• Vážené pani poslankyne, poslanci, poprosím o zaujatie miesta.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram 2. schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky. Prosím vás, aby sme sa pred začatím rokovania prezentovali stlačením hlasovacieho tlačidla.

  Zisťujem, že je prítomných 115 poslancov, za 16 poslancov, proti 1 poslanec, zdržal sa 1, (reakcia z pléna) to znamená, konštatujem, že Národná rada je uznášaniaschopná.

  Na 2. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky budú overovateľmi poslankyne Mária Janíková a Anna Verešová. Náhradníkmi budú poslanci Radovan Baláž a Natália Grausová. Na dnešnom rokovacom dni požiadala o ospravedlnenie poslankyňa Katarína Čefalfyová, (reakcia z pléna) Čefalfajová, tak sa to správne vyslovuje, (reakcia z pléna) tak ja sa naučím, minule som povedal Jožef. Katarína Cséfalfayová.

 • Reakcia z pléna.

 • Tak ešte raz sa ospravedlňujem pani poslankyni, Cséfalvayová.

 • Sa naučím.

  Schôdzu som zvolal na základe návrhu vlády Slovenskej republiky, aby v zmysle svojej ústavnej povinnosti predstúpila pred Národnú radu Slovenskej republiky, predložila jej svoj program a požiadala o vyslovenie dôvery. Keďže je potrebné, aby Národná rada bola v plnom počte, na úvod schôdze som zaradil nastúpenie náhradníkov a zloženie ústavou predpísaného sľubu.

  Vzhľadom na to, že viacerí poslanci sa na mňa obrátili s požiadavkou o minútu ticha, navrhujem, aby sa s tou problematikou zaoberalo poslanecké grémium, na ktorom si dohodneme pravidlá, pri akých príležitostiach sa k tejto minúte ticha prikročí. Keďže nejde o procedurálny návrh podľa § 34 zákona o rokovacom poriadku, ktorý by sa týkal spôsobu prerokovania veci, časového a vecného postupu rokovania Národnej rady, nebudeme sa s týmito návrhmi momentálne zaoberať. Návrh programu schôdze, tak ako som uviedol, vám bol rozdaný. Schôdza je zvolaná podľa § 107 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku na prerokovanie programového vyhlásenia vlády a žiadosti vlády o vyslovenie dôvery. Preto je program tejto schôdze daný.

  Ešte vás chcem informovať, že na základe záverov z dnešného poslaneckého grémia bude počas tejto schôdze obedňajšia prestávka trvať od 13. do 14. hodiny, schválením programu ako celku vyjadríme súhlas aj s týmto záverom.

  Teraz pristúpime k schvaľovaniu programu 2. schôdze. Chce sa niekto z vás vyjadriť k predloženému návrhu programu?

  Uzatváram možnosť prihlásenia sa so zmenou programu. Pán poslanec Pčolinský, pán poslanec Fecko, pán poslanec Matovič, pán poslanec Lipšic.

  Poprosím vás, pán poslanec Pčolinský, o návrh na zmenu programu.

 • Ďakujem za slovo. Pán predseda, mal by som procedurálny návrh. Navrhujem, aby každá schôdza Národnej rady Slovenskej republiky začala štátnou hymnou Slovenskej republiky. Myslím si, že s týmto návrhom by nemal mať žiaden z poslancov problém, nakoľko ide o prejav úcty voči jednému zo štátnych symbolov Slovenskej republiky. Prosím, aby ste dali o tomto návrhu hlasovať.

 • Ďakujem. To znamená, návrh znie, aby každá schôdza Národnej rady Slovenskej republiky začala znením hymny Slovenskej republiky. Ďakujem.

  Pán poslanec Fecko, poprosím vás o návrh zmeny programu.

 • Ďakujem pekne. Pán kolega ma síce predbehol, ale dobre, ďakujem pekne, pán Pčolinský, mal som zhruba to isté na mysli, ale doplňujem ešte, aby aj na záver schôdze Národnej rady (smiech v pléne) bola tiež hymna. Ďakujem pekne.

 • Poprosím vás, môžem vás poprosiť o jednu vec? Sme Národná rada Slovenskej republiky. Keď vieme dôstojne vyriešiť priebehy minút ticha, ktoré sú našou vizitkou a nemali by byť medzi nami pretekmi, majme úctu k hymne Slovenskej republiky. Môžeme sa tu vzájomne zasmiať na sebe, či povieme Jóžef alebo Čéfalfyová a ja sa pani poslankyni ospravedlním kyticou kvetov, ale nerobme zo symbolov Slovenskej republiky teatrálne gestá. Nedalo mi, aby som sa ako predseda Národnej rady takto nevyjadril.

 • Napriek tomu som povinný zaregistrovať a zvážiť návrh zmeny programu, aký ste uviedli.

  Poprosím vás, pán poslanec Matovič.

 • Pán predseda, ospravedlnili ste sa pani poslankyni Cséfalvayovej za podľa mňa maličkosť, ako stane sa. Ja by som vás chcel poprosiť, aby ste sa ospravedlnili aj poslankyni Petruchovej za omnoho závažnejšiu vec. Ste predseda Národnej rady a už vaša koalícia mesiac vie o tom, že tu spolu s nami bude sedieť človek, ktorý je zdravotne ťažko postihnutý. Vaši zamestnanci, ľudia, ktorých ste si zvolili do vedenia tejto, alebo organizácie práce tejto Národnej rady sľúbili našej kolegyni, že bude mať zabezpečené dôstojné miesto na výkon svojho poslaneckého mandátu. Dnes jej bolo oznámené, že znova tam bude sedieť ako prílepok niekde bokom. Čiže poprosím vás, nerobte viac teatrálne gestá, ale buďte chlap a zabezpečte jej dôstojné miesto na výkon jej poslaneckého mandátu.

 • Ďakujem, pán poslanec Matovič, (potlesk) že teatrálne gesto je to, čo ste teraz urobili vy, pretože o tomto probléme počujem prvýkrát. Ja som bol informovaný, že sa vyšlo technickými požiadavkami maximálne v ústrety. Pokiaľ bolo pani poslankyni ublížené, ja sa s ňou veľmi rád stretnem, ak dovolí, a tento problém vyriešime v rámci technických a iných možností, ktoré Národná rada má. Určite nikto nechce krivdiť akémukoľvek poslancovi ani poslankyni. Ďakujem, beriem tú informáciu na verejnosť a sľubujem, pani poslankyňa, že si veľmi rýchlo, ešte v priebehu tejto schôdze, ak dovolíte, sadneme. Ďakujem vám.

  Je z toho návrh na hlasovanie o zmene programu? Nie, ďakujem.

  Pán poslanec Lipšic, nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predseda, ja mám návrh, aby ste, aby plénum rozhodlo, že vec, ktorú ste v úvode zmienili, že by sa k nej vyjadril ústavnoprávny výbor, ktorý je jediný podľa rokovacieho poriadku oprávnený interpretovať rokovací poriadok, pokiaľ dôjde k sporu, nie je to grémium poslanecké. O tom vás žiadam, aby sme hlasovali, to je postup lége artis.

  Druhá poznámka moja k tomu je, že budem navrhovať, ak to bude na ústavnoprávnom výbore, aby zostalo zachované právo poslancom navrhovať minútu ticha. Tak to bola prax desiatky rokov. Neviem, kvôli čomu by sme ju mali meniť pri rovnakom rokovacom poriadku.

  A posledná poznámka je, že ale samozrejme, že minútu ticha podľa mňa, je potrebné alebo je možné navrhnúť k nejakej aktuálnej tragédii, keď niekto zomrie, nie k výročiam tragédií. Navrhovať ich k výročiam akýchkoľvek úmrtí podľa mňa, neviem, koho to napadlo, že sa stojí minúta ticha. Tá sa stojí vtedy, keď dôjde k nejakému aktuálnemu úmrtiu buď významnej osobnosti alebo k nejakej tragédii. Vtedy, nie pri desiatom, tridsiatom a stom výročí.

 • Pán poslanec, presne ste trafili, keďže sme sa oboznámili aj s definíciou minúty ticha, čo znamená a reaguje na aktuálne udalosti a na aktuálne úmrtia. A práve preto, aby nedošlo k pretekom poslancov o minútach ticha, som navrhol prvý krok, poslanecké grémium. Keďže to nie je procedurálny, nehovorili sme o ústavnoprávnom a v každom prípade môžeme pokročiť v tejto otázke minúty ticha, myslím, že nič tomu nebráni v rámci poslaneckého grémia. Váš návrh na hlasovanie by znel, aby sme hlasovali o tom, že pridelíme otázku minúty ticha ústavnoprávnemu výboru?

 • Reakcie z pléna.

 • Pozrite sa, keďže sme dosť dôsledne analyzovali rokovací poriadok, my nepovažujeme za procedurálny návrh minútu ticha, podľa toho mám právo ako poslanec, ako predseda Národnej rady rozhodnúť podľa § 146. Ja som zvolil teraz kvôli tomu, aby práve táto schôdza bola venovaná, naozaj, keďže má aj striktne stanovený program a len kvôli technickým veciam, je to aj rozšírenie výborov, túto možnosť, kedy má predseda Národnej rady na návrh poslanca, Národná rada rozhodne bez rozpravy o tom, že predsedajúci rozhodne o pochybnosti o postupe podľa tohto zákona až po predchádzajúcom stanovisku ústavnoprávneho výboru.

  Ja hovorím, že je to jedno z riešení, ale samozrejme, som povinný dať hlasovať, pokiaľ máte konkrétny návrh. Pýtam sa teda ešte raz, že váš návrh znie na zmenu programu alebo?

  Nech sa páči.

 • No, nie. Ja som dal procedurálny návrh, aby v tejto veci prijal stanovisko, ako ho prijímal v mnohých ďalších veciach ústavnoprávny výbor.

 • Dobre, takže budeme hlasovať o tom, aby o otázke minúty ticha rozhodoval ústavnoprávny výbor.

 • Nie, o výklade rokovacieho poriadku v tejto veci.

 • O výklade, (reakcie z pléna) poprosím vás, tak ako to chcete, môžete mi to dať v písomnej podobe, aby sme, aby nedošlo, aby nedošlo k dezinterpretácii a k problémom pri výklade toho, o čom chcete konkrétne dať hlasovať.

  Poprosím, pán poslanec Droba.

 • Pán predseda, ja predkladám procedurálny návrh, aby sme dali hlasovať o tom, že používanie niektorých štátnych symbolov, v tomto prípade konkrétne štátnej hymny, by malo byť konsenzuálnou dohodou poslaneckého grémia, aby sme sa tu nepredbiehali o to, kto je väčší patriot. Ďakujem.

 • Ja si to len zaznačím, používanie štátnych symbolov.

  Pán poslanec Fecko.

 • Pán predseda, ale ja si nedovolím šaškárovať alebo šaškáriť v parlamente, takže ja si myslím, že kde inde, ak nie pri zasadnutí zákonodarného zboru, by mala zaznieť naša hymna, veď to je úcta voči našim predkom, ktorí sa bili za Slovensko a myslím, že to je správne.

 • Pán poslanec, myslím, že procedurálny návrh zaznel vo vašom vystúpení. Teraz je to len spôsob možno faktickej poznámky. Poprosím ešte, pán poslanec Pčolinský.

 • Ja by som len chcel poprosiť kolegov, aby zo štátnej hymny nerobili politický nejaký predmet a naťahovanie. Môj návrh bol myslený maximálne vážne.

 • Jasné, ja vás poprosím, páni poslanci, nezneužívajme naozaj procedurálne návrhy, poprosím vás, naozaj vyjadrili ste vo svojich návrhoch, procedurálne zhrniem. Pán poslanec Pčolinský, návrh, aby každá Národná rada začala znením hymny. Pán poslanec Fecko, aby každá Národná rada končila znením hymny. Pani Petruchová prostredníctvom pána Matoviča, to sme vysporiadali bez návrhu o hlasovaní. Pán poslanec Lipšic, poprosím, ak sa dá, v písomnej podobe mi predložiť ten návrh pred hlasovaním a pán poslanec Droba navrhol, aby používanie štátnej hymny a štátnych symbolov vždy bolo schválené poslaneckým grémiom, pokiaľ som, áno. To znamená, poprosím vás, poprosím vás o prezentáciu.

  Hlasujeme o, poprosím vás, hlasujeme o návrhu pána poslanca Pčolinského, aby každá schôdza Národnej rady začala, začala, nie minútu ticha, poprosím vás, ešte raz. Minúta ticha bola vyriešená tým, že bude odstúpené grémiu.

 • Reakcie z pléna.

 • Áno, áno, ale tak aspoň vidíte, že nie sme jednotný stav. Dobre.

  Pán poslanec Pčolinský, jeho návrh znel, aby každá schôdza Národnej rady Slovenskej republiky začala znením Slovenskej hymny. Poprosím vás, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Konštatujem prítomných 138 poslancov, za 50, proti 7, zdržalo sa 74, nehlasovalo 7.

  Tento návrh pána poslanca nebol prijatý.

  Poprosím vás, hlasujeme o návrh pána poslanca Fecka, ktorý navrhuje, aby každá schôdza Národnej rady Slovenskej republiky končila hymnou Slovenskej republiky. Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Hlasovanie č. 3. Prítomných 140 poslancov, za 37, proti 14, zdržalo sa 82 poslancov, nehlasovalo 7.

  Konštatujem, že uvedený návrh pána poslanca Fecka nebol schválený.

  K návrhu pána poslanca Lipšica, ktorý ma dobehol tým, že to teda po ňom nie je možné prečítať. Návrh pána poslanca Lipšica znie, žiada ústavnoprávny výbor o zaujatie stanoviska k výkladu, k procedurálnemu návrhu vo veci minúty ticha. Dávam hlasovať, hlasujme, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Hlasovanie č. 4. Prítomných 144 poslancov, za 60, proti 16, zdržalo sa 68 poslancov, nehlasovalo 0.

  Konštatujem, že návrh pána poslanca Lipšica nebol schválený.

  Pristúpime k štvrtému návrhu, ktorý vyplynul z procedurálnych návrhov o zmene programu pána poslanca Drobu. Jeho návrh znel, pán poslanec Droba navrhuje, aby o používaní štátnych symbolov vždy pred rokovaním Národnej rady rozhodlo alebo zaujalo stanovisko, rozhodlo svojím rokovaním poslanecké grémium. Dávam hlasovať, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Hlasovanie č. 5 pána poslanca Drobu. Prítomných 142 poslancov, za 108 poslancov, proti 9 poslancov, zdržalo sa 17, nehlasovali 8.

  Konštatuje, že návrh pána poslanca Drobu bol prijatý, schválený tak, ako bol navrhnutý.

 • Hlasovanie o programe 2. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Dávam hlasovať o programe schôdze ako o celku so schválenými zmenami a doplneniami, ktoré, dávam hlasovať o programe schôdze ako o celku, keďže z hlasovaní nezazneli žiadne zmeny programu, tak ako vám bol predložený. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Hlasovanie č. 6. Prítomných 144 poslancov, za 130, proti 1, zdržalo sa 12, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že sme program schôdze Národnej rady prijali tak, ako bol predložený a je schválený.

  Po konštatovaní, že sme program 2. schôdze Národnej rady schválili, dovoľte, aby som pokračoval v rokovaní schôdze Národnej rady.

  Pani poslankyne, páni poslanci, vláda Slovenskej republiky vymenovala 23. marca 2016 za členov vlády Slovenskej republiky poslancov Národnej rady Petra Pellegriniho, Luciu Žitňanskú a Lászlóa Sólymosa.

 • Reakcia z pléna na nesprávne prečítané priezvisko poslanca Sólymosa.

 • Už veríte teda, že neviem maďarsky, dobre.

 • Smiech v sále.

 • Lászlóa Sólymosa. Odpustite mi tú poznámku, ale naozaj asi sa naučím. Ich mandát poslanca podľa čl. 77 v ods. 2 ústavy počas výkonu funkcie nezaniká, iba sa neuplatňuje. Ďalej vás chcem informovať, že poslanec Ján Počiatek sa vzdal mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, tým jeho mandát poslanca podľa čl. 81 písm. a) ústavy zaniká. Na základe uvedeného som podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku a zákona o podmienkach výkonu volebného práva vyhlásil na neuplatňované mandáty poslancov a na zaniknutý mandát poslanca nastúpenie náhradníkov.

  Pristúpime teda k informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov a na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Prosím predsedu mandátového a imunitného výboru poslanca Richarda Rašiho, aby Národnej rade uvedenú informáciu podal.

 • Rokovanie o Informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov a na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Príjemný dobrý deň prajem.

  Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 18. apríla 2016 predkladám Národnej rade Slovenskej republiky túto informáciu.

  Po ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky v začatom VII. volebnom období Národnej rady Slovenskej republiky došlo v súvislosti s kreovaním vedúcich funkcií ústredných orgánov štátnej správy k viacerým personálnym zmenám, ktoré majú svoj dopad na mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky zvolených vo voľbách dňa 5. marca 2016.

  Predovšetkým ide o zmeny v obsadení členov vlády a zmeny vyplývajúce z vymenovania štátnych tajomníkov, ako i o ďalšie osobné rozhodnutia poslancov v súvislosti s ich mandátom.

  Podľa čl. 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky mandát poslanca, ktorý bol vymenovaný za člena vlády Slovenskej republiky, nezaniká, iba sa počas výkonu tejto funkcie neuplatňuje. Podľa čl. 81a Ústavy Slovenskej republiky mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky zaniká vzdaním sa mandátu poslanca Slovenskej republiky.

  Podľa čl. 5 ods. 8 ústavného zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. ak bol do verejnej funkcie vedúceho ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády Slovenskej republiky, alebo do funkcie štátneho tajomníka vymenovaný poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, jeho mandát počas výkonu tejto verejnej funkcie nezaniká, iba sa neuplatňuje.

  Podľa § 71 ods. 1 zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak sa uprázdni počas volebného obdobia mandát poslanca, nastupuje náhradník tej istej politickej strany alebo koalície podľa poradia, v akom bol uvedený na kandidátnej listine. Ak však boli na hlasovacom lístku uplatnené prednostné hlasy, nastupuje z kandidátov, ktorí získali aspoň 3 % prednostných hlasov, ten kandidát, ktorý dostal najvyšší počet prednostných hlasov.

  Prezident Slovenskej republiky po ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky dňa 23. marca 2016 prijal demisiu vlády Slovenskej republiky a následne vymenoval novú vládu Slovenskej republiky.

  V dôsledku opätovného vymenovania poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica, Roberta Kaliňáka, Miroslava Lajčáka, Petra Kažimíra, Mareka Maďariča, Petra Žigu a Jána Richtera za predsedu vlády Slovenskej republiky a za členov vlády Slovenskej republiky sa ich mandát poslanca naďalej neuplatňuje.

  Vymenovaním poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pellegriniho, Lucie Žitňanskej a Lászlóa Sólymosa za nových členov vlády Slovenskej republiky sa ich mandát poslanca od 24. marca 2016 rovnako neuplatňuje.

  V dôsledku týchto rozhodnutí prezidenta republiky vyhlásil predseda Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 71 ods. 1 a 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 10 ods. 1 a 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov svojím rozhodnutím č. 11 z 24. marca 2016 nastúpenie náhradníkov podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016 nasledovne:

  Namiesto poslanca Petra Pellegriniho za stranu SMER – sociálna demokracia nastupuje 24. marca 2016 poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Martin Nemky, ktorý 23. marca 2016 nastúpil ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Počiatka.

  Namiesto poslankyne Lucie Žitňanskej za stranu MOST – HÍD nastupuje 24. marca 2016 náhradník Péter Vörös, narodený 3. apríla 1966, bytom Komárno. Namiesto poslanca Lászlóa Sólymosa nastupuje za stranu MOST – HÍD, za stranu MOST - HÍD nastupuje 24. marca 2016 náhradníčka Irén Sárközy, narodená 2. marca 1970, bytom Dunajská Streda.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky súčasne vyhlásil v tomto rozhodnutí, že po prijatí demisie vlády Slovenskej republiky si začali uplatňovať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za stranu SMER – sociálna demokracia Ján Počiatek, Ľubomír Vážny a Ľubomír Jahnátek, a že uplatnením ich mandátu dňom 24. marca 2016 zanikol mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za stranu SMER – sociálna demokracia Milanovi Mojšovi a Ladislavovi Andreánskemu, ktorí boli náhradníkmi na neuplatňované mandáty poslancov Ľubomíra Vážneho a Ľubomíra Jahnátka.

  Ďalej predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil, že podľa § 71 ods. 5 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva po zániku mandátu náhradníka zostáva náhradník na tej istej kandidátnej listine a v pôvodnom poradí.

  Pri rozhodovaní o nastupovaní náhradníka na neuplatňovaný mandát poslancov predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 10 z 24. marca 2016 zobral na vedomie vyhlásenie Petra Krajňáka, že sa vzdáva práva nastúpiť na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za stranu MOST - HÍD, pretože vykonáva funkciu štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky tiež zobral na vedomie, že ďalšia náhradníčka za stranu MOST - HÍD je podľa poradia uvedeného v zápisnici o výsledku volieb Národnej rady Slovenskej republiky Irén Sárközy, narodená 2. marca 1970, bytom Dunajská Streda.

  Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Ján Počiatek doručil predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky dňa 11. apríla 2016 v súlade s čl. 81 Ústavy Slovenskej republiky písomné rozhodnutie o tom, že sa vzdáva mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Keďže podľa čl. 81 Ústavy Slovenskej republiky vzdaním sa mandátu poslanca tento mandát zaniká dňom doručenia jeho písomného rozhodnutia predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, mandát poslanca Jána Počiatka zanikol dňa 11. apríla 2016.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vzal uvedené skutočnosti na vedomie rozhodnutím č. 31 z 11. apríla 2016 a rozhodnutím č. 33 z 13. apríla 2016 vyhlásil podľa § 71 ods. 1 a 4 zákona č. 180/2014 Z. z. a § 10 ods. 1 a 2 písm. b) a c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. nastúpenie náhradníkov dňom 13. apríla 2016 za stranu SMER – sociálna demokracia nasledovne:

  Na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Jána Počiatka nastupuje poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Jozef Buček, ktorý od 23. marca 2016 vykonáva mandát poslanca ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica.

  Na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica nastupuje podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016 náhradník Milan Mojš, narodený 11. novembra 1956, bytom Likavka.

  Pri rozhodovaní o nastupovaní náhradníka na zaniknutý mandát poslancov predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 32 z 12. apríla 2016 zobral na vedomie vyhlásenie Borisa Suska a vyhlásenie Rastislava Chovanca, že sa vzdávajú práva nastúpiť na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za stranu SMER - sociálna demokracia, pretože vykonávajú funkciu štátnych tajomníkov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky tiež zobral na vedomie, že ďalší náhradník za stranu SMER – sociálna demokracia je podľa poradia uvedeného v zápisnici o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky Milan Mojš. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č.12 z 24. marca 2016 a č. 34 z 13. apríla 2016 požiadal Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky o preskúmanie dodržania podmienok nastúpenia náhradníkov a o podanie informácie o nastúpení náhradníkov na zaniknutý a neuplatňovaný mandát poslancov.

  Na zabezpečenie požiadaviek vyplývajúcich z citovaných predpisov a rozhodnutí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky sa oboznámil s predmetnými rozhodnutiami predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, prejavmi vôle poslancov, ktorí oznámili, že sa vzdávajú práva nastúpiť ako náhradníci a so zápisnicou Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016 vrátane jej príloh. Podľa prílohy č. 1 uvedenej zápisnice nastupujú za poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorých mandát sa neuplatňuje a na zaniknutý mandát, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky a náhradníci za poslancov Národnej rady Slovenskej republiky uvedení v citovaných rozhodnutiach predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky vzal uvedené skutočnosti na vedomie a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky prijať toto uznesenie:

  Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 18. apríla 2016 k Informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na neuplatňovaný a zaniknutý mandát poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie

  1. podľa § 2 ods. 3 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, že

  a) sa naďalej v zmysle čl. 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky neuplatňujú mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica, Roberta Kaliňáka, Miroslava Lajčáka, Petra Kažimíra, Mareka Maďariča, Petra Žigu a Jána Richtera, ktorí boli znovu vymenovaní za predsedu vlády Slovenskej republiky a za členov vlády Slovenskej republiky,

  b) sa od 24. marca 2016 podľa čl. 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky neuplatňujú mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pellegriniho, Lucie Žitňanskej, Lászlóa Sólymosa, ktorí boli vymenovaní za členov vlády Slovenskej republiky,

  c) mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Počiatka dňom 11. apríla 2016 zaniká v zmysle čl. 81a písm. b) Ústavy Slovenskej republiky na základe doručenia písomného rozhodnutia o vzdaní sa poslaneckého mandátu predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky;

  2. podľa § 71 ods. 1 a 4 zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 10 ods. 1 a 2 písm. b) a c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojimi rozhodnutiami č. 11 z 24. marca 2016 a č. 33 z 13. apríla 2016 vyhlásil nastúpenie náhradníkov podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016 nasledovne:

  a) na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pellegriniho nastupuje za stranu SMER – sociálna demokracia 24. marca 2016 poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Martin Nemky, ktorý 23. marca nastúpil ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Počiatka,

  b) na neuplatňovaný mandát poslankyne Lucie Žitňanskej za stranu MOST – HÍD nastupuje 24. marca 2016 náhradník Péter Vörös, narodený 3. apríla 1966, bytom Komárno,

  c) na neuplatňovaný mandát poslanca Lászlóa Sólymosa za stranu MOST – HÍD nastupuje 24. marca 2016 náhradníčka Irén Sárközy, narodená 2. marca 1970, bytom Dunajská Streda,

  d) na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Počiatka nastupuje 13. apríla 2016 za stranu SMER – sociálna demokracia poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Jozef Buček, ktorý od 23. marca 2016 vykonáva mandát poslanca ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica,

  e) na neuplatňovaný mandát poslanca Roberta Fica za stranu SMER – sociálna demokracia nastupuje 13. apríla 2016 náhradník Milan Mojš, narodený 11. novembra 1956, bytom Likavka.

  Ďakujem veľmi pekne.

  Poprosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu k tomuto bodu programu. Ďakujem.

 • Ďakujem predsedovi mandátového a imunitného výboru za podanie informácie.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu.

  Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa niekto prihlási do rozpravy ústne? Uzatváram možnosť prihlásenia. Konštatujem, že sa neprihlásil nik. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Predseda mandátového a imunitného výboru predniesol návrh uznesenia Národnej rady. Dávam o tomto návrhu uznesenia hlasovať.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie o návrhu uznesenia k Informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov a na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Hlasovanie.

 • Hlasovanie č. 7. Prítomných 142 poslancov, za 137, proti žiaden, zdržali sa 4, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že sme návrh, tak ako bol prednesený, schválili - o nastúpení náhradníkov.

  Prosím náhradníkov Pétera Vörösa, Irén Sárközy a Milana Mojša, aby sa dostavili do rokovacej sály.

  Pristúpime k sľubu poslancov. Prosím náhradníkov, ako som ich uviedol, aby postupne predstúpili pred rečnícke miesto a zložili Ústavou Slovenskej republiky predpísaný sľub.

  Chcem pripomenúť, že poslanec skladá sľub tak, že po verejnom prečítaní textu sľubu položí pravú ruku na Ústavu Slovenskej republiky, povie slovo "sľubujem" a podá ruku predsedovi Národnej rady. Poslanec svojím podpisom potvrdí zloženie sľubu.

  Teraz prosím podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky Bélu Bugára, aby prečítal ústavné znenie sľubu poslanca a postupne uvádzal mená náhradníkov. Zároveň prosím všetkých prítomných, aby počas skladania sľubu stáli.

 • Bod programu: Sľub poslancov.

 • Ústavou predpísaný sľub poslanca znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života".

  Pán poslanec Péter Vörös.

 • Pani poslankyňa Irén Sárközy.

 • Ďakujem. Konštatujem, že náhradníci na neuplatňované mandáty a na zaniknutý mandát poslancov zložili ústavou predpísaný sľub. Želám novým poslancom veľa úspechov v práci v Národnej rade. Prosím, zaujmite svoje miesta v rokovacej sále.

  V rokovaní pokračujeme návrhom na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh má tlač 43. Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy som dostal písomnú prihlášku poslancov za klub OĽANO - NOVA Daniel Lipšic, za klub poslanci Národnej rady Igor Matovič, Miroslav Beblavý.

  Poprosím vás, pán poslanec Daniel Lipšic, nech sa páči. Pripraví sa Igor Matovič.

 • Rokovanie o návrhu na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, tlač 43.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, milé kolegyne, vážení kolegovia, v kľude si môžete aj do predného radu sadnúť, nemusíte sa až tak báť.

  Dovoľte mi vystúpiť s návrhom na zmenu v zložení výborov. Ja som už o tom hovoril na predchádzajúcej schôdzi, na ustanovujúcej, kde nám vládna väčšina povedala, že sa bude snažiť problém riešiť na prvej schôdzi. Aj sa ho, samozrejme, snaží riešiť spôsobom, ktorý je v novovzniknutej vládnej koalícii pomerne blízky. A ten spôsob, ktorý je podľa mojej mienky novovznikajúcej vládnej koalície pomerne blízky, je kombinácia pomsty a strachu. Spomeniem to na pár konkrétnych prípadoch. Týka sa to jednak výboru pre obranu a bezpečnosť a jednak výboru aj pre financie.

  Keď už vládna koalícia nemohla obhájiť pomer vo výboroch, lebo ten vyplýva pomerne ľahko z matematiky a z toho, aké sú pomery na pléne, tak sa rozhodla urobiť ďalší precedens, že kľúčové výbory budú mať najnižší počet členov v ich histórii. Výbor pre obranu a bezpečnosť mal vždy dvanásť alebo trinásť členov podľa toho, aký bol pomer koalície, opozície a rovnako, ak sa nemýlim, to som presne nezisťoval, výbor finančný. Keďže je potrebné ale, aby tam opozícia mala nie šesť, ale päť členov, tak sa dal výbor na jedenásť členov. Opakujem, pri výbore, ktorý považujem na odhaľovanie káuz za kľúčový, pre obranu a bezpečnosť v novodobej histórii Slovenska nikdy nemal jedenásť členov, pričom Národná rada zostala v rovnakom zložení. Stále nás je 150, nie je dôvod ten výbor zosekávať. Aspoň nie je racionálny a legitímny dôvod ho zosekávať.

  Samozrejme, že nelegitímnych dôvodov je pomerne veľa a jedným z nich je obava novonastupujúcej vlády z korupčných káuz, ktoré sa aj po vzniku vlády začali množiť ako huby po daždi. Myslím si, že práve výbor pre obranu a bezpečnosť je ten, na ktorom sme aj v minulosti s našimi kolegami z opozície, dnes sú už vo vládnej koalícii, rokovali o mnohých kauzách.

  Keďže ide o tri pomerne kauzy novodobé, ktoré vznikli od nástupu novej vlády, tak ich aj spomeniem, pretože oni odzrkadľujú práve tú obavu a ten strach, že by opozícia sa razantne zhostila svojich kontrolných právomocí. Ale ubezpečujem vás, že tak či tak sa toho zhostíme. Takéto hlasovanie väčšinové v tomto nám nezabráni a budeme na výbory chodiť, aj na výbory, ktorých nie sme členmi.

  Prvý prípad, ktorý sa zdá byť, že je úplne zjavne, ku ktorému budeme zvolávať výbor pre obranu a bezpečnosť, je kauza Bašternák. Je to príbeh človeka blízkeho vládnej koalícii, blízkeho vládnemu SMER-u, ktorý je mimoriadne podozrivý z daňového úniku v jednej kauze vo výške 2 mil. euro, v ďalších vo výške 6 mil. euro.

  Tí, ktorí ste právnici a sa venujete trestnému právu, vám odporúčam si prečítať uznesenie vyšetrovateľky NAKA, ktorým bolo trestné oznámenie Finančnej správy zmetené spod stola a pod stôl. Priznám sa, že som čítal mnohé uznesenia orgánov činných v trestnom konaní, ale tak absurdné uznesenie som ešte nečítal. Aby som vás trošku uviedol do problematiky...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán poslanec, ak dovolíte, prerokujeme obsadenie výborov ...

 • Hm, ja k tomu vystupujem, pán predseda.

 • ... a určite bude veľký priestor tieto veci, ktoré chcete prezentovať, ale keby ste sa mohli držať tej témy, ktorú práve prerokúvame.

 • Držím sa tej témy. Držím sa témy, prečo vládna koalícia v rozpore so zaužívanou praxou sa rozhodla jednak nieže nerešpektovať návrhy opozície - toto môžete, máte väčšinu - ale ísť do počtu, a teraz hovorím konkrétne o výbore pre obranu a bezpečnosť, ísť do počtu, ktorý nemá precedens v histórii Národnej rady. Lebo, samozrejme, môžete sa dohodnúť, že budú aj len členovia traja výboru pre obranu a bezpečnosť a že tam bude za opozíciu len jeden človek a poviete, veď v princípe to pomerom vyhovuje, ale podľa mňa je to prejav strachu. A preto budem hovoriť o konkrétnych kauzách, pán predseda, aby som aj verejnosti vedel preukázať alebo poukázať na to, z akého dôvodu sa bojíte pokračovať v zaužívanej praxi, čo sa týka počtu členov výboru, ktorý je kľúčový na odhaľovanie korupčných káuz, ktoré, opakujem sa, sa množia aj po vzniku tejto vlády a o jednej z nich hovorím, pán predseda. Takže hovorím podľa mojej mienky k veci.

  Takže vrátim sa k tomuto prípadu. Ten prípad Ladislava Bašternáka je taký, že jeho firma BL 202, to je číslo jeho ešpézetky - to je taký milý fenomén v podsvetí, že si ľudia dávajú rôzne zaujímavé ešpézetky a potom podľa toho aj firmy nazývajú - kúpila sedem bytov spoločnosti Residence Five Stars...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Poprosím vás, pán poslanec Lipšic, chcem vás ešte raz dôrazne upozorniť, že...

 • Ja zdôvodňujem svoj návrh, pán predseda.

 • ... toto sú témy na tlačové besedy politických strán a nie k prerokovaniu obsadeniu výborov.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Idete hlboko, (potlesk) naozaj pri všetkej úcte k výkonu poslaneckého mandátu ja vás poprosím, aby sme využili ten čas rokovania pri obsadení výborov, pretože nedržíte sa absolútne témy a chcel by som vás teda ešte raz upozorniť skôr, než by sme pristúpili k opatreniu, ktoré nám rokovací poriadok umožňuje. Skúste zvážiť naozaj...

 • Takže budem o tých kauzách hovoriť, pán predseda. Poprosím vás ma neprerušovať. Je to k veci.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Hovoríme, hovoríme, pán predseda, hovorím k veci, hovorím o dôvodoch, prečo vládna koalícia urobila to, čo urobila...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Hrubo zneužívate, hrubo zneužívate...

 • ... že sa snaží eliminovať počet členov opozície v kľúčovom výbore na odhaľovanie korupcie. Vám sa to asi nepáči...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Vám sa to asi nepáči, ale ja budem v tom pokračovať...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán poslanec, môžem vás poprosiť? Môžem vás poprosiť? Bez ohľadu na to, o akej kauze rozprávate, nehovoríte k veci...

 • ... zneužívate procedurálny alebo zneužívate možnosť svojho vystúpenia na svoju osobnú prezentáciu.

 • Nie. Hovorím k veci a hovorím k veci, aj keď vám je, aj keď vám je nemilá, a to sú kauzy, ktoré by mali byť na rokovaní výboru pre obranu a bezpečnosť, ktorého členstvo ste vo svojom návrhu podsekli. Takže musíte proste vydržať a ja vám poviem, kvôli čomu vašu motiváciu, kvôli čomu ste takýmto neštandardným spôsobom podsekli počet členov výboru pre obranu a bezpečnosť. Hovorím o veciach, ktoré spadajú do kompetencie tohto výboru, hovorím o kauzách, ktoré sú čerstvé, ktoré sú nové, o ktorých by mal v krátkom čase práve tento výbor rokovať. Čiže je to absolútne k veci, aj keď samozrejme pripúšťam, že vám sa tá vec nepáči, ale k veci to samozrejme, že je.

  Takže budem pokračovať v kauze Bašternákových bytov. Spoločnosť tohto človeka blízkeho SMER-u kúpila sedem bytov za takmer desaťnásobok ich reálnej ceny. Za 12 mil. eur. Zaplatila však len 1,5 mil. eur a uplatnila si z tejto kúpnej ceny, z toho malého si uplatnila nadmerný odpočet DPH vo výške 2 mil. eur. Dohodnutá fiktívna cena tých 12 mil. nebola nikdy zaplatená a predávajúca spoločnosť Rent and Wash, čo sa prekladá Prenajmi a vyper - aký príznačný názov pre spoločnosť blízku SMER-u - skoro žiadnu DPH neodviedla. Následne cez rôzne zápočty predal pán Bašternák byty za reálnu cenu približne 1,4 mil. eur, teda z tých 12 na 1,4 a štát na tejto jednej transakcii - spomínal som, že ich je viacej - prišiel o 2 mil. eur, ktoré boli vyplatené pánovi Bašternákovi cez nadmernú vratku DPH.

  Odvážni zamestnanci finančnej správy podali trestné oznámenie, začala to "preverovať" NAKA, no a čuduj sa svete, trestné oznámenie bolo odmietnuté, pričom v uznesení NAKA, ktoré som zmienil pred chvíľou, ktoré podpísala vyšetrovateľka podplukovníčka magisterka Tatiana Ujváryová, sa nachádzajú skutočné perly. Niekoľké z nich spomeniem.

  Po prvé. NAKA požiadala daňový úrad o informáciu, či spoločnosť Prenajmi a vyper priznala a zaplatila DPH. Daňový úrad jej oznámil vo svojom dožiadaní, že len priznala a neodviedla. NAKA to vyhodnotila a urobila absurdný záver, že nielen priznala, ale aj odviedla.

  Po druhé. V Bašternákovej spoločnosti BL 202 došlo následne k zmene majiteľa. Najskôr kúpil obchodný podiel istý pán Ďuroška od Bašternáka za 5-tisíc eur. Následne ho previedol spolu s celým účtovníctvom na osobu menom Levente Farkaš z Rumunska, a to za symbolickú cenu 1 euro. Zrejme chcel pomôcť chudobnejšej krajine Európskej únie. Aj spoločnosť Prenajmi a vyper zmenila svojho majiteľa. Stala sa ním Tímea Szakács z Maďarska a samozrejme, aj jej previedli celé účtovníctvo. Takže Tímea a Levente.

  Po tretie. Viacerí svedkovia, ktorí v tejto veci vypovedali v štádiu pred začatím trestného stíhania, trpeli buď značnou amnéziou alebo odmietli uviesť relevantné údaje, dokonca o pomerne kľúčových veciach. Tak napríklad svedok Ziman, ktorý následne od Bašternáka nadobudol šesť bytov za trhovú cenu vo výške 1 milión 200-tisíc eur, ich získal na základe pôžičky v rovnakej sume, ktorú mal Bašternákovi pol roka predtým poskytnúť. Keďže, samozrejme, na takúto pôžičku, citujem z jeho výsluchu "nedisponoval s celou hotovosťou", tak si časť finančných prostriedkov požičal od inej osoby, ktorú odmietol menovať. Majiteľ spoločnosti Prenajmi a vyper pán Hrkotáč si zase nepamätal, ako sa dostal k osobe, na ktorú firmu pôvodne previedol. Citujem z uznesenia: "Nevedel odpovedať, vraj cez svojho nejakého známeho, ktorý mu ho poradil, ale s odstupom času neviem povedať, kto to bol.". Byty získala spoločnosť Prenajmi a vyper od pána Grossa ako zápočet za predchádzajúcu obchodnú činnosť, pritom výšku zápočtu si už pán Hrkotáč, ako obvykle, nepamätal. Ešteže si pán Hrkotáč pamätal, že mu cenu za byty, tých 12 miliónov eur, uhradil Bašternák. Ani tam si nebol celkom istý. Však išlo iba o 12 miliónov. To keď príde, nepríde, si nepamätáte úplne presne, či to prišlo, neprišlo, možno áno, možno nie. Vo svojom výsluchu tvrdil, že cena nebola uhradená naraz, ale postupne v niekoľkých splátkach. Ale pokiaľ si spomína, pokiaľ si spomína, tak cena bola uhradená. Keby nebola uhradená, tak by si to asi pamätal. Samozrejme, žiadne doklady o tom, že bola cena uhradená, 12 miliónov, nepredložil. Na záver výsluchu len uviedol, že sa pokúsi zohnať doklady k predmetnej veci a spojiť sa s novou majiteľkou, tou šarmantnou Tímeou z Maďarska, za účelom zabezpečenia požadovaných dokladov, čo sa však nepodarilo. Proste účtovníctvo nie.

  Po tom, ako v tom uznesení na niekoľko strán popisuje vyšetrovateľka skutkový stav, jej právne zhrnutie je pomerne stručné, pomerne stručné. Jedna veta. V princípe vyšetrovateľka tvrdí, že po tom, čo urobila úkony, nezačala trestné stíhanie vo veci, keďže dospela k názoru, že tieto skutočnosti nenapĺňajú znaky skutkových podstát žiadneho trestného činu. Toľko vyčerpávajúca právna úvaha na samotný záver.

  Proti tomuto škandalóznemu rozhodnutiu NAKA sa rozhodli odvážni zamestnanci Finančnej správy vypracovať sťažnosť. Je to úplne štandardný postup, pokiaľ je trestné oznámenie odmietnuté. Úplne štandardný postup. Sťažnosť bola vypracovaná a bola predložená vedeniu Kriminálneho úradu finančnej správy, ktoré sťažnosť nikdy nepodalo. S dohľadom a dozorom Špeciálnej prokuratúry.

  Ak je nejaký čítankový príbeh daňového podvodu, čítankový príbeh podvodného uplatnenia nadmerného odpočtu DPH, je to tento prípad. Je to tento prípad. A tým, že je to váš človek, človek, v ktorého byte býva váš premiér - teda ktovie, koho to je byt, ale minimálne formálne to tak vyzerá, že býva v jeho byte - tak túto evidentnú kauzu, kde prišli daňoví poplatníci v jednej transakcii o 2 milióny euro, ste zamietli pod koberec. A to je podľa mňa dôvod, táto kauza a dve ďalšie, ktoré spomeniem, prečo sa bojíte, aby mala opozícia plný počet vo výbore pre obranu a bezpečnosť.

  Rovnaký príbeh je príbeh podvodov na DPH na východnom Slovensku. Sú tu medzi nami poslanci, a nehovorím to s veľkou radosťou, ktorí podľa výpovede kľúčového svedka a ďalších dôkazov, ktoré boli zdokumentované v spise, sa podieľali na daňových podvodoch v obrovskom rozsahu. Keďže korunný argument vládnej koalície je, že veď to nie je v princípe žiaden problém, pretože vyšetrovanie začalo za vašej bývalej vlády, tak by som si dovolil odcitovať odvážneho vyšetrovateľa, ktorý prípad vyšetroval a ktorého ste z policajného zboru vyštvali. Dokonca jeden z našich kolegov pán poslanec Buček naňho podával, ak sa nemýlim, aj trestné oznámenie, ktoré preverovala inšpekcia. Na vyšetrovateľa ministerstva vnútra, ktoré vyšetrovalo prípad obrovských dépeháčkarských podvodov na východnom Slovensku. Tento človek je dnes už v civile, lebo nemohol vec vyšetrovať. A k tomu, kedy sa naozaj začalo vyšetrovanie, sa vyjadril aj verejne. Aby sme si povedali jasne. Otázku, ktorú dostal, znela: "Minister Kaliňák hovorí, že vyšetrovanie rozbehol on." To je korunný argument vašej obhajoby. Odpoveď vyšetrovateľa znie: "To nie je pravda. Do roku 2011 bolo vyšetrovanie rozbité na viacero paralelných konaní. Až potom som dostal za úlohu zdokumentovať trestné činy Ladislava P. a začalo sa na tom intenzívnejšie pracovať. Všetko bolo pripravené už pred voľbami 2012, teda za ministra Lipšica. Kaliňák s tým nemal absolútne nič spoločné. Akurát sa stal ministrom v čase, keď došlo k obvineniu Chovanca a ďalších ľudí." To bolo niekoľko dní po zmene vlády.

  K tomuto prípadu Chovanec a spol., o ktorom ja budem hovoriť rozsiahlejšie potom na jednotlivých výboroch, sme mali rokovanie výboru pre obranu a bezpečnosť, ktoré zablokovala predchádzajúca vládna strana ešte pred voľbami. Zvoláme ho opätovne, pretože tu nejde len o jeho výsluch a jeho výpoveď, ktorá mohla byť teoreticky vyfabulovaná. Ten problém je ten, že výsluch Chovanca v tejto kauze a jeho vierohodnosť je potvrdzovaná ďalšími dôkazmi. Inými slovami, keď Chovanec hovorí, aj v rámci tých odposluchov, kedy ide požiadať o vratku, kedy to dohodol, kedy to príde, tak tie vratky naozaj v tie dni proste prišli. To je zdokumentované a potvrdené konkrétnymi ďalšími dôkazmi. Čiže jeho výpoveď, áno, je vierohodná, lebo jej vierohodnosť bola overená ďalšími dôkazmi. Úplne evidentnými a objektívnymi.

  Kvôli tomu sa podľa mojej mienky vy bojíte dať opozícii adekvátne postavenie vo výbore pre obranu a bezpečnosť, lebo sa bojíte, že by sme tie kauzy proste odhaľovali, hovorili o nich. Budeme to robiť aj tak, veď poznáte rokovací poriadok, môže ísť na výbor aj iný, ktorýkoľvek poslanec. Čiže akože v princípe veľa si nepomôžete vaším rozhodovaním, ale minimálne to robí jednu vec, že nás to trošku približuje k vášmu svetu. Svetu, ktorý je motivovaný strachom a pomstou. A pomsta sa hovorí, že môže byť sladká. A ona asi sladká trošku je v tom úvode. Ale ako povedal raz, a budem ho parafrázovať, minister Churchill, keď ten kalich pomsty pijete až do úplného dna, tak už potom nie je až taký sladký, už je skôr horký. A myslím, že horký nakoniec bude.

  Posledná kauza, ktorú chcem spomenúť v tomto, pri tomto výbore, je kauza piešťanského cétečka, kde generálna prokuratúra minulý týždeň v stredu zrušila obvinenie obvineným osobám. Pred niekoľkými rokmi, možno to bolo rok a pol dozadu, sme kauzu cétečka, o nej hovorili tuná v tomto parlamente. Odhalil ju jeden z nás, jeden z našich dnešných kolegov, jeden neznámy odvážny lekár, ktorý si povedal, že nechce, aby fungovalo zdravotníctvo tak, ako funguje doteraz, že nechce, aby museli jeho deti z tejto krajiny odísť, lebo tuná, čo nie je prišróbované, sa ukradne a ešte to, čo je prišróbované nakoniec sa ukradne. Úplne všetko. Pokiaľ by sme mali len zdravotnú starostlivosť, ako majú Češi a dáme do zdravotníctva rovnaké peniaze na obyvateľa ako Češi, tak by sme vedeli zachrániť tritisíc ľudských životov, tritisíc ľudských životov pri odstrániteľných úmrtiach len v porovnaní s Českou republikou. To môžu byť aj naši blízki, to môžu byť aj naše deti. Vtedy ľudia stáli v uliciach, padla ministerka zdravotníctva, padla podpredsedníčka parlamentu, padol predseda parlamentu, ale bolo treba ísť ďalej. Dávali sme vtedy s Igorom Matovičom, s Rišom Sulíkom trestné oznámenie. Začalo sa konať. Bola odvážna vyšetrovateľka NAKA, dobre dozorujúci prokurátor z Krajskej prokuratúry v Trnave, vec sa hýbala. Bolo to pred podaním obžaloby. Tesne.

  Zrazu musel prísť zásah zhora, tentokrát z generálnej prokuratúry. Nie preto, že by obvinené osoby boli veľké ryby, ale podľa mojej mienky preto, že pokiaľ by zistili, že vec ide na súd a že už nad nimi nie je žiadna ochranná ruka mocných tohto štátu, tak by začali rozprávať. Tak by začali rozprávať, ako to je zvykom, a teraz to nehovorím pejoratívne, v princípe v každom trestnom stíhaní zločineckej skupiny nakoniec začnú rozprávať. A to bolo treba zastaviť. A ten motív rozprávania by bol, samozrejme, celkom logický. Prečo by oni si mali ísť odsedieť so sadzbou desať až pätnásť rokov biznis, z ktorého profitoval niekto iný, Medical Group a ostatní? Prečo by to urobili? Takže by rozprávali. A kvôli tomu bolo obvinenie zrušené. Možno nebola symbolickejšia kauza bývalej a dnešnej vlády, lebo tá vláda je v princípe rovnaká, ako bola kauza cétečka, ako bola kauza cétečka. A už aj táto kauza sa zametá pod koberec.

  To je podľa mojej mienky váš motív hlavný, pán predseda, aby ste v rozpore so zaužívanými zvyklosťami znižovali počet členov kľúčových výborov, v tomto prípade aj výboru pre obranu a bezpečnosť. Veľmi stručne, lebo bude asi kolega Beblavý vystupovať, to sa týka aj výboru finančného. Tam možnože on bude mať lepšie čísla, ale tiež si nepamätám, že by počet členov tohto kľúčového výboru bol jedenásť, ktoré nebolo nikdy v minulosti, pokiaľ sa dobre pamätám. Je to len z toho dôvodu, aby kolega Beblavý, ktorý je jeden z najkompetentnejších poslancov v tejto oblasti, nemohol byť v tomto výbore.

  A počúvame, počúvame, že aká je koalícia k opozícii ústretová. Napríklad, a tuná by som sa rád k tomu, rád vyjadril, asi stručne s tým, že v ústavnoprávnom výbore je pani poslankyňa Macháčková. Pri všetkej úcte, ona tam je za opozíciu, lebo ak by tam nebola za opozíciu, ale bola by to pozícia koaličná, tak je pomer vo výbore 8:5. A to si myslím, že nevie zdôvodniť nikto ani s pomerne elementárnejšími znalosťami matematiky, ako sú znalosti jednoduchého právnika. Čiže tam pomer je 7:6, čo je správny pomer, ale to miesto tým pádom je opozičné miesto, nie koaličné. To nie je vec nejakej akože ó, my sme grandi, nie. Inak by to bolo osem päť, prepánajána.

  Takže, pán predseda, myslím si, že aj kultúra v Národnej rade sa nie peknými prejavmi úvodnými nastavuje, ale reálnym konaním vládnej koalície. Začínate zle. Priznám sa, že mne to zase až tak žily netrhá, pretože ešte raz, na výbory, dávam taký verejný prísľub, budem sa snažiť chodiť, možno aj ďalší kolegovia, na mimoriadne výbory pre obranu a bezpečnosť práve ku kauzám, ktorých bude určite neúrekom. Takže s týmto ste nič nevyriešili. Len ste sa snažili napnúť svaly a napli ste ich a máte väčšinu a väčšina rozhoduje. Fajn. Aj keď nekorektne, aj keď v rozpore so zaužívanou tradíciou, nevadí. My sa len tak ľahko nedáme a ubezpečujem vás, že tejto vláde, môže mať sto dní na program, môže mať sto dní na vízie, môže mať sto dní na analýzy, ale nedáme vám ani jeden deň na korupčné kauzy a rozkrádanie. To vám sľubujem.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec Lipšic, za vami prednesený prejav. Len si dovolím povedať, že ste opakovane porušili rokovací poriadok Národnej rady a ste si veľmi vedomý, dobre vedomý toho, že nie je možnosť vás prerušiť, ani ináč vyviesť z tejto sály. Poprosím vás, aby sme sa držali tém. Na vystúpenie pána poslanca Lipšica máme osem faktických poznámok. Pán poslanec Vašečka, Bugár, Matovič, Dostál, Budaj, Číž, Viskupič, Cigániková. Uzatváram možnosť. Poprosím vás, prihlasuje sa s faktickými poznámkami počas vyhlásenia poslanca. Berte to tak, že teraz ešte akceptujeme. Jedenásti. Uzatváram možnosť faktických poznámok a budem teda pokračovať. Prihlásil sa ešte pán poslanec Grendel, Remišová a na záver tam bol ešte pán poslanec Gál. Naozaj, možnosť faktickej poznámky je počas vystúpenia poslanca. Takže pristúpime k faktickej poznámke.

  Pán poslanec Vašečka, nech sa páči, s faktickou poznámkou.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Ako člen grémia a predseda poslaneckého klubu chcem potvrdiť slová pána poslanca Lipšica o tom, že naozaj sme verili v nejakú takú vecnú dohodu, keď bola ustanovujúca schôdza a dostali sme prísľub, že pokiaľ sa nejaké zmeny budú môcť udiať, tak sa udejú. Na dnešnom grémiu som nevidel takúto ochotu, ktorá teda zostala tak v najlepšom prípade na pol ceste. Ale to nie je najrozhodujúcejšie. Najdôležitejšie je to, že branno-bezpečnostný výbor naozaj je kľúčový, je podstatný. Dnes sme mali jeho ustanovujúcu schôdzu, kde som avizoval, tak ako spomínal pán poslanec Lipšic, zvolanie mimoriadneho výboru postupu polície pri vyšetrovaní medializovaného prípadu podvodu s DPH a zbierame naňho podpisy. Naozaj veľmi často sa toto deje na branno-bezpečnostnom výbore a preto ho pokladám za kľúčový. Nerozumiem tomu, prečo takzvaným riešením je presun jedného poslanca SMER-u do iného výboru, aby sa počet poslancov zmenšil na 11? Naozaj to nikdy nebolo. Preštudoval som si zloženie výboru pre obranu a bezpečnosť od začiatku Slovenskej republiky. Stále bol počet členov 13. Raz, keď to zodpovedalo pomerom v pléne, tak 12. Osobne si myslím, že naozaj to nie je krok dobrým smerom. Urobíme všetko preto, aby branno-bezpečnostný výbor bol funkčný, bol aktívny. A na tej ustanovujúcej schôdzi bolo vytknuté, že nie sme vyšetrovací výbor. Áno, nie sme. Návrh, aby existovali vyšetrovacie výbory, dávame, ale v každom prípade Národná rada a aj výbor pre obranu a bezpečnosť má kontrolnú funkciu, a to chceme robiť. Je to služba aj pre vás, je to služba pre demokraciu, je to služba pre Slovensko, aby sme vám pozerali na prsty. To znamená, ak predvoláme ministra, tak má prísť podať vysvetlenie. Čo nemôže povedať, nemusí, ale čo môže povedať, nech povie, aby tu na Slovensku fungovali tieto veci v poriadku.

 • Ďakujem. Pán poslanec Bugár.

 • Ďakujem za slovo. Pán poslanec Lipšic, vy ste kritizovali nepomer v jednotlivých výboroch a keď to meníme, lebo fakt je pravda, že nie je sedem päť, alebo povedzme osem šesť je ten pomer, ale o jedného viac má vládna koalícia, no tak to vám vadí, lebo vy tam potrebujete dostať jedného človeka, lebo ten jeden jediný človek určite vyrieši, poviem to tak, korupčné kauzy. Takže vy neveríte napríklad pánovi poslancovi Galkovi, Laurenčíkovi, Vašečkovi, Kotlebovi a Krajňákovi? Vy im neveríte, že oni nebudú odhaľovať, oni asi sa spolčia s vládnou koalíciou. Prepáčte, mýliť sa je ľudské, hovorí niekto, keď.

  Ale hovoríte o zaužívaných zvyklostiach. Dokonca iks rokov, iks volebných, dá sa povedať iks volebných obvodov alebo volebných období dá sa povedať, vždy sme to robili tak, lebo iné možnosti nie sú, že predseda strany navrhuje na ustanovujúcu schôdzu každého poslanca do nejakého výboru. To je zaužívaná zvyklosť. Vy ste to zrušili okamžite. A viete, prečo sme sa nevedeli dohodnúť? Lebo na miesto toho, tak ako aj pán kolega vedľa sediaci, na miesto toho, aby to prišiel riešiť, začali ste kričať o noci dlhých nožov. Tu máte výsledok. Prepáčte, my sme mali fakt záujem to riešiť. Vy hovoríte napríklad a znovu, prepáčte, klamete. Hovoríte o tom, že aký je dobrý odborník povedzme pán kolega Beblavý. Ale len na jednu vec? On bol štátnym tajomníkom na ministerstve práce a sociálnych vecí. Mne povedal, že preňho nie je problém sa dostať do toho výboru. Tak isto mi povedal, nakoľko sa zaoberal napríklad so zdravotníctvom, preňho nie je problém sa dostať do toho výboru. Vy silou mocou ho tlačíte do jedného. Ešte raz mi povedzte, kde v rokovacom poriadku máte napísané, že poslanec musí ísť do výboru, kde on chce?

 • Poprosím, pán poslanec Matovič Igor.

 • Dano, myslím si, že bolo dobré, že si neustúpil a prezentoval si tie kauzy, lebo práve toto je podstata, aj keď tu noví koaliční partneri budú prezentovať, že predsa aj to je tak, to vždy to takto v Národnej rade bolo, veď oni ako podpredsedovia parlamentu môžu rozhodovať o tom, kto v ktorom výbore bude a nie samotný poslanec. Nie, podstata je naozaj tá, že boja sa toho, aby v týchto výboroch bolo dostatok ľudí na to, aby mohli zvolávať kedykoľvek chcú mimoriadne zasadnutia týchto výborov, aby mohli si pozývať či už teda generálneho prokurátora alebo vyšetrovateľov a zisťovať, ako kauzy, v akom štádiu sa nachádzajú a tohoto sa obávajú. A je dobré opakovať tieto kauzy, lebo v tomto prípade naozaj, keď premiér republiky, ktorá za dva mesiace bude hrdou predsedníckou krajinou, býva v byte postavenom z daňových podvodov, kde si jeden človek za jeden rok vypýtal od štátu, nieže nezaplatil dane, ale on si vypýtal niečo, čo mu nikdy nepatrilo, 8 miliónov eur nadmerných odpočtov a premiér hrdo v tomto byte býva a odmieta z tohto bytu odísť a hovorí sa, že tento byt práveže, obýva práve preto, lebo to dostal ako odmenu, že bude kryť tento podvod a on sa k tomu nevyjadruje a všetci ostatní členovia koalície strkajú hlavy do piesku, aj pani Žitňanská, keď sa jej na tú kauzu opýtajú, zrazu už nevie, o čom sa bavia a to budú prerokovávať niekde v koaličnej rade. Jednoducho je na mieste upozorňovať na tieto kauzy a presne z tohto dôvodu do výborov nechcú pustiť ľudí, ktorí by na ne opakovane a nástojčivo upozorňovali.

 • Ďakujem. Pán poslanec Ondrej Dostál.

 • Pán poslanec Lipšic tu poukázal na to, že na ustanovujúcej schôdzi sa otvorila táto otázka a kolegovia z opozície otvorili tento problém a poukázali na to, že v niektorých výboroch neboli rešpektované pomery a zastúpenie poslaneckých klubov, resp. pomer vládnej koalície a opozície v Národnej rade a že nebola rešpektovaná vôľa tých poslancov Národnej rady, ktorí vystúpili zo svojich klubov, alebo teda zo svojich strán, teda poslancov SIET-e a v jednom prípade poslanca MOST-u - HÍD. Bola prerušená schôdza, zvolané poslanecké grémium a to rozhodlo, že ten problém sa bude riešiť neskôr, na tejto druhej schôdzi. Je to klasický spôsob, keď sa nejaký problém nechce riešiť, tak sa povie, že sa bude riešiť neskôr, prípadne sa zriadi k tomu komisia. V tomto prípade sa to vyriešilo bez komisie, ale postupovalo sa presne takým istým spôsobom a dostali sme návrh, ktorý nerieši tie veci, na ktoré upozorňovali kolegovia na ustanovujúcej schôdzi.

  Rád by som pripomenul znenie zákona o rokovacom poriadku Národnej rady, ktorý v § 26 ods. 1 hovorí, že pri prerokovaní veci zaradenej do programu schôdze Národnej rady ako prvý vystúpi navrhovateľ. V odseku 2 ten istý paragraf hovorí, že návrh podaný Národnej rade musí byť vyhotovený písomne a musí obsahovať odôvodnenie. Návrh, ktorý sme dostali, žiadne odôvodnenie neobsahuje a rozprava bola otvorená bez toho, aby tento návrh ktokoľvek uviedol. Pán predseda Národnej rady dal najavo, že si váži rokovací poriadok a rešpektuje ho, tak by som bol rád, keby bol zachovaný aj v tomto prípade a keby nám niekto vysvetlil, prečo máme na stole práve takýto návrh, ktorý nerieši nič z toho, na čo kolegovia upozornili na ustanovujúcej schôdzi a čo mal ten...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem. Pán poslanec Budaj Ján.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Chcem poďakovať pánovi Lipšicovi, že zdôraznil kľúčovú tému Slovenska a tohoto volebného obdobia.

  Dámy a páni, tou kľúčovou témou je boj s korupciou, o tom som presvedčený, že nikto z nás nepochybuje. Vy, ktorí držíte vládu, by ste mali mať v tomto rovnaký záujem ako my, ktorí sme v opozícii, myslím teraz ústavných činiteľov, ktorí majú mandát poslanca Národnej rady a funkcionárov Národnej rady. Mali by ste mať záujem odhaľovať ich chyby, niekedy aj prehrešky práve preto, aby vaše vládnutie bolo úspešné. K tomu by ste mohli šikovne zneužívať a využívať prácu a usilovnosť opozície.

  Pán Lipšic hovoril ale o tom, že vy sa to bojíte používať. Bojíte sa výborov, v ktorých by bol dostatočný počet opozičnej kapacity. Pán Lipšic hovoril o kauze, ktorú zametajú pod koberec orgány ministerstva vnútra. Čiže hovoril priamo o chorobe, o prejave rakoviny inflagranti. Ak ministerstvo, ktoré má práve takéto kauzy vyšetriť a postaviť pred súd, zametá veci pod koberec, tak v štáte Dánsko, v tomto prípade v Slovenskej republike ryba smrdí od hlavy. Občania dane platia, pracujú, zvolili si zástupcov, ale orgány ministerstva vnútra neprenasledujú porušovanie zákona. O tom hovoril pán poslanec Lipšic a tí z vás, ktorí máte, obraciam sa teraz na koalíciu, ktorí máte triezve uvažovanie, viete, že pomáha vám, pomáha predovšetkým verejnému záujmu.

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem, pán poslanec, uplynul vám čas.

  Pán poslanec Číž Miroslav, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, vážený pán predseda. No, pán Lipšic, bol som zvedavý, že ako to bude s kontinuitou vašej politiky, či teda tá bezuzdná politická konfrontácia hlava-nehlava, bez akýchkoľvek pravidiel bude pokračovať, alebo či predsa len v tom novom období aspoň na začiatku sa nebudete snažiť preukázať ako poslanec, ktorý má elementárny vzťah k politickej kultúre a k etike rokovania parlamentu.

  Jeden dôležitý moment, že schôdze Národnej rady Slovenskej republiky sú riadené. Riadi ich predsedajúci, buď predseda Národnej rady alebo podpredsedovia a dokonca rokovací poriadok ešte v príslušnom paragrafe hovorí o tom, že zákony vykladá predsedajúci. Prípad pochybnosti, môže sa pán poslanec, ten-ktorý požiadať Ústavnoprávny výbor, aby zaujal stanovisko k tej alebo onej interpretácii rokovacieho poriadku.

  To vy, pán Lipšic, viete. Demonštratívne a neokrôchane porušujete právo predsedajúceho a ešte ako, a robíte kvalitu z toho, že ho nebudete rešpektovať. Len viete, zákon o rokovacom poriadku je zákonom. A tu sme ešte počuli kolegov, ktorí prisahali na predloženú ústavu, že budú dodržiavať zákony. To demonštratívne nerešpektovanie zákona, pán Lipšic, to má byť prejavom vašej kvality? V slušnom štáte predsa skončili voľby, sme v štádiu konštituovania orgánov, následne sa konštituuje vláda, vláda predloží programové vyhlásenie a keď ho prerokujeme, môže začať normálne fungovanie parlamentu vrátane vášho boja proti korupcii a neviem čomu všetkému, čo tu hovoríte. Ale tá túžba predvádzať sa prebíja všetky potreby, to, aby naozaj schôdza Národnej rady bola riadenou, aby sme rešpektovali všetci pravidlá. Program, ktorý tu máme, si schvaľujeme všetci a nemôže si ani vám, poslanec určovať sám, ani vy, pán Lipšic, nie. Takže vás chcem len poprosiť, ako ak trošičku máte právneho a ľudského citu v sebe, skúste sa správať ako muž, ako džentlmen, ak to aspoň trošku je možné.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán poslanec Jozef Viskupič.

 • Ďakujem, pán predseda. Nuž ja som veľmi pozorne vnímal, keď bola ustanovujúca schôdza a musím, pán poslanec Lipšic, uznať, že opäť a raz si mal pravdu. Ja tu teraz počúvam len reči a reči a reči. Tu prichádza k tomu, aby sme tak, ako dopadli voľby, ich premietli do orgánov Národnej rady, tak veľmi dôležitých orgánov na ďalšie 4 roky. A stalo sa nám to, že ste si vykreovali trestný výbor, tam ste dali poslancov. Doteraz nevieme, ak si voľne pamätáte tú debatu spred mesiaca, doteraz nevieme, kto tam tých poslancov dal a ty si vtedy hovoril, že je treba, aby sme to doriešili na tej ustanovujúcej schôdzi, lebo nás, ak si dobre pamätám ten termín, opinkajú.

  Snažíte sa nás, vážená koalícia, opinkať a uvariť minimálne rečami o slušnosti? Je vôbec slušné to, že keď niekto má nejakú odbornosť a chceme sa do verejnosti tváriť, že budú orgány vykreované na základe toho, kto má akú odbornosť, tak ho tam proste dáme?

  A druhá vec, ktorá tu bola priamo o matematike, ak bolo v tomto parlamente jednoznačne matematicky určené, že väčšina má väčšinu a má 7 a doteraz bolo, že má menšinu a má šesť, tak prečo to ohýbate? Ani jednu zmenu, ktorú sme chceli po vás, ste proste neurobili. Toto je celá podstata, všetko ostatné sú reči.

 • Ďakujem. Predpokladám, že pán poslanec Viskupič ukončil svoje vystúpenie.

  Poprosím pani poslankyňu Cigánikovú Janku.

 • Ďakujem pekne, ja by som tak adresnejšie trošku kolegom Bugárovi a Hrnčiarovi. Po celú dobu, ako tu pán Lipšic hovoril o kauzách proti...

 • Reakcie z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Poprosím vás, musíte faktickou reagovať na pána poslanca Lipšica.

 • Tak dobre, tak fakticky reagujem na to, keď pán Lipšic hovoril o kauzách, pri ktorých tuto kolegovia bojovali ešte pred pár týždňami. Videla som v jeho pozadí posmešnú gestikuláciu, úsmevy, pri slovách, ktoré, alebo teda pri kauzách, ktoré nás pracujúcich Slovákov v tom čase teda stáli peniaze a my sa skladáme na štátny rozpočet. Ja si ale myslím, že najmä nás to stojí kus nádeje a vám príde smiešne, ak kolega Lipšic chce tú nádej ľudom vrátiť? Aspoň sčasti vrátiť? Keď chce tie kauzy z príslušných výborov strážiť? Nie on je tu na smiech, kolegovci, ale vy. Nechajte si, prosím, tú vašu gestikuláciu, lebo človeku sa z toho prudkého obratu celkom zdvíha žalúdok. Ďakujem.

 • Ďakujem pani poslankyni Cigánikovej.

  Poprosím, pán poslanec Grendel Gábor.

 • Ďakujem za slovo. V minulom volebnom období vládol v tomto parlamente duch, ktorý najviac vystihoval výrok Pavla Pašku: "Vyhraj voľby, môžeš všetko." Ak sa niekto v tejto krajine nádejal, že vytvorenie koaličnej vlády, keď už SMER nebude vládnuť sám, na tomto duchu niečo zmení, tak sa mýlil. Dnešná vláda dokonca posunula tento prístup do ešte vyššieho levelu, a to vďaka koaličným partnerom SMER-u. Dnes už ani nemusíte vyhrať voľby, aby ste mohli všetko. Vlastne stačí prehrať voľby a môžte všetko, ak sa spojíte so SMER-om.

  Pán podpredseda Bugár nepovedal jediný dôvod, prečo (potlesk) prvýkrát v histórii znížila koalícia počet členov branno-bezpečnostného výboru. Ani jeden dôvod nepovedal.

 • Poprosím vás, reagujeme na pána poslanca Lipšica.

 • Reagujem na pána poslanca Lipšica, iba konštatujem fakt. To, samozrejme, nie je o tom, že by sme my v opozícii neverili našim opozičným kolegom vo výboroch. Ešte raz, to nie je o tom, že by sme my v opozícii...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Poprosím vás, aby ste reagovali na pána poslanca Lipšica...

 • ... neverili našim kolegom vo výboroch...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • ... lebo budem musieť pristúpiť k odobratiu slova poslanca.

 • My nedôverujeme vám, páni z koalície. Ale, samozrejme...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Poprosím vás o odobratie slova pánovi poslancovi Grendelovi.

 • Reakcie z pléna.

 • Pani poslankyňa Remišová Veronika.

 • Reakcia poslankyne Remišovej: Gábor, chceš dokončiť?

 • Poprosím, pani poslankyňa Remišová Veronika.

 • Pán poslanec Lipšic predniesol návrh, o ktorom nám bolo sväto-svete na minulej schôdzi sľúbené, že mu bude uspokojivo vyhovené, že nájdeme nejaké riešenie. Špeciálne to sľuboval pán predseda Danko, ktorý otvoril predchádzajúcu schôdzu s tým, že chce prinášať do Národnej rady novú kultúru, nového ducha a slušnosť. Len prednedávnom som si prečítala veľmi pekný rozhovor, kde hovoril, že mojou veľkou ambíciou v Národnej rade je vniesť kultúru, dôstojnosť, správanie...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Poprosím Vás, pani poslankyňa, mali by ste reagovať na pána poslanca Lipšica.

 • ... kde sa ctí opozícia, iný názor správania a kde sa nerobia teatrálne gestá. A pán predseda nás tu karhá, ako malé deti, prerušuje nás, vypínajú sa nám mikrofóny.

 • Reakcie z pléna.

 • Vypínajú sa nám mikrofóny, ale to, ako ste naložili nás s týmto návrhom, o ktorom ste sľúbili, že bude uspokojivo vyriešený, tak to ani o novej kultúre nesvedčí, ani o dobrom správaní, ani o nejakom správaní, kde s ctí opozícia a iný názor. Takže začali ste teda veľmi zle. Ďakujem.

 • Ďakujem. Poprosím, nasleduje pán poslanec Gál Gábor?

 • Áno, správne, pán predseda. Vážení kolegovia z opozície, viete, na minulej schôdzi ste rozprávali o tom, a oprávnene aj podľa mňa ste kritizovali super väčšiny. Hovorili o super väčšiny, super väčšine, že chcete to zmeniť, tento pomer. Pristúpili sme na to, že ten, uznali sme už na tej schôdzi, že tá veľká väčšina o dva hlasy alebo dva mandáty nie je dobrá v tom výbore. Teraz sa už nebavíme o tom, že je tam super väčšina, ale bavíme sa o tom, že pán poslanec Grendel sa tam nedostal. Čiže zmenili ste rétoriku, ale že ústami jedného pána poslanca, že nebola rešpektovaná vôľa poslancov. No viete, ale náš predseda je, napríklad pán Bugár je ten, ktorý vždy sa vzdá svojej témy a musí ísť do výboru, kde ujde nášmu poslaneckému klubu miesto, lebo proste každému vyhovieť nevieme, ani v rámci koalície.

  A bavili ste sa, pán Lipšic, o tom, že kto je aký odborník. Ale však vy tam máte pána poslanca Vašečku v tom výbore. No áno, on je učiteľ, tak vy ste ho tam zaradili, váš klub tam ho zaradil. Keď mu neveríte, tak to je váš problém. Viete, ale problém je v tom, že vymeňte si ho, však pán Gábor Grendel bude určite vítaný v našom výbore. Viete si ho vymeniť v rámci vášho klubu, ale to by ste sa dostali už do sporu medzi OĽANO a stranou NOVA a vy sa to snažíte potom riešiť cez plénum. To si vyriešte, prepáčte, v rámci vášho poslaneckého klubu, keď si navzájom neveríte.

 • Ďakujem. Poprosím o reakciu, pán poslanec Lipšic.

 • Ja som rád, že sa charaktery prejavili po voľbách a že sa už nemusí niekto nejako zvlášť pretvarovať. Ani pán poslanec Gál, ani pán poslanec Bugár. Sadli ste si, držím vám palce, ste jedna veľká šťastná rodina, tľapkáte si tuná navzájom, super. Naozaj, teraz sa už nemusíte pretvarovať. Masky padli.

  Aby sme si povedali k noci dlhých nožov. My sme boli ešte s pánom poslancom Vašečkom za bývalým predsedom Pellegrinim, za bývalým predsedom Pellegrinim, neukazujte mi, pán predseda, tuná gestá, sme boli za ním, aby sa upravilo zloženie vo výbore. Sme išli veľmi slušne, odmietol to. Čiže vy ste urobili noc dlhých nožov, lebo ste ju urobiť chceli.

  Ja som, samozrejme, že rád, že nie som v zdravotníckom výbore, lebo som z lekárskej rodiny, takže to je veľkorysosť vládnej koalície pomerne, pomerne v praxi. Ale áno, myslím si, že počet členov výboru, a Gábor, ty si bol som mnou vo výbore pre obranu a bezpečnosť, bolo nás tam za minulej vlády koľko? Keď mal SMER jednofarebnú väčšinu? Trinásť. A za predchádzajúcej vlády? Trinásť, lebo počet tiež je dôležitý. Je dôležitý, aby opozícia si mohla funkčne plniť svoju úlohu.

  Včera pán kolega Bugár v televízii rozprával, že nebudú podporovať zvolávanie mimoriadnych výborov, keď sa kauzy vyšetrujú, ak som to správne pochopil. Aký obrat? Aký obrat? Keď sme zvolávali spolu s vami, kolegovia z MOST-u a možno niektorí aj zo SIET-e mimoriadne výbory ku kauze baru Mariatchi, ku kauze Glance House, ku kauze Chovanec a spol., boli ste ich ochotní podporiť. Teraz už ich nepodporíte, už ste úplne na inej lodi, už ste úplne niekde inde. Už tieto kauzy budete pomáhať zametať pod koberec, obhajovať ich. Naozaj charakter rozhoduje. K tomu vám naozaj blahoželám.

 • Ďakujem. Máme procedurálny návrh, pán poslanec Vašečka Richard.

 • Ďakujem. Pán predseda, žiadam vás, aby ste dali k dispozícii pánu poslancovi Grendelovi 45 sekúnd, ktoré ste mu úplne bezdôvodne odobrali, pretože hovoril k veci. Na prvej schôdzi, aby ste takto bezprecedentne vytvárali nejaké zvyklosti, je to veľmi nevhodné. Žiadam vás, aby mal k dispozícii plnú faktickú poznámku.

 • V zmysle rokovacieho poriadku Národnej rady túto kompetenciu mám a využil by som ju už pri prejave pána Lipšica, len som vedel, že by ho nikto od pultu nedostal. Ďakujem vám. Poprosím vás, pokračovanie v rozprave. Pán poslanec Igor Matovič, pripraví sa pán poslanec Beblavý Miroslav.

  Pán poslanec Matovič, nech sa páči.

 • Pán nový predseda Národnej rady, kolegovia, kolegyne, pán nový predseda Národnej rady, povedal som to naschvál a teda začnem najprv hovoriť k vám. Keď pred necelými štyrmi týždňami tu nastal spor ohľadne výborov, tak zvolali sme grémium, alebo teda iniciovali sme zvolanie grémia, vy ste ho zvolali a na tom grémiu som bol naozaj doslova milo potešený z vašeho prístupu. Keď sme navrhli, že však vlastne vôbec to nebude bolieť, však prečo by ste nemohli vymeniť napríklad poslanca Simona z výboru zahraničného za poslanca Klusa, ktorý zase je vo výbore pre poľnohospodárstvo a navzájom takýmto spôsobom vyjsť v ústrety opozičným poslancom alebo teda poslanca Beblavého preradiť do výboru pre financie a rozpočet alebo teda prípad, ktorý spomínal Daniel Lipšic, tak vy ste, a naozaj mi to pripadalo z takej pozície novo, čerstvo zvoleného predsedu Národnej rady s pocitom, že dostali ste hlasy od opozície, aj keď za seba hovorím, že určite môj teda nie, ale teda dostali ste, treba uznať, tak ste povedali, že áno, urobíte všetko pre to, aby sa vyšlo v ústrety týmto požiadavkám a ja som od vás chcel, že dajte chlapské slovo. Vy ste tam za touto drevenou stenou dali chlapské slovo, že áno, vyjdete v ústrety opozičným požiadavkám. Ešte ste mňa požiadali, aby som to išiel dohodnúť s ostatnými poslancami, ktorých sa to dotýkalo, že či teda v tom prípade, ak vy teda poviete, že áno, urobíte všetko pre to, aby ste im vyšli v ústrety, či sú ochotní stiahnuť svoje návrhy a neobštruovať alebo teda nezdržovať schôdzu.

  Tak ja som ich ešte išiel presvedčiť o tom, že toto spravíte. Daniel Lipšic, áno, skúsenejší to politik, mi v tej situácii hovorí: "nerobte to, podvedú vás". A ja dnes musím dať za pravdu Danielovi Lipšicovi, áno, nemali ste to robiť, lebo ste nás, pán novozvolený predseda Národnej rady, podviedli. Vy jednoducho začínate podvodom. Doteraz ste iba vytvárali koalíciu s dvomi podvodníkmi, s Bugárom a Prochádzkom, ktorí podviedli svojich voličov. Čiže postavili ste základ svojej koalície na podvode a, bohužiaľ, dnes ste sa pridali ako tretí podvodník k nim, keď v prvom rozhodnutí, pri prvom kroku, kedy ste mali ukázať, že ste autonómny predseda Národnej rady, ste dokázali, že ste len bábkou Bélu Bugára, lebo to, čo vám nepošušká do ucha, nespravíte. A môže sa Gál tam smiať jako opica, jednoducho je to pravda. Čiže...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán poslanec, poprosím vás o elementárnu slušnosť. Aj keď slovník k tomu nepatrí, ale poprosím vás a upozorňujem vás, aby ste dodržiavali slušnosť pri rozprávaní. Ďakujem.

 • Dobre, tak už teraz si neodpustím, pán predseda Národnej rady, upozorniť vás, že prosím vás, rozprávajte po slovensky. Ste predseda Slovenskej národnej rady a keď oslovujete tu poslancov, keď tu oslovujete poslancov Národnej rady, keď ich vyzývate k faktickým poznámkam, tak každého jedného hovoríte Vašečka Richard. Bugár Béla, Viskupič József, to je jedno, Viskupič Józef. Opačne, najprv priezvisko a meno, sa hovorí v maďarskom jazyku, pán predseda Národnej rady, pán predseda Slovenskej národnej strany. Keď chcete hovoriť v slovenskom jazyku, hovorí sa najprv meno, až potom priezvisko. Dobre? Čiže, keď už teda máme sa upozorňovať, že kto ako má rozprávať. Čiže pokračujem ďalej.

  Pán predseda Národnej rady, počul som, že ste povedali, že toto je svinstvo. Toto nie je svinstvo, toto bola lekcia, (reakcia z pléna) dobre. Tak pán bývalý alebo možno aj teraz je predseda...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • ... kultúrneho výboru, povedal, že to je svinstvo. Čo je svinstvo na tom, keď upozorním predsedu Národnej rady a zároveň predsedu Slovenskej národnej strany, že má hovoriť na pôde Slovenskej národnej rady po slovensky. Keď niekto hovorí a oslovuje človeka najprv priezviskom a potom menom, hovorí po maďarsky. Keď hovorí najprv meno a potom priezviskom, hovorí po slovensky. Takže bol by som rád, aby sme v tomto duchu sa tu ďalej rozprávali po slovensky.

  Čiže dali ste, pán predseda, najprv chlapské slovo, potom ste z tohto miesta následne dali verejný prísľub, že vyjdete v ústrety týmto poslancom a nedodržali ste ani chlapské slovo a nedodržali ste ani svoj verejný prísľub. Tak ako začali podvodom vaši koaliční partneri Bugár s Prochádzkom, ste sa pridali k nim a ste tretí podvodník v tejto koalícii. A pridali ste sa, bohužiaľ, k otcovi podvodníkov - k pánovi Robertovi Ficovi.

  Som veľmi rád, že pri tejto príležitosti Daniel Lipšic spomenul podvod pána Bašternáka. V situácii, keď dva mesiace pred začiatkom predsedníctva, ktoré Slovensko má unikátnu príležitosť, lebo iba raz za iks rokov, premiér bude bývať v byte, ktorý je postavený z nadmerných odpočtov DPH, za podvod za 8 miliónov eur. V tejto situácii je veľmi dôležité na túto kauzu upozorňovať a vyduriť Roberta Fica ešte pred začiatkom predsedníctva z tohto bytu, lebo ak Robert Fico bude predsedať z tohto bytu a bude naďalej bývať v tomto byte počas predsedníctva, môžem dopredu povedať, že upozorním na to všetkých, všetky kľúčové delegácie, transparentami každú jednu návštevu, ktorá k nemu príde do bytu, ktorú tam bude chcieť hostiť, v byte postavenom z daňových podvodov, na to, že máme predsedu vlády, ktorý kryje daňový podvod, ktorý urobil všetko pre to, aby táto kauza jeho osobného priateľa nebola vyšetrená. Je to obrovský prešľap. V situácii, keď tu sú zverejnené nejaké Panama papers, alebo teda papiere nejaké z Panamy o tajných daňových schránkach niekde na druhej strane Atlantiku. Ak bude predsedať Robert Fico a zároveň bude bývať v byte, ktorý má skoro 400 metrov štvorcových, v plnom luxusu, ktorý je postavený a zariadený z daňových podvodov, bude to najhoršia vizitka, ktorú Slovenská republika môže mať. Ja dobre vám radím, vydurte Roberta Fica z tohto bytu ešte do 1. júla tohto roku.

  Bolo mi veľmi smutno sa pozerať na Bélu Bugára, keď tu argumentoval tým, však poslanec Beblavý bol štátnym tajomníkom - neviem, kde to povedal - predsa on môže byť aj v zahraničnom výbore. Čo vy tu máte čo rozhodovať o tom, že kde, v ktorom výbore on sa bude dobre cítiť? Toto je presne politika Mečiara. Mečiarizmus. Keď som včera videl diskusiu s Danielom Lipšicom, Bélu Bugára, to bol presne Harabin, len prevtelený v duši Bélu Bugára. Keď z tohto miesta niekde plus-mínus tu, kde teraz sedí, keď povedal Harabin Danielovi Lipšicovi: "pôjdeš do basy, ty hajzel", tak včera Béla Bugár použil len obdobné slová. Povedal: "Dávaj si pozor na slová, lebo dopadneš veľmi zle." To je rovnaká vyhrážka, rovnaké vyhrážanie, ako sa tu vyhrážal niekedy Harabin. A ja sa čudujem, že takto hlboko dokáže tento človek klesnúť.

  Ale na druhej strane som veľmi rád, že po vzniku tejto koalície sa urobila hrubá čiara a že umožnilo to rozkvetu skutočného duchu Béla Bugára. Lebo to je človek dvoch tvárí. Jedna tvár pre médiá, tá hraná, ktorú doteraz nám tu vždy predvádzal a druhá skutočná, ktorú včera ukázal v tej diskusnej relácii a ďalšia, ktorú dnes predvádzal, keď obhajoval to, že vlastne budú poslanci opoziční, ktorí neposlúchali, zaradení v svojich trestných výboroch. Vrátili ste Slovensko viac ako dvadsať rokov späť, do noci dlhých nožov, vtedy, kedy Mečiar za trest všetkých opozičných poslancov strčil do výboru pre životné prostredie. Vy ste iba premenovali výbor a namiesto výboru pre životné prostredie je teraz zahraničný výbor. A že sa tam zrazu vyskytne Beblavý, ktorý chcel byť vo výbore pre financie, že sa tam zrazu vyskytnú aj ostatní poslanci, nepohodlní, napríklad Zsolt Simon, ktorého Béla Bugár teda potreboval niekam upratať, len, božechráň, tam, kde by naozaj mal byť, kde je jeho odbornosť, tak to už neriešite. Toto si nedovolil ani Robert Fico 1, ani Robert Fico 2. Vy ste prekonali jednotku, dvojku Fica a vrátili ste Slovensko o viac ako dvadsať rokov dozadu.

  A áno, je to presne v duchu "vyhraj voľby a môžeš všetko". Po tomto, aby ste mohli realizovať ducha tohto velikána, ktorý to povedal, ducha tej myšlienky, Béla Bugár určite veľmi túžil, dosiahol to a dnes som sa teda dozvedel, že strojcom alebo tým človekom, ktorý to zablokoval a ktorý povedal Danielovi, pánovi Dankovi, novému predsedovi Národnej rady, aby neumožnil výmeny vo výboroch, tak bol konkrétne tento pán. Tento demokrat, ktorý sa tu iks rokov, tridsať rokov hral na demokrata a dnes v tejto vašej koalícii konečne môže ukazovať pravú tvár.

  Môžete sa hanbiť, pán predseda, či podpredseda Bugár, aj pán predseda Danko. Vytvorili ste trestné výbory pre poslancov, ktorí sa, ktorým, o ktorých si myslíte, že patria do týchto výborov a ktorým nechcete dovoliť, aby si mohli realizovať svoju odbornosť vo výbore, do ktorého v skutočnosti patria.

  Pán predseda Danko, začali ste tým, že ste nedodržali svoje chlapské slovo, ani verejný prísľub. Je to vaša hanba.

 • Ďakujem, pán poslanec Matovič.

 • Dovoľte mi jednu technickú poznámku, poprosím, aby sme teda to naše maďarské hlasovacie zariadenie, ktoré uvádza najprv priezvisko a potom meno, aby som sa teda oboznámil naozaj, že kto bol dodávateľ a sľubujem vám, že to urobím.

  Poprosím vás, pán poslanec Bugár Béla.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. No tak hlboko klesnúť, ako Matovič, nedokáže v tomto štáte nikto. Takže prepáčte, (potlesk) na vás reagovať, to je trest. Takže nebudem reagovať na vás.

 • Doznievanie potlesku.

 • Ďakujem. Pán poslanec Viskupič Jozef, nech sa páči.

 • Ďakujem, pán Danko úr, teda keď už to máme takto. Ono sa to dá prečítať aj tak, že môžete povedať aj meno a priezvisko. Doteraz to bola dobrá a zaužívaná prax, ak to neviete, tak najprv to druhé slovo a potom...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Poprosím vás, ja verím, že vadí veľa ľuďom...

 • Viete čo, ja som chodil do školy, mám občiansky preukaz od 15 rokov a neskáčte mi do reči, keď mám ja vlastnú faktickú poznámku. Ďakujem za porozumenie.

  A teraz budem reagovať na predrečníka, pretože aj pán predseda zneužíva komentatívnymi výrokmi počas udeľovania slova svoju vlastnú funkciu. To robíte, to robil predchodca, vtedy sa vytočil a povedal pamätnú vetu "vyhraj voľby a môžeš všetko".

 • Poprosím vás, chcem vám pustiť odznova váš čas (reakcia poslanca Viskupiča: ani mi to nejde) a aby ste reagovali naozaj v duchu reakcie, ak sa dá...

 • Poprosím ešte raz o spustenie času a aby ste naozaj reagovali tak, ako máte, v duchu rokovacieho poriadku. Nech sa páči, ak sa môžete, a je technicky možné mu pustiť ešte raz, pánovi poslancovi čas? Je to možné, alebo musí sa prihlásiť ešte raz pán poslanec?

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem. Pán Matovič, ja by som zareagoval na obidva momenty, ktoré boli veľmi dôležité spomenúť. Jeden z nich bol to, akým spôsobom sa viedla atmosféra budúcej kreujúcej sa dohody na tom, že tento problém bude vyriešený. On totiž mohol byť vyriešený vtedy, ak by sme sa navzájom počúvali. Možno v tej atmosfére úvodnej schôdze aj pod tlakom prejavu predsedu parlamentu, kedy hovoril o novej kultúre, o tom, že budeme sa tu navzájom počúvať a nebudeme dehonestovať a hlavne ohýbať dohody, tak niektorí z nás podľahli tomu, že naozaj príde k nejakej dohode, s ktorou budú spokojní, spokojné obe strany. To, že strana, na ktorú ste sa vykašľali a aj ako ty si spomínal v tom prejave, že boli porušené aj verejný prísľub aj chlapské slovo, je absolútna pravda. Pretože ak zostali ľudia vo výboroch, ktoré sme namietali a ak sa pomery zmenili ubratím vášho, poslancov a nepridaním opozičných, tak ste nedodržali slovo. To je fakt.

  A druhá vec, to predsedníctvo. Nám sa deje, že máme najutajenejšie priority predsedníctva v celej histórii európskej, Európskej únie. Prečo tajíte priority, prečo ste doteraz neprišli pred toto plénum za bývalého parlamentu a teraz a mohli sme absolvovať debatu o prioritách predsedníctva? Je to hanba, blogujú o tom ľudia po celom svete v angličtine, príďte pred plénum s prioritami predsedníctva a konečne sa o tom pobavme aspoň tu my v parlamente.

 • Ďakujem. Pán poslanec Lipšic Daniel.

 • Ďakujem. Pán poslanec Matovič, keď sa teraz pozriete na predsednícky stôl, tak tam vidíte štyroch chlapov takto zhluknutých vedľa seba a pani podpredsedníčka Nicholsonová, aj to mnohé naznačuje podľa mojej mienky. A chcem povedať kolegom, kolegom, že zatiaľ nezaznel v rozprave, ani vo faktických, ani vo faktických žiaden argument. Ani jeden jediný. Prečo znižujete bezprecedentne v histórii Slovenska počet členov kľúčových výborov? Ak sú kľúčové výbory v tejto Národnej rade, tak sú vlastne tri: ústavnoprávny, branno-bezpečnostný a finančný. Aký to má, aký to má dôvod, ak to nie je len proste taká vulgárna pomsta? Smiešna podľa mojej mienky, ale aký iný dôvod to má? Povedzte mi inú motiváciu, že je málo stoličiek na tých výboroch alebo proste, že majú malé repre na kávu a minerálku? Nie, jediný dôvod, prečo ste znížili počet členov vo výboroch, je pomsta a strach, nič iné za tým nemôže byť.

  Áno, pán predseda, čo spomínal pán poslanec Matovič, od vás prišla ponuka na novú parlamentnú kultúru na ustanovujúcej schôdzi. Ale tá sa neprejavuje peknými rečami, ani pekným úvodným prejavom, ale konkrétnymi skutkami. A ak vás vaši partneri, kolegovia, kamaráti už terajší, alebo ako to nazvať, presvedčia o tom, že najlepšia parlamentná kultúra je pomsta a strach, tak to nebude parlamentná kultúra nová, ale práve tá stará, ktorú predvádzal pán Pavol Paška. A mne je smutno, že tí, ktorí sme aj voči jeho názorom bojovali, jeho štýlu, zrazu ju obhajujú. Je mi z toho aj ľudsky smutno, no a čo viac sa dá už k tomu povedať?

 • Poprosím vás, Eduard Heger, faktická poznámka.

 • Ďakujem, pán predseda. Ja som tu nový a dovolím si byť taký trošku naivný. Ja by som chcel teda reagovať na pána Matoviča a povedať, že mne to príde tak, že každá akcia má nejakú reakciu a naozaj to, čo sa tu teraz naozaj deje, ma veľmi prekvapuje, pretože po tej prvej schôdzi som naozaj odchádzal s takým dobrým pocitom, že sa určite dohodneme, tak to teda bolo komunikované. A vidím, ako ďaleko to dokáže zájsť, keď sa tu začneme prieť a ja naozaj ako taký, by som povedal, nový človek v tomto parlamente tomu "nerozumiem", a hovorím si, že v čom je ten problém? Lebo myslím si, že tie argumenty sú veľmi pádne, sú, dávajú zmysel a neboli tu teda ako spomenuté ani žiadne protiargumenty, takže ale musím vám povedať, je to veľmi znechucujúce vidieť takto rokovať vlastne najvyšší orgán, že to musí zájsť až tak ďaleko, pretože sa nechceme rozprávať zmysluplne. Takže chcel by som len toto vyjadriť.

 • Ďakujem. Poprosím, pán poslanec Ondrej Dostál.

 • Ďakujem. Pán poslanec Matovič vo svojom vystúpení upozornil presne na to, o čom som ja hovoril vo svojej faktickej poznámke na vystúpenie pána poslanca Lipšica. Opozícia upozornila na nejaký problém na predchádzajúcej schôdzi a koalícia povedala, že to bude riešiť na druhej schôdzi, koalícia nič nevyriešila.

  Prvý problém spočíva v tom, že disproporčné zastúpenie koalície a opozície v dôležitých výboroch miesto toho, aby ste to riešili tak, že doplníte výbory opozičným poslancom, riešite to tak, že znížite počet koaličných poslancov, a to zníženie nebolo vôbec nijako odôvodnené, nebolo vôbec nijako vysvetlené.

  Druhý problém je nerešpektovanie vôle poslancov, v ktorých výboroch chcú sedieť. Samozrejme, nemožno vyhovieť každému poslancovi. Tu sme však boli v neštandardnej situácii, ktorú si koalícia a koaličné strany spôsobila sama, pretože ich poslanecké kluby sa rozpadli alebo z nich odišli poslanci ešte predtým, ako sa konala ustanovujúca schôdza. To nie je zodpovednosť opozície, to je problém dnešných koaličných strán.

  Ale aj v takomto prípade najlepšie možné riešenie by bolo rešpektovať vôľu poslancov, v ktorých výboroch chcú pracovať, pokiaľ je to možné pri zachovaní pomerov medzi koalíciou a opozíciou a toto, samozrejme, možné je. Mohlo sa nájsť to riešenie, ale zo strany koalície a koaličných strán nebola k tomu vôľa, pretože koalícia chcela jednať z pozície sily, chcela ukázať svaly a chcela ukázať opozičným poslancom, že s nimi môže hýbať ako so šachovými figúrkami. Takže aj ja gratulujem koalícii k utužovaniu vzťahov, netušil som, že to pôjde až tak rýchlo.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. No ja myslím, že si pán Matovič ani veľmi nezaslúži, aby človek naňho reagoval, ale faktom je, dúfal som, že aspoň prvá pracovná schôdza prebehne aspoň trošku dôstojným spôsobom. Uvedomujem si, že neustále rokujeme o zaradení do výborov, čiže úplne jednoduchú a primárnu vec, ktorú robí parlament na začiatok a predsa len teda k tým 10 %, ktoré sa dotýkali programu, ktorý prerokúvame, čo odznelo vo vystúpení pána Matoviča a trošičku možno aj pre pozorovateľov tejto schôdze.

  Náš klub má 49 členov. Štandardný postup v parlamente je taký, že buď predsedovia strán alebo potenciálni predsedovia klubov si sadnú a podľa pomerov, ktorá strana koľko dostala hlasov, dostanú počet miest, kde môžu umiestniť svojich poslancov. V našom klube to znamená, že sme museli predstúpiť pred našich poslancov a museli sme povedať: "do výboru pre financie môžu ísť štyria, do výboru pre, branno-bezpečnostného môžu ísť traja, do školského výboru pre vzdelávanie a vedu môžu ísť štyria" a podobne. A musíme sa s tým nejakým spôsobom vyrovnať a logicky tá štruktúra záujmov potrieb a vzdelania našich poslancov ani zďaleka nezodpovedá tej štruktúre výborov, ktoré tu fungujú.

  Preto sa musíme nejakým spôsobom dohodnúť, strany si určia priority a podobne a proste vo vnútri strany a jednoducho potom veci idú na ďalšie rokovania a dohodovanie a následne na schválenie do parlamentu. Na základe čoho má byť nejaká, neviem aká exkluzivita pre nezaradených poslancov? Čo je to za nezmysel? A nikdy sa to tu nedialo v tomto parlamente. Naopak si pamätám úplne bezočivo, pán poslanec Matovič, sa volili poslanci dokonca tak, že aby bola väčšina vo výboroch, tak boli volení poslanci niektorí do dvoch, do troch základných výborov. A ak sme niečo zabezpečili, že naozaj aby bola zachovaná rovnosť hlasu, ktorú garantuje ústava a teda aj hodnota hlasu, tak môže byť do každého výboru zaradený iba jeden poslanec. Bavíme sa o jedných, dvoch poslancoch tu už pomaly dve alebo tri hodiny úplne nezmyselne...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Neviem, koľkokrát sa stalo v minulom volebnom období, že bolo niekomu odobraté slovo počas faktickej poznámky, určite sa stalo, jasné. Bolo by sa treba pozrieť aj na to, v akých prípadoch to bolo, lebo mám za to, že dnes to bolo naozaj neodôvodnené a teda nastavili ste latku a aj osobne budem veľmi pozorne sledovať, ako budete tento princíp principiálne uplatňovať v tomto volebnom období.

  Celá táto debata je, samozrejme, tak trochu aj zbytočná, veď každý poslanec môže chodiť na akýkoľvek výbor, má na to právo, takže my aj budeme chodiť. Toto bol skôr taký test, test toho, či duch pána Pašku sa z toho parlamentu po štyroch rokov vytratil alebo sa nevytratil. A je veľmi fajn, že sme si to takto hneď na úvod volebného obdobia vyjasnili. Ja osobne teda až taký prekvapený nie som, lebo veď aj v programovom vyhlásení vlády, ktoré preberieme o malú chvíľočku, sa doslova píše, že táto vláda je vláda kontinuity a pokroku.

 • Už predtým tu pán Číž povedal na margo pána Lipšica niektoré veci. Kriminalizácie z vašej strany je absolútne nevhodné a vy máte čo najmenej hovoriť o kriminalizácii niekoho iného...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán kolega, pán kolega, musíte reagovať na predrečníka.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán Lipšic, nekričte! Dá sa to ináč vyriešiť, len vy ste zvyknutý len kričať.

 • Hovorím na pána Matoviča. Pán Matovič, ja by som na vašom mieste tu sedel a nič nehovoril. Predať firmu bielemu koňovi, zobrať 120 miliónov, nezdaniť. Čo chcete tu ďalej hovoriť, poúčať nás tu? A ešte ďalšie. Kedy ste vy pripustili nezaradených poslancov, aby sa mohli do ktoréhokoľvek výboru zaradiť? Ja osobne nebudem hlasovať za každého poslanca, ktorý vystúpi z klubu, za ktorý kandidoval, resp. za stranu, aby bol zaradený niekde inde.

 • Ďalej vystúpi pán poslanec Paška.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán predseda Matovič, spomínam si na rokovanie politického grémia Národnej rady a spomínam si aj na tie závery. A myslím, že sa troška mýlite, pretože v tých záveroch bolo povedané a dohodnuté to, že koalícia je pripravená zmeniť pomery v branno-bezpečnostnom výbore tak, aby zodpovedali pomerom v Národnej rade. To sme urobili.

  Ďalší záver bol taký, že pokiaľ by bol záujem presunúť niektorých vašich poslancov do branno-bezpečnostného výboru, konkrétne pán Grendela alebo pána Beblavého do finančného výboru, takže vieme podporiť tieto zámeny v rámci zámen medzi poslancami opozičnými. Pokiaľ viem, tak tieto zámeny nenavrhujete, ale chcete upravovať počty a pomery tak, aby to nezodpovedalo pomerom v Národnej rade. Takže platí, myslím si, tá ponuka, ak chcete pána Grendela posunúť do branno-bezpečnostného výboru, tak je treba sa zamyslieť nad tým, koho si opozícia z tohto výboru na tú výmenu stiahne a podobne by to bolo, predpokladám, aj s pánom poslancom Beblavým.

 • Pán poslanec Osuský, upozorňujem vás, že v rokovacej sále sa netelefonuje, máte to v rokovacom poriadku.

  Ďalej vystúpi pán poslanec Jajrabek.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. No, dámy a páni, ja si myslím, že obsahovo sme sa z tohto posledného príspevku pána poslanca Matoviča nič nedozvedeli, to musí byť každému jasné, o čom by tu už nebola reč a toto vystúpenie malo len jediný, jeden jediný dôvod, formálne to bola absolútne len a len a len jedna tupá a primitívna provokácia. Dokonca na základe osobnej nenávisti tento pán tu vniesol do tohto parlamentu princípy osobných nenávistí. Toto celé tuná budeme počúvať, samozrejme, ďalšie štyri roky, pokiaľ si niekto z nás neuvedomí aj na strane koalície aj na strane opozície, že takto nie. Jednoducho tento pán chce rozvrátiť parlament a túto nenávisť chce vnášať prostredníctvom médií do celej spoločnosti. Iný záujem nemá.

  Ja chápem, že teda neukojená politická nemravnosť z jeho strany, funkcie už boli dávno rozdelené, opäť títo páni, ktorí nám tuná prezentujú čosi, boli politicky neukojení a všetko, všetko robia preto, aby sa mstili, aby sa mstili voličom, často aj svojim, že ich bolo tak málo. No a vysmievať sa z niekoho, že teda má nejaké tuná kiksy verbálne, tak to už je naozaj jedna absolútna úbohosť preto, lebo každý z nás, kto vystúpi v tomto parlamente, nehovorí presne spisovne po slovensky. A takisto aj pán poslanec Matovič, veď jeho by sme mohli opravovať na každej, pri každej vete, hej? Čo to tuná sú za nezmysly?

  No a viete, naozaj si dajme pozor na tohto pána, to je chodiaca nenávisť sama o sebe, neukojená nenávisť. Veľký pozor, preto lebo toto tuná budeme počúvať ďalšie štyri roky, pokiaľ sa neohradíme.

 • Prerušenie vystúpenia časomerom. Potlesk.

 • Vážený pán Matovič, ja chcem apelovať, je nás tu 150 poslancov. Ja si myslím, že každý z nás je svojprávny, dospelý a dúfam, že aj všetci rozumní. Naozaj, každý jeden z nás môže chodiť do ktoréhokoľvek parlamentného výboru, takisto z koalície ste počuli, že viacerí sa nedostali odborne tam, kde chceli a naozaj ako ja si myslím, že nemali by sme tu zabíjať čas - tri hodiny - vecami, ktoré sú všetkým jasné a naozaj trošku úrovne. Ja sa hanbím, a poviem to otvorene, hanbím sa za tieto tri hodiny a najradšej by som vrátila plat, lebo tieto tri hodiny ukázali hneď prvý deň, že na maličkostiach sa tu urážame, hádame, nenávisť je tu neskutočná a poviem vám otvorene, ja neviem, čo budeme robiť pri zákonoch. Ja som sem ten plat prišla brať a posadila som sa sem kvôli tomu, aby som robila zákony pre ľudí a nie hádala sa, kde ktorý poslanec bude sedieť. Preboha, tých stoličiek je dosť, nebojte sa.

 • Ďakujem veľmi pekne. Hoci nie je pre mňa dôležité, či sa najprv číta krstné meno alebo priezvisko, chcem upozorniť pána Matoviča, že nesedí v Slovenskej národnej rade, ale v Národnej rade Slovenskej republiky

 • S veľkým prekvapením počúvam, ako rokovanie politického grémia interpretujú ľudia, ktorí na ňom nesedeli.

  Chcem povedať, že v prvom rade sme sa dohodli, pán Matovič, že budeme hľadať konsenzus a v prvom rade, že domácu úlohu si dáte vy a budete rozmýšľať, ako viete poslancov opozície uspokojiť v rámci opozície. Takisto sme dali my prísľub, že budeme takéto spôsoby hľadať aj my.

  Keď si pozrieme prepis vystúpenia z ustanovujúcej schôdze pána Lipšica, je nám jasné, že prvé dve tretiny rozprával o tom, že je problém nepomer, až potom išlo o to, a tam bola tá podstata, aby dostal do branno-bezpečnostného výboru pána Grendela. Preto sme aj my, keďže som sľúbil nejakým spôsobom participovať na týchto zmenách, stiahli nášho poslanca z branno-bezpečnostného výboru, to bol napríklad ten ústupok, o ktorom hovoríme. Chcem vám povedať, že po audite, zaradení našich poslancov, máme 17 poslancov, ktorí profesne nie sú vo výboroch v takých, ktorými sa, alebo tematikou ktorými sa zaoberali v minulosti, čo vyštudovali, alebo aké bolo ich profesionálne zameranie. Preto budem podporovať takisto všetkých poslancov z opozície, ale v prvom rade zaradených a nie nezaradených.

  Ďakujem.

 • Pani poslankyňa Vaľová sa hlásila do faktickej, zatlačila zle, lebo raz vypadla, takže s vaším dovolením teraz má slovo pani poslankyňa Vaľová a potom bude reagovať na faktické pán poslanec Matovič.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne. Nebudem sa vyjadrovať k zaraďovaniu do klubov, lebo si myslím, že pán podpredseda pán Glváč aj pán Číž sa veľmi jasne vyjadrili k týmto procedúram, ale chcela by som sa vyjadriť k jednej veci, pán Matovič. Pred chvíľou ste tak šmahom ruky, cakomprásk, odsúdili všetkých, ktorí sedia vo vrchnej lavici, teda predsedajúcich, podpredsedov a tak ďalej, odsúdili ste všetkých poslancov koalície. Jednoducho vy dokážete naozaj svojím osobným pohľadom a hlavne zavádzajúcim a účelovým pohľadom všetkých ohodnotiť, všetkým vytknúť, čo dokážu a nedokážu. Ja mám na vás takúto otázku, pretože také staré slovenské porekadlo hovorí, že posudzuj najprv seba a potom teba, alebo posúď najprv seba a potom iných. Spýtam sa vás, keď ste mediálne vyhlásili a hovoríte, že podpredsedovia alebo predsedovia týchto strán, ktorí tam sedia, nedokážu držať slovo, spýtam sa vás, dokážete ho držať vy? Veď predsa ste povedali, že ak nezloží sa vláda bez strany SMER, tak odídete z politiky. Prečo ste nedodržali slovo? Prečo tu ešte stále sedíte, ak ste takýto morálny a ak dokážete takto jednoducho posudzovať iných?

  A spomeniem ešte jednu vec, spomínali ste pána Lipšica. Vážený pán kolega, ja som sedela pri pani Tomanovej, keď rozprával pán Lipišic ako minister, bol otočený za pultom a vzadu sedel pán Harabin. Pán Lipšic, čo ste povedali pánu Harabinovi a pán Harabin vám na to odpovedal, že zavriem ťa ty, atď., čo ste mu na to povedali vy? Povedzte to všetkým, nie ja, ja som to počula, len vás nezachytil mikrofón, lebo ste sa k pánu Harabinovi otočili a opačne.

  Takže, vážení, buďte takí láskaví a rozprávajte pravdu, čo rozprávate a hlavne zneužívate to, či zachytia to mikrofóny alebo nezachytia. Potom to podsúvate médiám a vy ste tí najčistejší a všetci ostatní sú tu bezcharakterní. Vážení, naozaj, prv sa posúďte sami, prv sa posúďte sami, čo robíte a potom sa pozrite, či iní nie sú čistejší a morálnejší, ako ste vy.

  Ďakujem pekne.

 • Na faktické poznámky bude reagovať pán poslanec Matovič.

 • Pán predsedajúci, pani poslankyňa Vaľová dvadsať sekúnd posledných hovorila, nereagovala na mňa, ale reagovala na úplne iného poslanca, nezastavili ste ju, nezobrali ste jej slovo, ani ste neupozornili.

  Pán poslanec Muňko, vyslúžili ste si trestné oznámenie, povedali ste, že 121 miliónov som vytuneloval, nezdanil, všetky peniaze do korún som zdanil, možno áno, vo vašom vnímaní a vo vašom podnikaní zdaniť znamená nezdaniť, ja som tie peniaze zdanil.

  Pán poslanec Jarjabek, vy ste predseda výboru pre kultúru a médiá, aspoň trošičku kultúrne by ste sa mohli vyjadrovať a nie každé druhé slovo pomaly nejaký vulgarizmus.

  Pani poslankyňa Janíková, keď vy hovoríte o tom, a končili ste vaše vystúpenie s tým, že čo sa trasiete, veď stoličiek je tu dosť, každému sa niečo ujde. No ale to je naozaj o slobode, to nie je o tom, že každému sa niečo ujde, ako to beriete vy, že však tam, kde ma dajú, tam budem, dostanem banánik a budem stláčať tlačítka. Tu sú ľudia, ktorí chcú normálne vykonávať svoj mandát a venovať sa odbornosti, ktorej sa dlhodobo venujú. Čiže to nie je o tom, že každý chce iba nejakú stoličku, ako vy. Ale ja to chápem, keď som si prečítal to, čo ste povedali na tej ceste v Bielorusku poslankyni z Českej republiky, tak keď ona sa vás pýtala, že to prečo obdivujete Bielorusko, tak vy ste na to odpovedali, že načo je vám sloboda. Áno, toto je presne vo vašom duchu, ako vy to vnímate, stačí stolička jedna, vybavené, banánik, tlačítka, stláčam, povedzte, čo mám stlačiť. Ale tu sú ľudia, ktorí chcú byť v prvom rade slobodní.

  Pán poslanec Glváč, hovorili ste, že nechápete, prečo sa k tomu vyjadrujem, že som nebol na to grémiu. Ja som na tom grémiu bol pred tými štyrmi týždňami, možno si nepamätáte, to už neviem čím, ale jednoducho na tom grémiu som bol a presne viem, čo sľúbil pán predseda Danko a čo nedodržal.

  A pani poslankyňa Vaľová, keď hovoríte, že som niečo povedal, tak najprv si naozaj aspoň prečítajte, čo som povedal, dobre? Čiže keď si to prečítate...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • S procedurálnym návrhom pán poslanec Vašečka. Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. V mene troch poslaneckých klubov OĽANO, SaS a SME RODINA žiadam ihneď o zvolanie poslaneckého grémia. Ďakujem.

 • Podľa rokovacieho poriadku dobre viete, že ja poslanecké grémium zvolávať nemôžem, ale poprosím, samozrejme, pána predsedu, ktorý má nejaké povinnosti, a okamžite, keď sa rozhodne, zvoláme, teda zvolá on poslanecké grémium.

  Do tej doby o slovo sa hlási pani podpredsedníčka Nicholsonová, podľa rokovacieho poriadku má prednosť, takže nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja sa budem snažiť vystúpiť s nie dlhým, ale takým zmierlivým prejavom, lebo neviem, že koľkí z nás si uvedomujeme, že to, čo tu teraz predvádzame, je fakt smiešne. A pokiaľ sme si na začiatku, ešte pri ustanovujúcej schôdzi parlamentu sľúbili, že sa budeme snažiť skultúrniť tento parlament, ktorý klesol na úplné dno, čo sa týka dôveryhodnosti v očiach občanov, tak veľmi úspešným spôsobom v tom pokračujeme.

  Na tej ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky sa koalícia vzoprela dohode, ktorá bola jednoduchá minimálne v zaradení pána poslanca Beblavého do finančného výboru. Rovnako tomu mohlo byť aj v prípade pána poslanca Grendela do výboru pre obranu a bezpečnosť. Je pravda, že nie všetci poslanci v tejto Národnej rade Slovenskej republiky sú vo výboroch, do ktorých chceli ísť. Mohli by sme sa pokojne začať hlásiť, kto sa nedostal úplne tam, kam sa dostať chcel.

  Ale na druhej strane si myslím, že minimálne tieto dve požiadavky boli úplne bezproblémové a mohlo to prejsť hladko. Ja chápem, prečo to neprešlo. Ja som sedela na tom grémiu, kde sa koalícia šprajcla v tom, že tej bujarej medializácii - hlavne teda v prípade pána poslanca Beblavého - nepredchádzal skutočný záujem nájsť nejaký kompromis a nájsť nejaké riešenie. Je tak? V tomto ja som im sčasti musela dať za pravdu, ale je pravda aj to, že na tom poslaneckom grémiu sme sa dohodli na tom, že sa im budeme snažiť nejakým spôsobom vyjsť v ústrety a nič z čoho, čo tu teraz je, ani tá nechcená medializácia výpočtu káuz, ako to predniesol pán poslanec Lipšic, ktorá určite nevyhovuje napríklad poslancom za SMER, ani vypínanie mikrofónu v prípade pána poslanca Grendela, ani v tých všelijakých verbálnych útokoch v tom, že kto ako ovláda slovenčinu - akože v tejto sále je asi päť poslancov, ktorí ovládajú spisovný slovenský jazyk a ani ja medzi nich nepatrím - tak k ničomu z týchto vecí nemuselo dôjsť, keby veľkí ukázali veľkorysosť. A my sme toho boli svedkami, keď tu bola jednoliata uniformná vláda SMER-u v tom minulom volebnom období a toto, musím zase povedať úplne férovo a úprimne, že mi je trochu ľúto, že sa v tom len pokračuje. Pretože keby tí veľkí ukázali tú veľkorysosť, tak pán poslanec Beblavý mohol byť vo finančnom výbore, ten pomer by bol akurátny, pán poslanec Grendel mohol byť v branno-bezpečnostnom a nemuseli sme tu byť všetci teraz na srandu. Lebo faktom je, že Národná rada Slovenskej republiky má povesť ustanovizne, ktorá sa zaoberá len sama sebou a týmto všetkým a tým, že to bude v médiách palcovými titulkami zajtra a možno aj pozajtra, len nahrávame všetkým tým, ktorí sa snažia ten parlament dehonestovať, ktorí v neho prestali veriť.

  Tak ja tu teraz, prosím vás, nechcem byť akože za nejakého štátnika, lebo ja nemám také ambície, ale fakt by som vás všetkých proste chcela poprosiť, že by sme sa z tejto nekonštruktívnej debaty snažili vytvoriť niečo konštruktívne, a to sa dá naozaj asi iba takým spôsobom, že z tohto miesta budem apelovať ešte raz na tých veľkých, aby ukázali tú veľkorysosť. Ja chápem, že potom, čo tu bolo povedané, je to veľmi ťažké, ale aby sme sa dopracovali proste k tej jednoduchej dohode, že pán poslanec Beblavý pôjde do finančného výboru, pán poslanec Grendel pôjde do branno-bezpečnostného a pokračujme ďalej v tom, čo sme si predsavzali - skultúrňovaniu toho parlamentu a hlavne pokračujme, prosím vás, a posuňme sa k debate o programovom vyhlásení vlády, lebo to je to dôležité, prečo sme sem dnes všetci prišli.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Na vystúpenie pani podpredsedníčky Nicholsonovej s faktickými traja poslanci. Končím možnosť sa prihlásiť do faktických poznámok.

  Pán poslanec Osuský, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. No presne to slovo, ktoré tu zaznelo vo vystúpení Lucie Nicholsonovej, je to, ktoré by malo byť kľúčom k vyriešeniu tohto takého dosť nepríjemného momentu v mladom parlamente. Veľkorysosť. Ja si myslím, že pán predseda parlamentu nemá hádam, preboha, nijakú súvislosť osobnú a problém s tým, že sú tu kauzy typu Bašternák. Ja sa dokonca domnievam, že ani pán podpredseda parlamentu Bugár hádam priamo nesúvisí s touto zlodejinou v oblasti DPH. A tak sa pýtam - ako starí latiníci - cui prodest?

  Prečo špeciálne ty, pán podpredseda Bugár, takým pomerne zaťatým spôsobom udržuješ kruhovú obranu jednoho rozhodnutia, ktoré nieže nebolo veľkorysé, ktoré bolo cielene poškodzujúce a ktoré, ak sa nad tým zamyslím normálnym sedliackym rozumom, by mal robiť len ten, ktorému ide o hlavu. A ja sa teraz pýtam, ide Dankovi a Bugárovi v týchto kauzách o hlavu? Prečo tak zúrivo bránia niečomu, čo by presne vzaté aj bez veľkej veľkorysosti brániť nemuseli. Táto kruhová obrana je divná a akosi sa mi nezjednocuje s tým, že by sme mali fungovať okrem iného - pretože to je o nás všeobecne známe, že sme skorumpovaná krajina - práve proti takýmto veciam a zdôvodňovanie a vysvetľovanie a či je stoličiek dosť, ako povedala kolegyňa poslankyňa, no práveže ich je dosť a pri zdravom rozume a veľkorysosti sme si mohli tieto dve hodiny ušetriť.

 • Ďakujem pekne za slovo. Je to veľmi jednoduché. Bola tu reč o firme Prenajmi a vyper a to tak vydráždilo vášne, že sa volá po tom, aby sa Národná rada nechápala ako parlament, ale ako firma Valec zo Zlatej Idky. My si pamätáme, čo to je uplatňovanie valca väčšiny a preto opozícia reaguje tak, ako reaguje a bude v tom pokračovať, pretože to je jej právo. Vedenie parlamentu naznačilo - a pani podpredsedníčka parlamentu to povedala nahlas - a obaja, ktorí tam sedeli z vedenia parlamentu, vehementne pritakávali, že ide o trest opozícii. Vy chcete trestať poslancov nezaradením do výborov, kam patria za to, že vykonávajú opozičnú činnosť? To je mečiarizmus.

 • Ďakujem. Pani podpredsedníčka nechce reagovať na faktické. Po dohode s pánom navrhovateľom Vašečkom pán predseda Národnej rady zvoláva poslanecké grémium po vystúpení pána poslanca Beblavého a samozrejme aj po tých faktických poznámkach.

  Takže, pán poslanec Beblavý, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, v prvom rade ďakujem za túto ústretovosť, nech naozaj dokončíme tú tému a potom poslanecké grémium, samozrejme, o tom môže rozhodovať.

  Pán kolega Lipšic a aj pán kolega Matovič už určitým spôsobom zlomili palicu nad týmto všetkým a povedal by som, povedali veľmi jasne a razantne svoj názor na túto celú vec. Ja sa priznám, že ja ešte to nevnímam ako stratené a skôr naopak, chcel by som vás, samozrejme, veľmi stručne, ale predsa len presvedčiť, aby sme tie zmeny urobili, a teda aj tú jednu z nich, ktorá ešte nebola formálne navrhnutá, musím aj navrhnúť.

  Takže v prvom rade chcem povedať, že každý z nás si naozaj uvedomuje, že nie vo všetkom a nie stopercentne sa dá každému poslancovi vyhovieť. Myslím, že to nie je predmetom debaty. Len naozaj musím povedať, že keď od tej minulej schôdze, kde sa tu naozaj sľúbila ako snaha hľadať spoločné riešenie a také, ktoré by čo najviac vyhovovalo. Podľa tohto návrhu, ktorý mám pred sebou, ani pán poslanec Simon, ani pani poslankyňa Petrík, ani pán poslanec Grendel a ani ja sa nikam teda neposúvame, tak je to štyri nula, tak to ťažko hovoriť o nejakom spoločnom hľadaní alebo o nejakej ústretovosti. Takže preto chcem povedať za seba, že ja som naozaj tiež vždy rozumel, že nebude to možno štyri nula opačne, ale štyri nula takto asi, asi by nebolo dobré, keby to tak skončilo a nebolo by to dobré naozaj pre atmosféru v Národnej rade.

  Druhá vec, čo by som chcel povedať, je, že tiež sa musím vyjadriť k tomu, čo, myslím, pani poslankyňa Janíková, ak to povedala iná pani poslankyňa, ospravedlňujem sa, naozaj tu nejde o nejaké výhody a stoličky pre poslancov, to je dôležité pre ľudí. Ja len teda pre tých poslancov a možno aj pre verejnosť, ktorá to nie vždy si uvedomuje, poviem, že členstvo vo výbore neprináša žiadne ďalšie výhody ani finančného ani nefinančného charakteru poslancovi. To znamená, nikto tu teraz nebojuje o to, aby, aby mal príplatok, aby mal, ja neviem, sekretárku, asistenta, čokoľvek. Je to len viac roboty, lebo je to, samozrejme, povinnosť sa zúčastňovať rokovaní výboru a pracovať v tom výbore aktívne. Takže to len chcem zdôrazniť, že je to pre ľudí. Či to budem robiť dobre alebo nedobre, už nech potom aj oni posúdia.

  Zároveň musím povedať, že v prípade výboru pre financie a rozpočet aj po tých všetkých zmenách, ktoré sa tu v tejto chvíli navrhujú, by ten pomer medzi vládou a opozíciou bol 7:5. To znamená, to je ten pomer, ktorý nie je v súlade ani teda s číslami a nie je ani v súlade, no veľmi často sa tu v minulosti hovorilo "Radičovej vlády", tak ja vám poviem, že za Radičovej vlády bolo 7:6 v prospech teda vtedajšej vlády. To znamená, že ani sa nedá hovoriť, že v tomto prípade, že táto, povedzme nejaké zvyšky tejto vlády dnes konajú pokrytecky, lebo oni vtedy dovolili to, čo sa dneska nechce dovoliť. Zároveň chcem povedať aj to, že označenie toho výboru zahraničného ako trestný tu vzbudilo veľmi silné emócie, najmä naozaj preto, že to pripomína tú dobu mečiarizmu a ja tie emócie nechcem vyvolávať, ale chcem len povedať, že pokiaľ vládna väčšina dá opozičných poslancov proti ich vôli do výboru, ktorý vecne nesúvisí s ich činnosťou a zároveň je v tom výbore jedinom opozičná silná väčšina, tým pádom tak to naozaj veľmi silno pripomína výbor pre životné prostredie v období teda Vladimíra Mečiara. Osobitne ak je to výbor, ktorého kompetencie vzhľadom na medzičasom vytvorenie výboru pre európske záležitosti sú dneska relatívne obmedzené, keďže najdôležitejšiu súčasť našej zahraničnej politiky nerieši. Takže ja to teraz nechcem, len nechcem ja tu tiež stupňovať emócie, myslím, že sú dostatočné, len chcem za seba povedať, že ja som vždy toto slovné spojenie používal po, by som povedal, po určitom premýšľaní a zvážení situácie.

  Ako už zdôraznil kolega Lipšic, ten pomer 7:5 je, je naozaj oslabovanie kontroly zo strany opozície, týka sa to aj takých vecí, ako sú mimoriadne výbory a týka sa to celkovo práce vo výboroch, v hlasovaní o návrhoch koniec koncov. Na rozdiel od minulosti nemáme monolit ani na jednej strane tejto sály, to znamená, že ten pomer v tých výboroch je dôležitejší, ako možno bol za vlády Roberta Fica 2, kedy svojím spôsobom to bolo jedno, či je sedem k šiestim alebo sedem k piatim, lebo tá väčšina aj tak vždy hlasovala len spolu. Preto ja za seba si dovolím predsa len požiadať o tú možnosť, aby som bol zaradený do výboru pre financie a rozpočet.

  Pripomeniem teda ešte raz, že keby sa tomu vyhovelo, tak vo finančnom výbore by bol pomer 7:6, takže koalícia by mala naďalej väčšinu a väčšinu primeranú. V opozičnom výbore by sa oslabila, či v zahraničnom výbore, pardon, by sa oslabila tá opozičná super väčšina a stále by bola 6:7. To znamená, aj potom by ten zahraničný výbor ešte nebol úplne tak, ako by asi mal byť, ale nebola by tak brutálna opozičná super väčšina, aká je tam pri tomto návrhu, ktorý máme na stole. Nikomu sa teda tým naozaj neublíži, umožní sa pracovať - konkrétne to poviem o mojej osobe - v súlade aj s odborným pôsobením. Chcem za seba povedať, že za celý ten čas ani nejaký iný návrh ako tento ani nepadol, keď som aj rokoval s ďalšími predstaviteľmi parlamentu. Takže ani neviem reagovať na nejaký iný návrh.

  Dovoľte mi preto predniesť pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Beblavého k návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na zmeny zloženia výborov Národnej rady Slovenskej republiky, tlač 43. Ten návrh sa dopĺňa nasledovne:

  V bode a) sa za slová "poslanca Petra Chudíka SMER - SD" dopĺňa "poslanca Miroslava Beblavého", v časti b) sa za slová "poslanca Eduarda Adamčíka SIEŤ" dopĺňa "poslanca Miroslava Beblavého".

  A dovoľte mi ešte raz bez akýchkoľvek predsudkov požiadať teda opozičné kluby vyjadriť tomuto návrhu podporu už na minulom rokovaní. Nikto ma neinformoval, že by sa to zmenilo. Takže ďakujem za tú podporu a teraz zatiaľ s ňou počítam, aj keď, samozrejme, ste, sme v tom všetci úplne slobodní.

  Ale chcel by som sa ešte raz obrátiť naozaj na kolegov vo všetkých štyroch vládnych kluboch. Myslím, že kolegyňa Nicholsonová naozaj veľmi dobre hovorila o tom, že načo vyostrovať. Načo aj emócie vyšpičkovávať, načo kaziť niečo, čo možno aj sľubnejšie začalo, ako v minulosti. Samozrejme, teraz nejde o moju osobu, ale celé to rokovanie, ako tu bolo. Takže chcem sa na vás obrátiť, aj na klub MOST-u, aj teda nie na klub, ale teda mojich bývalých kolegov zo SIET-e, ale aj na kolegov zo Slovenskej národnej strany, aj na kolegov zo SMER-u, aby tento návrh podporili, nikomu neuškodí a myslím, že pomôže práci parlamentného výboru pre financie a rozpočet.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami traja. Končím možnosť sa prihlásiť do faktických.

  Pán predseda Národnej rady, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem. Pán poslanec Beblavý, ja ďakujem vám za teraz praktický a pragmatický prístup a prejav a racionálny návrh a myslím si, že tak sme mohli rokovať aj na prvej schôdzi, kedy už von popri tom, ako tu bežala ustanovujúca schôdza, vonku za záujmu kamier vystupoval pán poslanec Lipšic s vami a hovoril už o noci dlhých nožov, o zlej energii, o klamstvách. Mne sa to ešte umocnilo oslovením ako podvod a podvody a emócie sme nevyvolali my. Ja sa znova snažím racionálne konať a racionálne postupovať, preto naozaj, aj keď mi to ustanovuje, keď mi to hovorí rokovací poriadok, samozrejme, že musím, zvolám poslanecké grémium a znova aj tam za tou plentou, ktorú nebudú vidieť televízni diváci, budem takisto slušne s vami rozprávať, ako som rozprával ráno, ako som rozprával, keď som s vami sedel. Ja nemám Arabelin prsteň, ako to tu zaznie, aby som teda mohol dať každému poslancovi ten vysnený výbor, ktorý mu splní to, čo si v svojej detskej izbe, ak ju mal, vysníval, ale v každom prípade to zlo, ktoré šírite tu, možno pramení z nejakej osobnej nespokojnosti. Demokracia je o rešpektovaní väčšiny. My sme vyšli v ústrety, opätovne poviem, pomere výborov, keď vám dáme prst, dostáva sa to do odtrhnutia ruky a v každom prípade som veľmi rád, že teraz ste tie emócie schladili a na druhej strane spájať výbory s vyšetrovacími úkonmi, rozprávať, že pre preobsadenie výborov nebude zadosťučinené spravodlivosti, považujem za účelové, emotívne, zneužívajúce rozpravu k veciam, ktoré by tu zaznievať nemali. Ďakujem vám.

 • Ja si myslím, že by bolo dobré tú chronológiu mať presnú a tá presná chronológia je, že sme rokovali ešte s vaším predchodcom, s predchodcom pána predsedu Danka pánom Pellegrinim ešte pred ustanovujúcou schôdzou. Boli sme veľmi ústretoví, sme prišli za ním. Povedal nie. Dobre, potom sme to dali na ustanovujúcej schôdzi. Pán nový predseda Danko mal záujem, aby prebehla schôdza korektne a povedal, že koalícia bude voči opozícii ústretová. My sme stiahli návrhy. Ja som stiahol svoj návrh. Vy hovoríte o ústretovosti? My sme dali na vaše slovo, že budete ústretoví, aby bola dôstojná ustanovujúca schôdza. Aj keď áno, ja som mal pochybnosti, lebo už poznám trošku pomery, čo bude na prvej schôdzi.

  Pán kolega Beblavý tu spomínal, že nemáte pravdu ani v tom, že je zachovaný pomer, lebo vo finančnom výbore nie je zachovaný ani pomer, je tam sedem ku päť. Tam si asi vymyslíte inú výhovorku, že veď Beblavý je nezaradený, tak netreba vôbec tam mať sedem ku šesť. Čiže o čom vlastne tuná hovoríme? Ani pomer nie je rešpektovaný v jednom z týchto výborov, v zahraničnom výbore má väčšinu opozícia. To nebolo nikdy, to je naozaj trestný výbor v princípe, však počty poznáme, prepánajána. A v kľúčovom výbore, ktorý odhaľuje korupčné kauzy, lebo môže ich odhaľovať, ste úplne účelovo znížili počet členov, tak naozaj dajte tam troch a povedzte, že dva jedna nech tam je. Je to čisto zlomyseľnosť z vašej strany. Možno nemyslím z vašej osobne, ale zo strany možno kolegov sediacich po boku, neviem, proste čistá zlomyseľnosť. Ak si myslíte, že so zlomyseľnosťou, ak áno, teraz uspejete, si to odhlasujete, hlasujeme, väčšina rozhoduje. Takže vy máte väčšinu, ale my máme pravdu.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Beblavý vo svojom príhovore ako prvý spomenul pani poslankyňu Petrík. Aj ona totiž žiadala na ustanovujúcej schôdzi, tak ako aj pán poslanec Grendel, aj pán poslanec Beblavý, aby sa dostala do výboru, do ktorého chcela sa dostať. A ja sa tu teda tiež ako nová pýtam, že prečo nebolo možné vyhovieť týmto trom ľuďom, týmto trom poslancom, že prečo nebolo možné nejakej ústretovosti od vás? Lebo viete, tie emócie ste vlastne vyvolali vy a preto taká dlhá rozprava, je pol štvrtej, už pretože tieto emócie sa vlastne vyplavili na správe pre toto rozhodnutie. A chcem znova vrátiť sa k tej jednej jedinej otázke, že prečo bol znížený počet členov v týchto výboroch? To je v podstate najdôležitejšia otázka a doteraz sme na ňu nedostali odpoveď a ja si, ja tak nejak ešte stále ako nová dúfam, že sa k tejto odpovedi dostaneme. Ďakujem pekne.

 • Na faktické poznámky bude reagovať pán poslanec Beblavý.

 • Ďakujem pekne za slovo. Dovoľte mi reagovať najmä na pána predsedu Danka. Možno sa mýlim, pán predseda, ale ja som mal pocit, akoby ste vo viacerých častiach svojej poznámky reagoval skôr na pána Lipšica, ako na mňa, lebo ja teda pri už akejkoľvek aj sebakritičnosti, myslím, že to moje vystúpenie bolo teda, ak ste v ňom videli nejaké zlo, tak priznám sa, že rád si pozriem s vami záznam a ukážte mi ho, lebo už povedal by som, že mäkšie sa v opozično-koaličných vzťahoch podľa mňa nedá. A neurobil som to práve naschvál preto, aby sme sa dostali od tej emócie, ktorá tu bola, tak ako aj kolegyňa Nicholsonová povedala, že skúsme tie dva kroky späť urobiť od seba a hľadať, hľadať cestu k riešeniu.

  Zároveň chcem povedať, že to, čo by sme tu mali spolu hľadať, je riešenie, ktoré pomôže posúvať niekam túto krajinu. Preto ak je možné niečo zlepšiť bez toho, aby sa čokoľvek zhoršilo, tak sa priznám, že je pre mňa až prekvapujúce, ako obsiahlo o tom musíme hovoriť a ten návrh, ktorý som ja predložil, nič nezhoršuje, keďže pomer 7:6, pomer väčšiny koalície bude zachovaný a zároveň bude teda niečo vylepšené a umožnené. Priznám sa, že potom naozaj človeka napádajú rôzne otázniky, že ak ani toto nie je možné, že čo je teda tá skutočná príčina? Lebo ja som chápal, keď sme tu aj na ustanovujúcej schôdzi mali ten omyl, ktorý, myslím si, že bol úprimný niektorých poslancov, že to vyzeralo, že sa tým zmení ten pomer a oni upozorňovali, že tam je problém potom. Tomu som rozumel, ale keď dneska vieme, že to tak nie je, tak naozaj v rámci dobrej vôle ja dokonca musím povedať po prečítaní koaličnej zmluvy, ani nevidím toto ako niečo, čo bije koaličnú otázku, pretože to nie je nejakou zásadnou otázkou, či už politických síl alebo presadzovania zákonov. To znamená, v tomto aj poslanci koalície a kluby sú absolútne slobodné.

  Takže preto ešte raz dovolím si apelovať na všetkých kolegov, požiadať ich, aby prijali rozhodnutie, ktoré nič nezhorší a niečo zlepší. A nie, ako opakujem, nie pre mňa, nie pre vás, ale pre Slovensko.

 • Tak ako som oznámil, vyhlasujem teraz prestávku, bude sa konať poslanecké grémium ihneď.

 • Prerušenie rokovania. Zasadnutie poslaneckého grémia.

 • Pokračovanie rokovania po zasadnutí poslaneckého grémia.

 • Vážené poslankyne, vážení poslanci, dovoľte mi, aby som vás informoval o výsledku poslaneckého grémia, ktoré bolo zvolané na základe iniciatívy troch poslaneckých klubov. V prvej časti poslaneckého klubu zaznela výhrada, poslaneckého grémia, zaznela výhrada k ukončeniu počas faktickej poznámky k vystúpeniu pána poslanca Grendela. Vzájomnou komunikáciou sme, myslím si, že dospeli k tomu, že je to kompetencia a zodpovednosť predsedajúceho a predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ja sa k nej plne hlásim, veľmi nerád by som ju používal, ale vzhľadom na priebeh si za tým svojím rozhodnutím stojím.

  A samozrejme by som vás rád informoval o druhej časti rokovania. Musím povedať, že sme konečne dospeli k jasnej a definitívnej požiadavke zástupcov opozície, napriek tomu, že došlo k úprave pomerov v jednotlivých výboroch, nie je možné vždy vyhovieť absolútne. Bola predostrená požiadavka presunu poslanca Beblavého a pána poslanca Grendela do výborov nimi želaných, myslím, že sa jednalo o finančný výbor a o branno-bezpečnostný výbor. Vzhľadom na to, že sme nedospeli k žiadnej dohode, som povinný vás informovať teda a pokračujeme v schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky bez dohody poslaneckého grémia tak, ako bol stanovený program a pred ústnou rozpravou, pred prihlásením do ústnej rozpravy.

  Ja odovzdávam slovo, aj predsedovanie schôdze Národnej rady podpredsedovi Národnej rady pánovi poslancovi Bugárovi.

 • Vážené dámy, vážení páni, otváram možnosť sa prihlásiť ústne do rozpravy k tomuto bodu programu. Pýtam sa, kto sa hlási ústne? Končím možnosť sa prihlásiť ústne do rozpravy.

  Pán poslanec Viskupič, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Úvodom môjho vystúpenia chcem povedať, že ma mrzí, že neprišlo v takto triviálnej veci z pohľadu možnej dohody k tej dohode na poslaneckom grémiu, a preto mi dovoľte, aby sme túto nešťastnú tému, ktorá sa otvorila pri ustanovujúcej schôdzi a tak isto otvorila aj túto schôdzu, aby som urobil aj procesu, aj tomu, čo sme deklarovali, zadosť a dovoľte mi, aby som predniesol doplňujúci návrh k uzneseniu a k tomu, čo sme tu vystupovali viacerí.

  Dúfam, že atmosféra toho, čo sme tu boli svedkom, že to nebude pokračovať, že nebudeme pokračovať v žabomyších vojnách a v tom, že parlament by mal riešiť zásadné problémy a že budeme sa vedieť dohodnúť a bude dohoda na veciach, ktoré sú slušné a kultúrne. Preto mi dovoľte predniesť, že podľa § čl. 7 ods. 1 písm. a) a e) volebného poriadku o podrobnostiach o hlasovaní a o voľbách na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky VII. volebného obdobia k uzneseniu Národnej rady Slovenskej republiky č. 1 z 23. marca 2016 v spojení s § 2 ods. 3 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov navrhujem:

  1. odvolať poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Grendela za hnutie OĽANO - NOVA z Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, za člena ktorého bol zvolený na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky dňa 23. marca 2016;

  2. vymenovať poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Grendela z hnutia OĽANO - NOVA za člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

  Toto je môj pozmeňujúci návrh k predmetnému uzneseniu a dúfam, že napriek tomu, že sme dostali oznam od predsedu Národnej rady, že k dohode neprišlo, tak či situácia pána poslanca Beblavého alebo situácia pána poslanca Gábora Grendela bude vyriešená tak, že ukážeme verejnosti, ukážeme národu, že sa dohodnúť vieme, že sme naozaj slušní a pomery vo výboroch, ktoré doteraz boli 7:6, v podstatných výboroch alebo dôležitých výboroch a myslím si, že tu bolo a zaznelo o tomto už dosť veľa, vykreujeme takým spôsobom, aby boli funkčné, pretože ak to zhrnieme a na to sa pozrieme troška z objektívnych dôvodov, 7:6 je preukazné. Myslím si, že nič veľmi sa nestane poslancom vládnej koalície, ak opozícia bude mať v týchto výboroch zastúpených 6 poslancov. To, že to bude rešpektovať aj ich odbornosť, je to, čo by sme asi do verejnosti chceli odkázať. Ďakujem.

 • Ďakujem. Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami dvaja. Končím možnosť sa prihlásiť do faktických poznámok.

  Pán poslanec Lipšic.

 • Pán poslanec Viskupič, pretože je dôležité si ujasniť fakty, tak tie fakty sú nasledovné, lebo si myslím, že sú veľmi dôležité, je dôležité ich povedať. Opozícia navštívila ešte pred ustanovujúcou schôdzou bývalého predsedu parlamentu so žiadosťou, aby sa napravili pomery navrhované vo výboroch. Bývalý predseda parlamentu odmietol tento návrh, tak sme ho otvorili na ustanovujúcej schôdzi. Súčasný predseda parlamentu na ustanovujúcej schôdzi povedal, že je tu vôľa to riešiť, ak zoberieme návrhy späť. Zobrali sme ich späť. Ak má niekto pocit, že zo strany opozície bola malá ústretovosť, tak tieto fakty ho usvedčujú z úplného opaku. Pri finančnom výbore zostáva zachovaný pomer 7:5, ktorý nezodpovedá pomerom na pléne. Pri branno-bezpečnostnom výbore sa pomer členov, počet členov znižuje na jedenásť členov, čo nebolo nikdy v novodobej histórii Národnej rady. Nie je to zdôvodnené ničím, ničím, žiadnym argumentom, absolútne žiadnym argumentom, len silou, len väčšinou, len zlomyseľnosťou.

  Áno, zatiaľ máte v tomto parlamente väčšinu a robíte si, čo chcete. Ale chcem vám povedať pri tomto vašom hlasovaní, že je to hanbou vašou, ako takýmto zlomyseľným spôsobom budete rozhodovať, lebo ešte raz, to nerobili ani vlády predchádzajúce Roberta Fica a som veľmi prekvapený, že tí, ktorí vyčítali štýl riadenia Národnej rady Pavlom Paškom, sa dnes pridávajú k ešte horšiemu štýlu, ktorý chcete predviesť dneska.

 • Ďakujem pekne. Ja som veľmi rád, že kolega Jozef Viskupič vyšiel s takým tónom a napriek negatívnemu, negatívnej správe z politického grémia s takým prejavom, s akým vyšiel. To presne takýto hlas je tu potrebný a dovolil by som si reagovať na slová, ktoré tu odzneli, odzneli z úst pána predsedu Národnej rady pána Danka o tom, že demokracia je rešpektovaním väčšiny.

  Páni kolegovia, vy dobre viete, že demokracia je o rešpektovaní menšiny. My sme menšinou, my máme od voličov právo a očakávania, aby sme vykonávali kontrolnú funkciu a dožadujeme sa iba práce, iba práce. Dajte šancu ľuďom pracovať tam, kde ich voliči poslali.

 • Pán poslanec Viskupič, nech sa páči, môžte reagovať na faktické poznámky.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Tá chronológia je veľmi dôležitá, pán kolega Lipšic, a myslím si, že už sme dostatočne osvetlili, že mali sme absolútny záujem na tom, aby ak nastala chyba, a v tom duchu sme rokovali pri ustanovujúcej schôdzi zhruba pred mesiacom, aby sa táto chyba mohla odstrániť. Tým, že boli stiahnuté vtedy pozmeňujúce návrhy, ktoré som ja teraz predkladal, tak sme ukázali dostatočne dobrú vôľu.

  A pánovi poslancovi Budajovi chcem povedať, že áno, pán predseda parlamentu urobil chybu, lebo ak teda o demokracii budeme hovoriť, tak hovorme o vôli väčšiny, ktorá sa o chvíľku prejaví pri rešpektovaní práv menšín a menšina v tomto pléne je menšinou parlamentnou a volá sa opozícia. Čiže áno, budeme sa musieť podriadiť vôli väčšiny a dúfam, že tá vôľa väčšiny bude taká, aby sme mohli o nej hovoriť, že je kultúrna a slušná. Ak je kultúrna a slušná, tak nechá pomery vo výboroch sedem na šesť a či pozmeňujúci návrh pána poslanca Beblavého alebo môj k tomuto otvára cestu. Ak chcete, aby ste boli slušnou väčšinou, ktorej vôľu musíme rešpektovať, tak podporte, prosím vás, môj návrh.

  Ďakujem.

 • Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Vážené dámy, vážení páni, chcem vás upozorniť, že vzhľadom k tomu, že nastúpili náhradníci, tak je potrebné, aby ste si vytiahli pred hlasovaním hlasovacie karty, lebo systém bol naštartovaný znovu a niektorí by mohli mať s tým problém a teraz pristúpime k hlasovaniu. Boli podané dva pozmeňujúce návrhy. Jeden návrh bol pána poslanca Beblavého a druhý, samozrejme, pána poslanca Viskupiča. Takže mám prečítať návrh pána poslanca Beblavého, alebo máte to? Máte to, výborne.

  Takže nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o návrhu pána poslanca Beblavého.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 135 poslancov, za 62, proti 52, zdržalo sa 20 poslancov, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že tento návrh schválený nebol.

  Teraz budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Viskupiča, nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto podanom návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 143 poslancov, za 64, proti 49, zdržalo sa 30 poslancov.

  Konštatujem, že ani tento návrh nebol schválený.

 • Hlasovanie o návrhu uznesenia k návrhu na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, tlač 43.

 • A teraz to posledné hlasovanie, budeme hlasovať o tlači 43 o návrhu uznesenia Národnej rady. Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 143 poslancov, za návrh 83, proti 54, zdržalo sa 6 poslancov.

  Konštatujem, že tento návrh uznesenia Národnej rady bol schválený.

  Týmto prerušujem rokovanie na dve minúty a budeme pokračovať, samozrejme, programovým vyhlásením vlády a prosím teraz členov vlády, aby prišli do rokovacej sály.

 • Krátka prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážená Národná rada, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, teraz pristúpime k rokovaniu o

  Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky a žiadosti vlády o vyslovenie dôvery.

  Predseda vlády pán Robert Fico sa zo zdravotných dôvodov ospravedlnil z dnešného rokovania Národnej rady o tomto významnom akte. Želáme mu skoré uzdravenie. Prednesením programového vyhlásenia poveril podpredsedu vlády pána Petra Pellegriniho. Na rokovaní Národnej rady vítam súčasne členov vlády Slovenskej republiky, ako i ďalších hostí.

 • Písomné znenie programového vyhlásenia má parlamentnú tlač 45. Do Národnej rady bolo doručené 14. apríla 2016. Ihneď bolo zverejnené na webovom sídle Národnej rady a taktiež bolo doručené všetkým výborom.

  Dávam slovo podpredsedovi vlády Slovenskej republiky pre investície Petrovi Pellegrenimu, aby predniesol programové vyhlásenie vlády a požiadal Národnú radu o vyslovenie dôvery vláde.

 • Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, členovia vlády, vážení hostia, dovoľte mi, aby som na základe poverenia predsedu vlády Slovenskej republiky vystúpil v mene vlády Slovenskej republiky, ktorú vymenoval prezident Slovenskej republiky a ktorá predstupuje podľa čl. 113 Ústavy Slovenskej republiky pred Národnú radu Slovenskej republiky, predkladá jej svoj program a žiada o vyslovenie dôvery.

  Slovenská republika je plnohodnotným a spoľahlivým členom Európskej únie, zoskupenia štátov, ktoré je dnes jedinečným garantom ekonomického rozvoja a bezpečnosti našej krajiny. Žijeme v dobe narastajúcich bezpečnostných rizík, masovej migrácie a ekonomických turbulencií s výrazným dopadom na konkurencieschopnosť krajín Európskej únie na svetových trhoch. A práve preto bolo veľmi dôležité čo najskôr vytvoriť stabilnú vládu. Vládu, ktorá bude postavená na zodpovednosti za Slovensko, ktorej členovia uprednostnia budúcnosť našej krajiny pred svojimi nemennými politickými zásadami a častokrát aj malichernými hádkami s politickými protivníkmi. Predstavitelia stabilných a štandardných politických strán si boli vedomí, že jedine umenie - vyspelosť politiky - známe z najrozvinutejších krajín Európskej únie ako sú Nemecko, Rakúsko, či škandinávske krajiny, dokáže spojiť strany pravicové s ľavicovými, či strany preferovane orientované na národnostne orientovaného voliča.

  Vláda, ktorej programové vyhlásenie vám predkladám, je vládou jedinečnej a historickej štátotvornej dohody. Táto vláda dohody bola jediným možným vyústením výsledkov marcových volieb, v ktorých občania vyjadrili podporu programom politických strán založených na spoločensko-politickej stabilite, sociálnom dialógu a štrukturálnych reformách. Na základe získaného mandátu od občanov vznikla koaličná vláda vymenovaná v súlade s ústavnými postupmi Slovenskej republiky.

  Narastajúce prenikanie zjednodušených riešení komplikovaných spoločenských problémov zastrešených účelovo založenými stranami veľmi pripomína obdobie konca 20. a začiatku 30. rokov minulého storočia. Aj vtedy jednoduché slogany, spočiatku podporené aj spoločenským establishmentom, dokázali voviesť ľudí na cestu skutočne jednoduchých sloganov končiacich érou fašizmu.

  Vládny program sa otvorene hlási k európskym demokratickým tradíciám slobody, ľudskej dôstojnosti a tolerancie. Významnú úlohu v ňom zohráva boj proti fašistickým ideológiám, ako aj akýmkoľvek podobám extrémizmu v spoločnosti.

  Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi v mene predsedu vlády v tejto súvislosti poďakovať sa všetkým stranám súčasnej vládnej koalície za konštruktívny prístup, ako ku kreovaniu samotnej koaličnej dohody, tak i k príprave programového vyhlásenia vlády, ktorého najdôležitejšie strategické priority a hospodársko-politické zámery si vám dovoľujem v stručnosti predstaviť.

  Každá z priorít je rozpracovaná do konkrétnych opatrení a krokov, ktoré tvoria rámec jej reálneho uskutočnenia. Vyjadrujú premyslené, cieľavedomé a komplexné pôsobenie výkonnej moci, ktorá má prispieť ku kvalitnému a bezpečnému životu občanov Slovenskej republiky. Sú vyjadrením vôle koaličných partnerov spoločne prispieť k rozvoju Slovenska a výsledkom spoločných prienikov volebných programov, s ktorými sa strany uchádzali o priazeň občanov v parlamentných voľbách a na základe ktorých získali mandát na spravovanie vecí verejných. Prijaté kompromisy neznižujú záväzky, ktoré koaliční partneri svojim voličom dali, ale práve naopak, sú dôkazom politickej vyspelosti politikov ku konštruktívnej dohode v prospech celku. Takáto prax nie je na Slovensku ešte stále celkom bežná a preto som rád, že okrem spoločnej tvorby racionálneho obsahu vznikol tento dokument ako produkt spoločnej vyspelej politickej kultúry, ktorú chceme uplatňovať aj naďalej.

  Z hľadiska zabezpečenia a posilnenia spoločensko-politickej stability ako kľúčového predpokladu ďalšieho rozvoja nášho štátu chce vláda prinášať kontinuitu a pokrok. Pri jej koaličnom zložení a silnom odbornom zázemí, ktorým disponuje, má jedinečnú historickú šancu prekonať staré deliace čiary, ktoré od vzniku Slovenskej republiky vytvárali zbytočné bariéry brániace efektívnejšej politickej kooperácii pri riešení akútnych sociálnych a ekonomických problémov naakumulovaných v našej spoločnosti. Pre Slovensko sa tak vytvorila reálna možnosť sústrediť sa naplno na zvládnutie nových výziev, ktoré prináša dnešná dynamická a komplikovaná doba. V tomto smere je veľmi dôležitá úloha vlády realizovať dôveryhodnú, transparentnú a spoločensky akceptovateľnú politiku.

  Pokiaľ ide o vplyv vonkajšieho prostredia na spoločensko-politický a sociálno-ekonomický vývoj Slovenska, rád by som v kontexte programového vyhlásenia uviedol niekoľko dôležitých myšlienok. Zložitý vývoj externého prostredia nám jasne signalizuje, a vláda si to dobre uvedomuje, že rozvoj Slovenska v ďalších rokoch bude ovplyvnený viacerými procesmi sociálneho, ekonomického, environmentálneho a bezpečnostného charakteru. Tieto budú rezonovať nielen v globálnom, európskom, ale čo je pre Slovensko obzvlášť dôležité a veľmi citlivé, aj v regionálnom rozmere. Medzi relevantné zdroje, ktoré generujú tieto rizikové procesy, patria najmä stupňujúca sa utečenecká a migračná kríza, pretrvávajúci vojenský konflikt a nestabilný spoločenský vývoj na Ukrajine, nedoriešené politicko-ekonomické problémy Grécka a mohol by som tu uviesť ešte mnohé ďalšie.

  Z komplikovaného geopolitického a ekonomického vývoja externého prostredia rezonujú pre Slovensko viaceré strategické výzvy, ktorých spoločným a charakteristickým znakom je, že zásadným spôsobom ovplyvnia ďalší sociálny a ekonomický vývoj štátu a rozvoj celej našej spoločnosti. Ide o také strategické oblasti, ako je budúce ekonomické postavenie a vplyv Európskej únie vo svetovom hospodárstve. V kontexte tohto vývoja bude kľúčovou schopnosť Európskej únie rešpektovať špecifiká jednotlivých členských štátov v prebiehajúcom integračnom procese. Z pohľadu Slovenska to znamená najmä aktívnejšiu pozíciu pri presadzovaní národných politických a ekonomických záujmov a udržaní parametrov sociálneho charakteru štátu.

  Pre ďalšie zabezpečenie a posilnenie konkurenčnej schopnosti odvetí priemyslu, sektora energetiky a dopravy s priamym dosahom na zamestnanosť a environmentálny rozvoj Slovenska sú rovnako závažné aj výsledky Parížskej dohody k zmene prírodných podmienok, ako i budúce smerovanie energetickej stratégie Európskej únie.

  Pri tvorbe obsahu programového vyhlásenia sme kládli dôraz na zohľadnenie vonkajších vývojových trendov a výziev, ktoré so sebou prinášajú. Ich zapracovanie významne ovplyvnilo zameranie strategických priorít a hospodársko-politických cieľov vlády v oblasti zahraničnej politiky, bezpečnostnej politiky, hospodárskej politiky a sociálnej politiky. Ešte viac sa ukázala potreba ich vzájomnej nadväznosti a úzkeho previazania, čo bude aj naďalej permanentnou a kľúčovou úlohou vlády počas celého jej mandátu.

  V súvislosti so strategickými výzvami by som chcel preto zvýrazniť, že je nevyhnutné včas reagovať nielen na centrálnej úrovni riadenia štátu, ale aj v relevantných sférach spoločnosti, na úrovni stavovských organizácií podnikateľského sektora, ako i sociálnych partnerov, čo si bude vyžadovať kvalitatívne novú úroveň vzťahov v oblasti koordinácie a efektívnej spolupráce dotknutých subjektov, ako verejného, tak aj súkromného života.

  Podľa programového vyhlásenia, dovolím si citovať: „Národno-štátnym záujmom krajiny je jednoznačná kontinuita v proeurópskej a proatlantickej orientácii Slovenskej republiky, založená na širokej politickej zhode. Zahraničná a európska politika Slovenskej republiky je podriadená záujmom štátu a slúži občanom. Základom činnosti vlády preto budú potreby občana a ekonomické záujmy štátu.“

  Nakoľko kľúčové záujmy Slovenskej republiky priamo súvisia s jej členstvom v Európskej únii, vláda bude posilňovať postavenie krajiny ako kredibilného, rešpektovaného a transparentného partnera v Európskej únie. Bezprostrednou úlohou vlády bude zabezpečiť dôstojný a úspešný priebeh historicky prvého predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v druhej polovici roku 2016. V popredí strategickej vízie slovenského predsedníctva je zvyšovanie odolnosti Európskej únie ako celku, a tým aj jednotlivých členských krajín, ako aj zabránenie fragmentácie Únie. Vláda bude preto podporovať rozvoj transatlantických vzťahov ako základný pilier zaručenia bezpečnosti a budovania prosperity Slovenska.

  Zachovanie bezpečnosti občanov a štátu považuje za nevyhnutné pre jeho stabilitu a dynamický ekonomický a sociálny rozvoj.

  Za uvedeným účelom vláda sformuluje základné ciele bezpečnostnej a obrannej politiky a parametre zachovania bezpečnosti občanov a štátu v súčasnom a budúcom bezpečnostnom prostredí v aktualizovanej bezpečnostnej stratégii a obrannej stratégii Slovenskej republiky pri zohľadnení strategickej adaptácie NATO a Európskej únie.

  Súčasťou bezpečnostnej politiky je aj ekonomická bezpečnosť štátu. Kľúčovou je energetická bezpečnosť. Vláda bude naďalej presadzovať zachovanie existujúcich prepravných trás energonosičov, zároveň podporovať diverzifikáciu energetických zdrojov, ako aj prepojenie energetických sietí so susednými štátmi. Systematická podpora hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho rozvoja spoločnosti predstavuje pre vládu významnú hospodársko-politickú prioritu. Opatreniami v oblasti legislatívy, návrhmi podporných programov a rozvojových projektov, vrátane zabezpečenia zdrojov ich financovania, bude vláda vytvárať vecné predpoklady na udržateľný hospodársky rast, ako základ tvorby nových pracovných miest, zlepšovania finančných a materiálnych podmienok a celkového zvyšovania životnej úrovne, ako aj kvality života občanov.

  V rámci štruktúrovania hospodárskej politiky identifikuje vláda tie oblasti, ktoré sú významné z hľadiska zabezpečenia makroekonomickej stability, rozvoja podnikania, vyššieho rastu hospodárstva a zamestnanosti. Prioritne bude orientovaná na rozvojovú trajektóriu Slovenska s cieľom vytvorenia 100-tisíc nových pracovných miest a zníženia a udržania miery nezamestnanosti pod 10 %. S touto hospodársko-politickou prioritou vlády budú previazané aj jednotlivé akčné plány, ktoré vláda postupne schváli pre okresy s najvyššou mierou nezamestnanosti.

  V nadväznosti na stratégiu hospodárskej politiky pripraví vláda nové znenie zákona o strategických podnikoch a zákaze privatizácie strategického majetku štátu. Bude pokračovať v prijímaní komplexných riešení na znižovanie administratívneho zaťaženia pri podnikaní. S cieľom zabezpečenia ekonomicky efektívnej, bezpečnej, kapacitnej, kvalitnej a plynulej dopravy kabinet podporí spracovanie Národného generelu dopravy Slovenskej republiky. V oblasti cestnej dopravy vláda bude pokračovať v rozvoji dopravnej infraštruktúry výstavbou diaľnic a rýchlostných ciest, ako i modernizáciou ciest nižších kategórií. Zároveň vláda bude podporovať aj rozvoj ďalších typov dopravy.

  V rámci opatrení na zvýšenie sebestačnosti Slovenska v základných potravinách a potravinovej bezpečnosti vláda podporí dlhodobé koncepčné riešenie zvýšenia potravinovej bezpečnosti Slovenska a podielu slovenských potravinárskych výrobkov z domácich surovín na spotrebiteľskom trhu a obnovu domáceho výrobného a spracovateľského potravinárskeho segmentu.

  Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, strategickou prioritou finančnej politiky vlády bude cieleným využívaním nástrojov rozpočtovej, daňovo-odvodovej, colnej a cenovej politiky posilniť úlohu štátu pri plnení funkcií verejných financií. Na zabezpečenie výkonu základných funkcií štátu zvýši vláda účinnosť výberu daní, ciel a odvodov a zároveň zefektívni alokovanie verejných výdavkov. Medzi hlavné hospodársko-politické ciele vlády v oblasti finančnej politiky patrí konsolidácia verejných financií, aktívna úloha štátneho rozpočtu v rozvoji hospodárstva, ako aj zvýšenie úrovne správy štátneho dlhu.

  Na základe dohody s koaličnými partnermi zaraďujeme medzi ďalšie priority vlády dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu verejnej správy do roku 2020, dodržiavanie rozpočtovej disciplíny subjektov verejného sektora, zníženie dane z príjmov u právnických osôb na 21% a každoročné prehodnocovanie jej ďalšieho možného znižovania, zrušenie daňových licencií pre zdaňovacie obdobie počnúc rokom 2018, zvýšenie limitov na uplatňovanie paušálnych výdavkov pre živnostníkov, pokračovanie v uplatňovaní osobitných odvodov a daní v regulovaných odvetviach hospodárstva s možnosťou ich rozšírenia na ďalšie odvetvia, prehodnotenie daňovej a účtovnej legislatívy s cieľom podpory investícií v rôznych sférach hospodárstva.

  Efektívna a transparentná alokácia finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, dôrazné uplatňovanie výsledkovo orientovaného prístupu, zjednodušená a účinná implementácia programov politiky súdržnosti predstavuje pre vládu ďalšiu príležitosť podporiť ekonomiku Slovenska a riešenie dlhodobých problémov, ako sú vnútorné dlhy v jednotlivých oblastiach infraštruktúry alebo v sektoroch verejnej správy. Tieto finančné zdroje zároveň umožnia vláde zvýšiť tempo modernizácie a revitalizácie hospodárstva, podporiť inovačné aktivity domácich podnikateľských subjektov, zlepšiť podmienky pre vedecko-výskumný potenciál, ako aj výraznejšie prepojiť akademickú sféru s podnikateľským sektorom.

  Keďže budúcnosť Európy je v inováciách, týmto smerom sa musí uberať aj Slovenská republika. Téma inovácií je jednou z ďalších našich priorít na najbližšie roky. Úroveň inovačného systému je spolu s úrovňou vzdelania a ľudského potenciálu informačnou infraštruktúrou, legislatívnym prostredím a ekonomickými stimulmi považovaná za piliere znalostnej ekonomiky. Inovácie výrazne prispievajú k vyššej konkurenčnej schopnosti jednotlivých odvetví, k ich znižovaniu nákladov vo všetkých smeroch.

  Vláda si je vedomá, že vo vzťahu k rastu hospodárstva, ako i rozvoja celej spoločnosti, tvoria demografický vývoj a kvalita ľudských zdrojov Slovenska kritické faktory. Preto rast a kvalitatívny rozvoj ľudských zdrojov predstavuje dlhodobú strategickú prioritu. Vzhľadom na jej prierezový charakter musí byť komplexne presadzovaná rezortmi vo všetkých relevantných oblastiach spoločnosti ovplyvňujúcich demografický vývoj, sociálnu a vzdelanostnú štruktúru populácie. Ľudské zdroje a najmä kvalifikovaná pracovná sila patria k rozhodujúcim faktorom, ktoré prispievajú k rastu produktivity práce a rozvoju hospodárstva Slovenska.

  Na tomto mieste mi dovoľte vysloviť úprimné poďakovanie zástupcom koaličných partnerov za pochopenie pre zachovanie silnej sociálnej politiky štátu. Nástroje sociálnej pomoci a sociálnej podpory sú piliermi boja proti spoločenskému vylúčeniu a odstraňovania nerovností, ktorých existencia ohrozuje súdržnosť spoločnosti a môže viesť až k jej destabilizácii. Štát nimi zároveň uplatňuje princíp solidarity s tými, ktorí sú v konkrétnych životných situáciách na istú formu pomoci či podpory reálne odkázaní.

  Pre krátkosť času ďalej uvediem len programové priority v sociálnej oblasti, ako sú dôsledné uplatňovanie sociálneho dialógu, adresné sociálne opatrenia, primerané zvyšovanie minimálnej mzdy, uplatňovanie pravidiel kolektívneho vyjednávania pri mzdových požiadavkách, úprava valorizácie dôchodkov pri zachovaní dlhodobej udržateľnosti verejných financií, zvýšenie vianočných príspevkov pre dôchodcov s dôrazom na starodôchodcov, možnosť programového výberu v II. dôchodkovom pilieri, flexibilita pri poberaní príspevkov pri rodičovskej starostlivosti, zavedenie účinného inštitútu osobného bankrotu, či boj s úžerou.

  Rozvoj školstva je jednou z najvyšších priorít vlády v nadchádzajúcom volebnom období, nakoľko vzdelanosť ľudí je základným predpokladom rozvoja a prosperity Slovenskej republiky. Programové vyhlásenie obsahuje aj konkrétne riešenia, ktoré vychádzajú z nasledovných programových priorít, ktoré boli dohodnuté s koaličnými partnermi. Už na samotnej tvorbe programového vyhlásenia vlády bola zabezpečená účasť zástupcov pracovníkov školstva. Ďalej bude schválená dlhodobá koncepcia obsahu výchovy a vzdelávania. Dôjde k výraznému zvýšeniu verejných investícií do školstva spojených so zásadnými vnútornými zmenami systému školstva, čo je tak isto nevyhnutné. Ďalšie skvalitnenie systému duálneho vzdelávania. Posilnenie občianskej výchovy proti extrémizmu a totalitným režimom. Hľadanie nových zdrojov financovania športu prostredníctvom aktivovania aj súkromných zdrojov.

  Dlhodobé zámery a ciele Slovenska v oblasti výchovy a vzdelávania bude obsahovať Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania vypracovaný do konca roku 2016. Vláda sa v programovom vyhlásení zaväzuje zabezpečiť výrazné zvýšenie verejných investícií do školstva tak, aby celkový objem takéhoto zvýšenia za volebné obdobie dosiahol sumu 2 mld. eur.

  Od začiatku funkčného obdobia je preto potrebné venovať veľkú pozornosť a nasadenie urýchlenej tvorbe systémových zmien. Desaťročia naakumulované problémy a spoločenské pohyby otvorili aj otázku odmeňovania pedagógov. Programové vyhlásenie predpokladá zvýšenie platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1. septembra tohto roku o ďalších 6 %. Ďalšie zvyšovanie platových náležitostí v regionálnom školstve od roku 2018 však bude podmienené aj realizáciou zásadných vnútorných zmien v systéme výchovy a vzdelávania. Nad rámec zakotveného vo vládnom programe posudzujeme finančné možnosti pre zvýšenie nástupných platov pedagógov.

  V oblasti zdravotníctva je kľúčovou prioritou postavenie pacienta. Vláda preto zabezpečí spravodlivé podmienky v dostupnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti skrátením čakacích lehôt na zdravotné a ošetrovateľské výkony a zavedie maximálne čakacie lehoty na plánované výkony v nemocniciach. Vláda taktiež pripraví zavedenie prehľadných pravidiel pri platbách pacientov a vytvorenie systému viaczdrojového financovania. Rezort zdravotníctva umožní zastúpenie opozície v kontrolných orgánoch Všeobecnej zdravotnej poisťovne a v Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Kľúčovou prioritou je taktiež postupná centralizácia transparentného obstarávania štátnych nemocníc na úrovni Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

  V rámci efektívneho a účinného vynakladania verejných zdrojov bude rezort zdravotníctva realizovať viacero opatrení. Bude vykonaná dôsledná revízia všetkých prevádzkových zmlúv štátnych nemocníc a zavedený systém DRG v plnom rozsahu. Medzi ďalšie priority v oblasti zdravotníctva patrí aj zdôraznenie dôstojnosti povolania, presadzovanie odmeňovania na základe zásluhového princípu a realizácia dlhodobých opatrení na zabezpečenie obnovy, ako aj modernizácie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti štátu s dôrazom na vybudovanie novej univerzitnej nemocnice v Bratislave.

  Riešenie dlhodobo nakopených problémov v oblasti pretrvávajúcej rozdielnej úrovne hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónov už neznesie odklad. Jedná sa o celospoločenský problém, ktorý musí byť prioritou pre vládu, pre všetky relevantné politické reprezentácie, regionálnu a miestnu samosprávu. Strategickou prioritou vlády je využitie existujúceho potenciálu regiónov na zvýšenie ich ekonomickej výkonnosti pri súčasnom raste životnej úrovne obyvateľov Slovenska.

  V lehote určenej zákonom vláda v roku 2016 schváli akčné plány pre všetky najmenej rozvinuté okresy a bude pokračovať vo svojej tradícii výjazdových rokovaní vlády priamo do okresov, ktoré sú tu uvádzané. Na základe uvedeného uceleného programu umožní už obdobnú pomoc pre všetky ostatné najmenej rozvinuté okresy, kde sa tak ešte nestalo. Ide o okresy Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance a Trebišov. Tu všade v najbližších mesiacoch bude výjazdovo zasadať vláda Slovenskej republiky priamo v okresoch, kde bude riešiť túto situáciu. A vláda zároveň rozšíri pôsobnosť zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov aj na ďalšie okresy.

  Ochrana a podpora rozvoja národnostných menšín je prirodzenou súčasťou formovania modernej spoločnosti. Vláda preto garantuje dôstojné podmienky pre rozvoj každej národnostnej menšiny v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami a dohovormi pri zachovaní vyvážených vzťahov väčšinového národa s národnostnými menšinami prostredníctvom tolerantného dialógu v slovenskej spoločnosti.

  Zložité obdobie si vyžaduje ďalej posilňovať úlohu štátu a ochranu verejného sektora. Posilňovanie demokratického a právneho štátu je dôležitým záujmom spoločnosti, ako aj jednotlivých občanov. V nadväznosti na iniciatívu „Rule of Law Initiative“ bude vláda pokračovať v dôslednom plnení Akčného plánu na posilnenie Slovenskej republiky ako právneho štátu, a to vo všetkých jeho troch častiach, ktorými sú transparentnosť, predvídateľnosť a participatívnosť legislatívneho procesu, korupcia ako negatívny a škodlivý faktor pre „značku Slovensko“ a transparentná a efektívna justícia ako pevný základ pre domácich aj zahraničných investorov.

  Korupcia predstavuje závažný spoločenský a ekonomický problém, ktorý ovplyvňuje tak kvalitu života občanov, ako aj kvalitu hospodárskeho rozvoja Slovenskej republiky. Zužovanie priestoru pre korupčné konanie vo všetkých oblastiach verejnej správy si bude vyžadovať nielen prijatie ďalších legislatívnych opatrení, ale aj ich dôsledné uplatňovanie v praxi. V prierezovej politike boja proti korupcii bude kľúčovou súhra zákonodarnej, výkonnej, aj súdnej moci pri presadzovaní nulovej tolerancie ku korupčnému správaniu.

  Ucelený protikorupčný program obsahuje nasledovné programové priority. Prijatie účinného protischránkového zákona vzťahujúceho sa na všetky verejné zdroje, začlenenie iniciatívy „Rule of Law“ do Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, dôsledné uplatňovanie princípov otvoreného vládnutia, úsilie presadiť ústavný zákon o preukazovaní pôvodu majetku s cieľom jeho reálnej účinnosti, vytvorenie podmienok na zavedenie osobnej hmotnej zodpovednosti osôb nakladajúcich s verejnými zdrojmi, zákonná úprava zákazu poskytovania a prijímania neetických výhod, zdokonalenie a rozšírenie systému povinného zverejňovania zmlúv, zavedenie protikorupčnej doložky aj pri návrhoch zákonov, ako aj posilnenie ochrany verejného záujmu v záväzkovo-právnych vzťahoch.

  Vláda sa bude usilovať o zvýšenie dôvery verejnosti k súdnej moci a jej orgánom. Za účelom, aby súdna moc bola vykonávaná efektívne, vláda sa legislatívnymi, organizačnými a inými opatreniami bude usilovať o nastavenie efektívneho riadenia výkonu súdnictva, správu súdov a fungovanie procesov vykonávaných súdmi, a to pri rozumnom vynakladaní zdrojov tak, aby súdnictvo v primeranej lehote poskytovalo ochranu práv a právom chránených záujmov fyzických osôb a právnických osôb.

  Opäť bude vychádzať z programových priorít, ako zvýšenie verejnej kontroly justície od výberu cez hodnotenie až po disciplinárne konanie sudcov, posilnenie občianskeho prvku v Súdnej rade Slovenskej republiky, či zvýšenie osobnej zodpovednosti za rozhodovanie sudcov. Zavedú sa zásadné opatrenia na zvýšenie efektívnosti súdov s cieľom zrýchlenia súdneho konania. Medzi piliere patrí aj úsilie presadiť ústavný zákon o tvorbe Ústavného súdu Slovenskej republiky.

  Motorom dobre fungujúceho štátu, ktorý vytvára podmienky pre plnohodnotný a bezpečný život ľudí je aj efektívna verejná správa. Táto musí ponúkať kvalitnejšie služby občanom a podnikom. Zároveň musí byť významnou súčasťou verejného života spoločnosti, ktorá umožňuje jej komplexný a harmonický rozvoj. Za uvedeným účelom vláda vytvorí inštitucionálny a legislatívny rámec na zabezpečenie skvalitnenia riadenia ľudského kapitálu v štátnej službe za účelom profesionalizácie štátnej správy. Vláda bude pokračovať v takých opatreniach, ktoré sú zamerané na rozšírenie služieb e-governmentu ako aj efektívne nasadzovanie moderných technológií s cieľom zabezpečiť zefektívnenie procesov a znižovanie ich nákladovosti, skracovanie doby čakania a vybavovanie občanov proklientsky. Pri modernizácii a ozdravení verejnej správy bude postupovať tak, aby občania dostávali za peniaze odvedené na daniach skutočnú hodnotu v podobe kvalitných a dostupných služieb. Tento záväzok vlády si vyžaduje moderný prístup k budovaniu štátneho IT porovnateľného s modelmi v zahraničí, ako je napríklad Veľká Británia či Estónsko. Preto sa vláda vo svojom programovom vyhlásení zaviazala, že podporí centrálne riadenie informatizácie.

  Jasným zámerom takéhoto kroku nastupujúcej vlády je zvýšiť transparentnosť a hlavne efektívnosť investícií z verejných zdrojov do informatizácie spoločnosti uplatňovaním princípu hodnoty za verejné peniaze a pridanej hodnoty pre občana s dôrazom na bezpečnosť údajov a informácií. Víziou je optimalizácia realizovaných projektov, vylučovanie potrebných legislatívnych zmien, koordinácia spolupráce s odbornou verejnosťou na presadzovanie stratégií, koncepcií, architektúry a projektového portfólia informatizácie.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Slovenská republika v uplynulých rokoch prijala efektívne a razantné opatrenia na zvýšenie bezpečnosti a zníženie kriminality. Dosiahnuté výsledky ju radia na úroveň najbezpečnejších krajín v Európe. Vzhľadom na aktuálnu medzinárodnú situáciu prichádzajú neustále výzvy a riziká asymetrického ohrozenia v podobe terorizmu, nekontrolovanej nelegálnej migrácie, nových podôb a foriem organizovaného zločinu. Vláda s ohľadom na nedávne teroristické útoky prijme zvýšené bezpečnostné opatrenia v súvislosti s nastávajúcim predsedníctvom Slovenska v Rade Európskej únie, aby bol zabezpečený plynulý priebeh podujatí v rámci predsedníctva v súvislosti s ochranou verejného poriadku. Vláda tiež prijme všetky opatrenia smerujúce k posilneniu bezpečnosti a ochrany obyvateľov a ich rodín, pokojný život v obciach a mestách.

  V oblasti vnútorného poriadku a bezpečnosti okrem iného programové vyhlásenie predpokladá aj inštitucionálne posilnenie nezávislosti kontroly činnosti ozbrojených zborov na Slovensku. V súčasnosti má Slovensko pred sebou riešenia náročných prierezových a vzájomne prepojených problémov, ktoré si vyžadujú adekvátne ľudské, materiálne a finančné zdroje, politickú vôľu a odvahu, ale i čas. Hlavnou úlohou premysleného, cieľavedomého a komplexného pôsobenia výkonnej moci je zabezpečiť kvalitný, plnohodnotný a bezpečný život občanov Slovenska. Myšlienka zodpovedne spravovaného a dobre fungujúceho sociálneho štátu, štátu rešpektujúceho solidaritu a efektívnosť s dôrazným plnením princípu hodnoty za peniaze je jedným z hlavných nástrojov pre lepšie fungujúcu spoločnosť. To je možné dosiahnuť harmonizáciou pôsobenia jednotlivých verejných politík ústredných orgánov štátnej správy a so zapojením, angažovanosťou, ale aj motiváciou samospráv, podnikateľského sektora a občianskych združení.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, záverom mi dovoľte znovu zopakovať, že za kľúčové politiky, ktoré sú súčasťou Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky a majú prierezový charakter, vláda považuje politiku podpory tvorby pracovných miest, politiku odstraňovania rozdielov medzi regiónmi, politiku boja proti korupcii a politiku efektívnej verejnej správy. Predložené štyri prierezové politiky vlády dokumentujú, že vláda chce ciele programového vyhlásenia naplniť nielen ako aritmetický súčet plnenia úloh jednotlivých ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy. Vláda má dostatok skúseností, schopností a odhodlania pre dosiahnutie ďalšieho posunu v kvalite života našich občanov. Nechce byť sumou individualít, ale vládou silného jednoliateho kolektívu vytvárajúceho podmienky pre tvorivú stabilitu a efektívne vládnutie pre občanov Slovenskej republiky.

  Úspešné zvládnutie strategických výziev a tlmenie dôsledkov rizikového vývoja vonkajšieho prostredia a efektívne riešenie štrukturálnych problémov Slovenska v hospodárstve, verejných financiách, v zdravotníctve, v školstve, na trhu práce a s tým súvisiaca realizácia potrebných systémových reforiem a zmien budú rozhodujúcim impulzom ďalšieho spoločenského rozvoja našej krajiny.

  Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, preto si vás v závere ešte raz dovoľujem v súlade s čl. 113 Ústavy Slovenskej republiky požiadať, aby ste novej vláde Slovenskej republiky vyslovili dôveru.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem pánovi podpredsedovi vlády. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi informovať vás o ďalšom postupe rokovania o programovom vyhlásení vlády, čo je uvedené aj v pozvánke. Podľa § 107 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku som programové vyhlásenie vlády a jej žiadosť o vyslovenie dôvery pridelil na prerokovanie všetkým výborom Národnej rady okrem mandátového a imunitného výboru, výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, osobitných kontrolných výborov a výboru na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu. Za gestorský výbor som určil výbor pre financie a rozpočet. Uvedený výbor pripraví podklady pre prijatie uznesenia Národnej rady, ktoré budú vychádzať z uznesení výborov a návrhov z rozpravy. Výbory, ktorým bolo programové vyhlásenie pridelené, ho prerokujú za účasti príslušných členov vlády počas prerušenia 2. schôdze. Prehľad schôdzí výborov a miestností ich konania máte rozdaný. Preto nebude potrebné, aby predsedovia výborov teraz osobitne oznamovali zasadnutia výborov.

  Vážená Národná rada, prerušujem rokovanie 2. schôdze Národnej rady. Pokračovať budeme zajtra, teda 19. apríla 2016 o 10.00 hodine.

 • Reakcia z pléna.

 • Poprosím vás o oznámenie, pán poslanec Šebej, Poliačik a Jarjabek, ak je zmena, Petrák, Zelník, ak je zmena rokovania výborov. Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predseda. Oznamujem členom zahraničného výboru, že my sa zídeme nie pol hodinu po prerušení schôdze, ale hneď v miestnosti č. 183. Poprosím, aby ste prišli. Ďakujem pekne.

 • Poprosím, pán poslanec Poliačik.

 • Ďakujem, pán predseda. Môj výbor nie je na tom papieri, lebo sa netýka priamo programového vyhlásenia vlády, ale schádza sa zajtra o 9.00 hodine v rokovacej miestnosti výboru pri ubytovacom zariadení. Zároveň chcem pripomenúť poslancom, ktorí sa ujali verejnej funkcie 23. 3., to znamená noví poslanci, že majú podať oznámenia o svojich majetkoch do piatku 22. 4. Tak to, prosím, stihnite, lebo by som vás nerád potom naháňal s pokutami. Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem za slovo. Prosím kolegov z výboru pre kultúru a médiá, je to rokovacia miestnosť č. 32. Budeme mať dva výbory, teda dve schôdze. Prvá schôdza bude ustanovujúca a zhruba po 30 minútach budeme prerokovávať programové vyhlásenie vlády. Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Pán poslanec Ľubomír Petrák.

 • Ďakujem pekne za slovo. Ctení členovia výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, poprosím po ukončení rokovania pléna do miestnosti č. 33, aby sme mohli pristúpiť k ustanovujúcej schôdzi výboru a aj k 2. schôdzi výboru o programovom vyhlásení vlády. Ďakujem pekne.

 • Pani poslankyňa Erika Jurinová.

 • Ďakujem pekne. Rada by som oznámila členom ľudsko-právneho výboru, že zasadať budeme o 18.00 hodine v miestnosti č. 149, o 18.00 hodine. Ďakujem pekne.

 • Pani poslankyňa Alena Bašistová.

 • Ďakujem veľmi pekne. Zvolávam schôdzu výboru pre sociálne veci ihneď v zasadacej miestnosti č. 245, druhé poschodie. Potom budeme pokračovať. Ďakujem.

 • Pán poslanec Ladislav Kamenický.

 • Ďakujem. Ja by som chcel poprosiť členov výboru pre financie a rozpočet o to, aby sme sa stretli ihneď, č. dverí 31, kde bude ustanovujúca schôdza výboru a potom sa dohodneme následne o, hneď bude výbor na prerokovanie programového vyhlásenia vlády. Ďakujem.

 • Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel tiež pripomenúť cteným členom ústavnoprávneho výboru, že prvá ustanovujúca schôdza výboru bude ihneď po prerušení rokovania a až následne bude druhá schôdza týkajúca sa programového vyhlásenia vlády. Ďakujem.

 • Vážení členovia výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, budeme sedieť v priestoroch v kancelárii č. 147. Poprosím vás ihneď po prerušení schôdze.

 • Ďakujem za slovo. Vážení členovia výboru pre obranu a bezpečnosť, vzhľadom na to, že sme si už ustanovujúcu schôdzu odbavili cez obed, prosil by som vás, aby ste hneď po skončení schôdze...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • ... teda 17.40 prišli do výboru. Zároveň pozývam aj pána ministra vnútra a pána ministra obrany, aby 17.40 sa dostavili na predmetný výbor. Ďakujem.

 • Poprosím vás o kľud ešte v sále, ešte traja páni predsedovia výborov. Pán Ľubomír Galko.

 • Ďakujem pekne. Ja zvolávam úvodné zasadnutie výboru na kontrolu činnosti NBÚ na zajtra na 13.15 hod. v miestnosti č. 71. Už to nebudem druhýkrát vám oznamovať. Ďakujem pekne.

 • Pani poslankyňa Alena Bašistová. Pani poslankyňa už informovala, asi opätovne. Pani poslankyňa Janka Kiššová ako posledná.

 • Ďakujem pekne za slovo. Chcem upozorniť členov hospodárskeho výboru, že zasadnutie nášho výboru bude teraz, ale upriamiť pozornosť chcem na to, že nebude v našej zasadacej miestnosti, ale tu v hlavnej budove v miestnosti č. 30. Takže stretneme sa tam teraz. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Páni poslanci, poslankyne, prajem pekný večer. Ďakujem.

 • Prerušenie rokovania o 17.33 hodine.