• Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram deviaty rokovací deň 12. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Na dnešnom rokovacom dni o ospravedlnenie požiadali poslanci Katarína Cséfalvayová, Branislav Gröhling, Juraj Kolesár, Eva Smolíková.

  Pokračujeme v prerušenom rokovaní v prvom čítaní o bodoch 72 až 74 programu, je to návrh poslancov Beblavého a Macháčkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave (tlač 394), návrh poslancov Beblavého a Macháčkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa cestný zákon (tlač 395), tretím bodom je návrh Beblavého a Macháčkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach (tlač 405).

  V piatok minulý týždeň bola všeobecná zlúčená rozprava k týmto bodom programu vyhlásená za skončenú.

  Teraz som sa chcel opýtať pána poslanca Beblavého, či chce zaujať stanovisko k rozprave, ale z navrhovateľov ho tu nevidím. Vyhlasujem päťminútovú prestávku.

 • Krátka prestávka.

 • Po prestávke.

 • Takže chcem sa opýtať, či chce k rozprave zaujať stanovisko navrhovateľ.

  (Pokračovanie rokovania zlúčenou rozpravou o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Beblavého a Kataríny Macháčkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (tlač 394), o

  návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Beblavého a Kataríny Macháčkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 395) a o

  návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Beblavého a Kataríny Macháčkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov (tlač 405).)

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo. Dovoľte mi len zaujať stručné stanovisko aj z úcty ku kolegom, ktorí v rozprave viacej ešte v piatok vystúpili a, samozrejme, zaslúžia si reakciu. Tú reakciu by som rozdelil na niekoľko bodov.

  Ten hlavný asi je otázka, ktorú položil pán kolega aj spravodajca týchto zákonov, pán Ivan, a to je to, že či právomoci alebo kompetencie prerozdeľovať, keď niektoré je možné alebo aj vhodné rušiť, ak som teda správne pochopil, by som povedal, tú kľúčovú otázku. Myslím, že je to veľmi správna otázka a určite, a dneska to dokonca už nie je úplne otázka ideológie, lebo možnosť deregulácie a uvedomenie si toho, že moderné štáty majú problém s tým, že mnohé oblasti aj historicky sú preregulované alebo tie regulácie sú nekvalitné a že rovnako ako zvyšovať alebo regulovať, treba aj deregulovať, je dnes globálny trend. Koniec koncov aj Európska komisia alebo aj napríklad nový americký prezident, ktorí sú naozaj na opačných koncoch asi ideologického poľa, sa spoločne snažia presadiť zásadu, že na každé dve nové regulácie, teda na každú novú reguláciu dve aspoň zrušiť. To znamená, že tento prístup je podľa mňa veľmi dobrý.

  Za seba by som však povedal, že samotná otázka zrušenia VÚC, ako vidíme aj v tomto parlamente, je veľmi komplexná aj politicky, aj technicky, a tým pádom ešte do nej v tom návrhu riešiť aj otázku vnútorných zmien, teda nielen prerozdelenie kompetencií, ale ich zmien, sa nám zdalo aj možno nad naše sily odborné, ale najmä nad naše politické sily, lebo v tej chvíli by tá debata mala už niekoľko dní, nielen že či zrušiť VÚC, nielen ako rozdeliť kompetencie, ale ešte aj ktoré zrušiť, ktoré pridať, možno ako ich nanovo zadefinovať.

  Pretože tie otázky, samozrejme, nie sú len v doprave, úplne rovnaká otázka by mohla vzniknúť v školstve. Bol tu kolega Gröhling, ktorý sa venuje školstvu, v piatok a sledoval tú debatu a debatovali sme o tom, že mnohé tie kompetencie, ako sú dnes zadefinované v odbornom školstve, by bolo dobré tiež prekopať, keby bola šanca, len toto nie je ten zákon. Napriek tomu chcem povedať, že ak by tento zákon prešiel do druhého čítania, tak, samozrejme, tam je možné hovoriť aj o vecných zmenách, teda nielen o tom, ako prerozdeliť kompetencie, ale aj ktoré prípadne zrušiť alebo zmeniť. Napriek tomu ten filozofický prístup, že prerozdeľme to existujúce a potom diskutujme o tom, čo z toho zmeniť, sa nám zdal vhodnejší.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Pýtam sa, či chce stanovisko zaujať spravodajca. Nie je tomu tak. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Pokračujeme v rokovaní o bodoch 75 až 83 programu, ku ktorým bude zlúčená rozprava, je to prvé čítanie o návrhu poslanca Miroslava Beblavého a Kataríny Macháčkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona je uverejnený ako tlač 384. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 401.

  Dávam slovo poslancovi Miroslavovi Beblavému, aby návrh zákona uviedol.

  (Rokovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Beblavého a Kataríny Macháčkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 384).)

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Tento zákon rieši otázku prechodu kompetencií vlastne sociálnych služieb tak, ako už vyplýva z jeho názvu, a podstate v súlade s tou diskusiou, ktorá už doteraz prebehla, navrhuje, aby sociálne služby prešli primárne na obce, ako ich zodpovedná sociálna pomoc ... (pozn. red.: rýchlo vyslovené) s tým, že v situáciách najmä, kde ide o zariadenia nad, by som povedal, nadokresného významu alebo kde sú umiestnené v obciach, ktoré na to nie sú kapacitne ani žiadnym spôsobom vybavené, aby ich riadili, je možné, taký prenos aj na štát, to by však malo byť v podstate výnimočné riešenie.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem.

  Dávam slovo spravodajkyni, ktorú určil navrhnutý gestorský výbor pre sociálne veci, poslankyni Soni Gaborčákovej.

 • Dobrý deň. Pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre sociálne veci za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 384. V menovanom súvise si dovoľujem predložiť informáciu k tomuto návrhu zákona.

  Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku aj legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 401 z 16. januára 2017 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 17. marca a v gestorskom výbore do 20. marca 2017.

  Pán predsedajúci, ďakujem, skončila som.

 • Ďakujem. Nasleduje prvé čítaní o

  návrhu poslancov Miroslava Beblavého a Kataríny Macháčkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona má parlamentnú tlač 386. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 403.

  Dávam slovo poslancovi Miroslavovi Beblavému, aby návrh zákona uviedol.

 • Ďakujem pekne. Toto je druhý zákon z toho posledného balíka. Tento zákon je naozaj veľmi technický, pretože VÚC v oblasti civilnej ochrany nezohráva ani dnes významnejšiu úlohu, ale sú v tom zákone predsa len uvedené, majú svoje postavenia, aj keď drobné, takže je potrebné v súvislosti s návrhom na ich zrušenie upraviť aj túto zmenu. Ďakujem.

 • Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre obranu a bezpečnosť, poslancovi Jozefovi Bučekovi.

 • Vážený pán predsedajúci, páni poslanci, panie poslankyne, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre obranu a bezpečnosť za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 386). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.

  Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 17. marca 2017 a v gestorskom výbore do 20. marca 2017.

  Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.

 • Keďže rozprava bude zlúčená, takže ju otvorím, až keď sa uvedú všetky zákony.

  Čiže teraz bude nasledovať prvé čítanie

  návrhu poslancov Miroslava Beblavého a Kataríny Macháčkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavený zákon) v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona je pod tlačou 388. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 405.

  Dávam slovo poslancovi Miroslavovi Beblavému, aby návrh zákona uviedol.

 • Ďakujem pekne. Tento zákon tiež je súčasťou toho posledného balíka, kde sú zákony, ktoré nepatria do nejakej väčšej skupiny a zároveň teda je nevyhnuté v nich riešiť zánik VÚC. Tento zákon rieši primárne otázku územného plánovania, potom je tam ešte ďalšie o regionálnom rozvoji a rieši teda prechod právomocí VÚC v tejto oblasti.

 • Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, poslancovi Vladimírovi Slobodovi.

 • Ďakujem. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením č. 72 z 31. januára 2017 určil za spravodajcu k návrhu zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), tlač 388. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.

  Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.

  Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím (pozn. red.: "predsedu") Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 17. marca 2017 a gestorský výbor do 20. marca 2017.

  Pán predseda, otvorte, prosím, po uvedení všetkých zákonov všeobecnú zlúčenú rozpravu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Pokračujeme prvým čítaní o

  návrhu poslancov Miroslava Beblavého a Kataríny Macháčkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z.

  Návrh zákona má tlač 389. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 406.

  Dávam slovo poslancovi Miroslavovi Beblavému, aby návrh zákona uviedol.

 • Ďakujem pekne. Toto je tiež zákon, ktorý rieši skôr technické otázky, keďže v súvislosti so zánikom VÚC je potrebné vyriešiť aj otázku kompetencie v športe, keďže pomerne teda ten zákon o športe obsahuje aj menšie kompetencie VÚC.

  Ja len možno dodám na úvod ešte k tej diskusii, ktorú sme mali s pánom poslancom Ivanom, že toto je príklad toho, kde, naopak, viacerí odborníci si myslia, že ak by sme VÚC-ky teda zrušili a preniesli tie kompetencie na samosprávu, tak by bolo vhodné ich možno zadefinovať nanovo a dokonca to urobiť možno aj širšie, pretože toto je, by som povedal, definične skôr lokálna kompetencia, nie regionálna vo väčšine prípadov a že ten dnešný zákon by v tomto prípade bolo možné opraviť. Napriek tomu my sme tieto názory, ktoré sme teda aj v diskusiách zistili, keď sme pripravovali túto legislatívu, opäť nechceli premietať, lebo sa nám zdá, že je to buď niečo do druhého čítania, ak bola politická vôľa to celkovo schváliť, alebo teda niečo na ďalší postup.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, poslancovi Ľudovítovi Gogovi.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 389). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.

  Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 17. marca 2017 a gestorský výbor do 20. marca 2017.

  Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.

 • Nasleduje prvé čítanie o

  návrhu poslancov Miroslava Beblavého a Kataríny Macháčkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 125/2016 Z. z.

  Návrh zákona je uverejnený ako tlač 390. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 407.

  Dávam slovo poslancovi Miroslavovi Beblavému, aby návrh zákona uviedol.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, toto je zaujímavý typ novely v tom, že hoci na jednej strane pomerne rieši pomerne rozsiahlu časť uvedeného zákona, keďže musí vypustiť vlastne všetky veci súvisiace s voľbami do vyšších územných celkov, na druhej strane je to zákon absolútne technický, pretože on len rieši to, že keď už voľby do VÚC nebudú, keby sa zrušili VÚC, aby teda to bolo v zákone vyčistené. Takže hoci z tohto zákona, ktorý prerokúvame, by zmizla pomerne jeho významná časť, zákon je vo svojej podstate len veľmi technický a rieši teda dopad samotného zrušenia teda aj na tento zákon. Ďakujem.

 • Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, poslancovi Vladimírovi Slobodovi.

 • Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením č. 69 z 31. januára 2017 určil za spravodajcu k návrhu zákona o volebnej kampani, politických stranách a politických hnutiach (tlač 390).

  V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.

  Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.

  Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 17. marca 2017 a gestorský výbor do 20. marca 2017.

  Pán predsedajúci, otvorte, prosím, po uvedení všetkých zákonov zlúčenú všeobecnú rozpravu.

 • Pristúpme k prvému čítaniu o

  návrhu poslancov Miroslava Beblavého a Kataríny Macháčkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona má parlamentnú tlač 393. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 410.

  Dávam slovo poslancovi Miroslavovi Beblavému, aby návrh zákona uviedol.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Takže ide o ďalší z tohto posledného balíka zákonov, ktoré sme zlúčili, keďže sú z rôznych oblastí, aj z oblasti politickej, eurofondovej, regionálnej a plus aj ďalšie, ako bol napríklad šport. Tento zákon konkrétne rieši dopady zrušenia VÚC na organizáciu, alebo teda plánovanie verejnej politiky v oblasti regionálneho rozvoja a presúva ju teda na iné články verejnej správy. Ďakujem veľmi pekne.

 • Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, poslancovi Vladimírovi Slobodovi.

 • Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením č. 71 z 31. januára 2017 určil za spravodajcu k návrhu zákona o podpore regionálneho rozvoja (tlač 393). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.

  Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 17. marca 2017 a gestorský výbor do 20. marca 2017.

  Pán predsedajúci, otvorte, prosím, po uvedení všetkých zákonov zlúčenú všeobecnú rozpravu.

 • Budeme pokračovať prvým čítaním o

  návrhu poslancov Miroslava Beblavého a Kataríny Macháčkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona je pod tlačou 399. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 416.

  Dávam slovo poslancovi Miroslavovi Beblavému, aby návrh zákona uviedol.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, opäť už jeden z posledných zákonov tohto posledného balíka o zrušení VÚC. Tento rieši, samozrejme, tému významnú, sú to štrukturálne fondy a VÚC majú svoju úlohu, aj keď, ako sme aj v debate konštatovali niekoľko bodov dozadu, vzhľadom na nízku mieru decentralizácie štrukturálnych fondov na Slovensku ten dopad zrušenia VÚC na štrukturálne fondy by bol pomerne obmedzený a pomerne ľahko riešiteľný na rozdiel od niektorých iných krajín, napríklad sme hovorili o Poľsku, kde by nebolo asi pravdepodobné ani možné zrušiť VÚC uprostred programovacieho obdobia, taká dôležitá je ich úloha na čerpanie štrukturálnych fondov. Na Slovensku to ten prípad nie je, takže zrušenie VÚC by žiadnu vážnejšiu ďalšiu katastrofu v tej katastrofe, ktorou je čerpanie európskych štrukturálnych fondov na Slovensku, už nespôsobilo. Ďakujem veľmi pekne.

 • Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre financie a rozpočet, poslancovi Eugenovi Jurzycovi.

 • Ďakujem pekne. Už som sa nemohol dočkať. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.

  Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.

  Na tomto mieste by som chcel povedať, že predkladatelia urobili kus kvalitnej práce a nech už akokoľvek dopadne hlasovanie, podľa môjho názoru tieto materiály sa ešte stanú súčasťou a možno aj podkladom, kvalitným, budúcich diskusií o reštrukturalizácii verejnej správy.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady, za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 17. marca 2017 a gestorský výbor do 20. marca 2017.

  Nech sa páči, pán predsedajúci, pokračujte v programe.

 • Ďalším bodom je prvé čítanie o

  návrhu poslancov Miroslava Beblavého a Kataríny Macháčkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona má tlač 404. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 421.

  Dávam slovo poslancovi Miroslavovi Beblavému, aby návrh zákona uviedol.

 • Ďakujem pekne. Toto je predposledný návrh z toho balíka 28 zákonov a spolu aj s tým posledným, ktorý teda uvediem o chvíľočku, sa venuje dopadom zrušenia VÚC na zákony regulujúce politickú súťaž. Opäť ten dopad nie je nejaký významný v tom zmysle, že len teda, s prepáčením, vypúšťa VÚC z tejto témy, ale nejaké ďalšie druhostupňo... alebo treťostupňové dopady už, samozrejme, nemá, takže rieši len technické záležitosti. Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, poslancovi Vladimírovi Slobodovi.

 • Ďakujem. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením č. 68 z 31. januára 2017 určil za spravodajcu k návrhu zákona o politických stranách a politických hnutiach (tlač 404). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.

  Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 17. marca 2017 a gestorský výbor do 20. marca 2017.

  Pán predsedajúci, otvorte, prosím, po uvedení všetkých zákonov zlúčenú všeobecnú rozpravu.

 • Takže pristúpime k prvému čítaniu

  návrhu poslancov Miroslava Beblavého a Kataríny Macháčkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona je uverejnený ako tlač 406. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 423.

  Dávam slovo poslancovi Miroslavovi Beblavému, aby návrh zákona uviedol.

 • Ďakujem pekne. Je to návrh zákona, ktorý rieši opäť podmienky politickej súťaže, opäť, tak ako predchádzajúci bod, je to veľmi technický bod, to znamená, že k nemu samotnému asi nie je toho veľa čo dodať. Takže tým pádom ja sa asi obsiahlejšie vyjadrím aj k celej debate v záverečnej rozprave, keďže je to aj posledný bod tohto balíka. Ďakujem.

 • Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, poslancovi Vladimírovi Slobodovi.

 • Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením č. 70 z 31. januára 2017 určil za spravodajcu k návrhu zákona o podmienkach výkonu volebného práva (tlač 406). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.

  Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali:Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 17. marca 2017 a gestorský výbor do 20. marca 2017.

  Pán predsedajúci, otvorte, prosím, po uvedení tohto zákona zlúčenú všeobecnú rozpravu.

 • Ďakujem. Takže týmto sme vyčerpali celý blok zákonov.

  Otváram všeobecnú rozpravu k týmto bodom programu. Do rozpravy som dostal jednu písomnú prihlášku, pán poslanec Dostál.

  Takže nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predkladateľ, vážení páni podpredsedovia Národnej rady, kolegyne, kolegovia, keďže ide o posledný balík z návrhov, ktorými sa má zabezpečiť zámer zrušiť vyššie územné celky, dovolím si aj ja zhrnúť a mať tri posledné poznámky k tejto téme.

  Prvá. Včera, resp. minulý týždeň som sa snažil reagovať na argumenty, ktoré pán poslanec Beblavý uvádzal v prospech zrušenia vyšších územných celkov, a snažil som sa predostrieť svoj pohľad, ktorý je opačný, resp. ktorý tie návrhy alebo tie dôvody nepovažuje za dostatočné.

  Teraz som mal v úmysle prezentovať štyri dôvody, ako túto tému vidí Občianska konzervatívna strana a prečo ten návrh nepovažujeme za dobrý. Keďže sa tu však nenachádza pán poslanec Číž, ktorého by táto téma určite zaujala, tak miesto toho, aby som ich tu prezentoval, tak iba všetkým odporúčam, že ich nájdu na webovej stránke Občianskej konzervatívnej strany www.oks.sk, verím, že tam sa s nimi bude môcť oboznámiť aj pán poslanec Číž, ak bude mať potrebu reagovať, tak nájde si vhodnú príležitosť, aby na to zareagoval.

  Druhá poznámka sa týka debaty, ktorú sme mali o tom, či volebný program SIET-e obsahoval alebo neobsahoval návrh alebo úvahu o zrušení vyšších územných celkov, tak tam okrem tej zmienky o možnom zrušení bratislavského alebo zlúčení Bratislavského samosprávneho kraja a mesta Bratislava v samotnom texte sa nič nenachádza, ale predsa len sa nám podarilo nájsť vyjadrenie jedného z predstaviteľov SIET-e, kde sa hovorí o možnosti zrušenia VÚC. To vyjadrenie zo 4. apríla 2015, a nie je to vyjadrenie kolegu Beblavého, ktorý vtedy bol podpredsedom SIET-e, je to vyjadrenie pána podpredsedu Národnej rady Hrnčiara, ktorý bol tiež vtedy podpredsedom SIET-e. A dovolím si ho zacitovať: „Myslíme si, že samosprávne kraje v súčasnej podobe neplnia svoj účel a že po roku 2016 bude potrebná zmena. Počet volebných obvodov by mal byť v súlade s touto novou úpravou. Pre SIEŤ je úplne otvorenou možnosťou aj zrušenie VÚC a ich nahradenie modelom 3 + 2, čiže dve štatutárne mestá Bratislava a Košice plus tri kraje.“ Priblížil Hrnčiar, citujem agentúrnu správu. Takže neviem, či to bolo myslené iba v kontexte volebného zákona, alebo to bolo myslené aj ako zmena územného členenia, v každom prípade nemám z toho dojem, že tam išlo o úplné zrušenie VÚC bez náhrady, ale skôr o zmenu územného členenia. Niečo na ten spôsob, ako kedysi - alebo neviem či ešte stále - uvažovala Slovenská národná strana.

  Posledná, tretia poznámka, a opäť budem možno aj trochu osobný, ako som bol na začiatku toho prvého vystúpenia. Viacerí kolegovia, keď sa vyjadrovali k tomu návrhu, tak oceňovali prístup kolegu Beblavého a kolegyne Macháčkovej k tejto téme, tak aj ja by som chcel niečo oceniť, aby som skončil pozitívne. A viacerí tu upozornili na to, že je za tým veľké množstvo roboty, že pripraviť 28 návrhov zákonov, nie je to bežné z hľadiska aktivity nezaradeného opozičného poslanca, že je za tým výkon. Nebudem sa teda po nich opakovať a oceňovať túto prácu, ktorá za tým nepochybne je a ktorú nechcem spochybňovať z hľadiska formy alebo z hľadiska úsilia, ktorá za tým je, ale nad rámec toho by som chcel zvlášť zdôrazniť a oceniť schopnosť kolegu Beblavého uchopiť tému vyšších územných celkov originálnym a zaujímavým spôsobom a nielen teraz, keď ešte pred tým, ako sa začala volebná kampaň, vniesol do toho otázku, či zrušiť, alebo nezrušiť VÚC. Podobným spôsobom, a veľmi dobre sa na to pamätám, to bolo pred štyrmi rokmi, keď ešte zrejme nepovažoval fungovanie VÚC za toľko pokazené a zbytočné, že by ich navrhoval zrušiť, ale vtedy bol ešte poslancom za SDKÚ - DS a spolu s pani, tiež vtedy poslankyňou, Luciou Žitňanskou vytvorili iniciatívu "Tvoríme Slovensko". A táto iniciatíva, neviem presne, ale zhruba v takomto čase asi rok pred voľbami do VÚC tiež prišla s jedným zaujímavým materiálom, ktorý bol na tému, ako by opozícia mohla vyhrať voľby do VÚC. Ten materiál bol veľmi zaujímavý a podnetný, škoda len, že opozícia sa ním neriadila a voľby do VÚC nevyhrala.

  Ale keď som povedal, že budem osobný, tak teraz budem osobný, ja som sa s tým materiálom riadil, inšpiroval som sa ním vo svojej volebnej kampani a naozaj fungoval a možno aj vďake tej stratégii, ktorú som si nastavil vďaka inšpirácii od Mira Beblavého, sa mi podarilo obhájiť mandát poslanca samosprávneho kraja a vyhrať voľby vo svojom volebnom obvode. Takže ak som sa ti ešte nepoďakoval, tak ďakujem, Miro, je to asi aj tvoja zásluha.

  A úplne záverom chcem povedať, že obdobie Ficovho vládnutia je späté s populistickou politikou a odmietaním reforiem a som presvedčený, že bude mať pre Slovensko ťaživé následky. Pre budúcnosť by preto podľa názoru Občianskej konzervatívnej strany bolo lepšie, keby reformné a demokratické sily nesúťažili spolu v predkladaní populistických návrhov, ale poctivo pripravovali našu krajinu na rýchlo sa meniacu realitu vo svete a som presvedčený, že tam si budeme mať čo povedať aj s pánom poslancom Beblavým a jeho kolegyňami a že nás čaká ešte veľa, veľa práce.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem. Končím možnosť nahlásiť sa s faktickými poznámkami. Na vystúpenie pána poslanca sú dve faktické poznámky.

  Nech sa páči, pán poslanec Poliačik.

 • Ďakujem veľmi pekne. No, ja si myslím, že je naozaj namieste po ukončení tohto veľkého balíka povedať, že minimálne na úrovni pripravenia materiálu do šuflíka je to výborný počin, čo sme tu zažili za posledný deň a pol, pretože ak by jedného dňa bola politická vôľa na to, aby sa kraje, teda VÚC-ky zrušili, tak nebude potrebné všetko písať od nuly, ale stačí vytiahnuť Beblavého, Machačkovej zákony zo šuflíka a môže sa na tom balíku okamžite začať pracovať.

  Jedna vec, ktorú obdivujem na tomto projekte, je, že to nie je práca, ktorú by vypracoval nejaký think tank a iba pichol nejakému poslancovi do ruky, že samotní predkladatelia majú zjavne celkom konzistentný prehľad o tom, ako ten balíček vo vnútri funguje, aké sú prepojenia jednotlivých legislatívnych krokov, ktoré kompetencie by išli kam a aký by to malo celkový efekt na slovenskú spoločnosť. Preto oceňujem, že si predkladatelia dali tento, tú prácu. Oceňuje diskusiu, ktorá k týmto návrhom vznikla, myslím si, že všetci, ktorí sme jej venovali aspoň trochu pozornosti, dnes už budeme mať vďaka tejto diskusii oveľa jasnejší, jasnejšiu predstavu o tom, ako by vyzeral post VÚC-kový svet na Slovensku a aj teda, ak by niektorý z týchto zákonov neprešiel, tak toto beriem ako...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem. Plne súhlasím s Ondrom, aj keď tým, že sa aj ako člen výboru pre verejnú správu venujem tejto téme, zároveň sa tomu venujem aj mimo, práve preto som v tomto výbore, hlavne téme znižovania úrovní verejnej správy, nie som si istý, že či debata vlastne, ktorá prebehne v nasledujúcom období, ak teda to odhlasujeme, len v parlamentných výboroch, bude tak k komplexnej téme, bude dostatočná, máme síce na to mesiac, ale myslím si, že správnejšie by bolo otvoriť oveľa širšiu diskusiu, keďže ide o komplex viacerých drobných tém, ktoré sú, všetky súvisia s vyššími územnými celkami. Považoval by som za správne ich naozaj zapojiť do jednotlivých detailov, nuáns vlastne v tých zákonoch, v tých novelách už konkrétnych ľudí a až na základe nich vlastne dotvoriť tie zákony. Otázka znie, že či by takýto čas bol dostatočný, ale pevne verím, že páni predkladatelia, resp. pani predkladateľka a pán predkladateľ možno už túto debatu absolvovali predtým. Naozaj tu zatiaľ ešte vlastne nebolo povedané, kto to vlastne všetko dotváral okrem nich, ale na základe toho, čo predložili, je jasné, že to je naozaj veľmi široký odborný balík zákonov, čo naozaj len vítam, akurát naozaj si myslím, že tá diskusia možno by mala byť ešte o kúsok dlhšia.

  Ďakujem.

 • Reakcia na faktické poznámky - pán poslanec Dostál.

 • Ďakujem kolegom za reakcie a myslím si, že po dnešnom hlasovaní bude ešte dostatočne veľký priestor na debatu, čo ďalej s vyššími územnými celkami, ako ich usporiadať, zrušiť alebo nezrušiť, čiže nedostatok času je to posledné, čoho by som sa obával.

 • Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Končím možnosť nahlásiť sa do rozpravy ústne.

  Nech sa páči, pán poslanec Klus.

 • Ďakujem veľmi pekne za slovo. Príjemné, dobré ráno všetkým prajem. Využijem túto príležitosť na to, aby sme možno otvorili ďalšiu Pandorinu skrinku, ktorá si zaslúži byť otvorená možno v súvislosti práve s touto témou, a to je otázka, čo po prípadnom zrušení vyšších územných celkov. My sme sa, samozrejme, viackrát touto témou zaoberali aj na akademickej pôde, samozrejme, aj v politických diskusiách a je zrejmé, že nastál najvyšší čas, aby sme sa spoločne so ZMOS-om a, samozrejme, vládou Slovenskej republiky a vecne príslušným ministerstvom začali seriózne zaoberať, čo ideme robiť s 2 927 obcami, ktoré na Slovensku máme.

  Za seba poviem, že nie som zástanca toho, aby sme tieto obce nasilu zlučovali. Tento proces si mnohé z nich absolvovali v minulosti a ako taký tento proces odmietajú aj vzhľadom na to, že vo veľkej miere bol tento proces spojený aj s mnohými krivdami, ktoré sa na týchto obciach narobili. Sám pochádzam z mesta Banská Bystrica a dodnes tam máme nevyriešený problém s mestskou časťou Šalková, ktorá dokonca v platnom referende rozhodla o oddelení sa od mesta, ale dodnes tento proces neprebehol a stále tu je otvorená akási rana na tvare miesta tejto malej obce ako súčasti mesta Banská Bystrica. A aj na základe tejto skúsenosti je zrejmé, že tá diskusia o tom, ako sa komplexne a systémovo vyrovnať s problémom, o ktorom tu hovorím, je viac ako potrebná a už včera na ňu bolo neskoro.

  Čiže ak dnes tu na tomto mieste hovoríme o zrušení vyšších územných celkov, ja si myslím, že automaticky a zákonite začnime rozprávať aj o tom, čo urobiť s municipalizáciou, tak ako ju zažili mnohé iné krajiny Európy v nedávnom období. Príkladom nech je napríklad Dánsko alebo Fínsko, určite pán kolega Beblavý vie, o čom hovorím, kde istým razantným, možnože radikálnym spôsobom sa podarilo municipolizovať tieto krajiny tak, aby práve zlúčené mestá a obce častokrát na báze istých mikroregiónov do istej miery dobrovoľne, do istej miery menej dobrovoľne, ale predsa len najmä v zmysle pozitívnej motivácie pre tieto obce sa podarilo dostať verejnú správu tam, kde by možno bolo potrebné ju dať aj v našich končinách.

  Táto diskusia mi zatiaľ v Národnej rade Slovenskej republiky chýba a som presvedčený o tom, že ak ju spustíme seriózne, bezprostredne po vyšších územných celkoch, alebo teda po voľbách do vyšších územných celkov, tak môžme prísť ku konsenzuálnemu riešeniu tak, aby, ako sa hovorí, bol aj vlk sýty, aj baran celý a aby celú túto diskusiu a možno aj opatrenia s ňou prijaté nebral ZMOS ako útok proti nemu samotnému, toto je asi to najdôležitejšie, čo je potrebné, aby sme v celej tejto záležitosti dosiahli. Ak sa nám to podarí, bude to na prospech reformy verejnej správy v celej Slovenskej republike a bezprostredne potom naozaj môžme seriózne otvoriť opäť raz diskusiu, do akej miery po municipalizácii je ešte potrebné, aby sme tu mali druhý stupeň samosprávy, ako ho poznáme v súčasnosti v podobe vyšších územných celkov.

  Takže toto je akási moja malá výzva na nás všetkých, aby sme okrem témy vyššie územné celky sa seriózne začali zaoberať aj so situáciou vo verejnej správe, konkrétne v samospráve na Slovensku ako takej. Verím, že táto výzva bude v krátkom čase vypočutá. A za náš poslanecký klub hovorím, že sme pripravení ju úplne reflektovať.

  Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.

 • Ďakujem. Končím možnosť nahlásiť sa s faktickými poznámkami. Na vystúpenie pána poslanca šesť faktických poznámok.

  Nech sa páči, pán poslanec Fecko.

 • Ďakujem pekne. Pán kolega, som rád, že si spomenul prípad Šalkovej, pretože tiež ho trošku sledujem a aj v tejto Národnej rade som už dával niekoľko raz zákon o obecnom zriadení, kde by sa určitý paragraf, ktorý hovorí o nezmyselnom referende, ktoré sa má robiť v určitej obci, aby bol upravený. Áno, mali by sme si povedať otázku, že čo vlastne by malo byť výsledkom a pre koho hlavne výsledok, či už toho vyššieho územného celku, ak ho nazveme, to je jedno, či župa, alebo ... (pozn. red.: rýchlo vyslovené), ale hlavne aký má význam pre tých ľudí, ktorí tam žijú a ktorí možnože nechcú sa sťahovať každý druhý mesiac niekde inde alebo každý polrok. To znamená, ja si myslím, že prv by sme mali povedať, čo chceme od toho dosiahnuť. A ja hovorím jedno, aby ľudia sa začali správať o veci verejné priamo v tom svojom regióne, kde sú, aby to išlo z ich vnútra. Že niekto im to nariadi, ale on keď si povie, že ja som Zemplínčan, tak som Zemplínčan a viem, že tu moji rodičia, prarodičia, prapra- boli, a tým pádom proste bude ten Zemplín rozvíjať až do skonania svojho života. A toto myslím si, že nám tu chýba, pretože socializmus urobil dosť nasilu kopu vecí aj nasilu sme začali užívať pôdu, nasilu sme kolektivizovali aj ďalšie veci, nasilu sme zlučovali, pretože sme si povedali, že mesto musí mať, jak napríklad Prešov 100-tisíc obyvateľov, a poďme 9 obcí dookola, aby 100-tisíc obyvateľov bolo, a keď sa teda chce odtrhnúť nejaká časť, tak sa povie, vážení, referendum je predsa v celom meste, nie v tej nespokojnej časti. A to je čo za demokracia? To sa pýtam ja. A pýtam sa, keď sa chcelo Škótsko odtrhnúť od Veľkej Británie, tak referendum bolo v Škótsku či vo Veľkej Británii? Kde bolo referendum? No predsa v Škótsku, lebo tí sú nespokojní.

  A my to držíme, socialisticky biľag ja hovorím tomu, že, áno, tie veľké celky, veľké bloky nemôžeš, my sme ťa dali v socializme, budeš na veky vekov. Tak preto hovorím, že, áno, treba sa aj k tomu pozrieť, aby zákon o obecnom zriadení sa zrušil, pretože máme tam veľa chýb.

  Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo. Ja by som v podstate len chcel na záver, keďže sme tu riešili alebo komunikujeme tu o celom takomto veľkom balíku, sa možno ešte vrátiť k tej téme, ktorá sa venovala cestnej doprave, delimitácii správy o cesty II., III. triedy, že v podstate to bola téma, ktorá ani tak nemusí byť riešená s balíkom v rámci, akože naväzná téma na rušenie tejto správy ciest z dôvodu zrušenia VÚC. Naopak, táto téma môže byť riešená aj pri zatiaľ zachovaných samosprávnych krajoch, pretože je vidieť, že tam je veľa toho nedoriešeného, a hodnotím len pozitívne, že sa táto téma otvorila, tak ako hovoril aj kolega Poliačik, že tieto návrhy určite nezostanú nevyslyšané alebo nevypočuté. A my budeme určite prichádzať s návrhmi, ktoré môžu zlepšiť tú situáciu, a nie je k tomu momentálne v tomto čase nutné rušiť VÚC nevyhnutne na to, aby boli naplnené ciele, ktoré tu predkladateľ v tejto problematike navrhuje. Takže určite budeme v tomto predkladať naše návrhy a spolu komunikovať.

  Ďakujem za slovo.

 • Ďakujem. Ako povedal pán kolega Klus, situácia je naozaj neudržateľná. Je veľmi dobré, že táto otázka sa otvára. Myslím, neudržateľná je otázka v oblasti verejných financií, v otázke riadenia verejnej správy. Je však len otázka, akou formou a s akými ľuďmi a v akom čase by sa táto reforma mala uskutočniť. A už som na inom mieste povedala, že skôr je asi lepšie, ako možno aj moji predrečníci naznačili, ísť cestou evolúcie než revolúcie.

  Ja by som možno sa len opýtala pána Beblavého aj touto cestou, ako by si predstavoval túto zmenu v súvislosti s európskymi fondami. Pretože síce pri tom jednom návrhu zákona hovoril, že by to bola pomerne jednoduchá vec. Ja si to nemyslím. A práve aj z tohto dôvodu, že sme v rozbehnutom vlaku prípravy na čerpanie štrukturálnych fondov, by táto reforma nemusela byť až taká jednoduchá, ako sa tu na prvý pohľad prezentuje.

  Ale to, že je to citlivá, teda že otázku odtrhnutosti vyšších územných celkov od občanov vnímame veľmi citlivo, sme koniec koncov ukázali aj my v strane SaS, keď sme navrhovali zrušiť zákon, teda zákonom krajské organizácie cestovného ruchu. Je to jeden z príkladov, kedy zlyháva vyšší územný celok napríklad v oblasti cestovného ruchu, kde by mala byť jeho koncepčná úloha oveľa zreteľnejšia. Avšak napríklad krajské organizácie cestovného ruchu naznačujú, ako sa dajú tieto inštitúcie zneužiť na možno skôr politické než odborné riešenia napríklad v cestovnom ruchu.

  Takže za seba som veľmi rada, že sme túto otázku otvorili, ale myslím si, že vyvoláva množstvo ďalších a ďalších otázok, ktoré by si vyžadovali oveľa hlbšiu diskusiu.

  Ďakujem.

 • Podobne ako predrečníci chcem aj ja oceniť, že pán poslanec Klus otvoril tému municipalizácie, pretože táto téma je podľa môjho názoru dôležitejšia, keď sa bavíme o územnej samospráve, a je dôležitejšie, čo spravíme s obcami a s úrovňou samosprávy na úrovni obcí a miest, než povedzme tie debaty o zmene územného členenia alebo úvahy o možnom zrušení vyšších územných celkov. To by zrejme mal byť až druhý krok závislý od toho, akým spôsobom dokážeme uchopiť tému municipalizácie.

  A tam treba povedať, že politikom sa veľmi do tej témy nechce. Dánsko je určite dobrý príklad, ale nemožno očakávať, že by 2 900 obcí s nadšením automaticky súhlasilo s tým, že zaniknú ako správne celky, pretože ak sa obec stane vyšší alebo súčasťou nejakého správneho celku, nejakej municipality, neznamená to, že musí prísť o svoju identitu, ľudia zabudnú, z akej obce pochádzajú. Ale keď sa bavíme o municipalizácii, bavíme sa o tom, akým spôsobom majú byť spravované veci verejné, aby to bolo efektívne, aby to nebolo predražené a aby mali obce, alebo teda municipality dostatok prostriedkov nielen na to, aby sa zaplatil plat starostu, odmeny poslancom a náklady na nejakú základnú prevádzku, ale aj na poskytovanie služieb, ktoré verejná správa poskytovať má.

  Ja pokiaľ viem, tak ani ZMOS sa nebráni diskusii na túto tému. Asi nemožno očakávať, že ZMOS bude iniciátorom zlučovania obcí, ale v tomto prípade sú dôležití politici, aby už konečne nabrali odvahu, lebo doteraz to tak nevyzerá.

 • Ďakujem. No, predtým som hovoril o balíku, ktorý sa týkal VÚC. A čo sa týka samotnej municipalizácie, ja to tu tvrdím už roky, je potrebné nastaviť pravidlá tak, aby samotné tie samosprávy mali motiváciu sa zlučovať. To znamená, aby so stále zväčšujúcim sa počtom obyvateľov, ktorý by bol ovládaný z jedného centra, by sa zlepšovali podmienky, čo sa týka ich komunikácie so štátom.

  Pán kolega Fecko už tradične hovorí o tom, že je potrebné počúvať hlasy aj tých, ktorí sú v obciach nespokojní, čo na teoretickej úrovni môže byť pravda, ale ak by výsledkom malo byť ešte väčšie trieštenie a ešte väčší počet obcí, než máme, tak to bude znamenať ešte väčšiu smršť úradníkov a silnejšiu byrokratizáciu plošnú, než máme dnes.

  Preto ja súhlasím, že musí existovať nejaké samourčujúce právo obyvateľov nejakého rohu alebo dedinky, alebo konca dediny, to dobre, to nech je. Ale systém má byť nastavený tak, aby opačne pôsobil na tých ľudí, aby mali čo najväčšiu motiváciu sa združovať do čo najväčších celkov. A municipalizácia fungujúca tak, že existuje nejaké centrum, v ktorom je aj zastupiteľstvo, aj úrady, ktoré obhospodarujú územie niekoľkých obcí, je prospešná pre nás všetkých. Je transparentnejšia, je efektívnejšia, a ak je dobre nastavená, tak stále sa v nej zohľadňuje aj princíp subsidiarity a rozhoduje sa tam, kde tí ľudia naozaj žijú. A toto podľa mňa v nadväznosti na to, čo hovoril kolega Klus, by sme...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Reakcia na faktické poznámky, pán poslanec Klus.

 • Ďakujem pekne za všetky faktické poznámky. Ja myslím, že na základe nich je vidieť, že táto téma je dôležitá a je potrebné ju v najbližšom možnom čase otvoriť. Snáď len pár slov k jednotlivým tým príspevkom.

  Ako povedal Martin Poliačik, my musíme naozaj nastaviť tú motiváciu sa zlučovať do pozitívnej roviny. Ale na druhej strane zoberme si napríklad takú obec Príkra, najmenšiu obec na Slovensku, ktorej počet obyvateľov variuje medzi 5 až 10, tam už je nevyhnutnosťou, aby k tej municipalizácii došlo čo najrýchlejšie. Rovnako ako v prípade niekoľko desiatok obcí, kde jednoducho nemá kto kandidovať za starostu. Aj tam je úplne zrejmé, že tá municipalizácia už včera bola potrebná.

  Ja to často glosujem aj mojim študentom ako taký nie celkom vydarený vtip, že pokiaľ si chcete vyskúšať, ako funguje obecná samospráva, tak v obci Príkra a v niektorých ďalších, najmä na severovýchode Slovenska, máte viac-menej istotu, že budete zvolení dokonca hneď aj do exekutívnej funkcie, len sa tam musíte včas stihnúť prisťahovať.

  Čiže aj toto je jeden z problémov, ktorému tu nevyhnutne čelíme práve kvôli obrovskej fragmentácii, ktorú sme spomínali v jednotlivých príspevkoch. A vítam teda, že je tu ochota zapojiť sa do diskusie, a verím, že raz sa zapoja aj kolegovia z vládnej koalície a, samozrejme, ZMOS a ministerstvo vnútra.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Takže vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú.

  Poprosím o záverečné slovo navrhovateľa.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi záverečne vystúpiť k tomuto zákonu, ale, samozrejme, tak ako aj ostatní kolegovia predo mnou, vystúpiť aj k tomu celému balíku a zhrnúť.

  Priznám sa, že nemyslím si, že je nevyhnutné opätovne sa vrátiť k všetkým detailom a obsahovým diskusiám, ktoré sme tu mali, prebiehali pomerne dlho, a ten, koho zaujímajú, si ich, samozrejme, jednak tu mohol byť, mohol pozerať, môže sa k nim aj vrátiť. To znamená, že namiesto nejakého hodinového zhrnutia, čo tu zaznelo, a povedzme aký je postoj mňa a mojej spolupredkladateľky k tomu, dovoľte mi skôr zareagovať na takých štyroch kľúčových bodoch.

  V prvom rade chcem poďakovať. Chcem poďakovať celému plénu za to, že sme spoločne odhlasovali organizáciu tejto diskusie v tých 7 blokoch, tak ako sme to urobili. Spätne si myslím, že to bolo veľmi dobré rozhodnutie v tom, že zároveň sa tá diskusia rozdelila tam, kde boli predsa len veľmi vecne iné otázky, a zároveň nebola rozbitá tak, aby znemožnila, by som povedal, účinnú diskusiu a zároveň podľa mňa trvala tá diskusia toľko, ako mala, nie dlhšie, ani kratšie. Takže chcem poďakovať plénu za to, že tento návrh schválilo.

  Chcem poďakovať pánovi poslancovi Kollárovi a pánovi poslancovi Krajniakovi za podporu tohto návrhu.

  Chcem poďakovať ale aj ľuďom, niektorým poslancom, ktorí ten návrh nepodporujú. Chcem napríklad, aby som bol korektný, poďakovať pánovi poslancovi Kérymu a Faičovi zo SMER-u, ktorí hoci boli alebo sú proti tomuto návrhu, ak som správne pochopil ich vystúpenia, tak ich vystúpenia boli vecné. To znamená, že kritizovali to, čo na tom návrhu vnímali oni zo svojho pohľadu ako slabé, ale neboli ani agresívni, ani osobní, ani nejakým spôsobom nedeštruovali túto diskusiu.

  Takisto chcem poďakovať pánovi poslancovi Budajovi, ktorý mal príspevok, povedal by som, a teraz myslím v podstate filozofického charakteru, kde naozaj možno do toho takého politického súboja vniesol, by som povedal, úvahu, ktorá nebola nutne ani na jednej, ani na druhej strane tej diskusie, ale skôr ukazovala, odkiaľ prichádzame a možno aj kam by sme, kam by sme mali ísť.

  Chcem poďakovať viacerým poslancom strany SaS, ktorí diskutovali asi najaktívnejšie. Pánovi poslancovi Klusovi, pánovi poslancovi Ivanovi, Slobodovi, ale aj pani poslankyni Zemanovej, pánovi poslancovi Jurzycovi a Poliačikovi.

  Osobitne chcem poďakovať pánovi poslancovi Dostálovi, hoci ten je asi, povedal by som, takým jediným ostrým kritikom tohto návrhu z vecného hľadiska, ktoré som tu zaznamenal, ktorý naozaj si dal tú prácu, že sa voči nemu teda postavil vecne, nie osobne a zároveň veľmi kriticky. Myslím si, že v tej diskusii sme si tie vzájomné nesúhlasy vysvetlili. Obávam sa, že už ho asi nepresvedčím o pravde zrušenia VÚC, aj keď sa k tomu ešte o chvíľku vrátim. Ale cením si to, že bol celý čas veľmi, aj síce bol veľmi vášnivý, ale bol veľmi vecný.

  Po týchto pozitívnych slovách dovoľte mi aj kriticky spomenúť najmä pána poslanca Číža, v menšej miere aj pánov poslancov Kvorku a Vaľovú, ktorí, naopak, naozaj pripomínali, ako sme tu im aj povedali, hokejových bitkárov, ktorých pošlú na ľad, aby sa pobili, aby teda zvrátili výsledok zápasu, aby to nevyzeralo tak, ako to vyzerať má.

  Musím povedať, pán poslanec Číž nie je tu, ale to je naozaj jeho problém, keďže je toto verejná rozprava, a pokojne mu to poviem aj do očí, že pri téme, o ktorej on sám vyhlásil, že je to jeho téma, že sa tridsať rokov venuje otázkam verejnej správy, že toto je jeho, to, čo sa dneska tak módne nazýva core business, teda ten základ jeho práce, tak musím povedať, že tak agresívne, absolútne vecne prázdne a, doslova si dovolím povedať, osobne od veci vystúpenie som v tejto Národnej rade už dlho nepočul. Teraz nehovorím o sebe. Hovorím napríklad o tom, že veľkú časť svojho vystúpenia strávil útočením na pána poslanca Dostála a Občiansku konzervatívnu stranu, čo naozaj v súvislosti s touto debatou považujem nielen za neprimerané, ale za úplne zbytočné.

  Musím to spomenúť aj popri tých pozitívach. Naozaj, ak máme ambíciu zlepšovať kvalitu rozpravy v tejto Národnej rade, mali by sme si povedať aj nielen tie pochvalné a ďakovné, aké tu zaznievajú možno posledných dvadsať minút, ale aj tie kritické. Napriek tomu stačilo a poďme k samotným VÚC.

  No, čo táto rozprava ukázala? Dovoľte mi začať politicky a potom vecne. Politicky ukázala, že máme v tejto Národnej rade rôzne názory, to asi nikoho neprekvapí, ale čo je zaujímavejšie, je, že tie rôzne názory majú odlišné dôvody, ale aj odlišné následky a odlišnú prijateľnosť. Dovoľte mi to začať jednoduchým príkladom, Dostál verzus Kollár. Pán poslanec Kollár podporil tento návrh, aj povedal teda, že zaňho budú hlasovať, majú ho vo volebnom programe a zdá sa mu správny. Jednoduché, jasné stanovisko, konzistentné. Pán poslanec Dostál povedal, že tento návrh, s ním nesúhlasí a nepodporí ho. A teda na rozdiel od pána poslanca Dostála ja som teraz nerobil detailnú analýzu programov OKS za posledných pätnásť rokov, ale verím, že je konzistentné, ako ho poznám, a tiež presadzoval to, v čo verí a v čo aj jeho kolegovia v tejto politickej strane veria. Samozrejme, ako hlavný predkladateľ s pani kolegyňou Macháčkovou týchto zákonov súhlasím a presadzujem ich zrušenie, ale rešpektujem úprimný a dlhoročný a, by som povedal, nejak hodnotovo postavený protinázor, aj keď vecne sa k nemu ešte vrátim. To musím konštatovať, že považujem za korektné na oboch stranách.

  Potom sú tu však temné dvojičky SMER-u a Ľudovej strany Naše Slovensko, ktorí, kde práve akékoľvek nejaké výraznejšie vecné argumenty chýbajú. Buď sa do tej rozpravy vôbec nezapájajú, väčšina poslancov, alebo sa zapájajú naozaj takým tým gladiátorským spôsobom, aký sme tu videli, a v podstate nie sú ochotní povedať tú pravdu, že jediný dôvod, prečo dnes obhajujú VÚC, je to, že ich mocensky ovládajú a že z toho zásadným spôsobom aj osobne čerpajú. To nepovažujem, za seba musím povedať, za správne a myslím si, že, a verím, že aj verejnosť to uvidí, že SMER a kotlebovci nielen v tejto veci jednak majú viac spoločného, ako nám chcú často prezradiť, a jednak že užívanie moci a jej ovocia je pre nich pred akýmkoľvek iným ideologickým cieľom.

  Medzi týmito extrémami alebo medzi týmito sa nachádza strana SaS, kde na jednej strane ústami jeho predsedu, a ja som tu tie výroky opakovane citoval, že predseda Richard Sulík už po posledných voľbách opakovane hovoril o tom, aj s veľmi podrobnými argumentmi, ak nie identickými, aké sme použili my o tom, že VÚC treba zrušiť a že to bude presadzovať. Na druhej strane poslanci SaS, ktorí vystupovali, a teraz naozaj nemyslím pána Dostála, ktorý je hoci v klube SaS, ale za iný politický subjekt, zaujímali oveľa také váhavejšie alebo vajatavejšie stanovisko a také, u ktorého nie sme práve na SaS zvyknutí, ale opäť je to, je to ich právo. Hovorí to len, myslím si, aj voličom, že ak predseda SaS má v nejakých veciach, povedal by som, razantnejšie stanoviská, je otázka, do akej miery ich potom dokáže v strane presadiť.

  Od politiky však poďme k vecnej. Čo táto rozprava ukázala vecne? Ukázala podľa môjho názoru tri veci.

  Prvá je, všeobecnú nespokojnosť fungovaní VÚC. Ja sa priznám, že som nezachytil v rozprave nikoho, kto by nejakým spôsobom výraznejšie bránil fungovanie VÚC ako celku, hovoril o tom, že sú povedzme lepším správcom verejnej moci, verejných peňazí ako iné úrovne, povedzme ako štát alebo obce, hoci Ondrej Dostál k tomu bol najbližšie. Ale dovolím si povedať, že nespokojnosť s fungovaním VÚC v tejto snemovni, minimálne vyjadrená v rozprave, bola univerzálna. To znamená, že ak by sme sa na niečom mali zhodnúť, tak je to to, že VÚC nefungujú.

  Druhá vec, ktorá sa mi, ktorá ma v tej rozprave zaujala, bola absencia reálnej alternatívy, ale k tomu nášmu návrhu za zrušenie. Mnoho ľudí vystúpilo s tým a vysvetľovalo, že prečo to podľa nich nie je také jednoduché, prečo to má aj nejaké náklady, prečo to je v niečom komplikované a v niečom to možno tak rýchlo nepôjde alebo prečo by to prinieslo aj niektoré zlé veci. To znamená, bolo veľa parciálnych otáznikov aj pochybností, niektorých umelých, ale niektorých pravdivých, lebo žiadna zmena nie je bez nevýhod a nákladov, a to tu bolo. Ale čo tu chýbalo, bola naozaj nejaká reálna alternatíva. Ak sme nespokojní s dnešným stavom a ak VÚC nechceme zrušiť, čo je tá tretia alternatíva, ktorá by nás mala uspokojiť.

  Niekedy mi tá diskusia pripomínala článok, ktorý som napísal pred mnohými rokmi po tom, čo som bol nútený hovoriť asi s dvoma stovkami štátnych manažérov v rámci, v rámci jedného projektu ešte pätnásť, sedemnásť už dneska rokov dozadu a vtedy som si dovolil napísať článok, ktorý sa volal, že "Ako ubrániť existenciu akejkoľvek organizácie". A tento článok naozaj vychádzal z toho, čo som si z tých dvesto rozhovorov zobral a v podstate znel asi nasledovne, že ak ste šéfom nejakej organizácie a taká organizácia existuje vo všetkých členských štátoch Európskej únie, tak poviete, že predsa Slovensko nemôže aj nemať niečo, čo majú všetky európske štáty. Znie to logicky. Ak takú organizáciu majú len v niektorých štátoch Európskej únie, tak poviete, že je to európsky trend a predsa nechceme ísť proti európskemu trendu. Ak takú organizáciu majú len vo výnimočných krajinách, niektoré v Európskej únii, poviete, že Slovensko je lídrom Európskej únie a má už takúto organizáciu, ktorú nám iní závidia. A ak takáto organizácia existuje len na Slovensku, tak poviete, že hádam nejdeme zrušiť unikátnu inštitúciu, ktorú máme len na Slovensku a ktorú teda, ktorá nám bude veľmi chýbať. Toto znie ironicky, ale to je naozaj destilácia tých dvesto rozhovorov do štyroch viet. A musím sa priznať, že táto diskusia mi to občas trochu pripomínala.

  Samozrejme, že na obranu čohokoľvek je možné vždy nejaké argumenty nájsť na, povedal by som, skritizovanie alebo otvorenie otáznikov k akémukoľvek návrhu je vždy možné niečo nájsť. Žiadny, najmä komplexnejší, odvážnejší návrh nie je, nie je aj bez svojich rizík. Ale to, čo tu naozaj chýbalo, je reálna alternatíva, to, čo naozaj treba urobiť. Počuli sme veľa o odkladaní, treba najprv municipalizovať, treba najprv diskutovať, treba najprv analyzovať, ale aj to by muselo k niečomu viesť.

  Myslím, že pán poslanec Dostál bol jediný - aspoň teda ja si to tak pamätám, ospravedlňujem sa, ak niekomu krivdím -, kto na plné hrdlo bol ochotný povedať, že on si myslí, že tých súčasných osem krajov je v realite najlepší variant, ktorý by on v tejto chvíli nemenil. Aspoň to povedal v jednom rozhovore, že on by ani nezvyšoval, že kedysi by chcel zvýšiť počty krajov, ale dneska už by to nerobil. Môžme to skontrolovať v rozprave, Ondrej. A v každom prípade k tomu chcem povedať, je, že nebola tu silná obrana dnešného stavu. Bola tu nespokojnosť, ale nebola tu ani alternatíva. A to ma vedie aj k záveru.

  V rámci tohto záveru mi dovoľte vrátiť sa tam, kde som celú túto rozpravu začal, a to je širší zmysel tohto balíka. Teda nielen vecný zmysel rušenia VÚC, ale čoho to má byť symbolom.

  Jedna z veľkých otázok dnešného dňa aj, obávam sa, najbližších rokov v celej Európe, a ako vidíme v Spojených štátoch, aj v celom vyspelom svete, je ako čeliť populistom, extrémistom, v niektorých krajinách až fašistom, ako im nedovoliť, aby zničili jednak demokraciu a fungovanie štátov. Tá otázka, samozrejme, je v niečom večná, ale je aktuálna práve preto, že sa mnohým ľuďom zdá, že vplyvom či finančnej krízy, či moderných technológií, či ďalších faktorov, tá hrozba je aktuálnejšia než kedykoľvek predtým. Máme populistu zvoleného za prezidenta najsilnejšej krajiny na svete, máme dneska situáciu, kde vo voľbách vo Francúzsku je minimálne možnosť, aby sa prezidentkou stala extrémistka, máme situáciu, kde vo Francúzsku, pardon, v Rakúsku najprv veľmi tesne a neskôr presvedčivejšie vyhral prezidentské voľby teda umiernenejší kandidát proti extrémistovi, máme situáciu, kde len v našom susednom Maďarsku samotná vláda je extrémne populistická a jej jediná silnejšia opozícia je priamo až extrémisticko-fašistická. Máme situáciu nášho severného suseda v Poľsku, kde je veľmi populistická vláda. To znamená, že je to, je to výzva, ktorej čelíme aj my. Koniec koncov naša vlastná vláda občas má tiež svoje výstrelky, aj keď o tom dneska asi netreba hovoriť.

  No a teraz otázka je, že ako tomu čeliť. Ako ľudí osloviť, ako ľudí presvedčiť, že nemajú podliehať týmto módam, nemajú podliehať týmto názorom. Zatiaľ vnímame po celej Európe aj na Slovensku podľa môjho názoru tri možné odpovede a ja si myslím, že práve jedna z nich nám zatiaľ tu chýba a musíme ju začať aktívnejšie presadzovať.

  Tá prvá odpoveď je pesimizmus, strach, možno až vyplakávanie. To je tendencia, ktorá je dneska na Slovensku mimoriadne silná. Na Slovensku máme fašistov, ktorí v posledných voľbách získali 8 %, v tejto chvíli podľa prieskumu možno okolo 10 %, aj keď tie prieskumy veľmi kolíšu. Napriek tomu pomerne veľkú časť ľudí, najmä určitých elít, ovládol takmer až, povedal by som, fatálny, fatálna obava z budúcnosti. Poukazujú na to, že sa posúvajú hranice v spoločnosti, v médiách, v politike toho, čo je možné povedať, často majú aj pravdu, a hovoria, aké je to hrozné. Ja s nimi môžem často aj vecne súhlasiť, ale podľa mňa to nie je politická stratégia. Ako občianska reakcia je to pochopiteľné, ale nie je to politická stratégia. Myslím si, že tým, že budeme ako, pozerať ako myši na hada, ešte nikto nikdy žiadnu hrozbu ani neporazil, ani jej nečelil. Preto strach, pesimizmus a vyplakávanie nie je odpoveď.

  Takisto si však myslím, že ani nie je odpoveď nadbiehanie tomu istému populizmu a extrémizmu, akého sme svedkami tiež v mnohých krajinách vrátane Slovenska, kde je snaha robiť takú umiernenejšiu verziu hnedej, možno takú veľmi až vypratú hnedú, vybrať si z toho to, čo je populárne bez toho, aby sa človek úplne zašpinil, a predávať to ľuďom, nevoľte, nevoľte tú skutočnú hnedú, môžte voliť veci, ktoré predsa len sú ešte normálne, ale rozumejú vám, tiež vám hovoria tieto isté veci. Podľa môjho názoru to nakoniec nefunguje. Posilňuje to skôr extrémizmus až fašizmus a posilňuje to populizmus.

  Tretia možnosť, a tej sme na Slovensku zatiaľ svedkami málo, je čeliť tejto výzve energiou, odvahou a optimizmom. Vo Francúzsku v tejto chvíli prezidentský kandidát Emmanuel Macron je predstaviteľom, oficiálne, ľavice, aj keď v skutočnosti skôr stredu, a práve hovorí, že sa necíti byť viazaný, povedal by som, aktuálnym alebo oficiálnym ideologickým spektrom a predstavuje takúto odvahu, energiu a optimizmus v mene. V Poľsku existuje strana Nowoczesna, ktorej predseda Ryszard Petru je taký, povedal by som, nová krv v poľskej politike, ktorý tiež háji veľmi otvorene a jednoznačne hodnoty modernej, liberálnej a umiernenej spoločnosti, ale opäť s energiou, odvahou a optimizmom. A dokázal za niekoľko mesiacov po voľbách predbehnúť aj oficiálnu opozíciu Občiansku platformu. V Španielsku existuje strana Ciudadanos, ktorej predsedá Alberto Rivera. Tiež odmieta, teda odmieta súčasný stav španielskej spoločnosti a politiky, ale zároveň hovorí, že ľavicový populizmus, ako ho v Španielsku predstavuje hnutie Podemos, tiež nie je odpoveďou pre Španielsko ani pre Európu a snaží sa opäť dať Francúzom, pardon, Španielom odpoveď cez program skutočnej zmeny spoločnosti bez extrémizmu a bez populizmu. To, že napríklad v Maďarsku, ale aj na Slovensku nám to chýba, chýbajú nám takéto strany, takíto politici, ale najmä takýto vôbec prístup, lebo ja verím, že politici sa vždy nakoniec nájdu, ak po nich spoločnosť naozaj túži, ak ich potrebuje, tak je podľa mňa jeden z dôvodov, prečo dnes sme v tom stave veľmi veľkej frustrácie až paralýzy.

  Prečo to hovorím pri tomto balíku zákonov? Tento balík zákonov je podľa mňa dobrým príkladom nielen odvahy, lebo odvážne návrhy a iniciatívy predkladajú aj iní. Nebudem sa tváriť, že máme na ne monopol, ale tento balík okrem toho, že hovorí ľuďom, že sme ich ochotní počúvať tam, kde majú pravdu, a tam, kde naozaj musím povedať, že dávno pred elitami účasť voličov naznačovala, že toto sociálne inžinierstvo nám na Slovensku sa nezakorení, tak okrem toho, a to je pre mňa ten najdôležitejší dôvod, táto iniciatíva ukazuje aj ochotu rozbúrať ideologické bariéry a floskule. Lebo ak často sa hovorí, že voliči sú dnes alergickí na politickú korektnosť, samozrejme, určite nejakí sú, myslím si, že 90 % voličov ani netuší, čo je politická korektnosť, možno aj viac, ale podľa mňa na čo sú dnes voliči alergickí, je to, a občania, keď im naozaj stále dokolečka politici opakujú, že niečo nejde alebo niečo je takto, alebo opakujú nejakú svoju ideologickú floskulu, hoci už je všetkým dávno jasné, že to nefunguje alebo že to treba zmeniť.

  Vo Francúzsku sú to socialisti, ktorí stále hovoria, že keby sa len ešte trochu zvýšili dane a verejné výdavky, tak by bola ekonomika super. V niektorých iných krajinách sú to politici, ktorí hovoria o obrane existujúceho politického systému. Napríklad v tom Španielsku je to revolta proti tzv. kaste, proti politikom, ktorí sa starajú len sami o seba. Nechali občanov, s prepáčením, si naplno vyžrať hospodársku krízu, ktorú do veľkej miery spôsobili politicko-biznisová elita.

  A u nás medzi takéto floskule patrí aj existencia VÚC, pretože, ako ukázala naozaj táto debata, je to dnes už len predmetom viery, predmetom viery, že keďže to bolo urobené ako súčasť reformného balíka pred pätnástimi rokmi, nemôžme to ani nejakým zásadným spôsobom zmeniť, lebo by sme popreli svoju minulosť na strane stredopravej, na strane stredoľavej je ten záujem oveľa pragmatickejší, je to naozaj záujem si zachovať svoje korytá, ale spolu to vedie k neschopnosti urobiť radikálnu zmenu.

  Ja si myslím, a v tom naozaj mi dovoľte k záveru oceniť ešte raz vystúpenie pána poslanca Budaja, že jediná cesta vpred bez extrémizmu a bez populizmu je ochota pomenovať aj to, kde naše vlastné iniciatívy alebo iniciatívy našich predchodcov - aby som bol korektný, lebo ja som nebol autorom tejto iniciatívy, aby som si ju neprivlastňoval -, iniciatívy našich predchodcov v niečom uspeli. Napríklad pri decentralizácii si myslím, že decentralizácia na mestá a obce bola úspechom, a v niečom zlyhali, a to bola decentralizácia na VÚC. A aby sme napravili to, čo zlyhalo, napríklad aj tým, že posilníme to, čo uspelo, v tomto prípade obce a mestá. Je to jednoduchý, pragmatický spôsob, ale je to spôsob, ktorý naozaj aj v iných témach by sme mali si osvojiť ako spôsob odpovede voči extrémizmu, fašizmu a populizmu, mať energiu, mať odvahu, mať optimizmus a hlavne mať ochotu tam, kde treba začať aj odznovu.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem. Chcú sa vyjadriť k rozprave spravodajcovia?

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Dámy a páni, ako spravodajca v prvom rade naozaj chcem poďakovať ešte raz, asi tentokrát už naposledy v týchto témach, predkladateľom za naozaj komplexné a odborné uchopenie témy, čo sa týka VÚC, takže naozaj za to aj ako spravodajca ďakujem, rovnako aj všetkých vystupujúcim v tejto rozprave.

  Čo ma zarazilo, bolo hneď na úvod tých rozpráv, boli výhrady voči množstvu predložených návrhov, a to, ako sa tým musíme komplexne celým zaoberať. Neviem si dosť dobre predstaviť, ako inak navrhnúť akúkoľvek reformu ako tým, že sa navrhnú všetky zmeny vo všetkých zákonoch, nielen možno v jednom. Takže toto naozaj považujem za korektný prístup, takže takto by to mohlo vyzerať aj pri iných reformách, aj keď predpokladám, že možnosť iniciatívy len dvoch poslancov to nebude až také horúce.

  Niektoré čiastkové návrhy, ktoré tu zazneli, tak ako sme sa aj pri debatách s kolegami posunuli v tom, že mohli aj byť pretavené do praxe nielen bez ohľadu na to, ako dopadne hlasovanie k týmto jednotlivým návrhom, a to je vlastne ten záver, že bez ohľadu na výsledok hlasovania, tak verím, že práve aj takýto návrh vedie k tomu, že bude vytvorená ešte odborná širšia diskusia k tomu, aby sa opäť zjednodušilo fungovanie verejnej správy, a to sa netýka len VÚC, ale aj miestnej štátnej správy a obcí.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Prerušujem rokovanie o týchto bodoch programu.

  Pristúpime k druhému čítaniu o

  návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona má tlač 261. Informácia výborov má tlač 261a.

  Dávam slovo poslancovi Martinovi Poliačikovi...

 • Reakcia z pléna.

 • Nech sa páči, pani poslankyni Zemanovej, aby za skupinu poslancov návrh odôvodnila.

 • Ďakujem veľmi pekne za slovo. Nachádzame sa v druhom čítaní nášho návrhu zákona, tzv. antimnožiteľského zákona. Tento zákon prešiel pripomienkami Legislatívnej rady vlády, ale taktiež sme ho opakovane konzultovali aj s odborom legislatívy a aproximácie práva Kancelárie Národnej rady a na základe pripomienok a rôznych diskusií sme pripravili rozsiahlejší pozmeňovací návrh, ktorý odstraňuje nedostatky nášho pôvodného návrhu a upravuje podmienky tak, aby sa obmedzil tento nekalý spôsob podnikania.

  Ja by som si teraz dovolila vám prečítať pozmeňujúci a doplňujúci návrh tak, ako bol predložený, nachádza sa aj v písomnom vyhotovení vo vestibule Národnej rady.

  Takže pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej, Martina Poliačika, Lucie Ďuriš Nicholsonovej, Jany Cigánikovej a Alojza Baránika k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pani poslankyňa, môžem vás upozorniť, to je úvodné slovo, takže ten pozmeňovák potom, keď budete pri vlastnej rozprave.

 • Takže ďakujem pekne, mám úvodné slovo za sebou a prečítam ho v rozprave. Ďakujem.

 • Dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie poslancovi Martinovi Feckovi, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona, aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pani navrhovateľka, kolegyne, kolegovia, vážení hostia, keďže Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie neprijal uznesenie k návrhu spoločnej správy, podávam spravodajskú informáciu o priebehu prerokovania poslaneckého návrhu zákona.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 303 z 26. októbra 2016 pridelila poslanecký návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 261), na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný poslanecký návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona v zmysle § 75 ods. 2 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky neprijal platné uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky nevyplývajú žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

  Uznesením výboru gestorského č. 53 z 22. novembra 2016 som bol v súlade s § 80 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady určený za spoločného spravodajcu. Výbor k návrhu spoločnej správy neprijal platné uznesenie v zmysle § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku, a preto v zmysle § 80 ods. 2 rokovacieho poriadku navrhujem, aby sa otvorila rozprava.

  Skončil som, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem.

  Otváram rozpravu. Do rozpravy som dostal tri písomné prihlášky, najprv za klub SaS pani poslankyňa Zemanová, potom páni poslanci Martin Poliačik a Alojz Baránik.

  Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, v Európe volajú Slovensko Hundemafia, obchod so zvieratami je skrytý za bránami garáží, domov, pivníc. Katastrofálne podmienky, v akých sa zvieratá nachádzajú v tzv. množiarňach, je alarmujúci a rozsahom absurdný. Ročne sa zo Slovenska vyvezie zhruba 500-tisíc šteniat a psov. Len do Nemecka je to každoročne 100-tisíc kusov. Kým cena bezpapierového šteňaťa na Slovensku sa pohybuje priemerne v cene 100 euro, cena za jedno sa v zahraničí pohybuje od 250 do 500 eur. Ročne Slovensku na tomto krutom kšefte uniká na daniach od 25 do 50 mil. eur.

  Množiteľ je osoba, ktorá profituje na chove. Je to jedno na akom chove. Na etickom, či neetickom. Profituje na chove psov obvykle bez preukazu pôvodu, teda čistokrvných, tzv. bezpapierových psov. V drvivej väčšine sú to psy chované v absolútne nevyhovujúcich podmienkach v polorozpadnutom dome, v studenej garáži či tmavej pivnici, chlievikoch, klietkach a králikárňach bez prístupu denného svetla, bez nároku na voľný pohyb. Sú nesocializované, neprichádzajú do kontaktu s človekom alebo s iným zvieraťom. Neraz chýba aj základné veterinárne ošetrenie a kvalitná strava.

  Ako tento kšeft funguje? Je to jednoduché. Záujemcovia o lacné šteniatka si nájdu šteniatko na internete, v tomto smere je kráľom podporovateľov a kšeftárov so zvieratami tzv. bazoš. Bazoš, ktorý sa spomína aj najčastejšie v policajných správach v Rakúsku. Existuje totiž aj bazoš.at, rakúska verzia. Je to zdroj najmä pre rakúskych záujemcov. Tu treba ale povedať, že inzercia živých zvierat je vo viacerých krajinách vrátane Rakúska zakázaná zákonom.

  Takže záujemca o takéto šteňa sa spojí s množiteľom, to nie je žiaden problém, pretože množitelia si celkom beztrestne uvádzajú v inzerátoch mobilné čísla. No a po dohovore si idete po lacné šteniatko buď priamo k množiteľovi, ktorý vám rodičov neukáže, alebo vám ukáže dva výstavné kusy, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou nie sú rodičia vášho vytúženého šteniatka.

  Potom je tu druhý spôsob. Je to odber na neutrálnej pôde, ideálne niekde na parkovisku. To majú množitelia najradšej. Nič nemusia ukazovať a kšeft ide rýchlejšie. Stihnú ich za jeden deň aj viac, ak ich nechytia. Napríklad v Rakúsku. Tam už funguje pre tento obchod funkcia agent provokatér, ten predstiera záujem o kúpu a po prevzatí zásielky sa o ostatné postarajú policajti. Rakúšania to chytanie začínajú praktizovať vo veľkom. A, čuduj sa svete, drvivá väčšina zadržaných sú Slováci.

  Okrem odberu v malom a predaji z kufra auta, lebo aj to je jedna z foriem, je tu ešte tá horšia. Predaj živých zvierat vo veľkom. To už je podstatne sofistikovanejší obchod a predstavuje dobre organizovanú mafiu, dobre organizovanú sieť priekupníkov.

  Zopár príkladov uvediem. Napríklad Španielsko, 58 klietok, v ktorých sa nachádzalo 75 šteniat viac ako 10 rôznych rás, yorkšír, francúzsky buldoček, maltézsky psík, bišon, bradáč, pudlík a tak ďalej. Tieto zvieratá v krajinách východnej Európy stoja približne 100 eur, majiteľ prevádzky ich predával za viac ako 400 eur, pričom do Španielska boli dovezené bez požadovaných povolení. Je to mafia. Smutné je, že mnohí množitelia sú prepojení aj na veterinárov, ktorí im pre vývoz do zahraničia vystavujú falošné pet pasy. Falošná dokumentácia, s ktorou sa zvieratá predávali, obsahovala európske osvedčenia, pasy a mikročipy, aby sa tak navodil dojem legálnosti a zvieratá mohli následne byť predávané cez internet.

  Ďalší príklad, ktorý sa nedávno stal v Taliansku. Talianska polícia zastavila na cestách Slováka s batožinovým priestorom plným malých psíkov. Celková škoda za nelegálny obchod so šteniatkami bola odhadnutá približne na 35-tisíc euro. V nemeckom Bilde, časopise, sa uvádza: "Dvaja muži vo veku 33 až 41 chceli dopraviť 163 čistokrvných psích šteniat na 2 500 km dlhej ceste zo Slovenska do Španielska. Zadržaný náklad sa odhaduje v celkovej výške okolo 60-tisíc eur."

  Čo majú spoločné všetky tieto prípady? Povedzme si to. Všetky psy pochádzali zo Slovenska. Všetky psy mali falšované doklady, tzv. pet pasy a sprievodnú dokumentáciu. Všetky šteniatka boli mladšie ako 2 mesiace. Takmer všetky vôbec neboli veterinárne ošetrené a očkované napriek tomu, že mali očkovacie preukazy.

 • Ruch v sále.

 • Katastrofálny spôsob prepravy, šteniatka sa tlačili aj po štyroch v mačacích klietkach, na ceste boli bez vody, bez jedla, vo vlastnom moči a absolútne vystresované. V zime bez kúrenia, v lete bez chladenia. Takže často dochádzalo aj k úhynu.

  Obchod so živými zvieratami patrí medzi najvýnosnejšie obchody na svete. Je to sofistikovaná sieť, ktorá zahŕňa celú reťaz: množiteľ, priekupník na Slovensku, výkupca v krajine určenia, obchod so zvieratmi a tzv. koncový odberateľ. Slovensko je hanbou Európy.

  Tento návrh zákona by mohol byť prvým krokom na zlepšenie situácie. Druhým bude, pevne verím, komplexný návrh zákona o ochrane zvierat, ktorý sa už dlhodobo pripravuje na ministerstve pôdohospodárstva.

  V tej predĺženej diskusii, pokým sme sa dostali do druhého čítania, odznievali rôzne otázky na jednotlivé prípady množenia.

  Dnes ráno som mala možnosť si prečítať vyjadrenie ministerstva pôdohospodárstva k tomuto nášmu pozmeňovaciemu návrhu. Prekvapuje ma, že ministerstvo pôdohospodárstva v svojom stanovisku dáva vyššiu váhu osobným pocitom, osobnej vôli niektorých čestných aj, samozrejme, chovateľov, nie každý chovateľ, ktorý chová svoje šteňa, je množiteľom v tom negatívnom slova zmysle. Ale každý jeden, aj ten, čo má svojho miláčika doma na posteli ako pomaly svoje dieťa a dá ho množiť s cieľom na ňom zarábať, dá ho nakryť s cieľom nie bezodplatne ho previezť ďalšiemu chovateľovi, ale s cieľom na ňom zarobiť, tak je chovateľ, je množiteľ a jeho zárobok by mal byť zdanený bez ohľadu na to, či je poľovník, či je to len jeho miláčik, alebo je to mafián množiteľ, ktorý týra zvieratá.

  Ja verím, že pomyslená individuálna strata, finančná strata jednotlivcov, možno 1 000 euro nezdanených raz za tri roky, vás neobmedzí v tom, aby ste za tento návrh zákona, pozmeňovací návrh zákona, ktorý vám o chvíľočku prečítam, zahlasovali. Pretože my sme si vedomí, že tento pozmeňovací návrh abo návrh zákona nevyrieši celú tú škálu, nepodchytí celú tú mafiu, ktorej by sa činnosti mala naozaj venovať polícia, ale obmedzí, vystraší tých, ktorí sú možno jednoduchší, a postihne, možno aspoň o polovicu menej bude takto namnožených zvierat. Pretože keď už nič iné, tak možnože aj tá ekonomika by vám mohla niečo povedať; 50 mil. eur únikov na dani z takýchto kšeftov by mohlo slúžiť na ďaleko efektívnejšie fungovanie a psičkárske možno zlepšenie života v útulkoch a ďalších zariadeniach.

  Takže teraz dovoľte, aby som vám prečítala pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Takže najprv vám ešte uvediem, čo je podstatou jeho zmeny.

  Čiže navrhuje sa nové znenie čl. I, v ktorom sú odstránené tie legislatívne i vecné nedostatky znenia zákona, ktoré boli v priebehu prvého čítania predmetom pripomienok zo strany pripomienkujúcich subjektov. Nastavené znenie definuje regulovaný chov psov, pre ktorý je charakteristickým znakom, že potomstvo psov je odplatne prevádzané do vlastníctva iných osôb. Chov psov, ktorých potomstvo je bezodplatne prevádzané, to znamená darované, bude naďalej mimo tejto regulácie. Regulovaný chov psov je definovaný ako podnikanie a zriaďovateľ je povinný zabezpečiť splnenie určitých verejnoprávnych povinností, predovšetkým psov nezameniteľne označiť.

  Navrhuje sa aj nové znenie čl. II, v ktorom sú, rovnako ako v čl. I, odstránené tie legislatívne i vecné nedostatky znenia zákona, ktoré boli v priebehu prvého čítania predmetom pripomienok zo strany pripomienkujúcich subjektov.

  A vzhľadom na povinnosť dotknutých subjektov uviesť svoje chovy psov do súladu s predloženou novelou, navrhuje sa v čl. III posunúť účinnosť a poskytnúť tak dotknutým subjektom dostatočnú legisvakačnú lehotu. Samotné znenie znie takto:

  V názve zákona sa slová "zákona č. 102/2010 Z. z." nahrádzajú slovami "neskorších predpisov" a slová "o zmene a doplnení zákona" sa nahrádzajú slovami "ktorými sa mení a dopĺňa zákon".

  Čl. I znie: Zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z. a zákona č. 355/2016 Z. z. sa dopĺňa takto: V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie: "regulovaným chovom psov je chov jedného alebo viacerých psov, ktorých potomstvo sa odplatne prevádza do vlastníctva iných osôb."

  Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:

  "§3a

  Regulovaný chov psov

  (1) Regulovaný chov psov je podnikaním podľa osobitného predpisu. Regulovaný chov psov možno vykonávať len v chovnom zariadení, ktoré spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.

  (2) Zriaďovateľ regulovaného chovu psov (ďalej len "zriaďovateľ") je osoba, ktorá je držiteľom živnostenského oprávnenia na regulovaný chov psov.

  (3) Zriaďovateľ je povinný zabezpečiť nezameniteľné označenie a identifikáciu každého psa, ktorý sa narodí v regulovanom chove psov, a psa, ktorý sa stane súčasťou regulovaného chovu psov, ak už nie je nezameniteľne označený a identifikovaný."

  Poznámky pod čiarou k odkazom 5a) až 5d) znejú: "5a)Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

  5b) § 2 písm. d) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 123/2008 Z. z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá.

  5c) § 22 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

  § 3, 4 a 8 vyhlášky č. 123/2008 Z. z.

  5d) § 19 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení zákona číslo...", ktorý je tuná predložený.

  V § 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie: "chová jedného alebo viacerých psov, ktorých potomstvo sa odplatne prevádza do vlastníctva iných osôb mimo regulovaného chovu psov."

  Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:

  "§ 8a

  Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2017

  Vlastník psa alebo držiteľ psa, ktorého potomstvo sa odplatne prevádza do vlastníctva iných osôb, je povinný do 31. júla 2017 zabezpečiť, aby tento pes bol chovaný v regulovanom chove psov."

  Čl. II znie: Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 299/2009 Z. z., zákona č. 391/2009 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 242/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 101/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z a zákona č. 376/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

  V § 19 ods. 3 sa slová "premiestňovaní" nahrádzajú slovami "premiestňovaní alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon".

  Poznámka pod čiarou k odkazu 102) znie: "§ 3a ods. 3 zákona č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona", tohto, ktorého predkladáme.

  V § 22 sa odsek 3 dopĺňa písmenom o), ktoré znie: "chovať psy, ktorých potomstvo sa odplatne prevádza do vlastníctva iných osôb mimo regulovaného chovu psov podľa osobitného predpisu,".

  Poznámka pod čiarou k odkazu 106aa) znie: "§ 3a zákona č. 282/2002 Z. z. v znení zákona", ktorého predkladáme.

  V čl. III sa slová "1. marca" nahrádzajú slovami "1. mája".

  Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a verím naozaj, že možno tie osobné ťažkosti, ktoré hádam vzniknú niektorým z nás, ktorí sme etickými chovateľmi, tak verím, že ten verejný záujem bude silnejší ako ten osobný.

  Ďakujem pekne.

 • S faktickými poznámkami piati poslanci. Ukončujem možnosť prihlásenia sa.

  Pán poslanec Antal, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani kolegyňa, ja som prvý, čo som proti takýmto praktikám, aj vždy budem, a budem sa snažiť podporiť každý dobrý návrh v tejto oblasti. To, že to malo byť, to sme si vykomunikovali, že to malo byť v zákone inom, teda v tej veterinárnej starostlivosti, čo už čiastočne akože je preklápané cez tento pozmeňovací návrh, by som zobral. Chýba mi tam absolútne kontrola, kto bude vykonávať kontrolu celého tohto procesu.

  Ale čo ja som vám povedal minulý týždeň tú zásadnú výtku, ktorú vo vzťahu k tomuto pozmeňovaciemu, alebo aj teda k tomuto zákonu mám, je, že "regulovaným chovom psom je chov jedného alebo viacerých psov, ktorých potomstvo sa odplatne prevádza do vlastníctva iných osôb". Inak povedané, mám jedného čistokrvného psa doma, fenu, ktorú proste som si kúpil, lebo ju chcem mať nie na chovné účely, ale raz v živote chcem mať potomstvo od tejto feny, avšak podľa vášho zákona, podľa návrhu, by som ich mal buď darovať, hej, alebo teda len darovať, alebo nemať tie štence, lebo ináč ak ich za päť euro budem predávať, tak musím si vybaviť živnostenský list a musím minimálne teda platiť zdravotné odvody, viesť účtovníctvo atď. V tomto vidím najväčší problém tohto zákona, že postihujeme úplne všetkých chovateľov, by som povedal, ktorí majú feny a proste raz za život toho psa sa rozhodnú, že chcú mať potomstvo, ktoré ak nedarujú, budú musieť ísť si vybavovať živnostenský list atď.

  Postihujeme týmto aj tých, ktorí skutočne sa neživia tým, nerobia to, čo vy chcete postihnúť, a to je podľa môjho názoru veľmi zlé. Ja som vám to minulý týždeň povedal a očakával som, že ten pozmeňovák bude upravený, lebo sa dalo ešte aj doteraz upraviť. Žiaľ, zostal v tomto odseku, preto ja takýto nemôžem podporiť, ale každý ďalší, ktorý bude dobrý v tejto...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Pani kolegyňa, ja chápem vašu snahu riešiť podmienky chovania a rozmnožovania zvierat a psov, ale v každom prípade si myslím, že striktné zavádzanie za každú, teda povinnosť byť podnikateľom pre každú činnosť, nepovažujem prioritne za dobré a správne. Samozrejme, sú tam ďalšie oblasti, tí, ktorí chovajú poľovnícke psy alebo nejaké špeciálne psy a popritom si nechajú jeden vrh do roka, aby sanovali nejaké tie svoje náklady, a stále im povedať, že, no, za všetko musíte platiť, nie som toho zástancom.

  Úprimne musím povedať, že na Slovensku sa dopestovalo veľa ovocia a zeleniny. Na juhu Slovenska boli samé fóliovníky počas komunizmu. Mohli pestovať, mohli dodávať a nikto od nich žiadne zdaňovanie, žiadne podnikateľské potvrdenie nechcel. V tom čase chovali zajace, pre Branko dodávali a nikto od nich nič nechcel. Tu už pomaly sa nazdávam, že keď sa chcete viac nadýchnuť, už aj to bude spoplatnené.

  Nehnevajte sa, principiálne nie všetky veci je treba zdaňovať a možnože tie podmienky týrania zvierat máme legislatívne ošetrené. Možnože by naše orgány činné v trestnom konaní mali na to viac dozrieť, že tie podmienky, v ktorých chovajú, sú na hrane týrania zvierat, jedného-dvoch potrestať za to, že týrajú tie zvieratá, by bolo oveľa prospešnejšie, ako nútiť každého za každú činnosť sa stať podnikateľom a platiť dane.

 • Ďakujem pekne. Anka, ty ako hlavný predkladateľ tohto zákona si zaslúžiš poďakovanie za to, čo si pre túto dobrú vec urobila. A treba povedať aj to, že tento zákon je o tom, aká je kultúra našej spoločnosti. Pretože tým, ako sa chováme k našim psom, tým prejavujeme kultúru ľudskú. A, bohužiaľ, popri všetkých tých výhovorkách, ktoré som mal možnosť počuť k tomu, aké má tento zákon chyby, je nutné skonštatovať, že ešte to bude dlhá cesta, kým náš národ aj v tejto oblasti skultúrnie, bohužiaľ.

 • Ďakujem pekne. Pani kolegyňa, myslím, že dobrý počin, ale, samozrejme, kritika sa stále znesie, keď niečo sa dáva z opozičných radov. Mňa zaujalo to, že ako si spomínala, že je to obchod so zvieratmi, živý, živými zvieratmi, dobrý biznis. Áno, ja konkrétne aj s vtákmi. Tak je tiež riadny biznis a tam tiež by sme mali sa možno trošku pozrieť na to, ako sa to tam reguluje, nereguluje.

  A že Slovensko hanbou, no, žiaľ, vyzerá, že asi je to u nás všecko nadivoko. A táto divokosť sa prejavuje v každej oblasti.

  Spomínala si, že kam by sme tých 25 až 50 mil. eur, ktorý každý rok uniká na daniach, ako si spomínala, kam by sme ich mohli umiestniť. No ja by som dal taký jeden tip, že do záchranárskej kynológie, pretože máme špičkových záchranárov, našich psovodov, ktorí zachraňujú pri zemetraseniach a doslova živoria. Nie jedenkrát tu bol ich zástupca a prosil, aby nejakým spôsobom boli zastrešení, a neboli. A jeho výsledky, ktoré dokázal priamo v teréne, hovoria o tom, že ani anglické, ani holandské, ani španielske psy nenašli nič a naši našli troch až piatich občanov živých, ktorí boli v tom zemetrasení pod tými troskami. To znamená, že my máme tu špičku, možnože aj európsku, aj svetovú, ale ich podpora, tých kynologických záchranárov, je minimálna. Takže možno tie peniaze by sme mali tam usmerniť, ale to je iba taký tip.

  Samozrejme, ja si myslím, že pokiaľ je tu nejaký problém, ako už bolo spomínané, akým spôsobom realizovať ten zákon, tak dúfam, že by tam mohla prísť aj nejaká vykonávacia vyhláška, ktorá by to zmenila na drobné. A jednoznačne by nebola v rozpore so zákonom a usmernila, ako sa to má robiť.

  Ďakujem.

 • S reakciou, pani poslankyňa Zemanová.

 • Ruch v sále.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Pán kolega Antal, ja si myslím, že práve týmto zákonom tá kontrola bude umožnená, pretože ak niekto bude nelegálne podnikať, tak na to máme existujúce funkčné páky, nástroje, ktoré sa môžu kľudne využívať. A samozrejme, čo sa týka samotného chovu, tak sa vzťahuje, veterinárne všetky predpisy a zákonné vyhlášky o chove sa vzťahujú na každého jedného podnikateľa alebo chovateľa, ktorý sa musí starať o to, aby to zviera malo dostatok životných podmienok. A na to sú dnes už funkčné mechanizmy.

  Ja by som ešte chcela zareagovať na obidvoch predrečníkov, pána poslanca Antala aj Simona, ktorým, v podstate obidvaja hovorili o tom, že nebudú môcť svojho miláčika predať alebo potomstvo svojho miláčika predať so ziskom. Tak to ma, dosť ma to prekvapuje, ak niekto môže vôbec takýmto spôsobom uvažovať, že chce zarábať na svojom miláčikovi. Pretože bezodplatné prevedenie darovacou zmluvou, to neznamená, že medzi obdarovaným a darcom nemôže dôjsť k preplateniu skutočných náhrad, ktoré so zvieraťom sú súvisiace. To znamená očkovacie náklady, resp. nejaký špeciálny výcvik a podobne. Toto všetko je ošetrené a môže byť ošetrené v darovacej zmluve, pretože tam nejde o nejaké získanie zisku, prospechu. Čiže tu by som vás chcela opätovne poprosiť na to, aby ozaj raz váš pocit, raz za tri roky zarobiť na svojom miláčikovi nebránil tomu, že množstvo, väčšina množiteľov, ktorí podnikajú...

 • Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem. Vyhlasujem trojminútovú prestávku, budeme pokračovať 11.02 hod., samozrejme, hlasovaním.

  Dovoľte mi ešte, aby som v mene vedenia parlamentu zablahoželal pánovi poslancovi Galkovi k dnešným narodeninám.

 • Krátka prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prosím, aby ste sa ukľudnili, pristúpime k jednotlivým hlasovaniam a verte mi, je ich okolo 30, takže dávajme si trošku pozor.

  A ešte pred hlasovaním, samozrejme, chcem na balkóne privítať gymnazistov zo Žiliny. Buďte vítaní v Národnej rade.

 • Prosím teraz pani poslankyňu Verešovú, aby ako spoločná spravodajkyňa z výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny uvádzala hlasovanie o návrhu uznesenia k mimoriadnej správe verejného ochranu práv (tlač 366).

 • Hlasovanie o mimoriadnej správe verejného ochrancu práv o skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušovaniu základných práv a slobôd detí postupom orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, tlač 366.

 • Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, kolegyne, v rozprave vystúpilo 12 poslancov. Pán poslanec Ondrej Dostál predložil 3 doplňujúce návrhy k uzneseniu, ktoré predkladá gestorský výbor, s tým, že žiada hlasovať o každom návrhu osobitne. Vážený pán predseda, prosím, aby ste najprv dali hlasovať o tom, že Národná rada berie mimoriadnu správu verejného ochrancu práv na vedomie.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 142, za 63, proti 1, zdržalo sa 76 poslancov, nehlasovali 2.

  Konštatujem, že Národná rada túto správu neberie na vedomie.

  Napriek tomu tá správa existuje.

 • Reakcia spravodajkyne.

 • Nič. Ale hlasovať budeme, áno, samozrejme.

 • Áno, že nič sa nedeje, ideme ďalej.

 • Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o prvom doplňujúcim návrhu pána poslanca Dostála.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Reakcia z pléna.

 • To je jedno. To je jedno, tá správa aj tak existuje. Páni poslanci, my sme nehlasovali o tom, že schvaľujeme alebo neschvaľujeme správu, len či berieme na vedomie. Keďže Národná rada, väčšina sa rozhodla, že neberie na vedomie, tá správa aj tak je, dokonca aj na internete, ako som si všimol.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 130 poslancov, za 42, proti 25, zdržalo sa 59 poslancov, 4 nehlasovali.

  Konštatujem, že návrh sme neschválili.

  Ďalej.

 • Teraz prosím, aby ste dali hlasovať o druhom doplňujúcim návrhu pána poslanca Dostála.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 143 poslancov, za 43, proti 29, zdržalo sa 70 poslancov, 1 nehlasoval.

  Ani druhý návrh pána poslanca Dostála sme neschválili.

  Ďalší.

 • Prosím, dajte hlasovať o treťom doplňujúcom návrhu pána poslanca Dostála.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 141 poslancov, za 43, proti 29, 68 poslancov sa zdržalo hlasovania, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že ani tento návrh nebol schválený.

  Teraz prosím pána poslanca Kresáka, aby ako spravodajca z ústavnoprávneho výboru uviedol hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (tlač 429).

 • Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 429.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dámy a páni, v rozprave k predmetnému návrhu vystúpil jeden pán poslanec, ale pritom nebol podaný žiaden pozmeňujúci návrh. Budeme preto hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy. Dajte preto, prosím, hlasovať o bodoch 1 a 2 spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o návrhu zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 143 poslancov, za 110, 33 poslancov sa zdržalo hlasovania.

  Konštatujem, že tieto body boli schválené.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, keďže návrh zákona prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní, sme v treťom čítaní. Pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu.

 • Nech sa páči, otváram rozpravu v rámci tretieho čítania a pýtam sa, či sa hlási niekto do rozpravy. Konštatujem, že nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pán spravodajca, záverečné hlasovanie, odporúčanie.

 • Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, dajte teraz, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 143 poslancov, za 90, zdržalo sa 53 poslancov.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Ďakujem.

  Teraz prosím pána poslanca Jozefa Lukáča, aby uviedla (pozn. red.: "uviedol") hlasovanie o návrhu poslancov Beblavého, Macháčkovej na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústava (tlač 382). Nech sa páči.

 • Reakcia z pléna.

 • Smiech v sále.

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Beblavého a Kataríny Macháčkovej na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, tlač 382.

 • Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje návrh ústavného zákona v druhom čítaní.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 143 poslancov, za 14, proti 57, zdržalo sa 71 poslancov, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že návrh sme neschválili.

  Teraz prosím pani poslankyňu Renátu Kaščákovú, aby uviedla hlasovanie k návrhu poslancov Beblavého a Macháčkovej na vydanie zákona o zrušení vyšších územných celkov (tlač 383).

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Beblavého a Kataríny Macháčkovej na vydanie zákona o zrušení vyšších územných celkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 383.

 • Áno, ďakujem. V zlúčenej rozprave vystúpili traja poslanci, procedurálny návrh nebol podaný. Preto, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla podľa zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 143, za 17, proti 55, zdržalo sa 70, 1 nehlasoval.

  Návrh nebol schválený.

  Prosím teraz Eugena Jurzycu ako spravodajcu z gestorského výboru pre financie a rozpočet, aby uviedol hlasovanie v prvom čítaní o návrhu poslancov Beblavého a Macháčkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy (tlač 401).

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Beblavého a Kataríny Macháčkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 401.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 143 poslancov, za 14, proti 55, 73 poslancov sa zdržalo hlasovania, 1 nehlasoval.

 • Pozn. red.: Návrh nebol schválený.

 • Prosím vás, pán poslanec, aby ste ďalej uviedli hlasovanie o tlači 380, tiež návrh pána poslanca Beblavého a pani poslankyne Macháčkovej na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti. Nech sa páči.

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Beblavého a Kataríny Macháčkovej na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, tlač 380.

 • Ďakujem pekne. Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 143, za 14, proti 60, zdržalo sa 65 poslancov, 4 nehlasovali.

  Návrh nebol schválený.

  Teraz prosím pána poslanca Lukáča, aby uviedol hlasovanie o tlači 381, návrhu poslancov Beblavého, Macháčkovej na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Nech sa páči.

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Beblavého a Kataríny Macháčkovej na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., tlač 381.

 • Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje návrh ústavného zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 143 poslancov, za 14, proti 53, zdržalo sa 75 poslancov, 1 nehlasoval.

  Návrh sme neschválili.

  Prosím teraz pána poslanca Jozefa Bučeka, aby za navrhnutý gestorský výbor pre obranu a bezpečnosť ako spravodajca uviedol hlasovanie o návrhu poslancov Beblavého, Macháčkovej na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny (tlač 385).

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Beblavého a Kataríny Macháčkovej na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, tlač 385.

 • Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 143 poslancov, za 14, proti 45, zdržalo sa 83 poslancov, 1 nehlasoval.

  Návrh nebol schválený.

  Prosím teraz pána poslanca Miroslava Sopka, aby uviedol hlasovanie najprv teda k bodu návrhu teda poslancov Beblavého, Macháčkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa školský zákon (tlač 387).

  (Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Beblavého a Kataríny Macháčkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 387.)

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. V rozprave nebol podaný žiadny procedurálny návrh. Prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa rozhodla prerokovať návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 143 poslancov, za 14, proti 48, zdržalo sa 80, 1 nehlasoval.

  Návrh nebol schválený.

  Prosím vás, pán poslanec, aby ste uviedli hlasovanie o návrhu poslancov Beblavého, Macháčkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní (tlač 391).

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Beblavého a Kataríny Macháčkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 391.

 • Ďakujem za slovo. Prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa rozhodla prerokovať návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 143, za 14, proti 38, zdržalo sa 90 poslancov, 1 nehlasoval.

  Návrh nebol schválený.

  Prosím, uveďte hlasovanie k ďalšiemu návrhu spomínaných poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve (tlač 402).

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Beblavého a Kataríny Macháčkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 402.

 • Ďakujem za slovo. Prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa rozhodla prerokovať návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 142, za 14, proti 43, zdržalo sa 84, 1 nehlasoval.

  Návrh nebol schválený.

  Prosím, aby ste ešte uviedli hlasovanie k návrhu poslancov Beblavého, Macháčkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení (tlač 403).

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Beblavého a Kataríny Macháčkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, tlač 403.

 • Ďakujem za slovo. Prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa rozhodla prerokovať návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 143, za 14, proti 37, zdržalo sa 91, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že ani tento návrh nebol schválený.

  Ďalej budeme pokračovať v hlasovaní bodom 66. Prosím pani poslankyňu Simonu Petrík, aby uviedla hlasovanie o návrhu poslancov Beblavého a Macháčkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách (tlač 396).

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Beblavého a Kataríny Macháčkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, tlač 396.

 • Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 143 poslancov, za 14, proti 41, zdržalo sa 86, 2 nehlasovali.

  Konštatujem, že návrh nebol schválený.

  Preto prosím pána poslanca Petra Marčeka, aby uviedol hlasovanie k návrhu spomínaných poslancov k zákonu č. 103/2014 o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti (tlač 397).

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Beblavého a Kataríny Macháčkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 40/2015 Z. z., tlač 397.

 • Ďakujem za slovo. Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 142, za 15, proti 42, zdržalo sa 85 poslancov.

  Návrh nebol schválený.

  Teraz prosím znovu pani poslankyňu Simonu Petrík, aby uviedla hlasovanie k návrhu poslancov Beblavého, Macháčkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 126/2015 Z. z. o knižniciach (tlač 398). Nech sa páči.

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Beblavého a Kataríny Macháčkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z., tlač 398.

 • Ďakujem za slovo. Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 143 poslancov, za 14, proti 42, zdržalo sa 86, 1 nehlasoval.

  Návrh sme neschválili.

  Preto znovu dávam slovo pánovi poslancovi Marčekovi, aby uviedol hlasovanie o návrhu poslancov Beblavého, Macháčkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti (tlač 400).

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Beblavého a Kataríny Macháčkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti, tlač 400.

 • Ďakujem za slovo. Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 143 poslancov, za 14, proti 43, zdržalo sa 85, 1 nehlasoval.

  Návrh nebol schválený.

  Prosím pána poslanca Alana Suchánka, aby uviedol hlasovanie o návrhu poslancov Beblavého, Macháčkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (tlač 392).

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Beblavého a Kataríny Macháčkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 392.

 • Ďakujem pekne za slovo. V rozprave nevystúpil žiaden poslanec. Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 142, za 15, proti 40, zdržalo sa 86 poslancov, 1 nehlasoval.

  Návrh nebol schválený.

  Znovu prosím pána poslanca, aby uviedol hlasovanie k návrhu poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch (tlač 407).

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Beblavého a Kataríny Macháčkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 407.

 • Ďakujem za slovo. V rozprave nevystúpil žiadny poslanec. Preto prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 143 poslancov, za 14, proti 43, zdržalo sa 85, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že návrh nebol schválený.

  Teraz prosím pána poslanca Miroslava Ivana, ktorý bude uvádzať hlasovanie k trom prerokovaným veciam, najprv k návrhu poslancov Beblavého, Macháčkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave (tlač 394).

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Beblavého a Kataríny Macháčkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, tlač 394.

 • Ďakujem za slovo. Prosím, pán predsedajúci, ešte pardon. K rozprave, k spojenej rozprave vystúpili traja poslanci. Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 143, za 15, proti 45, zdržalo sa 82, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že návrh nebol schválený.

  Prosím vás, aby ste uviedli ďalšie hlasovanie, a to k prerokovanému zákonu takzvanému cestnému (tlač 395). Nech sa páči.

  (Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Beblavého a Kataríny Macháčkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, tlač 395.)

 • Áno, ďakujem za slovo. Takže, ako som spomínal, v spojenej rozprave vystúpili traja poslanci. Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 143, za 14, proti 44 poslancov, zdržalo sa 83, 2 nehlasovali.

  Konštatujem, že návrh sme neschválili.

  A teraz ešte, pán poslanec...

 • Reakcia spravodajcu.

 • Áno, však ja tu mám ešte zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach (tlač 405). Tiež to podali páni poslanci Beblavý a Macháčková. Nech sa páči.

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Beblavého a Kataríny Macháčkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov, tlač 405.

 • Áno, ďakujem za slovo. Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 143, za 14, proti 44, zdržalo sa 84, 1 nehlasoval.

  Návrh sme neschválili.

  Prosím pani poslankyňu Soňu Gaborčákovú, aby uviedla hlasovanie k návrhu poslancov Beblavého, Macháčkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách (tlač 384).

  (Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Beblavého a Kataríny Macháčkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, tlač 384.)

 • Ďakujem za slovo. V spoločnej rozprave vystúpil jeden poslanec. Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 143 poslancov, za 15, proti 43, zdržalo sa 84, 1 nehlasoval.

  Návrh sme neschválili.

  Prosím pána poslanca Bučka, aby uviedol hlasovanie k návrhu zákona 42/1994 Z. z. o civilnej obrane obyvateľstva (tlač 386).

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Beblavého a Kataríny Macháčkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, tlač 386.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 141, za 14, proti 42, zdržalo sa 84, 1 nehlasoval.

  Návrh sme neschválili.

  Prosím teraz pána poslanca Vladimíra Slobodu, aby uviedol hlasovanie k návrhu takzvaného stavebného zákona (tlač 388).

  (Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Beblavého a Kataríny Macháčkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, tlač 388.)

 • Vážený pán predsedajúci, v zlúčenej rozprave vystúpili dvaja poslanci, procedurálny návrh nebol podaný. Preto, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 141 poslancov, za 14, proti 40, zdržalo sa 86, 1 nehlasoval.

  Návrh sme neschválili.

  Prosím pána poslanca Ľudovíta Gogu, aby uviedol hlasovanie k návrhu pána poslanca Beblavého, Macháčkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe (tlač 389).

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Beblavého a Kataríny Macháčkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. (tlač 389.)

  Goga, Ľudovít, poslanec NR SR

  Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, v rozprave nebol podaný žiadny procedurálny návrh. Prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa rozhodla prerokovať návrh zákona v druhom čítaní.

  Bugár, Béla, podpredseda NR SR

  Prezentujme sa a hlasujme.

  (Hlasovanie.) Prítomných 142, za 14, proti 41, zdržalo sa 85, 2 nehlasovali.

  Konštatujem, že návrh sme neschválili.

  Teraz prosím znovu pána poslanca Slobodu, aby uviedol hlasovania k dvom návrhom. Najprv k návrhu na doplnenie zákona 181/2014 o volebnej kampani (tlač 390). Nech sa páči.

  (Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Beblavého a Kataríny Macháčkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 125/2016 Z. z., tlač 390.)

  Sloboda, Vladimír, poslanec NR SR

  Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, v zlúčenej rozprave vystúpili dvaja poslanci, procedurálny návrh nebol podaný. Preto, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

  Bugár, Béla, podpredseda NR SR

  Prezentujme sa a hlasujme.

  (Hlasovanie.) Prítomných 140, za 14, proti 43, zdržalo sa 81, 2 nehlasovali.

  Návrh sme neschválili.

  Prosím, aby ste ďalej uviedli hlasovanie k zákonu č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja (tlač 393), bod 80 programu nášho.

  (Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Beblavého a Kataríny Macháčkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov, tlač 393.)

  Sloboda, Vladimír, poslanec NR SR

  Vážený pán predsedajúci, v zlúčenej rozprave vystúpili dvaja poslanci, procedurálny návrh nebol podaný. Preto, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

  Bugár, Béla, podpredseda NR SR

  Prezentujme sa a hlasujme.

  (Hlasovanie.) Prítomných 143 poslancov, za 14, proti 43, zdržalo sa 85, 1 nehlasoval.

  Návrh nebol schválený.

  Teraz prosím pána poslanca Jurzycu, aby uviedol návrh hlasovania k návrhu poslancov Beblavého, Macháčkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych fondov (tlač 399).

  (Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Beblavého a Kataríny Macháčkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 399.)

  Jurzyca, Eugen, poslanec NR SR

  Ďakujem. Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

  Bugár, Béla, podpredseda NR SR

  Prezentujme sa a hlasujme.

  (Hlasovanie.) Prítomných 141 poslancov, za 15, proti 42, zdržalo sa 82, 2 nehlasovali.

  Návrh nebol schválený.

  Prosím znovu pána poslanca Slobodu, aby uviedol hlasovanie k doplneniu zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach (tlač 404).

  (Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Beblavého a Kataríny Macháčkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, tlač 404.)

  Sloboda, Vladimír, poslanec NR SR

  Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, v zlúčenej rozprave vystúpili dvaja poslanci, procedurálny návrh nebol podaný. Preto, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

  Bugár, Béla, podpredseda NR SR

  Prezentujme sa a hlasujme.

  (Hlasovanie.) Prítomných 142, za 14, proti 44, zdržalo sa 83, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že návrh nebol prijatý.

  Ďalej budeme hlasovať ešte o návrhu pána poslanca Beblavého, Macháčkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva (tlač 406).

  Pán poslanec Sloboda ako spravodajca, máte slovo.

  (Hlasovanie o návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Beblavého a Kataríny Macháčkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 406.)

  Sloboda, Vladimír, poslanec NR SR

  Vážený pán predsedajúci, v zlúčenej rozprave vystúpili dvaja poslanci, procedurálny návrh nebol podaný. Preto, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

  Bugár, Béla, podpredseda NR SR

  Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

  (Hlasovanie.) Prítomných 142, za 13, proti 45, zdržalo sa 83 poslancov, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že ani tento návrh sme neschválili.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, ešte máme tu jednu povinnosť, aby sme zvolili predsedu skupiny priateľstva s Poľskou republikou.

  Tam, viete, že pán Procházka bol šéfom tejto teda skupiny a navrhuje sa zvoliť pána poslanca Martina Fedora. Takže mali by sme o tom hlasovať.

  Prezentujme sa a hlasujme. Nie je to tajná voľba.

  (Hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu skupiny priateľstva v rámci Slovenskej skupiny Medziparlamentnej únie.)

  (Hlasovanie.) Prítomných 139 poslancov, za 135, proti 2, 2 sa zdržali.

  Konštatujem, že pán poslanec Fedor bol zvolený ako šéf tejto skupiny.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, máme tu tajné voľby, ale vzhľadom k tomu, že o dvanástej potom máme výbory k tej mimoriadnej schôdzi, to by sme nestihli a, samozrejme, skrutátori to potrebujú tiež prečítať, teda spočítať aj prečítať potom výsledok, takže navrhujem, aby sme teraz pokračovali ďalej v rozprave ešte k neprerokovanému bodu a potom, keď skončíme mimoriadnu schôdzu, tak dokončíme ešte poprípade tie dve hlasovania. Je súhlas? (Súhlasná reakcia pléna.) Ďakujem pekne.

  Ešte s procedurálnymi návrhmi - pán poslanec Kollár.

 • Dovoľujem si informovať všetkých členov výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, že dnešné rokovanie výboru sa uskutoční o 12. hod. v rokovacej miestnosti výboru č. 147a. Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Chcel by som poprosiť všetkých členov výboru pre kultúru a médiá, výbor sa uskutoční 12.05 hod. v rokovacej miestnosti výboru, tak ako vždy. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. Chcem poprosiť členov zdravotníckeho výboru, o 12. hod. začíname zdravotný výbor. Ďakujem veľmi pekne.

 • Ak dovolíte, ctené kolegyne, kolegovia, presne takisto ako ostatní, zasadnutie výboru sa uskutoční o 12. hod. v miestnosti výboru, teda zasadnutie výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.

 • Pán predsedajúci, prosím o opravu v hlasovaní č. 139, kde mám uvedené, že som nehlasovala, hlasovala som za.

 • Áno, ďakujem. Pani poslankyňa Kiššová.

 • Ďakujem pekne. Dovoľujem si pripomenúť členom výboru pre hospodárske záležitosti, že výbor začne o 12. hod. v miestnosti č. 149 tu v hlavnej budove. Ďakujem.

 • Ruch v sále.

 • Páni poslanci, ešte chvíľku vydržte. Pani poslankyňa Jurinová.

 • Ďakujem pekne. Rada by som upozornila členov výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny, že výbor, 20. schôdza výboru sa začína o 12. hod. v miestnosti č. 30 na prízemí.

 • Podobne ako kolegovia, chcel by som ctených členov výboru pozvať na zasadanie výboru pre financie a rozpočet o 12. hod. v miestnosti výboru.

 • Pripomínam členom výboru pre sociálne veci, že sa stretneme o 12. hod. v miestnosti 245. Ďakujem.

 • Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som pripomenúť cteným členom ústavnoprávneho výboru zvolanie ústavnoprávneho výboru a schôdzu o 12.30 hod. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. Pripomínam členom zahraničného výboru, že schôdza je 12.05 hod. na č. 183.

 • Ďakujem.

  Takže, vážené panie poslankyne, páni poslanci, budeme teraz pokračovať v prerušenom rokovaní o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z. o podmienkach držania psov v znení neskorších predpisov aj zákona č. 102/2010 Z. z. (tlač 261).

  Do rozpravy sa prihlásil písomne ešte pán Poliačik, ktorému, samozrejme, dávam slovo.

  Ešte, pán poslanec Fecko, zaujmite miesto určené pre spravodajcov.

 • Ruch v sále.

 • A, vážené panie poslankyne, páni poslanci, ak chcete diskutovať, tak mimo rokovacieho priestoru.

  Nech sa páči.

 • Pokračovanie rokovania o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, tlač 261.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Je to trochu nešťastné, že v momente, keď väčšina ľudí v tejto miestnosti vie, že má zhruba 10 minút na to, aby sa naobedovali, a potom tu budú až do noci, máme rozprávať o zákone, ktorý bol odložený už minimálne trikrát na troch úrovniach, doznal podstatné zmeny a je výsledkom snaženia skupiny poslancov a politikov a takisto ľudí z mimovládneho sektora, ktorí začali tento proces už niekedy v roku 2010.

  Legislatíva, ktorá reguluje a upravuje ochranu zvierat, bola predmetom práce poslaneckej pracovnej skupiny, ktorá vznikla v roku 2010. Jej členmi ste boli aj vy, pán predsedajúci, pán Bugár, bol v nej pán poslanec Rafaj, bol v nej pán poslanec vtedy Pellegrini, pani poslankyňa Rosová, bol som tam ja, pán poslanec Viskupič, myslím. A prvým krokom, ktorým táto skupina mala vtedy možnosť úspešne dotiahnuť do konca, bolo zvýšenie trestov za týranie zvierat. A finálnym cieľom tejto pracovnej skupiny a všetkých ľudí, ktorí sa snažia niečo pre ochranu zvierat na Slovensku urobiť, má byť uzákonenie špeciálneho zákona alebo prijatie špeciálneho zákona o ochrane zvierat, ktorý by všetku legislatívu zhrnul na jedno miesto a dostal by Slovensko medzi rodinu krajín, ktoré majú ochranu zvierat ošetrenú samostatným zákonom. Popritom by bolo treba ratifikovať, samozrejme, medzinárodné dohody, ktoré sa tejto témy týkajú. Tam je potrebná aj zmena Občianskeho zákonníka, ktorú sme navrhovali, a teda redefinícia zvieraťa, a na tomto konkrétnom mieste nám ide o jeden jediný pálčivý problém, a to je nezákonné množenie zvierat a ich vývoz zo Slovenskej republiky. Nezákonné je nie kvôli tomu, že by to bolo množenie, nezákonné je kvôli podmienkam, v ktorých toto množenie prebieha. A Slovensko ako krajina, ktorá je už dnes známa ako najväčší ilegálny vývozca šteniat v Európe, nutne potrebuje niečo v tejto veci spraviť.

  Keď sa pozrieme na prostredie, v akom nám tieto šteniatka, šteňatá vznikajú, akým sú plodené a rodené, tak to nemá s humánnym prístupom absolútne nič spoločné a nemá to nič spoločné ani s klasickým legislatívnym prostredím. A ja úplne rozumiem, aj pán Antal, aj pán Simon, tým výčitkám, ktoré k tomu zákonu máte. Mali sme prvú verziu, kde ste povedali, že takýmto spôsobom to nejde. Mal byť zriadený systém registrovaných chovov, na základe ktorého by bolo jasné, ktorý chovateľ rozdá tie šteniatka, lebo sa stala nehoda a proste prišli na svet, ktorý chovateľ je regulovaný chovateľskými zväzmi, a tak ako vy hovoríte, tak v podstate podmienky chovu šteniat kontrolujú samotné chovateľské zväzy, ktoré si dohliadajú na štandardy svojich plemien, a ktorý chovateľ je bezškrupulózny, nehumánny človek, ktorý dokáže natrepať 15 fén do jednej garáže v krabiciach, kŕmiť ich vodou a chlebom a využívať ich iba na to, aby cisárskymi rezmi 4- alebo 5-krát vybral z nich šteniatka a tie potom nehumánnym spôsobom vyviezol niekde do zahraničia. Tento chovateľ nemôže byť kontrolovaný daňovou správou, pretože nelogicky predaj šteniat stále je vyňatý spod dane. Tento konateľ nemôže byť kontrolovaný veterinárnou správou, lebo ten veterinár o ňom nevie. Tam neexistuje žiadny záznam. Tento chovateľ nemôže byť kontrolovaný nikým. V prípade nahlásenia podozrenia z týrania zvierat dokonca polícia nemôže vstúpiť na jeho pozemok, pretože jednoducho ju tam ten chovateľ nevpustí.

  Všetko, čo sa my snažíme urobiť, je, zamedziť tomuto nehumánnemu správaniu. Spravili sme prvú vlnu, po pripomienkach parlamentnej legislatívy sme spravili druhú vlnu, po pripomienkach ministerstva sme spravili tretiu vlnu a tá je zmaterializovaná v tom pozmeňováku, a stále je to zle. Ja sa pýtam, čo s tým ideme, pán Antal, spraviť? Lebo každý deň, každý týždeň, každý mesiac ľudia píšu, zahraničné médiá to objavujú, dodávky šteniat, ktoré umierajú ešte na ceste do zahraničia, sa stávajú predmetom zlého renomé Slovenskej republiky, minimálne, ale hlavne obrovského utrpenia tých zvierat, ktoré sú tam. A ja sa pýtam - dokedy?

  Mali sme tu týždne a mesiace na to, aby sme sa o tom mohli rozprávať. Ten pozmeňovák sme všetci mali v rukách. Všetkým nám ide o to isté, napriek tomu stále nevieme dôjsť k zhode a ja sa pýtam teda, kde je problém? Je to naozaj tak, že nevieme nájsť technické riešenie? Alebo sa konečne ozvali ľudia, ktorým sa tým šáhne na biznis? Sú to tí, ktorí toto blokujú?

  Ja som si vedomý toho, že tá finálna méta, ktorú máme pred sebou, bude dosiahnutá až komplexnou legislatívnou úpravou. Som si vedomý toho, že možnože aj s tým daným pozmeňovákom budú potrebné kozmetické zmeny, ale tvrdím, že ak to teraz prijmeme, tak pri legisvakancii, pri tom, kým nabehne ten zákon do účinnosti, dokážeme upraviť veci tak, aby na konci možnože to nebolo o jednej fenke, ale o dvoch alebo o troch, aby bolo jasné, že to je množiteľská stanica, že stále vieme na tom pracovať. Ale, prosím, nevráťme sa teraz do toho istého marazmu, že si povieme, nedokázali sme. Zase pôjdeme my za úradníkmi na ministerstvo, ja osobne s pani Rosovou sme im odovzdali komplet vypracovaný zákon o ochrane zvierat v roku 2011. Odvtedy je v šuflíku. A stovky, tisíce a desaťtisíce nevinných zvieracích životov trpia kvôli tomu, že sa nedokážeme dohodnúť.

  Tak, prosím, urobme ten prvý krok, schváľme túto novelu, schváľme ju v podobe, ako sme boli schopní ju dopracovať doteraz, pozrime sa, koľko máme času na úpravu, a potom kľudne choďme do zákona o veterinárnej starostlivosti, poďme do zákona o držaní psov, poďme do Občianskeho zákonníka tam, kde je definícia zvieraťa, poďme do všetkých častí, ktoré sa tej definície majú zarátavať. Poďme sa pozrieť na to, koľko toho treba urobiť, aby sme sa dopracovali k nejakej jednotnej zákonnej úprave zákona o ochrane zvierat. Ja som plne k dispozícii a takisto kolegovia a kolegyne, takisto z OĽANO, takisto z SaS a možno aj z iných strán. Dokonca kotlebovci sa začínajú k tomu hlásiť.

  Všetci sme si vedomí toho, že situácia na Slovensku je katastrofálna. Dobrovoľníci za svoje vlastné peniaze chodia po Slovensku, kastrujú psov, fenky, len aby sa to nezhoršovalo. A organizovaná mafia množiteľov bez akéhokoľvek humánneho cítenia zneužíva túto situáciu.

  Poďme kľudne rokovať s ministerstvom financií, aby sa predaj šteniat vyňal spod výnimky na príjmy podnikateľov, a keď dokážu zabezpečiť, že peniaze, ktoré získame z daní z predaja šteniat, budú priamo targetované a používané na útulky, karanténne stanice, kastrovacie programy, kľudne aj čipovanie, tak aby nebolo drahé, tak poďme do toho. Len už, preboha, prestaňme prešľapovať z miesta na miesto, pretože zatiaľ čo my sa tu nevieme dohodnúť na tom, či jedna fenka, dve alebo tri, tak tam vonku zomierajú tie zvieratá.

  Takže vás prosím, ak sme boli schopní dôjsť k nejakej dohode na väčšine vecí a máme malé rozpory, skúsme ich teraz hodiť za hlavu. Odsúhlasme to v tej podobe, ako to skončí na konci rozpravy, a potom sa poďme baviť, ako sa odtiaľ vieme dohodnúť a posunúť ďalej.

  Takže prosím všetkých o podporu tohto zákona, jednotlivých poslancov, ktorí, viem, že lobujú aj vo svojich poslaneckých kluboch, aby tento zákon získal podporu, tá novela prešla. Prosím vás o to, aby sme dokázali možno spraviť nie úplne dokonalý krok, ale prvý, a poďme hneď na to nadviazať ďalšími, aby do konca tohto volebného obdobia sme mohli prísť komplet ako parlament s niečím, s čím pri pohľade do ľudí, ktorí sa starajú o zvieratá na Slovensku, ktorí sa starajú o útulky, o karanténne stanice, sme sa nemuseli hanbiť.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými piati páni poslanci. Predpokladám, že troch stihneme a ostatných potom.

 • Reakcia z pléna.

 • No všetkých nestihneme, prepáč, ale napríklad ja mám výbor 12.05 hod., takže určite nestihneme všetkých.

  Pán poslanec Klus, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Martin, ako tradične stručne, jasne a výstižne. Všetci, čo sme tu boli a počuli tvoje slová a predtým Ankine o tom, čo sa vlastne v skutočnosti deje na miestach, ktoré tu opisujeme v tomto zákone, tak nás to, pochopiteľne, muselo chytiť za srdce a mnohých aj za žalúdok. Náš hlas, samozrejme, je istý a pevne verím, že aj kolegovia z koalície budú mať to svedomie a zahlasujú za tento návrh zákona presne v tom duchu, ktorý si povedal, lebo kto chce, ten hľadá spôsoby, kto nechce, hľadá dôvody.

  A hanba, ktorá na Slovenskú republiku padá dlhodobo kvôli neschváleniu takéhoto návrhu zákona, je niečo, čo by nám nemalo byť ľahostajné naprieč politickým spektrom, takže aj to je jeden z vážnych dôvodov, prečo dúfam, že sa tvoje vystúpenie v rozprave a takisto Ankine stretne s porozumením.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Znova tu zaznel taký ten rozmer zdaňovania alebo daňových únikov, a teda mal by som sa ja trošku vyjadriť. No, sme v čase, kedy minister Kažimír tu robí zásadné opatrenia proti daňovým únikom a kolegovia sa možno nevyznajú a nevedia, ani pán Antal, hoci je súčasťou vládnej koalície, sa k tomu stavia inak, ako by sa k tomu postavil minister Kažimír, keby tu sedel.

  Pretože ak niekto masovo takýmto spôsobom chová psov a má na tom slušný biznis a neplatí z toho dane, tak z tohto pohľadu to jednoducho nie je v poriadku.

  Možno vám niečo hovorí pojem príležitostný príjem v zákone o daniach z príjmu, ktorý je oslobodený od dane do výšky 500 eur ročne. No, ale možno neviete, že daňové úrady robia doslova pohon na takéto drobné príležitostné príjmy, ktoré keď zistia pri kontrolách, že ich niekto využil, tak to preklasifikovávajú na buď príjem z podnikania, alebo na príjem zo závislej činnosti a nútia možno nejakú pani dôchodkyňu, ktorá si takto niečo drobné zarobila, aby z toho zaplatila dane.

  A tu hovoríme o veľmi rozsiahlych príjmoch, ktoré títo ľudia nepriznávajú. A vy tomu chcete nejakým spôsobom zabrániť? Vy chcete takýchto ľudí, pán kolega Simon, obhajovať? Ja teda určite nie.

 • Ja by som najprv chcel Martinovi poďakovať za veľmi dobré vystúpenie a poukázanie na to, že tu sa jedná o niečo väčšie ako to, čo je jednotlivý prípad nejakého prípadne poľovníka, ktorý by mohol byť za to popoťahovaný. A v tej súvislosti Martin aj priamo oslovil pána kolegu Antala, ktorý sa bráni tomuto návrhu tým, že keď nejaký raz za čas napríklad poľovník by si chcel z nejakého vrhu uhradiť náklady tým, že nejakú časť alebo nejaký počet tých šteniatok predá, nie je to tak. Jednak náklady aj pri darovaní by sa mohli uhradiť separátne, čiže by sa to nepovažovalo za úplatnú zmluvu. A za druhé nejednalo by sa o podnikanie. Ten zákon je, ten návrh je postavený tak, že len ten, kto má živnostenský list, sa považuje za množiteľa, ale živnostníkom nemôže byť niekto, kto nevykonáva činnosť sústavne. Čiže tu je na toto pamätané. A ak niekto tvrdí, žeby aj príležitostne vykonaná nejaká transakcia ohľadom šteniatok by sa mohla považovať za podnikanie, nie je to podnikanie, pretože sa nejedná o sústavnú činnosť. Čiže zase je to výhovorka, prosíme vás, aby ste sa k nám pridali a urobili správnu vec.

 • Ďakujem. Ja som toto minulý týždeň kolegyni povedal. Prepáčte, nie. Tu je jasne napísané, ja vychádzam z toho, čo je tu napísané: "Regulovaným chovom psov je podnikanie podľa osobitného zákona. Regulovaný chov psov je chov jedného alebo viacerých psov."

  Bezškrupulný, nehumánny, ako ste, pán kolega, povedali, dávame na rovinu s príležitostným alebo jednorazovou nejakou pomaly záležitosťou, že má fenu doma, s ktorou má dvakrát štence za celý jej život, a my to dávame na rovinu ako tí, čo sú v garáži, presne to, čo hovoríte, majú tam dvadsať fén a žijú z toho takýmto nehumánnym spôsobom.

  Ja som za, ale postihujme tým zákonom len tých, na koho je to mierené. Lebo my týmto spôsobom postihujeme obrovské množstvo ľudí.

  Pán kolega Mihál, škoda, že tu nie je, on použil slovo masovo. Áno, masovo, ale my tu vravíme o jednom, o jednom psovi a on hovorí o - masovo zarábajú. A toto, toto nesedí jednoducho.

  Ja som to povedal pani kolegyni a očakával som, že ten pozmeňovák bude stiahnutý a daný ten, čo je tam niečo nové, kde skutočne budeme postihovať to, čo sa chcelo týmto zákonom postihnúť, o nič mi nejde.

  Skutočne, ja veľmi rád pomôžem aj pri tom akomsi návrhu, ale fakt netrestajme tých, čo s tým nemajú nič spoločné, a nehádžme ich do jedného koša skutočne s tými, čo sa živia takouto robotou. Aj ich zdaňujme, aj postihujme iným spôsobom, len jednoducho netrestajme všetkých.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Antal ešte, pardon, Bernaťák.

 • Ja budem kratučký, aby ste stihli obed.

 • Povedané so smiechom.

 • Bolo tu vyčítané, že ak máme svedomie, aby sme tento návrh zákona podporili. Ubezpečujem teda predkladateľov, že svedomie máme a určite každú dobrú vec by sme podporili. Sú tu však niektoré fakt vážne chyby, konzultovali sme tento návrh aj s ministerstvom pôdohospodárstva, so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou a okrem toho, čo spomínal pán Antal, sú tu niektoré nedostatky, aby som to teda skrátil.

  Štátna veterinárna a potravinová správa v spolupráci s ministerstvom pôdohospodárstva vlastne sa touto problematikou, ktorá vlastne je obsiahnutá v návrhu, ktorý predkladáte, sa zaoberá a z tohto dôvodu vlastne aj tento návrh, resp. táto úprava bola navrhnutá do Plánu legislatívnych úloh na rok 2017. Čiže v rámci tohto legislatívneho procesu chce ministerstvo komplexne riešiť problém chovu psov určených na rozmnožovanie a predaj, takže ak bude možnosť, potom vás poprosím skôr zapojiť sa do nejakej takej komplexnej prípravy, aby ten zákon naozaj, aj teda návrh, mal hlavu a pätu, aby naozaj nevzbudzoval pochybnosti, ako pred chvíľočkou hovoril aj pán poslanec Antal.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Fakticky pán poslanec Poliačik bol písomne prihlásený ako posledný, teraz neotvorím možnosť sa prihlásiť ústne do rozpravy, je 12. hod., viac ako 12. hod., nebolo by to fér proti tým, ktorí už, poprípade i voči tým, ktorí už sedia na výboroch, takže prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Budeme potom pokračovať aj s týmto bodom, ale aj s hlasovaním až po prerokovaní bodu mimoriadnej schôdze, to znamená niekedy, ja neviem kedy, a ešte sa musíme dohodnúť, že dokedy budeme rokovať.

  Ďakujem pekne.

 • Prerušenie rokovania o 12.03 hodine.

 • Po prerušení rokovania 12. schôdze NR SR a po prestávke sa začalo rokovanie 13. schôdze NR SR.

 • Po prerušení rokovania 13. schôdze NR SR a po prestávke pokračovalo rokovanie 12. schôdze NR SR o 14.30 hodine.

 • Ospravedlňujem sa za krátke zdržanie.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pokračujeme v rokovaní deviateho dňa 12. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v prerušenej rozprave v druhom čítaní o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov (tlač 261).

  Prosím poslankyňu Annu Zemanovú, aby zaujala miesto určené pre navrhovateľov, a spoločného spravodajcu z výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie poslanca Martina Fecka, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov.

  V rozprave už vystúpili všetci písomne prihlásení rečníci. Pýtam sa, či chce sa niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Končím možnosť nahlásiť sa do rozpravy. Prosím, pani Cigánikovú vymažte, pretože ona tu nie je a ten procedurálny návrh bol ešte z konca mimoriadnej schôdze. Takže ústne sa prihlásili dvaja páni poslanci.

  Nech sa páči, pán poslanec Mihál.

 • Pokračovanie rokovania o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, tlač 261.

 • Ďakujem pekne. Ja teda nie som psičkár, som mačičkár, máme doma šesť mačiek, štyroch kocúrov a dve mačky, ale ide mi o ten aspekt, ktorý tu už zaznel z mojich úst, a to sú dane a odvody. Takže nebudem hovoriť o zvieratách, ale budem hovoriť o daňových poplatníkoch a o platení odvodov.

  Tak pozrite, pokiaľ niekto, pokiaľ niekto vykonáva činnosť, ktorá je, ak už nepoviem, že rovná podnikaniu, ale...

 • Ruch v sále. Odmlčanie sa rečníka. Zaznievanie gongu.

 • Poprosím kľud v rokovacej sále, aby mohol pán poslanec nerušene rozprávať.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem.

  Pokiaľ niekto vykonáva činnosť, ktorá nesie znaky podnikania, tak by si mal byť vedomý toho, že treba platiť dane a treba platiť odvody. Či má niekto živnosť alebo či množí psov, je to úplne jedno z pohľadu toho, čo hovorí minister financií, ministri zdravotníctva, sociálnych vecí. Treba platiť dane a odvody.

  Toto, čo sa bavíme, nie je v žiadnom prípade nejaká príležitostná činnosť. V prípade týchto ľudí ide o činnosť, ktorá je systematická, aj keď to možno nerobí niekto vo veľkom rozsahu a robí to možno popri svojom inom zamestnaní, ale znaky podnikateľskej činnosti to, skrátka, má.

  Tento návrh, ak sa presadí, bude znamenať nasledovné:

  Dané osoby sa budú musieť prihlásiť a registrovať na daňovom úrade ako osoby, ktoré majú príjem z podnikania podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona o daniach z príjmov, čo určite poteší pána ministra financií Kažimíra. A bude to pre nich znamenať, že budú posudzovaní z pohľadu daňových povinností úplne rovnako ako napríklad typickí živnostníci. Nejde o nejakú veľkú tragédiu, pretože pokiaľ pôjde o nejaký relatívne zanedbateľný príjem, tak aj tá daň, tých 19 %, je relatívne z malého príjmu vo svojej absolútnej výšky malá. A keby náhodou niekto mal tie príjmy predsa len vyššie, tak záchranná brzda sú novozavedené paušálne výdavky až vo výške 60 % príjmu. Takže kto si to spočíta, tak zistí, že zo 100 eur príjmu vlastne daňový základ je 40 a z toho 19 %, keď si spočítate, je necelých 8 eur na dani, keď nerátam možnosť ešte odpočítania odvodov. Čiže zo 100 eur príjmu je to 8 eur dane. To nie je žiadna tragédia, kvôli tomu sa nikto nemusí hádzať pod vlak.

  No a pokiaľ ide o odvody, pán poslanec Antal, tak tam je takto:

  Sociálne odvody. Sociálne odvody sa platia v prípade, ak niekto má hrubý príjem z tej svojej podnikateľskej, prídem aj k zdravotným, sociálne odvody platí vtedy, keď, hovorím o budúcnosti, o roku 2017, keď jeho hrubý príjem z podnikateľskej činnosti presiahne sumu približne, približne preto, lebo presnú hranicu ešte dnes nepoznáme, presiahne hranicu približne 5 400 eur brutto. A to už je naozaj, ak hovoríme o privyrobení si, pomerne vysoko stanovená hranica a tie sociálne odvody tým, ktorí predajú za rok dvoch-troch psov, určite nehrozia.

  Pokiaľ ide o zdravotné odvody, tak máme tu dva scenáre. Tak prvý je ten, že ten chovateľ alebo ten malý chovateľ, ktorý vám leží na srdci, má nejaké riadne zamestnanie a to chovanie psov, že predá dva, tri, päť psov - mláďat, šteniat - do roka, pre neho znamená len určité privyrobenie. Bude musieť platiť zdravotné odvody, bude ich musieť platiť, ale skúste počítať so mnou. Keby zarobil za rok hrubého 1 000 eur, 1 000 eur keby zarobil, rátam zo z hlavy, 60 % sú paušálne výdavky, 40 % je zdaniteľný príjem, čiže z 1 000 eur je to 400 eur. Toto vydelíme konštantou, ktorú zaviedol pán minister Richter, deleno 1,486. Zo 400 eur zostane necelých 300, zaokrúhlim to na 300, čo som teda prehnal, ale nech je to 300 eur. A z tých 300 eur v ročnom zúčtovaní zaplatí 14-percentné zdravotné odvody, to je, ak dobre počítam, to je 42 eur za rok. Takže pri 1 000-eurovom zárobku zarobí, vraciam sa k tým daniam, zaplatí 80 eur na dani a zaplatí 42 eur na zdravotných odvodoch. To je všetko, čo ho to bude stáť.

  Hovoril som, ešte raz, ak ide o zdravotné odvody toho, kto túto činnosť vykonáva popri zamestnaní. Vy ste ale, pokiaľ som zachytil v tej faktickej poznámke, hovorili o tom, že si bude musieť platiť tie povinné 62-eurové odvody. Áno, to by naozaj musel platiť, to máte pravdu, v prípade, že by toto bol jediný jeho príjem. Hej, bol by dobrovoľne nezamestnaný dnes, dnes by bol dobrovoľne nezamestnaný, toto zrazu by teda zo zákona pre neho bol príjem z podnikania, musel by sa hlásiť ako tzv. SZČO v zdravotnej poisťovni, áno, a musel by platiť najmenej, v roku 2017 je to takto, 61 eur a 81 centov. Čo je relatívne vysoká suma, to priznávam. Ale opakujem, to je len v prípade, že to chovanie psov je jediná jeho zárobková činnosť, ak nemá žiadne zamestnanie. Vtedy by platil tých 61 eur mesačne. Ak by to robil popri zamestnaní, vraciam sa ešte raz k tomu, čo som povedal a opakujem to: z 1 000-eurového hrubého príjmu ročne by za rok zaplatil 42 eur na zdravotnom poistení. A to, prepáčte, nikoho nezabije, ak má 1 000 eur brutto.

  Ešte raz sa vrátim k tomu dobrovoľnému nezamestnanému, aby som to trošku vypointoval aj bez obrazových pomôcok alebo, ako pán predseda Národnej rady hovorí, vizuálnych obrazov. Takže ak je niekto dobrovoľne nezamestnaný, tak teraz, v tejto sekunde platí ako tzv. samoplatiteľ presne 61 eur 81 centov, lebo to musia platiť všetci tí, ktorí oficiálne žiadny príjem nemajú, a či už sa tvária, alebo skutočne sú jednoducho nezamestnaní. Ak sa takíto dobrovoľne nezamestnaní stane SZČO, prijatím tohto zákona bude platiť tých istých 61 eur 81 centov aj naďalej. Čiže zavedenie tohto zákona ho na zdravotných odvodoch nebude stáť ani o jeden jediný cent naviac.

  Prepáčte, že som sa v tomto svojom vystúpení venoval len tomu, čomu rozumiem. Ja sa rád vyjadrujem k tomu, čomu rozumiem, tomu, čomu nerozumiem, to nechávam na odborníkov.

  Ďakujem.

 • Končím možnosť nahlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Nech sa páči, pán poslanec Antal.

 • Ďakujem. Keďže ste priamo mňa oslovili a na mňa reagovali, stále ako keby ste nepochopili tú podstatu, že vy ste to otočili teraz len k tomu, k nejakému plateniu odvodov, daní a niečoho podobného. Tu ide o to, že vy ste tu zaviedli nové podnikanie pre osobu, ktorá vlastní jedného psa, už sa stáva podnikateľom podľa tohoto vášho návrhu.

  Ja mám stále dookola jednu a tú istú výčitku, že tu ideme šikanovať tých normálnych. Lebo vy vravíte, že to, o čom sa bavíme, fakt nie je príležitostná činnosť. Ale ten zákon, ktorý ste predložili, je skutočne aj príležitostná činnosť, lebo je to tak napísané. Ja za to nemôžem, že je to zle napísané, jednoducho. Chápete, o čo mi ide? Že vy tu vytvárate, že ten človek sa stáva pod-ni-ka-te-ľom, hoci podľa živnostenského zákona podnikaním je sústavná činnosť vykonávaná samostatne a tak ďalej a tak ďalej. A jednoducho vy ste zaviedli nový druh podnikania, že nemusí spĺňať tie ostatné podmienky. Jednoducho regulovaný chov psov je podnikaním podľa osobitného predpisu a regulovaný chov psov je chov jedného alebo viacerých psov, ak ho predá čo i len za jedno euro. Vôbec sa tu nebavíme o nákladoch a že si vykryje náklady, nevykryje náklady.

  Podstata mojej pripomienky je, že úmysel je dobrý, výborný, ja by som ich prvý nejakým spôsobom reguloval. Avšak to, čo je napísané, nekorešponduje s tým, to, čo tu vyprávate. To je podstata, moja pripomienka. Ja som ju povedal pred týždňom a bol čas na to, aby sa zmenila. Dokonca som prisľúbil, že pokiaľ tu bude mimoriadna schôdza, že sa pokúsim nejakým spôsobom pomôcť. Žiaľ, mimoriadna schôdza dopadla tak, ako dopadla, a za pol hodinu ako reálne sa asi nedá vymysleť z môjho pohľadu nič. Ja vás chápem aj beriem ako odborníka na túto oblasť, ale to neni princíp, že ideme teraz len, to je aj o účtovníctve, o vedení účtovníctva, o tom, že urobíme živnostníkov z niekoho, čo...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Reakcia na faktické poznámky, pán poslanec Mihál.

 • Tak vaše posledné slová, je to o vedení účtovníctva, nedávali ste pozor, ja som hovoril o paušálnych výdavkoch. Pri paušálnych výdavkoch práveže nemusíte viesť účtovníctvo. To je jedna z veľkých výhod paušálnych výdavkov. Len vediete evidenciu príjmov tak, že niekde bokom si zapíšete, že ste predali jedného psa ročne, keď je to o tom jednom psovi ročne.

  Pán kolega, keby tu sedel minister financií, tak by vás vyťahal za uši. Napríklad, napríklad, ak niekto, ak niekto namaľuje jeden obraz ročne, tak je, skrátka, umelec a musí sa registrovať na daňovom úrade ako poberateľ autorských honorárov. Ak niekto preloží jeden článok ročne, tak sa musí registrovať na daňovom úrade ako tlmočník alebo ako prekladateľ. Nie je rozhodujúce, či sa vám v nejakom roku podarí predať jedného psa alebo piatich, desiatich, pätnástich, dôležité je, že túto činnosť vykonávate.

  Je, samozrejme, na poslancoch, aby zvážili, či množenie psov je alebo nie je charakteru podnikateľskej činnosti a či má význam sa baviť o nejakej hranici, či jeden, dvaja, traja, desiati psi ročne, či táto hranica má zmysel. A keď by sme ju aj mali zaviesť, kto to bude sledovať, akým spôsobom to bude merať a či to nebude možné obchádzať.

  Takže ak je tu úmysel riešiť spoločenský problém, ktorý spoločenským problémom jednoducho je, tak, samozrejme, keď sa vy k tomu postavíte tak, ako sa staviate, ja vás asi prehovárať nebudem. Ale je mi smutno z vášho postoja.

 • Ďakujem veľmi pekne. Ako, kolegyne, kolegovia, asi viete, ja mám dvoch psov. Jedného našli pri ceste spolu s jeho štyrmi súrodencami v igelitovej taške, druhého som pred umrznutím zachraňoval zo skalického útulku. Dnes je Valentín, doma mám aj manželku. Chcem ešte poďakovať týmto pánovi Matovičovi a pánovi Dankovi, že vďaka nim dvom dneska aj vyvenčím psov, aj povečeriam manželku (smiech v sále), teda povečeriam s manželkou, a teda aj psy budú rady, aj Valentína oslávime. Takže toto, toto odvolávanie pána premiéra si nechávame na štvrtok. Takže týmto ďakujem pánom.

  A teraz k veci. Pán kolega Antal, som rád, že máme konštruktívnu a dobrú diskusiu, a som rád, že hovoríme o princípoch a o čom ten zákon má byť. Tak sa pozrime na situáciu na Slovensku. Vďaka tomu, že ľudia chápu množenie psov, že hára sa mi fenka a náhodou mi zabehne na ulici a pomiluje ju tam nejaký miestny fešák a mám z toho šteniatka, tak ich predám alebo rozdám. Vďaka tomuto máme na Slovensku obrovský problém. Máme plné karanténne stanice, máme plné útulky. V osadách máte stovky a tisíce psov, ktorí sa nekontrolovateľne množia. A jedným z dôvodov, prečo toto je, že ľudia nevidia chov psov ako niečo, čo je finančne náročné. Jedným z dôvodov, prečo zavádzame aspoň nejakú reguláciu pri tom nepochopiteľnom vylúčení chovu psov z daňových a podnikateľských povinností, je obmedziť ľudí v tom, aby vôbec rozmýšľali nad tým, že nejaké šteniatka doma budú mať. Keď niekto nechce mať štence, tak nech si dá vykastrovať toho psa a nech si dá sterilizovať tú fenku a má po problémoch, ktoré nemusí riešiť žiadnym živnostenským opatrením.

  To najdôležitejšie, o čo nám v dlhodobom merítku ide, je, znížiť počet psov na Slovensku, lebo ich tu máme obrovský pretlak. A keď sa teda ale stane, že niekto už bude mať nakrytú tú fenku a chce predať za nejaký mierny poplatok, tak tie veci, o ktorých hovoril Jozef Mihál, v prípade, že je to človek, ktorý sa živí prácou, či už ako živnostník, alebo ako podnikateľ, alebo ako zamestnanec, tak ho to dokopy nebude stáť nič. Tam je pár povinností, ktoré pri tom bude musieť plniť. A nabudúce si to rozmyslí. Keď sa mu to stane raz, tak si už dá tú fenku potom naozaj sterilizovať, aby sa to nestalo znovu.

  V dlhodobom merítku nám ide o to, aby nám klesal počet psov na Slovensku a aby sme začali ľudí nútiť rozmýšľať nad tým, či naozaj potrebujeme toľko šteniat. Lebo ďalšia vec je tá, že vďaka tomu obrovskému pretlaku psíkov, ktorých máme v útulkoch, ktorí sú načierno predávaní, ktorí sú od množiteľov, človek, aj ktorý chce si zadovážiť psa, často si zadováži psa chorého, lebo ho má zo zlého chovu, lebo ten pes nemal proste dobré podmienky a narastajú potom náklady na jeho chov.

  Točíme sa v začarovanej špirále, ktorá je plná patologických problémov. A tie problémy sú častokrát spôsobené práve tým, že nedokážeme primäť ľudí rozmýšľať o chove psov inak, že do toho musia investovať čas, že do toho musia investovať peniaze, že to musia mať nejakým spôsobom legislatívne ošetrené.

  Povedzte mi jeden rozumný dôvod, prečo by mal byť chov psov ako zdroj príjmu rovnaký ako predaj rajčín, ako hovoril pán Zsolt Simon, vyňatý takmer spomedzi všetkého ostatného príjmu, ktorý na Slovensku existuje? Aký je tam dôvod? Ja vám poviem dôvod, prečo by nemal. Lebo tí psi tým trpia, lebo ľudia sa k nim nevedia správať, lebo na tom častokrát zarábajú alebo si tým robíme blamáž v celej Európe. A o čo nám ide, je pri troche, áno, byrokratického zaťaženia začať to prostredie aspoň nejakým spôsobom regulovať. A dlhodobo by malo byť regulované tak, že predaj šteniat bude zaťažený daňou, že každé predávanie šteňaťa bude musieť byť nejakým spôsobom registrované, a teda keď sme sa nedohodli na registrovaných chovoch, tak nech je to živnosť.

  A ja vám rozumiem, že nie každému sa musí páčiť, že to musí byť od každého jedného psíka, ale tvrdím, že dlhodobým efektom môže byť, že tých psov na Slovensku jednoducho budeme mať menej a budú zdravší, že psi, ktorí sa nakoniec predávať budú, budú skôr z registrovaných plemenných chovov, ako nejaké poškrabky, ktoré sa náhodou pritrafili niekde na ulici. A keď budú chcieť mať babičky psíka na dennodenné venčenie, stále budú mať obrovské množstvo psov v útulkoch, v karanténnych staniciach, alebo im ho bude môcť niekto darovať.

  Takže ja rozumiem tej vašej obave, že náhodou sa niekomu stane pri jednom psíkovi, ale ak ďalším z našich cieľov má byť postupné znižovanie počtu psov na Slovensku, tak toto je jeden z nutných prvých krokov. K tomu, samozrejme, patrí čipovanie, k tomu, samozrejme, patria kastračné programy, k tomu, samozrejme, patrí systém útulkov, k tomu patrí systém tých karanténnych staníc. Toto všetko potrebujeme, ale niekde musíme začať. A pre mňa jednoducho argument, že keď sa náhodou stane niečo mojej fenke, tak si musím na pol roka založiť živnosť, nie je dostatočne silný popri všetkým možným výhodám toho, keď sa to prostredie začne správať ako regulované.

  Takže ešte raz vás prosím, ja viem, mohli sme mať viacej času na to, že si pripravíme nejaký nový návrh, ale stále tvrdím, že tento je lepší než čakanie na systémovú zmenu, ktorá možno príde za rok alebo za dva, alebo nepríde vôbec. Nikdy nevieme, ako bude vyzerať táto koalícia, nikdy nevieme, ako bude vyzerať tento parlament. Čo vieme práve teraz, je, že sme na čiare. Je tu dostatok ľudí aj na strane koalície, aj na strane opozície, ktorí majú veľkú snahu a veľkú vôľu tento návrh podporiť. A ja vás prosím...

 • Reakcie z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR

  Poprosím vás, páni poslanci, kľud.Poliačik, Martin, poslanec NR SR

  Ja vás prosím iba o jedno, aby ste použili váhu svojej autority v tejto veci a radšej sa pohnime dopredu naozaj tým spôsobom, ktorý máme práve teraz pred sebou a ktorý sme boli schopní dotiahnuť do konca, ako to odkladať o ďalší rok a pol. Lebo na jednej strane máme trpiace živé bytosti a na druhej strane máme, áno, pár ľudí, ktorým to môže, trochu im to skomplikovať život, ale zároveň máme obrovskú mafiu, ktorej to výrazne šiahne na príjmy a ktorej tým zabránime tak v budúcnosti nejakým spôsobom zneužívať živé bytosti pre svoje vlastné obohatenie.

  Ja, samozrejme, som pripravený baviť sa s úradníkmi na ministerstve, ja som pripravený rozprávať sa s vami, ak budete chcieť znovu naštartovať tú pracovnú skupinu, ja vám odovzdám všetky pracovné materiály, ktoré kedy k tomu existovali. Ak sa k tomu budú chceť rozprávať na úrovni vlády, rád s tým pôjdem na ministerstvo. Keď budú chceť mať kontakty medzi mienkotvornými ľuďmi v ochranárskych združeniach, rád ich sprostredkujem. Ale prosím vás, nenechajme to zhatiť, dobre naštartovaný proces.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Končím možnosť nahlásiť sa s faktickými poznámkami. Štyri faktické poznámky na vystúpenie pána poslanca.

  Nech sa páči, pán poslanec Antal.

 • Ďakujem. Viete, mrzí ma jedna vec, ako keby ja som teraz bol proti tomu, aby tu bolo zdaňované takéto podnikanie, predaj vo veľkom psov a niečo podobné. Nie, opačne. Keď to bude dobre nastavené, dobre ten zákon napísaný, bez problémov za to budem hlasovať, bez problémov to podporím.

  Jediný problém je v definícii pojmu regulovaný chov psov, nikde ďalej v tom neni až taký problém, lebo týmto deformujeme pojem podnikanie, ktorý tu bol zavedený živnostenským zákonom, kde je napísané, že je to sústavná činnosť vykonávaná samostatne vo vlastnom mene atď., pokiaľ si to ešte pamätám nejako zo školy. Deformujeme pojem podnikanie.

  My robíme z príležitostného niečoho tú sústavnú činnosť a o nič nejde, len skutočne o to písmeno d), ktoré tam dopĺňate, že keby bolo dobre naformulované, tak celé toto má zmysel. A ešte raz opakujem, že nemám problém, nech z každého jedného psa sa odvedie, ktorý sa tým živí, ktorý proste to robí preto, aby to mal podnikateľskú činnosť, aby boli odvádzané odvody, platené dane.

  A o to viac ma to mrzí, že ja riešim tento problém a dúfam, že som ho aj v meste Žiar nad Hronom vyriešil, že máme osadu, ktorá bola plná takýchto psov, dnes je skutočne problém nájsť, lebo jednoducho sú tam zavedené pravidlá. Venujeme sa tomu, riešime to sústavne dennodenne, nielen keď nás to napadne.

  O to viac ma to mrzí, že pomaly tie výčitky smerujú ku mne, že vravím o tom, že niečo tu je zle v tomto zákone nastavené.

  Ďakujem.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Pán poslanec Osuský s faktickou, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. No, ja by som rád podporil predovšetkým tú úvahu kolegu Poliačika, ktorý hovorí o tom, že ak sme v zlom status quo, tak také tie zvyčajné úvahy, že treba riešiť veci systematicky, na to slovo som, a systémovo, som alergický, lebo to znamená neriešiť ich nikdy. To znamená, to je zaklínadlo, ktoré znamená, to treba riešiť systémovo, nie je povedané, kto to bude riešiť systémovo, kedy to bude riešiť systémovo a kedy bude výsledok systémového riešenia. Takže kroky dobrým smerom sú vždy pozitívne, i keď niekto bude volať z pozadia o systémovom riešení, pričom samého ho ani nenapadlo systémovo zlú situáciu riešiť.

  A pokiaľ ide o tú, by som povedal, zriedkavosť alebo málopočetnosť, a tým pádom nezdaňovanie, viete, ja mám kolegu, ktorý sa venuje úplne inej oblasti, ale napriek tomu chová ovce. Netušili by ste o takom človeku, že chová ovce, nechová ich v Bratislave, chová ich tam, kde má chalupu atď. Starajú sa mu o to aj ľudia, ale jednoducho, i keď nie je odkázaný na príjem z chovu oviec, tak to robí kontinuálne, teda sústavne, a keby tie ovce, ktoré sa mu tam kotia, jahence, predával, no tak nevidím dôvod, prečo by sme, aj keď je to preňho úplne vedľajšia činnosť, mali túto vec nechať bezzdanenú, a potom je to len otázka veľkosti.

  A čo tak žriebätá a kone? Spústa ľudí miluje kone, má svojho koňa, možno má kobylu, možno tá kobyla raz za čas vrhne žriebä a možno to žriebä dorastie a predá sa. To má byť vyňaté z bežných noriem zdaňovania? Však je to len občas, kobyla nemá šestnásť žriebät ročne, ale jednoducho nevidím dôvod, prečo by mali platiť podľa veľkosti...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Pán poslanec Baránik, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Nadviažem na to, čo hovoril pán poslanec Poliačik, že tie námietky, ktoré tu boli proti tomuto zákonu vznesené, neobstoja jednoducho, pretože ten, kto len občas má štence, tak ten svoj problém môže vyriešiť tak, že ich nepredá, ale že ich len daruje.

  Námietka tá, ktorú tu vzniesol kolega Antal, že ako on k tomu príde, že sa mu náklady neuhradia, to je smiešna námietka v porovnaní s tým, aký problém my tu riešime. Takej námietke, takej námietke svedčí to, že nie je úprimná.

  Preto, preto si povedzme, že v čom je podstata problému. Podstata problému je tá, že tu sa nejedná o podnikanie alebo nepodnikanie akékoľvek iné, tu sa jedná o podnikanie alebo nepodnikanie v súvislosti so živými bytosťami, v súvislosti so šteniatkami, takže štát má oprávnený záujem na tom, aby táto činnosť, akokoľvek už je posudzovaná z hľadiska daňového alebo podnikateľského, aby bola nejakým spôsobom regulovaná. Teraz my tu máme divoký západ a zdá sa, že určití ľudia majú záujem na tom, aby to takto pokračovalo. Myslím si, že je to nesprávne.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Pán poslanec Antal, chcem vás poprosiť, keď chcete niečo, aj pán poslanec Baránik, páni, keď chcete niečo povedať, prihláste sa.

  Pán poslanec Poliačik s faktickou poznámkou, resp. s reakciou na faktické poznámky, nech sa páči.

 • Ďakujem.

  Pán Antal, ja vás vôbec nevnímam ako oponenta v tejto téme, vnímam vás ako kolegu, ktorý, nám obidvom ide o tú istú vec a v ideálnom svete by sme mali teraz pred sebou kľudne ešte dve čítania a mohli by sme to napísať odznova. Ja hovorím, že sme sa dostali historickým vývinom do pozície, kedy už nemáme inú možnosť, iba prijať alebo neprijať. A ja tvrdím, že prijať prináša menej negatív ako neprijať, a to z toho dôvodu, že to zavádza aspoň nejakú reguláciu, z toho dôvodu, že to dosahuje tie benefity, o ktorých som hovoril, to znamená zmenšovanie psov, zmenšovanie počtu psov tam vonku, zmenšovanie záujmu o to, aby sa ľudia na tom začali obohacovať, a že keď to neprijmeme, tak nevieme vôbec dopredu určiť, ako dlho budeme na nejakú podobnú reguláciu čakať.

  A nevnímam vás ako oponenta, skôr vás vnímam ako človeka, ktorý je mienkotvorný na strane koalície a na ktorého hlase do veľkej miery záleží, či tento zákon prejde, alebo nie. Preto som sa na vás obrátil nie s výčitkou, ale s dôverou, že sa pochopíme a že dokážeme tento zákon posunúť ďalej v prospech nie toho, že kto tu získa alebo nezíska politické body, ale v prospech toho, aby ľudia a zvieratá, ktoré nemajú ani len zastúpenie v tomto pléne, mohli začať žiť dôstojnejším životom.

  Keby sme naozaj sa dostali naspäť do nejakého ideálneho stavu, tak ja som za to, napíšme to kľudne spolu, môžme to podať spolu, ale to sa nestalo, a preto by som bol oveľa radšej, keby prešla aspoň tá verzia, ku ktorej sme sa dostali doteraz.

  Ďakujem veľmi pekne aj za ostatné faktické pripomienky.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  V tejto chvíli vyhlasujem všeobecnú rozpravu k tomuto bodu za skončenú. Pýtam sa pani navrhovateľky, či chce vystúpiť v rámci záverečného slova. Je tomu tak.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem veľmi pekne za slovo aj za ozaj bohatú diskusiu, ktorá sa, dá sa povedať, viedla niekoľko mesiacov, či už tuná v pléne pri prvom čítaní, ale potom aj mimo pléna s kolegami legislatívcami a kolegami poslancami. Sme v závere druhého čítania a len tak v krátkosti by som chcela možno zhrnúť tie najdôležitejšie informácie, ktoré dnes odzneli a ktoré ma upútali.

  Veľmi som vďačná za informáciu pána poslanca Bernaťáka, že Štátna veterinárna správa má v pláne legislatívnych úloh spracovanie nového komplexného zákona o ochrane zvierat a naozaj tento zákon je potrebný. Chystá sa už niekoľko, niekoľko rokov, a preto ak naozaj v roku 2017 takýto návrh zákona by uzrel svetlo sveta, ktorý by komplexne a systémovo, ako bolo viackrát spomenuté, riešil tú problematiku, tak určite za dobrý návrh, takýto návrh zahlasujeme a veľmi radi sa aj budeme podieľať na jeho príprave a vylepšovaní, tak ako prisľúbil aj pomoc a svoje skúsenosti kolega Martin Poliačik. Si myslím, ale že aj dnes, v tejto chvíli, vieme už urobiť viacej ako len to, že sa o tom budeme tu v rámci takého plenárneho brainstormingu rozprávať o tomto probléme.

  Aj samotné ministerstvo, aj samotná Štátna veterinárna správa môže konať viacej. Ako je možné, ako je možné, že sa vydávajú falošné pet pasy? Ako je možné, že slovenskú krajinu opúšťajú psy, ktoré sú akože očkované, ale pritom očkované nie sú? Ako je možné, keď polícia, rakúska polícia zadrží takýchto množiteľov na svojom území a do kamery ukážu slovenský očkovací preukaz, tam je pečiatka toho veterinára, ako je možné, že tento veterinár naďalej vykonáva svoju činnosť?

  Viete, to sú veci, ktoré naozaj aj dnes sa dajú kontrolovať, a nerobí sa to. Nerobí sa to, pretože pravdou je, že tá množiteľská mafia, ktorá na Slovensku funguje a ktorá sa obohacuje týraním a neetickým chovaním zvierat, psov, o veľké tisíce až milióny eur okráda okrem toho aj štátnu kasu o daňové a iné príjmy, tak jednoducho sa im to nepáči, a preto čokoľvek budú robiť len na to, aby sa hľadala akákoľvek zámienka situáciu zlepšiť, obmedziť, zakázať.

  Boli tu námietky, že zavádzame nové podnikanie. Možno áno, zavádzame podnikanie, regulovaný chov psov. Avšak treba vnímať rozdiel v podnikaní s chovom psov a rozdiel v podnikaní, keď príležitostne niekto predáva zemiaky cez dvor. Tuná niekto obchoduje a obohacuje sa, plánovite sa nejakým spôsobom snaží získať zisk, to je jedno, či permanentne, alebo z času na čas, z predaja šteniat. Z predaja, či už z množiarne, alebo z predaja svojho psíka, ktorého mám doma ako poľovník alebo ako iný chovateľ čistokrvného psa, alebo len jednoducho pre radosť. Ale faktom je, akonáhle ja nechám pripustiť moju fenku s tým, že chcem, aby mala, úmyselne mala šteniatka, ktoré ja následne chcem predať so ziskom, tak podnikám, ako taký, z takého podnikania by som mala platiť dane, odvody a všetko to, čo k tomu treba.

  O akú finančnú záťaž, o akú ekonomickú, účtovnú, administratívnu, povedal veľmi dobre naslovovzatý odborník kolega Jozef Mihál. Nejde o žiadnu šikanu. Ohlásenie živnosti je 5 eur. Hovoríme o výdavkoch 5 eur na to, aby niekto legitímnym spôsobom mohol aj možno raz za tie tri roky predať svoje šteňa. No tak ho, založím si živnosť, zaplatím 5 euro, následne možno, keď s veľkým ziskom viac ako 5-tisíc euro predám toho svojho krásneho čistokrvného psa, tak budem mať tie povinnosti, ktorých bolo povedané, no a následne si môžem živnosť pozastaviť, ak je to také čosi, čo naozaj by som pre iné účely nepotreboval.

  Tu hovoríme o obchodovaní so živými tvormi. So živými tvormi, ktoré, keď by sa tento zákon podarilo schváliť v dlhodobom horizonte, naozaj ten efekt prinesie, prinesie obmedzenie nezákonným spôsobom, týraným spôsobom množených psíkov na slovenskom trhu. Trošku sa očistíme pred Európou z toho hanebného slova, že sme tuná Hundemafia a že aspoň sme urobili prvý krok k tomu, aby sa situácia zlepšila.

  Ja verím, že ten nový zákon príde, a ak táto diskusia viedla alebo napomáha k tomu, že ministerstvo zintenzívni prípravu na tomto návrhu zákona, budem len veľmi rada. Každopádne vám všetkým ďakujem za konštruktívnu diskusiu, či tu v pléne, alebo mimo pléna, a pevne verím, že pri tom hlasovaní ten verejný záujem, etický záujem prevýši osobný, vlastný.

  Ďakujem vám veľmi pekne.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Ďakujeme veľmi pekne aj my, pani navrhovateľka. Chcem sa opýtať pána spravodajcu, či chce vystúpiť. Áno, je tomu tak.

  Nech sa páči, pán Fecko.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Takže zhodnotím, že v rozprave vystúpili traja ľudia. Pán kolega Poliačik až dvakrát, aj v ústnej, aj v písomnej. A myslím, že ako povedala pani predkladateľka, že malo to svoj význam, aby sme sa trošku posunuli dopredu.

  A ja by som tiež chcel apelovať, lebo, páni politici a páni političky, my strácame čas. Nám stále čas tu uteká, a pokiaľ by to možno bolo riešené vtedy, ako sa dalo pôvodne, niekedy v septembrovej schôdzi alebo októbrovej, už by možnože niečo bolo vybavené.

  A ja za tých päť rokov, resp. sedem rokov, čo som tu, som na moje návrhy zákonov, ktorých bolo niekoľko desiatok, stále počúval, je to nekoncepčné, neodborné, nesystémové. Ale keď už bolo potrebné to riešiť, tak nakoniec sa to neriešilo. A mne sa zdá, že toto je také zahmlievanie, že nechceme do toho problému ísť. Myslím, že v prvom čítaní sme si povedali, že je to problém, lebo sme ho postúpili do druhého čítania. To znamená, táto naša sieň zákonnosti sa má týmto zákonom zaoberať, novelou tohto zákona. A myslím si, že keby iba jedného sme takto postihli týmto zákonom, aby sa tie dane do toho štátu odviedli, už je to nejaký výsledok. Tak ako hovoril aj pán, aj váš pán premiér, aj náš premiér pán Fico, že keď iba jednému človeku ten zákon pomôže, ten zákon má zmysel. To znamená, mali by sme sa na tom tiež zamyslieť a dať tričká bokom a povedať si, či chceme, alebo nechceme v tejto oblasti urobiť poriadok.

  Chcel by som, keď kolega Antal povedal, náš predseda výboru, že ministerstvo sa pripravuje na nejakú tú systémovú zmenu, resp. že to robia, áno, može aj iní kolegovia, beriem, tak ja by som im chcel dať do povedomia, že je tu ešte jeden veľký problém, a to je s chovateľmi holubov. A to je ten, že holubiari terorizujú svojich susedov na 5-árových pozemkoch, a pokiaľ to chcete riešiť, tak to nevyriešite, a ja už to riešim štvrtý rok a snažím sa nejak k tomu dopátrať, lebo tam je problém ten, že vlastne tie holuby vám neumožňujú ani vyjsť vonku na tú vašu záhradu, pretože tie výkaly a ďalšie veci je niečo katastrofa. Nie je to o VZN-ku, nie je to o vyhláške. Každý si to z pleca na plece prehadzuje. Takže pokiaľ budete robiť nejakú systémovú, páni koaliční poslanci, cez ministerstvo systémovú zmenu, bol by som rád, keby ste aj túto oblasť pokryli, a mnoho desiatok ľudí, ktorí doslova že sú terorizovaní tými kolegami, ktorí, áno, sú ich susedia a chovajú tie holuby. A to nie sú desiatky, to sú stovky a tisíce holubov, čo majú, a nevedia si s tým rady. Takže toľko ako na dôvetok.

  A chcel by som vás tiež poprosiť, aby sme dali šancu, aby tento zákon bol schválený.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, v tejto chvíli prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  My pristúpime k rokovaniu o

  návrhu na voľbu člena Súdnej rady Slovenskej republiky.

  Návrh má parlamentnú tlač 430. A chcem vás informovať, že do začiatku rokovania o tomto bode programu podali poslanci podľa § 39 ods. 8 zákona o rokovacom poriadku návrh, aby sa táto voľba vykonala tajným hlasovaním.

  Dávam slovo poverenému členovi ústavnoprávneho výboru pánovi poslancovi Martinovi Nemkymu, aby návrh uviedol a informoval Národnú radu o výsledku prerokovania návrhu vo výbore. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, člen Súdnej rady JUDr. Jozef Maruščák, zvolený Národnou radou Slovenskej republiky, sa 27. októbra 2016 vzdal svojej funkcie s tým, že funkčné obdobie mu uplynulo 27. decembra 2016.

  Predseda Národnej rady z tohto dôvodu vyzval oprávnené subjekty, aby návrhy kandidátov na člena Súdnej rady podávali ústavnoprávnemu výboru v lehote do 6. februára 2017. Kandidáti musia spĺňať podmienky ustanovené v čl. 141a ods. 2 ústavy a v § 3 ods. 2 zákona o Súdnej rade. Členom Súdnej rady môže byť len osoba, ktorá je bezúhonná, má vysokoškolské právnické vzdelanie a najmenej 15 rokov odbornej praxe. V určenom termíne bol predložený jeden návrh.

  Ústavnoprávny výbor prerokoval návrh kandidáta na člena Súdnej rady na svojej 32. schôdzi. Uznesením č. 150 konštatoval, že kandidát JUDr. Roman Huszár spĺňa ustanovené podmienky, a odporučil vykonať voľbu podľa ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady a volebného poriadku o voľbe a odvolávaní iných funkcionárov, schváleného uznesením Národnej rady č. 498 zo 17. júna 2011.

  Pani predsedajúca, otvorte, prosím, rozpravu.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Áno, ďakujem.

  Otváram týmto rozpravu. Písomne sa do rozpravy neprihlásil nikto. Pýtam sa, či sa chcete prihlásiť ústne, dámy a páni. Nie je tomu tak. Vyhlasujem teda rozpravu za skončenú.

  Zároveň prerušujem rokovanie o tomto bode programu a vyhlasujem pätnásťminútovú prestávku. Potom budeme hlasovať, áno.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pristúpime teraz ešte k rokovaniu o návrhu na voľbu člena Súdnej rady Slovenskej republiky (tlač 430).

  Chcem vás informovať, že do začiatku rokovania o tomto bode programu poslanci podali návrh, aby sa táto voľba vykonala tajným hlasovaním.

  Teraz dávam slovo poverenému poslancovi Martinovi Nemkymu, aby návrh uviedol.

 • Ruch v sále.

 • Už to bolo? Nestíham. O psoch? Áno, však budeme hlasovať aj to, čo sme prerokovali, plus ešte tajnú voľbu. Takže (reakcia z pléna) nemusíte.

  Takže najprv pristúpime k hlasovaniu v druhom čítaní o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov (tlač 261).

  Prosím teraz pána poslanca Fecka, aby uviedol hlasovanie.

 • Hlasovanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, tlač 261.

 • Ďakujem pekne. V rozprave k uvedenému návrhu zákona vystúpili traja poslanci, pani Zemanová, pán Poliačik dvakrát a pán Mihál. Pozmeňujúci návrh bol podaný z úst pani poslankyne Zemanovej. Keďže dnes bol v rozprave podaný tento pozmeňujúci návrh, v zmysle § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku dajte, prosím, pán predsedajúci, hlasovať o skrátení lehoty.

 • Áno, nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme. Hlasujeme o skrátení lehoty.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 132 poslancov, za návrh 129, zdržali sa 3.

  Takže konštatujem, že sme tento návrh prijali.

  Môžme pristúpiť k hlasovaniu.

 • Keďže informácia neobsahuje pozmeňujúce návrhy, pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu, ktorý odznel v rozprave. Prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Zemanovej.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o návrhu pani poslankyne Zemanovej.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 132 poslancov, za 67, proti 1, zdržalo sa 63 poslancov, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že návrh bol schválený.

 • Ďakujem. Týmto sme hlasovali o všetkých pozmeňujúcich návrhoch. Pán predsedajúci, mám splnomocnenie gestorského výboru podať návrh, aby sme pristúpili k tretiemu čítaniu ihneď. Dajte, prosím, o tomto hlasovať.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 132, za 121, zdržali sa 8, 3 nehlasovali.

 • Konštatujem, že sme v treťom čítaní.

  Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania a pýtam sa, či sa hlási niekto do rozpravy. Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Nech sa páči, záverečné hlasovanie.

 • Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako o celku v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 131 (potlesk a radostný pokrik), za návrh hlasovalo 68, proti 3, zdržalo sa 59 poslancov, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že návrh bol schválený.

  Teraz budeme hlasovať o návrhu poslancov, ktorí navrhujú, aby sa voľba člena Súdnej rady (tlač 430) vykonala tajným hlasovaním. Prezentujme sa a hlasujme. Hlasujeme o tom, že voľba členov Súdnej rady sa vykoná tajným hlasovaním.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 131 poslancov, za 73, proti 58.

  Konštatujem, že sme schválili tento návrh.

  Teda pristúpime k tajnému hlasovaniu o návrhu na voľbu členov Súdnej rady (tlač 430), ktoré vykonáme spolu s opakovanou voľbou kandidáta na člena disciplinárneho senátu (tlač 419).

  (Pokračovanie rokovania o návrhu na voľbu člena Súdnej rady Slovenskej republiky (tlač 430) a o

  návrhu na voľbu kandidátov na člena disciplinárneho senátu (tlač 419) – opakovaná voľba.)

  Tajné hlasovanie vykonáme na dvoch hlasovacích lístkoch.

 • Ruch v sále.

 • Svoju voľbu, tak ako vždy, vyjadríte na obidvoch hlasovacích lístkoch pri mene a priezvisku kandidáta tak, že označíte alternatívu, za ktorú hlasujete „za“, „proti“ alebo „sa zdržiavam“. Hlasovací lístok je neplatný, ak nie je voľba označená alebo ak je hlasovací lístok menený alebo doplňovaný.

  Prosím teraz všetkých overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie, a súčasne pristúpime k vykonaniu tajného hlasovania.

  (Akt tajného hlasovania.)

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pýtam sa, či každý poslanec využil svoje právo hlasovať. Ak áno, vyhlasujem tajné hlasovanie za skončené.

  Vyhlasujem prestávku, kým sa nespočítajú hlasy.

 • Prestávka. Spracúvanie výsledkov tajného hlasovania.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pokračujeme v rokovaní.

  Prosím povereného overovateľa, aby oznámil výsledky tajného hlasovania. Najskôr o návrhu na voľbu člena Súdnej rady.

 • Výsledky tajného hlasovania o návrh na voľbu člena Súdnej rady Slovenskej republiky, tlač 430.

 • Ďakujem pekne. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu člena Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 14. februára 2017.

  Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Súdnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 115 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 115 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Súdnej rady Slovenskej republiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 115 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 7 neplatných.

  Zo 108 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Romana Huszára za člena Súdnej rady Slovenskej republiky hlasovalo za 76 poslancov, proti 7 poslancov, zdržalo sa hlasovania 25 poslancov.

  Na voľbu člena Súdnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za člena Súdnej rady Slovenskej republiky zvolený Roman Huszár.

  Overovatelia poverujú svojho člena Róberta Puciho oznámiť výsledok hlasovania Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Takže konštatujem, že Národná rada v tajnom hlasovaní zvolila Romana Huszára za člena Súdnej rady.

  A teraz vás poprosím o oznámenie výsledkov tajného hlasovania o návrhu na opakovanú voľbu kandidáta na člena disciplinárneho senátu.

  (Výsledky tajného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov na člena disciplinárneho senátu (tlač 419) – opakovaná voľba.)

 • Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu kandidáta na člena disciplinárneho senátu, ktoré sa konalo 14. februára 2017, opakovaná voľba.

  Na tajné hlasovanie o návrhu na opakovanú voľbu kandidáta na člena disciplinárneho senátu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 115 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 115 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na opakovanú voľbu kandidáta na člena disciplinárneho senátu všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 115 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 8 neplatných.

  Zo 107 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Ayše Pružinec Erenovej za kandidáta na člena disciplinárneho senátu hlasovalo za 74 poslancov, proti 22 poslancov, zdržalo sa hlasovania 11 poslancov.

  Na voľbu kandidáta na člena disciplinárneho senátu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bola za kandidáta na člena disciplinárneho senátu zvolená Ayše Pružinec Erenová.

  Overovatelia poverujú svojho člena Róberta Puciho oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.

 • Takže konštatujem, že Národná rada po opakovanej voľbe navrhuje Súdnej rade na člena disciplinárneho senátu kandidátku, ktorú uviedol overovateľ.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, chcem sa vám poďakovať, týmto sme vyčerpali všetky body programu.

  Ďakujem za účasť a vyhlasujem 12. schôdzu za skončenú.

 • Rokovanie 12. schôdze NR SR sa skončilo o 16.18 hodine.