• Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram šiesty rokovací deň 14. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Na dnešnom rokovacom dni o ospravedlnenie požiadala pani poslankyňa Eva Antošová.

  Pristúpime k druhému čítaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Vládny návrh zákona má parlamentnú tlač 349, spoločná správa výborov má tlač 349a.

  Prosím, podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho, aby vládny návrh zákona odôvodnil. Nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som uviedol vládny návrh zákona tak, ako ste ho uviedli. Vláda tento zákon prerokovala a schválila 14. decembra 2016 a prijala k nemu uznesenie č. 596 z roku 2016. Uvedený materiál bol prerokovaný a schválený vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky 14. a 15. marca tohto roku.

  Navrhovaná právna úprava je výsledkom spolupráce Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu a Ministerstva financií Slovenskej republiky. Navrhované zmeny sú predpokladom na naplnenie cieľa riadneho a včasného čerpania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie.

  Návrh zákona bol vypracovaný z dôvodu potreby podrobnejšej úpravy niektorých skutočností a zjednoznačnenia existujúceho legislatívneho textu, v dôsledku čoho sa navrhovanou úpravou reflektujú potreby implementačnej praxe, a to najmä v otázkach finančného riadenia, vysporiadania finančných vzťahov v oblasti definícií pojmov a doplnenia nastavení existujúcich právnych vzťahov.

  Návrh zákona zároveň upravuje nástroje na zjednodušenie a zefektívnenie procesu implementácie. Medzi hlavné patrí najmä návrh systému zjednodušeného vykazovania výdavkov a úprava dvojkolového procesu schvaľovania projektov. Obidva tieto nástroje majú potenciál priniesť zásadné zníženie administratívnej záťaže tak pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, ako aj pre samotné riadiace orgány.

  Rovnako potreba vykonania navrhovaných zmien vyplýva zo zmenenej alebo úplne novej právnej úpravy obsiahnutej v iných právnych predpisoch prijatých v nedávnom období, ktoré majú priamy vplyv na programové obdobie 2007 – 2013, ako aj programové obdobie 2014 – 2020, nakoľko návrh zákona zároveň mení obe právne normy predstavujúce právny základ implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, resp. európskych štrukturálnych a investičných fondov.

  Predložená novela bola predmetom rokovania v ústavnoprávnom výbore a vo výbore pre financie a rozpočet a v obidvoch výboroch bol tento návrh schválený.

  Dovoľujem si vás požiadať o podporu pri prerokovaní predloženého vládneho návrhu zákona, ako aj o jeho schválenie. Chcem povedať, že zákon prešiel riadnym medzirezortným pripomienkovým konaním. Vysporiadaval sa, alebo snažil sa vysporiadať aj s hromadnou pripomienkou, ktorú prezentoval pán poslanec Dostál. Zákon zákonne zakotvuje povinnosť menšiny štátnych orgánov v monitorovacích výboroch jednotlivých riadiacich orgánoch. V prípade, že v rámci diskusie bude záujem, tak môžem poinformovať aj o ďalších opatreniach, ktoré robíme pre zvýšenie transparentnosti a zvýšenie informovanosti o tom, ako sa čerpajú štrukturálne prostriedky v tomto novom programovom období.

  Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.

 • Ďakujem. Dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre financie a rozpočet poslancovi Petrovi Náhlikovi, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Príjemné dobré ráno. Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona: Národná rada uznesením č. 418 z 1. februára 2017 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom, a to výboru pre financie a rozpočet a ústavnoprávnemu výboru. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor.

  Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona. K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: a to, odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 131 zo dňa 15. marca 2017 a ústavnoprávny výbor uznesením č. 160 zo dňa 14. marca 2017.

  Z uznesení výborov uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 29 a 31 až 43 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť, o bode spoločnej správy č. 30 hlasovať s návrhom gestorského výboru neschváliť.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 136 z 15. marca 2017. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu, teda mňa, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.

  Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.

 • Ďakujem. Otváram rozpravu. Do rozpravy som dostal dve písomné prihlášky. Za klub SaS pán poslanec Dostál a potom ďalšia prihlásená nie za klub, ale je pani poslankyňa Renáta Kaščáková. Nech sa páči.

 • Vážený pán podpredseda vlády, vážený pán podpredseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia. Pán podpredseda vlády nemohol byť prítomný v prvom čítaní, tak by som to chcel povedať aj v druhom a v jeho prítomnosti. Tu som to síce hovoril aj na výbore. Chcem oceniť prístup Úradu vlády k hromadnej pripomienky, v ktorej sme spolu s kolegami z Konzervatívneho inštitútu Milana Rastislava Štefánika žiadali dve veci, a to väčšinu zástupcov neštátneho sektora v monitorovacích výboroch a automatické zverejňovanie informácií z informačných systémov týkajúcich sa čerpania eurofondov, ktoré sú, teda aby boli zverejňované na internete.

  O oboch návrhoch sme viedli veľmi seriózne rokovania a cítili sme aj na druhej strane snahu sa dohodnúť. Výsledkom je kompromisné riešenie. Tieto opatrenia nebudú zavedené hneď, ale s odloženou účinnosťou až na 1. januára 2018, ale to je v poriadku, lebo vyžaduje si to isté zmeny a istý čas. A zástupcovia neštátneho sektoru budú mať v monitorovacích výboroch väčšinu, aj keď neštátny sektor neznamená automaticky len nejaké kritické mimovládne organizácie, ktoré sú nastavené na dôslednú kontrolu monitorovania eurofondov. Patria tam aj samosprávy, patria tam aj ďalšie inštitúcie, ktoré sú napojené na verejné zdroje. Čiže neznamená to automaticky, že tam bude väčšina kritikov, ktorá sa bude chcieť dôsledne pozerať na prsty tomu, čo sa deje v eurofondoch, ale bude tam prítomný a šanca na to, že kontrola bude dôslednejšia ako doteraz, nepochybne sa zvyšuje.

  Rovnako pokiaľ ide o informačné systémy, tam sme chceli presadiť zásadu, ktorá je zásadou, na ktorej je založený zákon o slobodnom prístupe k informáciám, čo nie je tajné, je verejné. Chceli sme, aby boli zverejňované, automaticky zverejňované na internete všetky informácie, pri ktorých nie je nejaký zákonný dôvod utajovať ich, osobné údaje, obchodné tajomstvo a podobne. Aj v tomto prípade sme na rozporovom konaní pristúpili na kompromis a na formuláciu, že sa budú zverejňovať tie informácie v rozsahu dostupnej funkcionality, čo interpretácia tohto slovného spojenia je samozrejme na prevádzkovateľoch informačného systému. Ale boli sme uistení, že funkcionalita bude nastavená tak, aby sa zverejňovalo všetko, čo sa zverejňovať môže. Bude treba samozrejme aj sledovať, ako sa bude rozsah zverejňovaných informácií po prvom januári 2018, ale aj dovtedy, vyvíjať a ako tam informácie budú alebo nebudú pribúdať.

  Keďže sme v druhom čítaní, chcel by som sa dotknúť jedného problému. V zákone o podpore z európskych štrukturálnych a investičných fondov sa spomínajú tri informačné systémy, ktoré sa týkajú monitorovania, čerpania eurofondov. Jednak je to informačný monitorovací systém (§ 49 ods. 1), ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového projektového riadenia, obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevkov a na zabezpečenie informácií podľa osobitných predpisov. Tento systém slúži na evidenciu informácií a osobných údajov fyzických osôb získaných pri poskytovaní príspevku. Tento informačný systém býva označovaný ako ITMS systém. Okrem toho je tam informačný systém pre riadenie, kontrolu a monitorovanie Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a potom je tam informačný systém pre riadenie, kontrolu a monitorovanie operačného systému Interakt, ktorý spravuje a prevádzkuje riadiaci orgán, ktorým je Bratislavský samosprávny kraj.

  Na rozporovom konaní sa nám podarilo presadiť, aby sa to automatické zverejňovanie informácií v rozsahu dostupnej funkcionality týkalo toho najdôležitejšieho systému ITMS, pričom pokiaľ ide o systém Interakt, tak tam argumentácia bola, že ide o cezhraničnú záležitosť, týka sa to viacerých krajín, neprideľuje teda nenávratné finančné prostriedky na základe výziev a predkladania projektov a aj administratíva operačného programu sa nachádza mimo územia Slovenskej republiky. Tak sme povedali, v poriadku, tam je dôvod, tam ustupujeme od tej požiadavky, aby to bolo v režime automatického zverejňovania. Pokiaľ však ide o ten poľnohospodársky fond, tak tam to odôvodnenie, prečo to nejde, prečo nemôžu byť rovnakým alebo podobným spôsobom zverejňované informácie, bolo už slabšie, bolo iba také, že poľnohospodárstvo má nejaké špecifiká, riadi si to a že to nejde, čo je teda veľmi častý argument. A bol som teda rád, že zo strany úradu podpredsedu vlády sa o tento argument neopreli pri prístupe k ITMS systému. A to, čo sa podarilo vďaka ústretovosti úradu podpredsedu vlády pri zapracovaní hromadnej pripomienky verejnosti, je krok správnym smerom. Tak väčšina zástupcov neštátnych organizácií v monitorovacích výboroch, ako aj automatické zverejňovanie informácií v ITMS vznikajú hromadným spôsobom, teda na webe, a som rád, že toto si osvojil aj pán podpredseda vlády, dokonca aj myslím, že pán premiér Fico, a že sú to veci, ktorými sa aj oni teraz prezentujú, že môžu pomôcť v boji proti korupcii.

  Ale som presvedčený, že viac svetla treba pustiť aj do poľnohospodárskych eurofondov. A tu sa, bohužiaľ, kvôli nevôli príslušného rezortu zatiaľ veľmi nedarí. Preto by bolo vhodné, aby sa minimálne ten prístup, ktorý sa bude uplatňovať pri nepoľnohospodárskych eurofondoch v rámci ITMS systému, uplatňoval aj pri poľnohospodárskych eurofondoch. Preto by bolo vhodné, aby sa našla podpora pre pozmeňujúci návrh, ktorý predložím spolu s kolegyňou Renátou Kaščákovou v mene pätnástich poslancov. O pochybeniach pri prerozdeľovaní projektovej podpory pre projekty z agroeurofondov, tak to nazvime, nedávno sme sa mohli presvedčiť aj z informácií, ktoré zverejnil Najvyšší kontrolný úrad. Ak to zjednodušíme a zhrnieme, tak kontrolóri agroagentúre, ktorá o tom rozhoduje, vyčítajú napríklad takéto veci, že vyhlásila v pomerne krátkom čase desiatich mesiacov od mája 2015 do volebného marca 2016 možno až príliš veľa výziev naraz. Celkom až devätnásť. Alebo zverila hodnotenie žiadostí alebo, ak chcete, projektov do rúk hodnotiteľov, ktorým chýbala patričná odbornosť. To hovorí Najvyšší kontrolný úrad. Alebo umožnila hodnotiteľom používať subjektívne slovné hodnotenie ako dobrý, veľmi dobrý, vynikajúci a nastavila laťku tak "proklatě" nízko, že podľa Najvyššieho kontrolného úradu prejsť mohol aj vyslovene zlý projekt. A aby bolo úplne jasné, že zlyhania v poľnohospodárskej platobnej agentúre nie sú náhodné, ale priam systémové, šéf kontrolórov to celé zaklincoval vyhlásením, že, a teraz citujem, "veľmi zle bol nastavený aj systém vnútornej kontroly, ktorý bol, podľa názoru našich kontrolórov takmer vôbec nefungoval". A to hovoríme len o takzvanej projektovej podpore, ktorej sa týka zákon o podpore z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

  Silné podozrenia na korupciu existujú aj pri klasických agrodotáciách z takzvaných priamych platieb. Poukazuje na to nielen nedávno medializovaný prípad úplatného pracovníka poľnohospodárskej platobnej agentúry, ktorý tiež, teda jeho zadržanie alebo odhalenie, si dal do štítu v rámci boja proti korupcii pán premiér Fico. V rezorte pôdohospodárstva, žiaľ, nie je vôľa zverejňovať viac informácií o priamych platbách a vyplýva to aj z výsledkov rozporového konania k hromadnej pripomienke verejnosti proti utajovaniu agrodotácií, s ktorou sme tiež prišli podobne ako k tomuto návrhu zákona. Tiež sme absolvovali rozporové konanie, ale hoci práve v nadväznosti na tú kauzu odhaleného a prichyteného zamestnanca poľnohospodárskej platobnej agentúry sa zástupcovia rezortu pôdohospodárstva nechali počuť, že stransparentní procesy prideľovania agrodotácií, z výsledkov nášho rozporového konania, ktoré sme mali možnosť absolvovať, to tak, veru, nevyzerá. Aj tam bolo cieľom rozšíriť množstvo zverejňovaných informácií o agrodotáciách. Ministerstvo pôdohospodárstva však odmietlo náš návrh smerujúci k tomu, aby boli na internete zverejňované všetky informácie z informačného systému týkajúceho sa rozdeľovania a čerpania dotácií na podporu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ktorého zverejňovaniu nebránia právne predpisy. Na požiadavku verejnosti, aby informačný systém, ktorý agentúra aj z našich daní obstaráva a prevádzkuje, mal svoju verejne prístupnú časť, v ktorej by boli k dispozícii všetky informácie o procese prideľovania agrodotácií, ktorých zverejneniu nebráni zákon. Zástupcovia ministerstva pôdohospodárstva v rámci rozporového konania reagovali negatívne a vyjadrili sa, že je to z technického hľadiska nemožné a že zabezpečenie takýchto funkcionalít by znamenalo výrazný zásah do rozhraní informačných systémov. Ministerstvo zároveň tvrdí, že problematika zverejňovania prijímateľov je upravená v čl. 111 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorý rozsah zverejňovaných údajov ustanovuje podľa názoru zástupcov ministerstva taxatívne. Spor sa viedol o to, že ak nariadenie niečo stanovuje taxatívne, či to znamená, že krajina už nemôže zverejniť ani o milimeter viac, alebo je to len to nevyhnutné minimum, ktoré od nás Európska únia vyžaduje, aby bola zabezpečená transparentnosť na úrovni, akú Európska únia považuje za nevyhnutnú. Keďže sme ako zástupcovia verejnosti na pripomienke trvali, návrh zákona o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka ide do vlády s neodstráneným rozporom s hromadnou pripomienkou verejnosti. Na rozdiel od návrhu zákona, ktorý máme teraz na stole a kde sa na rozporovom konaní podarilo rozpory odstrániť, podarilo sa nájsť kompromisné riešenie.

  Medzi zverejňovanými informáciami by nemali chýbať ani také, ktoré by umožnili verejnú kontrolu toho, ako rýchlo či pomaly sa o jednotlivých platbách koná, aký je priemer, kde rozhodovanie trvá dlho či podozrivo rýchlo, keďže neštandardná rýchlosť konania je jedným z indikátorov možného korupčného správania zamestnancov agentúry. A tak ako v návrhu zákona o poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka, ktorý bude predmetom rokovania tejto snemovne zrejme už čoskoro, môže vládna koalícia preukázať úprimnosť deklarovaného boja proti korupcii aj v rámci priamych platieb tam, ale aj v rámci návrhu zákona o európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktorý máme na stole dnes, a vláda môže, alebo vládna koalícia, lebo teraz je to v rukách poslancov, môže to ukázať tak, že potvrdí, aby aj projektová podpora v rámci agroeurodotácií nebola v takomto korupčnom pološere a vystúpila z tieňa do svetla.

  Takže prečítal by som pozmeňujúci návrh, ktorý predkladám spolu s kolegyňou Kaščákovou. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála a Renáty Kaščákovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 349).

  V čl. I sa za doterajší bod 54 vkladá nový bod 55, ktorý znie:

  "55. V § 49 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: "Agentúra zverejňuje údaje evidované v informačnom systéme podľa predchádzajúcej vety elektronicky spôsobom umožňujúcim hromadný prístup a to v rozsahu dostupnej funkcionality informačného systému. To neplatí pre údaje a informácie, ktoré sú chránené podľa osobitných predpisov."

  Za slovom "hromadný prístup" je odvolávka na poznámku pod čiarou 117a a za slová "osobitných predpisov" je odvolávka na poznámku pod čiarou 117b, ktoré už existujú v rámci zákona. Nasledujúci bod sa primerane prečísluje.

  Zmeny navrhované v tomto bode nadobúdajú účinnosť 1. januára 2018, čo sa premietne do ustanovenia upravujúceho účinnosť zákona. Inými slovami, nejde o nič iné ako o to, že rovnaké pravidlo ako a odkedy sa majú zverejňovať informácie z informačnému systému ITMS by sa uplatnilo aj na poľnohospodársky projektový fond.

  Takže dovoľujem si vás týmto požiadať o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu, ktorý ak by bol schválený, tak by vniesol viac svetla aj do rezortu pôdohospodárstva, do rozdeľovania projektovej podpory, v ktorom, ako už aj zo spomínanej správy Najvyššieho kontrolného úradu vyplýva, existujú problémy s transparentnosťou a kontrolou.

  Ďakujem za pozornosť.

 • S faktickými poznámkami nikto. Ukončujem možnosť prihlásenia sa.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Kaščáková.

 • Ďakujem pekne za slovo. Sekundu. Ďakujem pekne. Takže dovolím si vo svojom príspevku podotknúť alebo pripomenúť, že na tento návrh zákona som pomerne obšírne reagovala už v rozprave k prvému čítaniu, kde som upozornila na to, ako Slovensko vyzerá v skutočnosti s prípravou eurofondov. Škoda, že ste tu, pán Pellegrini, vtedy neboli. Ale myslím, že napriek tomu viete, že na totálnu nepripravenosť ako po obsahovej, tak aj formálnej stránke upozorňujem dlho a veľmi konkrétne, či už ako členka monitorovacieho výboru pre IROP alebo neskôr aj ako poslankyňa Národnej rady. Ale nie som zďaleka sama, ktorá zúfalý stav s eurofondami vníma a ktorá si ho všíma. Nechcem sa príliš opakovať, ale konkrétne som napríklad uviedla príklad toho, že pýšiť sa tým, ako zavedenie dvojkolovosti nejako dramaticky zvýši transparentnosť alebo spravodlivosť rozdeľovania eurofondov, nemá opodstatnenie podľa mňa, lebo vieme, že sme už v situácii, kde sa tento postup dá uplatniť už len v mizivom percente projektov. Ide o zopár materských škôlok, možno komunitných centier, nejakých sociálnych projektov, ale tie karty pre tie naozaj veľké projekty naprieč jednotlivými operačnými programami, tie už boli rozdané inak a zaviesť dvojkolovosť tam jednoducho už nie je možné.

  Ja som vlastne už pri vašom nástupe do funkcie koordinátora pre eurofondy vyjadrila určité obavy, ak sa pamätáte, že vy už vlastne nastupujete do príliš rozbehnutého vlaku. Nikto, ktorí pozorne sledujeme prípravu na eurofondy, v podstate vášmu nejakému kľúčovému prínosu pre nejaký kľúčový zvrat v nastavení eurofondov neverí, a bežnému človeku sa možno z vašich mediálnych vystúpení môže zdať, že sa niečo zmení, ale verte, že je tu množstvo ľudí zo samosprávy, krajských miest, vyšších územných celkov, obcí, miestnych akčných skupín, záujmových združení a tak ďalej, ktorých jednoducho žiadne nejaké vzlietne reči ani gestá o transparentnosti príliš nepresvedčia. Takže dnes, keď už je jasné, pre aký typ prijímateľov a projektov sú eurofondy primárne predurčené, a nie sú to len agrodotácie, o ktorých tu hovoril kolega Dostál, tak počuť vlastne také slová o nejakom zjednodušení byrokracie a ďalších snahách o nejaké rýchle a efektívne čerpanie mi príde pomerne nedôveryhodné.

  Takže vravím, zo svojej pozície môžete, bohužiaľ, meniť len veci kozmeticky, ale tá obludná podstata čerpania eurofondov na Slovensku zostane rovnaká. Opakujem, karty sú už dávno rozdané. Programové obdobie 2014 až 2020, povedzme si rovno, preferuje národné projekty, rôzne štátne rozpočtové organizácie budú podávať, resp. podávajú nezmyselné projekty, lebo našou prvoradou úlohou nie je čerpať zmysluplne, ale čerpať. Čerpať, to je mantra, ktorej sa držíte aj vy vo svojej dôvodovej správe, a možnože aj plniť sľuby, ktoré vláda dala nejakým veľkým nadnárodným korporáciám a z rozpočtu ich nedokáže vykryť, tak si možno chce pomôcť eurofondami. Pozrime si nastavenie Operačného programu Kvalita životného prostredia a porovnajme s nejakými záväzkami z memoranda pre U.S. Steel, alebo oblasť tepelného hospodárstva a tak ďalej, kde sú proste eurofondy určené niektorým vybraným štátnym firmám.

  Takže to slovo čerpanie, to je asi ten základ, o čom nám v eurofondoch najmä ide. Ale jeden príklad za všetky, aby som bola aj konkrétna. Program rozvoja vidieka. Z opatrenia na prevenciu proti požiarom, kde bolo na celé obdobie vyčlenených 30 mil. eur, sa schválil projekt Lesom Slovenskej republiky za temer 22 mil. eur. Je to na nákup nejakých kamier, päťdesiatich stacionárnych kamier v Nízkych a Vysokých Tatrách, myslím za nejakých 16 mil. eur, v Bielych Karpatoch za takmer 7 mil. eur. Tie kamery majú monitorovať územie, napríklad aj Liptovskú Maru, neviem, či sa tam má ťažiť ropa a hrozí jej nejaké prípadné vznietenie, že tie kamery teda tam budú neprestajne monitorovať tú situáciu. Ten podpis zmlúv bol po voľbách, niekedy na konci marca 2016, takže vravím, ten vlak je už veľmi rozbehnutý. Možno budeme tie požiare potom hasiť helikoptérami, to je ďalší príklad z opatrenia z Operačného programu Kvalita životného prostredia, krízové opatrenia. Tam bol zase schválený projekt na nákup leteckého alebo budovanie modulu, aby som bola presná, leteckého hasenia požiarov s využitím helikoptér za 46 mil. eur pre ministerstvo vnútra. Takže ideme nepretržite monitorovať územie zo vzduchu helikoptérami aj kamerami za 68 mil. eur, ktoré odčerpávame z programu, ktorý je primárne určený na zlepšenie kvality životného prostredia. No čerpáme, áno, čerpáme, ale otázka, či zmysluplne, tá tu je.

  Ďalší príklad zmysluplnosti čerpania je technická pomoc. Tak vieme, že tam idú desiatky, ba až stovky miliónov vybraným konzultačným firmám typu Deloitte. Budujeme informačné poradenské centrá v sídlach samosprávnych krajov podľa mňa nezmyselne, lebo štruktúry tam už máme, sú tam sprostredkovateľské orgány, sú tam vlastné kapacity VÚC-iek, jednoducho tie informačné centrá v zásade nemajú o čom zatiaľ veľmi informovať.

  Mohla by som pokračovať, určite by sa dalo nájsť množstvo ďalších príkladov, kde je vidno, že prvoradým a kľúčovým slovkom pri eurofondoch nie je zmysluplnosť, nie je trvalo udržateľnosť, nie je nejaká previazanosť a logickosť tých riešení, ale čerpanie. Je nám jasné, že po tých nekonečných medzirezortných ťahaniciach, kedy, ktoré sa ťahali naozaj niekoľko rokov, kedy sa zdalo, že už žiadnu výzvu na Slovensku nevyhlásime, tak že teraz musíme nasadiť vysoký rýchlostný stupeň. Výzvy sa nám rozbiehajú jedna za druhou. Je to aj za cenu chýb, aj za cenu rizika, že to neskôr budeme musieť vracať. Ale no a čo?! Prioritné je čerpanie, čerpanie.

  Takže mne nedalo, aby som aj týmto príspevkom opätovne nepripomenula, aby sme nezabúdali na to, že transparentnosť, skutočná transparentnosť mala nastať už niekde veľmi, veľmi dávno, aby eurofondy naplnili ten základný cieľ integrovanej podpory, na ktorý boli pre toto programové obdobie určené. Čiastočne o tom teda hovoril aj môj kolega Dostál vo svojom predchádzajúcom príspevku. Ale samozrejme, že sa teším každému, aj keď malému, pokusu o zvýšenie transparentnosti. A keď si odmyslím tieto svoje dlhodobé výhrady voči tomu samotnému nastaveniu európskych fondov, tak platí to, čo povedal kolega Dostál, je dôležité, ako budú aj odteraz zverejňované všetky informácie o samotnom čerpaní, ako budú využívané jednotlivé informačné systémy, k čomu smeruje aj náš pozmeňovací návrh.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem. S faktickými poznámkami nikto. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Nie je tomu tak, uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy. Vyhlasujem... Aha, dobre.

  Tak nech sa páči, pán podpredseda vlády.

 • Ďakujem pekne, dovolím si vystúpiť v rozprave, aby kolegovia mohli na mňa reagovať ešte prípadne faktickými poznámkami. Ďakujem za vystúpenia oboch pánov poslancov.

  Pán poslanec Dostál, chcem povedať jednu vec, že sme diskutovali o tom, že treba čo najviac zverejňovať informácie z nášho informačného systému ITMS 2014. Chcem vám oznámiť, že už dnes máme v beta verzii v pilotnej prevádzke API aplikáciu v rámci Open Data, v rámci poskytovania strojovo spracovateľných údajov tak, že dnes bez ohľadu na potrebu akéhokoľvek vyžiadania si môže hocikto tieto dáta v prípade, že si dokonca naprogramuje svoju vlastnú aplikáciu, využívať a zdieľať akékoľvek údaje. Momentálne sú tam všetky údaje o subjektoch EŠIF, o programovej štruktúre, o výzvach, o žiadostiach o NFP, o projektoch, o žiadostiach o platbu vrátane účtovných dokladov, o verejných obstarávaniach vrátane zmlúv z nich plynúcich. Toto všetko sú dáta, ktoré sú dnes zverejnené v technickom rozhraní API pre Open Data a môže s nimi hocikto narábať.

  Chcem povedať, že veľmi pozitívne je tento náš počin hodnotený aj zo zahraničia, kde práve v Nemecku momentálne v rámci EŠIF sa realizuje projekt Open Data, platforma pre celú Európu. Zastrešuje to Generálne riaditeľstvo Európskej komisie a Slovensko bolo označené ako jedna z prvých krajín Európskej únie, ktorá takouto strojovou formou sprístupňuje dáta o EŠIF. Aby ste si to mohli predstaviť, je to zhruba ako, keď štát zverejnil register účtovných závierok a nad tým vznikla aplikácia Finstat. To nemá s ňou nič štát. To je aplikácia, ktorá využíva dáta, ktoré sú čerpané z registra účtovných závierok. A takéto aplikácie budú môcť vzniknúť aj našim informačným systémom ITMS a v tomto sme naozaj jedna z mála krajín Európske únie, ktorá zašla tak ďaleko, a berú si od nás príklad aj ostatné krajiny. Takže treba povedať aj to niečo pozitívne, lebo je ráno a netreba byť veľmi pochmúrny.

  Vážim si váš korektný prístup, pán poslanec, že ste ocenili aj to pozitívne, čo sa podarilo spraviť. A ja chcem povedať, že nemám najmenšiu mieru alebo najmenšiu chuť nejaké údaje alebo dáta nezverejňovať a zatajovať. A vy viete môj postup, že chceme ísť ďalej.

  A ak sa, najprv sa ešte dotýkam nášho systému ITMS, tak mi dovoľte, aby som vás informoval, že prípravu náhodného prideľovania projektov chceme urobiť, aplikáciu v našom systéme, niekedy počas druhého polroku 2017 – povinné zverejňovanie údajov o predložených zámeroch národných projektov na jednom mieste. Takisto by sme chceli urobiť, zmeniť systém riadenia a predpokladaný termín v máji 2017, aby všetky plánované národné projekty boli zverejnené na jednom mieste. Takže my rozvíjame tú funkcionalitu systému ITMS. Máme tam veľmi šikovných mladých ľudí, ktorí na tom pracujú a ktorí ju vedia programovať priamo od nás z úradu. Takže pevne verím, že oceníte tú zvýšenú mieru transparentnosti.

  Čo sa týka vášho pozmeňujúceho návrhu, pán poslanec, pre mňa logiku dáva a ja aj z tohto miesta chcem vyjadriť podporu vášmu pozmeňujúcemu návrhu, ktorý ste predložili aj v mene pani poslankyne Kaščákovej, a chcem požiadať kolegov z koalície aj opozície, aby tento pozmeňujúci návrh predložili. My sme ho konzultovali aj s predstaviteľmi ministerstva pôdohospodárstva a myslím, že takisto súhlasia, aby sme takýto, takéto ustanovenie do zákona dali, pretože ak môžeme zverejňovať z ITMS, prečo by sme nemohli zverejňovať údaje aj z iného informačného systému, keďže sa to týka podobného typu prostriedkov. Takže vyjadrujem ešte raz podporu tomuto pozmeňujúcemu návrhu a poprosím ctenú snemovňu, aby tento pozmeňujúci návrh schválila. Je aj súhlasné stanovisko rezortu pôdohospodárstva k tomuto pozmeňujúcemu návrhu.

  Pani kolegyňa, poslankyňa Kaščáková, vy ste sa síce vo svojej rozprave nedotkli ani zmienkou zákona, o čom bola táto rozprava, išli ste štandardne tou svojou cestou, ako je všetko zlé, ako nič nefunguje a ako je to úplne celé zbytočné, aby sme tu vôbec sedeli, lebo všetko je to už rozhodnuté a všetko je už fuč. Chcem vám povedať, že, a pripomeniem a budem to pripomínať, ako skončila Slovenská republika v roku 2007 – 2013 v programovacom období, lebo aj to, aby ste, pani poslankyňa, kľudne si čísla zapíšte, aby ak budete hodnotiť predchádzajúce programové obdobie, aby ste narábali s reálnymi číslami, chcem povedať, že Slovenská republika zatiaľ, k 24. 3. 2017 čerpala prostriedky z predchádzajúceho programového obdobia na úrovni 97,01 percenta. Priemer celej Európskej únie k 31. 12. 2016 predstavoval 91,53 a toto čerpanie radí Slovenskú republiku na 7. miesto v rámci všetkých krajín EÚ. Treba si uvedomiť, že štrukturálne neprijíma len vybraná skupina, ale štrukturálne fondy prijíma aj krajina ako Nemecko pre svoje spolkové krajiny, atď., čiže je, sme siedmi v rámci celého, celej Európskej únie a to je náš výsledok za predchádzajúce programovacie obdobie.

  Ak hovoríte o tom, že už vlastne nič sa nedeje, už, načo to vôbec robíme, tak ja vám môžem povedať len toľko, pani poslankyňa, že ja môžem robiť len od toho dátumu, odkedy som sa ujal funkcie a odkedy úrad vznikol. A nemáte úplne pravdu, pretože ešte 40 % všetkých zdrojov k dispozícii je a to je skoro 5 mld. eur, ktoré ešte budú, budú vypísané výzvy, budú pripravované projekty a ktoré idú v zmysle našich nových nariadení a našich nových právomocí.

  Keď sa pýtate na dvojkolovosť. Dvojkolovosť si žiadali samotné mestá a obce. To nebol môj výmysel. Žiadali si to sami a na mnohé ešte budú môcť použiť. Pripravujeme elektronické výzvy. Prvá elektronická výzva bude v nasledujúcich týždňoch vypísaná na niektorých rezortoch, kedy všetko bude stačiť urobiť elektronicky a nebude potrebné prikladať v papierovej podobe žiadne prílohy. Takže myslím, že je to ďalší posun a ďalšie zjednodušenie. V krátkej dobe predstavíme zoznam všetkých príloh, ktoré navrhneme vyškrtnúť z povinných príloh, ktoré musia byť predkladané, pretože sú zbytočné a mnohými údajmi štát už disponuje. Urobili sme audit týchto príloh a mnohé sú nad rámec nariadení Európskej únie a sú len výmyslom úradníkov v Slovenskej republike. A tieto prílohy ja milerád odporučím aj navrhnem vyškrtať, pretože sú úplne zbytočné a nemajú nič s transparentnosťou a s inými vecami.

  Je jasné, že mnohé projekty sa musia implementovať aj na národnej úrovni, ale musím vás tiež upozorniť, že projekt, o ktorom ste hovorili, napríklad Vysoké Tatry, bol podpísaný ešte predtým. A viete kedy bol? Dnes už tie všetky výzvy, ktoré sú vypisované, prechádzajú našim úradom a musia byť schvaľované. Náš úrad by už nikdy nepustil výzvu, kde by neboli dodržané nejaké synergie alebo iné povinnosti, ktoré my vyžadujeme od jednotlivých riadiacich orgánov. Takže takýto projekt by musel naozaj preukázať svoje opodstatnenie.

  A je pravda, že sa tam vyskytujú aj niektoré národné projekty, ktoré vychádzali z nejakého memoranda. Áno, je tam aj projekt zo životného prostredia pre U.S. Steel, ale opäť, išlo o dobu, kedy U.S. Steel signalizoval vážne problémy a kedy hrozilo, že môže uzavrieť svoju prevádzku v Košiciach a o prácu by mohlo prísť viac ako 10-tisíc ľudí. Takže tu treba trošku chápať aj tie národohospodárske záujmy štátu a na to majú reagovať aj eurofondy.

  Ja si nedovolím s vami polemizovať, či helikoptéry áno, alebo nie. Ja si myslím, že mnohí starostovia ocenili, že ak z operačného programu životné prostredie obdŕžali alebo boli z operačného programu preplatené protipovodňové vozíky, protipovodňové výbavy, ktoré s veľkou radosťou obce dostávajú aj žiadajú o ne a veľmi radi ich prijímajú, aby sa vedeli postarať o majetok svojich spoluobčanov. A ja si myslím, že ak k takejto zvýšenej miere bezpečnosti má prispieť aj to, že Slovenská republika nebude mať 2 helikoptéry, 2 helikoptéry na celé územie a pre 5 miliónov ľudí, ale Policajný zbor a ministerstvo vnútra bude disponovať aspoň ôsmymi alebo desiatimi, že to určite prispeje aj k zvýšeniu bezpečnosti, lebo ten prístroj, ten stroj a helikoptéra sa dá využiť naozaj pri živelných pohromách, pri pátraní po nezvestných osobách, pri nejakých škodách, ktoré vznikajú monitorovaním ťažkej situácie. Ja si myslím, že nemôže mať nikto nič proti tomu, ak Slovenská republika okrem dvoch helikoptér bude mať šesť. Ja si myslím, že takáto krajina by ich mala mať podstatne viac, ako ich má dnes.

  Naozaj zaviedli sme povinnú menšinu zástupcov. Vytvorili sme nový partnerský projekt so zástupcami neziskových organizácií, kde sme vyčlenili 250-tisíc na úhradu platov tých ľudí z tretieho sektora, ktorí pre splnomocnenca pre otvorené vládnutie dnes pracujú a snažia sa vylepšiť spôsob nielen prípravy projektov, ale aj samotnej implementácie, následného hodnotenia, ako som hovoril, unikátnou formou možnosti strojového spracovania zverejňujeme dáta z nášho ITMS systému 2014. Podporujeme pozmeňujúci návrh pána poslanca Dostála.

  Informačno-poradenské centrá, verte či neverte, majú svoju návštevnosť a ľudia sa chodia dopytovať na možnosti financovať svoje projekty z projektov Európskej únie. Dvojkolovosť som hovoril. Významným momentom je zjednodušenie výdavkov. Opäť, aj odstránenie korupčného správania pri kontrole, pretože aj kontrola je subjektívny nejaký akt, kedy kontrolór môže alebo nemusí nejaký výdavok posúdiť, či je správny alebo nie, a preto percentuálne zadefinovanie vykazovania výdavkov, si myslím, je tiež správny smer, pretože ten nemôže nikto spochybniť. A tieto všetky veci sú, pani poslankyňa, pod ostrým drobnohľadom Európskej únie a viete, že my si tu nemôžme v rámci čerpania štrukturálnych fondov robiť hocičo a musíme podliehať aj predpisom a nariadení Európskej komisie. A tie sú naozaj veľmi tvrdé a musíme spĺňať množstvo ex ante kondicionalít a podmienok. A súhlasím s vami a tam možno treba smerovať tú kritiku, treba sa pýtať na konkrétny operačný program. Vy ste ho pomenovali. Áno, tam je dnes najväčšia nervozita. Pri obciach, mestách. Masky, o ktorých hovoríme už rok a nie a nie sa pohnúť z miesta, trikrát pomaly zrušená výzva. Tam treba smerovať tú svoju kritiku a možno aj zo strany pléna žiadať väčšie informácie, ako sa tieto veci pohnú k lepšiemu. Pretože ja svojou intervenciou robím, čo môžem v zmysle zákona a svojich právomocí, ale určite bude dobrý aj tlak širšej verejnosti, aby sa veci v tomto operačnom programe pohli, pretože momentálne po tretej výmene šéfa stále akoby pokrivkáva a nie a nie sa rozbehnúť tak, aby konečne prinášal efekty. V tom sa s vami zhodnem a nebudem to zakrývať.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem. S faktickými poznámkami jeden pán poslanec, dvaja. Ukončujem možnosť sa prihlásiť. Áno, pani poslankyňa, vidím vás.

  Nech sa páči, pán poslanec Dostál.

 • Ďakujem pánu podpredsedovi vlády za ústretový prístup k tomu pozmeňujúcemu návrhu a teda verím, že koaliční poslanci budú brať do úvahy jeho odporúčanie. A ja, samozrejme, vítam aj všetky ďalšie kroky, ktoré pomáhajú k stransparentneniu tejto problematiky a tým aj k účinnejšej kontrole a k obmedzovaniu priestoru pre korupciu. A v tejto súvislosti by som sa chcel spýtať, že či pán podpredseda vlády plánuje nejako nadviazať na tú tradíciu, keď sa raz za polroka zverejňovali správy o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov národného strategického referenčného rámca, ktorá sa týkala predchádzajúceho programového obdobia. Naposledy bola táto správa vládou prerokovaná, schválená 7. júla 2016 a v rámci toho bola zrušená tá úloha. Tak by ma zaujímalo, či plánujete v tejto tradícii pokračovať a aj pre ďalšie programové obdobie v nejakých pravidelných intervaloch zverejňovať správy o čerpaní a zazmluvňovaní. Pomohlo by to tiež aj tej kontrole, pretože jedna vec je zverejňovanie čo najviac údajov pre tých, ktorí sa v nich dokážu orientovať a dokážu to spracovať. Ale aj vzhľadom na ten nový prístup zmenený a ochotu k väčšej transparentnosti, ako to bolo v minulosti, si myslím, že nemal by v tomto nastať nejaký regres a teda, že takéto správy by mali byť zverejňované aj v budúcnosti.

 • Ďakujem. Pani poslankyňa Kaščáková.

 • Ja som zaregistrovala informáciu, že Slovensko je veľmi dobré v tom čerpaní. Tých 98 % je fakt, ale to je asi aj presne to, čo som hovorila, že v tom čerpaní, to čerpanie, v tom sme naozaj dobrí. Ja som hovorila o zmysluplnosti toho čerpania. A to je rozdiel. A teda ak máme hovoriť o nejakej hodnote za peniaze, za tie vyčerpané teda prostriedky. A oceňujem vašu úprimnosť aj teda snahu, aj to, že ste priznali, že samozrejme niektoré tie národné projekty reflektujú a musia reflektovať aj národno-hospodárske záujmy štátu, čím ste de facto priznali, že vlastne áno, z eurofondov vykrývame aj takéto nejaké naše záväzky. Znova sme pri tej hodnote za peniaze. A takisto, samozrejme, je mi jasné, že ste, ako som povedala, nastúpili do rozbehnutého vlaku. Niektoré veci už vy zo svojej pozície jednoducho pozmeniť nedokážete, ale musíte uznať, že napríklad to, že urobíte teraz audit zbytočných príloh pre žiadosti, to je super, to veľmi oceňujem, ale, preboha, uznajme, že je to výmysel našej vlády, tejto vlády. Je to výmysel tých úradníkov, ktorí nám napríklad prišli pomôcť, aj konzultačné firmy, mimochodom, za ťažké peniaze, ktorí najskôr túto celú byrokraciu vymysleli, a teraz ju znovu za ťažké peniaze auditmi rušíme. Čiže toto kritizujem. Ale, samozrejme, som rada, že sa prejavuje snaha o zvýšenie transparentnosti a zjednodušenie, povedzme, nejakej byrokracie, ktorá je dnes naozaj teda nastavená obludne. Ale pri čerpaní som hovorila najmä, najmä o hodnote za peniaze. Čiže ja nespochybňujem, že vieme čerpať, to dokážeme a určite budeme čerpať vo veľmi rýchlom tempe aj z tohto obdobia. Ja som hovorila o niečom inom.

 • Ďakujem. S reakciou pán podpredseda vlády, nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec, nemyslím, že je nejakým problémom pre nás, aby sme pravidelne zverejňovali aktuálny stav čerpania. Ja si myslím, že dokonca tie informácie budú k dispozícii online, pretože systém ITMS bude generovať tieto dáta na dennej báze. Čiže tam sa môžete pozerať každý deň, ako sa vyvíja, rôzne tie parametre, o ktorých ste hovorili. Ale nemáme ani problém s tým, aby sme raz za polroka podali správu o aktuálnom stave čerpania. Skôr ja ešte budem ale preferovať verziu takú, že ak systém ITMS a nejaká aplikácia nad nim dokáže generovať v podobe zrozumiteľnej aj laickej verejnosti samotné čerpanie, tak budem preferovať, aby si to každý pozrel každý deň a aby sme zase neplatili dvoch, troch úradníkov, ktorí iné nebudú mať na robote, len písať správy, potom ich vyhodnocovať a budú to mať vlastne ako svoj kor biznis, prečo vôbec v štáte pracujú. Čiže ak to nebude robiť systém automaticky, že všetky tieto dáta nájdete na dennej báze, presne aké percento kontrahovania, čerpania, v ktorom operačnom programe po jednotlivých prioritných osiach, tak to raz za polroka samozrejme dodáme. Teraz nás bude čakať tá veľká hlavná správa po uzavretí celého predchádzajúceho programového obdobia, ale absolútne nemám s tým problém a do parlamentu takúto správu, resp. na výbor môžeme vždy raz za polroka predložiť pánom poslancom, aby si to mohli v ucelenej podobe pozrieť.

  No a čo sa týka ešte pani poslankyne, áno, hodnota za peniaze. Ja som veľmi rád, že v krátkej dobe predložím spolu s ministrom financií na vládu aj zelenú knihu, ktorá presne povie, ako sa majú hodnotiť projekty od určitej hodnoty jednotnou metodikou, pretože aby každý nepoužil svoju metodiku, ktorá mu viac vyhovuje, ale aby to bol aj jednotný systém, ktorým, sitom, musí prejsť každý jeden veľký projekt. To bude tak isto vec, ktorá asi prispeje k veci. No a, áno, tá byrokracia tu je, ale jednoducho musíme s ňou bojovať a aj...

 • Vystúpenie prerušené časomerom.

 • Ďakujem. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Ešte, pán navrhovateľ, keby ste chceli dorozprávať? Tak nie. Nech sa páči. Spravodajca? Nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu a pokračujeme v prerušenej rozprave v prvom čítaní o návrhu poslancov Galeka a Kiššovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, tlač 422. Prosím pána poslanca Galeka, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov, a spravodajcu z výboru pre hospodárske záležitosti poslanca Miroslava Ivana, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov. Do rozpravy je ešte ústne prihlásený poslanec Jozef Mihál, ktorému odovzdávam týmto slovo. Nech sa páči.

 • Pokračovanie v rokovaní o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola Galeka a Jany Kiššovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 422.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán kolega predkladateľ, vážený pán kolega spravodajca, vážené kolegyne, kolegovia, vážení prítomní, ja len dve-tri vety. Chcem vysoko oceniť prácu pána poslanca Galeka a chcem upozorniť ctených kolegov a ostatných, že pri tej situácii, ktorá je dnes na Slovensku v energetike, nestačí len kritizovať, ale treba prinášať aj návrhy a riešenia. A pán kolega Galek je presne ten typ, ktorý dokáže nielen skritizovať, nielen robiť tlačovky o tom, ako je niečo zlé, ale vie investovať obrovské množstvo času, energie a svojich znalostí do toho, aby pripravil kvalitný návrh, ktorým sa veci môžu posunúť ďalej. Čiže chcem to oceniť touto formou skromnou. Ja sa necítim byť doma v tejto tematike, čiže nebudem komentovať samotnú podstatu návrhu, ale je mi jasné, pretože predkladateľom je Karol, že ten návrh je vynikajúci, a chcem ho dať do vašej pozornosti a požiadať o jeho podporu. Ďakujem.

 • Ďakujem veľmi pekne. Faktická poznámka žiadna. Vyhlasujem týmto všeobecnú rozpravu za skončenú. Chce k rozprave zaujať stanovisko navrhovateľ? Áno, nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovolím si vystúpiť ešte krátko v záverečnom slove, keďže v piatok, keď tento bod končil, tak nás tu nebolo veľa. Situácia je dnes o trošku lepšia.

  Ďakujem veľmi pekne Jozefovi za tie slová. Koniec koncov s ním som riešil asi pred dvomi rokmi odvolávanie predsedu regulačného úradu, kedy sme prvýkrát upozorňovali na to, že tento úrad pod vedením tohto človeka nefunguje ani transparentne, ani systémovo a už vôbec nie nezávislo. O čom je náš návrh, som myslím, že predstavil dostatočne obšírne práve v ten piatok, a dneska by som chcel iba doplniť zopár vecí, ktoré v ten piatok nezazneli a ktoré veľmi úzko s týmto návrhom súvisia.

  Máme tu napríklad správu o krajine Slovensko. Správa o krajine Slovensko hodnotila fungovanie Slovenska v rôznych oblastiach, medzi inými aj v energetike a z tej energetiky tak isto sa tam nachádza zmienka o fungovaní Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Píše sa tam: "Komplexný nepriehľadný regulačný rámec komplikuje vzťahy medzi hráčmi na energetickom trhu a brzdí výrobu a distribúciu energie z obnoviteľných zdrojov, ako aj prechod na čisté energetické technológie. Nedávne zmeny v nastavovaní distribučných taríf naznačujú, že v tejto oblasti stále existuje politický a podnikateľský vplyv." Toto sa píše v správe o krajine Slovensko. Je, nepoviem, že prekvapujúce, ale je možno zaujímavé, že aj v tom Bruseli si všimli, akým spôsobom funguje na Slovensku regulácia, že je čo meniť alebo zlepšovať. Ale nie je to prvýkrát, my tu máme od minulého roka od februára jeden Pilot, to je vlastne takéto úvodné začatie nejakého konania voči Slovenskej republike, resp. dotaz na to, či sme správne implementovali niektoré zo smerníc. Tento Pilot, ak by ste si ho, niekto chcel vyhľadať a pozrieť, má referenčné číslo 8073/15/NR a týka sa transpozície smerníc 2009/72/ES a 2009/73/ES do slovenského právneho poriadku. Pre tých, ktorí nevedia, o čom tieto smernice sú, ide o vlastne tretí energetický balíček, ktorý sme implementovali ešte v roku 2012.

  V tomto nám Komisia vyčíta viacero vecí, okrem iného aj to, že predseda úradu je zároveň predsedom Rady, teda toho odvolacieho orgánu, kde sa môžu tí jednotliví dotknutí aktéri odvolať. Takže nie je to vôbec nová vec. No a v našom návrhu zabezpečujeme prísne oddelenie Rady od regulačného úradu, predsedníctvo zavádzame ako trojčlenný orgán s rotačným princípom pri výmene tých jednotlivých členov, zabezpečujeme prísnu nezávislosť týchto oboch orgánov tak, aby návrhy na týchto jednotlivých členov neboli v kompetencii ani politikov, ani ministerstva a ani regulovaných subjektov. Definujeme požiadavku na prax, vzdelanie, odbornosť, jednotlivých členov. No, ako som povedal už minule, nevymýšľame žiadne koleso, vychádzame z praxe v iných členských krajinách, ktoré majú tento tretí energetický balíček implementovaný bez pripomienok. Ide totiž o to, že ÚRSO, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, by mal fungovať tak, aby ľudia o ňom ani len nevedeli. V podstate toto je taká základná požiadavka aj na politikov. Jednoducho keď všetko funguje, tak ľudia sa nemusia zaujímať, čo tí politici robia, a dvakrát to platí pre nejaký úrad, pre nejaký dokonca nezávislý úrad. To znamená, ľudia by nemali vedieť, kto je alebo kto bol Jozef Holjenčík, ľudia by nemali ani poznať v podstate tú skratku ÚRSO. Ide o to, že toto by sa dialo, ak by sme mali naozaj transparentne, systémovo nastavené ceny energií. Pretože práve tieto ceny, s týmito sa stretávajú ľudia každý jeden deň alebo teda, povedzme si, mesiac alebo pri nejakom vyúčtovaní, či už sa to týka elektriny, plynu, tepla alebo vody. Práve toto naštartovalo tú kauzu tých vysokých cien energií, ktorá odhalila tie základné alebo zásadné nedostatky vo fungovaní a nastavení tohto úradu.

  Vieme, že pán Jozef Holjenčík z tohto úradu, nepoviem, že odišiel, ale bol odídený alebo bol odstúpený, a ÚRSO, pre ÚRSO týmto ale nič nekončí, tento úrad treba naozaj komplexne prekopať. A toto, toto dokáže naozaj iba nezávislé, nezávislé vedenie úradu, ako aj Rada, ktorá je od tohto úradu oddelená. A práve toto zavádza aj náš zákon.

  Tiež je potrebné zaviesť systém a otvorenosť do ich fungovania. Jedno z možností, o ktorom napríklad v tomto návrhu sa nehovorí, ale bolo to už viackrát spomenuté, páni poslanci, pani poslankyňa. Veľmi jednoducho by sme vedeli napríklad zabezpečiť nižšie ceny energií zverejnením, stransparentnením vstupov do tejto cenovej regulácie. To znamená, aby sme my vedeli, čo je prirodzené, teraz nehovorím o všetkých regulovaných subjektoch, ale hovorím o prirodzených monopoloch, to znamená, čo si prirodzené monopoly uplatňujú v rámci cenovej regulácie. Nehovorím teraz o tých položkách v zmysle, že sú to náklady na mzdy alebo náklady na prevádzku, ale aj koľko si tam uplatňujú. Sú to prirodzené monopoly, ktoré fungujú na nejakom vymedzenom území, kde nemajú inú konkurenciu. No a pomôžem si ešte výrokom pána Šefčoviča, nášho eurokomisára pre energetickú úniu, ktorú, alebo jedným citátom, ktorý povedal práve minulý týždeň v rámci Energy Union Tour v Bratislave: "Navrhujeme, aby sme zvýšením fungovania trhových princípov postupne graduálnym a sociálne citlivým spôsobom odstránili veľmi prísnu cenovú reguláciu z toho dôvodu, aby sme mohli rozprúdiť trhové mechanizmy." Veľmi jednoducho preložené: odstráňme reguláciu všade, kde sa len dá. Ale opäť, toto dokáže urobiť iba nezávislý úrad, ktorý nebude podliehať žiadnym vplyvom politikov, ktorý nebude podliehať žiadnym vplyvom regulovaných subjektov. Náš návrh zabezpečí túto nezávislosť, transparentnosť a tak isto, keď tam dosadíme skúsených odborníkov, bude dodržaná aj jeho systémovosť.

  Chcel by som vás z tohto miesta podporiť (pozn. red.: správne má byť – "požiadať") o jeho podporu. Ak budú akékoľvek pripomienky, som pripravený o tomto návrhu diskutovať, či už v druhom čítaní, chcel som to v tomto prvom, ale pripomienky neprišli žiadne. Tak isto rád o ňom budem diskutovať aj na výbore.

  Možno na záver iba jedna veta. Máme tu návrh, vládny návrh, ktorý sa tak isto týka fungovania Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Je to možno na také odľahčenie, pretože môj návrh neprešiel medzirezortným pripomienkovým konaním, ale prešiel rokovaním v rámci rozpravy v Národnej rade. Tak v rámci medzirezortného pripomienkového konania ministerstvo dostal 183 pripomienok, z toho 117 zásadných, ktoré naozaj poukazovali na to, že je tam rozpor s tou smernicou, s tým tretím energetickým balíčkom. Z toho bolo akceptovaných, prosím pekne, iba 8 zásadných pripomienok a ďalších 9 čiastočne zo 117 zásadných pripomienok. K môjmu návrhu zatiaľ nebola pripomienka žiadna, ale ak sa akákoľvek pripomienka objaví, budem veľmi rád o nej diskutovať, či už na výbore alebo v rámci druhého čítania. Tým vám veľmi pekne vopred ďakujem za podporu.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Ďakujeme pekne, pán poslanec, pán navrhovateľ.

  Chcem sa opýtať ešte pána spravodajcu, či by chcel zaujať stanovisko k rozprave. Nie, nie je tomu tak. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu a nasledovať bude prvé čítanie o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Návrh zákona má parlamentnú tlač 461, návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je pod rozhodnutím č. 473. Dávam teraz slovo pánovi poslancovi Petrovi Osuskému, aby za skupinu poslancov predmetný návrh zákona uviedol. Nech sa páči.

 • Rokovanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, tlač 461.

 • Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážená snemovňa, tento zákon, ktorý dnes opäť predkladáme spolu s kolegami, je zákonom, ktorý, to už som opakoval a nedá sa nezopakovať, nie je zákonom straníckym, nie je zákonom, ktorý rieši problémy opozície, problémy liberálov, pravice, ľavice. Nikoho takého, pre ktorého by bolo, pre vládnucu koalíciu, primerané odmietnuť ho, ako to už urobila viackrát. Návrh týkajúce sa, týkajúci sa podľa nielen mojej mienky protiprávneho odnímania občianstva občanom Slovenskej republiky je nepochybne na hrane ústavy, ak nie za ňou. Pretože ústava vo svojom príslušnom článku jasne hovorí, že občianstvo nemožno nikomu odňať proti jeho vôli. Táto dikcia ústavy je kategorická a zákon, ktorý novelizujeme, sa práve tohto dopúšťa.

  Opäť treba len kvôli reminiscencii zopakovať etiológiu jeho vzniku, dôvody jeho vzniku, prečo ho máme. Ako vieme, bol skratovou, poviem to celkom smelo, skratovou reakciou na Orbánov zákon všemaďarský, ktorým sme sa prslili ako našou odpoveďou. V dôvodovej správe sa môžte dočítať, koľko občanov Slovenskej republiky sme vyhnali z občianstva Slovenskej republiky od 17. júla 2010 v tomto prípade do 12. januára 2017. Bolo ich 1 648, z toho sa týkalo, toto postihnutie, v dôsledku maďarskej verzie presne osemdesiatich štyroch, čo je na stotiny percenta 5 percent. Päť percent je tých, ktorí akýmsi spôsobom súvisia s prijatím maďarského občianstva, pričom vonkoncom nie je povedané nikde, že sa nejednalo o sobáš, o vážny rodinný vzťah, ktorý, ako aj v mnohých iných prípadoch, viedol k tejto zmene; 1 648 ľudí prišlo o občianstvo našej krajiny, ktorá sa na inej časti tváre svojej snaží o zahraničných krajanov, o zahraničných Slovákov, ale vyháňa občanov zo svojho občianstva.

  Už minule som hovoril o tom, že tohto sa dopúšťali totalitné režimy, v našich dejinách sa to dopustil tzv. Slovenský štát, ktorý zbavil občianskych práv, občianstva, majetku a všetkého svojich občanov. Potom sa to dialo v totalite komunistickej, ktorá nepohodlných odporcov, ktorí boli dostatočne známi na to, aby ich likvidácia, poprava, zabitie, odsúdenie do väzenia vzbudilo prílišné vlny odporu vo svete, tak ich proste "vyobčanili". Vytlačili ich do priestoru na letisku a tam ich zbavili občianstva. Pavla Kohouta na hraniciach na Šumave do Spolkovej republiky, kde mu za rampou vzali pas a občianstvo.

  No, ešte raz, myslím si, že nie je žiadnou hanbou a vonkoncom nejakým ponížením pre vládnucu koalíciu uznať, že tento krok netrafil cieľ, že sa minul tomu, k čomu smeroval. Že poškodzuje občanov Slovenskej republiky tým najhanebnejším spôsobom, že im berie občianstvo. Myslím si teda, že nie je nijakou hanbou po siedmich rokoch uznať, tak ako to teraz, veľmi jeho cti slúžiac, predviedol pán podpredseda vlády Pellegrini, ktorý uznal, že naši štátni úradníci nakopili vrstvu nezmyslenej byrokracie, ktorú on teraz ako Herkules musí z Augiášovho chlieva byrokratov vyhádzať. A tak si myslím, že i tento zákon je dnes na čase zmeniť a bez akýchkoľvek finančných záťaží pre tých, ktorým bol nezmyselne štatút občana Slovenskej republiky odňatý, to týmto ľuďom vrátiť.

  A úplne nakoniec pre všetkých dvoch poslancov kolegov zo SMER-u a malého počtu zvyšných koaličných poslancov chcem povedať jedno, pred pár dňami, možno dvoma týždňami na eurovýbore pán premiér Fico na jednej zo svojich ciest do európskych štruktúr hovoril o tom v súvislosti s brexitom, ako budeme bojovať za práva našich občanov v Británii. Samozrejme, že Slovensko nič nevybojuje ako také, ani premiér Fico nevybojuje nič, než to, čo vybojuje Európska únia. S premiérom Ficom sa o slovenských občanoch nikto nebude rozprávať. Samozrejme, že to sú slová dané do vzduchu, ktoré nemajú nijaký dosah, pretože nebude partnerom on ako reprezentant 5-miliónovej krajiny v európskych rokovaniach s Britániou o brexite. Mohol niekde, samozrejme, v kuloároch alebo inde povedať, možno aj na mikrofón, ale nikoho to nebude špecificky zaujímať, nikoho nezaujíma 70-80-tisíc Slovákov v Európskej únii ako nosný bod akéhosi zápasu.

  Chcem teda povedať, že čo ale môže premiér Fico a koalícia, ktorú vedie, skutočne urobiť pre svojich občanov, pre svojich 70- či 80-tisíc občanov v Anglicku, je to, že ak sa rozhodnú v rámci svojej snahy o zotrvanie v Británii, alebo v tom, čo z nej po všetkom ostane, ostať občanmi Slovenskej republiky napriek tomu, že budú okolnosťami a pravidlami hry nútení rozhodnúť sa prijať britské občianstvo, tak si myslím, že toto pre nich premiér Fico a jeho koalícia urobiť môže. Môže teda zrušiť tento nezmyselný zákon a neviesť ani ďalšie tisíce ľudí k strate občianstva. Nie je to vlastne nič než to, že sa poučíme. Pripusťme chyby, omylu, reakcie skratovej, ktorá viedla k vzniku tohto zákona, a povieme si, je čas toto zrušiť a je čas nestrácať ďalších a ďalších občanov Slovenskej republiky nezmyselným a na hrane alebo za hranou ústavy stojacim zákonom.

  Ďakujem.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Ďakujeme pekne, pán poslanec, za uvedenie návrhu zákona.

  A teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj pánovi poslancovi Stanislavovi Drobnému, aby predniesol spravodajskú informáciu. Nech sa páči.

 • Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona o štátnom občianstve Slovenskej republiky, o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky (tlač 461). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.

  Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny.

  Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 5. mája 2017 a gestorský výbor do 9. mája 2017.

  Pani predsedajúca, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Áno, ďakujem pekne. Otváram všeobecnú rozpravu. Písomne sa do rozpravy prihlásil za klub SaS Ondrej Dostál ako jediný písomne prihlásený.

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, kolegyne, kolegovia, je priam symbolické, že práve dnes Národná rada Slovenskej republiky začína v prvom čítaní rokovanie o návrhu novely zákona o štátnom občianstve. Práve dnes totiž britská premiérka Thereza May zasiela list Európskej komisii, v ktorom Európskej únii oznamuje, že Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska aktivuje článok 50 a začína proces vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie.

  Tento moment je mimoriadne dôležitý pri posudzovaní zákona o štátnom občianstve a najmä tej jeho časti, ktorá od roku 2010 umožňuje odoberať slovenské občianstvo našim občanom proti ich vôli. Odoberanie slovenského občianstva slovenským občanom má totiž tri rozmery.

  Prvým je ústavnoprávny. Ústava zakazuje odoberať občianstvo občanom proti ich vôli. Tu je to síce akoby zakamuflované tým, že sa nikomu občianstvo neodoberá, iba občianstvo sa stráca, ale to je len slovičkárenie. Tých tisíc, takmer tisíc sedemsto občanov, ktorí už v dôsledku tohto zákona stratili slovenské občianstvo, ho stratili proti svojej vôli. Nechceli ho stratiť, ale prišli oň, lebo taký je zákon. Posúdenie tohto aspektu má v rukách aj Ústavný súd, kde ležia podania na preskúmanie súladu zákona s ústavou. Ústavný súd, a už je to tam niekoľko rokov, dosiaľ nerozhodol. Ale môže tento problém vyriešiť aj Národná rada tým, že zákon o štátnom občianstve zmení a podania na Ústavný súd sa tým pádom stanú bezpredmetnými.

  Druhý rozmer problému súčasnej podoby zákona o štátnom občianstve je politický. Zákon o štátnom občianstve bol schválený v rámci politického boja, schválila ho vládna koalícia počas prvej vlády Roberta Fica, kde spolu s Ficovým SMER-om sedeli aj Mečiarovo HZDS a predovšetkým Slotova SNS. Dnes tu máme inú vládnu väčšinu a teda bolo by legitímne očakávať, že iná vládna väčšina sa k tomuto problému postaví inak ako prvá Ficova vláda.

  Pokusy o zmenu zákona o štátnom občianstve boli už počas vlády Ivety Radičovej, ani tam sa tesne nepodarilo nájsť dohodu. Opoziční poslanci sa snažili o zmenu zákona o štátnom občianstve v období druhej vlády Roberta Fica, ani tam samozrejme z pozície opozičných návrhov tieto zámery neprešli. Ten politický rozmer je predovšetkým v otázke slovensko-maďarských vzťahov, v otázke postoja slovenskej väčšiny voči maďarskej menšine v tom, či vnímame príslušníkov maďarskej menšiny ako potencionálnych nepriateľov a zradcov, ktorí majú niečo proti Slovensku, ktorí necítia lojalitu k Slovensku, alebo ich vnímame ako svojich spoluobčanov, ktorí sú lojálnou súčasťou tejto krajiny, ktorí sú lojálnymi občanmi tohto štátu, a neobávame sa toho, že ak niektorí z nich by prípadne získali aj občianstvo Maďarska, že by to s tou ich lojalitou mohlo zatriasť.

  Ide o to, či sa správame k menšinám ústretovo, alebo konfrontačne. A, bohužiaľ, ten konfrontačný štýl, ktorý tu bol nastolený v otázke štátneho občianstva v časoch vlády Fica, Slotu a Mečiara, pretrváva až do dnešných dní. Napriek tomu, že Slota aj Mečiar sú už dávno na politickom dôchodku, ale ich duch v tomto zákone žije ďalej.

  A tretí rozmer je praktický. Slovenské občianstvo strácajú ľudia, ktorí z nejakého dôvodu nadobudli občianstvo iného štátu. A v prípade pár ľudí týkajúcich sa toho maďarského občianstva, to strácajú z dôvodov, že tak to cítia a mali potrebu prejaviť svoju identitu tým, že okrem slovenského občianstva, ktoré majú, si požiadali na základe maďarského zákona o občianstve aj o to maďarské a získali ho. A tým pádom, keďže to oznámili, nevieme, koľkí to neoznámili, keďže to oznámili slovenským úradom, tak prišli o slovenské občianstvo. Ale to sa netýka iba slovensko-maďarského vzťahu, a netýka sa to iba občanov, ktorí žijú na území Slovenskej republiky, týka sa to v naprostej väčšine ľudí, ktorí žijú v zahraničí a majú praktické dôvody, prečo chcú získať občianstvo nejakého iného štátu. Doteraz im v tom Slovenská republika nebránila, teda do roku 2010 nemala s tým problém a od roku 2010, možno to bolo iba zbabrané, pretože aj vtedy sa tá novela zákona o štátnom občianstve schvaľovala v skrátenom legislatívnom konaní, nemôžem si nespomenúť, že práve teraz schvaľujeme v skrátenom legislatívnom konaní novelu ústavy, tak to nakoniec prakticky zasiahlo nie tých, ktorí chcú získať maďarské občianstvo, ale tých, ktorí chcú získať občianstva britské, nemecké, české a akékoľvek iné, kde to ani nebolo smerované, ale kde to spôsobuje najväčšie praktické problémy.

  Ale doteraz išlo o stovky ľudí. Mohli ste si povedať, no tak stovky ľudí majú problém, tí si nejako vyriešia. Teraz a dnešným dňom sa to už stáva takmer definitívnym, budú mať problémy občania Slovenskej republiky žijúci vo Veľkej Británii, pretože Veľká Británia odchádza z Európskej únie a v tejto chvíli ešte nevieme, ako budú nastavené vzťahy vo vzťahu k možnosti zamestnávať sa, žiť v Spojenom kráľovstve pre občanov Európskej únie alebo krajín Európskej únie. Ale je veľmi pravdepodobné, že nejaká zmena nastane, pretože práve migrácia z nových krajín Európskej únie bola jedným z najsilnejších motívov, prečo britskí občania hlasovali v brexite za odchod svojej krajiny z Európskej únie. Toto bolo vnímané veľmi emocionálne. A práve postoj k možnosti kontroly migrácie je aj jedným z dôvodov, prečo sa Británia po rozhodnutí občanov o brexite a britská vláda a britský parlament rozhodli pre tvrdý brexit, teda nie nejakú formu veľmi tesného vzťahu z Európskej únie, ale rozísť sa natvrdo, aby mohli kontrolovať, kto bude v Británii žiť a aby nemali v tomto ohľade záväzky voči Európskej únii.

  Takže je možné predpokladať, že to nebude ako doteraz a že naši ľudia, naši občania, ktorí žijú vo Veľkej Británii a ktorých, našli sme v údajoch, údaje za rok 2015, 85-tisíc občanov Slovenskej republiky, tak desaťtisíce slovenských občanov budú vystavené otázke, chcete získať britské občianstvo, lebo mnohí z nich už zrejme majú nárok, vzhľadom na to, ako dlho tam žijú, a tým pádom si poistiť možnosť žiť a pracovať vo Veľkej Británii, ale tým pádom stratíte slovenské občianstvo. Alebo si chcete to slovenské občianstvo ponechať, ale potom sa vám výrazne skomplikuje možnosť žiť a pracovať vo Veľkej Británii.

  Naozaj chceme slovenských občanov vystavovať takejto dileme? Aj vy, predpokladám, že dnešným hlasovaním o tomto návrhu zákona, môžete na túto otázku odpovedať. A keď nechcete desaťtisíce slovenských občanov, žijúcich a pracujúcich vo Veľkej Británii, takejto nepríjemnej dileme vystavovať, tak by ste mali hlasovať za postúpenie návrhu zákona do druhého čítania.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Ďakujeme pekne, pán poslanec, za vaše vystúpenie.

  Neregistrujem žiadne faktické poznámky. Teraz otváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy k tomuto návrhu zákona ústne. Nech sa páči. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy. Prihlásil sa jeden pán poslanec.

  Nech sa páči, pán poslanec Zsolt Simon.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsedajúca, vážení navrhovatelia, spravodajca, kolegyne, kolegovia. Pôvodne som neplánoval, že vystúpim k tomuto bodu, hoc keď sa dostalo na prerokovanie od roku 2010, stále som bol zástancom toho, keď nie aj predkladateľom, aby tento návrh bol zrušený. Dovoľte, aby som sa s vami podelil s mojimi pocitmi alebo s jedným z tých pocitov, prečo som sa rozhodol nevstúpiť a nepodporiť túto vládnu koalíciu.

  Ja si veľmi živo pamätám z Národnej rady z roku 2010, keď sa tento zákon prijímal, keď SMER na čele s Robertom Ficom, SNS a HZDS mňa ako občana Slovenskej republiky spolu s Bugárom a s ďalšími označili tu v tejto Národnej rade za bezpečnostné riziko. Dnes, keď Robert Fico a SNS môže vládnuť tejto krajine vďaka Bugárovi, ktorý bol bezpečnostným rizikom, tak asi to bezpečnostné riziko pominulo. Ja som odmietol ísť do tejto koalície a jedna z tých mojich pohnútok bola, že ma považovali za bezpečnostné riziko, hoci som lojálny občan k tejto krajine, nikdy som nežiadal o maďarské občianstvo, a keď sa to prijímalo, tak som verejne deklaroval, že chcem zastupovať občanov maďarskej národnosti tu v tomto parlamente a nie uchádzať sa o útechu v nejakej inej krajine, ale tu v Slovenskej republike.

  Takže ak dovolíte, ja by som sa pripojil k Ondrejovi Dostálovi a kolegovi Osuskému a vyzval vás, vládna koalícia, keď dneska ste si zobrali stranu MOST – HÍD a Bélu Bugára, ktorého ste v roku 2010 tu v tejto Národnej rade považovali za bezpečnostné riziko, za koaličného partnera, tak snáď bezpečnostné riziko pominulo. A keď to bezpečnostné riziko pominulo, tak podporte! To je jeden ďalší dôvod, prečo podporiť tento návrh do druhého čítania. A je faktom a je pre mňa nepochopiteľné, že roky ukázali, že Slovenská republika vďaka tomuto zákonu zobrala občianstvo 80 Maďarom, občanom Slovenskej republiky maďarskej národnosti. Oveľa viac sa to dotklo občanov slovenskej národnosti.

  Dnes je pravda, že existuje tu tá symbolika, že Veľká Británia oznamuje, že aktivuje čl. 50 a ide vystúpiť z Európskej únie. Dnes Slovenská republika má rozhodovať o tom, ako naloží, ako sa postaví k tým 70- alebo 80-tisíc ľuďom, ktorí žijú, pracujú a majú svoju existenciu a živobytie založené vo Veľkej Británii. A ja by som bol strašne nerád a nechcem ako poslanec Národnej rady pridať ruku k tomu, aby sme ich začali zbavovať občianstva.

  Na jednej strane vláda Slovenskej republiky deklaruje, že urobí všetko pre to, aby vzdelaných, jazykovo vybavených ľudí stiahla zo zahraničia domov, nech sa vrátia, na druhej strane im prikladá nôž ku krku, lebo povie, že keď ešte tam chcete chvíľu zostať, pobudnúť, možnože si vytvoriť finančné zázemie, aby ste sa mohli vrátiť domov a možnože tu doma niečo založiť, tak im hovoríte, že nie, toto nemôžte urobiť, my vás občianstva nasilu zbavíme. Môžete to vykladať ako len chcete, ale je to násilné odobratie občianstva Slovenskej republiky. Občanov, zbavujeme sa vlastných občanov. Migrantov tu nechceme. Nelegálnych pracovníkov dovážame a svojich vlastných občanov, ktorí si nenašli existenciu na Slovensku, museli odísť do zahraničia, v tomto prípade hrozí, eminentne vo Veľkej Británii, že tých preto, lebo si išli zabezpečiť svoje rodiny, zbavíme občianstva. Ako nehnevajte sa na mňa, musím povedať, že toto s nejakým logickým sedliackym zmýšľaním v tejto Národnej rade nemá nič spoločné.

  A opakujem, tobôž, keď človek, ale ľudia, moji bývalí kolegovia z MOST-u – HÍD, ktorí boli považovaní v tejto Národnej rade v roku 2010 za bezpečnostné riziko, sedia vo vládnej koalícii, tak asi to bezpečnostné riziko nie je.

  Ďakujem pekne.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Na vaše vystúpenie, pán poslanec, registrujem 3 faktické poznámky. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Pán poslanec Budaj, nech sa páči.

 • Ďakujem. Na stole je zrušenie alebo návrh zrušenia zákona, ktorým niekdajšia koalícia tvorená lídrami Mečiar – Slota – Fico pripravila akýsi svojrázny brexit pre slovenských občanov. Nebol namierený, ako počujeme, natoľko na menšinu, aj keď oni si to možno predstavovali, ale skomplikoval a komplikuje život slovenským občanom, či už sú maďarskej národnosti alebo akejkoľvek inej. Dosť veľa rokov, ktoré uplynulo, ako poukázal aj rečník, ktorý má aj osobnú skúsenosť, na ktorého reagujem, dosť veľa rokov potvrdilo, že bez, že tá hystéria z tej doby, kde sa nachádzali bezpečnostné riziká, v ľuďoch, ktorí sú v Slovenskej republike absolútne lojálni, že je dosť dlhá doba, aby sme toto, toto rozhodnutie revokovali. A pripájam svoj hlas k tým, ktorí apelujú práve na Bélu Bugára, pretože v tej trojici SNS – HZDS – SMER dnes on nahradil toho tretieho, dnes je to trojica MOST – SNS – SMER, má dostatočný vplyv nato, aby presvedčil svojich koaličných partnerov, aby ukončili rozpornú existenciu zákona, ktorý sa nakoniec minul ešte aj toho cieľa, podotknime, že dosť obskúrneho, ktorý zrejme jeho tvorcovia sledovali.

  Prosím vás, pán Bugár, iste máte, iste máte v koalícii svoju stoličku a svoje slovo, zasaďte sa za záujmy aj svojich spoluobčanov maďarskej národnosti, aj všetkých občanov Slovenskej republiky, ktorých otravuje tento zá...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Pán poslanec Klus s faktickou.

 • Ďakujem pekne za slovo. Aj pánovi poslancovi za jeho vystúpenie. Poukázal tam na jednu veľmi dôležitú vec, ktorú si dovolím uviesť do konkrétnych čísel. Od 17. 7. 2010 do 2. 3. 2017, dokedy máme k dispozícii štatistiku, prišlo o slovenský pas 1 707 ľudí. Ako správne zdôraznil pán poslanec, najčastejšie to neboli občania Maďarskej republiky alebo teda Maďarska, ale boli to občania, ktorí prijali občianstvo české, konkrétne 448 ľudí. Potom tu máme nemecké občianstvo – 412, rakúske – 242, britské – 159, až potom je maďarské – 88 ľudí. Tento zákon sa vyslovene míňal účinkom od samého začiatku, ako bol prijatý. A ak si potom uvedomíme, že tu máme k dispozícii od roku 2015 takzvanú ministerskú výnimku, tak treba povedať aj to, že k tým 1 707 občanov, ktorí o slovenské občianstvo prišli, sa dnes pridáva približne 300 ľudí, konkrétne 221 žiadateľov dostalo na základe tejto výnimky svoje občianstvo späť. Summa summarum, 1 500 občanov táto republika stratila. A treba zdôrazniť, že to boli predovšetkým tí občania, ktorí majú skúsenosť zo života v zahraničí, zvyčajne kvalitné vzdelanie a sú obrovskou stratou pre Slovenskú republiku. A preto verím, že sa nám konečne podarí tento nezmyselný zákon vrátiť späť do stavu v roku 2010.

  Ďakujem pekne.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Pán poslanec Fecko.

 • Ďakujem pekne. Pán kolega, dobre si povedal, že viac-menej tých desiatky tisíc ľudí, ktorí sú v Anglicku, môžu čakať v najbližšej dobe tiež veľkú pohromu. A ja ich beriem tak, že vlastne to sú tí zodpovední, ktorí nechceli nechať svoje rodiny napospas, neviem, komu, tak povedali, že idem tam, aby som niečo zarobil a prídem naspäť, dám tie peniaze. Tak my vlastne ideme im brať občianstvo, hej, my budeme akože stále si hovoriť, že načo vás tu máme? Nemalo by to byť náhodou naopak, vážení? Že by sme mali mať viacej ľudí, ktorí majú naše občianstvo, mali by sa hrdiť? Neni to náhodou nejaká, nechcem teraz povedať strácanie súdnosti alebo jak to nazvať. Veď predsa každý národ je rád, keď rastie. Nieže budeme vymierať aj tým, že budeme našim ľuďom brať občianstvo. Ľudia boží, veď sa spamätajme! Kam to kráčame?

  Takže myslím si, že všetci normálni a súdni poslanci, ktorí sa nachádzajú v tejto rokovacej sále, v sieni zákonnosti, ako to hovoril náš kolega Janko Mičovský, verím, že tento zákon posunú do druhého čítania. Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  S reakciou na faktické poznámky pán poslanec Simon.

 • Kolegovia, ďakujem vám veľmi pekne za reakciu. Áno, je to tak. Keby som to povedal možnože inými slovami, ak vládna koalícia, Robert Fico a SNS nepovažujú mňa, Bugára a mojich bývalých kolegov zo strany MOST – HÍD za bezpečnostné riziko, tak podporia tento návrh. Ak nepodporia, bude to potvrdenie, že naďalej aj svojho koaličného partnera považujú za bezpečnostné riziko.

  Kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som povedal, že ani hrdo, ani odborne, ani slušne, to nie je v poriadku s tým, keď zbavujeme občanov Slovenska svojho vlastného občianstva v rozpore s ich vôľou a nemôžme povedať, že je to ich vôľa, že sa rozhodli byť, existovať vo Veľkej Británii. Bola to Slovenská republika, hoc v čase mečiarizmu, hoc v čase vlády Ivety Radičovej alebo Dzurindu alebo teraz počas tejto vlády, ktorá donútila svojich vlastných občanov hľadať živobytie mimo územia Slovenskej republiky. A za to, že táto krajina ich dostala do takejto situácie, my ich ešte ideme aj trestať, že zbavíme občianstva. Je to neseriózne zo strany Národnej rady.

  Ďakujem pekne.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Ďakujem pekne. Keďže sme vyčerpali tých, ktorí sa prihlásili do rozpravy, chcem sa, končím všeobecnú rozpravu, ale chcem sa opýtať pána navrhovateľa, že či chce zareagovať k rozprave. Áno, je tomu tak.

  Nech sa páči, pán poslanec Osuský.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážení kolegovia, ako lekár môžem povedať, že zákon, ktorý novelizujeme, respektíve, ktorý chceme upraviť a jeho meritum zrušiť, bol z medicínskeho hľadiska hyperreakciou na bezvýznamný podnet. Hyperreakcie sú ohrozujúcim medicínskym stavom. Mnohých z nás v živote poštípala včela, opuchlo nám to, trochu to pálilo, možno aj bolelo, ak bol opuch riadny a žihadlo pustilo veľa, ale odhrmelo to, možno sme si dali octan alebo to, čo bolo k dispozícii. Hyperreagujúci človek upadne do šoku, bezvedomia, môže sa zadusiť a bez pomoci zomrieť. Musím povedať, že toto bola reakcia, ktorá nechala zomrieť občianstva občanov Slovenskej republiky úplne nedôvodne a neprimerane.

  Možno ste v ostatných dňoch sledovali, a teraz poviem o tých 1 700 ľuďoch, že to boli collateral damages, že to boli proste obete, ktoré neboli plánovanými obeťami. Teraz sa bojuje o Mósul. Islamský štát sa zúrivo bráni v každom dome, v každej uličke. A bojujúca koalícia proti Islamskému štátu je obviňovaná, že v týchto podmienkach vznikajú civilné obete. Je to boj s čistým zlom. A civilné obete, collateral damages, sú, dá sa povedať, ťažko odvrátiteľné. Toto ale, čoho sa onehdá snemovňa dopustila, je odvrátiteľné prijatím tohto návrhu zákona nielen do druhého čítania, ale potom aj jeho schválenia.

  Pokiaľ ide o rozmenenie na drobné, samozrejme, že ide vždy o štatistiku, ale za každým číslom v tej štatistiky je akýsi osud, akýsi príbeh, čosi, čo sme sa zákonne rozhodli obetovať. To, že takéto zákony existovali a existujú, je fakt. A to nie je z dôvodu obavy z orbánovského šovinizmu a snov o zrušení Trianonu, čo nepochybne viedlo vládnucu trojkoalíciu v čase, keď ju prijímala, k svojmu rozhodnutiu. I Bulharská republika, ktorá mi dala to najcennejšie, čo som v živote dostal, moju manželku, pôvodne žiadala a bolo potrebné vzdať sa bulharského občianstva, keď prijala občianstvo Slovenskej republiky. Štyridsať rokov lieči občanov Slovenskej republiky a slúži im ako lekárka, ale po niekoľkých rokoch sa Bulharská republika, povedzme si, zmátorila a rozhodla sa vrátiť bez ďalšieho občianstvo všetkým, ktorí ho na základe predchádzajúceho zákona stratili, a vrátila teda tak občianstvo tým, ktorí sú rodom Bulhari, ktorí cítia sunáležitosť so svojím rodiskom, moja manželka bola minulý víkend voliť v bulharských parlamentných voľbách, a akýmsi spôsobom vycúvali zo zlého rozhodnutia.

  Táto novela dáva všetkým i tým, ktorí tu reprezentujú strany, ktoré pôvodný návrh predložili, vycúvať z nedobrého rozhodnutia. Keď som v minulom volebnom období opakovane predkladal túto novelu zákona, kolegovia zo strany HÍD zaň vždy, za tú novelu, hlasovali, dokonca si ju raz osvojili, celkom ohne weiteres, a predložili ju sami. Samozrejme, aj vtedy som za ňu hlasoval a vtedy za ňu oni tiež hlasovali. Tá novela je stále tu i tí poslanci strany HÍD sú stále tu a akokoľvek Béla Bugár drží svojimi hlasmi kľúče ku všetkým koaličným rozhodnutiam, nie je on ten bezmocný, nie je on ten, ktorý musí poslúchať, jeho hlasy rozhodnú o každom zákone. Neprešlo by zvyšnej dvojke nič, slovami nula. Nič bez súhlasu MOSTU – HÍD. Ale toto nie je apel na MOST – HÍD, to je apel i na kolegov z dvoch ďalších koaličných strán, ktorí môžu uznať, že z toho, čo sa neosvedčilo a čo je zlé, možno vycúvať. A musím povedať, že odhliadnuc od včerajšieho diskusného fóra na stránkach SME na tému brexit a Theresa Mayová a jej nočný dokončený list Európskej únii, sa i tomto bode hovorilo.

  Zhodou okolností som včera stretol svojho cteného kolegu spectabilis, bývalého dekana jednej z fakúlt Univerzity Komenského v čase, keď som bol jej prorektorom. A tento môj priateľ mi hovoril o probléme, ktorý vzniká v súvislosti s dedičstvom, ak sa medzitým jeho rodinný príslušník stal občanom iného štátu. Hoci je Slovákom, ale prišiel o občianstvo, a týmto spôsobom má neuveriteľne skomplikované to, čo by inak prebiehalo celkom štandardne pri občanovi Slovenskej republiky. Hovorím teda, že ide o tisíce perspektívne osudov, príbehov a dôvodov, kde na konci je občan Slovenskej republiky postihnutý. Postihnutý niečím nezmyselným, nedôvodným a odstrániteľným.

  Nemci majú úslovie: "Konsequenz ist nur der Ochs." Konzekventný, dôsledný je len vôl. Ten bude tak dlho búšiť hlavou do betónovej strechy, až si ju rozrazí a skape. Myslím si, že nie je dôvod zotrvávať v blude, ak je ten blud rozpoznaný. A preto, bez peny pri ústach a nie na počesť dnešného počinu Theresy Mayovej, ale v rámci zdravého rozumu a normálneho láskyplného vzťahu k svojim občanom si dovolím požiadať ctenú snemovňu a samozrejme predovšetkým vládnucu koalíciu, aby nahliadla to, čo som hovoril, a aby nie k mojej sláve, ale hádam k lepšiemu vzťahu k svojim občanom prijala túto novelu zákona.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Pán poslanec Budaj, veľmi rada by som vám dala slovo, ale rozprava bola ukončená, toto bolo už záverečné slovo predkladateľa. A pýtam sa pána spravodajcu, či sa chce vyjadriť k rozprave. Nie, nie je tomu tak. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  No a teraz by mal nasledovať bod, ktorý je môj, ale keďže vediem schôdzu, nemôžem uviesť svoj vlastný bod, a preto by som vás, kolegyne, kolegovia, chcela požiadať, že či je všeobecný súhlas s tým, aby tento môj bod prešiel na záver schôdze.

 • Súhlasné reakcie z pléna.

 • Ďakujem vám veľmi pekne.

  Teraz pristúpime k prvému čítaniu o návrhu poslancov Ľubomíra Galka, Milana Laurenčíka na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh zákona má tlač 463, návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí pod číslom 475. Nech sa páči, pán poslanec Milan Laurenčík uvedie predmetný návrh zákona.

 • Rokovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Galka a Milana Laurenčíka na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 463.

 • Ďakujem za slovo, vážená pani podpredsedníčka. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som uviedol návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý predkladám spolu s poslancom Národnej rady Ľubomírom Galkom. Predmetom tohto návrhu zákona je sprísnenie podmienok pre mimoriadne povyšovanie a mimoriadne vymenovanie vojakov v zálohe. Podľa navrhnutej úpravy bude možné vojaka v zálohe povýšiť v čase mieru len v rámci povolania na výkon mimoriadnej služby. Inak bude povyšovanie možné, len ak je to nevyhnutné pre riadne plnenie úloh ozbrojených síl, pričom v priebehu dvoch rokov od posledného povýšenia alebo vymenovania bude podľa navrhnutej úpravy možné vojaka v zálohe mimoriadne vymenovať alebo mimoriadne povýšiť len raz a len do hodnosti o jeden stupeň vyššej, než ako dosiahol.

  Až donedávna platilo, že doterajšiu štandardnú úpravu mimoriadneho povyšovania a mimoriadneho vymenovania do vojenských hodností vojakov v zálohe nebol dôvod meniť, pretože existovalo niečo ako etická samoregulácia jednotlivých aktérov tohto procesu. Po nedávno medializovaných zisteniach je však potrebné konštatovať, že situácia sa zmenila. Dôvody, pre ktoré je predkladaný tento poslanecký návrh zákona, sú všeobecne známe a netreba ich opakovať. Mimoriadne vymenovanie do vojenských hodností vzhľadom na okolnosti, akými sa udialo, do istej miery devalvovalo vojenské hodnosti v očiach verejnosti a predkladatelia vnímajú ako svoju povinnosť tento stav napraviť. Predkladaný návrh je právnou úpravou pro futuro a nepredpokladá spätné odnímanie vojenských hodností.

  Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie. Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na verejné financie, nebude mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, nebude mať ani negatívny vplyv, sociálny vplyv a ani negatívny vplyv na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.

  Vážené kolegyne a kolegovia, poprosím vás o podporu tohto návrhu zákona.

  Ďakujem.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Veľmi pekne ďakujeme, pán poslanec, za uvedenie návrhu zákona.

  A teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre obranu a bezpečnosť, pánovi poslancovi Richardovi Vašečkovi, aby predniesol spravodajskú informáciu.

 • Dobrý deň, vážené kolegyne, kolegovia. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre obranu a bezpečnosť za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 463. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajúce z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 5. mája 2017 a v gestorskom výbore do 9. mája 2017.

  Prosím, pani predsedajúca, otvorte všeobecnú rozpravu.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Ďakujem pekne. Otváram všeobecnú rozpravu. Písomne sa do rozpravy k tomuto bodu programu neprihlásil nikto, otváram možnosť prihlásiť sa ústne. Nech sa páči. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy. Nech sa páči, pán navrhovateľ vystúpi v rozprave.

 • Ďakujem za slovo ešte raz. Tento zákon je veľmi jednoduchý a myslím si, že v odôvodnení som povedal prakticky všetko, ale ešte pár nejakých poznámok, prípadne ak by kolegovia mali chuť reagovať vo faktických poznámkach.

  Zámerom tejto úpravy zákona je zamedziť tomu, aby sa z vojenských hodností stal nástroj na zvyšovanie ega niektorých politikov, ktorí boli menovaní a povýšení bez najmenšieho objektívneho dôvodu, aby sa z povyšovania nestala provízia za nejaký dobrý obchod. Jedná sa o zvýšenie významu a kredibility hodností po udalostiach v súvislosti z povyšovania niektorých ústavných činiteľov najmä v očiach verejnosti. Títo boli povyšovaní a menovaní nie ako vojaci, ale ako politici, a hodnosť im bola udelená ako prejav osobnej sympatie. Máme za to, že vo veľmi výraznej miere v očiach verejnosti degradovali nielen samotné hodnosti, ale ohrozili aj dobré meno Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Dôvetok v zálohe sa nesmie stať synonymom slova z vďaky. Ozbrojené sily ako profesionálne vojenské sily Slovenskej republiky nesmú byť zneužívané na to, aby sme si skrz ne prejavovali vďaku alebo iným spôsobom rozdávali oficiálne hodnosti. Je reálnou hrozbou že takýto postup môže poškodiť priamo Ozbrojeným silám, a najmä hrozí to, že členovia Ozbrojených síl stratia profesionálnu motiváciu na získavanie vyšších hodností a s tým spojeným zvyšovaním si kvalifikácie. Členovia Ozbrojených síl, ako v službe, tak v zálohe, musia vnímať povyšovanie a menovanie ako záležitosť čiste profesionálnu. Tak ako študenti vysokej školy musia vedieť, že na to, aby sa stali profesormi, si musia vybrať akademickú kariéru a nikto sa nestane doktorom, docentom či profesorom len kvôli tomu, že mal dobrý vzťah s dekanom alebo rektorom. Pretože na jednej strane je chvályhodné, že pán Danko vyjadril odhodlanie v prípade vojnového konfliktu bojovať v Ozbrojených silách, no na druhej strane je všetkým zrejmé, že tak ako študent prvého ročníka nemôže nahradiť profesora počas prednášky, tak nemôže desiatnik nahradiť kapitána a je irelevantné, či je v službe alebo v zálohe.

  Návrh zákona neohrozí žiadnym spôsobom spravodlivé menovanie a povyšovanie a zámerom je zamedziť tomu, aby v parlamente alebo vo vláde sedeli jeden deň desiatnici a druhý deň kapitáni či plukovníci bez toho, aby mali čo len najmenšie tušenie o tom, čo by v Ozbrojených silách muselo takémuto aktu predchádzať. Myslím si, že pre prvé čítanie bolo povedané k tomuto dosť, a budem rád, teda ak budete mať nejaké otázky vo faktických poznámkach. Ak nie, tak by som vás poprosil podporiť tento návrh zákona do druhého čítania, kde by sme ho mohli prípadne ešte nejakým spôsobom doplniť, rozšíriť a vylepšiť.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Ďakujem pekne. Jedna faktická poznámka, nie, dve faktické poznámky na vaše vystúpenie, pán poslanec. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickou.

  Nech sa páči, pán poslanec Vašečka.

 • Ďakujem veľmi pekne. Ja chcem povedať, že tento návrh zákona podporujeme. Podobný návrh zákona, teda vecne o tu istú vec ide ,podali aj naši kolegovia Igor Matovič a Edo Heger. Ako člen branno-bezpečnostného výboru musím povedať, že sa tam pravidelne stretávame s predstaviteľmi Ozbrojených síl a naozaj ich vnímam ako ľudí, ktorí sú profesionáli, ktorí robia vo veľkej časti, vo veľkej väčšine česť Slovenskej republike, sú vnímaní hodnoverne. A myslím si, že práve takáto vec, ktorá sa vyskytla v minulosti, by sa nemala diať v budúcnosti. Tento zákon nie je namierený proti nikomu osobne, je namierený proti tomu, aby sa takéto veci stávali do budúcnosti. To, čo sa stalo v minulosti, myslím, tí dotyční, ktorých sa to týkalo, už horko oľutovali.

  A ešte jedna poznámka, máme tu aj zákon, respektíve mali sme tu zákon, ktorý hovoril o tom, že chceme zatraktívniť takzvanú dobrovoľnú vojenskú prípravu, aby sme mohli naozaj budovať zálohy, aby sme riešili tú situáciu, ktorá v Ozbrojených silách je. Tak taká tá hrdosť a profesionalita v Ozbrojených silách je, myslím, že prvým predpokladom toho zvýšiť nejaký príspevok finančný, je fajn, ale určite to nemôže ísť na úkor nejakej kvality alebo kredibility, cti Ozbrojených síl.

  Takže ja by som vás tiež chcel požiadať o podporu tohto zákona, prípadne toho nasledujúceho. Je otázka v druhom čítaní, či sa nedajú tie veci vylepšovať, aby sme urobili niečo v prospech Ozbrojených síl bez ohľadu na to, čo sa stalo v minulosti.

  Ďakujem.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Pán poslanec Šuca.

 • Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Pán poslanec Laurenčík, rozumiem asi tomu, čo navrhujete, a rozumiem, pod akým vplyvom to navrhujete. Chcem sa spýtať iba jednu vec. Podľa vášho návrhu zákona, keď som to ja dobre pochopil, a to, prosím, mi vysvetlite, pripadá mi to tak, že vojaka v zálohe možno povýšiť len vtedy, ak je povolaný do Ozbrojených síl a plní nejaké mimoriadne úlohy. Je tak? To znamená, že týmto návrhom zákona nebude vôbec možné povýšiť vojaka v zálohe. Vysvetlite, prosím.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  S reakciou na faktické poznámky pán poslanec Laurenčík.

 • Ďakujem kolegom za ich faktické pripomienky. Kolegovi Vašečkovi za podporu. Verím, že tam sa zhodneme, že z tých dvoch návrhov budeme vedieť spraviť aj nejaký spoločný, ak bude teda vôľa jeden alebo druhý posunúť do druhého čítania.

  Čo sa týka pána poslanca Šucu, nie je to tak. V podstate vojaka v zálohe bude možno povýšiť. Ten paragraf o povyšovaní vojaka v mimoriadnej službe je iný. My upravujeme vlastne povyšovanie vojakov v zálohe. Je to tam vyslovene napísané. Spracovali to právnici. Prípadne ak je tam nejaký nedostatok, nejaké slovíčko, ktoré by tomu bránilo, tak kľudne sa môžeme o tom v prípade podpory porozprávať. Môžeme to zmeniť. Bude to myslím otázka pre náš branno-bezpečnostný výbor, ak ten zákon teda prejde do druhého čítania, sme pripravení na diskusiu. Ďakujem.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Ďakujem. Končím všeobecnú rozpravu. Pýtam sa, v rámci záverečného slova, pán navrhovateľ, ešte niečo dodať? Nie, nie je tomu tak. Pán spravodajca? Nie, nie je tomu tak. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  A nasledovať by malo opäť prvé čítanie o mojom návrhu zákona. Chcem vás tiež veľmi pekne poprosiť, kolegyne, kolegovia, že by sme to posunuli na záver všeobecným súhlasom. Je všeobecný súhlas?

 • Súhlasná reakcia z pléna.

 • Ďakujem vám veľmi pekne za ústretovosť.

  Teraz budeme pokračovať prvým čítaním o návrhu poslancov Ondreja Dostála, Jany Kiššovej, Petra Osuského, Jozefa Rajtára a Renáty Kaščákovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. Návrh zákona má parlamentnú tlač 469. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí pod číslom 481. Poprosím pán poslanca Ondreja Dostála, aby za skupinu poslancov tento návrh zákona uviedol.

 • Rokovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála, Jany Kiššovej, Petra Osuského, Jozefa Rajtára a Renáty Kaščákovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov, tlač 469.

 • Vážené kolegyne, kolegovia, len veľmi stručne. Hlavným cieľom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja je, aby regionálne rozvojové agentúry neboli jedným zo subjektov územnej spolupráce, z čoho vyplýva zamedzenie poskytovania dotácií regionálnym rozvojovým agentúram, ako i súvisiace zrušenie integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr. Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na verejné rozpočty. Neprináša nárok na pracovné sily. Nemá vplyv na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest, na životné prostredie...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Poprosím vás, dámy a páni, o trochu kľudu. Ďakujem pekne.

 • Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, jej zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Bližšie k obsahu návrhu zákona sa vyjadrím v rozprave, do ktorej sa týmto ako navrhovateľ hlásim.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Ďakujem veľmi pekne, že ste v sťažených podmienkach uviedli tento návrh zákona. Kolegyne a kolegovia, predsa len aj spravodajskú informáciu už necháme až do času po hlasovaní. Vyhlasujem teraz trojminútovú prestávku a pokračovať budeme hlasovaním.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážení páni poslanci, vážené pani poslankyne, poprosím o kľud v sále. Pristúpime k hlasovaniu.

  Na úvod procedurálny návrh, pán poslanec Ľubomír Galko.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Mám dva procedurálne návrhy. Prvý, navrhujem posunutie bodu č. 85 Informácia podpredsedu vlády a ministra vnútra Slovenskej republiky o využití Letky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za obdobie rokov 2015 – 2017, o ktorom sa malo rokovať dnes o pätnástej hodine, na budúci týždeň. Odôvodnenie: Pán prezident je celý týždeň na zahraničnej služobnej ceste. Vráti sa až v piatok a bolo by z našej strany veľmi korektné, aby sa mohol k tým informáciám, ktoré tu odznejú, prostredníctvom médií vyjadriť k verejnosti. Lebo určite nejaké otázky vzniknú.

  Druhý procedurálny návrh. Navrhujem, aby sa pri prerokovaní bodu č. 85 Informácia podpredsedu vlády a ministra vnútra Slovenskej republiky o využití Letky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za obdobie rokov 2015 – 2017, aby pri tomto bode prebehla riadna rozprava. Poprosím, ešte čas, lebo nestihnem to odôvodniť.

 • Poprosím ešte, keďže sú to dva návrhy, ešte jeden čas pre pána poslanca. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Ja som včera zisťoval, lebo som sa chcel prihlásiť za klub k tomuto bodu, pretože disponujem určitými informáciami, ktoré by pravdepodobne bolo vhodné, aby sme všetci vedeli. A bolo mi povedané, že túto časť rokovací poriadok neurčuje. A nepísaný úzus z minulosti je, že pri takýchto informáciách môžu poslanci klásť len otázky z miesta, ktoré ani neviem, že či môžu trvať dve minúty. A dokonca mi nebolo ani vysvetlené, či môžu klásť viacej tých otázok alebo menej. A myslím si, že je to taký bod, ku ktorému by sme sa mali normálne vyjadriť v rozprave. Pokiaľ sem má len niekto dôjsť a prečítať nám nejakú informáciu, tak to nám mohol poslať aj do našich schránok. Takže vás chcem poprosiť všetkých o podporu obidvoch procedurálnych návrhov. Ďakujem pekne.

 • Je tu návrh procedurálny pána poslanca Ľubomíra Galka, ktorý znie, navrhuje presunutie bodu č. 85, Informácia podpredsedu vlády a ministra vnútra Slovenskej republiky o využití Letky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za obdobie rokov 2015 – 2017 2017, o ktorom sa bude rokovať o pätnástej hodine, na budúci týždeň. Ja si dovolím pred hlasovaním krátku informáciu. Máme informáciu, že pán minister vnútra tu nebude. Takže poskytne správu a určite bude dostatočný priestor, aby sa pán prezident následne vyjadril.

  Napriek uvedenému dávam hlasovať o návrhu pána poslanca.

  Prosím, prezentujme sa. Pána poslanca Galka prvý návrh o presunutí na budúci týždeň správy pána ministra vnútra.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 143 poslancov, za 52, proti 57, zdržalo sa 33, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že sme uvedený návrh pána poslanca neschválili.

  Pokiaľ mám druhý návrh, v ktorom je prerokovanie bodu č. 85, brať ako nepodmienený schválením prvého návrhu. To znamená, napriek tomu trváme na rozprave. Je tu Informácia podpredsedu vlády a ministra vnútra Slovenskej republiky o využití Letky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za obdobie rokov 2015 – 2017, aby k uvedenému bodu prebehla rozprava. Dávam hlasovať za predmetný návrh pána, ak je všeobecný súhlas, čo si myslím, že by nemal byť problém. Je všeobecný súhlas?

 • Súhlasná reakcia pléna.

 • Dobre, ďakujem.

  Poprosím o resetnutie zariadenia hlasovacieho. Mali by sme pristúpiť k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych fondov. Je tu, ak by som poprosil, je všeobecný súhlas, aby sme o predmetnom návrhu hlasovali o piatej hodine?

 • Súhlasná reakcia z pléna.

 • Ďakujem.

  Pristúpime k hlasovaniu o bode 53 programu. Je to prvé čítanie o návrhu poslancov Galeka a Kiššovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (tlač 422). Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre hospodárske záležitosti, poslancovi Miroslavovi Ivanovi, aby hlasovanie uviedol.

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola Galeka a Jany Kiššovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 422.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v rozprave k tomuto návrhu vystúpil jeden poslanec. Nebol predložený žiaden procedurálny návrh. Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 144 poslancov, za 66, proti 6, zdržalo sa 71, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že sme uvedený návrh neschválili a teda nebudeme pokračovať v rokovaní o návrhu zákona.

  Budeme pokračovať hlasovaním v prvom čítaní o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve, tlač 461, bod 55 schváleného programu. Prosím spravodajcu z výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, poslanca Stanislava Drobného, aby uviedol hlasovanie.

 • Hlasovanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, tlač 461.

 • Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v rozprave vystúpili dvaja poslanci. Procedurálne návrhy neboli podané, preto prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 146 poslancov, za 66, proti 48, zdržalo sa 32.

  Konštatujem, že sme uvedený návrh neschválili a nebudeme pokračovať v rokovaní o návrhu zákona.

  Teraz budeme hlasovať o bode 57 schváleného programu, ktorým je prvé čítanie o návrhu poslancov Galka a Laurenčíka na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti, tlač 463. Spravodajcom je člen výboru pre obranu a bezpečnosť, poslanec Richard Vašečka. Prosím ho, aby hlasovanie uviedol.

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Galka a Milana Laurenčíka na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 463.

 • Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 146 poslancov, za 46, proti 38, zdržalo sa 55, nehlasovalo 7.

  Konštatujem, že sme uvedený návrh neschválili a teda Národná rada nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona.

  Panie poslankyne, páni poslanci, chcem len pripomenúť, že podľa schváleného programu dnes o 16.30 hodine pristúpime k rokovaniu o bodoch 89 a 90, je to návrh na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu, tlač 479, a návrh na voľbu kandidátov na člena disciplinárneho senátu, tlač 480, s tým, že tajné hlasovanie by sme vykonali o sedemnástej hodine. Súčasne pripomínam zvolanie poslaneckého grémia na štrnástu hodinu poobede, ktorej jediným bodom programu bude prerokovanie návrhov k zrušeniu amnestií a Kováčovej milosti.

  Nech sa páči, teda ešte pán poslanec Raši.

 • Ďakujem veľmi pekne. Chcem pripomenúť členom mandátového a imunitného výboru, o 12.30 máme rokovanie výboru tu na prvom poschodí v miestnosti 183, 12.30 v 183. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. Ja by som chcel pripomenúť členom výboru na kontrolu činnosti SIS dnešné rokovanie v obvyklom čase na obvyklom mieste.

 • Ďakujem. Poprosím, 11.16 pokračujeme v rokovaní. Krátku prestávku, aby sa ukľudnila sála.

 • Krátka prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené poslankyne, vážení páni poslanci, pokračujeme v rokovaní 14. schôdze prvým čítaním o návrhu poslancov Ondreja Dostála, Jany Kiššovej, Petra Osuského, Jozefa Rajtára a Renáty Kaščákovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. Návrh zákona má parlamentnú tlač 469, návrh na jeho pridelenie prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 481.

  Slovo mal pán poslanec Ondrej Dostál, poprosím ho o zaujatie miesta, a súčasne dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj.

  Pán poslanec, pristúpte k pultu!

  A poprosím, pán poslanec Ondrej Dostál, ak by mohol zaujať svoje miesto. Ďakujem za kľud v sále. Pokračujeme teda v rokovaní.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Pokračovanie v rokovaní o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála, Jany Kiššovej, Petra Osuského, Jozefa Rajtára a Renáty Kaščákovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov, tlač 469.

 • Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona o podpore regionálneho rozvoja, tlač 469.

  V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií SR.

  Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 5. mája 2017 a gestorský výbor do 9. mája 2017.

  Pán predseda, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.

 • Ďakujem. Otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku, ale požiadal o slovo prvý pán poslanec Dostál, ktorý sa prihlásil do rozpravy. Vzhľadom na to, do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Vzhľadom na uvedenie, pán Dostál, považujem vaše prihlásenie ako ústne.

 • No, neviem, ešte nebola možnosť.

 • Dobre, otváram všeobecnú rozpravu. Keďže nemám žiadnu písomnú prihlášku, do rozpravy sa hlási pán poslanec Ondrej Dostál.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem. Vážený pán predseda Národnej rady, vážené kolegyne a kolegovia, dovoľte, aby som teraz snáď už v kľudnejšej atmosfére uviedol návrh novely zákona o regionálnom rozvoji, o podpore regionálneho rozvoja, ktorej hlavným zámerom je zrušiť financovanie regionálnych rozvojových agentúr zo štátneho rozpočtu, a tým ušetriť verejné financie, ktoré nie je nevyhnutné vynakladať na plnenie základných úloh štátu.

  Trochu by som rád povedal niečo o tom, čo sú to regionálne rozvojové agentúry. Regionálne rozvojové agentúry začali na Slovensku vznikať v polovici deväťdesiatych rokov vo forme záujmových združení právnických osôb. Bolo to v čase, keď na centrálnej úrovni nemalo regionálny rozvoj medzi kľúčovými kompetenciami žiadne z ministerstiev. Na úrovni ústredných orgánov štátnej správy sa v tej dobe stal garantom regionálneho rozvoja Úrad pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky Slovenskej republiky, ktorý prvé regionálne rozvojové agentúry v území aj zakladal. Zároveň to bolo v čase, keď verejná správa a zvlášť samospráva ešte len čakali na decentralizáciu kompetencií aj financií. Situácia sa zmenila až v roku 2001, kedy v rámci reformy verejnej správy vznikla regionálna úroveň samosprávy a zároveň niektoré kompetencie, medzi nimi aj regionálny rozvoj, prešli z orgánov štátu nielen na vyššie územné celky, ale aj na obce. Až vtedy získali obce do svojej právomoci koordináciu regionálneho rozvoja. Hoci neskôr došlo v rámci fiškálnej decentralizácie, počnúc rokom 2005 aj k väčšej finančnej autonómnosti samospráv, štátna správa a centrálna vláda si naďalej ponechali významnú časť správy verejných financií vrátane viacerých nástrojov regionálneho rozvoja vo vlastných rukách. Hlavnými aktérmi regionálneho rozvoja v území sa však stali, respektíve papierovo stali, teda mali stať územné samosprávy a to tak, aby na miestnej, ako i regionálnej úrovni mohli vykonávať kompetencie v oblasti regionálneho rozvoja. Napriek tomu v systéme aj po roku 2001 naďalej ostali pôsobiť aj regionálne rozvojové agentúry ako pozostatok nástrojov z predošlého konceptu regionálnej politiky realizovanej v deväťdesiatych rokoch. Aj vďaka dotačnej schéme v zákone na podporu regionálneho rozvoja existuje sieť regionálnych rozvojových agentúr podporovaných finančnými príspevkami zo štátneho rozpočtu až dodnes. Kým v roku 1996 štát finančne podporoval päť regionálnych rozvojových agentúr súhrnnou sumou vyše 13 mil. slovenských korún, v roku 2006 to bolo 35 agentúr a bezmála 23 mil. slovenských korún a nakoniec o ďalších desať rokov v roku 2016 sa na podporu existencie teraz už 33 regionálnych rozvojových agentúr vyčlenilo na ich činnosť a prevádzku vyše 700-tisíc eur.

  Možnosť zakladať a finančne podporovať regionálne rozvojové agentúry v minulosti využili aj samosprávne kraje, ktoré by spoločne s obcami mali predstavovať hlavných aktérov regionálneho rozvoja v území. Jednotlivé samosprávne kraje postupne dospeli k rozhodnutiu nepodporovať zo svojich vlastných rozpočtov prevádzku a činnosť regionálnych rozvojových agentúr, keďže ide o duplicitu. Neexistuje žiadna taká úloha, definovaná v § 13 ods. 2 zákona o podpore regionálneho rozvoja, ktorú by nemohli okrem regionálnych rozvojových agentúr vykonávať aj ostatné subjekty územnej spolupráce, definované v § 13 ods. 1 tohto zákona, napríklad aj samotné územné samosprávy. A to je aj hlavný dôvod, prečo nie je potrebné ďalej sieť rozvojových agentúr ročne dotovať z verejných zdrojov zo štátneho rozpočtu na úrovni zhruba 700-tisíc eur. Podpora regionálnych rozvojových agentúr je prežitkom.

  Potvrdzuje to i fakt, že s ich službami neráta ani úrad podpredsedu vlády pre informatizáciu a investície, ktorý aktuálne zriadil v rámci projektu podporného Operačného programu Technická pomoc 2014 až 2020 samostatnú integrovanú sieť informačno-poradenských centier, v rámci ktorých sa potenciálnym žiadateľom o nenávratné finančné prostriedky, príspevky poskytované z eurofondov, poskytujú v rámci krajských miest, s výnimkou Bratislavy, konzultácie.

  My teda týmto návrhom zákona nenavrhujeme zrušiť regionálne rozvojové agentúry. Tie môžu aj naďalej existovať. Navrhujeme zrušiť ich financovanie zo štátneho rozpočtu dotačnou schémou na úrovni 700-tisíc eur ročne.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán poslanec. Jedna faktická poznámka pána Jozefa Rajtára.

 • ... za slovo a ďakujem kolegovi Ondrejovi Dostálovi, že sa mu podarilo identifikovať takéto slepé črevo v našej verejnej správe, ktoré treba prestať financovať a de facto zrušiť. Je to ďalšia organizácia alebo ďalšia štruktúra, ktorú opomenula, aspoň zatiaľ, reforma ESO Roberta Kaliňáka. A ja dúfam, že bude zrušená, pretože neslúži na žiaden účel, a chcel by som aj vyzvať všetkých kolegov tu v sále a kolegyne, samozrejme, aby sa podieľali na jej zrušení, aby sme mali aspoň o trošku efektívnejšiu a lepšiu verejnú správu. Ďakujem.

 • Ďakujem. S reakciou na faktickú poznámku, a uzatváram možnosť prihlásenia faktických poznámok, nasleduje reakcia pána poslanca Ondreja Dostála.

 • Ďakujem kolegovi Rajtárovi za reakciu. To značenie "slepé črevo" je veľmi presné. Niekedy sa zvyknú používať také organické prirovnania medzi štátom alebo spoločnosťou a človekom alebo organizmom. Áno, toto je niečo, čo kedysi možno malo význam. Dnes to evidentne žiadny význam nemá, je to duplicitné. A keď sme pri tých analógiách medzi telom človeka a štátom, tak chcem povedať len to, že štát nie je ľudský organizmus a tých slepých čriev má v sebe zakomponovaných oveľa, oveľa viac ako bežní ľudia. Takže aj ja si dovoľujem požiadať kolegov o to, aby sme aspoň toto jedno z viacerých slepých čriev, ktoré máme vo svojom štátnom organizme, pokúsili sa vyoperovať tým, že posunieme návrh zákona do druhého čítania a potom ho v druhom a treťom čítaní schválime. Ďakujem.

 • Ďakujem. Keďže nebola žiadna písomná prihláška, prihlásil sa pán poslanec Ondrej Dostál. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Nie. Ďakujem. Uzatváram možnosť prihlásenia sa do rozpravy ústne. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Chce k rozprave zaujať stanovisko pán navrhovateľ? Nie, ďakujem. Chce sa vyjadriť k rozprave pán spravodajca? Nie, ďakujem. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Ďalším bodom programu je prvé čítanie o návrhu poslancov Branislava Gröhlinga, Eugena Jurzycu a Martina Poliačika na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov. Návrh zákona je uverejnený ako tlač 471. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 483.

  Dávam slovo poslancovi Branislavovi Gröhlingovi, aby návrh zákona uviedol.

  (Rokovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava Gröhlinga, Eugena Jurzycu a Martina Poliačika na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 471.)

 • Vážený pán predseda, dámy a páni, dovoľte mi, aby som prezentoval náš návrh, Eugena Jurzycu a Martina Poliačika, na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

  Cieľom návrhu je zakotviť ministerstvu školstva povinnosť každoročne predkladať Národnej rade výročnú správu o monitorovaní a hodnotení kvality vzdelávania. Zatiaľ iba toľko a potom by som sa prihlásil do rozpravy.

 • Ďakujem. Dávam slovo spravodajkyni, ktorú určil navrhnutý gestorský výbor pre vzdelávanie, vedu a mládež a šport, poslankyni Veronike Remišovej. Nech sa páči.

 • Vážené kolegyne a kolegovia, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií a zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokoval Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 5. mája 2017 a gestorský výbor do 9. mája 2017.

  Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.

 • Otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Nie. Uzatváram možnosť prihlásenia do rozpravy ústne.

 • Reakcia navrhovateľa.

 • Záverečné slovo alebo do rozpravy?

 • Reakcia navrhovateľa: Do rozpravy, lebo som to hovoril na začiatku.

 • Reakcia navrhovateľa: Hej.

 • Dobre. Ešte nebola uzavretá rozprava. Do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Gröhling. Nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dovoľte mi teda ešte raz v stručnosti povedať, o čom je táto novela, ktorú predkladáme v rámci školského zákona 245. Veľmi v stručnosti. Každoročne do 15. septembra dávame ministerstvu školstva povinnosť, aby predložilo parlamentu správu o monitorovaní a hodnotení kvality vzdelávania a táto správa by mala obsahovať dve časti. V tej prvej všeobecnej časti ministerstvo môže zhrnúť akékoľvek monitorovanie, ktoré sa uskutočnilo, ich súhrnné výsledky, stav, kľúčové problémy alebo nedostatky, ktoré boli identifikované, čo sa týka úrovne vzdelávania, vedomostí a schopností žiakov.

  Myslím si, že v súčasnosti, aj keď sa tvorí, ako pán minister povedal, najväčšia reforma školstva za 25 rokov, tak parlament ani verejnosť nie je informovaná o tejto reforme a my by sme potrebovali každoročne získavať informácie, ktoré nedostávame. V súčasnosti aj pán minister v reálnej situácii sa vyhýba všetkým diskusiám alebo kontaktom, kde by sme sa mohli spýtať na jednotlivé informácie, aby mohol prezentovať Učiace sa Slovensko verejnosti. Ja si myslím, že keď to má byť reforma alebo najväčšia reforma za 25 rokov, ktorú prezentovali, tak v spoločnosti by to malo reálne žiť a malo by to reálne vibrovať.

  Ak sa bežných ľudí spýtate na ktorýkoľvek úkon alebo vec z minulosti, či už II. pilier, odvodový bonus, rovnú daň, tak každý vám bude vedieť vysloviť alebo si bude aspoň pamätať, že čo to je. A ak sa spýtate na Učiace sa Slovensko, najväčšiu reformu za 25 rokov, tak nikto nebude vedieť definovať žiadne opatrenie, pretože je to veľmi obšírny dokument. A možno aj keby som sa spýtal vás, kolegovia, aby ste mi povedali aspoň dve, tri, päť opatrení z tohto dokumentu, tak by ste ich nevedeli vysloviť.

  Preto cieľom je, aby ministerstvo školstva raz ročne nás informovalo, aj ako táto reforma bude pokračovať alebo čo len zváži ohľadom informácií. Ja to možno pomenujem, že v súčasnosti pána ministra vnímam, ako on o sebe hovorí, že reformátor, tak ja mu budem hovoriť, že je to taký milý reformátor, lebo my nevieme, kam tú reformu chce posúvať ďalej a aké informácie nám chce poskytovať.

  Takže to by mala byť tá prvá všeobecná časť, ktorej sa týka. Ja ešte musím podotknúť, že aj na výbore pre vzdelávanie, ktoré sme mali, tak odznelo veľmi veľa zaujímavých informácií, ktoré by ste mali počuť aj vy. Hlavná školská inšpektorka na poslednom zasadnutí prezentovala správu o výchove a vzdelávaní alebo správu o stave, výchove a vzdelávaní, kde jedna časť bola veľmi zaujímavá a týka sa celej spoločnosti, a to je extrémizmus. V rámci hodnotových a postojových otázok, ktorých sa ona pýtala vybratej skupiny žiakov, prišla na to, že, alebo tie odpovede boli také, že na prvom mieste, čo sa týka informácie o extrémizme, bol internet, na druhom mieste boli tlačové médiá a na treťom mieste bola škola. Čo sa týka rodiny, tak bola až na siedmom mieste, dokonca ju predbehla ešte aj ulica v stave získavania informácií.

  Ja viem, že škola nemôže predbehnúť internet a digitálnu dobu a tlačoviny, ktorá je, ale aspoň zásadným spôsobom by mala ovplyvniť vnímanie a analyzovanie týchto výsledkov, ktoré mladí ľudia dostávajú z novín, teda podporovať či už kritické myslenie, logické myslenie alebo spájanie jednotlivých, jednotlivých informácií.

  Ja musím povedať, že na základe aj tohto, čo zverejnila štátna školská inšpektorka, minister školstva cez priamo riadené organizácie, ako je ŠPÚ, neurobil žiadne opatrenia od minulého roku a tento dokument je vonku zverejnený asi štyri mesiace. A my sme nezažili žiaden posun alebo žiadne úkony, ktoré by nastali aj v rámci týchto informácií. A to som vyslovil iba jednu vec, ktorá by vás mohla zaujímať a ktorú by mohol v rámci tohto dokumentu, ktorý by ministerstvo muselo predkladať k 15. septembru, že by mohla obsahovať, okrem iných informácií, ktoré my neurčujeme, nechávame ministerstvu, aby si ono zvážilo, že aké informácie chce prezentovať a čo by bolo pre nich alebo pre ministerstvo a ministra najdôležitejšie.

  Tá druhá časť, ktorú sme reálne zadávali, a v dôvodovej správe si ju, resp. v litere zákona si ju viete prečítať, by mala mať osobitnú časť, ktorá analyzuje, čo sa v externých hodnoteniach žiakov pýtame a ako sa tieto otázky a ich zameranie menili za uplynutých päť rokov. My chceme, aby reálne bolo pomenované, pretože zo strany verejnosti je veľký tlak, že v rámci všetkých meraní a hodnotení sa pýtame na niečo, čo vlastne sa neučí. Takže my chceme vedieť, ako za päť rokov sa tieto otázky vyvíjali.

  Ja musím povedať, že asi keď sme študovali všetci, no tak sme dostali nejakú informáciu, ktorú sme si prečítali alebo našli aj v encyklopédii a tam sme mali presné vyjadrenie, že čo daná informácia znamená. V súčasnosti mladí ľudia... A to sme brali ako sväté, to sme sa naučili a to sme aj používali. V súčasnosti mladý človek dostane nejakú informáciu, ktorú, predpokladám, zadá do Googlu, tam mu nájde pätnásťtisíc ďalších odkazov a on musí vyselektovať svojím logickým a kritickým myslením, ktorá tá informácia je správna. A my chceme iba porovnanie, že či tieto otázky, ktoré hodnotia vzdelávanie na Slovensku, sú takéto, alebo sú to čisto encyklopedické, aby sme potom mohli robiť ďalšie úpravy a ďalšie rozhodnutia.

  Ja musím ešte vysloviť, že v rámci tej všeobecnej časti, ktorá, ktorá je, tak v testoch PISA sme opätovne skončili pod priemerom a do testov PISA sa zapájame už od roku 2006, teda resp. 2003 v prípade matematiky a čítania. A výsledky našich žiakov od roku 2009 iba klesajú vo všetkých troch gramotnostiach. Ja teraz nerozprávam, že toto je chyba súčasného pána ministra. Je to kontinuálne zanedbávanie a možno nezáujem celej spoločnosti a nás aj ako parlamentu o oblasť školstva, ale aj na základe informácií, ktoré by sme počuli, vždy k 15. septembru by sme vedeli, čo ministerstvo plánuje urobiť s jednotlivými opatreniami.

  Možno aj v súčasnosti určite vnímate čitateľskú alebo Rok čitateľskej gramotnosti, ktorá by tiež mohla byť súčasťou tejto všeobecnej časti, ale keď sa, keď cestujete po Slovensku a po školách a spýtate sa učiteľov alebo riaditeľov, že čo je vlastne obsahom čitateľskej gramotnosti, keďže nás čaká ďalšie testovanie v rámci PISA, tak vám školy nebudú vedieť nič povedať. To je zase niečo, čo by sme tu mohli si vypočuť a následne na to reagovať, možno interpelovať alebo iným spôsobom tlačiť na ministra, aby naozaj boli vytvorené v prvom rade podporné mechanizmy pre učiteľov a tieto podporné mechanizmy aby boli zavádzané aj do praxe. Ja sa teraz nebudem venovať priamo riadeným organizáciám, ktoré ministerstvo má, a asi všetci vieme, ako fungujú. Keď neviete, tak možno súčasťou tej všeobecnej časti, ktorú ministerstvo bude prezentovať, by mohla byť aj správa o priamo riadených organizáciách.

  Ja si myslím, že všetky tieto veci budú alarmujúcou správou, na ktorú, na ktoré, bohužiaľ, nikto teraz nereaguje a nereaguje na ne ani minister, nereagujeme na ne ani my. My máme možno tú výhodu aj s pani spravodajkyňou, že sme členmi výboru pre vzdelávanie a že tam môžeme klásť určité otázky, ale ostane to naozaj iba v tom uzatvorenom priestore. A pokiaľ my sa k tomu verejne nejako nevyjadríme, tak či už vy ako poslanci alebo verejnosť sa nevie dostať k týmto informáciám.

  Ja si myslím, že vo všeobecnosti sa my venujeme iba vybaveniu škôl, interaktívnym tabuliam a ostatným náležitostiam. To, čo je však dôležité, je vzdelanie mladého človeka a jeho uplatnenie následne v praxi. A to nehovorím o uplatnení, aby sme ho zaškatuľkovali a pripravovali ho iba na dve veci, a to úrad práce alebo zamestnať, ale aj na rozvíjanie jeho schopností, možno aj plniť si sny a zakladať živnosť, otvoriť si nový podnik a tak ďalej, fungovať. Všetky tieto informácie, ktoré by poskytlo ministerstvo v rámci tejto správy, by nám vedelo ukázať oblasť, ktorá zahŕňa aj odpovede.

  Myslím si, že je načase, aby otázka kvality vzdelávania prestala byť témou, ktorej sa venuje iba možno hŕstka ľudí a nadšencov a autorov reformného materiálu Učiace sa Slovensko, ale ktorej sa budeme venovať, alebo my na zasadnutí výboru pre vzdelávanie, ale malo by to byť v prvom rade celospoločenská a samozrejme celoparlamentná téma.

  Ja by som vás teda veľmi rád poprosil o podporu tohto návrhu, o posunutie do druhého čítania, kde sme otvorení akceptovať vaše pripomienky.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec. Na vystúpenie pána poslanca 5 faktických poznámok. Uzatváram možnosť prihlásenia s faktickými poznámkami. Poprosím, pani poslankyňa Veronika Remišová.

 • Ďakujem kolegom poslancom, že predkladajú tento zákon. Mať dobré informácie o oblasti, ktorú chceme regulovať alebo ktorú chceme niekam posunúť, je veľmi dôležité. Výročnú správu majú všetky krajiny, kde, takmer všetky krajiny, kde vzdelávanie veľmi dobre funguje. A ak chceme vedieť, kde máme problémy, tak by sme každý rok mali takýto dokument mať. A tak ako správne povedal kolega Gröhling, tak napríklad v tej výročnej správe inšpekcie, o ktorej sa veľa ani nepísalo, ani o tých zisteniach sa nehovorilo v spoločnosti, ale tam boli presne identifikované nedostatky, ktorými naše školstvo trpí. Kolega hovoril o extrémizme, ďalší problém tam bol napríklad zaostalí žiaci. Máme veľmi veľa zaostalých žiakov, ktorým je venovaná neadekvátna pozornosť. Školská inšpekcia napríklad hovorila aj o opatreniach, ktoré by bolo potrebné prijať. Čiže ucelený dokument, ktorý sumarizuje všetky takéto čiastkové správy, ktoré máme, či už inšpekcia, či už máme, lebo máme také rezortné správy, že správa o vysokom školstve napríklad, tak mať jeden sumarizujúci dokument, tak ako s výbornými štatistikami, tak ako to robí napríklad OECD Education at a Glance, je kľúčovým predpokladom, aby sme vedeli, kde vlastne reforma a naše školstvo má smerovať. Ďakujem.

 • Ďakujem, pani poslankyňa. Pani poslankyňa Zuzana Zimenová.

 • Ďakujem pekne za slovo. Návrh, aby ministerstvo školstva malo povinnosť každoročne predkladať Národnej rade správu o monitorovaní a hodnotení kvality, je isto veľmi dobrým návrhom. Mne osobne však je ľúto, že sa navrhovatelia pustili do jej špecifikácie spôsobom, ktorým úzko vymedzili rozsah informácií v osobitnej časti správy, a zároveň sa pustili do príliš detailnej špecifikácie týchto údajov a to si podľa mňa bude vyžadovať v druhom čítaní zásadné úpravy.

  Totiž oni sa zamerali na tvorbu otázok v testovaní na základných školách v piatom a v deviatom ročníku a na maturite, pričom špecifikácia týchto oblastí nie je tu vymedzená ani správne pojmovo, napríklad pojem encyklopedické vedomosti je tak skôr z mediálnej oblasti ako z odbornej a rovnako schopnosť zvládať informačné technológie sa dnes už, poznáme ju pod pojmom počítačová informačná gramotnosť. Ale čo chcem povedať viac, je, že zaujímavejšie ako tieto pomery v otázkach testovaní na základných školách a na stredných školách sú zaujímavé zistenia z medzinárodných štúdií. A mňa by skôr zaujímalo, aby táto správa obsahovala informácie, do ktorých medzinárodných štúdií sa zapája Slovensko, do ktorých nie, z akého dôvodu, lebo dôvody bývajú finančné. A tieto štúdie sa hlbšie zaoberajú práve tými výsledkami a zisteniami našich žiakov v jednotlivých oblastiach ako toto testovanie, ktoré, mimochodom, je plné otáznikov a práve vo chvíli, keď sa diskutuje o tom, akú máme mať koncepciou vzdelávania, je testovanie 5, 9 a maturita podrobovaná odbornej diskusii a nemusí byť ani v takej podobe, ako ju poznáme dnes. Čiže nezachádzala by som do takýchto podrobností v zákone.

 • Ďakujem, pani poslankyňa. Pán poslanec Martin Poliačik.

 • Ďakujem veľmi pekne, že si ozrejmil vo väčšom detaile, že o čo nám vlastne týmto zákonom ide, nadväzujúc aj na to, čo predo mnou povedala kolegyňa Zimenová. Určite v druhom čítaní sme si vytvorili priestor na možno odstránenie prílišnej detailnosti na jednej strane a zahrnutie niektorých oblastí, ktorým sme sa nevenovali na tej druhej. Preto pevne dúfam, že sa to do druhého čítania dostane, lebo toto nie je zásadná výtka, to je v podstate okresanie rohov a špecifikácia veci.

  Čo je dôležité, je, že dlhodobo sa sťažujeme pri nastavovaní pravidiel pre vzdelávacie koncepcie na nedostatok informácií, a častokrát nedostatok informácií máme na základe toho, že aj tí, ktorí sa pýtať majú, alebo niečo zisťovať majú, tak to buď zisťujú nesprávnym spôsobom, alebo sa nepýtajú na tie správne veci, ktoré by boli potrebné potom pri nastavovaní pravidiel nejakým spôsobom použiť. Ako príklad uvediem iba testovanie spred, myslím, dvoch rokov, kde časová schéma bola nastavená tak, že bol jeden čas na všetky predmety vrátane kreatívnych riešení na konci toho testu, a teda deti, ktoré chceli mať čo najlepšie urobené tie povinné časti, sa tam nedostali, lebo príliš veľa času venovali tým povinným predmetom a ku kreatívnemu riešeniu problémov sa nedostali, lebo bol iba jeden časový balík. A keby sme napríklad takúto vec tu vedeli dopredu, by sme vedeli dať odporúčanie ľuďom, ktorí tie testy zadávajú, nech na každý predmet, aj na tú kreatívu v testoch dajú samostatný čas, a tým pádom by sme každé vedeli vyhodnotiť samostatne, čo už sa dnes deje. Takže namiesto telefonátov kamarátom, ktorí tie testy píšu, ktorých samozrejme máme a poznáme, by bolo dobré to mať systematicky ošetrené.

 • Ďakujem pekne. Podľa mňa to bola dobrá prezentácia. Pripomeniem za verejné financie, že toto by bol veľmi lacný spôsob, ako pomôcť školstvu bez nároku na verejné financie. A tiež to, že diskutovať môžeme na pôde parlamentu alebo jeho výborov o čomkoľvek a teda aj v oblasti školstva, ale nie v čomkoľvek môžeme efektívne vplývať na jeho kvalitu. A myslím si, že už tak, ako je to napísané, samozrejme s tým, že v druhom čítaní môžu prísť pozmeňujúce návrhy, ktoré tento návrh zlepšia, tak si myslím, že už tak, ako je to napísané, že to má šancu na zlepšenie kvality.

  Vychádzam z toho, že signály o tom, že naše školstvo má nízku kvalitu, dostávame predovšetkým z OECD a to najmä okrem tej analýzy Education at a Glance, ktorá tu už bola spomínaná pani Remišovou, tak ešte aj, a povedal by som, že najmä z merania PISA. A meranie PISA je založené na testoch a my ich teda nemôžeme úplne ignorovať a nerozprávať sa o nich, keďže to je signál, ktorý ide do celého sveta aj dovnútra Slovenska a ovplyvňuje vnímanie školstva a hovorí naozaj aj niečo o jeho kvalite. Čiže nemôžeme rozprávať na základe týchto údajov a neanalyzovať ich ďalej.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Skôr než poprosím o zapojenie pána poslanca Petra Štarchoňa, by som chcel pozdraviť študentov na balkóne z Tomášikovej ulice a možno aj tak symbolicky nás teraz sledujú, ako meníme školský zákon. Takže pozdravujeme vás.

 • Poprosím o zapojenie pána poslanca Petra Štarchoňa.

 • Ďakujem. To, čo pán poslanec Jurzyca už povedal, gro mojej faktickej poznámky, nebudem sa opakovať. Ja už len poďakujem pánom poslancom a predovšetkým Braňovi Gröhlingovi za pragmatické vystúpenie v rozprave, kde zdôvodnil všetky dôvody, prečo daný návrh zákona jednak podporiť. A hlavne aby to neskončilo tak, ako niektoré správy skončia, to znamená, správa pre správu. V tomto prípade by to určite nebolo tak, ale na základe tých výsledkov by sme sa dopracovali možno aj k nejakým ďalším riešeniam ako pozdvihnúť kvalitu vzdelávania na Slovensku. Takže ešte raz vďaka. Medzi riadkami odznela taká žiadosť o podporu tohto návrhu. Z tohto miesta hovorím, že našu podporu určite máte.

 • Ďakujem veľmi pekne, kolegovia.

  Ku kolegyni Remišovej. Myslím si, že obidvaja sme boli svedkami toho, ako pán minister sa v marci, v treťom mesiaci dozvedel o tom, že inšpekcia nemá dostatočný rozpočet na svoje fungovanie, a toto by sme všetko vedeli zistiť v rámci tejto správy.

  Ku kolegyni Zimenovej. Tá správa, ktorú by podávalo ministerstvo, má dve časti. Tú všeobecnú by sme nechali absolútne otvorenú, aby si ministerstvo tam vložilo a vyslovilo, čo ono uzná za vhodné, a definovali sme iba tú druhú, osobitnú časť. Samozrejme k tej druhej osobitnej časti sme otvorení, tak ako som povedal, na to, aby sme upravili či už formuláciu alebo sme tam dodali ostatné náležitosti a celé to je naozaj, ak sa to dostane do druhého čítania, môžeme to upraviť cestou a môže byť hodnotná správa, ktorá k 15. septembru bude vibrovať v celej spoločnosti.

  A k pánovi Poliačikovi, veľmi dobre Martin pomenoval, že sa sťažujeme na nedostatok informácií, a toto je možnosť poskytnúť tieto informácie. A my už ďalej nebudeme polemizovať o tom, že či jednotlivé merania, hodnotenia alebo čokoľvek sú urobené na základe toho, že sa zle vyučuje alebo inak vyučuje a budeme mať jasnú správu, že ako to je a k tomu budeme môcť pristupovať a meniť.

  A k pánom Jurzycom alebo Peťovi Štarchoňovi. Ďakujem veľmi pekne. A naozaj musíme povedať, že informácie my prioritne dostávame zo všetkých správ zo zahraničia, z OECD a toto by bola konečne jednotná komplexná správa zo strany ministerstva školstva o stave v slovenskom školstve.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Chce zaujať stanovisko k rozprave navrhovateľ? Spravodajkyňa? Nie je tomu tak. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Nasledujúcim bodom programu je prvé čítanie o návrhu poslancov Branislava Gröhlinga, Eugena Jurzycu a Martina Poliačika na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh zákona má parlamentnú tlač 472. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 484.

  Dávam slovo poslancovi Branislavovi Gröhlingovi, aby návrh zákona uviedol.

 • Rokovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava Gröhlinga, Eugena Jurzycu a Martina Poliačika na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 472.

 • Pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, iba veľmi v skratke. Táto novela má za cieľ dosiahnuť stav, aby riaditelia základných škôl, stredných škôl neboli povinní vykonávať priamo vyučovaciu činnosť v prípade, ak s tým zriaďovateľ súhlasí. Toľko iba v skratke, potom, ak môžem, hneď do rozpravy.

 • Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, poslancovi Miroslavovi Sopkovi.

 • Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, v súlade s § 7 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.

  Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 5. mája 2017 a gestorský výbor do 9. mája 2017.

  Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.

 • Otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som dostal jednu písomnú prihlášku, prihlásil sa pán poslanec Oto Žarnay. V zmysle rokovacieho poriadku o slovo požiadal navrhovateľ.

  Nech sa páči, pán poslanec Gröhling, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, myslím si, že je to veľmi jednoduchá úprava, a asi nebudeme o tom veľmi, alebo ja nebudem o tom veľmi informovať. My sme si zadefinovali dva typy riaditeľov, a to sú riaditelia, ktorí veľmi radi učia, keď boli učitelia, učili viac hodín, no takto ostávajú v kontakte s pedagogickou praxou, so žiakmi, žijú s nimi, žijú s učiteľským zborom, učenie ich napĺňa a potencionálne majú na to aj talent a chcú ho využívať. Na druhej strane sú zase riaditelia, ktorí sú lepší ako manažéri, vedia riadiť zamestnancov, vedia motivovať k čo najlepším výkonom, zavádzať zmeny alebo zlepšenia a inovácie. To však ale neznamená, že ich nebaví učiť, ale majú možno množstvo povinností, ktorým sa musia venovať, zlepšili by sme im pracovné podmienky a s ním by fungovanie škôl, ak by učiť nemuseli. Ja môžem povedať, že asi existuje, lebo som dostal teraz dve správy v priebehu týždňa, že existujú riaditelia, ktorí sú reálne noví na tomto poste a potrebujú sa v novej práci zorientovať, a dočasne by im pomohlo, keby nemuseli vyučovať, preto takíto riaditelia by mohli mať možnosť nevyučovať, ak sa so zriaďovateľom dohodnú.

  Dnes riaditeľ musí riešiť množstvo problémov, zháňať financie na fungovanie škôl, na rekonštrukciu priestorov. Riešiť problémy medzi učiteľmi, sťažnosti so žiakmi, aj keď máme stále, čo viem, že menej žiakov, snaží sa často zohnať, čo najviac žiakov, aby škola prežila. A pri všetkých týchto povinnostiach sa každým rokom nabaľuje, nabaľujú ďalšie povinnosti, ktorým by sa mohol venovať.

  Možno diskutovať, myslím si, že na výbore pre vzdelávanie sa táto téma už aj otvorila, je to veľmi odvážna myšlienka, kde priznávam, že asi by politické nominácie prevážili nad ľuďmi s reálnymi schopnosťami riadiť školu, ale možno do budúcna to nechajme na či už ďalší parlament alebo ďalšie obdobie by mohol riaditeľ šéfovať a riadiť viaceré školy naraz. Dokonca by mohol byť oslobodený od výučby, aby mohol reálne riadiť tieto školy, a tak by sa veľmi zefektívnil v malých mestách a okresoch, kde je škôl pomerne veľa a vzniká medzi nimi naozaj veľmi nezdravý boj o žiaka. Potom sa školy sústredia na boj o žiaka namiesto toho, aby sa sústredili na skvalitňovanie vzdelania a žiakom odovzdávajú informácie alebo veci, ktoré naozaj nie sú dostatočné.

  Ale znova som povedal, že toto je veľmi odvážna myšlienka, nechajme ju na nejaké ďalšie obdobie. Nateraz zostávame pritom, jednoducho, pri tej jednoduchej úprave, a to riaditeľ, aby si po dohode so zriaďovateľom vybral, či bude učiť alebo nebude učiť. Stále nechávame zákonom stanovené podmienky pre riaditeľa, ktoré platia aj dnes. Musí mať pozíciu, musí na túto pozíciu spĺňať kvalifikačné predpoklady na ten daný typ školy, musí vykonať prvú atestáciu, splniť dĺžku vykonávania pedagogickej praxe, aktuálne je to päť rokov a najneskôr do troch rokov ustanovenia do funkcie riaditeľa ukončiť funkčné vzdelávanie. My môžme diskutovať o tom, že či je lepší riaditeľ a učiteľ alebo riaditeľ a manažér, nemusíme sa na tom zhodnúť, v konečnom dôsledku si myslím, že stále sú najdôležitejší riaditelia, ich skúsenosti a ich pracovné podmienky, a tie by mali mať možnosť sa rozhodnúť a dohodnúť so zriaďovateľom, či bude lepšie, ak budú naďalej vyučovať, alebo, že či sa budú naplno venovať riadeniu školy.

  Ja vás týmto žiadam, aby ste podporili tento návrh do druhého čítania, kde sme otvorení zadefinovať ostatné náležitosti.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem. Po dohode s pánom poslancom Žarnayom, ktorý má svoje vystúpenie dlhšie ako dve minúty, prerušujem dnešné rokovanie. O 14.00 hodine je poslanecké grémium, čiže budeme pokračovať po ukončení poslaneckého grémia.

 • Prerušenie rokovania o 11.58 hodine.

 • Rokovanie poslaneckého grémia.

 • Zaznievanie gongu.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pokračujeme popoludňajším rokovaním šiesteho dňa 14. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky prerokovaním

  Informácie podpredsedu vlády a ministra vnútra Slovenskej republiky o využívaní Letky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za obdobie rokov 2015 až 2017.

  Dávam slovo podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra Slovenskej republiky Robertovi Kaliňákovi, aby Národnej rade uvedenú informáciu podal.

  Nech sa páči, pán minister.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som v súvislosti s návrhom Národnej rady Slovenskej republiky na predložení Informácie o využívaní lietadiel Leteckého útvaru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom a ostatnými ústavnými činiteľmi za obdobie 2015 až 2017, kde podľa medializovaných informácií prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska využíval letku MV SR nie vždy na pracovné účely.

  Dovoľte, aby sme k tejto otázke podali nasledovnú informáciu:

  Od 1. januára 2015 do 24. marca 2017 lietadlá Leteckého útvaru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vykonali celkom 880 letov na palube s ústavnými činiteľmi Slovenskej republiky.

  Z celkového počtu 880 letov vykonali jednotliví ústavní činitelia nasledovný počet letov: prezident Slovenskej republiky 454 letov, predseda vlády Slovenskej republiky 183 letov, predseda Národnej rady Slovenskej republiky 66 letov a ostatní ústavní činitelia, teda hlavne ministri, v súvislosti s predsedníctvom 178 letov.

  Lety, ktoré nesúviseli s výkonom ústavných funkcií, boli vykonané na žiadosť dvoch ústavných činiteľov. A to na žiadosť prezidenta Slovenskej republiky, kde to bolo 319 letov z a do Popradu. A predsedom vlády Slovenskej republiky kde to boli 4 lety z a do Prahy a z a do Košíc.

  V súvislosti s týmito letmi zo strany predsedu vlády Slovenskej republiky došlo k úhrade všetkých štyroch letov v celkovej hodnote 9900 eur. K úhrade letov prezidenta Slovenskej republiky, ktoré nesúviseli s výkonom ústavnej funkcie, nedošlo. S poukazom na úhradu letov predsedu vlády Slovenskej republiky nesúvisiacich s výkonom ústavnej funkcie možno konštatovať, že neuhradená čiastka zo strany prezidenta Slovenskej republiky predstavuje 789 525 eur, teda takmer 30-tisíc eur mesačne.

  Ak by sme započítali aj ďalších 63 letov z roku 2014, suma nákladov by sa dostala na číslo 955-tisíc eur. Možno teda konštatovať, že až 70 % všetkých letov prezidenta boli lety, ktoré nesúviseli s výkonom jeho ústavnej funkcie.

  Za zmienku stojí až 7 letov prezidenta Slovenskej republiky na trase Poprad – Košice. Vzdialenosť 112 km, kde museli lietadlá najprv letieť z Bratislavy do Popradu, následne do Košíc a späť. Čiže...

 • Reakcie z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Hrnčiar Andrej, podpredseda NR SR

  Prosím vás, pán poslanec.

 • ... dovoľte, aby som týmto zároveň uzavrel podanie informácie na vami položenú otázku. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán podpredseda vlády. Zaujmite miesto určené pre navrhovateľov.

  Otváram rozpravu.

  Do rozpravy som dostal štyri písomné prihlášky. Za klub SaS pán poslanec Ľubomír Galko, za klub OĽANO pán poslanec Igor Matovič, za poslanecký klub SMER – SD pán poslanec Ľuboš Blaha.

  V zmysle rokovacieho poriadku požiadala o vystúpenie v rozprave pani podpredsedníčka Nicholsonová. Nech sa páči.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, poslankyňa NR SR

  Ďakujem veľmi pekne za slovo. O slovo som požiadala preto, aby som vám prečítala to, čo sa mi podarilo získať z kancelárie pána prezidenta, keďže pán prezident sa tu nenachádza a keďže procedurálny návrh môjho kolegu pána Galka, ktorý žiadal, aby sme o tejto veci rokovali, až keď pán prezident bude na Slovensku, neprešiel.

  Po nástupe do funkcie pán prezident absolvoval rozhovor s ministrom vnútra, kde sa ho vtedy pýtal, ako má postupovať pri preprave z Popradu do Bratislavy a späť vzhľadom na to, že na tejto trase doposiaľ využíval na prepravu lietadlo spoločnosti, ktorej bol spolumajiteľom. Minister vnútra požiadal prezidenta, aby využíval Letku ministerstva vnútra s odôvodnením, že lietadlá, ako aj piloti majú málo nalietaných hodín. Minister vnútra doslova povedal, že lietadlá lietajú veľmi často z vyššie uvedeného dôvodu prázdne a on ich dokonca ponúka školám, aby si spravili letecký výlet. Bezpochyby je dôležitý aj argument, že ochranka je zodpovedná za bezpečnosť prezidenta 24 hodín denne a ochranka nevie garantovať, že civilný pilot súkromného lietadla je pod kontrolou a napríklad v noci nepil alkoholické nápoje, či je zdravý, že lietadlo má za sebou kontrolu bezpečnosti, servis, v noci sa k nemu nikto nepriblížil a tak ďalej a tak ďalej.

  Využitie vládnej letky a zaplatenie letu pred nástupom do funkcie. Po zvolení za prezidenta a pridelení ochranky, ale ešte pred inauguráciou budúci úradujúci prezident využil lietadlo vládnej letky v dňoch 25. 4., 28. 4. 2014, za čo mu ministerstvo vnútra vyfakturovalo 1 549 eur spolu za oba lety. Po inaugurácii budúci úradujúci prezident absolvoval ešte dva lety vlastným lietadlom už za účasti pridelenej dvojčlennej ochranky. Za zabezpečenie prepravy týchto osôb spoločnosť vlastniaca lietadlo vyfakturovala za jeden let zo dňa 3. 7. 2014 úradu 1 200 eur a dňa 13. 7. 2014 1 400 eur, to znamená 600 a 700 eur za letenku pre jedného člena ochranky. Ten rozdiel v cene vyplýva z rozdielnej dĺžky letu v závislosti od poveternostnej situácie.

  Jednoduchou matematikou sa dá vypočítať, že budúcemu prezidentovi ministerstvo vnútra vyfakturovalo cca 780 eur za jeden let. Naopak, za let súkromným lietadlom platilo ministerstvo vnútra letenky pre dve osoby v sume 1 300 eur. Teda z toho vyplýva, že ministerstvu vnútra sa viac oplatí voziť prezidenta vlastným lietadlom.

  Prezident od nástupu do funkcie nikdy nevyužil vládnu letku na let na dovolenku. Vždy s celou rodinou letel komerčnou linkou, letenku si hradil z vlastných prostriedkov, letenku pre členov ochranky platilo ministerstvo vnútra. Vzhľadom na medializáciu letov prezidenta od ministerstva vnútra 29. 4. 2015 požiadal vedúci kancelárie prezidenta riaditeľa Úradu pre ochranu ústavných činiteľov o zaslanie predpisu, ako má prezident postupovať pri svojej preprave, pričom bol úrad upozornený, že prezident je pripravený zabezpečiť si dopravu aj súkromnými dopravnými prostriedkami.

  Ak dovolíte, ja by som vám ten list prečítala. "Vážený pán riaditeľ Úradu pre ochranu ústavných činiteľov, oslovujem vás z poverenia prezidenta Slovenskej republiky," píše to pán Ján Šoth, vedúci kancelárie prezidenta. "Prezident si je vedomý toho, že ako najvyšší ústavný činiteľ musí akceptovať stratu súkromia a vždy bol a je pripravený plne spolupracovať s Úradom pre ochranu ústavných činiteľov. Prezident si uvedomuje, že štát vynakladá finančné prostriedky na jeho ochranu a prepravu, a preto má záujem, aby tieto prostriedky boli vynakladané efektívne, nespochybniteľne transparentne a v súlade so zákonmi alebo podzákonnými normami.

  Kancelária prezidenta nedisponuje v písomnej podobe žiadnym predpisom, ktorým by sa mohla pri ochrane a preprave prezidenta riadiť, preto vás chcem z poverenia prezidenta Slovenskej republiky požiadať o informácie, ktoré súvisia s dopravou a ochranou prezidenta. Chcem vám tlmočiť, že prezident Slovenskej republiky bol a je pripravený zabezpečiť si dopravu aj súkromnými dopravnými prostriedkami. O osobnú ochranu nemá jeho rodina záujem na Slovensku ani v zahraničí. Prezident Andrej Kiska by privítal, keby jeho súkromné cesty do zahraničia s rodinou neboli v režime ochrany, nezúčastňovali by sa ich príslušníci Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a zahraničné cesty by si mohol organizovať sám na vlastné náklady.

  Prezident si plne uvedomuje, že o jeho súkromnom pobyte v zahraničí musí byť informované Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktoré túto informáciu poskytuje krajine, ktorú prezident ide navštíviť. V tejto súvislosti ma prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska poveril, aby som vám položil niekoľko konkrétnych otázok, a chcel by som vás v jeho mene požiadať o konkrétne odpovede na každú otázku. Možno by zaujímali aj pána ministra.

  Môže prezident využívať na vlastné náklady súkromné dopravné prostriedky?

  Môže prezident riadiť súkromné motorové vozidlo, motorku, loď?

  Môže prezidentom poverená osoba riadiť dopravný prostriedok, v ktorom sa prepravuje prezident, osobný automobil, lietadlo, loď a tak ďalej?

  Môže prezident takéto súkromné dopravné prostriedky používať aj v prípade, ak v nich nie je miesto pre ochranku?

  Kto zabezpečuje a financuje prepravu prezidenta do a z miesta trvalého alebo prechodného bydliska?

  Kto zabezpečuje a financuje prepravu prezidenta na súkromnú cestu v rámci Slovenska?

  Kto zabezpečuje a financuje prepravu prezidenta na súkromnú cestu do zahraničia?

  Kto zabezpečuje a financuje prepravu prezidenta na kombinovanú súkromno-pracovnú leteckú cestu do zahraničia?

  Podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák osobne informoval prezidenta Andreja Kisku, aby kvôli vyťaženosti pilotov a lietadiel využíval na prepravu z miesta trvalého bydliska do Bratislavy lietadlá z letky ministerstva vnútra. Preto mi dovoľte v tejto súvislosti niekoľko otázok.

  Má prezident naďalej využívať letku ministerstva vnútra alebo má využívať lietadlá vlastnené súkromnými spoločnosťami?

  Ako má postupovať v prípade, ak v súkromnom lietadle nie je priestor pre ochranku?

  Ak je v súkromnom lietadle voľné miesto pre ochranku, kto preplatí náklady na prepravy ochranky?

  Súkromné cesty. Kto zabezpečuje a financuje prepravu prezidenta a jeho rodiny v jednom automobile v prípade súkromnej cesty do zahraničia?

  Kto zabezpečuje a financuje prepravu prezidenta na súkromnej dovolenke v zahraničí v prípade, ak prezident má záujem prepravovať sa v jednom automobile spolu so svojou rodinou?

  Kto zabezpečuje a financuje prepravu prezidenta na súkromnej dovolenke v zahraničí v prípade, ak sa prezident počas nej potrebuje prepraviť na oficiálne pracovné stretnutia?

  Môže si prezident sám na Slovensku na vlastnú prepravu prenajať automobil pre seba a svoju rodinu, aj keď v ňom nie je miesto pre ochranku?

  Môže si prezident sám v zahraničí na vlastné náklady prenajať automobil pre seba a svoju rodinu, aj keď v ňom nie je miesto pre ochranku?"

  S takýmto listom sa teda obrátil vedúci kancelárie prezidenta 29. apríla 2015 na riaditeľa Úradu pre ochranu ústavných činiteľov. Z tohto je absolútne zrejmé, že pán prezident mal mnoho pochybností ako zabezpečovať svoju prepravu a urobil podľa mňa všetko pre to, aby jednoducho tie jeho pochybnosti boli zažehnané, aby dostal od kompetentných odpoveď, podľa ktorej sa potom aj riadil.

  Došla mu odpoveď od Radovana Horvátha, riaditeľa Úradu pre ochranu ústavných činiteľov 23. júna 2015. "Vážený pán vedúci kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, úvodom by sme upozornili na skutočnosť, že v rámci tohto listu je možné sa vyjadriť len v rozsahu kompetencie nášho úradu a nemôžme komplexne prezentovať výklad zákonov Národnej rady Slovenskej republiky, uznesení vlády a iné medzinárodné právne akty vrátane diplomatickej a bezpečnostnej praxe iných štátov.

  Ochrana prezidenta predstavuje komplexný systém plánovania, koordinácie súčinnosti a samotnej realizácie, čo si vyžaduje úzku spoluprácu Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a príslušných zainteresovaných inštitúcií a osôb. Zároveň je potrebné vziať do úvahy, že podmienky a okolnosti pri zabezpečovaní ochrany prezidenta na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí sa líšia, a preto je nevyhnutné ich individuálne posudzovať."

  Nás by pravdepodobne, tu je veľa popísaného o doprave všeobecne na všetky tie otázky pána prezidenta, preprava automobilom, ale pravdepodobne nás najviac bude zaujímať tá letecká doprava. "Podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky Robert Kaliňák osobne informoval prezidenta Andreja Kisku, aby kvôli vyťaženosti pilotov a lietadiel využíval na prepravu z miesta trvalého bydliska do Bratislavy lietadlá z letky ministerstva vnútra, a preto mi dovoľte teda položiť tie otázky," to sa stále pýta prezident, či teda môže využívať letku ministerstva vnútra. Odpoveď. "V prípade potreby využitia leteckej formy prepravy prezidenta Slovenskej republiky úrad z hľadiska bezpečnosti môže len odporučiť," počúvajte, úrad mu odporučil, "využitie letky ministerstva vnútra pred prepravou civilnou linkou alebo súkromným lietadlom. Avšak nie je v kompetencii úradu určovať, v ktorých prípadoch a ako často má prezident Slovenskej republiky využívať lietadlá z letky ministerstva vnútra." Úrad mu vyslovene odporučil, aby letku ministerstva vnútra využíval a aby to uprednostnil pred inou leteckou prepravou.

  "V prípade, ak sa bude prezident Slovenskej republiky prepravovať v súkromnom lietadle, kde nie je miesto pre ochrancu, úlohou úradu je aj v takomto prípade zabezpečiť ochranu prezidenta aj prípadným nasadením zvýšeného počtu síl a prostriedkov. Úrad odporúča, aby pri leteckej preprave prezidenta bolo v danom lietadle miesto pre osobného ochrancu. Ak sa po vzájomnej dohode bude ochranka prepravovať v súkromnom lietadle spolu s prezidentom, tak náklady na prepravu ochranky preplatí ministerstvo vnútra."

  Od uvedeného listu nedošlo k žiadnej zmene. Neprišla žiadna požiadavka na zmenu prepravy prezidenta. Ministerstvo vnútra kúpilo štyri lietadlá, z ktorých ani jedno nespĺňa kapacitné požiadavky kancelárie prezidenta na oficiálne návštevy prezidenta, preto ich absolvuje starým TU-154M. Všetky lietadlá sú zbytočne luxusné, a preto majú malú kapacitu. Všetky sú do 34 osôb. Delegácia prezidenta má vždy viac členov. Prezident Českej republiky pán Zeman má k dispozícii aj malé moderné lietadlo Challenger CL 601 pre 19 osôb.

  Vládna letka a jej využívanie. Ak SMER-u, vládnej koalícii ide o to, zistiť, ako funguje vládna letka, minister vnútra by mal odpovedať na tieto otázky a podať správu o fungovaní letky. Minister vnútra by mal predložiť zoznam všetkých letov, všetkých dopravných prostriedkov vládnej letky za roky 2014, 2015, 2016 s podrobnosťami, kto, kedy a kam a s kým a prečo letel. Všetky informácie má podrobne vládna letka. Žiadosť o predloženie analýzy nákupu nových lietadiel a vrtuľníkov vládnej letky za desiatky miliónov eur.

  Dôvody nákupu všetkých lietadiel s kapacitou maximálne 34 osôb, to znamená, nevhodné pre delegáciu prezidenta. Prečo je to tak? Analýza nákupu vrtuľníka pre prepravu ústavných činiteľov so špecifikáciou len pre dobré počasie; nemá odmrazovanie a piloti nemajú kvalifikáciu pre IFR lietanie, lietanie za oblačnosti. V praxi, pokiaľ nie je ideálne počasie, nie je použiteľný. A je tu zopár otázok. Vrtuľník, áno. Koľko pilotov má vládna letka? Koľko majú piloti mesačne alebo ročne nalietaných hodín? Koľko hodín musia mať mesačne, ročne odlietaných, aby neprišli o licenciu pilota? Koľkokrát od roku 2014 letelo lietadlo vládnej letky len preto, aby mali piloti dostatok nalietaných hodín? Aký je priemerný počet pasažierov v lietadle vládnej letky?

  Prečo ministerstvo vnútra nekúpilo jedno efektívne malé lietadlo s kapacitou do 20 ľudí? Aký bol ročný plánovaný rozpočet vládnej letky pre roky 2014, 2015 a 2016 a koľko reálne stála prevádzka vládnej letky?

  Pán minister, vidím, že ste si nepísali tie otázky. Ak chcete, tak ja vám ich môžem dať k dispozícii a bola by som rada, keby ste sa ne pokúsili nám dať odpoveď v tomto pléne.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • V zmysle rokovacieho poriadku požiadal o slovo predseda Národnej rady, ktorému zároveň odovzdávam slovo. Ja som si to teraz overoval, v zmysle rokovacieho poriadku môže požiadať predseda Národnej rady kedykoľvek, čiže budeme pokračovať potom faktickými poznámkami.

 • Ruch v sále.

 • Dobre. Vážení poslanci a poslankyne, aj vysvetlím svoj dôvod, prečo som požiadal o slovo. Pretože ctím pravidlá rokovacieho poriadku aj tradíciu. Dovoľte, dovoľte...

 • Reakcie z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Tieto faktické poznámky sa zapíšu, samozrejme, a môžte sa hlásiť faktickými poznámkami na predsedu Národnej rady a potom sa bude pokračovať faktickými poznámkami na podpredsedníčku parlamentu.

 • A veľmi rád vysvetlím, prečo som vstúpil do tejto debaty. Pani podpredsedníčka Národnej rady, a chcel by som vyzvať, ste podpredsedníčka Národnej rady, nie ste hovorkyňa, ani tlmočníčka požiadavok prezidentskej kancelárie a požiadali ste o slovo a vstúpili do rozpravy spôsobom, kedy tlmočíte požiadavku prezidentskej kancelárie.

  Ja si myslím, že je veľmi dôležité, že v tejto sále zazneli veľmi vážne údaje a fakty, o ktoré sme si my, plénum Národnej rady, požiadali Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

 • Hluk v sále.

 • Som... Som, poprosím vás, aby sme, poprosím vás, aby ste rešpektovali (výkriky v sále) rokovací poriadok.

  V prvom rade došlo k zneužitiu svojej kompetencie a právomoci z pozície pani podpredsedníčky Národnej rady, ktorá tu rozprávala veci, ktoré by tu mala rozprávať prezidentská kancelária sama osobitne.

 • Reakcie v z pléna.

 • Musím, musím verejne teraz povedať, že po vypočutí pána ministra vnútra Slovenskej republiky som ostal v šoku. Ostal som v šoku, keď počúvam, a to hovorím teraz ako druhý ústavný činiteľ v tejto republike, že niekto nevie rozoznať niečo súkromné a štátne, že niekto nevie, že použiť lietadlo má svoje pravidlá, že na tom malom Slovensku lieta tristokrát za tak krátke obdobie a že si objednať lietadlo pre svojich blízkych z Popradu do Košíc, aby lietadlo prišlo z Bratislavy do Popradu, že na to majú byť nejaké poučky. Na toto netreba žiadne poučky. Na to treba elementárnu slušnosť a výchovu.

  Pretože ja som v pozícii predsedu Národnej rady, pracujem od pondelka nie do štvrtka, ale celý týždeň. V živote som nezobral svojho syna a blízkeho príbuzného na palubu lietadla a v živote by som si nedovolil pristaviť lietadlo. A napriek tomu, nech hovorí v tej sále kto chce, čo chce, som predseda Národnej rady, ktorý by takú pozíciu (reakcie z pléna) mohol takisto využiť a zneužiť.

  Preto by som chcel, aby v tejto sále Národnej rady sme sa bavili o veciach a rovnakom metri ku každému, pretože keď počúvam tie čísla a náklady voči štátnej kase, ktoré sa dosahujú celkovo k miliónu euro, to považujem za papalášske a nehospodárne nakladanie s majetkom štátu (potlesk), na ktoré netreba žiadne iné inštrukcie.

  Ak sa niekto rozhodol byť prezidentom Slovenskej republiky, má tomu prispôsobiť aj svoj osobný život. Má k dispozícii trvalý pobyt, má k dispozícii vilu, na rozdiel odo mňa, má tu vykonávať svoju prácu a neexistuje žiadne obhájenie toho, že si niekto lieta každý štvrtok, aby bol k dispozícii svojej rodine, vymýšľa si služobné cesty a takto nehospodárne nakladá s majetkom štátu.

  To vystupujem práve preto k tomu, lebo neexistuje rovnaká mierka na ústavných činiteľov ani z hľadiska médií, ani prístupu. Tristokrát letieť do Popradu a ešte letieť z Popradu do Košíc, na to treba veľkú odvahu a žalúdok.

  Ak tu zaznievajú otázky o tom, aké lietadlá by mali sme nakúpiť, ako by sme teda ich mali využívať, tak ja hovorím o elementárnej slušnosti a potrebe citu k štátnemu majetku. Toto je jasný príklad toho, že niekto sa správa papalášsky, že niekto si myslí, že tieto lietadlá za ťažké milióny boli nakúpené na to, aby plnili jeho privátne potreby.

  Vystupujem preto tak ostro, pretože som v šoku z tých čísel, ktoré som zaregistroval. Ja som v šoku, že si dovolí ústavný činiteľ v Slovenskej republike, a nie je prvým prezidentom v tejto republike, porovnajme množstvá letov ďalších prezidentov, nie je jediným prezidentom, ale neviem sa zbaviť dojmu, že je tým najsvätejším aj najvyvolenejším prezidentom. Toto nie je osobné. Toto je profesionálny prístup k tomu, že jednoducho...

  A môžte sa smiať, pán Matovič. Čo by ste robili so mnou vy osobne, keby som si len raz zobral svojho syna do lietadla do Popradu?

  Čo by ste robili na svojom Facebooku aj vy, pán Viskupič, keby Danko previezol svojho syna z Popradu do Košíc? Keby som si nezaplatil svoje letenky na fotbal a išiel privátom a platil ochranku?

  Pán prezident sa pýta, čo má robiť s ochrankou? Má ju platiť tak, ako to robím ja, keď si ich niekde beriem, lebo mi to zákon ustanovuje.

  Pán prezident sa pýta, že čo s umiestnením, že teda on vlastne šetrí peniaze štátu, pretože je to v poriadku. Áno, bude dostatočný priestor na diskusiu aj s ním, ale ja vystupujem teraz v sále v Národnej rade, ktorá je inštitúciou, kde sa má každý zodpovedať občanom, lebo všetci sme volení od, občanmi. A musím povedať, že som v šoku, že to nemôže ostať bez povšimnutia, keď sa niekto takto papalášsky správa. Keď sa niekto správa tak, že pracuje od pondelka do štvrtku a vymýšľa si služobné cesty na východe, aby mohol špeciálom na východ letieť.

  Toto musí skončiť. Toto musí skončiť, pretože tie lietadlá majú svoju životnosť. Tomu nepomôže symbolické rozdávanie 5-tisíc euro mesačne rodinám, keď tu niekto v prepočte rozlieta 360-tisíc a ďalšie sumy. A ja si už nebudem dávať servítky, pretože v politike vidím, že človek dostáva úder zľava a sprava a spravodlivosť neexistuje.

  Smejte sa mi do očí, pán Matovič a pán Viskupič, ale ešte raz sa pýtam: keby Danko previezol svojho syna do Varšavy s firmou, v ktorej by pracoval jeho syn a poklepkal stavbu, čo by ste so mnou robili? Čo by robil váš tento arogantný pohľad so mnou?! Čo?! Zosmiešňovali by ste to, urážali, žiadali by ste moje odvolanie. Keby som tristokrát to urobil, ukameňujete ma. Takže sa smejte ďalej, ale majte rovnaký meter na ústavných činiteľov.

  Ja to považujem za škodu, ktorá vznikla Slovenskej republike. Považujem to za bezdôvodné obohatenie, ktoré by mal mať prezident v majetkovom priznaní, lebo bol zvýhodnený používaním štátneho majetku, za ktorý neplatil. Nedovolí si to premiér (potlesk), nedovolí si to ani jeden ústavný činiteľ.

 • Doznievanie potlesku.

 • Pýtať sa dnes ministra vnútra, že čo má teda robiť, myslím si, že je dosť dlho vo funkcii na to, že má vedieť, čo má robiť. A v prvom rade by mal slúžiť ľuďom. Nehrať divadlo, nerozdávať symbolicky plat, ale konečne robiť to, aby naozaj spravodlivo a citlivo hájil záujmy nielen tých, ktorí ho volili, ale aj tých, ktorí ho nevolili, ale hlavne každého občana Slovenska. Je aj mojím prezidentom Slovenskej republiky. Nakladá aj s mojím majetkom.

  A myslím si, a teraz to poviem opakovane, že teda, ak by som bol ako on, tak od zajtra lietam do Šamorína vrtuľníkom. A povedzte mi, prečo by som nemohol?

  Pýtam sa, keď chcem ísť na Javorinu alebo chcem ísť na víkend do Tatier, môžem teda, pán minister, objednať si airbus alebo malé lietadlo a spokojne ísť do Popradu?

  A budete spokojní? Ľudia budú v kľude, lebo to sa môže. Teda ak áno, tak pravidlá pre všetkých rovnaké. Ak nie, tak potom sa všetci správajme zodpovedne k majetku štátu.

  Neviem, či pán prezident kúpil záclony do svojej kancelárie ako ja. Aj to bolo zosmiešňované. Môžem uviesť milión iných príkladov správania sa k ochranke, z ktorých sa môžte usmievať. Ja nelietam špeciálom na fotbal. Mňa môžte vidieť na obyčajnom letisku a ja sa starám o tých ochrankárov. Pretože som nešiel do tejto funkcie zneužívať svoje výhody, nešiel som tento štát okrádať v týchto veciach, ani v iných. A vyprosím si, aby ste takto zosmiešňovali argument, ktorý tu používam.

  A ešte raz hovorím, všetci hovoríte o hospodárnom nakladaní s majetkom štátu. Aký iný príklad, ako keď si v pondelok dá pristaviť lietadlo, štvrtok si odletí do Popradu, je príklad nehospodárneho nakladania s majetkom štátu?! A môže hovoriť, čo chce, ako chce. Tie pravidlá používania lietadiel sú jasné. To hovorím ako človek, ktorý má tak isto oprávnenie na používanie takýchto výhod. Letel som dvakrát vrtuľníkom, oslava SNP, raz pracovne na sever. Nevyužil som v rámci vnútroštátnej prepravy ani raz lietadlo na to, ani by ma to nenapadlo, aby som do Popradu papalášsky letel štátnym lietadlom. Bojím sa aj na tie sumy pozrieť.

  Ak sa to naozaj blíži k miliónu euro, tak ho vyzývam, pána prezidenta, aby to preplatil tomuto štátu.

  Vyzývam ho, aby toto buď uviedol v svojom majetkovom priznaní ako majetkovú výhodu, opakujem, alebo aby prestal s rozdávaním mzdy a začal šetriť na to, že raz to tomuto štátu zaplatí. A ja ako politik pre to urobím všetko.

  Ďakujem vám a verím, že budete spravodliví pre nás všetkých, nielen pre pána prezidenta. Ďakujem.

 • Potlesk v sále.

 • Takže na vystúpenie pána predsedu je jedenásť, procedurálne sa prihlásil pán poslanec Poliačik, trinásť, čiže dvanásť faktických poznámok. Poprosím technikov, aby ste mi vytlačili tento zoznam, nakoľko v zmysle rokovacieho poriadku požiadala o slovo pani...

 • Reakcia podpredsedníčky L. Ďuriš Nicholsonovej.

 • Takže procedurálny návrh, pán poslanec Poliačik.

 • Ďakujem. Dávam procedurálny návrh, pán predsedajúci, aby ste riadili schôdzu v zmysle rokovacieho poriadku a tým pádom nechali vždy najprv odoznieť faktické poznámky, ktoré sa viažu priamo k vystúpeniu rečníka, až potom púšťali buď predsedu parlamentu, alebo kohokoľvek iného, kto má nárok vystúpiť kedykoľvek. On o to môže totižto kedykoľvek požiadať, ale v rámci vášho vedenia schôdze musíte nechať najprv doznieť faktické poznámky.

  Predstavte si situáciu, že by teraz išiel minister, predseda parlamentu, podpredsedníčka parlamentu a máme tam zoradených päťdesiat faktických a nikto nevie koho, kto chce dávať faktickú na koho. Tak, prosím vás, nechajte fungovať.

  Ja viem, že bol nadupaný pán predseda, strašne chcel ísť rozprávať, ale nechajte tých dvadsať minút nech odoznejú faktické, nech tu v tom nemáme bordel.

 • Pán poslanec, ja si vyprosujem, aby ste ma poúčali, ako mám riadiť a viesť schôdzu. To viem najlepšie sám. Ja sa prísne riadim rokovacím poriadkom, kde je napísané, že predseda vlády, minister, predseda parlamentu a podpredsedovia parlamentu môžu vystúpiť kedykoľvek o to požiadajú. A ja som to umožnil. Čiže aj keď pani podpredsedníčka vystúpi a povie, že chce pred faktickými poznámkami, tak jej to umožním. Takže ja som postupoval v zmysle rokovacieho poriadku a poprosím vás, ak máte nejaký problém, tak kľudne to môžete riešiť na výbore, ale presne napíšte, ktorý paragraf a ktorý odsek som porušil.

  Procedurálny návrh, pán poslanec Jarjabek.

 • Ďakujem pekne. Už vlastne, pán podpredseda, ste odpovedali na to, čo som chcel povedať ja. V tom rokovacom poriadku je to napísané takto, ako to je, čiže nikto neporušil rokovací poriadok.

  Prosím vás pekne, pozrite sa na to! Mali sme možnosť pri novom rokovacom poriadku si to všimnúť a všetci sme na to zabudli, že tento (reakcia z pléna), že... Nie ako, no. Všetci sme o tom vedeli preto, lebo takýto prípad už sa raz stal, sme ho tuná riešili. Všetci sme na to zabudli,. Priznajme si to, že v rokovacom poriadku sme tento problém mohli riešiť, ale neriešili sme ho. Tak ako v tejto chvíli nehádžme vinu a špinu takýmto spôsobom na seba a už vôbec nie na podpredsedu Národnej rady.

  Ďakujem pekne.

 • Procedurálny návrh, pán poslanec Vašečka.

 • Ďakujem veľmi pekne. V prípade, že je to tak, ako hovoríte, aj keď pochybujem, tak chcem dať návrh predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, aby si vzal príklad z podpredsedníčky Národnej rady Slovenskej republiky a skúsil postupovať v súlade s logikou, v súlade s logikou a požiadal o slovo, až keď doznejú faktické poznámky. Lebo naozaj z toho bude guláš. O to mi ide. Ďakujem.

 • A teraz ten procedurálny návrh, pán poslanec? Čiže toto bolo všetko? Dobre, ďakujem. Čiže dvanásť faktických poznámok.

  Nech sa páči, pán poslanec Vašečka.

 • Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda vo svojom vystúpení použil slovo, ktoré s obľubou používa pán poslanec Číž, elementárna slušnosť. Ja chcem povedať jednu vec. V žiadnom prípade nie som za žiadne utajovanie informácií alebo obhajovanie kohokoľvek, padni, komu padni. Ja som hlasoval za to, aby táto informácia prišla do parlamentu, na rozdiel od vás, ktorí úplne bežne kryjete a nedovolíte, aby takéto správy do parlamentu išli. Takže ste to vy, ktorí kryjete. Toto ste akurát zneužili. My s tým nemáme problém.

  Elementárna slušnosť? Ja som nevidel od pána ministra Kaliňáka tak úbohé vystúpenie, k akému sa prepožičal teraz.

  Pán predseda Danko, takisto, teda úroveň nič moc. Viete, čo je slušnosť? Ak teda máte s tým problém, tak ste mali súkromne oznámiť prezidentovi, že milý pán prezident, takto nie, nejakým listom. Naopak, dopočuli sme sa vo vystúpení pani predsedníčky, že odporúčanie (výkriky v sále)... Poprosím vás, mlčte!

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Hrnčiar Andrej, podpredseda NR SR

  Poprosím, kľud v rokovacej sále, páni poslanci.

 • Namiesto toho dostal odporúčanie, že treba využívať tie lietadlá, lebo sú málo nalietané hodiny, piloti a tak ďalej, ako sme počuli.

  Ďalšia vec, elementárna slušnosť. Pán prezident je v Izraeli, takže výborný, výborný čas teraz to preberať.

  Chcem povedať jednu vec, že toto nebolo nič štátnického. Toto bolo naozaj úbohé politikárčenie. A prečo? No myslím si, lebo ste zúfalí z toho, že vaše preferencie klesajú a že nemôžte prezidenta zložiť politicky a už vôbec nie štátnicky, tak používate takéto spôsoby. Vidím v tom politickú závisť, politickú pomstu a dokonca aj nejakú hrozbu. Pozor, pozor, pán prezident, keď si budeš dovoliť otvárať ústa a kritizovať nás, tak ťa takto budeme očierňovať a takto opľúvať v parlamente. Ja si myslím, že na to funguje nie elementárna slušnosť, ale toto je hanba.

 • Pani podpredsedníčka Nicholsonová.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, poslankyňa NR SR

  Pán predseda parlamentu, ja teraz vo faktickej budem reagovať naozaj iba krátko, lebo som sa hneď po vás prihlásila opäť do rozpravy. Ale chcem vám povedať jedno, že nebudem ja hodnotiť úroveň vášho vystúpenia. To nech si zhodnotia ľudia, ktorí to jednoznačne pozerajú, lebo už mi chodia reakcie na vaše vystúpenie. Ja môžem v pléne ako poslankyňa, nielen ako podpredsedníčka parlamentu, ale ako poslankyňa vystúpiť s čím chcem. S čímkoľvek sa ja stotožňujem. Aj o tom je demokracia. A, pán predseda, tento parlament nie je vaša firma a vy nie ste môj nadriadený. (Potlesk)

 • Tuto pán predseda parlamentu, alias kapitán, tu hovoril o elementárnej slušnosti. Elementárna slušnosť a tradícia v tomto parlamente bola, že nikto takto papalášsky nezneužije svoje postavenie a nedovolí, aby zbehli faktické pripomienky k predošlému predrečníkovi. Keď tu tento istý kapitán kritizoval papalášstvo a to slovo spomenul možno 10-krát, tak presne toto je prejavom papalášstva, kedy si niekto myslí, že tým, že získal moc, má automaticky aj pravdu. Jednoducho, pán kapitán, nemáš ju.

  A prejavom papalášstva je aj to, keď si predseda Národnej rady zorganizuje tu večeru, kde zaplatí 600 eur za úplne obyčajnú večeru na jednu osobu. Prejavom papalášstva je aj to, keď si predseda Národnej rady v rokovacom poriadku nadelí neobmedzený čas a opozičným poslancom nadelí obmedzený čas, maximálne 20 minút. Prejavom papalášstva je to, keď si predseda parlamentu vybaví u svojho ministra obrany kapitánske výložky bez toho, aby mal na to akýkoľvek nárok. Prejavom papalášstva je to, keď kapitán Andrej Danko každé jedno ráno chodí s autom ústavu pre ochranu ústavných činiteľov so sirénou a predbieha celú radu poctivo čakajúcich ľudí v zápche (reakcie z pléna). Toto je papalášstvo. A to, čo tu bolo, to bolo úbohé a to bol návrat Mečiarových metód.

 • Výkriky v sále.

 • Poprosím, kľud v rokovacej sále.

 • Môžem? Ďakujem veľmi pekne a pokračoval by som v tom, o čom hovoril predrečník, a na severe je veľa snehu a za to môže pán predseda Národnej rady Danko.

  Takže keby ste boli takí láskaví, vráťme sa k meritu vecí! A ja by som chcel reagovať, na, čo povedal pán predseda, to, čo povedal pán predseda Národnej rady.

  Dámy a páni, 454 letov, súkromných a služobných, je naozaj veľa. Vráťme sa k meritu veci! Čo je súkromné, to je súkromné, čo je služobné, to je služobné. Platí to pre každého z nás a platí to aj pre prezidenta Slovenskej republiky. Pre každého z nás. Zneužívať služobné veci na súkromné účely, jednoducho, keď hovoríme o tej morálke, sa nepatrí. To sa zdôvodniť nedá. To je jedna vec.

  Na jednej strane my tuna šetríme papier. Vaše tajomníčky, vaše sekretárky ho musia tuto počítať, rátať, aby nebol zneužitý na súkromné účely, a tuná jednoducho sa blíži čosi k nejakej miliónovej sekere. Veď, veď to je hrozné! To je aj nedôstojné vôbec, aby takýmto spôsobom sme sa o prezidentovi v zmysle takýchto podozrení bavili.

  Tak to nech si pán prezident láskavo uvedomí, nech svoj plat radšej nerozdáva nikomu a nech si to nekompenzuje takýmto spôsobom, že sa o tomto musíme takto nedôstojne baviť. Mňa to skutočne nesmierne mrzí a ja sa za to skutočne, v prenesenom slova zmysle, za pána prezidenta hanbím.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem. Pán predseda parlamentu nám tu káže o elementárnej slušnosti, ale nemá ani toľko slušnosti, aby nechal dobehnúť faktické poznámky svojej kolegyne Lucie Nicholsonovej. Ja chápem, že toto je veľmi dobrá téma na prekrytie rôznych káuz, ktoré vládna koalícia má, napríklad to, že pán Kaliňák je stále ministrom vnútra, pán Fico stále býva u pána Bašternáka, hoci sľúbil, že sa vysťahuje, a tak ďalej, a tak ďalej.

  Pán Danko si tu už tradične rieši svoje osobné spory, najprv s kolegom poslancom Matovičom, potom s horalkami, so žltými vlakmi, s tričkami a teraz s pánom prezidentom, za to, že pán prezident nechce vymenovať nejakých ústavných sudcov. Osobné (reakcie z pléna), osobné spory patria do osobného života, tu, tu, tu ak chcete niečo riešiť, tak vždy by ste mali riešiť v prospech občanov.

  Keď sa bavíme o papalášizme, podľa mňa najväčším prejavom papalášizmu, viete, čo je? Je to, keď pán Hrnko sa tu sťažuje, že ho prenasleduje polícia pána, túto pána Kaliňáka, pána ministra, že dostal neoprávnene pokutu, a dokonca chce zrušiť priestupkovú imunitu poslancov len kvôli tomu, že pán poslanec dostal pokutu od pánov policajtov, a tu nám vyplakáva na tlačovkách. To je papalášizmus. Papalášizmus je aj to, keď pána Danka trápi (reakcie z pléna), keď pána Danka trápi hlavne to, odkiaľ unikli tie informácie o jeho kapitánskych výložkách, že z okresného úradu pána ministra, zase tuto pána ministra Kaliňáka, hlavne to ho trápi. Nie to, že či dostal tie kapitánske výložky zaslúžene, alebo nezaslúžene. Čiže keď sa bavíme, čo je papalášizmus, tak toto je papalášizmus.

 • Vážený pán predseda, máte úplnú pravdu, správa, ktorá bola predložená ministrom vnútra, je šokujúca.

  Bolo verejným tajomstvom, že pán prezident využíva letku ministerstva vnútra na súkromné lety, ale asi nikto z nás nepoznal túto realitu. Realita je, 400 súkromných letov, pardon, takmer 400 súkromných letov za takmer milión eur. Toto je podstata. Všimnite si, že opoziční poslanci budú hovoriť o všetkom inom, len nie o tomto. Prezidentská kancelária prostredníctvom svojej novej hovorkyne pani Nicholsonovej vydala, síce veľmi dlhé, trochu panické stanovisko, ale mimo témy. A jednoducho, ak tu opoziční poslanci hovoria o slušnosti, tak musím povedať, že využívanie letky prezidentom na súkromné účely je naozaj minimálne neslušné. Ešte viac v kontexte, že každý mesiac populisticky rozdáva svoj prezidentský plat a široko to medializuje.

  Neviem si predstaviť, že by toto urobil predseda vlády Robert Fico alebo ktorýkoľvek člen vládnej koalície. Neviem si predstaviť, čo by sa s nami dialo. Tento dvojaký meter, nielen opozície, ale musím povedať aj väčšiny médií, je tu tak nastavený a, bohužiaľ, budeme musieť sa s tým zmieriť.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady Andrej Danko, mohli ste byť prvým medzi rovnými, ale vy ukazujete, ako táto Národná rada patrí, ako keby patrila vám. Za prvé, musím povedať, že mali ste zabezpečiť, aby informácia, ktorú predniesol alebo odôvodnil minister vnútra, mala byť prístupná aj v písomnej podobe na internete. Zatiaľ ju nemáme. Odzneli nejaké čísla, ja si to nemôžem verifikovať, lebo len odzneli. A tie čísla by mali tu byť. Keď ste chceli z vládnej koalície pozrieť na využívanie vládnej letky, teda prepravy ústavných činiteľov, tak ja by som vás chcel poprosiť, rovnako zadajte úlohu pre ministra vnútra, aby doplnil využívanie aj osobných motorových vozidiel ústavnými činiteľmi, koľko kilometrov kto najazdil, koľko na súkromné účely, pretože to je tá istá kategória. Vy chcete nájsť nepriateľa. Mali ste moslimov, potom ste otvorili Cigánov, Rómov pardon, potom. Maďarov nemôžte, lebo Béla Bugár sedí vedľa vás, tak hľadáte ďalšieho nepriateľa, prezidenta.

  Pán predseda, vládna koalícia, ja by som vás chcel poprosiť, keď, tak rovným metrom. A k tomu, oslovovať kolegyňu Nicholsonovú, že prečíta akúkoľvek obhajobu na pána prezidenta, je nemiestne. Nemiestne preto, lebo ste dnes odmietli procedurálny návrh, ktorým sme chceli tento návrh posunúť do obdobia, keď tu pán prezident bude. Takže je to na vás, je to kvôli vám, pretože ste zámerne dali rokovanie na dnes.

 • Ďakujem pekne. Je naozaj čarovné, ako funguje marketing Andreja Kisku. On naozaj rozdá 5-tisíc euro svojho platu za mesiac a potom prefičí 30-tisíc na letenkách za svojou rodinkou.

  Toto je naozaj taký papalášizmus, ale tak dobre marketingovo spracovaný, že naozaj klobúk dole, lebo neexistuje v dejinách, nieže Slovenska, ale sveta, takýto druh papalášizmu. Ja som si schválne pozrel, ktorí z diktátorov niekde v Afrike, v Ázii využívali lietadlá na cestu domov z práce. Nikto, ani Kim Chon Ung také niečo neurobí. Dokonca ani Turkmenbaši, to si pamätám. Turkmenbaši, to bol diktátor v Turkmenistane, ktorý si nechal postaviť pozlátenú sochu. Všetci sa mu klaňali, ale aj on chodil domov autom a nie štátnym lietadlom. Preboha! Pán Kiska sa správa ako náš "Slovákbaši". Je horší než Turkmenbaši. Nedokáže ani ísť ako bežný človek autom. Preboha, do Popradu?! Do Popradu potrebuje ísť lietadlom, štátnym lietadlom?! Ľudia na Slovensku, ktorí zarábajú 500 – 600 eur, dneska počúvajú, že prezident Slovenskej republiky, jemu sa bridí chodiť vlakom, jemu sa bridí chodiť lietadlom. On potrebuje štátnym lietadlom. A daňoví poplatníci, tí, ktorí zarábajú tých 500 – 600 euro, mu to preplácajú. A toto je v poriadku. Toto je podľa opozície v poriadku.

  Viete, páni kolegovia, mne už nie je zle len z pána prezidenta, mne už je tak trošku zle aj z vás.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, všimnite si, že ani jedna faktická pripomienka opozície týkajúca sa vášho vysvetlenia, vystúpenia sa nedotkla faktografie, ktorá bola predložená. Všimnite si, ani jedna pripomienka faktická na vaše vystúpenie nehovorila o čísle 312 súkromných letov zo 454 letov, ani jedna pripomienka sa nevenovala tomu, že k tomu treba prirátať 63 súkromných letov v roku 2014, že 70 % všetkých letov, boli lety súkromné.

  Myslím si, že v histórii novodobého Slovenska nenájdeme žiaden obdobný prípad a za absolútnu absurditu považujem, že sa využívalo lietadlo, ktoré priletelo z Bratislavy do Popradu na to, aby letelo z Popradu do Košíc, vrátilo sa späť a potom opäť prázdne letelo do Bratislavy. Z Popradu do Košíc sa dostanete, keďže je diaľničná sieť plná, okrem časti Prešova, za hodinku, za hodinku a niečo. A s lietadlom musí priletieť z Bratislavy, z Popradu letí do Košíc a späť, aby sa potom znova prázdne vrátilo do Bratislavy.

  Tak ja chápem, prečo na vaše vystúpenie nepadla ani jedna faktická pripomienka zo strany opozície hovoriaca a venujúca sa týmto faktom, lebo na to jednoducho nie je vysvetlenie. Neexistuje vysvetlenie na let z Popradu do Košíc a späť a neexistuje vysvetlenie na súkromné lety medzi Bratislavou a Popradom v počte 312-krát zo 454 letov.

  Ďakujem pekne.

 • Ja neviem rátať jeho lety, ale chcem upozorniť a naozaj aj pána predsedu Danku, aj vy ste, pán predseda, ústavný činiteľ, ale celkom iného druhu, pretože pán prezident je inštitút, kde v osobe bol priamo zvolený, tak ako my všetci. Čiže celá Národná rada verzus voľba prezidenta je tá istá voľba občanov. Požíva rešpekt a vy sa usilujete ako iný ústavný činiteľ ten rešpekt znížiť. Znížiť obvinením z niečoho, čo nie je žiaden trestný čin, neporušil ústavu, chodí do práce a z práce, pretože je to ústavný činiteľ, ktorý si neprenajal u Bašternáka superbyt, aby mal blízko, ale žije v regióne, žije v regióne, kde sa narodil, kde má rodinu. A možno v budúcnosti, keďže Slovenská republika neponúka svojim prezidentom prezidentské sídlo, tak budeme mať prezidentov naozaj, ktorí nebudú chcieť žiť v papalášskych bytoch v Bratislave, ale budú chcieť žiť v regióne medzi ľuďmi.

  Keďže mu jeho funkcia naozaj neumožňuje mať ktovie aké súkromie a jeho pohyb vlastne vo verejnom priestore podlieha reglementácii, nemôže si dovoliť robiť čo chce, je to celkom iná situácia. A vy by ste to ako ústavný činiteľ mali vedieť a neusilovať sa vrátiť nás do čias, keď bol konflikt medzi vládnucou mocou a prezidentom. Nechceme natáčať ďalší film Únos (reakcie z pléna) o pánovi prezidentovi Kiskovi.

 • Pán predseda, to je téma, to je mäso, však? Tuto Tomáš, Blaha reagujú na vás. Ešteže máte, ešteže máte Rašiho, ktorý aspoň doplní do toho vášho prejavu, o aké čísla, o čom sa tu vlastne bavíme. A myslím si, že ak vy ste niekedy mali na mysli silu a vážnosť tohoto štátu, tak po tomto prejave nepotrebujete žiadne facebooky ani Viskupiča, ani Matoviča. Zhodili ste sa sám. Totižto ja by som chcel vedieť a žiadam o to alebo prosím ministra vnútra, aby povedal, čo nás stojíte vy, čo nás stojí on sám, čo nás stojí premiér Fico, čo nás stojí pán Tomáš, pretože keď túto tému otvoríte, tak ľudia budú naveky a vždy frflať, lebo nás vy stojíte veľa, čo sa týka peňazí, a ešte viacej nás stojíte s tým, čo robíte s váhou prezidentského úradu, čo robíte s váhou Národnej rady. A žiadne peniaze totižto toto nevedia zaplatiť. Na poste predsedu Národnej rady máme človeka, ktorý opakovane dokazuje, že tam je omylom.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Ja som trošku prekvapený z reakcie mojich opozičných kolegov. Zopakujem len tú sumu – 789 525 eur. Ani v jednom vyjadrení nebol ani len náznak niečoho, čo by som pochopil ako aspoň trošku, že by sa mal pán prezident červenať. Keby predseda Národnej rady raz využil lietadlo na súkromné účely, na druhý deň by sa tu zbierali podpisy a bol by odvolávaný. To je fakt. Takže zopakujme si – 789 525 eur boli použité na súkromné cesty pána prezidenta.

 • Poprosím o reakciu pána predsedu Danka.

 • Ďakujem. Nedá mi možno nezačať takou vecou a poviem to v sále, že keď ma niekto oslovuje pán kapitán a má podvodom modrú knižku od toho istého lekára (potlesk), od toho istého lekára, ako má pán Viskupič, tak mi je na usmiatie, lebo ja som si tú vojnu odkrútil a ja viem, aké to je ťažké. Ja som nebol podvodníček a nevymýšľal som si choroby.

  Žiaden maják ráno nepoužívam. A, pán Matovič, ja som vám nepovedal, že ste chudák a že mi to vrátite a že jednoducho sa mi budete zase vyhrážať, ako mi zničíte život. Áno, zasiahol ste mi veľa vecí do života, ale mne ste ukradnutý. Takže je mi vás oboch ľúto, že máte také diagnózy, že ste dostali modré knižky. Ja som celkom hrdý, že som bol na vojne (smiech v sále).

  Po druhé...

 • Výkriky v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Poprosím, poprosím vás, kľud v rokovacej sále.

 • Pán poslanec Viskupič, upokojte sa!

 • ... vy dvaja to máte klamstvom. Po druhé, poprosím vás (poslanec I. Matovič sa postavil tvárou v tvár pred predsedu NR SR), poprosím vás, aby ste boli naozaj féroví vo veciach. Ja nestojím tento štát, určite nie toľko, ako stojí...

 • Poslanec I. Matovič stojí tvárou v tvár pred predsedom NR SR.

 • Smiech a ruch v sále.

 • Nie, chcem ti povedať, že si idiot.

 • Ruch v sále.

 • Pán poslanec Matovič, poprosím vás, správajte sa ako slušný človek. Pán Matovič, ukľudnite sa a nenadávajte. Poprosím vás, nenadávajte v rokovacej sále.

 • Nechajte ma doh... Štefan, v kľude, v kľude (reakcia rečníka na snahu poslanca Š. Zelníka odtisnúť kolegu I. Matoviča). Štefan (rečník upokojujúco odtláča poslanca Š. Zelníka).

 • Pán Matovič, ukľudnite sa a nenadávajte. Poprosím vás, nenadávajte v rokovacej sále.

 • Ja vás poprosím, naozaj aby ste sa pozreli do zrkadla skôr, než vypúšťate veci a klamstvá, z ktorých ste sa naučili v politike žiť so svojimi štyrmi ľuďmi v strane. Ja verím, že také strany ako vy zmiznú z politickej scény. A keď nie, ja odídem z politiky dobrovoľne.

  Prajem vám pekný deň.

 • Procedurálny návrh, pani poslankyňa Remišová.

 • Ruch v sále.

 • Pán poslanec Viskupič, pán poslanec Viskupič, poprosím vás, upokojte sa. Upokojte sa!

  Pán poslanec, pán poslanec Matovič, upokojte sa! Pán poslanec, upokojte sa! Pán poslanec, upokojte sa!

  Prosím vás, zapnite ešte raz pani poslankyňu Remišovú s procedurálnym návrhom.

 • Pán predsedajúci, žiadam, aby ste zabezpečovali férovo v rokovacej sále poriadok, pretože neustále okrikujete len opozičných poslancov. Vaši koaliční poslanci tu celý čas bučali, vykrikovali, smiali sa. Takže prosím vás...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pani poslankyňa, povedzte mi procedurálny návrh.

 • ... prosím vás, aby ste zabezpečili férovo poriadok tak pre opozičných...

 • Pani poslankyňa Remišová, žiaľ...

 • Nikto z koaličných poslancov tu nepoužíva vulgárne slová a nehovorí, že je niekto idiot. Žiaľ, robia to iba opoziční poslanci...

 • Pán Hrnčiar, skáčete mi do reči. Ja som svoj procedurálny návrh, ja som svoj procedurálny návrh ešte nedokončila...

 • Nepredniesli ste žiadny, nepredniesli ste žiadny procedurálny návrh.

  Prosím vás, vypnite pani poslankyňu Remišovú!

  Nech sa páči, pán poslanec Vašečka, procedurálny návrh. A poprosím vás dodržiavať rokovací poriadok, poprosím vás o procedurálny návrh.

 • Mám procedurálny návrh ako predseda poslaneckého klubu OĽANO. Dvoch našich poslancov ste urazili. Jedna vec je povedať o niekom, že je idiot, druhá vec je správať sa ako idiot. Ja osobne, teraz hovorím za seba, by som sa cítil ako úplne chudák, ak by som sa vyjadroval...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Prosím vás, vypnite pána poslanca Vašečku, keď nepredniesol žiadny procedurálny návrh a navyše mi to nedal písomne. Budeme tu dodržiavať rokovací poriadok, lebo naozaj to už presahuje úroveň.

  Takže budeme pokračovať. Nech sa páči, procedurálny návrh poslanec Matovič.

 • Pán predsedajúci, dávam procedurálny návrh, aby Národná rada oficiálne objednala psychiatrické vyšetrenia predsedu Národnej rady, lebo myslím si, že človek, ktorý má takúto diagnózu, by nemal viesť najvyšší zákonodarný orgán.

 • Pani poslankyňa Remišová s procedurálnym návrhom.

 • Pán predsedajúci, procedurálne návrhy písomne sa dávajú aj po prednesení procedurálneho návrhu.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Áno, ale vy ste žiadny procedurálny návrh nepredniesli.

 • Môj procedurálny návrh je, žiadam, aby ste zabezpečili férovo poriadok tak pre koaličných, aj pre opozičných poslancov a nevypínali mikrofóny len opozičným poslancom. Ďakujem.

 • Dávam procedurálny návrh, vážený predsedajúci schôdze, aby ste zabezpečili aspoň elementárnu ochranu osobností, ktoré sa nachádzajú v tejto sále.

  Uvediem odôvodnenie. Ak niekto má pocit, že toto plénum, najvyššie politické plénum tohto štátu má ambíciu sa zaoberať asi najsúkromnejšími informáciami, ktoré existujú, a to je zdravie, a nemá ani pred týmto úctu, tak by ste mu, vážený pán predsedajúci, mali odňať slovo. To, že to robí predseda parlamentu, je o to väčšia hanba. Ďakujem.

 • Budeme pokračovať faktickými poznámkami na vystúpenie podpredsedníčky Národnej rady, pani podpredsedníčky Nicholsonovej. Faktická poznámka, pán poslanec Matovič.

  Nech sa páči, pán poslanec Matovič. Takže pán poslanec Matovič.

 • Čiže pre všetkých, keďže tu máme papaláša, kapitána Andreja Danka a predbehol ostatných, predbehol faktické poznámky, tak teraz vlastne reagujem na podpredsedníčku Národnej rady Luciu Nicholsonovú, tak isto všetci ostatní za mnou budú reagovať, aby sme sa teda vrátili v čase.

  Lucia, ďakujem pekne, že si prečítala stanovisko aj prezidentskej kancelárie. Došlo mi v podstate to isté stanovisko. A ak by som ho stručne zhrnul: Jeden skorumpovaný minister vnútra Robert Kaliňák, ktorý od daňového podvodníka Bašternáka zobral úplatok 600-tisíc eur tým, že od neho odkúpil lacnejšie firmu, nahovoril prezidenta Kisku, aby lietal vládnym lietadlom s argumentáciou, že vlastne inak on musí to lietadlo ponúkať školám, aby si urobili výlet alebo let nad Slovenskom. Andrej Kiska podľa tohto postupoval. Po roku ho zrazu ten istý minister skorumpovaný tuná v Národnej rade kritizoval, že on lieta s vládnym lietadlom. Pán prezident požiadal šéfa úradu pre ochranu ústavných činiteľov, aby teda zaujali k tomu stanovisko a povedali mu, či lietať môže alebo nemôže. Tento úrad odpovedal až po dvoch mesiacoch, prezidentovi, podotýkam, kde mu odpovedali, že áno, odporúčajú mu, aby vždy využíval na súkromné aj verejné účely, vždy vládne lietadlo. Po troch rokoch, ako je pán prezident v úrade, zrazu títo ľudia, ktorým dramaticky klesajú preferencie a obľúbenosť u svojich voličov, zistili, že tu je nejaká veľká hrozba, lebo možno prezident Kiska, keď vstúpi do reálnej politiky, ich sen sa dosníva a skončia všetci pekne na čele so skorumpovaným ministrom vnútra a Robertom Ficom v base. Tak si vymysleli, že vlastne ho natrú za to, na čo ho nahovorili. Je to obludné, obskúrne. A môžete sa, pán minister skorumpovaný, hanbiť.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Pani podpredsedníčka, čudujem sa vám, že práve vy, hocikto iný, keby zobral funkciu hovorcu prezidentskej kancelárie, by som to bral, ale že ste to práve vy urobili, tak tomu sa veľmi čudujem. Pretože si pamätáme, nie sme takí zábudliví, že práve vy ste tu hovorili o tom, ako nebudete používať automobil, ako budete sa dopravovať do práce svojím dopravným prostriedkom. Myslím, že to bol bicykel. Ale vy, ktorá ste prišli s takýmto nápadom, vy tu vlastne obhajujete papalášstvo. Papalášstvo najvyššieho zrna, pretože pán Kiska nie je prvý prezident, ktorý by objavoval, ako sa to má robiť. Je minimálne štvrtý, pre niektorých piaty, ale bol tu aj jeden prezident, ktorý býval omnoho ďalej ako pán Kiska, a ten nechodil lietadlom. Ten pravidelne sadal tu na stanici do vlaku a v Košiciach po piatich hodinách vystúpil a dokonca sa s tým chválil, že takýmto spôsobom, že predsa nebude ťahať autom do Košíc, keď je tu vlak, ktorý je platený zo štátneho rozpočtu a aj tak ide. Takže takto sa správajú prezidenti.

  Ale, viete, ak niekto vyrastal v papalášskej rodine, komunistickej papalášskej rodine, ktorá tam terorizovala občanov dookola za to, že chodili do kostola, tak si myslí, že sa tak môže správať aj v demokracii. Ale tak to nejde. V demokracii by sa mal každý správať demokraticky a vážiť si ľudí iných.

  A ešte jednu vec. Normálni ľudia chodia do práce v pondelok až do piatka a nie v pondelok podvečer a štvrtok podvečer odchádzajú z roboty. Takýmto spôsobom sa práca nevykonáva.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Mne sa naozaj páči hlavne ten argument, že prezident Kiska lieta domov za rodinkou štátnym lietadlom iba kvôli pilotom. Iba kvôli tomu, aby mali nalietaných dosť kilometrov. On je taká čistá duša, že on chce tým pilotom tak pomáhať, že 319-krát ide do toho Popradu len kvôli tým pilotom. Ja si myslím, že to je svätec. Mal by byť podľa mňa vyhlásený za patróna pilotov, patróna letectva, lebo toľko, čo on spravil pre pilotov, to hádam nespravil nikto na celom svete. Matka Tereza sa môže schovať (smiech v sále). Andrej Kiska je svätec, svätý Andrej, patrón pilotov.

  Viete, toto nám hovorí opozícia, takto úboho obhajuje Kisku opozícia. Ja naozaj nemám slov, čo robí pani kolegyňa Nicholsonová. To ako vážne idete obhajovať takéto papalášstvo? Teraz robíte vizitku nie pánovi vášmu šéfovi ako hovorkyňa, ale robíte vizitku SaS, SaS. SaS tu podporuje jedno vulgárne papalášstvo.

  Viete, dokonca ešte aj Sulík, keď bol predseda parlamentu a išiel ochutnávať molekulárnu kuchyňu do Salzburgu, tak išiel triskáčom, ale ktorý bol súkromný. On nezneužil štátnu letku. Dokonca ešte aj ten Sulík mal toľko chochmesu, aby nezneužíval peniaze daňových poplatníkov.

  Ale Kiska?! Nie! Veľký pán. Veľký pán. Kde by on chodil vlakom?! Kde by on chodil autom?! Kde by vôbec využíval vlastné lietadlo, keď je multimilionár a môže?!

  Viete, ja mám taký pocit, že pani Nicholsonová by bola schopná v tejto chvíli obhájiť ešte aj cisára Nera, ktorý vyhlásil alebo vymenoval koňa za senátora. A keď raz pán Kiska vymenuje koňa za svojho poradcu, tak to bude pani Nicholsonová obhajovať. Verte tomu!

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Budaj. Nie je prítomný. Pán poslanec Raši.

 • Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka, ja úplne rozumiem vášmu vystúpeniu, pretože, zopakujem to, čo tu už odznelo, tie čísla sa nedajú obhájiť inak ako množstvom protiotázok, pretože tie čísla hovoria za všetko.

  Keď si vezmeme počet letov ústavných činiteľov, ktoré tu prečítal pán minister Kaliňák, tak celkové číslo je 881, sú to lety prezidenta, predsedu vlády, predsedu Národnej rady a ostatných činiteľov. A z týchto letov bolo 319 použité na súkromné účely pánom prezidentom.

  Chápem, že vo vystúpení kladiete otázky, kladiete množstvo otázok, ktoré poslala prezidentská kancelária, lebo 319 súkromných letov z Bratislavy do Popradu a z Popradu do Košíc, opakujem, z Popradu do Košíc, sa nedá nijako vysvetliť a nijako obhájiť.

  A na poznámku, že bol pán prezident požiadaný ministrom vnútra, áno, aby využíval lietadlo na služobné lety. Ja si myslím, že keď 881 letov, keby sa odrátalo 319 letov, tak 562 letov je dobré číslo na využívanie tohto lietadla a určite toto lietadlo nie je využívané iba pre ústavných činiteľov, ale zrejme aj na iné pracovné účely.

  Čiže argument, že minister vnútra požiadal prezidenta, aby ho využíval na súkromné účely, nie je pravdivý a nikde nie je napísaný ani nijako dokázateľný, lebo je to hlúposť. Každý ústavný činiteľ má využívať lietadlo iba na svoje pracovné cesty, nie je jediný dôvod chodiť lietadlom na súkromné cesty a neexistuje dôvod letieť lietadlom z Popradu do Košíc a späť, do kelu, keď lietadlo musí preletieť ešte k tomu z Bratislavy prázdne.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. Pani kolegyňa, musím povedať, že ja kvitujem to, že ste ten list pána prezidenta alebo kancelárie prezidenta k ministrovi vnútra prečítali, povedali, pretože na pôde Národnej rady v čase, keď prezident nie je doma, kto iný by mohol vystúpiť a povedať, že ako sa informovalo? Sám viem, že neexistujú žiadne pravidlá. Keď sa chceme baviť o preprave ústavných činiteľov, to, čo chcú kolegovia z vládnej koalície, áno, ja beriem, ale potom by k tomu mali dať aj využívanie motorových vozidiel ministrami a všetkými ústavnými činiteľmi na súkromné účely, na súkromné účely. Pretože aj to sú peniaze, aj taký bavorák stojí nejaké peniaze.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán poslanec Muňko, pán poslanec Jahnátek, poprosím, kľud.

 • A ešte raz by som apeloval aj na vás, skúste, pretože ako nezaradený veľmi nemôžem na grémiu sa prihovoriť, že aj informácia má byť v písomnej podobe prístupná členom parlamentu.

 • Ďakujem. Pani kolegyňa, pani podpredsedníčka, tak a vy ste mali v podstate šťastie, lebo tu je skoro poloplná sála, inokedy, keď sa bavíme o sociálnych veciach, o školstve alebo o tom, ako pomôcť občanom, tak väčšina poslancov koalície tu skrátka nie je. Keď sa bavíme o takýchto témach alebo o takých témach ako horalky, tak vtedy tu, samozrejme, sedia. Takže to sú tie priority, ktoré má koalícia, táto vláda. Ďakujem.

 • Ďakujem. Ja by som chcel znova zopakovať, že myslím, že pre vyváženosť tejto diskusie bolo dobré, že pani podpredsedníčka predniesla tie informácie, a je vôbec čudné, že sme súhlasili s tým, že v neprítomnosti prezidenta sa takáto vec bude prejednávať.

  Ďalšia vec je, zopakujem, hlasoval som za to, aby taká správa prišla do parlamentu. Na rozdiel od vás, ktorí úplne pravidelne blokujete akúkoľvek informáciu o tom, čo sa deje s desiatkami a stovkami miliónov eur, ktoré spravujete zle. A chcem vám povedať jednu vec. Viete, aký mám z toho pocit? A, bohužiaľ, keďže viem aj celkom pozadie, že toto nie je pocit. Toto, čo sa tu teraz deje, to je niečo ako mafiánsky odkaz. Mafiánsky odkaz: pozor, pozor, prezident, nehnevaj, buď tichučko, rob si tam svoje, potriasaj si ručičkami! A to je niečo neuveriteľné, naozaj sa týmto vraciame do čias mečiarizmu.

  Aby, aby vás to možno niektorých netrápilo, áno, pre mňa je tiež čudné, a nesúhlasím s tým, pokiaľ neviem teda hlavné okolnosti, aby niekto lietal bezdôvodne vládnym lietadlom alebo aby sa prepravoval lietadlom, ak to nie je nevyhnutné, z Popradu do Košíc. Myslím si, že v tom sa zhodneme. Ale takýto spôsob, keď vy účelovo povyťahujete veci takým štýlom, ešte raz, teraz je tu pán minister, tak to zopakujem, takýmto štýlom, ja som od pána ministra ešte nepočul podávať veci veľmi neobjektívne, veľmi účelové. O to viac, keď vieme, aké je pozadie. To znamená, je to veľmi nevyvážené a som veľmi rád, že to, pani podpredsedníčka dodala aspoň nejakú vyváženosť tejto diskusii, aj keď to, samozrejme, nemôže zastúpiť či už prítomnosť prezidenta alebo úplne inú formu diskusie na túto tému, nie urobiť z toho cirkus v parlamente, ktorý, ak ste si nevšimli, dehonestuje prezidenta Slovenskej republiky, ktorý je hlavou štátu bez ohľadu na to, či sme ho volili, nevolili, či sa nám páči alebo nepáči. Je hlava štátu. Týmto naozaj vysielame veľmi zlý signál o Slovenskej republike do zahraničia.

 • Od začiatku tejto debaty rozmýšľam, že čo môže viesť nejakých ľudí, že iniciujú debatu bez toho, aby človek, ktorého všetci poznáme, je to dokonca prvý občan tejto republiky, tu jednoducho nebol. Navyše, tu šermujú a po tebe, bohužiaľ, skočil ti do reči pán predseda Danko, nenechal reagovať, navyše on bude šermovať slovami, že elementárna slušnosť. Ani jeden z nás, si nemyslím, alebo ja osobne, netrpím žiadnym papalášizmom a zaujímalo by, naozaj pri všetkých ústavných činiteľoch, keď už ste tú tému otvorili, aby vyčerpávajúca odpoveď prišla do tohoto pléna, a nebavili sme sa o neprítomnom prezidentovi, ale o kapitole Kancelárie Národnej rady, o kapitole jednotlivých ministerstiev, kde tie svoje pôžitky a súkromné jazdy reálne míňate.

  Totižto objavila sa nám téma a viete, že na ňu verejnosť bude reagovať zle, ale mám pocit, že touto debatou ani nevylepšíte míňanie verejných zdrojov, ani nič nevyriešite. Totižto ja sa teda pýtam, že keď je prezident chránený Kaliňákovým komandom, a teraz sa dozvedám po troch rokoch, akým spôsobom teda môže prichádzať k čerpaniu prostriedkov, prečo neurobil nejaké opatrenia v procese, kedy reálne lietal, a prečo mu po prvej z jeho pohľadu súkromnej jazdy alebo let, po prvom lete nevysvetlili, že toto sa kvalifikuje ako súkromný a toto ako vo verejnom záujme. Je to pre mňa nepochopiteľné a dosť úbohé.

 • O vystúpenie požiadala pani podpredsedníčka, pani Ďuriš Nicholsonová, nech sa páči.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, poslankyňa NR SR

  Novela rokovacieho poriadku z nás mala urobiť slušný parlament a ja musím povedať, že práve na príklade predsedu parlamentu je úplne zrejmé, že tento cieľ novely rokovacieho poriadku jednoducho zlyhal na plnej čiare.

  Chcem odkázať pánovi predsedovi parlamentu, že ja som si záclonu síce nekúpila, ale som jediná minimálne z vedenia parlamentu, ktorá tu môže stáť pri tejto téme s absolútne čistým štítom, pretože som sa vzdala vozenia sa v limuzíne a vzdala som sa aj ochranky. Ja nezneužívam peniaze daňových poplatníkov absolútnym spôsobom, chodím pešo, chodím na bicykli, tak ako mi pripomenul pán Hrnko, ďakujem mu pekne za to, a keď sa prevážam, tak sa prevážam taxíkom, za ktorý si sama zaplatím. Aj z tohto dôvodu, že nemám rada papalášizmus, ako o tom hovoril predseda parlamentu. A z toho dôvodu, že v tomto ja mám úplne čistý štít, som veľmi rada zahlasovala za to, aby v pléne odznela informácia o, využívania letky ústavných činiteľov z úst ministra vnútra. Hlasovala som za to. Ale ja som v tej chvíli netušila, že to dáte ako termínovaný bod presne na čas, kedy je prezident republiky odcestovaný. Ideme sa baviť a bavíme sa o niekom, kto tu jednoducho nie je. Aby poslanci mohli urobiť nakoniec nejaký kompetentný uzáver, tak je dôležité, aby ste mali informácie z každej ruky. A ja si vyprosím od tých koaličných poslancov, ktorí na mňa reagovali, s výnimkou, myslím, pána Hrnka, aby hovorili o tom, že som obhajovala niečo, čo je neobhájiteľné.

  Páni poslanci, panie poslankyne, ak ste si všimli, ja som s tým, s čím som vystúpila, ani raz nespochybnila to, s čím prišiel do pléna minister vnútra. Ja som sa nevyjadrovala absolútne k meritu ani k tým číslam. Ja ich nejdem spochybňovať a nemám ich akým spôsobom spochybniť, pán minister. Ani raz som sa tejto témy nedotkla. Nijakým spôsobom som sa k tej správe, ktorú ste tu predniesli, nevyjadrila, ale považovala som za veľmi dôležité, aby tu odznelo stanovisko toho, o ktorom sa ideme baviť, a to zo mňa ešte nerobí hovorkyňu kancelárie prezidenta. Ja som svojprávna poslankyňa, ja som sa stotožnila s mnohými otázkami, ktoré som položila a adresovala pánovi ministrovi vnútra.

  A aby ste ma naozaj už z ničoho nemohli obviniť, tak sa chcem opýtať pána ministra vnútra.

  Pán minister vnútra, je alebo nie je pravda, že ste požiadali prezidenta, aby využíval letku ministerstva vnútra s odôvodnením, že lietadlá, ako aj piloti majú málo nalietaných hodín?

  Je pravda alebo nie je pravda, že ste mu doslova povedali, že lietadlá lietajú veľmi často z vyššie uvedeného dôvodu prázdne a že ich dokonca ponúkate školám, aby si spravili letecký výlet?

  Chcem pripomenúť poslankyniam a poslancom, že vzhľadom práve na medializáciu tých letov prezidenta, od ministra vnútra 29. 4. 2015 požiadal vedúci kancelárie prezidenta riaditeľa úradu pre ochranu ústavných činiteľov o zaslanie predpisu, ako má prezident postupovať pri svojej preprave. On chcel tú informáciu aj podľa toho, jak hovoril pán Zsolt Simon, pretože v tom jednoducho nemal jasno. To nie je žiadna obhajoba, to je konštatácia faktu.

  A máme k dispozícii list, ktorým riaditeľ úradu odpovedal, a on sám v to liste tvrdí: "V prípade potreby využitia leteckej formy prepravy prezidenta Slovenskej republiky úrad z hľadiska bezpečnosti môže len odporučiť využitie letky ministerstva vnútra pred prepravou civilnou linkou alebo súkromným lietadlom." Toto je odporúčanie riaditeľa úradu pre ochranu ústavných činiteľov.

  Takže toto sú jediné veci, na ktoré som potrebovala opätovne upozorniť. Dúfam, že som vás veľmi nezdržala, ani sa nechcem pozrieť na to, koľko faktických poznámok z toho opäť vystalo. Ale ešte raz opakujem, ja nespochybňujem nijakým spôsobom tú správu, ktorá tu zaznela, pretože na to nemám podklady. Ale je pre vás dôležité, je pre nás všetkých dôležité, aby sme počuli aj o tej druhej stránke mince, aby sme mali informácie z obidvoch rúk, keď sa máme kompetentne v súlade s naším vedomím a svedomím napokon rozhodnúť.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. S faktickými poznámkami siedmi poslanci, ukončujem možnosť prihlásenia sa. Pán poslanec Krajniak.

 • To, čo tu poslanci za SMER a SNS robia, je jeruzalemský atentát, politický atentát na prezidenta, ktorý reprezentuje tento štát dnes v Jeruzaleme. A je to zbabelé, že ho robíte v čase, keď sa napadnutý nemôže brániť. Za toto by vás v stredoveku opľuli. Opľuli, pretože aspoň zbytky rytierskej cti by mali byť aj v tom, kto sa snaží zaútočiť na svojho protivníka. Nemá to robiť od chrbta a nemá to robiť vtedy, keď sa nemôže brániť.

  Chcem vám len pripomenúť, že presne pred 20 rokmi v Česku prebehol podobný politický atentát, tzv. sarajevský atentát. Predseda vlády Klaus bol na návšteve v Sarajeve a práve to sa snažili využiť politickí atentátnici a snažili sa ho, aj ho sprosto napadli. Dôsledky sarajevského atentátu v Česku dopadli tak, že v najbližších voľbách všetci atentátnici škaredo pohoreli a politicky prehrali a odišli do minulosti. A Václav Klaus, ako vidíme, bol ďalších 20 rokov v politike. Robíte veľkú politickú chybu, pretože myslím si, že každý človek, slušný človek so zmyslom pre nejakú férovosť pochopí, že bez ohľadu na to, čo si o cestách prezidenta lietadlom do Popradu a späť myslíme, a ja si tiež myslím, že má chodiť autom minimálne na vnútrozemí Slovenskej republiky, tak je zbabelé, podlé a je to politický atentát, ak mu nedáte možnosť sa k tomu vyjadriť, ale zbabelo ho napadnete vtedy, keď sa nemôže brániť. Toto urobí iba zbabelec.

  A, mimochodom, všimnite si, dámy a páni, že tu akosi v sále nevidím poslancov MOST-u veľmi prítomných. Takže predpokladám, že je to záležitosť SMER-u a SNS.

 • Mňa fascinuje tá útlocitnosť kolegov z opozície, keď sa jedná o Kisku, ale keď sa jednalo o prezidenta Gašparoviča, tak ho kameňovali za každý jeden brebt. To isté novinári, za každý jeden brebt. Ale keď ide o Kisku, tak ten si môže lietať za 30-tisíc mesačne za rodinkou, ale keď spravil Gašparovič náhodou nejaký brebt, tak bol najväčší problém na svete. Viete, to je taký dvojaký meter, že mne sa to nepáči, ako sa Slovensko vyvíja a akým spôsobom tu to reflektujú práve médiá, pretože od opozície to ako-tak očakávam, dobre, bude hájiť toho Kisku, sú rovnakí papaláši, ako je on. Ale že to robia slovenské médiá, ktoré sa tvária, že sú nezávislé, to je naozaj škandál.

  A viete, prezident Kiska, on nie je súčasťou rokovania Národnej rady, takže my nemáme teraz povinnosť čakať, kým sa on, láskavo doletí z Izraela. No on je lietajúci prezident, on stále niekde letí, takže my by sme sa ho nikdy nedočkali. On je raz v Argentíne, raz v Čile, raz je v Keni. Teraz je v Izraeli, fajn. Pokiaľ to sú oficiálne cesty, pokiaľ je Čile a Argentína naozaj takým stredobodom zahraničnej politiky prezidenta, v poriadku. Možno si niekto plní nejaké svoje cestovateľské detské sny, v poriadku. Pokiaľ je to oficiálna zahraničná cesta, nemám s tým žiadny problém, aj keď trošku by som pochyboval o tom, či je správne robiť si zo štátu Bubo Travel.

  Ale je pravdou, že pokiaľ niekto zneužíva štátnu letku na to, aby jazdil do Popradu za svojou rodinkou, tak to je už cez čiaru. A je veľmi sympatické, že pani Nicholsonová jazdí na bicykli, ale potom na druhej strane obhajuje človeka, ktorý si ešte aj na cestu na bicykli priletí lietadlom, štátnym lietadlom, a to je naozaj niečo, čo je katastrofa. Ja si dovolím povedať, že keď tu kolegovia z opozície veľa hovorili o Bašternákovi a o tom, aké arogantné svinstvá robil – robil! – tak dovolím si povedať, že nechápem, ako môžu obhajovať túto bašternákovčinu ako delo. Nerozumiem tomu.

  Ďakujem.

 • Pani podpredsedníčka, prezident Slovenskej republiky predsa nemusí byť tu v sále, aby reagoval na správu ministra vnútra, to všetci dobre vieme. V 21. storočí je mnoho komunikačných prostriedkov a je pevne verím, že pán prezident to využije a vysvetlí občanom, ako to s tými letmi je. Smerom k vám chcem povedať a myslím to naozaj úprimne, že rovnako je mi sympatické a chcem oceniť, ako ste sa vy osobne postavili k výhodám, ktoré môžete z titulu funkcie požívať, dokonca si myslím, že to až tak preháňať nemusíte, veď je k dispozícii auto, využívajte ho, v pohode.

  Zároveň som tiež spokojný s tým, že ste zobrali na vedomie a nespochybňujete správu ministra vnútra o týchto letoch, ale rovnako od vás, tak ako aj od ostatných koaličných poslancov, som zatiaľ nepočul jediný názor na to, čo si myslíte o týchto súkromných letoch pána prezidenta. Čiže keď vás môžem pekne poprosiť, mohli by ste mi odpovedať potom v tých dvoch minútach, ktoré budete mať ako možnosť reagovať na faktické poznámky. Ďakujem pekne.

 • No, ďakujem veľmi pekne. Ja sa chcem poďakovať pani poslankyni, pani podpredsedníčke Nicholsonovej a verím, že ona keby bola v pozícii prezidentky, by toto nikdy neurobila, aj keby bývala na východe, na strednom Slovensku alebo kdekoľvek inde. A som rád, že ani ona, ani pán Krajniak nespochybňujú čísla, lebo naozaj tie čísla sú nespochybniteľné a nevysvetliteľné. A verím, že nielen vy dvaja, ale nikto z ľudí, ktorí sú tu, keby v tej funkcii boli, by nevyužívali 70 % všetkých letov na súkromné účely. A preto aj je tu taká emócia, lebo tie čísla sa jednoducho nedajú odôvodniť. Nedajú. Preto je to emócia, preto je tu napádanie, preto sa snažíme urobiť z toho, o kom sa tu hovorí, martýra, ktorý tu nie je, lebo tie čísla sa vysvetliť nedajú, ani odargumentovať. A nikto z opozície, nikto z vás sa zatiaľ tými číslami nezaoberal a nepovedal, že 70 % všetkých letov, ak sú použité na súkromné účely za štátne peniaze, je správnych. A ani to nepoviete, lebo to správne jednoducho nie je. A preto táto celá debata sa od faktov odťahuje do emócie, lebo iba emóciou sa dá prekryť to, že tu niekto naozaj takto zneužíva štátnu letku.

  A jeden mimoriadne dôležitý fakt a som sa pýtal pána ministra vnútra, protokol pána prezidenta si väčšinou vyžaduje na lety na súkromné účely lietadlo Jak. Piloti lietadla Jak, ktorí lietajú na Jaku, nepotrebujú nalietavať žiadne míle, majú ich už dávno nalietané na tomto lietadle a nepotrebujú si nijako zvyšovať svoju profesionalitu alebo počet odlietaných míľ, pretože to je lietadlo, ktoré je tu už dlhodobo, a všetci piloti nalietaný dostatočný počet míľ majú. Takže keď niekto hovorí, že bol požiadaný preto, aby si piloti nalietavali míle, tak to nie je pravda. A opakujem, určite nebol požiadaný o to, aby využíval lietadlo na súkromné účely.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. K číslam. Napríklad dnes som sa dočítal, myslím, že to vyšlo prvýkrát v médiách, že Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky podpísala 15. marca so spoločnosťou ŠKODA AUTO Slovensko zmluvu na dodanie 5 kusov automobilov Škoda Superb za skoro 200-tisíc eur. Je tam pochopiteľne nejaká výbava, ktorá je relatívne drahá. Chcem povedať to, ja toto nekritizujem, je normálne, že Národná rada potrebuje obmeniť vozový park, pristúpili k rámcovej dohode, ako som sa tam dočítal z ministerstva vnútra. Len ide o to, že či chceme ísť takýmto spôsobom, aby sme vzbudili teda nejaké hádzanie, že tak ten lieta, ten lieta tam tak. Áno, táto vec, ak bola vážna, sa mala riešiť na úrovni, o ktorej sme hovorili, na úrovni teda ministerstva, prípadne toho úradu na ochranu ústavných činiteľov.

  To, čo kritizujeme, nie je to, že pán prezident, resp. jeho kancelária alebo ktokoľvek prekročil dobré mravy, poprípade aj hospodárnosť. Nikto nebude podporovať predsa takéto veci, ale ten spôsob, akým sa to rieši. A ten je dosť dôležitý v prípade toho, že prezident nie je na území Slovenskej republiky a bol vlastne vystavený pranierovaniu takýmto spôsobom. Takže toto mi prekáža. O faktoch sa samozrejme môžme baviť. A ešte raz, za tú správu som zahlasoval, a preto chcem, aby sa to prebralo, ale nie aby sme dehonestovali prezidenta Slovenskej republiky.

 • Ďakujem veľmi pekne. Dovoľte mi tiež zareagovať na pani poslankyňu Nicholsonovú v tom zmysle, pani Nicholsonová hovorila, že má pocit, že Národná rada zneužila v tejto chvíli to, že pán prezident je niekde služobne vzdialený, alebo teda že je mimo republiky, že je na nejakej služobnej ceste. Ja sa pýtam, ja tomu celkom dobre nerozumiem, pani poslankyňa, mám len jednu otázku, proste vy máte pocit, že sme mali pána prezidenta zavolať na túto debatu, že mal byť prítomný v parlamente, tam sedieť na tej stoličke či v tom kresle? A ako si to potom predstavuje? On má reagovať na to, čo tuná hovoríme? Alebo, alebo... Ja tomuto nerozumiem preto, lebo pre mňa táto debata, vôbec tento dôvod debaty, ktorý je v parlamente, pre mňa je nesmierne smutný. Lebo ja si nesmierne vážim prezidenta, úrad prezidenta v Slovenskej republike a myslím si, že k takejto debate vôbec nemalo prísť.

  Ale zase na druhej strane, keď sú tu isté podozrenia, máte pocit, že poslanci Národnej rady Slovenskej republiky sa nemajú právo pýtať na isté nezrovnalosti, na isté, no nazvime to, nedorozumenia v zmysle služobných a súkromných ciest, ktorá je služobná a ktorá je súkromná? Za čo bol ten milión euro tuná vyčíslený? Máte pocit, že poslanci Národnej rady o prvom mužovi tohto štátu nemajú právo sa pýtať čokoľvek? Veď predsa pán prezident určite bude cestou prezidentskej kancelárie odpovedať, resp. sa vyjadrí k tomuto.

  Mám taký pocit, že jednoducho tie čísla nepustia. My nemôžeme predsa spájať súkromné so služobným. A keď tu raz toto podozrenie je, mňa by napríklad zaujímali správy z tých služobných ciest, alebo správy z tých, z tých súkromných ciest, ako sú zdôvodnené. Ako sú zdôvodnené? Čím? To sú pre mňa otázky...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Táto parlamentná debata sa zvrhla na súdny tribunál. Mám pocit, že jedna strana jednostranne obžalováva a nás chcú účelovo namotať do nejakej pozície obhajcov. A keď už to tak je, tak sa pozrime, že čo tí ľudia a kto to vlastne vraví. Tuto zavádzač svätých Andrejov, lítajíci Česmír Blaha, ktorý je najviac používaný, alebo najviac používa lietadlá, pretože má takú funkciu, je predseda zahraničného alebo teda európskeho výboru. Je absolútne scestné, čo tu rozprával, ak prezident reprezentuje republiku navonok a má v svojej kompetencii zahraničnú politiku, tak asi lieta, takisto ako lieta Blaha najviac zo všetkých nás. Zároveň chcem vedieť to, čo rozprával pán Jarjabek na tvoju adresu...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán poslanec, reagujeme na rečníka, nie na faktické poznámky.

 • Zároveň chcem vedieť, čo rozprával pán Jarjabek na tvoju adresu...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Ešte raz, na rečníka, nie na toho, kto dal faktické poznámky.

 • S reakciou pani podpredsedníčka Lucia Ďuriš Nicholsonová.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, poslankyňa NR SR

  Najprv na pána Jarjabka. Samozrejme, my sme nijakým spôsobom nebránili tomu, aby sa parlament oboznámil s tou informáciou, veď sme vám niekoľkým niekoľkokrát už povedali, že sme hlasovali za to, takže my tomu nijakým spôsobom nebránime.

  Čo sa týka pána Tomáša, pán Tomáš, ja vám odpoviem na vašu otázku v momente, keď mne odpovie na moje otázky minister vnútra. A ja ich zopakujem.

  Je pravda alebo nie je pravda, že prezident sa po nástupe do funkcie pýtal ministra vnútra, ako má postupovať pri preprave z Popradu do Bratislavy a späť vzhľadom na to, že na tejto trase doposiaľ vždy využíval na prepravu lietadlo spoločnosti, v ktorej bol spolumajiteľom?

  Je alebo nie je pravda, že minister vnútra požiadal prezidenta, aby v takýchto prípadoch využíval letku ministerstva vnútra s odôvodnením, že lietadlá, ako aj piloti majú málo nalietaných hodín?

  Je alebo nie je pravda, že minister vnútra doslova povedal, že lietadlá lietajú veľmi často z vyššie uvedeného dôvodu prázdne a on ich dokonca ponúka školám, aby si spravili letecký výlet?

  Očakávam od pána ministra odpovede na tieto otázky.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Chcem sa spýtať, keďže 16.30 sme mali podľa schváleného programu pevný bod – návrh na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu, chcem sa spýtať, či je všeobecný súhlas, aby sme tento bod uskutočnili v utorok 16.30 a pokračovali do sedemnástej v tomto bode.

 • Nesúhlasné reakcie z pléna.

 • Nie je.

  Takže, vážené panie poslankyne, páni poslanci, je tu pevný bod

  návrh na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu.

  Návrh má tlač 479. Chcem vás informovať, že do začiatku rokovania o tomto bode programu podali poslanci podľa § 39 ods. 8 zákona o rokovacom poriadku návrh, aby táto voľba sa vykonala tajným hlasovaním.

  Teraz poprosím predsedu výboru pre kultúru a médiá, poslanca Dušana Jarjabka, aby návrh uviedol a podal správu o výsledku rokovania výboru.

 • Príjemný dobrý deň. Vážený pán predsedajúci...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pardon, prepáčte. Pán poslanec Galko hovorí, že bolo to zmätočná informácia. Takže ešte raz sa pýtam, je všeobecný súhlas, že by sme voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu presunuli z teraz 16.37 na utorok 16.30 a pokračovali by sme do sedemnástej týmto bodom? Áno. Ďakujem. Ešte raz. Je všeobecný súhlas? Áno. Takže pokračujeme v tomto bode a voľba členov Rady bude v utorok 16.30.

 • Nesúhlasné reakcie z pléna.

 • Takže nie.

  Nech sa páči, pán poslanec, pokračujeme v pevnom termíne.

 • Takže sme si to ujasnili. Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán predsedajúci, dovoľte mi predniesť, ako teda určenému spravodajcovi výboru predniesť správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá k návrhu na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu. Máte to pod tlačou 479.

  V zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov dňom 16. februára 2017 skončilo funkčné obdobie dvom členom Rady pre vysielanie a retransmisiu.

  Keďže na 12. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky bol zvolený iba jeden nový člen, je potrebné vykonať novú voľbu.

  Pán doktor, buďte taký láskavý, trošku tichšie, lebo nerozumiem sám seba. Áno, áno, vám to hovorím, pán doktor. Pán doktor, buďte taký láskavý, nerozumiem sám sebe, čiže keby ste boli taký láskavý, ja vás tiež nevyrušujem, keď rozprávate.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa listom z 10. februára 2017 obrátil na predsedov všetkých poslaneckých klubov, profesií, na občianske združenia pôsobiace v oblasti kultúry, periodickej tlače a ostatných prostriedkov verejných informácií, aby v určenej lehote predložili Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá návrhy kandidátov na člena Rady.

  Výbor dostal tieto návrhy kandidátov na doplnenie rady, budem hovoriť bez titulov: pán Štefan Fejko, pani Denisa Havrľová a pán Peter Joanidis.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá posúdil predložené návrhy kandidátov na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu a konštatoval, že všetci kandidáti spĺňajú požadované náležitosti a predložené návrhy sú v súlade s kritériami uvedenými podľa § 7 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.

  Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá po zvážení týchto skutočností v prijatom uznesení č. 46 zo dňa 16. marca 2017 vyslovil súhlas s návrhom na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby a) konštatovala, že a) dňom 16. februára 2017 skončilo funkčné obdobie dvom členom Rady pre vysielanie a retransmisiu.

  Keďže na 12. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky bol zvolený iba jeden nový člen Rady, je potrebné vykonať novú voľbu. Po b) je potrebné zvoliť jedného člena Rady, aby Rada pre vysielanie a retransmisiu mala deväť členov.

  2. Zvolila podľa § 6 ods. 1 a § 8 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov jedného člena Rady.

  3. Uskutočnila opakovanú voľbu v prípade, že nebude zvolený jeden člen Rady z navrhovaných kandidátov. Do opakovanej voľby postupujú dvaja kandidáti, ktorí získali najvyšší počet hlasov. Pri rovnosti počtu hlasov postupujú všetci kandidáti, ktorí majú rovnaký počet hlasov.

  Ďakujem pekne.

  Pán predseda, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu k tomuto bodu.

 • Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Končím možnosť nahlásiť sa do rozpravy.

  Nech sa páči, pán poslanec Dostál.

 • Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážený pán predseda výboru, vážené kolegyne, kolegovia, rád by som vystúpil v rámci tohto bodu programu k dvom témam.

  Jednak by som rád predstavil a podporil kandidátku Denisu Havrľovú, ktorú som navrhol za členku Rady pre vysielanie a retransmisiu. Denisa Havrľová je dlhoročná novinárka, vyštudovala dokumentárnu tvorbu a prakticky celý život sa pohybuje v oblasti médií a s médiami súvisiacimi, takže si myslím, že je vhodnou kandidátkou na post členky licenčnej rady. Dúfam, že aj ostatní predkladatelia využijú možnosť povedať prinajmenšom vo faktickej poznámke niečo o svojich kandidátoch a o ich skúsenostiach s médiami, ktoré ich predurčujú na to, aby boli dobrými členmi Rady pre vysielanie a retransmisiu.

  Druhá vec, ktorú by som sa chcel spýtať, vlastne aj v tej správe výboru sa uvádza, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa listom č. PREDS-112/2017 z 10. februára 2017 obrátil na predsedov všetkých poslaneckých klubov, profesijné a občianske združenia pôsobiace v oblasti kultúry, periodickej tlače a ostatných prostriedkov verejných informácií, aby v určenej lehote predložili Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a média návrhy kandidátov na člena Rady. Výbor dostal tri návrhy. V jednom prípade je to od klubu poslancov (zaznievanie gongu) za stranu, ktorú nejdem menovať, druhý návrh je odo mňa ako od poslanca a tretí návrh je od pána Tibora Bernaťáka, predsedu klubu poslancov Národnej rady za Slovenskú národnú stranu. Čiže všetko sú to nominácie poslancov. Preto by som sa chcel spýtať, že ktorým občianskym združeniam a profesijným združeniam pôsobiacim v oblasti kultúry, periodickej tlače a ostatných prostriedkov verejných informácií bol tento list zaslaný, že majú možnosť obrátiť sa, alebo teda navrhovať kandidátov, keďže v zmysle zákona nielen poslanci majú možnosť navrhovať kandidátov? A keď sme volili minule, tak sme tu mali aj kandidátov ďalších občianskych a profesných združení. Podľa mojich informácií, prinajmenšom k tým, s ktorými som konzultoval, sa tá informácia tentoraz nedostala. Takže sa chcem spýtať, že akým spôsobom bolo toto komunikované? Ktoré občianske združenia alebo profesné združenia, ktoré majú právo v zmysle zákona navrhovať kandidátov, boli oslovené a prípadne akým spôsobom bola tá informácia zverejnená? Aby sme nerobili z toho iba voľbu medzi kandidátmi poslancov, keď to má byť v zmysle zákona voľba, kde možnosť navrhovať majú aj občianske a profesné združenia.

  Takže očakávam odpoveď na tú otázku. Vidím, že s faktickou poznámkou sa neprihlásil nikto, takže nedozvieme sa viacej o kandidátoch zvyšných dvoch. A tak si vás záverom len dovolím požiadať o podporu kandidátky, ktorú som navrhol, Denisy Havrhľovej.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Navrhovateľ chce zaujať stanovisko.

  Nech sa páči, pán poslanec Jarjabek.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec, aby som vyvrátil všetky podozrenia, o ktorých ste teda nepriamo hovorili, tak by som vám chcel povedať, že všetko sa udialo absolútne štandardne presným spôsobom ako niekoľko razy dozadu. O nič viac a o nič menej. Webová stránka, printy, oslovenia. To je všetko.

 • Ďakujem. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Teraz budeme rokovať o

  návrhu na voľbu kandidátov na člena disciplinárneho senátu.

  Návrh má tlač 480. Chcem vás informovať, že do začiatku rokovania o tomto bode programu podali poslanci podľa § 39 ods. 8 zákona o rokovacom poriadku návrh, aby sa táto voľba vykonala tajným hlasovaním. Prosím povereného člena ústavnoprávneho výboru, poslanca Tibora Bernaťáka, aby návrh uviedol a podal správu o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výbore.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Národnej rade bola doručená žiadosť Súdnej rady, na základe ktorej má Národná rada navrhnúť Súdnej rade dvoch kandidátov, osoby iné ako sudcov, a to na jedno miesto člena disciplinárneho senátu. Dôvodom je vzdanie sa funkcie jedného člena disciplinárneho senátu.

  Za člena disciplinárneho senátu môže byť podľa § 119b zákona o sudcoch a prísediacich zvolená aj iná osoba ako sudca, ktorá spĺňa podmienky na vymenovanie za sudcu podľa § 5 ods. 1 písm. a) až d) a f) zákona o sudcoch a prísediacich, ktorá vykonáva právnickú prax najmenej 10 rokov a nie je členom Súdnej rady.

  Predseda Národnej rady vyzval oprávnené subjekty, aby v termíne do 3. marca 2017 predložili príslušné návrhy ústavnoprávnemu výboru. V určenom termíne oprávnené subjekty predložili dva návrhy. Ústavnoprávny výbor na 37. schôdzi 14. marca 2017 návrhy prerokoval a uznesením č. 176 konštatoval, že navrhnutý doktor Allan Böhm a doktor Peter Kubina spĺňajú zákonom ustanovené podmienky. Ústavnoprávny výbor odporučil vykonať voľbu podľa ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady a volebného poriadku o voľbe a odvolaní iných funkcionárov schváleného uznesením Národnej rady č. 498 zo 17. júna 2011.

  Pán predsedajúci, poprosím vás, otvorte rozpravu.

 • Otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostal písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Nie je tomu tak. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Myslím si, že kľudne môžme pokračovať do sedemnástej hodiny.

  Poprosím pána ministra vnútra, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov a budeme pokračovať prerušenou rozpravou k

  Informácii podpredsedu vlády a ministra vnútra Slovenskej republiky o využívaní letky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za obdobie rokov 2015 až 2017.

  Nasleduje v rozprave vystúpenie pána poslanca Galka. Poprosím, aby sa do rokovacej sály dostavil. A už je tu pán podpredseda vlády a minister vnútra.

  Takže nech sa páči, pán poslanec Galko, máte slovo.

 • Zaznievanie gongu.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister vlády kontinuity a pokroku, pani poslankyne, páni poslanci. Úmyselne hovorím o kontinuite, ktorú ste dali priamo do názvu vašej vlády. Obávam sa však, že je to kontinuita zlá a nebezpečná, že je to kontinuita konfliktu, a chcem vás pred ňou dôrazne vystríhať.

  Najprv jedna aktuálna poznámka priamo k vystúpeniu ministra Kaliňáka, ktorú som si narýchlo napísal, lebo nemali sme možnosť mať túto informáciu dopredu, nikde nebola zverejnená, takže sme sa nemohli na ňu pripraviť. Prvé, čo chcem povedať, je to, že nevystupujem preto, aby som obhajoval nikoho súkromné lietanie za štátne peniaze. Viem, že v čase vlády Ivety Radičovej viacerí ministri včítane mňa pri akomkoľvek súkromnom lete, napríklad na zahraničnú dovolenku s rodinou, podpísalo takzvaný reverz a ochranka s nimi neletela. Neleteli komerčnými linkami, pardon, leteli komerčnými linkami za vlastné peniaze. Takisto to robil aj napríklad náš predseda Sulík, ktorý bol vtedy predsedom Národnej rady Slovenskej republiky, a predpokladám, že sa tak deje aj v súčasnosti.

  Pri prezidentovi Slovenskej republiky to, ak mám správne informácie, zákon neumožňuje. Z toho, čo sme počuli doteraz od ministra vnútra Kaliňáka a v rozprave od niektorých rečníkov, máme tu rozpor. Na jednej strane chápem, že sa Úradu pre ochranu ústavných činiteľov nepáči to, aby prezident lietal súkromnou spoločnosťou a ochrankár s ním, lebo tento argument má svoju logiku. Ak je ochranka zodpovedná za prezidenta 24 hodín denne, nevie v takomto prípade zaručiť, že civilný pilot súkromného lietadla je pod jej kontrolou a napríklad v noci nepil alkoholické nápoje, je zdravý, že lietadlo má za sebou kontrolu bezpečnosti, servis, v noci sa k nemu nikto nepriblížil, keďže nebolo strážené, a podobne. Zároveň je tu tvrdenie podložené listom z toho istého Úradu pre ochranu ústavných činiteľov, kde sa píše, že úrad pri ochrane nerozlišuje medzi súkromným a oficiálnym programom prezidenta.

  Dámy a páni, akiste si spomeniete na let štyroch poslankýň SMER-u do Petrohradu v septembri 2013 lietadlom vládnej letky Jak-40, ktorý sa vtedy stretol s kritikou. Vtedajší minister vnútra Kaliňák odmietol vyčísliť náklady a let obhajoval týmito slovami, citujem: "Národná rada má svoje pravidlá protokolu. V tomto prípade sme len servisná organizácia. Malý špeciál je ale lacný. Neviem však povedať, aké boli náklady. To môže vyčísliť len Národná rada." Uviedol minister vnútra Kaliňák. Dodal, že rozlietanosť malých Jakov je malá a je potrebné, aby lietali, a preto ministerstvo podľa Roberta Kaliňáka víta, keď sa toto lietadlo využíva. Opäť citujem: "Vítame, keď si tie lietadlá objednajú, lebo lietajú málo a musia lietať. Raz mesačne aj tak musí ísť toto lietadlo do vzduchu a lietať určitý čas." Vysvetlil Kaliňák. Pri takýchto cvičných letoch sú zvyčajne podľa neho lietadla prázdne. Minister si vedel predstaviť, že by počas nich na palube bola aj verejnosť.

  Dámy a páni, prečo to hovorím? Pred malou chvíľou pán poslanec, smerák Raši hovoril, že pán prezident lieta Jakmi a že je to bohapustá lož, že tie Jaky majú nalietané dosť, že lietať nepotrebujú. Vy nie ste len zlí ľudia v tom SMER-e a nebezpeční, vy ste obyčajní babráci. Obyčajní babráci. Ani na takomto jednoduchom klamstve, keď chcete niekoho diskreditovať, sa neviete dohodnúť. Obyčajní babráci ste, dámy a páni zo SMER-u. Obyčajní babráci.

  Tak sa pýtam v tejto súvislosti, ako je možné, že objednávky na využitie vládnej letky minister vnútra Kaliňák víta, ale vy koaličníci máte problém, ak ide o špeciálnu objednávku prezidenta, a vtedy sa to už vyčísliť dá. To smrdí, dámy a páni. Veľmi to smrdí. Nie je to náhodou preto, že treba prezidentovi takpovediac naložiť? Naložiť mu za to, že si dovolí vysloviť svoj názor, ktorý sa vládnej koalícii zle počúva? A touto otázkou sa vraciam na začiatok.

  Cítim tu na vašej koaličnej strane, dámy a páni, niečo veľmi zlé, niečo, čo by sme tu nikto v tejto sieni alebo v tejto sále nemali chcieť. Vznikol tu konflikt medzi časťou koalície, stranami SMER – sociálna demokracia a Slovenskou národnou stranou a medzi prezidentom. A môj názor je, že ho vyvolávajú dve politické strany, ktoré som menoval. A nie je to len táto informácia, ale aj rôzne výbory iniciované voči prezidentovi Kiskovi v týchto dňoch. Dnes som bol dokonca po dlhej dobe znova poctený a idem k tejto téme, do Témy dňa večer, dámy a páni, večer, takže niekto evidentne a koordinovane z toho hlavnú tému v súčasnosti spraviť chce. Rád tam pôjdem a teším sa na toho súpera, ktorý tam bude. Dúfam, že konečne nejaký smerák pôjde so mnou.

  Dámy a páni, chcem vás varovať. Uvedomte si, s akým ohňom sa zahrávate! Uvedomte si, aký bod v Národnej rade Slovenskej republiky – zrušenie nemorálnych amnestií vtedajšieho premiéra Mečiara vtedajším prezidentom Kováčom, prejednávame. Tiež tam bol konflikt prezidenta, vtedajšieho premiéra Mečiara s vtedajším prezidentom Kováčom a viedlo to až k únosu, vražde a zasiahlo to našu vlasť na ďalších 20 rokov. A toto Mečiarovo dedičstvo zasiahlo mnohých z nás, ublížilo veľa ľuďom. A dodnes ho tu máme a v týchto dňoch sa ho snažíme aspoň mierne napraviť a umožniť priestor spravodlivosti.

  Dámy a páni, Robert Fico prehral súboj s Andrejom Kiskom, súboj o prezidentský palác, ale to ho neoprávňuje rozdúchavať konflikt, ktorý zatiahne našu krajinu do politickej nestability. A vás, páni a páni poslanci zo SMER-u a SNS, to už vonkoncom nenúti k tomu, aby ste mu v tejto obsesii asistovali. Zároveň sa obraciam na poslancov strany MOST– HÍD a chcem oceniť, že sa nepodieľali na tomto, a chcem ich vyzvať, aby sa k tomu ani naďalej nepridávali, pretože to môže zle skončiť.

  A teraz, ako z toho von, dámy a páni?

 • Zaznievanie gongu.

 • Smejete sa na vlastnej blbosti, aký ste hlupák. Prezident Slovenskej republiky má právo rozhodnúť sa, aký dopravný prostriedok si zvolí. Zákon zas ukladá Policajnému zboru, aby hlave štáte poskytoval ochranu 24 hodín denne a sedem dní v týždni. Ak nechcete, aby prezident využíval vládnu letku na súkromné účely, tak mu to stačí povedať a vráti sa k zaužívanej preprave súkromným lietadlom a za vlastné, tak ako to robil predtým, akurát štát bude musieť kupovať letenky pre ochranku. Otázku, kto vysvetlí daňovým poplatníkom, že ich to takto vyjde drahšie, nechávam otvorenú. Nechávam ju otvorenú pre vás, lebo to je vaša koaličná otázka.

  A potom je tu druhá možnosť. Zmeňte zákon a umožníte prezidentovi lietať bez ochranky, to znamená, pôjde do Popradu za vlastné peniaze súkromnou spoločnosťou, ochrankár pôjde na služobnom aute. Je to jednoduchá zmena zákonom.

  Pani Vaľová, nevykrikujte! Však ste dáma, alebo teda mala by ste byť. Osobne si myslím, že niet jediný dôvod, prečo by nemohlo to takto byť, že by prezident letel sám s tým lietadlom a ochrankár by išiel autom, pokiaľ si to prezident bude platiť sám. Mimochodom, presne toto isté sa dialo, keď pán prezident Schuster chodil vlakom. Tiež išlo jedno auto aj s ochrankou z Bratislavy do Košíc vždy. Takže presne...

  Pán Kaliňák, nevyrušujte ma, tam si sadnite a seďte! A keď neviete vydržať, choďte si zapáliť! Ja vás tu teraz nepotrebujem.

 • Pobavenie v sále, potlesk, reakcie z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Lebo vidím, že ste nervózny a poskakujete tu, jak, jak toto. No ak nechcete tu byť, tak choďte von.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Dobre. Pán poslanec, prosím vás, pán poslanec...

 • Pán podpredseda, pána ministra upozornite najprv, mňa nemusíte. Ja viem, čo mám robiť.

 • Dobre, takže prerušujem rokovanie, je sedemnásť hodín, budeme pokračovať hlasovaním o prerokovaných bodoch. Vyhlasujem dvojminútovú prestávku a budeme pokračovať hlasovaním.

 • Prestávka.

 • Prerušenie prestávky.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pán poslanec Galko chce dokončiť svoje vystúpenie, lebo ho, má to len na dve minúty, takže je všeobecný súhlas, aby mohol.

 • Nesúhlasné reakcie z pléna.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pristúpime k hlasovaniam o prerokovaných veciach. Najprv prosím pána poslanca Náhlika ako spoločného spravodajcu, aby uviedol hlasovanie o...

  Jaj, pardon, ďakujem pekne. Pán poslanec Dostál, procedurálny návrh.

 • Ďakujem. Chcel by som v mene predkladateľov návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, parlamentná tlač 477, bod programu č. 63, požiadať o súhlas s presunom tohto návrhu na ďalšiu schôdzu Národnej rady.

 • Je všeobecný súhlas? Áno. Ďakujem pekne. Takže teraz už v skutočnosti teda pristúpime k hlasovaniu.

  Pán poslanec Náhlik, prosím vás, uvádzate hlasovanie v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych fondov, tlač 349. Nech sa páči.

 • Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 349.

 • Ďakujem, vážený pán predsedajúci. V rozprave vystúpili dvaja páni poslanci, pán poslanec Dostál a pani poslankyňa Kaščáková, pričom bol podaný jeden pozmeňujúci návrh. Keďže pozmeňujúci návrh bol podaný v rámci dnešnej rozpravy, dajte, prosím, hlasovať najprv o skrátení lehoty podľa § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku.

  Bugár Béla, podpredseda NR SR

  Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 146 poslancov, za 103, proti 25, zdržalo sa 18 poslancov.

  Konštatujem, že tento návrh sme schválili.

  Nech sa páči.

 • Teraz budeme hlasovať o bodoch zo spoločnej správy 1 až 29 a 31 až 43 s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

  Bugár Béla, podpredseda NR SR

  Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o týchto bodoch zo spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 147 poslancov, za 89, proti 1, zdržalo sa 57 poslancov.

  Tieto body sme schválili.

 • O bode č. 30 zo spoločnej správy nebudeme hlasovať, nakoľko sme schválili bod 31 spoločnej správy. Pán predsedajúci, môžme pristúpiť k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu, ktorý podal pán poslanec Dostál.

  Bugár Béla, podpredseda NR SR

  Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 147, za 129, zdržalo sa 18 poslancov.

  Konštatujem, že návrh pána Dostála sme schválili.

 • Keďže sme odhlasovali body zo spoločnej správy a hlasovali sme o podanom pozmeňujúcom návrhu, dajte hlasovať o tom, že prerokovaný vládny návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

  Bugár Béla, podpredseda NR SR

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 147, za 112. 1 proti, 34 poslancov sa zdržalo hlasovania.

  Konštatujem, že sme v treťom čítaní. Otváram rozpravu v rámci tohto čítania. Pýtam sa, či sa hlási niekto do rozpravy. Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Nech sa páči.

 • Dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 147, za 119, zdržalo sa 27 poslancov, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

  Prosím teraz pána poslanca Slobodu ako spravodajcu z výboru, aby uviedol hlasovanie v prvom čítaní o návrhu poslancov Dostála, Kiššovej, Osuského, Rajtára a Kaščákovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008/ Z. z. o podpore regionálneho rozvoja (tlač 469).

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála, Jany Kiššovej, Petra Osuského, Jozefa Rajtára a Renáty Kaščákovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov, tlač 469.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v rozprave vystúpil jeden poslanec. Procedurálne návrhy neboli podané, preto, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 145, za 67, proti 27, zdržalo sa 51 poslancov.

  Konštatujem, že tento návrh nebudeme prerokovávať v druhom čítaní.

  Teraz prosím pani poslankyňu Remišovú, aby uviedla v prvom čítaní hlasovanie o návrhu poslancov Gröhlinga, Jurzycu a Poliačika na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa školský zákon, tlač 471.

  (Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava Gröhlinga, Eugena Jurzycu a Martina Poliačika na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 471.)

 • Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, v rozprave nebol podaný žiaden procedurálny návrh. V súlade s mojím odporúčaním, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky prerokuje predmetný návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 147, za 52, proti 19, zdržalo sa 75 poslancov, 1 nehlasoval.

  Návrh nebol schválený.

  Teraz, vážené panie poslankyne, páni poslanci, chcem vás informovať, že vláda Slovenskej republiky doručila Národnej rade návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu novely zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, tlač 492, prvé čítanie o tomto vládnom návrhu zákona, tlač 493. Takže podávam návrh na zaradenie týchto nových bodov do programu 14. schôdze, budúci týždeň v utorok o 9.00 by sme začali prerokovávať tento návrh. Dohoda je taká, že druhé čítanie by bolo až potom na ďalšej schôdzi. Takže je všeobecný súhlas? Nie.

  Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 146, za 80, proti 60, zdržali sa 6.

  Konštatujem, že návrh bol schválený.

  Ešte teraz, nakoľko spustíme potom tajné hlasovanie, zvolanie výborov na zajtra. Pán poslanec Jarjabek.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja len, ak by zajtra náhodou nám nevyšlo hlasovanie o jedenástej, využívam to, že sme takto všetci, zajtra je mimoriadny výbor pre kultúru a médiá 12.05 v rámci teda začiatku obedňajšej prestávky. Jedná sa o zahájenie voľby generálneho riaditeľa RTVS. Ide o schválenie výzvy, hej, tak aby sme vedeli dopredu, o čo ide. Ešte prídu samozrejme esemesky. Ďakujem za pozornosť.

 • Nie. Poprosím opraviť hlasovanie, chcel som hlasovať "za", tlač 461, iba. Ďakujem.

 • Teraz pristúpime k hlasovaniu o návrhu...

  Pán poslanec Matovič.

 • Prepáčte, pán predsedajúci, ale riadne som podal procedurálny návrh, máte ho tam aj písomne, kde som teda navrhol, aby Národná rada objednala psychiatrické vyšetrenia pre predsedu Národnej rady, lebo je naozaj nezodpovedné, aby psychopat viedol Národnú radu.

 • Vypnite pána poslanca, prosím vás. Prepáčte, ale ak niekto je psychopat, tak to nie je on, ale vy.

 • Dlhotrvajúci potlesk.

 • Páni poslanci, teraz budeme hlasovať o návrhu poslancov, ktorí navrhujú, aby voľby, páni poslanci, aby sa voľby člena Rady pre vysielanie a retransmisiu, ako aj kandidátov na člena disciplinárneho senátu vykonali tajným hlasovaním.

  Prezentujeme sa a hlasujme. Ešte raz. Páni poslanci, možnože ste rýchlejší ako treba, ale pokiaľ si nesadnete, nespustím hlasovanie. Ešte raz vás chcem informovať, že najprv budeme hlasovať o návrhu poslancov, aby sme voľby vykonali tajným hlasovaním. Takže zbytočne tam utekáte, lebo keď to neprejde, tak to nebudú tajné voľby.

  Takže nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 141, za 76, proti 61, zdržali 3, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že teraz už môžte utekať, voľby vykonáme tajným spôsobom.

  Chcem vás informovať, ako vždy, ale ja neviem, či to má význam hovoriť stene, že ako máte hlasovať. Pri voľbe člena Rady pre vysielanie a retransmisiu je možné označiť alternatívu "za" najviac u jedného kandidáta. Na hlasovacom lístku samozrejme musíte potom označiť každú kolónku...

 • Reakcia z pléna.

 • Prosím? Nie je to správne, ale označiť každú kolónku, pokiaľ je tam viac členov. To znamená, že o voľbe kandidátov na člena disciplinárneho senátu môžeme označiť alternatívu "za" u obidvoch, lebo volíme dvoch, aby ste vedeli. A ostatné veci už ani čítať nebudem.

  Nech sa páči, vykonáme, samozrejme, tajné hlasovanie.

  (Akt tajného hlasovania.)

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, chcem sa opýtať, či už každý z vás využil možnosť teda sa zúčastniť tajných volieb, hlasovania. Áno. Ďakujem pekne.

  Takže vyhlasujem tajné hlasovanie za skončené a zároveň musím vyhlásiť, predpokladám do takej šiestej, prestávku, kým to spočítajú, možnože to ani nestihnú do šiestej. Takže zatiaľ do 18.00 prestávka.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • 103(b).

  Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, pokračujeme v rokovaní. Prosím povereného overovateľa, aby oznámil výsledky tajného hlasovania. Najskôr o

  návrhu na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu.

 • Pekný podvečer, dámy a páni. Dovoľte mi, aby som vás oboznámil s výsledkami tajného hlasovania o návrhu na voľbu člena Rady pre vysielanie retransmisiu, ktoré sa konalo dnes 29. marca 2017.

  Na tajné hlasovanie na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 145 hlasovacích lístkov. Teda na voľbe bolo aj prítomných 145 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 145 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 13 neplatných a teda 132 bolo platných.

  Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili nasledovné výsledky, budem čítať mená:

  – Štefan Fejko, hlasovalo za 15 poslancov, hlasovalo proti 75 poslancov, zdržalo sa hlasovania 42 poslancov.

  – Denisa Havrľová, za 43, proti 61, zdržalo sa 28.

  – Peter Joanidis, hlasovalo za 73, proti 45, 14 sa zdržalo hlasovania.

  Na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia teda konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za člena Rady pre vysielanie a retransmisiu zvolený Peter Joanidis. Overovatelia poverili teda mňa, aby som oznámil výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky, a zvolenému Petrovi Joanidisovi týmto blahoželám.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem.

  Konštatujem, že bol zvolený, tak ako to oznámil overovateľ, Peter Joanidis za člena Rady pre vysielanie a retransmisiu.

  Teraz vás prosím o oznámenie výsledkov tajného hlasovania o

  návrhu na voľbu kandidátov na členov disciplinárneho senátu.

 • Ďakujem pekne. O výsledku. Takže na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na člena disciplinárneho senátu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 145 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 145 poslancov.

  Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na člena disciplinárneho senátu všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky.

  Zo 145 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 14 neplatných.

  Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že:

  – za Allana Böhma hlasovalo za 84 poslancov, proti 36 poslancov a zdržalo sa hlasovania 18 poslancov,

  – za Petra Kubinu hlasovalo 87 poslancov, proti 39, zdržalo sa 12 poslancov.

  Na voľbu kandidátov na člena disciplinárneho senátu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní boli za kandidátov za člena disciplinárneho senátu zvolení Peter Kubina a Allan Böhm.

  Overovatelia poverujú svojho člena, mňa, Janku Cigánikovú, oznámiť výsledok hlasovania Národnej rady Slovenskej republiky. Týmto obom zvoleným kandidátom blahoželám.

 • Ďakujem.

  Konštatujem, že Národná rada navrhuje Súdnej rade na člena disciplinárneho senátu kandidátov, ako ich uviedla overovateľka.

  Takže budeme pokračovať v rokovaní. Budeme pokračovať rozpravou k bodu

  Informácia podpredsedu vlády a ministra vnútra Slovenskej republiky o využívaní Letky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za obdobie rokov 2015 až 2017.

  Dávam slovo... Teda poprosím pána podpredsedu vlády, aby zaujal miesto v rokovacej sále, a budeme pokračovať. Takže pán poslanec Galko bude vystupovať v rozprave hneď po tom, ako príde do rokovacej sály podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák.

  Ešte pán poslanec Galko má dve minúty, tak ako sľúbil. Ja si to pamätám, pán poslanec.

 • Áno, možnože to bude aj menej. Ďakujem pekne. Dámy a páni, takže ešte jedenkrát zopakujem. A teraz, ako z toho von? Prezident Slovenskej republiky má právo rozhodnúť sa aký dopravný prostriedok si zvolí. Zákon zas ukladá Policajnému zboru, aby hlave štátu poskytoval ochranu 24 hodín denne a 7 dni v týždni. Nechcete, aby prezident využíval vládnu letku? Stačí mu to povedať. Vráti sa k zaužívanej preprave súkromným lietadlom a za vlastné, akurát štát zakúpi vždy letenky pre ochranku. Otázku, kto vysvetlí daňovým poplatníkom, že ich to takto vyjde drahšie, nechávam otvorenú a nechávam ju otvorenú preto, lebo je to vaša koaličná otázka.

  Alebo je tu druhá možnosť, zmeňte zákon a nechajte prezidenta lietať bez ochranky. Niet jediný dôvod, prečo by nemohlo ísť auto s ochrankou z Bratislavy do Popradu a späť za štátne a prezident môže letieť súkromnou spoločnosťou za vlastné. Dá sa to jednoducho vyriešiť a je to len otázka dohody a nastavenia pravidiel. Teda ak chceme riešiť problém, riešme ho systémovo. Ale nezneužívajme túto tému na politický boj a šírenie osobného politického konfliktu, ktorý s nejakým lietaním má pramálo spoločné.

  Dámy a páni, my sme tu preto, aby sme spájali ľudí, a nie aby sme ich rozdeľovali. Vy ste tu, kolegovia zo strany SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, v týchto dňoch rozohrali vážnu politickú hru. Zvážte dobre, či chcete v nej pokračovať a či chcete útočiť na najnižšie pudy ľudí na takto nesprávnom mieste. Táto moja výzva je hlavne výzvou pre kolegov zo Slovenskej národnej strany a aj pre ich predsedu Andreja Danka, ktorý ako druhý najvyšší ústavný činiteľ tiež chcel ľudí spájať a nie rozdeľovať.

 • Pípanie časomeru.

 • Ale to bol, áno, ja som, to bolo ako vtip myslené. Keď pán poslanec končil, tak povedal, že bude už len dve minúty. Takže...

 • Tak, ďakujem pekne. Dobre, takže doneste mi, prosím vás, tých 7 papierov zhora, dáme to odznova celé. Či nie? Nie. Dobre.

  Takže ešte ten koniec. Zvážte dobre, či chcete v nej pokračovať a chcete útočiť na najnižšie pudy ľudí na tak nesprávnom mieste. Táto moja výzva je hlavne výzvou pre kolegov zo SNS a aj pre ich predsedu Danka, ktorý ako druhý najvyšší ústavný činiteľ tiež chcel ľudí spájať a nie rozdeľovať.

  Pán Danko, kolegovia a kolegyne zo SNS, nechajte smerákov, nech v tejto nečestnej hre pokračujú sami. Oni vedia, že postupne končia. Vedia, že ich strana je v úpadku. Tak kopú okolo seba ako blázni. To je vidno aj na tom, čo tu vyvádza vo faktických poznámkach ich úderka. Lebo ak tento konflikt exekutíva – prezident, čo ste spoločne rozdúchali, budete živiť aj naďalej a naozaj rozdelíte našich občanov, dopadneme zle raz nakoniec všetci.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem. Končím možnosť nahlásiť sa s faktickými poznámkami, päť faktických poznámok na vystúpenie pána poslanca.

  Nech sa páči, pán poslanec Hrnko.

 • Veľavážený pán poslanec, pán sused, predovšetkým by som chcel povedať, že nesvedčí sa vyhrážať v prejave v parlamente, pretože aj v parlamente, aj v normálnom živote palica má vždy dva konce a človek nevie, kedy a ktorý udrie. To len tak na okraj, ale celkom k veci.

  Každý občan, ktorý sa chce stať prezidentom, by si mal uvedomiť jednu úplne malichernú vec. Zamestnanie prezidenta nie je od utorka do štvrtka poobedia, zamestnanie prezidenta je 7 dní v týždni a 365, niekedy 366 dní do roka. Ak sa nechce človek podriadiť tomuto, tejto reguli, tak nemá ísť kandidovať za prezidenta.

  A druhá vec, elementárnou aj psou povinnosťou každého verejného funkcionára je správať sa k štátnym prostriedkom tak, aby sa ich čo najviac šetrilo. A nehnevajte sa, Slovensko neni ani Amerika, ani Rusko, dokonca ani nie Čína, tu v podstate za päť hodín prejdete celý čas akýmkoľvek dopravným prostriedkom. A Poprad nie je skutočne taká krajina alebo tak vzdialený od Košíc, aby musel lietadlom ísť na golf. To predsa jednoducho takto nemôže fungovať. Prezident jednoducho musí sa správať šetrne k štátnemu rozpočtu. A ostatné poviem ďalej, už mám málo času.

 • Ďakujem pekne. No, už Švejk hovoril: "Na studenty a na chudej lid musí bejt přísnost." A duo SMER – SNS dodáva: A na Kisku tiež. Samozrejme, keď si pokladieme vedľa seba leteckú linku Bratislava – Poprad, a potom napr. legendárny Bratislava – Sankt Peterburg, vojde tam do Peterburgu veľa tých Popradov. Samozrejme, keď leteli členky zahranično-politického mozgového trastu strany SMER na súdružskú návštevu za súdruhom Smirnovom, ktorý zahodil kosák a kladivo a nasadil si korunku, iste to bolo primerané a ako hovorí správne pán minister vnútra, to musí vyčísliť Národná rada. Menovite garážmajster musí povedať, koľko leteckého benzínu do toho Jaka naliali a hlavný údržbár, ako sa opotrebovali súčiastky motora. Potom by sme sa dostali samozrejme k výsledku. No ale, ako vravím, čo je dovolené Bohovi, nie je dovolené volovi.

  Samozrejme v rámci toho, že veci treba vidieť v kontexte, je jasné, že zatiaľ napr. v prípade Bašternák, ešte nebolo povedané to magické "skutok sa nestal", takže je tu trošku fľak na veste. Zúfalé, uhybné pokusy s trúchlohrou amnestie po šestnástich rokoch cez Ústavný súd tiež zatiaľ neprinášajú veľké vavríny a padajúce preferencie zúčastnených podielnikov tiež nedávajú ružové vízie do budúcnosti. Preto si myslím, že minister vnútra, ako oprášený "majster Čistota", prišiel s dobre uležanými nábojmi a pokúša sa strieľať. Upozorňujem, že postavením paláca Astória, je dom, na ktorom boli hodiny, ktoré postavili intelektuáli predtým oproti prezidentskému palácu pána prezidenta Kováča...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem pekne za slovo. Ja, pán poslanec, sa vyjadrím len k jednej časti vášho vystúpenia a musím povedať, že ste použili veľmi zlý príklad na ospravedlnenie súkromných letov pána prezidenta. A dôrazne sa musím ohradiť voči vášmu porovnaniu letu do Petrohradu so súkromnými letmi pána prezidenta. Bola som poverená viesť delegáciu Národnej rady do Ruskej federácie. Boli sme teda na riadnej pracovnej ceste s programom a so záverečnou správou. Neboli sme ani na výlete, ani hrať golf.

  Keďže sa vydávate za čestného človeka, bolo by čestné, aby ste odsúdili konanie pána prezidenta a vyzvali ho, aby nezneužíval letku ministerstva vnútra na súkromné účely. To by som považovala naozaj za čestné. A skutočne si myslím, že takéto porovnanie nebolo na mieste.

  Ďakujem pekne.

 • Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán Galko, ja neviem, o čom ste rozprávali v tom vašom vystúpení v pléne. Rozprávali ste o tom, že by sme ľudí mali spájať, nie rozdeľovať, nerozbíjať. No my sme neurobili nič nelegitímne, my nič nerozbíjame, nezačal žiaden politický boj, iba sme legitímne žiadali ministra vnútra, aby nám dal informáciu, ako sa využíva letka ministerstva vnútra.

  Pán Galko, ja neviem, čo slovenskej spoločnosti narobilo väčšie škody, či to, ako ste vy, súc bývalý minister obrany, dávali odpočúvať premiérku pani Radičovú, alebo informačná správa pána ministra vnútra o tom, ako sa využíva letka ministerstva vnútra? Čo narobilo väčšie škody slovenskej spoločnosti?

  Ďakujem pekne.

 • Reakcia na faktické poznámky, pán poslanec Galko.

 • Ďakujem pekne, ďakujem kolegom.

  Najprv na pána Hrnka. Pán poslanec Hrnko, určite sme na jednej lodi, čo sa týka šetrenia, na tom sa určite zhodneme, ale skúste ešte jedenkrát si vypočuť to, čo som tu povedal o tej hre, do ktorej vás stiahli. Ja si myslím, že vás tam vtiahli. Toto nie je váš biznis. To nie je biznis vašej politickej strany, pán Hrnko.

  Pani Laššáková, vy ste povedali, že aby som, že hovorím, že som čestný človek. Ja vám teraz dokážem, že som čestný človek, ja vám poviem dve veci. Prvá vec je, v súvislosti s tým, čo ste hovorili, mali ste tam kolegyňu, ktorej sa potom pýtali na jej pracovný program, nevedela ani jednu aktivitu povedať počas tých dní, čo ste tam boli v tom Petrohrade, ani jednu jedinú nevedela z tých niekoľkých dní povedať, že kde ste boli.

  A teraz vám poviem, prečo som čestný človek. Viete, čo som dostal pred týmto rokovaním? Dostal som dve videá, na ktorých je údajne premiér spolu s jednou hlavnou štátnou radkyňou, nastupujú do policajného vrtuľníka a idú, letia v rámci Slovenska, nie je dôležité kam. Viete, čo som urobil, pani Laššáková? Ja som ich obidve vymazal, ani som ich neotvoril, lebo ja túto hru s vami nebudem hrať, lebo túto hru s vami nebudem hrať, pretože si naozaj myslím, že je to nedôstojná hra, to, čo ste tu rozpútali, a že sme tu na to, aby sme spájali, a nie, aby sme takýmto spôsobom rozdeľovali ľudí, pani kolegyňa.

  Ďakujem pekne.

 • Ďalším vystupujúcim v rozprave je pán poslanec Matovič, nech sa páči.

 • Kolegovia, kolegyne, dovoľte, aby som sa vyjadril k tejto téme. Na začiatok by som chcel poprosiť kolegu Galka, aby aj keď vymazal tie videá, aby napísal tomu človeku, ktorý mu tie videá poslal, a poprosil ho ešte raz, aby mu ich poslal, lebo sme verejní činitelia, a keď existuje akýkoľvek dôkaz o tom, že niekto nehospodárne nakladá s našimi spoločnými peniazmi, tak mali by sme ten dôkaz nie vymazať, ale zverejniť. Takže, Ľubo Galko, teraz by to nemalo byť o nejakej takej falošnej kolegialite, a teda nechceme, aby sa tu hovorilo niečo na prezidenta, tak vymažeme si niečo na premiéra z mobilu. Treba si vypýtať znova tie videá, treba ich zverejniť. Dnes som o nich takisto počul, že pán premiér po Slovensku v pohode chodí so štátnym vrtuľníkom na akcie MDŽ. Treba tie videá dať do obehu, nech teda vieme, že kto tu odsudzuje.

  Dovoľte, aby som na začiatok každopádne povedal, že toto nie je náhoda, že niekto príde na pána prezidenta s takýmto obvinením, krkolomným obvinením a snaží sa takýmto spôsobom ho zdiskreditovať. Toto je návrat mečiarizmu, presne toto, čo sa tu deje. Ono my ako tým, že sme súčasťou toho diania, tak sa nám to možno až tak nezdá, ale tie odporné útoky z úst predsedu parlamentu Danka, tie odporné útoky a sústavné útoky z úst premiéra Slovenskej republiky Roberta Fica, tie odporné útoky a prirovnávanie ku Kotlebovi z úst ministra vnútra Roberta Kaliňáka, snaha o diskreditáciu cez lety, obviňovanie z toho, že porušuje ústavu, lebo nevymenováva ústavných sudcov, to, čo sme včera dostali do mailu, že tu sa podpísali poslanci za SMER a SNS, že idú obviňovať prezidenta zase v nejakej ďalšej veci, lebo poklopkal kameň, áno, že poklopkal základný kameň najvyššieho mrakodrapu v Európe či v strednej Európe, ktorý bude stavať slovenská spoločnosť, ale zamlčanie, samozrejme toho, že Robert Fico chodí klopkať základné kamene čohokoľvek, aj nejakého Jaguaru, tak to je naozaj úmyselné manipulovanie s faktami. Je to postupné, postupný návrat mečiarizmu a tie vzťahy medzi, vzťahy premiéra a vlády voči prezidentovi naberajú presne ten istý charakter ako v 90. rokoch boli vzťahy Mečiarovej vlády, Mečiara voči prezidentovi Kováčovi.

  Situácia v čase, keď tu debatujeme o zrušení amnestií, aj o zrušení milosti, ktorú udelil pán prezident Kováč, tak možno aj teda v čase, kedy sa stala tragédia v prípade pána Gauliedera, tak je to až na zimomriavky. Že sa nehanbíte, vládni poslanci, takýmto odporným spôsobom manipulovať faktami! Že sa nehanbí tu skorumpovaný minister vnútra sediaci pod balkónom, skrývajúci sa, ktorý zobral len v jednom jedinom prípade od daňového podvodníka Ladislava Bašternáka 600-tisíc eur úplatok, lebo odkúpil od neho podiel vo firme, ktorý mal hodnotu viac ako milión eur za niečo vyše 400-tisíc. Toto kryjete, takéto obrovské pošliapanie verejného záujmu, že minister vnútra berie úplatok od človeka, ktorého vyšetruje kriminálny úrad finančnej správy, keď tento prípad príde na výbor, v ktorom máte samozrejme väčšinu, tak vy odmietnete čo i len o tom sa baviť, lebo to je náš človek. A v tomto prípade ste schopní obhajovať klamstvá tohto skorumpovaného ministra vnútra, úplatkára, úplatného človeka, ktorý tu dlhodobo kryl podvod Ladislava Bašternáka, ktorý tu obhajoval tohto podvodníka, ktorý nám tu verejne tvrdil, že on nikdy s ním nič nemal spoločné, a nakoniec sa ukázalo, že jednoducho priamo s ním obchodoval.

  Pán Hrnko, máte taký veľmi nesympatický hlas a ma to vyrušuje, keď vykrikujete. Poprosím vás, buďte ticho, teraz rozprávam ja.

 • Poprosím, poprosím kľud. Pán poslanec Hrnko, poprosím kľud v rokovacej sále.

 • Keď sa pozrieme na fakty, to, čo píše prezidentská kancelária, je jednoznačné. Prezident po nástupe do funkcie sa stretáva so skorumpovaným ministrom vnútra Robertom Kaliňákom, ten mu odporúča, aby na prepravu v rámci Slovenska využíval prezidentskú letku, lebo tí chlapci musia lietať, lebo inak, keď nenalietajú hodiny, musí oslovovať školy, aby si urobili výlet nad Slovenskom, aby chlapci nalietali hodiny. Čiže najprv ho skorumpovaný minister vnútra nahovorí, potom po roku sem príde, ho kritizuje. Na základe toho automaticky prezidentská kancelária sa dopytuje riaditeľa Úradu na ochranu ústavných činiteľov, ktorý podlieha skorumpovanému ministrovi vnútra. Čuduj sa svete, tento vedúci, riaditeľ Úradu na ochranu ústavných činiteľov odpisuje po dvoch mesiacoch prezidentovi v jednoduchých otázkach. Človek, ktorý podlieha priamo skorumpovanému ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi, ktorý nahovoril prezidenta na to, aby lietal prezidentskou letkou. Po dvoch mesiacoch odpisuje, kde de facto potvrdzuje, že prezident by mal využívať v rámci vnútroštátnej prepravy, keď využíva teda leteckú prepravu, odporúčajú využívať štátnu leteckú prepravu alebo teda letku ministerstva vnútra, lebo je to z pohľadu zabezpečenia bezpečnosti a nákladov efektívnejšie.

  Čiže najprv necháte svojho, vtedy ešte korunného princa, našťastie, už dnes iba taký trpený appendix v SMER-e, ktorý tam ešte si dobačuje tú svoju funkciu, najprv ho necháte, aby nahovoril prezidenta na to, aby lietal, potom vášho človeka, alebo človek, ktorého on kontroluje priamo, necháte, aby prezidentovi odpovedal, že je to tak správne, jak to robí, aby mu odpovedal v podstate dosť arogantne. Po prvé, o dva mesiace neskôr, a po druhé, odpoveďami, ktoré teda si myslím, že nie sú hodné človeka v jeho postavení, veľakrát nejednoznačne, zahmlievajúco. A potom nemáte tú hanbu sem prísť. A ten istý skorumpovaný minister vnútra sem príde a on tu predkladá túto správu. Že sa nehanbíte, ľudia! A zároveň ešte to predkladal človek, ktorého som v podstate ani nepočul tu pomaly vystúpiť, len teda asi dostal ten, tú najdôležitejšiu úlohu v svojej politickej kariére, tak teda predložil procedurálny návrh, aby takéto niečo sem zaradil. Fakt neviem ani, ako vyzerá.

  Zároveň je veľmi zaujímavé to, že keď tu ten skorumpovaný minister robí výpočty o 790-tisícoch eur, ktoré spôsobil, škodu, pán prezident svojimi súkromnými letmi, a to dopredu hovorím, že ak by naozaj spôsobil, tak budem prvý, ktorý ho bude kritizovať, ale tak ako to tento skorumpovaný človek, ktorý sa nehanbí klamať v akejkoľvek veci, ktorú mu novinári dajú otázku, tak keď tento človek tu hovorí o nejakých výpočtoch, že to stálo 790-tisíc a že to bolo 319 letov, tak si myslím, že by mal ukázať fakty. My sme chceli vidieť, teda na základe čoho on vyhodnocoval, že z tých 400, neviem, koľko letov, bolo 319 súkromných. Čo bolo kritérium? Piatkový let je súkromný? Do Popradu let je súkromný? Alebo reálne naozaj niekto študoval, aký program mal prezident v ten deň alebo nasledujúci deň? Myslím si, že keď niekto chce obhájiť svoje čísla, mal by doniesť fakty.

  Po druhé, veľmi by ma zaujímalo, ako bolo vypočítaných tých 790-tisíc? Lebo v stanovisku, ktoré poslala prezidentská kancelária, je jednoznačne napísané, že pred tým, ako prezident mal nárok na tieto, nazvime ich štátne lety, tak letel dvakrát s tým istým lietadlom, ale ministerstvo vnútra vyúčtovalo za jeden let 775 eur.

  Ešte raz, tesne pred tým, ako sa stal prezidentom, pred inauguráciou jeden let stál 775 eur. Je logické sa domnievať, že keď sa stal prezidentom ten let nemohol stáť predsa viac. Čiže mali by sme násobiť, keď teda niekto vypočítal 319 letov, dobre, berme, aj keď si to možno iba cucol z prsta, tak násobme tých 319 letov krát 775, lebo toľko účtovalo ministerstvo vnútra súkromnej osobe Andrejovi Kiskovi za let pred tým, ako sa stal prezidentom, tak nám vychádza suma 247 225 eur. Čiže odkiaľ, pán skorumpovaný minister vnútra, ste vycucali z prsta 790-tisíc eur? Jednoducho ste si vycucali z prsta. Lebo ešte raz, pred tým, ako sa prezident stal prezidentom, letel dvakrát tou letkou. Za jeden let sa účtovalo 775, nemôže taký istý let po tom, ako sa stane prezidentom, stáť predsa viac. A to ani nehovorím o tom, že za toto obdobie, odkedy sa prezidentom stal, do toho vyúčtovania cena kerozínu klesala, odignorujme. Čiže ešte raz, dva lety, tu sa stáva prezidentom, dva lety predtým sú po 775, a potom zrazu účtujete po 2500, lebo to lepšie bude vyzerať a potom budeme môcť použiť to číslo čarovné, že to je vlastne milión. A ten Kiska ukradol milión a my ho vyzývame, aby to vrátil. A ja vám ešte raz hovorím, keď chceme neklamať ľudí a chceme teda s niečím konfrontovať pána prezidenta, keď dokážete, že to bolo 319 naozaj súkromných letov, čo ste nedokázali, lebo ste iba prišli s jedným číslom a nám poslancom ste pri tejto parlamentnej tlači nedali žiadne papiere do rúk, čo je naozaj na hanbu, a je to na hanbu hlavne predsedu Národnej rady, že dovolí takýmto spôsobom aby sa minister vnútra správal, alebo vláda správala voči poslancom Národnej rady. Čiže vlastne sa tu bavíme o materiáli, kde nám nikto nič nedal do ruky. Nemáme žiadne čísla pred sebou a ten, kto tu náhodou vtedy nebol, alebo ten, kto si to nepoznačil na papier, tak v podstate nevie, o čom tu je reč. To je naozaj na hanbu a toto je pohŕdaním inštitútom Národnej rady. Lebo podľa ústavy sa vláda zodpovedá Národnej rade a nie Národná rada sú tu paholci voči vláde. Skorumpovaný minister vnútra sa k nám správa ako k posledným paholkom, ktorý sa sem môže postaviť pred mikrofón, zahrať svoje klasické divadielko, narozprávať, aký je to teda zlodej ten Kiska, milión nám ukradol a všetci to budeme zrazu brať za sväté a božie a nemáme ani len papier pred sebou, kde by nám predložil správu, ktorú sme žiadali.

  Takže je veľký rozdiel 790-tisíc, čo nám tu skorumpovaný minister vnútra predložil, a 247 225, čo je vypočítané tak, ako ste to vypočítali vy, keď ste mu účtovali cenu letu, keď ešte prezidentom nebol.

  Ale pozrime sa na to z inej strany. Je verejným tajomstvom, že vláda SMER-u je schopná, dnes sa k tomu pridalo SNS, myslím si, že kapitán sa veľmi rád priživí, aj, bohužiaľ, pán Bugár, ktorý nám tu sľuboval nejaký charakter, nás ročne pripraviť približne o 3 mld. eur na korupcii, neschopnosti a na diletantstve pri spravovaní štátu. Tri miliardy eur de facto ukradnete ľuďom tejto krajiny za jeden rok; 250 pracovných dní, keď si to vydelíme, tak je to na jeden deň 12 mil. eur. Osem bežných pracovných hodín je 1,5 mil. eur za hodinu, ste schopní ukradnúť ľuďom tejto krajiny korupciou, neschopnosťou, diletantizmom.

  Hovorí sa veľakrát, že trafená hus zagágala. Hrnko sa ozýva, takže mohli by sme sa mu pozrieť na účty. Takže ste schopní ukradnúť za jednu hodinu 1,5 mil. eur, to znamená za jednu minútu 25-tisíc eur. Čiže keď obviňujete dnes a robíte tu z toho teatro, ak by bola pravda, že teda prezident 319 letov letel do Popradu a odvtedy, jak tam priletel, nemal žiaden pracovný program, čiže to bolo naozaj, že sa doviezol domov, a beriem teda do úvahy váš výpočet ceny letu 775 eur, tak 247 225 eur rozkradnete za 9 minút 53 sekúnd.

  Ale, čuduj sa svete, táto debata tu bude asi 10 hodín, keďže za hodinu som vám vypočítal 1,5 milióna, čo ste schopní ukradnúť, tak idete teraz tu vytvárať atmosféru, jakého máme zlodeja prezidenta cez vymyslené čísla, vymyslené počty letov. A za tých 10 hodín ukradnete 15 mil. eur tým ľuďom. A presne toto je tá pravda, že jednoducho vy idete vytiahnuť niečo, aby ste prekryli svoje zlo, aby sa ľudia v robote, v škole, na ulici, u mäsiara, všade bavili o tom skorumpovanom prezidentovi. Necháte podsunúť skorumpovaného ministra vnútra falošné čísla, kedy ráta za jeden let 3,5-krát vyššiu sumu, ako mu rátali ako súkromnej osobe, hlavne aby ste prekryli a mohli ďalej v pohode si kradnúť. Za toto by ste sa mohli hanbiť.

  Ešte raz, táto debata dokopy tu bude trvať možno 10 hodín. Za ten čas váš zlepenec ľudí okradne o 15 mil. eur. A idete tu lynčovať verejne prezidenta, že okradol ľudí o 247-tisíc. To je 60-krát menej jako vy za tých 10 hodín debaty tým ľuďom ukradnete. Sorry, takto sa budeme s vami baviť.

 • Výkriky z pléna.

 • Vašim voličom budeme otvárať oči. A poprosil by som toho šaša Hrnka, aby už konečne prestal vykrikovať, už to je tretíkrát.

 • Reakcie z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Poprosím vás, upokojte sa, páni poslanci!

 • Takže toto sú fakty. Môžte tu skúšať, môže tu Blaha sa roztekať na kolomaž, že aké to je strašné, čo to máme za prezidenta. Človek, ktorý tu hovorí, že bojuje proti buržoázii a ochraňuje pracujúci ľud, ale zároveň dovolí, aby ten pracujúci ľud, ktorý hrdlačí a platí vám dane do štátneho rozpočtu, bol okrádaný v tej istej chvíli, jako si tu vymyslíte tému a snažíte sa oblbnúť ľudí. Ale teda pre mňa je omnoho dôležitejšie to, že toto je len súčasť vašej hry a útoku voči prezidentovi. Tak ako pri amnestiách sa bojíte 10-tisíc študentov, ktorí prídu na námestia 18. apríla, a rýchlo, rýchlo dovtedy potrebujete spláchnuť tému, a podľa vašich slov, rýchlo, rýchlo dovtedy potrebujete tým ľuďom zobrať ďalší dôvod, prečo tam majú prísť, tak takisto teraz hľadáte akúkoľvek cestu k tomu, aby ste zdiskreditovali prezidenta, aby náhodu si netrúfol založiť politickú stranu a na konci vás neposlal do basy. A ja zase pevne verím, že prezident, či už sa rozhodne ísť tou výkonnou cestou politiky, čiže pôjde a založí politickú stranu, alebo bude naďalej prezidentom, že raz sa nám to podarí a v tej base tí skorumpovaní z vás skončia. Vy, ktorí ste dnes iba tí prisluhovači, ktorí stláčate tlačítka, alebo obhajovači rozkrádania, okrádania pracujúceho ľudu, ako napríklad tam teraz veľavážený Ľuboš Blaha, ktorý by si aj hubu zodral za pracujúci ľud, ale v skutočnosti, keď má stlačiť tlačítko proti zlodejom, tak vždy hlasuje za zlodejov a za skorumpovaných ministrov a za Bašternáka a podobných vagabundov. Títo ľudia, ktorí dnes prisluhujú zlu, raz budú veľmi radi, že v tej base neskončia. A ja urobím zase všetko pre to, aby ľudia, ako tam skrývajúci sa skorumpovaný minister vnútra so svojím kamarátom a bielym koňom Ladislavom Bašternákom, so svojim bielym koňom pánom Turčanom, s Robertom Ficom a spol. skončili v tej base.

  Môžte bojovať, koľko len chcete proti prezidentovi, a brániť alebo robiť všetko pre to a nútiť ho, aby vám vymenoval sudcov Ústavného súdu, aby ste si zabezpečili beztrestnosť do roku 2031. Ja pevne verím, že podľa toho, ako to vrie medzi ľuďmi, revolúcia sa blíži.

  Deň zúčtovania sa blíži, a môžeš sa smiať, Kaliňák, koľko len chceš, skončíš v base. A tak ako tu Harabin sa vyhrážal Lipšicovi, tak za to, jak si (pobúrené reakcie z pléna), jak sa Harabin vyhrážal Lipšicovi a povedal mu – "Skončíš v base, ty hajzel!" –, najradšej by som ti to teraz povedal. Lebo tak skorumpovaného ministra, ako má Slovensko, skorumpovaného ministra vnútra nemá žiadna krajina na Slovensku...

 • Výkriky v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Poprosím vás, poprosím vás, páni poslanci, upokojte sa!

 • ... v Európe. Čo vykrikuješ?!

 • Reakcie z pléna.

 • Jasné, no konečne si sa ozval. Poď sem, tu sa posaď, tu sa posaď! Poď, poď sa sem hanbiť! Skrývaš sa tam.

 • Reakcie z pléna.

 • Jasné. Pozrieme sa na to, jako tam centrum stará Ikea bola kupovaná, že? Pozrieme sa s Turčanom, hneď vedľa Yeme. Áno, všetko, všetko čistučko. Biznisík ide, že?! Okrádať ľudí o stovky miliónov eur, si im ukradol. Skončíš v base, chlapče.

 • Reakcie z pléna.

 • Nie som ani len takto nervózny, neboj sa! Že sa nehanbíš, že vytŕčaš z kanála, že nezalezieš do kanála!

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Poprosím vás, poprosím vás, upokojte sa, lebo preruším schôdzu!

 • Akurát takýto človek sem príde obviňovať prezidenta, keď predtým ho tu, tri roky, nahovorí na to, aby využíval vládnu letku. Že sem aspoň nepošlete niekoho, nejakého blázna, ktorý teda dobre tu iba stláča tlačítka. Vy sem pošlete toho najskorumpovanejšieho človeka, ktorého máte vo vláde. Že vám nie je hanba?! Chcete zabrániť... Vyhrážaj sa mi, koľko chceš! Ja viem, že máš absolútnu moc. Viem, že ju zneužívaš, viem, že na mňa nasadzuješ tajných. Je mi to ukradnuté, chápeš? Je mi to ukradnuté.

 • Reakcie z pléna.

 • Je mi to ukradnuté. Vyhrážaj sa mi, koľko len chceš. V pohode, rob si, užívaj si to, užívaj si.

  Čiže je vašou hanbou, že takýmto spôsobom útočíte na premiéra, či na, pardon, na prezidenta. Je hanbou, že takýmto spôsobom znevažujete úrad, ktorý zastáva. Je hanbou, že to robíte prospechársky, lebo vám to vyhovuje. Je hanbou, že klamete ľudí, lebo im podsúvate falošné čísla. Je hanbou, že nepredložíte poslancom ani len to, čo tu predloží skorumpovaný minister vnútra. Je hanbou, že toto kryjete, je hanbou, že to obhajujete, je hanbou, že takto zneužívate svoju moc.

  Keď tu dnes predseda Národnej rady, kapitán Danko, hovoril niečo o papalášizme, tak toto je prejavom palalášizmu. Prejavom pohŕdania obyčajnými ľuďmi. Fico sa rozváža krížom-krážom po Slovensku v helikoptére, chodí si na svoje MDŽ mítingy. Jeho nekritizujete, lebo to je v poriadku. Že ešte chodí aj so svojou Troškovou, že si lieta krížom-krážom za štátne peniaze, to vám nevadí, to je v poriadku. Ale keď prezident lieta tak, ako mu odporučí minister vnútra, zrazu, po troch rokov vám to vadí. Kde ste boli tie tri roky? Prečo sa ten minister vnútra, ktorému to tak strašne vadí, prečo sa neozval po prvom súkromnom lete a nepovedal, pozor, tuto sa deje niečo nekalé? Však je to jeho letka, je to letka ministerstva vnútra. Prečo prichádza so zúčtovaním po troch rokoch? V čom je to fér? Ak by hájil verejný záujem, ak by bol dobrý hospodár, tak by strážil predsa naše spoločné peniaze. Nepripadá vám zvláštne, že ten minister vnútra sa ozve až po 319 letoch? Prečo sa neozval hneď po prvom? Veď je minister vnútra na to, aby strážil peniaze ministerstva vnútra. Toto je letka ministerstva vnútra. A ja sa ešte raz pýtam, prečo sa neozval po prvom lete? Keď nezaregistroval prvý, prečo nie po druhom? Keď nezaregistroval druhý, prečo nie po treťom? A tak by som ďalej mohol ísť do 319-teho letu. Už z tohto je evidentné, že ste si spätne vymysleli, že to boli súkromné lety, že tomu skorumpovanému ministrovi to veľmi vyhovovalo, lebo potreboval si niečo nájsť na Kisku, lebo sa ho bojíte, že buď si založí politickú stranu, alebo ten Fico naozaj nikdy nebude prezidentom. Lebo keď on si povie, že to zopakuje, tak Fico môže tam šúchať nožičkami.

 • Výkriky v sále.

 • Tuto akurát Jana Vaľová bude prezidentka, tam by sme sa ešte o tej korupcii na Mestskom úrade v Humennom mohli porozprávať. O tom, jak sa vynechávajú prázdne čísla v doručovacej knihe a po tom, keď sa robí verejná súťaž, sa dopisujú výhercovia, že? Mohli by sme sa, mohli by sme sa o tom porozprávať. Čo poviete, pani Vaľová? Dáme si niekedy taký duel pred kamerami? Môžme, môžme sa o tom porozprávať, dobre? Čiže bol by som na vašom mieste tichučko, s nožičkami šúchal. Takže...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Poprosím vás, poprosím vás, upokojte sa!

 • Takže ešte raz, mám svojich 7 minút 40 sekúnd. Nech sa páči, kolegyňa Vaľová, kedykoľvek sa môžeme porozprávať o tom, ako sa vynechávajú čísielka v doručovacej knihe na Mestskom úrade v Humennom a po vyhodnotení kvázi súťaže sa dopisujú výhercovia.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Takže fakty, ešte raz nakoniec. Máme ministra vnútra, ktorý má na zodpovednosť letku ministerstva vnútra. Má strážiť, má sa správať ako dobrý hospodár, má strážiť verejný záujem, má strážiť naše spoločné peniaze. Čo urobí? Tristodevätnásťkrát si zakrýva oči, keď prebehne 319 súkromných letov, podľa neho, pána prezidenta, cez jeho letku, ktorú má na starosti, tak potom sa zrazu zobudí a príde sem so správou, ktorú sme dodnes nikto nevideli alebo do tejto chvíle nikto nevideli, lebo ju tu iba predniesol. Čo je z toho evidentné? Že jednoducho si to všetko vymyslel, účelovo prezidenta nahovoril na to, aby teda lietal a povedal mu – jasné, súkromné lety, služobné lety, všetko jedno, treba vždy, aby sa využívali tieto lety, lebo inak to musím ponúkať školám, a potom naozaj podlo príde sem po troch rokoch a po 319 letoch sa zobudí, že vlastne on dovolí rozkrádať naše spoločné peniaze.

  A teraz, kto je viacej vinný? Ak by to bola pravda, že prezident letel 319 letov. Len čisto logicky. Ten, kto si bral z tej spoločnej kasy alebo ten, kto za nás mal strážiť tú spoločnú kasu? Logicky ten, kto mal strážiť tú spoločnú kasu, a to bol, čuduj sa svete, minister vnútra Robert Kaliňák.

 • Reakcia z pléna.

 • To neni šalený chlapec. Ja viem, že pani Vaľovej to nejako nepasuje do karát, lebo tá guľa to nejak ináč ukazuje.

 • Smiech v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Poprosím vás, kľud v rokovacej sále.

 • Čiže tým, s čím prišiel minister vnútra Robert Kaliňák, usvedčil len samého seba z toho, že 319-krát dovolil brať súkromné peniaze alebo naše štátne peniaze na súkromný účel prezidentovi Kiskovi, že on 319-krát tento podvod zakryl, nič iného z toho nevyplýva, a že spamätal sa až na 319-krát. Čiže nieže Robert Kaliňák sem prišiel usvedčiť Andreja Kisku, ale Robert Kaliňák usvedčil samého seba, že vlastne doteraz 319 podvodov kryl. A keď teda nám vypočíta, že ten podvod bol hodný 790-tisíc, tak je to super, lebo Robert Kaliňák sa nám tu vlastne sám čo? Obžaloval z toho, že dovolil rozkradnúť 790-tisíc. To je jednoduchá matematika.

 • Končím možnosť nahlásiť sa s faktickými poznámkami. Osem faktických poznámok, deväť faktických poznámok. Nech sa páči, ako prvý vystúpi pán poslanec Osuský.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. No, skutočne, keď sa odhliadne od toho, či je vôbec pravda, o aké lety išlo, či môj prezident nie je mojím prezidentom 365 dní do roka a jeho niektoré práva sú iné ako práva moje alebo poslankyne Laššákovej a jej troch kolegýň, pretože my nie sme, ani ona, ani ja, prezidenti, tak si myslím, že to, čo sme, čoho sme svedkom, je priznanie zlyhania kontrolných funkcií. Lebo nemôžem súbežne tvrdiť, že sa jedná o poškodzovanie a zlé nakladanie so štátnymi peniazmi a tvrdiť to z pozície toho, kto je strážca toho rezortu. To je hrozné.

  Samozrejme, o pravde, faktoch a dôveryhodnosti osoby ministra vnútra, ktorý dostal túto špinavú robotu na krk, sa dá pamätne hovoriť od doby kešu, od peňazí v igelitkách, od voľného nakladania s pravdou o tom, koho poznáme, koho vôbec nepoznáme, s kým nič nemáme a potom trochu máme. To znamená, zvolili ste zlú taktiku, lebo ste ho namočili do zanedbania kontrolných funkcií svojho rezortu, a ten výsledok je úbohý.

  Ja sa zajtra o 18.10 odoberiem z viedenského letiska do Jerevanu. Bude to pomerne namáhavý výlet, dôjdem tam o pol tretej v noci, nebude ma viesť žiadna letka. Nebude na mne nikto nalietavať hodiny, ale je to celkom normálne, letím komerčnou leteckou linkou, Economy Classom tak, ako sa patrí, pretože sa má hospodáriť. Ale musím povedať, že to, že sa tu dokáže s plechovým ksichtom povedať, že toto neviem vyčísliť, lebo to má robiť Národná rada, pričom sa jednalo takisto vtedy o lietadlo...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • No ďakujem, pán predsedajúci. Diskutovať sa dá len k vecným argumentom. To, čo sme tu počuli, to neboli vecné argumenty, to bola znôška paranoických výplodov, nechcem povedať chorého mozgu, ale mozgu, ktorý to nemá poriadne usporiadané. Ale videl som jeden film, ten film sa volá Forrest Gump, myslím, a tam sa hovorí, že každý hlupák si myslí o druhom, že je hlupákom. A teraz by som to chcel aplikovať na to, čo nám tu predviedol pán Matovič. Každý zlodej si myslí o druhom, že je zlodej. Každý, kto kradne, si myslí, že aj tí druhí kradnú. Každý skorumpovanec si myslí, že všetci sú skorumpovaní.

  Pán Matovič, váš životopis je priam pretkaný takými vecami, ako pašovaním tlačiarenského stroja, žiadaním 20 miliónov za, po prípade, keby ste ma chceli kúpiť, výpoveďou pred prokurátorom, hej, ktorá sa potom skartovala, potom ďalej a ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Pán Matovič, veru tak. Presne ten Forrest Gump to povedal. A povedal to presne a správne. Každý, čo si myslí o sebe, si myslí, že sú aj druhí takí.

  Neverte tomu! Zbavte sa tejto paranoje! Pretože vy nám tu hovoríte, že my chceme diskreditovať hlavu štátu. Vy tu už rok diskreditujete prvého, druhého aj tretieho, aj všetkých ústavných činiteľov. To je jednoducho neprípustné.

  Každý zlodej si myslí, že všetci kradnú, a to je to, čo chcel som povedať.

  Ďakujem.

 • Končím dnešný rokovací deň. Len chcem pripomenúť, že...

 • Reakcie z pléna.

 • Nie, nie, je 19.00 hodín. Končím dnešný rokovací deň. Budeme pokračovať zajtra. Je všeobecný súhlas, aby sme pokračovali?

 • Nesúhlasná reakcia z pléna.

 • Zajtra budeme pokračovať o 9.00 ráno druhým čítaním o vládnom návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • Reakcie z pléna.

 • Prerušenie rokovania o 19.00 hodine.