov nejakej, ja neviem, ktorej tretej ligy, prebral jednu bedničku jabĺčok. V podstate to Transparency International, dnes som pozeral ten rebríček, oni si vymýšľajú. Však to je úplne nehodnoverná inštitúcia. Keď oni hovoria, že sme na chvoste krajín OECD, či najrozvinutejších krajín v boji proti korupcii, však oni si, panebože, vymýšľajú. Však za deväť rokov ministrovania Roberta Kaliňáka tu bola najväčšia korupcia bednička jabĺčok. O čom tu, prosím vás, točíte, to Transparency International? Tak, minister vnútra pán Kaliňák, toto je váš najväčší protikorupčný úlovok.

  A ešte tak trošku zase budem osobný. Tuto dole je vysypaných 12 miliónov eur. Ja som si dal zrátať účtovníčke, v našej rodinnej firme je iba jedna účtovníčka, čiže je to firma s jednou účtovníčkou, aby ste si to teda vedeli porovnať, že koľko sme zaplatili, ja na živnosti a teda potom, keď som odtiaľ odišiel, keď som odišiel do politiky, na s. r. o., koľko sme zaplatili tomuto štátu daní? Tak bolo to ešte o polovičku viac, ako je tu. Je to viac ako 500 miliónov korún, sme zaplatili na dani z príjmu, na dani z DPH a na odvodoch. Čiže tomuto štátu iba moja firma s jednou účtovníčkou a moja živnosť za 19 rokov zaplatila viac ako 500 miliónov korún daní. A vy sa nehanbíte si kedykoľvek obtrieť papuľu, s prepáčením v tomto prípade, a hovoriť o mne ako o daňovom podvodníkovi? Vy človek, ktorý tu kryjete Ladislava Bašternáka, ktorý za celé svoje podnikanie, za 12 rokov zaplatil, tuším, 20, Jožo Rajtár to zrátal, neviem, či 20-tisíc - zrejme omylom - eur daní, ale zobral si 16 miliónov eur. V podstate tento človek okradol tento štát o presne tú istú sumu, ktorú som ja ako živnostník a ako relatívne malá - však s jednou účtovníčkou - firma zaplatili štátu na dani z príjmu, DPH a odvodoch.

  A toto je tragédia Slovenska, že jedni ľudia poctivo platia dane a druhí ich rozkrádajú a kryjú ich pri tom ministri vnútra. V tomto prípade minister vnútra Robert Kaliňák. Opakujem, Ladislav Bašternák si uplatnil nadmerné odpočty DPH za viac ako 16 miliónov eur. Zároveň 2 milióny eur, je naďalej vykazovaný, jeho firma ako, ako čo nezaplatil štátu, ale v skutočnosti neplatil žiadne dane. To znamená, stále iba bral a kryl ho Robert Kaliňák, Ján Počiatek, Robert Fico a podľa môjho najlepšieho svedomia a vedomia a s plným vedomím to hovorím, podľa môjho názoru, podľa toho, ako vystupujú, za to zobrali úplatky vo forme bytov v bytovom komplexe Bonaparte.

  Teraz sme počuli celkom zaujímavý argument od poslanca SMER-u, že však keď je jeho, tak nemohol zobrať úplatok. Dobre, nechám bez komentára.

 • Každopádne Robert Kaliňák priniesol do slovenskej politiky a slovenskej polície praktiky sicílskej mafie. Praktiky, kedy vlastných kryjeme až do skonania, kedy určite neutopíme vlastného človeka a keď nám niekto kryje chrbát na veky a verne ho kryjeme. Lenže Robert Kaliňák práve tieto praktiky, kedy niektorí ľudia platia možno nie tak, ako naša rodinná firma vo veľkom dane, ale podrobnom dane z toho málo, čo majú, či už cez dépeháčku, odvody alebo teda daň z príjmu, podľa toho, kto-ako-čo a vy chránite pár zlodejov, ktorí tieto peniaze rozkrádajú, toto privádza ľudí do zúfalstva. A práve toto vaše správanie je podhubím pre extrémizmus.

  Áno, extrémizmus, ktorý dnes máme v pléne v podobe Ľudovej strany Naše Slovensko alebo Kotlebovej strany. Práve to, že ľudia vidia to zúfalstvo, že oni musia platiť a druhí môžu kradnúť a pritom ich chráni priamo minister vnútra alebo priamo premiér alebo minister financií, ich privádza do zúfalstva a ja si dovolím vysloviť predtuchu, že keď to pôjde ďalej takto isto a nebudeme trestať zločincov, ktorí dnes tu jeden na odvolanie kandidátom je a nebudeme týchto zločincov trestať zákonne, že ľudia si raz povedia, že zákony prestanú platiť. Zoberú spravodlivosť do vlastných rúk a tú spravodlivosť veľmi rýchlo vykonajú. Áno, sme národ holubičí, ale chodiť so džbánom po vodu dovtedy, dokedy sa rozbije, neodporúčam ani tejto vládnej koalícii. Ak pôjdete ďalej v tomto smere, že budete kryť evidentný daňový podvod a budete ľuďom sa snažiť nahovoriť, že je normálne platiť 12 miliónov eur za byty, ktoré sú hodné 1,5, iba preto, aby som mohol okradnúť štát a vypísať si nadmerný odpočet a budete takýchto ľudí kryť, ľudia stratia trpezlivosť. Nebudú potom pozerať na to, že či je niečo zákonné alebo nezákonné. Nebudú pozerať na to, že aký je výsledok volieb. Zoberú spravodlivosť do vlastných rúk.

  Z tohto miesta vás tu veľmi dôrazne upozorňujem. Nebolo to ďaleko. Vo vedľajšej krajine s človekom, ktorý tak isto si užíval luxus, nakradnutý luxus, ako Robert Fico si užíva dnes vo svojom Bonaparte a bol to prezident Ukrajiny Janukovič. Ten jeho prepychový palác, áno, v menšom ho má Robert Fico. Od priamo robotníkov, ktorí tam ten nábytok osádzali, viem, aké to boli položky. Viem, za koľko tam má lustre, viem, za koľko tam má skrinky. Jednoducho je to byt, ktorý aj so zariadením má hodnotu okolo 3 miliónov eur. Tento luxus si dnes užíva Robert Fico. Ale ja odporúčam Robertovi Ficovi aj Robertovi Kaliňákovi, aj Ladislavovi Bašternákovi, aj podobným zlodejom, aby sa pozreli na to, ako dopadol Janukovič na Ukrajine. Tým nechcem strašiť Majdanom. Vy to máte v rukách. Vy máte v rukách zákon, vy môžete dnes rozhodnúť, že tento človek stratil dôveru, že nie je hodný, aby ste ho viacej kryli, lebo kryl zločiny. Najhoršie zločiny, ktoré môžu byť, že si niekto vypýta od štátu peniaze, ktoré nikdy tomu štátu nezaplatil. Nieže nezaplatí dane, ktoré možno odviesť mal, ale ešte si vypýta to, čo patrí ostatným.

  Robert Kaliňák, ja sa ťa chcem opýtať, či si vieš ty, teda či ešte žiješ v normálnej sfére a či si vieš predstaviť, že čo to je okradnúť štát o 8 miliónov eur, čo sa za tých 8 miliónov dá kúpiť. Ale normálny smrteľník, nie ty. Pre teba je to možno tak pol vily niekde na Bahamách. Normálny smrteľník, počítajte spolu so mnou, keď jeden byt v Trnave stojí 80-tisíc, trojizbový, tak keď je to 8 miliónov eur, tak zrejme to bude nejaká stovečka? Áno, sto bytov v Trnave trojizbových. Niektorí ľudia sa na celý život zadlžia. Zoberú si na krk balvan s menom hypotéka len na to, aby mohli mať byt.

  V tomto prípade, pán minister vnútra, kryješ podvod, ktorý je hodný sto trojizbových bytov, sto osudov rodín. Čomu pomáha takéto tvoje správanie? Koľko životov máš na svedomí nenarodených detí, ktoré museli zomrieť len preto, lebo ty chrániš zlodejov aj s tvojím pánom premiérom? Koľko nenarodených detí muselo umrieť len preto, lebo tie rodiny si povedali, že nedokážeme vychovať to dieťa, tak idem na potrat. Krv týchto detí máš na prstoch, na svojich paprčiach, lebo si dovolil rozkrádať tento štát miesto toho, aby si naše spoločné peniaze chránil.

  Bývalý minister financií povedal o Kaliňákovi, že je symbolom bezočivého klamstva. Zas možno prezradím trošku tajomstvo, ktoré by sa nemalo, ale hovorím, stratil som zábrany po tom, ako vystúpil tu pri tom programovom vyhlásení vlády s tým, čo podľa mňa naozaj prerazil dno. Tak keď som mu to povedal na takom našom nejakom osobnom stretnutí, vtedy, keď som mu ešte ako tak veril a hovorím mu, že ale nepáči sa mi na tebe a určite neočakávaj od nás, že ti budem kryť a budem ticho, keď budeš znova kradnúť. A vtedy mi Kaliňák na to hovorí, ja som v živote nič neukradol a potom s rehotom hovorí, ja len obchodujem s informáciami. Jako ja som nevedel, či mám plakať alebo sa smiať. Keď minister vnútra povie, že on v živote nič neukradol, on len obchoduje s informáciami. Čiže to, aby ste si predstavili, čo to je, to je to, že ste ministrom vnútra a vybavíte, že teraz budeme ako štát za prvej Ficovej vlády dávať dotácie na slnečné elektrárne. A obchodovať s informáciami znamená, potom si dáte stretnutie s nejakým pánom Brhelom, ktorý bol ináč náš kolega tuto, poslanec za HZDS, ktorý je, sa hovorí ako keby, že pasák nášho ministra vnútra. Osobne si myslím skôr, že to je jeho biznis-partner a teraz neviem, že kto je čí biely kôň a podobne.

  Tak obchodovať s informáciami znamená, Jožko, tuším sa volá Jozef, Jožko, budú dotácie na slnečné elektrárne. Skús sa dostať do obrazu. Keď budeš v obraze, keď budeš nachystaný, tak daj vedieť a spustíme to, dobre? Potom bude SEPS prideľovať licencie, tak daj vedieť, keď o tom budeš vedieť, aby si toho čo najviac vyhral, aby si čo najviac tých licencií dostal. A presne tak to bolo. Čuduj sa svete, extrémne blízky človek pána Kaliňáka nášho ministra vnútra pán Jozef Brhel bol najúspešnejší v prideľovaní dotácií na slnečné elektrárne.

  Čo to znamená? Samozrejme je to obrovský biznis, lebo štát - prvá vláda Roberta Fica týmto ľuďom sľúbila, že bude od nich odkupovať elektriku za pätnásťkrát drahšie, ako si mohla nakúpiť elektriku na trhu. Ešte raz, pätnásťkrát drahšie a 15 rokov dopredu. Pätnásť krát 15 rokov dopredu. Takýto biznis dohodil Robert Kaliňák Jozefovi Brhelovi. Jozef Brhel zarobil, lebo následne ešte aj svoje slnečné elektrárne predal a dnes kupuje a robí svoje veľké energetické projekty po svete. Vo Fínsku kúpil nejaké veterné elektrárne, tam to, tam to. Ja som osobne znova presvedčený o tom, že spoločníkom tohto človeka - samozrejme, nemá to napísané na seba - je Robert Kaliňák, lebo urobil všetko pre to, aby tento človek mal tento biznis. A zrejme toto teda znamenalo to, keď mi Kaliňák hovorí: "V živote som nič neukradol v politike, ja len obchodujem s informáciami."

  Ale, pán minister, ja nie som právnik a ty právnikom si a v Trestnom práve je jeden trestný čin, neviem presne, ako sa volá, a je to niečo ako zneužitie informácií v obchodnom styku alebo niečo také, sa to nazýva a myslím si, že to, čo robíš a s čím sa ešte aj chváliš, presne spĺňa tento parameter.

  A keď sa teda ešte porozprávame o tom, že čo som povedal o Miklošovi, že povedal, že Kaliňák je symbolom bezočivého klamstva a veľmi pekne, si myslím, že to povedal aj Daniel Lipšic, keď povedal, že klamať na Kaliňáka, že to už sa vlastne stáva z toho pojem a naozaj si myslím, že keď niekto naozaj bezcharakterne, bezočivo vám klame do očí, tak môžeme zaviesť do slovenského jazyka - pán Hrnko, potom, aby si tam doplnil nejak - môžeme zaviesť slovné spojenie "klamať na Kaliňáka". To si myslím, že je stručnejšie, jasnejšie a výstižnejšie.

  Tak by som povedal ešte teda jednu takú osobnú skúsenosť, že keď zase pri inom stretnutí som Robertovi Kaliňákovi niečo vyčítal, že ale vieš, že klameš. Tak on mi povie, že: "Čo narobíš? To do politiky patrí. Ale vieš, minule som to už prehnal, lebo už žena mi doma hovorila, čo ako bývala agentka SIS, mi žena hovorila, že Robo, ty už tak klameš, že ani ja sama nedokážem zistiť, či klameš alebo hovoríš pravdu." Tento človek sa jednoducho dokáže vám chváliť a keď to hovoril mne, tak predpokladám, že určite aj ostatným smerákom kedykoľvek pri pive, že jednoducho klamať v politike je normálne, že to do politiky patrí a že dokáže klamať už tak dokonalo, že ani vlastná žena nedokáže rozlíšiť, kedy klame a kedy nie. Tento človek sa vám dokáže chváliť tým, že on vlastne nekradne nikdy, lebo on kradne na Kaliňáka, čiže predáva informácie. Tam posuniem informáciu o tom, tam o tom, tam si vybavím nejaké spriatelené firmy na jednotný nákup, či čo to, jak sa to nazýva ten elektronický kontraktačný systém a potom sa ešte chváli, že koľko sme ušetrili. Ale on nehovorí o tom, koľko dohodil kamarátom za ten kšeft, za softvér, že z každého jedného obchodu, ktorý sa tam zrealizuje, ide 250 eur, či koľko, kamarátom, ktorým tú zákazku dohodil. O tom už nehovorí.

  Keď som minulý rok v lete, si to asi pamätáte, bola nejaká kauza Belize. Potom som povedal, že donesiem k tomu dokumenty a bol som taký grant a priznávam sa, viac nebudem, že som išiel za Kaliňákom predtým, ako som to zverejnil. Povedal som mu okej. Tu máš veci, ktoré som, ktoré zajtra zverejním na teba. On mi hovorí: "Nezverejňuj to, ja ti to všetko vysvetlím, ako to bolo, nezverejňuj to." Samozrejme, nedal som si povedať, zverejnil som to a odvtedy do neho vošlo sto čertov. Samozrejme pomsta z jeho strany vzhľadom na to, že ovláda políciu, bola aj tá, čo vytiahol na mňa Fico pred voľbami, že si kúpi svedka, toho vytasí ako nejakú púťovú atrakciu mesiac pred voľbami a Fico zrejme áno, asi neuniesol to, že som ukázal nejaké fotky s holou jeho sexi asistentkou pred úradom vlády a urobil taký trošku bezhlavý krok. A som presvedčený o tom, že všetko, čo bolo, celá tá práca, či už na tom svedkovi, nadpráca vyšetrovateľa, že bola priamo z rúk Roberta Kaliňáka. Priamo jemu podlieha policajný prezident a policajnému prezidentovi, samozrejme, vyšetrovateľ. Každý právnik, ktorý je v tejto sále, každý vyšetrovateľ na Slovensku, ktorý existuje, vie, že nikdy sa nedá zápisnica svedkovi, že zrejme vyšetrovať či vypočúvať svedka v sobotu večer asi nie je úplne obvyklé. Jednoducho túto nadprácu zabezpečil Robert Kaliňák preto, lebo nedokázal mi odpustiť, že som na neho vytiahol nákup štvorkoliek a šesťkoliek pre požiarny zbor. Lebo áno, bolo to citlivé, samozrejme zapadlo to prachom, lebo novinári to prikryli nejakou takou nálepkou, že Belize.

  Ale podstata toho, tej kauzy bola taká, že Robert Kaliňák si svojho kamaráta z Trnavy, ktorého keď budete chcieť, tak veľmi rýchlo sa k nemu dopátrate a zhodou okolností má podobné priezvisko alebo rovnaké priezvisko ako váš poslanecký kolega z Trnavy, tak cez svojho kamaráta urobil biznis, že cez akože poľskú firmu objednal z Ameriky štvorkolky a šesťkolky. Objednal ich za 8-tisíc dolárov, potom ich akože vybavil, holé ich predal za 14-tisíc eur, nie dolárov, cez teda akože medzinárodný tender a samozrejme ich dovybavil ešte s výbavou, aby nakoniec ich kupoval za 30-tisíc eur. Čiže kúpil ich za 8-tisíc dolárov, predával ich štátu akože vybavené s obrovskou výbavou za 30-tisíc eur, čo je, ja neviem, 38-tisíc dolárov alebo koľko pri vtedajšom kurze, a keďže som to zverejnil, tak som sa stal jeho nepriateľ. Čo má v rukách? No políciu má v rukách, tak ju na mňa nasadil, kúpili si svedka a dnes ja už disponujem svedectvom, že priamo policajti, z nitrianskej, nejakí chodili po Trnave a ponúkali 250-tisíc eur za to, pre človeka, ktorý bude svedčiť voči Matovičovi. Nemohli nájsť, nemohli nájsť, nemohli nájsť, až si našli. A ešte raz, upozorňujem hlavne na tú nadprácu, ktorú v tejto veci vykonal Robert Kaliňák a jeho ľudia, čiže vyšetrovatelia z NAKA.

  A ja sa pýtam zároveň, pred mesiacom som bol na NAKA-e v Nitre akože odovzdávať tie doklady, čo mi teda, čo som odovzdal účtovníctvo, sám som povedal, že mám to účtovníctvo, lebo nemám čo skrývať. Čiže keď som im ho dal, tak následne vtedy ho preberali hŕŕ, rýchlo pobaliť do škatúľ a teraz ho išli akože protokolovať. Tak sme tam boli aj s Danielom Lipšicom a vtedy sme odmietli byť ďalej pri tom, lebo my sme legitimizovali niečo, čo od začiatku bol politický proces.

  A keď som druhýkrát tam bol, lebo oni to za tie tri dni nestihli, tak sa pýtam toho vyšetrovateľa, že nejako dosť roboty s tým majú, a v pase iba protokolovali každý jeden doklad. Tak hovorí, som sa pýtal, že koľko ľudí na tom robí, že osem ľudí, Čiže osem ľudí šesť dní iba si otváralo škatule s mojím zaprášeným účtovníctvom z roku 1997, 1998, 1999 a podobne, ktoré už dávno mohlo byť skartované, protokolovali, zapisovali a si tipnite, koľko ľudí bolo u Bašternáka, koľko k nemu vtrhlo, aké policajné komando? Osobne predpokladám, že pánovi Bašternákovi poslali výzvu. Pán Bašternák sa možno teda doručil, vypovedal, opýtali sa ho, urobili ste podvod? Nie, božechráň, prisahám, neurobil som nič, zapíšu, nič sa nestalo. Takto sa dnes bude určite vyšetrovať.

  Čiže ešte raz, na moje účtovníctvo spred 19 rokov, v ktorom neni nič - lebo nebol by som blázon, aby som dával účtovníctvo polícii, v ktorom by bol akýkoľvek podvod - nasadí Robert Kaliňák osem vyšetrovateľov, špičkových z NAKA-y, aby preberali šesť dní doklady, ale nepočul som o tom, že by policajné komando vtrhlo k Bašternákovi do jeho vily, alebo kde dnes býva. Čiže toto je rozdiel v tom prístupe a pocit nespravodlivosti, ktorý, ktorý v sebe mám.

  Každopádne kauza Bašternák je obrovská kauza, kauza, kde ľudia tejto krajiny boli okradnutí minimálne o 2 milióny eur, lebo tuto ide konkrétne o tú platbu, tých 12 miliónov, ktorá je tuná, o ktorej minister vnútra hovorí, že bolo normálne to zaplatiť cash, kde ukradol 2 milióny a keďže to zafungovalo, tak následne okradol ďalších šesť do konca roka.

  Jasné, že Kaliňák mu tam neposlal žiadne prepadové komando, jasné, že Imrecze z finančnej správy mu tam neposlal žiadnu kontrolu. Chudátka tie ženy, ktoré robia na tej finančnej správe za tých možno 600, 700, 800 eur, ktoré poctivo sa snažili zdokumentovať tento prípad a napísali, že tuto je čistý podvod. Napísali aj na finančnej správe podklad na to, že podajme, prosím vás, proti tomu sťažnosť, však to je čistý podvod. Chúdence tieto ženy, aj každý jeden čestný štátny úradník, ktorý robí za pár korún, keď my tu máme ministra vnútra, ktorý o podvode za 8 miliónov eur - lebo to bol nadmerný odpočet za ten jeden jediný rok, keď to zúžime iba na to - povie, že to bolo normálne a je to komplet, komplet vymyslené bez toho, aby naozaj zodpovedne túto kauzu vyšetril.

  Z týchto dôvodov som hlboko presvedčený o tom, že minister vnútra nieže nemá byť ministrom vnútra, ale nikdy sa ministrom vnútra ani nemal stať. Je to človek, ktorý prišiel do politiky robiť iba biznis, kryť svojich vlastných ľudí, kryť ďalších spolupáchateľov a osobne som presvedčený, že minister vnútra je dnes, keď nie najbohatší, tak jeden z TOP najbohatších ľudí na svete, na Slovensku, pardon. Je to človek, ktorý má prepísané svoje majetky na bielych koňov, ktorých kryje presne tak, ako je Ladislav Bašternák toho učebnicovým príkladom. Človek, ktorý sa nehanbí pozrieť ľuďom do očí, ktorý sa ženám pri MDŽ mítingoch nehanbí hovoriť oplzlé sexistické vtipy a hrať na nich chrumkavého, dobručkého fešáka. Človek, v ktorom v skutočnosti sa skrýva satan, ktorý kryje daňové podvody a ktorý ubližuje takýmto spôsobom všetkým nevinným ľuďom.

  A odpusťte mi tento slovník, pre mňa naozaj človek, ktorý je zodpovedný za to, aby strážil trestné činy, keď ich raz kryje a keď dovolí rozkrádať to, čo patrí nám všetkým a toto obhajuje takými výplodmi, aké tu on bol schopný povedať minimálne pre tie Hospodárske noviny, kedy hovorí, že v tomto prípade ide všetko o výmysel, nič sa nestalo, ešte dopredu pred tým, ako skončí vyšetrovanie. Keď hovorí, že bolo normálne zaplatiť 12 miliónov eur, lebo to bola doba cashu, tak takýto človek naozaj pácha obrovský zločin morálny voči všetkým ľuďom, ktorí ledva žijú.

  A ako som spomenul, tento človek má na rukách krv nevinných obetí, tých ľudí, ktorí spáchajú samovraždy za to, že nedokážu už z čoho žiť, tých ľudí, ktorí spôsobia rodinné tragédie iba preto, že podľahnú lákadlu nejakých prístrojov výherných, lebo nevie, akoby sa dostal z toho prúseru, v ktorom žije. Jednoducho ak budeme tolerovať vo vláde ľudí, ktorí dovolia rozkrádať naše spoločné peniaze, ktoré vaši voliči platia do štátneho rozpočtu, dovtedy budeme všetci spolupáchateľmi zla, ktoré títo ľudia páchajú. Vašou úlohou nie je kryť zločin, ale zločin odhaľovať. Vašou úlohou je, aby ste boli dobrými hospodármi a aby ste nekryli ľudí, ktorí dovolia takýmto bezbrehým spôsobom okrádať tých, ktorí vás volili.

  Už ani nebudem hovoriť o tom, o iných kauzách a prešľapoch pána ministra vnútra, myslím si, že tieto ekonomické stačia. Samozrejme, ale v prípade MOST-u - HÍD je veľmi citlivý prešľap s Hedvigou Malinovou. Keď Robert Kaliňák tu opakovane hovorí, že on nikdy nezasahoval a neovplyvňoval vyšetrenie, neexistuje zrejme lepší príklad toho, ako Robert Kaliňák zasahoval a ovplyvňoval vyšetrenie. Hneď ako sa tá kauza stala, tento človek mal nutkanie sa postaviť pred kamery a áno, v snahe zrejme získať tých hej slovenských voličov SNS vtedajšej, potreboval si do Hedvigy Malinovej buchnúť. Vyhlásil ju za podvodníčku, ktorá si všetko vymyslela, ktorá sa sama zbila a takýmto spôsobom pošliapal po právach jednej občianky Slovenskej republiky, áno, maďarskej národnosti.

  Dnes mi je iba ľúto, že poslanci za MOST - HÍD tento podvod, pred týmto podvodom zakrývajú oči, momentálne sa vzadu bavia a povedia si, že nevadí, hlavne, že sme dnes pri koryte. Áno, bohužiaľ, musím to povedať tak, že ste pri koryte, lebo ja nevidím iný dôvod, prečo by ste takéto zločiny kryli. Prečo by ste kryli na mieste ministra vnútra človeka, ktorý tam nikdy ani nemal sadnúť a ktorý tam nikdy nemal byť.

  Chcel by som zároveň z tohto miesta, tak ako Daniel Lipšic, vyzvať aj ľudí mimo SMER-u, aby sa zapojili do diskusie, aby ste nabrali odvahu minimálne v tej ústnej rozprave tu vystúpiť a prísť a povedať: áno, Robert Kaliňák je môj človek, ja mu plne verím a je normálne zaplatiť za byty, ktoré sú hodné jeden a pol milióna, 12 miliónov cash. Je normálne a spravodlivé a morálne voči našim voličom vypýtať si od daňovej alebo od finančnej správy nadmerný odpočet a ja s týmto konaním pána Bašternáka súhlasím, aj s obhajobou, ktorú v tejto veci robí Robert Kaliňák.

  Toto urobte, pán Adamčík, majte na toto odvahu, aj ostatní ľudia zo SIET-e, pán Janckulík alebo ľudia pán Gál alebo Edita Pfundtner, pani Sárközy, hovorím tých, ktorých tu vidím, vy z MOST-u - HÍD. Príďte a postavte sa za vašeho ministra vnútra a povedzte, že mu plne dôverujete. Nestačí mi nejaké vaše vyjadrenie, že ste prijali nejaký, politické posolstvo, že však doteraz sa nikdy nestalo, aby vlastní poslanci hlasovali proti vysloveniu dôvery vlastnému koaličnému ministrovi. Neumývajte si ruky z tohto podvodu. Tým vaším hlasovaním to nebude o tom, že musíte dodržať nejakú tradíciu. To vaše hlasovanie bude o tejto situácii. O tom, ako sa postavíte k tomu, že Robert Kaliňák tu kryje evidentný učebnicový daňový podvod svojho osobného priateľa Ladislava Bašternáka, v ktorého v byte býva premiér Slovenskej republiky.

  Ďakujem veľmi pekne, prepáčte trošku dlhšie.

 • Končím možnosť, (potlesk) končím možnosť nahlásiť sa s faktickými poznámkami. S faktickými, na vystúpenie pána poslanca je trinásť faktických poznámok.

  Ako prvý pán poslanec Bagačka.

 • Ďakujem za slovo. Že vaše vystúpenie mňa teda vôbec neprekvapilo a počítal som s tým, že teda vystúpia titáni spravodlivosti, jeden s imidžom takého slušáka ako pán Lipšic a druhý titán s imidžom hulváta. A tiež by som povedal, že definícia stihomamu je na vás ako vyšitá. Ale už keď ste si o mňa obtrel ústa, tak môžem aj k tým našim lavičkám, ďakujem za opýtanie, slúžia verejnosti, majú sa dobre, využívame ich aj v cestovnom ruchu. Boli ako vcelku projekt, kde sme ušetrili pri verejnom obstarávaní 400-tisíc, nehovorím to skôr vám, ale takto ľuďom, lebo tam by to bolo asi zbytočné. Ale tam, kde ste klamali, pán Matovič, je to, že nie sú to obyčajné lavičky. Sú to naozaj špičkové dizajnové lavičky s kvalitným drevom. Áno, sú drahé, sú drahé, ale oni aj toľko stoja. To znamená, nekúpili sme si Daewoo Tico, kúpili sme si nejaké BMW a prečo nie aj v Hnúšti? Prečo len musíte možno v mestách mať nejaké takéto veci?

  Takže z tohto hľadiska ma ako váš názor nezaujíma, pretože pre mňa je smerodajné, ako to vyhodnotili moji spoluobčania, keďže hneď na to som sa tretíkrát dostal za poslanca do Banskobystrického samosprávneho kraja a rok na to som vysoko zvíťazil vo voľbách za primátora mesta Hnúšťa. Takže ako váš názor v tomto zmysle je mi ukradnutý a toto je pre mňa podstatné, u nás ľudia. Nie, nie chudák, ktorý nevie nič iné, len okydávať všetkých dookola.

  A viete, po nás zostanú aspoň tie lavičky. Na vás možno len spomienka v rámci parlamentu ako na jedného z najväčších hulvátov v parlamente, ktorý vystupoval...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom. Potlesk.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo. Tak mali sme si možnosť zase vypočuť od človeka spústu táranín, somarín, sprostostí a žiadnych faktov, urážania a ničoho iného, čo by bolo potrebné na tejto pôde predniesť. Pán Matovič sa tu pasuje do pozície voľajakého spasiteľa a popritom si neuvedomuje, že je to človek, ktorý otravuje ľudí v slovenských domácnostiach svojím zdrapom papiera, ktorý nikto nečíta, bezcenným, a pchá im to tam do tých poštových schránok bez toho, že by si pýtal dovolenie, či to môže robiť alebo nemôže. Podľa toho sa správa aj tu v tomto parlamente. Obviňuje nás o tom, že sme my voľajakí podvodníci. No treba povedať konkrétne, v čom som ja podvodník? Ja veľmi rád, veľmi rád potom vysvetlím, nech mi dá dôkaz, aký som ja podvodník. Pretože podvodník, ako sa hovorí "súdim teba podľa seba", ste vy, pán Matovič, vy ste bezprostredne pred daňovou kontrolou previedol na svojho zamestnanca podnik k tomu, aby ste štát podvodom obrali o peniaze. Toto je pravda a o tomto, som myslel, že budete rozprávať, ale k tomuto ste sa vôbec neschýlili. Na osobné invektívy som neklesol tak, ako vy, vám tuná odpovedať nebudem. Ale len tak a v dobrom vám hovorím, že veľmi rád sa s vami porozprávam mimo tejto budovy, ktorú si vážim a ctím a môžem vám povedať, že po tom rozhovore vám bude hore kopcom ľahšie, ako dolu kopcom. To si zapamätajte.

 • Reakcie z pléna.

 • Samozrejme, ešte som neskončil pán predsedajúci, ja ešte chcem dokončiť, pretože vyzýval tuná pán Matovič vyzýval tuná k dajakej podpore ministrovi. Áno, pán minister Kaliňák má moju podporu...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Pán poslanec Matovič, myslím si, že na tomto svete je spravodlivý iba Boh. Vaša spravodlivosť sa mi podobá k tomu bezhlavému jazdcovi v poslednej dobe, čo uháňal pred sanitkou a tvrdil, že on jej robil cestu, tak to tak podobne to vyzerá s vami, aj s vašou spravodlivosťou. Divadlo nič nevyrieši. Ja nič nezakrývam, ani neobhajujem pána Bašternáka, ja som povedal na finančnom výbore, ako sa toto má riešiť. Myslím si, že spôsob, ktorý ste tu predviedli, včítane vašich kolegov z vášho poslaneckého klubu, že nie je dôstojný. A poviem prečo.

  Ak ste taký veriaci, lebo som vás videl na Levočskej Hore aj s manželkou, aj s deťmi, tak potom ako môžete niekoho oslovovať satan a diabol? A toto sa vám páči, kresťanskí aktivisti z OĽ? To toto je vhodný spôsob? Vy nie ste sudca, iba Boh môže súdiť a tu na tejto zemi je určené, ako spravodlivosti treba dať zadosť. Apelovali ste na moju profesionálnu prax. Tak áno, prax ma naučila, že treba zachovať prezumpciu neviny, že treba, netreba prejudikovať veci tak, ako vy. A bolo tu mnoho káuz na Slovensku, ktoré už boli uzavreté a nakoniec skončili úplne ináč. Myslím si, že vyšetrovať majú ľudia, ktorí sú na to určení zo zákona a majú na to kompetenciu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec. Pán poslanec Číž.

 • Ďakujem pekne. No kolegovia, prežil som väčšinu života, keď krivé obvinenie bolo trestným činom, keď ohováranie bolo trestným činom, keď krivá výpoveď bola trestným činom. My v parlamente máme tú vymoženosť, máme idemnitu, to znamená, nenesieme trestnú zodpovednosť, za čo povieme, a som prívržencom tohto nášho oprávnenia, lebo naozaj si myslím, že v spoločnosti je potrebné prekonávať niekedy formálne obmedzenia a práva a vyslovovať podozrenia aj v parlamente, aj keď možno úplne nemáte k dispozícii ako dostatočné dôkazové materiály. Ale tak bezočivé, tak bezočivé zneužívanie tohto inštitútu, ako to predvádzate vy, pán poslanec, je úplne zrejmé, prečo to robíte. Ide predsa o vec, ktorá má minimálne tri roky a pokiaľ nedošlo k tomu, že vznikli vážne podozrenia voči vám, že ste bielemu koňovi predali firmu, aby ste urobili kolosálny, kolosálny daňový podvod, dovtedy pre vás pán Kaliňák existoval v iných súvislostiach.

  To ste vy, pán Matovič. Vy ste človek, ktorému niekto dával 20 miliónov, aby SMER-u ste neviem čo urobili. Tu ďalšiemu koaličnému partnerovi ste vysypali nedávno ešte striekačky s prípadnými drogami na hlavu a už o tom všetkom, čo ste, ďalšieho ste nahrávali s cieľom politicky vydierať. Toľko chrapúnskych spôsobov, ktoré ste vniesli do bežnej ľudskej politickej komunikácie, to je skutočne podľa môjho názoru vo svetovom meradle veľmi zaujímavé. Mimochodom tieto veľké milióny, ktoré ste tu teraz vysypali, to je zaujímavé porovnať s tým, prednedávnom predsa rovnako dramaticky ste vysvetľovali, ako Fico odniesol 500 miliónov do daňového raja, do Belize, čiže v tých sieťkach Fico niesol tie peniaze do daňového raja. To je niečo neuveriteľné, čo si dovoľujete, pán poslanec, a kam tú chrapúnskosť viete, až do akej dokonalosti...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom. Potlesk.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Pán Matovič, nemôžem povedať, že žasnem, ja som úplne šokovaný z toho, ako sa vy tuto pasujete do roviny jediného spravodlivého medzi samými lumpami, zločincami a neviem ešte, ako by ste nás všetkých ponazývali. Ale na pripomenutie vás a možno aj všetkých týchto tu okolo, by som chcel povedať trošku z vášho profilu. Ste obyčajný človek, ktorému nechýba desať miliónov na účte, ako ste sa vyjadrili v súvislosti s tou kauzou, ktorú pred chvíľou spomínal pán Číž, ale to nie je to podstatné.

  Podstatné je to, že sotva ste tieto lavice tu ošúchali, už ste vyhlásili, že vás chceli kúpiť za 20 miliónov. Nuž z celého vývinu tejto kauzy 20 miliónov všetci politológovia usúdili, že pán Matovič hovorí, moja cena je 20 miliónov, iný zmysel toto vaše vystúpenie nemalo, pretože ste nič neukázali, nič ste nepotvrdili, všetko ste povedali len ako žart. Takže vaše cena bola 20 miliónov.

  A teraz sa vás pýtam konkrétne, dostali ste tých 20 miliónov, keď ste zmazali, keď ste zmazali tie nahrávky, čo ste Čentešovi nahrali? Dostali ste ich? Určite. Pretože tak dokonalé zmazanie aj písomných aj elektronických materiálov sa nedá urobiť normálne, to muselo byť minimálne tých 20 miliónov, však ste ich dostali? No tak, a čo tu rozprávate o spravodlivosti? Veď ste taký istý, možno ešte horší, ako tých, o ktorých hovoríte.

 • Ďakujem za slovo. Chcem zopakovať slová, ktoré sme teraz počuli od kolegu Matoviča. Áno, dovolím si tvrdiť, že vy, páni ministri, i vy, páni koaliční poslanci, vy ste zodpovední za nárast extrémistických nálad v našej krajine. Viete ešte vôbec, kto je to občan, človek tam vonku? Viete, ako vyzerá a kde to vlastne vy žijete? Nie je tu žiadna oáza pokoja a kľudu, ako povedal pán premiér, veď len nedávno boli v uliciach učitelia i zdravotné sestry, ktoré tu vraj nikto nepotrebuje a ponížené a ešte viac frustrované sa vrátili na svoje pracoviská. Naši starí rodičia a blízki, (reakcie z pléna) ja reagujem na pána poslanca Matoviča, pretože hovoril o nenávisti. Naši starí rodičia a blízki nám zomierajú v nemocniciach pre nedostatočnú liečbu, ale nie kvôli lekárom a zdravotným sestrám, ale kvôli vykrádaniu nášho štátu. Ľudia vedia, že ich dane z ťažkej práce sa tratia v deravej kase alebo vo vreckách oligarchov. Uvedomujete si, že nemáte presvedčiť nás politikov, ale občanov? Namiesto využitia tohto času, aby ste občanov argumentmi presvedčili, že táto kauza neexistuje a že pán minister Kaliňák urobil všetko pre vyšetrenie tejto kauzy, hovoríte iba o nenávisti z radov opozície. Evidentne nemáte čo povedať a preto ako jeden muž opakujete mantru, že opozícia šíri nenávisť. Ja som to nedávno zažila len ako občan, aj o občanoch, ktorí reagovali na niektoré výstupy z ministerstiev v posledných troch rokoch, sa hovorilo, že my šírime nenávisť. Prosím vás, počúvajte všetko, počúvajte občanov, lebo skutočne ste a budete zodpovední za šírenie extrémistických nálad v našej spoločnosti.

 • Ďakujem pekne. Krytie podvodov, to je dôvod, prečo sme sa dnes zišli, prečo sme rozhodli podpísať podanie na odvolanie ministra Kaliňáka. Je to podľa mňa ten najdôležitejší dôvod, to, že minister kryje špinavosti. Tých káuz mal naozaj veľa, dneska sa rozprávame o kauze Bašternák. Mňa presvedčilo, že Bašternák je váš človek, určite je váš človek.

  A teraz vám poviem jeden kratučký príbeh o človeku, ktorý robí u polície a pochádza zo Sniny. Príspevok bol uverejnený v televízii, takže myslím, že sa nemusíme obávať ničoho, že by sme rozprávali veci, ktoré sa tu nesmú hovoriť. Je to takisto človek, ktorý sa v tomto svojom regióne považuje za niekoho, kto má za sebou, ktorý má za sebou veľké krytie, krytie priamo ministra. Je súčasťou policajného zboru a zdá sa, že evidentne pán minister Kaliňák má záujem mať tu takýchto ľudí, si ochraňovať a držať ako v bavlnke. Vôbec mu nevadí, že tento človek nekalo podniká, samozrejme nie oficiálne. Ale keby ste sa pýtali ľudí, ktorí tam žijú, by vám hneď povedali: "Áno, požičiava peniaze, ale zvláštne je, že v 32. veku života vlastní niekoľko bytov. Kde len to mohol asi ten človek zobrať?" Veľmi je dôležité zamyslieť sa nad tým, koľko podobných ľudí po celom Slovensku má v podobnom duchu, ktorým kryjú chrbát, či už policajtom alebo ľuďom, ktorí majú určitý vplyv. Je mi ľúto všetkých občanov, že majú takéhoto ministra vnútra.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán poslanec, Pavol Janík, známy slovenský spisovateľ a básnik, definoval politickú anatómiu poslanca: keď poslanec rozmýšľa namiesto mozgom žlčníkom. To je váš konkrétny príklad. Takýmto spôsobom vystupujete po už niekoľko rokov, šírite vy nenávisť, z vašich úst ide nenávisť, z vašich úst sa používajú slová, ktoré tu nikdy v minulosti, kým ste tu neboli, v parlamente neodzneli. Vy ste ten manipulátor, pán poslanec Matovič, taký istý, akými boli veľkí vodcovia v Taliansku a v Nemecku v prvej polovici minulého storočia. Prečo tak kričíte? Lebo ste najväčší zlodej a najväčší klamár medzi klamármi. A to je nešťastie pre Slovensko a to je nešťastie aj pre tento parlament.

 • Ďakujem za slovo. Keď sa pozerám na tú hotovosť predo mnou, tak musím poznamenať, že v súvislosti s firmou BL 202 za ten jeden rok, kedy si uplatňovala neoprávnené nadmerné odpočty DPH, tak tá suma vykázaná nebola len 12 miliónov, ale bola štvornásobne vyššia, bolo to 48 miliónov. Takže predstavte si štvornásobne väčšiu kopu bankoviek, ako tu leží. To je ekvivalent, teda tých bytov údajne nakúpených, všetkých za ten rok a k nim odpočítaná dépeháčka celkovo v sume 8 miliónov eur. Otázka je teda, či to bol fiktívny odpočet a cieľom podnikania bolo zarobiť na DPH. Ale celková otázka je, kde Ladislav Bašternák zobral peniaze na svoje investície, keď jeho firmy boli kontinuálne extrémnym spôsobom stratové? Odkiaľ mal zdroj peňazí, či mu niekto požičal a či nejaká firma Ladislava Bašternáka vyplácala nejaké peniaze, nejaké finančné plnenie ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi. Ďakujem.

 • Myslím, že je úplne evidentné, že tento typ debaty, ktorý v parlamente vedieme, má za cieľ, a tak, ako som počul mnohé faktické poznámky, odvrátiť pozornosť. Tak skúsim teda povedať, že sedíme tu kvôli zlyhaniu ministra vnútra, ktorý kryje daňového podvodníka. Je iba úsmevné, resp. je veľmi dôležité povedať, že toto krytie a motivácia toho krytia je veľmi vysoko, pretože v byte toho daňového podvodníka býva premiér tejto krajiny Robert Fico. Preto bolo veľmi dôležité aj názorne ukázať, čo znamená, keď minister vnútra povie, že nič sa nestalo, pretože vtedy bola doba cashu a niekto, neviem koľko, vyše 20 igelitiek alebo tašiek cashu peňazí musel priniesť a zaplatiť za tieto byty. Myslím si, že ľudia aj v duchu tejto debaty sú klamaní a preto by mal byť minister vnútra na tejto schôdzi odvolaný.

  Navyše chcel by som aj jeho samého vyzvať, pretože tá váha tých argumentov je naozaj ťažká, ten podvod nie je tak zložitý a chcem ho vyzvať, aby sme tu nemuseli sedieť a hovoriť o evidentných veciach, aby sa svojej funkcie jednoducho vzdal. Urobí dobre, ak vstúpime do predsedníctva Rady EÚ bez toho, že budeme mať ministra vnútra, ktorý kryje daňového podvodníka, toho podvodníka, ktorého v byte býva premiér tejto krajiny.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec, jeden slovenský spisovateľ Jozef Ignác Bajza napísal román, že René mládenca príhody a skúsenosti. Vy ste nám tiež porozprávali mnohé vaše príhody a skúsenosti aj zo stretnutia s pánom ministrom Kaliňákom, niektoré boli pútavé, niektoré menej a snažili ste sa ich aj citovo podfarbiť. Len potom, čo vás poznáme, mi je čudné, že ste ešte vôbec nepredložili žiadny obrazový alebo aspoň minimálne zvukový záznam zo stretnutí s pánom ministrom vnútra Robertom Kaliňákom.

  Pán poslanec, mrzí ma, ale viackrát ste klamali vo svojom vystúpení či už na maličkostiach alebo na veľkých veciach, neviem, či úmyselne alebo jednoducho z neznámych dôvodov, nechám to na vašom svedomí a na úsudku občanov Slovenskej republiky. Na tých maličkostiach. Napríklad tvrdili ste, že bol odsúdený za úplatkárstvo - za jabĺčka, víno - nejaký futbalový tréner z Dunajskej Stredy. Nebol to žiaden futbalový tréner, bol to funkcionár Slovenského futbalového zväzu Vladimír V.

  Zrazu bez akéhokoľvek dôkazu ste obvinili ministra vnútra Kaliňáka z toho, že je spolumajiteľom bytového domu Bonaparte. O chvíľu ste prišli s inou hypotézou, že kvôli tomu, že nejakým spôsobom chráni pána Bašternáka, tak ako províziu alebo úplatok dostal jeden z bytov v tomto bytovom dome Bonaparte. Takže protirečíte si. Sú to dve hypotézy postavené na vode.

  Poviem vám logiku vášho uvažovania. V roku 2011 bolo na vratke DPH istému podnikateľovi vrátené 3,6 milióna eur za vlády Ivety Radičovej a ministrom vnútra bol pán Lipšic. Podľa vašej logiky by som ho mal obviniť z toho, že on je za to zodpovedný. To je vaša logika, moja nie.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec, mňa sa viacerí novinári pýtali, že keď som odchádzal od pultu, čo sa ma pýtal minister Kaliňák. Tak sa ma pýtal, že aký mám ten úradný záznam, nech mu ho ukážem. Hovorím mu: "Veď ty ho máš." Hovorí: "Však áno." Lebo pán prezident Gašpar, policajný, už od včera prehľadal celé prezídium, čo majú potencionálne na Bašternáka.

  Prečítam vám jedno uznesenie, ktoré navrhol pán poslanec Mečiar pred ôsmimi rokmi, keď sme odvolávali ministra Harbina za prepis Sadiki - Harabin. Navrhol, aby parlament schválil, a vtedy to skoro schválili, že tento dokument sa opiera o listiny, o ktorých je dôvodné podozrenie, že sú falzifikáty a majú slúžiť len na ďalšie znevažovanie člena vlády a spochybňovanie plnenia jeho funkcie.

  Prečo to hovorím? Zrejme pán minister Kaliňák bude tvrdiť za chvíľku, že aj tento úradný záznam je falzifikát. Ja mám aj informáciu o tom, že na hliadku bol vykonávaný pomerne veľký nátlak, aby minimálne z úradného záznamu odstránili zmienku o plukovníkovi Olekszymu. Ale vieme veľmi jednoducho problém vyriešiť. Ja vyzývam pána ministra Kaliňáka, aby zbavil obidvoch členov hliadky mlčanlivosti, aby mohli prísť vypovedať či na parlamentný výbor alebo, ak by to bolo možné, aj dnes do pléna, kde je pravda, ako sa skutok stal, čo je pravdivý dokument a čo je falzifikát. A pokiaľ sa nemáme čoho báť, teda ak sa nemáme báť pravdy, tak si myslím, že by tomu mal vyhovieť.

  Vieme, ako dopadlo uznesenie ohľadne falzifikátu prepisu Sadiki - Harabin. Bola potvrdená jeho pravosť a potom už v parlamente uznesenie neprešlo. Myslím si, že pán minister Kaliňák sa učí od svojho predchodcu pána exministra Harabina, aj keď dnes asi dobré vzťahy už nemajú, ale myslím si, že ak sa pravda hľadá, dá sa nájsť. Aj dnes môžu prísť členovia hliadky, odvážni, ktorí tento prípad zdokumentovali a povedať nám pravdu.

 • Ďakujem vám veľmi pekne za slovo. Pán poslanec, ste v parlamente šesť rokov a za tých šesť rokov sme vo vašich vystúpeniach počuli naozaj veľmi veľa rôznych krivých obvinení, rôznych osobných invektív na poslancov, nielen na poslancov, ale aj na ich, na ich rodiny a nebolo tomu tak ani v tomto vašom poslednom vystúpení. V tých vystúpeniach, ktoré máte, uvádzate rôzne konštrukcie a aj v tomto vystúpení tá jedna z tých konštrukcií bola, že prečo potrebuje byť minister vnútra Kaliňák do roku 2020? Že kvôli kauze Kovošrot z roku 2000, aby mohol všetky veci poupratovať a aby sa žiadnym spôsobom táto kauza nevyšetrila. Ako, veď o tom, kto je minister vnútra, o tom, ako sa skladá vláda, rozhodujú voliči, rozhodujú občania. Však aj, veď aj v roku 2010 nebol pán minister vnútra, teda Robert Kaliňák nebol ministrom vnútra, čiže to je čo za konštrukciu, že on musí byť do roku 2020 ministrom, ministrom vnútra, aby takéto veci riešil a aby sa ochránil?

  Ďalšou takou konštrukciou v tom vašom vystúpení bolo, že máte svedka, kľúčového svedka, ktorý chce nejakú ochranu, ktorý chce hovoriť o tom, že 4 milióny eur úplatkov dostal SMER a strana MOST - HÍD. Teda nech ten človek ide vypovedať normálne pred orgány činné v trestnom konaní a nech to povie. To je jeho povinnosť, to je povinnosť každého občana tejto krajiny, tejto republiky, ak nejaké takéto veci vie, tak má tieto veci povedať pred orgánnmi činnými v trestnom konaní.

  A ešte raz k tým osobným invektívam. Naozaj, ako tu v parlamente, dobre, máme imunitu, ale myslím si, že na pôdu parlamentu nepatria žiadne osobné invektívy a ani nejakým spôsobom spomínanie rodiny pána ministra Kaliňáka.

 • Ďakujem. Ešte predtým, než pán poslanec Matovič dostane slovo, procedurálny návrh. Pán poslanec Matovič nechce reagovať, on chce vystúpiť v rozprave. Požiadal o vystúpenie v rozprave.

  Takže procedurálny návrh, pán poslanec Viskupič.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Myslím si, že dlhodobo sa snažíme ohlásiť v tomto pléne, že odtiaľto ide internetový stream. Opäť mám, asi 27 ľudí napísalo, že opäť je prerušovaný stream, zrovna, čuduj sa svete, pri vystupovaní opozičných poslancov alebo predkladateľov tejto schôdze. Chcel by som poprosiť vedenie Národnej rady, myslím, že to nestojí malé peniaze, aby sme odtiaľto a ľudia mohli sledovať záznam, aby už konečne bol zabezpečený dôstojný prenos rokovania pléna Národnej rady. Ja teraz len plním povinnosť, ktorú som sľúbil, a to je, že oznamujem to, vážený pán predsedajúci, aby ste s týmto urobili nápravu, pretože online stream opäť hapruje. Ďakujem.

 • O sedemnástej bude poslanecké grémium, takže určite to tam otvoríme.

  Nech sa páči, pán poslanec Matovič.

 • Som sa rozhodol, pán predsedajúci, počujete ma? Rozhodol som sa radšej takto krátko vystúpiť, lebo nedokážem v tých dvoch minútach zareagovať na všetkých.

  Pán Bagačka, hovoríte, že sme sa pri tom usmievali, že však osemtisíc, to neni obyčajná lavička, to sú také špeciálne za osemtisíc a prečo my by sme si to nemohli dovoliť, však ľudia ma zvolili znova za primátora. No áno, lebo urobiť takýto kšeft, to nebolo na úkor vlastne Hnúšte, to bolo na úkor Slovenskej republiky. Lebo Hnúšťa, áno, má lavičky, má zrekonštruované námestie, lavička za osemtisíc, drevená lavička, nehnevajte sa, môžte ma presviedčať o čomkoľvek, o tomto nikdy ma nepresvedčíte. Osemsto eur by som ešte jako tak bral, že si tam niekto dá, nejaký architektonický návrh si tam vyúčtuje, ale nie osemtisíc, čistá zlodejina.

  Pán Kvorka, keď hovoríte, že pán minister vnútra má vašu podporu, je to úplne prirodzené. Vytiahol vás z basy za to, čo ste spáchali, logicky má vašu doživotnú podporu, to je úplne normálne.

  Na pána Čaploviča myslím si, že nemá zmysel v jeho veku už reagovať.

  Pán, pán Číž. Nejste tu, ale keďže to bolo už opakované, a ste tu, stalo sa to aj mne aj druhým ľuďom, tu opakovane vstupujete do svedomia a hovoríte charakter, necharaker a chrapúnstvo a podobné slová používate. Ja vám poviem jeden príbeh. O tomto príbehu som sa dozvedel v Ikei, v jedálni, kde ku mne si sadla taká staršia babička a hovorí, že prosím vás pekne, keď niekedy znova tam bude, vtedy bol podpredseda ešte Národnej rady, myslím teda, že to bolo tým pádom v tom predošlom volebnom období, keď tam znova ešte ten Číž bude niečo hovoriť, skúste sa ho opýtať alebo povedzte mu jeden príbeh o mladom chlapcovi, ktorý pracoval ako brigádnik v sťahovacej firme. Pri tom, ako pracoval v sťahovacej firme, no podarilo sa, že urobil dcére tých majiteľov, u ktorých sťahoval, bábo. Potom sa k tomu dieťaťu nechcel priznať. Potom ho áno, dala ho na súd, určovalo sa otcovstvo, roky sa to naťahovalo. Keď súd určil to otcovstvo, prikázal platiť alimenty, tak alimenty neplatil. Silou mocou sa chcel z toho vymaniť, silou mocou. Potom, keď to dieťa, tá jeho dcéra, ktorá medzičasom, a to je na tom najsmutnejšie, bola hluchonemá a je hluchonemá, keď ho ako osemročná stretla v potravinách v jednom mestečku, kde býva, tak mama jej povedala, že to je tvoj otec. Tak išla za tým otcom, potiahla ho za niečo, čo mal že oblečené a povedala mu, že tato. Hluchonemé dievča si predstavte, ako rozprávajú tieto deti. A ten jej tato sa na ňu otočil: "ja ťa nepoznám" a išiel preč. Takýto charakter tu dnes sedí v tejto rokovacej sále.

 • Chcem poprosiť, každý poslanec vystupujúci, končím možnosť nahlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Pán poslanec Šuca.

 • Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Pán poslanec Matovič, to, čo ste teraz predviedli, sa nedá nazvať nijako inak, ako bezprecedentné dramatické chrapúnstvo a svinstvo.

 • To, čo ste teraz predviedli, tým ste iba potvrdili, že ste človek bez absolútnych škrupulí a nevyznávate absolútne nič, žiadne hranice slušného správania, žiadne hranice korektného politického súboja, prosto nič. Myslím si, že v tomto pléne nesedí väčší chrapúň, ako ste vy.

  Ale keď vy ste dali príbeh, aj ja dám príbeh. Jedna pani v Poprade, a ona mala syna, ktorý dva mesiace u vás pracoval a roznášal ten váš plagiát, ten plátok, ktorý tlačíte do schránok domov a bytov. Robil dva mesiace a odišiel od vás bez zaplatenia mzdy. To je odkaz pre vás od tej pani, ktorá ma stretla. Ďakujem za pozornosť.

 • Pán poslanec Matovič s reakciami na faktickú poznámku.

 • Takže, pán Šuca, na rozdiel od vás ja mám kontakt na tú babičku, ktorá mi celý tento príbeh vyrozprávala a ktorá je ochotná kedykoľvek prísť a svedčiť o tom, koho máte v svojich radoch a kto nám tu káže o morálke a charaktere. Za 19 rokov, čo ja na svoju živnosť alebo naša rodinná firma zamestnávala kolportérov, som nemal ani jeden jediný usvedčený alebo dokázaný nejaký spor, že kde by sme niekomu nevyplatili za roznášanie novín mzdu. A to boli desiatky tisíc kolportérov, ktorí tie noviny roznášali. Takže vyprosím si takéto špinavé podlé klamstvá tu šíriť.

  A keď ako poviem, že vlastne na tej vašej reakcii chcem poukázať na to, že ako ste zvrátený, ako hlboko ste klesli, kde ste nechali vaše svedomie, keď vy nazvete bezprecedentné dramatické chrapúnstvo a svinstvo to, (reakcia z pléna) keď tu poviem skutočný príbeh vašeho poslanca. Príbeh, za ktorým si žena, ktorá to povedala, ktorá bola osobnou priateľkou matky toho dieťaťa, ktorá si za ním stojí a nedokázala sa na to pozerať, že tu niekto káže o morálke, kto je od samého, samej hĺbky svojej duše nemorálny. A keď vy obhajujete vlastne človeka, ktorý je absolútny chrapúň a vašimi slovami je, predvádzal alebo urobil chrapúnstvo a svinstvo a keď vy obhajujete tohoto človeka a toho, kto na to upozorní, nazývate chrapúňom a svinstvom, tak zamyslite sa sám nad sebou. Nie poukazovať na zlo je zlé, ale páchať zlo. Ja som poukázal na človeka, ktorý pácha zlo a bezhanebne tu káže o morálke.

 • Ďakujem. Každý poslanec vystupujúci v rozprave má právo použiť rekvizity tak, ako bolo použité. Ja teraz poprosím pánov poslancov, aby, aby odpratali tie rekvizity z rokovacej sály.

 • Hlasy z pléna.

 • Dobre, vyhlasujem prestávku do, do 15.45, respektíve vyhlasujem prestávku do 16.00.

 • Krátka pauza.

 • Teda budete súhlasiť, tak tá pauza nemusí byť tak dlho, keďže pán poslanec to dáva preč, takže do odstránenia týchto rekvizít a budeme pokračovať, aby sme zbytočne nestrácali čas.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Ďakujem. Takže budeme... Poprosím pána navrhovateľa, aby sa posadil na miesto určené pre navrhovateľa. Poprosím spravodajcu, aby zaujal miesto určené pre spravodajcu.

  O slovo požiadal minister vnútra Robert Kaliňák, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy a páni, dovoľte mi, aby som sa aj ja vyjadril k tejto schôdzi, keďže predovšetkým ide o návrh poslancov na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra, teda mne.

  Aj v priebehu dnešného dňa som naozaj rád, že sme ešte stále krajina, ktorá má rozvinuté demokratické pravidlá a že od roku 1990, teda od prvých demokratických volieb o zložení parlamentu a o zložení vlády tejto krajiny rozhodujú jej občania a nie úzka skupina samozvaných vševedkov, ako to bolo v časoch komunizmu. Aj približne pred tromi mesiacmi voliči opäť rozhodli, že vládu bude zostavovať strana s najväčšou podporou spolu so stranami, ktorým záleží na budúcnosti Slovenska predovšetkým v súčasnom turbulentnom období bezpečnostných výziev či už nekontrolovanej, nelegálnej migrácie, nárastu extrémizmu a podobne. Dôvera občanov v demokratickej spoločnosti je najdôležitejším kritériom pre politika a preto som rád, že už štvrté vyslovovanie dôvery občanmi, teda štvrté parlamentné voľby som získal druhú najväčšiu dôveru občanov a naposledy ich bol viac ako 350-tisíc. Tento výsledok naozaj prijímam s pokorou, ale aj s veľkou radosťou, že moja práca bola ocenená tými najpodstatnejšími kritikmi, a teda voličmi. Na to sa v tejto sále veľmi často zabúda. Ešte raz aj touto cestou sa im chcem poďakovať za vyslovenú dôveru.

  Na druhom mieste je, samozrejme, dôvera demokraticky zvolenej parlamentnej väčšiny, ktorá je základom fungovania v demokratickej spoločnosti, a to sa naozaj stalo pred 42 dňami. Naozaj ešte raz pekne ďakujeme aj kolegom z vládnej koalície, že podporili programové vyhlásenie, ktoré stanovuje úlohy, ktoré majú jednotliví ministri plniť. V prípade neplnenia týchto úloh sa, samozrejme, vystavujú k strate tejto dôvery, ale naozaj, v tomto prípade sa vyslovuje nedôvera už po 42 dňoch a musím sa priznať, že v tých 42 dňoch sa naozaj nedajú zvládnuť všetky úlohy, ktoré sú v programovom vyhlásení. Je to ale naozaj prvýkrát po 25 rokoch demokracie na Slovensku, kedy v takom krátkom období, ešte počas úvodných 100 dní, sa takáto schôdza zvoláva a dokazuje to teda, že nejde o skutočné problémy občanov, ale ide o čisté politikárčenie a ide o vytĺkanie politického kapitálu a vybavovanie si osobných účtov, čo sme tu mali práve v posledných minútach možnosť vidieť.

  Bohužiaľ, doba je až príliš vážna pre Slovensko, ale aj pre celú Európsku úniu, aby sme s vami túto hru hrali. Už o menej ako mesiac preberieme predsedníctvo v Európskej únii a úlohy, ktoré pred nami stoja, sú naozaj ťažké a hlavne pre budúcnosť Slovenska rozhodujúce.

  Pred voľbami ste hovorili, že sa s problémom migrácie vytĺka politický kapitál. Musím vám ale povedať, že situácia je omnoho zložitejšia, ako by sa nezainteresovanému mohlo zdať. Slovensko bude mať na stole ako predsedajúca krajina veľmi veľa závažných návrhov, s ktorými aj táto sála ešte pred niekoľkými mesiacmi nesúhlasila. Budeme mať na stole pevné prerozdeľovacie kvóty, budeme mať na stole pokuty za neodobratie migrantov, budeme mať na stole viacero problémov. Pôvodne sme si mysleli, že bude možné tieto veci rozložiť a tak v podstate získať čas. Ale ešte minulý týždeň na rokovaní s komisiou bolo oznámené jasne, že tento balík na rokovanie musí ísť ako celok a musíme o ňom rozhodnúť. Ak chce Slovensko do budúcna byť takou krajinou ako dnes, musíme aj my ponúknuť kompromisné riešenia aj v týchto otázkach. A na to je nevyhnutné, aby predstavitelia vlády, ale aj parlamentu mali možnosť cestovať, hľadať kompromisy, získavať podporu od ostatných štátov a naozaj hájiť záujmy Slovenska.

  Namiesto toho sme prítomní na schôdzi, ktorá má hlavne účel vybavovať si osobné účty pána Matoviča so mnou, pána Lipšica so mnou a všetkých ostatných so mnou. Má za účelom, samozrejme, čo najviac a v najväčšom rozmere pošpiniť súčasnú vládu, jej koaličných partnerov, dovolávať sa svedomia a podobných vecí, samozrejme za prítomnosti absolútnej amnézie na dobu, kedy fungovali ako vládna koalícia.

  Musím povedať, že v tejto sále sa v tejto chvíli nachádza 34 prokurátorov a sudcov, ktorí už všetko vyšetrili a o všetkom rozhodli. Ale ich povolanie nové, do ktorého sa postavili, je naozaj veľmi selektívne. Je selektívne len voči tým informáciám, ktoré sa im hodia a tým informáciám, ktoré potrebujú použiť.

  Poďme ale k samotnému návrhu. Samotný návrh vo svojej prvej strane, ktorá sa zaoberá mojou úlohou, je naozaj schizofrenický. V prvom odseku sa kritizuje, že som náležite nezasahoval do vyšetrovania, že som zasahoval málo. V druhom odseku sa zase hovorí, že zasahujem veľa. Z toho sa naozaj nedá vybrať. V každom prípade ale platí, že tieto dva problémy tým pádom sa negujú, a teda, ak je pravda, aspoň základné matematické pravidlo, tak potom platí, že ten návrh nemá žiadne dôvody.

  Poďme ale poporiadku k tým, ktorí majú právnické vzdelanie, ale aj ostatným poslanom určite nemusím predstavovať čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý hovorí jasne, že minister môže robiť len to, čo mu ukladá zákon. A trestné konanie sa riadi Trestným poriadkom a ten jasne stanovuje aj to, kto sú orgány činné v trestnom konaní. A podľa Trestného poriadku je to jedine prokurátor a vyšetrovateľ alebo policajt - poverený. A tak to vlastne naozaj platí. Áno, v Trestnom poriadku sa aj vyskytuje slovo minister vnútra a dokonca sú mu pridelené aj konkrétne úlohy, ktoré si dovolím zacitovať. Je to § 110, podľa ktorého minister vnútra má určiť útvar policajného zboru, ktorý vykoná zámenu obsahu zásielok. Podľa § 485 ods. 1 určiť útvar policajného zboru, ktorý prevezme osobu vydávanú z cudziny. Tak isto § 485 ods. 3 určiť útvar policajného zboru, ktorý vykoná prevoz osoby územím Slovenskej republiky, § 485 ods. 4 určiť útvar policajného zboru, ktorý vykoná tiež odovzdanie a vrátenie vecí. A na záver § 550, ktorý hovorí, že minister vnútra určí útvar na prevzatie a vrátenie veci odovzdanej z cudziny na žiadosť slovenských orgánov a ak nie je vec možné alebo vhodné zaslať poštou, ako aj prevoz vecí územím Slovenskej republiky na žiadosť cudzích orgánov.

  Toľko kompetencie ministra vnútra v rámci Trestného poriadku. Je teda jasné aj zo zákona, ale aj zo všetkých príbehov, že jednoducho minister nemôže a nezasahuje do vyšetrovania, jednoducho na to nemá žiadne oprávnenia. Jediný, kto dozoruje trestnému konaniu, je prokurátor a ten, kto spolupracuje s prokurátorom na vyšetrení, je vyšetrovateľ. A tí sú podľa našich pravidiel a našich zákonov nezávislí. A sú to naozaj jediné dve osoby v tomto štáte podľa našej ústavy, ktorí môžu vyšetrovať. Sú to jediní dvaja.

  Ak teda sme hovorili o kompetenciách, potom sa pozrime na chvíľku na kompetencie prokurátorov - v yžadovať od policajtov spisy, dávať im záväzné pokyny, zúčastňovať sa na pokynoch, určovať, akým smerom majú viesť vyšetrovanie a mnoho ďalších oprávnení. Nepripomína vám to niečo aj z dnešnej schôdze, že vlastne všetci páni poslanci sa postavili do polohy prokurátorov? A z môjho pohľadu aj do polohy sudcov, pretože už vyniesli rozsudok a všetkých odsúdili.

  Už na začiatku som naznačil, že táto schôdza má svoj jasný účel a posledné vystúpenie poslanca Matoviča to iba potvrdilo. Potvrdili to aj predchádzajúce vystúpenia, a teda vlastne určité znásilnenie vyjadrení, ktoré som povedal. A tie vyjadrenia boli jasné a ja ich tu veľmi rád zopakujem. Na otázku novinára, ktorú zásadne neuverejňujete, čo hovoríte na obvinenia na vašu osobu v súvislosti s kauzami DPH, som jasne povedal, že sú vymyslené. Lebo vymyslené sú. A doteraz zo všetkých vystúpení som ani žiadny nie dôkaz, ale ani indíciu nepočul o tom, akým spôsobom som mal zasahovať, akým spôsobom som mal ovplyvňovať, alebo akým spôsobom som mal niečo nevyšetriť alebo brániť šetreniu. Dokonca tu boli aj citovaní vyšetrovatelia. Nepamätám si, kto to povedal, ale ja som čítal ten článok, ten rozhovor, kde povedal jasne, dnes už, tuším, pán asistent pani podpredsedníčky Nicholsonovej, že nikto naňho žiadny tlak nevykonával. Je to v tom rozhovore s novinármi, že žiadny nátlak zo strany nadriadených, ako má viesť vyšetrovanie alebo podobne, nebol, no lebo nemohol byť, pretože je nezávislý. A to povedal ten vyšetrovateľ. Neviem, odkiaľ zobrali tú vetu, ktorú tu citovali, ale je zjavné, že viaceré veci, ktoré tu dnes odzneli, sú nielen prekrútené, ale dokonca naozaj úplne vymyslené. A taký prípad, ktorý už aj mal svoju obranu, je podobný prípad aj pána Lipšica, ktorý tu dnes hovoril.

  Pán Lipšic, áno, máte pravdu. Ten úradný záznam, ktorý ste tu predniesli, som sa pýtal, aby som sa naňho pozrel hlavne z dôvodu, či má svoje základné náležitosti, ktoré má mať a teda či je podpísaný, či je opečiatkovaný a či je to normálny úradný záznam. A naozaj, dostal som ešte jeden úradný záznam, ktorý tentokrát pochádza naozaj zo spisu. Medzi týmito dvomi úradnými záznamami je jeden základný rozdiel. Do prvej strany dokonca, kde sa vyjadruje pán Bašternák, že aby robili, čo treba, je totožný. Potom však zrazu pribudol celý odsek, ktorý už hovorí o nátlaku, o telefonátoch, menuje ľudí. To všetko sa v druhom úradnom zázname nenachádza. Tento úradný záznam, ktorý mám ale v rukách, ktorý tieto časti nemá, je však aj oboma policajtmi podpísaný, aj opečiatkovaný a je súčasťou normálneho spisu. Je to určitým spôsobom dôkaz toho, že sa neštítite ničoho. Ani práce s materiálmi, ktoré sú pozmeňované, ani práce s materiálom, ktoré sú falzifikované a keďže ste už počuli, keďže som to už poslancom hovoril, že ten dokument má nejaký problém, tak už ste sa stihli sám seba obrániť a vymyslieť si k tomu adekvátny príbeh.

  Ale toto je skutočne jeden z krásnych dôkazov, ako naša opozícia funguje. Nikdy si žiadne informácie nepreverí, nikdy sa na žiadne informácie nepýta, vždy vie všetko najlepšie a je 100-percentne presvedčená, že to, čo oni hovoria, je tá jediná pravda, ktorú majú.

  Nikdy som nespochybnil existenciu káuz. Nakoniec obidve sa vyšetrujú. Jedna dokonca deväť rokov alebo osem. Toto sú všetko prípady, ktoré sa šetria. Vznikli pochybnosti ešte pred vznikom vlády, ja neviem, tuším, 16. marca dal špeciálny prokurátor pokyn na to, aby sa vo veci začalo šetriť, začalo sa trestné stíhanie, rozšírilo sa stíhanie na celý rok. Ale je to presne ten špeciálny prokurátor, sú to presne vyšetrovatelia policajného zboru, ktorí sú tí jediní, ktorí môžu v tomto prípade na Slovensku vyšetrovať. Nie som to ja, ani nie ste to ani vy. Ale tu sa nič iné nerobí posledné dve hodiny okrem úplných klamstiev a nezmyslov, ku ktorým sa postupne, samozrejme, dostaneme. Ale sa jasne vyšetruje a vznáša sa jasná vina. Sú podozrenia? Tak to treba vyšetriť. A už som viackrát aj v tejto sále povedal, že všetky veci, do ktorých sa politici namočili v rámci vyšetrovania, dopadli vo vyšetrovaní veľmi zle. Práve preto, že rozprávali veci, ktoré nemali. Či už je to otázka, či už je to otázka vyšetrovania kauzy Daniela Tupého, či je to otázka vyšetrovania vraždy Ernesta Valka. To sú všetko veci neobjasnené práve preto, že politici začali zasahovať do týchto, do týchto káuz. To je celý problém.

  A práve preto si dlho dávam pozor poučený aj jednou skutočnosťou, ku ktorej sa ešte dostaneme, áno, a volá sa Hedviga Malinová, že zásadne osem rokov k žiadnym vyšetrovacím kauzám nevystupujem. Uvádzajú ich vždy príslušní vyšetrovatelia, uvádzajú ich vždy príslušní, keď už odchádzate, pán Lipšic, a idete si to preveriť, idete si to preveriť, poprosím vás, zistite si, aká bola naozaj skutočnosť oproti tomu, (reakcia z pléna) jasné, aká bola naozaj skutočnosť, ako ste hovorili.

 • Reakcia z pléna.

 • Pretože toto nebola pravda, ako mnoho ďalších vecí nakoniec.

  Faktom zostáva, že práve preto si dávam extrémny pozor na to a mnohokrát sú aj novinári prekvapení, že nemám informáciu o niektorých kauzách. Nemám, nechcem mať, pretože to nie je moja úloha. Sú bývalí ministri, sú bývalí, aj boli, ktorí mali prehľad o všetkom. O všetkých zločincoch, o všetkých podozrivých, každé jedno meno ovládali, do každého spisu by vedeli citovať. Len to je práve ten problém, prečo na Slovensku riešime, že máme všetkých odsúdených. Už nám nestačí povedať pravdu taká, aká je a popísať skutočnosti, ako je v prípade týchto dépehačiek. Taký je fakt, taký je stav. Nech sa páči, vyšetrite to.

  A určite budem prvý, ktorý bude nabádať, že nech sa páči, až budete vyšetrovať, budete v nejakých skutočnostiach, prosím, informujte verejnosť, keďže sú niektoré kauzy mediálne, je dôležité, aby na záver vznikli informácie o vyšetrovaní bez ohľadu na to, ako vyšetrovanie dopadne. To je osobitný prípad kauzy Gorila. Mám eminentný záujem na tom, aby všetky výsledky vyšetrovania boli nakoniec zverejnené, či už bude záver taký alebo onaký. Je dôležité, aby sme o nich mohli hovoriť práve preto, lebo sú súčasťou našej politiky. Ale v prípade Gorily, je zase ten prípad. Dneska tu viackrát bolo zaznené: som zodpovedný za to, že sa Gorila nevyšetrila. Ale ja ju nevyšetrujem. A od prvého stretnutia s tímom Gorila na začiatku môjho funkčného obdobia v roku 2012, kedy som povedal: "budete mať všetko, čo potrebujete na to, aby ste mohli fungovať", dostávali adekvátne finančné hodnotenia, všetky ostatné veci, som sa s tímom úmyselne nestretol, lebo nechcem žiadne informácie z tohto spisu mať. A tak to platí vo všetkých prípadoch. A to platí aj o tomto prípade, že v žiadnych z tých vecí, ktoré ste tu dnes povedali, ste neuviedli ani indíciu - a ani nemôžete uviesť, lebo neexistuje -, že by som s niekým hovoril, že by som na niekoho vplýval, že by som akýmkoľvek spôsobom zasahoval.

  A nehnevajte sa, je demokratické právo, aby voči vymysleným obvineniam voči mojej osobe som mal právo povedať, že sú vymyslené. Či mám byť ticho? Či je potrebné ma umlčať? Lebo to je druhý hlavný dôvod tejto schôdze v skutočnosti - je veľký problém a veľký strach poslanca Matoviča.

  Odkedy toto všetko začalo? Odkedy tieto veci proste začali? Od momentu, kedy sám nezvládol vlastnú kauzu. Kedy sám dal trestné oznámenie v súvislosti s odpočúvaním Rada Procházku a kedy vlastne prišli na stôl tie témy, ktoré sa tam riešili, či dával alebo nedával po 50 % také zľavy alebo nezľavy s DPH, bez DPH. A jednoduchú vec urobila polícia a vyžiadala si účtovníctvo. A pán Matovič päť mesiacov ho nebol schopný polícii odovzdať napriek tomu niekoľkým výzvam. A dneska tu hovorí, že on predsa všetko účtovníctvo odovzdal. Veď ale dva roky tam predsa nie sú. Tie rozhodujúce. Tie, na základe ktorých je vlastne podozrivý z toho, že urobil daňový únik. Nie jeho kamarát, nie blízky, nie tretia osoba, koho nikdy nevidel, ale on sám je z toho podozrivý. A práve toto je ten hlavný problém.

  A prečo je vlastne pán Matovič a pán Lipšic v konflikte záujmov? Pretože pán Lipšic je jeho právny zástupca. Ako taký obhajuje svojho klienta a snaží sa urobiť všetko pre to, aby zastrašili policajtov, čo s nimi oni urobia, keď budú takto robiť, znehodnotili dôveryhodnosť ministerstva vnútra, samozrejme na čele s jej ministrom. Všetko len preto, aby mohli vyzerať ako politickí martýri a v podstate obete tohto politického režimu, ktorý tu bol nastolený, ako tí, ktorí sa chcú poistiť úbohému poslancovi, ktorý všetko dobre urobil a odviedol bohviekoľko daní. Asi odviedol. Ale podľa všetkého, čo sa stalo, asi mal odviesť viac. To je jednoduché.

  To znamená, pán Matovič, však ja som vám to povedal už viackrát a doteraz ste to neurobili, vy kľudne môžete požiadať o odtajnenie svojho daňového tajomstva, aby sa verejnosť dozvedela, kde je problém, aby sa všetci dozvedeli, kde je problém.

 • Reakcie z pléna.

 • Myslím si, že to je jedna z tých vecí, ktorá je dôkazom, že tie informácie sú ešte inakšie. A vy viete presne, možno aké. Ja neviem. Ale máte možnosť to všetkým ukázať, kde v skutočnosti bol problém. Ale to ste doteraz neurobili a tým pádom si myslím, že je to jasné, pretože ak hovoríte, že ste ukázali všetko účtovníctvo, no viete, že ste za tie dva inkriminované roky účtovníctvo neukázali, že ste ho zničili. To, o čom tu častokrát hovoríte, kto-kde-čo prevádza. To presne ste spravili, zničili účtovníctvo, previedli firmu na bieleho koňa. Toto všetko ste spravili. Čiže z toho uhla pohľadu presne to slovenské porekadlo platí, a to ešte neskončilo.

  Pán Matovič bude, samozrejme, kričať viacej. Aj pán Lipšic bude kričať viacej. Ja sa ale čudujem naozaj a tuto to už hraničí trošku s veľkým problémom, ale nechcem byť veľmi osobný, pán Lipšic, ale ja určite rolu žiadnych právnych zástupcov neprijímam. Ja si uvedomujem, že som pätnásť rokov v politike a že som mimo práva už trošku dlhšie. Ale ja neviem, kde beriete v sebe tú ľudskú zodpovednosť preberať zastupovania ľudí a na druhej strane zároveň nebyť schopný ani vyhrať takú jednoduchú kauzu, ako je neplatnosť výpovede z pracovného pomeru pána Žarnaya.

 • Reakcia navrhovateľa: To som ho nezastupoval ja.

 • Reakcia navrhovateľa: Ale som ho nezastupoval ja.

 • Proste ja by som si nikdy, (reakcia navrhovateľa) tak ja som to z televízie pochopil, že to tak je.

 • Reakcia z pléna.

 • Reakcie z pléna: Nie. V pracovno-právnej veci nie. V ochrane osobnosti...

 • V ochrane osobnosti. To si ja rád kľudne pomýlim a tento drobný omyl si kľudne, kľudne priznám.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Poprosím vás, páni poslanci, keby ste nediskutovali medzi sebou. Ďakujem.

 • Ale mal by som problém už brať pod ochranu ľudí, ktorí proste naozaj majú problém. Nešťastných otcov, ktorým sa stali naozaj tragické príbehy len preto, aby som mal mediálnu popularitu. To je už vec, ktorá je naozaj trošku za hranu. A keď som povedal, že vaše prokurátorské schopnosti a zároveň sudcovské aj odsudzovacie sú naozaj selektívne, tak sú selektívne.

  Ďalším dôvodom, prečo tu dnes stojíme, je moje vystúpenie počas rokovania o vyslovení dôvery vlády. Ja rozumiem, že to bolo nepríjemné a z vašej strany je potrebné umlčať toho, kto vám nastavuje zrkadlo, ktorý vám nastavil zrkadlo z toho, že keď ste konať mali, ste nekonali, ktoré vám nastavilo zrkadlo, že vo veciach obdobných ste neurobili nič a teraz chcete prenášať zodpovednosť na druhých.

  Ja sa vrátim aj k tomu odpočtu, ktorý bol za vašej vlády. Ja si naozaj nemyslím, že vtedajší minister Lipšic by o tom mal vedieť. To nie je jeho úloha. A rovnako tak o tom nemám vedieť ani ja a ani neviem. Jednoducho to je úloha orgánov činných v trestnom konaní, aby takéto veci preverovali, nie ministra vnútra. A to je ten hlavný omyl vašej obžaloby v tom, že tlačíte a chcete ma odvolať za to, že dodržujem zákon a že do vecí jednoducho nezasahujem. A moje vyjadrenie, ktoré chcete použiť na to, že som sa chcel k tomu nejakým spôsobom vyjadriť, hrubo znásilňujete. Lebo inak to neviete povedať. Viete veľmi dobre a je vám to veľmi jasné, že som bránil to, že naviazanie tých káuz na mňa je jasne vymyslené. Všetky kauzy okolo mojej osoby v súvislosti s DPH sú vymyslené. A niektorým poslucháčom na Výbore Národnej rady pre obranu a bezpečnosť som aj tie inkriminované odposluchy prečítal. A myslím si, že jasne sú mimo toho, o čom sa hovorilo v tých ďalších obvineniach.

  Aj jedna aj druhá kauza existujú, aj jedna aj druhá kauza sa vyšetruje, ale robia ju tie orgány, ktoré ju robiť majú. A nikto nikoho neobhajuje. Zistené skutočnosti, budem prvý, ktoré budeme tlačiť, aby boli verejné. Aby tie veci mohli ísť von. Bol som za to už v prípade košických dépehačiek, aby aj odposluchy išli von. Časom pôjdu, je to zatiaľ živý spis. A určite v jednej chvíli budú môcť byť verejné, aby ste sa mohli pozrieť, na základe čoho ste vytvorili toto absurdné obvinenie. Niežeby som na absurdné obvinenia nebol zvyknutý, som v politike príliš dlho a to, čo predviedol pán Matovič, je naozaj hrozne vtipné. Akurát jedinú smolu mám, že som nebol ako Rado Procházka, že ma neodpočúval a že to nepustil, že tu nepustil tú pásku, pretože sám by bol zhrozený, čo jeho ústa hovoria. Máme? Treba ich pustiť. Výborne, tak sa teším. Tak sa teším. Potom určite to zachytí aj ten fakt, ako si ma prosil, či by sme s vami nevstúpili do koalície.

 • Reakcie z pléna. Smiech.

 • Povedal si, povedal si dve podmienky, pamätáš si na to? Povedal si dve podmienky a prosil si ma, aby som ti vybavil stretnutie s Robertom Ficom.

  Jednoducho, a to isté platí aj o tých dotáciách. To, a ja teraz naozaj hovorím, a ty to veľmi dobre vieš, však môžme ísť obidvaja na detektor, aj keď ten tvoj už raz vybuchol, tuším, čo som počul. Jedna dôležitá vec je, povedal si mi jasne, že si pripravený na to, že budete spolupracovať v otázke rómskej problematiky, máte skvelé nápady, máte výborného kandidáta, ale žiadaš, aby som ja za žiadnych okolností nezasahoval do dotačných schém, aby si tam nevidel korupciu. To bola hlavná podmienka tej dohody, (reakcia z pléna) len za tej podmienky.

 • Reakcia z pléna.

 • Aký je, aký je v tom rozdiel? To je to, že budete rozhodovať o všetkých tých návrhoch a dotáciách iba vy.

 • Reakcia z pléna.

 • Veď iste, však ani som nepreveroval, že čo. Všetky, všetky navrhoval.

 • Reakcia z pléna.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Chcem vás veľmi pekne poprosiť pri všetkej úcte, páni poslanci, pán minister veď, nejaká interakcia by tu naozaj nemala byť, si myslím, vy dokončite svoje a pánov poslancov poprosím veľmi pekne, nech sa hlásia do faktických.

 • Prepáčte, áno, ja sa ospravedlňujem. Prepáčte, odbočil som, máte pravdu. Na záver skončím s tým...

 • Rečník hovorí súčasne s predsedajúcou.

 • Na záver skončím s tým, že naozaj, aj tento príbeh, ktorý si porozprával, má veľmi ďaleko od toho, aká bola realita. Veľmi. Ako vo všetkých veciach, ktoré, pán poslanec, v tejto sále hovoríš. A čo je podstatné, že keď dôjdu argumenty, naozaj ľudí obviňuješ a snažíš sa proste ich nazvať všetkými možnými vetami a slovami. Hlavný problém je v tom, že nedokážeš poskladať vedľa seba nejaké pravdivé informácie a dôkazy, pretože keby si dokázal a neboli by to vymyslené, tak čo je hlavnou úlohou každého slušného občana Slovenskej republiky, do ktorej sa dostaneš? Dozvedieť sa o trestnom čine a podať trestné oznámenie. Keď sa vám, keď sa nechce podať to oznámenie na slovenské, kľudne aj na českú políciu. Mne je to jedno. Ale preto sa môžeme konfrontovať, že koľko trestných oznámení bolo podaných? Ja si teda nepamätám naozaj ani jedno v súvislosti so mnou. Čiže veľmi ľahko by som sa vrátil k tej selekcii, kedy sa nám niečo hodí a kedy sa nám niečo nehodí.

  Keď hovoríme o tom, že minister má alebo nemá zasahovať do trestných stíhaní, a ja do nich nezasahujem, a všetci to o mne veľmi dobre vedia, pretože nikdy som nebol schopný, aby som novinárov o niektorých veciach informoval, lebo som ich nemal. Poučenie je tou prvou kauzou, o nej sa môžem pobaviť, veľmi rád. Ale obvinenie tu dnes predstavuje človek, ktorý vďaka korupcii bol ministrom, to je to paradoxné. Jednoducho Daniel Lipšic vedel preukázateľne, pretože sa k tomu aj priznal, bol ministrom vďaka korupcii toho najhrubšieho zrna priamo v parlamente. Nikdy sme tú sumu nevyčíslili, za čo a za akých okolností, za aké ústupky tí poslanci hlasovali s vtedajšou vládnou koalíciou, ale faktom je, že aj sám potvrdil, že voči verejnosti má morálny dlh.

  Ako je možné, že človek, ktorý vedel, že je na funkcii ministra spravodlivosti, nie životného prostredia, nie dopravy, ale spravodlivosti vďaka korupcii, dneska si chce brať morálne právo, že on má tú pravdu a on je ten jediný, ktorý môže všetko urobiť. Potom, samozrejme, je otázka, a ja to opätovne nevyčítam, ja len tvrdím, že keď prišlo trestné oznámenie na podozrenie z manipulácie verejného obstarávania za 8 miliónov eur v prípade nákupu pištolí, kde bola tá známa scénka, keď naša slávna nezávislá transparentná strana Sloboda a Solidarita pozvala na strelnicu svojho chránenca, jedného z výrobcov zbraní, aj pána ministra vnútra, ktorý objektívne odmietal, pôvodne nechcel prísť, to mu nevyčítam za chybu, že tam išiel. A vtedy vlastne došlo aj k vyšetrovaniu tohto prípadu, odmietnuté bez vypočutia kohokoľvek to už bolo za tridsať dní. Možno to tak malo byť, možno to tak nemalo byť. Ja neviem, ja nie som prokurátor a sudca. Ak by som mal pochybnosti, tak by som možno dal trestné oznámenie, ale nedal som. Ja len hovorím o tom, že nedovolím si, na rozdiel od vás, ľudí odsudzovať len preto, lebo mám informácie, ktoré nie sú úplné, zlomené alebo čokoľvek. A hlavne v prípade mojej osoby, keď iba bránim to, že niekto si jednoducho vymýšľa moje napojenie na tieto veci.

  Ale takisto sú kauzy, ktoré sa zo zaujímavých dôvodov v nejakých časoch nevyšetrovali. Jedna z najväčších dépeháčkarských káuz v sume s 26 miliónmi sa začala vyšetrovať niekedy koncom roku 2009. V roku 2010 a 2011 bolo ticho. Hlavnou osobou, ktorá v tom vystupuje, je pán Klimek. Tak ja verím, že je to len menovec, preboha, lebo opätovne sme sa v tom začali stíhať až po roku 2012. Tiež neobviňujem niekoho, že dva roky v tom nekonal, lebo to chcel ututlať. Orgány konajú, ako konajú a platí prezumpcia neviny. Ja do toho zasahovať nebudem, ani som nezasahoval. A čo je dôležité, to, čo sa stále snažíte naznačiť, proste to nemá žiadnu matériu. A práve preto hovorím o tom, že je to čistokrvná pomsta za moje vystúpenie v rámci rokovania o programovom vyhlásení vlády a takisto snaha znedôveryhodniť políciu a šetrenie vášho vlastného prípadu. Preto hovorím, že ste v konflikte záujmov v tejto schôdzi absolútne, absolútne.

  No ale asi je taký najviditeľnejší prípad, kde opätovne platila selektívna, selektívna pamäť a teda nepamätám si žiadny zásah, bol prípad starostu Rače za KDH. Vtedy bol pán Lipšic ministrom spravodlivosti, možno vy noví si nepamätáte, o čo išlo. V tomto prípade išlo o vážnu korupciu. A čo sa v tomto prípade stalo počas vlády pravice? Počas tých, ktorí sú tak strašne spravodliví a všetko vyšetrujú, vrátane pána Lipšica. Stalo sa, že historicky, podľa mňa prvýkrát sa rozhodujúce odposluchy stratili. Na polícii sa jednoducho stratili dôkazy, aj sa vymazali. Zrazu neexistovali dôkazy o korupcii starostu za KDH. Asi vám bol blízky, keď bol KDH. Čiže by som mal asi hovoriť, že človeku blízkemu pánovi Lipšicovi zabezpečil zlikvidovanie dôkazov.

 • Reakcia navrhovateľa.

 • Boli ste minister spravodlivosti, pán Lipšic, a nič ste neurobili s touto kauzou, nič ste s tou kauzou neurobili. Ani ste nežiadali odvolať ministra vnútra, ani ste nezvolali mimoriadnu tlačovku a ani ste nezvolali mimoriadnu schôdzu.

  A na tej kauze samotné odposluchy neboli ten najväčší problém. Najväčším problémom tej kauzy bolo, že niekto vyzradil agenta a odpočúvané priestory pánovi starostovi a na dohodnuté stretnutie sa zrazu nedostavil. Sú to indície o ovplyvňovaní vyšetrovania? Sú to indície o ovplyvňovaní vyšetrovania v strane, v ktorej bol členom pán Lipšic? A bol vtedy minister spravodlivosti, ktorý mal dozerať na spravodlivosť. To je práve ten selektívny prístup k niektorým otázkam. Aj toto vlastne potvrdzuje fakt, že táto schôdza je naozaj iba o čistokrvnej pomste za to, že pán Matovič má pocit, že na základe môjho pokynu je prenasledovaný. A celé to začalo naozaj kauzou Belize, pretože jeho vyšetrovanie a jeho nekomunikácia s políciou a neodovzdávanie účtovníctva a vymýšľanie si, že on také nemá a proste je to komplikované nájsť, jednoducho on nevie vyhľadať tie faktúry, lebo ich je strašne veľa, veď dobre, začala práve vtedy. Zo zúrivosti a zo snahy, z tej nenávisti, ktorú nastal, tak vymyslel presne kauzu, kauzu Belize.

  A keď ste videli dnes všetky tie peniaze tu rozsypané, tak ste videli, hovorili ste, že dvanásť miliónov tam je, tak si predstavte, koľko by bolo 697, či koľko to bolo miliónov. Ako sa tam prevážali? Na plti? Do toho Belize. Jednoducho úplne vymyslená vec, nepotvrdená ničím. To, čo je najčastejší prípad, (reakcia z pléna) najčastejší prípad, najčastejší prípad pána Matoviča, je v tom, že obviní, ale žiadne dôkazy nemá. Povie, ale trestné oznámenie je biele, lebo tam nič nie je. Potom vytiahne kauzu, ktorú má pocit, že to je obrovská kauza. Tvrdí, že za toľko sa nakupovalo, za toľko sa predávalo. Tá kauza nebola kauzou práve preto, pán Matovič, že jednoducho náš nákup bol pod, tuším, o 20 % pod cenou internetovou, ktorá je všeobecne uznávaná ako vhodná cena.

 • Reakcia z pléna.

 • Áno, áno, pri jednom kuse, aj pri všetkých kusoch dokopy. A pán Matovič povedal, že sme ukradli 8 miliónov zo 7,9. Skutočne, to už chce veľký talent, neviem, ako sa to robí, aleže sme ukradli 8 miliónov zo 7,9-miliónového obchodu, ktorý sa vykonal a tvrdil, že sme taký malý obchod urobili len preto, pretože to bolo dva týždne po tom, čo to on zverejnil. Len si poplietol dátumy, že ten nákup sa vykonal, áno, dva týždne, v auguste to bolo niekedy, on to uverejnil 5. augusta, my nejakého 21. augusta, sa robil nákup, len my rok predtým, číže v roku 2014, nie v roku 2015.

  Myslíte si, že sa ospravedlnil, že sa pomýlil? Myslíte si, že toto obvinenie bolo, ale kde tie veci. To predsa nie je jeho štýl. Jeho štýl je proste chytiť kýbeľ blata, vyhodiť a spolieha sa na to, že napriek tomu, akokoľvek sa umyjete, to je staré slovenské príslovie, že keď vás holub označí, aj keď to vlastne umyjete, flek tam ostane.

  A to sú kauzy, ktoré tu boli spomínané aj dnes, príklad euro a výmenného kurzu. Jednoducho tí, ktorí sa tomu rozumejú, vrátane Európskej centrálnej banky, povedali jasne, že to nie je možné, pretože kurz bol oznámený v stredu, dodnes si to pamätám, mali sme zasadnutie vlády, keď zavolal šéf Európskej centrálnej banky predsedovi vlády a povedal: "Rada guvernérov sa dnes dohodla na kurze." My sme požadovali kurz 30, ja si to dobre pamätám, aby sa to ľahko prepočítavalo. Európska centrálna banka nám však nevyšla v ústrety. A prečo tá suma je taká známa? No preto, že to bola spodná hladina nášho fluktuačného pásma. My sme sa hýbali v rámci nejakého, neviem, či sa to volalo RM model, alebo RM2, alebo RMS2, tak nejak sa ten systém volal.

 • Reakcia z pléna.

 • Reakcia z pléna.

 • RM2? Pardon, ďakujem pekne pánovi poslancovi Klusovi. RM2 a kolísanie našej koruny, aby sme mohli vstúpiť do eura, musel byť presne v limite. Vrch si nepamätám a spodok bol 30,126. A práve k nemu už niekoľko týždňov smerovala Slovenská koruna, ktorá sa posilňovala práve v očakávaní, v očakávaní, že vstúpime do eura. A nikto z nás nevedel, kedy nám oznámia, že do eura vstupujeme. Keď už Národná banka Slovenska vyhadzovala všetky svoje rezervy, aby posilnila, aby teda oslabila korunu, aby sme neprerazili tú, ten, fluktuačné pásmo, pretože to by sme sa vlastne zbavili podmienky na vstup do eura, tak zasadla Európska centrálna banka a rozhodla o kurze.

  Ale už desať rokov v každom vystúpení bez konkrétnej znalosti budete rozprávať, že Počiatek vedel kurz - nemal odkiaľ, nie je guvernérom, ani ničím podobným - a že ho niekomu vyzradil. Bez akýchkoľvek dôkazov sa to stalo už kauzou, o ktorej už ani novinári nespochybňujú, že proste sa stala. Napriek tomu, že naozaj Európska centrálna banka, keďže sa nejednalo o naše orgány, prešetrovala túto informáciu a vedela, kedy a ako o kurze rozhodli. A práve preto tá vec zostala zametená. Ale už, samozrejme, flek ostal a už sa ho nikdy nezbavíte. A toto je presne ten váš prístup a vaša snaha dať určité slovné spojenia do života a budete o nich hovoriť.

  Pre každého je v podstate aj kauza Malinová taká istá. Každý z vás, koho sa opýtam, môžem vás sa opýtať, ak budete spolupracovať, pán poslanec Žarnay, povedzte mi, koľko polícia vyšetrovala kauzu Hedvigy Malinovej? Asi neviete číslo presne, všeobecne sa hovorí sedem rokov, že? Alebo osem. Vo všetkých novinách to nájdete a všetci to budete hovoriť. Pravda je taká, že polícia vyšetrovala kauzu Hedvigy Malinovej presne tri týždne. Ani o deň skorej, ani o deň neskôr, ani nikdy viac spis Hedvigy Malinovej na ministerstve vnútra nebol. Nikdy. Napriek tomu už ten flek po tom holubovi ostane, lebo snáď všetci budú hovoriť: "Kaliňák týral sedem rokov Hedvigu Malinovú." Prípad vyšetrovala prokuratúra bez prítomnosti polície naozaj sedem rokov a naozaj si myslím, že zbytočne.

  Ale keď si myslíte, pán Matovič, že bola taká nevinná a že si to teda naozaj nevymyslela, opýtajte sa pána Lipšica, prečo hlasoval vo vláde proti tomu návrhu? Možno vám to bližšie vysvetlí. Myslím si, že všeobecná dohoda aj s poslancami, (reakcia navrhovateľa) prosím?

 • Reakcia navrhovateľa.

 • No však, v poriadku. Pretože z môjho pohľadu som jasne aj poslancom MOST-u vysvetlil naše stanovisko. Tlačová konferencia sa odohrala preto, pretože sme boli všetkým, aj opozíciou vyzývaní, aby ju uskutočnili. Ak si vtedy prečítate články, tak sa dočítate, že noviny hovorili jasne o tom, že prečo sa Kaliňák k tej veci nechce vyjadriť. A bol tlak, aby sme sa vyjadrili. Že to nebolo šťastné? Neviem. Asi by sme to urobili dnes tak isto, keby ten tlak bol taký istý, tak urobíme takú istú vec. Fakt je ten, že z toho je otázka: mala byť stíhaná sedem rokov za vec tohto významu? To si myslím, že nie. A preto aj, myslím, generálna prokuratúra dala tú žiadosť a spis sa už dneska odstúpil do Maďarska.

  Čiže každý príbeh, ktorý tu hovoríte v tejto sále z tých starších príbehov, je už ako obohratá platňa. Neviete, ako sa to stalo, nepamätáte si to, ale obvinenie bez problémov nahádžete ako šípky do terča, len aby ste mohli niečo povedať. A presne to isté platí, samozrejme, aj v prípadoch napríklad takých, ako je Kovošrot.

  Pán Matovič ma tu predstavil ako Satana.

 • Krátke odmlčanie rečníka.

 • K tomu sa naozaj nedá vyjadriť. Ale v každom prípade sa dá vyjadriť k tomu, že v rámci kauzy Kovošrot som ukradol 300 miliónov, či koľko?

 • Reakcia z pléna.

 • Áno, jednoznačne. Ja neviem, kde vy na tie kurzy vždy chodíte, ale to sú vždycky čarovné čísla, ktoré si vymyslíte. Čo treba ale povedať, že v roku 2000 až do roku 2006, nejde o sumu, ide o princíp, v roku 2000 až 2006 bol vo vysokej exekutíve tu pán poslanec Lipšic. V roku 2010 až 2012 bol dokonca ministrom vnútra, tak aké skovávanie? Dokonca v roku 2004 naozaj bola snaha vyšetrovať opozičného poslanca. Ale kde sa nič neporušilo, kde sa nič nestalo, tak celý tento výmysel potom nadobudne takú tú krásnu hyperbolu. Krásnu hyperbolu.

  To znamená, že musíte byť bielym koňom vtedy, keď niečo vlastne preberiete. Ale keď zostanete majiteľ, splatíte všetky dlhy a urobíte normálnu investíciu, nemôžete byť biely kôň. Museli by ste to niekomu vrátiť, aby ste bol biely kôň. A celý tento príbeh prestal fungovať po tom, čo vlastne zistili aj novinári dôkazy. Preto o ňom už nikto nepísal.

  Takže opätovne výmysel a opätovne z tej všetkej žlče, ktorú ste tu predviedli, vyplývalo jediné - oni na nás zaútočili, poštvali na nás policajtov, vyšetrujú mňa, čestného podnikateľa, ktorý nikdy nepodvádzal a práve preto Kaliňák musí odstúpiť, pretože mňa vyšetruje. A musím zastrašiť všetkých policajtov, ktorí to vyšetrujú, aby boli na nich všetky televízie, všetko, aby som tých policajtov zastrašil. O akej razii vo vašej firme to hovoríte, keď prišiel jeden policajt?

 • Reakcia z pléna.

 • Reakcia z pléna.

 • Jeden a jasne sa vás opýtal, aby ste vydali doklady. Žiadni kukláči, žiadne zbrane, žiadne zlaňovanie z vrtuľníka, ani nič podobné. Čo je dôležité, že kto to dal prvý na internet, že u nás je policajná razia, keď potom na druhýkrát prišlo, prišli pracovníci NAKA, aby teda si prišli prevziať tie dokumenty, ktoré nechcel pán Matovič vydať. Vydal to sám. My sme tú informáciu určite nezverejňovali. A ak si spomenie pán Matovič, aj sme spolu o tej veci hovorili, pretože, pochopiteľne, som o nej nevedel. A prečo som o nej nevedel? Jednoducho lebo nevstupujem do vyšetrovania. A opätovne v tom môžeme ísť obidvaja na detektor. A opätovne by som vyhral, pán Matovič.

  Takže z tohto pohľadu sú všetky tieto veci práve tak vymyslené, aby sa vlastne odpútala pozornosť. To je základom všetkých vašich vystúpení. Veľké mediálne obrázky, všetky veci, práca s neovereným, s falzifikovaným úradným záznamom, len aby sme povedali, ako to bolo, čo sa dialo a všetky ostatné veci. To je jedno, že vlastne nie je podpísaný, nie je dátum, to je úplne jedno. Určite ten môj je pravý. Potom sa dozvie, lebo už som to v kuloároch povedal, že teda tam zjavne niečo nesedí. Čiže z môjho pohľadu je najpodstatnejšie to, že práca vždy s polopravdami je tá najnebezpečnejšia. A to je práve vaša pracovná metóda - len polopravdy.

  Poďme ale ďalej aj k samotným veciam. Keď som hovoril, aký je problém a aký bol problém pri boji s daňovými únikmi, tak určite sa máme s čím pochváliť, pretože rozpadnutá daňová správa prispela iba k naštartovaniu mechanizmu, ktorý naozaj začal naberať v rokoch 2009 a 2010 nebývalé rozmery. Či to bolo krízou alebo to bolo ďalšími skutočnosťami, naozaj ťažko odhadnúť. Ale začali sa tie obrovské priepasti výberu dane z DPH výrazne prehlbovať. Aj preto ministerstvo financií spracovalo návrhy, ktoré mali túto situáciu zmeniť. A prečo ju mali zmeniť? Pretože v tom čase neexistovali analytické kapacity. Neexistovali veci, ktoré sa dali kontrolovať. Prečo som povedal, že bola doba analógová a doba cashu? Nie preto, že či niekto mohol alebo nemohol zaplatiť cash, ale preto, že ak podvodníci používali cash, nikdy sa to nedalo vystopovať cestou prevodu medzi firmami a firmami. Preto sme cash zrušili. Preto sme prijali zákon, ktorým sme zabránili takýmto platbám, čiže sme s nimi jasne bojovali.

  Ale keďže tie návrhy boli pripravené v roku 2009, vysvetlite mi jedinú vec, páni selektívni prokurátori: prečo v roku 2010, keď ste prebrali vládu, pán Matovič, pán Lipšic, ste v týchto návrhoch nepokračovali, keď ste takí bojovníci s DPH? Prečo ste nepresadili zakázanie cashových platieb? Prečo ste nepresadili kontrolný výkaz DPH? Prečo ste nepresadili zabránenie výmazu firiem bez súhlasu daňovej správy? Prečo ste nepresadili zálohy práve na vrátenie DPH? Žiadna z týchto káuz sa nemusela stať. A tie návrhy ste mali v šuflíku, všetci to vedeli, veď viackrát vyzývali Ivana Mikloša, aby s tým prišiel. A vy ste mali šancu, tak ako teraz sme sa stali súčasťou - ministerstvo vnútra - v boji proti DPH cez daňovú kobru, mali ste mať možnosť byť aj toho súčasťou. Namiesto toho ste volali novinárov na obrovské policajné manévre a tým ste preukazovali svoju činnosť a podľa mňa častokrát aj riskovali ohrozenie vyšetrovania.

  Toto je presne tá vec, ktorá má vyzerať, keď je nejaká práca. Práve preto, keď sme začali a prebrali sme rozvrátenú daňovú správu, ktorá bola hluchá a slepá, ktorá vyplatila stovky miliónov eur na nezákonných DPH, spätne začala vyšetrovať prípady a len za rok 2011 a 2010, kedy ste boli vo vláde, ste vyplatili vy, pán Matovič, vy, aj pán Lipšic, ste vyplatili 711 miliónov neoprávnených vratiek DPH. A to ešte nie sme na konci toho vyšetrovania. To vám vtedy nevadilo? Možnože ste o tom nemohli vedieť. Je to vecou o to, kto sa akej veci venuje. My sme začali ale s tým bojovať. Začali sme pripravovať zákony tak, že dnes sa vybralo na dani o 2,5 miliardy viac, že sa minimalizovali možnosti práve daňových únikov. A práve preto, že našimi aktivitami sme zabránili takýmto novým prípadom. To je najpodstatnejšia, tak sa má konať a toto vlastne má robiť, samozrejme, politik.

  Treba povedať, že najviac práce, najviac práce v boji s daňovými únikmi vykonal tak minister financií Peter Kažimír, ako aj šéf finančnej správy František Imrecze. Vždy išli nad limit toho, koľko sa plánovalo vybrať. Za posledné dva roky naozaj zásadným spôsobom dokázali zlikvidovať mnohé siete a rozložiť mnohé siete daňových podvodníkov.

  Čiže nebudem sa ja stavať do polohy prokurátora a nikdy ma k tomu nedonútite. Nebudeme robiť verejné vyšetrovania káuz. Môžeme sa dohodnúť na verejnom zverejnení záverov niektorých prípadov. Ale práve preto, že doterajšia skúsenosť vždy potvrdila, že tieto vyšetrovania boli neúspešné, nemôžeme, nemôžeme sa k týmto veciam neustále takýmto spôsobom vracať len preto, lebo chcete vytĺkať politický kapitál a chcete sa pomstiť, že som si dovolil vás kritizovať. Ale to je nastavovanie zrkadla.

  Ja viem, že to je nepríjemné, pán Matovič. Je to nepríjemné, ale vy ste mali šancu dokázať, že to, čo hovoríte, myslíte vážne, aj keď ste vo vládnej koalícii. Ale nedokázali ste. Nenavrhli ste mimoriadnu schôdzu na odvolanie ministrov, ktorí zlyhali, kde boli jasné korupčné kauzy. Príklad Daňového riaditeľstva v Košiciach, kde sa prenajalo krajskému predsedovi SDKÚ. Bola snáď mimoriadna schôdza, ktorú ste zvolali? Nebola. A viete, prečo nebola? Lebo ste nemali odvahu. Pretože ju máte len vtedy, keď ste v opozícii, keď sa snažíte zachrániť váš vlastný chrbát, keď sa snažíte svojím konaním rozložiť či policajtov či ostatných a, ježíš, nemali by sme asi sa pozerať na tie veci podrobnejšie, lebo čo keď náhodou raz nás budú za to stíhať. To je naozaj tá situácia, ktorú vyvolávate. A je to nebezpečná situácia. Nie kvôli vám alebo kvôli mne, ale kvôli budúcnosti, kedy sú ľudia, ktorí neuznávajú ani tie základné demokratické pravidlá, ktoré tu uznávame, že rešpektujeme voľby. A tí ľudia už potom použijú len vaše nástroje. A potom budeme všetci veľmi prekvapení.

  Takže vrátim sa k tomu, čo som povedal, že nebudeme sa tu my hrať na žiadnych vyšetrovateľov, ale pekne krásne orgány činné v trestnom konaní tak ako konajú, tak aj konať budú, tak ako majú. Aj moja odpoveď na to, keď som hovoril opätovne, vytrhnutá z kontextu, bola v čase, kedy, som už povedal, že orgány konali a konajú. To je tým, že začali 16. marca po vznesení podozrení preverovať. A to je ich úloha. A to majú robiť. A to budú robiť aj do budúcna. A môžem vám garantovať, že ma nikto nikdy zo žiadnych vyšetrovateľov prokuratúry neuvidí naživo. A tak to má byť, lebo tak mi to prikazuje zákon. A úlohou ministra sú úplne iné veci. Nie vyšetrovať kauzy, lebo to má zo zákona zakázané. Takže to, prečo ma odvolávate, naozaj proste nemá zmysel. A dovoľte, že sa môžem obrániť voči tomu, keď ma naozaj neoprávnene obviníte.

  A ešte predtým, než sa dostanem k vašim vyjadreniam, minister má za úlohu robiť hlavne politiku, ktorá má chrániť záujmy Slovenskej republiky. Časť tých vecí tu spomínal aj pán predseda vlády a hovoríte, že ani som nemal byť ministrom a že nemám byť ministrom. Ja vám teda poviem, že si myslím, a myslia si to aj voliči, ktorí mi odovzdali svoje hlasy, že mám v tých veciach, ktoré sme urobili, pokračovať. Lebo ak sa dohodneme, že funguje nejaká demokracia a dohodneme sa, že na čele vlády stoja v tomto prípade štyri najúspešnejšie strany, ktoré sa dohodli, že vytvoria, vytvoria vládnu koalíciu, práve preto, že sú vo vláde. Účelom politickej strany nie je sedieť v opozícii, ale podieľať sa na moci, to je základná poučka v politike.

 • Reakcia navrhovateľa.

 • Krátka pauza.

 • Takže, spomínal to aj predseda vlády, čo sa stalo v roku 2006, ktorú dnes považujeme za absolútnu samozrejmosť, kde je voľný pohyb po celej schengenskej arei alebo v schengenskom priestore. V roku 2006 sme naozaj dostali správu o tom, že nie sme spôsobilí byť súčasťou schengenského priestoru, spomeniete si tlačovú konferenciu českého ministra vnútra, ktorý povedal, že idú stavať plot na slovenských hraniciach, spomeniete si vyjadrenie predstaviteľov Európskej komisie, že Slovensko nespĺňa tieto kritériá a ten dôvod, prečo sme mali takú katastrofu, bolo, že sa o to proste vláda nestarala.

  Pán Lipšic ako minister spravodlivosti vtedajší asi nemusel vedieť veľa o tom Schengene, i keď, keby mal záujem o Slovensko, pravdepodobne by ho, mal sa pýtať aj svojho kolegu ministra vnútra a dokonca spolustraníka o tom, že v akom je to stave. Ale asi sa nepýtal. Pán minister vnútra zase mal iné starosti a tak isto sa venovať niektorým politickým kauzám v tom čase, len nie tejto práci. Viete prečo? On to možno ani nevedel, že je na tom Slovensko tak zle. A ten dôvod, prečo o tom nevedel, bol strach. Bol jeden jednoduchý strach v polícii, keď si raz dovolil predtým asi pol roka, v roku 2005 povedať šéf hraničnej polície, že máme vážne problémy s prípravou, vážne problémy s prípravou, na druhý deň bol vyrazený z polície. To je prístup KDH a bývalých kolegov, ktorí spolu sedeli. Bol vyrazený z polície za názor, že to nie je v poriadku, na druhý deň, čo to povedal na Výbore Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Zastal sa ho snáď tu sediaci pán Lipšic, ktorý odvážnych ľudí, tak strašne to rád spomína, vždy hovorí o každom, kto povie iný názor ako SMER, že je hrozne odvážny? Zastal sa ho niekto? Zastali ste sa vyhodenia policajta, ktorý navrhol dobrú prácu, ale proste vedel, že v tej chvíli už nemá šancu? Nie. To je tá selektívna pamäť, ktorú majú.

  A potom nový riaditeľ, ktorý prišiel, sa bál ministra informovať, ako zle na tom sme. Až keď sme prišli, nová vláda, dostali sme všetky tieto katastrofy na stôl a dostali sme 9 mesiacov, presne od septembra do apríla nového roku, aby sme splnili kritériá do najbližšej kontroly Európskej únie. A som rád, že vtedy naozaj všetci a dokonca aj opozícia sa pridali k tomu, že Schengen bol sväté slovo a všetko, čo sa robilo pre Schengen, sa mohlo stať, aj vďaka tomu sa stal zázrak, za deväť mesiacov, že sme z absolútneho lúzra sa stali tímlídrami.

  Vďaka kvalitnej ochrane hraníc a vďaka tým opatreniam, ktoré sme v tej súvislosti urobili, sme mali šancu o rok na to pri dobrých vzťahoch aj s našimi kolegami z ministerstva pre bezpečnosť Spojených štátov získať vstup do bezvízového režimu. A tiež to nebolo normálne pre každého. Poliaci tam nie sú dodnes. Ani Gréci vtedy neuspeli. Jednoducho to bol vytýčený krok, ktorý práve mal byť tou poslednou pomyselnou tehlou v tom železnom plote, ktorý umožnil našim ľuďom cestovať, ako občania prvej kategórie bez víz do Spojených štátov. A bola to starosť, ktorú sme mali a ktorú sme vybavovali, som rád, že sa nám to podarilo aj s Kanadou niekoľkokrát, ten vízový režim s Kanadou bol ohrozený kvôli migrujúcim našim spoluobčanom, ale stále sa to udržalo. Aj vďaka novým pasom biometrickým, ktoré sme vydali, je slovenský pas jedenásty najsilnejší pas na svete. Cestovanie bez víz do 165 krajín. To si myslím, že je veľmi pozitívny výsledok práve na krajinu, ktorá do roku 1989 nemohla, nemohli občania cestovať vôbec. Veď toto bola jedna zo splnených a práve z tých vecí, ktoré boli z hlavných podmienok práve novembra 1989. V tejto veci určite nemôžeme byť sklamaní, s akým pokrokom sme sa stretli.

  Samozrejme, nie vždy je tá situácia ideálna, najmä v technickom vybavení, ale v čase, ak mne chce pán poslanec vyčítať nejaké veci, ktoré sú naozaj záležitosťou oddelenia MTZ, nie systémových opatrení, tak platí pravidlo, že keď som prišiel na ministerstvo vnútra, čo stálo v garážach našich hasičov? V rozpadnutých a plesnivých garážach, aby som bol presný, v rozpadnutých a plesnivých garážach našich hasičov stáli trambusy. Viete, ako vyzeralo to staré hasičské auto? Klasický trambus, stará škodovka.

  Policajti jazdili na žigulákoch. Ako chceli či už mať nejakým spôsobom aspoň nejakú mieru úcty, alebo niekoho dokonca dobehnúť na autách tohto typu? To znamená, že toto všetko bolo treba zmeniť práve preto, že iné veci boli dôležitejšie, robenie politiky, politikárčenie, to je to najpodstatnejšie, čo je robenie, nie výsledkov, nie skutočných opatrení, ktoré Slovensko niekam posunú, lebo to je úloha ministra. Úloha ministra je starať sa o systémové veci. Nerobiť mikromanažment. A to práve sa tak nejak tak trošku za tých pravicových vlád vždycky darilo.

  Elektronické trhovisko. Rovnako tak si myslím, že vec, ktorá bola dôležitá a bola tu dneska aj spomínaná, ktorá je živým organizmom a stále vychytávame chyby, ale dnes prináša naozaj mimoriadne úspechy a mimoriadne úspory. A verím, že aj po spustení nadlimitu to bude fungovať veľmi dobre. A 77 miliónov za 15 mesiacov hovorí samo za seba.

  ESO častokrát spochybňované najmä pánom Rajtárom. Ja si myslím, že nepotrebujeme uznanie od pána Rajtára, mne úplne stačí, že mi to uznáva medzinárodný menový fond, že mi to uzná OECD, to mi úplne stačí na to, aby som sa cítil dobre z toho, že kolegovia vykonali dobrú prácu. Veď bezpochyby som to nerobil ja. Za tým stojí nejaký tím ľudí. A to, že vlastne je odporúčaná aj do ďalších krajín, že ju exportujeme, je dobrou vizitkou. Naozaj sa nepotrebujeme spoliehať na to, že nás pochváli opozícia.

  Chápem, aké pobúrenie vyvolalo, že sme si dovolili od roku 2011 klesnúť v rebríčku, alebo teda stúpnuť, naopak, hej, teda ísť do lepších prvých priečok, v rebríčku Transparency International vo vnímaní korupcie. Zo 66. miesta na 50. Treba povedať, že predtým bolo tiež lepšie umiestnenie. To znamená, ak sa vám nepáči, že 50 je málo, isteže je málo, isteže je málo, nie je to prvá desiatka. Ale počas vlády, ktorej bol súčasťou pán Lipšic ako minister vnútra, bol 66. A nejak mu to nevadilo. A to sú výsledky, ktoré sú všeobecného hodnotenia, nie toho, ako sami sa seba prezentujete a koľko tlačových konferencií urobíte. To sú veci, ktoré sú hodnotené. Už ani nehovorím o poslednom vyhlásení OECD, kde sme v dvadsať päťke najlepších krajín na život. Ja rozumiem, že sa vám všetky takéto rebríčky nepáčia, ale ja si myslím, že byť v prvej dvadsať päťke po 25 rokoch od revolúcie, nie je taký zlý výsledok. A to nie je naša zásluha iba, však zásluha všetkých vlád, horších, lepších, ale každý nejakým spôsobom to Slovensko posunul.

  Určite sme vďační za európske ocenenie, za to, že sa nám podarili znížiť obete na cestách. Minulý rok bolo 275, pán Lipšic kritizoval, že posledné dva roky nám mierne stúpol tento počet obetí. Okej.

 • Reakcia navrhovateľa.

 • Ale, ale podstatný je pre nás hlavne ten dlhodobý trend a to, že ten rozdiel je 3 000 ľudí za tých niekoľko rokov. A to je 3 000 životov, ktoré proste sú zachránené.

  Pre mňa je veľmi dôležité povedať to, že aj vďaka technike, systému, ktorý sme nastavili, dnes hasiči a záchranári dokážu dostať ľudí z vrakov nielen áut, ale naposledy aj z rušňa. O 17 až 22 minút skôr do lekárskeho ošetrenia, ako kedykoľvek predtým. To sú rozhodujúce minúty pre záchranu ľudského života. A to je, si myslím, že to najpodstatnejšie. Práve týmto veciam sa ako minister vnútra venujem a práve preto nemám čas ani chuť sa venovať tomu, čo patrí do práce niekomu inému. Podľa trestného poriadku som jasne povedal, to nie je moja práca, to je práca niekoho iného.

  A tak isto platí, že vďaka tomu, napríklad Slovensko na rozdiel od Maďarska, Česka alebo Nemecka nemalo desiatky miliónov eur škody počas povodní v roku 2013, ale malo niekoľko desaťtisíc eur. A to je dramatický rozdiel, lebo sa nebavíme o jednom, o dvoch, o dvoch miliónoch, o desať, ale o desiatkach miliónov eur. To sú veci, ktoré zásadne pomohli tomu, aby Slovensko malo aj lepšie hospodárstvo, ale aj menšie škody.

  Tak isto v rámci migrácie, kritizovaní zľava, sprava, čo všetko zle robíme, ako to používame, zneužívame. Faktom je, že sme boli jedna z mála krajín, ktorá minuloročným migračným tokom nebola zasiahnutá. A práve preto, že som sa tej práci venoval ja, moji kolegovia a kopec ďalších ľudí, lebo to sa má riešiť systémovo. To je úloha ministra. Toto je práca, ktorú má robiť a ktorú aj robí. A výsledky hovoria podľa mňa jasnou rečou. Že sme dnes kritizovaní, že sme žiadnych migrantov, prosím, môžem byť za to odvolávaný, kľudne, lebo to je konkrétne moje rozhodnutie. Moje konkrétne rozhodnutie, s ktorým môžem byť spájaný. To isté platí o ďalších okolnostiach, ale nechcem úplne vám kradnúť až príliš veľa času.

  Čo je dôležité, do tej pozície, v ktorej som, naozaj ma nemenoval ani pán Matovič, ani pán Lipšic a nikto ďalší, ale voliči, ktorými sa tu tak strašne radi oháňate. Voliči vyjadrili dôveru po dvoch funkčných obdobiach vo funkcii ministra vnútra, čo si o mojej práci myslia. A tým, že som získal druhý najväčší počet preferenčných hlasov, málokedy to hovorím, ale tentokrát sa nám to celkom hodí, si myslím, že tá dôvera bola druhá najväčšia medzi všetkými politikmi, ktorí kandidovali do parlamentu. Ja si myslím, že táto matematika jednoducho platí a ja som za ňu naozaj rád. Nemyslím si viac, ani menej. Ale je to číslo, ktoré si myslím, že práve preto umožňuje povedať, že tá práca nebola zlá. Nakoniec aj v agentúre Focus tesne pred voľbami bolo povedané, že najlepšie vedený rezort s viac ako 50 % bol práve rezort vnútra. Boli sme na prvom mieste. Čo si ja tak pamätám počas tých rokov, áno, kauza výbušnina bola kauza, a to je dobré začať s týmto, tuším, dosť spovedal, pán Rajtár, tuším, spovedal pani poslankyňu, áno, áno, áno. Pán Rajtár sa výrazne prihlásil do klubu pána Matoviča s pánom Lipšicom a on už sa tak zamotal proste vo vlastných proste klamlivých vyjadreniach, že už potom povie úplný nezmysel. Čiže pán Lipšic si to bude pamätať.

  Pán Rajtár, minister Kaliňák urobil tlačovku, kde obvinil psa, kde obvinil, koho som obvinil? Pilotov, neviem, koho všetkého som obvinil. Pán Rajtár, vy vôbec tušíte, prečo som bol odvolávaný? Ja som nebol odvolávaný kvôli kauze výbušniny. A pán Lipšic to potvrdí, ma odvolávali za to, že som tú tlačovku neurobil. Povedal, že za štyri dni som sa nedostal k tomu, aby som urobil tlačovku. Takže prečo ste klamali za týmto pultom ako jedno z vašich prvých vystúpení? Hneď ste začali klamstvom. A práve preto aj pani dnes ministerka Žitňanská hovorila, že žiadala hlavu ministra, lebo som do štyroch dní nereagoval, to bol princíp ich návrhu. A bol legitímny. Kritizoval som ho, pohádali sme sa, jemu sa nepáčilo, ja som tvrdil, že som nemal dostatok informácií, aby som skôr urobil informáciu, lebo boli naozaj zmätočné a bolo ich viac. Ale dobre, rozhodli sa, že ma treba odvolať, lebo som štyri dni nereagoval na kauzu. Vy ste tvrdili vo svojom liste opak, že naopak, práve preto, že som urobil tlačovku.

  Ani si to nenaštudujete, keď ma chcete obviniť. Ani si len tú prácu nedáte, aby ste si to prečítali a obviníte pani Žitňanskú, že ma predtým odvolávala. Áno, za to. Je to jej osobný názor. Možno si aj dnes myslí, že som tú tlačovku mal urobiť skorej. Ja jej to nevyčítam, je predsa demokracia, pán Rajtár. Zabudli ste? Nie vy rozhodujete o tom, kto bude vo vláde, ale ľudia a ľudia rozhodli jasne. Dali dokopy štyri strany, ktoré majú šancu Slovensko previesť týmto turbulentným obdobím. To je celá vec. A že s tým vy nesúhlasíte? Áno, veď ste v opozícii, kto by sa tešil do opozície? To proste je fakt. Ale pravda je aj taká, že taká je proste demokracia a vy ju jednoducho musíte rešpektovať. V opačnom prípade by sme demokraciu nemali.

  Čiže to, čo je rozhodujúce, je, že pred troma mesiacmi vo voľbách som získal práve po dvoch svojich funkčných obdobiach ministra vnútra druhú najvyššiu podporu medzi ľuďmi. Ja si myslím, že by sme s tým mohli byť spokojní, ale určite to je záväzok do budúcna, a práve preto sa odvíja aj moje fungovanie ďalšie, práve od podpory voličov a koaličných partnerov a poslancov koaličných, ktorí nám dali dôveru pred 42 dňami. A práve preto budeme dôsledne napĺňať programové vyhlásenie.

  Ešte pár reakcií na to, čo ste povedali, ak som si to dobre poznačil, už sa nebudem vracať k tým pôvodným vyjadreniam. Áno, áno, to bola otázka toho cvičenia, už to nebudem riešiť, to sme si už povedali, ale už to tu bolo dneska naznačené, viackrát ste to meno spomínali, pán Rajtár, nuž naozaj, opýtajte sa vášho predsedu. Ten vám o svojom blízkom človeku porozpráva všetko, čo chcete. Myslím, že sa dôverne poznali, bolo to tu podané viacej, určite sa ho na to môžete opýtať. A tieto prepojenia práve preto vyznievajú absurdne, ako toto môžete vôbec povedať? Ja som tú kauzu nemal, proste to bolo vaše video, strany Sloboda a Solidarita o tom, kto a akým spôsobom robí personálnu politiku v strane Sloboda a Solidarita. Vy ste sa na to nepýtali svojho predsedu, že ako to u vás funguje, že kto robil kandidátku? Čiže preto sú tieto obvinenia práve absurdné a určite si ich mnohí nahrajú a budú ich lajkovať a zdieľať, ale jednoduchom to proste nie je pravda.

  Samozrejme, už som tu naznačil s pánom Matovičom ohľadne kauzy Kovošrot a môjho zotrvania do roku 2020 vo funkcii ministra, áno, z tých 20 rokov osem rokov ste mali možnosť to vyšetriť. Bez problémov. Takže vaše obvinenie z toho, že sa človek skrýva a že potrebuje tú funkciu kvôli zakrytiu takýchto vecí, je nezmyselné. Sám to viete. Ale vy nepotrebujete sa ospravedlniť. Vy chcete ľudí zastrašiť. Vy chcete ľudí umlčať, aby sme vás náhodou nekritizovali, aby náhodou druhýkrát som vám nespomenul všetky vaše prešľapy a zlyhania, ktoré ste urobili, pretože to je nepríjemné počúvať. Áno, je to tak. Nemám to vo zvyku, pokiaľ naozaj proste neútočíte práve tými vecami, ktoré ste sami robili. Hovoríte, že sme nekonali vo vratkách DPH, v ktorých takisto minister Lipšic nekonal a mohol, asi mohol, ale podľa môjho názoru minister vnútra také veci jednoducho riešiť nemá, ani ich nerieši a ja som ich takisto neriešil. Jednoducho to sú veci, kedy sa snažíte znásilniť len, všetky informácie len preto, aby ste mohli vlastne vyvolať obranu samých seba, pretože viac, ak ste si všimli, pán Matovič, a zmeriate si možno čas, mal som taký pocit, že o sebe ste hovorili omnoho viacej, ako o mne, počas toho vášho prejavu. O tom, aký ste vy dobrý, ako ste nič neurobili, ako všetky veci. Takže z tohto uhlu pohľadu si myslím, že je to naozaj fakt.

  Bez problémov tu poviete obvinenie na prezidenta policajného zboru, že je, čo? Krstným synom? Dobre som to počul, že je krstným synom? Že je krstným synom, ste povedali.

 • Reakcia z pléna.

 • Reakcia z pléna.

 • Akože svojim vlastným deťom?

  Pán Matovič, skutočne ja už nemám na tieto veci žiadne slová, ale pravda je taká, že ste schopný ľudí bez problémov obviniť bez toho, aby ste mali v rukách dôkazy. Absolútne, žiadne. Nakoniec na základe pôvodu, miesta pobytu, všetkých vecí, prepojení, ktoré si nájdete na internete, všetko je jasné. Podľa týchto prepojení som blízkym priateľom Pavla Ruska, s ktorým som, presne podľa toho internetu, keby ste to chceli a niečo by Pavol Rusko zlé urobil, tak som tam a som spolumajiteľom Markízy podľa toho. To znamená, to sú veci, ktoré naozaj sa aj ťažko vysvetľujú, pretože to je tak neuveriteľné klamstvo, ako, ako naozaj svet.

  Samozrejme, posledná vec z takých vecí, keď hovoríte o ľuďoch a dokonca chcete naznačiť aj to, že máme krv na rukách, už tu sme, že máme krv na rukách. Keď chcete používať tieto demagogické slová, použijem váš slovník, tak krv na rukách má ten, ktorý v tomto parlamente predložil, schválil zákon, na základe ktorého sa mohli predávať zbrane cez internet, ktoré si teroristi v Paríži potom kúpili a použili pri teroristických útokoch. Konkrétni ľudia zahynuli vaším geniálnym nápadom, ktorý predložila strana Sloboda a Solidarita, ktorí ste všetci podpísaní a ktorí ste predložili, aby sa mohli zbrane predávať cez internet.

  To sú tie, keď sa bavíme o systémových opatreniach, ktoré ste v minulosti urobili. Bol to návrh do zákona o zbraniach a strelive, ktorý predkladalo ministerstvo vnútra a Daniel Lipšic a ktorý prešiel v tejto podobe, ktorý umožnil predávať zbrane cez internet a potom už francúzski policajti iba slovenské zbrane našli v úkrytoch teroristov. Ak sa chcete baviť o tom, kto má na rukách krv nevinných obetí teroristických útokov, lebo týmto ste im výrazne pomohli. Ale nepoužívam túto demagógiu často, ani rád, len keď sa chcete baviť o tom, kto je naozaj zodpovedný.

  Vrátim sa už iba k veciam, ktoré ste napísali na úvod. Všetky vaše obvinenia k mojej osobe v súvislosti s kauzami DPH sú vymyslené. Od žiadnych firiem pána Bašternáka, žiadne príjmy som nikdy nedostal, ako sa tu pýta pán Rajtár. Ani žiadne iné zásahy do vyšetrovaní, ani v prípade košickej DPH som nikdy nevykonal. Aj prepojenia, o ktorých hovorí hlavný obvinený v tejto kauze, sú proste nepravdivé a vymyslené. Práve preto ten prípad bol takisto šetrený počas vašej vlády. Dva roky ste mohli presne vyskúmať naše prepojenia s touto kauzou. Pani podpredsedníčka Nicholsonová veľmi rada o tom hovorí, že som v tejto kauze jasným vinníkom. Ale prečo tie dva roky, keď ste boli súčasťou vládnej koalície, ste toto nevyšetrili? Prečo dnes zrazu máte selektívnu schopnosť proste byť prokurátorom a všetkých obviniť a všetkých popraviť? Myslím v tejto sále, lebo už som tých príbehov o tom, kto, čo, kedy a kde urobil, počul naozaj veľa.

  Skúste raz začať hovoriť normálnu pravdu, konfrontovať technicky, konfrontovať veci, aj to som naozaj povedal, pán Matovič, keď máte otázky, môžete prísť kedykoľvek na ministerstvo, vám to vysvetlím. A keď nechcete vysvetlenie, budeme reagovať verejne, ale faktom je, že to tu nie je úloha. Úloha je ľudí zastrašiť a umlčať práve tým, že budeš na mňa hovoriť, budeš ma kritizovať, budeš mi pripomínať vlastné zlyhania, budeme o to hlasnejšie kričať a o to viac ťa zo všetkých špinavostí obviňovať.

  Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán minister. Tak ako bolo avizované, skôr, než začnú faktické poznámky, zvolávam poslanecké grémium, aby sme... Poprosím tak, že aj, aby sme z hľadiska priebehu a tak, ako sme zaavizovali, pokiaľ bude aj hlasovanie, aby tu bol dostatočný počet poslancov, je teda zvolané poslanecké grémium a prerušujeme schôdzu do 17.20 hod.

 • Prestávka. Zasadnutie poslaneckého grémia.

 • Po prestávke.

 • Vážení páni poslanci, vážené panie poslankyne, dovoľte, aby som vás informoval, že poslanecké grémium nedospelo ku konsenzu vo veci rokovania tejto schôdze Národnej rady, v ktorej má byť vyjadrená nedôvera ministrovi vnútra Slovenskej republiky pánovi Kaliňákovi. Je všeobecne známa skutočnosť, že pán minister Kaliňák vzhľadom na veci, ktoré uvádzal, v strategických veciach, ktoré nás zaujímajú všetkých, musí ísť na zahraničnú služobnú cestu a keďže sa opakovane niekoľkokrát stalo počas rokovania, že bol interpelovaný, že bol vyzývaný k reakciám, dokonca jeden pán poslanec nepokračoval vo svojom vystúpení, je na mieste, aby sa tohto rokovania účastnil. Po ďalšie je zrejmé, že sme počas tohto rokovania nedospeli ani k rozprave, k poslancom, ktorí sa písomne prihlásili do rozpravy, si dovolím navrhnúť hlasovanie, (reakcia z pléna) si dovolím navrhnúť rokovanie a hlasovanie o bode tom, že bude prerokovaná táto vec až do samotného prerokovania, vrátane hlasovania o nej samej, až kým neskončíme o, alebo neprejednáme túto záležitosť v celom rozsahu.

  Dovoľte mi teda, aby som vás vyzval k prezentácii a k hlasovaniu o návrhu, že táto schôdza bude pokračovať tak, ako som uviedol, že rokujeme o veci samej až po 19.00 hodine, kým neskončíme.

 • Hlasy z pléna.

 • Ale to som uviedol, aj vrátane hlasovania.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 119 poslancov, za 80, proti 27, zdržalo sa 9, nehlasovali 3.

  Konštatujem, že sme uvedený návrh schválili a že teda rokovanie bude pokračovať, až kým nebude prerokovaná vec sama, aj vrátane samotného hlasovania.

  Ďakujem.

  A poprosím vás... Pán poslanec Matovič, procedurálny návrh?

 • Ja by som iba, pán predseda, chcel vám pripomenúť vaše vlastné slová, keď ste preberali mandát alebo sa ujímali funkcie predsedu Národnej rady. Poprosím, aby ste kolegov ukľudnili, lebo ja normálnu vec vám chcem povedať...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pokiaľ ide o procedurálny návrh, nech sa páči.

 • Áno, procedurálny návrh, ale predtým by som ho chcel odôvodniť. Čiže pri úvodnej reči, dávam teda procedurálny návrh, aby sme pokračovali niekedy inokedy, kedy pán minister bude prítomný, lebo vy pri prijímaní tohto mandátu za predsedu, teda Národnej rady, ste sľúbili inú kultúru a hovorili ste o tom, že nebudú nočné rokovania za vás. Dnes pri prvej možnosti nočné rokovanie hneď schválite. Tak si myslím, že si odporujete.

 • Ďakujem za názor pánovi poslancovi Matovičovi. A poprosím, aby sme keďže sa nejedná o procedurálny návrh, poprosím, aby, poprosím o faktickú poznámku pána Daniela Lipšica.

 • Pán minister vnútra asi robí to isté, čo premiér, že faktické poznámky na jeho adresu, ani nie je v sále. To je prejav veľkej odvahy. Ja mám faktickú poznámku - prosím vás, buďte ticho, pán poslanec - k pánovi ministrovi Kaliňákovi, ktorý tu rečnil pred prestávkou.

  No tak poďme k tomu úradnému záznamu. Po prvé, by som chcel vyzvať pána ministra vnútra, aby teda zverejnil svoj úradný záznam, lebo ho nezverejnil. Keďže tvrdí, že v tom úradnom zázname nie je nič o snahe ovplyvniť policajtov z pozície nadriadených. Tu je prípis krajského riaditeľa opatrený pečiatkou 383, podpísaný pánom Csabom Faragóm, ktorý úradný záznam, ktorý som citoval, kde zástupca riaditeľa OPZ Filip Saglena sa pokúsil ovplyvniť vami služobnú činnosť takým spôsobom, aby podozrivý z priestupku a tak ďalej nebol sankcionovaný, odstupuje inšpekcii, nakoľko z úradného záznamu vyplýva podozrenie z trestného činu. Toto je kópia originálu, takže by ma zaujímalo, aký úradný záznam má pán minister k dispozícii, čo sa s tým stalo na inšpekcii, prečo neboli vypočutí policajti z hliadky na inšpekcii? A ak je akákoľvek pochybnosť, tak znovu dávam tú ponuku, aby zbavil mlčanlivosti aj veliteľa hliadky, aj člena hliadky, aby mohli vypovedať či v trestnom konaní alebo na parlamentnom výbore, čo sa udialo. Čiže nech zverejní svoj úradný záznam, tento prípis vysvetlí, vysvetlí, prečo inšpekcia nevypočula policajtov a zbaví mlčanlivosti policajtov, aby mohli povedať pravdu, ktorá sa udiala.

  Ako väčšinou, pán minister vždy len niečím zamáva, príde, nezverejní nič. Ja som zverejnil dokumenty. Majú ich aj médiá. Pán minister nezverejnil samozrejme, že nič, len niečo tak naznačil, že možno tam nejaký odsek chýba. Takže poďme do toho. A potom ho vyzývam, keď klame, aby zvážil svoje zotrvanie vo funkcii.

 • Ďakujem. Pán poslanec Martin Klus s faktickou poznámkou.

 • Ďakujem, pán predseda. Ja si, podobne ako v prípade pána premiéra Fica, aj u pána premiéra, pardon, pána ministra Kaliňáka dovoľujem pripomenúť, že nepovažujem za vecné, správne, ani korektné, keď spája túto tému s naším predsedníctvom v Rade Európskej únie. Len pripomeniem, že v roku 2009 počas predsedníctva Českej republiky v Rade Európskej únie padla česká vláda. Počas maďarského predsedníctva v roku 2011 tu boli vážne problémy s dvojitým občianstvom, s uhorským kobercom a podobnými záležitosťami omnoho vážnejšieho politického charakteru, ako je odvolávanie ministra vnútra. No a potom sme tu mali napríklad v poslednom polroku holandské referendum, počas ktorého sa stalo to, že holandskí občania v referende neodsúhlasili Asociačnú dohodu s Ukrajinou. To sú podľa mňa omnoho vážnejšie problémy, ako spájať odvolávanie, pomerne štandardné v tomto parlamente, ministra vnútra s naším predsedníctvom v Rade Európskej únie. Nepovažujem to, ako som spomenul, ani za vecné, ani za správne, ani korektné. Takže, prosím, nezneužívajme zahranično-politické témy na túto výsostne vnútropolitickú záležitosť.

  A ešte jedna poznámka k vystúpeniu pána ministra. Viem síce, že to myslel obrazne, ale hovoril o tom, že do 1989 roku sme nemohli ako občania Československa cestovať vôbec. No ja si pamätám, že sme pravidelne na Vianoce chodievali kupovať hus alebo kačku do Maďarska, takže nie je to celkom korektné a správne tvrdenie.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Pán poslanec Alojz Baránik.

 • Ďakujem pekne za slovo. Chcel som oceniť herecký výkon pána ministra. Vaše schopnosti klamať chápeme ako základný predpoklad vášho terajšieho postavenia. Je jasné, že takisto ako Mečiar, aj vy ste sami seba presvedčili o tom, že máte pravdu. Je smiešne tiež hovoriť o tom, že ako by trestné konanie malo fungovať podľa zákona. Celé je to založené na tom, že zákon jednoducho sa nedodržiava. A na tom, a preto je trápne, keď tu hovoríte o tom, že sme mali podať trestné oznámenia. Podali sme tisíce trestných oznámení. Všetky išli priamo pod koberec. Je to len dôkazom toho, že celé to funguje ako systém, ktorého vy ste súčasťou.

  Pokiaľ hovoríte niečo o tom, že niekto nevyhral nejaký spor, pracovno-právny, to je úplne trápne. Pre tých, čo chodia na súd, každý vie, že súdy tu rozhodujú, ako chcú. Niekedy aj spravodlivo, ale nie vždy.

  Na záver. Je jasné, že vaše systémy pracujú tak, aby poskytovali informácie, ktoré majú byť kompromitujúce. To znamená, že využívate štátny aparát na to, aby ste kompromitovali opozíciu. To je samostatne na odvolanie.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán poslanec Zsolt Simon.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda vlády, pán minister vnútra, musím povedať, že v tomto volebnom období vaše vystúpenie nabralo úplne iný rozmer. Pri programovom vyhlásení vlády sme mali možnosť vidieť arogantný, agresívny, impulzívny, impulzívne vystúpenie, napriek tomu dnes ste boli veľmi kľudný, snažili ste sa vystupovať dojmom kľudného, rozvážneho ministra vnútra. Ale musím povedať, že to sa dá pripísať asi tomu, že za vami z kolegov z vlády nikto nesedel. Dá sa to pripísať aj tomu, že kolegovia, koaliční partneri, vás nechránili. Ja sa čudujem kdesi trošku aj svojim, vašim koaličným partnerom, keď ste kritizovali za prípad daňového úradu, budovy Daňového úradu v Košiciach. Vtedy vám okresný predseda SDKÚ Ščurka "prekádzal". Ale to, že vo vašej vláde ste s ním urobili v Nitre Investe biznis s pozemkami v Jaguári, to už neprekáža. Kritizovali ste predchádzajúcu vládu, ale pán minister, pozrite sa okolo seba. Však tam sedia tí istí ľudia, ktorí boli v SDKÚ vtedy a snažili sa to zakryť. Áno, v tom čase sme povedali, že je to problém a je to treba riešiť. Možnože nie tak nahlas, ako sme to mali urobiť. Ale sme to povedali. Ale dnes neriešime SDKÚ, ale riešime vaše kroky a to, aký má charakter táto krajina.

 • Ďakujem. Pán poslanec Igor Matovič.

 • Neviem, kde si, ale tak ako, a síce tu, dobre. Takže asi počuješ. Začal si tým, že komunizmus, to bola vlastne úzka skupinka samozvaných vševedkov. Tak odkáž to potom tomu ujovi na úrade vlády, že čo si o ňom myslíš. Povedal si tiež, že nejde o skutočné problémy občanov. Práve toto sú skutočné problémy občanov, keď vidia ministra vnútra, ako kryje daňový podvod a obhajuje jednoznačný, krásny učebnicový príklad.

  Keď hovoríme o tom učebnicovom príklade, čudujem sa, že za tú hodinu a pol si vlastne o Bašternákovi vôbec nehovoril. Všetko možné, skrývanie sa za ľudí, lebo si dostal najväčšiu podporu, skrývanie sa za veľké problémy, ktoré nás čakajú, za utečencov, za predsedníctvo v Rade EÚ, ale o pointe, o Bašternákovi a o tom, že kryješ tento podvod, v podstate ani slovo. Čiže dosť taká zúfalá snaha silou mocou sa stať akože, že som obeť a čistokrvná pomsta a podobné, päť razy opakované mantry. No asi sa to nepodarí. Nie si obeť, si páchateľ v tomto prípade.

  A v tomto prípade si sa tak isto aj sám usvedčil o tom, že zasahuješ, lebo si vo vystúpení opakovane povedal, že tieto kauzy sú úplne na komplet vymyslené. Keď ty ako minister vnútra hovoríš, že sú vymyslené, prejudikuješ a dopredu hovoríš vyšetrovateľom, ako to má dopadnúť. Keď si povedal, že pri kauze starostu Rače bol spáchaný nejaký, strašná vec, lebo stratili sa nahrávky, a ja sa pýtam, prečo si za policajného prezidenta vymenoval človeka, ktorý utopil všetky dôkazy v kauze Gorila? Keď to ti vadilo pri starostovi Rače? Keď ti vadilo kupovanie poslancov, prečo si to nevyšetril? Panebože, však si už deviaty rok odvtedy ministrom vnútra. Prečo si to neotvoril? Sám si mohol ako občan podať trestné oznámenie.

  A keď si už tu hájil kauzu jachty v Monaku, tak už začínam si od dnes myslieť aj, že z toho si urobil biznis. Lebo ako hájiť ešte aj takúto špinavosť, to chce inú odvahu.

  A že Lipšic nekonal pri odpočte DPH v roku 2011? Však nikto nedal na to trestné oznámenie. Mohol si ty.

 • Ďakujem za slovo. Ja by som chcel k tomu úradnému záznamu. Pán minister, hovoríte, že vy máte teda inú verziu a teda prvá strana sa zhoduje a druhá sa líši. Čiže zhoduje sa to, že sa pán Bašternák pýtal policajtov, prečo ho buzerujú. Zhoduje sa aj to, že sa pýtal na mená členov hliadky. Zhoduje sa aj to, že sa vypytoval, či sú s PMJ, že sa pýtal, z akého oddelenia sú, že mu člen hliadky povedal, že sú z obvodného oddelenia Nové mesto - Západ. Aj to, že toto ďalej pán Bašternák tlmočil do telefónu, aj to, že pán Bašternák diktoval evidenčné číslo policajného auta do telefónu. Aj to, že asi o desať minút členovi hliadky zazvonil telefón, pričom na displeji sa mu objavilo policajné služobné telefónne číslo. Toto všetko je z prvej strany toho úradného záznamu. Aká je potom tá druhá strana, že pán Bašternák sa na to pýtal a diktoval to evidenčné číslo a útvar a tak ďalej, aby nadriadení sa tým policajtom ozvali a pochválili ich, aby im dali odmenu, aby ich povýšili? To nedáva nejakú veľkú logiku.

  A vôbec. Prečo ten úradný záznam vôbec vznikol? Úradné záznamy vznikajú vtedy, keď nastane nejaká konfliktná alebo sporná, vážna situácia, aby policajti to spísali a dali na vedomie svojim nadriadeným, aby boli takým záznamom krytí. Čiže ak je rozdiel medzi tou druhou stranou a vlastne žiaden nátlak sa nestal, tak načo vôbec spisovali úradný záznam? To nedáva logiku.

 • Ďakujem. Pani poslankyňa Veronika Remišová.

 • Ďakujem. Pán minister sa chválil, koľko mal preferenčných krúžkov a koľko ľudí mu dôveruje. To je pravda. Ale našťastie na Slovensku ľudia nie sú ovce a v týchto voľbách mal pán minister o 130-tisíc hlasov, preferenčných hlasov menej, ako vo voľbách v roku 2012 a tak isto aj menej krúžkov, ako v roku 2010. Čiže ľudia na Slovensku si začínajú uvedomovať, kto sedí na stoličke ministra vnútra a tak isto ako koaliční partneri SMER-u v tejto vláde žiadali, aby na stoličke ministra vnútra nesedel pán Kaliňák, tak aj ľudia, občania si začínajú uvedomovať, že prekážkou uplatňovania spravodlivosti a vyšetrovania káuz je práve pán Kaliňák.

  Tak isto pán minister vo svojom príhovore prezradil ďalšie závažné manažérske zlyhania, pretože keď spomínal splnomocnenca Peťa Polláka, tak povedal, že on vlastne ani nevedel, čo podpisoval. Boh nás ochraňuj od takého ministra vnútra, ktorý nevie, čo podpisuje. Začínam sa obávať o našu budúcnosť a bezpečnosť tejto krajiny. Poslanci SMER-u tu obviňovali kdekoho, že trpí stihomamom. Ale ten, kto neustále opakoval, že ho odvolávame kvôli osobnej pomste, je práve pán minister Kaliňák. Pán minister Kaliňák si myslí, že my všetci tu sedíme v tejto sále, pretože sa mu chceme osobne pomstiť.

  Pán minister, ja vás ubezpečujem, že mňa vaša osoba vôbec nezaujíma. Mňa zaujíma jediná vec. Mňa zaujíma, kde sú tie milióny, ktoré dostal neoprávnene pán Bašternák a prečo namiesto toho, aby ste to vyšetrili, vymýšľate také absurdnosti, že žijeme v nejakej analógovej dobe alebo v nejakej dobe cashu?

  Ďakujem.

 • Potlesk v sále.

 • Ďakujem. Pani poslankyňa Anna Zemanová.

 • Pán minister, hovorili ste o všetkom inom, len veľmi málo o tom, čo je merito dnešného rokovania. Hovoríte, že kauza existuje a vzápätí vyhlasujete, že kauza neoprávneného čerpania odpočtov DPH je vymyslená. Takže ako? Vy ste vyšetrovateľ? Kauza sa šetrí a vy už viete výsledok vyšetrovania? Toto podľa vás nie je zasahovanie do vyšetrovania? Toto je oveľa horšie. Takéto vaše zasahovanie do vyšetrovania má oveľa vážnejší rozmer. Ten je v tom, čo ste predviedli aj teraz tu, na pôde parlamentu. Vaše vyjadrenia poburujú ľudí, všetkých tých, ktorí poctivo platia dane a snažia sa slušne žiť.

  Pán minister, je to hanba. Je to prejav arogancie sily, ignorácie zákonov a návrat k mafiánskym praktikám. Vyzývam vás k sebareflexii už len za to, čo ste povedali tu, na pôde parlamentu. Vyzývam vás k zobratiu politickej zodpovednosti za svoje vyjadrenia a konania a odstúpte. Odstúpte sám, tak ako sa to robí vo vyspelých demokratických spoločnostiach v takýchto prípadoch.

 • Ďakujem. Pani poslankyňa Erika Jurinová.

 • Ďakujem pekne. Pán minister, ako nikto vám nepopiera to, že ste naozaj veľmi dobre vyškolený rečník. To je neodškriepiteľné. Dnes vám to predstavenie zase podľa mňa až tak nevyšlo, že podľa mňa boli ste o tri stupne horší, ako zvyknete bývať. Proste nie ste vo forme. Aj to je možnože znak toho, že nie je všetko v poriadku aj s vami.

  Vašou takou veľkou úlohou tu je prenášať zodpovednosť na iných. V tomto sa vám naozaj darí. Sama som si ináč neraz, samú ste ma presvedčili, že dokážete naozaj do očí nepríjemne klamať. Je to fakt, ten váš pohľad je nepríjemný a to klamstvo človeka veľmi zneisťuje, keď hovoríte hlavne k človeku, ktorý tým klamstvom nežije tak, ako vy. Chcem vás len upozorniť na to, že v dobe, ktorú ste vy sám nazvali svetom cashu, však už platili zákony na ochranu proti praniu špinavých peňazí a povinné hlásenie neobvyklých obchodných operácií, medzi ktoré patrí aj platba s takou veľkou hotovosťou, bola už vtedy samozrejmosťou. Takže nerozumiem, že prečo ste neupozornili napríklad aj na to.

  Osobne ma veľmi sklamalo, že naozaj kauze Bašternák ste sa venovali možno jednou vetou, možno ani to nie. Takže vašou úlohou opäť bolo zahmlievať a argumentovať úplne inými vecami, ktoré s dnešným rokovaním vôbec nesúviselo.

 • Ďakujem. Pán poslanec Jozef Viskupič.

 • Ďakujem. Pán minister, podľa mňa som čakal v tom hodinovom prejave, že sa dozviem, či pán Bašternák je tvoj kamarát alebo nie je. Či je to váš človek alebo nie a poskytneš dostatočné informácie na to, že ľuďom vysvetlíš, prečo by si mal zostať vo funkcii ministra vnútra. Nuž nestalo sa. Ale stali sa iné zaujímavé veci, ktoré si hovoril a jedna z nich bola vyzývanie na podávanie trestných oznámení. A aj po tejto debate, aj po tom, akým spôsobom polícia funguje, ja mám totižto pocit pri týchto výzvach zrovna z tvojich úst, že podávať trestné oznámenia znamená, aby ste Kaliňákovi poslali informácie, koho má, ak sa to dotkne špičiek SMER-u, koho má prepustiť, prípadne po kom má ísť, hlavne toho oznamovateľa a koho má kryť. Čiže pre mňa je absolútne falošná výzva, keď hovoríš o tom, že mali prísť a byť podané trestné oznámenia. Navyše ty ako právnik musíš vedieť, že polícia v prípade podozrenia z trestnej činnosti koná aj ex offo.

  A druhá poznámka. Podľa mňa už prestáva zaberať, keď v jednom kuse hovoríš tak, ako od Adama, že čo tá, kto bol kedy súčasťou akej vlády a podobne a kedy Lipšic nekonal a kedy mal konať ako minister taký a taký, pretože máš vo vláde napríklad pani Žitňanskú. Čiže keď pán Lipšic nekonal, pani Žitňanská konala? Proste skúste už prestať s týmito obvineniami, že čo, kedy, aká vláda. Teraz sa zaoberáme tým, či premiér naozaj býva v byte...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem pekne. No miešajú sa nám tu dve veci. My dnes odvolávame ministra vnútra Roberta Kaliňáka za kauzu Bašternák, za podvody s bytmi, za nadmerné odpočty DPH a nie za vratku karuselových podvodov za 75 miliónov. V tom má pán minister pravdu. Toto mu totižto nevieme dokázať, hej, pretože podľa tých informácií, ktoré máme a ktoré sú verejne známe, sa on a jeho kolega Počiatek vyskytli v odposluchoch, ktoré realizoval policajný zbor a v týchto odposluchoch vystupuje ten hlavný aktér Chovanec, ktorý je obvinený, tam je tých deväť ľudí obvinených a stíhaných. A my mu to nevieme dokázať preto, lebo jednoducho nás k tým odposluchom nepustia. Ja to budem ilustrovať na tom mojom prípade. To nie je, že ja som sa niekde tlačil. Mňa nominovala strana SaS, nominovala ma opozícia do Komisie na kontrolu ITP a my sme sa pýtali kolegov na výbore, niekoľkých kolegov smerákov, že či ma tam podporia. Oni povedali, že nie je problém. A potom sa to dozvedel minister Kaliňák a bolo všetko ináč. Pretože tie dva odposluchy, čo ste nám vy prečítali na branno-bezpečnostnom výbore, pán minister, nie sú jediné. A ja viem presne, kam sa mám pozrieť na to, aby ste sa zodpovedali aj za kauzu karuselových podvodov za 75 miliónov. To je pravý dôvod, prečo vy ste osobne zatrhli to, aby ja som nebol nominovaný do komisie, kde predbežne vaši vlastní poslanci mi tú podporu sľúbili. Taká ja pravda. Taká je pravda a treba si ju tu dnes otvorene povedať, pán minister.

 • Ďakujem. Pán poslanec Marián Kotleba.

 • Pán minister, ja sa vám chcem ako človek, ktorý má bohaté skúsenosti so zneužívaním polície na politický boj, spýtať na jednu vec, ktorá zaznela z vašich úst počas vyhlásenia alebo teda počas toho vášho vystúpenia, a síce, vy ste povedali, že keď človek nemá dôveru k slovenskej polícii z nejakého dôvodu, že môže trestné oznámenie podať napríklad aj polícii českej. Tak by som sa vás chcel teda ako ministra vnútra alebo aj ako právnika spýtať, aké má Česká polícia oprávnenie a v takýchto veciach, či to upravuje Trestný poriadok alebo nejaké medzinárodné zmluvy, lebo bola to pre mňa veľmi zaujímavá informácia. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Pán poslanec Eugen Jurzyca.

 • Ďakujem pekne. Faktická poznámka, pán minister, hovorili ste, že máme jedenásty najsilnejší pas na svete, tak som si, jedinú vec som si skontroloval z vášho vystúpenia, to bolo to, či máme fakt jedenásty najsilnejší pas na svete. Pozrel som si, volá sa to Global Passport Power Rank 2016 a prečítam vám krajiny, ktoré sú pred nami v tom indexe, že či ich je teda desať. Čiže prečítam vám, počítajte, počítajte. Tak tie krajiny, ktoré sú pred nami a teda majú silnejší pas: Nemecko, Švédsko, Fínsko, Taliansko, Švajčiarsko, Francúzsko, Španielsko, Veľká Británia, Dánsko, Holandsko, Belgicko, Južná Kórea, Nórsko, Singapur, Luxembursko, Rakúsko, Portugalsko, Spojené štáty, Grécko, Írsko, Japonsko, Kanada, Nový Zéland, Česká republika, Maďarsko, Malta, Island, Austrália, Malajzia, Poľsko a teraz sme my spolu so Slovinskom. A je fakt, že to je nejaké jedenáste pásmo, ale nie sme jedenásty, ako ste to povedali, povedali ste, že máme jedenásty najsilnejší pas na svete. Nie je to pravda.

 • Ďakujem za slovo, teraz aj ja viem, čo to znamená "dať to na Kaliňáka". Od zavádzania až po, až po úplné klamstvá. Nebudem sa už, nebudem sa už k tomu asi ani vracať, ale je len symptomatické, je len symptomatické, že nejaké technikality sú vždy prednejšie, keď sa hovorí, keď sme teda spomínali tú kauzu výbušniny vo vaku, než minimálne ľútosť nad tým, že ste odobrili, že ste odobrili cvičenie, pri ktorom sa dáva nástražný výbušný systém do vaku nič netušiacich ľudí. Nič netušiacich ľudí. To je tá podstata, odobrenie toho školenia. Je úplne irelevantné, je úplne irelevantné, či to pes zachytil, nezachytil. Takéto cvičenie sa vôbec nemalo konať. Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán poslanec Jaroslav Baška.

 • Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán minister, dovolím reagovať si na časť tvojho vystúpenia, kde si hovoril, a veľakrát sa nám to potvrdilo aj na brannobezpečnostnom výbore, že práve opoziční poslanci sa snažia nejakým spôsobom zasahovať a vyťahovať informácie z prebiehajúcich spisov, čiže zo živého vyšetrovania. Niekoľkokrát sme to mali na výbore, kde sa to aj takýmto spôsobom riešilo a je pravda aj to, že v minulosti práve takéto kauzy alebo vyšetrovania, kde sa, do ktorých sa miešali politici, tak nedopadli naozaj dobre a skôr sa zabránilo ich dôkladnému došetreniu až do konca.

  Viete, pán minister, najhoršie sú naozaj presne polopravdy, pretože neviete, ktorá časť je pravdivá a ktorá pravdivá nie je z tých výrokov, ktoré naozaj opozícia veľakrát používa. Dôvodom dnešnej schôdze je podľa mňa nič iné, len pošpinenie samotného ministra vnútra a pomsta za to, čo hovoril pri programovom vyhlásení vlády. Bavíme sa tu už niekoľkokrát dnes o nejakej výbušnine, ktorá sa zabudla v ruksaku. Pred mesiacom alebo viac sa podobná situácia stala v americkej CIA v Amerike, kde dokonca týždeň vozili výbušninu v školskom autobuse. A to sa vôbec ani nejakým spôsobom neriešilo, neodstúpil ani šéf CIA a toto nemá byť dnes dôvodom tejto, tejto, tejto schôdze. A chcem povedať naozaj, pán minister, a vážim si všetku tú prácu, ktorú ste vykonali ako minister vnútra, pretože keď sa rozprávame, chodím po Slovensku s ľuďmi, aj s policajtami, aj s ďalšími ľuďmi....

 • Prerušenie vystúpenia časomerom. Potlesk.

 • Ďakujem. Reakcia na faktické poznámky, pán minister vnútra Kaliňák.

 • Bolo ich opäť veľa, tak skúsim byť veľmi rýchly. Vážený pán poslanec Jurzyca, ja som si to prečítal v novinách na "akutality.sk" najväčšiu silu má nemecký pas, slovenský je jedenásty, tak prepáčte, ak som zavádzal, ale ak to teda už aj slovenskí novinári dávajú na Kaliňáka, tak ako vidíte, ako to teda vyzerá.

  Potom pán Rajtár, to nebolo cvičenie, to je základný váš omyl, opäť neviete, ako to bolo. Pekne vás prosím, chcete vedieť, celé vám to ukážeme. Ak chcete niekedy nás z niečoho obviňovať, prídite sa opýtať, my vám to presne povieme a potom nás môžete obviňovať podľa pravdy.

  Pán poslanec Galko, nie, ten výbor nie je na to, aby ste čítali odposluchy, ako ste to robievali na centrále SaS, keď ste ich tam nosili. To je len na to, aby ste kontrolovali, či sú odôvodnené návrhy (smiech v sále) a či sú, či sú legitímne tí ľudia odpočúvaní. Do obsahu ani tento zákon to neumožňuje. Určite to nie je ten dôvod.

  Pán Kotleba, máte pravdu, bola to hyperbola v tom, že teda je jediná slovenská polícia, ale samozrejme, prokuratúra je tá, ktorej môžete dať a tá má svoju nezávislosť. Čiže za to sa ospravedlňujem, ak to bolo zle pochopené.

  Pani Zemanová, ak vás obvinia z vraždy, že ste na nej spolupracovali a nemáte s ňou nič, vlastne sa možno vražda stala, ale nemali ste s ňou spoločné nič, máte právo povedať, že to je vymyslené, lebo to je to prepojenie vymyslené. V obidvoch prípadoch a preto mám právo v demokratickej spoločnosti povedať, že je to vymyslené. A to proste vymyslené je a to nie je určovanie, čo s tou kauzou má byť, tie sa vyšetrujú obidve. Ale vec v súvislosti so mnou je vymyslená. A keď vy mi poviete, že ja som niečo urobil, tak ani vy o tom nemáte sama dôkazy a dnes tu žiadny, bohužiaľ, nezaznel, doteraz.

  V rámci pani Remišovej, no iste, viete, keď idete vo vláde, tak nejaké, ale vlastne už odišla pani Remišová, keď ste vo vláde, tak vám väčšinou klesne tá popularita, ale pán Lipšic je jeden z mála, ktorému klesla aj v opozícii, lebo mal 104 a teraz má 82, takže keď chce hovoriť o vlastnom hnutí, tak, takže aby som bol úplne presný.

  A samozrejme, pán poslanec Gál, jedná sa o prvú stranu, kde už tá, kde už tá zmena je. To znamená, už na tej prvej strane začínajú tú vec, ktorú ste citovali ako poslednú, už v tom origináli, v tom, ktorý bol v ten deň spísaný, keď sa tie veci stali, tá časť nie je, ten zvyšok je tam...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom. Potlesk.

 • Ďakujem. O slovo požiadal navrhovateľ pán poslanec Daniel Lipšic.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, milé kolegyne, vážení kolegovia, pán minister, vy ste v polovici svojho príhovoru, asi teda hodinu po tom, čo ste začali, ktovie, kto teraz volá, ktovie, kto teraz volá, no, uhm, uhm.

 • Pán poslanec, budete pokračovať?

 • Budem pokračovať, keď sa vráti pán minister do sály.

 • Tak aspoň niečo by ste mohli čítať.

 • Keď ste odvolávali, pán poslanec Blanár, pani premiérku Radičovú, viete, aká to bola vtedy kauza? Že sme stíhali jej poradcu, my, naša vláda. Kedy ste naposledy vy stíhali nejakého vysokého vládneho predstaviteľa vášho, kedy? Jaj, za čo? Pani poslankyňa Vaľová hovorí za čo? Áno, na Slovensku korupcia nie je. Naozaj najväčší korupčný prípad je Wänke a jabĺčka, čo sa predávajú alebo posúvajú kvôli, presunú do treťo-ligového klubu. Áno, korupcia nie je, presne tak. Držím palce v tomto, pani poslankyňa, geniálne.

 • A bol za úplatok odsúdený, presne tak, bola to skvelá policajná akcia, som na ňu hrdý. Pani premiérka vtedy povedala, sa zachovala proste tak, ako sa zachovať má, zatýkajte, obviňujte kohokoľvek, padni komu padni, tomu vy nerozumiete, že? Ani nikdy nebudete, to je iný svet, to je iný svet.

  Pán predseda, ja som dosť pokojne počúval moje argumenty a je dosť absurdné, aj pána ministra, aj pánov poslancov, prosím vás, vyzvite ich, aby buď sa ukľudnili alebo nech si dajú faktickú, ja som v rozprave, dobre? Ja som nekričal na vás, pán poslanec Blanár.

  Pán minister, tak v polke svojho prejavu, to znamená, asi po, (reakcie z pléna) nemohol, ja vás poprosím, naozaj, nevykrikujte po mne, dajte si procedurálny návrh, pán poslanec.

 • Poprosím vás o kľud v sále a krátku informáciu. Riešili sme aj používanie týchto zariadení, poslanecké grémium dospeje k dohode.

  A poprosím, pán Lipšic, o tému, držanie témy a pokračovať.

 • Áno, držím tému, ja reagujem na to, čo hovoril pán minister. Čiže ak môžem znovu začať.

  Asi po hodine, to znamená, v polovici prejavu pán minister povedal podľa mňa asi jedno z mála pravdivých vyjadrení v celom svojom príhovore, a to, že keby išiel s Igorom Matovičom na detektor, tak to asi vyhrá. Ja si naozaj myslím, že by to asi vyhral. Totižto, a teraz to beriem aj s nejakou úctou, že vy by ste podľa mňa boli, pán minister, boli schopný oklamať aj detektor. To myslím vážne.

 • Smiech v sále.

 • A je to aj prejav určite, je to tiež nejaký talent. To nehovorím zo srandy, to je, je to nejaký svojský talent. Ak si myslíte, že to je závisť, ja vám, nechám to na vás. Ale poprosím vás, keby som mohol pokračovať a keď chcete faktickou reagovať, kľudne aj desiati, nie je problém. Len buďte ticho, prosím vás.

  Pán minister tu spomínal teda svoje veľké úspechy, ktoré mal pri odhaľovaní daňových podvodov. Ja si myslím, že taký proste ikonický príbeh daňového podvodníka podobného pánovi Bašternákovi bol istý pán Vareha. To si možno spomínate na ten prípad. Tento človek nerobil žiadne sofistikované karuselové podvody, nerobil žiadne Ponziho schémy z Wallstreetu, on obchodoval s lykožrútom, s lykožrútom a s euroočkami a uplatňoval si desiatky miliónov na odpočtoch DPH. Čo sa mu stalo? No za vašej vlády nič. Mal konexie, mal kontakty, vedel si veci vybaviť. Vedel, kam má zatelefonovať. Až rok po nástupe našej vlády sme ho obvinili, vzali do väzby a dnes je právoplatne odsúdený na, tuším, 12 rokov väzenia. Čiže toľko k podvodom DPH, k ikonickým prípadom.

  A teraz by som sa rád vyjadril teda k tomu úradnému záznamu. Keďže tu pán minister nebol, keď som mal faktickú poznámku, tak by som ju rád zopakoval. Po prvé by som vás rád vyzval, pán minister, aby ste zverejnili svoju verziu úradného záznamu. Ja som ju zverejnil novinárom. Nielen zamávať, ale zverejniť. Po druhé, máme tuná prípis Krajského riaditeľstva policajného zboru podpísaný, opečiatkovaný Krajským riaditeľom Csabom Faragóm, ktorým odstupuje podozrenie z toho, že pán Saglena ovplyvňoval hliadku, na inšpekciu. Moja otázka znie, ako to na inšpekcii skončilo? Prečo neboli vypočutí členovia hliadky vôbec? A teda, ak si to vymysleli, ako vy tvrdíte teraz, na pána Saglenu, prečo nie sú stíhaní za krivé obvinenie?

  A potom nám ešte povedzte druhú vec, ak obhajujete pána Saglenu, čo je s ním teraz? Viete? Pán Saglena, pokiaľ viem, pokiaľ viem, je trestne stíhaný preto, že už to bolo neudržateľné, že počas obedných prestávok so služobným vozidlom chodil po Bratislave a vyberal pokuty za dopravné priestupky do vlastného vrecka. Hm. Otázka je, že otázka je, otázka je, že no tak, (reakcie z pléna) tam to už všetko, už, už to bolo tak jednoznačné, lebo totižto to je na kamere, v tých autách sú kamery. Keď to urobil už tak blbo, tak blbo, že to je proste ľahko dokázateľné, lebo to je všetko na kamere, ako to vyberá, to už sa ťažko kryje. To už proste odtiaľ potiaľ. Ale ešte raz, ak to je naozaj, lebo zrejme je teda zrejmé, že s týmto prípisom išiel tento úradný záznam. Inak by to nešlo na inšpekciu, (reakcia z pléna) inak by to nešlo na inšpekciu.

  A moja otázka teda znie, čo s tým urobila inšpekcia? Po druhé, prečo neboli vypočutí členovia hliadky? Po tretie, ak si vymýšľali, prečo nie sú stíhaní za krivé obvinenie? A po štvrté, zbavme ich mlčanlivosti, zvolajme výbor, gestorský, nech prídu povedať, čo sa vlastne vtedy udialo. Nie je problém, ja som za, kedykoľvek.

  Teraz už len pár vecí, lebo nechcem sa ani opakovať, ani ísť príliš do toho, čo hovoril pán minister. Ja som tu už ponúkal jednu vec. Ak naozaj boli kauzy, s ktorými máte problém, kupovanie poslancov, Bielik, čokoľvek, ja by som vám odporúčal a beriem to úprimne, zvolajte k tomu schôdzu, máte v parlamente väčšinu, mimoriadnu schôdzu, mimoriadnu schôdzu, kde to otvoríte. Teraz hovoríme o kauze Bašternák, lebo ak sa aj pozriete, aj moje vyjadrenia ku kauze Bielik, kupovanie poslancov, ja som, ja som vždy tvrdil, že bývalý starosta Rače má byť stíhaný a ako viete, som stál pri zrode špeciálneho súdu, ktorý ho ako jediný na Slovensku aj odsúdil. Mrzí ma, že ste potom zrušili aj cez vášho ministra spravodlivosti, už nie ste takí kamoši pána Harabina, že ste zrušili špecializáciu senátora na Najvyššom súde a odvolací senát to zrušil. Ale pán Bielik bol odsúdený. Viete kým? Ešte raz. Špeciálnym súdom, ktorý sme zakladali a od začiatku vašej vlády, nehovorím, že vy osobne, ste spustili kanonádu práve na Špeciálny súd. Všetci a viete, kto ho zachránil? Verejná mienka. Verejná mienka ho zachránila. Kto ho zachránil? Tak povedzme. Chcete genézu? Kto podal na ústavný, a kto ho podal na Ústavný súd? Kto podal na Ústavný súd návrh?

 • Reakcia z pléna.

 • Ale, prečo po mne, prečo, pán minister, po mne v pléne? Však si, môžete sa prihlásiť. Prečo po mne vykrikujete? Vy ste tak nervózny, úplne nervózny. Ale ste. Tak prečo na mňa vykrikujete?

 • Chcem vás veľmi pekne poprosiť. Pán minister, veď tiež máte šancu prihlásiť sa. Je zbytočné po sebe vykrikovať. Pán Lipšic má priestor. Pán minister, chcem vás poprosiť, ďakujem. On robil to isté a ja som ho tak isto napomínala.

  Nech sa páči, pán Lipšic.

 • Ak niekto podal na Ústavný súd návrh na zrušenie Špeciálneho súdu, boli to poslanci všetkých troch koaličných strán: HZDS, SNS, aj SMER-u. A ak niekto Špeciálny súd zachránil, tak to bola verejná mienka, ktorá bola po škandalóznom rozhodnutí Ústavného súdu tak vybičovaná, že tento parlament napriek spektrom podržal alebo teda schválil fungovanie ďalšie Špeciálneho súdu. Ale, keď hovoríme o kauze Bielik, tak si myslím, že jasne odpovedal.

  Už len naozaj veľmi stručne. Ja sa nechcem vracať ku kauze Malinová, ale pár vecí k tomu možnože poviem. Ja som na vláde nehlasoval za zmier vo vzťahu k Malinovej preto, že v tom čase prokuratúra stále viedla, ako aj vedie trestné stíhanie pre krivú výpoveď. A považoval som za neštandardné, a aj považujem, aby sa jedna inštitúcia štátu dohadovala o zmieri, keď iná inštitúcia štátu trestné stíhanie stále vedie, aj keď s tým nemusíme súhlasiť. Ale k Hedvige Malinovej.

  Pán minister, vy ste spomínali viackrát aj tu dnes, že veď vy ste trestné stíhanie voči nej neviedli, veď to už viedla generálna prokuratúra a je pravda, vy to stále spomínate aj v osobných rozhovoroch, že prečo tá prokuratúra tú Malinovú stíha? Veď my sme ju proste na tlačovke označili za klamárku a tým to vlastne malo byť vybavené. Problém je ten, že ak Hedviga Malinová naozaj klamala a 500 policajtov v Nitre proste bolo v akcii, tak musí byť stíhaná za krivú výpoveď. Pán minister mi už dvakrát povedal v tej súvislosti, ale veď ona nikoho neobvinila, prečo ju stíhajú? No lebo krivé obvinenie a krivá výpoveď sú dva samostatné trestné činy. Aha, to som nevedel. No však na budúce možnože už sa Trestný zákon prečíta trošku lepšie.

  A na záver len dve veci. Ja si myslím, že pôsobenie ministra Kaliňáka najlepšie dokumentuje skutočnosť alebo vizuálny, proste spôsob, akým išiel na výsluch jeden z oligarchov SMER-u Juraj Široký v kauze Váhostav. Pamätáte si, ako išiel? Išiel ako V.I.P., nemusel sa legitimovať, nemusel ísť cez detektor a polícia povedala, on je verejne známa osoba, on nemusí. Keď sme boli s Igorom Matovičom na výsluchu v predvolebnej kampani, v čase, keď sme mali najväčší míting v Bratislave, vtedy sme boli predvolaní, tak sme prišli a zo srandy hovoríme, však aj my sme verejne známi, tak nemusíme sa ani my legitimovať a ísť cez detektor? No, nie, to každý musí ísť. Aha, tak. Čiže nie je problém, že niekto je verejne známy. Problém je, že či je alebo nie je oligarcha vládnej strany. To je vaša predstava rovnosti pred zákonom. Široký a všetci ostatní, Brhel, Penta, J&T, Výboh, Bašternák, nie je problém.

  A posledná poznámka. Pán minister, vy ste tu spomínali, teda najskôr ste klamali, že som zastupoval pána poslanca Žarnaya v pracovnoprávnom spore, ale to je u vás bežné. Ale hovorili ste, že je to populistické zastupovať tragické prípady, kde zomrú deti atď.

  Pán minister, my sme totižto dva odlišné svety. Ja už 10 rokov zastupujem prípady od kauzy Mešencová, ak si ten prípad pamätáte, desať rokov, kde sa mi zdá, že je v nejakom slova zmysle nespravodlivosť. Zastupujem ich väčšinou skoro všetky pro bono vo svojom voľnom čase, lebo mám advokáciu aj právo rád. To ste vy nikdy nerobili, ani robiť nebudete, ani tomu nerozumiete, ani tomu rozumieť nikdy nebudete. My sme totižto iné svety, úplne iné svety a som rád, že máme iný pohľad na svet.

 • S faktickými poznámkami sa prihlásili piati páni poslanci. Ukončujem možnosť prihlásiť sa s faktickými, posledný pán poslanec Blanár.

  Nech sa páči, pán poslanec Simon.

 • Ďakujem veľmi pekne. Pán kolega Lipšic, pokiaľ by tu platila akási morálka a charakter, tak samotný Robert Fico pri svojom vystúpení alebo pán podpredseda vlády Robert Kaliňák by už teraz vystúpil a povedal, že podáva demisiu. Potom, keď Bašternáka polícia označí ako za "nášho človeka", ja si myslím, že to je prinajmenšom miestne. Pokiaľ sa tak nestane, tak Slovenská republika, bohužiaľ, musím povedať, medzinárodne posiela signál, že ideme do predsedníctva, kde minister vnútra bude mať takýto charakter, lebo polícia Slovenskej republiky takto vystupuje. Je mi z toho nesmierne smutno. Bol by som radšej, keby polícia konala svoju robotu a nie dávala výnimky vládnym oligarchom. A je mi smutné aj z toho, že nikto zo SIET-e, zo SNS a z MOST-u nevystúpil na obhajobu pána ministra. Chcem len povedať, že ráno na výbore sme hlasovali o dôvere o tomto materiáli. Chcem len povedať, že pán minister možno si všimol a možnože preto jeho vystúpenie pred chvíľkou pred vami bolo také kľudné, keď nominanti za SNS a SIEŤ, ktorí boli prítomní pri hlasovaní, sa zdržali. To znamená, že už nemá tú dôveru. A ja myslím, že by bolo na mieste, keď táto vláda začína, aby Robert Kaliňák sa vzdal svojej funkcie.

  Pán kolega Lipšic, možnože by bolo na mieste, lebo to som postrádal z vášho vystúpenia, aby ste ho verejne vyzvali nielen k tomu, aby zverejnil ten materiál alebo teda tú jeho verziu, ale aj to, aby podal demisiu.

 • Pán poslanec Lipšic, vážená opozícia, vaše obvinenia voči ministrovi Kaliňákovi sú nepochybne opodstatnené, ale ich vážnosť absolútne, ale absolútne utápate v rozvláčnosti, v nekonečnej diskusii, cirkuse. Všetkých to unavuje, nikoho to už nezaujíma. Nič v zlom, ale fakt, je to vyčerpávajúce pre všetkých a doslova kontraproduktívne. Samozrejme, že podporíme odvolanie ministra Kaliňáka nielen kvôli finančným kauzám, ale kvôli celkovému jeho morálnemu profilu. Priviedol na Slovensko imigrantov, ignoroval referendum v Gabčíkove, ani nepohol cigánskym problémom. Ja verím, že v budúcnosti budú padať hlavy viacerých ministrov, lebo zastávam názor, že čo je nenapraviteľné, zhnité, to treba odťať, ale nielen odvolať z verejného života, aby si nakoniec užíval nejaké iné teplé miestočko, ako ďalší odvolaní ministri. Čiže túto aktivitu, samozrejme, podporujeme, ale obávam sa, že nakoniec to skončí len ako šapitó. Ďakujem.

 • Vážený pán Lipšic, ja som vám povedala vetu, že koho idete odsúdiť. Ja vždycky súdim podľa seba iných a snažím sa to takto robiť. Pán Galko o mne napísal, a budem to stále tvrdiť, čo je jeho, čo si on myslí, to je jeho vec, že som malá zlodejka. Počas vašej vlády to bolo vyšetrované na prokuratúre. Obvinenie nebolo pravdivé. Pán Galko musel veci stiahnuť. Čo si on myslí, to je jeho vec. To je prvá vec.

  Druhá vec, a poviem vám, prečo sa to všetko možno deje, pán minister, bývalý. Pán bývalý minister, viete, vy sa tu tvárite ako neskutočná dobrota, ako skutočne tí najspravodlivejší. Čo robíte v regiónoch? U nás v Humennom žije jeden oligarcha. Viete, pán Lipšic, teraz vám spadli kútiky, ktorý vás sponzoruje a viete, akonáhle sú voľby, tak sa vždycky opakuje jeden scenár. Nájdime niečo na tú Vaľovú, pretože práve možno tomu oligarchovi siaham na zmluvy, ktoré sú v prospech, vážne v neprospech občanov. Váš známy pán Daňo ma udal na výbor, že som podnikala. Všetci ma tam vyšetrovali. Keď som doniesla všetky doklady - papiere - bolo to iné a zrazu pán Daňo, ktorého obhajujete pravidelne a sa s ním aj stretávate, však sa stretávajte, je na každom mojom zastupiteľstve a podobne. Mne to nevadí, kandidoval ako na primátora. Koho obhajujete? Ja vám poviem: kandidátov toho oligarchu. Pretože ste vo veľmi blízkom spojení a jeho syn je váš sponzor. A tu sa tvárite, privatizoval za Mečiara, vyhlásili ste, že neuznávate privatizérov za Mečiara. Najväčšiu fabriku v Humennom sprivatizoval za Mečiara a tu sa tvárite ako nekonečná božská spravodlivosť. Prosím vás pekne, netvárte sa tak, lebo to, čo robíte po regiónoch, čo robia vaši ľudia a možno aj vaši tí, čo sú členovia strany...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom. Potlesk.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec Lipšic, Winston Churchill povedal: "Verím len štatistikám, ktoré som sám sfalšoval." Vy veríte iba vyšetrovateľom, ktorých ste sám menoval. Vy veríte iba policajným riaditeľom, ktorých ste sám menoval, vy veríte iba prokurátorom, ktorých ste navrhol vy alebo vaša politická strana, vy veríte iba sudcom, ktorých ste nominovali vy alebo vaši blízki. Ale týmto sa ešte nezaraďujete medzi velikánov politiky.

 • Pán poslanec Lipšic, ak som vám skákal do reči, tak sa ospravedlňujem, lebo ja to nezvyknem robiť, ale vy ste sám mi povedali, že nebudete hovoriť skôr, kým tu nebude pán minister a on tu nebol. Čiže som normálne s vami diskutoval, ale v poriadku, ak ste to zneužili, asi je to pre vás úplne bežné. Ja sa domnievam, že minister dostatočne vysvetlil všetky veci a jasne povedal, že tu máme orgány činné v trestnom konaní, ktoré vy sa snažíte tu neustále nahradzovať a možno aj zmarovať všetky vyšetrovania, ktoré sú tam. No a to posledné, čo ste povedali o tom detektore lži. Nuž asi máte skúsenosti potom, keď dokonca si myslíte, že niekto dokáže oklamať aj detektor lži. Asi podľa toho slovenského porekadla "podľa seba súdim teba".

  Pán Lipšic, vy nie ste dôveryhodný natoľko, aby ste mohli takýmto spôsobom hovoriť o ministrovi Kaliňákovi.

 • Na faktické poznámky bude reagovať pán poslanec Lipšic.

 • Priznám sa, že neviem celkom ani, na čo sa dá reagovať, lebo tie faktické poznámky neboli k tomu, čo som hovoril, ale k snahe, k snahe byť osobný. A ešte raz, ak máte problémy s mojou osobou, kľudne, kedykoľvek zvolajte zajtra schôdzu. Môžeme, môžeme riešiť kedykoľvek aj tri dni. Nemám s tým problém.

  Ale čo sa mi zdá, vrátim sa späť k Bašternákovi, čo sa mi zdá kľúčové, je to, čo som aj prečítal o prepojení pána Bašternáka s policajným zborom a k tomu by som sa rád vrátil. Lebo pán minister Kaliňák hovorí, že to je pomsta veliteľa hliadky svojmu nadriadenému. Ten úradný záznam išiel na inšpekciu 17. 12. 2012 v čase, keď o pánovi Bašternákovi nikto nevedel. Teda ani ja som nevedel, kto je pán Bašternák v tom čase, v roku 2012. Prečo by si veliteľ hliadky vymyslel kauzu Bašternák v roku 2012? A tu je dôkaz od krajského riaditeľa, že prípad išiel na inšpekciu v roku 2012. Ako to viete vysvetliť? Ako viete vysvetliť, čo s tým urobila inšpekcia? Ako viete vysvetliť, že ak si niekto niečo vymyslel, o čom silno pochybujem, nie je stíhaný za krivé obvinenie. Ako viete vysvetliť, že nadriadený týchto policajtov, ktorý im volal, je dnes trestne stíhaný, lebo už nevedel, čo od dobroty robiť, tak chodil vyberať v obednej prestávke pokuty. Nemám s tým problém, aby sa pravda vyjasnila a pravda sa dá nájsť. Nehovorím, že ju mám ja, ale ak sa pravda hľadá, dá sa nájsť. Tak urobme mimoriadny výbor, je tu aj pán poslanec Baška, viacerí z výboru pre obranu a bezpečnosť. Zavolajme tých členov hliadky, aby nám prišli povedať, čo sa udialo, kto intervenoval, ako, kto volal, kto je náš človek? Vy sa ale pravdy bojíte, lebo podľa mňa v kútiku duše viete, aká je.

 • O vystúpenie v rozprave požiadal pán minister Kaliňák. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dámy a páni, áno, pán poslanec, máš pravdu, všetko je zlé, či máš alebo nemáš, ale aj tak je zle, či stíhajú, nestíhajú. Ten dôvod je jednoduchý, sám ten nadriadený na seba podal podnet, preto sami ho za seba nemôžu stíhať za krivé obvinenie, lebo sám na seba ten podnet dal po tom, čo sa s tým pozmeneným a s falšovaným záznamom oboznámil. Ale to vás, samozrejme, nikdy netrápilo. Lebo je len jeden originál a ten je podstatný a potom všetky ostatné veci sú pozmenené hlavne evidentne s časovým odstupom.

  Ale máte pravdu, pán Lipšic, v jednej veci. My sme naozaj dva rôzne svety. Vždy voláte po tom, že sú ľudia rovní a rovnejší. A my dvaja sme si naozaj nie rovní, pretože na rozdiel od vás ja svoju advokátsku licenciu mám po piatich rokoch tvrdej koncipientskej práce. A vy máte svoju advokátsku licenciu po ani jednom jedinom dni advokátskej koncipientskej praxe, lebo ste si ako vedúci úradu na súde na najvyššom, teda vedúci úradu na ministerstve spravodlivosti vybavil, že vám to zarátali ako súdnu prax vašu politickú prácu a získali ste justičné skúšky. Vy ste predsa sudcom nikdy neboli, ako môžete mať justičné skúšky, ktoré vám započítali potom na úroveň advokátskej praxe?

  Ale to mi je jedno, to všetko môže byť kľudne zákonné, to všetko môže byť rovnako. Ale rozdiel medzi nami dvoma je naozaj to, že keď som sa chcel stať advokátom, tak som si poctivo tých 5 rokov odpracoval a vy nie. A preto sme si pred zákonom, napriek tomu, že by sa to mohlo zdať, rovní nie. A ja som zastupoval desiatky ľudí bez odmeny, keď som bol advokát, desiatky, ale vtedy som sa advokácii venoval. Dnes som 15 rokov v politike a nedovolím si riskovať životy a osudy ostatných ľudí len preto, aby som bol v televízii.

  Ďakujem pekne.

 • S faktickými poznámkami dvaja páni poslanci. Ukončujem možnosť sa prihlásiť s faktickými.

  Nech sa páči, pán poslanec Lipšic.

 • Pán minister, znovu klamete. Po prvé, vy si neodvážite sa zastupovať ľudí v trestných procesoch, lebo neviete rozdiel medzi krivým obvinením a krivou výpoveďou, proste to neviete. To je váš problém. Po druhé, ja keď som robil skúšky, justičné, tak som ich robil po trojročnej praxi mimo ministerstva spravodlivosti, po roku na prokuratúre, po roku ako advokátsky koncipient, po roku v komerčnej firme. A po tretie, keď hovoríte, že som nebol sudca a robil som justičné skúšky, to máte pravdu, lebo vtedy to zákon umožňoval. A ešte jeden človek, ktorý si robil justičné skúšky a nebol nikdy sudcom, dokonca nebol nikdy ani v advokátskej praxi, ani v prokurátorskej, a volá sa Robert Fico. Na neho ste asi zabudli.

 • Pán minister Kaliňák, ja nie som právnik ako vy dvaja s Danielom Lipšicom, ale po tom, čo dnes som tu počul, kedy ako minister vnútra a zároveň akože teoreticky advokát ste tu odporúčal alebo si tu odporúčal, že aby ľudia, keď neuspejú na Slovensku, aby išli podať trestné oznámenie do Čiech a bude sa konať, tak myslím si, že ak máš takúto znalosť Trestného zákona ako minister vnútra, bolo by priam ohrozením tých ľudí, ktorých by si zastupoval. A dovolím si zároveň zastať sa Daniela Lipšica, že keď mu ty budeš niečo vyčítať, že zastupuje nejakých ľudí kvôli tomu, aby bol v kamerách, konkrétny prípad človeka, ktorý, alebo otca, ktorý zabudne svoje dieťa v aute, ja osobne som možno bol na strane proti tomu človeku alebo skorej ho odsudzujem a myslím si, že veľmi veľa ľudí odsudzuje toho človeka a ja to zase považujem za prejav občianskej statočnosti, že dokáže ísť a zastupovať aj prípad, voči ktorému alebo práve preto, že ho môže veľa ľudí odsúdiť. A Daniel Lipšic to robí opakovane, opakovane a pro bono, keď poznáš taký výraz, ale ty ho asi nepoznáš, lebo žiješ v dobe cashu, čiže pro bono znamená, že to robí bez nároku na odmenu. A týchto ľudí zastupuje napriek tomu, že veľa ľudí potom na základe toho na neho ukazuje prstom a odsudzuje ho. Takže mal by si ho za to chváliť a nie haniť, ale ešte raz, zrejme to nechápeš, lebo to je pro bono, nie cash.

 • Na faktické poznámky bude reagovať pán minister Kaliňák.

 • Tejto niekedy až naozaj nervóznej reakcii nikdy nerozumiem. Ja hovorím o tom nie preto, že to vyčítam, že to vyčítam, ale hovorím to preto, že hovorí, že sú si rovní. No nie sme, lebo sme nepracovali rovnako a využil si a nemôžeš hovoriť, že sme na tom rovnako. A nevyčítam, že niečo robí pro bono, ja som zastupoval desiatky ľudí zadarmo, pán Matovič, o tom vy nič netušíte. Ale nedovolím si ako politik, ktorý nemá takúto skúsenosť, prevziať zodpovednosť za takým prípadom, komplikovaným, akým je práve takáto tragédia. To je tragédia a to je jedno, kto je na vine, kto nie je, alebo otec, ktorý odpojil syna. Ale všimnite si, že nevieme o kauzách, ktoré by neboli v novinách. Len mediálne kauzy sú zastupované pánom Lipšicom. Chápeme sa, o čom ja hovorím? O tom stojí, je mediálny kapitál, v tom je to pokrytecké. Až budete zastupovať bez toho, aby o tom niekto vedel a písali noviny, potom vám pro bono uverím, lebo to pro bono nie je, je to pro zárobok politických bodov. Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec, poprosím vás kľud. Do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Galko. Pán poslanec Lipšic!

 • Reakcie z pléna na predrečníka.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážení páni ministri vlády kontinuity a pokroku, vážené dámy, vážení páni, na úvod jednu krátku technickú poznámku. Nie je mi vôbec jasné, že na čo ste odhlasovali nočné rokovanie s odôvodnením, že pán Kaliňák musí ísť do Bruselu, keď po tom, ako ho teraz odvoláme, aj tak tam budete musieť poslať niekoho iného. To znamená, že nie je mi to jasné, z akého dôvodu ste to odhlasovali a nevykrikujte tu po mne! (Reakcie z pléna) Ukľudnite sa, správate sa ako zberba, (reakcia z pléna: ako čo?) pán Bublavý, to vás nectí.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Páni poslanci, kľud. Pán poslanec Galko, pred chvíľou aj pán kolega Lipšic nemiestne reagoval, poprosím vás, venujte sa téme.

 • Pán podpredseda Glváč, by som vás poprosil, aby ste upozorňovali svojich poslancov, pokiaľ tu vyhukujú ako zmyslov zbavení, dobre? Budem, veľmi by som to ocenil do budúcnosti. Ďakujem pekne.

  Dámy a páni, dovoľte mi v mene klubu strany Sloboda a Solidarita vysloviť niekoľko myšlienok k téme, ktorú prerokúvame, a to je vyslovenie nedôvery členovi vlády Robertovi Kaliňákovi, nominantovi strany SMER - sociálna demokracia poverenému riadením ministerstva vnútra, politikovi strany SMER - sociálna demokracia, ktorý sa ministrom vnútra nikdy nemal stať. Zodpovedne môžem povedať, že pán Kaliňák v klube strany SaS dôveru nemá a nemal ju ani v predchádzajúcom volebnom období. V nasledujúcich minútach sa vám budem snažiť objasniť, prečo je to tak a zároveň sa budem snažiť presvedčiť niektorých z vás, dámy a páni poslanci vládnej koalície, že si minister Kaliňák nezaslúži vašu dôveru.

  Na úvod by som sa takto sprostredkovane rád obrátil na pána Bugára. Vy ste spolumajiteľom súkromnej spoločnosti, ktorá od roku 2005 vlastní kaštieľ v Rohovciach. Prenajíma ho neziskovke a tá sa stará o seniorov. Predpokladám, že bolo treba doňho mimoriadne veľa investovať, zrejme státisíce, možno až milióny eur, pokiaľ sa dostal do dnešnej utešenej podoby. Rád by som sa vás, pán Bugár, teda spýtal, či ste tú kúpu kaštieľa a všetky tie rekonštrukcie, zariadenia a podobne, hradili v hotovosti. Prečo sa tak pýtam? Lebo podľa ministra vnútra Kaliňáka v tých časoch na Slovensku vraj existoval svet cashu. Teda aspoň predpokladám, že existoval a že to nemyslel pán Kaliňák len na ten jeden jediný vyhranený úsek tej obskúrnej transakcie v roku 2012, pre ktorú sme sa tu dnes zišli. Ak ste platili na drevo, pán Bugár, tak moja otázka znie, či ste tie kešu, pardon, ten cash tiež nosili v kufríkoch alebo v takýchto taškách, alebo ste to vozili v nejakých prívesoch, prípadne v dodávkach alebo nákladných autách, alebo ste mali na to brigádnikov.

  Dámy a páni, možno si teraz niektorí ťukáte na čelo, čo sa to vlastne pána Bugára pýtam. Lenže rovnako si ťukali na čelo státisíce občanov na Slovensku, keď si nedávno prečítali v médiách titulky typu "Prečo by nemal mať Kaliňák našu dôveru?", pýta sa predseda MOST-u Bugár a podobne. Nuž tak ja vám poviem, pán Bugár, aj vám, dámy a páni, že prečo by nemal mať Robert Kaliňák jeho dôveru. Pretože ako minister vnútra obhajuje človeka podozrivého z podvodu a okradnutia štátu. Je to veľmi jednoduché. Treba sa len vrátiť k morálke, ktorú ste reprezentovali pred pár mesiacmi ako opoziční poslanci a hneď všetko pochopíte.

  Pán Hrnčiar, vy ste v akej forme dostávali výplatu v tom 2012 ako primátor Martina? Chodili ste si pre peniaze do pokladne? Alebo inak sa spýtam. Firma Gaya, to je podnik vášho známeho, čo mestu Martin dodával internet a kamerový systém. Alebo Hydroekol Dolný Kubín, ako iste viete, to je firma, čo spolu so Širokého Váhostavom zastrešuje vodárenské zákazky pre Martin a väčšinovým vlastníkom v nej je váš brat. Týmto dvom firmám ste ako, vtedy ako predstaviteľ mesta platili? Cashom? Myslím pred tými štyrmi rokmi, keď na Slovensku bol svet cashu. Alebo platili oni vás cashom?

  Pán Hrnčiar, včera som si prečítal vaše slová, ktorými ste priblížili vaše nedávne stretnutie s Robertom Kaliňákom. Musím povedať, že som zostal v šoku a musí vás teraz citovať: "Celú situáciu mi vysvetlil a nadobudol som pocit dôvery." Ešte jedenkrát to zopakujem: "Celú situáciu mi vysvetlil a nadobudol som pocit dôvery." A vy ste si mysleli, že by sa vám minister Kaliňák priznal, ako ovplyvňoval vyšetrovanie podozrenia z podvodu daného podnikateľa? To ste naozaj taký naivný, pán Hrnčiar? Nie, nie ste taký naivný, vy len hľadáte úplne primitívne výhovorky, aby ste ho vo funkcii podržali.

  Prosím vás, pán Hrnčiar, o čom vás Robert Kaliňák počas tej vašej intímnej hodiny otázok presvedčil? O tom, že je normálne platiť 12 miliónov eur za prevod bytov v hotovosti v niekoľkých desiatkach kufríkoch, lebo rok 2012 je svet cashu? Alebo o tom, že je normálne vyprodukovať za všetky firmy, ktoré má nejaký jeho kamarát, šialené straty, neodvádzať žiadnu daň a celý biznis mať postavený len na neoprávnených vratkách DPH? Alebo o tom, že je normálne vyplácať miliónové vratky DPH novozaloženým firmám existujúcim len pár dní, a to bez akejkoľvek skutočnej kontroly? Alebo snáď o tom, že je normálne zastavovať trestné stíhania alebo ich vôbec nezačínať pri takýchto doslova šialených prípadoch? To si naozaj, pán Hrnčiar, myslíte, že by jedna príčetná vyšetrovateľka toto spravila, keby mohla postupovať profesionálne a mohla by postupovať podľa zákona? Toto nám chcete nahovoriť? Skutočne by ma zaujímalo, ktoré tvrdenie Roberta Kaliňáka vo vás vyvolalo pocity dôvery? Normálne z vedeckého hľadiska by ma to zaujímalo.

  Apropó, spýtali ste sa pána Kaliňáka v tom vašom pamätnom hodinovom nedeľnom rozhovore dôvery, či a ako bola vyšetrovateľka napomenutá či potrestaná? Určite nespýtali? Ale ja vám to prezradím, nijako. Nemôžete predsa trestať niekoho, kto robí to, čo po ňom chcete.

  Vaším vyhlásením o nadobudnutí pocitu dôvery voči Robertovi Kaliňákovi ste len potvrdili, že predstavujete jednu z najhorších foriem bezzásadovosti a oportunizmu slovenskej politiky. Vaša lojalita k SMER-u - sociálna demokracia sa dostala za hranicu zodpovednosti za štát, spravodlivosti a za hranicu dobrých mravov. Skompromitovali ste sa, ale ešte môžete urobiť krok späť.

  A čo pán Procházka? Pán Procházka by sa asi začudoval, ak by mu finančná skupina PENTA, ako jeho klient z roku 2008 za zastupovanie spoločnosti Paroplynový cyklus na Ústavnom súde s vysvetlením, že veď je svet cashu, zaplatila tak, že by mu pred kanceláriu na schody z dvoch, troch fúrikov vysypala peniaze, resp. určite by sa začudoval. Prečo sa teraz pán Procházka nečuduje, keď takéto stupídne výhovorky vypúšťa z úst minister vnútra Robert Kaliňák, ktorý sa tak snaží obhájiť protiprávne konanie a podvody svojho kamoša z mokrej štvrte, mimochodom začínajúceho ako zlodejíčka autorádií, dámy a páni, o takomto človeku sa bavíme, toto je ten váš známy, aby sme vedeli, aby ste vedeli, o kom rozprávame, u koho býva Robert Fico a s kým sa osobne pozná a kamaráti minister vnútra.

  Dámy a páni, pán predseda strany SIEŤ toho za posledný rok veľa vyslovene skazil, ale úprimne by som sa ho, naozaj úprimne chcel spýtať na tomto mieste, že či aj jeho svedomie má ešte aj takýto vypínač. Dámy a páni zo SIET-e, spomeňte si na vaše volebné sľuby, na váš deklarovaný boj proti korupcii, antischránkové zákony, službu štátu. Vari je to tak, že štátu ako je, slúžime, len keď sa derieme k moci, ale keď sme už vo vláde, tak slúžime podvodníkom?

  Pán Procházka, dámy a páni zo strany SIEŤ, ak pri tomto hlasovaní zlyháte, ak podržíte Roberta Kaliňáka vo funkcii, nemáte viac morálne právo už slová ako korupcia, boj proti nej, alebo antischránkové zákony vôbec vziať do úst, lebo činy, dámy a páni zo SIET-e, činy sú dôležité, nie vzletné heslá, frázy a žiarivé úsmevy do kamier a na billboardoch. Uvidíme, či aj vaše svedomie má vypínač, ako ho má aspoň, aspoň sa zdá, svedomie vášho predsedu. Lebo ak ho má a ak skutočne ho dnes vypnete, som takmer na 100 % presvedčený, že zapnúť sa vám ho už nikdy nepodarí. Tí oligarchovia, tie gorily v pozadí už vás budú mať v hrsti, ja by som to na vašom mieste ešte zvážil.

  Dámy a páni, kolegovia poslanci, kolegyne poslankyne, zrejme ste si všimli, že sa viac venujem ľuďom, ktorí o zotrvaní alebo nezotrvaní ministra vnútra Kaliňáka majú dnes alebo zajtra - podľa toho, ako to ide - rozhodnúť, ako jemu samotnému. Je to pochopiteľné, a to z dvoch dôvodov. Ten prvý je, že práve oni by mohli predsa len v sebe nájsť kúsok súdnosti a spomenúť, čo, komu a prečo vlastne sľubovali pri preberaní svojho poslaneckého mandátu. A spomenúť si aj na to, či im to stojí za to kryť človeka, ktorý trestuhodne a neospravedlniteľne zlyhával a zlyháva neustále.

  No a ten druhý dôvod je ten, že on si vlastne ani nejakú väčšiu pozornosť nezaslúži, veď vieme, o kom hovoríme. Ale predsa, pár slov mu predsa len na záver ešte len venujem. Mal by som opätovne a farbisto líčiť to, čo už vysvetlil predo mnou veľmi zrozumiteľne kolega z SaS Jozef Rajtár alebo líder nový Daniel Lipšic, hovoriť o vratkách, o podvodoch, o zasahovaní do vyšetrovania a jeho blokovaní, verbálnych a neprípustných vyjadreniach, kamarátšaftoch s podvodníkmi a o ich politickom krytí, už by to ale bolo len opakovanie. Iné poviem, lebo už je načase, aby to niekto povedal.

  Dámy a páni, dnes chceme odvolať člena vlády a ministra vnútra, ktorý sa ním vôbec nemal stať. Hovoríme o šedej eminencii strany SMER - sociálna demokracia, hovoríme o oddanom pomocníkovi tomu, čo zháňal milióny vlastnou hlavou predajom štátnych funkcií. Tento biznismen sa pasuje do role sociálneho demokrata, ktorý si podľa svojich slov zarába peniaze obchodmi na burzách.

  Dovoľte mi, dámy a páni, povedať, že obchodom pána Kaliňáka s cennými papiermi verím rovnako, ako pocitom dôvery, ktoré voči nemu prechováva pán Hrnčiar.

  Na tomto mieste musím spomenúť Hedvigu Malinovú, kauzu, kde sa pán Kaliňák so svojím šéfom Ficom situovali do úlohy vyšetrovateľov, žalobcov aj sudcov, aby o niekoľko rokov neskôr odovzdali celú záležitosť maďarským súdom. To je strašná hanba. A Robert Kaliňák mal leví podiel na tom, že robí zo Slovenska banánovú republiku. Alebo môžem ísť ešte ďalej, môžem hovoriť o firme Korinex a o jej IT-projektoch, alebo ísť ešte ďalej a hovoriť o 90. rokoch o Kovošrote, o firmách Triangel kapitál, firma Krup, Business park Bratislava, Bratislava TRADE CENTER a o tom, ako sa majetok Kovošrotu prehnal cez biele kone, aby sa po očistení od dlhov vrátil to rúk pôvodným majiteľom. Áno, pán minister vnútra povedal, že sa to šetrilo, zrejme, zrejme to bolo aj v súlade so zákonom, tým nedokonalým naším právom, keď sa to vyšetrovalo. Ale bolo to amorálne a bolo to mafiánske, dámy a páni, ten Kovošrot.

  Teraz odbočím a poviem vám jeden citát. Nie je môj, to znamená, že sa vopred ospravedlňujem za to slovo, ktoré v ňom použijem. Citujem: "Chalani, áno, cítim sa trápne také chujoviny hovoriť, ale idem tam, lebo budú z toho veľké prachy, tak niečo proste musím zniesť." Áno, je to citát istého Roberta Kaliňáka a tieto slová zazneli pred jeho kamarátmi v čase, keď vstúpil prostredníctvom strany SMER do vysokej politiky. Ale môžem pripomenúť aj rok 2004 a jednu nemenovanú oslavu v nemenovanom petržalskom klube, kde sa Robert Kaliňák, aká náhodička, stretol s nebohým mafiánskym bossom Jozefom Slobodom. Alebo sa môžem venovať mafiánskej skupine Jakšíkovcov, spomenúť si na ich bezpečnostnú agentúru A-Team. Môžem pospomínať kopu ďalších vecí, v ktorých lietal a lieta Robert Kaliňák. Nie je potrebné to naťahovať, pretože kto chcel mať prehľad, tak už tieto informácie dávno má a ten prehľad už má.

  Dámy a páni, dnes sme tu kvôli zlyhaniam ministra vnútra pri vyšetrovaní alebo skôr nevyšetrovaní primitívnych podvodov pri neoprávnenom uplatňovaní si vratiek DPH a okrádaní všetkých občanov Slovenskej republiky, to znamená aj voličov SMER-u, aj voličov Slovenskej národnej strany, aj voličov MOST-u, aj voličov SIET-e. Ak by bol nominant strany SMER minister vnútra Robert Kaliňák formát, tak by nasledoval svojho kamoša Jána Počiatka a nevystavoval by svojich kolegov, poslancov strany SMER, ale hlavne poslancov koaličných strán hanbe, ktorú utŕžia, keď ho budú musieť vo funkcii podržať.

  Áno, dámy a páni z vládnej koalície, len kvôli nemu a kvôli jeho arogancii musíte toto dnes všetko počúvať, kvôli ničomu inému. Ak by mal nominant strany SMER - sociálna demokracia minister vnútra Robert Kaliňák v sebe aspoň kúsok cti, nenechal by túto schôdzu ani prebehnúť. Nespravil to, lebo česť a dobré meno sú pre nominantov strany SMER - sociálna demokracia cudzie pojmy. Je to niečo, na čom nominantom strany SMER nikdy nezáležalo. A preto ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi v mene celého klubu strany Sloboda a Solidarita, ale aj v mene mnohých občanov na Slovensku vyslovujem z tohto miesta nedôveru.

  A na záver zopakujem ešte jedenkrát našu verejnú výzvu premiérovi Slovenskej republiky Robertovi Ficovi. Pán Fico, vyzývam vás, zmeňte, prosím, bydlisko. Ani si neviete predstaviť, ako demoralizuje našu krajinu, keď bývate v byte podozrivého podnikateľa Ladislava Bašternáka.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujeme. S faktickými poznámkami sa prihlásili traja páni poslanci. Ukončujem možnosť sa prihlásiť s faktickými poznámkami.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Cigániková.

 • Ďakujem pekne. Ľubo, ja by som ťa len chcela doplniť. Ja som vyrastala, a netajím sa tým, v bratislavskej Vrakuni pri známom Pentagóne. Mala som takto možnosť vidieť rôzne ľudské osudy a nevyhla som sa ani všelijakým grázlom, kšeftárom, zlodejom a vagabundom v susedstve. Keď som na nich pozerala z diaľky, iba som nimi pohŕdala a nejak preklínala to ich bezohľadné konanie. No ale vždy som sa tak sama pre seba pýtala, že prečo si vyberajú tento spôsob života, prečo to robia? Veď keby všetku tú energiu využili na niečo iné, tak by určite urobili aj svoj život, aj život ostatných teda oveľa lepší. Veď tú energiu, čo musia minúť na vymýšľanie kšeftov, tuto kúpiť, tuto predať, tuto sa dá ešte ukradnúť, energiu minutú na obhajobu a skrývanie svojich špinavostí by mohli minúť na to, aby podvihli ten sud vyššie, a nie ťahali ho nižšie.

  Ja som si myslela, že už som v inom svete, ale keď tak počúvam tuto pána ministra Kaliňáka, nezdá sa mi teda, že som inde, práve naopak, zdá sa mi, že sú veľmi podobní. Rovnako farbisto vedia vysvetliť svetu a samým sebe, ako je tých milión náznakov úplne v poriadku a vedia sa takisto biť za svoju česť, ktorú akože majú. Ale skutočnosť je taká, že tú česť nemajú, rovnako ako tí vagabundi z Pentagónu zo svojej vlastnej vôle sú rovnaká spodina, iba majú na sebe saká, kravaty, kradnú a klamú, ničia ľuďom životy vo veľkom. Škoda, lebo v ich pozícii a s ich talentom by títo páni naozaj mohli zaspávať s oveľa lepším pocitom. Len toľko.

  Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec Galko, no vskutku ctihodný výkon, prekvapili ste ma. Musím vám ale úprimne povedať, že ak z vašich úst počujem slová ako česť a dobré meno, ak vy kážete o morálke ministrovi vnútra, podpredsedovi vlády Robertovi Kaliňákovi, ak vy niečo rozprávate o hanbe, tak od vás to beriem. Vy by ste sa mali hanbiť za vaše pôsobenie na pozícii ministra obrany, mali by ste stáť v rohu a nevystupovať s takýmito plamennými diskusnými príspevkami na mimoriadnych schôdzach.

  Pán poslanec Galko, teraz chvíľu úprimne, keď vám niečo fakt verím, tak to je vaša skúsenosť s odposluchmi. Ako minister obrany ste zneužili Vojenské spravodajstvo, odpočúvali ste novinárov Pravdy, odpočúvali ste riaditeľa TA3 Gučíka, vedúceho služobného úradu, o ktorom ste dokonca zberali informácie súkromného rodinného charakteru. Každý slušný minister svoju sekretárku počúva, len vy ste ju odpočúvali. Takže toto vám fakt úprimne verím, že skúsenosti s odposluchmi máte. Ale to vás predsa nemôže nominovať do komisie na kontrolu dodržiavania zákonnosti pri použití ITP. Neviem, ktorých a akých poslancov SMER-u ste sa pýtali, či s tým majú alebo nemajú problém, s vami. S vami má totižto každý problém zahlasovať za vás do tejto komisie.

  Pán poslanec Galko, minister musí byť aj šikovný manažér, čo ste niekoľkokrát vo svojej funkcii potvrdili. Pripomeniem predaj útočných pušiek SA 58 za zlomkovú cenu. Človek, ktorý sa zaoberá biznisom so zbraňami, povedal, že keby mal možnosť nakúpiť útočné pušky SA 58 za takú zlomkovú cenu, za akú ste ich predávali vy, tak by predal rodinný dom, predal by svoje pozemky a za všetky peniaze by nakúpil útočné pušky, pretože by ich predal dvakrát až trikrát drahšie, ako ste ich predali vy.

  Musím povedať, že aj dobré nákupy ste robili na ministerstve obrany, vynikajúci nákup bol nákup pneumatík na sklad, ktoré nikdy nikde neboli použité, lebo boli nepotrebné pre ministerstvo...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Pán poslanec Galko hovorí o cti. Myslím, že mnohí koaliční a aj opoziční poslanci keby mali česť a trochu sebakritiky a svedomia, už by tu dávno v slovenskom parlamente nesedeli. Ďakujem. Nielen minister Kaliňák, ale množstvo poslancov.

 • Reakcie z pléna.

 • S reakciami na faktické poznámky, pán poslanec Galko.

 • Ďakujem pekne. Ja budem na pána poslanca Šucu reagovať. Viete, to je tak, že to nasadzovanie tých odposluchov bolo legálne, a to už konštatoval aj prokurátor, ale položme si otázku, že aká škoda vznikla ľuďom, občanom na Slovensku kvôli tomu, že boli na niekoho nasadené legálne odposluchy a tieto unikli do médií? Ja tvrdím, že ľuďom nevznikla žiadna ujma. Problém je len to, že nohsledi ministra vnútra Kaliňáka mu to z Vojenského spravodajstva vyniesli, on to dal médiám a média to zverejnili. Čiže tam sa treba obrátiť v prípade, že sa tí ľudia cítia dotknutí, že nejaké odposluchy boli zverejnené. Ale pán Šuca kvôli tomu, že vaši nominanti rozkrádajú našu republiku, tu zomierajú ľudia, lebo nedostávajú adekvátnu liečbu. Kvôli tomu, že beriete provízie z každého jedného obchodu, tu zomierajú ľudia, pretože sa im nedostávajú načas operácie. Ako o tomto sa my tu rozprávame. A ak dnes hovoríte, že so mnou má každý poslanec SMER-u problém, tak je to len to najlepšie vysvedčenie, aké od poslancov SMER-u môžem dostať, pán kolega Šuca.

  A čo sa týka tých útočných pušiek, tých samopalov vzor 58, to boli presne tie, ktoré váš predchodca smerák Baška predával za polovičnú cenu. My sme urobili elektronickú aukciu, ktorej sa zúčastnili niekoľkí uchádzači a pre Slovenskú republiku sme ich dokázali predať za dvojnásobne vyššiu cenu, než ako ich predával kolega Baška. Taká je pravda. Takže si to najprv naštudujte, aby ste tiež neprihrávali niekomu na smeč.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Ja by som chcel poprosiť, aby sa niekto z navrhovateľov, aby zaujal miesto. Pani poslankyňa Remišová.

  Teda pardon, pani podpredsedníčka Nicholsonová požiadala.

 • Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ospravedlňujem sa kolegom, ktorých som vytlačila týmto. Bola som za nimi aj osobne a ospravedlňujem sa aj tým z vás, ktorí ste čakali na vystúpenie kolegov teda.

  Ráno sme boli svedkami toho, ako pán premiér obhajoval ministra vnútra Roberta Kaliňáka a hovoril o rôznych veciach, ktoré robí pán minister z pohľadu pána premiéra dobre. Hovoril o tom, ako dobre vedie policajný zbor, ako dobre zásobuje napríklad hasičský zbor, ako znížil nehodovosť na cestách. Ja pripúšťam, že možno za niektoré z týchto vecí si pán minister Kaliňák aj zaslúži pochvalu, neviem to úplne vyhodnotiť a napokon aj český prezident pán Zeman nedávno celkom seriózne predniesol návrh, aby české hranice pred migrantami chránili práve hasiči, tak možno aj časom aj u nás dôjde k takejto, k takémuto návrhu alebo k takejto situácii. Takže hovorím, neviem, pripúšťam, že za niektoré veci je možné pána ministra vnútra aj pochváliť.

  Ale pán premiér hovoril aj o tom, ako dobre pán minister vnútra vedie policajný zbor a ako dobre sa rozbehla napríklad daňová kobra, a tu už nie celkom s pánom premiérom súhlasím a vysvetlím prečo. Hovorila som s mnohými odborníkmi z prostredia finančnej správy, ale aj polície, ktorí sa celkom seriózne zaoberajú problematikou boja s daňovými podvodmi. A viete, ako títo ľudia volajú daňovú kobru? Slepúch alebo slepúšik. Pretože ako slepúch sa daňová kobra správa k veľkým daňovým podvodom, v ktorých figurujú dôležití ľudia, spravidla. Je pravdou, že došlo k zníženiu daňových únikov, ale podľa týchto odborníkov je to ďaleko viac dôsledok mediálnej propagandy daňovej kobry, ako jej samotnou činnosťou. Samozrejme, aj toto bolo spomínané, že určitý efekt priniesol aj elektronický kontrolný výkaz DPH. Ale pravda je aj to, že ten ďaleko viac, ten je tiež ďaleko viac marketingovým ťahom, ako skutočnou a účinnou zbraňou v boji proti daňovým únikom. Prečo? Lebo elektronický kontrolný výkaz DPH dal veľkú silu odboru boja proti daňovým podvodom finančnej správy v tom, že je plne na odbore vybrať daňový subjekt, ktorého systém označí ako podozrivého a teda rozhodne, či sa uňho bude alebo nebude vykonávať daňová kontrola. Jednoducho už na tom odbore prebieha selekcia, veľmi jasná selekcia, pretože podľa všetkých je podozrivých operácií v oblasti daňových únikov u nás tak veľa, že jednoducho všetko sa ani skontrolovať nedá. Ale už na príslušnom odbore práve cez zlepšovák, teda elektronický kontrolný výkaz, sa deje prvá selekcia, koho skontrolovať vôbec pôjdu a kto naďalej môže zarábať na vratkách DPH.

  Mimochodom, v tejto súvislosti mi napadá, že prečo sa daňová kobra Bašternákom nezaoberala doteraz. Začala sa ním zaoberať až teraz, keď vieme, že tie vratky boli vo výške zhruba 16 miliónov eur. Je tam vonku, za našimi hranicami je svet, kde platia úplne iné pravidlá, ako tu u nás a len tak námatkovo vám poviem, za čo všetko tam istí ministri, predsedovia vlád a proste dôležití politici dokážu odstúpiť.

  V 2013 francúzsky minister zodpovedný za rozpočet rezignoval na svoju funkciu po začatí vyšetrovania informácií o jeho údajnom tajnom konte vo Švajčiarsku. Japonský minister hospodárstva odstúpil, aby tak prijal zodpovednosť za finančný škandál, ktorý v súčasnosti otriasa japonskou vládou. Mal údajne prijať od istej stavebnej firmy 93-tisíc eur, nie je v tom úplne jasno, pretože niektorí tvrdia, že išlo o úplatok a iní tvrdia, že išlo o riadne zaevidovaný politický príspevok. Islamský premiér odstúpil po vypuknutí obrovskej kauzy okolo úniku takzvaných panamských dokumentov. Švédsky minister odstúpil pre vzťahy, pre údajné vzťahy s islamistami. Brazílsky protikorupčný minister odstúpil kvôli obvineniam z korupcie. Pre styky s mafiou odstúpil japonský minister spravodlivosti. Britský minister pre imigráciu skončil, pretože mal mať nelegálnu upratovačku a mohla by som pokračovať.

  U nás je tá situácia celkom iná a aj preto tu dnes od rána sa striedame pri tom rečníckom pulte a snažíme sa teda zdôvodniť, prečo by aj náš minister vnútra mal po všetkých tých obvineniach, ktoré tu padli, odstúpiť.

  Ja sa budem venovať len veľmi zbežne niektorým konkrétnym kauzám, ako je napríklad nevyšetrená Gorila. Ja chápem, že to nie je výlučne tento minister vnútra, ktorý plne ho môžme obviniť z toho, že nesie zodpovednosť za nevyšetrenie kauzy Gorila, ale môžme ho celkom s istotou obviniť za nevyšetrovanie v kauze Gorila. Lebo myslím, že každému, kto sleduje tú kauzu Gorila a to, ako sa k tomu postavil ten "kompetentný tím vyšetrovateľov", je úplne zrejmé, že celé vyšetrovanie jednoducho spelo do zabudnutia a viem, mám také informácie, myslím, že ich máme viacerí, že už boli aj snahy o zrušenie alebo rozpustenie toho tímu a postavil sa zaňho práve pán minister Kaliňák, pretože mu vyhovuje, že sú to síce nekompetentní ľudia, do ktorých sa úplne zbytočne vlievajú peniaze na to, aby vyšetrili niečo, na čo ich kompetencie ani kompetentnosť jednoducho nestačia.

  Pokiaľ nebude na svete súhlas so zbavením mlčanlivosti Holúbeka, tak skutočne ide o neefektívnosť a zbytočné mrhanie prostriedkami. Ja viem, že pán minister vždy, keď príde rad na tento prípad, tak začne hovoriť o procesných úkonoch, ktoré tento tím urobil, o množstvách výsluchov a zaprotokolovaných, aj tých nie, ale ja sa pýtam, že čo za tie štyri roky, lebo štyri roky sme to počúvali, čo za tie štyri roky, k čomu konkrétnemu došlo? Koľko tých skutočných korupčníkov, ktorí sú uvádzaní v kauze Gorila, obvinili? Žiadneho.

  Kauza alebo teda príbeh, ktorý by som vám rada pripomenula z minulosti, je príbehom, pre ktorý by podľa mňa v iných krajinách minister musel padnúť a pán minister vnútra to už vtedy ustál a podľa mňa, keď ustál tento príbeh, tak Bašternáka ustojí celkom isto. A to je príbeh človeka, ktorý 20 rokov prežil na ulici ako člen skupiny Sýkorovcov, pohyboval sa aj medzi Piťovcami a Takáčovcami a potom neskôr pracoval ako zved pre políciu. Ten človek je Jozef Drag.

  Jozef Drag tvrdil, že mu sám minister v konšpiračnom byte odovzdal rozhodnutie o prijatí do policajného zboru. Mal aj naďalej pôsobiť v kriminálnom prostredí a donášať polícii informácie. Za to dostal nadštandardný policajný plat, byt, ktorý bol napísaný na jeho matku a hodnosť hneď podporučíka. Absolútne neprípustné je, a to zaznievalo aj vtedy v parlamente, že odovzdával peniaze pochádzajúce z trestnej činnosti riaditeľovi odboru zvláštnych operatívnych činností a súčasnému poradcovi ministra Ľubomírovi Minichovi. Odovzdávanie státisícov eur až miliónov teda slovenských korún prebiehalo podľa Draga v konšpiračnom byte bez akéhokoľvek protokolovania či podpisovania príjmových dokladov. Peniaze išli z Dragových rúk priamo do rúk súčasného Kaliňákovho poradcu. Táto kauza je podložená priamym relevantným dôkazom. A to je výpoveď samotného Draga pred súdom, potvrdením Sociálnej poisťovne, že ministerstvo vnútra zaň naozaj odvádzalo odvody, ako aj zo strany ministerstva vnútra zdráhavým, teda čo je tiež nepriamy dôkaz, ale predsa len poskytnutím utajovaného rozhodnutia, že policajtom Drag skutočne bol.

  Samozrejme, že pán minister popiera to, čo tvrdí Drag. Na jednej strane je potvrdené, že hovorí pravdu, že bol policajtom a nie je preto úplne na mieste pochybovať o tom, či aj v tom ostatnom Drag hovorí pravdu alebo nie. Ďaleko logickejšie podľa mňa je to, že jednoducho tú pravdu hovorí. A hovoril to preto, lebo sa naň policajti vykašľali, keď ho v kauze bytovej mafie vzali do väzby. Táto pravda však v plnej nahote poukazuje na praktiky vedenia ministerstva vnútra a policajného zboru pod vedením súčasného pána ministra vnútra. A to musím povedať, keď si to porovnáte, že skutočne tie praktiky vedenia na ministerstve vnútra a policajného zboru nemajú ďaleko od tých mafiánskych praktík.

  Drag tvrdí aj to, že nosil peniaze aj Karolovi Mellovi do Maďarska. Na základe príkazu svojich nadriadených teda polícia platila osobu, po ktorej pátrala, pre obvinenie zo závažných zločinov a peniaze jej dokonca nosila do zahraničia. Kde v skutočnosti tieto peniaze skončili?

  Ivan Ševčík, šéf vyšetrovacieho tímu odhaľujúceho vraždy spáchané Černákovcami, ktorý v súčasnosti riadi inšpekciu ministerstva vnútra, dostával informácie o Černákovi na zlatom podnose priamo od Mella. Drag tvrdí: "My sme Mella chodili sponzorovať do Maďarska finančnými prostriedkami z odboru zvláštnych operatívnych činností."

  Ja len pripomeniem, že menovaný Ševčík bol jedným z tých policajných funkcionárov, ktorých bývalý prezident policajného zboru Spišiak upodozrieval, že donášajú informácie Mellovi a chránia Mella, aby nebol vypátraný a aby nebol zadržaný. Preto dal Ševčíka, ako aj Lučanského, riaditeľa ÚBOK-u Stred z funkcie odvolať zo dňa na deň. A vtedy viacerí policajti a viacerí vyšetrovatelia sa čudovali, čo mohlo byť za ich odvolaním. Ale dnes sa už nečuduje nikto, pretože je zrejmé, že polícia roky kryla a kryje Karola Mella a Mello sa nám dodnes smeje z Belize. A to všetko len preto, že Černák bol klenotom v štatistikách a výročných správach polície.

  Áno, Černák bol bezpochyby jedným z tých hrubokrkých mafiánov, zadržaním ktorého polícia kryla a kryje tých dnešných mafiánov, tých v bielych golieroch. Neviem, kde inde v civilizovanom svete je ešte možné, aby minister vnútra ustál kauzu Jozefa Draga a vôbec nejde len o to, že polícia spolupracovala s členom Sýkorovcov, aj keď ten Sýkorovec začal hovoriť už ako člen polície, ktorý zásoboval funkcionárov cashom a oni ho za to hodili cez palubu, aby stíchol a aby mal strach.

  Tento scenár im pri Jozefovi Dragovi vyšiel a tak ho používajú aj naďalej v ďalšej kauze pri Chovancovi, pri najväčšej megakauze na vratkách DPH. Chovanca držali tri a pol roka v base. Pôvodne sa tam dostal kvôli napadnutiu Dobroviča, a aj to viac-menej zhodou náhod, keďže sprostredkovatelia jeho objednávky... (pozn. red.: nezrozumiteľne vyslovené dve mená) prehovorili o tom, kto bol v tejto veci objednávateľom. Keď skončil Chovanec v base, viacerým, myslím, zabehlo, ale viacerým činným v úplne inej kauze, ako bolo napadnutie Dobroviča. Niektorí činní v kauze vratiek DPH, to boli takí, ktorí vo voľnom čase robili ministrov Ficovej vlády, to museli ísť predýchať až za rakúske hranice na oddychový pobyt.

  Chovanec vypovedal o ekonomickej trestnej činnosti a všetko, o čom hovoril, bolo overiteľné cez faktúry a iné doklady, kde bolo čierne na bielom, ako fungoval obchod, v ktorom okradli tento štát asi o 100 miliónov eur cez firmy obchodujúce s investičným zlatom, s dubovými podlahami, so stavebnou oceľou, s potravinami, s náhradnými dielmi a s automobilmi. Najrozpracovanejšie bolo zlato a dubové podlahy. Tie zostali po bývalom vyšetrovateľovi, teda ostatné zostali po bývalom vyšetrovateľovi v šuflíku a bolo to až v roku 2013, kedy Chovanec spomenul vo výpovediach aj funkcionárov SMER-u. Či už to bol Stanislav Kubánek alebo Jozef Buček, alebo pán minister vnútra Robert Kaliňák, alebo teda takzvaný strapatý, teda pán Počiatek. Chovanec napríklad hovoril, on keď sa dostal k tým veciam o politikoch, to boli, samozrejme, oveľa ťažšie dokázateľné veci, ako tie o závažnej ekonomickej trestnej činnosti, ale aj tam spomenul niektoré detaily, ktoré jednoducho boli overiteľné, napríklad hovoril o istých drahých hodinkách od Kopčíka, ktoré sa naozaj u Chovanca našli a polícia ich zaistila. Ostatné tvrdenia Chovanca aj vyšetrovateľom vtedajším dávali zmysel a dávajú zmysel, ale nie sú na to listinné dôkazy, ako pri ekonomickej trestnej činnosti. Napriek tomu Chovanec tvrdí, že ich má. Faktom ale je, že ich zatiaľ nezverejnil. Podľa mojich informácií ale dal Chovanec ako dôkaz toho, čo tvrdí vo svojich výpovediach, najdôležitejšiu časť vyšetrovacieho spisu istému slovenskému denníku a možno je to pre niekoho úsmevné, ale mal ju poslať aj ministrovi Kažimírovi, aby aj ten vedel, čo sa mu deje pod ministerským kreslom.

  Tí, ktorých mená sa v kauze spomínajú, majú dnes prakticky dve možnosti, ako zabrániť vyšetreniu celej kauzy, alebo teda aspoň tej časti, kde hovorí o prepojeniach na vysoké politické špičky. Buď Chovanca umlčať, čo by bolo vzhľadom na už zverejnené informácie a fakt, že istí novinári disponujú časťou spisu, hrubou chybou. Alebo tá druhá možnosť je urobiť z Chovanca nesvojprávneho, nedôveryhodného svedka, čím by jednou ranou zdiskreditovali aj vyšetrovateľov, ktorí si dnes núteným spôsobom užívajú civil a ktorí si vybrali druhú možnosť, ale aj tá sa s odstupom času ukazuje ako zbytočná chyba z oplašenia, pretože v skutočnosti ak by nechali vyšetrovateľov robiť si svoju prácu, bola by snáď minimálne dnes v prvom rade rozpracovaná ekonomická trestná činnosť vo všetkých oblastiach, kde prebiehala a šéf rezortu vnútra by možno nebol verejne považovaný za hlavného aktéra v najväčšej DPH kauze, ktorý zastrašuje svedkov, policajtov a nepohodlných odpratáva z cesty.

  Najväčším mementom v celej tejto kauze je to, že ak niekto začne svedčiť proti vysoko postaveným vplyvným politikom, má to preňho celkom opačný efekt, ako by v normálnom právnom štáte mal mať. Chovancovi sprísnili právnu kvalifikáciu a predĺžili väzobné stíhanie. O vytvorenie tohto precedensu sa postarala ďalšia predĺžená ruka SMER-u, a to je prokuratúra, pretože dozorujúca prokurátorka pani Sokirková dala v roku 2014 sťažnosť proti prepusteniu Chovanca z väzby a prekvalifikovala ublíženie na zdraví na vydieranie, kde mu hrozilo v prípade organizovanej skupiny 10-15 rokov. Napriek tomu, že to súd zamietol, išlo o jasný signál korunnému svedkovi, aby jednoducho nevypovedal celú pravdu.

  Ako sa podľa vás asi teraz zachová Chovanec? Najmä ak v tejto vláde šefuje vnútru človek, ktorý ustal aj kauzu, ako je Jozef Drag.

  Na záver ja chcem len pripomenúť slová Jozefa Draga, ktorý povedal vtedy pri tej svojej kauze, keď dával aj mediálne vyjadrenia: "Ja som nemal inú možnosť, ako verejne na súde hovoriť o ľuďoch vo vysokých policajných funkciách. Títo funkcionári sú nadriadení policajtom, ktorí majú moje informácie prešetrovať a majú prístup ku všetkým spisom. Policajti a podsvetie sú dve odlišné veci, ale rovnako nebezpečné a ja nie som žiadny hrdina a mám strach." A celkom rovnako sa teraz cíti Chovanec.

  Napriek tomu, že to celé vyznieva skepticky, aj napriek tomu, že opozičné čísla nepustia, ja si myslím, že časom dôjde buď k odstúpeniu pána Kaliňáka alebo k jeho verejnej poprave. Nie však opozičnými politikmi, nemyslím si, že by nám chcel niekto urobiť takúto radosť. Napokon, ako som povedala, tie čísla nás nepustia, ale myslím si, že to urobia jeho vlastní, pretože SMER-u, ak chce pokračovať aj po ďalších voľbách, nezostáva nič iné, iba očista. A už to urobili v minulosti s pánom Paškom, ktorého kauzy začali byť také okaté, že to SMER neustál a priamo ho to ohrozovalo u voličov. Počiatek sa tiež nestiahol celkom dobrovoľne. Pri pánovi Kaliňákovi to ešte chvíľu potrvá, ale, lebo nie je také jednoduché priznať, že polícii šéfoval kontinuálne človek, ktorý zároveň mohol oberať štát o desiatky miliónov eur. Ale ak SMER chce zostať hráčom na politickej scéne, bude musieť urobiť očistu a zbaviť sa ľudí, ktorých správanie možno balansuje na hrane zákona v trestno-právnej rovine, ale celkom určite ich štýl, majetky a vystupovanie nie sú zlučiteľné s rétorikou sociálnej demokracie.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Na vystúpenie pani, končím možnosť nahlásiť sa s faktickými poznámkami. Na vystúpenie pani poslankyne sú štyri faktické poznámky.

  Nech sa páči, pán poslanec Grendel.

 • Ďakujem za slovo. Pani podpredsedníčka, vďaka vášmu vystúpeniu som si uvedomil, ako som dnes nespravodlivo krivdil premiérovi Ficovi. Doteraz som totiž nechápal, čo majú spoločné obstarávania pre hasičov s dnešným návrhom na odvolanie Roberta Kaliňáka. Ale teraz mi to došlo. Ukazuje sa, že ministerstvo vnútra je na hasenie prúserov dokonale vyzbrojené. A najlepší hasiči na Slovensku sedia vo vláde. Svätý Florián musí mať obrovskú radosť, že Slovensko je možno prvou krajinou na svete, ktorá má vládu hasičov. A dôkazom je presne aj prípad pána Bašternáka, preto pochvala od pána premiéra bola úplne na mieste.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Naši bratia za riekou Moravou majú také trošku archaické, ale pekné úslovie "lepší drzé čelo, než poplužní dvůr". Áno, drzosť sa v zásade vypláca, minimálne v našich pomeroch a tak ako zmienila pani podpredsedkyňa Nicholsonová, ten spoločný menovateľ medzi predsedom parlamentu Paškom a ministrom Kaliňákom je to, že obidvaja vykazovali pomerne veľkú známku suverenity prechádzajúcej celkom voľne do arogancie. Nechcem teraz hovoriť o priamom prímere, ale neviem, či si spomínate, čo dostalo definitívne, paradoxne Černáka do basy. Dostalo ho predbiehanie sa v rade na lyžiarskom vleku. Teda musím povedať, že tá, to bol taký istý zlomový bod, aj keď kolega Lipšic možno má detailnejšie informácie. Týchto 150 eur pokuty je len príznakom toho drzého čela, ktoré sa ovšem opiera o ďalšieho Floriána, ktorý to drzé čelo zaštiťuje.

  Dnes tu zaznelo, že sme sa polepšili v korupcii. Tak aby sme si povedali pravdu, sme tak na 50. mieste niekde a okolo nás sú krajiny typu Maďarska, klamali sme ráno, na obed a večer, Chorvátska, ktoré skutočne tiež nie je ukážkou nekorupčnej krajiny a Bahrajnu. Pred nami je Botswana, Rwanda, Emiráty, Katar a mnohé iné bohumilé krajiny, ktoré by sme možno mohli z výšky posudzovať ako akési menej vyvinuté. Chváliť sa 50. miestom v súvislosti s dnešnou kauzou a s tým, čo je témou tejto schôdze...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Tak ja by som zareagoval, lebo aj tá kauza pokuty a intervencie nadriadených na policajnom zbore nakoniec skončila na inšpekcii a pani podpredsedníčka spomínala inšpekciu a jej vedenie. Ja som pána ministra vnútra Kaliňáka, keď sme sa vo funkcii menili, upozornil na súčasného šéfa inšpekcie pána generála Ševčíka a nielen upozornil, dal som mu k dispozícii aj materiály, o ktorých nemám voľnosť hovoriť, utajované materiály spravodajskej služby. Dokonca spravodajskej služby ešte z čias prvej Ficovej vlády, ktorá upozorňovala u tejto osoby na problémy. Žiaľ, nemôžem, keďže som viazaný mlčanlivosťou, hovoriť konkrétne, ale ministrovi vnútra som tie materiály odovzdal. Napriek tomu bol pán Ševčík vymenovaný do svojej funkcie a dnes už je generál a zrejme on rozpráva pánovi ministrovi Kaliňákovi, že vlastne ten úradný záznam, ktorý išiel na inšpekciu, že to si vlastne podával ten zástupca riaditeľa obvodného oddelenia na seba sám. Pritom ten sprievodný list krajského riaditeľstva je písaný veliteľovi tej hliadky a sám píše, že teda váš, vami spracovaný úradný záznam, spracovaný vami a strážmajstrom, teda tým členom hliadky, čiže to je list, ktorý píše krajský riaditeľ veliteľovi tej hliadky, nie jeho nadriadenému. Problém pána ministra Kaliňáka je v tom, že niekedy jemu hovoria aj podriadení nejaké veci, on si ich neoverí, samozrejme, len ich reprodukuje. Bolo by dobré, keby si veci aj ľudí, ktorým možno v minulosti dôveroval, začal overovať, lebo si inak bude spôsobovať sám sebe problémy.

 • Ďakujem pekne. Teším sa z príležitosti zastať sa pána poslanca Lipšica. Pani podpredsedníčka, vy ste ľudí, ktorí vyšetrujú Gorilu, označili za úplne nekompetentných ľudí, ktorí nás zbytočne stoja peniaze a ktorí nevedia nič poriadne urobiť. Je jednoduché z parlamentného kresla mudrovať o kvalifikácii ľudí nevediac nič o tisíckach procesných úkonov, stovkách výsluchov, desiatkach tisíc strán spisového materiálu a ja fakt netuším, že kde ste v sebe našli predpoklady hodnotiť kvalifikáciu týchto ľudí nevediac pritom o nich ani len to, že tvoria tím vytvorený pánom poslancom Lipšicom ako ministrom vnútra. Minister vnútra Kaliňák nedoplnil do toho tímu jediného človeka, jeden za tie roky odišiel, ale inak tá zostava zostala úplne bez zmeny. Ja mám v schopnosť pána poslanca Lipšica vybrať kompetentných vyšetrovateľov zjavne vyššiu dôveru, ako vy. Áno, nemyslím si, že sú nevyhnutne nekompetentní a určite nie preto, že ich vybral on. Ďakujem.

 • S reakciami na faktické poznámky pani podpredsedníčka Nicholsonová.

 • Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pánovi Grendelovi aj pánovi Osuskému v tom, že ma doplnili, že čo všetko sme možno zazlievali premiérovi dnes, ale ja myslím, že sa všetci zhodneme na tom, že my sme boli svedkami aj toho, že vehementnejšie obhajoval ministrov, ktorých sme chceli odvolať v tomto pléne. Myslím, že tá obhajoba premiéra, v niečom spravodlivá a v niečom nespravodlivá, bola veľmi slabá a bola fakt slabým odvarom toho, na čo sme uňho bežne zvyknutí.

  Pán poslanec Procházka, no vy musíte najlepšie vedieť, že aké jednoduché je kritizovať z poslaneckej lavice a ešte k tomu z opozície, však sám ste to robili v minulom volebnom období, akokoľvek sa dnes od toho snažíte dištancovať a len vám pripomeniem, že pán minister nechal odvolať odborného garanta toho tímu pána Cádru, ktorý bol aj veľmi kvalitným vyšetrovateľom. Takže len toľko námietka k vašej reči.

 • Poprosím niekoho, či už pána ministra vnútra alebo niekoho z členov vlády, aby prišiel do rokovacej miestnosti. Už je tu pán minister vnútra.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Remišová.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne a kolegovia, ťažko si predstaviť iný rezort, ako rezort vnútra, kde by mal na jeho čele stáť bezúhonný človek a s čistým morálnym profilom. Minister vnútra má pod sebou políciu, ktorá doslova má v rukách životy ľudí. Minister vnútra má pod sebou hasičov, ktorí doslova nasadzujú svoj život v nebezpečných situáciách. A minister vnútra má pod sebou celú štátnu správu, od ktorej závisí, aké služby, aké kvalitné služby dostávajú ľudia od štátu.

  Aký príklad však dostávajú podriadení pána ministra Kaliňáka, keď ich šéf ešte pred začatím riadneho vyšetrovania povie, že celé tieto dépeháčkarské kauzy sú, citujem: "fakt vymyslené"? Aký signál dostáva celé Slovensko, ak minister jedného z najdôležitejších rezortov doslova kryje podvod obrovského rozmeru s takým absurdným argumentom, že to bol svet cashu a nejaký analógový svet? A presne v tejto dobe cashu, čiže v roku 2012 jeho kolega minister Kažimír bol tu v pléne Národnej rady a obhajoval vládny návrh zákona o obmedzení platieb v hotovosti. A vtedy pán minister Kažimír predniesol túto reč. Vyberám úryvok a citujem:

  "Opatrením obmedzenia platieb v hotovosti by sa zabránilo fiktívnemu vystavovaniu príjmových a výdavkových dokladov bez reálneho toku finančných prostriedkov. Snažíme sa zabrániť kreatívnemu účtovníctvu na konci účtovného zdaňovacieho obdobia podľa toho, aký základ dane daňový subjekt vykazuje a aký si praje. Dá sa predpokladať, že zavedenie povinného bezhotovostného styku nad určitý limit je možné vnímať ako príspevok nielen k obmedzeniu podvodných konaní v daňovej oblasti, ale aj ako opatrenie na boj proti praniu špinavých peňazí, na boj proti korupcii a trestnej činnosti, či pri ochrane pred financovaním terorizmu." Toľko minister Kažimír v roku 2012.

  Čiže, pán minister, už aj v tom roku 2012 ste museli vedieť vy, takisto ako aj váš kolega pán minister Kažimír, že obrovské platby v hotovosti zväčša znamenajú špinavé peniaze alebo potencionálny podvod. A obhajovať jeden z najväčších podvodov DPH slovami, že to je vlastne normálne v tej dobe, si myslím, že je prinajmenšom nemorálne.

  Obhajoba človeka, ktorý tvrdí, že v roku 2012 nosil, doniesol peniaze v igelitkách alebo v kufríkoch, na fúriku, neviem ako, doniesol 12 miliónov a tak platil za byty, je o to podozrivejšia, že pán minister Kaliňák a pán Bašternák mali k sebe blízko aj v realitách. Kedysi si v priebehu 24 hodín obaja kúpili byty tuto hore nad Hradom na Sklenárskej ulici. Sú v dome, kde sú iba tri byty a jeden z nich vlastní minister Kaliňák a druhé dva vlastní firma, v ktorej vystupoval dlhé roky pán Bašternák spoločne s dvorným právnikom pána Kaliňáka, pánom Turčanom. Pán Turčan je v tej firme až dodnes. Mimochodom, ten dom je vedený v katastri nehnuteľností, je označený ako rodinný dom a človek sa potom pýta, že čo za rodina sa v ňom zišla?

  A už len smutná perlička na záver. Tento realitný projekt - obytný súbor sa volal po troch mušketieroch - Athos, Porthos a Aramis. Ten ich bol Aramis. A motto "všetci za jedného, jeden za všetkých" je iste šľachetné, no na vzťahy medzi ministrom vnútra a človekom podozrivým z okrádania štátu by toto motto rozhodne platiť nemalo.

  Pán Fico nám tu hovoril aj o nenávisti. Bol to však on, kto sa v nedávnom rozhovore rozhodol po vzore Vladimíra Mečiara podnecovať nenávisť k médiám, učiteľom, mimovládkam, ľuďom, ktorí sa snažia zmeniť Slovensko k lepšiemu. Namiesto toho, aby po voľbách sa snažil byť zodpovedným premiérom, hľadá nepriateľov a rozdeľuje krajinu. Odvolávanie pána ministra Kaliňáka rozhodne nie je o nenávisti. Je to o tom, že ak si niekto prehadzuje plné kufre peňazí a okráda štát, minister vnútra by mal rozmýšľať, ako ho dostať za mreže a nie o tom, ako jeho podvod obhájiť. Osobne si však myslím, že pán minister Kaliňák sa nikdy nemal stať ministrom v druhej Ficovej vláde, pretože pán Fico tu spomínal rôzne veci, ktoré sa údajne pánu ministrovi podarili. Zabudol však spomenúť, že odborná verejnosť sa momentálne zhoduje na tom, že celá reforma ESO je jeden megalománsky zbabraný a predražený projekt, ktorý nám mal ušetriť 700 miliónov eur. Neušetril skoro nič. Efektívna, spoľahlivá, otvorená verejná správa - ani jedno z tohto neplatí.

  Pán Kaliňák dlhodobo škodí Slovensku tak, ako škodil Slovensku Pavol Paška. Je prekážkou, prečo na Slovensku nefunguje právo a spravodlivosť, prečo sa na Slovensku dobre darí podvodníkom a oligarchom. A dúfam, že tak, ako ľudia z ulice povedali, že Pavla Pašku tu už nechcú, tak konečne príde aj doba, kedy konečne skončí aj pán minister Kaliňák. Pravdepodobne to nebude dnes, ale veríme, že tá doba príde.

  Ďakujem.

 • Na vaše vystúpenie, pani poslankyňa, budú reagovať vo faktických poznámkach traja páni poslanci a panie poslankyne.

  Ako prvému dávam slovo pánovi Blanárovi. Nech sa páči.

 • Ďakujem, pani podpredsedníčka. Pani poslankyňa, vy tak s ľahkosťou narábate s niektorými slovami. Očividne vy ste poslankyňa, ktorá je po prvýkrát v parlamente, ale je naozaj neuveriteľné, čo dokážete vy vypustiť. A preto sa vás pýtam, povedzte mi jeden normálny dôvod alebo dôkaz o tom, že dnes už nie je len problém podpredseda vlády alebo minister vnútra, ale už aj predseda vlády, pretože podnecuje nenávisť proti učiteľom? Čo ste to povedali? Čiže to znamená, že dnes všetko, čo sa deje na Slovensku, má na svedomí automaticky premiér alebo minister vnútra. Dávajte si pozor na, čo hovoríte. Nikdy som nepočul premiéra, že by nejakým slovom dehonestoval učiteľov alebo hocikoho iného. Mali by ste naozaj trošku vážiť tieto slová, pretože nesvedčí vám to nielen ako novej poslankyni, ale aj ako žene.

 • Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem pani kolegyni, že pripomenula naozaj to, čo som hovorila vo svojej jednej faktickej poznámke, že naozaj, aj v čase, keď ten svet cashu naozaj existoval, už platili zákony alebo sa vytvárali zákony na ochranu proti prianiu špinavých peňazí. A už vtedy boli povinné hlásenia neobvyklých obchodných transakcií. Predpokladám, že táto obchodná transakcia bola naozaj neobvyklá. Videli sme tu hŕbu peňazí, čo teda v nijakom prípade nemožno považovať za normálnu transakciu, ak niekto 112 alebo 120 kg bankoviek dokáže v hotovosti uhradiť na jedenkrát.

  Tiež si, pani kolegyňa, spomenula prejav predsedu. V podstate mne sa zdalo, že ten jeho prejav bol takým piár podpredsedu Kaliňáka alebo na podpredsedu Kaliňáka a je mi možnože len trochu ľúto, že mi tu čosi prišlo a jak keby išlo v podstate o budovanie kultu osobnosti, jeho, jeho kultu osobnosti. Tiež bolo spomenuté, že predložil aj nejaké protikorupčné návrhy, myslím pán, pán Kaliňák. Ale dôležité je, že či naozaj tie návrhy zaručovali transparentnosť. A myslím si, že sám je príkladom toho, že tie návrhy vôbec neboli transparentné.

  Dôležité je možnože pripomenúť aj, že vždy ide o to, že pán podpredseda vlády robí veci, ktoré sú viditeľné. To hovorím o tom piár. Neviditeľné veci ho veľmi nikdy nezaujímali. Napadá mi, že napríklad podpora projektov prevencie kriminality, ktorá každoročne neuveriteľne mešká. Jeho ministerstvo nedokáže načas dávať granty združeniam, ktoré pomáhajú obetiam, s ktorými sa chválil, ako vlastne klesá počet obetí na cestách. Je smutné, že sa nezaoberá vôbec tým...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem za slovo. Pani poslankyňa Remišová, ja budem rovnako, ako pán poslanec Blanár, reagovať na vaše slová, že pán predseda vlády podnecuje nenávisť k učiteľom. Učili ste vy vôbec niekedy? Ja mám za sebou 25-ročnú prax. Som pedagóg 25 rokov a toto, čo ste povedali, je niečo tak hrozné z vašich úst, pretože ako viem, vy ste nikdy neučili. A práveže pán premiér v živote o učiteľoch, nepodviedol tak hanebne, ako svojho času ešte prvá vláda Mikuláša Dzurindu, ktorá im dala 13., 14. plat do zákona, ktorý im vzápätí zrušila. Toto v živote premiér Fico neurobil, práve naopak, on im v každej svojej vláde platy zvyšoval. Ja som to sama cítila na svojej výplatnej páske. Takže, prosím vás, o čom to rozprávate? Kedy ich on ponižoval? Kedy podnecoval nenávisť k učiteľom? Toto sú veľmi silné slová. A skutočne zvážte to, čo hovoríte. Pretože ozaj tu vyvolávate len a len nenávisť.

 • S reakciou na faktické, pani poslankyňa Remišová. Nech sa páči.

 • Pán poslanec Blanár, pani poslankyňa Nachtmannová, vy pravdepodobne nečítate vyhlásenia vášho pána premiéra. Neviem, v akom vesmíre vy žijete, ale pravdepodobne ste nečítali alebo nepočuli pána premiéra, keď sa učiteľov spýtal: "A čo ste vy urobili pre ten štát?" Pán Fico neustále sa naváža do učiteľov, neustále hovorí, že ich štrajky boli politicky motivované. Najnovšie vyšiel s takou absurdnosťou, že teraz už chápe, keď tam videl Pavla Demeša. Čiže kto to je? To je permanentná kampaň proti učiteľom a proti ich požiadavkám. A nemáte pravdu, učila som na vysokej škole. Ďakujem.

 • Poprosím vás, pán poslanec Hrnko, keby ste nevykrikovali.

 • Reakcia z pléna.

 • Ale ja vidím na vás, že si nemôžete pomôcť, ale musíte to svoje nutkanie zastaviť.

 • Smiech v sále.

 • Pán poslanec Beblavý do diskusie, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Dovoľte mi povedať, ja som učil 15 rokov, a to, čo povedala pani Remišová, je absolútne pravda. Aj keď rozhodne si myslím, že to, koľko človek učil, nemá nič spoločné s tým, či vie čítať noviny. To čítanie s porozumením by mal mať každý absolvent minimálne strednej školy. Ale poďme teraz k tomu vystúpeniu.

  Dovolím si začať tak odľahčene, máme po ôsmej večer, že táto dnešná schôdza pre mňa osobne predstavovala takú výchovnú skúsenosť o tom, ako to napríklad prebieha na takom Kaliňákovom dopravnom inšpektoráte v rámci reformy ESO. Lebo tam tiež prídete ráno, skoro, ešte hodinu pred otvorením, ako som ja dneska prišiel, aby ste stihli si zobrať ten lístok alebo sa zapísať, zapísal ako prvý a potom prídu takí tí ľudia, čo to majú vybavené napríklad z titulu funkcie, že sú to tí díleri áut a tí tam vedia vybaviť tie značky skôr. A potom už, keď dôjde na vás čas a už ste tesne, tesne, tak potom ešte niekto vždy vbehne dnu, lebo ten to má tiež vybavené, alebo ten tam niekoho pozná. A vy tam tak čakáte, čakáte a často čakáte až do druhého dňa. Tak musím povedať, že niečo podobné, keby nám kolegovia láskavo neodhlasovali tú rozpravu až do polnoci, by som zažil ja, že tiež som tu čakal od jedenástej a do siedmej by som sa ani nedostal. Tak toľko, toľko k praktickým skúsenostiam reformy ESO, ako ich človek zažíva aspoň pomyselne tu v parlamente. Ale teraz poďme k samotnému Robertovi Kaliňákovi.

  Jedno z obvinení, ktoré tu padá často a padalo teda aj predtým, keď bolo ohlásené podávanie tohto vyslovenia nedôvery, je, že je to len divadlo. Zbytočné divadlo. Tak dovoľte mi povedať, že je to divadlo a je to tak v poriadku, pretože divadlo má svoj zmysel. Divadlo má svoj zmysel vtedy, keď je to jediný spôsob reagovania na neprijateľnú skutočnosť. Tou neprijateľnou skutočnosťou dnes je, že máme Roberta Kaliňáka ako ministra vnútra. Je takmer nemožné veriť v právny štát a v to, že ho možno vôbec na Slovensku vybudovať, kým je Robert Kaliňák ministrom vnútra. Keďže rešpektujeme demokraciu, rešpektujeme výsledky volieb, tak nepôjdeme ako predchodcovia strany SMER na barikády aj s puškami a dobíjať Zimný palác a vyhadzovať legitímne zvolenú vládu. Nie. Rešpektujeme ju. My len, len máme tú jedinú ďalšiu možnosť, a to je povedať tu v parlamente, že tak nie je v poriadku.

  Zároveň mi dovoľte povedať, že veľa sa tu dnes oháňalo popularitou, ale my sme mali referendum o tejto vláde pred tromi mesiacmi. A to referendum dopadlo tak, že 72 % ľudí hlasovalo proti dovtedajšej vláde. A tá strana, ktorá ju mala, išla zo 44,4 % na 28 %. Ak si vezmete napríklad výsledky podobné napríklad v Nemecku, tak ešte v roku 2006, 2005, pardon, tak kancelár Schröder okamžite rezignoval nielen teda na vládnu, ale aj na stranícku pozíciu po tom, čo dosiahli ešte o niečo nižší pád, si dovolím povedať, ako SPD. Takže, takže ani s tou popularitou to nie je až také silné. Ale to sú len úvodné veci.

  Podstatná otázka je, prečo práve teraz? Je toto naozaj taká kauza, aby sme odvolávali ministra na začiatku vlády? Odpoveď, ktorú som počul od kolegov a ja s tou odpoveďou vecne súhlasím, je, že áno, toto je tak vážna vec, aby sme odvolali ministra aj počas prvých sto dní vlády. Myslím si, že je to pravda, aj keby to bol nový minister alebo minister, ktorý má inak čisté, čistý štít, tak pri takýchto vážnych veciach, ja sa k nim ešte dostanem, by to bolo dostatočným dôvodom.

  Ale treba povedať, že návrh na odvolanie Roberta Kaliňáka podľa mňa má svoj zmysel a platnosť takmer kedykoľvek. Mal by zmysel aj pred rokom, mal a bude mať zmysel aj o pol roka a ak bude vo funkcii, aj o dva roky. Lebo Robert Kaliňák sa naozaj stal takým symbolom, dneska už to tu bolo viackrát povedané, nemožnosti právneho štátu za vlády SMER-u, ako sa Pavol Paška stal symbolom rozkrádania v zdravotníctve. A on na rozdiel od Pavla Pašku, keďže bol aj vo výkonnej funkcii, je to možné dokonca aj vystopovať mnohým jeho konkrétnym skutkom, ale aj mnohým jeho konkrétnym neskutkom. Robert Kaliňák je ministrom vnútra 2 993 dní. Je to najdlhšie pôsobiaci nielen minister vnútra od vzniku samostatnej Slovenskej republiky, ale s najväčšou pravdepodobnosťou spolu s Robertom Ficom aj najdlhšie pôsobiaci člen vlády vôbec od vzniku Slovenskej republiky. Priznám sa, nekontroloval som ich všetkých do bodky. Je možné, že ešte niektorý iný člen vlády sa im vyrovná, ale myslím, že ich nikto neprekoná.

  Robert Kaliňák aj dneska, aj často rád vyčíta Danielovi Lipšicovi, čo všetko mal a mohol spraviť. Daniel Lipšic bol ministrom vnútra len 20 %, pätinu toho času, čo bol ministrom vnútra Robert Kaliňák, konkrétne 637 dní. Dokonca aj druhý najdlhšie pôsobiaci minister vnútra pán Vladimír Palko bol ministrom vnútra 2,5-krát kratšie ako Robert Kaliňák, a to je najdlhšie pôsobiaci minister vnútra po Robertovi Kaliňákovi od pádu Mečiara. To znamená, že na Roberta Kaliňáka naozaj dneska musíme uplatňovať pravidlá na vyhodnotenie fungovania a nefungovania najdlhšie a suverénne, násobne najdlhšie pôsobiaceho ministra vnútra. Tento minister vnútra má najhoršie výsledky od konca Mečiarových vlád vo svojej pôsobnosti. Ani mnohí ministri, ktorí pôsobili kratšie, napríklad aj pán Palko, aj pán Lipšic, priznám sa, že s pánom Palkom ja som nikdy nemal dobrý vzťah a dneska teda nemám žiadny. S pánom Lipšicom tiež ten vzťah nie je nejaký veľmi srdečný, ale musím povedať, že za oveľa kratšie obdobia dokázali urobiť oveľa viac, ako dokázal pán Robert Kaliňák za oveľa dlhšie obdobie. Preto ani nie je spravodlivé, keď si on dovolí sa na nich, by som povedal, jazdiť si na nich tým, že čo všetko mohli a mali. Predovšetkým by mal vysvetliť sám sebe do zrkadla, čo všetko mohol a mal.

  Navyše sa jedná o prvého ministra vnútra, od, opäť od pádu Mečiara, ktorého majetkové pomery nám zostávajú dodnes záhadou. Pán Kaliňák má síce rýchly jazyk, a k tomu sa ešte vrátim, ale o tom, ako nadobudol svoj majetok, vieme okrem historiek na úrovni Kanisovho tipovania veľmi málo. Vieme o údajne zázračnom obchodovaní s akciami spoločnosti Apple a Disney, ak si to pamätám správne a vieme o nejakých podnikoch typu Harley Davidson. Ak si však pozriete ročné príjmy, ktoré Robert Kaliňák vykazuje počas svojho pôsobenia v prvej a druhej Ficovej vláde, tak takéto ročné príjmy zodpovedajú správam majetku v hodnote miliónov eur. Robert Kaliňák, a to ešte nie sme pri tom nehnuteľnom majetku, ktorý je odhadom určite cez milión, Robert Kaliňák má oficiálne priznaný majetok alebo príjmy zodpovedajúce majetku vo výške pravdepodobne horný koniec sedemcifernej sumy v eurách. To môže byť úplne v poriadku, ale taký minister, najmä ak je ministrom vnútra, dlhuje verejnosti vždy vysvetlenie, ako k tomu prišiel a ak to skončí historkami o akciách Applu a Disney, tak to nestačí.

  Pokiaľ hovoríme o samotnej činnosti Roberta Kaliňáka, ja som si napísal tri pozitíva, aby som nebol negatívny. Dve z nich už tu boli spomenuté, aspoň pokiaľ som sledoval debatu, niekedy aj samotným ministrom a jeho premiérom, je to dotiahnutie Schengenu, je to zníženie nehodovosti na cestách. Ja by som ešte doplnil a ospravedlňujem sa, ak to už zaznelo, je to aj reforma policajných dôchodkov. To sú tri veci, ktoré treba vnímať pozitívne. Keď sa na ne pozrieme hlbšie, nie sú to až také zásadné zmeny, ako to vyznieva v tej propagande. Poviem príklad. Naša nehodovosť, odkedy nastúpil, smrť, teda počet ľudí usmrtených na cestách sa znížil o 2/3. V Českej republike aj v Maďarsku sa znížil o polovicu. To znamená, máme lepší výsledok, ale nie je to až taká, taký unikátny výkon, ako nám je často naznačované, ale treba k tomu mať úctu, lebo je to určite aspoň z môjho pohľadu nespochybniteľné pozitívum.

  To však nie sú tie najdôležitejšie veci. Tá najdôležitejšia vec pre ministra vnútra v krajine, ako je Slovensko, je naozaj otázka fungovania právneho štátu, fungovania polície. A tu musím povedať, že tá obrana, ktorú dnes predviedol minister Kaliňák aj s jeho predsedom vlády, je natoľko nielen pokrytecká, ale aj neprijateľná, že ju musím rozobrať hlbšie. Ešte než sa dostanem k samotnej otázke rezortu vnútra, dovoľte mi len stručne poukázať na, no neviem, či irónia je správne slovo, lebo to už, ak by ste spojili drzosť s iróniou, tak dostanete nejaké nové slovo, ktoré celkom neviem pomenovať, keď minister Kaliňák a predseda vlády Fico kritizujú jeho kritikov a argumentmi, že nám to poškodí povesť v Európskej únii. Nikto, ale nikto od pádu Vladimíra Mečiara nepoškodil dobré meno Slovenskej republiky v Európskej únii tak, ako Robert Kaliňák a Robert Fico. Nie preto, že odmietali utečencov ako takých, hoci aj, samozrejme, nie je dneska možno najpopulárnejšia pozícia, ale spôsob, akým viedli predvolebnú kampaň dovnútra aj do zahraničia, nenávistný spôsob, ako viedli a vedú dodnes konverzáciu o týchto veciach vnútrospoločensky. To je to, čo poškodilo meno a poškodzuje meno Slovenskej republiky v Európskej únii. Nič, čo by títo dvaja páni mohli počas predsedníctva, nemôže túto stratu a poškodenie povesti ani nahradiť, ale povedzme si úprimne, ani zásadne zhoršiť.

  Ak si pamätáte, dneska tu už bolo spomínané, v Českej republike uprostred predsedníctva padla vláda. Bola to hanba. Češi z toho mali na chvíľu hanbu, ale môžem vám povedať, že obraz Česka v Európskej únii sa tým nijako zásadne nezmenil. O pol roka, o rok na to už všetci zabudli, najmä preto, že úloha predsedníckej krajiny sa značne preceňuje.

  To, čo porozprávali Robert Kaliňák a Robert Fico v záchvate predvolebnej kampane a špeciálne Robert Fico hovorí aj dnes, to vám garantujem, že sa nezabudne ani o rok, ani o dva, ani o tri. Lebo to sú veci, na ktoré je Európa najneskôr od konca druhej svetovej vojny veľmi citlivá.

  A teraz k tej samotnej politickej zodpovednosti. Sú krajiny, kde keď sa vykoľají vlak a umrú ľudia, tak minister dopravy odstúpi. Nie preto, že by si niekto myslel, že za to môže, že tam stál s tou výhybkou a osobne ten vlak niekam vyhodil. Dokonca ani nie preto, že bol zodpovedný v takom širšom slova zmysle, že, ja neviem, škrtol rozpočet na opravy železníc o 50 % a vďaka tomu tam boli nefunkčné signály. Jednoducho preto, že v tých krajinách je to vnímané ako súčasť politickej kultúry, že štátna moc v prípade veľkých problémov a chýb, bez ohľadu na to, či sme ju schopní niekomu prisúdiť, musí urobiť aspoň symbolické sklonenie hlavy a symbolickú zodpovednosť.

  No a teraz si to vezmime, ako je to u nás. U nás máme situáciu, že podnikateľ, ktorý je domácim predsedu vlády a ktorý, ako to už bolo dneska zadokumentované, má podnikateľsky veľmi blízko k ministrovi vnútra, je podozrivý zo zásadných daňových podvodov a aj to vyšetrovanie, na ktoré je daný aj podnet dokonca, je vyšetrovateľkou nepochopiteľne zametené pod koberec. A za toto ani predseda vlády, ani minister, oni tam nevnímajú žiadnu politickú zodpovednosť. To je tak ďaleko od vykoľajených vlakov, že mám z toho pocit, že Roberta Kaliňáka ani keby našli na priemyselnej kamere, ako stojí pri tej koľajnici s piatimi kilami výbušniny, tak ani tak by neodstúpil, lebo by povedal, že kým nemajú obrázky z toho, ako to tam odpaľuje, tak vlastne sa nič nepreukázalo.

  Robert Kaliňák a Robert Fico širšie, mali za ostatných osem rokov z desiatich k dispozícii nielen zákony a čas, ale aj osoby. A tu prichádza taká zaujímavá vlastnosť politickej zodpovednosti, ktorá sa na Slovensku často robí. Keď si chcú niektorí politici obhájiť to, že môžu dosadiť svojich ľudí, kam chcú, tak to obhajujú tým, že predsa, keď to bude zlé, tak musím byť schopný niesť za to zodpovednosť a keď za to mám niesť zodpovednosť, musím si tam dať svojich ľudí. To je obľúbený argument aj ministra Kaliňáka, prečo si obsadzuje policajný zbor. Mimochodom analýzy, ktoré sa robili v policajnom zbore, ukázali, že výmeny policajných riaditeľov na krajských a okresných, oni sa dejú po každých voľbách. To znamená, náš policajný zbor je spolitizovaný na úroveň nielen prezídia, ale na úroveň krajského riaditeľstva aj okresného riaditeľstva. A Robert Kaliňák je ten, ktorý to vždy obhajoval tým, že ako inak má niesť zodpovednosť za ten výkon, keď nemá možnosť do toho personálne zasahovať.

  Dneska, keď je prúser, keď títo istí ľudia volajú tým šéfom hliadok, že ten je náš, toho nechaj, alebo keď zametú pod koberec vyšetrovanie podozrivých daňových podvodov, tak zrazu Robert Kaliňák hovorí, ja s tým nič nemám. Však podľa zákona ja im nemôžem nič prikazovať. Ja im nemôžem do toho nič hovoriť. Kde je teraz politická zodpovednosť? Kde je teraz tá zodpovednosť za to, že celý policajný zbor dnes majú v rukách ľudia, ktorých vymenoval Robert Kaliňák, na všetkých úrovniach. To sú jeho ľudia, nikoho iného. Dnes už za nich necíti zodpovednosť? Cíti za nich zodpovednosť len, keď ich menuje? Ale nie, keď ich má odvolávať alebo sám to prijať?

  Takisto tento minister vnútra sa nebojí robiť tlačovky o detailoch policajných vyšetrovaní a operácií, keď sa mu to hodí.

 • Reakcia z pléna.

 • Úplne v pohode, mal som to, ale ďakujem za výzvu, pán minister. Lebo to ešte aj ukáže niečo o vašom prístupe k spravodlivosti. Pred rokom a trištvrte, ak si pamätáte, vypukla taká zaujímavá malá kauza, volala sa MH Development. MH Development bola firma ministerstva hospodárstva, ktorá mala na starosti spravovanie určitých majetkov štátnych. A zistilo sa najprv, že konateľ tejto firmy si prenajíma za štátne auto od vlastnej firmy. A potom tak, keď sme to zistili, tak ho vláda odvolala, teda minister hospodárstva, no a na to sme zistili, že on keď predtým dostal pokutu od výboru pre nezlučiteľnosť funkcií vo výške 12-tisíc eur za nedovolené podnikanie, tak to zaplatil nasurovo zo štátneho účtu, účtu firmy. To znamená, on si zaplatil, ešte, dneska som, odskočím trochu. Dneska som videl taký vtip, hneď reagovali na...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Prepáčte mi, pán poslanec. Pán poslanec Muňko, môžem vás poprosiť? Ďakujem.

  Nech sa páči.

 • Keď tu dneska pán Lipšic odhaľoval o tom, že ako teda reagoval pán Bašternák na policajnú hliadku, tak jeden humorista hneď reagoval tak, že on sa tomu pánovi Bašternákovi nečuduje, lebo po skúsenostiach s finančnou správou on asi očakával, že policajti budú dávať peniaze jemu. A niečo podobné, ale nie humorné, ale naozaj sa stalo s týmto pánom v MH Development, ktorý keď dostal pokutu za to, že nedovolene podniká ako štátny úradník, tak ju nasurovo zaplatil zo štátneho účtu svojej firmy, ktorej bol štátnym konateľom. On to urobil. A 12-tisíc euro.

  Keď sme na to prišli, tak sme žiadali k tomu mimoriadnu schôdzu, lebo sa to začalo zametať celé pod koberec, keďže tento pán je v príbuzenskom vzťahu s exprezidentom Gašparovičom. No a vtedy pán minister Kaliňák spolu s pánom ministrom - teraz už, priznám sa, neviem. Pavlisom? Kto bol vtedy minister hospodárstva? Vy ste ich vtedy tak rotovali dosť rýchlo - urobil tlačovku, tesne pred tým, než tá mimoriadna schôdza mala byť, aby ohlásil, že konateľ bol obvinený, teda exkonateľ už v tej chvíli. Polícia funguje, vyšetrili sme, obvinili sme ho. Netreba žiadnu mimoriadnu schôdzu, ani potom, smeráci zabili. To len k tomu, pán minister, že sa nehanbíte robiť tlačovky, keď sa vám to hodí o konkrétnych detailoch prípadov. Ten prípad je ešte zaujímavejší v tom, že o pár týždňov prokuratúra zrušila toto rýchle obvinenie. Na to minister Kaliňák sa vyjadril opäť k živému prípadu bez akýchkoľvek problémov, že on je presvedčený, že to rýchlo obvinia ho znovu a za rok a pol, o ktorý sa nič nestalo, lebo už neboli mimoriadne schôdze. Tak to len ako malý príklad toho, že kedy politická zodpovednosť, kedy moc nad policajným zborom sa hodí, kedy nie je problém s tým zasahovať do vyšetrovania, vyjadrovať svoj názor. Problém nastáva vtedy, keď je objektívny prúser.

  Kolegovia ostatní už hovorili veľa o reformnom diele a úspechoch pána ministra Kaliňáka. Takže dovoľte mi to neopakovať, ale dovoľte mi možno len uviesť zopár čísiel a faktov. Slovensko má po štyroch rokoch reformy ESO druhý najväčší podiel zamestnancov verejnej správy, obrany a sociálneho zabezpečenia tisíc obyvateľov v celej Európskej únii. Obávam sa, že ak bude reforma ESO pokračovať ešte štyri roky, tak preskočíme aj to Luxembursko, ktoré je zatiaľ jediné pred nami. Nepreskočíme ho v HDP, v ktorom je najvyššie v EÚ, ale preskočíme ho možno v úradníckych počtoch. Pán minister nám k tomu dáva záruku, keďže po tom, čo mal usporiť 700 miliónov a po tom, čo ich nebol schopný nijak zdokumentovať, tých 700 miliónov, prestal o nich hovoriť a teraz pýta ďalšie desiatky miliónov, aby to urobil znovu.

  Štátna služba. V roku 2013 pán Kaliňák sľuboval nový zákon o štátnej službe, dokonca ústavný, ktorý mal navždy ukončiť politizáciu štátnej správy. Ten zákon nie je dodnes. Na jeseň príde do tejto snemovne, ale viete prečo? Pretože Európska komisia povedala, že ak nebude schválený do konca tohto roku, tak zmrazia eurofondy. To je jediná vec, čo funguje na túto vládu, je tak, ako funguje na môjho syna, keď mu poviem, že nebude môcť pozerať televízor večer, rozprávky, tak na to vláde funguje jedine to, keď sa im hrozí zmrazenie eurofondov. Preto tu bude zákon o štátnej službe, ale ten zákon je absolútne vykostený a nič v štátnej službe ani nezmení.

  Verejné obstarávanie. Pamätáte si veľkú reformu verejného obstarávania, ktorú minister ohlásil len štyri mesiace po nástupe pri moci v lete 2012? Sľúbil žiadne dodatky. Toto je taký dobrý príklad toho, ako funguje Kaliňák. Minister vyhlásil, že nebudú žiadne dodatky a dal to aj do zákona. Jedine so súhlasom Rady ÚVO, novozriadenej, ktorú obsadila vláda Roberta Fica.

  Asi po roku som kontroloval, že čo sa s tým stalo, že koľko tých dodatkov tá vláda schválila a zistil som, že takmer žiadne. Si hovorím, že veľmi prísne funguje táto rada. Potom som našiel ešte jeden materiál a z toho som pochopil, že to je úplne naopak. Táto vláda menovaná vládou Roberta Fica sa rozhodla, že medzi takéto dodatky v podstate nepatria, skôr, že teda do tejto, do tohto zákazu, ktorý pán minister tam presadil, nepatria dodatky navyšujúce cenu, pokiaľ v tom navýšení je aspoň nejaká drobná zmena. To znamená, môžete navýšiť cenu, o koľko chcete, môžete pridať dodatok, ale ak napíšete, že ešte v rámci toho dva klince, tak už to nespadá pod ten zákaz. Tým pádom Kaliňák mal svoje miesto pod slnkom, zakázal dodatky, obstarávatelia majú ďalej svoje dodatky, všetci sú spokojní, okrem daňovníkov. Možno aj tí sú spokojní, kým o tom nevedia, škoda, že im kazím dneska večer.

  Sľúbil aj zrýchlenie súťaží a viac obstarávajúcich, viac súťažiacich. Podľa oficiálnych údajov Európskej komisie máme dneska 32 % súťaží s jediným účastníkom, čo je jedno z najväčších čísiel v Európskej únii. To je prvé fórum ministra Kaliňáka. Priemerný nákup trvá 137 dní, čo je opäť jeden z najvyšších čísiel v Európskej únii, opäť podľa reformy ministra Kaliňáka. Európska komisia vo svojej najnovšej správe o hlavných problémoch Slovenska spomína slovo "verejné obstarávanie" 43-krát. Obávam sa, že ak ešte štyri roky bude mať minister vnútra na starosti verejné obstarávanie, tak už nielenže nič neobstaráme, ale už ani žiadne eurofondy na to nedostaneme.

  Máme ministra vnútra, ktorý aj dnes preukázal, že má veľmi rýchly a veľmi fungujúci jazyk, ktorého najčistejšou alebo najdôležitejšou charakteristikou je nezáväzný vzťah s faktmi. Nezáväzný v tom, že niekedy s nimi minister pracuje, niekedy s nimi nepracuje, ale najčastejšie ich otočí spôsobom, že tie fakty ani nevedia, ako sa volajú.

  Dovoľte mi použiť iba jeden príklad z jeho dnešného poobedňajšieho vystúpenia, kde rozprával o tom, ako sa od nástupu Ficovej vlády zlepšilo Slovensko v hodnoteniach korupcie podľa Transparency Internationale. Hovoril o tom, ako sme postúpili z ktorého miesta na ktoré miesto. Problém týchto hodnotení je v tom, že tie metodiky a aj počty krajín sa menia a vyvíjajú. To znamená, že hovoriť o počte miest v absolútnom vyjadrení nie je veľmi presné. Dokonca ani ten počet bodov nie je úplne presný, lebo medziročne sa občas menia aj tie spôsoby, ako sa to počíta. Takže 51 v jednom roku nie je to isté, ako 51 niekedy v druhom roku. Môžeme sa na to sťažovať na Transparency, ale tak to je. Ale máme jeden spôsob, ako zistiť, či sa Slovensko naozaj zlepšuje, a to je pozrieť sa na poradie Slovenska v rámci krajín Európskej únie. Máme 28 krajín Európskej únie, tie sú tam hodnotené stále, všetky, vieme zistiť.

  Keď nastupovala Ficova vláda v roku 2012, Slovensko malo za sebou štyri krajiny Európskej únie: Bulharsko, Rumunsko, Taliansko a Grécko. O štyri roky neskôr, pri nástupe tejto vlády, má Slovensko za sebou štyri krajiny: Bulharsko, Rumunsko, Taliansko a Grécko, pričom Grécko sa už na nás doťahuje. Takže ak niekto začne hovoriť o tom, že sa tu podľa Transparency zlepšil stav korupcie za druhej Ficovej vlády, tak určite vie niektoré z čísiel buď znásobiť alebo podplatiť, podľa vlastných preferencií, aby mu to vyšlo, ale ten fakt je úplne niekde inde.

  Hoci minister vnútra sa dnes tváril, akoby nemal mať žiadnu zodpovednosť za svojich podriadených, tak dovoľte mi mu tých podriadených pripomenúť. Štátnou tajomníčkou ministerstva vnútra je dnes pani Saková, ktorá bola predtým štyri roky vedúcou úradu a bola kľúčovou osobou zodpovednou za túto reformu ESO, aj verejne. To znamená, podľa ministra Kaliňáka mala také výsledky štyri roky v reforme ESO, že dnes povýšila na druhú najvyššiu pozíciu v rezorte. Ja sa priznávam, že okrem ministra Kaliňáka a asi pani Sakovej ja dnes nepoznám nikoho, kto by reformu ESO považoval za úspech. A pokiaľ o tom chce pán minister sa baviť, myslím, že mu s radosťou všetci vyhovieme, lebo tých faktov, respektíve absencie faktov v akomkoľvek zásadnejšom zlepšení je tu viac než dosť.

  A záverom mi dovoľte odcitovať diagnostické kritériá na jednu chorobu, ktorá sa volá porucha pozornosti sprevádzaná hyperaktivitou. Je to nazývané ADHD a dnes tým trpí čoraz viac našich detí. Medzi jej symptómy patria:

  - ľahká ovplyvniteľnosť vonkajšími podnetmi,

  - problémy so sústredením sa na úlohu a jej dokončenie,

  - vysoká miera aktivity, ale bez výsledku,

  - pôsobí dojmom, akoby bol v neustálom pohybe, nenechá v pokoji ruky ani nohy,

  - vrtí sa a padá zo stoličky,

  - vyhľadáva blízke predmety, s ktorými sa hrá,

  - nemôže sa dočkať, kým príde na rad a často skáče do reči ostatným alebo ich vyrušuje,

  - dostáva sa do ťažkostí aj tým, že si veci nedokáže vopred premyslieť a najskôr reaguje, až potom premýšľa,

  - agresívne správanie a neprimerane prudká reakcia aj na drobné podnety.

  Ponechám na vás, ktorého člena vlády vám táto charakteristika pripomína, ale v politike ADHD má tragické dôsledky nielen pre toho človeka samotného, ale aj pre nás ostatných a dnes tu už veľakrát zaznelo, že po odchode Pavla Pašku nastal čas aj na odchod Roberta Kaliňáka. A ten dôvod je, že desať rokov v politike je naozaj dlhý čas. Napríklad Tony Blair vo svojich pamätiach hovorí, že aj ten najúspešnejší politik na tom vrchole nevydrží o moc dlhšie, lebo to moderné vládnutie je natoľko vyčerpávajúce a ničivé.

  Na Slovensku to tak úplne nie je. Ale na Slovensku tých desať rokov je asi maximum skôr z toho dôvodu, že po desiatich rokoch sa naozaj nakopí, a mimoriadne v prípade Roberta Kaliňáka sa nakopilo toľko šrámov na jeho povesti a už aj toľko dôkazov, že nevie priniesť reálnu zmenu k lepšiemu v oblasti ani právneho štátu, ani reforiem štátnej a verejnej správy, že ani ten rýchly jazyk, ani ten osobný šarm, ani tie ostatné danosti to nedokážu zmeniť.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujeme pánovi poslancovi za jeho vystúpenie. Na vaše vystúpenie neevidujem žiadne faktické poznámky.

  Ako posledný z písomne prihlásených poslancov vystúpi v rozprave pán poslanec Kollár, konečne.

 • Ďakujem za slovo, pani podpredsedníčka. Vážené poslankyne, vážení poslanci, boli sme svedkami prestrelky koalície, opozície a zase späť, koalície a znova opozície, tej pravej. Dovoľte mi, aby som sa aj ja vyjadril za nás, za extrémistov a za krajnú pravicu, lebo opozíciou smie byť len OĽANO a SaS.

  Dnešné odvolávanie ministra vnútra opäť ukazuje, že v slovenskej politike sa na viac ako divadlo nezmôžeme. Čísla nepustia a napokon odvolávanie pán Kaliňák ustojí. Kauza Bašternák je pre iniciátorov tejto schôdze len zámienka, zároveň však potvrdením, ako sme uviazli niekde v období pred desiatimi rokmi, keď takéto schôdze ešte niekoho vôbec vzrušovali. Dnes nevzrušujú nikoho. A napokon ani naši voliči netušia, že nejaká mimoriadna schôdza dneska je. Nie, nejdem spochybňovať informácie či samotnú kauzu Bašternák v tom zmysle, aby som suploval, či dokonca nahrádzal orgány činné v trestnom konaní. Je to ich úloha, aby prípad vyšetrili, naša ako poslancov zas skontrolovať, či tomu tak naozaj je.

  Do parlamentu v roku, v roku, do, po parlamentných voľbách 2016 sa Národná rada rozdelila nielen na koalíciu a opozíciu, ale aj na opozíciu - tú jedinú dobrú a opozíciu vyvrheľov. My SME RODINA sme vraj tí vyvrheli, vraj niektorí s nami nedokážu byť v tejto jednej miestnosti.

  Po pohľade, pri pohľade do pléna k tomuto bodu, teda k odvolávaniu pána Kaliňáka si dovolím, si len hovorím: nemáme na viac? Dokedy budeme hrať tú hru z minulých období parlamentu na angažovaných urvalkov?

  V kauze Bašternák ide o bratislavský bytový komplex Five Star Residence, ktorý stavala firma Mariána Kočnera. Spoločnosť Ladislava Bašternáka v ňom údajne kúpila sedem bytov za 12 miliónov eur a následne si mala uplatniť nadmerný odpočet DPH vo výške 2 milióny eur. Tým mali okradnúť ľudí.

  A tu sa zastavím, kolegovia. Koľko firiem na Slovensku optimalizuje daňový základ? Koľko firiem na Slovensku sa správa rovnako ako Bašternákovci? Ja vám súčasne odpoviem, kolegovia. Kauza Bašternák a bratislavský bytový komplex Five Star Residence nakoniec vyšumí. Môže sa nám to nepáčiť, ale nakoniec sa ukáže, že k žiadnemu porušeniu zákona nedošlo. Vieme asi prečo.

  Prečo to vravím? Namiesto tejto schôdze by sme sa mali už dávno baviť, čo s DPH a nadmernými odpočtami. Mali sme si dávno povedať a baviť sa o systémových riešeniach, ktoré by nás posunuli do spoločnosti, kde ľudia nebudú motivovaní zlým systémom, sofistikovane konať, nemorálne, no paradoxne z ich pohľadu racionálne. DPH je dnes prekonaná daň. Keď ju v roku 1949 vo Francúzsku zavádzali, malo to byť dočasné povojnové opatrenie. Ale aj vďaka prípadu Bašternák otvoriť tému, ako systémovo zmeniť konštrukciu DPH, respektíve či neprejsť na model Sells taks, tak ako je v USA, kde sa iba platí a nič nekasíruje, kde neexistuje odpočet a štát nikomu nemusí platiť a teda nie je okrádaný.

  Mrzí ma, že dnešné rokovanie, kde sa budeme predháňať v záujme, v invektívach a smetiskovom boji, či bola lepšia vláda pani Radičovej alebo dve vlády Roberta Fica a kto viac zlyhal v slovenskej politike, teda kto je neschopnejší, nás nikam neposunie. Nadmerné odpočty tu budú aj o mesiac, optimalizovanie daňových základov rovnako a hlúpa konštrukcia DPH tiež. Ročne sa nevyberie 2,5 miliardy eur. Je to 75 miliárd starých korún.

  Toto je základný problém, ktorý musíme riešiť. A za našu stranu sa pridávame k názoru, že všetky kauzy sa majú nezávisle prešetriť orgánmi činnými v trestnom konaní a nesmú byť nikým ovplyvňované.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne. Na vaše vystúpenie sa prihlásili traja páni poslanci s faktickými poznámkami. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Pán poslanec Lipšic, nech sa páči.

 • Ďakujem. Ja len pár možno vecných poznámok. Diskusia na tému, či DPH áno alebo nie, je zaujímavá, len problém je, že to je unifikovaná daň v Európskej únii, čiže tento parlament nemá kompetenciu ju zrušiť, čiže je to skôr akademické cvičenie. Hovoriť, či je lepšia Sells taks alebo DPH, ale to nás, obávam sa, že veľmi ďaleko nepohne, aj keby sme sa zhodli na optimálnom riešení.

  Druhá vec ale je, že podľa mňa problém nie sú akože len systémové riešenia, ale aj to, že keď niekto poruší zákon, ak je vplyvný a bohatý, pôjde si to odsedieť. V Nemecku známi ľudia, futbaloví tréneri, otec Steffi Grafovej, sú za daňové podvody vo väzení. Oni nemajú, Nemci, výrazne inú daňovú legislatívu. Kauza Bašternák je čítankový podvod daňový, podľa platných zákonov, nemusíme ich v princípe meniť, stačí ich aplikovať a ja znovu odporúčam všetkým kolegom, ja viem, je to možno nudné, technické, právnické, prečítať si uznesenie vyšetrovateľky NAKA, ktorým odmietla trestné oznámenie. To nie, že to bol sofistikovaný podvod a Bašternák sa z toho nejako vyšmykne, lebo to robil veľmi, veľmi geniálne. Bašternák podľa mňa by bol odstíhaný až možno v strednej Afrike za to, čo urobil. Tak isto ako aj Vareha.

  Ešte raz, ja si myslím, že pokiaľ nebudú niesť zodpovednosť aj vplyvné osoby v tejto krajine za prekračovanie zákonov, môžeme robiť systémových riešení habadej, koľko chceme, nič v tejto krajine nezmeníme. To je príbeh Česka, príbeh Rumunska, vieme, ako na to, len zatiaľ, žiaľ, na Slovensku nie je vôľa, aby sme ten príklad nasledovali.

 • Pán kolega Kollár, spomínali ste, že strana SME RODINA je nejakým spôsobom ako kebyže vyčleňovaná z tej nejakej dobrej časti opozície, ale ono to čisto záleží od vás, ako sa k veciam postavíte. A v tomto prípade sa mi trošku zdalo, že ten váš postoj bol skreslený tým, že pán Bašternák je váš osobný priateľ a vy sa to ani, alebo nebojíte sa to priznať. Priznali ste to na grémiu pred dvomi mesiacmi verejne pred všetkými, kedy ste povedali, že proti Ladislavovi Bašternákovi nikdy nepôjdem, to hovorím čestne, lebo je to môj priateľ. To ste tam povedali. Takže ja to tu asi na vás beriem, lebo ste to priznali. A preto v tejto veci, si myslím, že treba to priznať, povedať áno, mám tu nejaký konflikt záujmov, však kamarátov si nevyberáme, ale neni dobré vlastne potom nadradiť ten osobný záujem nad záujem celej opozície.

  Záujem opozície je v tomto prípade ísť po krku zlodejom alebo ľuďom, ktorí kryjú vo vláde špinavý kšeft a podvod, ktorý tu naozaj bol okatý. A to, čom ste hovorili o tom, že však aj iné firmy optimalizujú. Ako umenšovať tento zločin ako do roviny hocijakých iných optimalizačných akože podvodov ostatných firiem, no prepáčte. To si naozaj vyprosím v mene občanov Slovenskej republiky, aj vašich voličov. Toto je zločin za 12 miliónov eur. Osem miliónov iba za jeden rok, okradnutí ľudia tejto republiky. Možno priemerná firma na Slovensku optimalizovala o tisíc, dvetisíc eur ročne? Ale toto je zlodejina za 8 miliónov eur.

  Pán Kollár, z tohto nemôžeme robiť maličkosť. Maličkosť, ako každá druhá firma robí. Toto je zločin, ktorý nesmieme kryť ani vy, ani my a keď to nebudete kryť, my budeme veľmi radi, že budeme spoločne ťahať aj v iných veciach.

 • Kamarátov si vyberáme, len rodinu nie.

  Pán poslanec Gál, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo, pani podpredsedníčka. No veci okolo pána podnikateľa, ktorého meno tu omieľate, aj vo mne vyvoláva viac otázok. Ak sa to potvrdí a dúfam, že aj sankcia bude dosť tvrdá, ale fakt, nechajme tieto veci na orgány, ktoré sú na to príslušné a ja preto som aj rád, že vyšetrovanie je znovu otvorené a máme tu na Slovensku precedensy, ktoré sú podobného rázu, však už ten omieľaný Vareha, však bol exprezidentov kamarát, a predsa dopadol ako dopadol. Čiže preto vítame, že vyšetrovanie je znovu otvorené a ešte podotýkam jednu vec. V daňovom zákone máme jednu veľmi dobrú pasáž. Tá hovorí, že daňová kontrola, aj keď je právoplatne ukončená, i daňový orgán ju môže hocikedy znova otvoriť a dôjsť k absolútne iným výsledkom na základe nových dôkazov. Čiže ani jedna daňová kauza nemôže byť právoplatne ukončená, lebo vždy môžu daňové orgány, keď sa nejaké, no objavia sa nejaké nové dôkazy, vždy môže byť otvorená. Čiže kto robí daňové podvody, nemôže nikdy, ani do konca života kľudne spávať.

 • S reakciou na faktické poznámky, pán poslanec Kollár. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Pán Gál, súhlasím s vami, ale tak isto potvrdzujem, že musí platiť prezumpcia neviny. Pokiaľ sa to vyšetrí, tak si tuná všetci musíme na to dať pozor, aby naozaj ten dotyčný bol odstíhaný.

  Pán poslanec Lipšic, s tým aj s vami súhlasím. Padni komu padni.

  A teraz pán Matovič. Klamete, pán Matovič, ja som povedal, že ja pána Bašternáka poznám, nie sme kamaráti. Nikdy som s ním nebol na dovolenke, nikdy som s ním nebol na večeri, nechodím sa s ním stretávať po kávach. Poznám ho, ale nie sme kamaráti. A áno, máte pravdu, tunak ja som zaujatý, to ste správne povedali, ja sa k tomu verejne priznávam, ja pána Bašternáka poznám. Nie sme kamaráti, áno? Takže pravdou je tá, že nikdy som sa s ním nestretával a nekamošil. Dobre? A som tunak, áno, zaujatý, to musím povedať, a je tunak, je tu tento konflikt záujmu z mojej strany, ale ja sa k tomu priznávam.

  Ďakujem.

 • Ďakujem aj ja. Týmto sme vyčerpali vystúpenia písomne prihlásených poslancov do rozpravy. Chcem sa opýtať, či sa chce niekto z poslancov prihlásiť ústne s tou poznámkou, že pán predkladateľ sa hlásil vopred ako prvý. Nech sa páči. Dvaja páni, nie, traja páni poslanci. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne.

  Ako prvý vystúpi pán poslanec Rajtár.

 • Ďakujem. Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, milí hostia, dovoľte mi tak zhrnúť, keďže tá diskusia sa blíži k svojmu záveru, dovoľte mi zhrnúť, čo sme dnes počuli a čo z toho vyplýva. Počuli sme opakovane, že kauzy s dépeháčkami sú vymyslené, že sa nič v tomto smere reálne nedeje. Počuli sme tiež, že neprebehli, aj keď to bolo povedané veľmi nenápadne, žiadne finančné transakcie medzi Robertom Kaliňákom, ministrom vnútra a medzi firmami, akýmikoľvek firmami, kde figuroval, kde figuroval Ladislav Bašternák. Tak si to zapamätajme, tak si to zapamätajme.

  Taktiež sme sa dozvedeli, že minister - zrejme akýkoľvek, ale možno sa to vzťahuje iba na ministra vnútra - nemá žiadnu zodpovednosť za systematické zlyhanie polície. Pokiaľ sa nepreukáže právoplatne možno na súde, že zasahoval do vyšetrovaní, že priamo riadil systematické zlyhania polície pri tých istých osobách, pri tých istých podvodných schémach, pokiaľ sa toto nepreukáže, tak minister podľa vlády a podľa neho samého nemá žiadnu zodpovednosť za to, čo sa na jeho rezorte deje. V podstate podľa tejto filozofie, keď nastúpi minister alebo minister vnútra, môže si tam strčiť nejakú kartičku, prihlásiť sa, že prišiel na ministerstvo a na štyri roky odísť niekam na dovolenku, lebo aj tak nenesie zodpovednosť za nič, čo sa tam deje a čo robia jeho podriadení.

  Taktiež, ako som spomínal predtým v kauze výbušniny, nebola vyjadrená žiadna ľútosť nad tým, že nič netušiacemu človeku, ale nie jednému, mnohým, na ktorých sa tieto veci diali, bola teda podstrčená, podstrčená výbušnina, nebola nad tým vyjadrená žiadna ľútosť, nad týmto faktom, že sa takto dialo. Bolo to dokonca explicitne bagatelizované napríklad pánom Baškom, ktorý povedal, že no však no a čo, veď aj niekde v Amerike bolo nejaké cvičenie CIA a niečo podobné sa tam stalo. No tak no a čo? Myslím si, že toto je veľmi smutné vysvedčenie postoja vlády a vy všetci, ktorí budete hlasovať za podporu Roberta Kaliňáka, podporujete aj toto stanovisko.

  Vyzerá to nateraz tak, za chvíľu bude hlasovanie, kde sa už, kde už boli vyjadrenia, že koalícia podporí Roberta Kaliňáka, takže vyzerá to minimálne nateraz tak, že nieže oligarchovia, ale aj treťotriedni podvodníci, aj treťotriedni podvodníci budú mať dočasne svetlejšie alebo svetlé, stále svetlé zajtrajšky a budú môcť znásobovať, keď ste tu videli tú hŕbu cashu z doby cashu, tak budú môcť znásobovať svoje zisky aj naďalej. Dalo sa im zelené svetlo, alebo teda chystá sa im dať zelené svetlo.

  Musím ale povedať, že tieto kauzy aj keď sa podľa vládnych predstaviteľov nestali, tak svojím hlasovaním nevymažete, hlasovaním sa tieto skutočnosti a tieto kauzy nevymažú, nevymažete zodpovednosť ministerstva vnútra a ministra vnútra. Tie systematické zlyhávania, čo sa tam dejú, no zdá sa mi, že aj keď teda minister vnútra nemá s dejom na svojom ministerstve nič spoločné, tak tam šarapatí nejaký falošný vrchný, ktorý vždy keď Bašternák, Kočner a tak ďalej, keď sa vyšetruje nejaká ich kauza, tak tento falošný minister vnútra príde, taký nejaký tieňový, ktorý tam pobehuje a všetko to takto zaklapne naspäť do zeme, zametie pod koberec, vždy pri tých istých schémach, pri tých istých ľuďoch spraví to isté, pribehne, pozametá, odíde a minister vnútra ani netuší, čo sa na jeho rezorte deje. Nevymažete to hlasovaním, nevymažete.

  Sedemdesiat percent ľudí hlasovalo za zmenu toho režimu, ktorý tu bol posledné štyri roky. Nedosiahli ho zatiaľ, nedosiahli ho po týchto voľbách, ale je možné, že keď Robert Kaliňák dnes pri hlasovaní nestiahne sám seba, Roberta Kaliňáka, a vy ho podporíte, že týchto 70 % ľudí dosiahne postupnú zmenu, pretože Robert Kaliňák nestiahne postupom času nadol len seba, ale možno stiahne svojím negatívnym vplyvom a s týmito kauzami postupne nadol celú, celú vládu.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Na vaše vystúpenie evidujem jednu faktickú poznámku. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Pán poslanec Gál, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo. Pán poslanec, neviem, kde ste pôsobili pred tým, ako ste prišli do Národnej rady, ale vaša argumentácia a závery sú, až by som povedal, že komické. Asi tak, že keď v tomto momente teraz sa nepostavíte na hlavu, tak podporujete Bašternáka. To je vaša argumentácia, spájate všetko so všetkým, robíte závery, ktoré z postoja, z nášho postoja sa robiť nedajú. Prajem veľa ďalších takýchto argumentačných úspechov.

 • Pán poslanec, chcete reagovať na faktickú poznámku? Pán poslanec Rajtár, chcete reagovať? Nie, nie je tomu tak. Do rozpravy sa prihlásila pani poslankyňa Grausová.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážení kolegovia, panie poslankyne, páni poslanci, o tri týždne začína predsedníctvo Slovenskej republiky v Európskej únii. Čakajú nás obrovské, možno nepredstaviteľné problémy zo strany Bruselu, Turecka a ešte všelijaké iné. A celý tento cirkus opozície dnes mi pripadá ako odpútavanie pozornosti od oveľa závažnejších vecí, ktoré nás čakajú. Rozhodne si nemyslím, že kauza Bašternák je jedinou kauzou na Slovensku. Sú tu, vidím, oveľa väčšie problémy, ktoré Slovensko trápia. Jednak polícia má veľmi malé kompetencie, snáď okrem vyberania pokút od vodičov áut. Polícia je blokovaná zastať sa slušných občanov, ktorí sa živia poctivou prácou. Od týchto občanov, ktorí sa živia poctivou prácou, sa žiadajú iba povinnosti a platenie daní a poplatkov. A keď príde na ich práva, tieto práva sú im odmietané pod rôznymi zámienkami. Zatiaľ, čo so skutočnými kriminálnikmi, či sú to už asociáli, ktorí sa dožadujú len svojich práv, ale povinnosti si plniť nechcú, alebo či sú to zlodeji v kravatách, polícia zrejme nemá dovolené urobiť poriadok. Zatiaľ, čo polícia býva veľmi čulá, keď je nasadená voči ľuďom, ktorí prejavujú svoju oprávnenú nespokojnosť s riadením štátu, dokonca neváha použiť ani ťažkoodencov, máme a mali sme tu na Slovensku množstvo káuz, za ktoré nebol nikto odvolaný a za ktoré nebol nikto braný na zodpovednosť. Spomeniem len niekoľko z tohto množstva, pretože inak by sme tu museli byť prinajmenšom minimálne týždeň.

  K nim patria, k týmto kauzám a k ľuďom, ktorí neboli braní na zodpovednosť, patria všetci tí, ktorí povolili prelety cez naše územie cudzím lietadlám, ktoré išli bombardovať Juhosláviu, ktorá nám neraz prejavila priateľstvo, spomeniem len to, ako sa k nám zachovali v roku 1968. Tieto lietadlá vraždili civilistov, bombardovali a ničili nemocnice, bombardovali školy, bombardovali, vraždili malé deti. Za to nebol nikto braný na zodpovednosť.

  Ďalej sú to tí, ktorí nás zavliekli do zločineckej organizácie NATO a urobili z nášho národa, ktorý nikdy nikoho nenapadol, urobili komplicov vojenských agresií. Sú to tí, ktorí ponúkli naše územie na budovanie vojenských základní tejto zločineckej organizácie, čím nás robia účastnými na vyvolávaní tretej svetovej vojny, čo je evidentne zločin.

  Ďalej sú to tí, ktorí umožnili privatizáciu strategických podnikov, z ktorých výnosy idú do cudzích štátov. Tí, ktorí spôsobili obrovskú nezamestnanosť a zničili aj slovenské poľnohospodárstvo, zdravotníctvo, školstvo a všetko, čo sa zničiť dalo, vrátane snahy o devastáciu mravov našej mládeže a školopovinných detí. Tí, ktorí sú zodpovední za rastúcu chudobu na Slovensku, ktorá vyháňa našich schopných a vzdelaných ľudí za prácou do zahraničia a tým rozbíjajú slovenské rodiny a oslabujú Slovenskú republiku.

  Sú to tí, ktorí sú zodpovední za nevymožiteľnosť práva príslušných ľudí. Tí, ktorí sú zodpovední za neriešenie cigánskej otázky. Tí, ktorí podpísali Lisabonskú zmluvu a zásadne tým oslabili suverenitu Slovenskej republiky a neustále túto suverenitu oslabujú, čím, že už pomaly nie sme svojprávny štát.

  Ďalej sú to tí, ktorí umožňujú fungovanie tzv. tretieho sektora, trójskeho koňa cudzích vlád slúžiaceho na poškodenie Slovenska a Slovákov. Sú to tí, ktorí obhajujú príliv migrantov do našej vlasti. Sú to tí, ktorí systematicky falšujú našu históriu a systematicky pracujú na odnárodňovaní Slovákov. Zaujímavosťou je aj to, že ľudia tak z koalície, ako aj z opozície a ich sponzori, zdá sa, že vždy kradnú v súlade so zákonom. Preto sa žiadna kauza nikdy nevyšetrí a nikto nesedí za to vo väzení. Potom je tu asi problém s tými zákonmi, ktoré si zrejme tí zlodeji v súlade so zákonom úmyselne šijú na svoju mieru.

  Ďakujem.

 • Na vaše vystúpenie chce zareagovať jeden pán poslanec s faktickou poznámkou.

  Nech sa páči, pán poslanec Klus.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Mňa veľmi teší, že Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko má na srdci naše predsedníctvo v Rade Európskej únie, nakoľko v programe som sa dočítal, že cieľom je vystúpenie z tejto organizácie, takže verím, že toto je signál, že ste prehodnotili svoj postoj. Už podstatne menej ma teší označovať tých, ktorí garantujú našu bezpečnosť, a teda Severoatlantickú alianciu za zločineckú organizáciu a dokonca hovoriť o tom, že sme vďaka nej účastní na vyvolávaní tretej svetovej vojny. Toto sú naozaj výroky, ktoré sa na tejto schôdzi rozhodne nehodia, pretože pripomínam kolegom, odvolávame ministra vnútra Roberta Kaliňáka.

  A to, že Lisabonská zmluva z nás urobila nesvojprávny štát, to je tiež niečo, čo si veľmi rád prípadne s kolegami rozdiskutujem, pretože Lisabonská zmluva, keby ste si ju prečítali, nijakým zásadným spôsobom neznížila suverenitu národných štátov, naopak, pokiaľ ide o systém dvojitého hlasovania, mám pocit, že najmä malým štátom umožnila svoju suverenitu prejavovať intenzívnejšie. ako tomu bolo v minulosti. Takže rád sa potom pustím s pani kolegyňou a prípadne s kolegami z tejto strany do diskusie na túto tému.

  K výrokom o treťom sektore sa radšej ani vyjadrovať nebudem.

  Ďakujem pekne.

 • Reakcia z pléna.

 • Ďakujem.

  Ďalším prihláseným do rozpravy je pán poslanec Kotleba. Nech sa páči.

 • Vážená pani predsedajúca, vážené poslankyne, vážení poslanci, rokujeme tu dnes už viac ako desať hodín o odvolávaní ministra vnútra Slovenskej republiky, pričom vlastne všetkým z nás je jasné, ako toto odvolávanie vďaka parlamentnej matematike dopadne. Dalo by sa povedať, že v podstate toto dnešné rokovanie Národnej rady nemá žiadny význam, ale nakoniec v podstate jeden veľký význam sa tu dnes našiel. Ten význam je asi taký, že v rámci dnešnej diskusie si strany vládnej koalície a SaS a OBYČAJNÍ ĽUDIA navzájom na seba povyťahovali všetky špiny z minulosti, ktorých sa úspešne spoločne aj dopustili. Ukázalo sa tak v dnešnej diskusii, že medzi týmito stranami nie je zásadný rozdiel. Nie je zásadný rozdiel, že rovnako všetky majú na svojich rukách osud Slovenskej republiky, súčasnú situáciu, stav Slovenska, ten biedny stav Slovenska, v ktorom sa dnes nachádzame, a preto si v podstate nemajú navzájom veľmi čo vykrikovať. Kauza Bašternák, ktorú dnes riešime, je typickým príkladom, typickým príkladom. Za jednej vlády sa vratky DPH vyplatili, druhá vláda kauzu neriešila. A teraz sa hľadá ten, kto je vinník, kto za to môže viac, kto za to môže menej.

  Ľudia, ktorí nás ale sledujú z normálneho sveta, si podľa môjho názoru museli uvedomiť dnes, že tadiaľto v tomto parlamente náprava nevedie, že tuto naozaj nebude možné vymeniť niektorých členov, niektorých ministrov a všetko bude okej, bude to zdravé a v poriadku. Naozaj dnešná debata ukázala, že ak sa má Slovensko niekam pohnúť k tomu, aby bol skutočný, právny a funkčný štát, tak bude potrebné vymeniť všetkých, vymeniť všetkých, ktorí sa nejakým spôsobom v rámci exekutívy podieľali na tom zúfalom stave, ktorý dnes na Slovensku máme. Klub Ľudovej strany Naše Slovensko, samozrejme, podporí odvolanie ministra vnútra Roberta Kaliňáka, ale nie kvôli tejto kauze, pretože takýchto káuz bolo na Slovensku ix-ypsilon a vypichovať iba jednu jedinú kauzičku, je absolútne účelové.

  My podporíme odvolanie ministra vnútra kvôli pretrvávajúcemu politickému zneužívaniu policajného zboru. Podporíme jeho odvolanie kvôli kauze Šarišské Michaľany, podporíme jeho odvolanie kvôli kauze Krásna Hôrka, podporíme jeho odvolanie kvôli kauze Gabčíkovo. Podporíme jeho odvolanie kvôli tomu, že polícia ani dnes nekoná, stále nekoná z úradnej povinnosti v prípade trestných činov pokračovania nelegálnej stavby. Týka sa to najmä rozširujúcich sa nelegálnych cigánskych osád, o ktorých orgány činné v trestnom konaní aj polícia veľmi dobre vedia, o ktorých starostovia obcí, starostovia obcí za vládne strany veľmi dobre vedia a napriek tomu ani jedni ani druhí nerobia nič a tvária sa, že tu ten problém nie je.

  Podporíme odvolanie ministra vnútra Roberta Kaliňáka kvôli tomu, že slušní ľudia, ktorí majú tú smolu, že musia žiť v blízkosti takýchto lokalít, sa už nemajú na koho obrátiť, sa už nemajú na koho obrátiť, pretože, keď o pomoc požiadajú starostu ako najvyššieho predstaviteľa stavebného úradu, ich žiadosti sú odignorované. Keď sa obrátia s trestnými oznámeniami na políciu, na čele ktorej stojí policajný prezident a jeho nadriadený minister vnútra, skoro všetky tieto prípady sú odložené alebo zastavené. A potom sa nemôžme čudovať, že títo ľudia sú jednoducho úplne zúfalí a že dnes o Slovensku nemôžme hovoriť ako o právnom štáte.

  Preto dnes vnímame odvolávanie ministra vnútra nie ako osobný boj proti ministrovi Robertovi Kaliňákovi, ale ako snahu o systémovú zmenu, aby na Slovensku konečne začal zákon platiť pre všetkých rovnako. Pre takýchto zbohatlíkov s dépeháčkami, pre zlodejov, pre tých, ktorí si načierno stavajú svoje chatrče a svoje paláce, proste pre všetkých a aby ľudia, aby ľudia videli, že aspoň to, že tu treba spraviť systémovú zmenu, si niekto uvedomuje a že je tu niekto, kto je ochotný a odhodlaný za nich v tejto Národnej rade, ktorá sa ale pomaly, ale isto mení na cirkus, bojovať.

  Ďakujem.

 • Vážená pani podpredsedníčka, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, na úvod mi dovoľte malú poznámku k tomu emotívnemu vystúpeniu môjho predrečníka.

  Pán poslanec, možno by dôstojnosť tohto zákonodarného zboru a tejto dôležitej štátnej inštitúcie bola zvýšená aj tým, keby ste sa pri rokovaní obliekli aspoň trochu dôstojne a neboli tu oblečený, ako keby ste išli na pivo.

  Čo sa týka odvolávania pána ministra vnútra Kaliňáka, prečítal som si stanovisko vlády Slovenskej republiky k tomuto odvolávaniu. Myslím si, že najdôležitejšia je táto jedna veta. "Prepojenia SMER-u a jeho predstaviteľov, osobitne ministra vnútra Slovenskej republiky Roberta Kaliňáka, v kauze vratiek DPH Bašternák sú vykonštruované a nepravdivé.". My sme sa celý čas nezapájali do tejto diskusie, pretože pravdupovediac, minimálne ja osobne som toho názoru, že ak by mal byť niekto za toto odvolávaný, tak je to pán minister Kažimír. A počúvali sme argumenty opozície aj koalície, ako sa k tomuto vyjadrovala. Musím povedať, že pre mňa osobne bolo najpodstatnejšie, práve táto jedna veta z uznesenia vlády a v tejto kauze je pre mňa najdôležitejšia otázka, či existuje nejaké prepojenie medzi pánom Bašternákom a medzi špičkami SMER-u, prípadne vládnou koalíciou, prípadne policajným prezidentom, prípadne policajnými funkcionármi. Bohužiaľ, nepočul som žiadne rozumné vysvetlenie na to, čo sa stalo v tej spomínanej kauze hliadky, ktorá zastavila Bugatty Veyron pána Bašternáka. Nepočul som vysvetlenie toho, že čo to má znamenať, že niekto takýto, takýto človek je schopný si niekomu zatelefonovať a vybavovať, čo sa bude diať. Nepočul som ani vyvrátenie toho, že by ten telefonát od policajných funkcionárov smerom ku konajúcej hliadke nebol. Toto považujem pre mňa za najdôležitejšie v tejto kauze.

  Ak by pán minister vnútra Kaliňák povedal, že takéto veci by sa naozaj nemali stávať, a jednoducho voči takýmto funkcionárom zakročí, bol by to pre mňa signál, že žiadne prepojenie medzi pánom Bašternákom, a teraz nehovorím, že ministrom vnútra, ale jednoducho funkcionármi policajného zboru, ktorí pôsobia za fungovania pána ministra vnútra Kaliňáka, bol by to pre mňa signál, že takéto prepojenie tam nie je.

  Pán minister vnútra nám hovoril o tom, aké oprávnenia má minister vnútra z hľadiska Trestného poriadku. Nezmienil sa ale o tom, že minister vnútra má svoje oprávnenia aj na základe zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov policajného zboru, SIS, NBÚ a ďalších funkcionárov, a to je konkrétne právomoc menovať a odvolávať funkcionárov policajného zboru. Zdá sa mi minimálne zaujímavé a teda pre mňa neuspokojivé, že ani v tak, ja som sa pýtal pána ministra vnútra, že či tú kauzu s tou hliadkou pozná. Tá kauza bola šetrená inšpekciou pre mňa nie veľmi uspokojivým výsledkom. Preto chcem za náš poslanecký klub povedať, že náš poslanecký klub podporí odvolanie ministra vnútra Roberta Kaliňáka.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujeme aj my, pán poslanec. Na vaše vystúpenie chce reagovať jeden pán poslanec s faktickou poznámkou.

  Pán poslanec Kotleba, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Ja len veľmi krátko, pán poslanec. Neviem, či máte taký pocit, že vďaka červenej kravate a saku ste lepší človek. Ak áno, tak ja vám to želám a prajem. A druhá vec, že neviem o tom, že by niekde bolo napísané, ako má človek chodiť oblečený do cirkusu. Ďakujem.

 • Pán kolega, obaja sme sa zúčastnili na pohrebe tragicky zosnulého poslanca Národnej rady v Svätom Antone a videl som vás, ako ste boli oblečený, keď chcete niečomu vzdať úctu. Iba na základe tohto porovnania musím povedať, že považujem za minimálne diskutabilné, akú úctu chcete vzdať najvyššiemu slovenského zákonodarnému zboru.

 • Skončila sa rozprava. Chcem sa opýtať pána predkladateľa, či chce vystúpiť v rámci záverečného slova.

 • Ďakujem vám veľmi pekne. Myslím, že všetko bolo povedané a ja už nebudem dlho vystupovať, ale chcel by som urobiť možno stručnú rekapituláciu.

  Najskôr možno k rozprave. Ak ste si všimli, tak okrem premiéra Fica, ktorý tu bol chvíľku v úvode a možno aj kvôli zdravotnému stavu musel, musel odísť, čo chápem, nevystúpil v rozprave na obhajobu ministra Kaliňáka z vládnej koalície nikto, okrem neho samotného. Pán poslanec Adamčík mal pár faktických, to vám nevyčítam, ale nevystúpil nikto. Ak to berie pán spravodajca ako prejav podpory, akú má pán Kaliňák v parlamente, tak mu blahoželám k jeho optimizmu.

 • Reakcia spravodajcu: Ďakujem.

 • Myslím, že situáciu už pomenovali moji predrečníci, že pán Kaliňák sa stáva takou príťažou pre SMER a pre vládnu koalíciu, ako bol kedysi Pavol Paška. Ja si myslím, že dnešný deň mal svoje opodstatnenie. Nie preto, že nepoznáme parlamentné počty. Koniec koncov sme opozícia a z definície sme v menšine. Ale preto, že bolo potrebné pomenovať kauzy, ktoré minister vnútra obhajuje. Ja si nemyslím, že kauza Bašternák, ako to už jeden predrečník spomenul, je zanedbateľná. V kauze Bašternák máme vážne podozrenie, že boli vyplatené milióny eur, milióny eur neoprávnene na vratkách DPH. Tie milióny eur mohli byť použité niekde inde. Slovensko v zdravotníctve má o 2 až 3-tisíc odstrániteľných úmrtí viacej ročne, ako Česká republika, pritom dávame do zdravotníctva na počet na obyvateľa rovnaké peniaze ako Česká republika. Ak by tieto peniaze, ktoré boli pravdepodobne ukradnuté, išli na záchranu ľudských životov, koľko by sme ich možno zachránili? Je naozaj zbytočné hovoriť o kauze Bašternák, o miliónových podvodoch? Lebo však možno sa urobia aj nejaké ďalšie? Je naozaj zbytočné hovoriť o tom, že je možné zachraňovať nevinné ľudské životy, ak by sa nekradlo a neplytvalo?

  Úvod aj premiéra Fica bol, máme ťažkú úlohu, máme predsedníctvo, nedali ste nám ani 100 dní. Ja vám dám jednu radu, ako sa môžete plne venovať predsedníctvu. Prestaňte kradnúť a zakrývať daňové podvody a potom sa plne venujte predsedníctvu v Rade Európskej únie. Ale vypýtať si bianko šek, že len kvôli tomu, že ide predsedníctvo, môžme robiť, máme voľnú jazdu, môžeme kradnúť a zametať kauzy pod koberec, ako sa nám páči, je absurdné.

  Minister vnútra, ten výrok tuná neodznel až tak často, odzneli výroky o cashi.

  Pani poslankyňa Nachtmannová spomínala v jednej reakcii, že veď bývalá vláda prijala zákon, ktorým zakázala nad nejakú hodnotu hotovostné platby. A preto pán Bašternák asi mohol využiť tú právnu úpravu a mohol platiť, ako hovorí klasik, v cashi, lebo bola doba cashu.

  Pani poslankyňa, viete, aký je problém toho celého? Ja len reagujem na to, čo ste povedali. Ten problém je ten, že je tu podozrenie, že pán Bašternák, samozrejme, žiadne peniaze nezaplatil. Nieže ich priniesol naozaj v týchto taškách, tomu verí málokto. Preto bolo také prvoplánové to obhajovanie ministra vnútra, že to bolo doba cashu, lebo problém je, že tá operácia celá bola na 99,9 % fiktívna, fiktívna operácia. Preto to zdôvodňovať, že to bolo všetko v poriadku, je trošku nadpráca zo strany ministra vnútra. Ale on ešte povedal ďalej: "orgány konali štandardne, presne tak, ako mali". Čiže povedal, že vyšetrovateľka NAKA konala štandardne, presne tak, ako mala, že finančná správa, ktorá nepodala sťažnosť, konala štandardne, presne tak, ako mala a aký signál dá minister vnútra svojim podriadeným, keď pri znovuotvorenej kauze po mediálnom tlaku povie, ale veď pôvodné vyšetrovanie prebiehalo štandardne, všetko je v poriadku. K akému výsledku si myslíte, že dospeje tá istá vyšetrovateľka a ten istý dozorujúci prokurátor v situácii, keď Imrecze štyri mesiace len skúma, čo sa stalo so sťažnosťou, ktorá nebola nikdy podpísaná?

  Ja by som vám naozaj rád, ja som vyzýval právnikov v tejto sále, aby si prečítali to uznesenie vyšetrovateľky NAKA, lebo tie vyjadrenia aj pána poslanca Gála a ďalších, veď nech sa vyšetruje, nech sa vyšetruje. Si to prečítajte.

  Poviem vám pár perličiek z toho uznesenia pre tých, čo nemajú trpezlivosť s desiatimi stranami dosť absurdného textu. Vyšetrovateľka NAKA požiadala daňový úrad o informáciu, lebo tam išlo o to, či tá predávajúca firma Rent and Wash, podľa mňa Rent and Wash sa dá preložiť ako prenajmi a vyper. Niekto si inak robí srandu aj s tými názvami, však? Tak táto spoločnosť za 12 miliónov teda predala byt Bašternákovi. A otázka na NAKA, na daňový úrad bolo, či teda oni odviedli tú dvojmiliónovú dépeháčku? Či priznali a odviedli DPH. Daňový úrad oznámil NAKA, že len priznali. NAKA ale urobila absurdný záver, že priznali aj odviedli, a teda je všetko v poriadku, to je na strane 8 tohoto uznesenia.

  Už som spomínal, že dochádzalo k zmenám, potom spoločníkov, konateľov, k prevodom na biele kone do Maďarska, do Rumunska, nemáme účtovníctvo, nemáme nič. Viacerí svedkovia, ktorí v tejto kauze boli vypočutí, pritom trpeli buď značnou mierou amnézie, alebo odmietli uviesť relevantné údaje, dokonca o pomerne v kľúčových veciach. A nikoho to akože netrklo. Premrštená cena v hoto, všetko, všetko sú len náhody.

  Tak napríklad svedok Ziman, ktorý následne od Bašternáka nadobudol tých, teda 6 z tých 7 bytov za trhovú cenu vo výške 1 200-tisíc, čiže desaťnásobne nižšiu, ako kupoval Bašternák, ich získal na základe pôžičky v rovnakej sume, ktorú mal Bašternákovi pol roka predtým poskytnúť. Teda že započítal tú pôžičku a získal tie byty. Keďže, samozrejme, na takú pôžičku, citujem: "nedisponoval s celou hotovosťou, tak si časť finančných prostriedkov požičal od inej osoby, ktorú odmietol menovať". Čiže proste úplne pravdepodobne, zjavne nelegálne peniaze. Nič sa nepreverovalo. Bašternák odkiaľ má 12 miliónov? Nie, nič sa nepreverovalo, nič.

  Majiteľ spoločnosti Rent and Wash pán Hrkotáč si zase nevedel spomenúť, ako sa dostal k osobe, na ktorú svoju firmu pôvodne previedol. Citujem: "Nevedel odpovedať, vraj cez svojho nejakého známeho, ktorý mu ho poradil, ale s odstupom času neviem povedať, kto to bol." Na strane 7. Byty získala spoločnosť, ktorá to predávala, tá Rent and Wash od pána Grossa ako, citujem: "zápočet za predchádzajúcu obchodnú činnosť, pričom výšku zápočtu už si Hrkotáč nepamätal". Išlo o miliónové sumy. Nikto si nič nepamätal. Ešteže si pán Hrkotáč pamätal, aj keď nevedel to, samozrejme, dohľadať, že mu cenu, tých 12 miliónov uhradil pán Bašternák. Vo svojom výsluchu tvrdil, že, citujem: "Cena nebola uhradená naraz, ale postupne v niekoľkých splátkach. Ale pokiaľ si spomína, tak cena bola uhradená. Keby nebola uhradená, tak by si to asi pamätal." Hovoríme o 12 miliónoch. A nič, zamietneme to, lebo je to také hraničné, je to také sofistikované. Veď to sú bludy na bludy v tom uznesení! A toto obhajujete, že to je štandardný postup orgánov činných v trestnom konaní? A však nech sa vyšetruje, však nechajme, nech NAKA vyšetruje ďalej, aby mali kľud. Veď už to raz vyšetrovali. Minister hovorí, že štandardne. Ako skončilo podobné vyšetrovanie?

  Ja som dnes predložil z úplne triviálnej akcie úradný záznam, ktorý preukazuje, ako pán Bašternák funguje, aké má kontakty, ako ich využíva, ako ich zneužíva, a to hovoríme o pokute 150 eur. Doteraz sme nedostali odpovedať na otázku, čo s týmto úradným záznamom, ktorý bol krajským riaditeľom poslaný na inšpekciu, urobila Inšpekcia Ministerstva vnútra. Aké úkony v tom urobila inšpekcia? Aké rozhodnutie v tej veci inšpekcia urobila? Vieme, že členov hliadky, priamych svedkov toho incidentu nikdy nevypočula. Ak si to vymysleli, tak ich bolo potrebné stíhať pre krivú výpoveď alebo krivé obvinenie pre ten účel. Ale ak nie, tak bolo treba ísť ďalej. A kde ďalej by sme prišli? Ku komu na Prezídiu policajného zboru alebo na ministerstve vnútra?

  A zopakujem, čo som povedal. Ak pán Bašternák bol ochotný robiť takéto intervencie za 150 eur, otázka je, akú on má mentálnu výbavu? Mnohých z nás, predpokladám, že zastavujú policajti a ja sa priznám, že niekedy aj spácham dopravný priestupok. Naposledy som ho spáchal pred asi mesiacom, išiel som z jedného úkonu v Košiciach na štvorprúdovke na Šacu, kde je šesťdesiatka, pri jednej križovatke ma zastavili policajti, prekročil som rýchlosť. Zaplatil som pokutu. Čo to je za človeka, ktorý si myslí, že vďaka svojim kontaktom a prepojeniam si môže dovoliť robiť čokoľvek? A kto v tejto snemovni verí, že ak si myslí, že môže urobiť čokoľvek za 150, pri 150 euro, že neurobí čokoľvek pri 2 miliónoch, pri 8 miliónoch alebo pri 12 rokoch, ktoré mu hrozia ako odňatie slobody za daňové podvody, z ktorých je mimoriadne vážne podozrivý?

  Na všetky tieto konkrétne dôkazy, vyjadrenia ministra vnútra, intervenciu pri dopravnej polícii vládna koalícia nepovedala v princípe nič. Viem, že v hlasovaní nakoniec ministra podržíte, lebo inak by vládna koalícia skončila. Táto schôdza skoro do nočných hodín ale mala svoj význam a možno za náš klub, možno za viac klubov, možno za opozíciu sľubujem, že túto kauzu ani po tejto schôdzi nenecháme len tak. A ak si myslíte, že robíte dobré meno Slovensku ako budúcej predsedajúcej krajine Európskej únie, ak najsilnejší muž v tejto krajine predseda vlády býva v byte daňového podvodníka, ak si myslíte, že to je dobrá správa pre Slovensko a Európsku úniu, tak ste na omyle. A ste na omyle aj v tom, ak si myslíte, že predsedníctvo v Rade Únie vám dáva trestnoprávnu imunitu komukoľvek. Nedáva. Ani teraz, ani v budúcnosti.

  To, čo ste urobili po voľbách, pán Kaliňák hovorí, že tak rozhodli voliči. Podľa mňa tak nerozhodli voliči. Voliči rozhodli tak, že si dve tretiny voličov, možno kostrbaté, možno nie úplne homogénne, želali zmenu a že si želali, aby Robert Fico neviedol túto krajinu ďalej. Cez zákulisné dohody napriek tomu Robert Fico vedie túto krajinu ďalej. Podľa mňa to bolo oklamanie voličov. A myslím si, že mnohí ľudia, ako pán Bašternák, váš človek, si možno oddialili o pár rokov to, že pre nich príde spravodlivosť. A možno som naivný po tých rokoch v politike, ale ja si myslím, že pre týchto ľudí a mnohých ďalších tá spravodlivosť nakoniec príde.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujeme za záverečné slovo pánovi poslancovi Lipšicovi. Chcem sa opýtať pána spravodajcu, či má záujem vystúpiť. Nie, nie je tomu tak. Vyhlasujem teraz 20-minútovú prestávku pred tým, ako pôjdeme hlasovať. Ďakujem.

 • Hlasy z pléna.

 • Aký dôvod? Opýtajte sa pána Glváča, pána Bugára a tak ďalej. Dobre? Na tom bola všeobecná zhoda, páni poslanci zo SMER-u. Taká, taký je dôvod.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, poprosím kľud v sále. Pristúpime k hlasovaniu o návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Slovenskej republiky. Chcem uviesť, že podľa článku 88 odseku 2 Ústavy Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery vláde alebo jej členovi je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov, to znamená súhlas najmenej 76 poslancov.

  Prosím spoločného spravodajcu, aby uviedol hlasovanie o návrhu uznesenia.

 • Hlasovanie o návrhu uznesenia k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Kaliňákovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, tlač 150.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, ctené panie poslankyne, páni poslanci, v rozprave k predmetnému bodu rokovania vystúpilo niekoľko poslancov a poslankýň. Pán poslanec Lipšic predniesol vlastný návrh uznesenia. Vážený pán predseda Národnej rady, dovoľte mi, aby som predniesol ako prvé v poradí, ako prvý v poradí návrh uznesenia, ktorý bol súčasťou spoločnej správy gestorského výboru pre obranu a bezpečnosť. Prednesiem ho. Buďte láskavý a dajte potom o ňom hlasovať. Ako o druhom v poradí budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Lipšica. Takže, ctené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predniesť návrh uznesenia.

  Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Kaliňákovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, tlač č. 150. Národná rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 88 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje nedôveru členovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Kaliňákovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

  Vážený pán predseda, dajte o tom hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Ďakujem. Prítomných 138 poslancov, za 58, proti 76, zdržali sa 4 poslanci.

  Konštatujem, že sme uvedený návrh, ako ho predniesol pán spravodajca, neschválili.

 • Konštatujem, že Národná rada nevyslovila nedôveru členovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Kaliňákovi, poverenému riadením ministerstva vnútra.

  Pán spravodajca, poprosím vás, návrh druhého uznesenia na hlasovanie.

 • Ďakujem pekne. Uznesenie k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Kaliňákovi. Národná rada Slovenskej republiky žiada ministra financií Slovenskej republiky predložiť Národnej rade Slovenskej republiky informáciu, o koľkých prípadoch od roku 2010 do súčasnosti napísali a pripravili zamestnanci Kriminálneho úradu finančnej správy sťažnosť proti uzneseniu policajta o odmietnutí vo veci, o odmietnutí veci podľa § 197 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku, avšak takto pripravená sťažnosť nebola v zákonnej lehote podpísaná a odoslaná orgánom činným v trestnom konaní. Termín do 30 dní. Podpísaný Daniel Lipšic.

  Vážený pán predseda, dajte o tomto návrhu uznesenia hlasovať.

  Danko Andrej, predseda NR SR

  Budeme hlasovať o návrhu prednesenom pánom spravodajcom. Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Ďakujem. Prítomných 137 poslancov, za 59, proti 73, zdržali sa 4, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že sme uvedený návrh neschválili.

  Ďakujem za účasť.

  Poprosím ešte procedurálny návrh, pán Ľuboš Blaha.

 • Ďakujem pekne. Dovoľte mi iba informovať kolegov z európskeho výboru, že zajtra ráno o 9.00 hod. máme výbor k Rade JHA s pánom ministrom Kaliňákom. Ďakujem.

 • Procedurálny, pani poslankyňa Alena Bašistová.