• Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som vás privítal.

  Otváram rokovanie 11. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Chcem vás požiadať, aby sme sa pred začatím rokovania prezentovali a zistili, či sme schopní sa uznášať. Prosím, prezentujme sa.

 • Prezentácia.

 • Ďakujem. Zisťujem, že je prítomných 127 poslancov.

  Teda Národná rada je schopná sa uznášať a môžeme pokračovať v rokovaní.

  Na 11. schôdzi Národnej rady budú overovateľmi poslanci Stanislav Kmec a Martin Klus. Náhradníkmi budú poslanci Ľubomír Želiezka a Anna Verešová.

  Na dnešnom rokovacom dni o ospravedlnenie požiadali poslanec Andrej Hrnčiar a poslanci Fedor a poslanec Richard Raši. O ospravedlnenie neúčasti na rokovaní 11. schôdze Národnej rady z dôvodu práceneschopnosti požiadal poslanec Martin Fecko.

  Návrh programu schôdze vám bol rozdaný. Panie poslankyne, páni poslanci, chcem vás informovať, že na základe záverov z poslaneckého grémia, ktoré sa konalo 15. novembra 2016, bude budúci týždeň rokovanie Národnej rady prebiehať aj vo štvrtok 1. decembra 2016.

  Ďalej chcem uviesť, že v návrhu programu sa uvádzajú aj materiály a návrhy rozpočtov príslušných inštitúcií, predložené v súlade s platnými zákonmi, ktoré na návrh gestorských výborov uvedú ich predkladatelia, ako sú uvedení v návrh programu. Na to, aby sme mohli uvedené materiály uviesť a vystúpiť v rozprave, je potrebný súhlas Národnej rady. Navrhujem, aby sme tento súhlas vyslovili schválením programu ako celku, pokiaľ nikto nepredloží iný návrh.

  Teraz pristúpime k

  schvaľovaniu návrhu programu 11. schôdze.

  Ešte chcem uviesť, že k bodu 3 návrhu programu, ktorý je návrh na zmeny v zložení výborov, bude zvolané poslanecké grémium a následne by sme potom tento bod prerokovali. Avizujem, že poslanecké grémium, ktoré bude riešiť i iné otázky súvisiace s priebehom Národnej rady, zvolávam na 16.30 hod. dnes.

  Pýtam sa vás, pani poslankyne, páni poslanci, či má niekto z vás návrhy na zmenu alebo doplnenie programu.

  Pán poslanec Igor Matovič, nech sa páči.

 • Ďakujem. Chcel by som požiadať, aby sme ako Národná rada zaviazali vládu Slovenskej republiky, aby predložila Národnej rade presný odpočet, rozpis všetkých výdavkov v súvislosti s predsedníctvom v Rade Európskej únie.

  Zdôvodnenie: Vzhľadom na medializované informácie o tunelovaní týchto prostriedkov, či už teda ľuďmi od Andreja Danka, predsedu Národnej rady, cez predraženú večeru, na ktorej iba kultúrny program mal stáť viac ako 70-tisíc eur, alebo včera zverejnenými informáciami bývalej zamestnankyne ministerstva zdravotníctva, pardon, zahraničných vecí, a môžme sa oprávnene domnievať, že tieto prostriedky, naše spoločné prostriedky, ktoré sa do štátneho rozpočtu dostávajú...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Rozumiem vášmu návrhu, pán poslanec...

 • Ale ja mám právo zdôvodniť svoj návrh, vy mi nemáte právo skákať do reči. A poprosím si znova čas.

 • Ďakujem. Procedurálny návrh...

 • Poprosím vás, zapnite ešte raz čas pánovi Matovičovi, ospravedlňujem sa mu. Ja som len chcel, že rozumel som procedurálnemu návrhu a chcel som z hľadiska procesu urýchliť. Ďakujem.

  Nech sa páči.

 • Takže poprosím, aby Národná rada zaviazala vládu Slovenskej republiky k tomu, aby vláda predložila presný rozpis, podrobný rozpis všetkých položiek, ktoré financovala zo sumy približne 8 mil. eur určených na organizáciu predsedníctva v Rade Európskej únie.

  Odôvodnenie: Zdôvodňujem svoj návrh tým, že unikli informácie alebo boli zverejnené informácie o tom, že tieto prostriedky boli tunelované ľuďmi Andreja Danka, predsedu Národnej rady, pri organizovaní predraženej večeri (pozn. red.: správne "večere"), kde len kultúrny program mal stáť viac ako 70-tisíc eur. A taktiež vypovedala bývalá zamestnankyňa ministerstva zahraničných vecí o tom, že pán minister Lajčák pristupoval veľmi obdobne ako Andrej Danko k našim spoločným peniazom.

 • Ďakujem. Pán poslanec Eduard Heger.

 • Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcel požiadať, aby bol začiatok návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019 stanovený na štvrtok ráno na 9.00 hod., teda na presný termín.

  Odôvodnenie: Keďže sa jedná o jeden z najdôležitejších zákonov, ak nie najdôležitejší zákon roku, tak myslím, že by mal byť pridelený dôstojný začiatok, aby sme všetci mohli tu byť pripravení.

 • Ďakujem. Pán poslanec Jozef Viskupič.

 • Ďakujem, pán predseda. Dovoľte mi požiadať Národnú radu Slovenskej republiky, aby zaviazala ministerstvo dopravy a regionálneho rozvoja, a to, aby podalo informáciu o stave a hospodárení štátnej akciovky Letisko Piešťany, a. s.

  Tento návrh zdôvodňujem nasledovne: Štátna akciovka, ktorú menšinovo vlastní aj štát, aj samospráva Piešťany, aj región samosprávny Trnavský kraj, chce 29. 11. pristúpiť k likvidácii Letiska Piešťany. Preto by ma z pohľadu ministerstva dopravy a regionálneho rozvoja zaujímalo, akým spôsobom k tomuto procesu pristúpi, či využije právo, aby zachránila akciovú spoločnosť Letisko Piešťany. Myslím si, že keď...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem. Pán poslanec Ondrej Dostál.

 • Mám dva procedurálne návrhy podľa § 146 zákona o rokovacom poriadku, oba sa týkajú návrhov na skrátené legislatívne konanie, čiže bodov 44 a 33 podľa návrhu programu. Navrhujem, aby predseda Národnej rady požiadal ústavnoprávny výbor o zaujatie stanoviska, či sú splnené dôvody na postup podľa § 89, teda na skrátené legislatívne konanie, a aby Národná rada hlasovala o týchto bodoch programu až potom, čo ústavnoprávny výbor zaujme v týchto dvoch veciach stanovisko.

  Tento návrh zdôvodňujem tým, že mám pochybnosť, či sú splnené dôvody na postup podľa § 89, teda na skrátené legislatívne konanie o týchto dvoch návrhoch zákona, resp. nemám žiadnu pochybnosť, že reálne tie dôvody nie sú splnené.

  Žiadam o týchto dvoch návrhoch hlasovať samostatne. Čiže...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Reakcia z pléna.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcem poprosiť poslancov aj vás ako vedenie, aby sme bod č. 53, čo je opakovaný návrh na zrušenie Mečiarových amnestií, presunuli na utorok o 14.00 hod.

  Ide mi o to, navrhujem to aj v súvislosti s významným a silným gestom, ktoré urobil pán prezident, ktorý oslovil poslancov, aby diskutovali, argumentovali a venovali sa tejto téme. Chcem, aby sa to, aby to bolo možné v pevnom termíne, aby to nebola vec iba vývoja schôdze, preto vás prosím o termín: utorok o 14.00 hod. po obednej prestávke.

 • Ďakujem. Ešte raz pán poslanec Igor Matovič.

 • Navrhujem, aby Národná rada zaviazala ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja pána Érseka za stranu MOST - HÍD, aby zverejnil úplný zoznam všetkých vykupovaných pozemkov pod bratislavský obchvat aj rýchlostnú komunikáciu smerom na Dunajskú Stredu. Zverejnil tak, aby z toho bolo zrejmé, kedy ten pozemok bol nadobudnutý, od koho bol nadobudnutý, za akú cenu bol nadobudnutý. A taktiež aj všetky ostatné prevody pri predmetných pozemkoch od roku 2003, odkedy boli prvé informácie, kade prípadne bude trasovanie rýchlostnej cesty smerom na Dunajskú Stredu.

  Zdôvodňujem to tým, že podpredseda Národnej rady je človek, ktorý zbohatol na tom, že odkúpil od svojej rodiny pozemok za 25-tisíc eur (reakcie z pléna) a následne ho predal štátu za 500-tisíc eur, a preto by sme mali všetci vedieť, kam bolo minutých 400 mil. eur z našich spoločných peňazí.

 • Ďakujem.

  Pristúpime k hlasovaniu o procedurálnych návrhoch jednotlivých poslancov.

  Prvý návrh bol poslanecký návrh pána poslanca Matoviča, aby ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí zverejnilo odpočet a rozpis všetkých výdavkov súvisiacich s predsedníctvom Slovenska v Rade Európskej únie. Dávam hlasovať o tomtom návrhu, prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Ďakujem. Prítomných 141 poslancov, za 63, proti 29, zdržalo sa 49.

  Konštatujem, že sme uvedený návrh neschválili.

  Pristúpime k druhému návrhu pána poslanca Hegera, ktorý navrhuje, aby zákon o štátnom rozpočte (tlač 230) bol prerokovaný v štvrtok ráno od 9.00 hod. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 142 poslancov, za 52, proti 19, zdržalo sa 71.

  Pán poslanec, avizujem, že aj za týmto účelom bude zvolané grémium na 16.30 hod., aby sme našli dôstojný termín a v súlade s ministrom financií.

  Pán poslanec Viskupič navrhol, aby vláda zaviazala ministerstvo dopravy, aby Národná rada zaviazala ministerstvo dopravy k zverejneniu stavu hospodárenia Letiska Piešťany, a. s., tak, aby bolo zrejmé, v akom stave je predmetná akciová spoločnosť. Dobre? Ďakujem. Prosím, prezentujme sa a hlasujeme o predmetnom návrhu.

  (Hlasovanie). Prítomných 142 poslancov, za 65, proti 13, zdržalo sa 63, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že sme uvedený návrh neschválili.

  Pristúpime k návrhu pána poslanca Ondreja Dostála, ktorý navrhol, aby body 44 a 34 najprv prerokoval ústavnoprávny výbor (reakcia z pléna), aha, 4 a 33 (reakcie z pléna) a poskytol stanovisko podľa príslušného paragrafu. Body 4 a 33, tak? 4 a 33.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu pána poslanca.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 141 poslancov, za 65, proti 19, zdržalo sa 57.

  Konštatujem, že sme uvedený návrh neschválili.

  Pristúpime k návrhu pána poslanca Jána Budaja, ktorý navrhuje presun bodu 53 na utorok 14.00 hod. Prosím, prezentujme sa a hlasujeme o predmetnom návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 141 poslancov, za 51, proti 19, zdržalo sa 71.

  Konštatujem, že sme uvedený návrh neschválili.

  Pristúpime k poslednému procedurálnemu návrhu, ktorý vyplynul z návrhov poslancov. Pán poslanec Igor Matovič navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republiky zaviazala ministra Érseka k zverejneniu zoznamu o všetkých vykúpených pozemkoch od roku 2003 pod obchvatmi Bratislava, R7. Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 141 poslancov, za 67, proti 18, zdržalo sa 56.

  Konštatujem, že sme uvedený návrh neschválili.

  Dávam hlasovať o programe schôdze ako celku, tak ako ste ho obdržali v predmetnom návrhu. Prosím, páni poslanci a poslankyne, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 142 poslancov, za 83, proti 4 a zdržali sa 55.

  Konštatujem, že sme uvedený program Národnej rady schválili, a teda môžeme pokračovať v 11. schôdzi.

  Pani poslankyne, páni poslanci, ešte vás chcem informovať, že o prvom bode programu budeme hlasovať ihneď po jeho prerokovaní. Dnes budeme ešte hlasovať o 17.00 hod., v ďalších rokovacích dňoch budeme o prerokovaných bodoch programu hlasovať vždy o 11.00 a o 17.00 hod., pokiaľ Národná rada nerozhodne inak. Už som avizoval zvolanie poslaneckého grémia na 16.30 hod.

  Pani poslankyne, páni poslanci, pristúpime k prvému bodu programu, ktorým je

  Informácia Mandátového a imunitnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na zaniknutý a neuplatňovaný mandát poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prosím povereného člena mandátového a imunitného výboru poslanca Jána Senka, aby Národnej rade uvedenú informáciu podal.

 • Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, páni poslanci, na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 22. novembra 2016 predkladám Národnej rade Slovenskej republiky túto informáciu.

  Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Radoslav Procházka doručil podľa čl. 81 Ústavy Slovenskej republiky písomné rozhodnutie o tom, že sa vzdáva mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky k 31. októbru 2016. Podľa čl. 81a Ústavy Slovenskej republiky mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Radoslava Procházku zaniká dňom doručenia písomného rozhodnutia o vzdaní sa mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, teda 31. októbra 2016.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vzal písomné rozhodnutie poslanca na vedomie rozhodnutím č. 304 z 31. októbra 2016. Súčasne predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 337 zo 14. novembra 2016 vyhlásil podľa § 71 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 10 ods. 1 a 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nastúpenie náhradníka.

  Na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Radoslava Procházku za stranu SIEŤ podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016 za stranu SIEŤ dňom 14. novembra 2016 nastupuje náhradníčka Zuzana Zimenová, narodená 18. septembra 1965, bytom Šamorín.

  Ďalej vláda Slovenskej republiky vymenovala poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky Oľgu Nachtmannovú dňom 18. novembra 2016 za štátnu tajomníčku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko vzal vymenovanie poslankyne Oľgy Nachtmannovej do funkcie štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 343 z 21. novembra 2016 na vedomie. Ďalej zobral na vedomie, že poslankyni Národnej rady Slovenskej republiky Oľge Nachtmannovej, ktorá 23. marca 2016 nastúpila ako náhradníčka za stranu SMER - sociálna demokracia na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Saloňa, v súlade s jej vyhlásením, zanikol mandát náhradníčky a zostáva na tej istej kandidátnej listine v pôvodnom poradí.

  Súčasne vyhlásil podľa § 71 ods. 1 a 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 10 ods. 1 a 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nastúpenie náhradníka.

  Na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Saloňa za stranu SMER - sociálna demokracia podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016 nastupuje dňom 21. novembra 2016 za stranu SMER – sociálna demokracia náhradník Ladislav Andreánsky, narodený 31. októbra 1963, bytom Liptovský Hrádok.

  V tejto súvislosti predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko rozhodnutím z 21. novembra 2016 č. 342 zobral na vedomie vyhlásenie o vzdaní sa práva nastúpenia náhradníkov Borisa Suska a Rastislava Chovanca na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, pretože vykonávajú funkcie štátnych tajomníkov.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko v súlade s § 57 ods. 1 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky požiadal Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutiami č. 338 zo 14. novembra 2016 a č. 344 z 21. novembra 2016 o preskúmanie dodržania podmienok nastúpenia náhradníkov podľa § 71 ods. 1 a 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a aby podal Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o nastúpení náhradníkov za zaniknutý a neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky spolu so svojím návrhom.

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky sa oboznámil s rozhodnutiami predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, s písomným rozhodnutím Radoslava Procházku o vzdaní sa mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a písomnými vyhláseniami náhradníkov Borisa Suska a Rastislava Chovanca o vzdaní sa práva nastúpiť ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky vzal uvedené skutočnosti na vedomie a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky prijať toto uznesenie z 22. novembra 2016 k Informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na zaniknutý a neuplatňovaný mandát poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie

  1. podľa § 2 ods. 3 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, že

  - mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Radoslava Procházku zanikol podľa čl. 81a písm. b) Ústavy Slovenskej republiky na základe doručenia písomného rozhodnutia o vzdaní sa mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dňom 31. októbra 2016,

  - poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Oľga Nachtmannová bola dňom 18. novembra 2016 vymenovaná do funkcie štátnej tajomníčky;

  2. že podľa § 71 ods. 1 a 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 10 ods. 1 a 2 písm. b) a c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutiami č. 337 zo 14. novembra 2016 a č. 343 z 21. novembra 2016 vyhlásil nastúpenie náhradníkov podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016 nasledovne:

  - na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Radoslava Procházku za stranu SIEŤ nastupuje dňom 14. novembra 2016 náhradníčka Zuzana Zimenová, narodená 18. septembra 1965, bytom Šamorín,

  - na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Saloňa za stranu SMER – sociálna demokracia nastupuje dňom 21. novembra 2016 náhradník Ladislav Andreánsky, narodený 31. októbra 1963, bytom Liptovský Hrádok;

  3. že poslankyni Národnej rady Slovenskej republiky Oľge Nachtmannovej, ktorá 23. marca 2016 nastúpila ako náhradníčka za stranu SMER – sociálna demokracia na neuplatňovaný mandát poslanca Mariána Saloňa, v súlade s jej vyhlásením, zanikol mandát náhradníčky a zostáva na tej istej kandidátnej listine v pôvodnom poradí.

  Skončil som, pán predseda, prosím, môžete otvoriť rozpravu.

 • Ďakujem poverenému členovi mandátového a imunitného výboru za podanie informácie.

  Otváram rozpravu o tomtom bode programu. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne.

  Ďakujem, nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pán poslanec Senko predniesol návrh uznesenia Národnej rady. Dávam o tomtom návrhu uznesenia hlasovať.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Ďakujem. Prítomných 135 poslancov, za 134, zdržal sa 1.

  Konštatujem, že sme schválili uznesenie o nastúpení náhradníkov na zaniknutý a neuplatňovaný mandát poslancov Národnej rady.

  Teraz prosím pani Zuzanu Zimenovú a pána Ladislava Andreánskeho, aby sa dostavili do rokovacej sály.

 • Príchod poslancov do rokovacej sály.

 • Pristúpime k

  sľubu poslancov.

  Chcem pripomenúť, že poslanec skladá sľub tak, že po verejnom prečítaní textu sľubu položí pravú ruku na ústavu, povie slovo "sľubujem" a podá ruku predsedovi Národnej rady. Poslanec svojím podpisom potvrdí zloženie sľubu.

  Prosím pani Zuzanu Zimenovú a pána Ladislava Andreánskeho, aby postupne pristúpili pred rečnícke miesto a zložili Ústavou Slovenskej republiky predpísaný sľubu.

  Prosím teraz podpredsedu Národnej rady Bélu Bugára, aby prečítal text sľubu. Zároveň prosím prítomných, aby počas skladania sľubu stáli.

 • Ústavou predpísaný sľub poslanca znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti si budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života."

  Nech sa páči.

  (Akt skladania sľubu.)

 • Ďakujem. Prosím, zaujmite svoje miesto v rokovacej sále. Želám vám veľa úspechov, pani poslankyňa a pán poslanec, v práci Národnej rady.

  Pristúpime k rokovaniu o

  návrhu vlády na skrátené legislatívnej konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony.

  Návrh vlády má tlač 328.

  Prosím ministra financií Slovenskej republiky Petra Kažimíra, aby návrh vlády odôvodnil.

 • Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, cieľom vládneho návrhu je skrátené legislatívne konanie, cieľom tohto návrhu je skrátené legislatívne konanie,...

 • Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Danko Andrej, predseda NR SR

  Pán minister, prosím, sekundu.

  Poprosím o kľud v rokovacej sále a dajme úctu ministrovi financií.

 • ... ktorého úmyslom je ponechať platy poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, členov vlády Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky, predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky na úrovni roku 2016.

  Osobitnými článkami sa v návrhu zákona navrhuje ponechať platy na úrovni roku 2016 aj verejnému ochrancovi práv, štátnym zamestnancom vo verejnej funkcii, riaditeľovi Národného bezpečnostného úradu, komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorých platy sú naviazané na plat poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

  Toľko na úvod, ďakujem pekne.

 • Dávam slovo členovi výboru pre financie a rozpočet poslancovi Emilovi Ďurovčíkovi, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokovania návrhu vlády vo výbore.

 • Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážené poslankyne, vážení poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím 333 z 9. novembra 2016 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 328), na prerokovanie Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.

  Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 20. schôdzi dňa 15. novembra 2016 a prijal uznesením č. 111, ktorým odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu zákona.

  Vážený pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pán spravodajca.

  Otváram rozpravu. Do rozpravy som dostal písomnú prihlášku: za poslanecký klub OĽANO pán poslanec Igor Matovič, za poslanecký klub Sloboda a Solidarita pán poslanec Poliačik a prihlásil sa nezaradený pán poslanec Miroslav Beblavý.

  Poprosím, pán poslanec Igor Matovič, nech sa páči.

 • Ruch v sále.

 • Ešte rád by som chcel poprosiť o kľud v rokovacej sále. Nech sa páči.

 • Kolegovia, kolegyne, dovoľte, aby som na začiatok možno začal tak trošku netradične otázkou, že či viete to, čo bol hlavný moment, prečo zo Singapuru ako rybárskej osady sa v priebehu pár desaťročí stala perla južnej Ázie. Bolo to to, že jeden človek si povedal, že zobere si zodpovednosť za ten štát a v prvom rade chce dostať do štátnej správy alebo verejnej správy, do vedenia štátnej správy špičkových ľudí za špičkové platy.

  Z tohto pohľadu snaha o zmrazovanie platov sa môže zdať ako kontraproduktívna, keby sme si povedali, však vlastne keď chceme, aby tu bol výkvet, tak by sme tu mali dať naozaj tie najlepšie platy.

  Na druhej strane som hlboko presvedčený o tom, že viac jako dve tretiny ľudí v tejto sále si nezaslúži ani minimálnu mzdu a nieto 3-tisíc eur každý jeden mesiac na účet. Hovorím to preto a som o tom naozaj presvedčený po šiestich rokoch v tomto parlamente, lebo mnohí z vás sa vôbec nevenujete v skutočnosti poslaneckej práci, len chodíte do práce, stláčate tlačítka tak, ako vám prikáže pán predseda vašej politickej strany alebo predseda poslaneckého klubu. A toto ja osobne, prepáčte, nepovažujem za výkon poslaneckej práce.

  Poslanecká práca by mala byť o tom, že sa zaujímam o problémy ľudí, stretám sa s ľuďmi, navrhujem riešenia, diskutujem tieto riešenia, predkladám tieto riešenia do parlamentu a následne robím všetko pre to, aby tieto riešenia som akýmkoľvek spôsobom presadil.

  Ruku na srdce, hlavne súčasní vládni poslanci, čo robíte vy z poslaneckej práce? Koľko stretnutí máte s ľuďmi okrem toho, že keď príde Fico do vašeho okresného mesta do kulturáku, že idete na túto akciu začapkať a zasmiať sa na vulgárnych sexistických vtipoch? Okrem toho, že sem chodíte stláčať tlačítka tri týždne raz za jeden a pol, dva mesiace, okrem toho nerobíte pre ľudí nič, a preto si jednoducho takýto plat nezaslúžite!

  Okej, viem, že asi veľmi ťažko ako opozičný poslanec alebo opozičné hnutie môžme presadiť zákon, že jednoducho každému podľa miery zásluh a že každý poslanec bude platený podľa toho, ako naozaj vykonáva si svoju poslaneckú prácu. Okej, rešpektujem, že asi zrejme vám nedokážeme siahnuť ako menšina na platy väčšiny.

  Na druhej strane považujem za veľmi nemorálne, že ste potichu držali basu na základe iniciatívy Andreja Danka, predsedu Národnej rady, že tento rok nikto nepredloží návrh na zmrazenie platov poslancov a takýmto spôsobom sa zabezpečí (rečník zobral do rúk názorný materiál, ukazujúc ho plénu), aby poslanci mali zrazu o 26 % viac, namiesto 3 576 eur 4 503 eur. Tento výpočet je plat poslanca plus poslanecké náhrady v hrubom pre poslanca mimo Bratislavy, aby ste teda vedeli, akým spôsobom to je vypočítané.

  V momente, ako som sa o tejto dohode, tichej dohode a podľa mňa nemorálnej dohode, ktorá vznikla na základe iniciatívy Andreja Danka, dozvedel, som na to upozornil a s hrôzou som zistil, že, áno, všetko tomu nasvedčuje, že takúto dohodu Andrej Danko spravil, lebo keď minulý rok sa predkladal návrh na zmrazenie platov poslancov už v júli, v polovičke júla, a predkladal sa ako poslanecký návrh zákona, tak zrazu teraz začiatkom novembra, kedy som na to upozornil, stále bolo tichučko, len aby sa to náhodu neprevalilo a potom všetci sa budeme čudovať: "Jej, zrazu máme väčšie platy! No čo už, nejakým spôsobom to ľuďom vysvetlíme."

  Zo strany Andreja Danka mala byť použitá doslova argumentácia. "Keď vy budete ticho, my takisto budeme ticho a ľuďom to už nejako vysvetlíme, je začiatok volebného obdobia." Naozaj to považujem za maximálne nemorálne takýmto spôsobom potichu si zdvíhať platy a neprísť pred ľudí a povedať: "Viete čo, my sme priniesli výkvet. Ja ako predseda Národnej rady som priniesol výkvet do parlamentu. Pozrite sa na činnosť mojich poslancov za SNS, predložili za tých osem mesiacov 150 návrhov zákonov, vystúpili 8 545 minút v rozprave, dali 595 faktických poznámok, urobili 295 stretnutí s ľuďmi a toto sú podnety, týmto ľuďom pomohli s právnou ochranou, týmto ľuďom pomohli finančne, a preto si myslím, že moji poslanci za SNS sú vzorom, výkvetom spoločnosti, a preto by sme im mali dať každému po 10-tisíc eur." Toto by som považoval za fér.

  Ale Andrej Danko to nemôže urobiť, lebo pozre sa na svojich poslancov a zistí, že zobrali za osem mesiacov výplaty a nepredložili žiaden zákon, nie sú schopní pomaly povedať jednu minútu tuto faktickej poznámky, ktorú by mali z vlastnej hlavy, nie sú schopní vystúpiť v rozprave za týmto rečníckym pultom. A keď si to spočítame, 8 mesiacov krát 3-tisíc eur je 24-tisíc eur iba tak, za nič, veľmi pekne. Týmto sa Andrej Danko chváliť nemôže, tým pádom nemôže prísť pred poslancov a argumentovať, a pred verejnosť, že jeho poslanci sú výkvet, zaslúžia si lepšie platy.

  Takisto to nemôže urobiť ani pán Glváč alebo Robert Fico sa nemôže pochváliť svojím poslaneckým klubov a tobôž nie pán Béla Bugár svojím poslaneckým klubom.

  Preto považujem, ešte raz hovorím, takúto snahu o takto nemorálnu dohodu, že potichu si zdvihnúť platy, za maximálne nemorálnu, nefér a nespravodlivú voči ľuďom, ktorí žijú, mnohí ľudia, ktorí žijú iba zo sociálnej dávky, alebo ľuďom, ktorí žijú z minimálnej mzdy, alebo ľuďom, ktorí si nosia ten priemerný slovenský plat 500-600 eur domov v čistom.

  Preto som veľmi rád a hovorím teda jedným dychom, že Robert Fico vypočul moje volanie, dal po krížoch Andrejovi Dankovi a predložil návrh na skrátené legislatívne konanie do parlamentu. A je mi už jedno, akým spôsobom to argumentoval, aj keď, samozrejme, pritom klamal, však všetko máme pod kontrolou. Tentokrát, keď ste si všimli argumentáciu, argumentácia bola zvolená tak, že tentokrát sme sa dohodli, že to nepôjde cez skrátené legislatívne konanie, ale pán Matovič by už ako dlhoročný poslanec mohol vedieť, že existuje viacero legislatívnych nástrojov, ktoré môžu využiť poslanci na to, aby návrh presadili. Nakoniec v podstate priznal farbu. Musia to dať cez skrátené legislatívne konanie, lámať legislatívu cez koleno, lebo návrh na skrátené legislatívne konanie, o ktorom sa teraz bavíme, hovorí o tom, že môže vláda predložiť takýto návrh vtedy, keď je ohrozená bezpečnosť štátu alebo hrozia značné hospodárske škody.

  Zvýšiť platy o túto sumu, aj keď je nehorázna, nie sú značné hospodárske škody, lebo hospodárske škody, ktoré pochádzajú z vašej korupcie a z toho, ako okrádate štát, okrádate svojich vlastných voličov, sú 1 000-, 5 000-násobne väčšie ako to, čo by sme poslancom zvýšili platy. Ale zároveň nemôžme si argumentovať tým, že keď naši ľudia rozkrádajú miliardy ročne, tak my si predsa tie 2-3 milióniky za to zaslúžime, že ich tu kryjeme. Je to jednoducho nemorálne, a preto aj symbolickým spôsobom je správne, aby sme tie platy zmrazili.

  Ešte raz hovorím, kvitujem Roberta Fica, že dal po krížoch Andrejovi Dankovi a túto jeho nemorálnu dohodu takýmto spôsobom zastavil.

  Opakovane som v minulosti predkladal návrh, aby sme zmrazili platy, aby sme sa vyhli tejto šaškaráde, že každý rok príde Robert Fico ako Ježiško a povie, že: "Viete čo, ja som najväčší ochranca váš a ja myslím na to, na to vaše dobro, a preto tým svojim poslancom idem zmraziť platy." Bohužiaľ, toto robí Robert Fico v podstate osem rokov, od roku 2008, a vôbec ani raz neprišiel s tým, že jedným dychom to spláchne a zobere do úvahy trebárs návrh, ktorý sme opakovanie ako naše hnutie predkladali aj v minulom volebnom období, aj za Ivety Radičovej (rečník zobral do rúk názorný materiál, ukazujúc ho plénu), že zmrazíme platy poslancov alebo verejných činiteľov dovtedy, dokedy neprestanú Slovensko zadlžovať. Vtedy by to malo logiku.

  A preto aj zároveň, to je druhý dôvod, prečo si myslím, že platy verejných činiteľov, alebo teda poslancov hlavne v tomto prípade by mali byť zmrazené, lebo je nemorálne, aby tí, ktorí majú na starosti, ktorí môžu ovplyvniť to, akým spôsobom sa hospodári s našimi spoločnými prostriedkami, a títo ľudia tu opakovane 27. rok žijú na dlh, ale nie na svoj vlastný dlh. Lebo vieme o tom, že synáčik Roberta Fica bude zabezpečený aj na tisíc generácií, ale že títo ľudia a každý z vás, ktorý tu hlasuje za návrhy, ktoré zadlžujú Slovenskú republiku, si nezaslúži vyšší plat, lebo jednoducho zadlžuje všetkých ostatných ľudí, ktorí na Slovensku platia dane, a nielen ich, ale aj ich deti a vnúčatá.

  Čiže jeden dôvod je ten, že to je nemorálne, lebo druhí ľudia, mnohí, nemajú prácu a žijú z pár korún. Je to nemorálne robiť potichu poza chrbát, ako to chcel urobiť Andrej Danko. A ďalšia vec, je to nemorálne preto, lebo takýmto nehoráznym spôsobom (rečník zobral do rúk názorný materiál, ukazujúc ho plénu) zadlžujete Slovenskú republiku.

  Na tomto grafe, na tejto vizuálnej pomôcke, ktorú nám chcete zakázať, keď ju nabudúce po schválení rokovacieho poriadku takto ukážem, Andrej Danko si chce povedať, že Matovič za toto pôjde na mandátový, imunitný výbor, tuším tam ste to povedali či ste si to napísali do zákona, a za toto mi dáte 2-tisíc eur. Sa nehanbíte?!

  Prečo by poslanec nemohol ukázať vizuálnu pomôcku, ktorou vám nadstaví zrkadlo a ukáže vám, akým nemorálnym spôsobom a nezodpovedným spôsobom zadlžujete naše budúce generácie, to znamená deti a vnúčatá? Nie vaše! Ešte raz hovorím, vy každý budete mať v peňaženke toho dosť, ale každopádne zadlžujete všetkých ostatných, ktorí na Slovensku zostanú žiť, a vy si v pohode budete užívať nakradnuté niekde v karibských krajinách.

  Z 15,2 mld. eur v roku 2006 vlády Roberta Fica za prispenia toho medziobdobia, kde zase bol aktívne účastný pán Béla Bugár so svojou politickou stranou, sa zvýšil dlh Slovenskej republiky na 41,3 mld. eur. O 171 % ste zvýšili dlh. Nie je vám hanba si za takejto situácie zvyšovať potichu platy, dohadovať sa na tom, že, dobre, my budeme ticho, budeme držať basu, zvýšime si platy a potom to nejako vysvetlíme ľuďom? Mala by vám byť hanba.

  Som veľmi rád, tretíkrát hovorím, že Robert Fico dal Andrejovi Dankovi po krížoch a predložil toto skrátené legislatívne konanie.

 • Ďakujem pánovi poslancovi Igorovi Matovičovi. Poprosím, s faktickými poznámkami sa prihlásili piati poslanci. Uzatváram možnosť prihlásenia s faktickými poznámkami.

  Pán poslanec Anton Hrnko.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Nevážený pán poslanec Matovič, vždy som rozmýšľal o tom, o kom to ten Karol Kryl spieval, keď hovoril, že "na rohu ulice vrah o morálce káže". A dnes pri vašom vystúpení som zistil, že to bolo o vás.

  Prisám zemi, toľko lží, nenávisti a toľko pohŕdania pravdou, ako tu vy vykladáte, tak to nemá skutočne obdobu, to skutočne potrebuje len dať na Tabuľu cti a hanby, že takto môže slovenský poslanec vystúpiť. Takto, takýmto spôsobom, že si vymyslí niečo, vytvorí si k tomu legendu.

  Ale, samozrejme, nepochybujem, pán poslanec, že vy si tie peniaze nezaslúžite, pretože vy ste tu zabezpečili to, že tento parlament sa skoro mesiac nemohol dostať do normálnej práce. To je jedna veci.

  A ďalšia vec. Človek, ktorý si nevšimne, že mu chýba na účte 10 mil. eur, ktorý sa tu pýši tými svojimi nehoráznymi bankovými účtami, tak ten skutočne nemá čo hovoriť o peniazoch, nemá čo hovoriť o chudobe a nemá sa čo odvolávať na chudobných ľudí.

  A druhá vec, nájdite si správnych vinníkov v svojej strane a nehľadajte ich inde, pretože tí boli iniciátori toho, čo ste tu vy hovorili.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán poslanec Béla Bugár.

 • Ďakujem za slovo. Pán poslanec Matovič, no, treba si spomenúť na to, ako vznikol ten zákon, ktorý už od roku 2008 vždy musíme takýmto spôsobom zmraziť. No tak, že váš vtedajší šéf, vy ste išli na kandidátke SaS, navrhol to riešenie, za ktoré ste hlasovali aj vy, hlasovali sme všetci, musím to tak povedať. Takže teraz tu nekážte tú vodu, keď pijete víno.

  Viete, ak niekto klame, tak to ste vy. Hovoríte, že bola tu tichá dohoda. To ste si vymysleli. Možnože ste mali nejaký zlý deň, možnože zlú noc, neviem, čo ste robili, ale tie vaše výmysly, však to až bolí, keď človek si na to trošku, teda si dá chvíľku a začne porozmýšľať. To sa nedá.

  Ak niekto klame, tak to ste vy. Pamätáte sa na to, keď ste hovorili, že vám ponúkli 20 mil. za to, že padne vláda Ivety Radičovej? A rok na to padla. Pamätáte sa na to?

 • Reakcia z pléna.

 • No nemusíte mi kričať, však budete môcť reagovať.

  Viete, a ak niekto klame, tak klamete vy. Vy hovoríte, že "som zabudol zrušiť živnosť". Povedzte tu každému, že prečo nechcete predložiť materiály na výbor. Povedzte, prečo nekonáte. Povedzte, prečo ste to nechceli zrušiť. Či ste nechceli náhodou zdaniť ten obnos, ktorý tam máte?

  Takže ak niekto klame, tak ste to vy.

 • Ďakujem, pán poslanec. Pán poslanec Jaroslav Paška.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Viete, Igor, vo svojom vystúpení ste si viackrát protirečili. A predovšetkým, keby ste si plnili svoju poslaneckú povinnosť, tak by ste vedeli, že poslanci Slovenskej národnej strany nielenže vystupujú v rozprave, ale aj predkladajú zákony a vystupujú vo faktických pripomienkach. Takže len elementárnu povinnosť splniť si, sedieť v rokovacej sále a sledovať to, čo sa tu deje, a potom by ste vedeli, že aké nezmysly rozprávate.

  Čo sa týka tých protirečení. Sám ste povedal, že osem rokov predkladá návrhy na zmrazenie platov predseda vlády pán Robert Fico. Prečo vytýkate Slovenskej národnej strane, že taký návrh nepredložila, keď to pravidelne robí vláda návrhom pri schvaľovaní rozpočtu? To znamená, že ten mechanizmus, ktorý použil pán Robert Fico, je presne štandardný, ako bol v predchádzajúcich rokoch.

  No už iba k tej Slovenskej národnej strane a k pánovi Dankovi. Viete, je také porekadlo na Slovensku: "Čo sa babe chcelo, to sa babe snilo." Vy nepotrebujete nič iné, iba kopnúť si do Slovenskej národnej strany. Neviem, prečo máte taký zlý vzťah k Slovenskej národnej strane, ale myslím, že to je vaša jediná motivácia v tejto chvíli.

 • Ďakujem. Pán poslanec Miroslav Číž.

 • Ďakujem pekne. Sa ospravedlňujem kolegovi, ale nemôžem nereagovať na toto, lebo hoci, samozrejme, asi zmysel to nemá.

  Pán poslanec tu podával zaujímavé charakteristiky poslaneckej práce. Ja by som teda povedal tie, ktoré som si všimol u neho z tej jeho aktívnej činnosti: vysýpanie striekačiek svojmu kolegovi na hlavu, nahrávanie iného kolegu a jednostranné zneužívanie toto v mediálnom priestore. Proste najpodlejšie spôsoby ľudskej komunikácie, aké sú k dispozícii, tak sú na svete.

  Všimol som si ďalšie veci: fyzické napádanie iných poslancov. Tu vidím, jak ste sa vrhli na poslanca Vargu, mimochodom, po dosť vážnej nemoci.

  O tých ďalších veciach má význam rozprávať? O tom, ako 10-miliónovú zmenku od J&T, čo čítam v novinách, ktorá má pozadie v schránkovej firme, pritom tie všetky reči, ktoré tu vyprávate?

  Predať svoju firmu za 128 mil. bielemu koňovi a potom následne ju okamžite odkúpiť a vyrevovať tu niečo o premlčaní a podobne?

  Ste človek, pán poslanec, ktorý má znaky, ktoré som ja ako u normálnych ľudí nesledoval.

  Je tragédiou pre mňa byť v tomto parlamente, odkedy ste tu vy. Ani elementárnu ľudskosť, elementárnu spravodlivosť, elementárnu korektnosť, elementárny rešpekt k inému názoru, proste hrubé, bezuzdné urážanie kohokoľvek, predsedajúcich, ostatných kolegov, každého. Vnáša tento spôsob do spoločnosti tieto praktiky. Je to tragédia. A som presvedčený, za ďalšie následky, jeden z ľudí, ktorý je za to zodpovedný, ste osobne vy.

  A rozprávať o predsedovi a o jeho zabezpečenom synáčikovi, rozprávajte o vlastných "synáčikoch", ako sú zabezpečení, akými spôsobmi nadobúdate peniaze, ako to celé funguje.

  Sa môžete hanbiť, pán poslanec! Je to niečo nehanebné, čo robíte len kvôli mediálnej prezentácii a hlboko pokleslému spôsobu získavania politického vplyvu.

 • Ďakujem. Pán poslanec Dušan Bublavý.

 • Ďakujem za slovo. Igor, čo si urobil ty pre ľudí? V ktorých obciach, v ktorých mestách si bol? A ako si ich oslovil? Okrem osočovania a vulgarizovania politiky nič iné nerobíš.

  Mnohí členovia Národnej rady žijú ozaj z platu a nepodnikajú a nekšeftujú ako ty, a schovávaš sa za svoju manželku. Ty máš nulový príjem. Sa môžeš hanbiť! Lebo ozaj žiješ z politiky. A aj tvoja rodina.

  A z tých štyroch členov, ktorých máš, svojej strany sa ti ozaj vytvára len ďalší a ďalší kšeft.

  Ďakujem za slovo.

 • Ďakujem. Reakcie na faktické poznámky - pán poslanec Igor Matovič.

 • Takže dve minúty asi budú málo, tak budem dosť rýchly.

  Pán Hrnko, "na rohu ulice vrah o morálke káže", viackrát som to chcel povedať vašemu predsedovi vašej strany, ale vzhľadom na to, že som nemal odvahu po vašom vystúpení, keďže ste ma legitimizovali v tomto, budem toto porovnanie používať na vašeho predsedu.

  Potom, pán Bugár, povedali ste viackrát: "Ak niekto klame, tak ste to vy." Lepšie povedané, tykám ti, takže povedal si viackrát: "Ak niekto klame, tak ste to vy. Ak niekto klame, tak ste to vy." Zároveň jedným dychom ste povedali, od roku 2008 zmrazujeme platy kvôli Richardovi Sulíkovi, lebo prijal zákon. Ale Richard Sulík prijal ten zákon v roku 2010. Tak, pán Bugár, neklam láskavo, lebo klameš, keď sa zobudíš, keď obeduješ, aj keď večeriaš.

  Pán Paška, posledné dva roky predkladal Robert Fico tieto návrhy cez svojich poslancov. Čiže nebral som to tak, že vždycky to predkladala vláda. Posledné dva roky to predkladal cez poslancov, naposledy 15. júla 2015, takže v dostatočnom predstihu, polroka pred.

  Pán Číž, povedali ste, že používam najpodlejšie spôsoby ľudskej komunikácie a chýba mi elementárna ľudskosť. Ja to tu zopakujem druhýkrát. Oslovila ma stará, staručičká žena v Ikei pri večeri a hovorila mi o človeku, a ste to vy osobne, že ste mali dieťa. Nepriznávali ste sa. Roky ste sa súdili, nechceli ste priznať otcovstvo. To chúďa dieťa bolo hluchonemé, a keď vás jedinýkrát v živote stretla v potravinách, tak ste ho verejne zapreli. Toto je najpodlejší spôsob ľudskej komunikácie a toto je absolútny nedostatok elementárnej ľudskosti, pán Číž. Čiže vo vašom prípade "na rohu ulice vrah o morálke káže".

  A, Dušanko Bublavý, som rád, že si si niečo prečítal v tvojom monitore.

 • Ďalej v rozprave má vystúpiť pán poslanec Poliačik za klub SaS. Nech sa páči. Až potom, pán poslanec Beblavý.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Za klub SaS musím povedať, že nesúhlasíme s tým, aby tento návrh novely bol prerokovávaný v skrátenom legislatívnom konaní, pretože podľa nás na to neboli splnené zákonné podmienky.

  K samotnému obsahu zákona sa vyjadrím, keď o ňom budeme rokovať, len chcem sa vyjadriť k rozprave, ktorá prebiehala doteraz. Nebudem komentovať vystúpenie pána Matoviča, lebo vždy je to o tom, že práve kvôli dôvodu nutnosti zmrazenia platov sa vždy každý rok bude skupinka ľudí predbiehať o tom, kto si to jabĺčko utrhne. Ja k tomuto bodu vystupujem minimálne od roku 2012, 2013? Každý jeden rok. Skúste si niekto, prosím, prehrať naspäť rozpravy k tomuto bodu.

  Pani Laššáková ako rok po roku sľubovala, že bude zostavená pracovná skupina, ktorá sa bude zaoberať zákonom o poslancoch, že tu bude pracovná skupina, ktorá sa bude zaoberať zákonom o platových pomeroch ústavných činiteľov. Kde sa to stalo? Kde to zabezpečil vtedajší predseda parlamentu pán Paška? Kde to zabezpečil pán predseda parlamentu, pán Pellegrini? Kde to zabezpečil pán predseda parlamentu, pán Danko, pri tomto rozpočte? Nikde. Pretože to jednoducho zakaždým stojí za to spraviť si tú súťaž a za tým jabĺčkom, kto tento rok zmrazí poslanecké platy, sa rozbehnúť. Škôlkarská, trápna, detinská hra.

  Namiesto toho, aby sme si konečne sadli, a tých výziev tu bolo neskutočne veľa, a povedali si, má to byť vzorec, ktorý tam bol pôvodne, má to byť Sulíkov vzorec, má to byť nejaký iný vzorec, má to byť pevná suma zvyšovaná o infláciu alebo to má byť iným spôsobom vypočítavaný plat? Toto je diskusia, ktorú máme zvádzať. A nie diskusia, kto čo kedy povedal, kto sa s kým bude naháňať, kto si robí akú prácu?

  Práca poslanca Národnej rady je poslanie a zvolený mandát, ktorého kontrolu má v rukách občan tohto štátu. Bodka! Nemá vôbec význam sa predháňať v tom, kto čo robí, kto to koľko robí, kto kde je, s kým sa stýka a ako vykonáva svoj mandát. Za toto nám dáva vysvedčenie občan vo voľbách.

  Legitímna otázka, ktorú musíme zodpovedať, je, pristupujeme k svojim vlastným odmenám zodpovedne alebo ich zbytočne každý rok vyťahujeme v trápnom politickom boji? A tento rok opäť bé je pravda. Stretol sa v trápnom politickom boji Matovič, Danko a Fico. To, voči čomu som nabádal každý jeden rok pri zmrazovaní platov, sa znovu opakuje, a preto to vyzývam ešte raz: sadnime si konečne k rokovaciemu stolu, zmeňme zákon o poslancoch, zmeňme zákon o odmeňovaní ústavných činiteľov, vyriešme to tzv. neférové zaobchádzanie so sudcami a kľudne to spravme silou ústavného zákona, aby sa to týkalo aj sudcov a nemohli si pre seba vybojovať výnimku, tak ako sa to stalo naposledy. Spravme to poriadne, spravme to ako odborníci a spravme to tak, aby toto divadlo bolo posledné.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami dvaja. Končím možnosť sa prihlásiť.

  Pán poslanec Pčolinský, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. No ja asi prvýkrát musím pochváliť vystúpenie pána kolegu Poliačika a na sto percent s ním súhlasím a stotožňujem sa s názorom, že je naozaj trápne a detinské sa tu predbiehať, kto viac bude kričať, že: "Ja som to navrhol, ja som to navrhol."

  Veď tak ako pán kolega Poliačik povedal, je naozaj podľa mňa úplne normálne, aby sa platové pomery ústavných činiteľov už konečne nejakým spôsobom vyriešili zákonom, aby sa nemusel každý rok predkladať zákon o zmrazení platov a aby sa tu nemuseli predbiehať predstavitelia strán, že aj ja som s tým prišiel prvý.

  Úplne s vami súhlasím. Ja si myslím, že ja som sa akože bavil na tlačovke pána, keď som pozeral tlačovku pána poslanca Matoviča, ako tam veľmi kričí, že nejaké tajné dohody a - sú to úplné nezmysly. Každému je jasné, že ten plat poslanca zmrazený bude, či sa to poslancom páči, alebo nepáči. A to ohodnotenie poslanca z môjho pohľadu je adekvátne, hoci je to, samozrejme, na diskusiu. Ale každopádne súhlasím s tým, že predbiehať sa, že kto s tým prišiel prvý, je úplne smiešne.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Martin, ja som rád, že si to povedal, že si to pripomenul, že sa tu v podstate každý rok len nejakým spôsobom doslova šaškuje a doslova sa predvádza, ľudia sa predvádzajú o tom, kto skorej navrhne zmrazenie poslaneckých platov.

  Chcel by som ťa doplniť o stanovisko poslancov za stranu Sloboda a Solidarita. My sme proti tomu, aby poslanecké platy boli zmrazované, pretože zastávame ten názor, že pokiaľ chceme dostať do Národnej rady odborníkov a chceme sem dostať schopných poslancov, tak jednoducho týchto ľudí treba zaplatiť. V opačnom prípade to bude tak, že namiesto schopných poslancov budú do Národnej rady kandidovať poslanci schopní všetkého. Tak je to momentálne dnes nastavené.

  Je nás viacej v tomto parlamente, čo sme zarábali výrazne vyššie v súkromnom sektore, keď sme prichádzali do Národnej rady Slovenskej republiky.

  A zmrazovanie platov malo opodstatnenie v roku 2008, keď bola kríza a keď to bol určitý prejav solidarity. To znamená, ja si myslím, že by sme mali dať hlavy dohromady a mali by sme o tomto rozprávať vyslovene otvorene a nie populisticky. To, čo sa tu robí každý rok, nie je dobré.

  Ďakujem pekne.

 • Reakcia z pléna.

 • Mali ste sa prihlásiť.

  Pán poslanec Poliačik bude reagovať na faktické poznámky.

 • Ďakujem. Ďakujem aj za jednu, aj za druhú faktickú.

  K tej druhej poviem len toľko, že k samotnému obsahu zákona sa vyjadrím v rozprave, k samotnému obsahu zákona. Toto bola ešte stále rozprava len o skrátenom konaní. Ale, áno, je dobré, že stanovisko klubu SaS zaznelo aj vo faktickej a ja ho rád potom zopakujem.

  Ďakujem.

 • Nech sa páči, teraz vystúpi posledný písomne prihlásený poslanec. Pán poslanec Beblavý, máte slovo.

 • Ďakujem vám pekne, pán podpredseda. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi tiež vystúpiť k tomuto skrátenému konaniu. Vzhľadom na vystúpenie pána Poliačika budem môcť byť stručnejší, keďže veľa z toho, čo som chcel povedať, on už povedal, a preto naňho aj nadviažem.

  Na úvod mi dovoľte povedať, že tiež nie sú splnené základné, elementárne, zákonné podmienky na skrátené legislatívne konanie o tomto zákone. Bohužiaľ, treba povedať, že či za tejto, alebo aj za predchádzajúcej vlády Roberta Fica to nie je nejaká výnimka. Skrátené legislatívne konanie sa začalo bežne používať ako politický nástroj, až komunikačný nástroj, nie ako nástroj riešenia mimoriadnych situácií. Tento návrh do toho zapadá. A preto za skrátené konanie ja nebudem môcť zahlasovať, pokiaľ som bol so svojimi kolegyňami Zimanovou, Petrík a Macháčkovou, tak ani ony za skrátené legislatívne konanie zahlasovať nemôžu.

  V tomto prípade musím povedať, že tá skrátenosť a ten samotný obsah sú veľmi úzko prepojené, ako to zaznelo koniec koncov aj u pána Matoviča a trochu u pána Poliačika, a mňa mimoriadne mrzí, že nielen to, že tento zákon v tejto podobe je tu v novembri v skrátenom konaní, keď pritom je to len kópia zákonov, ktoré boli vždy schvaľované, takže jeho príprava mohla trvať tak nanajvýš hodinu a pol niekomu. To znamená, že nie je žiaden dôvod, ak to takto chcela vláda a koalícia, aby to tu nebolo naozaj už v júli, v júni, v septembri, kedykoľvek predtým. Ale zároveň ma mrzí aj to, že nevyužila ani nová vláda ten čas na to, ani nová Národná rada, aby naozaj vyriešila tento problém nejakým systémovým spôsobom.

  Platy poslancov, platy ústavných činiteľov, to je téma, na ktorej sa dajú zarobiť politické body len brutálnym populizmom. Žiadnym iným spôsobom sa na tom politické body zarobiť nadajú. Pretože akékoľvek riešenie, ktoré nie je úplne populistické, navrhnete, mnohým ľuďom sa páčiť nebude a dôvodov, ktoré popísal aj kolega Matovič, že sú presvedčení, že každé euro poslaneckého platu je vlastne zbytočné. To znamená, to je taká téma, kde sa poslanec - ústavný činiteľ musí rozhodnúť, že či ide získavať politické body a potom musí ísť len cestou brutálneho populizmu, lebo žiadna iná na to nie je, alebo hľadá skutočné riešenia, ktoré môžu byť viac či menej spoločensky akceptovateľné, ale popularitu na nich nezíska. To je základná premisa.

  Osobne si myslím, že poslanecký plat môže byť úplne ukradnutý milionárom medzi nami. Milionári medzi nami, či sú prezidentmi, premiérmi alebo členmi tohto parlamentu, nežijú z poslaneckého platu, a preto ho môžu celý niekde darovať na charitu, niekto si zaňho kúpi možno šieste hodinky a narábať akýmkoľvek iným spôsobom. Pre tých poslancov, ktorí nie sú milionári, pre tých ministrov a prezidentov, ktorí nie sú milionári, je to však základný nástroj ich obživy a ovplyvňuje určite aj to, kto a za akých okolností tu môže fungovať.

  Ja len pripomeniem, že prvé platenie verejnej funkcie sa vyskytlo v starovekých Aténach práve preto, aby aj ľudia, ktorí nie sú bohatí, mali prístup k verejným funkciám, mohli spolurozhodovať o osude demokracie. Pretože bohatí vždy radi do toho vojdú, pretože to, čo si tam vyriešia a presadia, im viac než kompenzuje ten stratený čas. Ale chudobný človek si práve nemohol dovoliť strácať celý deň na agore, keď sa musel starať o svoje živobytie. A práve preto sa v starých Aténach ako v prvej krajine na svete zaviedlo to, že za verejnú službu sa aj platí. Inými slovami, odmena zástupcom ľudí je krok pre bežných ľudí, nie krok pre milionárov. Tí sa na to môžu vykašlať.

  Samozrejme, to nerieši otázku, aká tá odmena má byť, a to je to, o čom je aj toto skrátené legislatívne konanie. My už osem rokov zmrazujeme a verím, že sa tu zhodneme na tom, čo povedal aj kolega Poliačik, že to je absolútne nesystémové riešenie. Pretože ak je niekto presvedčený, ako naznačuje pán kolega Matovič, že tie platy sú priveľké, tak nech dá zákon, aby sa znížili. Keď si myslí, že majú byť na nule, nech ich dá na nulu, má legislatívnu iniciatívu. Keď si niekto myslí, že tie platy majú byť väčšie, tiež môže hlasovať za to. Ale zmrazovanie nemá žiadnu vecnú logiku. Malo to logiku niekoľko rokov počas krízy, keď to bol akt symbolickej empatie so zvyškom populácie, keď sme všetci trpeli veľkou hospodárskou krízou. Veľká hospodárska kríza na Slovensku minimálne podľa vývoja platov skončila niekedy okolo roku 2012 až ´13, zmrazuje sa ďalej.

  Na druhej strane neustálym zmrazovaním sme sa dostali do situácie, kde ak by sa dneska platy odmrazili, tak skočia spôsobom, ktorý, by som povedal, je za hranicou ich spoločenskej akceptovateľnosti. Ja sa priznám za seba, že dnes by som nevedel vysvetliť občanom, a to nemám problém vysvetliť nepopulárne veci, prečo má čistý príjem poslanca skočiť zo dňa na deň, myslím, že o to viac ako 700 eur, pán Matovič tie grafy ukazoval. Nevedel by som to vysvetliť, že prečo. Je to cena, ktorú platíme aj za to, že sa tak dlho zmrazovalo.

  V minulosti, keď sa zmrazovali platy, keď sa zmrazili v Čechách počas krízy, tak sa odmrazili po dvoch-troch rokoch, keď ten skok bol obmedzený, spoločensky prijateľný a mohlo sa ďalej systémovo pokračovať. Dneska to na Slovensku zjavne možné nie je a priznám sa, ja by som to ani nepodporoval, lebo nevedel by som to vysvetliť napriek tomu, že nemám problém aj nepopulárne veci vysvetľovať, ak som o nich presvedčený.

  Preto som si dovolil aj ja podať do tohto parlamentu návrh zákona, ktorý mal tú situáciu vyriešiť tak, aby sme už zmrazovať nemuseli. Ten návrh zákona znižoval paušálne náhrady o niečo, zdaňoval paušálne náhrady, čo je niečo, čo sme už dávno mali urobiť, keďže paušálne náhrady reálne v prípade poslancov slúžia ako súčasť ich príjmu. Nemusíme ich ani dokumentovať, ani nijakým iným spôsobom nič pri nich dokladovať na rozdiel od iných vecí, napríklad kanceláriu alebo asistenta. A výsledok by bol ten, že budúci rok by sme mali v zásade tie isté platy, aj ministri, aké máme dnes v čistom, ale po ďalších rokoch by postupne ten plat rástol, tak ako budú rásť priemerné mzdy. Čo je podľa mňa to správne. Ja si myslím, že ten systém je správny. Lebo ak je plat u poslancov naviazaný na priemerný plat, tak to znamená, že ak sa darí všetkým ľuďom, darí sa aj poslancom. Naviazanie na iné veličiny, o ktorých sa hovorí, či je to minimálna mzda, či je to plat nejakých úradníkov vo verejnej správe, znamená, že poslanci budú mať eminentný záujem na tom, aby sa tejto skupine darilo viac, pretože jej platy budú určovať aj ich platy. Ak je plat naviazaný na priemer celého hospodárstva, znamená to, že poslancov plat je viazaný na osud celého hospodárstva, čo je podľa mňa správne. Otázkou je len ten koeficient.

  Tým pádom ten dnešný systém je vhodný, treba však vyriešiť naozaj tú veľkú medzeru medzi tým, kam by tie platy skočili, keby sa odmrazili, a medzi tým, čo je zmysluplné a spoločensky prijateľné. Taký krok by nezískal nejakú veľkú popularitu, ja som ten svoj návrh ani preto nepodával. Podával som ho práve preto, že je potrebné niekedy urobiť aj kroky, ktoré možno nie sú populárne, ale sú správne, aby sme sa tu už týmto divadlom a cirkusom v ďalších rokoch nezaoberali.

  Pretože jednu vec si dovolím veľmi jasne povedať na záver a o tomto skrátenom legislatívnom konaní, je to cirkus, ako sme aj videli, a dúfam, že nikto nespochybní to, čo sme tu videli, pred chvíľou bol cirkus, ktorý nás odvádza od skutočnej práce poslanca Národnej rady, ktorým je jednak teraz schvaľovanie zákonov v prospech ľudí tejto krajiny a ich menenie je jedna kontrolná činnosť voči vláde.

  Musím povedať, že tento cirkus okolo zmrazovania platov mi pripomína iný cirkus, ktorý zaviedol Robert Fico, a to je vianočný príspevok. Ako viete, v roku 2006, keď sa stal prvýkrát premiérom Robert Fico, zaviedol vianočný príspevok k dôchodku. Môžme mať na to rôzne názory, ale schválilo sa to a je to zákon tejto krajiny. Všetci to rešpektujeme. To však Robertovi Ficovi nestačilo, pretože raz sa schválilo, populárne u dôchodcov to je a potom už nič. Takže ak si všimnete, myslím, že skoro každý rok, kedy bol Robert Fico premiérom, príde minister Richter, predtým ministerka Tomanová, do parlamentu s nejakou novelou tohto zákona, ktorá mení nejaké úplne nepodstatné parametre, a jediný zmysel tej novely v skutočnosti je, aby sa vždy znovu na jeseň objavilo v novinách, že vláda zabezpečila dôchodcom vianočný príspevok. Pretože keby tam sa nemenilo, tak, samozrejme, peniaze by na účet prišli, dôchodcom by sa reálne pomohlo, ale politické body by z toho neboli.

  Takže z tohto niečo podobné je aj zmrazovanie platov. Preto si myslím, že je načase to vyriešiť systémovo. Je zjavné, že tento rok to tak nebude, keďže sme v situácii, v akej sme.

  Preto za tie okolnosti mi dovoľte oznámiť, že aj ja sťahujem svoj návrh zákona, ktorý som predložil v tejto veci, pretože zjavne budeme môcť mať racionálnu diskusiu až na budúci rok o tejto téme a verím, že teda konečne na budúci rok tento typ osemročného traumatizovania občanov a cirkusu už skončí.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami štyria. Končím možnosť sa prihlásiť do faktických.

  Pani poslankyňa Grausová.

 • Ďakujem. Nemôžem súhlasiť s pánom poslancom Beblavým v tom, že poslanci, ktorí sú, čo povedal, že poslanci, ktorí sú odkázaní iba na svoj plat, tak nie sú na tom, vyrozumela som z toho, až tak dobre. Ja si myslím, že ani jeden poslanec doteraz za obdobie fungovania Slovenskej republiky, ktorý žil iba z platu poslanca, ani jeden nehladoval, ani jeho rodina nehladovala, ani neboli na hranici biedy a ani sa na nej nevyskytnú.

  Preto chcem povedať, že je to veľmi necitlivé až hyenistické voči státisícom, desaťtisícom dôchodcov, ktorí žijú z minima a na hranici biedy, nemajú peniaze na lieky, je to necitlivé voči ľuďom, ktorí sa živia poctivou prácou svojich rúk a ktorí majú minimálne mzdy, resp. veľmi nízke mzdy, a mnohokrát sú to slušní ľudia, či už sú to robotníci, roľníci, či sú to živnostníci, alebo úradníci, a mnohí z nich žijú a pracujú veľmi poctivo a zaslúžia si určite väčšie finančné ohodnotenie ako ktorýkoľvek poslanec v tomto parlamente alebo aj v minulých parlamentom, ktorí tu za posledných vyše 20 rokov boli.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec, teraz ste aj mohli počuť to, čo je populizmus, pretože, viete, ja som bol kedysi dávno poslancom a tiež tieto diskusie o tom boli, tak ja som si jeden mesiac robil záznamy zo všetkých svojich aktivít, ktoré som robil hodinovo a potom som ich previedol do platu aj náhrad a vyšlo mi 4,30 na hodinu. To je asi plat, ktorý robí, dostal poslanec, ktorý skutočne, 4,30 korún to bolo vtedy ešte, aby som povedal, hej, ktorý skutočne svoju funkciu vykonáva, ktorý ju nejakým spôsobom berie vážne.

  To, čo nám tu predviedol pán Matovič, vychádza z takej populistickej tendencie, z populistického názoru, že poslanec je darmožráč, že keď sedí parlament, ľudia sa majú báť, že v podstate poslanec aj keď nebude, tak bude dobre. A to nie je pravda.

  To ja málokedy súhlasím s pánom poslancom Galkom, ale dnes, myslím, že povedal to, čo asi väčšina poslancov tuto cíti.

  Mal som možnosť si prečítať váš zákon, on je dobrý, mohlo by sa nejakým spôsobom hneď po novom roku sadnúť v rámci koalície a opozície a dohodnúť sa na tom, aby vlastne tento populizmus sme zabránili. Pretože nič nie je horšie ako dobre vyzerajúce sľuby, ktoré potom skončia nejak úplne ináč, ako sme si to predstavovali.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Ja by som chcel oceniť vystúpenie pána kolegu Beblavého. A vlastne až teraz som sa dozvedel, že ste stiahli alebo sťahujete ten váš návrh zákona, ktorý ste mali pripravený. My sme boli pripravení zaňho zahlasovať v strane SaS a boli sme pripravení ho podporiť, pretože si myslím, že už naozaj by sme mali raz a navždy prijať nejaké systémové opatrenia, lebo dnes sa tu dohadujeme, ale nejakým spôsobom sa tu budú ľudia, niektorí, ktorí to tak cítia, predháňať, aby získali politické body na nejakom zmrazovaní. Pokiaľ niekto bude chcieť byť ešte väčší frajer, tak môže navrhnúť, aby sme robili za priemerné platy, priemernú mzdu. Môžeme dať minimálnu mzdu poslancom. Akože môžeme tu hovoriť hocičo populárneho alebo populistického, alebo hlúpeho, ale potom si povedzme, že ako bude ten parlament vyzerať a kto tú politiku bude robiť a aký bude výsledok, ako bude vyzerať celá spoločnosť.

  Zoberte si, ono sa zdá, že odbočím, ale ja neodbočím, zoberte si takého ministra Kaliňáka, aké má príjmy ako minister a aké príjmy vykazuje bohvie odkiaľ. Niekoľkonásobne vyššie. Viem preto, lebo ako minister vnútra, ako poriadny minister vnútra nemá poriadny plat. My sa zaoberáme obrovskými príjmami, ktoré on má ako bočáky. A nie je jediný, tam je viacero takých ministrov, ktorí majú úžasne, strašne veľa času v smeráckej vláde, aby si bokom zarábali len kvôli tomu, že nemajú poriadny plat, aký by si ako ministri zaslúžili.

  To znamená, chcem podporiť, aj keď nie už teraz, tak do budúcnosti, naozaj nejaké systémové riešenie a už aby sme sa k tomu každý rok nevracali, aby jednoducho to bolo nastavené a aby sme sa venovali niečomu zmysluplnému.

  Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Beblavý, zaujalo ma to tvoje prirovnanie PR, ktoré si teraz robí vláda so zmrazovaním platov poslancov a ďalších verejných funkcionárov, s PR, ktoré si každoročne robí zvyšovaním vianočných dôchodkov. Ale teda keď sme pri tejto paralele, tak čo sa týka zmrazovania platov poslancov, tak ešte stále má značné rezervy. Pretože keď sa zvyšujú vianočné dôchodky každoročne miesto toho, aby sa to spravilo jednorazovo, tak najprv s tým návrhom príde ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, potom druhýkrát to schváli vláda, tretíkrát to schváli parlament v prvom čítaní a na ďalšej schôdzi to schváli parlament v druhom a v treťom čítaní. Čiže celkovo má toto PR štyrikrát. Keď sa zmrazujú platy poslancov navyše v skrátenom legislatívnom konaní, tak to prehrmí v priebehu pár dní. Čiže pokiaľ chce vláda pokračovať v takomto prístupe, tak dobromyseľne dávam radu, že keď to chcete ešte vylepšiť, no tak to vylepšite, nedávajte to do skráteného konania, robte k tomu pripomienkové konanie, bude sa o tom hovoriť, bude sa o tom hovoriť dlhšie, budete slávni dlhšie.

 • Pán poslanec Beblavý, môžte reagovať na faktické.

 • Ďakujem pekne. Ja chcem v prvom rade poďakovať kolegom za ich vystúpenia. My aj s pánom poslancom Galkom, aj s pánom poslancom Hrnkom, viem, že na mnohé veci máme rôzne názory aj môžme mať názorové konflikty, ale vidno aj na tomto, ale aj na iných veciach, že zase, naopak, vieme aj vecne diskutovať tam, kde je zase priestor na vecnú diskusiu. Takže ďakujem za tie obidva príspevky a verím, že v tom budúcom roku už konečne sa to vyrieši spôsobom, ktorý nebude len, by som povedal, len orchestrom populizmu.

  A dovoľte mi na záver len jednu poznámku. Každý kolega, minister, poslanec musí zhodnotiť svoju vlastnú prácu. Ak má úprimne pocit, že neodvádza ľuďom tú hodnotu, za ktorú ho platia, žiadny zákon mu nebráni darovať primeranú časť, možno aj celý svoj plat na nejaké dobré účely. Ak má pocit, že je nefér voči niekomu, že on dostáva taký plat, že si ho nezaslúži, môže ho kedykoľvek darovať na akékoľvek účely, ktoré uzná za vhodné.

  Len problém je v tom, že tí, čo o tom najviac hovoria, o tom, ako poslanci nepracujú a ktorí možno aj až tak nepracujú, asi to vedia najlepšie na sebe a svojich blízkych, tak tí sa toho nikdy nevzdajú. Nevzdajú sa ani jedného štátneho eura, ktoré im chodí na účet či strany, alebo osoby. Pretože ono jedna vec je hovoriť veci do YouTube videí, ktoré sa potom šíria po Facebooku, a druhá vec je naozaj ohodnotiť skutočne svoju vlastnú prácu tak, ako by si zaslúžila.

  Ďakujem.

 • Teraz otváram možnosť sa prihlásiť ústne do rozpravy. Pýtam sa, kto sa hlási? Ako jediný pán poslanec Dostál. Končím možnosť sa prihlásiť ústne do rozpravy.

  A, pán poslanec, máte slovo.

 • Vážený pán predkladateľ, vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené kolegyne, kolegovia, vo svojom vystúpení sa budem venovať tomu, čo máme na programe, teda návrhu na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa majú zmraziť platy poslancov Národnej rady, prezidenta, členov vlády a ďalších verejných funkcionárov, a teda tomu, či existujú, alebo neexistujú dôvody na skrátené legislatívne konanie.

  Zákon o rokovacom poriadku pozná viac dôvodov, pre ktoré možno rokovanie o návrhu zákona skrátiť. Jedným z ich je hrozba značných hospodárskych škôd. To uvádza zákon o rokovacom poriadku, a to nepochybne v zmysle zákona je dôvod pre skrátenie legislatívne konanie. V zdôvodnení, ktoré sme si vypočuli od pána ministra alebo sme si mohli aj prečítať v písomnom zdôvodnení, ktoré schválila vláda, sa tvrdí, že hrozia štátu značné hospodárske škody a to je dôvod, prečo by sme mali tento návrh zákona prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní.

  Tak sa teda pozrime, čo rieši zákon, ku ktorému sa má skrátiť legislatívne konanie. Rieši - ešte raz - zmrazenie platov poslancov Národnej rady, prezidenta Slovenskej republiky a členov vlády Slovenskej republiky a ďalších verejných funkcionárov na budúci rok. Vláda navrhuje parlamentu, aby skrátil legislatívne konanie, lebo hrozia značné hospodárske škody. Inak povedané, ak by poslanci Národnej rady, prezident a členovia vlády dostávali budúci rok plat, ktorý predpokladá zákon, vznikli by štátu značné hospodárske škody. Ešte inak povedané, vláda teda tvrdí, že platy poslancov, plat prezidenta a platy členov vlády sú v podstate hospodárska škoda. A keď my teraz zahlasujeme alebo tí z vás, ktorí zahlasujú za ten návrh, sa stotožnia s tvrdením, že platy poslancov i členov vlády, prezidenta a ďalších verejných funkcionárov sú hospodárska škoda pre štát.

  V čom by tá hospodárska škoda mala spočívať? To sme sa ani z vystúpenia pána ministra, ani z písomného zdôvodnenia, ktoré schválila vláda, nedozvedeli. Bola to taká povinná jazda, nemá vláda zrejme potrebu to nejako bližšie zdôvodňovať, jediné, čo som na túto tému našiel, je, že "návrh reaguje na súčasnú ekonomickú situáciu a stav verejných financií", a ešte inými slovami to isté, "naliehavosť prijatia návrhu právnej úpravy vyplýva zo súčasnej ekonomickej situácie a je v záujme konsolidácie verejných financií".

  Tak ako teda, pán minister, pýtam sa, je ekonomika naozaj v takom zlom a krízovom stave, sme v kríze, verejné financie sú rozvrátené? Ale to je v rozpore s tým, čo počúvame vždycky, keď sa vyjadrujete k stavu ekonomiky a k stavu verejných financií. Veď vy, iní predstavitelia vlády, iní predstavitelia SMER-u sa nám tu predsa v každom druhom vystúpení snažíte nahovoriť, ako ekonomika rozkvitá, rozvíja sa, rastie, ako sa zlepšujú všetky ekonomické parametre, ako nás chváli Európska únia, ako nás chvália medzinárodné inštitúcie, ako sa všetci zhodujú na tom, že Slovenská republika dosahuje pokrok, zlepšujú sa verejné financie, zlepšuje sa stav ekonomiky. Ja v tom vidím zjavný rozpor a bol by som rád, keby ste mi a nám to mohli vysvetliť, ako to teda je. Zlepšuje sa stav ekonomiky a zlepšuje sa stav verejných financií, ale v tom prípade neplatí to zdôvodnenie, ktorým vláda odôvodňuje skrátené legislatívne konanie, alebo naozaj máme vážny a zlý stav ekonomiky a zlý stav verejných financií? Áno, v tom prípade by asi boli nejaké dôvody pre skrátené legislatívne konanie, len nám už potom, prosím, nehovorte, že v ako dobrom stave je ekonomika a verejné financie.

  Keď prejdem do vážnejšej roviny, tak som podobne ako kolegovia, ktorí vystúpili predo mnou, hlboko presvedčený, že neexistujú dôvody pre skrátenie legislatívneho konania, teda také dôvody, ktoré pozná zákon o rokovacom poriadku. Dovoľujem si vysloviť poľutovanie, že parlament neschválil môj procedurálny návrh, aby sme požiadali ústavnoprávny výbor, aby sa vyjadril k tomu, či tie dôvody existujú, alebo nie. Lebo som presvedčený, že na pôde ústavnoprávneho výboru by mohla na túto tému prebehnúť vecná diskusia, nie plamenné prejavy a rečnenie o samotnom zákone, nie o tom, či sú, alebo nie sú dané právne dôvody pre skracovanie legislatívneho konania.

  Zároveň vyslovujem poľutovanie nad tým, že pán predseda Národnej rady nepridelil návrh na skrátenie legislatívneho konania aj ústavnoprávnemu výboru. A potom mu dávam ako taký tip do budúcnosti, že keď sa budeme nabudúce baviť o nejakom návrhu na skrátené legislatívne konanie, tak výbor, ktorý by o tom mal rokovať ešte predtým, ako bude o tom rokovať plénum parlamentu, je ústavnoprávny výbor. Lebo tie dôvody nie sú vecné, čiže vyjadriť sa k nim, to nie je vecou gestorského alebo vecne príslušného výboru, tie dôvody, či sú, alebo nie sú naplnené dôvody pre skracovanie legislatívneho konania, by mali byť posudzované z hľadiska právneho, a to je predovšetkým kompetencia ústavnoprávneho výboru.

  Čiže si myslím, že teraz to už ústavnoprávny výbor riešiť nebude, lebo predpokladám, že o piatej plénum sa prikloní k právnemu názoru, že treba skrátiť legislatívne konanie a bude tá vec, žiaľ, vyriešená.

  Keďže však tie dôvody podľa môjho názoru nie sú naplnené, dávam týmto procedurálny návrh, aby sme vrátili návrh na skrátené legislatívne konanie navrhovateľovi na dopracovanie.

  Ďakujem.

 • Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú a zároveň prerušujem rokovanie o tomto bode. Tak ako bolo povedané, hlasovať budeme o 17.00 hod.

  Nasledujúcim bodom programu je druhé čítanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (tlač 252).

  Prosím teraz pána ministra financií Petra Kažimíra, aby vládny návrh zákona odôvodnil.

  (Rokovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 252.)

 • Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, za slovo. Cieľom tejto novely zákona o poisťovníctve je zavedenie odvodovej povinnosti vo výške 8 % z prijatého poistného pre poisťovne, ktoré vykonávajú činnosť na území Slovenskej republiky v odvetviach neživotného poistenia.

  Predmetná právna úprava sa nebude týkať odvetvia poistného z povinne zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, na ktoré sa 8-percentný odvod už uplatňuje a bude fungovať v nezmenenej podobe.

  Finančné prostriedky novozavedeného odvodu sa navrhujú odvádzať na osobitný príjmový účet daňového úradu pre vybrané daňové subjekty. Tieto prostriedky budú príjmom štátneho rozpočtu. Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty bude vykonávať kontrolu a správu tohto odvodu podľa daňového poriadku.

  Účinnosť tohto zákona sa navrhuje od 1. januára budúceho roku.

  Na Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet bol predložený pozmeňujúci návrh, v ktorom sa ustanovuje, že odvod sa vzťahuje len na poistné zmluvy uzavreté po 31. decembri tohto roku. To znamená len na nové poistné zmluvy v oblasti neživotného poistenia s výnimkou povinného zmluvného poistenia, tak ako som to už v úvode povedal.

  Zároveň sa navrhlo zníženie frekvencie odvodu prostriedkov na účet daňového úradu zo štyrikrát ročne na dvakrát ročne, a to nasledovne: prvá platba za január až november sa uhradí do konca decembra a druhá platba za december sa uhradí do konca januára nasledujúceho roku. To je návrh, ktorý je ústretový vo vzťahu aj k nedostatočnej dĺžke tzv. legisvakačného obdobia.

  Ministerstvo financií súhlasí s predloženými pozmeňujúcimi návrhmi, ako aj s pripomienkami odboru legislatívy a aproximácie práva Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi ministrovi.

  Dávam slovo spoločnému spravodajcovi, a to z výboru pre financie a rozpočet, pánovi poslancovi Petrovi Náhlikovi, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výboru. Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.

  Národná rada uznesením č. 264 z 12. októbra 2016 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom, a to výboru pre financie a rozpočet a ústavnoprávnemu výboru. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.

  K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, a to výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 105 zo dňa 15. novembra 2016 a ústavnoprávny výbor uznesením č. 110 zo dňa 16. novembra 2016. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV tejto spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 5 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.

  Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 112 z 21. novembra 2016. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.

  Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne.

  Otváram rozpravu. A pýtam sa, či sa hlási niekto ústne do rozpravy, nakoľko nemám žiadnu písomnú prihlášku. Dvaja páni poslanci. Končím možnosť sa prihlásiť ústne do rozpravy.

  Pán poslanec Heger, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Pán minister, zdravím vás. Kolegyne, kolegovia, ja by som možno len tak kratučko, lebo však sme sa už o tomto zákone viac bavili pri prvom čítaní, a ja by som možno len takú otázku na pána ministra na také vysvetlenie.

  Tento zákon vlastne rozširuje teda odvod z povinného zmluvného poistenia za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla aj na ďalšie činnosti, kde vlastne doteraz ten odvod fungoval tak, že išiel pod správu ministerstva vnútra, a to teda ako aj v dôvodovej správe, si myslím, píše, že po prerokovaní s ministerstvom financií rozdeľovala, alebo teda tie peniaze išli na činnosť spojenú či už s objasňovaním príčin nehôd v cestnej doprave, s výstavbou, vybavením koordinačných stredísk a tak ďalej, čiže by sme povedali, že také zmysluplné využitie tých financií, ktoré sa touto formou vygenerujú. Teraz sa vlastne rozširujú na ďalšie ministerstvá: ministerstvo životného prostredia, vnútra, hospodárstva. Ale už sa tu nedefinuje, teda ak to správne chápem, nedefinuje sa tu úplne ten účel.

  Čiže mňa by tak zaujímalo, pán minister, by ste mohli, že, že čo teda bude účelom tejto, tejto, tejto dane, ktorá sa tu zavádza, alebo nazvem to daň, aj keď teda nazýva sa to asi odvod.

  Ďalšia vec, že teda nemá to byť príjmom štátneho rozpočtu, že či to považujete za správne, že takýmto spôsobom sa vlastne vytvárajú iné kanály a správa financií sa nedeje prostredníctvom teda centrálneho rozpočtu, ako tomu je pri všetkých ostatných veciach alebo iných príjmoch.

  A potom by som sa chcel aj opýtať, že, lebo bola tu taká debata, myslím, že vy ste hovorili, že za prvý polrok tohto roku vzrástol medziročný zisk poisťovní o 83 % a dosiahol úroveň 130 mil. Poisťovne však hovoria, že za rok 2015 mali na neživotnom poistení, ktoré bude práve zaťažené týmto novým odvodom, 39 mil. Štát však počíta s tým, že ročne odvedú 52,5 mil., čo znamená, že počítate o 13,5 mil. eur viac. Čiže tu by som chcel vedieť vaše odôvodnenie, ak by ste bol taký láskavý. Lebo ak by to tak bolo, tak vlastne my ideme týmto odvodom zdaniť aj zisky z iných produktov poisťovní, ale hovoríme, že ideme zdaniť teda to neživotné prostredie. A toto takto, ako sa to načrtá, a poprosím vás, ak to tak nie je, aby ste mi teda túto tézu rozbili, že by mi to prišlo ako také neférové, že na jednej strane hovoríme o odvode, ale v skutočnosti chceme siahnuť na niečo, čo nepomenuvávame, že na to siahnuť chceme. Takže toto je okrem toho teda, ako sme aj v prvom čítaní hovorili, že to zavádzanie ďalšej dane, s ktorou sa teda my nestotožňujeme, ale to už tu povedané bolo, tak by som rád počul teda k tomuto odôvodnenie.

  To je všetko. Ďakujem pekne.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickou poznámkou ako jediný pán poslanec Štarchoň, nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne. Naozaj pragmatické vystúpenie. Ja by som možno len doplnil, vyvstáva taká otázka, zákon explicitne nerieši problematiku zaisťovní.

  A ďalšia možno poznámka. Pokiaľ prejde aj jeden pozmeňovací návrh, tak príjmy štátneho rozpočtu určite nebudú také, aké boli plánované, rádovo pôjde o niekoľko desiatok miliónov menej. Otázka je, či vôbec to stojí za to, aby sa rozbilo celé odvetvie.

  Všetko.

 • Pán poslanec Heger, nech sa páči, môžte reagovať.

 • Ja len, že ďakujem za doplnenie, a teda budem rád, pán minister, ak aj teda odpoveď na otázky z faktickej doplníte. Ďakujem.

 • Nech sa páči, pán minister, samozrejme, môžte vystúpiť v rozprave.

 • Ďakujem veľmi pekne. Dovoľte mi hneď reagovať, pretože presne tak, ako pán poslanec Štarchoň poznamenal, to vystúpenie bolo veľmi konkrétne a sústredené na konkrétne otázky, takže aby sme nezabudli, hneď skúsim, skúsim reagovať.

  Tak najprv použitie. Môžem prehlásiť, že na základe konštrukcie tohto odvodu v rámci rozpočtu, s ktorým medzi vás prídem o pár dní, hneď, ako ukončíme legislatívu, tak v rozpočte, ktorý budeme prejednávať, je v kapitole životného prostredia v podstate nová položka 20 mil. eur pre Vodohospodársku výstavbu, kľúčovo pre zabezpečenie bezproblémovej činnosti tohto štátneho podniku a kľúčové oblasti protipovodňových úprav. Čo je podľa nás úplne jasné prepojenie, použitie takýchto peňazí práve na znižovanie rizika škôd v budúcnosti a myslím si, že aj dôkaz o tom, že to chce byť použité v tom duchu, aby sa celkové riziko poistných udalostí a následné povinné plnenia poisťovní, ktoré prispievajú de facto k zhromažďovaniu tohto odvodu, aby sa tie plnenia alebo riziko týchto plnení znižovalo.

  A musím povedať, že takto bol konštruovaný rozpočet ešte v čase, keď - a teraz prechádzam tuším k tretej otázke, ktorú ste položili -, keď bol navrhnutý tento odvod z mnohých druhov neživotného poistenia s výnimkou toho povinného zaistenia, ktorý už 8-percentný odvod má. Ale keďže bol prijatý pozmeňovák, ak tak ako to bol pán Štarchoň na finančnom výbore, ako to bol poznamenal, my sme v podstate sa dohodli s poistným sektorom na tom, že sa zbavíme podozrenia akejkoľvek retroaktivity, čiže to bola zase taká výtka, že ideme v podstate postihovať odvodom zmluvy, ktoré sú uzavreté v minulosti za podmienok, ktoré proste neboli známe. Tak na základe toho, ja som vám tu v tom úvodnom slove aj prečítal, ideme urobiť v podstate, tento odvod sa bude týkať iba novopodpísaných alebo novovzniknutých zmlúv v oblasti neživotného poistenia s úrovňou 8 %, čiže to je pro futuro, do budúcnosti.

  Z tohto pohľadu aj je to otázka, alebo odpoveď na otázku, ktorú ste vzniesli obaja, to znamená, že či nám sedia čísla. No je to teraz inak. Pretože objem novouzatváraných zmlúv je, nejakých, predpokladaný okolo štvrť miliardy ročne, hej. Celoslovenský objem ročný je asi miliarda a odhad poisťovní je, že za 4 roky by sa mali v podstate obnoviť všetky zmluvy neživotného poistenia. Tá perióda je rôzna podľa toho, či ide o autá, alebo o nehnuteľnosti. Čiže nedá sa to úplne jasne povedať, niekde sú to ročné zmluvy, niekde dvoj-, troj-, štvor-, pri bytoch a nehnuteľnostiach je to niekedy 5, 6, 7 rokov, to znamená tzv. full out, v plnej pare, plnú paru dostane tento odvod až o niekoľko rokovm, a to znamená, aj že ten cielený výber na objeme 56 mil., čo je taký akruál, výber celoročný, bude naplnený až v nejakom treťom, štvrtom, piatom roku. A na to sme zase, páni poslanci, vo finančnom výbore reagovali pozmeňovacím návrhom k rozpočtu. Pretože my sme už vedeli, že sa na takejto veci ideme dohodnúť, čiže sme museli ubrať v podstate z príjmov, hej, a na úkor proste niektorých ďalších položiek, aby nám sedela ľavá strana s pravou, čo teda pri rozpočte je celkom dôležité.

  Takže tu je len dôkaz, tak ako, predpokladám, že aj pri ďalších zákonoch vidíte, že sa proste dorába tá legislatíva cestou na základe, samozrejme, aj tu vznesených pripomienok, ale kľúčovosť na základe komunikácie so sektorom, ktorý je dotknutý. Ja dúfam, že to riešenie, ku ktorému sme sa nakoniec odhodlali, bude prijaté s pochopením pre všetky strany a bez toho takého zbytočného kriku, ktorý sa stále ešte mediálne nejak ozýva.

  Dovolím si využiť aj tento moment na to, aby som povedal, že také obvinenia z toho, že kvôli tomuto odvodu sa teraz zvyšuje napríklad povinné ručenie pri kamiónoch, je úplný nezmysel. Je skôr problém v tom, že tento sektor je dlhodobo postihnutý bratovražednou vojnou z hľadiska konkurenčného súboja.

  Čo vytýkam, ak ste si pri tom odvode čítali stanoviská Národnej banky Slovenska, ktorá nesúhlasila so zavedením tohto odvodu, treba korektne povedať, že tak je, ale zároveň si treba pozrieť aj stanoviská Národnej banky k stavu nášho poisťovníctva, ktorá kritizuje cenovú politiku v jednotlivých oblastiach a jednotlivých produktov, kde naozaj niektoré produkty sú už dneska, môžu byť v podstate stratové, resp. rizikové z pohľadu ich udržateľnosti.

  Takže ak sa dejú pohyby v oblasti cien, tak je to aj reakcia na stav, ktorý vyplýva z analýzy a schopnosti udržať v zdravom stave poisťovníctvo po cenovej vojne, ktorej sme boli v posledných rokoch svedkami.

  Ďakujem.

 • Na vystúpenie pána ministra s faktickými dvaja.

  Pán poslanec Heger, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Ja len ešte doplním, lebo tam som aj sa pýtal tú otázku, že či teda vy súhlasíte s takou filozofiou, že tie peniaze sa vlastne vyberajú formou odvodu a idú priamo ministerstvám, a nejdú teda priamo cez rozpočet, kde by sa to teda zlialo.

  A druhá vec, že vlastne teraz jak ste povedali, že to poisťovníctvo má problém, že má stratové produkty, a teda vlastne my na nich teraz zaťažíme ešte odvodom, že či podľa vás to nebude spôsobovať práve o to väčší tlak na zvyšovanie cien, pretože musia vykrývať stratové produkty, plus teraz ešte ten odvod. A ďalší ten matematický pomer, že teda poisťovňa, poisťováci alebo poisťovnícky segment hovorí, že marže sú 4 % a tento odvod je 8-percentný, že im to nejako nesedí. Keby ste mohli aj k tomuto len kratučko možno vo faktickej. Ďakujem.

  Ale skôr ma teda zaujíma tá filozofia, toto je už taký detail.

 • Ďakujem. Pán minister, ja by som len jednu takú otázočku, keďže poisťovne budú mať väčší výber poistného o 8 %, to znamená aj vyšší odvod do zaisťovní, a z tohto dôvodu vzniká, ony sa vlastne, ony budú musieť dvihnúť produkty nie o 8 %, ale o nejakých 10, 11 až 12 % celkovo. Riešili ste aj to s Asociáciou poisťovní? Ďakujem.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Pčolinský, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, milí hostia, ja budem veľmi stručný. Nakoľko téme poisťovníctva sa trošku venujem, mám nejaké skúsenosti, tak veľmi stručne sa len k tomu vyjadrím.

  Už to tu bolo spomínané, ten 8-percentný odvod jednoznačne zvýši náklady poisťovní na jednotlivé, jednotlivé druhy poistení. Jednak tým pádom bude zvýšený odvod do tých zaisťovní, to bezpochyby. Ale v konečnom dôsledku, čo mne je veľmi ľúto, bude ten odvod premietnutý do ceny poistenia.

  Síce, pán minister, hovoríte, že bude sa to týkať len nových zmlúv, nových produktov, ale pri mnohých tých produktoch netýka sa to PZP, ale napríklad pri havarijnom poistení častokrát, častokrát ľudia menia tú poisťovňu kvôli lepšej cene a tak ďalej a obávam sa, že aj človek, ktorý je dlhé roky v jednej poisťovni a z nejakých komerčných dôvodov chce vypovedať zmluvu a uzavrieť ju nanovo v tej istej poisťovni, tak jednoducho ten odvod sa mu premietne do tej ceny. Je, myslím si, že naivné si myslieť, že poisťovne to budú hradiť, tie zvýšené náklady, zo svojho zisku, je to úplný, to je taká fantazmagória, že z nejakého zisku a z viacerých zložiek, ktoré ony majú. Mnohí predstavitelia poisťovní a poistní matematici, s ktorými som sa bavil, napríklad včera naposledy s poistným matematikom jednej, myslím, že druhej, tretej najväčšej poisťovne na Slovensku, a ten mi povedal, že oni už na tom pracujú, jednoducho sa to premietne do ceny toho poistenia.

  Čiže v konečnom dôsledku tento návrh síce prinesie nejaké finančné prostriedky pre protipovodňovú ochranu, protipovodňové opatrenia, ak som správne pochopil, len povedzme si na jednej strane, koľko percent územia dnes patrí medzi tie záplavové oblasti, resp. tam, kde je nutné robiť tie protipovodňové opatrenia. Je to mizivé percento v porovnaní s tým, koľko percent územia obyvateľov bude musieť platiť. Si predstavte obyvateľa košického sídliska KVP, ktorý živelnou pohromou bude tak v televízii maximálne a on vlastne má platiť nejaké protipovodňové opatrenia. Ja si myslím, že to ten presun tých finančných prostriedkov odtiaľ tam mi veľmi logiku nedáva vzhľadom na to rozloženie územia, ale každopádne najväčší problém vidím v tom, že zaplatí to, zaplatí to občan. To nie je nejaký teraz môj populizmus, ale to je holý fakt, jednoducho tá cena bude premietnutá do ceny poistenia, poisťovne v žiadnom prípade to nebudú platiť z vlastného zisku. V živote to nerobili, ani to robiť nebudú.

  Asi toľko. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Pán minister, chcete zaujať stanovisko k rozprave?

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem za možnosť reagovať, ďakujem aj za ten spôsob otázka - odpoveď z pohľadu toho, aj keď v pléne je to trošku neobvyklé, ale prosím.

  Najprv chcem povedať, odpovedať na to, že systém toku peňazí je práveže úplne štandardný, je opačný ako v prípade odvodu z povinného ručenia, ktorý je v prospech ministerstva vnútra a na účty v podstate ministerstva vnútra. Tento, tento odvod bude vyberaný Finančnou správou, to znamená, bude príjmom štátneho rozpočtu, čiže to bude asi nejaké nepochopenie, čiže je to priamo príjmom štátneho rozpočtu, až následne cez nástroj štátneho rozpočtu je vlastne distribuovaný tak, ako som to teda spomínal, napríklad v prípade Vodohospodárskej výstavby.

  Chcem zároveň podotknúť túto, tento spor o tom, aký dopad to bude mať na cenovú politiku, sme to mali aj pri prvom čítaní a ja, samozrejme, beriem aj obranu poisťovacieho sektora z pohľadu toho, že spustila kampaň na to, akým veľkým spôsobom sa to dotkne jej klientov, ak sa rozhodne nejaký komerčný súkromný subjekt bojovať o svojich klientov tým, že sa vyhráža zvyšovaním cien, aj to je spôsob, ale podľa mňa nie je úplne funkčný.

  Nebudem úplne súhlasiť s pánom Pčolinským, ak hovorí, sa to plne prejaví v cenách, to isté sa hovorilo aj pred tými mnohými rokmi pri 8-percentnom odvode pri povinnom ručení, kde práve konkurencia, a tu by som nechcel teda ja tuná dávať lekcie z konkurenčného prostredia predstaviteľom pravicových strán, ale vy veríte na toho bôžika oveľa viac ako ja, ale v oblasti poisťovníctva tu naozaj prebieha práve v mene veľkého trhového podielu k dosť veľkému súboju. Pred chvíľou som aj hovoril, s akými následkami. Takže tá reakcia bude kombinovaná, bude to sčasti na úkor zisku, sčasti na úkor zníženia nákladov, k tomu sa ešte dostanem, a sčasti na úkor zvýšenia cien. Čiže bude to takáto trojkombinácia. A, samozrejme, tie karty sa proste, tie kocky sa vrhnú do toho priestoru po prvom januári a tým, že sme podstate sa rozhodli a dohodli aj síce na úkor nižšieho príjmu, ale že sa zavádza vlastne ten odvod postupne pri nových zmluvách, tak aj to strávenie toho a aj rozloženie do týchto troch častí podľa mňa bude o to jasnejšie.

  A potom tu chcem podotknúť jednu významnú iniciatívu, ktorú sme avizovali, a to je to, že chceme z úrovne vládneho návrhu, ale dúfam, že aj v spolupráci s vami, chceme sa venovať finančnému sprostredkovaniu, hej. Takže tam sú obrovské provízie, vy to veľmi dobre viete, aj keď sú kľúčovou v životnom poistení, ale to je jedno z pohľadu konečných nákladov fungovania poisťovní. A viete, ak sú tam provízie 200-, 300-percentné, tak to je ten priestor, kde by sme vedeli možno pomôcť poisťovniam, aby znížili svoje prevádzkové náklady a ušetrili aj na tento odvod a nemuseli ho plne prenášať na svojich klientov, čo tiež úplne automaticky robiť nebudú, lebo chcú súťažiť aj cenou - čím iným? - cenou a kvalitou o svojich klientov.

  Takže začali sme robiť na tomto zákone a dosť neobvykle na jar by som tu rád, v podstate najneskôr pred letom, prišiel na prvé a následne na druhé čítanie a pevne verím, v Čechách podobná legislatíva bola prijatá, pevne verím, že priestor na lobing bude minimálny, lebo verte, že hovoríme o relatívne malej, ale silnej skupine firiem, ktorej sa hodláme pozrieť na zúbky. Takže rátam aj s vašou pomocou.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Pán spravodajca, chcete zaujať stanovisko k rozprave? Nie. Takže prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  A teraz pristúpime k druhému čítaniu o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 255).

  Znovu, pán minister, nech sa páči, prosím vás, aby ste odôvodnili vládny návrh zákona.

 • Rokovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 255.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Návrh novely zákona o hazarde a na základe debaty, ktorú sme tu mali pri prvom čítaní, si myslím, že to bude, a popri návrhu štátneho rozpočtu, asi hajlajt, aspoň v mojej časti vystúpenia v Národnej rade na tejto schôdzi, a plne si uvedomujem komplexnosť tejto legislatívy a očakávam ohňostroj nápadov ešte aj z hľadiska možných pozmeňovacích návrhov, aspoň tak som bol informovaný. Tento zákon prešiel aj veľmi vážnym skrutíniom počas rokovaní výborov, takže dovoľte mi začať.

  Predložený návrh zákona o hazarde zásadne mení doterajšie podmienky a fungovanie hazardu na Slovensku. Novela zákona sa zameriava na tri kľúčové oblasti, tými sú sprísnenie podmienok pre prevádzkovateľov hazardu a záujem o vyššiu ochranu spotrebiteľov a hráčov a ďalších skupín obyvateľstva. V ďalšom máme záujem sprísniť dozor nad prevádzkovaním a propagovaním hazardných hier a chceme zároveň po novom regulovať tzv. online hazardné hry alebo online gambling, ak to chcete, pri subjektoch, ktoré nemajú udelenú licenciu, ide o často nedovolené ilegálne cezhraničné hranie.

  Čo sa týka sprísnenia podmienok pre hazard a vyššiu ochranu spotrebiteľov, sa v novele upravuje, a to je jedna z najzásadnejších zmien, ktorú predkladáme, že výherné prístroje obsluhované priamo hráčmi a videohry sa skoncentrujú výlučne do herní, teda zmiznú z tzv. pomyselných alebo takých tých klasických krčiem, ako ich tu poznáme posledné dve desaťročia. To znamená, že na základe aj pozmeňovacieho návrhu, ktorý bol prijatý na výbore, už od 1. januára roku 2018, to znamená, pôvodnú dvojročnú legisvakačnú lehotu sme skrátili na jeden rok, po 1. januári roku 2018 neuvidia Slováci v tých klasických krčmách, pohostinstvách, bistrách a baroch, benzínových pumpách, neuvidia výherné automaty tak, ako ich videli posledných vyše 20 rokov ako synonymum novej doby, lebo to je tiež jeden naozaj z faktorov, ktorý tu v 90. rokoch prišiel aj s otvorením sa našej krajiny.

  Zároveň sa zvýši minimálny počet zariadení v týchto herniach z 5 na 12 kusov a na 12 kusov v herniach, kde je zriadený stály dozor zo strany prevádzkovateľov.

  Tým okrem iného dôjde k zníženiu počtu miest, kde sa prevádzkujú hazardné hry. Čiže jednak ich budeme vytláčať z tých klasických krčiem a jednak tým, že zvyšujeme minimálne počty v herniach, ich budeme vlastne koncentrovať podľa nás na menšom počte herní na Slovensku.

  Zákon alebo novela zákona navrhuje, aby osoby mladšie ako 18 rokov mali zakázaný vstup do herní. V ďalšom okrem toho prijímatelia pomoci v hmotnej núdzi, patologickí hráči, ako aj ľudia, ktorí sa tak sami rozhodnú, budú mať hranie zakázané, za týmto účelom tiež vznikne register tzv. diskvalifikovaných osôb, to znamená register osôb, ktoré zo zákona nebudú mať dovolené hrať.

  Navrhujeme tiež, aby bolo zakázané označovať herne reklamou, akoukoľvek, upozorňujúcou na existenciu herne, ktorá tiež nabáda k hraniu, vrátane reklamy na alkoholické nápoje v herni.

  Čo sa týka problematiky dozoru, sektor hazardu je špecifický a vyžaduje si aj osobitný dozor. V porovnaní so súčasnosťou by mal byť efektívnejší. Dozor bude vykonávať Finančná správa od 1. januára budúceho roku, pričom okrem štandardných nástrojov dozor na mieste a na diaľku a vyhľadávacia činnosť, to sú štandardné nástroje, bude môcť vykonávať aj tzv. mystery shopping, teda kontrolu, ktorú vykoná človek s utajenou identitou a bude v podstate skúmať dodržiavanie zákona. Napríklad to, že či prevádzkovatelia takýchto herní kontrolujú svojich hráčov z hľadiska možnej účasti v registri diskvalifikovaných osôb.

  Ďalej sprísňujeme aj pravidlá pre prevádzkovanie tzv. online kurzových stávok. Tieto subjekty, ktoré sú bez licencie, a tým pádom ani neplatia na Slovensku dane, budú môcť licenciu získať. Ak túto možnosť nevyužijú, bude prístup k ich stránkam zamedzený a zamedzí sa aj tok platieb. O blokácii stránky a platieb bude rozhodovať súd. Samozrejme, zneprístupnia sa aj stránky ostatných online prevádzkovateľov, ktorí bez licencie ponúkajú napríklad kasínové hry, pokrové hry a tak ďalej.

  Dozor bude vykonávať Finančná správa a dozorované budú tie subjekty, ktoré poskytujú a propagujú hazardné hry bez licencie, ďalej právnické osoby, ktoré poskytujú prístup na elektronické komunikačné siete a služby a vybraní poskytovatelia platobných služieb.

  Pre úplnosť ešte spomeňme, že blokovanie nelegálnych prevádzkovateľov online hazardu je zavedené v 17 krajinách Európskej únie a v Nórsku, hej, to znamená, že nevymýšľame koleso, snažíme sa naozaj postupovať štandardne, tak ako je to v Európe zvykom. Tieto krajiny v drvivej väčšine spolu s obmedzením prístupu na webové stránky nelegálneho hazardu využívajú aj obmedzenie platieb, čo tiež navrhujeme. Spolu s Českou republikou, ktorá prijala takúto legislatívu nedávno, a Slovenskom tak pôjde o 20 európskych krajín, ktoré využívajú túto prax.

  Rád by som ocenil naozaj prevažne konštruktívnu diskusiu, ktorú novela zákona o hazardných hrách vyvolala, vzišlo z nej viacero návrhov, ktoré sme akceptovali a zapracovali nad rámec novely. Úpravy prijaté pozmeňovacími návrhmi a úpravy sa týkajú najmä týchto troch oblastí:

  Pokiaľ ide o herne, tie budú môcť po novom byť umiestnené len vo vybraných priestoroch. Pôjde napríklad o hotely, penzióny, nákupné centra, budovy pre kultúru a verejnú zábavu. V bytových domoch bude herňa umiestnená, len ak s tým bude súhlasiť nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Všetko toto začne platiť po 1. januári budúceho roku.

  Tu vás chcem upozorniť, že aj dnes sa nachádza množstvo herní v bytových domoch. To znamená, reagujeme na prax, ktorá je úplne, úplne bežná, a rozhodli sme sa teda kategorizovať podľa stavebného zákona a kolaudačného rozhodnutia typy nehnuteľností, v ktorých sa takáto herňa bude môcť vyskytnúť.

  Od budúceho roku teda budú povolené len herne v týchto priestoroch a prevádzkovatelia budú musieť v priebehu roka premiestniť zariadenia do herne len v takýchto priestoroch, inak im od roku 2018 zanikne celá licencia. V herni bude môcť byť minimálne 12 kusov zariadení na prevádzkovanie hazardných hier, tak ako som to už bol povedal.

  Zároveň na základe pozmeňovacieho návrhu vypúšťame možnosť zrušiť herňu, ak o to obec požiada ministerstvo. To znamená, ministerstvo financií nebude mať právomoc, tak ako sa to pôvodne navrhovalo.

  Definícia herne bude presnejšia v tom zmysle, že herňa bude súčasťou pozemnej stavby so stenami, a teda pevne spojená so zemou, tým eliminujeme špekulantov, ktorí vymýšľajú mobilné herne. Reagovali sme na konkrétny príspevok jedného konkrétneho poslanca tu sediaceho v sále. Toto nie je typ inovácií, ktoré si zaslúžia našu podporu, ale skutočne rešpekt.

  Viacero úprav sa dotýka tzv. VZN-ka, ktoré môžu vydať, tá-ktorá obec, mesto a petície. Od budúceho roku bude môcť obec prostredníctvom VZN, všeobecne záväzného nariadenia, pristupovať k rušeniu herní, pričom aj kasíno bude vnímané ako herňa selektívne, nie formou tzv. plošného bombardovania. Obec si bude môcť vybrať, v ktorých vybraných priestoroch, podľa tej kategorizácie, ktoré som spomenul, to znamená napríklad, v ktorých budovách zakáže umiestnenie herne, teda či zakáže hazard len v bytových domoch, alebo v hoteloch a penziónoch alebo a v obchodných centrách a podobne. Na prevádzkovateľa, ktorému bola udelená licencia pred prijatím VZN, sa bude VZN vzťahovať, ale až po skončení platnosti jeho licencie. Petície aj naďalej ostávajú naviazané na verejný poriadok. Vypúšťajú sa však slová "opakovane a preukázateľne".

  Tak ako som avizoval, vychádzame v ústrety aj mestu Bratislava, ktoré sa dostalo do špecifickej situácie na základe krádeže petičných hárkov, a vychádzame v ústrety aj mestu Košice a znižujeme kvórum pre petície, ktoré bude najmenej na úrovni 20 %. Takýto pozmeňovací návrh bol prijatý na rokovaní výborov. Účinky už odovzdanej petície ostávajú zachované.

  Akceptovaný bol tiež návrh, že ak obec začala konanie o prijatí VZN, ministerstvo v rozhodnutí uvedie podmienku začatia alebo ukončenia prevádzkovania hazardnej hry podľa toho, či sa v obci toto VZN neschváli, resp. schváli.

  A napokon zmeny v oblasti registra vylúčených osôb, oproti pôvodnému návrhu sa rozširuje tento register o osoby, ktoré žijú v spoločnej domácnosti s poberateľmi pomoci v hmotnej núdzi, to znamená, nielen samotní poberatelia, ale aj osoby, ktoré žijú v spoločnej domácnosti s poberateľmi pomoci v hmotnej núdzi. A v registri budú zapísaní aj študenti vysokých škôl, ktorí poberajú sociálne štipendiu. To je takisto rozhodnutie jedného z výborov Národnej rady.

  Okrem toho bolo prijatých ešte niekoľko ďalších zmien. Napríklad sa zachová doterajšia jednoročná platnosť vyjadrení obce a zavádza sa sedemdňová lehota na vydanie príkazu súdu na blokovanie webových stránok s nelegálnymi hazardnými hrami.

  Tých zmien je neúrekom a očakávam, že budeme pokračovať v debate k tomuto dôležitému zákonu aj v nasledujúcich minútach a hodinách.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister.

  Dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre financie a rozpočet pánovi poslancovi Radovanovi Balážovi, aby informoval Národnú radu. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.

  Národná rada uznesením č. 267 z 19. októbra 2016 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre zdravotníctvo. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor.

  Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.

  K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady tieto stanoviská: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, a to výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výbor pre zdravotníctvo. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené pod bodom č. IV tejto spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 53 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.

  Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 113 z 21. novembra 2016. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní predmetného návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.

  Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem pekne.

  Otváram rozpravu a konštatujem, že písomnú prihlášku do rozpravy som nedostal. Preto sa pýtam, kto sa hlási ústne do rozpravy?

 • Reakcie z pléna.

 • Stáva sa to. Možnože je nejaké chrípkové obdobie a ten úradník musel ísť niekde, no. Ale ďakujem za spoluprácu pánovi kolegovi.

  Takže písomne sú prihlásení za klub OĽANO pani poslankyňa Remišová, za klub MOST - HÍD pani poslankyňa Edita Pfundtner a potom ešte poslanci Ján Budaj, Anna Verešová, Erika Jurinová, Gábor Grendel, Miroslav Sopko, Eduard Heger a Jozef Viskupič.

  Takže za klub OĽANO vystúpi pani poslankyňa Remišová. Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážené dámy, vážení páni, milí kolegovia a kolegyne, do druhého čítania prichádza novela zákona o hazardných hrách. Pre hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti je to kľúčová téma, pretože už aj v minulom volebnom období naše hnutie predkladalo viaceré návrhy na zlepšenie regulácie hazardu s cieľom chrániť najmä zraniteľné skupiny obyvateľstva. Predkladali sme návrhy či už na vytvorenie registra vylúčených hráčov, zrušenie petície alebo v prospech toho, aby mohli o hazarde rozhodovať aj mestské časti, napríklad v Bratislave a v Košiciach.

  Takisto ja alebo viacerí z nás sme sa tiež aktívne podieľali na zbieraní podpisov, či to už bolo na bratislavskú petíciu, alebo iní poslanci v iných mestách, ako napríklad v Starej Ľubovni. V niektorých z nich sa podarilo hazard vďaka petícii aj úspešne zakázať.

  Sme radi, že v novele zákona si predkladateľ strana SMER osvojila register vylúčených osôb, čím si myslíme, že sa podstatne zlepšuje ochrana ohrozených skupín obyvateľstva.

  Takisto oceňujeme aj konštruktívny prístup ministerstva financií. S pánom ministrom sme rokovali o našich pozmeňujúcich návrhoch a oceňujem, že počúval teda aj opozičných poslancov. Na niektorých návrhoch sme sa zhodli, na niektorých sme sa nezhodli. Ale niektoré sa nám podarilo dať do spoločnej správy, čo sme veľmi radi a ešte raz oceňujeme tento konštruktívny prístup.

  Takisto je pozitívne, tak ako v úvodnom slove povedal pán minister, že zo zákona vypadne kontroverzná podmienka narúšania verejného poriadku, ktorá bola podmienkou vôbec k tomu, aby mohla sa vypísať petícia. Kedy sa do zákona dostala formulácia, že aby petícia vôbec sa mohla začať zbierať, tak musí byť preukázateľne, musí byť dokázané narúšanie, preukázateľne a opakovane, verejného poriadku. To bola podmienka petície. Takže sme radi, že toto tam už nie je.

  Takisto budem hovoriť aj o ďalších pozmeňujúcich návrhoch, ktoré sme žiadali, a boli by sme radi, predkladáme niektoré z nich do pléna, a boli by sme veľmi radi, keby našli aj u koaličných poslancov podporu.

  Register vylúčených osôb. Často sme sa stretli, keď sme sa venovali téme hazardu, tak sme hovorili s ľuďmi, ktorých to, že jeden člen rodiny bol patologickým hráčom, malo na nich devastujúce účinky. Väčšinou to teda boli manželky a deti, že často sa ocitli pred situáciou, kedy im ich životný partner doslova prehral strechu nad hlavou. Že sa ocitli pred exekúciou. Prišli o všetko, o spoločné úspory, o dom alebo o byt.

  Preto jeden z našich pozmeňujúcich návrhov sa týka toho, aby o zápis do registra vylúčených hráčov mohol požiadať aj člen rodiny. Teda ak vidí manželka, že partner je patologickým hráčom, tak môže požiadať, aby bol zaradený na zoznam.

  Viaceré štúdie poukázali na to, že na jedného hráča pripadá desať, takto, že jeden patologický hráč negatívne zhorší kvalitu života ďalších 10 ľudí. Čiže ten rádius spoločenských škôd je obrovský. A špeciálne je to problém, predkladáme to aj najmä kvôli tomu, že špeciálne to bol problém v prípade, že manželia mali bezpodielové vlastníctvo. Že vtedy vlastne to ten jeden z tých hráčov prehrával spoločný majetok.

  Takisto budeme navrhovať, a ja potom prečítam tie pozmeňujúce návrhy, aby do registra vylúčených hráčov mohol exekútor zaradiť aj osobu, na ktorú sa vedie nejaké konanie. Čiže to znamená, že ktorá v exekúcii dlží nejaké finančné sumy, aby mohla byť zaradená do registra vylúčených hráčov a nemohol hrať.

  Do pléna budeme prekladať aj pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka vzdialenosti herní od školy alebo budovy sociálnych zariadení. Myslím si, že je pozitívne, že už výherné automaty a videohry nebudú môcť byť umiestnené v krčmách alebo v prevádzkach, kde sa napríklad servírujú alkoholické nápoje, že budú umiestnené, ja to nazvem, že v špecializovaných herniach. Čiže toto je pozitívne. Privítali by sme však, kedy herne nemohli byť umiestňované v blízkosti takýchto citlivých zariadení: školy, zariadenia sociálnej kurately alebo napríklad protialkoholické liečebne. Viete, že boli prípady, kedy prevádzkovatelia mali takú drzosť, že umiestnili herňu priamo oproti východu z protialkoholickej liečebne.

  Čo sa týka bratislavskej petície, už som hovorila o tom, že sa v Bratislave podaril husársky kúsok a skutočne to treba oceniť, lebo je to jedinečná, toto sa ešte v žiadnom inom meste nepodarilo, aby za tak krátky čas sa zozbierala taká masa podpisov, vyše 130-tisíc podpisov. A keď sme hovorili s dobrovoľníkmi, viacerí z nás sa podieľali aj na zbieraní podpisov, tak to boli tisícky a tisícky hodín, ktorí títo dobrovoľníci stáli na uliciach, chodili, obiehali a zbierali podpisy.

  Žiaľ, stalo sa to, že podpisové hárky boli ukradnuté priamo z budovy magistrátu, tretina podpisových hárkov, čo pokladáme za absolútne neprijateľné, neprijateľný kriminálny čin, a myslím si, že to poukazuje na obrovskú nedbanlivosť primátora Bratislavy, kedy sa takéto niečo mohlo stať.

  A oceňuje snahu ministerstva financií pomôcť v tejto situácii, keď sa ukradla tretina hárkov. Hoci ja sa obávam, že znížiť kvórum v Bratislave a v Košiciach na 20 %, že nebude stačiť. Chápem logiku ministerstva financií. Na druhej strane si hovorím, že taká obrovská námaha a taká nehorázna drzosť, že by sme to nemali dovoliť.

  My sme už aj v minulom volebnom období navrhovali z nášho pohľadu také právne najčistejšie riešenie, nech petícia, nech sa vypustí povinnosť petície zo zákona úplne. Nech, skrátka, obec nie je viazaná tým, či sa vyzbiera petícia, alebo nevyzbiera sa, ale z vlastnej iniciatívy nech môže prijať všeobecne záväzné nariadenie. Tento návrh tiež budeme predkladať do pléna a o tom vám povedia bližšie moji kolegovia.

  Ešte by som chcela povedať o dôsledkoch z hazardu, o ničivých dôsledkoch hazardu, kedy sa často stretávame s argumentom, že, že hazard je vlastne tvorcom mnohých pracovných miest, a keď sa zrušia herne, keď budeme regulovať hazard, tak títo ľudia ostanú bez práce. Na druhej strane treba povedať, že škody, ktoré hazardný priemysel prináša, ďaleko prevyšujú benefity, ktoré z hráčstva plynú. Viaceré štúdie dokázali, že u hráčov je zvýšené riziko kriminality, bezdomovectva, zadlženosti. Niektorí hráči uvádzajú, že v priebehu jedného večera sú schopní prehrať tisíce eur, následne prichádza neschopnosť splácať dlhy, čelia exekúciám. U hráčov sa vo všeobecnosti znižuje a zhoršuje kvalita práce a produktivita, čím v konečnom dôsledku trpí aj súkromný sektor, aj štát. A nakoniec v dôsledku patologického hráčstva príde o prácu viac ľudí, ako tento sektor zamestnáva, a z pracovného trhu sa strácajú kvalifikovaní pracovníci a cenný ľudský potenciál.

  Druhým najčastejším argumentom v prospech hazardu je obmedzenie slobody podnikania. Proponenti hazardu hovoria, však hráčsky priemysel, to je priemysel ako každý iný, musíte nám zaručiť neobmedzenú slobodu podnikania. Na počiatku tohto argumentu však stojí chybný predpoklad, že akákoľvek regulácia tohto odvetvia je porušením slobody podnikania, ktorú zaručuje Zmluva o fungovaní Európskej únie. Poskytovanie služieb týkajúcich sa hazardných hier spadá pod články 49 a 56 Zmluvy o fungovaní EÚ, no samotná zmluva pripúšťa obmedzenie voľného poskytovania služieb, ak sa jedná o opodstatnené dôvody všeobecného záujmu. A Súdny dvor Európskej únie opakovane rozhodol, že právna úprava hazardných hier je súčasťou tých oblastí, v ktorých existujú významné rozdiely morálneho, náboženského a kultúrneho charakteru medzi členskými štátmi. A každý členský štát si môže určiť na základe vlastnej stupnice hodnôt požiadavky, ktoré vyžaduje ochrana predmetných záujmov. Čiže členské štáty tak môžu úplne alebo čiastočne zakázať činnosti týkajúce sa hier a stávok alebo rozhodnúť, že ich stačí len obmedziť a stanoviť adekvátne spôsoby kontroly.

  Keď sme organizovali konferencie k hazardu, tak často sme sa stretli s osobnými svedectvami hráčov a tieto svedectvá prezrádzajú takú temnú stránku sveta, ktorým títo, kde sa títo ľudia pohybujú. Je to permanentný stres, ktorý je každodenne prítomný v ich živote. Hráčstvo je zväčša spojené s užívaním alkoholu, drog a liečba týchto závislostí si vyžaduje ďalšie náklady pre spoločnosť. U hráčov častejšie dochádza k rozvodom, k zanedbávaniu výchovy detí, a to má viacgeneračné negatívne dopady. Už pri alkohole bolo vypočítané, že ekonomické škody presahujú výnosy, ktoré štát získava z daní pri alkohole. Odborníci v Čechách použili podobnú metodiku aj pri patologickom hráčstve a celkovú stratu na daniach odhadli na približne 26,5 mld. českých korún, odhliadnuc od spoločenských nákladov. Ak by aj táto suma bola v slovenskom kontexte o 50 % nižšia, tak stále presahuje príjmy, ktoré do štátneho rozpočtu plynú z licencií, daní a pracovných miest, ktoré tento priemysel vytvára, nehovoriac o zničených životoch, ktoré sa v peniazoch nedajú zmerať.

  Posledný argument proti herniam je čiste estetický a hovorím ho z hľadiska komunálnej poslankyne v Starom Meste. Za posledné roky v našom Starom Meste v Bratislave sme svedkom toho, ako sa dramaticky zvyšuje počet videohier. Je pravdou, že počet výherných prístrojov klesá, pretože ich nahrádzajú oveľa modernejšie a výkonnejšie videohry, ktoré sú však pre hráča oveľa návykovejšie a pre prevádzkovateľa ziskovejšie. Treba povedať, samozrejme, že aj licencia na videohry je drahšia ako pri výherných prístrojoch. Ale za posledných päť rokov sa ich počet takmer zdvojnásobil, teraz hovorím o Bratislave, a s videohrami sa rozmáhajú aj herne. A len v historickom centre Bratislavy ich je niekoľko, nehovoriac o iných mestách, na čo sa sťažujú aj obyvatelia. A tam, kde boli kedysi kaviarničky alebo komunitné priestory, alebo užitočné obchody, tam dnes stoja zatemnené brlohy, oblepené rôznymi pútačmi, kde chodia ľudia často prehrať ťažko zarobené peniaze.

  Tento druh podnikania síce generuje zisk, ale len zopár vyvoleným, teda tým, ktorých tento hráčsky priemysel zamestnáva. Pre spoločnosť má však devastačný a škodlivý účinok. Neprináša žiadny rozvoj, inovácie alebo zveľaďovanie ľudského potenciálu. A za sebou často necháva spúšť zničených životov a smutných príbehov, za ktoré platíme my všetci.

  Ak dovolíte, tak by som teraz prečítala pozmeňujúce návrhy.

 • Odmlčanie rečníčky kvôli listovaniu v materiáloch.

 • Takže dovolím si prečítať pozmeňujúci a doplňujúci návrh, doplňujúci návrh poslankýň Veroniky Remišovej a Eriky Jurinovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 255).

  Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa mení a dopĺňa takto:

  1. V čl. I bode 63 v § 35 ods. 13 sa na konci pripája táto veta: "Herňa nesmie byť umiestnená ani vo vzdialenosti do 200 metrov od školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí, zdravotníckych zariadení, ubytovne mládeže a budovy štátneho orgánu; vzdialenosťou sa rozumie pochôdzková vzdialenosť medzi najbližším vchodom do herne a najbližším vchodom do budovy školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí, zdravotníckeho zariadenia, ubytovne mládeže a do budovy štátneho orgánu sa meria, meria sa kalibrovaným meradlom.16aa)"

  Poznámka pod čiarou k odkazu 16aa) znie:

  "16aa) § 9 ods. 7 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z."

  Odôvodnenie: Navrhujeme, aby herňa nemohla byť umiestnená nielen priamo v budove školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb a tak ďalej, tak ako je to uvedené v návrhu zákona, ale aj vo vzdialenosti do 200 metrov od týchto budov. Táto právna úprava, ktorú navrhujeme, pomôže eliminovať až absurdné situácie vyskytujúce sa v praxi, keď napr. herne sú umiestnené priamo oproti východu z protialkoholickej liečebne.

  Za účelom jednotného určovania vzdialenosti sa navrhuje spresnenie postupu merania vzdialenosti 200 metrov. Za takúto vzdialenosť sa považuje pochôdzková vzdialenosť medzi najbližším vchodom do herne a najbližším vchodom do vymenovaných budov. Pochôdzkovú vzdialenosť je nutné vnímať ako vzdialenosť, ktorú je možné prekonať chôdzou po štandardných komunikáciách (chodníkoch a cestách, nie prekonávaním oplotení) a zároveň sa stanovuje povinnosť využívať pri meraní vzdialenosti kalibrované meradlo. Meranie vzdialenosti je upravené aj v prechodných ustanoveniach návrhu zákona, avšak v dôsledku zakázania umiestnenia herne je potrebné toto ustanovenie presunúť priamo do § 35 ods. 13 zákona. Za účelom zosúladenia zákazu umiestniť herne do 200 metrov od vyššie vymenovaných budov sa v súlade s prechodnými ustanoveniami návrhu zákona ponecháva pre prevádzkovateľov dostatočný časový priestor, keďže táto povinnosť bude platiť až od 1. 1. 2019.

  2. V čl. I doterajšom bode 68 v § 35a sa odsek 2 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

  "d) ktoré študujú na verejnej vysokej škole, súkromnej vysokej škole alebo štátnej vysokej škole v dennej forme štúdia, v študijnom programe prvého stupňa, v študijnom programe druhého stupňa alebo v študijných programoch spojeného prvého a druhého stupňa a zároveň im bolo priznané sociálne štipendium,

  e) o ktorých vylúčenie požiadal člen rodiny; za člena rodiny sa na účely tohto zákona rozumie manžel, rodič, dieťa, vnuk a súrodenec fyzickej osoby vylúčenej z účasti na hazardných hrách, ak dovŕšil 18 rokov veku."

  Bod 3. V čl. I doterajšom bode 68 sa v § 35a ods. 5 na konci pripájajú tieto vety: "Údaje do registra vylúčených osôb podľa odseku 4 písm. a) a b) o fyzických osobách, ktoré študujú na verejnej vysokej škole, súkromnej vysokej škole alebo štátnej vysokej škole v dennej forme štúdia, v študijnom programe prvého stupňa, v študijnom programe druhého stupňa alebo v študijných programoch spojeného prvého a druhého stupňa a zároveň im bolo priznané sociálne štipendium, poskytuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 20. dňa kalendárneho mesiaca. Údaje podľa odseku 4 písm. a), b) a d) o fyzických osobách, o ktorých vylúčenie požiadal člen rodiny, poskytuje tento člen rodiny."

  4. V čl. I bode 68 v § 35a ods. 6 prvej vety sa za slovo "hrách" vkladajú slová "a člen rodiny, ktorý požiadal o vylúčenie tejto osoby z účasti na hazardných hrách" a na konci sa pripája táto veta: "Člen rodiny k formuláru pripojí v elektronickej podobe úradný výpis,18ah) ktorý obsahuje osobné údaje v rozsahu podľa osobitného predpisu.18ai)"

  Poznámky pod čiarou k odkazom 18ah) a 18ai) znejú:

  "18ah) § 18 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Zb. o matrikách v znení neskorších predpisov.

  18ai) § 19 zákona č. 154/1994 Z. z."

  Doterajší odkaz 18ah) a poznámka pod čiarou k odkazu 18ah) sa označujú ako odkaz 18aj) a poznámka pod čiarou k odkazu 18aj).

  Bod 5. V čl. I bode 68 v § 35a ods. 7 sa na konci pripája táto veta: "Pri zápise fyzickej osoby do registra vylúčených osôb na žiadosť člena rodiny môže tento člen rodiny požiadať o výmaz fyzickej osoby z registra vylúčených osôb najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa uskutočnenia zápisu; o tejto skutočnosti musí správca registra poučiť člena rodiny pri tomto zápise."

  Odôvodnenie k bodom 2 až 5: Týmto pozmeňujúcim návrhom chceme rozšíriť register vylúčených osôb aj o fyzické osoby, o vylúčenie ktorých požiadal člen rodiny starší ako 18 rokov. Na účely tohto zákona tým rozumieme manžel, rodičia, deti, vnuci a súrodenci fyzickej osoby.

  Aj v odporúčaní Komisie o zásadách ochrany spotrebiteľov a hráčov využívajúcich služby online hazardných hier sa v preambule konštatuje, že niektorí jedinci, ktorí sa venujú hazardným hrám, majú v dôsledku hrania, v dôsledku svojho správania problémy v takej miere, že to má vplyv na ich osobnosť alebo na celú ich rodinu. A v praxi, žiaľ, dochádza k situáciám, keď napríklad jeden z manželov v dôsledku hrania hazardných hier sťažuje finančnú situáciu rodiny a ohrozuje tak nielen seba, ale aj prežitie členov svojej rodiny.

  Sme toho názoru, že členovia rodiny i fyzických osôb, ktoré podľahli hraniu hazardných hier, no nechcú sa liečiť, by mali byť oprávnení požiadať o zápis tejto osoby do registra vylúčených osôb, pretože máte i také prípady, že člen rodiny sa nechce ísť liečiť, je patologickým hráčom, ruinuje tú rodinu a stále chodí hrať. Takže chceme, aby rodinní príslušníci mohli požiadať o jeho zápis do registra vylúčených osôb.

  Takisto upravujeme, že členovia rodiny poskytujú údaje o týchto osobách do registra vylúčených osôb: meno, priezvisko, titul, rodné číslo, dátum narodenia a dôvod zápisu do registra. A takisto stanovujeme aj podmienku, že byť zapísaný v registri najmenej šesť mesiacov, rovnako ako je to v prípade zápisu do registra vylúčených osôb na vlastnú žiadosť. Tá možnosť, že sa tam dáte zapísať na vlastnú žiadosť, v zákone je.

  Za účelom zamedzenia zneužívania zápisu fyzických osôb do registra vylúčených hráčov zo strany členov rodiny, resp. osôb, ktoré by predstierali, že sú členmi rodiny, navrhujeme, aby člen rodiny pri oznamovaní údajov podľa zákona priložil aj úradný výpis z matriky, ktorým je napríklad rodný list fyzickej osoby, aby sa zamedzilo zneužívaniu tohto ustanovenia.

  Už v súčasnosti podľa § 18 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách môže člen rodiny požiadať o úradný výpis z matriky, prípadne v prítomnosti matrikára nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy. Predloženie rodného listu fyzickej osoby sa dá považovať za preukázanie oprávnenia člena rodiny žiadať o vylúčenie fyzickej osoby z hrania hazardných hier.

  Bod 6. V čl. I v doterajšom bode 100 v § 58e odsek 18 znie: "(18) Prevádzkovateľovi hazardnej hry, ktorý prevádzkuje výherné prístroje, technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi alebo terminály videohier, a právnickej osobe, ktorej sa udelí licencia podľa § 16 písm. b) štvrtého a piateho bodu pred 1. januárom 2018, zaniká platnosť tejto licencie 1. januára 2018, ak k tomuto dňu nemá všetky takéto prístroje, zariadenia a terminály premiestnené do herne, pričom v herni musí byť umiestnených najmenej 12 výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo terminálov videohier alebo spoločne najmenej 12 takýchto prístrojov, zariadení alebo terminálov slúžiacich na prevádzkovanie týchto hazardných hier; každý takýto prístroj, takéto zariadenie alebo takýto terminál sa považuje za jeden kus prístroja, zariadenia alebo terminálu bez ohľadu na počet hracích miest. Do 1. januára 2018 je zakázané prevádzkovať výherné prístroje, technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi a terminály videohier

  a) v školách, školských zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadeniach pre liečbu nelátkových závislostí, zdravotníckych zariadeniach, ubytovniach mládeže a v budovách štátnych orgánov,

  b) vo vzdialenosti do 200 metrov od školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí a ubytovne mládeže, s výnimkou ich prevádzkovania v herni."

  Odôvodnenie je podobné, ako som už čítala. Navrhujeme podľa bodu 1 tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, aby herne nemohli byť umiestnené 200 metrov od týchto zariadení.

  Čiže toto bol jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. A tu by sme žiadali vyňať na osobitné hlasovanie body 33, 34, 47 a 49 zo spoločnej správy. Ďakujem.

  A druhý pozmeňujúci a doplňujúci, druhý doplňujúci návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Veroniky Remišovej a Eriky Jurinovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 255). Ak dovolíte, prečítam návrh.

  Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa dopĺňa takto:

  V čl. I sa za bod 8 vkladá nový bod 9, ktorý znie: 9. § 2 sa dopĺňa písmenom w), ktoré znie: "w) narušovaním verejného poriadku taký čin, ktorý je trestným činom alebo priestupkom proti verejnému poriadku podľa osobitného predpisu4c, ak je spáchaný v herni."

  Poznámka pod čiarou k odkazu 4c) znie: "4c) § 47 a 48 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov."

  Doterajšie body sa následne prečíslujú.

  Odôvodnenie k tomuto pozmeňujúcemu návrhu je nasledovné: Vymedzenie pojmu verejný poriadok, resp. čo sa považuje za narúšanie verejného poriadku. Je tu problém, ktorý vychádza z aplikačnej praxe, pretože často bolo konštatované porušenie verejného poriadku priamo v herni, no prevádzkovateľ herne povedal, že: "Ale však to sa dotýkalo hrania hazardných hier. To nebolo v súvislosti, nebolo to spojené v súvislosti s hraním." To znamená, že ak nejaký hráč sa naštval, napríklad rozbil fľašu alebo rozbil hluk, robil hluk, tak prevádzkovateľ povedal: "Nie, no, poriadok sa nenarúša, to neni spojené s hraním. To bolo preto, že si vypil a je nervózny, napríklad."

  Takže preto sme považovali za potrebné definovať, ak sa narúša, ak je tento priestupok spáchaný v herni, je to narušením, je to narušením verejného poriadku.

  Tak toto boli pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Ďalšie návrhy ešte prednesú moji kolegovia. A ja by som bola veľmi rada, najmä teda návrh ten, aby do registra vylúčených osôb mohli zapísať člena rodiny aj ostatní poškodení členovia rodiny, by som teda poprosila o podporu aj koaličných poslancov, poslancov SMER-u, MOST-u alebo Slovenskej národnej strany. Žiaľ, tento pozmeňujúci návrh vychádza z mnohých konzultácií a zo skúseností ľudí, ktorí sa venujú, ktorí sa venujú či už bezdomovcom, alebo patologickým hráčom, stretávajú sa s nimi a oni rozprávajú tieto tragické príbehy, ktoré majú ničivý dopad na osudy celých rodín.

  Ďakujem vám veľmi pekne.

 • Na vystúpenie pani poslankyne dvaja páni poslanci s faktickými poznámkami. Končím možnosť sa prihlásiť.

  Pani poslankyňa Gaborčáková, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo. Pani kolegyňa, chcem ťa podporiť v tom, že naozaj resocializácia ľudí, ktorí boli závislí na patologickom hráčstve, je mimoriadne zložitá, lebo na jednej strane je to proces, čo sa týka liečby, a na druhej strane je to socializácia alebo reintegrácia a resocializácia týchto ľudí do života. Ja len na porovnanie vám aj možno verejnosti je, že v resocializačnom stredisku stojí takýto človek 1 100 eur mesačne a u človeka, ktorý odrobil celý život v rámci toho, ako pracoval pre tento štát, naňho prispieva štát 320 eur, pre človeka na lôžku, ktorý je odkázaný na šiesty stupeň odkázanosti.

  Naozaj, mali by sme si uvedomovať, že naozaj táto vec je mimoriadne dôležitá nielen z toho morálneho hľadiska, ale aj z finančného hľadiska, aj keď na jednej strane sa nám javí ako také ľúbivé hneď mať peniaze vo vrecku, na druhej strane už teraz sociálne služby tlačia pred sebou obrovské problémy a nedokážeme pomôcť ľuďom na lôžku alebo vigilikom a na druhej strane idú obrovské peniaze jednak do zdravotníckeho systému a odtiaľ tí ľudia prechádzajú do resocializácie, ktorá je skutočne mimoriadne náročná. A nehovoriac o tretej zložke, ktorou je rodina a tá naozaj finančne veľmi stráda, lebo vždy je tam bezpodielové vlastníctvo, kde tá žena okrem toho, že tlačí pred sebou každodenné výdavky, musí platiť aj dlhy napríklad manžela.

  Ďakujem pekne.

 • Pani kolegyňa Remišová, ďakujem za podrobný, detailný príhovor k tejto ťažkej a zložitej téme a ja sa k nej vyjadrím obsiahlejšie vo vlastnom príspevku do rozpravy. Veľa z toho, čo odznelo z vašej strany, v podstate sa pod to nedá nič iné, iba podpísať, bolo to veľmi triezve hodnotenie situácie.

  Chcem sa spýtať na to zaradenie, zaradenie na blacklist rodinnými príslušníkmi, že či je to niečo, čo je vykonateľné, či ste si to preskúmali a viete to v praxi zrealizovať. Lebo ja si viem predstaviť aj zneužívanie pri nejakom type rodinného konfliktu a v podstate niekto, kto nie je závislý, kto si chodí zahrať iba tak pre radosť z času načas, tak by mu to v podstate mohli znemožniť jeho iní rodinní príslušníci. A že či vôbec to je nie náhodou v rozpore s ústavou.

  Toľko, toľko zatiaľ moja otázka, zvyšné veci budem adresovať vo vlastnom príhovore.

 • Nech sa páči, pani poslankyňa, môžte reagovať.

 • Ďakujem veľmi pekne kolegom za ich faktické pripomienky.

  Je to vykonateľné, odpoveď pre pána Drobu. Overovali sme si to, je to vykonateľné, áno, môžeme, môžeme povedať, že je to určité obmedzenie osobných práv alebo osobnej slobody, že zásah do osobnej slobody, že teraz sa rozhodne manželka, že partnera dá zapísať do zoznamu vylúčených hráčov. Ale keď sme si, ale zároveň si uvedomujeme, že každý zákon, každá regulácia, ktorú prijímame, je v určitom zmysle obmedzením osobnej slobody na úkor nejakého vyššieho dobra. No aj tu keď sme si dali na vážky to vyššie dobro alebo tú spoločenskú zodpovednosť a tie tragédie, ktorým by mohlo, ku ktorým často dochádza v dôsledku hráčstva člena rodiny, tak sme sa rozhodli, že, áno, aj napriek tomu tento pozmeňujúci návrh dáme.

  Ďakujem.

 • Ďalej v rozprave vystúpi za klub MOST - HÍD pani poslankyňa Pfundtner. Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vystúpila aj v tomto druhom čítaní k predloženému vládnemu návrhu zákona o hazarde. Ja už som vystúpila aj v prvom čítaní, kde som na jednej strane pochválila ambiciózny zámer predkladateľa, pokiaľ ide o obmedzenie hazardu, na druhej strane som niekoľkokrát prízvukovala, že nepodporujem túto formu podnikania, pri ktorej mám pocit, že v značnej miere toto podnikanie ťaží z ľudskej slabosti.

  Taktiež ako moja predrečníčka pani poslankyňa Remišová dávam do tohto druhého čítania pozmeňujúci návrh spolu s mojou kolegyňou pani Irén Sárközy, a ak môžem a smiem, tak sa pochválim tým, čo už tu odznelo aj na tlačovke, ale aj z úst pani poslankyne Remišovej, že je veľmi rada, že z vládneho návrhu zákona vypadol ten inkriminovaný nie celý bod, ale inkriminovaná časť, ktorá hovorila o tom, že tá petícia musí byť, resp. porušenie verejného poriadku musí byť opakované a musí byť preukázané a vyžaduje si to aj ďalšiu náročnú prácu šetrenia políciou a obcou. Takže ja sa pochválim tým, že táto zmena nastala na základe nášho pozmeňujúceho návrhu, čo sme podávali v gestorskom finančnom výbore s mojou kolegyňou pani Sárközy, takže ďakujeme a, samozrejme, nebolo by to bez samotnej podpory ministerstva financií. Takže ďakujeme.

  Dúfam, že takto úspešné budeme aj v našom ďalšom snažení, pokiaľ ide o predmetný návrh zákona, pokiaľ ide o možno váš a možno aj náš pozmeňujúci návrh.

  Ako sme dnes mohli byť svedkami, keď sme prišli o jednej na dnešnú schôdzu parlamentu, tak pred našou budovou pri Viedenskej bráne stálo množstvo ľudí, ktorí - pre mňa to bolo prekvapením - práve organizovali protest za hazard, to znamená, boli to zamestnanci, predpokladám, zamestnanci herní a iných zariadení, kde sa prevádzkujú herné prístroje.

  Na druhej strane je pre mňa taktiež veľkým prekvapením, že s akou nevôľou sa pozeráme možno na tento podnikateľský segment, ale už úplne inou optikou sa pozeráme na iné neresti, napríklad na alkoholizmus, na drogovú závislosť možno, ako pokiaľ ide o alkoholizmus, tak tam necítim až také silné odmietanie ako napríklad pri tom hazarde. Priznám sa, že toto je pre mňa, nie som sociologička, ale toto je tiež pre mňa veľkým prekvapením a myslím si, že ďalšie závislosti, ako som už spomínala alkoholizmus, podľa môjho názoru spôsobujú ešte väčšie škody a viac ľudských nešťastí ako možno samotný hazard. Ale nechcem polemizovať a hádať sa o nejakých číslach, som v tomto smere, myslím si, rovnakého názoru ako pani poslankyňa Remišová, ktorá taktiež odmieta tento spôsob podnikania.

  Pokiaľ ide reguláciu prevádzkovania hazardných hier, tak musím povedať, že svojím spôsobom aj tento návrh zákona je obmedzovaním podnikania, ktorého sloboda je však garantovaná ústavou, konkrétne v čl. 35 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Keďže prevádzkovanie krčiem a s tým súvisiaca častokrát možno nadmerná konzumácia alkoholu, čo má tiež negatívny vplyv na spoločnosť, je rovnakým podnikaním, ako je podnikanie v hazarde, tak treba pristupovať k obmedzeniu podnikania hazardu taktiež veľmi, by som povedala, možno opatrne a musíme si uvedomiť, že sa jedná o právne zložitú otázku.

  Samotný Ústavný súd sa vo svojej judikatúre už vyjadril, a teraz citujem, že "obmedzujúci zásah do základných práv a slobôd, to znamená aj práva podnikať, musí rešpektovať princíp proporcionality a takýto zásah je ústavne akceptovateľný len vtedy," podotýkam len vtedy, "ak je ustanovený zákonom, zodpovedá niektorému ustanovenému legitímnemu cieľu a je nevyhnutné v demokratickej spoločnosti na dosiahnutie sledovaného cieľa. Čo znamená, že ospravedlňuje ho existencia naliehavej spoločenskej potreby a primerane, teda spravodlivo vyvážený vzťah medzi použitými prostriedkami a sledovaným cieľom." Toto musíme mať stále na mysli aj my tu v Národnej rade a rovnako po úspešných petíciách aj zástupcovia miest, mestských častí a obcí, ak budú rozhodovať o všeobecne záväzných nariadeniach, ktoré budú obmedzovať prevádzkovanie hazardu na ich území.

  Ak to teda preložím do ľudskej reči, tak hazard je stále legitímnou formou podnikania, zatiaľ ostane naďalej legitímnou formou a môžeme toto podnikanie obmedziť, samozrejme, primerane spravodlivo vyvážený vzťah musíme mať na zreteli stále, iba za účelom zlepšenia verejného poriadku, čo v mojom ponímaní predstavuje ten legitímny cieľ, ktorý sledujeme, a na základe petície občanov, a tu vidím tú naliehavú spoločenskú potrebu a, samozrejme, následného vydania všeobecne záväzného nariadenia. Zároveň aj samotná ústava predpokladá, že právo podnikať nie je absolútne právo, takže môžme to nejakým spôsobom, samozrejme, obmedziť a domáhať sa tohto práva je možné len v medziach platných zákonov.

  Momentálne znenie návrhu novely zákona o hazardných hrách už vďaka tomu nášmu pozmeňujúcemu návrhu, čo som spomínala, neobsahuje tú podmienku, že je potrebné pri petícii o zákaze hazardu preukazovať cestou polície a v súčinnosti obcou opakované a preukázateľné porušenie verejného poriadku.

  Môj pozmeňujúci návrh však túto potrebu petície naďalej zachováva, nakoľko si myslím, že pri takom veľkom zásahu do slobôd garantovaných ústavou, akým je obmedzenie podnikania, považujem za vhodné, aby boli do tohto rozhodovacieho procesu zapojené tak prvky zastupiteľskej, ako aj priamej demokracie.

  Tým naším pozmeňujúcim návrhom teda naďalej akcentujeme to, že my zákonom v Národnej rade vytvoríme priestor, vytvoríme prostriedok pre samosprávy, kde majú rozhodovať o zásahu do tejto podnikateľskej činnosti. A touto cestou zároveň vyzývam aj poslancov mestských, miestnych a obecných zastupiteľstiev, že keď toto svoje právo vydať VZN na základe platnej petície budú aplikovať, a teda rozhodnú uviesť do platnosti a účinnosti všeobecne záväzné nariadenie, ktoré bude upravovať podnikanie v hazarde, aby to robili naozaj s tým vedomím, že to nesmie odporovať ústave, nesmie to odporovať zákonom, a so všetkou vážnosťou a zodpovednosťou, aby sa takéto všeobecne záväzné nariadenia nestali protizákonnými, protiústavnými, aby nemohli byť napadnuté následne prokurátormi alebo protestom prokurátora.

  Náš návrh, ktorý predkladáme s pani poslankyňou Sárközy, zavádza možnosť znížiť kvórum petície na prijatie VZN o obmedzení hazardu, konkrétne v mestách Bratislave a v Košiciach, a to zo súčasných 30 % na 15 %. Zároveň ďalšími navrhovanými drobnými zmenami zabezpečíme, aby v prípade, že petícia na vydanie VZN o zákaze, resp. o obmedzení hazardu nebola ešte mestským zastupiteľstvom prerokovaná, bude táto platná aj po schválení a účinnosti tejto novely zákona.

  Ešte si dovolím možno jednu takú krátku poznámku k tomu, čo hovorila moja predrečníčka. Pred rokom 2011 obce a mestá nemali možnosť ani vo forme petície, ani nijak inak - podľa mojich vedomostí - obmedziť túto podnikateľskú činnosť. Zmena nastala až v roku 2011, keď do ustanovenia § 10 ods. 5 a 6 bol zavedený ten inštitút možného referenda. To znamená, že obyvatelia mestských častí alebo obcí a miest sa mohli v referende vyjadriť k tomu, že bol porušený verejný poriadok a na základe toho žiadajú zastupiteľstvo, aby zastupiteľstvo schválilo všeobecne záväzné nariadenie. Tak ako zákon v súčasnosti platí, bol docielený až zmenou v roku 2012, keď sa referendum, miestne referendum zmenilo na petíciu. To znamená, že obce a mestá môžu zasahovať do tejto formy podnikania, tak ako to máme v súčasnosti, s tými 30 % potrebnými na platnú petíciu až od roku 2012, takže predtým to nebolo. K tomu možno len toľko.

  A teraz mi dovoľte, aby som predniesla ten náš pozmeňujúci návrh, ktorý je možno dlhý, možno nebude nejaký záživný, ale vzhľadom na rozsah sa snažíme naozaj precizovať už aj ustanovenia, ktoré boli schválené v spoločnej správe, a dávame tam aj tie nové veci, na ktoré som upozornila.

  Takže pozmeňujúce a doplňujúce návrhy poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Edity Pfundtner a Irén Sárközy k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 255).

  V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám nasledujúce pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia dopĺňajú niektoré zákony (parlamentná tlač 255).

  Bod 1. V čl. I k novému bodu 21 § 10 ods. 6. V čl. I nový bod 21 znie: 21. V § 10 ods. 6 znie: "(6) Všeobecne záväzné nariadenie podľa odseku 5 písm. d) môže obec vydať, ak sa obyvatelia obce petíciou sťažujú, že sa v obci narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier, pričom takúto petíciu musí podporiť najmenej 30 % obyvateľov obce, ktorí dovŕšili 18 rokov veku. Osobitný predpis o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave4a) a osobitný predpis o meste Košice4b) môžu ustanoviť nižšie kvórum obyvateľov mesta, ktorí dovŕšili 18 rokov veku a ktorí musia takúto petíciu podporiť, pričom toto kvórum nemôže byť nižšie ako 15 %. Toto nižšie kvórum sa uplatní, len ak pôsobnosť v oblasti hazardných hier nie je štatútom mesta prenesená na mestské časti. Vyvesenie návrhu takéhoto všeobecne záväzného nariadenia na úradnej tabuli obce oznámi ministerstvu do 3 dní odo dňa jeho vyvesenia a prijatie takéhoto všeobecne záväzného nariadenia obec oznámi ministerstvu do 3 dní odo dňa jeho prijatia s uvedením dátumu jeho účinnosti."

  Poznámky pod čiarou k odkazom 4a) a 4b) znejú: "4a) Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.

  4b) Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov."

  Krátke odôvodnenie: Týmto pozmeňujúcim návrhom sa umožní zjednodušenie postupu vydania VZN, a to podľa novonavrhovanej právnej úpravy týkajúcej sa umiestnenia herní v budovách uvedených v § 38 ods. 4 zo strany dvoch najväčších miest v Slovenskej republike, a to mesta Bratislavy a mesta Košice, ktorých postavenie je okrem zákona o obecnom zriadení upravené aj osobitnými zákonmi, ak sa ich obyvatelia petíciou sťažujú, že sa v nich narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier. V prípade týchto dvoch miest sa bude môcť osobitnými predpismi ustanoviť nižšie kvórum ich obyvateľov na podporu takejto celomestskej petície, pričom toto kvórum nesmie byť nižšie ako 15 %. Nižšie kvórum sa však bude môcť uplatniť, len ak pôsobnosť v oblasti hazardných hier nie je štatútom mesta prenesená na mestské časti. Prenesením pôsobnosti totiž mestské časti v tomto rozsahu nadobúdajú ex lege postavenie obce, to znamená, že ak je pôsobnosť v oblasti hazardných hier prenesená na mestské časti, musí sa dodržať kvórum 30 %. Ak sa pôsobnosť v oblasti hazardných hier prenesie na mestské časti, nižšie kvórum sa nebude môcť uplatniť ani pri celomestskej petícii. Týmto sa má zároveň eliminovať možný súbeh celomestskej petície s petíciou mestskej časti. Všetky ostatné podmienky zostavenia petície zostávajú zachované tak, ako je to v platnom znení zákona o hazardných hrách.

  Navrhovaným ustanovením sa navrhuje zaviesť povinnosť pre obce informovať ministerstvo o začatí konania o prijatí všeobecne záväzného nariadenia o obmedzení prevádzkovania hazardných hier. Táto informácia je pre správny orgán potrebná pri určení podmienky začatia prevádzkovania hazardnej hry alebo ukončenia prevádzkovania hazardnej hry v rozhodnutí o udelení, resp. zmene individuálnej licencie, čím sa predíde možnému špekulatívnemu konaniu zo strany prevádzkovateľa, ktorý v snahe zaistiť si prevádzkovanie hazardnej hry v obci, ktorá začala konanie o obmedzení prevádzkovania hazardných hier, požiada o vydanie takéhoto rozhodnutia. V prípade, ak obec tieto skutočnosti neoznámi správnemu orgánu v stanovenej lehote, dôsledky svojho nekonania bude znášať obec.

  Bod 2 pozmeňujúceho návrhu. K čl. I k doterajšiemu bodu 100 návrh nového § 58n. V čl. I doterajšom bode 100 sa za § 58m vkladá § 58n, ktorý znie:

  "§ 58n

  Ustanovenie § 10 ods. 6 v znení účinnom od 1. januára 2017 sa prvýkrát použije na petície vybavené prerokovaním v mestskom zastupiteľstve po 31. decembri 2016."

  V súvislosti s navrhovaným doplnením v § 58m bude potrebné legislatívnotechnicky upraviť úvodnú vetu doterajšieho bodu 100 a zároveň bude potrebné nadpis pod § 58n presunúť nad § 58m.

  Odôvodnenie: Navrhovaným doplnením prechodného ustanovenia v § 58n sa umožní uplatniť znížené kvórum pre platnosť petície aj na doterajšie petície, ak sa vybavia prerokovaním v mestskom zastupiteľstve po účinnosti tejto novely.

  Bod 3 pozmeňujúceho návrhu. Návrh nových článkov II a III. Za čl. I navrhujem nové čl. II a III tohto znenia:

  Čl. II

  Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 523/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona č. 233/1998 Z. z., zákona č. 255/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 113/2010 Z. z., zákona č. 371/2012 Z. z. a zákona č. 160/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:

  Bod 1. Za § 26 sa vkladá § 26a, ktorý vrátane nadpisu znie:

  "§ 26a

  Spolupráca s obyvateľmi Bratislavy

  (1) Orgány samosprávy Bratislavy a mestských častí spolupracujú s obyvateľmi Bratislavy pri zabezpečovaní rozvoja mesta a verejného poriadku v meste.

  (2) Petíciu1) obyvateľov Bratislavy, ktorou sa sťažujú, že sa v Bratislave narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier, podľa osobitného predpisu8) musí podporiť najmenej 15 % obyvateľov Bratislavy, ktorí dovŕšili 18 rokov veku."

  Poznámka pod čiarou k odkazu 8) znie: "8) § 10 ods. 6 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."

  2. Za § 31c sa vkladá § 31d, ktorý vrátane nadpisu znie:

  "§ 31d

  Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2017

  Ustanovenie § 26a ods. 2 sa prvýkrát použije na petície vybavené prerokovaním v mestskom zastupiteľstve po 31. decembri 2016."

  Čl. III

  Zákon Slovenskej Národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení zákona Slovenskej Národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 109/1993 Z. z., zákona č. 222/2006 Z. z., zákona č. 273/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 354/2012 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z. a zákona č. 386/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:

  Bod 1. Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:

  " § 21a

  Spolupráca s obyvateľmi mesta

  (1) Orgány samosprávy mesta a mestských častí spolupracujú s obyvateľmi mesta pri zabezpečovaní rozvoja mesta a verejného poriadku v meste.

  (2) Petíciou obyvateľov mesta, ktorou sa sťažujú, že sa v meste narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier, podľa osobitného predpisu6d) musí podporiť najmenej 15 % obyvateľov mesta, ktorí dovŕšili 18 rokov veku."

  Poznámka pod čiarou k odkazu 6d) znie: "6d) § 10 ods. 6 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."

  Bod 2. Za § 27b sa vkladá § 27c, ktorý vrátane nadpisu znie:

  "§ 27c

  Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2017"

  Ustanovenie § 21a ods. 2, pardon.

  "Ustanovenie § 21a ods. 2 sa prvýkrát použije na petície vybavené prerokovaním v mestskom zastupiteľstve po 31. decembri 2016."

  Doterajšie články II až IX sa primerane prečíslujú.

  Odôvodnenie: Vložením nových článkov II a III do návrhu zákona sa navrhuje osobitnými predpismi, zákonom o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a zákonom o meste Košice ustanoviť nižšie kvórum obyvateľov týchto miest na podporu celomestskej petície, ktorou sa sťažujú, že sa v ich meste narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier, a to na najnižšiu hranicu 15 %, ako sa to umožňuje v rámci príslušnej úpravy zákona o hazardných hrách. Zároveň sa ustanoví, že znížené kvórum pre celomestskú petíciu sa vzťahuje aj na doterajšie celomestské petície, ak sa takáto petícia vybaví prerokovaním v mestskom zastupiteľstve po účinnosti tejto novely.

  Zároveň upozorňujem, že bude potrebné v súvislosti s týmto naším pozmeňujúcim návrhom vyňať na osobitné hlasovanie spoločnej správy, a to konkrétne body 7, 8, 49 a 51 spoločnej správy s odporúčaním tieto body neschváliť, pretože kolidujú s naším pozmeňovacím návrhom.

  Ja vám veľmi pekne ďakujem a dúfam, že náš pozmeňujúci návrh alebo pozmeňujúce návrhy podporíte.

  Ďakujem pekne.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Ďakujeme pekne, pani poslankyňa Pfundtner.

  Ďalším prihláseným, písomne prihláseným do rozpravy je pán poslanec Budaj, ako vidím, nenachádza sa v rokovacej sále, stráca poradie.

  Takže, pani poslankyňa Verešová, nech sa páči.

 • Ďakujem vám za slovo, pani podpredsedníčka. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, milí priatelia, aj moje deti veľmi intenzívne zbierali podpisy pod petíciu za "Zastavme hazard!", ktorá sa konala v Bratislave, a preto si dovolím svoju rozpravu začať prečítaním argumentov iniciatívy "Zastavme hazard!" k regulácii hazardných hier.

  Prevádzkovatelia hazardných hier ako hlavný argument používajú odsek 1 čl. 35 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý garantuje právo na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň, ako aj právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť. S obľubou však zamlčiavajú fakt, že ten istý článok 35 Ústavy Slovenskej republiky dáva v odseku 2 právomoc Národnej rade Slovenskej republiky prijať zákon, ktorý ustanoví podmienky a obmedzenia výkonu určitých povolaní alebo činností. Takýmito obmedzeniami môže byť aj úplný zákaz prevádzkovania určitých povolaní a činností na území miest a obcí a podmienkami, napr. petícia občanov, lokálne referendum, prípadne narúšanie verejného poriadku v danej obci. Právo obcí regulovať hazardné hry na svojom území je aplikáciou odseku 2 čl. 35 Ústavy Slovenskej republiky.

  Pozornosť treba upriamiť aj na vyjadrenie tlačového odboru Ministerstva financií Slovenskej republiky, kde uviedli, že túto oblasť vníma ministerstvo financií ako regulované odvetvie a neštandardný typ biznisu, ktorý ale nesmie žiadnym spôsobom ohrozovať ľudí.

  Ďalej sa v argumentoch iniciatívy "Zastavme hazard!" píše o tom, že ružomberskí podnikatelia nepriamo priznali, že hazard škodí rodinám a vo svojej námietke voči VZN uviedli, že "našou motiváciou je ochrana rodín a nie narúšanie verejného poriadku". Podľa nich nie je možné regulovať hazard kvôli ochrane rodiny, lebo to zákon nepripúšťa. Táto interpretácia nie je pravdivá, pretože ochrana rodín, maloletých a iných zraniteľných osôb patrí k verejnému poriadku. Ústava Slovenskej republiky navyše hovorí, že Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru, manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona, zaručuje sa osobitná ochrana detí a mladistvých.

  K výške kvóra hovoria argumenty iniciatívy "Zastavme hazard!" toľko, že také mimoriadne vysoké nároky na občanov, aké boli doteraz uvedené v zákone, 30 %, sa nekládli nikdy ani na volených zástupcov.

  Ja vítam iniciatívu ministerstva, kedy znížili kvórum alebo navrhujú znížiť a schvaľujú znížiť kvórum na 20 % v mestách Košice a Bratislava. Dokonca sme tu pred chvíľou počuli aj návrh pozmeňovací na zníženie na 15 %. Chcem tu pripomenúť, že v Bratislave bolo priamo na Magistráte ukradnutých 52 350 podpisov, teda skoro čistá polovica, 15 % z potrebných 106-tisíc podpisov, čo je 30 %.

  Ak je v našej krajine toto možné, obávam sa, že je potom možné zabezpečiť aj dostatok neplatných podpisov. Obávam sa, že dôsledným kontrolovaním podpisov pod gesciou ministerstva vnútra, o čo požiadal primátor, sa môžu opäť nejaké podpisy stratiť vyhodnotením týchto podpisov ako neplatných. A tak nakoniec možno nepomôže ani zníženie kvóra na 20 % a možno ani na 15 %.

  Preto poslanci hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti navrhujeme vypustiť podmienku petície zo zákona úplne.

  Ešte si dovolím z argumentov iniciatívy "Zastavme hazard!" pripomenúť aj dopady na manželstvá a rodiny, kde sa o hráčskej závislosti vie, no hráč sa odmieta zo svojej závislosti liečiť. Naozaj si uvedomme, že ak minie spoločný majetok manželov, zoberie si na seba takýto člen rodiny viacero úverov a nie je schopný ich splácať, nastupuje exekúcia rodinného majetku, ktorá vo viacerých prípadoch viedla až k bezdomovectvu či odobratiu detí rodičom. Pritom manžel či manželka hráča, hráčky nemá právo ďalšej hre zabrániť a tak ochrániť svoju rodinu pred ďalšími prehrami a ešte väčšími finančnými problémami. Pritom aj pri vôli manžela alebo manželky splácať dlhy a uspokojiť exekútorov končí väčšinou rodinný majetok ako vklad do ďalšej hazardnej hry.

  Pracovala som 18 rokov v azylovom dome, kde sme museli prijať a zabezpečiť bezpečné ubytovanie práve takým ženám s deťmi, ktoré z hodiny na hodinu, zo dňa na deň stratili strechu nad hlavou práve preto, že manžel a otec detí prišiel o všetok svoj majetok kvôli hazardu. A preto máme pripravený pozmeňovací a doplňujúci návrh, ktorý si dovolím teraz prečítať.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Veroniky Remišovej, Eriky Jurinovej, Miroslava Sopka, Jána Budaja, Gábora Grendela, Igora Matoviča, Jozefa Viskupiča, Martina Fecka, Eduarda Hegera, Richarda Vašečku, Anny Verešovej, Sone Gaborčákovej, Silvie Shahzad, Jána Marosza, Ota Žarnaya, Viery Dubačovej, Alana Suchánka, Mareka Krajčího a Jozefa Lukáča k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 255).

  Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa mení a dopĺňa takto:

  1. V čl. I navrhuje doterajšie body 19 a 20 spojiť do jedného bodu 19 takto: 19. V § 10 odseky 4 a 5 znejú:

  "(4) Daňový úrad

  a) vykonáva správu odvodov do štátneho rozpočtu,

  b) vydáva potvrdenia o zložení finančnej zábezpeky pre žiadateľov a prevádzkovateľov hazardných hier podľa ich sídla,

  c) je odvolacím orgánom pre obce v správnom konaní podľa osobitného predpisu vo veciach individuálnych licencií na prevádzkovanie výherných prístrojov a vo veciach nimi uložených sankcií prevádzkovateľom hazardných hier podľa tohto zákona,

  d) ukladá sankcie podľa tohto zákona.

  (5) Obec

  a) rozhoduje o udelení individuálnej licencie podľa tohto zákona,

  b) vykonáva správu odvodov do rozpočtu obce,

  c) ukladá sankcie podľa tohto zákona,

  d) môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, že na jej území nie je možné umiestniť herňu v budovách uvedených v § 38 ods. 4 písm. a), b), c) alebo písm. d) alebo v kombinácii budov v členení podľa § 38 ods. 4 písm. a) až d), alebo vo všetkých budovách uvedených v § 38 ods. 4, pričom toto všeobecne záväzné nariadenie musí platiť na celom území obce. Na prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorému bola udelená individuálna licencia na prevádzkovanie hazardnej hry pred nadobudnutím účinnosti všeobecného záväzného nariadenia, sa toto všeobecne záväzné nariadenie nevzťahuje do doby skončenia platnosti tejto individuálnej licencie."

  Doterajšie body sa primeranie prečíslujú.

  Odôvodnenie: Ide o legislatívnotechnickú úpravu bezprostredne súvisiacu s bodom 2 tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.

  Za ďalšie. V čl. I bod 21 znie: V § 10 sa vypúšťa odsek 6.

  Odôvodnenie: Navrhuje sa vypustenie petície ako zákonnej podmienky vydania všeobecne záväzného nariadenia obce, ktorým sa rozhodne o tom, že určité typy hazardných hier nie je možné prevádzkovať na území obce. Takouto právnou úpravou nie je ovplyvnená možnosť obyvateľov obce petíciu zorganizovať. Platila by všeobecná právna úprava podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, len už nebude podmienkou vydania všeobecne záväzného nariadenia. Ponecháva sa pritom podmienka narúšania verejného poriadku, nie však preukázateľného a opakovaného, ktorej splnenie sa bude preukazovať na základe prešetrenia sťažnosti obyvateľov obce na narúšanie verejného poriadku.

  3. V čl. I bode 100 sa § 58m dopĺňa odsekmi 20 a 21, ktoré znejú:

  "(20) Všeobecne záväzné nariadenie obce podľa § 10 ods. 5 písm. d) vydávané podľa predpisov účinných do 31. decembra 2016, o ktorom obecné zastupiteľstvo nerozhodlo uznesením do 31. decembra 2016, sa vydá podľa predpisov účinných od 1. januára 2017.

  (21) Na prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorému bola udelená licencia na prevádzkovanie hazardnej hry pred nadobudnutím účinnosti všeobecne záväzného nariadenia vydaného obcou podľa § 10 ods. 5 písm. d), sa toto všeobecne záväzné nariadenie obce nevzťahuje do doby skončenia platnosti tejto licencie."

  Odôvodnenie: Dopĺňajú sa prechodné ustanovenia o nový odsek, ktorým sa určuje, že petície odovzdané obci za účelom prijatia všeobecne záväzného nariadenia nebudú odo dňa nadobudnutia účinnosti predkladaného vládneho návrhu zákona potrebné, pretože na prijatie všeobecne záväzného nariadenia sa bude aplikovať nová právna úprava.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Pani poslankyňa, prepáčte, prosím vás, že vás prerušujem, ale na 16.30 hod. zvolal pán predseda poslanecké grémiu a dohodli sme sa, že bude prerušené rokovanie.

 • Pol minúty.

  Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Dobre, nech sa páči, samozrejme.

 • Dobre, ďakujem.

  Zároveň sa v novom odseku 21 zabraňuje retroaktivite pôsobenia navrhovanej právnej úpravy vo vzťahu k VZN obce o zákaze vybraných hazardných hier na jej území.

  Zároveň žiadam vyňať body 7 a 8 zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, uchádzam sa o vašu podporu a dovoľujem si vás požiadať o podporu tohto pozmeňovacieho a doplňujúceho návrhu.

  Verím, že budete hlasovať v prospech občanov.

  Ďakujem pekne.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Veľmi pekne ďakujem, pani poslankyňa Verešová.

  Ak dovolíte, v tomto momente, kolegyne a kolegovia, prerušujem rokovanie a pokračovať budeme po poslaneckom grémiu v zmysle dohody s pánom predsedom Dankom.

  To znamená, pani poslankyňa Remišová, vaša faktická pôjde okamžite, ako znovu začneme. Tak? Dobre, vďaka.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Pokračujeme v rokovaní. Kolegyne, kolegovia, nasledovať by mala faktická poznámka pani poslankyne Remišovej na vystúpenie pani poslankyne Verešovej. Tak pani poslankyňa Remišová kýva z balkóna, že sa vzdáva svojej faktickej poznámky.

  Ďalšia písomne prihlásená do rozpravy je pani poslankyňa Jurinová. Nech sa páči.

  Ak vás môžem ešte poprosiť, pani poslankyňa, o chvíľku strpenia, aby pán minister stihol zaujať miesto navrhovateľa. Pán minister by mal každú chvíľu prísť.

 • Krátka pauza.

 • Už je tu. Ďakujeme.

  Nech sa páči, pani poslankyňa, môžte začať.

 • Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, okrem toho, že v závere prečítam pozmeňovací návrh, s ktorým budeme hľadať podporu a súzvuk jednak s kolegami v sále, ale rovnako aj s pánom ministrom, aj keď som si vedomá toho, že na jednaní, na ktorom bola pani kolegyňa Veronika Remišová, sa nedostal do priazne ministerstva tento pozmeňovací návrh, stále som presvedčená o tom, že keď si ho prečíta, verím, že to takisto potvrdíte. Je to pozmeňovací návrh, ktorý slúži nie na ničenie hazardu, ničenie hazardu ako jedného z druhov podnikania, ale skôr na ochranu skupín, slabších skupín, ktoré, ktoré požívajú nejakú ochranu od štátu.

 • Ruch v sále. Zaznenie gongu.

 • Svoj záujem o túto tému podkladám stretom s niekoľkými rodinami v minulosti, ktorých hazard priamo zasiahol. Spôsobil ich rozpad a veľké sociálne zničenie. Deti, ktoré o pár rokov podľahli iným vplyvom, ako je alkohol, drogy, jeden, podobne ako otec, sa stal gamblerom a ktoré boli samé schopné udať ako dôvod svojej situácie zlyhanie otca, s ktorým sa nevedeli vyrovnať. Pre nich to bolo akoby prekliatie rodiny tým, že ich otec sa stal gamblerom.

  Minule som v úvode spomenula, že v Bratislave je vraj viac prevádzok herní ako lekární. Už to svedčí o tom, že hazard, ktorý si má právo každý štát Európskej únie regulovať, nemáme regulovaný dostatočným spôsobom. Je smutné, že štátu doteraz záleží viac na príjme do štátneho rozpočtu, ako na ochrane ľudí, ktorí gamblerstvom alebo inými závislosťami trpia. Takže veci vnímam tak, že štát umožňuje a zatiaľ stále podporuje prekvitanie gamblingu. Na druhej strane nevidím, že by sa peniaze, ktoré sa takýmto spôsobom získajú, použili na sanovanie nešťastí, ktoré gamblingom vzniknú.

  Dávam si otázky, aké služby pre závislých ľudí štát vlastne podporuje? Dáme ich na psychiatriu a to je všetko? Kde je sprevádzanie ľudí? Kde sú sprevádzania rodín? Uvedomuje si vláda, že s každým jedným človekom, ktorý podľahne takémuto typu závislosti, súvisí ďalších desať až pätnásť ľudských osudov, ktoré sú akýmkoľvek iným spôsobom postihnuté spolu s osobou gamblerom? Alebo inak povedané, jeden gambler ovplyvňuje životy ďalších desiatich až pätnástich ľudí.

  Ako dôležitú vec som minule vyzdvihla, že vláda si osvojila náš návrh, ktoré hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti už niekoľkokrát predkladalo v minulom volebnom období. Iniciátorom bol pán poslanec, vtedy pán poslanec Miro Kadúc a Peter Pollák. Tento rok už bol tiež návrh na pretrase (sústavný ruch v sále, zaznenie gongu) a som veľmi rada, že sa dostal ako možnože taký základný alebo jeden zo základných pilierov novely vládneho zákona.

  Som rada, že pán minister po asi troch rokoch uznal, že požiadavka vytvorenia registra vylúčených osôb je odôvodnená a ide o spôsob zabránenia osobám, ktoré poberajú dávky v hmotnej núdzi alebo sú v sociálnej núdzi, hrať, keďže dostávajú, je im zabránené hrať, keďže dostávajú peniaze z verejných zdrojov. Podľa mňa toto je argument, ktorý je naozaj namieste.

 • Neustály ruch v sále. Zaznenie gongu.

 • Takže som rada, že do vládnej novely zákona sa dostala práve táto dôležitá časť.

  Rovno poviem, aby som sa potom neskôr k tomu už nevracala, že tu aj moja radosť na druhej strane končí...

 • Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Ďuriš Nicholsonová Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Pani poslankyňa, prepáčte, veľmi nerada vás prerušujem, ale je päť hodín, mali by sme hlasovať. Chcem sa vás iba opýtať, že či to máte ešte nadlho, či to môžme prerušiť.

 • Reakcia rečníčky.

 • Dobre. Veľmi pekne ďakujem za ústretovosť.

  Dáme si minútovú prestávku, aby stihli všetci prísť do rokovacej sály a budeme hlasovať.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, žiadam vás, aby ste si zaujali svoje miesta. Chcem vás informovať o výsledku rokovania grémia, ktorý, samozrejme, sa týka konkrétne aj vás a konkrétne jednotlivých postupov. Takže tento týždeň...

 • Ruch v sále.

 • Páni poslanci, nevyrušujte pána ministra, lebo nebude vedieť, ako budeme rokovať.

 • Reakcia z pléna.

 • On nebude hlasovať.

  Takže tento týždeň v piatok rokujeme do 14.00 hod., ale nehlasujeme v piatok. Budúci týždeň v pondelok hlasujeme len o 11.00 hod., v pondelok, však je normálny rokovací deň, páni poslanci, no. Takže hlasujeme o 11.00 hod., ale o piatej už nie vzhľadom k tomu, že veľa poslancov nejakým spôsobom zabudlo na to, že budeme rokovať v pondelok. Tým pádom už majú poobede niektorí aj zasadnutia povedzme VÚC-ky a tak ďalej. Tak sme sa dohodli na grémiu. A zároveň sme sa dohodli aj na tom, že vo štvrtok 1. decembra sa nehlasuje a tiež rokujeme len do 14. 00 hod.

 • Reakcia z pléna.

 • No však práve preto, lebo niektorí idú na východ, ale niektorí, samozrejme, majú aj iné, dá sa povedať, iné povinnosti vzhľadom k tomu, že pôvodne sa plánovalo, že prvého nebudeme rokovať.

  Prosím vás, chcem sa opýtať, toto bola dohoda na grémiu. Vzhľadom k tomu, že počúvam, sa ozývajú poslanci, že v pondelok mali by sme hlasovať podľa dohody z grémia o 11.00 hod., či je všeobecný súhlas, aby sme ani o 11.00 hod. nehlasovali, ale potom si treba uvedomiť, že v utorok teda budeme hlasovať viac ako hodinu, predpokladám.

 • Reakcie z pléna.

 • Reakcie z pléna.

 • Tak ďakujem pekne.

  Takže tým pádom ešte raz zopakujem. To znamená, teraz v piatok rokujeme do 14.00 hod. a nehlasujeme. Budúci týždeň v pondelok rokujeme normálne ako rokovací deň od 9.00 do 19.00 hod., samozrejme, s prestávkou obedňajšou a nehlasujeme. A budúci týždeň...

 • Reakcia z pléna.

 • Pán poslanec, aj v inom jazyku vám to môžem teda zopakovať.

 • Smiech v sále.

 • No, takže ešte štvrtok prvého nehlasujeme a rokujeme do 14.00 hod. Má niekto otázky k tomuto? Nie. Ďakujem pekne.

  Takže pristúpime k hlasovaniam. Najprv budeme hlasovať o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 120/1993 Zb. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov (tlač 328).

  Prosím teraz pána poslanca Emila Ďurovčíka, aby za výbor pre financie a rozpočet uviedol hlasovanie.

 • Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony, tlač 328.

 • Vážený pán predsedajúci, v rozprave vystúpili štyria poslanci. Zaznel tu jeden procedurálny návrh, v ktorom pán poslanec Dostál navrhol vrátiť návrh zákona jeho navrhovateľovi na dopracovanie. Dajte, prosím, hlasovať o tomto procedurálnom návrhu.

 • Prezentujme sa a hlasujme o procedurálnom návrhu vrátiť návrh zákona na dopracovanie.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 143 poslancov, za 38, proti 60, zdržalo sa 42 poslancov, 3 nehlasovali.

  Konštatujem, že tento návrh nebol prijatý.

  Nech sa páči ďalší.

 • Pán predsedajúci, dajte hlasovať, že Národná rada Slovenskej republiky prerokuje uvedený vládny návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 143 poslancov, za 106, proti 34, 2 sa zdržali, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že Národná rada tento návrh schválila.

  Ďakujem pekne. Teraz pristúpime k hlasovaniu, a to v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve (tlač 252).

  Pán poslanec Náhlik, nech sa páči, máte slovo.

  (Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 252.)

 • Ďakujem, pán predsedajúci. V rozprave vystúpili dvaja páni poslanci, pán poslanec Heger a pán poslanec Pčolinský, pričom nebol podaný žiaden pozmeňujúci návrh. Budeme teda hlasovať o bodoch zo spoločnej správy 1 až 5 s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Dajte, prosím, hlasovať.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 143 poslancov, za 81, proti 13, zdržalo sa 49 poslancov.

  Tieto body zo spoločnej správy sme schválili.

  Nech sa páči.

 • Keďže sme odhlasovali body zo spoločnej správy, dajte hlasovať o tom, že prerokovaný vládny návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 144 poslancov, za 80, proti 64.

  Konštatujem, že sme v treťom čítaní.

  Otváram rozpravu v rámci tohto čítania. Pýtam sa, či sa hlási niekto do rozpravy. Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Nech sa páči, záverečné hlasovanie.

 • Dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 145 poslancov, za 80, proti 65.

  Konštatujem, že tento vládny návrh zákona sme schválili.

  Teraz ešte pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov (tlač 329)...

  Takže, vážené panie poslankyne, páni poslanci, mýliť sa je ľudské, hovorí teda ježko, ale už nepoviem čo ďalej a dvakrát sa mýliť, to je ešte ľudskejšie, lebo bol som upozornený, že my sme odsúhlasili to, že vo štvrtok rokujeme do štrnástej. Prepáčte, ale v štvrtok je hodina otázok, takže musíme rokovať podľa rokovacieho poriadku, samozrejme, do 15.00 hod., takže...

  No a hlasovať už teraz nemáme o čom, ale pristúpime k rokovaniu, samozrejme, v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon o platových pomeroch ústavných činiteľov.

  Znovu prosím pána ministra Kažimíra, aby uviedol a zdôvodnil, odôvodnil návrh zákona a, samozrejme, potom, keď otvorím rozpravu, môžte sa prihlásiť.

 • Rokovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony, tlač 329.

 • Takže ďakujem, dámy a páni, za možnosť pokračovať v novele zákona o platových pomeroch ústavných činiteľov...

 • Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Páni poslanci, prosím vás, aby ste sa utíšili.

 • Takže ešte raz.

  Cieľom novely zákona o platových pomeroch ústavných činiteľov je ponechať platy poslancov Národnej rady, členov vlády, prezidenta, predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu na úrovni roku 2016. Osobitnými článkami sa v návrhu zákona navrhuje ponechať platy na úrovni roku 2016 aj verejnému ochrancovi práv, štátnym zamestnancom vo verejnej funkcii, riaditeľovi Národného bezpečnostného úradu, komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorých platy sú naviazané na plat poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister.

  Teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre financie a rozpočet, pánovi poslancovi Emilovi Ďurovčíkovi. Pán poslanec, nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca k uvedenému návrhu zákona.

  Predmetný vládny návrh bol doručený poslancom Národnej rady s tým, že vláda požiadala prerokovať tento vládny návrh prostredníctvom skráteného legislatívneho konania.

  Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho na rokovanie 11. schôdze Národnej rady. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbor pre financie a rozpočet a ústavnoprávny výbor. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali ihneď.

  Pán predsedajúci, prosím, otvorte k uvedenému návrhu zákona rozpravu.

 • Ďakujem pekne.

  Otváram rozpravu. Nakoľko som nedostal písomnú prihlášku žiadnu, pýtam sa, kto sa hlási ústne do rozpravy k tomuto bodu?

 • Reakcia z pléna.

 • Takže sú tu dvaja prihlásení, pán poslanec Matovič za klub OĽANO a pán poslanec Poliačik za klub SaS. Takže pán poslanec nebude?

 • Reakcia z pléna.

 • Má stratiť poradie alebo vyškrtnúť?

 • Reakcia z pléna.

 • Vyškrtnúť. Ďakujem pekne.

  Takže, pán poslanec Poliačik, nech sa páči, za klub SaS máte slovo a potom, samozrejme, otvorím ešte možnosť sa prihlásiť aj ústne.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda. Keďže ctím zákon, tak som nechcel zneužiť rokovanie o skrátenom legislatívnom konaní na to, aby som hovoril o samotnom obsahu tohto zákona. Takže nateraz len stanovisko klubu SaS k samotnému návrhu.

  SaS konzistentne v minulosti tvrdila, a bolo to častokrát prostredníctvom mojich vystúpení v tomto pléne, že zmrazovanie platov je nesystémový, škodlivý a populistický krok a bolo úplne jedno, že či zmrazovanie platov prichádzalo formou pozmeňovákov z pera jednotlivých poslancov, poslaneckých klubov, poslaneckých skupín, alebo to prišlo zo strany vlády.

  A keď si všetci spomenieme, ako to bolo v roku 2010, tak dnes možno ten tzv. Sulíkov vzorec ľuďom nedáva moc zmysel, ale ekonomický stav krajiny v tej dobe hovoril o tom, že pri veľkej miere zadlžovania a schodku verejných financií, ak sa toto zadlžovanie a schodok verejných financií odrazí na plate verejných funkcionárov, tak to dá nejakým lineárnym spôsobom nejaké výsledné číslo, vďaka ktorému sme vedeli upravovať platy verejných, teda ústavných činiteľov už vtedy.

  Pán kolega, terajší minister financií, bol vtedy v parlamente. Tie diskusie boli pomerne košaté a ten vzorec v zásade dával zmysel. A tým, že ekonomika sa napriek vládam, ktoré potom prišli, pomerne dobre pozviechala, tak tie čísla sa dosť závratne začali dvíhať, čo sa týka možného platu verejných funkcionárov, a tým, že boli každým rokom zmrazované, tak tie nožnice sa naozaj otvorili do neprijateľnej diery a dostali sme sa do situácie, kde odmrazenie platov by znamenalo - koľko? 800-900-eurový skok? A to je niečo, čo napriek tomu, že by sme sa dostali na úroveň toho, čo nám dáva zákon, tak by to bolo niečo, čo by zrejme verejnosť neprijala s nadšením.

  Ja som na tomto mieste vystupoval pri zmrazovaní zákonov (pozn. red.: správne "platov") každý rok a pýtal som sa predkladateľov zmrazovania...

 • Minister položil rečníkovi materiál na rečnícky pult.

 • To je, ako by to vyzeralo?

  Pýtal som sa predkladateľov zmrazovania, pýtal som sa poslancov, ktorí za to hlasovali, dokedy to budeme robiť? Lebo všetci sa tu zhodneme na tom, že to je dlhodobo neudržateľné. Ak sa zhodneme na tom, že to, čo si zaslúži poslanec a od čoho máme potom odvodiť plat ministra a sudcu a prezidenta atď., je tá suma, ktorú zarábal v roku 2011, tak nech je v zákone napísaná tá suma. Ak si povieme, že ju treba nejakým spôsobom valorizovať, tak si povedzme ako. Má sa valorizovať o infláciu, má sa valorizovať spolu s dôchodkami? Povedzme si. Ak to má byť iný násobok než trojnásobok priemerného platu v národnom hospodárstve, ak si povieme, že to má byť 2,7, tak to dajme do zákona, ale nemeňme to každý rok. Veď tých možností, ktoré máme pred sebou, je milión.

  Všetko, čo potrebujeme, je vyrovnať sa s dvoma vecami. Prvá vec je uvedomiť si, že zmenou a systémovou zmenou tohto zákona nikdy neuspokojíme všetkých občanov. Sú občania, ktorí si vždycky budú myslieť, že poslanci, ministri, ústavní činitelia zarábajú priveľa, a budú hovoriť o tom, že máme brať minimálny plat alebo priemerný plat alebo že si máme na polovicu znížiť, alebo že si máme zmraziť. Nebudú spokojní nikdy. Sú ľudia, ktorí zarábajú možno dvakrát, trikrát čo poslanec, ako manažéri v korporáciách, a povedia si, ja by som za tie peniaze do toho parlamentu nešiel. Sú ľudia, ktorí keď prišli do parlamentu, tak sa s hrôzou pozerali na svoju výplatnú pásku, lebo vôbec netušili, že budú zarábať tak málo.

  Všetky typy týchto ľudí tu máme. A jediný spôsob, ako sa z toho vymotať, je povedať si, toto je po hrubej čiare novonastavené pravidlo, novonastavený vzorec alebo novonastavená suma a valorizácia a odteraz na základe platnej politickej dohody s tým nebudeme hýbať.

  Je klamstvo a lož, že tu existovala nejaká preddohoda o tom, že sa toho nikto chytať nebude. Je to klamstvo a lož.

  SaS prestala hlasovať, myslím, že minulý rok za zmrazovanie platov, a to z jednoduchého jediného dôvodu. Tvrdíme už roky, že na základe sľubov, ktoré sme dostali aj od strany SMER - SD, aj od bývalých vedení parlamentu, tu mala byť a koniec koncov Jofo Viskupič bol toho účastný za posledné roky niekoľkokrát, že sme niekoľkokrát hovorili s pánom Paškom, s pánom Pellegrinim o tom, že mala byť zostavená skupina, ktorá by riešila zákon o poslancoch, zákon o platoch ústavných činiteľov, a aj jedno, aj druhé nastavila tak, aby to zodpovedalo dnešnej dobe.

  Druhá vec, o ktorej sme hovorili, je, že zákon o platoch ústavných činiteľov by bolo možné dobre posunúť na zákon so silou ústavného zákona, a to kvôli tomu, aby následne si nemohli pre seba vybavovať výnimky sudcovia, ale zmeny platili aj pre nich. Toto by boli zmysluplné a dobré riešenia a k nim sa už roky nevieme dostať.

  Ak by sme mali pred sebou návrh ústavného zákona, ktorý by nanovo zadefinoval pozíciu poslanca Národnej rady, nanovo zadefinoval koeficienty, na základe ktorých sú potom platení prezident, ministri, iní verejní funkcionári, ústavní činitelia, sudcovia atď., tak to je niečo, o čom má zmysel sa rozprávať, lebo by to mohlo už platiť nafurt a nemusím sa toho každý rok chytať.

  Vyzývanie k zmrazeniu platov je len predlžovanie netechnickej, nesystémovej agónie, ktorú tu máme so sebou od roku 2009 či 2008 a od ktorej sa nepohneme ďalej.

  Preto za klub SaS hovorím, nesúhlasíme so zmrazovaním platov a nebudeme hlasovať za zmrazenie platov, ale nie kvôli tomu, že máme jasnú predstavu o tom, koľko majú ústavní činitelia zarábať, to nech je predmetom dohody. Nesúhlasíme ale s tým, aby tu každý rok bolo to isté trápne politické divadlo a na základe neho trápne vytĺkaný politický kapitál.

  Jediné, čo konštantne a roky tvrdíme a za čím si stojíme a na čo sme pripravení, sa na tom spolupodieľať, je vytvorenie nového pravidla, nového vzorca a novej dohody, na základe ktorej budú potom platení verejní funkcionári a ústavní činitelia.

  A ešte raz, ak to má byť dnešná suma, nech je daná v zákone pevne, ak má byť dnešná suma plus valorizácia, dohodnime sa na valorizácii. Ak to má byť iný násobok než 3, povedzme si, či to je 2,7, alebo 2,8, alebo 2,9, alebo 2,5, mne je to šumafuk jedno. Ale dohodnime sa a už s tým, prosím vás, nehýbme.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec. Pán poslanec Poliačik bol posledný písomne prihlásený do rozpravy. Vyhlasujem, á, na pána poslanca 5 faktických poznámok, pán poslanec Matovič. Uzatváram možnosť prihlásenia s faktickými poznámkami.

  Poprosím, pán poslanec Igor Matovič ako prvý.

 • Martin, odporúčam ti toto tvoje vystúpenie si nahrať, zostrihať o tom, ako páni poslanci sú veľmi málo platení, ako si zaslúžia väčšie platy, vybaviť si u Riša Sulíka nejakú dotáciu na zaplatenie reklamy na Facebooku a hromadne to šíriť. Myslím, že ľudia ťa veľmi za tento názor pochvália. Myslím, že by sme nemali, a ty si človek, ktorý si myslí, že hľadá pravdu, a nemali by sme v takýchto situáciách hľadať nejaké také rovnostárske pravidlo, že všetci si zaslúžime viac.

  Očakával by som od teba, že navrhneš možno riešenie alebo prístup, ktorý bude merať kvalitu poslaneckej práce a podľa toho, dobre, niekomu dajme viac a niekomu dajme menej a niekomu dajme možno minimálnu mzdu.

  Zároveň si myslím, že vzhľadom na to, že som zvyknutý od teba, že zvykneš hľadať pravdu, tak hovoriť o tom, že je klamstvo a lož, a dvakrát alebo trikrát to opakovať, že tu bola nejaká dohoda, tak je trošku také smiešne, vieš.

  Martin, teba už ani vo vlastnej strane neinformujú o tom, na čom sa dohodnú, takže myslím si, že nemáš šancu vedieť o tom, že čo je klamstvo, čo je lož a čo tu skutočne Andrej Danko, akú tichú dohodu, urobil. Viacej ľudí to potvrdilo, že sa takýmto spôsobom dohadoval, takže myslím si, že to nie je namieste.

  Ja si naďalej stojím za tým, že je správne, aby sa platy poslancov zmrazili, a hovorím ešte raz, očakával by som od teba skorej konštruktívny návrh, že ako odmerať kvalitu práce či ľudí vo vláde, v parlamente a podľa toho ich odmeňovať a nielen frontálne bojovať, alebo teda plošne bojovať za plošné dvihnutie platov poslancov alebo členov vlády.

 • Pani poslankyňa Janka Cigániková.

 • Ďakujem pekne. Martin, prosím ťa, povedz kolegovi Igorovi Matovičovi, nech si nechá tieto subjektívne poznámky, lebo neviem, či on presne vie o tom, ako to v našej strane chodí, ja teda tiež neviem o nejakej dohode.

  A chcem povedať len toľko, že ak si pán Matovič nevšimol, tak my v SaS-ke nerobíme veci podľa toho, či sa to ľuďom páči, alebo nepáči, či z toho niečo vytlčeme, alebo nevytlčeme, nechajte si takýto populizmus. My hovoríme to, a ja vám to poviem na rovinu, ja by som chcela, aby poslanci, ministri, aby takíto ľudia mali vyšší plat.

  Viete, prečo by som to chcela? Aby sem do tohto parlamentu, si sadli ľudia, ktorí niečo v živote dosiahli, niečo dokázali, ktorí dnes možno zarábajú možno 10-tisíc euro, možno viacej a zarábajú tie peniaze preto, lebo boli vo svojím živote veľmi šikovní. Dokázali vytvoriť firmu, dokázali zamestnať ľudí, dokázali tú firmu viesť, jednoducho dokázali vo svojom živote, že sú šikovní, vysporiadali sa s tým a vedia, aké to je, čo je to podnikať, čo je viesť niečo. Takýmto spôsobom pre týchto ľudí, ktorí dnes zarábajú tisíce, pre tých je ten plat, ktorý sa poslancovi ponúka, pre takéhoto človeka je to smiešny plat. Samozrejme, pre nejakého ťuťmáka, ktorý v živote nič nevytvoril, ktorý sa narodil so zlatou vidličkou v zadku možno, tak pre toho, pre toho je to možno atraktívne, ale ja by som chcela, aby sem chodili šikovní manažéri, ktorí budú rozhodovať o tom, ako sa tejto krajine bude dariť.

  A vôbec sa mi nepáči toto vytĺkanie kapitálu, pretože, áno, väčšina ľudí si povie, že, fuj, tí poslanci zlí, no viac si nezaslúžia. Ale keby sme ponúkali vyšší plat, prišli by sem konkurovať možno nie úplne najšikovnejším niektorým poslancom naozaj šikovní ľudia, ktorí by dokázali túto krajinu jednoducho ťahať k lepšiemu.

  Tak ja z tohoto dôvodu budem proti tomu, aby sa zmrazovali platy.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Marian Kotleba.

 • Pán poslanec Poliačik, ale aj kolegynka zo SaS-ky, no, vy dnes jednoducho ukazujete svoju pravú tvár o tom, ako ľudí, ktorí robia za minimálnu mzdu a nedosahujú sa ich, nedosahujú ich príjmy ani len priemernú mzdu, nazývate ťuťmákmi, to je proste vizitka vašej strany.

  Ale na druhej strane, pán poslanec, hovorili ste o systémových riešeniach a o tom, že to treba riešiť nejako raz a navždy. A ja vám chcem pripomenúť, že keď sme dávali my návrhy na systémové riešenia iných finančných otázok, tak predstavitelia strany SaS mali vždy reči o tom, že niektoré veci je treba riešiť, ale že v konečnom dôsledku to nepodporia, lebo je to náš návrh. A vy ste dnes zase dokázali rozprávať a nepovedať nič.

  Na jednej strane kritizovať návrh na zmrazenie platov, na druhej strane hovoriť o tom, či je to málo, či je veľa. Ja sa pýtam, komu je málo za to, že tu sedíme, tie peniaze, ktoré na rozdiel od ľudí v továrňach poberáme, komu je to málo? Ak je vám to málo, treba to povedať! Je vám to málo?! Ale nehrať sa, nám je málo alebo poďme to nejako valorizovať. Začo? Čo sme spravili v tomto volebnom období pre ľudí na Slovensku, aby sa mali lepšie, keď vy rozprávate o tom, že uvažujete o zdvíhaní platov?

  Pán poslanec, dneska naozaj, ja to zhrniem výrokom z internetu, "pravda zjavuje sa znovu".

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Pani poslankyňa Erika Jurinová.

 • Ďakujem veľmi pekne. Martin, s časťou tvojho vystúpenia úplne súhlasím, a to s tou, že je úplne zlý systém, ktorý núti prichádzať každoročne so zmrazovaním platov. Toto je podľa mňa pre mnohých signál, že nie je to dobré riešenie. Na druhej strane vítam zároveň aj návrh, ktorý predkladá kolega Beblavý, ktorý ten systém chce reálne zmeniť, aby už sme nikdy nemuseli podstupovať takéto dehonestujúce zmrazovania.

  Ale prekvapil si ma tým, že si povedal, že nesúhlasíš s tým, aby boli teraz platy zmrazené. Bola by to, podľa mňa by to bol taký signál nedobrý, pokiaľ nevyjdeš s nejakým zavrhnutým novým systémom, že neviem, že či by to každý jeden z nás rozchodil.

  Takže súhlasím s tým, že je to úplne dehonestujúce, takýmto spôsobom každoročne robiť divadielko, na druhej strane z tvojej strany mi chýba práve ten systémový krok, ktorý tu bol predstavený Mirom Beblavým. Ale keďže vieme, ako táto koalícia funguje, že ťažko, ťažko, veľmi ťažko je predstaviteľné, žeby prešiel opozičný, takýto opozičný návrh, podľa mňa nie je dobré hlasovať proti zmrazovaniu platov.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Ondrej Dostál.

 • Pán poslanec Poliačik, ja súhlasím s tým, že to, čo sa tu deje, každoročne sa tu deje, je len vecou populizmu, populizmu Roberta Fica a jeho SMER-u, ktorí s tým prišli možno v čase, keď to malo nejaké opodstatnenie, keď naozaj ekonomika bola v kríze, verejné financie boli rozvrátené a potom ale aj populizmu časti dnešnej opozície. Dnes tento populizmus rozpútal, bohužiaľ, predseda OĽANO Igor Matovič, teda nemyslím dnes tu v parlamente, ale tým svojím, tou svojou tlačovou besedou a môže za to okrem populizmu Roberta Fica aj zbabelosť Roberta Fica. Lebo miesto toho, aby prišiel s nejakým systémový riešením, tak opäť zopakoval tú známu fintu, že zmrazíme platy.

  A dovolím si ohradiť sa voči tým výčitkám, že ani vy ste neprišli so žiadnym iným riešením. Pretože kým v roku 2008 a 2009 prvá vláda Roberta Fica presadila v parlamente iba zmrazenie platov, tak my za čias vlády Ivety Radičovej sme prišli s návrhom mechanizmu, ktorý naviazal zníženie platu na stav verejných financií, na výšku schodku rozpočtu verejnej správy. Ten mechanizmus bol nastavený, len sa potom neuplatnil, lebo potom v ďalších rokoch, toto sa udialo v roku 2010 vo vzťahu k roku 2011, sa opäť iba zmrazovalo a zmrazovalo a zmrazovalo.

  Takže ja by som bol veľmi rád, keby sme mali možnosť vecne rokovať o systémovom riešení, napríklad o takom, s akým chcel prísť, nie s akým prišiel, ale s akým chcel prísť kolega Beblavý, pretože, ale možno to niekto nezaregistroval, ale ten návrh bol stiahnutý a bol stiahnutý práve z dôvodu, že tu dnes rokujeme opäť o zmrazení, opäť o nesystémovom riešení, opäť o populizme.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Reakcia na faktické poznámky - pán poslanec Martin Poliačik.

 • Nuž, je zaujímavé, že ľudia, ktorí - jeden z nich bol učiteľ a druhý z nich bol podnikateľ - tak nevedia odčítať z jedného jednoduchého prejavu základnú matematiku. Ja som povedal, že či to bude 2,5-násobok, alebo 2,7- alebo 2,9-, alebo súčasná suma plus valorizácia, alebo bez nej, je mi to jedno.

  Ale Igor Matovič a pán Kotleba z toho okamžite vyčítajú, že chcem zvyšovať platy, tak ja už neviem, že ako jasnejšie sa mám vyjadriť, že mne ide v prvom rade o systémové riešenie a nie o to, aby sme tu zarábali viac.

  Ako jasnejšie to mám povedať, Igor? Mne ide o jednu jednoduchú vec: nepodieľať sa na divadle, ktoré si tento rok spustil ty. To je celé.

  Je tu, presne ako povedal Ondrej Dostál, jedno systémové riešenie, za ktoré sme hlasovali všetci, ktorí sme tu vtedy boli, a to bol vzorec, ktorý je tzv. Sulíkov vzorec a platí dodnes. Ak s tým nie sme spokojní, je tu teraz väčšina a vláda a parlamentná väčšina, ktorá s tým môže niečo spraviť. Kým to nespravia, ja už nie som ochotný každý rok podieľať sa na tom, aby sme týmto populistickým divadielkom vždycky ľuďom iba dvíhali tlak. Proste už nechcem. A v klube sme sa zhodli na tom, že to nechceme takisto.

  A nech si väčšina vymyslí nové pravidlo alebo nás k tomu prizve, alebo sa na ňom dohodneme všetci, to mi je jedno, ale nastavme už konečne po každoročných apeloch, s ktorými som sem ja osobne chodil, niečo, čo bude fungovať, aby sme takýmto divadielkam raz a navždy jednoducho zabránili.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Vzhľadom na uvedené, že do rozpravy bol písomne prihlásený pán Martin Poliačik, nasleduje vyhlásenie rozpravy, kto z poslancov sa hlási do rozpravy ústne? Prihlásil sa len pán poslanec Igor Matovič. Uzatváram možnosť prihlásenia do rozpravy ústne.

  Nech sa páči, pán poslanec Matovič.

 • Myslím si, že je správne, aby som aj takýmto spôsobom, keďže cez faktickú sa nedá reagovať na faktické, zareagoval k tomu, keď či Ondro Dostál, alebo Martin Poliačik povedia, že som tu spustil divadlo alebo populizmus tým, že som upozornil na to, že nie sú zmrazené platy. Ja si naozaj nemyslím, že upozorniť na to, že tentokrát nie sú zmrazené platy a že vláda alebo vládni poslanci na to zabudli, že to je populizmus alebo divadlo. Je to podľa mňa povinnosť každého poslanca, ktorý si myslí, že, áno, v tomto prípade, tak ako Marian Kotleba, že si jednoducho tie platy nezaslúžime.

  Ondrej, môžeš kývať hlavou, môžeš nevie čo si myslieť, že súhlasím s Kotlebom, vyjadril môj názor a ja som rád, že ktokoľvek tu povie, že tie vyššie platy si nezaslúžime.

  Keď Martin Poliačik hovorí, že nenavrhuje zvýšiť platy, ale veď tu máme Sulíkov vzorec, áno, práve to je ten problém, že podľa Sulíkovho vzorca by sme mali o 26 % vyššie platy, lebo tento prepočet je presne podľa Sulíkovho vzorca. Ak by som teda nespustil divadlo a populizmus podľa toho, čo, páni, hovoríte.

  Čiže, Martin, nemôžeš hovoriť, že nechceš zvýšenie platov, keď zároveň odsudzuješ to, že som upozornil na to, že tu začne platiť zákon podľa Sulíkovho vzorca a budeme mať platy o, neviem, koľko to je, skoro 1 000 eur vyššie len preto, lebo teda všetci budeme tichučko mlčať a budeme sa tešiť, že budeme mať zvýšené platy.

  Zároveň jedným dychom dodávam, ja som svoje vystúpenie pri návrhu na skrátené legislatívne konanie začal tým, že Singapur sa povzniesol práve na tom, že sa našiel niekto odvážny a povedal, že chce tých špičkových ľudí do verejnej správy, ale chce ich zároveň špičkovo zaplatiť. Toto urobil a Singapur je dnes tam, kde je. Áno, ja nemám problém s tým, aby ľudia vo verejnej štátnej správe boli špičkovo platení. Aby minister mal 20-30-tisíc eur, nech ich má, keď zároveň mu dáme kvalitatívne parametre, že budeme chcieť od ministra Kažimíra, že nie nejakými grafmi niečo znížime, ale že mu dáme, zaúkolujeme, keď štátny rozpočet bude v pluse jako v Nemecku, jako v Čechách a podobne, tak pán minister Kažimír si podľa mňa zaslúži odmenu. Nech je minister financií motivovaný podľa toho, aký cieľ dosiahne. Ale keď ten cieľ nedosiahne, tak nech má trest alebo, inak povedané, nech nedostane odmenu a v tom prípade nech je platený menej.

  Ja som za to, aby na Slovensku sme mali my premiéra, ktorý bude mať plat rovný najlepšiemu alebo najlepšie platenému manažérovi v súkromnej sfére. Keď to bude 100-tisíc mesačne, nech má 100-tisíc mesačne, ja s tým nemám problém. Ale zároveň mu chcem pozerať na prsty, či nekradne. Zároveň nechcem, aby býval v nejakom byte od daňového podvodníka, ako býva Fico. Nechcem, aby robil tajné biznisy s Kaliňákom, s Bašternákom. Potom, samozrejme, zaplaťme takému premiérovi aj 100-tisíc, aj 200-tisíc, aj milión, ja s tým nemám problém, dajme mu taký plat. Ale vyžadujme, aby potom nám odokryl karty, a potom ho plaťme ako najšpičkovejšieho manažéra na celom Slovensku. A potom možno nám aj tí čestní ľudia, ktorí sú dobre zaplatení v súkromnej sfére, do tej politiky pôjdu.

  Zároveň si ale nemyslím, že do politiky patria iba bohatí ľudia, alebo teda keď sú ľudia dobre zaplatení, tak automaticky budú čestní a nebudú kradnúť. Jednoducho nemyslím si, že automaticky platí rovnica, že čím bohatší, tým charakternejší, lebo si myslím, že niekedy je bežný bezdomovec charakternejší ako milionár z Ficovej vlády. Čiže charakter sa nekúpi peniazmi, ani stavom účtu, ale tým, aký ten človek v skutočnosti je. Takže nemyslím si a nezhodujem sa s tým, že treba dobre ľudí zaplatiť, aby nám nekradli, inak povedané, lebo keď je raz niekto zlodej, tak keď mu zaplatíme aj 100-tisíc mesačne a má to v sebe, tak s tým Bašternákom ten biznis spraví napriek tomu, že bude mať už tých 100-tisíc mesačne. Áno, možno je menšia pravdepodobnosť, že bude chceť nejaké špinavosti robiť a kradnúť.

  Ja som takisto, Martin Poliačik, keď teda si hovoril o tom, že chceš systémové riešenie, ja som takisto ixkrát navrhoval, že, áno, systémové riešenie. Dajme si bič na samých seba, kým sa budeme zadlžovať, dovtedy si nezaslúžime vyššie platy.

  Keď tu Martin Poliačik teraz hovorí o tom, alebo Ondro, alebo Janka Cigániková, veď tu funguje Sulíkov vzorec pri výpočte odmien alebo platov ústavných činiteľov, tak si pozrite ten vzorec, jednoducho už sa nás netýka, lebo znižuje platy ústavným činiteľom iba vtedy, ak je deficit vyšší ako 3 %. My už druhý, tretí rok sme pod tromi percentami, tým pádom už vlastne žiadna sankcia, žiadne znižovanie toho platu by tam nebolo, a preto si myslím, že jednoducho nie je dokonalý.

  A, Martin, keď zase hovoríš o tom, že chceš mať, že to je jedno, že napíšme tú sumu, aká teraz vychádza do zákona a už budeš spokojný. Podľa mňa čistý formalizmus. Prečo, čo, aký je rozdiel v tom, že si povieme, že sa zmrazujú platy na úroveň roku 2011, alebo že napíšeme tam sumu, že to bude, ja neviem koľko, 3 500 eur spoločne s paušálnymi náhradami? Myslím si, že je to to isté. Samozrejme, ani mne sa nepáči a vyčítal som to opakovane Ficovi, nech s tým jednoducho skončí. Ja si uvedomujem, že sme opoziční poslanci, nech s tým skončí a nech nepredkladá každý jeden rok zmrazovanie platu poslancov a urobme v tom systém, dokedy budeme vytvárať dlh, dovtedy si viacej nezaslúžime. Či opoziční, či koaliční, všetci, aby sme ukázali takéto gesto ľuďom, že jednoducho my tu zadlžujeme nás, naše deti, vnúčatá, tým pádom si nezaslúžime vyššie platy.

  A opakujem. Očakával by som od vás návrh, že prídete s tým, že ako merať kvalitu práce poslanca, ako merať kvalitu práce ministra alebo premiéra, dávať nejaké ciele a na základe toho povedať, aké odmeny za splnenie tých cieľov budú mať. Nie. Všetkým paušálne zvýšiť platy, či flákačovi, alebo makačovi, podľa mňa to nie je správne.

  Áno, je to môj názor. Niekto si povie, že takto to v parlamentnej demokracii má byť a všetci budú mať rovnako, lebo neviem čo. A ja neviem, prečo by sme nemohli zaviesť parametre zo súkromného sektora, kde sú ľudia odmeňovaní podľa dosahovania cieľov, aj do parlamentu a boli by medzi nami rozdiely. Možno niektorí by sa začali stretať s ľuďmi, možno niektorí by začali vystupovať v rozprave, možno niektorí by začali aj pritom hlasovaní rozmýšľať, a nielen pozerať na prštek, síce vy už teraz nemáte Palculienku, ale toho pána, čo, neviem, jak sa volá, Glváča, čo vám tie véčka churchillovské ukazuje.

  Takže každopádne mne nejde o to, aby poslanci, aby som dehonestoval prácu poslancov a hlavne snaživých poslancov, a to je jedno, z ktorej politickej strany, ide mi o to, aby sme nadstavili spravodlivé odmeňovanie. Keď máte problém s tým, že vám vadí, že teraz hovorím, že Fico by mal mať 5-tisíc eur, nie, ja nemám problém s tým, a keď to nechcete urobiť, tú robotu, ja ju urobím, predložím návrh, že nech Fico má 100-tisíc mesačne, ale zároveň budem chcieť od neho, aby ľudia mali verejný prístup na jeho účet, aby videli, aké kšefty s kým robí alebo nerobí, aby sa vysťahoval z bytu daňového podvodníka Bašternáka a aby sme jednoducho prijali účinné kroky na to, aby sme zabránili prípadnej korupcii členov vlády. Potom ja sa pobijem o to, aby títo ľudia mali vyššie platy. Ale Fico to neurobí. Lebo vie, že ak by sme mu pozerali na prsty, tak nebude môcť urobiť nie tých 5-tisíc eur, čo dostáva na účet kšefty, možno za 5 mil. eur mesačne, možno za týždeň to je pre neho, pre neho nejaké všimné. Pre mnohých z vás to je všimné.

  Mali sme tu, myslím si, poslanca, ktorý ako primátor nakúpil lavičky do svojho mesta. Jednu lavičku za 8-tisíc eur. Tuším z Hnúšte. Myslím si, že ešte aj je náš, je náš, á, našim kolegom. Áno, pre týchto ľudí plat 3-tisíc to nenásobí, nedelí. To je vreckové zrejme, keď takto rozhadzuje naše spoločné peniaze. Pre mnohých z vás to je vreckové.

  Áno, pre mňa, keďže som podnikal, tak som zarábal možno stokrát viacej predtým mesačne, jako keď som išiel do politiky. Áno, na základe toho, že do tej politiky som išiel, obrat našej rodinnej firmy išiel dramaticky dole, a keď niekedy zarábala v roku 2008 5 mil. eur ročne, tak teraz ledva prežíva. Áno, okej. To je moja daň za to, že som do politiky išiel, že som sa práve nemohol pozerať na to, že niektorí si z politiky urobili biznis.

  A uvedomujem si, že môžu mať mnohí takú motiváciu, že keď do tej politiky idú, tak vlastne klesnú na svojej mzde. Ja neviem. Poviem príklad Dana Lipšica. Ja toho človeka obdivujem. Človek, ktorý si môže v súkromnej sfére v právnickej kancelárie (pozn. red.: správne "kancelárii") zarobiť 15-, 20-tisíc eur mesačne a ide robiť poslanca za 3-tisíc. Áno, úprimne ho obdivujem. Ale zrejme jeho hodnotový rebríček, ktorý má, je iný asi, ako štandardného stláčača gombíčkov, ktorý možno predtým robil vešticu jak pani Vaľová alebo niekto druhý, ktorý zarobil 700, 800 eur mesačne, tak potom on, samozrejme, že keď dostane 3-tisíc, keď mu cinkne na účte, že ruky bude bozkávať svojmu predsedovi a splní akékoľvek posledné prianie, ktoré bude mať, len aby sa nabudúce znova dostal na tú kandidátku.

  Áno, viem, že pre vás mnohých je toto práca snov, lebo v normále si v živote nedokážete zarobiť viac. Chápem. Jedni si zarobia výrazne viac, niektorí výrazne menej a ja som za to, že spravme motivačné odmeňovanie, a tak ako som povedal, niečo za niečo. Keď niekto chce viac, nech aj viacej ponúkne alebo poskytne ľuďom. Nech mu všetci môžu pozerať na prsty, tak ako som povedal príklad Roberta Fica.

  Takže možno na vysvetlenie, prečo mi záleží na tom, aby sme platy poslancov zmrazili, lebo (rečník zobral do rúk názorný materiál, ukazujúc ho plénu) Robert Fico zadlžil Slovensko o 26 mld. eur, keď si sčítate 15 alebo odčítate od 41 mld. 15 mld. eur, 26 mld. eur, pre vaše lepšie pochopenie tí, ktorí sa nezaujímate o tie sumy, tak živnostníci na Slovensku približne zaplatia 200 mil. eur ročne do štátnej pokladne. Takže 26 mld. deleno 200, to je 130 rokov. Takže živnostníci sa najbližšie budú musieť skladať 130 rokov na to, všetky dane, aby splatili dlh, ktorý tu spáchal Robert Fico za posledné roky, ktoré vládne. Inak povedané, Slovensko vyberá 5 mld. eur na DPH, čiže na dani z pridanej hodnoty, plus-mínus 5 mld. eur, 26 deleno 5 je 5. Čiže 5 rokov by sme museli mať dépeháčku dvakrát vyššiu, aby sme splatili dlh, ktorý tu Robert Fico za posledných 10 rokov s krátkou prestávkou, ktoré vládne, spáchal so svojou družinou, ktorá tu za poslanecký plat len stláča gombíčky.

  Toto je moje zdôvodnenie, prečo si myslím, že vyššie platy si poslanci za súčasnej situácie nezaslúžia a prečo náš poslanecký klub bude hlasovať za zmrazenie platov poslancov.

 • Na vystúpenie poslanca Matoviča tri faktické poznámky. Uzatváram možnosť prihlásenia s faktickými poznám..., štyri faktické, aha, reakcia pán Matovič. Tri faktické poznámky.

  Poprosím, pani poslankyňa Janka Cigániková.

 • Ďakujem pekne. Igor, ja ti naozaj rozumiem, o čom hovoríš a prečo teda s tým máš problém a takisto rozumiem úplne ľuďom, ktorí majú problém s tým, aby poslanci pri výkone, ich výkone momentálnom a už teda dlhodobejšom, mali takéto platy.

  Ale zároveň sa ťa chcem opýtať, kto potom má nahradiť túto vládu? Kto má zlepšiť situáciu ľudí? Kto má zlepšiť situáciu na Slovensku? Kto má Slovensko oddlžiť? Necháme to takto? Necháme tu ľudí, ktorí tu, ako si sám povedal, vládnu 10 rokov, necháme tu nízke platy, pretože oni si to už zariadili a šikovní ľudia, šikovní manažéri za tie peniaze nemajú záujem sem ísť? Necháme to ale tak a budeme sa tváriť, že veď je to preto, lebo takto sa to nosí, lebo ľuďom sa darí zle. Ale ľuďom sa darí zle, ja viem, že je to nepopulárne, ale ľuďom sa darí zle aj preto, lebo si zvolili takúto vládu. Bohužiaľ, je to tak. A jednoducho ja by som chcela, aby mali možnosť voliť šikovnejších a lepších a kvalitnejších ľudí.

  Zároveň hovoríš, že si za to, aby bol, aby bol ten plat nastavený podľa toho, ako sa darí kvázi štátu. Ale Richard Sulík nastavil ten vzorec práve, práve je závislý od toho, je naviazaný na schodok rozpočtu verejnej správy a jeho podiel na HDP. Čiže my sme dali nejaké riešenie. Možno sa ti nepáči, ale nejaké sme dali, nejaké sme navrhli, ale ako zatiaľ tu nie je iné. No tak sme za to, aby sa to jednoducho nestoplo teraz, aby platilo toto riešenie, ktoré je naviazané na výkon ekonomiky nejakým spôsobom.

  Ak máš lepší, navrhni ho, my by sme naozaj hlasovali aj za Mira Beblavého, len my sme proti tomuto divadlu. To je celé. My sme proti tomuto divadlu a proti tomu, aby sa tu umelo, sme sa tu tvárili, že takto je to v poriadku. To je všetko.

 • Ďakujem. Pán poslanec Ondrej Dostál.

 • No, že je to divadlo, tak to dokazuje nakoniec vlastne aj tá časť vystúpenia pána poslanca Matoviča, kde odporúčal kolegovi Poliačikovi, aby si zostrihal video zo svojho vystúpenia. No samozrejme, že keď niekto vystupuje s niečím, čo nie je populárne a čo sa nevezie na tej vlne populizmu, tak kopnime si do toho.

  A ten hroziaci nárast príjmov, ktorý pán poslanec Matovič dokumentoval tým grafom, ktorý možno na poslednej schôdzi mohol použiť bez toho, aby bol potrestaný mandátovým a imunitným výborom, tak to nie je dôkaz toho, že ten Sulíkov vzorec, keď to takto nazveme, je zlý alebo bol zlý. Je to dôsledok toho, že sa roky neuplatňoval práve v dôsledku opakujúceho sa populizmu a divadiel, ktorými bolo rok čo rok zmrazované tie, zmrazované odmeny poslancov. Sulíkov vzorec bol predsa naviazaný presne na to, po čom si volal, teda na výkon ekonomiky a na stav verejných financií.

  Súhlasím s tvojím konštatovaním, že je to asi ešte väčší problém vo vzťahu k členom vlády ako k poslancom, a teda k nejakým špičkovým štátnym úradníkom. Len teda problém je, že to, čo sa tu roky robí, niežeby sme išli smerom k Singapuru, ale utekáme presne opačným smerom. A teda ak chceme merať kvalitu práce, tak viem si to predstaviť možno u štátnych úradníkov, ale merať kvalitu práce ministrov, no neviem, a merať kvalitu práce poslancov, tak to nie je systémové riešenie, to je ilúzia a opäť je to iba populizmus. K čomu by to viedlo? No tak by poslanci viacej vystupovali v pléne a mali viacej faktických poznámok, aby mali vyšší plat? To je úplne absurdné.

 • Ďakujem, pán poslanec. Pán poslanec Anton Hrnko.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Pán poslanec Matovič, ja normálne žasnem. Vy ste si asi pomýlili inštitúciu. Tie vaše excelentné ekonomické rozbory sú asi tak na Nobelovu cenu. Neviem, prečo ju ešte nemáte. A prečo vlastne vás na Ekonomickej fakulte alebo Ekonomickej univerzite nezobrali za profesora? Veď pre vás je tu škoda. Vy s tými miliónmi, čo máte na účte, skutočne o tie 3 tisícky nestojíte, a keby ste išli zadarmo prednášať na Ekonomickú univerzitu, tento národ by mohol mať o 100 % vyššiu životnú úroveň. Presne toto tu tvrdíte. Tak prečo to nejdete robiť?!

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem. S reakciami na faktické poznámky pán poslanec Matovič.

 • Kolega Hrnko to dnes tak zobral dosť osobne. Aj prvýkrát mi povedal, že niečo o tom vrahovi na rohu ulice. Čo som si teda zobral k srdci, lebo to budem používať na jeho predsedu.

  Ale teda tak, že budem opakovať osobne alebo replika bude takisto osobná. Človek, ktorý opakovane zbožňuje Tisov fašistický štát, má nemá čo poučovať.

  K Janke Cigánikovej a k Ondrejovi Dostálovi:

  Janka, hovoríš, že keď nebudeme zmrazovať platy, tak dostaneme kvalitných ľudí do politiky, a teda tí potom prevezmú vládu. Ja si osobne myslím, že politika je trošku viac ako zamestnanie, je to poslanie. A charakter si nekúpiš, jednoducho nenakúpiš ho tým, že bude mať niekto o 300 eur vyšší plat, tak zrazu tu budeš mať, alebo o tisícku, že zrazu tu budeš mať kvalitnejších nejako zásadne ľudí. V prvom rade by malo ísť o kvalitných ľudí, ja som povedal príklad toho Daniela Lipšica. Jednoducho jeho si prachmi nekúpiš. On tú robotu tu dlhodobo robil v politike, hoci mal možno iba desatinu príjmu, ako by mal v súkromnej sfére, lebo jednoducho má iný hodnotový rebríček. A preto si myslím, že tú politiku zmenia práve s takýmito ľuďmi, ktorí pôdu a povedia si, že stačilo, bude 28 alebo 30 rokov po revolúcii, povedia si, že stačilo a obetujú sa možno pre to Slovensko a pôjdu to robiť, áno, aj za tieto platy. A ja takým ľuďom možno trošku viacej verím jako tým, ktorých sme tu teraz silou-mocou nakúpili za neviem aké, o pár eur zvýšené peniaze.

  Keď hovoríte, že, aj Ondrej, aj Janka, že Sulíkov vzorec. Sulíkov vzorec je prekonaný, som vám povedal, že ten výpočet berie iba, alebo trestá poslancov alebo aj členov vlády do deficitu 3 %. Za súčasnej situácie vôbec nezoberie poslancovi nič, nedá žiaden trest.

  Keď Ondrej hovorí, že nevie si predstaviť merať kvalitu práce ministra, máš tu ministra financií, ja si viem dať ministrovi úkol, že bude deficit pod nulou, alebo jednoducho ušetrí v našej spoločnej kase a dostane za to aj milión euro odmenu, vždycky sa nám to viacej oplatí, ako to nechať takto.

 • Reakcia z pléna.

 • Poprosím o kľud v sále. Poprosím, poprosím o kľud v sále.

  Vzhľadom na uvedené, že pán Matovič bol jediný prihlásený do ústnej rozpravy, vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Chce k rozprave zaujať stanovisko navrhovateľ? Nie. Chce sa vyjadriť k rozprave spravodajca? Nie. Ďakujem. Prerušujem rokovanie o tomtom bode programu.

  Pani poslankyne, páni poslanci, v rokovaní pokračujeme v prerušenej rozprave v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách (tlač 255).

  Prosím ministra financií Petra Kažimíra, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov, a spoločného spravodajcu z výboru pre financie a rozpočet poslanca Radovana Baláža, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov.

  Teraz odovzdám slovo poslankyni Erike Jurinovej, ktorá neukončila svoje vystúpenie ako písomne prihlásená rečníčka do rozpravy. Pripraví sa pán poslanec Gábor Grendel.

 • Pokračovanie rokovania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 255.

 • Ďakujem veľmi pekne, tak skúsim pokračovať tam, kde som skončila pred hlasovaním.

  Minule som pozitívne vyzdvihla, že vláda si osvojila riešenie, ktoré sme použili aj my pri predkladaní novely, podobný systém vylúčených osôb navrhoval pán poslanec Kadúc, pán poslanec Pollák, boli aj iné spôsoby riešenia, z ktorých čiastky sa ocitli tiež v tejto novele, ktoré sme navrhovali spolu s Evou Horváthovou alebo pani poslankyňou Jankou Šipošovou, takže som rada vlastne, že pán minister po troch rokoch uznal, že požiadavka vytvorenia registra vyučených osôb je naozaj opodstatnená a aj spôsob zabránenie osobám, ktoré poberajú príjmy alebo sociálne dávky od štátu, je dôvod na to, aby sa regulovala oblasť hazardu aj takýmto spôsobom.

  V tomto smere s novelou veľmi súhlasím aj fandím jej a rovno poviem, aby som sa potom k tomu už nevracala, že do istej miery v tomto moja radosť končí, pretože čakala som, že bude možno viac ústretovejší aj k pripomienke, ktorú, myslím, že už bol ten pozmeňovací návrh prečítaný, že kde sa dostáva do registra vyučených osôb aj podmienka, žeby mohla do tohto registra osôb navrhovať aj partnerov. To sa mi zdá veľmi, aby, teda neviem celkom pochopiť tú argumentáciu, prečo by partner nemohol zasahovať takýmto spôsobom do veci, pokiaľ to spôsobuje problém naozaj rodine, nielen samotnému človeku, je mi jasné, že on bude nešťastný alebo nebude sa mu to páčiť, lebo mu zakážu niečo, po čom túži a baží, ale na druhej strane nechá možnosť ďalších viac osôb máchať sa v tej špine, ktorá z toho plynie.

  Zabudla som ešte jedno potešenie pri tom registri uviesť, že som veľmi rada, že bol prijatý je pozmeňovák pána poslanca Mira Sopka, ktorý hovorí o tom, že študenti, ktorí poberajú sociálne štipendium, budú zaradení, budú môcť byť zaradení do tohto registra vyučených osôb.

  Vo svojom pozmeňováku, ktorý predkladáme aj spolu s kolegyňou Veronikou Remišovou, by sme boli rady, keby sa doplnila ešte jedna skupina ľudí, a to sú ľudia, ktorí majú na svojej hlave, tak to poviem, exekúcie. Kolegyňa už hovorila s vami, pán minister, a verím, že nájdete možno spôsob, alebo teda ešte zvážite preto podporu aj tohto nášho pozmeňovacieho návrhu, ktorý môže opäť zachrániť rodiny širšieho okruhu ľudí.

  V závere teda si dovolím vám pozmeňovací návrh prečítať. Téma hazardu je skutočne pre naše hnutie kľúčová už len z toho pohľadu, že vnímame, tak ako v Bratislave existuje veľmi veľká skupina hráčov, vnímame, že práve aj v zaostalejších oblastiach Slovenska, najmä teda v oblastiach, kde je väčšia rómska komunita, hazard kradne ľuďom ich životy. Podporuje teda gamblerstvo aj, gamblerstvo podporuje zároveň aj užívanie alkoholu, drog a celkovo o tom sa tu už veľa rozprávalo a určite si uvedomujú viacerí, že liečba z týchto závislostí si určite vyžaduje aj ďalšie a ďalšie náklady pre spoločnosť, ktoré však často ľudia postihnutí gamblerstvom nemajú šancu ani dostať.

  Takže opäť som pri tom, že na jednej strane štát získava peniaze z hrania, na druhej strane neposkytuje dostatočnú pomoc tým, ktorí prepadnú gamblerstvu. Na jednej strane si opäť môžme povedať, že čo s tým má ministerstvo financií, ale, bohužiaľ, je to široký okruh, ktorý, a nemôžme sa tváriť, že je to len finančníkov práve preto, že je to možno z pohľadu príjmov veľmi dôležitá kategória, tak sa musíme snažiť vyselektovať tých, ktorí na to jednak nemajú financie a jednak to, že spôsobujú škody nielen sebe, ale aj svojim blízkym, svojim rodinám. Zopakujem, že každý jeden gambler ovplyvní svojím spôsobom života a svojou zhoršenou situáciou ďalších desať až pätnásť ľudí. Nevraviac na to, že podľa štúdie, ktorá prišla z Čiech alebo ktorá je, ktorá bola vytvorená v Čechách, alebo vyskúmaná v Čechách, tak na 1 euro, ktoré príde do rozpočtu, sa štát podieľa ďalšími 4 eurami na sanáciu škôd. Takže o nejakom prílive do štátneho rozpočtu je tiež veľmi ťažko, alebo veľmi ľahko môžeme pochybovať o tom, že to má naozaj pozitívny vplyv na štátny rozpočet. Keďže je to neviditeľná časť, teda vplyv na sekciu zdravotníctva a sociálnych služieb v tom nedokážeme postrehnúť.

  Može to tak by bola taká pripomienka pánovi ministrovi Kažimírovi, že by stálo skutočne za to, aby si dal vypracovať takúto štúdiu aj svojimi inštitúciami. Možnože by aj Inštitút finančnej politiky v spolupráci s Inštitútom práce a rodiny z ministerstva práce, sociálnych vecí, alebo ktorý je pri ministerstve práce, by sa do toho mohli pustiť. A verím, žeby to otvorilo oči v mnohých smeroch, može by to zmenilo aj nahliadanie na práve na reguláciu hazardu.

  Dávam teda kvôli tomu, čo som už povedala, dávam do pozornosti všetky pozmeňováky, ktoré predkladali kolegovia z nášho hnutia, aby ste zvážili podporu, ich podporu. Nejde nám o to, aby sme len ničili, zničili hazard, tak ako to, sme to počuli od niektorých zamestnancov alebo ľudí, ktorí prevádzkujú tento hazard, našou snahou je, aby sme ochránili tých, ktorí s hazardom v živote majú problémy. Tých, ktorí nemajú na to a hrajú a tým ohrozujú nielen svoje zdravie, ale aj zdravie psychické, ale aj fyzické svojich ľudí.

  Kolegyňa Remišová poukazovala, teraz neviem, či to bolo v tomto príspevku, alebo niekde inde, poukázala na to, že zvyšuje sa, u gamblerov je jednak väčší sklon k sebazničeniu, počet sebevrážd je oveľa vyšší práve v tejto skupine, ale rovnako aj u, samovraždy partnerov sa vyskytujú vo väčšej miere ako pri iných rôznych dôvodoch.

  Príjem do štátneho rozpočtu za minulý rok bol okolo 170 mil. euro a tuná by som znova chcela pripomenúť to, že nie je to príjem do štátneho rozpočtu, je to možno naoko príjem, ktorý vidíme vo forme príspevkov, poplatkov, skôr daní a poplatkov, ktoré z hazardu plynú, ale nikde nemáme zdokladované, koľko štát vydáva na sanáciu problémov s tým vzniknutých.

  Chcela by som tiež pochváliť reguláciu zahraničných nelicencovaných poskytovateľov ohľadom hazardných hier, čo je určite vhodné z hľadiska výberu daní, no znova nedostačujúce, pokiaľ ide o lepšiu ochranu ľudí a najmä mladistvých.

  Do tretice by som chcela ešte pochváliť samotného ministra Kažimíra, ktorý veľmi ústretovo reagoval v predchádzajúcom, teda v prvom čítaní v rozprave a prejavil veľkú snahu a ochotu urobiť všetko pre to, aby rozumné veci boli podporené, a zároveň povedal, že urobí všetko pre to, aby petíciu, ktorá bola zbieraná v Bratislave, aby nevyšla nazmar. Nemám to tu presne poznačené, aké slová použil, ale viem, že ma to veľmi nadchlo. A zatiaľ teda viem, že pani kolegyňa Pfundtner predložila pozmeňovací návrh teraz, prednedávnom, dúfam, že získa podporu, ale na druhej strane možnože s takou malou, lebo určite ten pozmeňovak podporíme aj v našom klube, na druhej strane s takou malou obavou, že či zasa neprídu poskytovatelia hazardných hier, alebo teda tí, ktorí pracujú v tomto biznise, či neprídu s návrhom na Ústavný súd o pozastavenie tohto ustanovenia, pretože ho môžu napadnúť ako diskriminačné. Kiež by sa tak nedialo.

  Ale preto si myslím, že oveľa čistejšie riešenie by bolo mať zrušenie povinností a vytvárať petíciu, ktorá by práve v tejto chvíli vedela práve Bratislave pomôcť s celou kauzou, ktorá traumatizuje 136-tisíc ľudí, ktorí sa pod petíciu proti hazardu v Bratislave podpísali.

  Takže, pán minister, verím, že tie slová, z ktorých sme sa tešili, naozaj dôjdu k naplneniu, niektoré už vlastne sa naplnili aj prijatím pozmeňovacích návrhov cez výbory, a budem veriť, že ešte niektoré z pozmeňovacích návrhov, ktoré budú prečítané v pléne, bude nad nimi rozmýšľané a chcem veriť, že budú aj podporené, pretože majú veľký potenciál v tom, v ochrane slabších.

  Dovoľte mi teda, aby som prečítala pozmeňovací návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Veroniky Remišovej, Eriky Jurinovej k vládnemu návrhu zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

  Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa dopĺňa takto:

  1. bod. K čl. I k doterajšiemu bodu 68 § 35a ods. 2: V čl. I v doterajšom bode 68 v § 35a sa odsek 2 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

  "d) ktorí študujú na verejnej vysokej škole, súkromnej vysokej škole alebo štátnej vysokej škole v dennej forme štúdia, v študijnom programe prvého stupňa, v študijnom programe druhého stupňa alebo v študijných programoch spojeného prvého a druhého stupňa a zároveň im bolo priznané sociálne štipendium,

  e) voči ktorým je vydaný exekučný príkaz na zápis do registra fyzických osôb vylúčených z hrania hazardných hier18ac)."

  Poznámka pod čiarou k odkazu 18ac) znie: "18ac) § 179b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č.../2016 Z. z."

  Doterajšie odkazy 18ac) až 18ah) a poznámky pod čiarou k odkazom 18ac) až 18ah) sa označujú ako odkazy 18ad) až 18ai) a poznámky pod čiarou k odkazom 18ad) až 18ai).

  2. bod. K čl. I k doterajšiemu bodu 68 (§ 35a ods. 5). V čl. I v doterajšom bode 68 sa v § 35a ods. 5 na konci pripája táto veta: "Údaje do registra vylúčených osôb podľa odseku 4 písm. a) a b) o fyzických osobách, ktoré študujú na verejnej vysokej škole, súkromnej vysokej škole alebo štátnej vysokej škole v dennej forme štúdia, v študijnom programe prvého stupňa, v študijnom programe druhého stupňa alebo v študijných programoch spojeného prvého a druhého stupňa a zároveň im bolo priznané sociálne štipendium, poskytuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 20. dňa kalendárneho mesiaca a údaje podľa odseku 4 písm. a), b) a d) o fyzických osobách, voči ktorým je vydaný exekučný príkaz na zápis do registra fyzických osôb vylúčených z účasti na hazardných hrách18ac), poskytuje exekútor."

  3. bod. Za čl. II sa vkladá čl. III, ktorý znie:

  Čl. III

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona, v znení zákonov, sa mení a dopĺňa takto:

  1. bod. V § 34 ods. 3 poslednej vete sa vypúšťa slovo "a" a na konci sa vkladajú tieto slová "a správca registra fyzických osôb vylúčených z účasti na hazardných hrách".

  Bod 2. V § 63 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie: "h) príkazom na zápis do registra fyzických osôb vylúčených z hrania hazardných hier."

  3. bod. Za § 179a sa vkladá § 179b, ktorý vrátane nadpisu znie:

  "Ôsmy diel

  Exekúcia príkazom na zápis do registra fyzických osôb vylúčených z hrania hazardných hier

  § 179b

  (1) Exekútor môže vydať príkaz na zápis do registra fyzických osôb vylúčených z hrania hazardných hier na návrh oprávneného.

  (2) Exekučný príkaz na zápis do registra fyzických osôb vylúčených z hrania hazardných hier exekútor doručí správcovi registra fyzických osôb vylúčených z hrania hazardných hier elektronicky bezodplatne; k exekučnému príkazu priloží aj fotokópiu poverenia súdu na vykonanie exekúcie.

  (3) Exekútor exekučný príkaz doručí oprávnenému aj povinnému. Povinnému sa príkaz doručí do vlastných rúk.

  (4) Ak pominú dôvody exekúcie, exekútor bezodkladne požiada o výmaz povinného z registra fyzických osôb vylúčených z hrania hazardných hier a upovedomí o tom povinného."

  Doterajšie čl. III až IX sa označujú ako čl. IV až X.

  A teraz odôvodnenie: Za účelom ochrany rodín, ktorých finančná situácia je v dôsledku záľuby člena rodiny v hazardných hrách nestabilná, kritická, často až neúnosná, sa navrhuje, aby sa do registra fyzických osôb vylúčených z účasti na hazardných hrách zapisovali aj také fyzické osoby, na majetok ktorých je vedená exekúcia. Osobou oprávnenou na zápis do tohto registra je exekútor, ktorý tak koná len na návrh oprávneného. Vychádza sa pritom z predpokladu, že oprávnený je osobou, ktorá má vedomosť o záľube povinného v hazardných hrách, v dôsledku čoho povinný nie je schopný uspokojiť pohľadávku oprávneného v exekučnom konaní. Príkaz na zápis do registra fyzických osôb vylúčených z účasti na hazardných hrách je koncipovaný podobne, ako je to v prípade príkazu na zadržanie vodičského preukazu, ktorý patrí medzi úspešné spôsoby vykonania exekúcie podľa Exekučného poriadku. Exekučný príkaz na zápis do registra vylúčených osôb už obsahuje označenie povinného, preto nie je potrebné v Exekučnom poriadku výslovne uvádzať povinnosť exekútora poskytovať správcovi registra údaje o povinnom, ako je to napr. v prípade poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý diagnostikoval fyzickej osobe chorobu patologického hráčstva a na základe toho je táto osoba zapísaná do registra vylúčených osôb.

  Pokiaľ ide o zápis niektorých študentov vysokých škôl do registra, sociálne štipendium je určené pre študentov vysokých škôl, ktorí pochádzajú z ekonomicky slabších sociálnych pomerov. Do skupiny najviac ohrozených skupín ľudí, ktorých chce novela zákona o hazarde cez register vylúčených osôb ochrániť, by preto mali patriť aj študenti vysokých škôl, ktorým bolo priznané sociálne štipendium, pretože primárnym účelom poskytnutia tohto druhu príspevku je pokrytie nákladov spojených so štúdiom na vysokej škole.

  Ak by som mohla v skratke zhrnúť to, o čo žiadame týmto pozmeňujúcom návrhom. Ide o možnosť zapísať do registra vylúčených osôb aj ľudí, na ktorých sú uvalené exekúcie. Ten mechanizmus, akým by sa mohli do registra dostať, je stanovený jasne alebo je stanovený veľmi podobne, ako je to pri exekúciách cez odobratie vodičského preukazu. Nevymýšľame teplú vodu. Ten mechanizmus existuje, len je doplnený. A bola by som veľmi rada, ak by ministerstvo financií uznalo aj takýto dôvod, že ľudia, ktorí sú postihnutí exekúciou a vlastne nedokážu tým pádom ani splácať svoje pohľadávky, budú do skupiny ohrozených ľudí alebo vylúčených z ich hrania zaradení. Podľa mňa by to bolo ďalším dobrým signálom, že ministerstvo chce túto oblasť riešiť reálne a v prospech ohrozených skupín.

  To, že sa v tomto pozmeňujúcom návrhu opäť rozpráva o sociálnom štipendiu, je spôsobené len tým, bodu spoločnej správy, alebo teda upravujeme rovnaký bod, ktorý sa už raz nachádza v spoločnej správe, preto týmto žiadam pána spravodajcu, aby vyňal na samostatné hlasovanie body 33 a 34 zo spoločnej správy, ktoré vlastne kolidujú s týmto pozmeňujúcim návrhom.

  Pán minister, teraz mi napadá už len dodať, že naozaj vo vašich rukách je to a v rukách poslancov vládnej koalície je to, akým spôsobom sa vysporiada celá koalícia s bratislavskou petíciou. Či necháme, aby vyhrali opäť zlodeji petícií alebo tí, ktorí sa nespravodlivo obohatili o petičné hárky, alebo necháte vyhrať ľudí, ktorí jednak odhodlane na jednej strane zbierali petíciu, ľudí, ktorí majú nedobrú skúsenosť práve s hazardným hraním. Ak sa toto podarí vyriešiť, tak verím, že tá snaha, ktorá vychádza od vás z toho, čo sme od vás počuli, je naozaj úprimná a reálna.

  Ďakujem veľmi pekne za podporu pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli predložené.

 • Ďakujem, pani poslankyňa. Na vystúpenie pani poslankyne Eriky Jurinovej žiadna faktická poznámka.

  Pán Gábor Grendel a pripraví sa pán poslanec Miroslav Sopko.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené dámy, vážení páni, vážený pán minister, aby som nadviazal na vaše slová, neprichádzam s ohňostrojom pozmeňovákov, je to iba taká malá neškodná prskavka, ktorú sa pokúsim zapáliť a ktorá zrejme zhasne potom pri hlasovaní a bude po radosti.

  Novela zákona o hazardných hrách je podľa mňa najmä o tom, či sa obmedzí vplyv hráčskej loby oproti súčasnému stavu, alebo posilní. Nikto z mojich kolegov, ktorí vystúpili v rozprave, si myslím aspoň, že nespochybnil zámer ministerstva financií tento vplyv skôr obmedziť.

  Pôvodný text novely, s ktorým ste prišli do Národnej rady, však obsahoval aj prvky, ktoré posilňovali vplyv hráčskej loby, a týkalo sa to najmä možnosti organizovania petície proti hazardu, ktorá by sa výrazne obmedzila. Keď sme na to upozornili, boli ste prekvapený - a verím, že úprimne prekvapený - a povedali ste nasledovné, citujem: "Pripomienka alebo podmienka, ktorá je tam dnes na základe pripomienkového konania, ktorú tam pretlačila zásadným spôsobom prokuratúra, ale aj ZMOS, tak tú dáme von. To je tá podmienka dokazovania narušenia verejného poriadku. Čiže nebudú sa sprísňovať podmienky na organizovanie petície alebo rozhodovanie zastupiteľstva o tejto veci. V žiadnom prípade to nedovolíme." Koniec citátu.

  Bol som aj na výbore pre regionálny rozvoj a verejnú správu, kde sa prijali viaceré naše pozmeňujúce návrhy, za to som opakovane poďakoval, aj sme to viacerí ocenili. Ale niektoré návrhy neprešli, tak sa ich pokúsime takýmto spôsobom v podobe tej neškodnej prskavky predložiť tu v pléne. A ja mám tiež jeden takýto pozmeňujúci návrh. Ako sa hovorí, opakovanie je matka múdrosti, a môžte mať aj pocit déja vu, pretože keď ste prvýkrát ako minister financií predkladali novelu zákona o hazardných hrách, tak poslanci Janka Žitňanská a Daniel Lipšic predložili takúto novelu, vtedy to tiež neprešlo. A niečo veľmi podobné predkladali aj moje kolegyne z klubu OĽANO, ale nie je to úplne totožný návrh.

  Čiže ja tiež predkladám pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Grendela k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 255).

  Tento zákon sa mení a dopĺňa takto:

  Čl. I

  1. V novelizačnom bode 63 § 35 ods. 13 navrhujem na konci pripojiť nový text znenia, citujem: "Herňa nesmie byť umiestnená tiež vo vzdialenosti kratšej ako 200 metrov od budovy školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí, zdravotníckeho zariadenia a ubytovni mládeže. Vzdialenosťou sa rozumie pochôdzková vzdialenosť medzi najbližším vchodom do herne a najbližším vchodom do budovy školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí, zdravotníckeho zariadenia, ubytovni mládeže a meria sa kalibrovaným meradlom."

  2. V novelizačnom bode 100 (§ 58m ods. 18) navrhujem za slová "s ustanovením" doplniť slová "§ 35 odsek 13 a".

  Odôvodnenie: Navrhované znenie novely zákona v § 35 ods. 13 ustanovuje zákaz umiestňovania herní v školách, školských zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadeniach pre liečbu nelátkových závislostí, zdravotníckych zariadeniach, ubytovniach mládeže a budovách štátnych orgánov. Navrhujem návrh novelizácie doplniť tak, aby okolo inštitúcií pre deti a mládež atď. bola zavedená ochranná zóna 200 metrov, v ktorej by nemohla byť prevádzka herne umiestnená, a to z dôvodu obmedzenia negatívneho vplyvu na mladú generáciu.

  Súčasné znenie zákona v § 35 ods. 11 ochrannú zónu 200 metrov obsahuje, táto sa ale kvôli výnimke netýka herní. Vzhľadom na to, že súčasné znenie § 35 ods. 11 sa navrhuje nahradiť novým znením § 35 ods. 13 a kvôli koncentrácii hazardných hier do herní, ochranná zóna 200 metrov zo zákona vypadne. Týmto spôsobom bude aj naďalej pretrvávať súčasný stav umožňujúci prevádzkovanie herní v susedstve spomínaných zariadení.

  Súčasne s navrhovaným doplnením § 35 ods. 13 navrhujem aj doplnenie prechodného ustanovenia § 58m ods. 18 kvôli zosúladeniu požiadaviek do konca roka 2018.

  Tento pozmeňujúci návrh som predložil aj na výbore pre regionálny rozvoj a verejnú správu, kde teda väčšina poslancov tento pozmeňovák nepodporila. Vyjadril sa k nej aj pán štátny tajomník s tým, že zhrnul viaceré reštrikčné opatrenia, ktoré vaša novela zavádza, ale v zásade nepočul som od neho argument okrem toho, že vieme, že zákon sa v mnohých bodoch sprísňuje, ale v zásade nezaznel žiaden protiargument, prečo by práve táto 200-metrová novela alebo 200-metrový pozmeňovák mal uškodiť tomuto zákonu, alebo prečo by sme ju nemohli prijať.

  Takže preto chcem kolegov poslancov podporiť (pozn. red.: správne "poprosiť"), aby tento pozmeňujúci návrh podporili.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. S faktickými poznámkami nikto.

  Nech sa páči, ďalší v rozprave - pán poslanec Sopko. A pripraví sa pán poslanec Heger.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, nuž, v úvode aj ja musím oceniť ústretovosť ministerstva financií pri rokovaniach o potrebných úpravách tohto vládneho návrhu zákona, nie som prvý, možno nie aj posledný, ktorý bude chváliť, a myslím si, že naozaj chváliť treba, keď si to zaslúžime alebo zaslúžia ľudia. Ja to poznám, som učiteľ.

  Ja i s mojím tímom ľudí, ktorí majú skúsenosti z praxe, sme navrhli do spoločného pozmeňovacieho návrhu, ktorý je aj zahrnutý v spoločnej správe výborov, dve veci, ktoré ostali pri registri vylúčených osôb neriešené, a to zahrnutie do skupiny najviac ohrozených ľudí, ktorých chceme veľa o hazarde chrániť, aby tam boli zaradení aj študenti vysokých škôl, ktorým bolo priznané sociálne štipendium. Primárnym účelom poskytovania tohto druhu príspevku je to tiež pokrytie nákladov spojených so štúdiom a nie realizovanie hráčskej vášne. A ako hovorím, v spolupráci s mojím tímom máme poznatky o tom, že mladí ľudia, ktorí túto podporu poberajú, prepadávajú aj tejto vášni.

  Môj ďalší návrh následne zaväzuje ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu z vytvorenej už databázy študentov, ktorí poberajú sociálne štipendiá, poskytnúť tieto údaje do registra vylúčených osôb do 20. dňa kalendárneho mesiaca. Musím sa s vami naozaj podeliť o to, že sa naozaj teším tomu, ako ústretovo bola prijatá, boli prijaté tieto návrhy v komunikácii s pánom štátnym tajomníkom, a tiež sa teším aj z toho, že okrem týchto pozmeňujúcich návrhov boli odkomunikované (ruch v sále, zaznenie gongu) s ministerstvom financií, že i vládni poslanci, už neviem presne kto, si osvojili i iný môj návrh, ktorý som uvádzal, aby sa zoznam vylúčených osôb v účasti na hazardných hrách, aby sa tam vzťahovali aj prevádzkovanie internetových alebo hier, ktoré sú na internete. A do budúcna sa budeme naďalej tejto téme venovať, pretože je stále čo zlepšovať a sú to nové veci, ktoré určite budú prebiehať zmenám. Pretože i ten hazard prebieha vývojom a prichádzajú nové formy, na ktoré možno nie sme ešte pripravení.

  Ale aby som bol konkrétny do budúcnosti. Pri diskusiách v prípade stávkových hier som počul argument o tom, akým problémom môže byť pre stávkové kancelárie overenie osoby, ktorá má byť tiež pod ochranou registra. Veď to napokon môže urobiť aj cez niekoho iného. Jano povie Ferovi: "Počuj, ja nemôžem alebo ja by som nemohol, ale ty to za mňa dáš, tú stávku, konkrétnu." A nemôžem celkovo tento argument prijať, pretože z praxe veľmi dobre vieme, že často aj neplnoleté osoby takto uzatvárajú stávky cez stávkové hry. Teraz predsa kvôli tomu nedovolíme neplnoletým stávky uzatvárať. To by bol nezmysel. Aj pri hracích automatoch sú príklady z praxe, kedy hráči, ktorí sú vykázaní z herne kvôli svojmu správaniu, napokon cez inú osobu, ktorej zveria svoje peniaze, áno, až taká silná býva hráčska vášeň, sú schopní takto nepriamo hrať a aj prehrať svoje peniaze. Presnejšie, peniaze svojej rodiny. Stále bude platiť zásada, že kto chce hrať, bude si hľadať spôsob napriek akýmkoľvek zákazom. Veď napokon, uvediem príklad cigariet a alkoholu, sa stáva, že i cez tretie osoby si ich nakupujú tí, čo na to nemajú nárok, čo nesmie byť argument k tomu, že im tento nákup dovolíme.

  A preto verím, že musíme sa v budúcnosti venovať aj stávkovému hazardu. Netreba sa toho obávať, je to totiž segment hazardu, ktorý je momentálne regulovaný zo všetkých najmenej.

  Ďakujem.

 • S faktickými poznámkami nikto.

  Nech sa páči, v rozprave vystúpi pán poslanec Heger, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia, pozdravujem aj ešte poslucháčov na balkóne, vidím, že tam ešte máme dostatočný počet.

  Ja by som možno ťa chcel doplniť, lebo však bolo tu toho veľa povedaného. Boli tu povedané veľmi, veľmi dobré, vecné argumenty v prospech. Taktiež sa môžem len pripojiť a oceniť spoluprácu aj s ministerstvom financií. A už aj to, čo tu vidíme a počujeme od poslancov z, naprieč celého politického spektra, vidíme, že tu je zhoda riešiť tento problém a riešiť ho dobre, poriadne, a vidíme, že to je problém.

  Ja by som možno chcel kratučko aj reagovať na to, dneska sme mali vlastne k tomuto aj tlačovú besedu a padali tam otázky aj od novinárov a som si uvedomil pritom, že ešte stále tu je podľa mňa časť ľudí, ktorí si hovoria, že to nie je až taký vážny problém, že či to - tam dokonca padla otázka od novinára, že 70 % ľudí to nepovažuje za problém a nepovažuje to, že to tak naozaj je, že by toľko ľudí mohlo mať s tým problém.

  A ja by som možno tak povedal, trošku sa vrátil do histórie, pretože v 90. rokoch začal prichádzať takýto, podnikanie formou hazardu a to bolo vtedy naozaj také, také obdobie Klondiku v zmysle, že tá regulácia tu ešte nebola, lebo štát na to postupne reagoval. Hazard mohol byť kdekoľvek, bolo úplne bežné, že hracie automaty boli v krčmách a ľudia sa s tým zoznamovali, u nás ľudia, obyvatelia nemali skúsenosť s hazardom a bolo to také nevinné, išli si zahrať, potom zrazu zistili, že môžu vyhrať. A tu môžme vidieť aj tú genézu vývoja toho hazardu za tých 27 rokov, keď hovoríme, že však to je, to je také neškodné. No, no možno vidieť, ako je to neškodné, keď ako to začínalo a kde dneska sme a vidíme, že to je čím ďalej, tým horšie, a preto aj vítam takúto, myslím si, že zmysluplnú reguláciu v tomto odvetví, pretože to má naozaj reálny dopad na životy ľudí. Začiatkom 90. rokov tých prípadov bolo menej, ale vidíme, že to pribúda a že ľudia zistili, alebo teda vždy sa nechávajú nachytať, a ten počet sa zvyšuje, na to, že tu nejde len o hru, že to nie sú nejaké hracie automaty na to, aby sme si zahrali, že tam proste je tá pasca, možno tak poviem ľudsky, tej chamtivosti, a to je to, čo chytí človeka potom do pasce a už ho to nepustí.

  A preto je veľmi dôležité a potrebné, aby sme aj my ostatní z hľadiska toho princípu solidarity zvonku mu prišli na pomoc, pretože tá hranica, kde už nemôžme, toto už je hranica, kde už nemôžme mávnuť rukou nad tým, že to nie je náš problém, lebo ten, je to náš problém a to vidíme reálne, že sa to dotýka tých sídlisk a podobne. A preto som aj rád, že sa tu proste znižuje aj, aj to kvórum na to, aby mohli samosprávy to regulovať.

  A ešte takú dôležitú vec, ktorú by som tu tiež chcel vypichnúť, a to je porovnanie, lebo tu tiež to padlo aj, aj na tej tlačovej besede, tam padlo porovnanie so závislosťou z alkoholu, že prečo teda regulujeme toto a podobne. Tu si musíme uvedomiť, a ja som človek, ktorý funguje už dlho v treťom sektore a mám skúsenosť aj práce s ľuďmi, so závislými ľuďmi, ktorí majú problém so závislosťou. A toto naozaj ľudia, ktorí nemajú s tým skúsenosť, to nevedia pochopiť. Myslia si, že to je nejaký problém a nech si on, nech sa on rozhodne a nech to prestane robiť. Ale toto už nie je vecou rozhodnutia. Tu už nestačí rozhodnutie človeka na to, že, že to nechám. Pretože závislosť je tým špecifická, že ten človek sám sa z toho nevie vymaniť, potrebuje aj externú pomoc a potrebuje, aby, proste pomoc na to, aby sa z toho dostal.

  Pri alkohole je závislosť veľmi zjavná. Človek, ktorý je závislý na alkohole, tak ten alkohol má tú, tú schopnosť, že toho človeka pacifikuje pomerne rýchlo, potom je to veľmi zjavné, je to viditeľné a je to aj limitujúce. Tá závislosť proste limituje človeka, a tým nehovorím, akože nechcem to nejako zľahčovať, ale pri závislosti z hazardu je táto závislosť skrytá. To znamená, že človek nemusí vôbec rozpoznať na človeku, že trpí tou závislosťou, a o to je to nebezpečnejšie a o to je dôležitejšie, práve takýto spôsob regulácie, aký tu aj moji kolegovia navrhujú aj formou pozmeňujúcich návrhov, pretože inak by sme mohli si myslieť, že ten problém tu neexistuje. A preto podľa mňa aj niektorí ľudia môžu mať dojem, že ten problém tu neexistuje, lebo je to skrytá závislosť a dotýka sa naozaj len tých ľudí, ktorí sú v blízkosti tých ľudí, ktorí trpia tou závislosťou a ktorí sú okrádaní o majetky, pretože títo ľudia im predávajú všetko, len aby mohli, mohli hrať. A práve táto závislosť je ešte horšia o to, že mentálne človeka viacej vťahuje a nabaľuje na seba ďalšie závislosti. To, že ten človek nie je schopný uniesť ten neúspech z prehry, pretože to je pointa hazardu, povedzme si na rovinu. Pri hazarde aj pri tom biznise nejde o to, aby ten človek si zahral, a vôbec už vonkoncom nejde o to, aby vyhral. Veď tie firmy to robia pre zisk, ony to majú ako podnikanie. Čiže ony tým, že sú podnikateľské subjekty, deklarujú, že z toho potrebujú mať zisk. To znamená, že ony to nerobia pre potešenie tých hráčov, aby ich potešili, aby tí hráči si prišli na svoje, aby mali proste zábavu, ale preto, aby na tom zarobili.

  A tu je veľmi dôležité rozdeliť dve skupiny hráčov. Sú hráči, a tým to treba dopriať, ktorí, ktorí neprepadajú závislosti z hry. Sú to väčšinou ľudia, ktorí sú bohatí a netrápi ich, že tie peniaze stratia, a dokonca neprichádzajú do kasína na to, aby vyhrali, pretože majú peňazí viac než dosť. Prichádzajú do kasína, väčšinou sú to ľudia, ktorí chodia do kasín, nechodia k hracím automatom, ale prichádzajú tam preto, aby si dobre zahrali. A dokonca majú niekedy až dobrý pocit z toho, že prehrali, ja neviem, 10-tisíc, 20-tisíc euro, pretože tie peniaze na to majú, proste majú, majú dostatok. Takže takýmto ľuďom to treba aj umožniť, lebo pre nich to je naozaj pre potešenie.

  Ale o tom, o čom my hovoríme, nebavíme sa o tejto skupine ľudí, my sa bavíme o skupine ľudí, ktorá to má vo vidine, v túžbe, že sa tým obohatí, že proste toto je ako keby spása pre nich, ako sa dostať k lepšiemu životu. A toto je celá mylná myšlienka. A týchto ľudí musíme vyviesť z toho omylu a povedať im: "Prepáč, toto neni kategória, ktorou sa ty dostaneš k tomu, čo chceš. Toto je zábavná hra, ak to nevieš uniesť, tak tu nič nehľadaj, pretože toto nie je miesto pre teba."

  A práve títo ľudia, keď sa vrátim späť k tomu, ktorí nevedia uniesť ten neúspech, tak sa im nabaľujú ďalšie závislosti. Tým, že nevedia mentálne uniesť ten neúspech, čo sa stane? Začnú sa utápať frustrovaní a tam ľahko sa nabalí už aj závislosť alkoholu, resp. závislosť na alkohole. Na to sa nabaľuje násilie, pretože potrebujú sa k tomu nejakým spôsobom dostať, už ukradli všetko svojim rodičom, už svojim starým rodičom, už svojim susedom pivnice vybrali a zrazu zistia, že potrebujú sa dostať k ďalšiemu, lebo tá závislosť ich stále ženie, pretože už nie sú sebe samým pánom, a preto to začína mať väčší a nabaľujúci dopad. Kdežto pri alkohole vidíme, ako končia osudy ľudí závislých na alkohole.

  Takže toto je omnoho väčšia a multiplikatívna, by som povedal, závislosť, závislosť z hazardu, a preto je veľmi dôležité, aby sa v žiadnom prípade nepodceňovala a robila sa dokonca omnoho väčšia prevencia, lebo vidíme, že v zdravotníctve existuje a pracuje sa s ľuďmi závislými na alkohole. A tí, ktorí s nimi pracujú, a ja viem, o čom hovorím, tak vám povedia, že samotné protialkoholické liečenia, že je tam vysoká miera recidívy. Vysoká miera recidívy. A v skutočnosti, až keď ľudia začnú pracovať formou psychoterapie a podobne, že je tam individuálny prístup, až v takomto, až toto je cesta k tomu, aby tí ľudia boli schopní sa z tej závislosti dostať.

  A tuto pri tej závislosti z hazardu tým, že sa to nabaľuje, že je to multiplikatívna závislosť, ktorá v sebe pohlcuje potom, nabaľuje na seba ďalšie závislosti, tak je o to dôležitejšie robiť tú prevenciu a o to dôležitejšie k tomu pristupovať s omnoho väčším zreteľom.

  Už len na záver by som chcel zhrnúť, je tu aj ten argument, ktorý tu padol a opäť tu vyjadruje to nepochopenie tej biedy ľudí, ktorí sa ocitnú závislí na hazarde. A to je, dneska sme videli, pred Národnou radou tu boli ľudia, ktorí protestovali, lebo môžu prísť o prácu. A ja chápem, že to nie je, a to v žiadnom prípade nechcem nijako zľahčovať, nikdy to nie je príjemná situácia, keď človek čelí tomu, že môže stratiť prácu. Ale ak chceme žiť v zdravej spoločnosti, tak princíp solidarity tu musí byť a solidarita má aj svoju mieru. A keď vidím, že sú tu ľudia, ktorí sú reálne postihnutí mojou prácou a sú postihnutí omnoho viac, ako ja budem postihnutý ako zdravý jedinec, lebo to sú ľudia, ktorí sú schopní, však tí, ktorí pracujú v tých prevádzkach, tak to sú schopní ľudia, ktorí sa budú vedieť uplatniť na pracovnom trhu. A dokonca aj pán minister potvrdí tie slová, že nezamestnanosť klesá, takže myslím si, že máme pre nich dobré správy o tom, že nebudú určite odkázaní na to, aby zrazu padli do hranice chudoby, keďže sú to zdraví a šikovní jedinci, väčšinou mladí ľudia, ktorí sa vedia uplatniť.

  Ale hovoríme tu o druhej skupine, ktorej my chceme pomôcť, a to je skupina, ktorá nemá že stratu práce. Ona keď sa stane závislou na hazarde, má stratu budúcnosti. A v niektorých prípadoch to končí, že má stratu života. Tí ľudia proste strácajú všetko. Oni strácajú nádej, strácajú vlastnú identitu, proste sú pohltení.

  Čiže keď dáme na misky váh stratu práce verzus stratu budúcnosti a stratu života, tak je to proste neporovnateľné. A tuto nám musí zasvietiť jasná kontrolka, že kde má ísť, kde má byť smerovaná pozornosť. A toto je podľa mňa veľmi dôležité, a preto oceňujem aj postoj vlády, pretože vyjadruje tým empatiu a záujem o problémy ľudí, ktorí tu v našej spoločnosti sú, nie je ich málo, vôbec ich nie je málo. A teraz, aj keby, a štatistiky, tiež som dneska počul taký argument pri tejto téme, že tie štatistiky sú, ťažko povedať, ako boli vytvorené a podobne, spochybňované zdroje, ale opäť, toto, keď sa na to takto chceme pozerať, tak sa na to pozeráme z ulity, ja som spokojný, ja som zdravý, mne je to všetko akože jedno, ja som v poriadku. Ale dobre vieme, že keď človek okúsi situáciu, tak zrazu sa mu optika úplne mení. A preto je dôležité načúvať ľuďom, ktorí s týmito ľuďmi pracujú, ktorí tomu rozumejú, ktorí sa medzi tými ľuďmi pohybujú a vidia tú biedu toho, biedu života ľudí a sú ochotní im pomáhať. A preto aj ďakujem všetkým aktivistom, ktorí sa podieľali na zbere podpisov, ktorí držia túto tému tak silno v povedomí obyvateľstva na Slovensku a ukazujú, že toto v žiadnom prípade nie je marginálny problém.

  Takže veľká vďaka vám, že to držíte, že apelujete a že aj tu do Národnej rady sa to dostalo, aby sa mohol tento problém riešiť a približovať sa k ľuďom a prinášať riešenia, aby tieto životné osudy mohli byť zvrátené od cesty bez budúcnosti na cestu k budúcnosti.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec. S faktickými poznámkami dvaja páni poslanci. Ukončujem možnosť prihlásenia sa s faktickými poznámkami.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Grausová.

 • Ďakujem. Chcela by som povedať, že v svojej lekárskej praxi, aj keď nie som psychiater, som sa naozaj stretla s mnohými prípadmi závislých ľudí na hraní, s veľkými nešťastiami v rodinách, katastrofálnymi situáciami a dokonca aj so samovraždou a smrťou ako následok tohto gamblingu.

  A ešte by som chcela povedať, že si myslím, že tí ľudia, ktorí sem prišli demonštrovať vraj za to, aby nestratili prácu, si myslím, že sem neprišli sami od seba.

  Ďakujem pekne.

 • No, ako naši kolegovia pán Heger a pán Sopko veľmi správne poukázali na nové, veľmi nebezpečné formy hazardu, ktoré sa začínajú stále viac a viac u nás objavovať, mám na mysli online hry a online stávkovanie, kedy prichádza ku problému, okrem problému závislosti aj k úniku na dani, pretože častokrát sú stávky uzatvárané prevádzkovateľom na internete zo zahraničia, kedy kontrola je stále zložitejšia. To znamená, že máme nielen problém so závislosťou občanov, ale ani štát nemá príjem na dani z tohto hazardu, takže toto vidím ako v budúcnosti veľký problém, pretože tie nové online spoločnosti veľmi systematicky pôsobia na hráčov a vedia naozaj tú závislosť v nich prebudiť vo veľkej miere. Ďakujem.

 • S reakciou pán poslanec Heger, nech sa páči.

 • Ďakujem za faktické poznámky aj za doplnenie. A tu by som ešte presne chcel doplniť alebo poukázať na to, že toto je len, toto sú len také prvé kroky a týmto ani zďaleka nevyriešime problém hazardu, ale, práve naopak, budú vznikať nové cestičky a je to len začiatok cesty k tomu, aby sme sa tomuto problému vážne venovali a nemysleli si, že teraz sa všetko vyrieši, ale práve naďalej zlepšovali to prostredie tak, aby ľudia netrpeli, alebo respektíve aby bolo čím ďalej, tým menej ľudí, ktorí budú trpieť závislosťou práve v tejto oblasti.

  Takže ďakujem veľmi pekne aj pánovi Gogovi za doplnenie a poukázanie na to, že ani zďaleka sme neskončili, práve naopak, len začíname a ešte nás čaká veľa práce v tomto.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán poslanec Viskupič nie je v sále, to znamená, prepadáva poradie.

  Nech sa páči, pán poslanec Budaj.

 • Dámy a páni, tento, tento zákon, táto novela, kde si hľadá cestu k sebe aj opozícia, aj minister financií, má celý rad originálnych čŕt. Teda jednou z tých čŕt je, že minister naozaj načúval argumentom, a aj keď teraz sa zaoberá dôležitým rozhovorom, viem, že ma jedným uchom tiež načúva. Pán minister si niektoré návrhy osvojil a ja sa k nim ešte dostanem.

  Ale v úvode chcem povedať niekoľko viet všeobecných na tému zmysluplnosti tejto regulácie. Lebo, viete, poslanci majú, majú kartičky, ktorými môžu hlasovať, a často ich to zvádza k myšlienke, že napravia svet neustále novými a novými zákonmi, novými a novými reguláciami, predpismi, a ja nie som práve ten, ktorý by veril na nekonečnú možnosť rozkazovania ľuďom cez zákony.

  Ideálne je, ak by sa štát nemusel starať napríklad do páleníc a neregulovať túto oblasť. Koniec koncov mohol by zdaniť aj predaj takto podomácky vyrobeného alkoholu, a predsa si to nemôžme dovoliť. Ideálne by bolo, ak by mali ľudia silné samoregulačné návyky, nazvime to takto, vedeli by odhadnúť spotrebiteľský tovar vždy a presne, ktorý sa im núka, ale to by sa, pravda, iste nemohla stať smrtiaca epidémia alkoholom, ktorej sme pred niekoľkými rokmi boli svedkami v susednom Česku. Je teda asi rozumné, že v tejto oblasti podnikania existuje regulácia. Sú proste ľudia, ktorí sa toho alkoholu napijú, aj keď majú temné a správne podozrenie, že im to neprospeje, ba že ten alkohol je možno aj smrtiaci.

  Mnohé, alkohol je stará návyková droga, legalizovaná, štát na nej zarába, zarába na nej podnikanie. Vieme ju udržiavať, verím, na Slovensku dneska v rozumnej pozícii. Ale doba po novembri ´89 nás zaskočila mnohými novinkami. Napríklad tieto herne s lesklými úžasnými strojmi, dovezenými často po vyhodení zo Západu ako secondhand, očarúvali mladých, ale aj nielen mladých, zrazu ponúkali úplne nový druh zážitku, ktorý za bývalého režimu bol doslova trestným činom. Zrazu bolo možné prekročiť túto, túto bariéru, toto tabu. Za bývalého režimu, viem, že niektoré spolky, Košice tým boli povestné, hrávali o peniaze, také malé peniaze, šachy, hrávali potajme karty a zrazu to všetko, to všetko bolo v krásnych priestoroch, nablýskaných sálach alebo niekedy, niekedy v bývalých kočikárňach, podľa toho, kde ste sa išli pozrieť.

  Najnovšie je pravdou aj to, že nás zaskakujú aj nové technológie. Tie stroje boli vtedy pre nás novou, novou, novým obrazom, novou skúsenosťou, ale nové, moderné elektronické technológie, ktoré sa šíria sieťami a slúžia tiež na pestovanie hazardu alebo na užívanie si hazardu, tie sú už oproti nim oveľa účinnejšie, sú oveľa príťažlivejšie a dokážu naozaj sa chovať ako akýsi implantát na mozog, ktorý spôsobuje istému druhu ľudí rozkoš, radosť, príjemnosť.

  Pravdou je, že imperatív zisku stojí proste pri niektorých druhoch podnikania, prirodzený imperatív zisku, ľudia podnikajú, aby uživili a zarobili a získali prospech, majetok, a je to, je to pohon, energia spoločnosti, najmä jej hospodárstva. Ale stáva sa, že niektoré druhy podnikania sú v rozpore s imperatívom verejného záujmu. Tak je to pri tej regul..., pri tých reguláciách alkoholu, ale povedzme aj reguláciách liekov.

  Iste, mohli by sme rozprávať o mnohých veciach, ktoré môžu byť teoreticky návykové, a naozaj poslanci by nemali podliehať pokušeniu, že všetko zregulujú. V tomto prípade ale ako človek, ktorý nie je, nie je stúpencom nadmerných regulácií, dávam za pravdu aj úsiliu vlády, aj úsiliu mojich kolegov poslancov, že v tomto prípade ide o podnikanie, ktoré, ako už preukázalo štvrťstoročie jeho účinkovania na Slovensku, ktoré je spôsobilé priniesť ľuďom nielen zábavu, ale aj utrpenie, tragédie rodín, konkurzy a úpadky, finančné úpadky ľudí, ktoré na Slovensku najmä v podobe exekúcií máme v neuveriteľnom množstve.

  Dá sa povedať, že aj v iných, aj v iných druhoch podnikania, ktoré nesú so sebou riziko návykovosti a sociálneho rozpadu, sa jednotlivé krajiny Európskej únie, ale môžme povedať aj krajiny sveta, chovajú veľmi špecificky, doslova šijú ten kabát na mieru toho času a tej komunity, pre ktorú sú určené. Fíni a mnohí Škandinávci majú izolovaný predaj alkoholu od potravín a domnievajú sa, veria, že touto reguláciou prinesú prospech pre tých, ktorí pre alkohol upadajú a nezvládajú túto návykovú látku.

  U nás predpisy, ktoré máme, očividne budili nespokojnosť, tak ako medzi poslancami, tak aj vo vláde, a preto tu máme návrhy na zmenu.

  Všetci chválime pána ministra, že k nim pristupuje veľmi zodpovedne. Oceňujem napríklad, že samospráva bude môcť rozhodovať selektívne, to je veľmi rozumné pravidlo, lebo to bola jedna z poistiek chrániacich tento priemysel, že samospráva buď zamietne v celej obci tento druh zábavy, alebo ho povolí. Bol to úplne nezmyselný, samozrejme, požiadavok zakotvený v zákone, vyslovene ako poistka najmä pre také mestá ako Bratislava, nech sa páči, rozmyslite si, či Kempinski neodíde, či nezruší, či sa nezruší medzinárodná licencia Sheratonu alebo iných hotelov, ktoré môžu mať v tých licenciách aj požiadavku, aby tam bola možná v hoteli takáto zábava. A dalo sa čakať, že mnohé, mnohé mestské zastupiteľstvá pod takýmto tlakom, že majú zakázať všetko alebo nič, jednoducho nebudú schopné, nebudú schopné zakázať všetko, a tak vlastne ostane všetko povolené. Toto oceňujem.

  Ale teraz príde to ale. Jedna vec je už spomínaná ochranná zóna. Nedramatizoval by som to, ale je to odbúravanie jednej oblasti. Najvážnejšie ale vidím 20-percentnú hranicu. Tá hranica, pán minister, je privysoká, nejde mi teraz o odovzdanú petíciu a ten škandál, ktorý sa tam stal, na ktorý obaja máme, a myslím, že aj mnohí poslanci, veľmi zlý názor, to je incident, ktorý by si zaslúžil poriadne vyšetrenie a pichnutie dotyčného zlodeja do kriminálu, dajme ho predsa len ale bokom. Ak by sa v budúcnosti akákoľvek petícia v akomkoľvek inom meste robila, 20 % je teda poriadna hranica. Ja viem, ako sa tá petícia zbierala, bolo to veľmi útrpné, išlo to veľmi pomaly a po tom, ako sa teraz stratili osobné údaje, tak viem si predstaviť, že to pôjde ešte ťažšie. 20 %, som presvedčený, zoberte si v Bratislave, znamenalo by to, ak má Bratislava povedzme 420-tisíc obyvateľov, tak aj 20 % je ešte veľmi vysoké číslo.

  Ďalším špecifikom je, že zákon dal lehotu pred nejakým časom, zákon o petíciách, do ktorej petícia musí byť vybavená. Tá lehota je 30 dní a ten adresát petície môže petíciu vrátiť na doplnenie, tí majú ďalších 30 dní a v prípade, ak ide o zložitú vec, zložitejšiu vec, tak môže to byť až dvojnásobok. Čiže prvých 30 dní a potom povedzme 60 dní. No to je, ako vidíme na bratislavskom príklade, pri tomto systéme vlastne nezvládnuteľné. Pán primátor zďaleka nemá zrátané všetky podpisy, aj keď ako poslancovi a predsedovi najväčšieho klubu mi odmieta povedať, koľko ich má zrátané, ale to už patrí k jeho špecifikám.

  V zásade, ak má porovnávať osobné údaje, a vraj sa to naozaj detailne porovnáva a vyškrtávajú sa aj nejasne znejúce mená, viete, aj ja keby som sa niekde na ulici podpisoval, tak môže sa stať, že keď to bude po mne, alebo teda keď tú petíciu bude kontrolovať niekto, tak nebude si istý, či je tam Budaj s J alebo s Y a jednoducho to meno vyškrtne, lebo som sa podpísal postojačky, v náhlení, nemyslím, podpísal, ale napísal napríklad meno. Takisto ide o adresy, o číslicu, či je to jednotka, či je to štvorka, ak sa takto, ak by sa takto postupovalo pri iných petíciách, však viete, že je potrebná petícia napríklad na založenie strany. Odovzdáva sa taká petícia. Sú viaceré petície, ktoré sa odovzdávajú, a pri žiadnej neplatí takáto požiadavka, aby sa overovala do najmenšieho detailu. Platí skôr požiadavka, že keď má niekto výhradu, vyriekne ju a príde viac-menej k námatkovej kontrole a overuje sa, či je tam podozrenie z nejakého klamania. Potom ak sa pri tej námatkovej kontrole také klamanie preukáže, tak už potom môže prísť k takémuto podrobnému preskúmaniu petície. Ale vyžadovať to vopred, ako to súčasný zákon vyžaduje, znamená, že de facto žiadna petícia vo veľkom meste nebude v legálnej lehote zrátaná. Tým pádom bude vlastne zmarená. Pretože ak by aj primátor toho či onoho mesta, hovorím o primátoroch zato, že naozaj to ten problém sa vynára najmä pri väčších sídlach, ak by aj primátor toho či onoho mesta potom na základe petície nakoniec by ju dorátal, povedzme o pol roka, ale na základe takéhoto meškania by schválili všeobecne záväzné nariadenie, tak hráčska loby by ho poľahky na súde rozbila a poukázala by na to, že prišlo k schváleniu na základe už neplatnej petície, ktorá expirovala, ktorej premeškal čas.

  Chcem poukázať na tento problém, pretože aj pri znížení 20 % to nevidím tam v tom zákone, možno ma pán minister opraví, ale nevidím tam ochranu pred týmto problémom. Naďalej zostáva v petičnom zákone termín 30 dní a oprava na 30 dní, výnimočne na 60 dní. Dohromady je to príliš krátka doba na to, aby sa veľká petícia, povedzme 80-tisícová, ktorá by po znížení kvóra takáto zhruba v Bratislave bola potrebná, aby sa takýmto, tým spôsobom, aký som tu opísal, overila.

  Ja skončím svoj príhovor aj preto, že je za jednu minútu devätnásť a budú ešte iní rečníci pokračovať zajtra, chcel som skončiť jednoduchým sloganom, pán minister, vráťme toto právo samospráve. Samospráva vie, že zákazom hier príde o nejaké príjmy, vie to veľmi dobre aj bratislavská samospráva, aj košická, každá. Vie aj presne o aké. Na druhej strane môže stáť vôľa občanov, na druhej strane môžu stáť, nazvime to, sociálne náklady, ktoré idú s povolením hazardu a každá samospráva nech sa s týmto popasuje, ako vie, tak ako sa pasuje s inými licenciami, či sú to, alebo súhlasmi, či je to výstavba, urbanizmus alebo regulácia dopravy v meste.

  Vráťme toto právo samospráve, vráťme to do rúk tých, ktorí žijú v tých sídlach, v ktorých sa herne vytvárajú. To znamená nulová potreba petície, všetko ostatné by bolo postačujúce, len tá petícia, či pôjdete na 10, na 15 %, na 20 %, stále pôsobí ako neprimeraná brzda, nevraviac o tom, že ešte očakávať, že by sa to malo spájať s požiadavkou, že tam má prísť, že najprv tam treba preukázať nejaké nevhodné chovanie, tomu som dobre nerozumel, že...

 • Reakcia ministra.

 • To vynímate. Tomu blahoželám, lebo to naozaj, toto je druh podnikania, ktorý môže ľuďom ubližovať, ale nerobí im to na ulici, ale robí to práve tak, že je to skryté iným očiam.

  Ďakujem ešte raz a apelujem, pán minister, je to vo vašej moci, môžte zo zákona vyňať túto brzdu alebo tento regulatív, že sa požaduje, aby občania predložili podpisy, či už 20 %, 15 % alebo 30 %. Všetky tie hranice sú problematické a pôsobia tak, že nedávajú to právo samospráve, komplikuje im ho.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. S faktickými poznámkami nikto, ukončujem možnosť sa prihlásiť.

  Prerušujem rokovanie tejto schôdze, zajtra o deviatej bude pokračovať pán poslanec Viskupič, nech sa páči.

  Prajem pekný večer.

 • Prerušenie rokovania o 19.02 hodine.