• Páni poslanci, panie poslankyne...

 • Ruch v sále.

 • Pekné popoludnie, dámy a páni, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci...

 • Ruch v sále a odmlčanie sa rečníka.

 • Dovoľte mi, aby som vás privítal.

  Otváram rokovanie 14. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Chcem vás požiadať, aby sme sa pred začatím rokovania prezentovali a zistili, či sme schopní sa uznášať. Prosím, prezentujme sa.

 • Prezentácia.

 • Prítomných 127 poslancov.

  Konštatujem, že sme schopní prijímať rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že Národná rada je schopná uznášať a môžeme teda pokračovať v rokovaní.

  Na 14. schôdzi Národnej rady budú overovateľmi poslanci Vladimír Matejička a Natália Grausová. Náhradníkmi budú poslanci Katarína Cséfalvayová a Jana Cigániková. Na dnešnom rokovacom dni o ospravedlnenie podľa prílohy požiadala pani poslankyňa Eva Antošová z dôvodu práceneschopnosti.

  Návrh programu schôdze vám bol rozdaný. Panie poslankyne, páni poslanci, chcem vás informovať, že na dnešnom poslaneckom grémiu bolo dohodnuté, že o bodoch 1 až 4 návrhu programu budeme rokovať budúci týždeň v utorok 28. marca o 9.00 hod. s tým, že hlasovať o prvých dvoch bodoch návrhu programu, ktorými sú dva návrhy vlády na skrátené legislatívne konania, budeme ihneď po ich prerokovaní. Po rozhodnutí Národnej rady o skrátenom legislatívnom konaní pristúpime k prvým čítaniam. V druhom a v treťom čítaní budeme o dvoch vládnych návrhoch zákonov rokovať vo štvrtok 30. marca o 9.00 hod. K týmto návrhom bude zlúčená rozprava. Dnešné rokovanie teda začneme bodmi 5 a 6 návrhu programu, ku ktorým bude zlúčená rozprava.

  Ďalej vás chcem informovať, že poslankyňa Katarína Cséfalvayová ako navrhovateľka vzala späť ňou predložený návrh novely zákona o vysokých školách (tlač 327).

  Chcem uviesť, že v návrhu programu sa uvádzajú aj materiály, ktoré uvedú ich predkladatelia, ako sú uvedení v návrhu programu. Na to, aby mohli tieto materiály uviesť a vystúpiť v rozprave, je potrebný súhlas Národnej rady. Navrhujem, aby sme tento súhlas vyslovili schválením programu ako celku, pokiaľ nikto nepredloží iný návrh.

  Ďalej chcem uviesť, že som podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku pozval na 14. schôdzu Národnej rady v piatok 31. marca o 9.00 hod. poslancov Európskeho parlamentu, ktorí boli zvolení na území Slovenskej republiky. Preto je v návrhu programu na tento deň uvedený bod informácia poslancov Európskeho parlamentu o výkone ich mandátu a o aktuálnych otázkach prerokovaných v Európskom parlamente. Pri prerokúvaní tohto bodu programu budeme postupovať tak, že poslanci Európskeho parlamentu vystúpia podľa svojej príslušnosti k politickej frakcii v poradí, ako sa prihlásili, v rozsahu 15 minút. Po odznení všetkých vystúpení poslancov Európskeho parlamentu bude mať možnosť vystúpiť poslanec Národnej rady poverený poslaneckým klubom a položiť otázky v rozsahu 5 minút, na ktoré bude môcť odpovedať jednotlivý poslanec Európskeho parlamentu v rozsahu 5 minút. O návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s vystúpením poslancov Európskeho parlamentu a o návrhu postupu rokovania o bode programu budeme hlasovať po prednesení návrhov na zmenu alebo doplnenie návrhu programu.

  Skôr ako pristúpime k schvaľovaniu návrhu programu chcem len pripomenúť, že návrhy na zmenu alebo doplnenie návrhu programu musia byť vyhotovené písomne a odovzdané predsedajúcemu pred začatím schôdze.

  Pristúpime k schvaľovaniu

  návrhu programu 14. schôdze.

  Teraz vás prosím, panie poslankyne, páni poslanci, ktorí ste takto pred začatím schôdze urobili, aby ste sa prihlásili a svoje návrhy predniesli. Pán poslanec Nemky, pán poslanec Igor Matovič.

  Nech sa páči, pán poslanec Nemky.

 • Vážený pán predseda a vážené kolegyne a vážení kolegovia, v zmysle rokovacieho poriadku podávam žiadosť o zaradenie nasledovného bodu programu - informácia ministra vnútra Slovenskej republiky o využívaní letky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

  Odôvodnenie: Podľa medializovaných informácií z denníkov Aktuálne.sk, Pravda, citujem: "Hlava štátu využíva štátnu letku na cesty, ktoré nie sú vždy len služobné." Na základe uvedených informácií žiadam preveriť predmetný stav a podať informáciu Národnej rade Slovenskej republiky, ako aj informáciu o ostatných ústavných činiteľoch.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Pán poslanec Matovič.

 • Ďakujem pekne. Dávam návrh, aby Národná rada vyzvala premiéra vlády Slovenskej republiky Roberta Fica, aby sa bezodkladne odsťahoval z luxusného bytu postaveného z daňových podvodov Ladislavom Bašternákom.

  Odôvodnenie: Pán premiér Robert Fico verejne prisľúbil, že v prípade, ak bude vznesené obvinenie voči Ladislavovi Bašternákovi z daňových podvodov, bude neudržateľná pozícia a odsťahuje sa z tohto bytu. Obávam sa vzhľadom na skúsenosť s pánom premiérom, kedy veľakrát zabudol na svoje predošlé sľuby, že aj tentokrát by sa mu to mohlo prihodiť, a preto si myslím, že je namieste, aby Národná rada premiéra vyzvala k takémuto kroku. Jeho ďalší pobyt v tomto byte postavenom z daňových podvodov totiž výrazne demoralizuje ostatných platiteľov daní a hlavne tých ľudí, ktorí musia vyžiť z výplaty 300-400 eur, prípadne nemajú žiadnu prácu.

 • Ruch v sále.

 • Poprosím o kľud v sále, poprosím o kľud v sále!

  Poprosím, pán poslanec, v písomnej podobne viete mi to dať?

 • Reakcia z pléna.

 • Ešte ďalší? Poprosím, prečítajte ďalší.

 • Čiže navrhujem, aby..., to sú také stálice, navrhujem, aby Národná rada zaviazala ministra dopravy pána Érseka k zverejneniu všetkých prevodov pozemkov od roku 2002 pod D4 a R7 smerom na Dunajskú Stredu.

  Zdôvodnenie: Vynaložili sme na výkup týchto pozemkov z našich spoločných peňazí, to znamená z daní ľudí, lebo iné peniaze nemáme, viac ako 400 mil. eur a ľudia si zaslúžia vedieť, hlavne tí, ktorí sa na tie dane skladajú, si zaslúžia vedieť, kto na nich zarobil, prípadne ktorý politik ľudí pri prevode týchto pozemkov okradol.

  A mám ešte jeden.

 • Nech sa páči. Poprosím zapnúť pána poslanca na tretí návrh.

 • Navrhujem, aby Národná rada zaviazala ministra obrany pána Gajdoša k tomu, aby zverejnil zoznam všetkých politikov, ktorí boli počas svojho výkonu funkcie vojensky povýšení.

  Zdôvodnenie: Považujeme za nemorálne, aby ktorýkoľvek politik počas aktívnej služby alebo výkonu politickej funkcie si vybavoval prípadne u svojich nominantov povýšenie, a preto si myslíme, že by sme mali zverejniť tento zoznam od vzniku Slovenskej republiky.

 • Ďakujem. Pán poslanec, môžem poprosiť písomný návrh?

  Pani poslankyne, páni poslanci, najskôr budeme hlasovať podľa § 21 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku o návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s vystúpením poslancov Európskeho parlamentu na 14. schôdzi Národnej rady, ako aj o návrhu postupu prerokovania informácie poslancov Európskeho parlamentu, ako som uviedol.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Ďakujem. Prítomných 140 poslancov, za 144, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že Národná rada súhlasí s vystúpením poslancov Európskeho parlamentu na 14. schôdzi a schvaľuje postup prerokovania uvedeného bodu programu.

  Teraz pristúpime k hlasovaniu o jednotlivých navrhnutých zmenách a doplneniach návrhu programu tak, ako boli prednesené jednotlivými poslancami. Najprv návrh pána poslanca Nemkyho.

  Znenie návrhu. Pán poslanec Nemky navrhuje, aby Národná rada požiadala o informáciu ministra vnútra Slovenskej republiky o využívaní letky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za obdobie 2015 - ’16 - ’17.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 144 poslancov, za 128, proti 4, zdržali sa 9, nehlasovali 3.

  Konštatujem, že sme uvedený návrh, ktorý predniesol pán poslanec Nemky, schválili.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu pána poslanca Matoviča, aby Národná rada Slovenskej republiky vyzvala Roberta Fica, aby sa bezodkladne odsťahoval z luxusného bytu postaveného z daňových podvodov Ladislava Bašternáka. Tak znenie, tak znie, nasleduje odôvodnenie.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 145 poslancov, za 64, proti 54, zdržalo sa 27.

  Konštatujem, že sme uvedený návrh neschválili.

  Pristúpime k hlasovaniu o druhom návrhu pána poslanca Igora Matoviča, aby Národná rada Slovenskej republiky zaviazala ministra dopravy k zverejneniu všetkých prevodov pozemkov pod D4 a R7 smerom na Dunajskú Stredu.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Ďakujem. Prítomných 143 poslancov, za 65, proti 45, zdržalo sa 33.

  Konštatujem, že sme uvedený návrh neschválili.

  Pristúpime k tretiemu procedurálnemu návrhu pána poslanca Igora Matoviča. Znenie návrhu, aby Národná rada Slovenskej republiky zaviazala ministra obrany k tomu, aby zverejnil zoznam všetkých politikov, ktorí boli počas svojho, svojho výkonu funkcie povýšení, do vojenskej hodnosti povýšení, a nasleduje odôvodnenie, takže to čítať nebudem.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 145 poslancov, za 63, proti 37, zdržalo sa 45.

  Konštatujem, že sme uvedený návrh neschválili.

  Nasleduje hlasovanie o programe schôdze ako o celku, prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Ďakujem, prítomných 143 poslancov, za 126, proti 2 a zdržali sa 15.

  Konštatujem, že sme program 14. schôdze Národnej rady schválili.

  Panie poslankyne, páni poslanci podľa zákona o rokovacom poriadku budeme dnes hlasovať o 17. 00 hod., v ďalších rokovacích dňoch budeme o prerokovaných bodoch programu hlasovať vždy o 11. 00 hod. a o 17. 00 hod., pokiaľ Národná rada nerozhodne inak.

  Panie poslankyne, páni poslanci pristúpime k rokovaniu o bodoch 5 a 6 schváleného programu, ku ktorým bola zlúčená rozprava. Je to druhé čítanie o zákone z 2. februára 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou. Materiál je uverejnený ako tlač 437.

  Druhým bodom je druhé čítanie o zákone z 2. februára 2017, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 125/2016 Z. z., vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou. Materiál má parlamentnú tlač 438.

  Dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výborov pre verejnú správu a regionálny rozvoj poslancovi Dušanovi Bublavému, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokovania vrátených zákonov vo výboroch.

 • Rokovanie o zákone z 2. februára 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, tlač 437,

  a o zákone z 2. februára 2017, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 125/2016 Z. z., vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, tlač 438.

 • Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, pani kolegyne, kolegovia, predseda Národnej rady svojím rozhodnutím, rozhodnutím č. 443 z 27. februára 2017 pridelil zákon z 2. februára 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 437), doručili 23. februára 2017 na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj s tým, že ako gestorský výbor podá Národnej rade Slovenskej republike správu o výsledku prerokovania vráteného zákona vo výbore. Z rozhodnutia prezidenta o vrátení zákona z 2. februára 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene, doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 437), vyplýva, prezident Slovenskej republiky navrhuje, aby Národná rada pri opätovnom prerokovaní prijala zákon s týmito pripomienkami, ktoré sú odôvodnené v častiach 2 a 3 a uvedené v časti 4 rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky zo dňa 22. februára 2017 č. 1793/2017 Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, nasledovné:

  1. V čl. I 5. bod znie:

  V § 94 ods. 1 sa vypúšťajú slová "podľa § 93 ods. 2".

  2. V čl. I sa vypúšťajú 10. bod, 12. bod a 13. bod.

  Doterajšie body sa primerane prečíslujú.

 • Ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Danko Andrej, predseda NR SR

  Poprosím o kľud v sále!

 • 3. V čl. III. sa vypúšťajú 1. bod a 3. bod.

  Doterajšie body sa primerane prečíslujú.

  Uvedené výbory prerokovali predmetný zákon v lehote určenej rozhodnutím predsedu Národnej rady takto: Ústavoprávny výbor Národnej rady prerokoval zákon a uznesením č. 173 zo 14. marca 2017 odporučil zákon schváliť v znení tohto pozmeňujúceho návrhu, ktorý nebudem čítať, nakoľko máte spoločnú správu rozdanú. Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj na 22. schôdzi výboru dňa 20. marca 2017 neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky. Za návrh predneseného uznesenia hlasovali 3 poslanci, proti návrhu hlasovalo 8 poslancov.

  Gestorský výbor prijal odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky podľa § 90 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov hlasovať:

  1. Spoločne o pripomienkach prezidenta Slovenskej republiky pod bodmi 1, 2 a 3 uvedených v druhej časti tejto spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru neschváliť.

  2. O pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky uvedenom v časti 3 tejto spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

  3. O zákone z 2. februára 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 437), ako o celku v znení pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

  Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady o výsledkoch prerokovania vráteného zákona bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj č. 87 z dňa 21. marca 2017. Výbor určil poslanca Dušana Bublavého za, čiže mňa, za spoločného spravodajcu výborov a súčasne ho poveril podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady informovať Národnú radu o výsledku rokovania a predkladať návrhy na ďalší postup.

  Ďakujem. Pán predseda, skončil som.

 • Ruch v sále.

 • Ešte raz vás poprosím naozaj o kľud v sále. Myslím si, že máme dosť priestorov na diskusie. Do rozpravy som dostal písomnú prihlášku: pán poslanec za Slobodu a Solidaritu, pán poslanec Klus, za poslanecký klub OĽANO pán poslanec Viskupič a pán poslanec Budaj a Matovič.

  Nech sa páči, pán poslanec Klus.

 • Príjemný, dobrý deň, dámy a páni. Vážený pán predseda, ďakujem pekne za slovo. Dovoľte mi, aby som vyjadril za náš poslanecký klub názor k návrhu, alebo teda k zákonu, ktorý bol vrátený pánom prezidentom, hovoríme o zákone, ktorý ľudovo nazývame zákon o zrušení dvojkolovej voľby predsedov vyšších územných celkov.

  Rád by som na úvod povedal, že sa chceme touto cestou pánovi prezidentovi poďakovať, úplne jasnou rečou pomenoval fakty, ktoré sme aj my, či už v prvom, alebo v druhom čítaní, označovali za tienisté v rámci návrhu tohto zákona. Aj preto 2. február, kedy sa tento návrh zákona podarilo schváliť, považujeme za čierny deň, pokiaľ ide o legislatívu upravujúci výkon volebného práva občanov v tejto krajne.

  Dovoľte mi, aby som využil toto vystúpenie na odcitovanie dôvodov, ktoré pána prezidenta k tomu viedli a ktoré sú v podstate totožné s tými, ktoré sme spomínali v prvom a v druhom čítaní pri vystúpeniach k tomuto zákonu, pretože predpokladám, že pomerne značná väčšina z nás poslancov Národnej rady sa s týmito dôvodmi zatiaľ neoboznámila. Dovoľte mi teda odcitovať a k niektorým tým citátom by som si potom dovolil zaujať aj stanovisko nášho poslaneckého klubu.

  Pán prezident píše: "Podľa všeobecnej časti dôvodovej správy k poslaneckému návrhu zákona je schválená zmena reakciou na poznatky z aplikácie pravidiel pre voľby do orgánov samosprávnych krajov. Na základe vykonanej analýzy sa upravila voľba predsedu samosprávneho kraja tak, aby vo voľbách bol zvolený za predsedu samosprávneho kraja kandidát, ktorý vo voľbách získal najviac platných hlasov. Praktické skúsenosti podľa predkladateľa ukázali, že voliči sú skôr motivovaní zúčastniť sa prvého kola volieb, v ktorom volia poslancov do zastupiteľstva samosprávneho kraja. Účasť na druhom kole volieb býva veľmi nízka, a preto ani voľby v tomto prípade nie sú úplným odrazom vôle voličov. Štát však na zabezpečenie druhého kola na voľby vynakladá nezanedbateľné finančné prostriedky." Koniec citátu z toho, čo máme k dispozícii ešte z dôvodovej správy.

  Pán prezident ďalej píše: "Podľa môjho názoru je takáto argumentácia v prospech zmeny spôsobu voľby predsedu samosprávneho kraja" - a toto by som rád zdôraznil - "neúplná a skresľujúca." Presne to isté sme hovorili aj my počas prvého a druhého čítania tohto zákona. Ďalej citujem: "Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa dlhodobo vyznačujú nízkym záujmom voličov, napríklad v porovnaní s voľbami prezidenta Slovenskej republiky alebo voľbami poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. A platí to nielen pre druhé kolo volieb predsedu samosprávneho kraja, ale aj pre prvé kolo týchto volieb, kde napríklad v ostatných voľbách v roku 2013 účasť dosiahla" - a to by som rád zdôraznil - "20,11 % oprávnených voličov. Nízka volebná účasť býva po každých voľbách do orgánov samosprávnych krajov predmetom politickej diskusie o tom, čo je potrebné urobiť, aby sa zvýšil záujem voličov a tým aj výsledná reprezentatívnosť orgánov samosprávnych krajov, a to rovnako, či už ide o zastupiteľstvá alebo o samotných predsedov samosprávnych krajov."

  V tejto súvislosti by som si dovolil vyzdvihnúť citát od pána prezidenta v tom duchu, čo je potrebné urobiť, a my sme o tom hovorili aj pri prvom, aj pri druhom čítaní tohto zákona, určite to nie je rušenie druhého kola. To, čo je potrebné urobiť, to je niekoľko rôznych technických opatrení, ktoré môžu omnoho jednoduchším spôsobom napríklad zatraktívniť túto voľbu, ale predovšetkým by sme mali vzdelávať občanov Slovenskej republiky, možno to znie trošku vtipne, keďže tu vyššie územné celky máme od roku 2001, ale vzdelávať občanov Slovenskej republiky, čo vlastne vyššie územné celky robia. Dnes, bohužiaľ, vo verejnosti panuje atmosféra, ktoré o vyšších územných celkoch hovoria ako o straníckych a rodinných trafikách alebo hovoria o tom, že tieto vyššie územné celky sú odkladiskom nepoužiteľných straníckych politikov, dokonca hovoria o tom, že je to len odskočné z parlamentu vzhľadom na to, že niekoľko županov sedí zároveň aj v Národnej rade Slovenskej republiky, čo sme už niekoľkokrát tu na tejto pôde označili za silný konflikt záujmov. A je smutné, že niektorým, ktorým to v minulosti vadilo, tým to už dnes žiadny problém nerobí.

  Dovoľte mi ďalší citát od pána prezidenta: "Navyše tvrdenie predkladateľov, že výsledky druhého kola voľby predsedov samosprávnych krajov sú menej reprezentatívne, nie je ani vecne korektné." A práve na tú korektnosť pán prezident veľmi správne upozorňuje. "Z porovnania výsledkov všetkých doterajších štyroch uskutočnených volieb do orgánov samosprávnych krajov, a to v rokoch 2001, 2005, 2009 a 2013, vyplýva, že ani jeden z víťazov prvého kola volieb predsedu samosprávneho kraja nezískal viac" - a toto si, prosím, dobre pamätajme - viac "ako 15 % hlasov voličov." Akú teda majú títo ľudia reprezentatívnosť vo svojom vlastnom kraji? "Väčšina víťazov prvého kola dokonca získala menej ako 10 % hlasov oprávnených voličov." Na toto som tu ukazoval pri druhom čítaní tohto zákona. Bohužiaľ, s touto situáciou sa stretávame vo voľbách do samosprávy miest a obcí, kde máme niekoľko starostov a dokonca aj primátorov, ktorí boli zvolení menej ako 10 % hlasov oprávnených voličov. Toto je veľmi smutný fakt, na ktorý pán prezident poukazuje aj v súvislosti s touto nešťastnou zmenou, ktorú sa tejto Národnej rade podarilo 2. februára schváliť.

  "A hoci je pravdou, že v druhom kole volieb predsedov samosprávnych krajov," ďalej citujem, "bola v predchádzajúcich voľbách vo väčšine prípadov skôr nižšia účasť než v prvom kole volieb, víťazi druhého kola volieb zasa získali v celkovom súčte vo výraznej väčšine prípadov viac hlasov oprávnených voličov, a teda" - a toto treba tiež zdôrazniť - "vyšší podiel hlasov všetkých oprávnených voličov samosprávneho kraja ako víťazi prvého kola volieb."

  Čiže argumentácia, že vyššou účasťou, ktorá ale rozhodne nie je oveľa vyššia v prvom kole ako v druhom kole, získajú víťazi tohto prvého kola a tým pádom aj budúci zvolení župani vyššiu legitimitu, je, dámy a páni, jednoducho povedané, nezmysel. A som veľmi rád, že sme na tento nezmysel poukázali už pri prvom a druhom čítaní, a o to smutnejší, že mnohí sa z tohto nezmyslu chceli vyviniť aj prostredníctvom faktických poznámok, ktoré na túto tému padali. Úprimne ma najmä mrzeli postoje aj niektorých kolegov, ktorí sú právnici a ktorí veľmi dobre vedia, ako veľmi zasiahne zrušenie druhého kola do samotných výsledkov a legitimity zvolených županov jednotlivých krajov.

  "V logike argumentácie predkladateľov" - ďalej pokračujem v citovaní pána prezidenta - "preto v týchto prípadoch dvojkolový systém odrážal vôľu oprávnených voličov lepšie a reprezentatívnejšie ako jednokolový systém." A toto je dôležité si uvedomiť. "V tejto súvislosti preto nie je možné akceptovať ako meritórny argument finančnú úsporu vyplývajúcu zo zrušenia druhého kola voľby predsedu samosprávneho kraja vo výške 2,4 mil. eur, ktorým argumentovali predkladatelia tohto návrhu zákona."

  Dámy a páni, pokiaľ je 2,4 mil. eur zásadným problémom, a preto bolo potrebné zrušiť druhé kolo volieb predsedov samosprávnych krajov, tak potom najlacnejšia, najlacnejší spôsob, ako spravovať krajinu, rozhodne nie je demokracia. "Predovšetkým platí, že v demokratickej spoločnosti je založené na tom, že občania si prostredníctvom rôznych druhov volieb uplatňujú si svoje v čl. 30 Ústavy Slovenskej republiky garantované právo voliť a byť volený, nemôže byť samotná úspora finančných prostriedkov najdôležitejším argumentom pre zmenu volebných pravidiel." Takže som veľmi rád, že to isté, čo sme tu hovorili pri prvom a druhom čítaní tohto návrhu zákona, v podstate odobril aj pán prezident a vyjadril v zásade to isté. "Ešte väčšie úspory by sa potom dali dosiahnuť napríklad vtedy, ak by sa voľby do orgánov samosprávnych krajov konali iba raz za 10 či 20 rokov," ďalej dodáva pán prezident."

  Je pravdou, že pôvodný vládny návrh zákona o voľbách do orgánov samosprávnych krajov z roku 2001 počítal s jednokolovou voľbou predsedu. Toto takisto spomínal pán prezident vo svojej dôvodovej správe a hovorili sme o tom aj my. Áno, my nejakým spôsobom netajíme to, že dvojkolová voľba predsedov vyšších územných celkov bola v podstate politickým aktom. Politickým aktom najmä voči maďarskej menšine, pretože bolo potrebné zabezpečiť, aby sa maďarský župan, či už v Trnavskom, alebo Nitrianskom samosprávnom kraji, nikdy županom nestal. Toto je fakt, ktorý sme my nikdy nespochybnili. Ale aj pán prezident tu hovorí úplne jasnou rečou. Dvojkolová voľba predsedov samosprávnych krajov sa presadila ako pozmeňujúci poslanecký návrh, pričom motivácia na túto zmenu bola v tom čase čisto politická a účelová, stála za ňou tá snaha, o ktorej som už hovoril ja.

  Ale pán prezident ďalej hovorí: "Ako prezident Slovenskej republiky zároveň vyjadrujem podporu hlbokej a poctivej politickej diskusii a prijímaniu nevyhnutných opatrení, ktorých cieľom by malo byť zvýšenie praktického významu a užitočnosti samosprávnych krajov a ich priamo volených orgánov pre voličov, a tým aj podpora podstatne vyššej volebnej účasti." Opäť raz len zopakoval tie argumenty, s ktorými sme tu boli aj my. Navyše dvojkolová voľba sa za ten čas vo veľkej miere zaužívala medzi občanmi a mnohí sa spoliehajú dnes na to, že budú môcť skorigovať svoju voľbu z prvého kola v druhom kole. Je mi jasné, že možno niekto z koaličných poslancov vystúpi a povie, ale veď Vladimír Maňka bol predsa porazený v druhom kole a odvtedy máme Kotlebovu Ľudovú stranu Naše Slovensko ako exekutívnu politickú stranu práve kvôli víťazstvu v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Áno, je to pravda, ale zase treba zopakovať to, čo sme tu už spomínali, je, to vďaka vám, milí kolegovia za SMER - sociálnu demokraciu, a predovšetkým vďaka vášmu pánovi predsedovi, ktorý do kampane vstúpil veľmi nešťastným spôsobom citátmi o vreci zemiakov. Verím, že si to dobre uvedomujete aj vy, a ak si to teda neuvedomujete a prichádzate s argumentáciou, že v druhom kole bol predsa zvolený Marian Kotleba, a nie Vladimír Maňka, tak mi je úprimne ľúto, že nerozumiete základným politickým reáliám v tomto štáte.

  Pán prezident ďalej píše, je presvedčený, že "zákonodarný orgán by pri tvorbe či snahe o nápravu a vylepšenie volebných pravidiel nemal pokračovať v tradícii nepremyslených účelových politických návrhov." Čím jasne odkazuje na to, čo som spomínal pred malou chvíľkou, že tu bol nepremyslený účelový návrh v súvislosti so zrušením, alebo teda s návrhom dvojkolovej voľby, vtedy ale jednoznačne orientovaný proti maďarskej menšine na Slovensku, s čím sa, samozrejme, nikto civilizovaný v tejto krajine stotožniť nemôže. Ale hasiť oheň benzínom, to znamená, že účelovosť a nepremyslenosť ideme opäť riešiť účelovosťou a nepremyslenosťou, o to zvlášť, že vieme, čo jednokolová voľba môže vyvolať napríklad v Nitrianskom alebo opäť raz aj v Banskobystrickom samosprávnom kraji, pokiaľ ide o legitimitu budúceho zvoleného župana možno menej ako 10 % voličov, je skutočne veľmi nebezpečné. A som veľmi rád, že na to poukázal aj pán prezident, a ešte raz by som to chcel zdôrazniť pre všetkých kolegov, najmä z vládnej koalície, aby si veľmi dobre rozmysleli, ako budú hlasovať o tomto prezidentskom vete.

  Dovolím si ešte jeden dôležitý citát. Vo svojom sľube prezidenta Slovenskej republiky zloženého podľa čl. 104 ods. 1 ústavy sa pán prezident zaviazal, že svoje povinnosti bude vykonávať v záujme občanov a zachovávať ich a obhajovať ústavu a ostatné zákony. Plnenie tohto záväzku je osobitne významné pri ochrane volebného práva, preto považuje pán prezident za potrebné uviesť na základe faktov uvedených v časti II tohto rozhodnutia, že podpísaniu schváleného zákona mu bráni zachovávanie a obhajoba Ústavy Slovenskej republiky. Toto by som si dovolil podčiarknuť - zachovávanie a obhajoba Ústavy Slovenskej republiky. A keďže sme tu hovorili o určitej legitimite volených zástupcov, rád by som to opäť raz dal do pozornosti tým, ktorí budeme rozhodovať dnes poobede o tomto prezidentskom vete.

  Pán prezident ďalej píše: "Podľa čl. 31 ústavy je zákonná úprava všetkých politických práv a slobôd a jej výklad a používanie musia umožňovať a ochraňovať slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti. Citované ustanovenie ústavy sa vzťahuje aj na schválený zákon." A toto je veľmi dôležité a ja rád dovysvetlím, čo tým chcel pán prezident povedať, ak to niektorí kolegovia tu a kolegyne, samozrejme, v Národnej rade Slovenskej republiky nepochopili. Slobodná súťaž politických síl v praxi znamená, že sú to občania Slovenskej republiky, ktorí sa rozhodnú, ktorí dvaja najsilnejší kandidáti sa majú postaviť vo voľbách o predsedu samosprávnych krajov, a nie politické strany alebo rôzne iniciatívy, ktoré napríklad v Banskej Bystrici už dnes hovoria o tom, že sa musíme nevyhnutne dohodnúť pred samotným konaním druhého kola. Áno, musíme, pretože keď bude jednokolová voľba, nízka volebná účasť, tak o predsedovi rozhodne menej ako 10 % obyvateľov nášho kraja. Ale prečo toto berieme z rúk občanom a presúvame to do rúk politických strán? Prečo sa pritom budeme musieť spoliehať napríklad na rôzne analýzy alebo výskumy verejnej mienky? Nech rozhodnú občania, kto má byť v druhom kole, napríklad aj proti súčasnému županovi v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Toto je podľa nás aj podľa pána prezidenta legitimita a vo veľkej miere aj slobodná súťaž politických síl daná občanovi.

  Pán prezident vyslovuje vážnu pochybnosť o tom, či "schválený zákon možno vykladať a aplikovať tak, aby umožňoval a ochraňoval slobodnú súťaž politických síl v našej spoločnosti, umožnil ochraňovať slobodnú súťaž politických síl vo voľbách, je totiž základným účelom, ktorému musí zodpovedať každý zákon upravujúci voľby, resp. výkon volebného práva vrátane volieb do orgánov samosprávnych krajov. Schválený zákon však v kritizovanej časti nenapĺňa reálnym obsahom ústavne zadefinovaný základný účel. Ani jeden z dôvodov, ktoré viedli predkladateľov k navrhnutiu novely zákona o výkone volebného práva v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávnych krajov sám osebe alebo v ich súvislostiach nevedie k takej zákonnej úprave, ktorá umožňuje a ochraňuje slobodnú súťaž politických síl v Slovenskej republike. Naopak, schválený zákon" - a to by som rád zdôraznil - "oslabuje úroveň slobodnej súťaže politických síl vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov." A konkrétny príklad som vám, dámy a páni, uviedol z môjho kraja z Banskej Bystrice. Schválený zákon vstupuje do tejto slobodnej súťaže totiž s faktormi, ktoré nemajú a nesmú vplývať na organizáciu, priebeh a výsledky volieb. Nízka účasť voličov, úspora prostriedkov vynakladaných na organizáciu volieb do orgánov samosprávnych krajov, nedostatočne vyjadrená vôľa voličov, to je v úplnom rozpore s obsahom a výkonom aktívneho i pasívneho volebného práva, ktoré nezávisí od počtu zúčastnených voličov, ale od iných ústavne upravených faktorov, a tie sú splnené aj pri výrazne nižšej účasti.

  Je zaujímavé, že nám nevadí 13 % účasť voličov vo voľbách do Európskeho parlamentu. Keď sa to pýtam pána ministra zahraničných vecí, ako chceme predísť tejto blamáži už o dva roky, alebo keď sa to pýtam pána ministra vnútra, dnes žiadnu jasnú odpoveď nedostávam. Takže sa to pýtam vás, milí kolegovia, ktorí ste dnes zodpovední, a, kolegyne, samozrejme, prepáčte, za správu veci verejných v tomto štáte, a teda poslankýň a poslancov vládnej koalície, čo chceme robiť s tou hanebnou 13 % účasťou, keď vám zrazu tak veľmi vadí 20 % účasť vo voľbách do vyšších územných celkov. Prečo to neriešime dva roky pred voľbami? Ako vôbec môžte chcieť riešiť takúto vážnu vec sedem mesiacov pred voľbami? Toto je otázka, na ktorú som veľmi zvedavý, či dostaneme v tejto rozprave odpoveď. Sedem mesiacov pred voľbami meniť pravidlá hry, to je hanebné a v demokracii neobhájiteľné!

  "V Slovenskej republike sa od jej vzniku v roku 1993 vyvinula ústavná prax," hovorí pán prezident, "podľa ktorej sa volebné zákony nemenia, resp. nenovelizujú v úzkej nadväznosti na blížiace sa voľby. Táto ústavná prax je súčasťou ústavného poriadku nášho štátu a musí po štvrťstoročí byť rešpektovaná bez akýchkoľvek výnimiek."

  Tu by som rád doplnil pána prezidenta len v jednej dôležitej veci. Zatiaľ prvý a posledný, kto prišiel so zmenou volebného zákona bezprostredne pred konaním volieb, tak ako to dnes robíte vy, bol Vladimír Mečiar v roku 1998. Viete, ako tieto pre Vladimíra Mečiara dôležité voľby dopadli. Áno, vyhral ich o pár desatín percent pred SDK. Ale bola to zároveň začiatok... A bol to teda zároveň začiatok konca jeho politickej piesne. Takže možno aj toto by mohla byť zaujímavá a dôležitá výstraha pre vás všetkých, aby ste toto prezidentské veto zobrali vážne a aby ste návrhy pána prezidenta, ktoré za chvíľku odcitujem, schválili spoločne s opozíciou, myslím, demokratickou opozíciou, pretože v prípade KĽSNS je zrejmé, že im táto vami navrhnutá zmena zákona môže iba vyhovovať, a len z taktických dôvodov sa posledne v druhom čítaní a treťom čítaní zdržali.

  Schválený zákon podľa pána prezidenta teda túto ústavnú prax o tom, že sa pravidlá hry nemenia tesne pred jej koncom a pred začiatkom novej hry, v žiadnom prípade nerešpektuje a evidentne to podľa pána prezidenta porušuje a je dôsledkom okrem iného aj ďalšieho oslabovania súťaže politických síl, ako pán prezident uvádzal v texte vyššie.

  V nadväznosti teda na výhrady, ktoré pán prezident spomínal, s ktorými sa my v demokratickej opozícii absolútne stotožňujeme, pán prezident dáva nasledovné návrhy, ktoré predpokladá, že by Národná rada mohla v rámci tohto zákon schváliť.

  1. V čl. I piaty bod znie:

  V § 54... Á, pardon, v § 94 ods. 1 sa vypúšťajú slová "podľa § 93 ods. 2".

  V čl. I sa vypúšťa desiaty bod, dvanásty bod a trinásty bod.

  A nakoniec, doterajšie body sa primerane prečíslujú.

  A v čl. III sa vypúšťa prvý bod a tretí bod. Zároveň tiež navrhuje, aby sa doterajšie body primerane prečíslovali.

  Nejde o nič iné, len o to, aby sme zachovali dvojkolovú voľbu predsedov vyšších územných celkov, alebo keď chceme, samosprávnych krajov, alebo keď chceme, županov. A toto je presne náš návrh a veríme, že sa v tejto Národnej rade nájde dostatok poslancov so zdravým úsudkom a s ratiom stotožniť sa s výhradami pána prezidenta a s tým, čo sme sa vám tu snažili vysvetliť už v decembri a vo februári pri schvaľovaní tohto zákona v prvom a druhom čítaní.

  Dámy a páni, skutočne zvážme, či sme dnes v tak nevyhnutnom a zložitom finančnom, finančnej situácii v tomto štáte, že nám stojí niekoľko stotisíc možno, keď naozaj tie 2,4 mil. eur, čo nevieme dnes odhadnúť, keďže nevieme, koľkí budú zvolení v prvom kole, za tak zásadnú zmenu do ústavných práv občanov Slovenskej republiky. Verím, že to adekvátne zvážime a že dnes o piatej ma táto Národná rada opäť raz pozitívne prekvapí, hoci teda tých pozitívnych prekvapení doposiaľ veľa nebolo. Ale aby som bol korektný, nejaké sa predsa len našli. Dúfam, že dnes budeme môcť oslavovať všetci spoločne.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec. Na vystúpenie pána poslanca...

 • Reakcia z pléna.

 • Procedurálny návrh, pani poslankyňa? Á, omyl. Dve faktické poznámky, predpokladám.

  Pani poslankyňa Kaščáková.

 • Ďakujem pekne kolegovi Klusovi za jeho fundované vystúpenie, ktorým v podstate zhrnul všetky argumenty, ktoré už padli aj pri predošlom prerokovávaní tohto návrhu. Ja nemám ilúzie, že tento parlament by zobral do úvahy veto pána prezidenta, resp. že by schválil jeho návrhy na zmenu bodov, ktoré citoval pán Klus. Myslím si, že ten zákon nakoniec schválený bude, pretože ide o veľa. Ide o to, ako na najbližších ďalších päť rokov zabetónovať svojich vlastných županov. Takže nerobím si, nerobím si tieto ilúzie. Každopádne aj ja zopakujem to, čo som už niekoľkokrát povedala, je to, je to návrh, ktorý, resp. jednokolová voľba neodzrkadľuje väčšinový postoj, sú to známe fakty. Proste ide tu o zúženie priestoru pre osobné a politické slobody.

  Takže myslím si, že tá snaha je úplne očividná a, a všetkým musí byť úplne jasné, o čo tu ide. Ide o zabetónovanie svojich pozícií na najbližšie roky. Bohužiaľ.

 • Ďakujem, pani poslankyňa. Len technická poznámka. Dovolím si vás, aby ste dávali pozor na prihlasovanie formou faktickej poznámky, aby nevznikli chaosy, a pán poslanec Paška sa ospravedlnil.

  Nech sa páči, pán poslanec Paška, s faktickou poznámkou.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Viete, Martin, zle ste počítali. A trocha si uvedomiť aj priebeh, povedal by som, pôsobenia tejto vládnej koalícii. Voľby boli pred rokom. Vládna koalícia sa teda ujala moci zhruba pred 10 mesiacmi a, samozrejme, ak chcela nejakým spôsobom meniť volebný systém, tak myslím si, že rok, nie sedem mesiacov, ale rok je dostatočná doba na to, aby ste sa pripravili, a nielen vy, ale aj tí, ktorí budú kandidovať ďalší v týchto voľbách do vyšších územných celkov na tento nový volebný systém. Ja súhlasím s vami, že môžete mať výhrady k volebnému systému, ale na druhej strane teba uznať aj to, že vládna koalícia, možno niektoré strany vládnej koalície, viac ako celá koalícia, majú istý vlastný plán, ako realizovať svoje politické pôsobenie, a rozhodli sa pre zmenu volebného systému. Legitímnu zmenu volebného systému. A preto by som len chcel doplniť, viete, apelujete na zdravý rozum. Vy presadzujete, presadzujete volebný systém, ktorý možno by vyhovoval viacej vám, členovia vládnej koalície presadzujú volebný systém, ktorý možno bude vyhovovať viacej im, tak ako to povedala pani Kaščáková. Takže nie je zdravý rozum iba to, čo vám napísal pán prezident, ale je zdravý rozum aj v laviciach tejto Národnej rady a každá politická strana má svoje priority a svoje záujmy a tie sa snaží politicky realizovať.

  Takže nespájajte, prosím, zdravý rozum s tým, ako je, aké vyjadrenie pána prezidenta. Skôr to treba spájať s tým, čo kto chce v týchto voľbách dosiahnuť, ako chce zabezpečiť úspech pre svojich kandidátov. Možno teda pre vás by bol lepší dvojkolový volebný systém aj pre pána prezidenta. Treba si však uvedomiť, že pán prezident by nebol dneska prezidentom, keby sme nemali dvojkolový systém. Keby bol jednokolový systém, tak by bol prezidentom niekto iný. To znamená, že záujem pána prezidenta, aby sa dvojkolový systém zachoval nielen na úrovni žúp, ale aj na úrovni prezidentskej voľby, zrejme je veľmi...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem. S reakciami na faktické poznámky pán poslanec Klus.

 • Ďakujem veľmi pekne. Renátka, bohužiaľ, máš pravdu. A my sme, ako si povedala aj ty, upozorňovali na to, že zabetónovanie svojich kandidátov na župana dajme tomu v Trenčíne, Žiline alebo v Prešove, ale automaticky bude znamenať obrovské problémy pre Trnavu, Nitru, Banskú Bystricu, možno Košice. A toto podľa mňa nie je tá správna cesta.

  No a pán kolega poslanec Paška hovoril o tom, že schválili len to, čo im vyhovuje, a to je možno práve to najsmutnejšie. O to zvlášť, keď si uvedomíme, že naozaj tento návrh zákona oslabil politickú súťaž alebo súťaž, slobodnú súťaž politických síl. Ak je toto to, čo vyhovuje vládnej koalícii, tak ma to teda úprimne mrzí. Takisto je úplne zrejmé, že tento návrh zákona, ktorý ste schválili, znižuje legitimitu jednotlivých zvolených predsedov samosprávnych krajov, ak je to opäť raz niečo, čo vám vyhovuje, tak mi je to ešte viacej ľúto. Ja som osobne si myslel, že práve politické strany by mali vo veľkej miere reflektovať slobodnú súťaž politických síl a zvyšovanie legitimity nimi obsadených volených zástupcov na verejných miestach. A ak toto nie je teda cesta pre súčasnú vládnu koalíciu a pre politické strany vo vládnej koalícii, tak som veľmi rád, že ste to teraz povedali otvorene všetkým občanom.

  A pokiaľ ide o ten čas, no nie je to celkom tak. Do dnešného dňa zatiaľ nevieme, podľa akých pravidiel vlastne ideme voliť predsedu samosprávneho kraja. To je tých sedem mesiacov, o ktorých som hovoril. A ak chcem byť úplne korektný, tak povedzme sedem a pol mesiaca do volieb vyšších územných celkov a jednokolovej voľby, ktorá, bohužiaľ, pravdepodobne v tomto parlamente prejde. Ale tu by som chcel ešte posledných desať sekúnd povedať, že ja som asi nevyliečiteľný optimista a väčší v tomto prípade ako Renátka Kaščáková a chcem veriť v zdravý rozum aspoň niektorých poslancov vládnej koalície.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Do rozpravy je prihlásený pán poslanec Jozef Viskupič, pripraví sa pán poslanec Ján Budaj.

 • Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi za klub OĽANO pár poznámok k tomu, čo sme dostali do lavíc, a v zlúčenej rozprave sme nútení sa tým zaoberať. Myslím, že na začiatku musím predostrieť to, čo sme počas prvého, druhého čítania hovorili, väčšina teda z opozície, že tento návrh zákona nezíska podpis od pána prezidenta, tak dnes máme túto - vtedy predpokladanú - teraz realitu na stole. Myslím, že nemá veľmi význam opakovať dokolečka argumenty, ktoré jednak môj predrečník, a sú to argumenty čísel, skúseností, našej vlastnej skúsenosti za doby fungovania dvojkolovej voľby, ale aj skúsenosti zo zahraničia, kde jednoznačne platí, že dvojkolový systém zvyšuje legitimitu a zabraňuje možnej voľbe extrému.

  A chcel by som sa možno pozastaviť práve pri tom, čo nemohlo odznieť ani v prvom, ani druhom kole rozpravy, pretože sme nepodpis alebo nepridanie podpisu pána prezidenta len predpokladali. Je veľmi dôležité pre tento účel povedať a je to v bode 3 pri..., v tlači 437, kde pre mňa, a predpokladám aj pre náš klub, je zhrnuté to najzákladnejšie, prečo prezident nechce svoj podpis pridať pod váš zamýšľaný, pod vašu zamýšľanú novelu, pod vami zamýšľanú zmenu volebných pravidiel. V bode 3 sa totižto odvoláva na ústavu. Hovorí: "Vo svojom sľube prezidenta Slovenskej republiky zloženého podľa čl. 104 ods. 1 ústavy som sa zaviazal, že svoje povinnosti budem vykonávať v záujme občanov a zachovávať i obhajovať ústavu a ostatné zákony. Plnenie tohto záväzku je osobitne významné pri ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb v oblasti aktívneho aj pasívneho volebného práva. Preto považujem za potrebné uviesť, že na základe faktov uvedených v článku alebo v časti II rozhodnutia nepodpísať vami zamýšľanú zmenu volebných pravidiel, že podpísaniu schváleného zákona mi bráni zachovávanie a obhajoba ústavy." Zopakujem: Podpísaniu schváleného zákona pánovi prezidentovi bráni zachovávanie a obhajoba ústavy. "Podľa čl. 31 ústavy zákonná úprava všetkých politických práv a slobôd a jej výklad a používanie musia umožňovať a ochraňovať" - a tu je ten dôležitý argument - "slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti. Citované ustanovenie ústavy sa vzťahuje aj na schválený zákon." Preto pán prezident vyslovuje vážnu pochybnosť o tom, či schválený zákon možno vykladať a aplikovať tak, aby umožňoval a ochraňoval slobodnú súťaž politických síl v našej spoločnosti. Umožniť a ochraňovať slobodnú súťaž vo voľbách je totiž základný účel, mieni pán prezident, ktorému musí zodpovedať každý zákon upravujúci voľby, resp. výkon volebného práva vrátane, vrátane volieb do orgánov samosprávnych krajov.

  Pán prezident ďalej hovorí, prečo nepridá podpis pod vami schválený zákon, a to je, že schválený zákon v kritizovanej časti nenapĺňa reálnym obsahom ústavne definovaný základný účel tejto zmeny. Ani jeden z dôvodov, ktoré viedli predkladateľov k navrhovaniu novely zákona o výkone volebného práva v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávnych krajov, sám osebe alebo aj v kontexte, alebo v súvislostiach nevedie k takej zákonnej úprave, ktorá umožňuje a ochraňuje slobodnú súťaž politických síl v Slovenskej republike. Dokonca mieni presný opak. Schválený zákon oslabuje úroveň slobodnej súťaže politických síl vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov. Schválený zákon vstupuje do tejto slobodnej súťaže s faktormi, ktoré nemajú a nesmú vplývať na organizáciu, priebeh a výsledky volieb, či už spomínaná nízka účasť, alebo úspora prostriedkov vynakladaných na organizáciu volieb do orgánov samosprávnych krajov, nedostatočne vyjadrená vôľa voličov, to je v úplne, v úplnom rozpore s obsahom a výkonom aktívneho aj pasívneho volebného práva, ktoré nezávisí od počtu zúčastnených voličov, ale od iných ústavne upravených faktorov a tie sú splnené pri..., a tie sú splnené aj pri nižšej účasti a menej reprezentatívne výsledky druhého kola volieb než prvého kola volieb. Navyše v Slovenskej republike sa od vzniku v roku ’93 vyvinula ústavná prax – a to citoval už Martin Klus –, podľa ktorej sa volebné zákony nemenia, resp. nenovelizujú v úzkej nadväznosti na blížiace sa voľby. Táto ústavná prax je súčasťou ústavného poriadku nášho štátu a musí po štvrťstoročí byť rešpektovaná bez akýchkoľvek, akýchkoľvek výnimiek. Schválený zákon túto ústavnú prax ako zdroja ústavného poriadku však evidentne porušuje a dôsledkom je okrem iného aj ďalšie oslabovanie súťaže politických síl vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktorá je garantovaná čl. 31 našej Ústavy Slovenskej republiky.

  Chcel by som teda povedať, že oba spomínané, dva, resp. v kontexte tri dôvody, sú momentami, ktoré, ktorými sme atakovaní z pohľadu silnej ústavnej inštitúcie priamo volenej, prezidentom republiky, a minimálne by stálo za to, či by sme na základe tejto argumentácie, ktorá nehovorí len tak do vetra, nehovorí o možných politických dôvodov a presadzovaniu záujmov jednej, druhej alebo tretej politickej strany, ale priamo argumentuje tým, že je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. Ak máme na mysli, že chceme volebné pravidlá vylepšiť, tak súhlasím s pánom prezidentom a rozumiem, prečo nechce pripojiť podpis pod túto zmenu, a to je, že sa politická súťaž oslabuje a že sa pravidlá menia počas doby hry. Myslím si, že ak použijem voľnú analógiu, ak je napríklad vo futbale nariadená jedenástka alebo pokutový kop, nie v čase, kedy sa hrá alebo kedy vybehnú hráči na ihrisko a zadefinujú sa pravidlá, ale v čase, kedy je priamo nariadená, a niekto sa vtedy rozhodne, že sa nebude kopať z jedenástich metrov, ale z polky ihriska. To namieta z hľadiska ústavného úzusu a ústavný... a zmien, ktoré má prezidentská kancelária za protiústavné, ktoré oslabujú politickú súťaž, je presne tento príklad, kedy počas už priamo, priamo sme sedem dní pred voľbami, sedem mesiacov, pardon, pred voľbami, a meníme pravidlá súťaže. To znamená, viem o niektorých, že sú oficiálnymi kandidátami. Viem, že niektoré volebné tímy, sú rozbehnutí, a súhlasím s argumentom, ktorý použil predrečník Martin Klus, že túto neblahú prax sme mali iba jedenkrát v histórii, a to je to, čo nám aj dnes pri debate o zrušení amnestií prinášajú 90. roky, a to je vtedy, keď Vladimír Mečiar sa snažil takisto meniť pravidlá hry počas hry samotnej. Preto za klub aj za seba hovorím, že rozumiem dôvodom, prečo pán prezident nechce mať podpis pod ohýbaním pravidiel, prečo sa nechce zúčastniť toho, že by mohlo prísť alebo prichádza z jeho pohľadu v rozpore s čl. 31 ústavy, a ja ho v tomto jeho snažení podporím.

  Myslím si, že ak dôvody, či už z finančného charakteru, alebo ak by sme mali reálne veriť dobromyseľnému, dobromyseľnej zmene pravidiel, aby bola vyššia účasť, vyššia následná legitimita zvolených županov, tak vieme a vedeli by sme toto urobiť nie počas behu pár mesiacov pred voľbami županov do samosprávnych krajov. Argumenty, ktoré sme uvádzali v prvom a druhom čítaní, však zostávajú. Je naozaj pravdou, že dvojkolový systém zvyšuje legitimitu a bráni výbuchom a bráni možnému nástupu akéhokoľvek extrému. Ja som nepoužíval pri svojej argumentácii príklady, ale myslím si, že je v záujme všetkých nás, z akéhokoľvek politického subjektu sme, aby nástupu a možné prekvapenia deň po voľbách sme jednoducho eliminovali tým, že nastavíme dobré pravidlá. Pánovi prezidentovi rozumiem, prečo pod vami zamýšľanú novelu alebo vami schválenú novelu nepridal svoj podpis. Ak sa s týmto viete stotožniť, veľmi ťažko sa mi odvoláva na to, čo tu boli dvaja kolegovia, pán Paška aj pán Klus, obaja sa odvolávali na zdravý rozum. Niekedy mám pocit, že v týchto žabomyších vojnách naozaj zdravý rozum odchádza preč, ale tu narábame so silnými ústavnými inštitútmi, a preto by som radšej, ak je ešte možnosť, zišiel z kratšej cesty dolu a aj na vašom mieste podporil argumenty pána prezidenta.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Ďakujeme pánu poslancovi Viskupičovi. Na pána poslanca chcú zareagovať s faktickými poznámkami traja páni poslanci. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Ako prvý, pán poslanec Klus, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Veľmi dobré vystúpenie, Jozef. Som rád, že si zopakoval tie silné argumenty, ktoré hovorí pán prezident, ktoré sme hovorili my v prvom a druhom čítaní a ktoré si kolegovia z vládnej koalície akosi nechceli pripustiť.

  Ja len pripomínam, že to, na čo si poukazoval, že takéto veci sa nemenia pár mesiacov pred voľbami, o čom sme nakoniec hovorili už pri mojom vystúpení, to som chcel eliminovať pozmeňovacím návrhom v druhom čítaní, ktorý hovoril, a v treťom čítaní, pardon, ktorý hovoril úplne jasnou rečou, že ak už mienime zmeniť tieto pravidlá, tak ich zmeňme až na tie voľby, ktoré sme zlúčili na rok 2022. To by dávalo logiku, keďže v tom čase sa budú konať spoločne voľby aj primátorov, starostov a rovnako tak županov, resp. jednotlivých zastupiteľstiev samosprávy miestnej a regionálnej, v takom prípade by som tomu ešte rozumel. Ale prečo sa ženieme do takejto zásadnej zmeny už v týchto voľbách, to je pre mňa, s výnimkou toho, čo povedala Renátka Kačšáková, hnusný politický kalkul, nepochopiteľné. A to zdôrazňujem.

  Alebo potom poďme na to inak a to je ten návrh, ktorý sme takisto dávali ako pozmeňujúci, ktorý hovoril, že ak už chceme zavádzať alebo teda ak je problém s dvojkolovou voľbou pri vyšších územných celkoch v roku 2022, no tak zaveďme dvojkolovú voľbu aj pre samosprávy miest a obcí. Aj tam by sa výrazne zvýšila legitimita jednotlivých starostov a primátorov a určite by po serióznej niekoľkomesačnej, možno aj ročnej diskusii bolo zrejmé, že to je omnoho správnejšia cesta ako to, o čo sa teraz práve pokúša vládna koalícia a na čo veľmi správne upozornil pán prezident, že nie je nič iné, len rozbíjanie slobodnej súťaže politických síl v tejto krajine.

  Ďakujem veľmi pekne teda za tvoj príspevok.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Pán poslanec Heger, s faktickou nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Ja by som tiež chcel poďakovať kolegovi Viskupičovi a hlavne za to, že si poukázal na tie, na tie dva dôležité body, ktoré boli v argumentácii pána prezidenta, a to je teda zachovanie a obhajoba ústavy práve tým, že umožňuje, alebo chce teda chrániť umožňovanie slobodnej súťaže. Myslím, že to, čo pán Paška povedal, bolo jasným dôkazom toho, alebo teda kým poukázal práve na to, že tu neni záujem o férovú súťaž, a tá súťaž tu musí byť fér a musí byť slobodná a férová, pretože to je základným prvkom demokracie. Pretože ak tohto sa vzdáme, tak potom, čo sa tu bude diať? Každé volebné obdobie si koalícia bude prispôsobovať pravidlá volieb podľa toho, ako, aký politický boj chce dosiahnuť? Toto proste nemôžme dopustiť, a lebo to nedáva ani zmysel. Ani, myslím si, že to neni ani v súlade so zdravým rozumom.

  Ďakujem.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Pán poslanec Grendel, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Myslím si, že diskusia o jednokolovom systéme je legitímna, myslím si, že diskusia o zlúčení viacerých volieb do jedného termínu je legitímna, a z toho, čo nám napísal prezident, nemám pocit, že by bol apriórne proti takejto diskusii. Čo je však zvláštne, a to sme hovorili aj my tu na pôde parlamentu v prvom aj v druhom čítaní, takéto veci sa nerobia cez poslanecký návrh a už vôbec nie trištvrte roka pred konaním volieb.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  S reakciou na faktické poznámky pán poslanec Viskupič.

 • Ďakujem, kolegovia. Gábor, myslím si, že presne, presne tu je ten zakopaný pes alebo ten diabol, ktorý je v detailoch, a to je, že kedy, akým spôsobom a prečo bola vedená diskusia o zmene volebných systémov. Potom aj rozumiem kolegyni Kaščákovej, ktorá môže uvažovať o tom, že to bol len malý a hlúpy politický kalkul. Ja si však dovolím povedať aj jednu vec, aj možno pri argumentácii pána prezidenta a to je, že, ako vravia Česi, môžu tí, ktorí toto vymysleli, a akým spôsobom to priniesli do Národnej rady, splakat nad vejdělkem, pretože zabudli na jeden podstatný element, a ten element sú samotní voliči a to, akým spôsobom sa v jednokolovej voľbe volieb zúčastnia, akým spôsobom rozhodnú, sa môže a podľa mňa aj stane tak, že si nezabezpečia žiadnu výhodu, skôr sa to môže obrátiť proti nim samotným. My uvidíme, a preto rozumiem, že prezident namieta oslabenie súťaže politických síl a prezident namieta aj to, že sa to nerobí, ako som vravel, pár mesiacov pred voľbami.

  A posledná poznámka k Martinovi Klusovi. Myslím si, že je veľmi dôležité presne argumentovať tým, že pán prezident jednoducho pod túto novelu svoj podpis nepripojí, a je to presne aj preto, že si to zargumentoval s rozporom s ústavou. To sme my veľmi nemohli použiť pri prvom a druhom...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Kolegyne, kolegovia, v zmysle rokovacieho poriadku teraz požiadal o slovo pán spoločný spravodajca k zlúčenej rozprave a poprosím ho, aby predniesol spoločnú správu k materiálu pod č. 438.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne za slovo. Kolegyne, kolegovia, keďže je zlúčená rozprava, tak je potrebné, aby aj na 438 bola uvedená správa, takže ospravedlňujem sa.

  Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 444 z 27. februára 2017 pridelil zákon z 2. februára 2017, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 125/2016 Z. z., vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 438), doručený 23. februára 2017 na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj s tým, že ako gestorský výbor podá Národnej rade Slovenskej republike správu o výsledku prerokovania vráteného zákona vo výbore. Z rozhodnutia prezidenta o vrátení zákona z 2. februára 2017, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 125/2016 Z. z., vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 438), vyplýva: prezident Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí z 22. februára 2017 č. 1792/2017 Kancelária prezidenta Slovenskej republiky v nadväznosti na pripomienku uvedenú v časti 2 a 3 rozhodnutia navrhol, aby Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní zákon neprijala ako celok.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady prerokoval zákon a uznesením č. 174 zo 14. marca 2017 odporučil zákon schváliť v pôvodnom znení. Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj prerokoval zákon a uznesením č. 82 z 20. marca 2017 odporučil zákon schváliť v pôvodnom znení.

  III. Gestorský výbor rokoval o stanoviskách výborov, ktorým bol zákon z 2. februára 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 437), a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky schváliť zákon v pôvodnom znení.

  Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vráteného zákona bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj č. 88 z 21. marca 2017. Výbor určil poslanca Dušana Bublavého za spoločného spravodajcu výborov a súčasne ho poveril podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky informovať Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania a prekladať návrhy na ďalší postup.

  Ďakujem pekne za pozornosť a ospravedlňujem sa.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Pán poslanec Viskupič, pán spoločný spravodajca vystupoval v rozprave, ale opravoval, snažil sa opraviť to, čo bolo v úvode nie celkom dobre odštartované. Napriek tomu chcete mať faktickú poznámku?

 • Reakcia z pléna.

 • Procedurálny.

  Tak nech sa páči.

 • Ja nepatrím medzi puristov procedurálneho postupu, ale myslím si, že, vážená pani predsedajúca, napriek snahe o opravu a buď všeobecným súhlasom, alebo neviem ako, lebo po tomto vystúpení vy ste mali dať otvoriť rozpravu. Tak asi sme si to s Maťom Klusom spravili nanečisto a mali by sme vystúpiť znova, pretože my sme vystupovali, predpokladám, mimo, mimo rozpravy, keďže po odznení spravodajskej správy podľa znenia rokovacieho poriadku mala nasledovať otvorenie rozpravy. Tak neviem, ako sa s tým vysporiadame.

  Ja dávam procedurálny návrh, či už všeobecným súhlasom, aby sme teda schválili to, že rozprava bude nanovo otvorená.

 • Reakcie z pléna.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Sekundu. Pán poslanec Bublavý...

 • Reakcia z pléna.

 • Dobre, poprosím vás o kľud v rokovacej sále. Ide o to, že ten úvod k tomuto bodu otváral pán predseda Danko. Ja som vhupla už do otvorenej rozpravy a netušila som, že nebola prednesená spoločná správa, žiaľbohu. Snažil sa to pán spoločný spravodajca napraviť takýmto spôsobom. Ja teda vás požiadam, dámy a páni, či je všeobecný súhlas, aby sme plynule pokračovali v rozprave písomne prihlásenými poslancami pánom poslancom Budajom a pánom poslancom Matovičom?

 • Súhlasná reakcia pléna.

 • Ďakujem vám veľmi pekne, a preto poprosím pána poslanca Budaja, aby sa ujal slova, pretože je ďalším z písomne prihlásených.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dámy a páni, zrušenie druhého kola regionálnych volieb je druhým zásahom do demokratického organizmu slovenskej politiky. Prvým zásahom boli náhubkové opatrenia rokovacieho poriadku Národnej rady a to bol taký zásah, o ktorom sme si mohli alebo mnohí si nahovárali, že to je taká vnútorná vec Národnej rady, oni tam sa hádajú, tak niekto s nimi chce urobiť poriadok. Tento zásah je už vážnym poškodením kvality demokracie na Slovensku. My tu máme niekoľko volieb, ktoré sú priamou voľbou, keďže parlamentné voľby máme pomerné, našťastie v tých priamych voľbách predsa len môžu zavážiť osobnosti a takou priamou voľbou je voľba prezidenta, voľba župana a voľba primátorov a starostov. Tieto troje volieb mali jednu nepríjemnú výnimku, že práve voľba primátorov a starostov bola jednokolová. Celé roky sme mohli sledovať, ako pre túto anomáliu sa darilo niektorým nastavať si fiktívnych konkurentov, niektorým primátorom, a udržať sa pri moci dlhé roky.

  V mojich spomienkach, lebo nehovorím to ako nejakú klebetu, ale ako osobný zážitok, v mojich spomienkach je v tomto hlavným bohatierom práve skoro by večný primátor Žiliny Ján S., inak tiež šofér a abstinent, ktorý bol šikovný natoľko, že vždy si našiel ešte aj z tábora politických oponentov nejakého dôverčivého alebo úplatného človeka, ktorý išiel kandidovať a rozdrobil tábor demokratov natoľko, že tento politik bol primátorom, ako sa zdalo, na večné veky a nikdy inak. Dlhé roky sa uvažovalo v demokratických kruhoch nad dôsledkami tejto situácie a ja som dúfal a očakával, že už dozrel čas - a, mimochodom, som to tu avizoval - na revíziu samosprávnych mechanizmov a súčasťou tej revízie, ako som veril, na prvom mieste malo byť odstránenie tejto anomálie, že pri všetkých tých väčšinových voľbách jedna úroveň moci, úroveň starostov a primátora nemala druhé kolo. To znamená, napríklad v takej Petržalke podobne tradične a večne vyhráva starosta, ktorý má menej hlasov, než som mal povedzme ja ako poslanec, ktorý som tam kandidoval, ale rozdrobenosť ďalších a ďalších kandidátov spôsobuje, že v 120-tisícovej Petržalke môžete vyhrať siedmimi tisícmi hlasov a vaša demokratická legitimita je pod bodom mrazu, ale je to legálne.

  Toto, samozrejme, všetko by riešila druhá voľba primátorov a starostov, druhé kolo voľby. Namiesto toho ideme odbúrať druhé kolo u županov. Vykročujeme teda presne opačným smerom, nezlepšujeme demokratickú kvalitu, ale odbúravame demokratickú kvalitu, berieme občanovi jeden z jeho hlasovacích lístkov, roztrháme ho, zamedzíme mu vyberať si v druhom kole, hoci v druhom kole sa teda pri všetkých týchto väčšinových voľbách, môžte sa pozrieť do Poľska, do Maďarska, do Českej republiky, všade sa vyberá dvojkolovo. Vyberá sa dvojkolovo najmä preto, lebo poslanci alebo koalície by si netrúfli občanom zobrať lístok, volebnú šancu, ktorú už majú, a netrúfli by si im bezočivo do očí tvrdiť, že úspora nejakých, domnelá úspora, podčiarkujem, peňazí je viac, než ich šanca mať primeranú legitimitu voleného zástupcu.

  To je veľká škoda, že ste sa touto cestou vydali, a ešte viac ma mrzí, že mnohí to budú považovať za signál pribratia ďalšieho koaličného partnera, a to je strany pána Kotlebu. Je predsa očividné, v čí prospech to koalícia robí. Robí to s plnou vedomosťou napriek tomu, že viacerí poslanci - nebol som to ja - v minulom období na to upozorňovali. Ja si teraz len ako človek starší dovolím malý exkurz nad tým, nad týmto problémom, že strana, ako je SMER, v ktorej je nemálo ľudí spojených s bývalou komunistickou stranou, a strana pána Kotlebu, v ktorej, obávam sa, sú nejakí ľudia spojení s myslením fašizmu, že tieto strany si môžu vychádzať v ústrety. Na prvý pohľad sa to zdá absurdné, neuveriteľné a neverme tomu, nie je to možné. No ale máme tu zákon o zrušení druhého kola volieb. Zákon priam upečený pre pomoc tejto strany. A hneď tu máme ohlas, včera počas rokovaní o tom, ako bude prebiehať zrušenie Mečiarových amnestií, priamo na tie rokovania prišla, prišla správa, ktorá prakticky zvrátila tie rokovania. Strana pána Kotlebu sa pridala k SMER-u a ku koalícii.

  Nie je to, nie je to vlastne, keď mám byť úprimný, až taký šok. Táto, tento tieň nad slovenskou politikou, že ľavica nie je poriadnou ľavicou, že nemá všetky tie parametre, ktoré ľavica má mať, nie je prvýkrát a možno tá nemravnosť začala kedysi dávno, keď Tretia internacionála nútila komunistickú stranu, aby sa, aby bola tolerantná ku paktu s nacistami, ktoré urobil Stalin v prvej časti vojny. Preto komunisti na Slovensku propagovali, propagovali solidaritu s útokom na Poľsko, a to aj útokom nacistického Nemecka, pretože to od nich žiadali moskovskí bratia.

  Po vojne sme už tých príbehov videli viacero. Povedzme si otvorene, že Gustáv Husák kryl potom pred trestom niektorých členov HSĽS, a, naopak, v neskorších rokoch kryli oni jeho, teda v skorších rokoch, cez vojnu kryli oni jeho a nemravné afilácie medzi komunistami a fašistami sa preplietajú aj ďalšími rokmi, mohol by som o tom napísať veľa, aj čo sa týka rokov revolučných a porevolučných. Ľudácke myslenie a komunistické myslenie majú vskutku veľa spoločného. Je to, je to bezbrehá nenávisť k Západu, je to nedôvera k Európe, viď západnej Európe a k jej inštitúciám, je to príchylnosť k Rusku a podrobovanie sa ruskému diktátu. Je to, samozrejme, aj extrémna nedôvera k všetkému slobodnému, otvorenému, k otvorenej spoločnosti, k slobode slova, k slobodnej spoločnosti.

  Dámy a páni, teraz si možno niektorí z vás hovoria, no ty si dobre zabehol od obyčajného čítania, od, od vráteného pánom prezidentom, od rušenia druhého kola akýchsi regionálnych, malých a pre mnohých z vás bezvýznamných volieb.

  Dámy a páni, demokratický chrám, ktorým je táto Národná rada, je postavený na to, aby stále zvyšoval kvalitu demokracie. To, za to nás sem poslali občania, aby zdokonaľoval ich verejnú kontrolu. Nie, aby ju znižoval. Toto je krok ku zníženiu legitimity a ku zníženiu účasti občana na výbere svojich zástupcov. Bude musieť vybrať nasilu aj takého, koho by nechcel. Zoberieme mu tú možnosť v druhom kole predsa len zvažovať medzi dvomi kandidátmi, ktorí prešli. Je to na prvý pohľad malý krok pre zničenie demokracie, naozaj malý, aby som parafrázoval slávne slová o vystúpení na Mesiac. Je to malý krok pre zničenie demokracie. Ale prečo by sme ho mali robiť, preboha? Prečo by sme mali ísť opačným smerom, než ide celý svet? Celý svet zdokonaľuje mechanizmy demokracie, približuje ich občanom, dáva im viac a viac príležitostí rozhodovať, zavádza prvky priamej demokracie. To nami obdivované Švajčiarsko, tie bohaté krajiny Škandinávie naozaj pozývajú ľudí k spoluúčasti. Iba vtedy aj u nich dokážu uchrániť moc pred deviáciami a pred korupciou. Len každodenná účasť občanov a čo najčastejšia účasť občanov na rozhodovaní ich vťahuje do demokratického procesu a robí zo štátu organizmus občanov a demokratov.

  Prosím vás, mnohí možno ste naozaj hľadeli, obraciam sa teraz na ctených, ctené poslankyne a poslancov koalície, možno ste naozaj hľadeli na tie peniaze, ja to netvrdím, že ste nehľadeli. Zvážte ešte stále, či to stojí za to, či stojí za to napríklad aj ľavici, aby išla celkom iným smerom, než ide ľavica v Európe, kde, ktorá všade zdôrazňuje práve prvky spoluúčasti občana na riadení štátu, ktorá neruší, ale, naopak, presadzuje, proti ultrapravici a pravici presadzuje ešte ľudovejšiu demokraciu, väčšiu spoluúčasť, uznávanie menšín, presadzovanie ich podielu pri takýchto rozhodovaniach. Prečo by ste nevyhnutne museli urobiť tento krok? Ešte stále si ho musíte zvážiť, zaznievajú tu praktické argumenty, ale zaznievajú a ja som si dovolil, viem, že som sa niektorých mohol dotknúť, lebo som zjednodušoval, a sa im za to ospravedlňujem, ale dovolil som si pripomenúť tú historicky, ten historický tieň, kedy ľavica nadmerne, sa nadmerne zaplietla spoluprácou s ultrapravicou a s fašistami. Poďme z toho preč, neprijmime obmedzenie jedného volebnej, jednej volebnej šance pre občanov, nechajme im právo voliť v druhom kole.

  Ďakujem pekne.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Ďakujeme pekne. Pán poslanec Budaj, za vaše vystúpenie, na vaše vystúpenie zareagujú 6 páni poslanci s faktickými poznámkami. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Ako prvý, pán poslanec Klus, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, som veľmi rád, že ste trošku dôslednejšie pomenovali ten problém, o ktorom sme hovorili aj s predrečníkmi pred vami, a teda že keď už máme meniť voľby v rámci samosprávy, tak potom poďme do dvojkolovej voľby aj v miestnej samospráve, samozrejme, hneď niektorým sa postavili vlasy dupkom, že o ďalšie voľby navyše, ale áno, veď ideme predsa zlučovať voľby v roku 2022, čiže ak by sme tu nezmyselne nerušili druhé kolo volieb do VÚC, tak by sme mali pekne dvojkolovú voľbu aj v rámci vyšších územných celkov, a teda predsedov, aj v rámci primátorov a starostov, to dáva omnoho väčšiu logiku a zároveň legitimitu a slobodnejšiu súťaž politických strán ako to, čo sa tu dnes a vo februári, resp. v decembri dialo a deje. A zároveň treba ale zdôrazniť, že toto by sa, samozrejme, týkalo len tých starostov a primátorov, ktorí by nedosiahli už v prvom kole viac ako 50 % hlasov zúčastnených voličov, tak ako je dnes napísaný zákon vo voľbách predsedov samosprávnych krajov. Čiže strašiť tu teraz tým, že v každej obci by sa diali druhé kolá volieb, je absolútny nezmysel a bol by som veľmi rád, keby sme proti takejto demagógii bojovali od samého začiatku, pretože som si istý, že ak sa raz demokratická opozícia v tomto parlamente stane exekutívou, alebo teda exekutívnymi politickými stranami, tak do tohto návrhu pôjdeme, pretože je to tak, ako ste povedali, pán poslanec Budaj, omnoho správnejšie, legitímnejšie aj dôstojnejšie.

  Ďakujem pekne.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Nech sa páči, pán poslanec Sopko.

 • Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Chcem sa poďakovať môjmu poslaneckému kolegovi pánovi Budajovi za to, že opäť vyzýval, uvádzal pri tejto téme tak podstatnú vec, aby sme sa všetci zamysleli nad dôsledkami, čo tieto zákony môžu priniesť. Nazdávam sa ale a mám taký pocit, ako keby sme sa navzájom nepočúvali a boli tu dve strany, ktorá každá chce vidieť len tú svoju pravdu. Žiaľ, rokovací poriadok mi neumožňuje využiť jednoduchý obraz, ktorý by som vám mohol ukázať, kde by som vám ukázal na jednom logickom fakte alebo jednom logickom obraze, čo môže spôsobiť, ak sa na nejakú vec pozeráme z rôznych uhlov. Skúsim to opísať. Máme valec, ktorý je postavený naležato, a nasvietime ho z obidvoch strán. Z jednej strany bude vrhať tieň, ktorý bude mať tvar kruhu. Z druhej strany však jeho tieň bude vytvárať obdĺžnik alebo štvorec. Jedna strana teda vidí svoju pravdu, druhá strana vidí tú druhú, tiež svoju. Ale čo je podstatné, skutočnou pravdou je stále to, že je to valec. My vidíme v prijatí týchto zákonov vážne ohrozenie, ktoré môže spôsobiť pre demokraciu. Neodvažujem sa hádať, čo vidíte vo svojom pohľade vy v koalícii, ale v konečnom dôsledku tento valec nás môže v budúcnosti zvalcovať všetkých.

  Ďakujem.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Pán poslanec Heger, nach sa páči.

 • Pán Budaj, ďakujem, vy keď vystúpite, tak vždy to prináša takú, najmä to, že to bude niečo väčšie, hlbšie, a tak ste nesklamal aj teraz, páčila sa mi tá poznámka, ako ste povedali, že zabehol som od čítania, teda od tohto čítania do väčšieho obrazu, ale myslím, že práve to je to dôležité, natieniť tu ten väčší obraz, pretože naozaj častokrát si možno hovoríme, že však to je len také malé kozmetické technické riešenie. Vôbec nie, tuto sa bavíme o dopade na budúcnosť našej krajiny, na budúcnosť Slovenska, na budúcnosť našich detí a vidíme, že naozaj vládna koalícia prichádza s opatreniami, ktoré sa nám snaží predať ako malé technické riešenia, ale ohýba demokraciu poriadne cez koleno.

  Takže ďakujem veľmi pekne.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Pani poslankyňa Grausová.

 • Ďakujem. Pán Budaj v záchvate svojho citového, svojich citových výlevov nazval tento parlament chrámom, demokratickým chrámom. Ja si dovolím povedať, že väčšina doterajších parlamentov vrátane tohoto a vrátane zahraničných agentov, ktorí, medzi ktorých patrí asi aj pán Budaj, vrátane konfident..., bývalých eštebákov, konfidentov a agentov ŠTB ho práve, žiaľ, premieňa tento parlament, tento, ktorý on nazval chrámom, premieňate ho na peleš lotrovskú.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Pán poslanec Boris Kollár, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Súhlasím s vrátením tohto uvedeného zákona, lebo ja osobne mám za to, že dvojkolová voľba je legitímnejšia a zaručuje v druhom kole väčšiu legitimitu kandidáta, dostane viacej hlasov, samozrejme.

  Ale dovoľte mi jedným dychom upozorniť na niečo choré. A to, že raz zavádzame dvojkolové voľby, aby tam neboli nebodaj Maďari, a teraz sa ideme spájať v jednokolových voľbách, lebo Kotleba. Myslím si, že súťažiť vo voľbách by sa malo programom, a nie politikárčením.

  Ďakujem.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Pán poslanec Bublavý, s faktickou nech sa páči.

 • Pán kolega Budaj, prečo si myslíte, že ničíme demokraciu, keď budú jednokolové voľby do vyššieho územného celku? Nech ľudia idú voliť a zvolia si, koho chcú. Nikto im neprikazuje. Takže ja si myslím, že žiadne krivenie demokracie, keď sú jednokolové voľby, neprichádza. Treba si uvedomiť, že každý rok sú nejaké voľby a ľudia, ľudia sú traumatizovaní a už ich to nebaví chodiť každý rok k voľbám, a ešte keď si predstavíme, že ideme do druhého kola, tak tých ľudí príde o 50 % menej. I keď si pán prezident myslí, že v tom druhom kole dostane ten víťaz viac hlasov, ako to bolo v prvom kole, lenže on si musí uvedomiť, že v tom prvom kole bolo viac kandidátov a viac ľudí, a tu, si myslím, že si to ani pán prezident tak neuvedomuje, že tam v tom druhom kole tá platnosť, keď je menej voličov, tú musí mať na zreteli. My sa radšej sústreďme na to, aby sme našli vhodného kandidáta, a je jedno, či, či bude podporovaný ľavicou, pravicou, nezávislými ľuďmi, ktorí sú nepoliticky angažovaní, ale nech sa postavia kandidáti, ktorí sú mienkotvorní a v ktorých ľudia majú dôveru, v ktorých majú dôveru a ktorí budú zvolení. Skôr treba hľadať vhodných kandidátov, ktorí budú zvolení a môžu byť dobrí župani.

  Ďakujem.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  S reakciou na faktické poznámky, pán poslanec Budaj, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Som rád, že kolegovia naozaj viacerí pochopili, že toto vôbec nie je malá zmena. Toto je krok smerom k zrušeniu dvojkolovej voľby prezidenta. To si povedzme nahlas.

  A, samozrejme, pobavila ma pani Grausová, ďakujem jej za to. A ale najviac pán Bublavý, lebo naozaj píšem si, pán Bublavý, ich medzi perly argumentačné, keď poviete, že druhé kolo volieb traumatizovalo voličov, a preto ho navrhujete zvoliť, tak to naozaj je zlaté. A potom dajte pozor, aby vás to nepriviedlo k zrušeniu volieb ako takých. To už po ’48. raz bolo, k tomu už by ste určite sa nechceli vracať.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Ďalším písomne prihláseným do rozpravy je pán poslanec Igor Matovič, nech sa páči, máte slovo.

 • Kolegovia, kolegyne, dovoľte, aby som podporil návrh, ktorý predložil pán prezident, a v podstate vystupoval v duchu, ako vystupovali aj moji kolegovia, chcem len upozorniť na to, že krok, ktorý robíte, je v príkrom rozpore so zastupiteľskou demokraciou.

  Áno, tu pán spravodajca pred chvíľkou hovoril, veď ľudia idú voliť a zvolia si, koho chcú, či je jedno kolo alebo dve kolá, ale to je presne ten prístup ľudí, ktorí voľby berú ako také nejaké nutné zlo, ktorí nechápu zmysel zastupiteľskej demokracie, a nechápu, že zastupiteľská demokracia, ak má byť naozaj reprezentatívna, musíme všetko pre to urobiť, aby ľudia si vo voľbách zvolili čo najreprezentatívnejšie zastúpenie. To, čo robíte vy, spôsobí to, že keď napríklad... To je jedno, nemusíme stále hovoriť o Banskobystrickom kraji, keď v Bratislave bude kandidovať 10 kandidátov plus-mínus s vyrovnanými, s vyrovnanou podporou, povedzme si, že všetci budú mať 10 % alebo 9 a jeden bude mať 10 %, tak ten s tou 10-percentnou bude predsedom kraja. Ale ak by sme sa opýtali v druhých, v druhom kole, tak možno tento človek by mal stále iba tých svojich 10 % a všetci ostatní by sa zomkli za jedného iného. Vy dláždite cestu fašizmu. Vy s plnými krhlami polievate Slovensko a tie hajlujúce ruky, ktoré nám postupne vyrastajú po Slovensku, aby nám vyrástli až potadeto.

 • Rečník rukou ukázal do výšky svojich pliec.

 • Tento krok je presne to, nieže hrádza voči extrémizmu, toto je polievanie tých hajlujúcich rúk, aby nám vyrástli do rozkvetu. Výhovorky, že ušetríme 2 mil. eur, pri tých zlodejinách, ktoré páchate, pri tých zlodejoch, ktorých kryjete, keď len jeden Baštrnák za jeden rok je schopný ukradnúť z našeho spoločného 8 mil. eur. Takúto zásterku tu používať, takýto klamlivý argument, že vám ide o to, aby ste šetrili spoločné peniaze. Vám nikdy nešlo o to, aby sme šetrili spoločné peniaze.

  A druhá vec, ak by si ľudia zvolili naozaj zodpovedne v druhom kole a vybrali človeka, ktorý má najväčšiu podporu, tak ten človek zrejme by ušetril omnoho viac a so všetkými ostatnými županmi, ako keď takto možno vyhrá ten najväčší zlodej v tom kraji. Lebo v prvom kole, áno, motyka môže vystreliť. Videli sme aj pri iných voľbách, že sa to v takejto situácii môže podariť. Príklad krásny máte, napríklad je to tak, síce sú to iné voľby, komunálne voľby v Petržalke, že Bajan s tým, že ho zvolí 8-tisíc ľudí v Petržalke, tak vyhrá v miestnej časti, ktorá má 130-tisíc obyvateľov. Presne tomuto vy chystáte cestu, že ľudia si budú voliť človeka, ktorý ich nereprezentuje. Niekedy áno, sa podarí, že áno, sa trafia, a veľakrát to bude ten, ktorý v tom prvom kole, v tých kvázi primárkach, lebo tak by sme mali brať to prvé kolo, v tých primárkach bude mať zhodou okolností najväčší počet hlasov.

  Skutočný cieľ je ten, že chce umožniť Bélovi Bugárovi, aby konečne mal maďarského župana, lebo v takejto situácii, áno, bude ho mať, lebo keď Slováci sa rozdelia, tak stačí, že Béla Bugár tam dá v kraji, v ktorom Maďari majú dostatočné zastúpenie, že tam dá svojho kandidáta, bude ho mať. Jednoducho SNS sa podpísala pod to, že chce, aby konečne sme mali maďarského župana. Ja nemám nič voči Maďarom, ale toto je presne návrh, ktorý tomuto žehlí cestu. Čiže to je jeden cieľ.

  Druhý, že svojmu tichému koaličnému partnerovi pánovi Kotlebovi chcete zabezpečiť, aby bol županom aj v budúcom volebnom období. Lebo toto je presne návrh, ktorý nikomu inému najviac na Slovensku nevyhovuje ako jemu. Toto nie je návrh, ktorý ho porazí, toto je návrh, ktorý mu ošetrí, aby nabudúce tam bol znova županom a potom znova, znova a znova.

  Ďalší, že chcete zabetónovať svojich ľudí, lebo to je vždy tak pri týchto voľbách, či už sú to primátorské, starostovské, županovské, ak ten župan, primátor, starosta nepokazil niečo veľmi, tak jednoducho má obrovský náskok iba tým, že mal tú funkciu. A v tom prvom kole jednoducho tie voľby vyhrá. Čiže áno, toto je cesta, ako zabetónovať Chudíka, ako zabetónovať Blanára a ďalších vašich ľudí, ktorých jednoducho dnes za županov máte. Ste zbabelí ísť do súťaže, vidíte, že podpora ľudí vám klesá, že ľudia jednoducho začínajú pozerať vám na prsty, že už sa neuspokoja len s nejakými rečami, že bude diaľnica do roku 2010 do Košíc, keď nebude ani 2025, že už sa neuspokoja s nejakými klamstvami, že do troch sekúnd odvoláte podozrivo skorumpovaného ministra, a jednoducho už vám prestávajú veriť. Pustili ste do gatí, tak si to vymyslíte takýmto spôsobom a ešte to tu obhajujete, že to je demokratické. Áno, formálne to je v súlade so zákonom, ale je to v príkrom rozpore so zastupiteľskou demokraciou.

  Ak by vám úprimne išlo o to, aby ľudia, aby sme tu budovali zastupiteľskú demokraciu, tak by ste robili všetko preto, aby ten človek, ktorý finálne bude zvolený, či to už za poslanca, za starostu, za primátora, za župana, za prezidenta, za kohokoľvek, tak aby mal čo najväčšiu podporu od ľudí. Týmto toho človeka pripravíte o tú možnosť a chcete spôsobiť to, že ľudia jednoducho budú musieť prehltnúť horkú pilulku, že hold jednoducho tak ináč to nevydalo, ale však vlastne tí smeráci hovorili, že týmto nejako ušetríme. Je to odrobinka. To, čo ušetríme, to ste schopní rozkradnúť za jednu hodinu vašeho vládnutia! To je odrobinka a neklamte ľudí, že toto je dôvod.

  Jediný dôvod teda je, aby tu bol maďarský župan, aby bol Kotleba županom v Banskobystrickom kraji, že chcete zabetónovať svojich ľudí, Blanára, Chudíka a spol., lebo v prvom kole, jasné, že to vyhrajú alebo že majú veľmi veľkú pravdepodobnosť, že to vyhrajú, a chcete si odskúšať, čo ľudia povedia, keď zrušíte druhé kolo pri župných voľbách, vidíte, nejaký veľký odpor nebol a v správnej chvíli, pol roka, rok pred prezidentskými voľbami zrušíte druhé kolo prezidentských volieb, aby ste mali prezidenta Fica. Jednoducho takto ste zbabelí a toto je vaša matematika, ktorú za týmto návrhom máte. A ste zbabelí, že to nepriznáte, lebo keby sa sem postavíte a poviete, že viete čo, ale my si to zaslúžime, aby sme mali toho Fica prezidenta, a my potrebujeme zrušiť to druhé kolo, lebo tí ľudia nás prekuknú v tom druhom kole, a pomôže nám to zrušiť. No dobre, tak povieme, že aspoň ste chlapi, aspoň ste priznali, čo s tým sledujete. Keď poviete čestne, že vy si netrúfate v súboji obhájiť, Chudík, Blanár, po tých zlodejinách, ktoré vieme pri Chudíkovi, ktoré boli zverejnené s jeho fotovoltaickými elektrárňami, pri cétečku Blanárovom, ktoré kupoval dvakrát drahšie ako v Starej Ľubovni, tak to bude fér, keď to priznáte.

  Ale vy tu iba zneužívate moc, tvárite sa, že to je demokratické a ešte sa nehanbíte povedať, že však vlastne to nie je žiadne krivenie demokracie a druhé kolo vlastne traumatizovalo voličov, jako nám to povedal pán spravodajca Bublavý. Traumatizovalo voličov! Potom je fakt úplne ideálne, ako povedal pán Budaj, zrušte všetky voľby, lebo však to ľudí traumatizuje. Oni sa cítia dotknutí, že oni chodia voliť. Ako takúto blbosť vypustiť, že poslanec Národnej rady, že spravodajca pri tomto návrhu zákona: "Voľby traumatizujú ľudí!" Nie, ľudia by si chceli práve, že tam zvoliť človeka, ktorý ich naozaj bude reprezentovať, ktorý konečne ich nebude okrádať, a vy im tú možnosť berete. Vy im diktujete, že v Bystrici budú mať fašistu, lebo týmto zákonom vy to robíte. Priznajte to!

  A, fašisti milí, ja som doteraz mal trošku výčitky svedomia, pri vás hovoriť fašisti, odteraz vám inak hovoriť nebudem, lebo to, čo ste včera spravili, že zneužijete postihnuté deti na to, aby ste tu propagovali vašu fašistickú, odpornú ideológiu, s tým ste prerazili posledné dno, ktoré tu bolo. Žiadne zľutovanie nad vami.

 • Ešte to budete prezentovať, že to bola náhoda, 1488?! Matematiku mám rád, mohlo to byť od 0 do 2 000, trafiť akurát číslo 1 488, fašistický symbol, je náhoda jedna ku dvetisíc! To hovorte tomu, čo seno žere! Ste odporní fašisti! A urobím všetko preto, aby ste tu nabudúce neboli! A veľmi sa hanbím na to, že títo ľudia s vami kolaborujú (rečník pravou rukou ukázal na rokovaciu sálu) aj v tomto návrhu zákona, že vám umožňujú, aby nabudúce ste tam vládli! A budeme otvárať oči vašim voličom! A poprosím aj všetkých vás, nebojme sa fašistov nazývať fašistami! Budeme im hovoriť pána Koltebu?! Nie, fašistu Kotlebu! Budeme im hovoriť, že Ľudová strana Naše Slovensko?! V čom to je ľudová strana?! To sú odporní fašisti! Včera zneužili postihnuté dieťa na to, aby propagovali fašizmus! Ľudia, prosím vás, spamätajme sa! Vy sa, prosím vás, spamätajte! Odložte hlasovanie o tom návrhu zákona, iba im pomáhate k tomu, aby mali fašistu za župana v Banskobystrickom kraji. Ľudia, prosím vás, aj voliči tejto fašistickej strany, spamätajme sa! Čo dobré nám priniesol fašizmus?! Čo nám pomôže?! Aké riešenie predložili?! Čo tu pred rokom hovorili, jak oni vyčistia Slovensko od tých Cigánov. Kde ich vyčistili, koľko návrhov predložili?! Predložili návrh, aby išli malí Rómovia z tých osád, aby išli do škôlky? Aby mali šancu sa chytiť v živote? Aby z nich boli možno smetiari, robotníci alebo inžinieri? Predložili nejaký návrh, ktorý by pomohol reálne tento problém riešiť? Neurobili za ten rok nič!

  A veľmi ma mrzí, že po schválení tohto, že ste zrušili druhé kolo, už pri troch výboroch vás podržali páni z koalície! Zrejme je to jednoducho biznis, ktorý ste s týmito ľuďmi urobili, obchodujete s fašistami a za to by ste sa mali hanbiť. Schválili ste im jednokolové voľby, ktoré im veľmi vyhovujú, a pri troch kľúčových hlasovaniach na výboroch. Napríklad pri hlasovaní o tom, či tam sa bude prerokovávať rozkrádanie pri našom predsedníctve v EÚ. Pri tomto hlasovaní napr. ich podržal jeden z fašistov, vás podržal jeden z fašistov. A vám to vyhovuje. Lebo toto, čo robíte, je tichá koalícia s fašizmom! Ako vy sa nehanbíte prichádzať do Banskej Bystrice 29. augusta a tváriť sa, že vy ste hrdí nositelia odkazu Slovenského národného povstania?! Nezdá sa vám tu niečo choré? Tento návrh, ktorý idete spáchať, a prezident vás upozornil na to, že to idete spáchať, nevyhovuje nikomu viac jako fašistom na Slovensku. Keď doteraz ste si mysleli, že možno to môže byť fajn, prijať od nich podporu, ja by som vás chcel vyzvať, prosím vás, vráťte sa z krátkej cesty! Včera prerazili dno, včera zneužili postihnutého chlapca na to, aby propagovali fašizmus v priamom prenose. 1 488 eur! Nikto hlbšie neklesol. Prosím vás, keď chcete bojovať voči fašizmu, nepomáhajte mu, neuzatvárajte tiché koalície, nekolaborujte s fašizmom!

  Pani Grausová, neviem, či tam máte, určite tam budem mať nejakú od vás faktickú pripomienku, vy tu hovoríte o tom, navrhujete, že modlime sa, pomodlime sa Otčenáš?! Pani Grausová, Boh nie je nenávisť! Vy si musíte vybrať, koho hlásate. Vy hlásite zároveň Boha a hlásate nenávisť! Ale Boh nie je nenávisť! Vyberte si buď nenávisť, alebo Boha! A keď si vyberáte nenávisť, tým, že hlásate fašistickú ideológiu, tak prosím vás, prestaňte si z Boha a z kresťanstva robiť rohožku. Jednoducho to kresťanstvo nie je toho hodné. A každého z vás, kto tu je kresťanom v tejto sále, nech je to zo SMER-u, nech je to z SNS, nech je to ktokoľvek iný, a je kresťanom, prosím vás, bojujte za to, aby sme tú rohožku, ktorú si oni urobili z kresťanstva, aby sme im ju vytrhli spod nôh a urobili znova z nej zástavu!

  Kresťanská politika do parlamentu patrí, do zastupiteľskej demokracie patrí. Ale keď my budeme ticho, keď my budeme skláňať hlavy pred fašizmom, ktorý sa zakrýva kresťanstvom, a zároveň bude hlásať tým pádom aj Boha aj nenávisť, tak my všetci budeme zodpovední za osud kresťanstva, lebo mladí ľudia, tí možno, ktorí nedostávajú tú vieru do vienka, keď sa narodia, tak si budú vytvárať obraz o kresťanstve na základe nenávistnej politiky fašistov z ĽSNS. Ak tu niekto z nás to myslí s kresťanstvom úprimne, tak chráňme kresťanstvo, chráňme čistotu kresťanskej politiky, lebo kresťanská politika by mala byť o sociálnom cítení, o odkaze Ježiša Krista, ale nie o nenávisti, ktorú tu hlásajú títo ľudia! Ešte raz upozorňujem, včera prerazili dno a ja by som chcel, aby pre každého z nás to bol veľmi silný impulz a veľmi silný budíček. Zneužiť postihnuté dieťa, aby propagovali fašistické symboly, fašistickú ideológiu, je neodpustiteľný hriech! A odvtedy ja som stratil trpezlivosť s týmito ľuďmi a úprimne priznávam, že som veľakrát sa pristihol pri tom, že možno im krivdím, keď im hovorím, že sú fašisti, možno sú len zblúdilé ovečky.

  Poprosím vás, pani Grausová, pán Mizík, alebo ako všetci sa voláte, skúste si vy sami nastaviť, čo v politike chcete. Dajte si základnú otázku, či chcete zároveň hlásať Boha aj nenávisť, lebo jednoducho Boh sa nerovná nenávisť. Vyberte si a potom hlásajte, buď nenávisť a choďte tou fašistickou cestou, alebo hlásajte Boha a choďte kresťanskou cestou. A, pani Grausová, dokedy si túto otázku nezodpoviete, poprosím vás, aby ste nezneužívali toto plénum a nevyzývali nás tu, aby sme sa pomodlili Otčenáš, lebo v prvom rade sa treba ísť vyspovedať z toho, čo ste spáchali, zneužiť postihnutého chlapca na to, aby ste propagovali fašistické symboly, je neodpustiteľný a donebavolajúci hriech! Takže poprosím vás, vstúpte si v prvom rade do svedomia. Trošku som sa nechal uniesť.

  K návrhu zákona. Poprosím vás, ktorí máte moc nad týmto zákonom, zastavte sa! Ten budíček včerajší, čo spravili, to dieťa zneužité s tými fašistickými symbolmi je možno symbol pre vás. Nič nám nepomôže toto. Pome do normálneho súboja! Pome sa dohodnúť na spoločnom kandidátovi v tej Bystrici, ale netlačme sa do kúta, že jedno kolo volieb. Tie dva milióny je falošný argument, sami veľmi dobre viete. Máme na to, aby sme si dovolili luxus toho, aby sa ľudia slobodne rozhodli, aby si vybrali v druhom kole toho najlepšieho z toho prvého kola. Stiahnite ten návrh! Ja viem, že ste teraz možno, s prepáčením, nasratí na prezidenta, lebo vám to vrátil, že teraz robíte tu hocičo proti prezidentovi a si myslíte, že teda týmto, že neschválite, čo vám vracia, tak teda mu dokážete, akí ste silní. Nie, len dokážete svoju slabosť, lebo týmto návrhom len podporíte odporný, profašistický návrh a cestu k tomu, aby v Banskej Bystrici obyvatelia tohto kraja aj naďalej trpeli s pocitom, že sa musia hanbiť za svojeho župana.

  Poprosím vás o zdravý rozum a stiahnite to.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Ďakujeme pánovi poslancovi Matovičovi za jeho skvelé vystúpenie. Na vaše vystúpenie, pán poslanec Matovič, registrujem 11 faktických poznámok. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Ako prvý, pán poslanec Vašečka, nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne. Igor, vďaka, začnem od konca. Ja som možno ešte niekedy taký útlocitnejší ako ty. Podobne oddnes fašisti. Nebudem hovoriť žiadna Ľudová strana Naše Slovensko, fašisti. 1 488, to môžte rozprávať, komu chcete! Magát na vašej kandidátke 88. Myslíte si, že sme sprostí?! Hanbite sa!

  Druhá vec, k samotnému návrhu zákona. Naozaj s takýmito ľuďmi sa chcete spájať? Toto je demokracia? Od dvojkolovej k jednokolovej voľbe? Demokracia čosi stojí. Demokracia to nie je politický systém, to je brať do úvahy to, čo ľudia chcú, ale aj to, čo ľudia nechcú. A keď vyhrá jeden z desiatich kandidátov o kúsoček, tak možno 90 % ľudí ho nechcelo, ale vy preto, že zrušíte dvojkolovú voľbu, dosiahnete, že bude županom niekto, koho 90 % ľudí nechcelo. Nepočuli sme tu žiadnu odbornú debatu ohľadom nejakých volebných modelov. Bolo by o čom. Dá sa, samozrejme, myslím tým zo strany vlády alebo teda predkladateľov, lebo to dokonca nepredkladá ani vláda, ale my sme vlastne videli len nejaký politický záujem, zmeňme, urobme to, ušetríme. Viete, máme na sociálne úplatky vo forme vlakov zadarmo a podobných vecí, ale nemáme na demokraciu, nemáme na slobodu podľa vás. Pre vás je možno jednoduchšie povedať si, načo je druhé kolo, to stojí peniaze, nech sa kandidáti dohodnú mimo. No to je celá vaša politika. Mimo kamier, niekde v zákulisí sa dohodneme, kto čo bude na župe mať, aké budú posty, no a potom to jeden vyhrá.

  My nechceme dohady zákulisné, nejaké kšefty, ale nech rozhodnú voliči, koho chcú a koho nechcú. A nech sú teda prvé kolo ako primárky. Naozaj vás vyzývam, neurobte to, neprelomte to veto, ale akceptujme tie pripomienky.

  Ďakujem.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Nech sa páči, pán poslanec Osuský.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. V tej debate k predloženému návrhu, skutočne nie je na tej strane predkladateľov žiaden rozumne obhájiteľný, racionálny argument. Argument ušetrenia 2,5 tisíca v svetle peňazí, ktoré nás stála záchrana vášho človeka Juraja Širokého a jeho Váhostavu, je suma 2,5 mil. smiešna. Dokonca i v zmysle v alobale zabalených Jánošových finančných rezerv za dlhé roky je 2,5 mil. čistá brnkačka.

  A pokiaľ ide o ten argument všeobecne, že demokracia niečo stojí, no stojí. Celkom príznačne na stretnutí s priemyselníkmi v roku ’32 občan Adolf Hitler požiadal priemyselníkov o poslednú predvolebnú finančnú podporu slovami: "Dajte mi poslednýkrát, toto budú posledné voľby!" A boli. Chcem teda povedať, že ten argument o peniazoch sa dá bohate použiť i v..., samozrejme, v druhom kole prezidentských volieb. A opäť budeme my za tých haurov, ktorí šetria verejné peniaze. Samozrejme, v svetle faktu, čo sa tým reálne podporuje, ma jasne napadá, že bude zbytočné, ak bude sa pán premiér presúšať po Kľakoch, Ostrých Grúňoch a Kalištiach a po oslavách SNP, keď robí jeho garda tento krok. Tá garda, samozrejme, je bezprávna a robí len to, čo má povolené, a robí teda to, čo je v intenciách pána premiéra. V tomto zmysle teda diviť sa, že ľudia v týchto obciach dokážu voliť to, čo volia, je položením červeného koberca, aby to, čo tí ľudia si vyberú, aby viedlo k tomu výsledku, ku ktorému to môže poviesť.

  A celkom nakoniec chcem povedať, že veľmi plačeme nad tým, ako majú VÚC-ky nesžitý stav so svojimi občanmi. No takýmto krokom, keď bude 5-8 % víťaz vládnuť VÚC-ke, robíme všetko preto, aby sme tento stav zlepšili.

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Pán poslanec Marosz, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo. Chcem poďakovať Igorovi Matovičovi za tento štátnický a podľa mňa historický prejav, ktorý ešte sa možno zapíše aj do učebnice dejepisu, lebo poukázal na ten obrovský problém, ktorý tu máme. Len na vysvetlenie aj tým, ktorí možno nevedia, čo znamená 1 488. Štrnásť je číselný kód pre štrnásť slov Davida Lanea: "My musíme chrániť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí." Lane bol neonacistický terorista, člen Ku-Klux-Klanu, odsúdený na doživotie. A 88 je zašifrovaný pozdrav Heil Hitler. H je ôsme písmeno v poradí abecedy, často je to používané na motívoch neonacistov. Čiže takýto odkaz išiel s tým postihnutým chlapčekom. Je to hnusné, je to odporné.

  A historická chvíľa možno ešte aj v súvislosti s dnešnými udalosťami, 29. augusta ’44 začalo SNP Golianovou výzvou: "Začnite s vysťahovaním!" Takže by som to možno tak pánovi premiérovi aj z tohto miesta odkázal, začnite s vysťahovaním a my ostatní začnime so skutočným národným povstaním proti fašizmu.

  Ďakujem.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Pán poslanec Bublavý, s taktickou, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo. V prvom rade, Igor, ti chcem povedať, aby si si uvedomil, pán Blanár je slušný človek, zbytočne ho urážaš.

  Ja som si myslel, že nikde nikdy nepoviem určité záležitosti, ale budem musieť. Urazil si desaťtisíce našich členov, ktorí sú protifašistickými bojovníkmi. Hanbi sa, hanbi sa! My si vážime ľudí, SNP. Ak niekto podporuje a chodí medzi ľudí a protifašistických bojovníkov si váži, tak to je strana SMER. Si nás ukrutne urazil. A ja ti musím teraz povedať to, čo som nechcel. Ale v tvojich novinách propaguješ predaj knihy, ako dopadla Hitlerova rodina. Za peniaze si schopný čokoľvek. Za peniaze, za reklamu propaguješ fašizmus. V tvojich novinách, ktoré vychádzajú každý týždeň. Nehnevaj sa, ale musel som to povedať. A za to sa môžeš hanbiť.

  Prvé kolo. Ak nemáš vhodného kandidáta z tvojho hnutia, ktorý by mohol byť zvolený za župana, no tak podpor niekoho, niektorého kandidáta, ktorý môže byť zvolený. Za to sa nemusíš hanbiť.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Pán poslanec Klus, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Trošku ma už predbehol pán kolega Marosz, ale treba to naozaj povedať naplno.

  Toto nie sú fašistické, ale neonacistické symboly, takže možnože aj to označovanie bude musieť trošičku prispôsobiť. A keď Igor hovoril o tom, že čo kolegovia navrhli za ten jeden rok napriek teda tomu, aký úžasný a skvelý program majú, keď už získali toľko voličov, koľko získali, a teraz tu sedia spoločne s nami. Treba sa opýtať, čo spravili za tých tri a pol roka v Banskej Bystrici, kde držali v rukách exekutívu. Nesplnili ani bodku, ani čiarku zo svojho programu. A na toto sa, pochopiteľne, budú pýtať aj voliči v Banskobystrickom kraji. Takže to nie je len o voľbách do Národnej rady. Bohužiaľ, títo páni už mali možnosť ukázať svoje kvality aj v Banskej Bystrici. A práve preto to prepojenie na zrušenie druhého kola a na to veta, veto pána prezidenta, tak ako to predviedol Igor Matovič, bolo viac ako správne.

  A ešte jedna maličkosť, keď už hovoril o tej koaličnej spolupráci KĽSNS a SMER - SD. Viete, v krajine, kde sa skutok nestal, župan, ktorý si nechá vyplácať 20 % mzdy svojich zamestnancov na súkromný účet, by už dávno sedel vo väzení. Tu v tejto krajine ide obhajovať miesto župana s výdatnou pomocou vládnej koalície a toto je veľmi smutné.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Pán poslanec Poliačik s faktickou.

 • Ďakujem veľmi pekne. Igor, na začiatku sme tu boli niekoľkí, bolo nás pár, ktorí sme povedali, že fašizmus je neprijateľný v tejto sále, a vtedy nám ľudia hovorili, a veď to nemôžte, to je frustrácia voličov a protestný volič ich sem dostal. A hovorili sme to na báze ochrany liberálnej demokracie a právneho štátu. Pretože fašizmus, ako ho poznáme, je priamym odporcom liberálnej demokracie a popiera právny štát.

  Som veľmi rád, že za tých, pre ktorých je kresťanstvo vedúcim princípom v živote, si teraz dvihol tu zástavu aj ty. Pretože pre mňa je dôležité možno, že na Slovensku bude platiť zákon, že na Slovensku bude pluralita názorov, že nikto nebude hanený na základe príslušnosti k rase alebo k etnickej skupine, alebo na základe politického názoru, alebo na základe sexuálnej orientácie. Pre mňa je dôležité toto. Ak pre teba je dôležité, aby kresťanský odkaz na Slovensku nebol poškvrnený, aspoň v tejto jednej veci, chvalabohu, konečne začíname ťahať za ten istý povraz.

  Ďakujem.

 • Áno, ďakujem. Ktoviekým platený extrémista Matovič, ak tu niekto, ak tu niekto, ak tu šíri nenávisť, neznášanlivosť a nepriateľstvo, ste to vy. Neviem a mám pochybnosti o vašom duševnom zdraví. Neviem, či ste zdravý. Myslím, že by ste sa mali dať vyšetriť odborníkom. A čo sa týka vášho demagogického vystúpenia, myslím, že by sa za to nemusel hanbiť ani sám Adolf Hitler.

 • Ruch v sále.

 • Ďakujem pekne. Ja by som chcel reagovať na, ja by som chcel reagovať na časť vystúpenia, kde sa pán Matovič venoval napríklad pánovi Chudíkovi. Tak ja len ho doplním.

  Okrem toho, že pán Chudík veselo podniká v energetike, pán Chudík je spoločníkom v ďalších firmách, ktoré podnikajú v zdravotníctve. Jedna z týchto firiem, firma Farmakol napríklad za rok 2015 mala tržby skoro 69 mil. euro, zisk skoro 1,6 mil. euro. Zaujímavé je, že pán Chudík sa stal spoločníkom v týchto firmách počas výkonu mandátu župana, počas výkonu funkcie župana. Čiže pre mňa je otázka, prečo tak veľmi chcete zrušiť druhé kolo. Logicky, logicky z toho vyplýva, že jasné, najväčšiu šancu vaši kandidáti vládnej koalície majú v tom prvom kole. Teraz kvôli čomu to je. Treba ešte dokončiť biznis alebo nerozumiem, kvôli čomu, lebo úspora 2 mil. euro alebo koľko, toto číslo neviem presne, sa ňou oháňate, je naozaj, je naozaj smiešna. Lebo keď sa pozrieme na všetky tie kauzy a prúsery, ktoré tu riešime od volieb, tak tie sumy sú podstatne vyššie, ktoré sa ročne ukradnú.

  Ale ešte raz zopakujem, nerozumiem motivácii niektorých županov byť ďalej županmi. Lebo tak buď podnikám, alebo som župan. A ešte raz, pán Chudík sa stal majiteľom týchto, spolumajiteľom týchto firiem počas výkonu mandátu župana. A tu sa bavíme dokopy o firmách, ktoré majú možno, nepočítal som to presne, ale pomaly 100 mil. euro ročne obrat. To je župan alebo podnikateľ?

 • Ďakujem Igor. Natiahol si tu svetlo a ktorým vlastne sme alebo ktorým si priniesol to, že nechceme tu zneužívať Božie meno. A myslím si, že naozaj je dôležité, aby, aby sme toto nerobili, aby sme nezneužívali Božie meno, a preto si povedal aj, že Boh nie je nenávisť.

  A ja by som to chcel doplniť, alebo možno rozšíriť, aby sme tomu lepšie rozumeli a doplniť to práve tým najvýstižnejším citátom z Biblie, ktorý je z Jána 3. kapitoly 16. verša, kde vlastne práve tu tento verš to dokazuje. A hovorí, "Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho spasil." A myslím, že tuto vidíme aj postoj a vôbec postoj Boha, akým, a ktorý máme my kresťania nasledovať. A preto druhá vec, ktorú, ktorú Ježiš urobil, keď tu bol aj na zemi, napádal akékoľvek pokrytectvo. A to je tiež ďalšia dôležitá vec, ktorú, na ktorú si aj ty poukazoval vo svojom vystúpení, kde farizejov nazýval obielené hroby. A myslím, že toto vlastne potvrdzuje 20. verš Jánovej III. kapitoly, kde hovorí, že: "Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo." Čiže je pokrytcom, skrýva sa a snaží sa zakrývať svoje zámery, čo vidíme častokrát aj tu. "A nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu."

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán Matovič, verím, že bol počúvaný v tejto chvíli mnohými, ktorí tu nesenia. Osobitne ukázal, ako zaostáva za situáciou pán premiér a predseda sociálnej demokracie pán Fico. On ohlásil, že bude bojovať s fašizmom, ale tak sa zdá, že robí koalície s fašistami. On ohlásil, že nebude si dávať obrúsky pred ústa, ale rozpráva tu Matovič o fašistoch nahlas a otvorene.

  Pán premiér Fico po Novom roku ohlásil, že prestane byť nadmerne politicky korektný, ale zatiaľ si trúfol len na Cigáňov. Tak poďme hovoriť o fašistoch. Ja verím, že veľká časť strany sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia, si ctí SNP, tak aj preto niečo urobte. Zatiaľ s nimi meníte zákony, meníte ústavu, zhadzujete prezidentove veto, prezidentove upozornenia a tentoraz nám beriete kúsok slovenskej demokracie. Druhé kolo volieb spolu s nimi.

  Choďte z tejto cesty preč a učte sa, pán premiér Robert Fico, teraz by som vás imaginárne oslovil, učte sa nazývať priamo a otvorene veci takými, akými sú. A to aj koalícia s fašistami.

 • Ďakujem. Nestáva sa mi často v Národnej rade, že tlieskam v stoje alebo v tom standing, ale nemohol som si to odpustiť, pretože ad jedna myslím si, že po sčítaní tretiny odovzdaných hlasov za posledné voľby, 6. 3. 2016 bol jeden politik, ktorý oznámil, že vyzerá to zle, budeme mať fašistov v parlamente. Bola sčítaná tretina a povedal to Igor Matovič. Nemusel hovoriť o tom, že opúšťa nejaký korektný slovník, nemusel hovoriť, povedal to natvrdo a myslím si, že za rok sme sa poučili všetci v tom, že sú to naozaj fašisti. 14, 88 je zbabelstvo. Ja by som bol veľmi rád, keby títo zbabelí páni a dámy si reálne napísali to, čo chcú povedať osemdesiatosmičkou, Reálne povedali, čo chcú povedať štrnástkou. Je to zbabelé a hnusné! Ja chcem, aby moja mama vedela, že 88 u nich znamená Heil Hitler! Ja chcem, aby vedela, že 14 je neonacizmus, že je to fašizmus. Preto, keď, rozumiem tomu rozčúleniu, čo sa nastalo, keď niekde sa zavesilo 14, 88. Je to výsmech a je to zbabelé!

  A druhá vec, ten korektív politického, počul som prejav v Ostrom Grúni pána premiéra, kde hovoril o tom, že fašizmus nosí na Slovensku tmavozelenú farbu. A počul som teraz prejav Igora Matoviča. Ale musím povedať, že verím v zásadnú a reálnu autentickú snahu o to, aby nám fašizmus nerozliezol po celej krajine a verím ho Igorovi. Ten...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Reakcia na faktické poznámky, pán poslanec Matovič.

 • Kolega Bublavý, ak máš pocit, že niekedy niekde bol nejaký inzerát uverejnený, tak ja som to iba tak spočítal letmo, 4 mil. rozličných inzerátov za 20 rokov existencie firmy regionPRESS bolo doteraz uverejnených a 7 rokov alebo 8 rokov ja v tej firme nepôsobím a vôbec nemám žiadny dosah. Ak takú informáciu máš, daj mi to vedieť, ja som zavádzal pravidlá napríklad, že sa tam neobjavil nikdy žiaden inzerát na audiotext alebo bordel a podobne. Takže akože bez problémov ten tip mi daj, ja odkážem do redakcie alebo ty to odkáž, prosím ťa. Určite nič takéto my propagovať tam by sme nechceli.

  Kolega Poliačik, trošku to povedal Jozef Viskupič, bolo to vo volebnú noc, moje prvé vyjadrenie na výsledky volieb, a to neboli definitívne, to bolo niekedy možno o 23.00 hod., v noci bolo to, že vyzerá to, že máme fašistov v parlamente. Bol som prvý z politikov v parlamente, ktorý fašistov nazval fašistami, takže nezobudil som sa dnes. A je mi to ľúto. Áno, ale priznávam, že mal som niekedy tie, ale ja som hovoril také ako keby že výčitky, že, že či im náhodou nekrivdím, či nie sú iba tak trošku zblúdilí. To, čo včera predviedli s tým postihnutým deckom a s tými symbolmi, ma utvrdilo v tom, že skončila politická korektnosť voči tejto strane. A naozaj poprosím všetkých, sú to fašisti, sú to neonacisti, hovorme im pravým menom. Lebo pevne verím, že na Slovensku nenájdu potom ľudia alebo nenájde sa, nenájdu sa ďalší ľudia, ktorí by chceli dobrovoľne s vedomím voliť túto stranu, keď budú vedieť, že vlastne volia ľudí, ktorí posielali druhých ľudí do plynu. Poďme touto cestou. Prosím vás, prestaňte v ich prípade používať nejaké korektné názvy, pán Kotleba sem, Kotleba tam, kotlebovci, ĽS NS. Prd makový! Sú to fašisti a neonacisti.

  A potom ešte kolega Bublavý. Hovoril si, že som urazil tisícky ľudí v SMER-e, ktorí si vážia SNP. Nie, nie, ja som upozornil, že vy to zneužívate.

 • Takže pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Končím možnosť nahlásiť sa do rozpravy. Tri písomné, teda ústne prihlášky.

  Nech sa páči, pán poslanec Dostál.

 • Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som na úvod v reakcii na vystúpenie pána poslanca Matoviča vyjadril potešenie nad tým, že sa v tomto parlamente rozširuje počet poslancov, ktorí nemajú výčitky, keď nazývajú veci pravými menami a fašistov fašistami. Patril som k tým, čo to bez výčitiek a otvorene robili úplne od začiatku. A bude len dobré, ak nás bude stále viac.

  V tejto Národnej rade sa už stáva akousi tradíciou, že skutočné zámery predkladateľov návrhov zákonov sa nedozvieme od ich predkladateľov, že ich nenapíšu do dôvodovej správy, ako by to malo byť, ale dozvieme sa to len tak mimochodom od niekoho iného. Od niekoho, kto ten návrh nepredložil, iba ten návrh podporí v rámci rozpravy. Pripomeniem, že tak to bolo vcelku nedávno, keď sme prerokovali návrh novely zákona o postavení cirkví a náboženských spoločností, ktorou sa zvýšil minimálny počet veriacich pre registráciu nových cirkví z 20- na 50-tisíc. S tým návrhom prišli poslanci za Slovenskú národnú stranu a odôvodňovali to snahou zabrániť špekulatívnym pokusom o registráciu nových cirkví. Skutočné zámery predkladateľov odhalili až fašistickí poslanci svojimi nenávistnými protimoslimskými vystúpeniami. Lebo návrh poslancov SNS bol namierený predovšetkým proti moslimom. Museli to však povedať fašisti.

  Zrušenie dvojkolovej voľby predsedov samosprávnych krajov, o ktorom, o ktorom teraz rokujeme, pretože ho pán prezident vrátil späť parlamentu, navrhli poslanci za SMER - SD a MOST, nie poslanci Slovenskej národnej strany. Bol to však pán poslanec Paška zo Slovenskej národnej strany, ktorý dnes len tak mimochodom vo faktickej poznámke prezradil skutočný dôvod, pre ktorý poslanci SMER-u a MOST-u túto dvojkolovú voľbu zrušili a zavádzajú jednokolovú voľbu. Pán poslanec Paška povedal: "Strany majú predstavu o svojom politickom pôsobení, preto sa rozhodli pre zmenu volebného systému. Každá strana má nejakú predstavu, tú sa snaží realizovať." Inými slovami, bolo to čisto účelové. My opoziční poslanci sme na to poukazovali pri prerokúvaní tohto návrhu zákona v parlamente. Pán prezident Kiska to iste veľmi dobre tušil, keď sa rozhodoval, že bude zákon vetovať. A pán poslanec Paška to dnes povedal na plné ústa. Zmenili ste volebný zákon preto, lebo si myslíte, že zmenený zákon vám bude viac vyhovovať. Vám, vládnej koalícii. Chcete sami seba zvýhodniť vo volebnej súťaži, a preto meníte jej pravidlá.

  Vo všeobecnosti to tak, samozrejme, platí, ako to povedal pán poslanec Paška. Je normálne, že parlamentná väčšina mení zákony tak, aby jej vyhovovali, aby zodpovedali jej predstavám o tom, ako majú byť veci verejné usporiadané. To je v poriadku. Vo všeobecnosti to tak naozaj platí. Sú však aj prípady, kedy by to tak byť nemalo. A práve volebné pravidlá sú jednou z takýchto základných výnimiek. Volebné pravidlá, volebné systémy, volebné zákony. Tie sa v demokratickej krajine nemenia len z dôvodu, aby zvýhodnili tých, ktorí sú práve pri moci, aby ešte lepšie uspeli vo voľbách. Vyhovuje vám jednokolová voľba, tak zmeníme dvojkolovú voľbu na jednokolovú. Vyhovuje nám väčšinový systém, tak zmeníme pomerný systém na väčšinový. Otravujú nás predvolebné prieskumy, tak ich pred voľbami zakážeme. To je cesta do pekla.

  Dôvodová správa k návrhu zákona, ktorý už bol schválený, argumentuje tým, že sa bude šetriť, a tým, že jednokolová voľba alebo prvé kolo volieb, druhé kolo volieb bolo nedostatočne reprezentatívne, a teda takto zvolení zástupcovia sú nedostatočne legitímni. Odôvodnenie rozhodnutia pána prezidenta jasne ukazuje, že táto argumentácia je nielen nedostatočná a postavená na vode, ale aj falošná. Tieto dve veci v tomto konkrétnom prípade, teda šetrenie, nejaká symbolická úspora, maličká úspora verejných prostriedkov a reprezentatívnosť zvolených županov, legitimita ľudí, ktorí stoja na čele samosprávnych krajov, idú proti sebe.

  Reprezentatívnosť a legitimita sa totiž nemôže merať tým, koľko celkovo sa zúčastní voličov na druhom kole volieb, a že ich je málo. Reprezentatívnosť sa meria tým, koľko voličov dá zvolenému županovi hlas. A tento argument, tento pohľad, ktorý by mal byť určujúcejší, nie koľko sa celkovo zúčastní druhého kola volieb, ale to, koľko voličov dá hlas zvolenému predsedovi samosprávneho kraja v druhom kole volieb, hovorí úplne jednoznačne v prospech dvojkolovej voľby. A keď sa bijú tieto dva argumenty, ktoré predkladatelia návrhu zákona použili vo svojej dôvodovej správe, reprezentatívnosť a legitimita by mali dostať prednosť pred symbolickým šetrením. Samozrejme, že každé voľby niečo stoja. A, samozrejme, že to nie je dôvod preto, aby sme voľby zrušili.

  Ak sa argumentuje nízkou volebnou účasťou, a to tak v prvom kole, ako aj v druhom kole, tak nízka volebná účasť nie je dostatočným argumentom pre zmenu dvojkolovej voľby na jednokolovú, práve naopak. Keby sme tu mali politickú realitu, v ktorej je vysoká volebná účasť a v ktorej povedzme pravidelne súťažia dve silné politické strany a ich kandidáti, z ktorých ten úspešnejší dosahuje výsledky niekde na úrovni 50 %, čo je bežné v systémoch, kde sú dve silné politické strany, tak aj z tej jednokolovej voľby by mohol vzísť reprezentatívny zástupca. U nás však nemáme systém dvoch silných politických strán a v regionálnych voľbách býva volebná účasť veľmi nízka. Volebné systémy sú rôznorodé a nedá sa povedať, že jeden je lepší, jeden je horší, že krajina, ktorá má pomerný systém, je demokratickejšia ako krajina, ktorá má väčšinový volebný systém, že dvojkolový je demokratickejší ako jednokolový. To všetko môže byť demokratické.

  Problém je z hľadiska demokracie, keď sa volebné pravidlá, volebné systémy, volebné zákony menia účelovo. V Taliansku začiatkom 90. rokov zmenili volebný systém pri parlamentných voľbách. A bolo to preto, lebo Taliani mali pomerný volebný systém. A pomerný volebný systém tam viedol k politickej nestabilite, že sa každý rok striedali vlády, že tam mali od volieb za 40 rokov 40 vlád. Tak, samozrejme, že bola legitímna úvaha, že sa má zmeniť takýto volebný systém, ktorý produkuje politickú nestabilitu. A preto bol zavedený kombinovaný systém, kde sa väčšina poslancov volila väčšinovým spôsobom. Keď sa však pravidlá menia len tak, lebo si niekto zmyslí, hoci volebný systém funguje, tak je to v lepšom prípade sociálne inžinierstvo, v horšom prípade, účelový a protidemokratický krok. A toto sociálne inžinierstvo nie je. Toto je účelový a protidemokratický krok.

  Vážené kolegyne a kolegovia, idete v stopách Vladimíra Mečiara z roku 1998. A dúfam len, že tie dnešné slová pána poslanca Pašku, že pán prezident by nebol prezidentom, keby sme nemali dvojkolový systém, boli len takou voľnou úvahou a nie nejakým prerieknutím sa a avizovaním toho, že chcete naozaj účelovo zmeniť aj volebný systém v prezidentských voľbách, ako vás z toho mnohí podozrievajú.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Končím možnosť nahlásiť sa faktickými poznámkami. Jedna faktická poznámka.

  Nech sa páči, pán poslanec Marosz.

 • Pán poslanec, ďakujem za vaše vystúpenie. Naozaj vy ste ten, ktorý prvý pomenovali fašistov fašistami, alebo teda z vašich úst to vyznievalo úplne jasne. Čo ešte treba ľuďom na Slovensku zdôrazniť, že tu vzniká akási, akási tichá koalícia, ktorá sa prejavuje, žiaľ, aj na pôde parlamentu. A asistentmi tejto koalície s fašistami sú práve strany SMER - SD a chcem veriť, že nie aj strana MOST - HÍD. Poviem konkrétny príklad. Fašisti radi hovoria, že bojujú proti korupcii a proti zlu, ale vždy, keď ide o nejaký kľúčový výbor, kde chceme predvolať napríklad generálneho prokurátora Čižnára alebo špeciálneho prokurátora Kováčika a pýtať sa ich otázky, že prečo sú nečinní v boji proti korupcii, tak na takýto dôležitý výbor títo ľudia, jednoducho kotlebovec nepríde na ten výbor. A na druhýkrát, keď sa o tom má rokovať, tak MOST - HÍD hoci prvýkrát hlasoval za takýto bod programu, tak na druhom stretnutí sa zdrží hlasovania.

  Takže je to veľmi smutné, že využíva, že SMER - SD – a potichu sa mi zdá –, že aj MOST - HÍD začínajú takýmto spôsobom spolupracovať s Kotlebovou stranou a s fašistami na tom, čo vyhovuje ich mocenským ambíciám.

 • Reakcia na faktickú poznámku, pán poslanec Dostál.

 • Ďakujem, pán poslanec Marosz, za tú zmienku o súvislosti medzi rastom extrémistických nálad a nedostatočným, až falošným bojom proti korupcii.

  Dnes bola zverejnená informácia, že voči pánu Bašternákovi bolo vznesené obvinenie, a keďže som mal krátky časový limit a keďže tiež nie veľmi demokratickým spôsobom boli obmedzené pravidlá rokovania parlamentu, tak by som chcel využiť možnosť reagovať na vašu zmienku o korupcii nadviazaním na tú dobrú tradíciu, ktorú zaviedol pán poslanec Beblavý, a vyzvať nie pána poslanca Fica, aby začal s vysťahovaním, či pána premiéra Fica, aby začal s vysťahovaním, ale chcel by som vyzvať Roberta Kaliňáka, aby odstúpil z funkcie ministra vnútra, pretože kým na tamto dôležitom poste zotrváva človek podozrivý s prepojením na organizovaný zločin, akékoľvek rokovanie tohto parlamentu je zatienené touto skutočnosťou vrátane rokovania parlamentu o zmene volebných pravidiel.

  Ďakujem.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi len krátko. Som rád, že dneska sa tu odohrala takáto, by som povedal, široká diskusia práve na tento vrátený zákon, že sa to tu preberá z rôznych strán a naozaj odznievajú tu veľmi pádne argumenty, prečo by sme nemali pristúpiť k jednokolovým voľbám. Ja by som to chcel, teda na to len krátko nadviazať možno ešte, čiastočne to tu bolo spomenuté, ale som rád, keď sa veci pomenujú priamo, a myslím si, že je dôležité, aby tu odznelo aj pár čísel, aby sme mohli len vidieť, že to, čo tu kolegovia hovorili, sa vlastne potvrdzuje, a nakoniec veľmi ma zaujala práve spomínaná faktická poznámka pána Pašku, kde vlastne potvrdí to, čo tu za chvíľočku ja budem prezentovať, a priznal vlastne farbu, prečo, prečo sa vlastne prišlo, prečo, prečo takýto zákon o jednokolových voľbách prichádza teraz.

  Ja by som teda kratučko len vám tak skúsil prezentovať štatistiky alebo teda volebné výsledky z roku 2013 až 2009, kde vyskakuje veľmi zaujímavá črta. A keď si ich pozrieme, tak len krátko vám to skúsim tak vymenovať. Poďme možno najprv do roku 2009 a po jednotlivých krajoch. A čo tam je najdôležitejšie, a to tu spomeniem, je, že vždy poviem vlastne číslo človeka, ktorý bol na prvom mieste v jednokolových voľbách, a potom, kde bolo druhé miesto.

  V Trnavskom kraji kandidáta alebo vtedy ešte nezávislý, ale vieme, ako, ako sa to nakoniec vyvrbilo s podporou SMER-u, alebo teda sympatizant SMER-u, neskôr už myslím, že kandidát SMER-u 52,99 %, kde druhé miesto bolo 17,69. V Trnavskom kraji to bolo v 2009. 45, nebudem hovoriť tie drobné, verzus druhé miesto 29 %. V Nitrianskom kraji to bolo: prvé miesto 60 %, druhé miesto 26 %. Žilina: prvé miesto 63 %, druhé miesto 20 %. Banská Bystrica: prvé miesto 35, druhé miesto 28. Všetko je to v prospech SMER-u. Prvé miesta, teraz čítam jednotlivé kraje, ktoré boli, kde boli kandidáti SMER-u. Prešovský kraj: prvé miesto 47, druhé miesto 24 %. Košický kraj: prvé miesto 60, druhé miesto 23. Toto bolo v roku 2009. Keď si pozrieme, v roku 2009 mal SMER v tom období preferencie 37,4 %. Strana, ktorá sa nachádzala v tom období na preferencii na druhom mieste, mala 14,4.

  V roku 2013 tá situácia, myslím, vyzerala nasledovne. Opäť hovorím o všetkých krajoch, pretože tie získal SMER okrem Banskobystrického kraja, ale keď hovoríme o prvom, prvom kole, tak budete vidieť práve kandidátov SMER-u. V Trnavskom kraji to bolo 40 % v roku, 2009 to bolo 52, teraz len 40 %. Čiže vidíme aj tu určitý trend, ako klesajú preferencie, alebo to nie sú preferencie, to sú volebné výsledky, pardon, ospravedlňujem sa. Volebné výsledky a vidíme, že teda je tu pokles. Druhé miesto 18 %. Trenčiansky kraj: 53 %, tam to trošku stúplo, druhé miesto 19 %. Nitra: tiež pokles oproti roku 2009 zo 60 na 46 %, druhé miesto 37 %. Žilina: tiež pokles zo 63 % na 54 %, druhé miesto 28 %. Banskobystrický kraj, tam v 2009. bolo 35, stúplo to na 49 %, ale nakoniec teda tento kandidát, vieme, že nevyhral. Druhé miesto 21 %. V Prešovskom kraji: 53 %, druhé miesto 30 %. Košický kraj: 48 %, druhé miesto 24 %. V roku 2013 taktiež preferencie, teda preferencie SMER-u v tom čase boli okolo 35 % a druhé miesto bolo 12,8 %. Dnes vidíme, prečo tu tieto čísla vypočítavam alebo teda vymenuvávam. Dnes vieme, že SMER má preferencie okolo 25 %, kde druhé miesto, toto sú čísla, ktoré som čerpal z agentúry Focus, je 13,8 %.

  Ale čo tu vidíme, je, že naozaj jednak tieto čísla tam, kde aj boli predsedovia zvolení v prvom kole, už sa dnes nemusia naplniť, pretože SMER už nemá takú veľkú podporu. Ale v každom prípade im to ešte dosť veľkou mierou zaručuje, že budú v prvom kole na prvom mieste. Toto vlastne vrhá jasný tieň na to, že potrebujeme upraviť pravidlá, potrebujeme upraviť pravidlá tak, aby tí, ktorí sú v čele, aby sme im priblížili cieľ. Prirovnal by som to možno k takej obľúbenej cyklistike na Slovensku, kde si môžeme predstaviť, že sú nejakí, nejaká skupinka, ktorá sa odtrhla od pelotónu, je vo vedení, ale pelotón sa postupne doťahuje na túto skupinku cyklistov, a vidíme, že je možné, že to úplne zrazia a v tom pelotóne ich, teda v cieľovej rovinke ich špurtéri z pelotónu prešprintujú. Čo spravíme? Priblížime cieľ, aby sa pelotón nestihol dotiahnuť. Takto pôsobia, takto vlastne bol aj dneska demaskovaný a dokonca potvrdený aj, aj pánom Paškom ten obraz o jednokolových voľbách. Ja už len môžem zopakovať slová mojich predrečníkov, že, že proste meniť pravidlá súťaže takto blízko pred cieľovou rovinkou, keď vidíme, že by sme to mohli nezvládnuť, že by ten pelotón sa mohol teda na tých odtrhnutých cyklistov dotiahnuť, keď vidíme, že preferencie SMER-u klesajú, keď vidíme, že jednotliví aj kandidáti na župana na druhej strane zase majú ešte dostatočnú, dostatočný predstih a prvé kolo by im zaručilo víťazstvo, tak toto sú presne argumenty, ktoré potvrdzujú, že tento návrh nie je návrhom systémovým, nie je návrhom, ktorý odráža nejakú reáliu aj slovenského, slovenského ľudu, pretože opäť, ako to aj povedal, zopakujem to rád, pán Paška, tak využívame vlastne nastavenie politických síl, ale takto sa proste demokracia, takto sa demokracia nespráva. Pretože naozaj ľudia sú práve frustrovaní aj z takýchto pokusov, z takýchto možno pokryteckých pokusov, kde si chceme udržať politickú silu na ďalších päť rokov vo svojich rukách. Sú znechutení z toho a pridáva to len potom na nedôvere ľudí voči vôbec politickému systému ako takému.

  Takže to som chcel len na dokreslenie použiť vlastne čísla, aby sme mohli vidieť, ako sa vlastne aj slová mojich predrečníkov potvrdzujú, a to je všetko.

  Ďakujem.

 • Končím možnosť nahlásiť sa s faktickými poznámkami. Tri faktické poznámky na vystúpenie pána poslanca.

  Nech sa páči, pán poslanec Lukáč.

 • Ďakujem. Som rád, že pán kolega Heger podložil, podložil číselne argumenty, prečo vlastne dnes rozprávame o tomto zákone. Zjavne tu ide o to, aby pri klesajúcom trende preferencií strana SMER zabetónovala svojich županov. Verím, že tento trend klesania ich preferencií vydrží čo najdlhšie.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Heger, len pre zápis tejto schôdze, nepovedal to, nepovedal som to ja, ale pán poslanec Paška. Dobre? Hovorili ste Baška. Dobre, ďakujem.

 • Reakcia z pléna.

 • Ďakujem pekne. Pán kolega, správne si povedal, že sa tu menia pravidlá hry počas hry, v úvodzovkách tú hru berte, a, žiaľ, ja som tu už skoro siedmy rok a musím povedať, že niekedy sa nestíham diviť, v koľkých zákonoch a v koľkých oblastiach sa tie pravidlá hry menia, a je to stále na úkor možnosti vyjadrenia sa občana, resp. priznania mu určitej váhy. To, že prečo chodí toľko málo ľudí voliť napríklad do VÚC-iek, obráťme to naopak. Prečo je ich toľko málo? Takže pokiaľ by tam bola nejaká tá riadna osveta a riadna váha činnosti týchto úradov a týchto samosprávnych krajov, tak myslím si, že aj ľudia by pochopili, čo majú, aké majú práva a povinnosti. A myslím si, že, a nemyslím si, som presvedčený, že každé voľby sú prakticky o volení najlepších gazdov s peniazmi. A to je jedno, či to sú komunálne, VÚC-karske alebo do Národnej rady, alebo do europarlamentu.

  A, občania, uvedomte si, že iba raz za štyri roky alebo za päť rokov, závisí, aký je volebný cyklus, máte právo povedať, kto s vašimi peniazmi bude v danom nejakom tom inštitúte, či už VÚC-ky, mesta, obce, Národnej rady, rozhodovať. Tak podľa možnosti voľte tých najlepších gazdov. Musím povedať, že doteraz sa mi zdá, že asi sme ich veľmi nezvolili. Pretože keď máme rozpočet plánovaný na 2,3 mld. straty, tak nám to povedal estónsky minister financií, že ak u nich by bolo mínus jedno euro, vláda podáva demisiu. Takže asi tak. Takže, občania, prebuďme sa a poďme ukázať, že vieme nájsť správnych ľudí aj do VÚC-iek.

  Ďakujem.

 • Reakcia na faktické poznámky, pán poslanec Heger.

 • Ďakujem. Ja teda ďakujem kolegom za faktické poznámky. Pánovi poslancovi Baškovi by som chcel len povedať, že ospravedlňujem sa, ak to tak vyznelo, ja som sa snažil vyslovovať pán poslanec Paška. Je možné, že to zaniklo, teda určite som myslel pána poslancu Paška, Pašku. Nie pána poslanca Bašku. Takže ospravedlňujem sa.

  Ďakujem.

 • Poslednou ústne prihlásenou do rozpravy je pani poslankyňa Dubačová, nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, chcela by som sa poďakovať pánovi prezidentovi a podporiť jeho návrh. Zároveň sa chcem poďakovať aj kolegovi Igorovi Matovičovi, ktorý pomenoval obludný čin fašistov, ktorý sa udial včera. Dnes je 21. marec, to je deň ľudí s Downovým syndrómom, Svetový deň ľudí s Downovým syndrómom. Každý sme iný a to robí náš svet pestrejším a krajším. Pred niekoľkými rokmi som navštívila Solingen, kde som pracovala s ľuďmi s postihnutými, s postihnutím, a tam mi práve kolegovia z Nemecka rozprávali, ako malé deti s Downovým syndrómom hádzali fašisti do pece práve v meste Solingen. Takže verím, že Slovensku sa otvoria oči.

  Zároveň by som sa chcela vrátiť k tomuto nešťastnému zákonu. Dajú sa mu vyčítať dve veci. Po prvé, míňa deklarované ciele a po druhé, pravdepodobne je protiústavný. Jedným z hlavných deklarovaných cieľov bolo šetrenie. Je veľká škoda, že k zákonu neprebehla diskusia v odborných kruhoch, lebo predkladatelia by sa možno dozvedeli aj o tzv. alternatívnom hlasovaní, ktorá spája výhody druhého kola s ekonomickým šetrením. Voliči v takejto voľbe určujú poradie kandidátov podľa preferencií. Ak po prvom sčítaní nezíska žiadny kandidát väčšinu, škrtajú sa hlasy posledného kandidáta a rozdeľujú sa podľa druhých preferencií, ktoré uviedli jeho voliči. Nemusí sa tak konať druhé kolo, ale zároveň voliči môžu vyjadriť aj druhú preferenciu v prípade, že ich kandidát neuspeje. To by bola tá hrádza proti extrémizmu, ktorú vláda deklaruje, a nie táto prihrávka v podobe zákona o jednokolovej voľbe. Model jednokolovej voľby oslabuje slobodnú súťaž politických síl. Ak sú dôvodom zmeny skutočne tie argumenty o šetrení, ktoré uvádzate, riešenie je alternatívne hlasovanie. Avšak zotrvávate o tomto návrhu, priznávate, že to robíte iba preto, aby ste si upevnili moc a udržali svojich straníkov v župných úradoch.

  Ďalší problém vidím v zákonnej úprave, ktorá umožnila vytváranie jednomandátových obvodov. Ústava Slovenskej republiky hovorí, že volebné právo je všeobecné, rovné a priame. Myslím si, že týmto zákonom dochádza k porušovaniu ústavného princípu v rovnosti voľby. Dávam do pozornosti uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 10. mája 2007, v ktorom sa okrem iného píše: "Rovnosť volebného práva sa všeobecne chápe nielen ako požiadavka, aby každý občan mal pri výkone volebného práva rovnaké postavenie, ale tiež ako požiadavka, aby každému voličovi pri rozhodovaní patril jeden hlas a tento jeho hlas mal rovankú váhu vo vzťahu k hlasom iných voličov a aby sa každý volič mohol za rovnakých podmienok uchádzať o zvolenie a mal rovnakú šancu na získanie poslaneckého mandátu. V prípade jednomandátového volebného obvodu dochádza k zmene mechanického účinku volebného systému a z pomerného hlasovania sa stáva väčšinové. Hlas voliča teda nemá rovnakú váhu ako hlas voliča v osemčlennom obvode. Kandidát v jednomandátovom obvode potrebuje k získaniu mandátu oveľa viac hlasov ako ten kandidát vo viacmandátovom obvode. Ak chceme zachovať rovnosť vo voľbách, ak chceme zachovať spravodlivosť, nemôžeme v jednom type volieb uplatňovať odlišné typy volebných systémov."

  Ďakujem za pozornosť.

 • Končím možnosť nahlásiť sa s faktickými poznámkami, dve faktické poznámky na vystúpenie pani poslankyne.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Grausová.

 • Ďakujem za slovo. Vidím, že v tomto parlamente sa nálepkovanie a nazývanie fašistami a extrémistami stalo všeobecným bontónom. Preto oznamujem všetkým fašistom a extrémistom doteraz vystúpivším v tejto rozprave, ako aj mnohým s faktickými poznámkami, že ich budem podľa tohoto dobrého bontónu nazývať len fašistami a extrémistami.

  Vďaka.

 • Ďakujem kolegyni Dubačovej, že spomenula vo svojej rozprave aj dnešnú spomienku na znevýhodnených a postihnutých ľudí s Downovým syndrómom, poznám veľa takých. A naozaj som takisto zničená alebo desí ma ten fakt, čo sa udialo včera, ako boli zneužité postihnuté deti, ako ich zneužili ľudia zo strany fašistu Kotlebu, a chcem vám povedať, že síce tu spájame dve veci, ale práve to spájanie poslancov pri hlasovaní rozličných zákonov je to, čo nás k tomu vedie.

  A ja som svojho času tu už hovorila o tom, ako sa, ako sa chceme, ako sa, chceme poukázať na to akési pseudokresťanstvo, ktoré tu strana Kotlebu, Mariana Kotlebu predstavuje. A vtedy sa mi nepodarilo prečítať citáciu Piusa, pápeža, pápeža Piusa XII., ktorý hovoril, že: "Len povrchné duše môžu upadnúť do bludu, keď hovoria o národnom Bohu a o národnom náboženstve, len povrchné duše sa môžu pustiť do bláznivého pokusu uväzniť Boha Stvoriteľa všetkého sveta do hraníc jedného národa, do jednej jedinej rasy." A teda aj do, len pre zdravých, pekných a bielych.

  A to tu stále nejak vnímame, cítime aj v tomto parlamente. Toto všetko je pseudokresťanstvo, je to bláznivý blud, kedy, kedy hovoríme o nejakom Bohu, ktorý si vyberá rasy. Som rada, že táto téma sa teraz tu otvorila.

 • Reakcia na faktické poznámky, pani poslankyňa Dubačová.

 • Ďakujem veľmi pekne. Tak ja by som chcela reagovať na teda tú jednu jedinú faktickú poznámku, ktorá tu zaznela, pani kolegyni Verešovej.

  Áno, ďakujem, chcela by som vlastne pokračovať, že naozaj model jednokolovej voľby oslabuje slobodnú súťaž politických síl, ale je dôležité povedať - v slobodnej krajine. Sloboda je krehká vec a ja si myslím, kolegovia z koalície, že sa zahrávate s ohňom a neuvedomujete si túto krehkú rovnováhu, a preto naozaj ešte raz chcem vás poprosiť, prijmite ponuku pána prezidenta a ďakujem.

 • Takže vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Pýtam sa...

 • Reakcia z pléna.

 • Ja by som chcel len niektorých opozičných kolegov poprosiť, ktorí tu oduševnene o kresťanstve rozprávali, keby sa tak začali aj po kresťansky správať a aj žili ako kresťania.

  Ďakujem.

 • Ďakujem prerušujem rokovanie o týchto bodoch programu, nasleduje druhé čítanie o

  zákone zo 14. februára 2017, ktorým sa dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou.

  Materiál je pod tlačou 448.

  Dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie poslancovi Martinovi Feckovi a prosím ho, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokovania vráteného zákona vo výboroch.

 • Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, keďže Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie neprijal uznesenie k návrhu spoločnej správy, podávam spravodajskú inormáciu o priebehu prerokovania poslaneckého návrhu zákona, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky.

  Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 14. februára 2017 zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú podmienky držania psov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

  Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písmeno o) Ústavy Slovenskej republiky vrátil Národnej rade Slovenskej republiky zákon zo 14. februára 2017, ktorým sa dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Prezident Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí uviedol dôvody, ktoré ho viedli k tomu, aby využil svoju právomoc, ktorá mu vyplýva z Ústavy Slovenskej republiky, rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky z 2. marca 2017.

  Na základe uvedeného predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 454 z 2. marca 2017 rozhodol, že podľa § 90 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov ho prideľuje na prerokovanie jednotlivým výborom, určil gestorský výbor a lehotu na jeho prerokovanie. V súlade s citovaným rozhodnutím rokovali o zákone vrátenom prezidentom SR tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vrátený zákon pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona v zmysle § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Prezident Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí z 2. marca 2017 č. 1946-2017-KPSR uviedol dôvody na vrátenie zákona a navrhol, aby Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní zákon neprijala ako celok.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval uvedený zákon a rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky z 2. marca 2017 č. 1946-2017-KPSR. Výbor neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie prerokoval zákon zo 14. februára 2017, ktorým sa mení dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky. Výbor uznesením č. 70 súhlasil s návrhom prezidenta Slovenskej republiky vyjadrenom v jeho rozhodnutí z 2. marca 2017 č. 1946-2017-KPSR neprijať zákon ako celok. Výbor k návrhu spoločnej správy neprijal platné uznesenie v zmysle § 56 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku, a preto v zmysle § 80 ods. 2 rokovacieho poriadku podáva spoločný spravodajca, to znamená ja, len informáciu o výsledkoch rokovania výborov a predkladá návrh na ďalší postup. Tento ďalší postup bude taký, že dám hlasovať o návrhu zákona ako o celku.

  Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu k tomuto bodu programu.

 • Ďakujem. Takže otváram rozpravu, do rozpravy som dostal tri písomné prihlášky, za klub SaS pani poslankyňa Anna Zemanová a ďalej sú prihlásení pán poslanec Martin Poliačik a Zsolt Simon.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Zemanová.

 • Vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, v rámci druhého čítania v pléne bol schválený pozmeňujúci a doplňujúci návrh zákona, ktorým došlo k zmene pôvodne navrhovanej právnej úpravy. Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu bolo odstrániť legislatívne a vecné nedostatky znenia zákona, ktoré boli v priebehu prvého čítania predmetom pripomienkujúcich subjektov. Toto je súčasťou správy pána prezidenta, ktorou, s ktorým vracia zákon na nie nové prerokovanie, ale naspäť do pléna, áno, na prerokovanie, na vyjadrenie sa k nemu opätovne.

  Chcela by som sa vyjadriť k jednotlivým častiam tohto rozhodnutia pána prezidenta. Tie výhrady, ktoré, alebo otázky, ktoré otvára vo svojom rozhodnutí, sú v časti, napríklad že schváleným zákonom sa do slovenského právneho poriadku zavádza nový druh podnikania na základe živnostenského zákona. Hovorí, že schválený zákon definuje regulovaný chov psov ako chov jedného alebo viacerých psov, ktorých potomstvo sa odplatne prevádza do vlastníctva iných osôb. Áno, je to tak, takto znie pozmeňujúci návrh, ktorým sa vlastne upravila trochu tá pôvodná filozofia zákona, ktorý bol v prvom čítaní, kde vlastne bolo cieľom regulovať chov ako priestor, kde chovatelia, najmä množitelia, ktorí množia psov v neetických podmienkach, často na hranici týrania, aby sa na nich vzťahovali zákony, ktoré platia pre ľudí, ktorí chovajú zvieratá, spoločenské zvieratá, a tie výmery, normy, ktoré sú presne stanovené v platných zákonoch, tak aby sa na nich vzťahovali. My sme v dôsledku tých legislatívno-technických pripomienok, ktoré sme sa snažili zapracovať do návrhu pozmeňovacieho návrhu, vlastne áno, je pravdou, že tá filozofia z toho chovného zariadenia sa preniesla na chovateľa, a tam sme hľadali teda s cieľom stále zregulovať alebo zabrániť tomu obrovskému počtu psov, ktoré sa takýmto neetickým spôsobom množia, tak sme tento cieľ stále mali na zreteli, aby bolo možné týchto množiteľov nielen identifikovať, ale najmä kontrolovať a následne im zabrániť v tejto ďalšej činnosti.

  Tá obava, ktorá z definície zákona je, že vlastne bude ťažko v aplikačnej praxi identifikovať, kto je podnikateľ a kto nie je podnikateľ. Obáva sa, že sa tento, táto regulácia bude považovať aj za chov čo i len jedného psa, ktorého potomstvo sa odplatne prevádza do vlastníctva inej osoby.

 • Reakcia z pléna.

 • Všetko čítam vlastne z tej, z toho rozhodnutia, aby sme vlastne vedeli, k čomu následne budeme sa vyjadrovať. Zároveň aj v rozhodnutí sa presne aj uvádza citácia zo zákona, že čo vlastne je podnikanie, je, že živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených živnostenským zákonom. Áno, je pravdou, že pri rozprave v druhom čítaní, a ja som možno nie celkom správne identifikovala alebo povedala niečo k téme, že áno, živnosťou, že každý jeden, bez ohľadu na to, či to je človek, ktorý má raz za tri roky šteniatka a bude ich chcieť nie darovať, ale predať, že áno musí mať živnosť. No, nebolo to správne z mojej strany vyjadrenie, pretože živnosťou, tak ako je definícia zo zákona, je sústavná činnosť. To znamená, keď ide o podnikanie, musí mať, tento charakter podnikania musí, musí napĺňať.

  Čiže ďalej pán prezident uvádza, že podľa schváleného zákona bude mať však povinnosť ohlásiť živnosť aj chovateľ, ktorý sa rozhodne predať čo i len jedno šteňa raz za určité časové obdobie, teda pôjde o predaj vykonávaný príležitostne a často aj bez snahy dosiahnuť z takéhoto predaja nejaký zisk. No už to nie je pravda, pretože už z definície, čo je živnosť, jednoducho na takéto konanie sa nemôže vzťahovať aplikácia tohto zákona. Sme si vedomí, že mohlo by dôjsť k nejasnostiam, ale myslím si, že nie je to prekážka, tento zákon opätovne schváliť, pretože toto sa dá naozaj vysvetliť usmernením, výkladom príslušného orgánu štátnej správy. Čiže to, čo tu pán prezident píše, že v dôsledku schválenej právnej úpravy vznikne stav, že regulácia zákonodarcom namierená na nekalú činnosť tzv. množiteľov šteniat postihne aj slušných chovateľov, ktorí chovajú psov ako svoju záľubu, a predaj šteniat pre nich nepredstavuje sústavnú činnosť a zdroj pravidelného zisku. Tak ako som vysvetlila, nie je to tak a tá nejasnosť pre aplikačnú prax sa naozaj dá doladiť vykonávacím predpisom, a ak by bolo potrebné, myslím, že do doby, kedy ten zákon má navrhnutú účinnosť, tak ešte by sa prípadne, ak by bolo nevyhnutné, dala urobiť aj nejaký..., úprava legislatívna tu v Národnej rade. Pretože treba si uvedomiť, že s týmto zákonom situácia na Slovensku bude lepšia ako bez neho. Ja som si istá, že prijatím tohto zákona sa zníži počet množiteľov, zníži sa počet týraných psov, ktorí sú chovaní takým spôsobom, ako sme tu ix-krát pomenovali.

  Ďalším bodom, o ktorom pán prezident hovorí ako negatívum prijatia tohto zákona, je to, že "za nežiadúci dôsledok schválenej právnej úpravy možno považovať aj fakt, že ustanovenie regulovaného chovu psov za podnikanie znemožní značnej skupine osôb vykonať odplatný prevod šteniat do vlastníctva inej osoby. Ide o osoby vykonávajúce zamestnania alebo povolania, ktorých výkon je nezlučiteľný s výkonom podnikateľskej činnosti. Do tejto kategórie patria najmä verejní činitelia, štátni zamestnanci, ktorým slovenský právny poriadok zakazuje podnikať, pričom porušenie tohto zákazu sa aj prísne sankcionuje."

  Nuž priznám sa, nerozumiem tejto výtke, pretože ten, takéto obmedzenie sa na týchto činiteľov, tieto osoby uvedené v rozhodnutí pána prezidenta, sa vzťahuje aj dnes. Takýto človek nemôže byť ani murár, nemôže byť nič, čo by malo náznaky sústavnej činnosti a podnikania. A ak z tejto skupiny ľudí niekto takúto činnosť vykonáva a má znaky podnikania, nuž tak aj dnes porušuje zákon. Tak nerozumiem tomu, že prečo, prečo by mala byť obava z tohto prijatia zákona, že táto skupina bude nejakým spôsobom postihnutá, pretože ak takúto činnosť alebo chov psov vykonáva, tak predpokladám, že ju vykonáva v súlade tak, že nemá znaky podnikania.

  Záverom by som chcela povedať jedno. Som rada, že tento zákon vyvolal takú širokú diskusiu. Som rada, že naozaj sme sa do nej zapojili naprieč politického spektra poslancov Národnej rady a že táto téma je čosi, čo si uvedomujeme, že nemôže takto zostať. Slovensko jednoducho je považované za hundenmafiu - mafiu, ktorá v obrovských číslach vyváža šteňatá do zahraničia, obchoduje tam s nimi a naozaj do takejto nekalej, do takejto nekalej činnosti sú zapojení nielen samotní množitelia, často sú to aj veterinári, často sú to aj osoby, o ktorých by sme si to vôbec nemysleli.

  Preto chcem ešte vyzdvihnúť záverečnú časť rozhodnutia pána ministra a nádejať sa, chcem spolu s ním veriť, že tak ako píše, že víta ambíciu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky predložiť v roku 2017 do legislatívneho procesu novelu zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorá by mala ako komplexne problematiku riešiť. To bez ohľadu na to, či tento zákon je, alebo nie je, táto novela zákona, o ktorej sa tu dnes rozprávame, je nevyhnutné. Dnes prebieha široká petícia na Slovensku, ktorá už má takmer 90-tisíc podpisov za nový zákon o ochrane zvierat. Obávam sa však, že táto ambícia, či je realizovateľná, pretože do dnešného dňa sme nevideli ani len náznaky toho, ako by ten zákon mal vyzerať.

  Chcem ešte upozorniť na ďalšiu vec, ktorú veľmi vyzdvihujem, že pán prezident vo svojom rozhodnutí uviedol, a prečítam to, čo píše: "Zároveň však považujem za potrebné upozorniť, že aj v súčasnosti platná právna úprava poskytuje určité nástroje," ktoré však sú vo vzťahu k tzv. množiteľom psov, pardon, "ktoré však nie sú vo vzťahu k tzv. množiteľom psov dostatočne využívané. Ide najmä o výkon kontrolnej pôsobnosti Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky v tejto oblasti." Toto považujem za veľmi dôležité a apelujem na tieto orgány Štátnej veterinárnej a potravinovej správy, aby využívali všetky možnosti, ktoré obmedzia takéto, takéto konanie týchto množiteľov, či tento zákon dnes nájde podporu 76 poslancov, alebo nenájde. Ja však verím, že nájde pochopenie a že podporíte návrh tohto zákona, ktorý možno nie je dokonalý, ale určite je situácia na Slovensku s ním lepšia ako bez neho.

  Ďakujem pekne.

 • Na vystúpenie pani poslankyne s faktickou poznámkou ako jediný pán poslanec Antal. Končím možnosť sa prihlásiť do faktických.

  Pán poslanec Antal, máte slovo.

 • Vážená pani kolegyňa, nechcem dlho, preto len v rámci faktickej. Okrem názvu toho, že antimnožiteľské, z toho antimnožiteľský zákon, z toho nebolo absolútne nič dobré. Nemalo to nič, ten návrh, ktorý prešiel týmto parlamentom s protimnožiteľským zákonom, ani z jedného percenta, ani z jedného percenta nepostihoval tých chovateľov, ktorých reálne chceme, všetci tu chceme, ja som to povedal, postihovať a postihoval z 99 % tých slušných. Ja by som očakával alebo také, že áno, poviete tu áno, ten návrh bol zle pripravený, žiaľ, a to, čo ste argumentovali, že pán prezident ale nemal pravdu argumentačne, že živnosť, neživnosť a tak ďalej. Áno, bolo to veľmi zle pripravené a jednoducho robilo to podnikateľov z ľudí, ktorí nie sú podnikatelia, dokonca v rozpore so živnostenským zákonom. Možno tam stačilo jednu vetu doplniť, ak spĺňa ďalšie podmienky ustanovené živnostenským zákonom, vtedy sa to bude považovať za živnosť.

  Avšak skutočne ja som veľmi rád, že pán prezident a jeho legislatíva k tomu pristúpili veľmi odborne, čisto odborne a veľmi odborne a poukázali presne na tie problémy, ktoré som tu ja v pléne v rozprave poukazoval a upozorňoval na to, čo je presne zle. Presne toto aj tá legislatíva vytkla tomuto zákonu a vzhľadom na to, že to bol taký krátky zákon alebo to znenie, tak tam ani nebolo o čom ďalej polemizovať, lebo presne tá definícia toho regulovaného chovu bola veľmi zle urobená, a z toho sa potom odvíjali všetky tie negatíva tohto návrhu. Hoci som za to, aby sa tu prijal konečne skutočne jeden efektívny protimnožiteľský zákon, avšak taký, ktorý skutočne postihne tých, ktorých má postihovať.

 • Pani poslankyňa Zemanová, môžete odpovedať, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Áno, pán poslanec, ja som v svojom vystúpení povedala o tom, že ten problém s definíciou, s definíciou tam je, avšak ten sa dá vyriešiť usmernením alebo zjednoznačnením výkladu nejakým vykonávacím predpisom príslušného orgánu. A to nemal by byť dôvod na to, aby tento zákon teraz neprešiel, pretože živnosť je presne zadefinovaná, čo má robiť, je to zadefinované v inom zákone a iný zákon nemôže ísť proti inému zákonu a vytvárať čosi, čo, čo by nebolo v súlade. Takže to si myslím, že nemuselo sa opakovať a preniesť a že tá chyba, ktorú vy hovoríte, nie je úplne chybou a dala sa, dala sa odstrániť aj nejakým iným spôsobom. Chcem ale zareagovať na úvod, čo ste povedali, že ste za to, aby ten zákon postihoval niekoho. No, ja nie som za to, aby zákon niekoho postihoval. Ja som za to, aby ten zákon vytváral podmienky pre podnikateľov, vytváral podmienky pre chovateľov a vytváral podmienky na to, aby ten, kto má záujem chovať psíkov, chovať aj ich prípadne množiť za podmienok takých, aby spĺňali toto, jeho chovný priestor, všetky štandardy, aby to zviera nebolo týrané a nebolo neeticky prevážané, tak aby mal vytvorený priestor, že toto môže robiť veľmi čisto a legitímne a v súlade s našimi zákonmi.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Poliačik.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem veľmi pekne. Dámy, páni, kolegyne, kolegovia, chcem vás poprosiť o opätovné potvrdenie tohto zákona v pléne Národnej rady, a to z jednoduchého dôvodu a to je ten dôvod, pri ktorom kolegyňa Anka Zemanová končila aj pri možných výtkach, ktoré boli relevantné v odôvodnení vrátenia tohto zákona v správe pána prezidenta. Stav s ním bude lepší ako stav bez neho. Stav bez neho sme videli napríklad z predaja šteniat v akomkoľvek množstve neboli platené dane. Neexistoval jediný kontrolný orgán, ktorý by vedel a mal prehľad o tom, kto koľko šteniat predáva. Dnes vieme, stretol som sa s predsedom Slovenskej kynologickej jednoty, tá produkuje zhruba 11-tisíc šteniat ročne, tie nie sú na Slovensku problém. Väčšina z nich nie. To, koľko šteniat predávajú zo Slovenska z okolo 70 registrovaných zberných miest, ktoré ich vyvážajú potom do zahraničia, to nevieme. V akom stave sú tie štence chované, nevieme, ale keď sa raz za čas na niečo príde, tak to vyzerá neskutočne zle. Klietky, koterce, kde z hnijúceho mäsa, ktorým sú tie psy kŕmené, krv priamo kvapká na tých psov pod tým mäsom, to je neskutočný humus. A keď podáte trestné oznámenie, tak ako ja som ho podal ešte niekedy koncom roku 2015, tak dodnes nevieme. A to bol veterinár, veterinár, ktorý takto choval psov! Keď na to poukazujem v tomto pléne od roku 2010, tak počujem urobíme, vymyslíme, ale skutek utek. Na ministerstve pôdohospodárstva ešte ani nevieme, komu tá agenda patrí, či je to štátny tajomník, sám chovateľ, alebo či to je niekto iný. Napriek tomu, že v roku 2011 bol zákon o ochrane zvierat odovzdaný na tomto mieste priamo do rúk ministra a mohol s ním pracovať, tak dne nemáme nič. A keď prídeme so zmysluplným návrhom, tak dostaneme k nemu toľko pripomienok, ktorým musíme vyjsť v ústrety, že nakoniec nie sme schopní splniť základné pravidlá pri tvorbe legislatívy, lebo jednoducho poslanecká kancelária nie je ministerstvo a nemá ten aparát, aby vedela zároveň splniť všetky podmienky, ktoré dostane od legislatívy parlamentu a od vlády, a zároveň to urobiť tak, aby tam niekto niečo nenašiel. Rozumiem, našlo sa.

  Ale čo tvrdím, je, že ak by tento zákon prešiel a ak prejde, ak zaň zahlasujeme znovu, tak môže vytvoriť pravidlá, ktoré, mýlite sa, pán Antal, postihnú aj tých množiteľov. Pretože ak niekto od toho dňa, keď tento zákon začne platiť, pustí inzerát šteniatka yorkshírika, šteniatka čivavy, šteniatka mopslíka, keď niekto povie, mám 40 psov, chovám a z ich predaja idem zabezpečovať dcére štúdium, už to bude predmet záujmu. A nemusí to byť len predmet záujmu daňovákov a živnostenského úradu, ale môže to byť aj predmet záujmu veterinárnej správy a ochrancov zvierat. Za tento zákon sa v tomto znení postavila Slovenská aliancia ochrancov zvierat aj Sloboda zvierat a organizácie, ktoré normálne majú veľmi málo si čo povedať, lebo bojujú proti sebe na základe iného hodnotového nastavenia. Obidve základné organizácie ochrany zvierat na Slovensku stoja za týmto zákonom v jeho súčasnej podobe. Vďaka jeho súčasnej podobe sme dostali množstvo podnetov, ktoré nám povedali, že áno, máte pravdu v jednej veci, keď niekto chová iba na základe svojej krvnej línie a sú tam štence raz za tri roky, takýto človek by mal trošku znepríjemnený život a ja to otvorene priznávam. A hovorím, dalo by sa to riešiť.

  Ale keď sme zistili, že máme chovné stanice na Slovensku, ktoré sú tiež registrované v chovných zväzoch a majú 30 - 40 psov, tak tam by som sa veľmi rád pozrel na to, ako sú tam jednak dodržané podmienky, ktoré stanovuje Medzinárodná chovateľská organizácia, dodržané podmienky, ktoré stanovuje Slovenská kynologická jednota, a ako sú dodržané podmienky, ktoré stanovuje veterinárna správa. To by som si pozrel naozaj veľmi rád, lebo podľa mňa tam tie podmienky splnené nie sú. A ak niekto predáva šteňatá ako, ako nezamestnaný človek evidovaný na úrade práce a uživí z toho dom, auto a celú rodinu, tak má z toho platiť dane a to dnes nerobí. Obchodovanie so šteňatami nemôže byť živobytím, ak nie sú splnené podmienky natoľko, aby tie zvieratá pritom netrpeli, a to bola jediná vec, o čo nám týmto zákonom išlo. Mohli sme schváliť pôvodné znenie a dopilovať ho, ale vláda nám povedala, že nemôžme deliť chovateľov na dve skupiny, že keď sa zavádzajú nové pravidlá, tak musia platiť pre každého. Preto tam bol navrhnutá živnosť. Mimochodom, okrem Poľska v Európe všetky krajiny majú buď živnosť, alebo koncesiu na chov psov. To znamená, že tu nevytvárame žiadnu mimoriadnu situáciu, na základe ktorej by sme boli neporovnateľní s okolitými krajinami, naopak, my sme anomália. A keď sa nezhodneme na živnosti, tak sa zhodnime na koncesii, keď sa nezhodneme na tam, nájdime iný model. Ale pohnime sa konečne dopredu. A ja hovorím, ak náhodou teraz tento zákon neprejde, v tej chvíli sa ministerke životného prostredia a pôdo..., ministerke pôdohospodárstva začína časomiera. V tej chvíli sa spúšťajú hodinky, lebo to, že ďalej zomierajú šteňatá v strašných podmienkach, že ďalej trpia psy v strašných podmienkach, že suky po 3-4 cisárskych sú vyhadzované do lesa len kvôli tomu, že už nevedia privádzať nové šteňatá, bude zodpovednosť ministerstva, čo koniec-koncov bola aj doteraz, ale aspoň sa s tým snažil niekto niečo urobiť.

  A keď ministerka nebola schopná odpovedať na jednu esemesku, že sa ideme dohodnúť, ako to spraviť dobre, keď nebola schopná prísť a dohodnúť sa na dobrom znení, tak nech to spraví sama. Máte to v legislatívnom pláne vlády. Som veľmi zvedavý na ten návrh, dúfam, že nebude tak pokazený ako váš návrh, s ktorým idete do parlamentu na tejto schôdze, vďaka ktorému väčšina psov v tomto štáte bude nevyvenčiteľných, ak vám prejde.

 • Reakcia z pléna.

 • Nevyvenčiteľných, áno, lebo vy nemôžte očakávať, ak nedáte reálne podmienky do vášho návrhu, že VZN-ka, ktoré budú, ktoré budú prijímať obce a mestá po celom Slovensku, budú spĺňať také podmienky, aby sa pes mohol vybehať. S vysokou pravdepodobnosťou nie. A, mimochodom, presne to isté, čo teraz navrhujte vy, už sme raz vykopali z tohto parlamentu von a bolo to na základe snahy napríklad Fera Šebeja, som veľmi zvedavý, či vie Fero Šebej, s čím prichádzate do parlamentu a či s tým bude vedieť žiť. Takže...

 • Reakcia z pléna.

 • Áno.

  To znamená, zopakujem to ešte raz, veľmi dúfam, že tento zákon znovu prejde napriek tomu, že má svoje chyby, a tých som si vedomý a priznávam, mohli sme spraviť niektoré veci lepšie, vytvára lepšie podmienky, aké máme dnes. Lebo dnes je Slovensku hundenmafiou a vyváža v strašných podmienkach štence z tohto štátu pre polovicu Európy. Ak si myslíte, že s tým viete spraviť niečo lepšie, nech sa páči, prineste vlastné riešenie. Napriek tomu, že kritizujem postup súčasnej vlády a kritizujem aj ten návrh, s ktorým prichádzate vy, ponúkam celé všetky roky svojich kontaktov, všetky roky sociálnych sietí, čo sa týka ochrancov zvierat, spravme to lepšie.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami dvaja. Končím možnosť sa prihlásiť do faktických.

  Pán poslanec Mihál, nech sa páči, stihli ste to.

 • Ďakujem za slovo. Zase som tu počul niečo o daniach a odvodoch, takže znova zopakujem, podobne ako to bolo ostatnýkrát, že dane a odvody sa platiť musia, a pre tých, ktorí nepoznajú to daňové prostredie, tú legislatívu, pozíciu Finančnej správy v súčasnosti, tak len aby som teda rozšíril obzory, poviem, že dnes Finančná správa postupuje veľmi tvrdo. Napríklad tzv. príležitostné príjmy, ktoré sú do 500 euro ročne od dane oslobodené, čo teda je určitý inštitút v zákone o daniach z príjmov, veľmi tvrdo posudzujú, či niečo je, alebo nie je príležitostný príjem. Ja s tým mám neustále problémy, vysvetľovať ľuďom na tých mojich povestných prednáškach, že dnes je situácia taká, že Finančná správa po tom tvrdo ide, a nech si nemyslia, že len tak ľavou zadnou niekde zašantročia tú 500-eurovku bez nejakého zdanenia a zodvodnenia. Jednoducho to tak nie je. A v zásade ja súhlasím s takouto pozíciou Finančnej správy.

  Čiže si treba jednoducho priznať a uvedomiť, pokiaľ niekto si, no, použijem slovo, privyrába, akože nemusí to byť nejaká absolútna systematická činnosť, pokiaľ si niekto privyrába chovom šteniat, a nebudem teraz komentovať tie podmienky, akým spôsobom to robí, ale pokiaľ si skrátka niekto privyrába, tak tvrdím, že tie dane a aj tie zdravotné odvody by skrátka platiť mal. A ak tento zákon bol vrátený pánom prezidentom a budeme sa o tejto téme ešte niekde baviť, tak na to skrátka treba pamätať a nehľadať nejaké úniky alebo obchvaty.

 • Pán poslanec Antal, nech sa páči.

 • A presne na toto ja chcem reagovať, lebo tým ste, pán kolega, začali, že dane sa platiť majú, a toto má byť zákon, ktorý má k tomu primäť. Nie, ten zákon dneska my máme a som rád, že pán kolega Mihál presne takto vystúpil, že tomu, aby sa zdaňovali takéto príjmy nič v tejto republike nebráni.

 • Reakcia z pléna.

 • Len jednoducho... Aká výnimka? Nie. Toto sú, pán kolega Mihál presne pomenoval, sú to príležitostné príjmy, ktoré majú byť zdanené, ktoré majú byť zodvodnené, a na to zákon máme. Na to nepotrebujeme vytvárať takéto zákony, ako tu bol schválený. A keď, keď sa odvolávate aj na tú Slovenskú alianciu alebo na ochranárske, jedno ma mrzelo, že v tej relácii, kde sme boli, že som nemohol reagovať a položiť pani..., neviem meno, pardon, ospravedlňujem sa, otázku, či ten návrh čítala. Lebo každého jedného keď som sa spýtal, o čom bol ten návrh, ktorý prešiel nakoniec parlamentom, tak povedal, že nevie, ale dobre to bolo myslené. Aj tu som povedal v rozprave, že ten prvý návrh bol ešte lepší ako ten, čo nakoniec bol schválený, a každého, čo som sa spýtal aj z tých ochranárov, či si prečítal, lebo veď viete, ako to prišlo sem do parlamentu ten pozmeňovák, že to bolo, ja neviem koľko, tri dni predtým alebo ja neviem koľko, a tuto to nečítali kolegovia, ktorí za to hlasovali a priznali sa, že ani nevedia, za čo hlasovali, tak ako tá pani, ktorá, ktorá ho nemala a ešte nemala mať ani skadiaľ, obhajovala ten pozmeňovák, ktorý tu bol predložený. Úmysel obhajovali, nie ten zákon, ktorý bol schválený, a to je veľký rozdiel.

  A ešte raz vravím, že dane sa platiť majú aj z týchto predajov. To je celé.

 • Pán poslanec Poliačik, nech sa páči, môžte reagovať.

 • Pán Antal, stále platí, že predaj šteniat je oslobodený od dane. To, čo hovoril Jozef Mihál, sa týka príležitostných príjmov do 500 eur, ktoré sú úplne, úplne jedno, že odkiaľ. Ale, ale zo samotného predaju šteniat sa dane neplatia.

 • Reakcia z pléna.

 • Je to tak. A problém je presne v tom, že na základe toho vlastne celé to eldorádo vzniklo. A ja ešte raz zopakujem, keď teda ste boli toho názoru, že pôvodný návrh bol lepší, kvôli čomu sa robil ten pozmeňovák, prečo sme nepilovali tú pôvodnú koncepciu? Veď legislatíva prišla s nejakými návrhmi, vláda s nejakými návrhmi, ja ešte raz hovorím, ja som v novembri posielal správu pani ministerke, nech si k tomu sadneme, a ani mi na ňu doteraz neodpísala. Takže ja som bol v dobrej viere, že keď splníme všetky, ktoré nám buď prídu z legislatívy, alebo z vlády, tak prídeme s niečím, čo bude akceptovateľné. Ale stalo sa to, že na základe pripomienok a ich splnenia prišiel návrh, o ktorom teraz tvrdíte, že bol ešte horší ako ten pôvodný, tak prečo sme vôbec boli tlačení do nejakej spolupráce. Všetci ste jeden tím, mali ste nám dať jedného styčného dôstojníka, ktorý by povedal, poďme to spraviť dobre. A ešte raz opakujem, veľmi rád si znovu sadnem na to a poďme to spraviť správne, ale ak by tento zákon kľudne aj teraz prešiel, bol by prvým krokom k tomu, aby sa to lepším v budúcnosti stalo.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Simon.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, vidím, že ochrana zvierat, dane, podnikanie tak vehementne rezonuje v spoločnosti, ale musím povedať, že v plnej miere súhlasím s tým, čo povedal pán prezident, a tak ako pri jeho samotnom schvaľovaní som bol proti tomuto návrhu, aj teraz teda podporím pána prezidenta, aby takýto zákon v slovenskom právnom poriadku nebol. Dovoľte, aby som najskôr k meritu tohto zákona vystúpil.

  Nie je pravda, že každý chovateľ sučky by mal byť živnostníkom. Babka na dedine keď má sučku, náhodu ujde, pripári sa, čo, 70-ročná alebo 80-ročná má si vybaviť živnosť, lebo bude mať šesť šteniat jednorazovo? Asi nie. Čo chceme postihnúť, povedzme si, čo chceme postihnúť?! Z tej diskusie, ktorá tu odznela na minulej schôdzi, je jasné a zrejmé, že chceme postihovať tých chovateľov, resp. v úvodzovkách množiteľov, ktorí psov držia v nekresťanských podmienkach, týrajú. Máme zákon na týranie, ktorý trestá týranie zvierat? Máme. Tak si kladiem otázku, prečo orgány činných v trestnom konaní neuplatňujú tento návrh zákona. Keď takýto chovateľ sa stane zrazu živnostníkom, potrestáme ho za týranie zvierat? Nie, lebo ten istý zákon by sme mali uplatniť aj na živnostníka, aj na fyzickú osobu. Vytvárame len snahu zas niekoho tlačiť, musíš mať bumažku. A nie je to podstatné, nie tá bumažka je podstatná. Skôr pokúsim sa to vysvetliť. Keby orgány činných v trestnom konaní naozaj niekoho, takéhoto chovateľa - a poviem aj, ako je možné identifikovať takýchto chovateľov podľa súčasne právnych predpisov Slovenska - by potrestali za týranie zvierat jedného-dvoch exemplárne, som presvedčený, že v tejto krajine týranie zvierat je minulosťou, a schvaľoval by som tento postup.

  Otázka daní, či fyzická, či právnická osoba, či dôchodca, to je úplne jedno. Nielen tých 500 euro je možné ako uplatniť ako nezdaniteľnú čiastku, ako aj dôchodca môže mať ostatný alebo iný príjem do výšky 1 901,61 euro, to bolo za rok 2016, tak ako nepozeral som sa, či to platí aj pre tento rok, ale len názorne. Tak do 1 901 euro je možné predávať šteňatá, nad, lebo možnože nad 500, možnože nad tých 1 900, ale už musíte priznať daň. Keď nepriznáte, tak nech koná daňový úrad, finančná správa a nech ich potrestáte. Ako prinútite niekoho, aby mal živnosť? No nijako. To, že budeme mať zákon. A čo sa zmení? Nič sa nezmení. Nezmení sa preto, lebo aj na potravinárske prevádzky je povinnosť, aby každý, kto predáva a zhotovuje potraviny, mal prevádzku. A predsa naši inšpektori pravidelne nachádzajú výrobné závody, ktoré, prevádzky, oprávnenie nemajú. To znamená, že skôr by sme mali dodržiavať a kontrolovať tie zákony, ktoré dnes platia na území Slovenskej republiky.

  Počet tých zvierat. Nevieme, koľko ich je a kde sú, ale, kolegyne, kolegovia, každé to šteňa, keď donesiete na to odborné miesto, musí mať pas. A ten pas vydáva Komora veterinárnych lekárov. Tento systém riadi, kontroluje a dozoruje Štátna veterinárna a potravinová správa. Prikážme, nech ministerstvo prikáže, keď to chceme, aby pravidelne raz alebo dvakrát do roka z tejto evidencie veterinárna komora, Komora veterinárnych lekárov, musí poskytnúť ministerstvu a daňovému úradu, a vieme porovnať. Keď poviete, že ako štence sa nemôžu predávať, alebo keď niekto bude predávať štence, tak musí mať živnosť. Kolega Goga mi tu pred chvíľkou povedal, že no a čo, budú predávať obojky. Budú pýtať peniaze nie pre šteňatá, šteňatá si berte, budú darovať, ale ten obojok za jeden cent na krku budú predávať za 300 euro. A už to nie je predaj toho psa a šteňaťa, ale je to príjem pre toho človeka. To znamená, že keď by sme dnes uplatnili, že kto predáva a Komora veterinárnych lekárov komu koľko vystavila týchto dokladov, tak vieme s veľkou presnosťou povedať, že kto má chovnú stanicu nahlásenú alebo nenahlásenú, a vieme povedať aj to, že koľko tých šteniat predal. Potom môže prísť, môžu prísť orgány činné v trestnom konaní preveriť, či tie zvieratá sú chované tak, ako to predpisuje zákon, alebo či nie sú týrané. Keď sú týrané, tak je možné ich postihovať. Zas môže prísť daňový úrad alebo Finančná správa a môže prekontrolovať, či naozaj z predaja toho počtu mal príjem, ktorý neuviedol v daňovom priznaní, a môže ho postihovať. Tieto dve platné opatrenia dnes nám zabezpečia, že vieme obmedziť aj týranie zvierat, aj to, že niekto na tom má kšeft a nepriznáva sa k tomu. Ale to, že ideme za všetko žiadať živnosť, ako s tým, prepáčte, neviem súhlasiť. Lebo pomaly sa takýmto spôsobom dopracujeme k tomu, že aj na to budete potrebovať živnosť v tejto krajine, keď sa chcete viac nadýchnuť, a to nie je správna cesta.

  A teraz dovoľte, aby som zareagoval na kolegu Poliačika. Spomenul tu rok 2011 a to, že predložili mne ako vtedy ministrovi zákon o ochrane zvierat. Áno, ale úprimne musím povedať, že keby som ako minister vtedy s tým súhlasil, tak v chove zvierat vytvoríme chaos. Bol to jeden ucelený zákon, ktorý riešil všetky veci, ktoré dnes v právnom alebo v tom čase v právnom systéme v Slovenskej republike boli v rôznych zákonoch, trestných, veterinárnych, obecného zriadenia, vybrali všetko do jedného zákona, ale zároveň neriešil a nebola snaha riešiť, aby z tých ostatných to vypadlo. To znamená, by sme mali niekde duplicitu, niekde by sme sa zároveň vylučovali. A preto som v tom čase povedal, že takýmto spôsobom a takéto riešenie je zlé. Ale keď chceme trestať tých, ktorí chovajú zvieratá zle, je možné a je tu ten priestor, ako to urobiť.

  Súhlasím s tým, čo povedal Jožo Mihál, že dane sa platiť majú. Tak nech kontrolujeme, a ukázal som vám spôsob, že dnes každý, kto predá, každý, kto vyvezie, skade to pochádza, potrebuje mať papier. Potrebujeme papier, pes musí, pokiaľ ide mimo územia Slovenskej republiky, musí byť začipovaný či zapísaný, pas tohto zvieraťa musí byť vydaný a tento vydáva a register vedie Komora veterinárnych lekárov. Taký veľký problém do toho zákona dať, že komora tieto údaje má poskytnúť? Som presvedčený, že keby daňový úrad, Finančná správa alebo polícia by požiadala o tieto údaje, tak nič nebráni tomu, aby Komora veterinárnych lekárov tieto údaje im postúpila, a je možné prísť ku ktorémukoľvek chovateľovi. A nemusíme trestať naozaj v prípade poľovníkov. Ako mať chovnú stanicu je veľakrát nutnosť. Nielen to, že chcem, ale však idú na poľovačku s tým psom, ten diviak roztrhá, zraní toho psa, je to pri výkone tej činnosti, čo potrebuje mať ďalšie, a keď má sučku, chová, zaoberá sa s tým a má z toho sám záľubu, koľkých starých ľudí poznám v dôchodkovom veku, že majú takúto chovnú stanicu s jednou sučkou, celkový príjem neprekročí tých 500 euro a my ich chceme dnes buzerovať tým, že musíš byť živnostník. Pričom nemusí byť živnostník, stačí dodržiavať zákony. Áno, keď už to prestúpi tú hranicu tých 500 alebo 1 900 euro, tak potom daňový úrad musí od neho žiadať, že prečo si nepodáva daňové priznanie. Keď toto dvakrát to dáme do novín, že to takto funguje, tak v tejto krajine Národná rada nemusí prijímať ďalšie zákony, ale len uplatňovať to, čo tu je. A prijímaním zákonov len preto, aby sme mali zákon, vec nevyriešime, nebude menej tých, ktorí budú týrať, nebude menej tých, ktorí budú predávať, lebo tak ako som uviedol, s tým návrhom, čo povedal aj pán Goga, je možné to zmeniť. Nebudú predávať štence, budú predávať obojky.

  Ďakujem.

 • Na vystúpenie pán poslanca s faktickou poznámkou ako jediná pani poslankyňa Zemanová. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, presne ste to vystihli. V našom, v našej krajine na Slovensku je nevymožiteľnosť práva, že nefungujú orgány, ktoré by mohli, ak by fungovala polícia a kontrolovala tieto chovy, ako kde sú nahlásené týrania, ak by Štátna veterinárna správa, tak ako pán prezident vo svojom rozhodnutí uvádza, vykonávala svoju kompetenciu, áno, bolo by to celkom ináč. Ak by štátna veterinárna a lekárska komora tiež viedla zoznamy tak, ako má, tak by sa nemohlo kšeftovať s pes pasmi a možno by sme v tejto situáciu neboli, že hľadáme riešenie novelou zákona, aby sme dotlačili existujúce štruktúry a existujúce orgány vykonávať si svoju právu.

  Áno, je to smutné, je to tak a je to vizitka našej spoločnosti.

 • Pán poslanec Simon, nech sa páči, môžete reagovať.

 • Pani kolegyňa, veľmi pekne ďakujem za túto pripomienku a naozaj áno, práve na toto som apeloval. Keď dnes máme dva zákony, ktoré orgány tejto republiky nedodržujú, nevymáhajú a budeme mať štyri, budeme mať garanciu, že ich budú vymáhať? Práve preto by sme mali viac apelovať na to, aby sa to vymáhalo. Áno, pokiaľ Komora veterinárnych lekárov túto evidenciu nevedie dobre, a zistíme, že to nevedie dobre alebo nechce poskytnúť údaje, tak je v kompetencii ministerstva, aby rozhodlo, že bude to vykonávať niekto úplne iný, keď to nechcú urobiť. Ale pomôžme vymožiteľnosti práva, a nie predávať ďalšie povinnosti zo zákona a buzerovať občanov.

  Ďakujem.

 • Teraz otváram možnosť sa prihlásiť ústne do rozpravy. Pýtam sa, či má niekto záujem. Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pán spravodajca, chcete zaujať stanovisko? Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Iba krátko, vyzerá, že sú tu dva tábory, ktoré sú možno nezmieriteľné, lebo chcem veriť, že môžu sa zmieriť. A ja už som tu veľakrát počul, že pokiaľ niečo neprešlo, takže bude to riešiť ministerstvo komplexne, vecne, odborne, neviem ako. Z mojich 104 noviel, čo som dával spolu s kolegami, to boli možno štyri veci, čo riešili, neriešili nič, takže chcem veriť, že keď takto to definujú aj terajší koaliční poslanci, že ministerstvo má pripravenú, túto vec pripravenú v tom prechodnom alebo v tom tvare, ktorý už prejde aj týmto parlamentom, tak chcem veriť, že pokiaľ by teraz táto novela zákona neprešla, takže ministerka, tak ako sľúbila, do konca roka, že niečo dá, ktoré bude komplexné, a potom si možnože budeme o trištvrte roka buď vyčítať, alebo potvrdzovať, že áno, splnila alebo nesplnila ten sľub, len za ten čas prejde niekoľko mesiacov, kde by sme možno mohli zabrániť ďalšiemu nejakému takémuto pofidérnemu kšeftáreniu, ale je to už na svedomí týchto poslancov, ktorí o tom budú hlasovať.

  Takže chcem vás poprosiť, aby ste zvážili a podľa vášho svedomia a presvedčenia, páni kolegovia, hlasovali.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu a budeme teraz pokračovať druhým čítaním o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi (tlač 362).

  Pán minister Richter vraj už je tu niekde v budove, takže musíme chvíľku počkať. Vyhlasujem párminútovú prestávku, už aj nemusím. Dobre, mal som dobrú informáciu.

  Takže, pán minister, nech sa páči, máte mikrofón aj slovo a môžete predniesť návrh zákona.

 • Rokovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 362.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, hlavným účelom predloženého vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, je úprava podmienok vedenia uchádzačov o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Vychádzajúc z poznatkov z aplikačnej praxe, podstatou novelizácie zákona o službách zamestnanosti je dôsledná a účelom trhu práce zodpovedajúca úprava podmienok vykonávania zárobkovej činnosti uchádzačov o zamestnanie. Navrhuje sa obmedziť možnosť zárobkovej činnosti uchádzača o zamestnanie, a to z hľadiska druhu pracovnoprávneho vzťahu, jeho trvania a čiastočne aj z hľadiska vymedzenia zamestnávateľa, pre ktorého uchádzač o zamestnanie túto zárobkovú činnosť vykonáva. Súčasne sa zabezpečuje vyššia motivácia uchádzača o zamestnanie prijať a udržať si zamestnanie sprostredkované úradom práce. Za týmto účelom sa navrhuje časové obmedzenie možnosti opätovného zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie v prípade, že sa zamestnanie uchádzača sprostredkované úradom práce opakovane skončilo do jedného mesiaca od jeho vzniku. Upravujú sa tiež niektoré podmienky výkonu absolventskej praxe zabezpečujúce lepší prístup k získavaniu chýbajúcich odborných zručností a praktických skúseností, a to za účelom zvýšenia predpokladov pre prvý vstup uchádzača o zamestnanie na pracovný trh.

  Predmetom návrhu zákona je aj podpora zvýšenia mobility za prácou, zefektívnenie a zrýchlenie schvaľovania žiadostí o poskytnutie príspevku a úprava vykonávania kontroly dodržiavania liečebného režimu uchádzača o zamestnanie. Za týmto účelom sa navrhuje pokračovať v poskytovaní príspevku na dochádzku za prácou a príspevku na podporu mobility aj jej prípadne zmeny zamestnávateľa, doposiaľ v takomto prípade poskytovaného príspevku sa zastavilo. A pri oboch týchto príspevkoch sa skracuje doba pre ich opätovné poskytnutie z dvoch rokov na jeden rok.

  V čl. II sa navrhuje novelizovať zákon o pomoci v hmotnej núdzi s cieľom posilniť motiváciu dlhodobo nezamestnaných alebo dlhodobo neaktívnych osôb a udržať si zamestnanie. Navrhuje sa preto výraznejšia podpora súbehu poskytovania pomoci v hmotnej núdzi a príjmu z pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu. V záujme účelného a efektívneho poskytovania pomoci v hmotnej núdzi sa navrhuje ustanoviť príjemcovi pomoci v hmotnej núdzi povinnosť doručiť úradu práce potvrdenie o pracovnej neschopnosti člena domácnosti, ako aj postih za nesplnenie tejto povinnosti. V nadväznosti na to sa dopĺňajú kompetencie úradu práce o možnosť kontroly dodržiavania liečebného režimu člena domácnosti. V prípade zníženia rozsahu povinnosti člena domácnosti vykonávať určité verejnoprospešné činnosti z dôvodu vykonávania inej závislej činnosti sa navrhuje prihliadať iba na skutočne vykonaný rozsah tejto činnosti.

  Danko, Andrej predseda NR SR

  Ďakujem, pán poslanec.

 • Reakcia ministra.

 • Ešte, ak môžem, čo sa týka, týka výboru alebo rokovania výboru sociálnych vecí, bol tam predložený pozmeňovací a doplňujúci návrh, s ktorým sa stotožňujem, a odporúčam ho schváliť.

  Ďakujem, skončil som.

 • Ospravedlňujem sa, pán minister, že som vás oslovil pán poslanec.

  Poprosím a dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre sociálne veci poslancovi Jánovi Podmanickému, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru, nech sa páči.

 • Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o službách zamestnanosti.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 412 1. februára 2017 pridelila predmetný vládny návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre sociálne veci. Určila zároveň výbor pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu v druhom čítaní vo výboroch. Vládny návrh zákona prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky výbory. Z uznesení výborov uvedených v treťom bode spoločnej správy vyplýva 14 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona a v ich uzneseniach uvedených pod bodom 3 tejto správy odporúča Národnej rade návrh zákona v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 14 v 4. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.

  Spoločná správa výborov o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch bola schválená uznesením výboru pre sociálne veci č. 51 z 21. marca 2017. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku.

  Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem. Otváram rozpravu. Do rozpravy som dostal 6 písomných prihlášok, pani poslankyňa Sárközy, pán poslanec Mihál, Shahzad, Bašistová, Verešová, pani poslankyňa Gaborčáková.

  Poprosím, pani poslankyňa Irén Sárközy.

 • Reakcia z pléna.

 • Aj sa ti ospravedlním. Ja sa naučím.

 • Povedané so smiechom.

 • Pripraví sa pán poslanec Mihál.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som aj prečítala pozmeňujúci návrh k tomuto návrhu. Pozmeňujúci návrh podávam spolu s kolegyňou Edit Pfundtner a s kolegom Petrom Antalom. Pozmeňujúci návrh znie tak:

  Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa mení a dopĺňa takto:

  1. V čl. I v bode 2 v § 6 ods. 2 písm. a) a v bode 3 § 6 písm. b) sa slová "75 % zo sumy" nahrádzajú slovom "sumu" a slovo "platné" sa nahrádza slovom "platnú".

  Dovoľte mi krátke odôvodnenie. Navrhujeme, aby sa zvýšila hranica príjmu zo zárobkovej činnosti uchádzača o zamestnanie, ktorú môže vykonávať na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo zmluvy o výkone osobnej asistencie, zo súčasných 75 % sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu, aktuálne je to suma 148 eur 57 centov, na úroveň sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu, aktuálne suma 198 eur aj 9 centov. Predmetná úprava sa navrhuje z dôvodu, že suma životného minima sa od roku 2013 nemenila na rozdiel od výšky minimálnej mzdy, čím nebola zabezpečená pravidelná valorizácia maximálnej výšky príjmu z možnej zárobkovej činnosti uchádzača o zamestnanie.

  Ďalej. V čl. I bode 52 v § 72 aa) ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

  "Uchádzač o zamestnanie môže vykonávať zárobkovú činnosť podľa prvej vety, ak mesačná mzda alebo odmena za jej vykonávanie nepresiahne v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú..."

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pani poslankyňa, dovolím si len upozorniť na § 29 rokovacieho, že by ste mali odôvodniť svoj návrh a na záver predniesť legislatívny návrh, tak aby sa vám nedošlo k problému s časom a rátaním času.

 • Dobre. Tak ja som to odôvodňovala podľa tých paragrafov, môžem odôvodniť aj tak. Takže prečítam si teraz už, keď som začala, a aj k tomu odôvodnenie.

  Takže "nepresiahne v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu platnú k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška mzdy alebo odmeny. Úrad vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom, ktorým prestal spĺňať uvedenú podmienku."

  Túto zmenu odôvodňujeme nasledovne: V nadväznosti na zvýšenie hranice príjmu zo zárobkovej činnosti uchádzača o zamestnanie § 6 ods. 2 písm. a) a b) sa navrhuje rovnaké zvýšenie aj pre uchádzačov o zamestnanie, ktorý v zmysle prechodného ustanovenia ešte po určité obdobie môže zotrvať v pracovnom pomere alebo v právnom vzťahu podľa osobitného predpisu.

  A ďalej ešte príde ďalšia úprava, ktoré, ktorú odôvodňujeme tak, že v nadväznosti na zvýšenie hranice príjmu zo zárobkovej činnosti uchádzača o zamestnanie v § 6 ods. 2 písm. a) a b) sa v záujme právnej istoty navrhujeme ustanoviť, že posudzovanie výšky príjmu uchádzača o zamestnanie pred nadobudnutím účinnosti predloženého návrhu zákona sa bude spravovať doterajšími predpismi, a to aj vtedy, ak sa prípadné porušenie maximálneho povoleného príjmu uchádzača o zamestnanie zistí až po nadobudnutí účinnosti návrhu zákona.

  Takže k tomuto odôvodneniu ešte prečítam paragrafové znenie:

  Takže v paragrafe... V čl. I bode 2 v § 72 aa) sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

  "Splnenie podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. a) v znení účinnom do 30. apríla 2017 za obdobie pred 1. májom 2017 sa posudzuje podľa predpisov účinných do 30. apríla 2017. Úrad vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom, ktorým prestal spĺňať podmienku podľa prvej vety."

  Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 8.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Na vystúpenie pani poslankyne 3 faktické poznámky. Uzatváram možnosť prihlásenia faktickými poznámkami.

  Pán poslanec Jozef Mihál.

 • Ďakujem, pani kolegyňa. Ja podporím tento pozmeňovací návrh, samozrejme, preto, lebo umožňuje viac si privyrobiť uchádzačovi o zamestnanie, a tak zvýšiť životnú úroveň aspoň symbolicky seba, svojej rodiny.

  Na druhej strane je veľmi kontroverzné, že tento pozmeňovací návrh, ktorý sa zrejme schváli, na jednej strane umožní vyšší príjem evidovanému nezamestnanému a na druhej strane samotná podstata vládneho návrhu je o tom, že sa obmedzujú možnosti príjmu evidovaných nezamestnaných ako také. Čiže tu je, tu je protichodný trend z jednej, z druhej strany, čo teda veľmi logiku nedáva.

  Druhá vec je, keď sa tu bavíme vlastne o tom, koľko môže na dohodu mesačne zarobiť evidovaný nezamestnaný, a teda tento návrh hovorí 100 % životného minima, pozor, tá technika 100 % životného minima, ale my sa vlastne bavíme o odmene na dohodu. Ja neviem, verím, že poznáte Zákonník práce, asi to netreba spochybňovať a viete, že výška odmeny na dohodu musí korešpondovať s platnou minimálnou mzdou, ktorá je momentálne 2,50 na hodinu pre dohody. Tak si teda predstavte, že tento rok to nejako takto fungovať bude, na budúci rok sa nepochybne minimálne mzda zvýši aj pre dohodárov, samozrejme, a teraz nám to zrazu začne haprovať. Lebo ak si mohol dohodár zarobiť cez počet odpracovaných hodín istú sumu, 200 eur zaokrúhlene, za toľkoto hodín, tak na budúci rok po zvýšení minimálnej mzdy to nebude sedieť, bude musieť odpracovať menej hodín. Čiže lepšie by bolo tento limit naviazať na priemernú mzdu alebo na minimálnu mzdu nejakou takouto technikou, a nie cez životné minimum.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Ondrej Dostál.

 • Pani poslankyňa, ja na rozdiel od kolegu Mihála zatiaľ neviem, či ten váš návrh podporím, a nie je to ani tak tým, ako ste to povedali, alebo čo ste povedali, ale skôr tým, ako ste to museli povedať vzhľadom na rokovací poriadok, pretože ak sa návrhy uvádzajú tak, že sa najprv prečíta odôvodnenie a potom až na konci samotné návrhy, tak si myslím, že je to značne na úkor zodpovednosti, teda zrozumiteľnosti toho prednášaného návrhu, a som teda veľmi rád, že práve v tejto chvíli vedie schôdzu pán predseda Národnej rady Danko, a teda sledoval vaše vystúpenie, lebo vás na to upozornil, tak dúfam, že si aj on všimol, že možno toto, táto úprava nie je celkom optimálna, že poslanci sú obmedzovaní v tom, akým spôsobom prednášajú svoje pozmeňujúce návrhy, a potom vyznievajú nie vlastnou vinou, ale vinou zmeneného rokovacieho poriadku nie celkom zrozumiteľne.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Pani poslankyňa Edita Pfundtner.

 • Ďakujem veľmi pekne kolegyni Sárközy za prednesenie nášho spoločného pozmeňujúceho návrhu a chcem povedať, že napriek priaznivým ukazovateľom ohľadne zvýšenia zamestnanosti na Slovensku, myslím si, že stále sa musíme snažiť o ďalšie zvyšovanie a, samozrejme, chceme...

 • Ruch v sále.

 • Pardon, kolegovia, môžte troška tichšie? Ďakujem pekne, rušíte ma pri vystúpení.

 • Povedané so smiechom.

 • Stále sa musíme snažiť o zachovanie pracovných návykov a za týmto účelom bol podaný aj ten náš pozmeňujúci návrh. Musíme si však uvedomiť, že takéto návyky alebo zachovanie a zvýšenie týchto návykov idú ruka v ruke so spravodlivým ohodnotením uchádzačov, ktorí sú síce evidovaní na úrade práce, avšak popri tom si privyrábajú. Momentálne, súčasné znenie zákona obmedzovalo príjem z práce vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo zo zmluvy o osobnej asistencii na 75 % sumy životného minima, čo v absolútnych číslach predstavuje 148 eur 57 centov, zároveň podotýkam, že suma životného minima sa od roku 2013 nemenila.

  Ako som už spomenula, tak každopádne je v záujme štátu, aby si uchádzači zachovávali aspoň minimálne pracovné návyky a boli za takúto prácu aj adekvátne ohodnotení. Výška odmeny za vykonanú prácu je rozhodne tým najväčším motivujúcim faktorom, a preto spolu s kolegami navrhujeme, aby sa zvýšila maximálna hranica príjmu uchádzača o zamestnanie zo súčasných 75 % na 100 % životného minima, čo bude predstavovať 198 eur 8 centov.

  Verím, že takéto zvýšenie pomôže mnohým uchádzačom ich často veľmi ťažké...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem.

  S reakciou na faktické poznámky, pani poslankyňa Irén Sárközy.

 • Ďakujem pekne za slovo. Ja chápem, pán poslanec Mihál, vašu pripomienku, len musím dodať, že ja som vychádzala z vládneho návrhu zákona, kde sa spomínala práve 75 % zo sumy životného minima, a práve preto nemala som v úmysle to zmeniť a dať tam minimálnu mzdu. Pre mňa, samozrejme, a pre nás bolo najpodstatnejšie to, aby uchádzač o zamestnanie mohol mať reálne vyšší príjem, priznávam aj to, že keď hovoríte, že možno 40 dní je málo, ale 40 dní je na kalendárny rok a táto suma je stanovená na mesiac.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Vzhľadom na to, že by malo o 17. 00 hod. pokračovať rokovanie, po dohode s pánom poslancom Mihálom prerušujem schôdzu, pokračujeme o 17. 00 hod. hlasovaním a následne sa pripraví pán poslanec Mihál pokračovaním rozpravy. Ďakujem.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby sme pokračovali v prerušenom rokovaní.

 • Ruch v sále.

 • Páni poslanci!

  Budeme hlasovať v druhom čítaní o zákone z 2. februára 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou (tlač 437).

  Dávam teraz slovo spoločnému spravodajcovi pánovi poslancovi Dušanovi Bublavému, nech sa páči.

 • Hlasovanie o zákone z 2. februára 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, tlač 437.

 • Ďakujem za slovo, vážený pán podpredseda. Kolegyne, kolegovia, v zlúčenej rozprave vystúpili 8 poslanci, týka sa tlače 437 k vrátenému zákonu. Najskôr budeme hlasovať o pripomienkach prezidenta Slovenskej republiky pod bodmi 1, 2 a 3 s odporúčaním gestorského výboru neschváliť.

  Bugár Béla, podpredseda NR SR

  Prezentujme sa a hlasujme o pripomienkach pána prezidenta.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 147 poslancov, za 52, proti 67, 27 poslancov sa zdržalo hlasovania, 1 nehlasoval.

  Tieto pripomienky neboli schválené.

 • Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

  Bugár Béla, podpredseda NR SR

  Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o návrhu z ústavnoprávneho výboru.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 147 poslancov, za 80, proti 41, zdržalo sa 25 poslancov, 1 nehlasoval.

  Táto pripomienka bola schválená.

  Nech sa páči.

 • Hlasovali sme o pripomienkach prezidenta Slovenskej republiky a o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu, sme v treťom čítaní, prosím, pán podpredseda, otvorte rozpravu.

  Bugár Béla, podpredseda NR SR

  Ďakujem pekne, otváram rozpravu a pýtam sa, či sa hlási niekto do rozpravy. Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Nech sa páči, záverečné hlasovanie.

 • Teraz budeme hlasovať o vrátenom zákone ako o celku v znení schváleného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

  Bugár Béla, podpredseda NR SR

  Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 147 poslancov, za 80, proti 52, zdržalo sa 14 poslancov, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že vrátený zákon bol schválený.

  Nech sa páči, pristúpime teraz k hlasovaniu v druhom čítaní o zákone z 2. februára 2017, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky (tlač 438).

  Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Hlasovanie o zákone z 2. februára 2017, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 125/2016 Z. z., vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, tlač 438.

 • Ďakujem za slovo, vážený pán podpredseda. Vážené kolegyne, kolegovia, v zlúčenej rozprave vystúpili 8 poslanci.

  Pán predsedajúci, nakoľko pán prezident neuplatnil žiadne konkrétne pripomienky, sme v treťom čítaní, prosím, otvorte rozpravu.

  Bugár Béla, podpredseda NR SR

  Nech sa páči, otváram rozpravu v rámci tohto čítania a pýtam sa, či sa hlási niekto do rozpravy. Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Nech sa páči.

 • Teraz budeme hlasovať o vrátenom zákone ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť v pôvodnom znení.

  Bugár Béla, podpredseda NR SR

  Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 148 poslancov, za 82, proti 50, 16 sa zdržali hlasovania.

  Konštatujem, že prezidentom vrátený návrh zákona po opätovnom prerokovaní sme schválili.

  Teraz pristúpime k hlasovaniu v druhom čítaní o zákone zo 14. februára 2017, ktorým sa dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie (tlač 448), spoločný spravodajca je pán poslanec Fecko.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Hlasovanie o zákone zo 14. februára 2017, ktorým sa dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou, tlač 448.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci, v rozprave k uvedenému zákonu vystúpili traja poslanci, informácia neobsahuje žiadne pripomienky pána prezidenta, preto sme v treťom čítaní, otvorte rozpravu.

  Bugár Béla, podpredseda NR SR

  Nech sa páči, otváram rozpravu a pýtam sa, či sa hlási niekto do rozpravy. Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pán spravodajca.

 • Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako celku bez odporúčania gestorského výboru.

 • Nech sa páči. Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 147 poslancov, za 31, proti 40, zdržalo sa 74 poslancov, 2 nehlasovali.

  Konštatujem, že tento návrh zákona, ktorý bol vrátený prezidentom Slovenskej republiky, sme neschválili.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, odhlasovali sme všetky návrhy zákonov, ktoré sme prerokovali. Teraz budeme pokračovať ďalším bodom, a to je druhé čítanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a zmena zákona č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi (tlač 362).

  Pán minister Richter za chvíľočku príde. Takisto aj pán spravodajca, pán poslanec Podmanický. A potom ešte, ako vidíte, ďalší 5 poslanci sú prihlásení písomne do rozpravy. Takže nech sa páči, pán poslanec Mihál, máte slovo.

 • Ruch v sále.

 • Páni poslanci, páni poslanci, vás vyzývam, kto poprípade má niečo prerokovať so svojimi kolegami, nech to urobí mimo rokovaciu sálu.

  Pán poslanec Mihál, nech sa páči, máte slovo. Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Ja by som teda začal svoje vystúpenie v rozprave žiadosťou o predĺženie rečníckeho času podľa § 30 rokovacieho poriadku.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, pýtam sa, či je všeobecný súhlas, aby pán poslanec...

 • Súhlasná reakcia pléna.

 • Nech sa páči, máte predlžený, neviem síce o koľko, ale nech sa páči.

 • Ďakujem. Predložený vládny návrh o službách zamestnanosti, čo pán minister vo svojom úvodnom slove nepovedal, podľa môjho názoru má hlavný cieľ za každú cenu vyhodiť, vyhnať nezamestnaných z úradov práce, tak aby nám konečne na Slovensku poriadne klesla nezamestnanosť. Keď to nejde inak, tak keď to nejde podobrotky, tak pôjde pozlotky. O tom celom je predložený vládny návrh.

  V prvom rade ide o to, že sa zásadným spôsobom menia možnosti, ako si môžu evidovaní nezamestnaní, evidovaní na úrade práce ako uchádzači o zamestnanie, privyrobiť. Ja by som rád pripomenul, ctené kolegyne, kolegovia, že úrad práce nie je len taká nejaká inštitúcia, akých máme v našej republike množstvo. Zmyslom existencie úrady práce je človeku, ktorý zamestnanie nemá, resp. má len nejaké niečo malé, povedzme skrátený úväzok alebo dohodu, zmyslom existencie úradov práce je pomôcť takémuto občanovi nájsť zamestnanie. Mňa veľmi mrzí, že tu sa za tie roky vybudovala taká nejaká tradícia, že každý minister práce včítane mňa za ten rok a pol tak nejako virtuálne, virtuálne bojuje s tou nezamestnanosťou a vymýšľa, vymýšľa, vymýšľa spôsoby, ako znechutiť občanom, ktorí chcú využiť služby úradu práce nájsť zamestnanie alebo lepšie zamestnanie, ako im to znechutiť, ako ich z tej evidencie vystrnadiť. Posledný takýto pokus bolo napríklad to, že sú tu akési rekvalifikačné kurzy. Kto ten rekvalifikačný kurz odmietne, tak porušil podmienky na to, aby bol v evidencii, pretože nespolupracuje, a bude vyradený. A tak by som mohol ísť do histórie. A mrzí ma, že som k tomu svojím spôsobom prispel aj ja, to priznávam, v roku 2011, tiež by som si na všelijaké takéto hriechy svojej mladosti vedel spomenúť.

  No ale tento zákon tomu dáva úplnú korunu, pretože likviduje možnosť privyrobiť si tým najchudobnejším, tým najbiednejším, tým najzraniteľnejším. Ja vám pripomeniem, ako to vyzerá v zákone dnes, pretože, samozrejme, nie každý to pozná. Dôležitý je § 6 zákona o službách zamestnanosti, ktorý dnes umožňuje evidovanému nezamestnanému popri tom, že je v evidencii ako uchádzač o zamestnanie, privyrobiť si tak, že jediné, čo treba rešpektovať, je limit príjmu, ktorý je dnes 75 % životného minima, čiže niečo málo nad 148 eur mesačne. To privyrobenie v praxi spočíva v praxi najmä v tom, že tí evidovaní nezamestnaní majú nejakú dohodu, dohodou o vykonaní práce, dohodu pracovnej činnosti. Podľa údajov, ktoré uviedlo ministerstvo práce v dôvodovej správe, je týchto ľudí údajne 60-tisíc momentálne a takýmto spôsobom si skrátka privyrobia.

  Ďalej súčasný zákon umožňuje napríklad občanovi, ktorý je evidovaný na úrade práce, aby mal pracovnú zmluvu. Prosím vás, dobre počúvajte, lebo toto je dôležité. Umožňuje mať evidovanému nezamestnanému pracovnú zmluvu podľa Zákonníka práce. V zásade teda na kratší úväzok s tým, že príjem nesmie prekročiť tých 148 eur v hrubom mesačne. Čiže v praxi to môže byť povedzme pätinový úväzok, povedzme na dve hodiny denne, aby ten, ak ten príjem nepresiahne 148 eur, je to určitá, určitý spôsob privyrobenia. Tí, čo poznáte Zákonník práce a nebodaj sa v tom dokonca angažujete možno ako bývalí odborárski predáci, jedného vidím po svojej ľavej ruke, tak viete, že preferujeme zamestnávanie na pracovnú zmluvu pred zamestnávaním na dohody, pretože, ako je všeobecne známe, zamestnanec, ktorý má pracovnú zmluvu, má vyššiu pracovnoprávnu ochranu napríklad pred prepustením alebo povedzme pri prideľovaní nadčasov, rôznych príplatkov, na ktoré má zamestnanec nárok, má nárok na dovolenku povedzme a podobne. Na rozdiel od toho dohodár takúto ochranu podľa Zákonníka práce nemá. To znamená, môže byť do 15 dní prepustený, nemá nárok na dovolenku, nemá nárok povedzme na stravné lístky, resp. populárne gastrolístky a tak ďalej a tak ďalej.

  Aké ďalšie možnosti majú evidovaní nezamestnaní zatiaľ dnes? Napríklad si môžu privyrobiť na rôzne zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, napr. zmluvy o dielo, príkazné zmluvy, nepomenované zmluvy podľa § 51 Občianskeho zákonníka, stále s tým, že musíme rešpektovať príjem do výšky najviac 148 eur mesačne. Ale táto možnosť tu je. Ďalej nie je žiadny problém, ak evidovaný nezamestnaný je povedzme obecný poslanec niekde v dedinke na východnom Slovensku, za zasadnutie toho malého miestneho parlamentu dostane povedzme 10 alebo 15 eur, je to v poriadku. Evidovaný nezamestnaný môže by napríklad súčasne angažovaný v nejakom občianskom združení alebo povedzme spoločenstve vlastníkov bytov a ako predseda tohto spoločenstva alebo ako domový dôverník, poznáte to, žijete predsa v bytovkách skoro všetci z vás, takže viete, čo je to spoločenstvo vlastníkov bytov, kto je to bytový dôverník, dostane nejakú skromnú odmenu, ako sa hovorí, na telefón, na kávu, 20 – 30 eur mesačne, a popritom je v evidencii a týmto spôsobom si hľadá niekde povedzme na Gemeri nejakú slušnú prácu. Toto dnes zákon umožňuje.

  Lenže táto novela, ktorú tu máme, to umožňovať takto nebude. V prvom rade nebude môcť evidovaný nezamestnaný pracovať na pracovnú zmluvu na skrátený úväzok. Jednoducho nebude môcť takto pracovať. Bude môcť pracovať z tých možností, ktoré som vymenoval, bude môcť pracovať len, len na dohody, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti s tým, že ak teda prejde pozmeňujúci návrh, ktorý tu bol prednesený pred hlasovaním o 17.00 hod., pred 17.00 hod., tak ten príjem môže byť do výšky 100 % životného minima. Ale čo je tam ešte kľúčové? Na tú dohodu môže podľa vládneho návrhu evidovaný nezamestnaný pracovať najdlhšie počas 40 kalendárnych dní v jednom roku. Čiže keď si predstavíte povedzme, že v letnej sezóne potrebujú na kúpalisku nejakého plavčíka na pár hodín denne alebo cez víkend, keď ten ostrý plavčík má voľno, a zoberú tam evidovaného nezamestnaného, tak pokiaľ tá letná sezóna na tom kúpalisku trvá 40 dní, tak super, ale pokiaľ sa to leto nevydarí a potrvá o čosi dlhšie, napríklad celý júl, celý august, tak ten plavčík musí 10. augusta pekne krásne odísť. A ja to rád prirovnávam k počítačovým hrám. Nejaká strieľačka, máte tam 40 životov. Tak toto je taká strieľačka, že ten evidovaný nezamestnaný má 40 dní, počas ktorých môže pracovať, a keď si ich vystrieľa, tak skončil. To znamená, keď mu 10. augusta tá dohoda skončí, tak ďalej až do konca roka si ani neškrtne. Ak si chce nejako zarobiť, nech sa páči, pán minister predsa ponúka vždy možnosť dobrovoľného odchodu z úradu práce, a nech si potom robí na tie nejaké dohody či možno v kine, lebo letná sezóna skončila, je tu zimná, bude robiť premietača, môže kľudne ďalej.

  Toto je veľmi tragický návrh! Ja si z toho robím možno srandu s tým kúpaliskom. Ale ja som, pán minister, vážne a teraz to odkazuje vášmu štátnemu tajomníkovi Ondrušovi, ktorý sa zo mňa vysmieval v médiách, ja som vážne bol 18. novembra na diskusii v Palárikove, kde bolo 30 poľnohospodárov zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinovej komory Nové Zámky, pani Ostružlíková Janka, ktorá to celé viedla, kde sme okrem iného hovorili, čo ste nachystali, už vtedy. A keď som im teda vysvetľoval, že evidovaní nezamestnaní budú môcť pracovať počas roka iba maximálne 40 kalendárnych dní, tak sa chytali za hlavu. Pretože pre nich, poľnohospodárov z regiónu Nové Zámky, je kľúčové, aby v čase zberu úrody, či je to hrozno, či sú to jablká a ďalšie ovocie, zelenina, aby mali k dispozícii možnosť zamestnať evidovaných nezamestnaných, pretože na veľké prekvapenie, oni nedokážu ponúknuť trvalú prácu, lebo je to sezónna práca. V zime sa jabĺčka jednoducho neoberajú, ak niekto nevie. Je to sezónna práca a je to práca veľmi slabo platená. Čiže za tých 2,50 na hodinu tam nezoženú nikoho iného. Nikoho. Len tých evidovaných nezamestnaných, ktorí sú na druhej strane radi, že majú aspoň takúto možnosť. Ak mi neveríte, zavolajte do komory v Nových Zámkoch a spýtajte sa, čo robili 18. novembra. Povedia vám, že debatovali o tomto vašom návrhu s poslancom Mihálom. Čiže keď sa toto schváli, tak tým pádom poľnohospodári na juhu našej krajiny prídu o sezónnych zamestnancov. To sem začnú voziť tých Srbov? Tak ako do Samsungu? Alebo Rumunov, Ukrajincov, to chceme? Odblokujete im možnosť zamestnať sa. To je celé.

  Pán Antal, to sú vaši voliči. Predpokladám, že ste stále vládnucou stranou, stranou vládnej koalície, tak poprosím, pán Bugár (rečník sa obrátil k predsedníckemu pultu), zamyslite sa nad tým, čo tu chcete schváliť. Idete proti záujmu vašich voličov na juhu Slovenska. Je mi to ľúto, ale je tam vysoká nezamestnanosť a toto je pre nich možnosť, ako si privyrobia v situácii, kedy sú na úrade práce, a jednoducho nevedia si nájsť v tom regióne slušnejšie zamestnanie, a sú radi za to, že každé leto môžu zbierať tú úrodu. Veľmi dobre si premyslite, či stlačíte tlačítko za, keď sa bude zajtra hlasovať. Veľmi dobre si to premyslite.

  Čiže ešte raz, za najväčšiu tragédiu považujem to, že evidovaní nezamestnaní nebudú vôbec môcť pracovať v skrátených úväzkoch, len na dohodu. A na dohodu tak, že maximálne 40 kalendárnych dní v roku. Už sme to riešili doobeda na sociálnom výbore. Pán minister poznamenal, že pri šikovnej organizácii tých 40 dní v roku môže znamenať povedzme aj šesť mesiacov. Áno, keď to ten zamestnávateľ bude riešiť tým spôsobom, že si tých 40 kalendárnych dní rozdelí tak, že každý mesiac to bude päť-šesťdňová dohoda, ktorú vždy, keď tá dohoda má začať, prihlási Sociálnej, zdravotnej poisťovni, keď skončí, tak odhlási. A toto urobí šesťkrát za sebou. Neviem, či ste ma teraz pozorne počúvali, ale toto je tak úžasná vec, že byť zamestnávateľom, tak dnes, tak som šťastný od rozkoše, že k tým všetkým byrokratickým povinnostiam, ktoré dnes majú, im pribudne ešte to, že budú dookola prihlasovať, odhlasovať tých nešťastných nezamestnaných pracujúcich na takéto krátke optimalizované dohody, aby čo najefektívnejšie využili tých 40 životov, tých 40 dní, ktoré ten evidovaný nezamestnaný má k dispozícii. A okrem toho tá sezóna u tých poľnohospodárov netrvá šesť mesiacov. Ona trvá povedzme, neviem, či poviem správne, štyri mesiace, jún - september. Čiže oni by potrebovali, oni by potrebovali a viem, že som sa podpisoval pod návrh, ktorý tu bude za chvíľku prednesený, oni by potrebovali, keď už to má byť takto, 120 dní, ktoré im pokryjú tie štyri mesiace sezónnych prác. Čiže zrejme tu o pár minút zaznie pozmeňovací návrh v tomto duchu a ja vás veľmi pekne poprosím, aby ste ho brali vážne a aby ste ho využili ako šancu, lebo už iná nebude, keďže zajtra hlasujeme, aby sa ten limit 40 dní posunul na 120. Tak ako ste veľkoryso prijali návrh na zvýšenie hranice príjmu zo 75 % životného minima na 100 %, tak buďte, prosím, takí veľkorysí a predĺžte ten limit štyridsiatich dní na 120, aby týmto spôsobom mohli byť pokryté tie sezónne práce a hlavne aby si títo nezamestnaní mohli zarobiť. Tu, prosím vás, tu nejde o žiadnych špekulantov. Špekulanti nejakí sa nepochybne nájdu. Ale tu nejde o žiadnych špekulantov. Vy v mene boja proti nejakým imaginárnym špekulantom tu riešite veci takým spôsobom, že poškodíte desaťtisíce ľudí, ktorí sú na úrade práce.

  A ešte raz sa vrátim k tomu, že im zakazujete. Prečo im, prepánajána, zakazujete pracovať v tých skrátených pracovných úväzkoch. Veď logicky, veď logicky ten, kto má pracovnú zmluvu, má vyššiu ochranu ako zamestnanec než dohodár. Veď päť rokov tu nič iné nerozprávate a predtým v opozícii, ako sú tie dohody zlé, ako proti nim treba bojovať, ako treba preferovať prácu na pracovnú zmluvu, a teraz vy sám navrhujete, aby sa na pracovnú zmluvu pracovať nesmelo a aby sa mohlo pracovať na dohody! To je úplne absurdné! To je aká konzistencia názorov?!

  A, mimochodom, pýtam sa aj členov, ctených členov tripartity, kde oni boli, keď sa toto prerokovávalo na tripartite? Kde boli odbory? Kto sa tu zastane tých nezamestnaných, kto? Nikto tam nepovedal ani mäkké, ani mäkké "f". Odbory sa mali zastať týchto ľudí. Mali povedať, buchnúť po stole, tie skrátené úväzky tam majú zostať, pán minister. Nestalo sa tak. Zmosáci mali povedať to, čo poviem ja teraz namiesto nich. Mali povedať, pán minister, veď vy týmto spôsobom zakazujete poslancom, ktorí majú nejakú poslaneckú odmenu v obci na východe, tých 30 eur mesačne, vy im zakazujete súčasne byť v evidencii na úrade práce. Veď vy im dávate nôž na krk. Na výber im dávate, buď zostanú poslanci v obci, budú poberať tú odmenu, alebo odídu, alebo odídu z úradu práce.

  My sme si toto predebatovávali, pozor, na sociálnom výbore dopoludnia. Ten vtip je totižto v tom, že dnešný zákon pred tou zmenou umožňuje zárobkovú činnosť, za ktorú ja osobne a množstvo ďalších zákonov v našom legislatívnom systéme považuje za zárobkovú činnosť aj činnosť poslanca, ktorý za výkon svojej funkcie dostáva odmenu, napríklad obecný, mestský poslanec niekoľko desiatok eur mesačne. Je to jednoducho zárobková činnosť, pretože po prvé je to zárobková činnosť v zmysle zákona o dani z príjmov, je to zárobková činnosť v zmysle zákona o zdravotnom poistení, platia sa zdravotné odvody z tých odmien, je to zárobková činnosť v zmysle zákona o sociálnom poistení, to je váš rezort, mimochodom, kde sa musia platiť sociálne odvody komplet, aj obecný úrad ako zamestnávateľ, samozrejme, je to zárobková činnosť aj v zmysle zákona o hmotnej núdzi. Čiže pokiaľ niekto má ako poslanec povedzme 30 eur, 40 eur mesačne a inak je nezamestnaný, tak ten príjem 30-40 eur mesačne znamená krátenie dávky v hmotnej núdzi. To tak jednoducho je, a keď tomu neveríte, tak sa choďte spýtať na úrady práce, ako to v praxi robia. Robia to takto, pretože takto to určuje zákon o pomoci v hmotnej núdzi. Je to zárobková činnosť, je to regulérny príjem a má to svoje dôsledky. Čiže toto ste jednoducho nedomysleli a nesnažte sa hľadať nejaké výhovorky, že je to nejaká verejnoprospešná činnosť alebo niečo podobné. Platí sa z toho daň, platia sa z toho odvody, krátia sa dávky v hmotnej núdzi. Takže keď to má fungovať a má to byť všetko kompatibilné a máme mať legislatívu jednoducho v poriadku, aj keď proti zdravému rozumu, ale v poriadku, tak tým pádom poslanec, ktorý dostáva odmenu v obci, má byť vyhodený z úradu práce, pretože vykonáva zárobkovú činnosť. Jednoducho takto to má byť. A keď sa vám to nezdá, tak to treba upraviť minimálne z dôvodu právnej istoty. Pretože ak to takto necháte, tak urobíte z toho zákona skrátka guláš.

  Podobný problém budú mať tí spomínaní predsedovia spoločenstiev vlastníkov bytov, dôverníci a ďalší funkcionári v rôznych povedzme občianskych združeniach, ktorí poberajú skromnú, symbolickú odmenu, ale je to zárobková činnosť, je, platí sa z toho daň, platia sa z toho odvody a tak ďalej a tak ďalej. Platí všetko to, čo som povedal pri tých obecných poslancoch. Čiže, čiže oni budú vyradení z úradov práce. Alebo sa musia zriecť toho, aj tohto skromného príjmu, ak na úrade práce chcú zostať v evidencii. Tak čo treba ešte ďalej dodať?

  Administratíva. Nielenže tie dohody, keď sa k nim vrátim, môžu trvať alebo môže trvať dohoda najdlhšie 40 kalendárnych dní počas jedného roka, ale naviac pribúda tam administratíva a je pre toho samotného občana a aj pre samotný úrad práce, pretože pri každej dohode, predtým ako tá dohoda začne, musí ten evidovaný nezamestnaný zaniesť najskôr tú dohodu uzatvorenú s nejakým zamestnávateľom, musí ju najskôr zaniesť na úrad práce na posúdenie, či to je v poriadku, či už neprešiel cez ten limit štyridsiatich dní a podobne. Ak si toto niekto neuvedomí, a tí ľudia, o ktorých sa bavíme, nie sú práve vždy vysokoškolsky vzdelaní a nie vždy sa vyznajú do detailov zákonov, že majú takúto povinnosť, ak si to niekto neuvedomí, tak porušuje pravidlá s dôsledkom vyradenia z úradu práce, z evidencie. S následkom, že späť môže byť zaradený najskôr po uplynutí šiestich mesiacov, a to, mimochodom, má minimálne tie dopady, že si bude šesť mesiacov platiť sám 62-eurové zdravotné odvody každý mesiac. Čiže ešte raz opakujem, je tu taká pastička na tých evidovaných nezamestnaných, keď neprinesú dohodu na posúdenie predtým, ako dohoda začne, poďme z úradu práce preč, pretože si nesplnili túto svoju povinnosť.

  A pokiaľ ide o to prechodné obdobie, ktoré teda nastane k dňu účinnosti zákona, teda bude to zrejme 1. jún, ako sa zdá, tak tie dohody, ktoré už sú v praxi, a tých je teda podľa zdôvodnenia vašich úradníkov 60-tisíc, tak týchto 60-tisíc ľudí bude musieť do 9. júna, ak tomu správne rozumiem, prísť na úrad práce a tú existujúcu dohodu úradu práce predložiť. Ak to niekto neurobí, neuvedomí si to alebo to nestihne, tak ho z úradu práce vyradia najmenej na šesť mesiacov. Takže jednak je to dosť možno nereálne, očakávať, že ľudia si túto povinnosť budú plniť, a druhá vec je, keď si ju teda plniť budú, tak v tých prvých dňoch júna sa zrazu na úradoch práce objaví 60-tisíc občanov, ktorí sa disciplinovane postavia do obrovskej šóry so svojimi dohodami, a za tou prepážkou budú nešťastné úradníčky, ktoré od rána do večera budú teda preverovať tie dohody. Neviem, či si uvedomujete, aký to bude fajn chaos. Ja som to už hovoril redaktorke zo Slovenskej televízie. Tá sa už teší na to, ako si nainštalujú na nejaký úrad práce svoju kamerku a urobia si ilustračné zábery, akí ste šikovní a čo ste zase pekné vymysleli pre občanov, ale aj pre úradníkov, ktorí sa určite budú tešiť, že im pribudne takáto milá prácička.

  Čiže je už neskoro, je už neskoro, pretože zajtra hlasujeme, a ja teda nemám tú odvahu navrhnúť, aby tento zákon bol stiahnutý, lebo veď načo míňať slová, ktoré sa aj tak minú účinkom, ale ja by som to na vašom mieste urobil dobrovoľne, pretože tomuto sa už pomôcť nedá.

  No a posledná vec, ktorú poviem, je len technická. Ak som to dobre zachytil dnes na výbore, tak v spoločnej správe máme niečo o posunutí účinnosti na ten prvý, 1. jún, v zákone je množstvo povinností naviazaných na tú pôvodnú lehotu 1. máj, 30. apríl, čiže poprosím, technicky aby sa na to niekto pozrel a dal pod to, potom všetko nejakým spôsobom v legislatívnom procese do poriadku. Pretože nestačí posunúť účinnosť na 1. jún, treba všetky tie paragrafy, kde sa vyskytuje slovné spojenie "30. apríl alebo 1. máj" poprerábať tak, aby to, aby to jednoducho sedelo. Ale to, predpokladám, že pre aparát parlamentu nebude činiť žiadny problém.

  Zavŕšim svoje vystúpenie odporúčaním, pán minister, aby ste dobrovoľne uznali, že tento zákon je zlý, poškodí množstvo ľudí, vašu reputáciu, samozrejme, tiež a rád vám to pripomeniem potom pri vašom odvolávaní o niekoľko dní. Odporúčam vám, aby ste dobrovoľne uznali, že toto je podobný prúser ako pri jasličkovom zákone, a odporúčam vám, aby ste tento zákon vy sám z procesu stiahli.

  Ďakujem.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami štyria, končím možnosť sa prihlásiť do faktických.

  Pán poslanec Antal.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo. Pán kolega Mihál, ja si vážim vašu odbornosť práve v tejto oblasti a to, čo hovoríte, má, alebo teda čo viackrát tu prezentujete, má ratio.

  Musím však reagovať na dve veci z toho celého, že ten príklad, ktorý ste povedali, nebol veľmi šťastný. A to z jednoduchého dôvodu. Tí plavčíci nemôžu tam byť na tom kúpalisku 60 alebo 80 dní v kuse. To sami uznáte a to je základná pripomienka. Čiže jednoducho to nevychádza, keby hneď tam bolo 120 dní, ten plavčík tam nemôže sedieť 60 dní. Druhá vec je, čiže tých 40 dní kvôli, kvôli týmto plavčíkom bude určite stačiť. Nám išlo o to, aby tí ľudia mohli odrobiť, v podstate naším pozmeňovákom, aby mohli odrobiť viac hodín. Hej? To, to uznáte, že teda pri tej minimálnej mzde 2,50 bude môcť za ten deň odrobiť viac hodín, ako, ako, ako mohol.

  Čo sa týka tej, tej sezónnej práce, ja osobne si myslím, že pokiaľ ten človek má možnosť pracovať na sezónnu prácu, jemu jednoducho nebude stačiť, že sa zmení 120, na 120 dní, a to z jedného dôvodu, že je presne obmedzený tou hodinovou mzdou, ktorú, či už pri 148, alebo 200 eurách, aj tak nemôže odrobiť neviem aké, aké, aké veľké hodiny a jednoducho on musí, mal by, musí, mal by sám odísť z toho úradu práce na tú dobu, po ktorú má práve ten, možnosť zarobiť nie tých 148 alebo 200 euro, pokiaľ to prejde, ale práve viac, keď má tú, jednoducho tú možnosť.

  Viete, doteraz, ja sa bojím, že všetci alebo väčšina, aby som neubližoval, to zneužívala tým, že všetko ostatné, že tí ľudia tam aj tak...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem. Pán poslanec, ja súhlasím s tým, čo ste povedali na začiatku, a to, že, že sa robí málo pre to, aby sa pomáhalo evidovaným nezamestnaným hľadať si zamestnanie, a skôr sa hľadajú dôvody, ako ich z evidencie vyradiť, ako bolo napríklad to odmietnutie rekvalifikačných kurzov, a tak sa snažím nájsť niečo pozitívne v tomto návrhu a rozmýšľam, že či nám teda pribudne počet osobných asistentov, ktorí budú, to bude vlastne jediná činnosť, ktorú budú môcť evidovaní nezamestnaní robiť. Tak pevne verím, že sa zlepšia aj podmienky a sociálny status týchto ľudí, aby sme naozaj mali tých, týchto ľudí viac, a možno je to len dobrá forma, ako propagovať vlastne činnosti, ktoré sa robia, alebo teda ľudí, ktorí sú evidovaní na úrade práce aj z iného dôvodu, a to znamená, lebo osobnú asistenciu vyplácajú úrady práce, čiže, čiže budú mať v podstate týchto svojich evidovaných nezamestnaných pod kontrolou úrady práce.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Dobré vystúpenie, Jožo Mihál, a možno ešte raz by som sa opýtal na tvojom mieste, že prečo tých 40 dní. Síce, síce si sa to opýtal asi trikrát, ale mňa to tiež veľmi prekvapuje, prečo to nie je 100 alebo 200, ale vychádza to zrejme z toho, že ten zákon nie je urobený tak, je to taký etatistický, byrokratický vypaľovák. Nespolieha sa na to, že nastavíme motivačné dane a odvody a ľuďom sa bude oplácať pracovať, ale snaží sa ich donútiť nejakými pravidlami a obmedzeniami, aby robili presne to, čo si štát predstavuje. Nefunguje to tak. Naopak, tento zákon, ak prejde, tak zakáže množstvo situácií, v ktorej by došlo k efektívnej práci, k práci, ktorá by bola výhodná pre toho uchádzača o zamestnanie, pre podnik aj pre verejné financie. To bude obmedzené.

  Napríklad ešte k tým, k tej situácii, ktorá vyplýva z toho obmedzenia 40 dňami, sú ešte ďalšie situácie, kedy ten uchádzač nebude môcť robiť na dohodu pre podnik, pre ktorý predtým robil v normálnom zamestnaní pred tým, než sa stal uchádzačom o zamestnanie, čiže nebude môcť ísť, hoci by to bolo výhodné pre všetkých, tak nebude môcť do takéhoto, pre takéhoto, pre takú firmu robiť, alebo ani pre firmu, ktorá ho odmietla ako zamestnanca, čo je milión takých situácií, ale to preháňam, keď poviem milión, ale veľmi veľa je takých situácií, kde by to bolo pre všetkých výhodné, ale bude to zakázané.

  Ďakujem.

 • Ďakujem kolegovi Mihálovi. Je ho počuť tak silnejšie, pretože má taký hrmotnejší hlas. Ďakujem, že, že toto všetko povedal.

  Naozaj aj ja som sa chcela spýtať, aj som to pýtala minule v rozprave, prosím vás pekne, možno dostanem odpoveď od pána ministra, prosím vás, prečo 40 dní v kalendárnom roku? Aký ste mali dôvod? Prečo nie 50, 60, 80 dní? Z čoho ste vychádzali? Toto nám nebolo zodpovedané ani v dôvodovej správe. Pritom terénni pracovníci hovoria naozaj o tom, že práve s dlhodobo nezamestnanými, dlhodobo nezamestnaní mohli využívať prácu počas sezónnych prác a mohli, mohli si upevňovať nejaké tie, tie návyky a zručnosti pracovné, a to bolo veľmi dôležité. Takže práve ľudia, ktorí robia s dlhodobo nezamestnanými, sa pýtajú, že prečo 40 dní v kalendárnom roku. Nedostali sme odpoveď. Možno dostaneme.

 • Pán poslanec Mihál, môžete reagovať na faktické poznámky.

 • Ďakujem. Ja ešte teda využijem možnosť tých dvoch minút na dovysvetlenie, čo vlastne znamená tých 40 kalendárnych dní. Tak 40 kalendárnych dní, to je prakticky šesť týždňov, necelých šesť týždňov. No a teraz Zákonník práce hovorí, že pri práci na dohodu o pracovnej činnosti je možné odpracovať najviac desať hodín týždenne. Tak šesť týždňov krát desať hodín týždenne je 60 hodín. A keď si to premietnete do plného normálneho pracovného dňa, ktorý má v zásade osem hodín, 60 deleno 8, vyjde vám 7,5 pracovného dňa. Čiže aby bolo jasné, tento návrh vlastne hovorí o tom, že evidovaný nezamestnaný v prepočte môže v priebehu jedného kalendárneho roka pracovať 7,5 pracovného dňa. Aby bolo jasné, ako tu si niekto môže udržať pracovné návyky, ako si tu niekto môže vylepšiť finančnú situáciu. To je 7,5 pracovného dňa v roku.

 • O slovo sa hlási pán minister Richter. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Aj slušnosť káže reagovať na svojho predchodcu, pretože, ospravedlňujem sa, vnímam ho ako človeka, ktorý má skúsenosti a má tu v pléne k problematike k politike zamestnanosti čo povedať. Ale z toho, čo povedal, bola drvivá väčšina politiky, a nie reálneho, odborného zhodnotenia. Pán poslanec, aj na tom dopoludňajšom alebo raňajšom výbore som mal záujem vysvetliť veci, ktoré sa týkajú tohto zákona. Vy ste ich jednoducho neprijali. Ja ich opätovne zopakujem, minimálne čo sa týka tých poslancov, lebo to je zavádzanie.

  Vy ste v podstate skritizoval aj to, že na tomto zákone je zhoda sociálnych partnerov. Viete, ako sa tvoril ten zákon? My sme dali základné tézy, zavolali sme si sociálnych partnerov, tu odborárov, tu zamestnávateľov a išli sme sa baviť, takéto a takéto sú skúsenosti z aplikačnej praxe, poďme spolu tvoriť zákon. Toto je spoločný výsledok. Viete prečo? To nie je bič na nezamestnaných. Je to minimálne taký istý - použijem ten istý výraz - bič aj na zamestnávateľov. A boli to zamestnávatelia, ktorí nás požiadali, aby sme urobili všetko pre to, aby ľudia, ktorí sú evidovaní na úradoch práce, neboli zneužívaní za účelom nelegálneho zamestnávania. Vytvára sa nerovnováha na tom trhu práce aj z hľadiska konkurencie jednotlivých firiem. To je ich, by som povedal, základné posolstvo, ktoré rád tu tlmočím. Medzi zamestnávateľov v tomto prípade, prirodzene, rátam aj ZMOS, je to klasický tripartitný partner, 130-tisíc ľudí zamestnáva samospráva, či už obecná, alebo, alebo krajská.

  Ďalej. Spochybnil ste do istej miery čísla a štatistiky a vývoj ten, ktorý tu jednoducho je. Ja hneď v úvode poviem, že to všetko nie je výsledok Richtera a jeho ministerstva, je to podmienené vývojom ekonomiky, príchodom investorov, jednoducho stabilnej situácie, dobrých biznis plánov, predajom výrobku, výrobkov a služieb a na základe toho firmy majú prirodzený záujem - a to nielen na Slovensku, treba povedať, že v drvivej väčšine krajín Európy - prijímať nových ľudí.

  Viete, ak sa máme baviť napríklad o štatistike za posledné roky, ktoré sa týkajú vyradenia zamestnancov, ďaleko horšie čísla ste mal vy v tých rokoch, môžem byť konkrétny. V roku ’10 pre nespoluprácu muselo odísť z úradov práce 46-tisíc ľudí, v ’11. 46-tisíc ľudí, v ’12. 44-tisíc ľudí, v ’13. 38-tisíc, v ’14. 33-tisíc, v ’15. 31-tisíc. Absolútne opačný trend z hľadiska prístupu a vyraďovania pre nespoluprácu. Samozrejme, vyradenie pre nespoluprácu má zopár pomlčiek, ktoré sa dajú definovať, v čom to spočíva a v čom jednoducho nie. Ale čo je najpodstatnejšie, nám ubudlo 136-tisíc ľudí za tie posledné roky, čo som vo funkcii, z evidencie nezamestnaných. Ale podstatné je, nám 160-tisíc ľudí pribudlo v evidencii zamestnaných. Ale tu je výsledok. To znamená, tí ľudia neboli umelo niekde vyradení, ale naopak, boli vyradení preto, že sa uplatnili na trhu práce.

  Druhá vec. Nastala podstatná zmena na trhu práce Slovenskej republiky. Ak pred tromi rokmi moji kolegovia na úradoch práce museli znášať istú agresivitu viacerých nezamestnaných, pretože mali záujem pracovať a oni im nemali čo ponúknuť, dnes je tá situácia diametrálne odlišná. Oni viacerí sú agresívni preto, že im ponúkajú dve, tri, štyri, päť voľných pracovných miest. A oni nachádzajú dôvody, viacerí, prečo a z akých dôvodov jednoducho neprijať. Prečo toto odporučili aj zamestnávatelia, čo sa týka obmedzenia dohôd, aby sme túto otázku riešili? Ja používam často príklad. Tri-štyri roky evidovaný nezamestnaný na úrade práce robí na dohodu v konkrétnej firme. Tá firma požiada úrad práce o sprostredkovanie, neviem, desať voľných miest pre potreby ich fabriky, spraví sa výberové konanie za účasti aj konkrétnej firmy a tá firma, si predstavte, 3-4-ročného skúseného človeka, ktorý tam robí na dohodu, nevezme do pracovného stavu. Prečo asi? Ale naďalej s ním predĺži zmluvu na dohodu. A toto je ten podstatný problém, ktorý my máme záujem riešiť.

  Pán Mihál, ak teoreticky ideme do roviny, čo znamená 148 eur deleno dva, 2,50, čo je dneska minimálna mzda na jednu hodinu, teoreticky v 8-hodinovom cykle práce je to 7 dní, ak by každý deň robil 8 hodín do mesiaca. Sedem dní! A viete, čo sa deje iné? Ten zvyšok robia nelegálne. Toto samotní zamestnávatelia nám potvrdili. A toto ostáva aj naďalej. Ak by sme v tejto teórii išli, veď to je päť až šesť mesiacov, čo môže tých sedem dní každý mesiac odrobiť vzhľadom na limity, ktoré vychádzajú z minimálnej mzdy. Je päť až šesť mesiacov dostatočný priestor na to, aby nestratil pracovné návyky a eventuálne pôsobil a pracoval aj počas sezónnych prác? Ja si myslím, že je. Vy ste predtým povedal, že sú to štyri alebo päť mesiacov, tie sezónne práce. Môžu byť jarné, môžu byť jesenné. To znamená, my toto nerušíme. My rušíme, aby sa toto nedalo zneužiť. A to nie je výmysel úradníkov na úradoch práce, to je konkrétny poznatok ľudí z praxe, ktorí ľuďom prácu dávajú. Máme 40-tisíc voľných pracovných miest na úradoch práce. Ďalšie desaťtisíce sú v súkromných personálnych agentúrach.

  My máme eminentný záujem ľuďom dať prácu, len musia o to stáť. Preto ich motivujeme, preto im nechávame ďalšie výhody, ktoré sa týkajú hmotnej núdze. Nechceme im zobrať pre deti príspevky na nákup školských pomôcok pred školským rokom. Chceme, aby im zostalo to jedno euro pre tie deti, pokiaľ poctivo chodia do školy, na to teplé jedlo. 30-tisíc ľudí sa za posledné dva roky zamestnalo na základe súbehu, že sa zamestnajú robiť za minimálnu mzdu, ale popri tom sme mu ponechali na pol roka plnú hmotnú núdzu, na ďalší pol roka 50 % z tej hmotnej, hmotnej núdzi. Jednoducho nám ide o to, aby sa na Slovensku pracovať oplatilo, aby bol jasný rozdiel medzi tými, ktorí pracujú, keď len za minimálnu mzdu, a medzi tými, ktorí poberajú len sociálne dávky.

  To znamená, o tomto to je. To nie je záujem niekoho vyraďovať. My keď vyradíme niekoho z úradu práce a s ním sa nič ďalej nedeje, on sa nezamestná, vlastne problém neriešime. Veď on má naďalej nárok na hmotnú núdzu a ďalšie veci, ktoré z toho vyplývajú, to znamená, to nie je pre nás to finálne riešenie. Pre nás je finálne riešenie dostať toho človeka do štandardného pracovného procesu. Zamestnávatelia volajú, máme záujem, my máme dnes v evidencii úradov práce 155-tisíc stredoškolákov a 27-tisíc vysokoškolákov. To sú ľudia, s ktorými sa dá pracovať, ktorí by aj mali byť pripravení, s ktorými sa dá robiť aj nejaká rekvalifikácia a ďalšie otázky, ktoré s tým veľmi úzko súvisia. Preto ideme aj do vzdelávačiek a do tých rekvalifikácií dávať ďaleko väčšie, väčšie finančné prostriedky. To znamená, toto je objektívny stav, v ktorom sa nachádzame, a my z tohto pracovného prostredia a v zmene, ktorá na trhu práce na Slovensku, v Slovenskej republike jednoducho nastala. Aplikačná prax, nič viacej, toto je to najdôležitejšie.

  No a teraz k tomu, čo ste vy neprijal, čo sa týka toho postoja voči, voči poslancom obecného alebo mestského zastupiteľstva. Sú tu aj starostovia, primátor, výkon funkcie poslanca obecného zastupiteľstva nemožno považovať za zárobkovú činnosť v zmysle zákona o službách zamestnanosti, pretože po prvé ide o verejnú volenú funkciu, ktorej účelom nie je dosahovanie zárobku, ale podieľanie sa na správe verejných záležitostí v oblasti územnej samosprávy.

  Druhý dôležitý bod, ktorý s tým súvisí, na výkon tejto funkcie nevzniká nárok na plat alebo na odmenu, odmena môže byť iba fakultatívne priznaná na základe uznesenia, či už mestského, alebo obecného zastupiteľstva. Ide teda skôr o čestnú ako o platenú funkciu.

  A tretia poznámka, podľa § 52 ods. 5 a 6 zákona o obecnom zriadení funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo dlhodobého pomeru, obdobného pomeru, poslanec nesmie byť za výkon svojej ukrátený na právach ani na nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. Poslanec obecného zastupiteľstva nebude ukrátený na právach uchádzača o zamestnanie. Robím z toho záver, poslanec obecného zastupiteľstva, ktorý je evidovaný na úrade práce, nebude po účinnosti tejto novely, ktorú predkladám, o službách zamestnanosti, vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie a za týmto si stojím. Toto som pokladal za potrebné z hľadiska vyjadrení, pretože mám obavu, že by sa tá diskusia niesla úplne iným smerom a isté vysvetlenia sú dôležité, aby tu boli ponúknuté a dané.

  Nespochybňujme právo ani poznanie sociálnych partnerov podieľať sa na tvorbe takéhoto zákona. On je vlastne o nich. A toto je ich v značnej miere dielo a výsledok, ktorý sme ponúkli, a ja som veľmi rád, že tá hospodárska rada pri takomto zložitom zákone jednomyseľne súhlasila s týmto návrhom. To sa nedosahuje tým, že je pre niekoho niekto sympatický, ale to sa dosahuje tým, že v tej novele aj odborári, aj zamestnávatelia našli to, čo od nej očakávali, a to, čo do teraz prinášala tá aplikačná prax, ale aj to, čo sa rapídne na slovenskom trhu práce zmenilo.

  Ďakujem.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickou pán poslanec Mihál, končím možnosť sa prihlásiť.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem. Niekoľko poznámok, pán minister. Na ten názor na tento zákon sa, prosím, choďte spýtať na komoru do Nových Zámkov a tam im vysvetlite, kde si majú nájsť zamestnancov na sezónne práce. Ešte raz opakujem, 40 kalendárnych dní v prepočte na plný úväzok znamená 7 a pol pracovného dňa, tak tu nezavádzajte nejakými vašimi odôvodneniami, že to je vlastne 6 mesiacov. Ako to môže byť 6 mesiacov, keď je to raz 7 a pol pracovného dňa? Môže to byť aj 7 a pol mesiaca, ak to bude 1 pracovný deň v mesiaci, to sa nehádam, ale o tomto sa snáď nebavíme. Bavíme sa o tom, že je to 40 kalendárnych dní, v prepočte na plný úväzok 7 a pol dňa.

  Ďalšia poznámka. Ak sa dohody zneužívajú, tak zakročte proti tomu zneužívaniu dohôd, veď vy s tými dohodami ako takými v tejto novele nerobíte nič, len hovoríte, aby pálili preč z úradu práce. To znamená, keď je niekto 4 roky na dohode v nejakej firme, tak úplne pokojne bude po tejto novele ďalšie 4 roky, rozdiel bude v tom, že nebude súčasne evidovaný na úrade práce a vy si urobíte jednu čiarku dole. To je celý rozdiel. Ak sa niečo zneužíva, tak sa bude zneužívať aj naďalej.

  Ďalšia poznámka. Prečo ste znemožnili tým evidovaným nezamestnaným prácu na skrátený pracovný úväzok? Opakujem, že idete sám proti sebe. Veď presne, ešte dokonca v tejto novele v čl. 2 v 1. bode ste navrhli dobrý návrh, že započítava sa pre účely hmotnej núdze pri posudzovaní príjmu len 50 % pri pracovnom pomere, ale započítava sa 75 % pri dohodách. Čiže tu znovu vidíme, že tie dohody sú nevýhodnejšie v tomto inštitúte. A vy budete umožňovať prácu na dohody, aj keď tých 40 dní, ale prácu na pracovný pomer zakážete úplne. Čiže v tomto...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pani poslankyňa Shahzad. Nech sa páči.

 • Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, chcela by som sa vrátiť len k tomu, čo som spomínala aj vo faktickej poznámke, v tejto chvíli som si neni istá, či som spomenula pracovných asistentov alebo osobných asistentov, určite to mali byť osobní asistenti. To znamená, že myslím si, že aj úrady práce by mali postupovať tak, aby pomáhali evidovaným nezamestnaným nájsť si prácu, čo tu síce pán minister deklaruje, ale nie som si úplne istá, či by sa rovnako vyjadrovali aj samotní evidovaní nezamestnaní.

  Stále nám chýba a vôbec všeobecne mám pocit, že ministerstvo práce má skôr opatrenia, ktoré neustále proti niekomu bojujú, ako by niekomu pomáhali. To je proste fakt. Myslím si, že by tu mal byť skôr viacej takých podporných nástrojov, ako som spomínala, ako napríklad to, že na tých úradoch práce sa poskytujú, poskytuje aj osobná asistencia, to znamená, že, že aj tie samotné pracoviská by mohli tých ľudí posielať priamo, priamo tam, či nepotrebujú ľudia osobných asistentov, a takisto by sa mali podporovať nástroje skôr, ako sú agentúry podporovaného zamestnávania, ktoré tu síce máme, je ich, myslím, ako som pozerala, nejakých 65, ale podľa mňa v skutočnosti, ak fungujú dve-tri, tak je to málo. Toto by mala byť cesta, ktorá pomáha hľadať prácu dlhodobo nezamestnaným, pretože práve napríklad aj tieto agentúry dokážu hľadať prácu adresne, presne, pre, pre tých znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, ktorí, ktorí v evidencii sú. Žiaľ, tieto agentúry prežívajú a takisto, a preto práve táto spolupráca nefunguje. Samotné úrady práce podľa mňa nemajú kapacitu, aby túto úlohu vykonávali, čiže to nie je chyba samotných úradov práce, ale to je chyba tých ďalších nástrojov.

  Takisto ste, pán minister, povedali, že je to namierené hlavne voči tým zamestnávateľom, ktorí, ktorí nechcú zamestnávať ľudí na pracovné zmluvy a uprednostňujú dohody, ale aj v tomto prípade, ako to už pri týchto opatreniach býva, tak zase trafia tí toho nevinného a doplácajú na to tí, tí ľudia pracujúci na dohody, ktorí síce by pracovnú zmluvu chceli, ale zamestnávatelia ju uzatvoriť nechcú.

  Mne nedá, aby som, aby som v tejto súvislosti nespomenula, že napriek tomu, že sa chválite, že štatistiky dlhodobo nezamestnaných sa znižujú, tak stále tu chýba veľká skupina dlhodobo nezamestnaných z radov zdravotne postihnutých, ktorí v evidencii vôbec nie sú a nikdy neboli, pretože ich tam jednoducho ministerstvo práce nechce. Keď si zoberieme, že ľudia so zdravotným postihnutím, zamestnanosť v tejto skupine je možno okolo 17, možno 18 %, neviem teraz aktuálne, ale v roku, v roku 2015 to bolo, myslím, 16,5 %, tak ten počet dlhodobo nezamestnaných by rapídne vzrástol.

  Ja rozumiem, že, že je pekné mať pekné štatistiky, ale aj takýmto záujemcom o prácu treba pomáhať. A myslím, že aj riešenie pomerne jednoduché, stačilo by, keby sa takíto ľudia mohli evidovať ako záujemcovia o prácu a nedostávali by sa do štatistiky priamo nezamestnaných, ak sa nemýlim. A ministerstvo práce by malo informáciu, koľko ľudí so zdravotným postihnutím takúto prácu hľadá.

  Toto považujem aj za jeden veľký problém. Všeobecne ľudia so zdravotným postihnutím, ako v poslednej dobe zisťujem všade, kde sa pýtam na akékoľvek údaje, tak všade dostávam odpoveď, že sa nezisťuje. To znamená, my nemáme v štatistikách zdravotne postihnutých a tým pádom nemáme žiadny problém. Pritom aj zhromažďovanie príslušných informácií je úlohou dohovoru, resp. k tomu ste sa zaviazali v Dohovore o právach osôb so zdravotným postihnutím, že sa takéto údaje budú získavať na to, aby sa dali robiť príslušné opatrenia na implementáciu dohovoru. Pán minister, pripomínam vám to aj preto, že vaše ministerstvo je hlavné kontaktné miesto pre problematiku dohovoru a naozaj tieto údaje nám chýbajú.

  A k otázke zdravotne postihnutých sa prepracovávam aj preto, že s kolegyňami, s kolegyňou podávame pozmeňujúci návrh, aj čo sa týka ľudí so zdravotným postihnutím a chránených pracovísk. Treba si úprimne povedať, že podpora zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím sa nestretáva s prioritným záujmom tejto vlády. A to aj napriek tomu, ako som už spomínala, že ratifikáciou dohovoru ste sa zaviazali uznávať právo osôb so zdravotným postihnutím na prácu na rovnakom základe s ostatnými. A to napríklad, ako sa v dohovore píše, zahŕňa právo živiť sa slobodne zvolenou prácou alebo prácou prijatou na trhu práce. Podotýkam, prevažne na otvorenom trhu práce. Zahŕňa právo na pracovné prostredie, ktoré je otvorené, začleňujúce a prístupné osobám so zdravotným postihnutím. Také miesta sa nenachádzajú ani v štátnej a verejnej správe, a pritom aj k tomuto vás dohovor zaväzuje, zamestnávať osoby so zdravotným postihnutím vo verejnom sektore, čl. 27 ods. 1 písm. g) dohovoru. Vzhľadom na to, že vôbec pracovné miesta pre zdravotne postihnutých vhodné nemáme, si myslím, že je potrebné a namieste podporovať výrazným spôsobom aspoň chránené pracoviská, ktoré, ktoré síce nie sú ideálny spôsob, ako zamestnávať ľudí so zdravotným postihnutím, ale aspoň zvyšujú šance uplatniť sa.

  Od známej novely zákona o službách zamestnanosti, kedy došlo ku kráteniu finančných prostriedkov na podporu chránených dielní a chránených pracovísk, sa nič pozitívne v tejto oblasti neudialo. Hovoríme pritom o sfére, ktorá nemusí byť orientovaná len na zisk, ale sleduje hlavne zamestnávanie, ako aj istý druh rehabilitácie a sociálneho začlenenia týchto ľudí. Nuž a práve táto oblasť bola vtedy postihnutá napríklad zrušením § 56a, resp. nie zrušením, ale veľmi veľkým obmedzením, a tým pádom to priame hradenie mzdových nákladov už viac nie je možné. Rovnako došlo k zníženiu podpory zamestnávania pracovných asistentov, z pôvodných 90 % celkovej ceny práce sa v súčasnosti prepláca 40 až 70 % celkovej ceny práce. Rovnako bol zrušený § 57a, čo je príspevok na obnovu alebo technické zhodnotenie hmotného majetku chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, a najzaujímavejší je tento dôvod, prečo tak bolo urobené. Príspevok bol zrušený preto, že sa za niekoľko rokov neposkytoval, a neposkytoval sa preto, že v rozpočtovej kapitole naňho neboli vyčlenené prostriedky, a to bolo, takto sa dialo v rokoch 2008 až 2013. Táto informácia je doteraz uvedená na stránke ústredia práce.

  Súčasná situácia chránených dielní a chránených pracovísk preto vôbec nie je ružová a postoj ministerstva práce k zamestnávaniu osôb s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa odzrkadľuje v podmienkach fungovania týchto pracovísk. Keď sa pozrieme na štatistiky z júna 2014 a porovnáme ju so štatistikou ku konca roka 2016, tak pokles chránených pracovísk je o 20 %. A to nielen chránených pracovísk, ale aj samotných tých pracovných miest, resp. osôb zamestnaných v týchto chránených dielňach a chránených pracoviskách. Jedna vec sú možnosti dané zákonom o službách zamestnanosti, druhá je aplikačná prax, kedy dochádza k nezmyselným kráteniam príspevkov, či už z dôvodu, že podľa úradu práce napr. do prevádzkových nákladov, stretávame sa s takými absurdnosťami, že sa do prevádzkových nákladov nepočítajú priestory ako chodba alebo kuchyňa.

  Rovnako udeľovanie pokút za nezamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím je v tomto prípade pre mnohé firmy najlacnejšie riešenie, a preto si volia práve túto formu. Naopak, lacnejšie by malo byť napr. náhradné plnenie, resp. samotné zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím. A tak efektívnejšie by bolo, keby aj príspevky, ktoré sa poskytujú, sa poskytovali aj od počtu osôb, ktoré v tom chránenom pracovisku osôb so zdravotným postihnutím, ktoré v tom chránenom pracovisku sú aj, pretože, pretože, samozrejme, čím, čím viac osôb so zdravotným postihnutím chránené pracoviská, chránené dielne zamestnávajú, tak tým väčšie riziko na seba prenášajú, a toto by sa malo zohľadňovať v príspevkoch a v dotáciách, ktoré sa poskytujú hlavne aj preto, že, že tým sa vytvárajú šance pre týchto ľudí uplatniť sa.

  Chránené pracoviská si naozaj vyžadujú a chránené dielne si vyžadujú väčšiu pozornosť, ako sa jej doteraz venovala, aj preto my prichádzame aspoň s malým návrhom, aby, aby sa znížila lehota pri vyplácaní príspevku na prevádzkové náklady, ktorá v súčasnosti je 60 dní od predloženia dokladov, a my ju navrhujeme znížiť na 30 dní. Je to z toho dôvodu, že prevádzkové náklady chránených dielní a chránených pracovísk sa vyplácajú za štvrťrok. No v skutočnosti musia chránené dielne, chránené pracoviská dokázať ufinancovať celý polrok na to, aby, aby sa dostali k nejakej dotácii alebo k príspevku. Na prvý pohľad sa môže zdať, že je to len na začiatku, ale problém je, že často dochádza k rôznym usmerneniam, interným pravidlám, zmenám pravidiel pri vyplácaní príspevkov, ktoré sa menia za pochodu, ktoré sa zmenia na začiatku, na konci štvrťroka, a tie chránené pracoviská sa znova musia potýkať s novým problémom.

  Takýmto bol napríklad, bola napríklad usmernenie ministerstva práce minulý rok, kedy sa malo zjednotiť zahŕňanie mzdových nákladov do príspevku, a tým pádom chráneným pracoviskám vypadlo, vypadol jeden celý mesiac, kedy si vlastne nemohli uplatniť príspevok na mzdu, resp. nemohli si uplatniť mzdové náklady v príspevku na prevádzkové náklady. A toto je často existenčný problém týchto pracovísk. Zdá sa mi, že štát by mal prihliadať na takéto situácie a mal by, mal by, mal by pristupovať veľmi citlivo k aj, aj k príspevkom, ktoré vypláca, aj k pravidlám. Aj preto chceme, aby tá lehota na vyplatenie príspevku bola kratšia, a v prípade, že, že úrady práce budú mať problém a bude sa im zdať, že, že tá lehota je príliš krátka na to, aby stihli vybaviť všetky žiadosti, resp. na základe zmlúv. Je potrebné upraviť tie pravidlá tak, aby tá administratíva nebola tak náročná, pretože často sú tam mnohé zbytočné doklady, ktoré tie chránené dielne, chránené pracoviská musia dokladovať a, samozrejme, aj potom ich musia následne aj pracovníci kontrolovať. Pritom samotné doklady si, alebo samotné informácie vedia získať alebo mohli by získať aj iným spôsobom tieto jednotlivé úrady práce.

  A tak dovoľte na záver, aby som prečítala samotný pozmeňovací návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Silvie Shahzad a Anny Verešovej:

  V čl. 1 v doterajšom bode 44 v § 60 ods. 10 sa slovo "šesťdesiat" nahrádza slovom "tridsať".

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. S faktickými poznámkami nikto.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Alena Bašistová.

 • Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážený pán spravodajca, vážené kolegyne, kolegovia, vážení prítomní, dovoľte mi pred vás predstúpiť s pozmeňujúcim návrhom k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Návrh, ktorý predkladám spolu so svojimi kolegyňami poslankyňami pani Janou Vaľovou a Magdalénou Kuciaňovou, má ambíciu pomôcť starším ľuďom, ktorí sú bez práce, a ostáva im niekoľko rokov na dosiahnutie veku, v ktorom majú nárok na dôchodok. Súčasná právna úprava ich totiž nespravodlivo núti vybrať si nevýhodné riešenie penzie, ktoré predurčí ich znížený dôchodkový príjem až do smrti. Je to kvôli tomu, že zákon o pomoci v hmotnej núdzi stanovuje občanom povinnosť, že predtým než im úrad práce sociálnych vecí a rodiny prizná pomoc v hmotnej núdzi, musia využiť všetky dostupné možnosti na zabezpečenie si príjmu na pokrytie svojich životných nákladov. Takýto príjem sa potom zohľadňuje pri výpočte výšky pomoci v hmotnej núdzi, dávkach v hmotnej núdzi, príplatky k nim, príspevok na bývanie a tak ďalej. V princípe je tento prístup v poriadku, aby štát z peňazí daňových poplatníkov neplatil dávky ľuďom, ktorí reálne majú možnosť príjmu z iného zdroja, okrem platu napr. dôchodky alebo dividendy, prípadne tantiémy a podobne.

  Problém je v tom, že takýmto príjmom by mohol byť aj predčasný dôchodok, a tak úrady práce sociálnych vecí a rodiny, zdôrazňujem, že v súlade s dnešným znením zákona, považujú za takýto príjem predčasný dôchodok a odmietajú schváliť dávku v hmotnej núdzi nezamestnaným občanom, ktorí majú dva roky do penzie, a teda zákon o sociálnom poistení im umožňuje požiadať o predčasný dôchodok. Predčasný dôchodok je však výrazne nevýhodný, pretože za každý mesiac predčasného odchodu do penzie občan stratí 0,5 % z vypočítanej penzie, kedy odišiel, až po dovŕšení dôchodkového veku. Za dva roky to tak predstavuje, teda strata až 12 % a takto znížený dôchodok dostáva penzista až do smrti. Navrhovaná zmena teda zabezpečí, že ak jediným možným príjmom človeka odkázaného na pomoc v hmotnej núdzi bude predčasný dôchodok, túto možnosť nebude viac úrad brať do úvahy a takíto ľudia budú mať nárok na pomoc v hmotnej núdzi a nebudú nútení ísť na predčasný dôchodok. Bude to spravodlivé riešenie, ktoré nebude nútiť ľudí vybrať si riešenie penzie, ktoré zníži ich dôchodok až do smrti. Teraz mi dovoľte prečítať môj pozmeňujúci návrh.

  V čl. 2 sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:

  V § 6 písm. c) sa slová "poistenia dôchodky zo starobného dôchodkového sporenia" nahrádza slovami "poistenia okrem predčasného starobného dôchodku, dôchodky starobného dôchodkového sporenia okrem predčasného starobného dôchodku".

  Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť 1. mája 2017, v súvislosti s predložením nového bodu sa nasledujúce body prečíslujú.

  Ešte na záver dovoľte krátke zdôvodnenie. V § 6 písm. c) sa navrhuje za nárok nepovažovať uplatnenie nároku na predčasný starobný dôchodok z tzv. I. a II. piliera. Dôvodom je, aby pre možné poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi v danom čase nebol žiadateľ nútený znižovať svoj nárok na starobný dôchodok v budúcnosti.

  Ďakujem za pozornosť a prosím o podporu nášho návrhu.

 • Ďakujem. S faktickými poznámkami nikto. Ukončujem možnosť sa prihlásenia.

  Pani poslankyňa Verešová, v rozprave nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegovia, ja som už na minulej schôdzi vystúpila k tejto navrhovanej úprave zákona o službách zamestnanosti, ktorými chce ministerstvo, tak ako to uvádza v dôvodovej správe, zabrániť využívania uchádzača o zamestnanie ako lacnej pracovnej sily a tiež špekulatívnemu prístupu uchádzačov o zamestnanie pri sprostredkovaní zamestnania úradom. Už vtedy som navrhovala nejaké zmeny a naozaj som sa snažila byť konštruktívna.

  Vyčitujem, tak ako aj pán kolega Mihál, vyčitujem a stále vyčítam to reštriktívne, tu reštriktívnu filozofiu novely zákona o službách zamestnanosti. A vyčitujem aj, vám, pán minister, že ste naozaj neprišli v tomto návrhu so žiadnymi novými opatreniami a nástrojmi, aby ste riešili dlhodobú nezamestnanosť. Lebo je to naozaj do reštrikcií. Ja si dovolím prečítať, hneď v prvej časti dôvodovej správy, začínate slovami: "obmedzí, neumožní, maximálne upraví, na maximálne obdobia". To sú všetko presne reštriktívne opatrenia. Nečudujte sa potom, že vám hovoríme o tom, že iba chcete týmto návrhom vylepšiť štatistiky. Ja sa vám nečudujem. Samozrejme, číslo 8,63, nie, 8,39 %, aby som, aby som povedala správne, ktoré ste, teraz ste hovorili o evidovanej miere nezamestnanosti, sa síce táto znižuje, ale stále je vysoké. V Českej republike je to 3,5 %, v Maďarsku 4,5 %, v Poľsku 5,9 %. To sú údaje z decembra 2016 o týchto ostatných krajinách. To, že, chápem, že chcete, chcete znížiť toto percento na takúto, minimálne na takúto, na takéto číslo, ako je to v ostatných krajinách, okolitých krajinách, krajinách V4. Avšak máte armádu dlhodobo nezamestnaných ľudí. Viac ako 12 mesiacov je evidovaných ku koncu februára 2017 130 458 osôb a vy v tejto novele neponúkate žiadne nové opatrenia pre dlhodobo nezamestnaných, iba ich chcete vyradiť z evidencie. Pritom, pán minister, ja vám chcem pripomenúť váš sľub v predchádzajúcom volebnom období. Vy ste v roku 2015 sľúbili, že pre dlhodobo nezamestnaných pripravíte balík na mieru ušitých služieb. A dlhodobá nezamestnanosť, teda dlhodobá nezamestnanosť je obrovským problémom a mne prepáčte, pán minister, a neurážajte sa, toto je váš výsledok, ste 5. rokom ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny. Títo dlhodobo nezamestnaní si môžu udržať pracovné návyky a zručnosti práve aj v čase sezónnych prác. Vy však v tomto návrhu upravujete možnosť maximálneho obdobia vykonávania zárobkovej činnosti prostredníctvom dohôd na obdobie v úhrne 40 kalendárnych dní v roku. Pýtala som sa, že z akého titulu vznikla číslovka tých 40, prečo práve 40 kalendárnych dní.

  Z praxe terénnych sociálnych pracovníkov vyplýva, že pre dlhodobo nezamestnaných so sociálne znevýhodneného prostredia, teda balík problémov, ktorý si nesú dlhodobo nezamestnaní, a zvlášť marginalizovaných rómskych komunít, je navrhovaných 40 dní v kalendárnom roku nedostatočných na udržanie pracovných návykov, ak hovoríme o, o, o tom, že chceme, aby, aby aspoň, aspoň si udržali pracovné návyky a aspoň využili viac mesiacov, viacej, väčšie obdobie pri sezónnych prácach, aby, aby mohli pracovať, aby aj si udržali nejaké pracovné zručnosti. A preto prichádzame s týmto pozmeňovacích návrhom a doplňujúcim, ktorý si, ktorý si dovoľujem prečítať.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Anny Verešovej, Eriky Jurinovej a Soni Gaborčákovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, je to tlač 362:

  Vládny návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, sa mení a dopĺňa takto:

  V čl. 1 doterajšom bode 2 v § 6 ods. 2 písm. a) sa číslovka "40" nahrádza číslovkou "120".

  Odôvodnenie:

  Ambíciou predloženého pozmeňujúceho návrhu zákona je zmäkčenie prísnosti vládneho návrhu zákona. Cieľom pozmeňujúceho návrhu zákona je zvýšenie počtu dní, počas ktorých bude uchádzač o zamestnanie oprávnený vykonávať zárobkovú činnosť na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, a to zo súčasne navrhovaných 40 dní až na 120 dní v kalendárnom roku, najmä z dôvodu spravidla nízkej dávky v nezamestnanosti, ale aj z dôvodu uchovania aspoň minimálnych pracovných návykov sa uchádzačom o zamestnanie v súčasnosti umožňuje vykonávať iba aspoň drobnú zárobkovú činnosť. Hovorili sme o tom, že je to 75 % sumy zo životného minima, ktorý chcete vlastne zdvihnúť, alebo teda bol tu pozmeňovací návrh na úroveň 100 % životného minima, skoro do 200 eur. Takže ide nám o zmäkčenie prísnosti vášho vládneho návrhu zákona.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. S faktickou poznámkou jeden pán poslanec. Ukončujem možnosť sa prihlásiť.

  Pán poslanec Mihál, nech sa páči.

 • Ďakujem, tento pozmeňovací návrh podporujem a, pán minister, to je presne ten návrh, o ktorom som hovoril vo svojom vystúpení v rozprave, čiže tu je šanca podporiť tento návrh a umožniť evidovaným nezamestnaným pracovať na dohodu nie 40, ale až, až po dobu 120 kalendárnych dní, čo fakticky pri jednej dohode nepretržitej znamená pokrytie štyroch mesiacov. Čiže poprosím, tento návrh by som na vašom mieste dal z hľadiska vášho odporúčania do pozornosti, aby ste ho podporili. Týmto spôsobom sa môže zmäkčiť neprimeraná tvrdosť zákona.

  Ďakujem.

 • S reakciou nikto.

  Nech sa páči, pán minister.

 • Ak dovolíte, dve-tri poznámky k vystúpeniu pani poslankyne. Verím tomu, pani poslankyňa, že niektoré štatistiky a čísla nepoznáte, že to nie je úmysel zavádzať. Ale to, čo ste povedala, je zavádzanie. Z tých 136-tisíc ľudí, ktorých ubudlo z evidencie úradov práce, bolo 36-tisíc dlhodobo evidovaných nezamestnaných. Z nich bolo 11-tisíc tzv. extrémne dlhodobo nezamestnaných, to znamená evidovaných viac ako štyri roky. Zákon o službách zamestnanosti nie je jediný prostriedok, prostredníctvom ktorého sa dá riešiť nezamestnanosť. Po prvé, máme stratégiu nezamestnanosti do roku 2020. Prijala sa teraz samostatná stratégia pre zamestnávanie dlhodobo evidovaných nezamestnaných. Vy občas sa ako zvyknete obracať smerom k Bruselu. Prosím vás, píšte, pýtajte sa, povedia vám, že bola vyhodnotená ako jedna z najlepších, a nielen z hľadiska napísania téz, ale z hľadiska účinnosti a efektívnosti realizácie tejto stratégie, ak neveríte domácim politikom, to je ich odpoveď. Dokonca ju dali ako vzor, podľa čoho by mali metodicky pristupovať aj ostatné krajiny, ktoré majú problémy s dlhodobou evidovanou nezamestnanosťou.

  Ďalej tu je treba vnímať komplex vecí. Ja som na niektoré upozornil aj pri vašom vystúpení pri prvom čítaní. Ale vy ste znova niektoré veci tie isté ponúkla. Prosím vás, to my sme predtým prijali v tejto snemovni, a ja som tomu veľmi rád, zákon ohľadom exekúcii. Veď tento zákon už dnes začína prinášať svoje ovocie a som presvedčený, že aj prinesie, 40-tisíc evidovaných na úradoch práce je pod exekúciou a tu sa im vytvára priestor pre to, aby sa z tých klieští vymanili a mohli sa štandardne zamestnať a poberať, poberať mzdu. 12 okresov požíva tzv. pozitívnu diskrimináciu. To sú tie okresy s dlhodobo evidovanou nezamestnanosťou. Tam je gro dlhodobo evidovaných nezamestnaných.

  Zhodou okolností vláda bude zajtra prehodnocovať tie akčné opatrenia, ktoré sa v týchto, v týchto okresoch v minulom roku prijali. Možno sa bude časom aj hľadať spôsob, ako rozšíriť počet tých okresov, ktorých by sa toto malo dotýkať. Tie akčné plány sú veľmi dôležité. To je konkrétne pomoc. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny dáva teraz do, podalo výzvu na samostatný projekt, ktorý sa týka podpory len týchto 12 okresov. 30 mil. pôjde dotácia pre zamestnávateľov, pokiaľ budú zamestnávať dlhodobo evidovaných nezamestnaných. Samozrejme, v rôznych formách a pomoci a tak ďalej.

  Ďalej sociálna ekonomika. V hlbokom štádiu rozpracovania je nový zákon o sociálnych podnikoch. I keď aj dnes 68 sociálnych podnikov na Slovensku pracuje a pôsobí. To je tiež súčasť toho komplexu úloh a sociálne podniky majú plniť podľa našich predstáv, a tak aj pripravujeme ten zákon, medzitrh práce. To znamená, majú pripraviť ľudí, aby sa štandardne potom vedeli na trhu práce uplatniť. To je ďalší konkrétny krok, ktorý s tým súvisí.

  Záruky pre mladých. Opatrenie, ktoré sme prijali, pretože sme vedeli, že prostredníctvom týchto záruk sa dá veľmi veľa vecí zmeniť. A výsledok? O 50 % menej evidovaných nezamestnaných mladých ľudí do 25 rokov. O 50 %! Znova, bol použitý výraz skokan Európy! Áno, Slovensko skokan Európy vzhľadom na tieto štatistiky a efektívne využitie prostriedkov pre mladých a výsledkov. Samozrejmá vec, že tu je treba vnímať aj ďalšie veci, ktoré s tým veľmi úzko súvisia a na ktorých sa pracuje, na ktorých sme sa dohodli aj so ZMOS-om. Veľmi dôležitý nástroj, ktorý súvisí so zamestnávaním, je mobilita. A tá mobilita, už nestačí len podporiť a preplatiť ubytovňu alebo dať prostriedok na, na cestovné. Dôležité je budovať nájomné byty. No a dôležité je budovať tam, kde je dostatok práce, a zas naopak, nedostatok pracovnej sily. A to sa deje a to je jedno z ďalších opatrení, ktoré bude veľmi aktuálne hlavne tam, kde, kde tá práca je jednoducho istým spôsobom z hľadiska pracovnej sily nedostatková.

  Môžeme mať akýkoľvek pohľad a, samozrejme, aj ja osobne ako minister práce som mal ďaleko viacej očakávaní od duálneho vzdelávania. Ale dôležité je, že sa niečo nastavilo, že sa to postupne rozbieha. To, čo je dôležité v tejto chvíli, je ďaleko väčšia motivácia aj tých škôl, aj zamestnávateľov. Ale oni nečakajú. Aj bez toho, že by tu nejaký zákon bol, dnes už zamestnávatelia ponúkajú na štyri roky štipendiá. Jednoducho majú záujem pracovať a istým spôsobom si aj zaviazať študentov od začiatku, aby mali istotu, že po absolvovaní štúdia sa vrátia alebo budú mať záujem pôsobiť v ich, v ich fabrike. Týmto som sa snažil naznačiť komplex vecí a opatrení, ktorý súvisí s tou realizáciou odstraňovania počtu nezamestnaných s dôrazom na dlhodobo evidovaných nezamestnaných.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. S faktickými poznámkami - dvaja páni poslanci.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Verešová.

 • Pán minister, veľmi dobre poznám štatistiky a to číslo 130 458 osôb je presný počet dlhodobo teda nezamestnaných, áno, dlhodobo, viac ako dvanásť mesiacov ku koncu februára 2017. Ja ich totižto pravidelne, tieto štatistiky pozerám a na, presne na číslo vám to teda viem povedať, je to teda tak. Ja chápem, že sa hneváte na lepšie výsledky v nezamestnanosti v iných krajinách, vám sa to nepodarilo, nuž ale pravda nás oslobodí. Je to tak, že okolité krajiny majú oveľa nižšiu mieru nezamestnanosti a lepšie sa vedeli vysporiadať s dlhodobo nezamestnanými.

  Čo sa týka akčných plánov, už sa teším na zajtrajšie výstupy, ktoré budú prezentované, pretože z minulých, z minulých rokov, z minulého obdobia viem, že po všetkých akčných plánoch alebo po výjazdových rokovaniach vlády vždy zostávali iba plané sľuby. Takže hoci mám už skúsenosť, predsa ešte teda budem veľmi pozorne počúvať, aké máte výstupy. A čo sa týka sociálnych podnikov. Hovoríte o tom, že sú v štádiu hlbokého, hlbokého rozpracovania. Áno, áno, je to tak. Práveže, práve z armády dlhodobo nezamestnaných, ktorých máme teraz, mohlo, mohlo byť z tejto armády určité číslo alebo mohlo by byť, byť oveľa menšie, keby nám fungovali sociálne podniky. Ale práve za ministrovania členky strany SMER pani Tomanovej bola, bol tento inštitút silne pošpinený. A v podstate dnes už keď už poviete, že idete zakladať sociálny podnik, tak si každý myslí, že idete tunelovať. Ale dobre. Aj tu budem očakávať. Ale pýtam sa, pán minister, kedy. Veď sme v marci v 2017., kedy to už malo dávno, sociálne podniky mali dávno byť na stole ako návrh, a nieže ešte...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Pán poslanec Jurzyca, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Aj ma, pán minister, trocha prekvapuje, čo ste čakali od duálneho vzdelávania. Vtedy sa tu v sále Národnej rady veľa o tom rozprávalo, polemizovalo. Vy predsa musíte chodiť po firmách a vidíte, koľko ľudí podnikateľom akože chýba a aká je ich kvalifikačná štruktúra. To vidíte, ak, ak nechodíte, ale predpokladám, že chodíte, tak sa to dá pozrieť aj, aj na titulkách našich denníkov, kde je vidno, čo robia ľudia napríklad zo Srbska. Že to nie sú džoby, na ktoré sa treba päť rokov pripravovať. Vôbec nie. Veľa je takých, že sa na ne netreba pripravovať. Čiže to je jedna poznámka k podstate toho spôsobu duálneho vzdelávania, aký bol u nás prijatý. To znamená, na úkor škôl by fabriky pripravovali žiakov a navyše ich potom zaviazali tak troška ako nevoľníkov k práci za ktovieakú mzdu pre tie firmy.

  Druhá poznámka sa týka iného zdroja informácií, z ktorého sa dalo verifikovať, čo asi možno očakávať od duálneho vzdelávania. Vzdelávanie, to je publikácia OECD Education at a Glance. A fakt vám to teraz do očí hovorím, že nech si už to niekto pozrie vo vláde, ak nie u vás, tak na IFP, aká je efektívnosť, návratnosť investícií do stredného školstva v krajinách, kde majú duálne vzdelávanie, Nemecko, Rakúsko, a kde ho nemajú. Fakt to treba pozrieť v záujme Slovenska. Nechcem v tomto bode politikárčiť.

  Ďakujem.

 • Pani poslankyňa, nebola ste prihlásená.

 • Reakcia z pléna.

 • Boli len, dobre, ale nehlásili ste to.

  Pán minister, nech sa páči, reakcia.

 • Ak dovolíte, len jednu vetu k pánovi poslancovi Jurzycovi. Pán poslanec, ja si vás veľmi vážim, ale ak dovolíte, budem trošku politizovať. My sme na to duálne vzdelávanie jednoducho pozde nabehli. V konečnej miere duálne vzdelávanie, povedzme si úprimne, to nie je nič iné, ako boli stredné odborné učilištia kedysi v minulosti. Prvá chyba vážna sa urobila v čase, keď sa robila privatizácia, lebo privatizéri mali byť zaviazaní udržať a pokračovať v štúdiu, pretože istá generácia sa jednoducho minula, a ten problém tu teraz je. Len keby ste vy ako minister školstva bol býval zaviedol duálne vzdelávanie, my sme dneska o tri kilometre ďalej.

  Prepáčte, že si skúsim tú poznámku dovoliť.

 • Ďakujem. Ďalšia v rozprave vystúpi pani poslankyňa Gaborčáková, nech sa páči.

 • Reakcie z pléna.

 • Pán minister mal reakciu, tým pádom naňho nemôžte reagovať faktickými poznámkami.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Gaborčáková.

 • Ďakujem za slovo. Kolegovia, kolegyne, pán minister, ja by som si dovolila tiež povedať pár poznámok práve k predkladanému návrhu zákona. Možno začnem a nadviažem práve na to duálne vzdelávanie.

  Počas pripomienkovania práve Republiková únia zamestnávateľov žiadala možno príspevok aj pre samotného zamestnávateľa, čo sa týka absolventskej praxe. Odpoveď ministerstva bolo, že teda nevidia dôvod k tomu, aby takýto príspevok poskytli. Ja mám za to, naozaj naši študenti, či už stredoškoláci, alebo vysokoškoláci, nie sú pripravení pre výkon práce u konkrétneho zamestnávateľa, a preto si myslím, že by bolo naozaj na zváženie, pokiaľ nám dôjdu ľudia kvalitní z duálneho vzdelávania, aby sme práve cez tú absolventskú prax motivovali zamestnávateľov, aby sa naozaj venovali tým evidovaným nezamestnaným, ktorí prídu. Ja to mám z vlastnej skúsenosti. Ak prídu do Domu sv. Anny sociálni pracovníci, s každým jedným je potrebné trošku dlhšie pracovať a bolo by vhodné, aby mali jedného supervízora. To znamená, jedného sociálneho pracovníka v rámci zariadenia, ktorý by mal naozaj na starosti takú supervíziu tej sociálnej práce, aby sprevádzal tých absolventov, ktorí si vykonávajú prax, teda v konkrétnom u zamestnávateľa alebo teda v našom prípade v zariadení, a jednotne viedol tým ľuďom, aby nadobudli také zručnosti, ktoré môžeme neskôr použiť na trhu práce, či už v inom zariadení, alebo pri poskytovaní sociálnych služieb ako takých.

  Čiže ja by som ten paušálny príspevok pre toho zamestnávateľa dala, a aby mohol jedného človeka v rámci svojej, svojej prevádzky alebo teda zariadenia nastaviť tak, aby tých absolventov praxe naozaj zaúčal jeden človek, bolo to kvalitné a zodpovedá sa vlastne nadriadenému, ktorý žiada o takýto príspevok z úradu práce. Pokiaľ naozaj budeme sa hádať, kto je na vine s duálnym vzdelávaním, je potrebné povedať, že tí ľudia naozaj majú málo praxe a školy nám plodia ľudí, ktorí nie sú, nie sú ad hoc pripravení vykonávať odbornú činnosť, za ktorú teda sú platení u konkrétneho zamestnávateľa. To je jedna, jeden môj postreh.

  Druhý môj postreh je z tých chránených dielní. Ja som už hovorila vlastne o tom, že systém, ktorý je nastavený teraz v chránených dielňach, v podstate dáva do pozadia ľudí, ktorí majú zníženú pracovnú schopnosť nad 70 %. To znamená, že reálne nám tí ľudia ostávajú doma. Vždy očakávajú od štátu, že nejakým spôsobom príde iná dávka, lebo kvalita ich života sa znižuje, potrebujú aj lieky, lebo sú to ľudia, ktorí sú chronicky chorí. Ja naozaj chcem apelovať na to, aby sme, pokiaľ ich nechceme riešiť v rámci chránených dielní alebo možno v rámci inej formy zamestnávania, napríklad inkluzívneho zamestnávania, sme ich nastavili tak, aby neboli odkázaní na naše dávky, ale aby si vlastne ten príjem, ktorý potrebujú napríklad aj na tú chronickú chorobu, dokázali zarobiť práve formou inkluzívneho zamestnávania, pokiaľ to nechceme robiť v chránených dielňach. V opačnom prípade, si myslím, že práve tie chránené dielne nám vytlačia ľudí nad 70 % a tí sa nám opätovne budú dostávať do rôznych dávok a do sociálnej siete, čiže... A nehovoriac o tom, že ten zdravotný stav potom ide dole. To je taká druhá pripomienka.

  A tretia, ktorú, naozaj nie som presvedčená o tom, že, že teda dlhodobá nezamestnanosť je správne nastavená v našom štáte, a poviem aj prečo. Politika zamestnanosti na Slovensku potrebuje naozaj prioritne riešiť dlhodobú nezamestnanosť. Samozrejme, nie je to problém len Slovenska, ale nám sa to nejako naakumulovalo a potrebujeme vymyslieť alebo zaviesť nový systém, ako tú dlhodobú nezamestnanosť znížiť, resp. minimalizovať na, na malé percento. Principiálne chcem povedať, že zákon, ktorý nám predkladáte, nerieši dlhodobo zamestnanosť, a to poviem prečo. Pretože on sa, on sa viaže práve k tomu, že máme dostatok voľných pracovných miest. Dlhodobo nezamestnaní ľudia sú častokrát ľudia, ktorí nedokážu práve obsadiť tie miesta, ktoré sú aj voľné, nielen preto, že možno z nášho pohľadu sa vidí, že ide o relatívne manuálnu prácu, a to by vedeli nejakým spôsobom uskutočniť, ale nejde to. Proste to máte ako s mentálne postihnutým. Musí ísť určitý stupeň. Musí sa to zaradiť a identifikovať po nejakých fázach.

  Podľa mňa čo je kľúčové práve v tom, a to som možno aj čakala, že urobíte práve jedným z prvých krokov, lebo potrebujeme vyriešiť dlhodobú nezamestnanosť, je naozaj urobiť identifikáciu tých dlhodobo nezamestnaných, ako keby sociálnu diagnostiku, koho tam máme, a podľa toho by som nastavovala nástroje pomoci, lebo ak ich zoberieme len podľa toho, že ako dlho sú na úrade práce, stratia sa nám aj ľudia, ktorí majú nízky intelekt, možno nejaké, nejaké psychické problémy, alebo sú to ľudia, ktorí majú nízku úroveň vzdelania. To je tak rôznorodá škála, že na každého musíte nastaviť iný meter. Čiže dôležité je, aby sme si zadefinovali identifikáciu tej cieľovej skupiny dlhodobo nezamestnaných.

  Druhá vec je, nastavili...

 • Reakcia ministra a reakcie z pléna.

 • Pán minister, je to váš názor, ja hovorím svoj názor. Pokiaľ sa naozaj nenaučíme identifikovať, koho máme ako dlhodobo nezamestnaného, a nové metódy práce diagnostiky tých ľudí, aby sme vedeli zaradiť, čo pre koho ako, nie ako to bolo doteraz, len trošku zmeníme v zákone a povieme úradníkom, že to je tak. My ich musíme naučiť, ako, ako majú diagnostikovať toho konkrétneho klienta, aby vedel, aby sa vedel naozaj nastaviť ten plán.

  Ďalej sú to programy zamerané na riešenie dlhodobej nezamestnanosti. A osobne si myslím, že práve dlhodobo nezamestnaní vzhľadom k tomu, že, že naozaj to hodnotíme, len aké máme voľné pracovné miesta, akých ľudí tam máme, a nejdeme úplne do, dopodrobna, koho máme na, na, v evidencii dlhodobo nezamestnaných, tak sa nám stráca vlastne aj význam ich rekvalifikovať, pretože niektorí ľudia ani po, po rekvalifikáciách, ktoré sú klasické ako pre zdravý intelekt alebo pre ľudí, ktorí nemajú nejaké iné obtiaže, sú spravidla naozaj tie, ktoré nás nasmerujú na to voľné pracovné miesto. Ale sú ľudia, ktorým nepomôžu rekvalifikácie, a tam je dôležité to rozdeliť do takých troch stupňov.

  Prvý stupeň by bola pracovná rehabitácia, resp. môžme, môžme u tých absolventov hovoriť o tej absolventskej praxe, že tam by bola tá rehabitácia, ale u ľudí, ktorí majú naozaj problémy intelektuálnej úrovne alebo sú duševne na nižšej úrovni, tam je potrebné po prvé, aby absolvovali stupeň pracovnej rehabitácie, aby tie, tie návyky dostali, a presunúť ich vlastne na inkluzívne služby a zároveň vytvoriť systém inkluzívneho zamestnávania na Slovensku.

  Ja som z východného Slovenska a pre mňa sú čísla v Prešovskom kraji, kde z počtu 64-tisíc ľudí, ktorí sú nezamestnaní, tvorí až 56 % dlhodobo nezamestnaných. To máme viac ako polovica z ľudí... To znamená, naozaj musíme ísť cielene po tom, koho tam máme, musíme sa naučiť diagnostikovať tých ľudí a nastaviť tie programy a procesy v rámci inkluzívnych služieb tak, aby naozaj boli úspešné, a o pár rokov sme nemali len umelo, umelo možno vytvárané pracovné miesta alebo možnosti cez eurofondy, a keď skončia eurofondy, tak sa nebudeme vedieť ďalej pohnúť.

  Ja toľko k tomu a ja verím, že nebudeme sa urážať, ale budeme bojovať s tým, čo máme pred sebou, a pred sebou máme, bohužiaľ, dlhodobo dlhodobú nezamestnanosť, ktorú sem-tam dáme tam, sem-tam dáme tam, ale v podstate je, že sa nám len presúva do iných šuflíkov.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem. S faktickými poznámkami nikto. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Traja poslanci. Ukončujem možnosť prihlásenia sa.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Verešová.

 • Ďakujem za slovo. Ja budem krátko hovoriť, nakoľko sa mi podarilo neprihlásiť sa do faktickej poznámky ku pani poslankyni Silvie Shahzad, ktorá predstavovala ten náš pozmeňujúci návrh skrátiť lehotu schvaľovania príspevku na poskytovanie prevádzkových nákladov na refundáciu zo 60 dní na 30 dní.

  Chcem len toľko povedať, pán minister, vy máte v dôvodovej správe napísané, že cieľom je aj zefektívniť a zrýchliť procesy schvaľovania žiadostí na príspevky. Možnože ste nemysleli práve túto refundáciu, ale je to tiež príspevok, je to schválenie žiadosti o refundáciu prevádzkových nákladov. Ja som si to teda takto spojila takisto. Takže ak je to pravdou a naozaj vám ide aj o zrýchľovanie takýchto, tejto administratívnej časti, tak vás chcem k tomu tak aj veľmi pekne poprosiť, aby sa, aby sa, aby to bolo možné, pretože vy ste vlastne potvrdili tú lehotu, tak ako bola, vaším návrhom 60 dní, a my by sme vás chceli naozaj požiadať práve aj pre, kvôli zdravotne znevýhodneným a kvôli zamestnávateľom, ktorí sa opovážia vlastne vôbec, majú odvahu, majú odvahu zriadiť chránené pracoviská tak, aby, aby mali uľahčené, aby sa im naozaj uľahčilo prevádzkovanie týchto chránených pracovísk, lebo ja vidím skôr ako odvahu týchto zamestnávateľov, ktorí, ktorí berú na pracovné miesta invalidov. Keď by sa toto stalo, že by ste ukázali túto vôľu, pretože chránené pracoviská sú naozaj ohrozené, päť mesiacov nedostanú refundáciu finančných prostriedkov na prevádzkové náklady, tak ak by ste nám ukázali, naozaj ukázali túto vôľu, tak by ste vlastne aj dokázali to, že, že vám ide o, o naozaj o aktívne opatrenia, že vám naozaj záleží na všetkých tých ohrozených a znevýhodnených ľudí na trhu práce. Pretože tuná naozaj nejde o vylepšovanie štatistiky, lebo dokonca niektorí invalidi sú ani nie registrovaní na úrade práce, tak to je práve to, že by ste dokázali, že vám ide, ide o všetkých znevýhodnených na trhu práce, a preto uľahčíte administratívu a možnosť rýchlejšieho prísunu finančných prostriedkov za predchádzajúce kvartály na, na chránené dielne. Toľko som chcela.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. S faktickými poznámkami nikto.

  Keďže máme 18.57 hod., asi, pán poslanec Mihál, asi budete chcieť viacej

  rozprávať, takže dovolím si prerušiť schôdzu. A chcem vás informovať o tom, že vzhľadom na ukončenie funkčného obdobia verejnej ochrankyne práv pani Dubovcová zajtra o 9.00 hod. podľa schváleného programu prednesie svoju správu za rok 2016 a potom budeme pokračovať v tomto bode programu.

  Prajem pekný večer. Vidíme sa zajtra o 9.00 hod.

 • Prerušenie rokovania o 18.57 hodine.