• Pekný deň. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram šiesty rokovací deň 10. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Na dnešnom rokovacom dni o ospravedlnenie požiadali páni poslanci Adamčík, Krajčí, Mazurek, pani poslankyňa Nehézová, pán poslanec Raši a pán poslanec Uhrík.

  Podľa schváleného programu pristúpime k druhému čítaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona má parlamentnú tlač 192. Spoločná správa výborov má tlač 192a.

  Prosím ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa, aby vládny návrh zákona odôvodnil. Nech sa páči, pán minister.

 • Ďakujem pekne za slovo. Dobré ráno prajem.

  Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, na rokovanie Národnej rady predkladám vládny návrh zákona, ktorého účelom, účelom predloženého tohto návrhu je zabezpečiť úplnú transpozíciu delegovanej smernice Komisie Európskej únie 2015/863 z 31. marca 2015, ktorou sa mení príloha 2 k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65, pokiaľ ide o zoznam obmedzovaných látok.

  Návrh zabezpečuje úplnú transpozíciu delegovanej európskej smernice z marca minulého roka, ktorá mení zoznam nebezpečných látok, konkrétne ho rozšíri o štyri. Ich používanie v elektrických a elektronických zariadeniach môže mať počas postupov nakladania s elektroodpadom negatívny vplyv na ľudské zdravie, životné prostredie aj na recykláciu.

  Návrh zákona ďalej obsahuje prechodné ustanovenia stanovené v súlade s predmetnou smernicou. Tie sa vzťahujú najmä na zdravotnícke pomôcky, monitorovacie, kontrolné prístroje.

  Vládny návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, s Ústavou Slovenskej republiky, s ostatnými zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami.

  Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, verím, že navrhovaný vládny návrh zákona podporíte.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  Dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie poslancovi Dušanovi Muňkovi, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru. Nech sa páči.

 • Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 195 z 12. septembra 2016 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 192), na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ďalej Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti , Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona, § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanovisko: Ústavnoprávny výbor Národnej rady svojím uznesením č. 77 zo 4. októbra 2016 s vládnym návrhom zákona súhlasil, odporučil ho Národnej rade schváliť. Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti s vládnym návrhom súhlasil, takisto ho odporučil schváliť. Výbor Národnej rady pre životné prostredie uznesením č. 29 zo 4. októbra 2016 takisto s vládnym návrhom súhlasil a odporúča ho schváliť s pripomienkou.

  Gestorský výbor odporúča hlasovať o bode spoločnej správy nasledovne: o bode spoločnej správy hlasovať s návrhom gestorského výboru uvedený bod schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, schváliť s pripomienkou.

  Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 192), vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Citovaným uznesením výbor poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2 a § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pán podpredseda, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem.

  Otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto do rozpravy prihlásiť ústne. Jeden pán poslanec. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

  Nech sa páči, pán poslanec Fecko.

 • Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, pán navrhovateľ, pán minister, pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, vážení hostia, iba krátko, iba jednu vetu, možnože dve vety.

  Nestáva sa to - aspoň doteraz v mojej praxi - veľmi často, aby sa okamžite zareagovalo na pripomienky nášho odboru legislatívy Národnej rady, ktorú vypracúvavajú ku každému zákonu, a to je v tej časti B, kde hovoria aj k tomu nejaké v podstate veci, a som veľmi rád, že v tomto prípade pri tomto zákone sa okamžite reagovalo a toto vás bude pozmeňujúcim návrhom, to, čo náš odbor legislatívy pripomienkoval k vecnosti daného zákona, sa prijalo na výbore a tým pádom myslím, že tak by to malo byť aj v budúcnosti. Nie iba tie časti C, kde sú legislatívnotechnické úpravy, ale pokiaľ ide o dobrú vec a podstatu veci, tak chcem veriť, že to bude tak aj nabudúce.

  Takže doplnilo sa tam, že tieto nebezpečné výrobky sa vzťahujú aj na hračky, aj na výrobky určené na starostlivosť o dieťa. Tak myslím si, že je to taká podstatná zmena, ktorú náš odbor akože postihol a ju tam zapracoval.

  Takže ďakujem pekne, pán minister, že takýmto spôsobom aj naši členovia výboru zareagovali, a dúfam, že aj do budúcna budeme sa zaoberať takýmito výhradami v časti B a prijmeme ich okamžite, pokiaľ budú spôsobilé na zlepšenie zákona.

  Ďakujem pekne. A končím tak ako stále, žime tak, aby bolo aj chleba, aj neba. Ďakujem pekne.

 • 7. Ďakujem.

  S faktickými poznámkami nikto, ukončujem možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami. Vyhlasujem zároveň rozpravu za skončenú.

  Chce k rozprave zaujať stanovisko navrhovateľ? Nie je tomu tak. Nie je tomu, ani spoločný spravodajca. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Nasleduje druhé čítanie o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.

  Vládny návrh zákona je pod tlačou 193. Spoločná správa výborov má tlač 193a.

  Odovzdávam znovu slovo pánovi ministrovi životného prostredia, aby návrh zákona uviedol. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, na rokovanie Národnej rady predkladám vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

  Návrh odstraňuje nedostatočnú transpozíciu európskej smernice o odpade. V zákone sú doplnené osobitné kritériá, ktoré sa musia splniť v záujme dosiahnutia stavu konca odpadu. Zároveň sú v ňom doplnené ustanovenia týkajúce sa udeľovania súhlasov, hlavne čo sa týka zneškodňovania a zhodnocovania odpadov či nakladania s nebezpečnými odpadmi. Predkladaný návrh rovnako súvisí s potrebou plnenia všeobecnej ex ante kondiciniality v oblasti odpadového hospodárstva. V súlade s čl. 19 nariadenia Európskej únie 1303/2013 sú členské štáty povinné splniť tieto všeobecné podmienky najneskôr do 30. decembra tohto roka, inak im hrozí pozastavenie platieb na dotknuté operačné programy.

  Vládny návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, Ústavou Slovenskej republiky, s ostatnými zákonmi, ako aj medzinárodnými zmluvami.

  Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, verím, že predložený návrh zákona podporíte.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  Dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie poslancovi Mikulášovi Krajkovičovi, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru. Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 196 z 12. septembra 2016 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z., na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona, § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

  Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 78 zo 4. októbra 2016 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkou. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 30 zo 4. októbra 2016 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkou.

  Gestorský výbor odporúča hlasovať o bode spoločnej správy nasledovne: o bode spoločnej správy hlasovať s návrhom gestorského výboru uvedený bod schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z., schváliť s pripomienkou.

  Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní, bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 39 z 11. októbra 2016.

  V citovanom uznesení výboru poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pán podpredseda, otvorte rozpravu.

 • Otváram rozpravu. Do rozpravy som dostal tri písomné prihlášky: za klub SaS pani poslankyňa Kiššová a potom pani poslankyňa Zemanová a pán poslanec Antal.

  Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, prihlásila som sa do rozpravy k tomuto bodu programu napriek tomu, že nebudem hovoriť o zmenách, ktoré vláda v súvislosti s týmto zákonom do parlamentu prináša. Chcem len využiť možnosť, že máme otvorený zákon o odpadoch, a chcem hovoriť o probléme, ktorý považujem za mimoriadne závažný a ďaleko dôležitejší ako ten, ktorý je tu predložený. To sú zmeny, ktoré sú účinné od 1. 7. tohto roku, súvisiace s obalmi a neobalenými výrobkami. K 1. 7. tohto roku totiž nadobudli účinnosť ustanovenia, ktoré definujú, kto je výrobca obalu. Výrobcom obalu je podľa týchto ustanovení každý, kto zo zahraničia dováža nejaký výrobok a ten je zabalený v nejakom obale, alebo je ním každý, kto svoj výrobok alebo nejaký tovar do akéhokoľvek obalu zabalí a tento posúva v tom obchodnom procese ďalej.

  Zároveň definuje, kto je výrobcom neobalového výrobku. Výrobcom neobalového výrobku je zase každý, kto si napríklad vytlačí vizitky, kto napríklad vytlačí nejaký reklamný plagát, leták, je ním akákoľvek účtovníčka, živnostníčka, ktorá si napríklad pre účely svojho podnikania kúpi tlačiareň a počítač a tie vybalí z nejakej krabice, už vygenerovala nejaký odpad v podobe obalu. To znamená, že, že takouto definíciou sa do tejto skupiny zahrnulo vyše 560-tisíc subjektov, ktorým zákon definuje nie malé povinnosti. Sú to teda všetky firmy malé, veľké, stredné, jednoosobové a sú to dokonca aj živnostníci. Títo majú, samozrejme, v súvislosti s týmto isté povinnosti, a to je registrovať sa na ministerstve životného prostredia, je to povinnosť mať uzavretú zmluvu s odpadovou spoločnosťou, to sú tzv. OZV-čky, čiže organizácie zodpovednosti výrobcov, a majú povinnosť posielať mesačne relatívne komplikované hlásenia, a to bez ohľadu na množstvo, ktoré produkujú. To znamená, aj keď je to že kilo ročne, aj napriek tomu majú povinnosť mesačne takéto komplikované hlásenia posielať.

  Inými slovami, ak to zhrniem, to bolo veľmi zovšeobecnené, tak od 1. 7. sa tu spustila jedna obrovská byrokratická mašinéria, ktorá je spojená aj s finančnými nákladmi, s finančnou záťažou podnikateľov, a nielen podnikateľov, pretože tieto povinnosti nemajú len podnikatelia, ale majú ich aj neziskové organizácie, štátne inštitúcie a podobne. A ja naozaj nevidím v blízkej histórii nejakú, nejaký podobný, podobnú byrokratickú mašinériu, možno ešte pracovná zdravotná služba bola svojím charakterom podobný nezmysel a podobná byrokratická aj finančná záťaž, ale toto naozaj, naozaj je ako unikát.

  Som presvedčená, že od účinnosti týchto ustanovení sa tu dosiahol nevykonateľný stav, dosiahol sa stav právnej neistoty, dosiahlo sa predraženie všetkých tovarov a služieb, ktoré sú v niečom zabalené. A dokonca som presvedčená, že samotné plnenie tohto zákona generuje nemalý odpad. Už len v súvislosti s plnením si týchto povinností sa tu začalo generovať veľké množstvo odpadu, a to už nehovorím o tom, že za neplnenie týchto povinností sú stanovené veľké pokuty.

  Ak som hovorila o nevykonateľnom stave, chcem to trošku vysvetliť. Ak vyše 560-tisíc spoločností má takúto povinnosť, povinnosť registračnú, povinnosť uzavrieť zmluvu, a tých spoločností, tých OZV-čiek je podľa mojich informácií 11, tak ak by týchto 560-tisíc zmlúv bolo potrebné každú z nich len hodinu sprocesovať, a to veľmi dobre vieme, že keď nejaká spoločnosť uzatvára zmluvu s inou spoločnosťou, tak to trvá minimálne hodinu, ale ak by pri konzervatívnom odhade to trvalo hodinu, tak v týchto 11 firmách, ak by sa v každej z nich len traja ľudia venovali len uzatváraniu zmlúv a robili by to osem hodín denne a robili by to 260 pracovných dní v roku, tak každému z nich by to trvalo 8 rokov. A toto jednoducho nie je vykonateľné. Dnes za pár mesiacov prechodného obdobia, ktoré ministerstvo na túto povinnosť dáva, jednoducho nie je vykonateľné.

  Ak som hovorila o stave právnej neistoty, hovorila som o tom, že pre mnohých je táto definícia nejasná. Mnoho týchto podnikateľov si vôbec nevie predstaviť, že oni sú výrobcovia nejakého obalu, pretože oni naozaj reálne nie sú. Navyše nebola k tomuto spustená žiadna informačná kampaň napriek tomu, že to postihlo tak strašne veľké množstvo ľudí, tak strašne veľké množstvo foriem, žiadna informačná kampaň, mnohí ani netušia, že takú povinnosť majú. Ďalej nezrozumiteľné usmernenia zo strany ministerstva, toto všetko jednoducho vytvára akýsi, akýsi právny stav neistoty a to naozaj nie je dobré.

  Ak som hovorila o tom, že to spôsobí predraženie tovarov, tak zrejme sa zhodneme na tom, že náklady spojené s týmito povinnosťami sa premietnu do výrobkov, premietnu sa do cien výrobkov. A kým v minulosti túto povinnosť malo niekoľko jednotiek spoločnosti, ak dnes ju má 560-tisíc spoločností, tak už len táto administratíva, už len s týmto spojené transakcie, či už bankové, alebo, alebo akékoľvek iné potrebné, jednoducho predražia celý ten proces a to sa celé premietne do cien výrobkov. A toto nie je treba vôbec marginalizovať.

  Ak som hovorila o tom, že samotná povinnosť zákona generuje veľký odpad, tak som tým myslela, že už len 560-tisíc zmlúv, ktoré treba vytlačiť v dvoch origináloch, je 560-tisíc krát možno 2-3 strany vytlačeného papiera. Ak som hovorila o tom, že tieto spoločnosti majú povinnosť sa registrovať, tá registračná povinnosť je v papierovej forme, ak sa nemýlim, ak sa mýlim, pán minister, opravte ma, podľa mojich informácií je to, je to tá povinnosť papierová, to je len zase 560-tisíc papierov. A toto, samozrejme, generuje veľký odpad.

  Ak som hovorila o tých obrovských pokutách, tak len pre ilustráciu, ak sa spoločnosť nezaregistruje na ministerstve, tak pokuty začínajú pri sume 1 200 eur a končia pri 120-tisíc, toto nie je maličkosť pre malého živnostníka, ktorý aj keby dostal povedzme tú minimálnu sumu, nie je to maličkosť pre malého živnostníka, ak za nezaregistrovanie sa dostane takúto pokutu.

  Toto všetko považuje za obrovský problém a z tohto dôvodu som aj zvolala zasadnutie hospodárskeho výboru, ktoré sa malo uskutočniť včera, a pozvala som naňho, na toto zasadnutie, pána ministra, pretože som chcela, aby nás informoval o tom, aká je aktuálna situácia, o tom, koľko je k dnešnému dňu - ten zákon platí štvrť roka, teda účinnosť týchto ustanovení platí štvrť roka -, koľko je na ministerstve evidovaných registrácií, či a resp. aká je spätná väzba od tých OZV-čiek, aké problémy evidujú, ako sa s nimi plánujú popasovať, či v tomto smere plánujú nejaké, nejaké zmeny legislatívne, či sa uplatňujú kontroly, či sa vykonávajú kontroly, aká tam je úspešnosť. Jednoducho, aby nás informoval o tom, aký stav v tomto je a čo sa s ním plánuje robiť.

  Jednoducho si myslím, že hospodársky výbor má mať takúto informáciu, pretože toto sú naozaj nie malé dopady na podnikateľské prostredie, a chcela som, aby sme sa o tom teda v kľude pobavili a aby sme možno našli spoločné riešenie, ako s tou situáciou ďalej pohnúť. Bohužiaľ, sa toto stretnutie nepodarilo, zasadnutie výboru, pretože pán minister nás na poslednú chvíľu informoval, že na toto zasadnutie nepríde. A ja preto využívam tento priestor, aby som poukázala na to, že, pán minister, tá situácia je naozaj vážna, tam vonku je 560-tisíc spoločností, z ktorých, ja vám garantujem, 90 % ani netuší, že podľa takéhoto zákona má nejakú povinnosť. To znamená, 90, možno 95 % spoločností je dneska v stave, že nedodržiava zákon a ani o tom netuší. Netušia, že majú povinnosť sa niekde registrovať, netušia, že majú povinnosť mať nejakú zmluvu so spoločnosťou, s odpadovou spoločnosťou, netušia, že majú povinnosti poslať nejaké mesačné výkazy, a netušia, aké pokuty im hrozia.

  Ja chcem veriť, že možno už aj vzhľadom na našu diskusiu spred piatich minút už aj vy chápete, čo tento zákon prináša, a chcem byť optimista, chcem veriť, že v krátkej dobe príde novela tohto zákona, a mám teda veľmi čerstvú informáciu, že sa takéto niečo plánuje a že príde novela sem nielen taká, akou je táto, a teda s drobnosťami, ale taká, ktorá naozaj bude riešiť problematický stav a ktorá pomôže podnikateľom, ktorí dnes naozaj sú týmto doslova, doslova pribití.

  No kým tu táto novela nie je a dnes na stole nie je, nie je fér nechať tento stav len tak, pretože dnes je stav, že okolo 550-tisíc spoločností nedodržiava zákon. Podľa mojej informácie neoverenej máme registrovaných okolo 12-tisíc týchto spoločností a zvyšné nie sú. To znamená, približne 550-tisíc spoločností dnes nedodržiava zákon. A toto, dúfam, nie je želaný stav, hoci sú tu isté šumy, že nebudú udeľované pokuty. No ale vy, pán minister, nemáte kompetenciu rozhodnúť o tom, že pokuty neplatia. Pokuty boli riadne schválené týmto parlamentom, a preto sú platné. Nech je to akokoľvek nelogické, nespravodlivé, nekorektné, tak jednoducho je to platné. To je totižto parlamentná demokracia. A ak toto demokraticky zvolené plénum čokoľvek schváli, tak nemá nikto kompetenciu povedať o tom, že to neplatí. Jediný, kto môže povedať o tom, že to neplatí, je opäť toto plénum, a to formou, že nejaký ten zákon zmení.

  A preto si dovolím povedať, že vy, pán minister, máte, máte tú kompetenciu priniesť sem návrh zákona, napríklad aby pokuty neplatili, aby sa znížili, aby sa zredukovali, ale nemáte kompetenciu povedať, že nebudú platiť, a preto som aj zvolala ten mimoriadny hospodársky výbor, pretože na ňom som vás chcela práve o toto poprosiť, aby ste sem s takouto novelou prišli. Keďže ste mi tú možnosť nedali, využívam to, že je zákon otvorený a prinášame aj s kolegyňou pani poslankyňou Annou Zemanovou dva pozmeňujúce návrhy, z ktorých jeden rieši to, aby sa dočasne neuplatňovali tie kritické ustanovenia tohto zákona, konkrétne § 58 vo vzťahu k tým subjektom, ktorým tieto povinnosti pribudli od 1. 7. 2016. Ak by tento pozmeňujúci návrh neprešiel, druhým je dočasné zrušenie pokút za neplnenie týchto povinností. O tom bude informovať bližšie pani poslankyňa Zemanová.

  A chcem len povedať jednu poznámočku, nepovažujeme toto za dobré, vyšpičkované, priezračné, krištáľovo čisté riešenie, považujeme to za akýsi bypass tohto stavu, ktorý tu dnes máme, a nie je zatiaľ dôvodný optimizmus na to, že by ten stav bol v blízkej dobe zmenený.

  A teraz mi dovoľte, prosím, prečítať pozmeňujúci návrh, o ktorom som hovorila.

  Takže pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Jany Kiššovej a Anny Zemanovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. (tlač 193).

  Článok I sa dopĺňa novelizačným bodom 4, ktorý znie: 4. za § 135a sa vkladá § 135b, ktorý vrátane nadpisu znie:

  "§ 135b

  Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2017

  Ustanovenia § 51 (pozn. red.: správne "58") ods. 1, 2 a 4 sa v období od 1. januára 2017 do 31. decembra 2018 neuplatňujú vo vzťahu k tým právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, ktorí povinnosti uvedené v § 58 ods. 1, 2 a 4 nemali pred 1. júlom 2016. Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2017, čo sa premietne do ustanovení o účinnosti."

  Odôvodnenie som v krátkosti vysvetlila, to uvedené v pozmeňujúcom návrhu znie: Predloženým pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa navrhuje dočasné neuplatňovanie § 58 ods. 1, 2 a 4 zákona č. 79/2015 Z. z. Dôvodom navrhnutej zmeny je viacero aplikačných problémov, na ktoré sa pri tvorbe zákona zjavne opomenulo a na odstránenie týchto bude potrebné komplexnejšie legislatívne prenastavenie viacerých parametrov zákona. V dôsledku toho sa v medziobdobí, ktoré sa odhaduje do konca kalendárneho roka 2018, navrhuje dočasné neuplatňovanie nižšie uvedených ustanovení zákona vo vzťahu k tým subjektom, ktorým tieto povinnosti pribudli od 1. júla 2016.

  Takže toľko jeden z týchto pozmeňujúcich návrhov.

  Dovoľte mi ešte jednu krátku poznámočku. Pár minút pred mojím vystúpením som dostala avizované, že sa teda pripravuje, a pokiaľ sa stihne, tak aj bude predložený pozmeňujúci návrh, ktorý by mal rušiť celý § 58. Ak tomu tak bude a ak bude takýto pozmeňujúci návrh predložený, tak ho určite veľmi rada podporím.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem. S faktickými poznámkami štyria páni poslanci. Ukončujem možnosť prihlásenia sa.

  Nech sa páči, pán poslanec Mihál.

 • Ďakujem za slovo. Chcem podporiť aj takto verbálne faktickou poznámkou tento pozmeňujúci návrh alebo nejaký iný v podobnom duchu, ak by prišiel, pretože to, aké povinnosti majú mať, teda majú subjekty, ktoré balia svoj tovar do nejakých sáčkov, obalov alebo ho zabalený kupujú zo zahraničia a ďalej predávajú, to je jednoducho nevykonateľné. A prax, máme za sebou júl, august, september, polovica októbra, triapolmesačná prax aj nasvedčuje tomu, že podnikatelia ani netušia, že majú takúto povinnosť, nie že by si ju plnili.

  Čiže, pán minister, ak chcete urobiť službičku ministrovi financií a vylepšiť štátny rozpočet, stačí vyslať vašich inšpektorov do ulíc a prakticky v každej prevádzke, povedzme rýchleho občerstvenia, v ktorej sa zastavia a budú si pýtať informácie o tom, či sú registrovaní v príslušnom zmysle podľa zákona o obaloch, tak zistia, že registrovaní nie sú a pokutička 1 200 eur je v kapse. Čiže produktivita práce takýchto inšpektorov bude veľmi vysoká, a pokiaľ máte nedostatok zamestnancov, je tam nejaký podiel na tržbách, tak sa hlásim za inšpektora, pretože je to veľmi ľahký spôsob zárobku.

  No jednoducho, s prepáčením, je to pekný prúser, to, čo sa stalo, takto sa veci jednoducho robiť nemôžu. A keby som vymenoval a doplnil kolegyňu, že čo všetko takto podnikatelia dostali zľava, sprava za posledné roky, tak okrem pracovnej zdravotnej služby je tu napríklad podobný nezmysel na povinnosť pri zákone na ochranu osobných údajov, ďalej tu máme elektronické schránky, ktoré sú tiež najnovším hitom, už starším, niekoľkoročným evergreenom je prihlasovanie zamestnanca do Sociálnej poisťovne. Skrátka, je toho veľa a valí sa to na podnikateľov z každej strany...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem pekne. Pani kolegyňa Kiššová, ja tento návrh podporím, ale úprimne musím povedať, že, alebo resp. len pripomenúť na osvieženie, že tento zákon je podaný na Ústavný súd a Ústavný súd ho prijal na ďalšie konanie. Aj to svedčí o tom, že asi nie je všetko v poriadku s týmto návrhom zákona.

  Ja sám pri jeho prijímaní som dlhé mesiace upozorňoval na to, že bude to mať negatívny dopad nielen na podnikateľov, ale na samotných občanov. Je faktom, že aj ja dostávam informácie, že tí, ktorí sa aj prihlásili, že splnili tú zákonnú povinnosť, tak výsledok pre nich znamená 9- až 10-násobné navýšenie nákladov, čo v mnohých prípadoch už je moment, ktorý likviduje podnikanie.

 • Ďakujem pekne za slovo. Ja len veľmi kratučko. Janka, pani poslankyňa, si chybne prečítala pri čítaní pozmeňujúceho návrhu, ja chcem len opraviť, aby bolo zaznamenané, že ustanovenie § 58, tak je to napísané, čítala si 51, tak len aby bolo pre záznam, že ide o § 58. Potom si už ďalej čítala 58, len v tom jednom bode to bolo, takto som to teda zachytila. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. Pani kolegyňa, dobre si to vysvetlila a myslím si, že moje svedomie plne s tým súhlasí, čo si povedala, aj ja mám veľa podnetov z reálneho života už teraz, ako je to nevykonateľné v reálnom živote ustanovenie tohto zákona. Aj na výbore sme o tom debatovali a, žiaľ, ja to vnímam tak, že zase krok do tmy a potom zisťujeme, čo sa deje, a myslím si, že čím skôr z toho vyjdeme, tým to bude menej bolestivé pre našich občanov a pre našu republiku.

  A ešte jednu vec, hovorila si, že jedine naše plénum, zákonodarný zbor Národnej rady, má právo meniť zákon a podľa neho sa bude v tejto republike aj konať. Nuž, žiaľ, musím z vlastnej praxe povedať, že nad zákonom niekedy sú naše vyhlášky, ktoré prijíma vláda, resp. niekto iný, a vyzerá, že to nám ešte uniká, teraz nehovorím konkrétne, hovorím všeobecne, v každom rezorte, kde prakticky je mnoho vyhlášok, alebo teda časť vyhlášok v určitých svojich pasážach stojí nad zákon a to je neskutočné. A ja sa niekedy nestačím diviť, keď niečo dostanem a potom zisťujem, že okamžite sa to mení, áno, interne, ale toto je, žiaľ, u nás niekedy aj bežná prax, a preto aj na to by sme si mali dať pozor, aby tie vykonávacie vyhlášky nešli nad zákon. A myslím si, že každý zákon, ktorý je tak, by som povedal, nejako vážne urobený, mal by mať vykonávaciu vyhlášku, ako ľudia s tým majú v bežnom živote pracovať, ale táto vyhláška nemôže ísť nad zákon a tam musíme ustriehnuť tuto pasáž, aby sme ju takto mali.

  Takže ďakujem pekne a, samozrejme, podporím tvoj pozmeňujúci návrh. Ďakujem.

 • Pani poslankyňa Kiššová s reakciou.

 • Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať za všetky faktické pripomienky, hlavne teda za tú formálnu, chcem veriť, že je to takto formálne v poriadku, s tým sa ospravedlňujem, že som si pomýlila 51 s 58.

  Pán poslanec Fecko, veľmi dobrá poznámka, toto naozaj je učebnicový príklad, ako sa schváli zákon a potom sa pozeráme, čo všetko sme spôsobili. Jednoducho pri tvorbe zákona nemôžeme vystreliť a potom sa pozerať, že z ktorého kríka sa zadymí. Toto jednoducho je, ďaleko zodpovednejší prístup by mal byť vyžadovaný a budem rada, ak na to budeme všetci dávať pozor a budeme pri takýchto zákonoch vždy kričať, keď budeme mať pocit, že to takýmto nejakým prúserom smrdí, keď si môžem dovoliť takýto expresívny výraz.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • V rozprave ďalej vystúpi pani poslankyňa Zemanová, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán minister, pán predsedajúci, pán minister, nezávidím vám, lebo vediete rezort, ktorý v tejto oblasti odpadov má asi jeden z najhorších zákonov v strednej Európe. Pozerala som si hlasovania, ako ste hlasovali o tomto zákone v minulom volebnom období, ste sa nezúčastnili hlasovania a teraz síce mali ste tam nulu ako neprítomný, ale tým, že ste podporili podanie na Ústavný súd, tak si myslím, že ste nezdieľali obsah zákona, a je mi to úprimne, asi to máte dosť ťažké teraz tento zákon obhajovať a uvádzať ho do praxe. Lebo naozaj je to tak, že ministerstvo životného prostredia sa vybralo presne opačnou cestou ako väčšina členských krajín Európskej únie. A očakávala som trošku razantnejší postoj a postup z vašej strany, už máme vlastne vyše pol roka od volieb a prichádza sa len s veľmi drobnými zmenami k tomuto zákonu o odpadoch, pod kozmetickými zmenami a Európska únia pískne a hneď je tu pozmeňovák, ale keď kričia podnikatelia, kričia samosprávy, upozorňujú poslanci opozície, tak tieto upozornenia sa neberú, neberú vážne. Treba si povedať na rovinu, že zákon o odpadoch v jeho ťažiskových častiach neúmerne zvyšuje byrokratické zaťaženie výrobcov a organizácie zodpovednosti výrobcov, ktoré ich zastupujú.

  Ja tiež sa nebudem venovať konkrétne dnešnému pozmeňováku, ktorý je, ale tiež chcem využiť to, že je zákon otvorený a dáva priestor na to, aby sme mohli vyjadriť k nemu nejaké isté výhrady, ktoré keď budete snáď pozorne počúvať, tak sa budú môcť uplatniť aj pri príprave tej rozsiahlejšej novely, ktorá je avizovaná. Počula som o tom, že už pracuje aj nejaká skupina, žiaľ, ako opozícia sme mimo tohto kola, ale budeme pozorne sledovať vaše výstupy a ich pripomienkovať.

  Pripomeňme si teda, čo bolo cieľom na vytvorenie nového zákona. Hovorí sa, že bolo vytvorenie štandard..., chcelo sa vytvoriť štandardne podmienku teda z pohľadu rozvinutých krajín Európskej únie a súčasne vytvoriť podmienky pre právnu istotu porovnateľnú s podmienkami v ostatných členských štátoch Európskej únie. No tak už dnešná realita ukazuje, že tento cieľ, minimálne tá právna istota, sa nielen neplní, ale je priamo v rozpore s ním.

  Koncept rozšírenej zodpovednosti výrobcov vytvára nerovnaké podmienky pre výrobcov a organizácie zodpovednosti výrobcov. Zaviedla sa povinná autorizácia, ktorá predstavuje riziko vzniku bariér pre vstup nových subjektov na trh. Sú to rôzne obmedzenia či už pri možnosti výpovede zmlúv, alebo striktne definovanie podmienok alebo existencie zmlúv. Tieto skutočnosti sú v priamom rozpore aj s čl. 101 Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Výsledkom je systém, kde výrobcovia a OZV-čky, ktoré majú povinnosť plniť si povinnosti vychádzajúce zo smerníc EÚ, nemajú garantovaný prístup k odpadu zo svojich výrobkov. V členských štátoch Európskej únie je to presne naopak. Prístup k odpadu a k základnej infraštruktúre pre jeho zber je výrobcom zákonom garantovaný, napríklad povinnosťou obce alebo zberovej spoločnosti uzavrieť zmluvu s každým výrobcom, ktorý o to požiada. Výsledkom takýchto otvorených systémov je prebratie zodpovednosti výrobcov za všetok vzniknutý odpad bez ohľadu na výšku limitov.

  Zber, tento separovaný zber musí niekto zaplatiť a, samozrejme, veľkým problémom je samotná cena a úhrady nákladov spojené s vyzberávaním a nakladaním so zberanými zložkami komunálnych odpadov, ako papier, sklo, plasty, kovy, a tieto náklady musia v našom zákone uhradiť výlučne iba vývozcovia a dovozcovia balených tovarov. To znamená, že tak ako to bolo do 1. januára, kedy miestny poplatok zahŕňal aj od občana aj nakladanie so separovaným zberom, tak dnes obce môžu tento miestny poplatok použiť výhradne na nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom. Cieľom bolo, aby sa aj znížili tieto výdavky za miestne poplatky za zber komunálneho odpadu, avšak v žiadnej obci k takémuto zníženiu poplatku nedošlo a práve naopak, obce naďalej kričia, že nemajú dostatok prostriedkov. A napriek tomu, že vlastne mala sa im vytvoriť istá finančná rezerva, stále sa neriešia čierne skládky, ale, naopak, čierne skládky sa požadujú, len sa naťahuje ruka na štát, aby sa poskytli dotácie na riešenie čiernych skládok, ktoré by mali obce likvidovať z prostriedkov miestneho komunálneho poplatku, resp. s lepším nakladaním so starostlivosťou o životné prostredie.

  V zmysle nového zákona o odpadoch firmy, ktoré doposiaľ pôsobili ako oprávnené organizácie pre obaly, sú povinné požiadať ministerstvo životného prostredia o autorizáciu v prípade, že chceli od 1. júla pokračovať v zabezpečovaní limitov recyklácie odpadov z obalov pre výrobcov a dovozcov balených tovarov a takto sa vlastne mali stať jedinými finančnými prispievateľmi financovania tohto systému. Podľa § 27 ods. 5 majú teda výrobcovia a dovozcovia balených tovarov znášať všetky finančné náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie, zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením, oddelenie vyzberaného separovaného odpadu. Pod všetkými nákladmi sa dajú rozumieť aj náklady na nádoby, na obslužnú techniku, prevádzkové náklady, na zberné dvory a sklady, na triedenie, lisovanie, skladovanie, na zabezpečenie recyklácie odpadov až po uloženie zbytkov nerecyklovateľných odpadov na skládku alebo ich likvidácia v spaľovni.

  V tom istom ustanovení zákona sa však nachádza veta, ktorá upozorňuje, že "za finančné náklady, ktoré znáša výrobca, sa nepovažujú výdavky na vybudovanie zberných dvorov, zariadenia na zhodnocovanie odpadov, zariadenia na zneškodňovanie odpadov, ako aj náklady na obstaranie techniky a technológie na obstaranie týchto činností". Teda žiadne obstarávacie investičné náklady, teda ani odpisy z daných investícií. Z uvedeného vyplýva, že to isté ustanovenie hovorí o povinnosti dovozcov a výrobcov uhrádzať všetky finančné náklady a následne o tom, že investičné náklady vrátane odpisov hradiť nemusia.

  Pýtam sa teda, ako toto ustanovenie v praxi sa začalo realizovať, keď výrobcovia a dovozcovia, ktorí majú financovanie zabezpečiť, nemajú k cenotvorbe nákladov žiaden prístup? Čiže tá cena je naozaj od buka do buka. Čiže na jednej strane odpadové firmy požadujú zaplatenie nákladov spojených s doposiaľ realizovanými investíciami do techniky, zariadenia zberných dvorov a na strane druhej výrobcovia a dovozcovia nebudú ochotní tieto náklady uhrádzať. V prípade, že výrobcovia a dovozcovia nezaplatia požadované náklady od obcí a miest, je možné očakávať nefunkčnosť systému separovaného zberu a následné výrazné znečistenie životného prostredia na Slovensku. A nezaplatia ich vtedy, ak nedôjde k odsúhlaseniu si obvyklých nákladov, a tam je ďalší kameň úrazu.

  Zákon zavádza kontrolu efektivity triedeného zberu v obciach zo strany súkromných OZV-čiek a na základe výsledkov tejto kontroly umožňuje výrobcom združeným v OZV jednostranne ustanoviť výšku nákladov, ktoré obci uhradí tzv. obvyklé náklady. Tieto náklady nemusia ale vôbec zohľadňovať reálne náklady na nakladanie s odpadom v obci. Ale následne podľa § 85 náklady nad úroveň obvyklých nákladov hradí obec z miestneho poplatku. Zákon teda nezavádza skutočnú a plnú zodpovednosť výrobcov za svoj odpad. V skutočnosti náklady na triedený odpad zaplatia občania. Prvýkrát v cene výrobku obalu a druhýkrát v miestnom poplatku. Výška nákladov, ktoré požadujú odpadové spoločnosti na základe ich doterajšieho pôsobenia v mestách a obciach zaplatiť, je v dôsledku ustanovenia § 27 ods. 5 neprimerane vysoká. Vzhľadom na doterajší vývoj v oblasti nakladania s odpadmi z obalov u nás a v susedných krajinách je možné za relevantnú výšku nákladov považovať náklady pohybujúce sa okolo 100 eur za tonu vyseparovaných obalov, to znamená plasty, sklo, papier. Ale ceny sa napríklad na východnom Slovensku pohybujú za 1 tonu plastov 1 200 eur za tonu, sklo 230 eur za tonu, papier 100 eur za tonu, na strednom Slovensku sa ceny pohybujú vo výške za plasty 880 eur za tonu, sklo 120 eur za tonu, papier 180 eur za tonu. Sú to ceny presne tak, ako hovorili moji kolegovia predrečníci vo faktických, že sú to výšky, ktoré sú mnohokrát likvidačné a, samozrejme, výrobcovia sa bránia tieto sumy uhrádzať, vedie to potom k systému, že nenahrádzajú skutočné množstvá, aby sa vlastne im tie poplatky znížili.

  Čiže problém v cenotvorbe je aj ten, tu som spomínala výpočet obvyklých nákladov, ktorý vytvára ten problém, že sa odvíjajú z počtu vývozov v objemových jednotkách napriek tomu, že limity na zhodnotenie sa musia plniť v tonách. To znamená, že keď sa, nepočítajú sa tony, ale aj prázdne nádoby.

  Ministerstvo životného prostredia vytvorilo systém, ktorý je v rámci Európskej únie neštandardný, a tak ako kedysi pri Recyklačnom fonde, aj teraz si ide ministerstvo a Slovensko tak svojou slovenskou cestou. Kým inde v Európskej únii sa výrobcovia stávajú vlastníkom odpadu, za ktorý sú zodpovední a priamo ovplyvňujú nákladovosť systému, na Slovensku musia akceptovať existujúce obecné systémy triedeného zberu, ktoré sú niekedy neefektívne, predražené a tieto náklady musia uhrádzať. Ministerstvo vytvorilo zložitý a neprehľadný mechanizmus preplácania iba niektorých nákladov, zaviedlo možnosť kontroly samospráv zo strany súkromných spoločností, zaviedlo množstvo administratívnych opatrení, ktoré sú úplne zbytočné a systém predražujú.

  Výrobca obalov je pomerne široko definovaný v zákone. Môže ísť o živnostníka alebo hocijakú právnickú osobu. Tu by som sa chcela pozastaviť, pretože naozaj večne sa hovorí, že ide iba o podnikateľov. V niektorých častiach zákona je naozaj definované, že ide o odpad pri podnikaní. Ale v iných častiach zákona sa hovorí všeobecne o právnickej osobe. To znamená o každej právnickej osobe, ktorá vyprodukuje nejaký výrobok, ktorý sa uvádza na trh, môže to byť leták, brožúra, môže to byť čokoľvek, čo následne môže skončiť v komunálnom odpade. To znamená, že môže z povinností sa týkajú tých právnických osôb, ktorí si chcú vytlačiť reklamné letáky, katalógy, brožúry, balia tovar zákazníkom do škatúľ, dávajú zákazníkom na tovar sáčky alebo iné obaly a podobne. Všetci títo sa totiž považujú za tzv. výrobcov vyhradených výrobkov. Medzi ich povinnosti okrem mnoho iných patrí aj povinnosť registrovať sa na ministerstve životného prostredia a uzatvoriť zmluvu s externou firmou, ktorá sa zaoberá spracovaním odpadu. Rovnako sa však tieto problémy primerane vzťahujú aj na tie subjekty, ktoré dávajú svojim zákazníkom na tovar sáčky, balia im tovar do škatúľ alebo iným spôsobom im zabalia tovar. Zaujímavá situácia nastáva, ak niekto vytlačí leták sám a do schránok ich roznáša iná firma. V takom prípade je právnická osoba považovaná za výrobcu neobaľovaných výrobkov a za distribútora neobaľovaných výrobkov podľa zákona o odpadoch sa považuje firma zabezpečujúca roznos týchto letákov konečným používateľom, ktorá ich vlastne roznesie priamo do schránok a táto firma sa musí zaregistrovať.

  Čo je problémom, je, že v zákone o odpadoch nie sú uvedené žiadne limity, ktoré by stanovovali, od akého počtu neobaľovaných výrobkov uvedených na trh sa podnikateľ stáva výrobcom neobalových výrobkov. Znamená to, že bez ohľadu na to, či si jeden podnikateľ vytlačí jeden reklamný plagát a nalepí ho niekde, alebo druhý podnikateľ si vytlačí 100 000 reklamných letákov a roznesie ich do poštových schránok, povinnosti majú rovnaké. Každá právnická osoba, ktorá vyrobí neobaľovaný výrobok v akomkoľvek počte, sa stáva výrobcom neobaľovaných výrobkov so všetkými súvisiacimi povinnosťami. Čiže a pritom povinnosti sú aj uzatvoriť zmluvu s OZV-čkou, ktorú nemôže kedykoľvek vypovedať, aj keď jednorazovo si iba dal vytlačiť napríklad nejaké tie letáky, ale paušálne bude musieť tejto organizácii platiť paušálne výdavky, pokým nevypovie zmluvu bez udania dôvodu k 31. 12. alebo s výpovednou lehotou 60 dní. Pritom za neplnenie týchto povinností sú ozaj neprimerané pokuty vzhľadom na to, aká je aplikačná prax.

  Preto s kolegyňou poslankyňou Janou Kiššovou podávame pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý sa týka práve tejto časti neuplatňovania pokút. Presne je to doplňujúci návrh k tomu, ktorý podala kolegyňa Kiššová. Takže dovoľujem si ho teraz prečítať.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Jany Kiššovej a Anny Zemanovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. (tlač 193).

  Článok I sa dopĺňa novelizačným bodom 4, ktorý znie: 4. Za § 135a sa vkladá § 135b, ktorý vrátane nadpisu znie:

  㤠135b

  Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2017

  Pokuty podľa tohto zákona za porušenie povinností podľa § 58 ods. 1, 2 a 4 nemožno uložiť v období od 1. januára 2017 do 31. decembra 2018. Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2017, čo sa premietne do ustanovení o účinnosti."

  Odôvodnenie: Predloženým pozmeňujúcim návrhom sa navrhuje dočasné pozastavenie možnosti uložiť pokuty za nesplnenie povinností ustanovených v § 58 ods. 1, 2 a 4. Dôvodom predloženia tohto pozmeňujúceho návrhu je viacero aplikačných problémov vyplývajúcich zo súčasného nastavenia uvedených ustanovení a potreba ich komplexnejšej úpravy. Až do nápravy tohto stavu považujú predkladatelia za potrebné dočasne pozastaviť možnosť ukladať pokuty.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem. S faktickou poznámkou jeden pán poslanec. Ukončujem možnosť sa prihlásiť s faktickou.

  Pán poslanec Mihál.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Rovnako ako pri pani kolegyni Kiššovej, pri pani kolegyni poslankyni Zemanovej podporujem tento návrh. Ďakujem za tento veľmi fundovaný a veľmi dobre, precízne pripravený príspevok. Snáď vás, pán minister, a vašich spolupracovníkov presvedčil o tom, že treba sa skutočne stopercentne vážne zaoberať problémom, ktorý nastal od 1. 7. 2016 v súvislosti s § 58 a tak ďalej. A keď nie ho teda zrušiť, tak aspoň urobiť to, pokým sa možno pripraví vaše riešenie, aby sa neuplatňovali pokuty, o ktorých je tu reč. Pretože ak by sme všetko mali plniť tak, ako súčasný zákon hovorí, opakujem, znova to je 500-tisíc subjektov, to je napríklad aj Kancelária Národnej rady. Je, prosím pekne, Kancelária Národnej rady registrovaná v tom systéme? Je alebo nie je? Ak nie je, poprosím vybrať pokutu 1 200 eur od Kancelárie Národnej rady a podľa možnosti zosobniť to jej šéfovi, pretože si neplní svoje povinnosti podľa zákona o odpadoch.

  Skratka, máme tu absurdnú situáciu, absurdné povinnosti, ktoré si neplní ani Národná rada Slovenskej republiky, tak, prosím, potom nechcime od nejakého predavača hot dogov niekde na ulici, ktorý ledva vyžije, aby si plnil to, čo si neplnia najvyššie štátne orgány.

  Ďakujem.

 • Reakcia nie je.

  Takže, pán poslanec Antal, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán minister, pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, nebudem opakovať to, čo tu hovorili kolegyne Kiššová a Zemanová, prichádzajú s návrhom, ktorý čiastočne rieši problém aplikačnej praxe, resp. jeden návrh hovorí o neuplatňovaní po určitú dobu toho ustanovenia § 58, druhý zase o tom, že síce uplatňovať, ale nesankcionovať, preto dovoľte, aby som predložil pozmeňujúci návrh k tomuto zákonu, ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. (tlač 193).

  Môj pozmeňujúci návrh znie nasledovne:

  Článok I sa dopĺňa novelizačnými bodmi 4 a 5, ktoré znejú: 4. Vypúšťa sa § 58.

 • Odôvodnenie: Predloženým pozmeňujúcim návrhom sa navrhuje vypustenie celého § 58 týkajúceho sa povinnosti držiteľa odpadu z obalov, ktoré nie sú súčasťou komunálneho odpadu. Dôvodom navrhovanej zmeny je duplicita preukazovania materiálového toku pre prúd odpadov z obalov, ktorá sa prejavila v priebehu aplikačnej praxe zákona o odpadoch.

  V súvislosti s tým bod 5, v § 117 sa v odseku 3 vypúšťajú slová "§ 58 ods. 1" a v odseku 5 sa vypúšťajú slová "§ 58 ods. 2 a 4", čo súvisí teda s tým predchádzajúcim bodom.

  Myslím si, že toto bude najlepšie riešenie pre všetkých, aby sme sa potom už aj v minulosti nemuseli vracať k tomuto § 58, keď skutočne začnú sa uplatňovať sankcie v súvislosti s neplnením týchto povinností.

  Ďakujem pekne.

 • S faktickými poznámkami štyria, piati páni poslanci. Ukončujem možnosť prihlásenia sa.

  Pani poslankyňa Kiššová.

 • Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja chcem oceniť tento krok a verím tomu, alebo teda chcem veriť tomu, že aj ten tlak, ktorý sme s kolegyňou Zemanovou vyvinuli, prispel k tomu, že sa prišlo s nejakým konkrétnym riešením. Toto považujem za dobrý návrh aspoň do doby, kedy sa celý zákon prepracuje. A neviem, či je to procedurálne možné, skúsim to skomunikovať s pánom spravodajcom, navrhnúť, aby sa najprv hlasovalo o tomto pozmeňujúcom návrhu pána poslanca a v prípade, že by tento pozmeňujúci návrh neprešiel, aby sa až potom hlasovalo o našich v poradí, v akom sme ich podali. Máme zaznamenané?

  Ďakujem veľmi pekne, ďakujem.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Pani poslankyňa Zemanová, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Ja tiež veľmi vítam konštruktívny prístup k danej situácii a chcela by som poprosiť, že aby sa hlasovalo ako obvykle, teda až po 48 hodinách, to znamená nie dnes v nejakom skrátenom konaní o jedenástej, aby sme si mohli dobre preštudovať ten pozmeňujúci návrh pána kolegu Antala, takže aby sa nevyužila skrátená forma hlasovania. Ďakujem.

  A ešte by som chcela poprosiť, pán minister, je to tak dôležitý zákon dotýkajúci sa takého širokého spektra, že uvítala by som, ak by bolo možné komunikovať v etape prípravy návrhu zákona, že by sme mohli viacej trošku komunikovať možno aj na pôde výboru o tomto návrhu zákona, ktorý sa pripravuje. Aby sme ho nedostali už potom len na stôl, aby sme len nekritizovali, čo teda je síce obľúbená úloha opozície, ale si uvedomme, že naozaj sa to týka takého širokého množstva ľudí, že celého Slovenska, viac ako 5 mil. obyvateľov, že by som to uvítala, keby sme komunikovali včaššie, ako keď to už dostaneme v tlači na stôl do parlamentu.

  Ďakujem.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Pán poslanec Fecko, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Pán predseda nášho výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ďakujem pekne, že ste zareagovali, a vyzerá, že ako keby trošku nová kultúra začínala byť aj v tomto pléne. A som rád, že náš výbor, ktorý máme, dva rezorty, aj životné, aj pôdohospodárstvo, a tých zákonov je tam požehnane, teda aj z jedného, aj z druhého, a chcem veriť, že takýto trend nastúpi aj v ďalších odvetviach a v ďalších výboroch, že pokiaľ zákon, ktorý bol prijatý, po krátkej dobe aplikačná prax ukáže, aké má anomálie, aby sa okamžite takýmto spôsobom reagovalo, a dúfam, že takto by sme mohli tie zákony skvalitňovať.

  Ďakujem pekne.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Pán poslanec Laurenčík.

 • Ďakujem za slovo. Ďakujem aj ja pánovi kolegovi poslancovi Antalovi za to, že predložil tento pozmeňujúci návrh, verím teda, že keďže je členom koalície, že tento návrh bude aj schválený a teda pomôže podnikateľom a bude vlastne nejaké vypočuté a vyslyšané ich volanie, hlavne tých, ktorí sa o tom dozvedeli, samozrejme, je veľa tých, ktorí vôbec o takýchto povinnostiach nevedeli.

  Chcem ešte teda pripomenúť, že ale týmto krokom pán poslanec Antal potvrdil to, že minulá vláda, ktorá prijala tento zákon, tak ho prijala veľmi nekompetentne, pretože sama teraz vláda kontinuity vidí, že tento paragraf musí takto meniť.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Pán poslanec Mihál.

 • No super, presne to je ono. Veľmi pekne ďakujem pánovi kolegovi poslancovi Antalovi a, samozrejme, prvé poďakovanie určite patrí pánovi ministrovi, takto sa to má robiť, nezmysly musia ísť zo zákona preč, ste vo vláde, čiže sú na vás kladené určité očakávania, tak týmto pre niekoho možno bezvýznamným, ale pre státisíce podnikateľov veľmi dôležitým krokom ste ukázali, že predsa len sa to dá. Ďakujem.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Pán poslanec Antal, chcete reagovať na faktické poznámky? Prihláste sa, prosím. Nech sa páči.

 • Ja sa chcem poďakovať kolegom, že teda uvítali tento môj pozmeňujúci návrh, verím, že vyrieši všetky problémy aplikačnej praxe a nebudeme sa musieť k nemu vracať. Ďakujem pekne.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Ďakujeme aj my, pán poslanec Antal. Vy ste boli ešte písomne prihlásený, tak, vo vašom vystúpení? Tak. Ďakujem. Otváram teraz možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne, nech sa páči. Dvaja páni poslanci, pani poslankyňa Kiššová, pán poslanec Kvorka. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

  Pani poslankyňa Kiššová, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážený pán minister, vážení kolegovia, ja som sa teraz dozvedela, že cez faktickú poznámku nie je možné podať takýto procedurálny návrh, tak preto využívam možnosť povedať ho v rozprave.

  V prvom rade ale chcem naozaj veľmi pekne poďakovať pánovi kolegovi Antalovi za to, že s touto iniciatívou prišiel. Samozrejme, aj pánovi ministrovi, že na záver tohto boli vyslyšané naozaj tie problémy, ktoré sú spojené s týmto zákonom. A chcem teda podať procedurálny návrh, aby v prvom rade, ako už povedala pani kolegyňa poslankyňa Zemanová, nebola v tomto prípade uplatnená skrátená doba, a teda aby bola využitá, aby bolo využitých tých 48 hodín a aby sa najprv hlasovalo o pozmeňovacom návrhu pána poslanca Antala a až v prípade, že by tam ten pozmeňujúci návrh neprešiel, až potom aby bolo hlasované o našich dvoch, a teda v poradí, v akom boli podané. Čiže najprv o mojom, v prípade, že tento neprejde, tak o pozmeňujúcom návrhu, ktorý predložila pani poslankyňa Zemanová.

  Ďakujem pekne.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Ďakujeme. Na vaše vystúpenie neevidujem žiadnu faktickú poznámku.

  Pán poslanec Kvorka do rozpravy.

 • Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Pán minister, kolegyne, kolegovia, ja som sa prihlásil do rozpravy hlavne kvôli tomu, čo pani poslankyňa Kiššová potom opravila a predbehla ma v tom, že jednoducho upravila tie svoje pripomienky v rozprave.

  No ale už keď som tu, tak ja by som trošička sa aj pozastavil nad predloženou novelou toho zákona, pretože na jednej strane je potrebné povedať to, že o tomto zákone sme dosť podrobne debatovali na výbore a vidno, že našla sa tu ozaj zhoda koaliční, opoziční a na základe toho pán predseda výboru urobil kroky, ktoré spravil po konzultáciách s ministerstvom, čo pokladám ja osobne takisto za veľmi dobrú a prospešnú vec. Na druhej strane si myslím, že by bolo potrebné aj pripomenúť, že tuná v rámci tohto zákona, ktorý je tu predložený zákon o odpadoch, ktorý sa predkladá aj kvôli inej veci, kvôli zosúlaďovaniu vnútroštátneho právneho poriadku s právom Európskej únie. To sú dôležité veci, ktoré v našej legislatíve bolo potrebné upraviť a z tohto dôvodu sa aj pristúpilo k tomuto druhu a k tejto rozprave a k tomuto rokovaniu, pretože bolo potrebné získať určité súhlasy, ktoré musia obdobne obsahovať okrem iného aj technické požiadavky prevádzky zariadenia a miest výkonu činnosti, musia obsahovať bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadení a pri výkone činnosti v zmysle rámcovej smernice o odpadoch.

  Je tu ešte aj posledná zmena pripomienok, ktorá musí mať súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné použitie. Obsahuje to technické požiadavky miesta výkonu prípravy, bezpečnostné opatrenia pri výkone činnosti súvisiace s prípravou opätovne použitého v zmysle rámcovej smernice o odpadoch. O tomto všeckom sa hovorí v tomto zákone. A z toho vyplýva, že všecky tie doplnky súvisiace so správnym zakomponovaním rámcovej smernice o odpadoch do aktuálneho zákona o odpadoch, čím sa vyhovuje požiadavkách Európskej komisie. To je veľmi dôležitá pripomienka. Tieto doplnené požiadavky rozšíria obsah vybraných druhov vydávaných súhlasov o technické požiadavky, o bezpečnostné opatrenia, čo bude viesť k bližšej špecifikácii a zvýšeniu BOZP.

  Na záver by som chcel povedať, že účelom predloženej novely zákona o odpadoch je odstrániť nesprávnu a neúplnú transpozíciu smernice Európskeho parlamentu o odpade v znení určitých smerníc, ktoré v podstate teraz do života sú zavedené.

  Ďakujem.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Ďakujeme aj my. Na vaše vystúpenie neevidujem žiadnu faktickú poznámku. Pýtam sa teraz pána ministra, či chce reagovať na to, čo odznelo v rozprave, v rámci rozpravy alebo ako záverečné slovo predkladateľa. Záverečné slovo predkladateľa. Končím rozpravu k tomuto bodu.

  Pán minister vystúpi ako navrhovateľ v záverečnom slove, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážené dámy, vážení páni, v prvom rade by som sa chcel poďakovať za všetky príspevky, ktoré tu odzneli. Zopár vecí by som k tomu povedal.

  Tak jednak, tak jak to aj pani poslankyňa, myslím, že Kiššová alebo pani poslankyňa Zemanová hovorila, že fakt tento zákon alebo táto predložená novela sa netýkala toho, o čom bola táto rozprava. To je prvá vec, čo by som chcel podotknúť. Ale, samozrejme, chápem, že sa diskutuje o týchto veciach, lebo sú aktuálne.

  Ale odznela tu jedna taká vec, ktorá tu odznieva veľakrát, že nereagujeme na domáce, myslím, že tu pani poslankyňa Zemanová hovorila, že nereagujeme na domáce problémy, ale že keď Európska únia pískne, tak hneď skončíme. Tak musím povedať, že túto smernicu, ktorú teraz riešime, sme prijali v roku 2013. To znamená, tri roky sa riešilo to, čo teraz vlastne tunák riešime. Takže nehovoril by som, že keď Európska únia pískne, tak my... To, čo sme nedorobili, tak to musíme dorobiť a tam sú určité limity, lehoty, takže preto sme prišli s týmto návrhom a neriešili sme tie veci, o ktorých ste hovorili vy, a to z jednoduchého dôvodu. Proste tento zákon vstúpil do platnosti v januári, do praxe 1. júla, tri mesiace odvtedy uplynulo a my sme hovorili, ja keď som nastúpil do funkcie, som hovoril hneď, že proste musíme počkať. Vieme všetci, že sú tam veci, ktoré budeme musieť upraviť. Keďže prišla úplne nová novela, vlastne úplne nový zákon na zber triedeného odpadu, ktorá sa dotýka fakt, jak tu povedal aj pán Mihál, skoro každého, to znamená aj občanov, podnikateľskej sféry, miest a obcí, to znamená strašne veľa inštitúcií a ľudí. A keď zavedie niekto takúto novelu alebo takýto nový systém, reformu, nazvime to, jak chceme, tak samozrejme, keď to vstúpi do praxe, tak vzniknú tie veci, ktoré treba opraviť, a to, samozrejme, aj budeme robiť.

  To znamená, sú tu dve možnosti, kde budeme môcť tieto veci nejakým spôsobom postupne upravovať a tie veci, ktoré nefungujú, dať na pravú mieru. A je to, pripravuje sa novela odpadového zákona, čo bude riešiť prioritne igelitové tašky. Ale aj tam je spôsob na to alebo priestor na to, aby sme upravili v odpadovom zákone nejaké horúce veci, ktoré nám horia, a pripravuje sa aktualizačná novela, ktorá by mala vlastne tie všetky veci, ktoré, všetky problémy, ktoré zistíme do konca budúceho roka, nejakým spôsobom upraviť, odstrániť.

  Naše ministerstvo určite sa nebráni diskusii. O tom máte, dúfam, že skúsenosti aj osobné. Takže počas tejto prípravy a počas týchto diskusií sa nebránime tomu, aby sme diskutovali na rôznych fórach. Ale, samozrejme, tie diskusie musia byť, musia riešiť vec a nemalo by sa o tom politikárčiť. To je môj názor.

  Čo sa týka, čo sa týka podnikateľov, odznelo to veľakrát, že podnikatelia nevedia, že aké majú povinnosti. Poviem úprimne. Ja som bol podnikateľ pred tým, jak som vstúpil do politiky, a musím povedať, že to, že niekto o tom neviem, to ešte nemusí byť problém toho, že tá povinnosť existuje. Ale je tam aj problém tej druhej strany. Lebo to, že niekto nepozná zákon alebo nepozná povinnosti, ešte ho neospravedlňuje. To znamená, tam je určitá ťarcha aj na podnikateľskej sfére. A ja si myslím, že aj ministerstvo, keď pripravovalo ten zákon, tak tých informácií o tom bolo dosť. Nehovoriac o tom, že veľa vecí, ktoré sa vytýkajú tomuto zákonu, čo sa týka od podnikateľov napríklad, od rôznych povinností, už tie povinnosti mali v predchádzajúcom zákone. To znamená, že od roku 2003 alebo odkedy fungoval ten zákon, len sa to nekontrolovalo, len sa to nesankcionovalo a proste nikto to tie povinnosti neplnil. Aj to je fakt. Keď sa na to pozriete, tak zistíte, že veľa z tých vecí, ktoré sa vytýkajú, už mali tí podnikatelia alebo tie subjekty povinnosť už aj dávno predtým.

  Takže budeme mať možnosť aj povinnosť tento zákon priebežne riešiť. Už sa vytvorila pracovná skupina všetkých dotknutých strán. To znamená, sú tam a už aj bolo prvé sedenie, kde sa načrtli prvé tie najdôležitejšie problémy, ktoré budeme musieť odstrániť. Boli tam zástupcovia ZMOS-u, to znamená miest a obcí, zástupcovia podnikateľskej sféry, rôznych, to znamená RÚZ, AZZZ atď. Boli tam zástupcovia OZV-čiek, ministerstva. Proste všetkých tých organizácií, ktoré majú s tým do činenia, aby sme proste hľadali riešenie na tie problémy, ktoré vidíme, že sú a sa vynárajú z tej praxe.

  A čo som hovoril, neštítime sa, samozrejme, diskusií. Sme pripravení na to, aby sme o tejto veci diskutovali. Ja som rád, že sme sa na tomto vedeli zhodnúť. Aj keď poviem úprimne, nerád šijem veci horúcou ihlou, ale v tomto sme sa vedeli zhodnúť aj na ministerstve, že túto vec, to znamená, tento pozmeňujúci návrh sme vedeli prijať, ktorý pozmeňujúci návrh predložil pán poslanec Antal.

  Čo sa týka tých pozmeňovacích návrhov, ktoré predložili pani Kiššová a pani Zemanová, keď bude prijatý ten pozmeňovací návrh, ja si myslím, že bude, tak sa to rieši komplexnejšie. Tam boli problémy s tým prvým návrhom, to, že bolo tam uvedené, že, že - hneď to prečítam - bol tam návrh, že aby sa to neaplikovalo na tých, ktorí pred 1. júlom 2016 neboli vlastne, nemuseli byť. Áno. Takže ten zákon vstúpi do platnosti nie 1. júla alebo 1. 1., to znamená, malo by tam byť akože minimálne to, že od 1. 1., lebo tak to nemá zmysel, hej. Tá povinnosť vznikla od 1. 1. a nie od 1. júla. Ale tým pádom, keďže ten paragraf vypadne, tak toto sa vyrieši.

  A s druhým pozmeňovacím návrhom problém bol ten, že keď vypustíme pokuty, tak je to v rozpore so základnými legislatívnymi princípmi. To znamená, že keď má niekto nejakú povinnosť a keď ju neplní, tak by mal mať nejaké pokuty. To znamená, že to je ten problém, ale aj to sa vyrieši, keď sa prijme ten pozmeňujúci návrh, ktorý navrhol pán poslanec Antal.

  Takže ďakujem pekne za diskusiu a teším sa na ďalšiu spoluprácu.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Ďakujeme pekne, pán minister. Pán spravodajca, chcete vystúpiť? Nie. Nie je tomu tak. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu, ktoré sa udialo až v neuveriteľnej harmónii, musím povedať, čo nie je obvyklé v tejto rokovacej sále. Ďakujem pekne.

  Pokračovať budeme ďalším bodom a tým je druhé čítanie o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona má tlač 194. Spoločná správa výborov má tlač 194a.

  Poprosím pána ministra, pána Sólymosa, aby aj tento vládny návrh zákona odôvodnil.

 • Ďakujem pekne. Účelom tohto návrhu je odstránenie transpozičného deficitu voči európskej smernici o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie, ktorý Európska komisia vytkla Slovensku v rámci procesu infringementu. Na základe tohto konania sa prijala novela zákona, ale podľa Komisie neboli transponované všetky otázky v súlade s EIA smernicou.

  Predmetom predkladaného návrhu je najmä zdôraznenie environmentálneho aspektu pri výbere alternatív v rámci projektov predkladaných na posúdenie, precizovaním informácií o možnostiach prístupu k správnemu konaniu a súdnemu konaniu, úprava postupu príslušného orgánu v správnom konaní pred vydaním rozhodnutia a niektoré úpravy navrhovaných činností a ich parametrov uvedených v prílohe č. 8 zákona.

  Predkladaný návrh zároveň súvisí s potrebou plnenia všeobecnej ex ante kondicionality. Ich splnenie je nevyhnutným predpokladom na čerpanie európskych zdrojov v programovom období 2014 až 2020. Členské štáty musia tieto všeobecné podmienky splniť najneskôr do 31. decembra 2016, inak im hrozí pozastavenie platieb na dotknuté operačné programy.

  Vládny návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, Ústavou Slovenskej republiky, ostatnými zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami.

  Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, verím, že predložený návrh zákona podporíte.

  Ďakujem.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Ďakujeme, pán minister.

  Teraz poprosím spoločnú spravodajkyňu z výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie pani poslankyňu Evu Antošovú, aby informovala Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona, aby odôvodnila návrh a stanovisko gestorského výboru. Ďakujem pekne.

 • Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 197 z 12. septembra 2016 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.

  Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 79 zo 4. októbra 2016 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 31 zo 4. októbra 2016 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.

  Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 6 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona odporúča schváliť s pripomienkami.

  Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 40 z 11. októbra 2016.

  Prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Pani spravodajkyňa, ďakujem veľmi pekne, za uvedenie spravodajskej informácie k tomuto bodu.

  Pred tým, než otvorím všeobecnú rozpravu k tomuto bodu, chcem si len ozrejmiť s pánom spravodajcom z predošlého bodu, s pánom poslancom Krajkovičom. Beriem to tak, že súhlasíte s tou 48-hodinovou lehotou? Je tomu tak. Ďakujem veľmi pekne. Dobre.

  Otváram týmto všeobecnú rozpravu k aktuálnemu bodu, o ktorom rokujeme. Písomne sa neprihlásil nikto. Pýtam sa pánov poslancov a poslankýň, či sa chce niekto prihlásiť ústne. Je tomu tak, jedna pani poslankyňa, pani poslankyňa Zemanová. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo, budem len veľmi stručná. Som rada, že na pôde výboru, ale napokon aj na pôde ministerstva životného prostredia bola možnosť prerokovať niektoré pozmeňujúce návrhy, ktoré som predkladala už na predchádzajúcej schôdzi, a môj návrh nebol schválený, ale v inej podobe pozmeňujúci návrh, ktorý napokon podal pán predseda Antal, ktorý si po konzultácii s ministerstvom životného prostredia osvojil problematiku, a je to pozmeňujúci návrh, ktorý teda nebol prečítaný, ale bol súčasťou spoločnej správy ohľadom, ohľadom vrtov, kde sa teda akceptovala aj taká požiadavka zo strany verejnosti na prax, ktorá je v súčasnosti na východnom Slovensku ohľadom problematiky ťažby, prieskumu ťažby horľavých zemných plynov a ropy. Aby sa vyjasnila definícia v zákone, tak jednou z tých pripomienok je, že sa bude v prílohe 8, to znamená navrhované činnosti, ktoré bude potrebné povinne hodnotiť, sa dopĺňa o bod 16 ohľadom vrtov, vlastne všetkých, ktoré majú byť hlbšie ako 600 metrov, a upresňuje sa, vrty na využívanie geotermálnej energie a geotermálnych vôd, kde zisťovacie konanie bude do 500 metrov, od 500 metrov už povinné hodnotenie, povinné hodnotenie, vrty na uskladnenie rádioaktívneho odpadu a vrty pre vodné zdroje od 300 metrov.

  Hovorím tu o tom preto, aby teda jednak bola zachytená stopa o tomto rokovaní, ale najmä preto, že v spoločnej správe je taká, by som povedala, formálna, možno tlačová nepresnosť a aby sa nepriniesla nebodaj do zákona, kde v spoločnej správe nebolo linajkovanie a vlastne sa posunuli riadky, tak som chcela poprosiť, že aby bolo presne zachytené to, čo bolo pozmeňujúcim návrhom, tak ako bola tabuľka napísaná a prednesená vo výbore a nie tak, ako je zachytená v uznesení spoločnej správy.

  Takže, pani (rečníčka odovzdala materiál spravodajkyni), toto je vlastne ten návrh, ktorý bol predložený vo výbore, len aby sa ustriehlo to, že sa to neprenesie nebodaj a potom do predpisu chybne.

  Ďakujem pekne, to je všetko.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne aj my, pani poslankyňa Zemanová. Chcem sa opýtať pána ministra, či chce zareagovať na to, čo odznelo v rozprave. V rámci rozpravy alebo v záverečnom slove? Končím rozpravu k tomuto bodu programu.

  Poprosím pána ministra, aby sa ujal záverečného slova.

 • Ďakujem pekne. Ja len veľmi krátko, tak ako už pani poslankyňa hovorila, proste najväčší problém, čo rieši táto novela, bol ten infringement, čo sa týkalo tzv. ťažobných vrtov, kde európska legislatíva nepoznala ten výraz ťažobný, takže to sme vyriešili a ja si myslím, že vyriešili sme k spokojnosti, takže som rád. Dúfam, že táto novela dostane vašu, dostane vašu podporu. Ďakujem pekne.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Ďakujem pekne. Pani spravodajkyňa, chcete vystúpiť? Nie, nie je tomu tak. Končím alebo prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Ďalším bodom programu je druhé čítanie o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona máte uvedený pod tlačou 155, spoločnú správu výborov pod tlačou 155a.

  Nech sa páči, pán minister Sólymos, uveďte predmetný návrh zákona.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, účelom vládneho návrhu zákona je zmena niektorých európskych smerníc. Na ich základe je potrebné doplniť pôvodný zoznam 33 prioritných látok o ďalších 12 nových látok, takže na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd do verejnej kanalizácie, ktoré obsahujú aj tieto nové prioritné látky, bude potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy.

  Zmeny sa dotýkajú tiež minimálneho zoznamu znečisťujúcich látok, pre ktoré sa stanovujú prahové hodnoty podzemných vôd, ten sa rozširuje o dusitany a fosfor. Týmto návrhom tiež zosúlaďujeme vodný zákon so zákonom o ochrane pred povodňami v otázke inundačných území. Keďže táto problematika nesúvisí priamo so základným predmetom vodného zákona, tak sa ustanovenia o inundačných územiach vložili do zákona o ochrane pred povodňami. Týmto spôsobom odstraňujeme nesystémový prvok a, naopak, zdôrazňujeme dôležitosť prevencie pri ochrane pred povodňami.

  Zároveň reagujeme aj na problémy, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe pri povoleniach na odbery podzemných vôd. Občania v rámci všeobecného užívania vôd z domových studní a drobní podnikatelia, ktorí odoberajú podzemnú vodu do 15-tisíc kubíkov za rok, už nebudú zaťažení pomerne vysokými nákladmi, ktoré súvisia so zabezpečením hydrogeologického prieskumu a vypracovaním záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemných vôd. Navrhovaná úprava je tak pozitívnym prínosom najmä pre domácnosti, pre drobných podnikateľov, živnostníkov, stredných podnikateľov, malé obce, ale i pre niektoré odbery vodárenských spoločností.

  Ďalším pozitívnym prínosom je predĺženie prechodného obdobia na prehodnotenie povolení na odbery vôd z 30. septembra 2017 na 31. december 2018.

  Vládny návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, Ústavou Slovenskej republiky a s ostatnými zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami.

  Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, dúfam, že navrhovaný vládny návrh zákona schválite.

  Ďakujem pekne.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Ďakujeme pekne, pán minister.

  Teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie poslancovi Vladimírovi Matejičkovi, aby informoval Národnú radu o výsledkoch rokovania výborov, aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

 • Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca. Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 198 z 12. septembra 2016 pridelila predmetný vládny návrh zákona (tlač 155) na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.

  Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.

  Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavný (pozn. red.: správne "Ústavnoprávny") výbor Národnej rady Slovenskej republiky svojím uznesením s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie svojím uznesením s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.

  Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: o bodoch spoločnej správy č. 2 až 11 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť, o bode spoločnej správy č. 1 hlasovať osobitne s návrhom gestorského výboru uvedený bod schváliť.

  Gestorský výbor zároveň odporučil Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť s pripomienkami.

  Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 38 z 11. októbra 2016. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady predložil spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku.

  Ďakujem, otvorte rozpravu, prosím.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Ďakujem pekne, pán poslanec.

  Otváram týmto všeobecnú rozpravu k tomuto bodu. Písomne sa prihlásili dvaja páni poslanci, pán poslanec Peter Antal, pán poslanec Zsolt Simon.

  Nech sa páči, pán poslanec Antal, máte slovo.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán minister, pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, ja sa dovolím vrátiť len k jednému ustanoveniu, ktoré sme preberali na výbore pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, kde sme, ktorý sa v podstate dostal aj do návrhu tohto zákona, a to je v § 28 ods. 2, kde sa dopĺňalo ustanovenie o mobilných zariadeniach, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu vôd, mobilné zariadenia.

  Keďže sme mali širokú diskusiu na výbore a zhodli sme sa na tom, že takto koncipovaný paragraf, alebo teda znenie paragrafu nie je celkom šťastné pre aplikačnú prax, avšak nevedeli sme ho v rámci výboru celkom dobre vyriešiť, tak dovolím si predložiť k tomu pozmeňujúci návrh, a teda pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2014 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.

  K čl. I bodu 11. V čl. I sa za bod 11 vkladá nový bod 12, ktorý znie: 12. V § 28 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie: "c) zariadenia, najmä premiestniteľné zariadenia, mobilné zariadenia, zariadenia na zhodnotenie odpadu, čerpacie stanice pohonných hmôt, ak nie sú stavbami, kompostárne, ak tieto zariadenia môžu ovplyvniť množstvo alebo kvalitu povrchových vôd alebo podzemných vôd,".

  Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako d) až g). Doterajšie body sa primerane prečíslujú.

  Odôvodnenie: Doplnením zariadení je potrebné reagovať na stav, kedy sa začínajú vyskytovať mobilné zariadenia na spracovanie odpadu, kompostárne, prípadne čerpacie stanice pohonných hmôt, ak nie sú stavbami. V doterajšom znení vodného zákona totiž chýba možnosť vyjadrovať sa orgánom štátnej vodnej správy k takýmto zariadeniam, ktoré sú prevádzkované samostatne, nie sú súčasťou prevádzky, ktorá si vyžaduje aj stavebné povolenie, kde sa pravdaže orgán štátnej vodnej správy vyjadruje. Orgány štátnej vodnej správy môžu vo vyjadrení k týmto zariadeniam, ktoré nie sú stavbami, ale ktoré budú na konkrétnom mieste po určitú dobu, určiť podmienky na prevádzkovanie vo vzťahu k danému miestu. Napríklad ak sa zariadenie nachádza v ochrannom pásme vodárenského zdroja, v chránenej vodohospodárskej oblasti, v blízkosti odkrytej hladiny podzemných vôd a môže ovplyvniť kvalitu povrchových vôd alebo podzemných vôd, v podstate vždy sa bude musieť v každom individuálnom prípade riešiť a musí teda zvážiť prevádzkovateľ takéhoto zariadenia, či toto zariadenie, ktoré chce niekde umiestniť na dočasnú dobu, či môže nejakým spôsobom ovplyvniť kvalitu vôd. Ak to tak bude, je povinný orgán štátnej vodnej správy požiadať o stanovisko a ktoré určí v podstate podmienky takéhoto prevádzkovania.

  To je v podstate k tomu, čo sme mali rozsiahlu diskusiu aj na výbore, a snažil som sa to takýmto spôsobom nejakým ozrejmiť a vyjasniť, aby v budúcnosti skutočne nevznikali problémy v aplikačnej praxi, aby každý jeden prevádzkovateľ takéhoto zariadenia v každom jednom prípade nemusel utekať na orgán štátnej vodnej správy a riešil akési podmienky na jeho prevádzkovanie.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Ďakujeme pekne. Pán poslanec, pán spravodajca, vypočuli sme si teraz pozmeňujúce návrhy. Chcem sa opýtať, sú to celkom komplikované pozmeňujúce návrhy, či tam budeme, či tam bude aktuálna tá lehota 48 hodín do hlasovania. Tak, pán spravodajca?

 • Reakcia spravodajcu.

 • Reakcia spravodajcu.

 • Po rozprave sa vyjadríte, dobre, dobre.

  Faktická poznámka na vystúpenie pána poslanca Antala - pani poslankyňa Zemanová, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Chcem sa poďakovať, pán predseda, pán poslanec Antal, že ste si dali tú námahu a spolu s ministerstvom životného prostredia ste váš pôvodný pozmeňujúci návrh upresnili. My tento návrh podporíme. Ale by som uvítala ešte možnože trošičku bližšie upresnenia. Na druhej strane je pravdou, že zákon by nemal ísť do nejakých až prílišných detailov, ale zrejme bude namieste ešte, pán minister, ak prejde tento pozmeňujúci návrh, čo predpokladám, že prejde, ešte potom ho možno doplniť usmernením, pretože myslím si, že treba trošičku spresniť najmä tú časť pozmeňujúceho návrhu, kde čerpacie stanice pohonných hmôt, to nie sú, je to trošku taký pojem, ktorý nie vždy sa takto presne používa, sa používajú skôr sklady pohonných hmôt, ktoré nemusia byť aj čerpacími stanicami, a asi by mali byť vymedzené nejakým objemom znečisťujúcich látok. Ja by som odporúčala tých tisíc litrov, ktoré sa bežne, bežne využíva toto množstvo aj v rámci nejakého prenosu motorovými, bežnými motorovými vozidlami, na ktoré netreba nejaké špeciálne povolenia či pre vozidlo, alebo pre samotného šoféra, ktorý by do tisíc litrov znečisťujúcich látok prevážal napríklad v nejakých takých veľkoobjemových bandaskách, najmä sa to týka poľnohospodárov, ktorí v takýchto bandaskách prevážajú tieto pohonné látky a dopĺňajú najmä poľnohospodárske stroje v čase žatvy priamo na poliach. Tak aby nevznikla zase ďalšia byrokratická povinnosť pre poľnohospodárov.

  Tak toto by som poprosila, keby ste...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Pán poslanec Antal, chcete reagovať na faktickú poznámku? Prihláste sa, prosím.

  Nech sa páči.

 • Áno, ďakujem. Nemyslím si, že by mali vznikať nejaké problémy. Áno, vzťahuje sa to aj na takéto mobilné zariadenia, kde dochádza k prečerpávaniu pohonných hmôt priamo do strojov, ale avšak, a to v tom prípade, ak jeho umiestnenie, tohto zariadenia, môže ohroziť kvalitu podzemných alebo povrchových vôd a to musí potom zvážiť v podstate každý ten prevádzkovateľ. Je to na ňom, aby si sám povedal, či jeho zariadenie je také, ako má, dokáže vlastne ovplyvniť teda tieto - či už povrchové, alebo spodné - vody. A v prípade pochybností určite nebude žiadny problém, aby na ten orgán štátnej vodnej správy išiel a teda opýtal sa, či potrebuje nejaké, určiť nejaké podmienky jeho prevádzkovania. Ak ministerstvo vydá k tomu nejaké metodické usmernenie, myslím si, že to nebude na škodu, takže ale predpokladám, že orgány štátnej vodnej správy budú nejakým spôsobom usmernené v tejto veci.

  Ďakujem.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Ďakujem aj ja. Pán minister, chcete zareagovať na to, čo odznelo v rozprave v rámci rozpravy alebo v záverečnom slove navrhovateľa? V záverečnom slove. Takže končím rozpravu k tomuto bodu programu.

  Pán minister, nech sa páči, za navrhovateľa.

 • Reakcia z pléna.

 • Ja som úplne zabudla na pána Zsolta Simona. To bude tým, že nesvietite na tej tabuli. Ospravedlňujem sa vám veľmi.

  Nech sa páči, pán poslanec, lebo ja som vás, ja som vás prečítala, že ste sa prihlásili, len ste nesvietili na tabuli.

  Takže poprosím vás.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca, a bolo by naozaj škoda, lebo nezvyčajne, ale chcem sa poďakovať pánovi ministrovi aj pánovi Antalovi, kolegom z MOST-u, že pouvažovali nad tou kritikou, ktorú som vyslovil pri prvom čítaní, aj keď chápem, že nie je možné v plnej miere vyhovieť kritike opozičnému, opozičným poslancom, ale aj tak patrí vďaka za to, že ste vyhoveli nie mne, poľnohospodárom, podnikateľom na vidieku, že nebudú musieť platiť poplatok za vodu nad 15-tisíc m3, ale nad 50-tisíc m3 odobratej vody. Je to obrovský posun.

  Vo vyrovnaní konkurenčného prostredia pri odbere podzemnej a nadzemnej vody treba povedať, že ja s takýmto návrhom, i keď nie je úplne taký, aký by som si sám navrhoval a vo výbore som takýto jeden podobný návrh predložil, ale keď pán predseda Antal predložil, tak chápem, že ten je prioritnejší pre vládnu koalíciu a bol prijatý, že pri odbere podzemných aj nadzemných vôd na závlahy nebudú musieť platiť poplatok farmári do 50-tisíc ročne. A aj to vítam, že ide sa odstrániť z návrhu zákona aj ten mesačný limit, ktorý tam bol stanovený, pretože aj ten bol nezmyselný. Takže tento návrh zákona sa vylepšuje.

  A som nesmierne rád, že súhlasíte s tým, že tento návrh zákona ide nad rámec toho, čo ministerstvo predložilo, a opravuje zákon, ktorý tu bol doteraz, doteraz prijatý. Preto by som navrhol vyňať na osobitné hlasovanie bod č. 4 spoločnej správy, aby bolo jasné, aby bolo jasné, pretože ten sa týka práve toho navyšovania. Takže bol by som rád, keby sa to osobitne hlasovalo.

  Musím ale povedať, že stále zastávam názor, že kritika zo strany Európskej únie, ktorá smerovala k tomu, že nemáme vyriešené platby za vodohospodárske služby, nie je totožná s platbou za vodu.

  Musím zopakovať, že zavedenie poplatku alebo dane v podobe 0,1 eura za meter kubický je symbolická. Oveľa viac bude stáť jeho vyrubenie pre farmárov než čiastka, ktorá sa z neho vyberie. Preto je tento poplatok aj z tohto pohľadu nelogický a myslím si, že nie je správne riešenie. A ja chápem, že to nechcete, nechcete alebo nie je priestor to teraz riešiť, ale, pán minister, dovoľte, aby som na vás apeloval, ani Brusel nie je dogma a neplatí stále a možnože trošku iný pohľad pod iným vedením je možné dosiahnuť zmenu aj v Bruseli, keď už natoľko hovoríte, že to Brusel, i keď ja som presvedčený, že to Brusel nie je.

  Takže ešte raz ďakujem pekne, že ste vyhoveli tej kritike alebo požiadavke, aby farmári za závlahu vodu neplatili. Je to trošku aj nelogické. Keď zoberú z rieky vodu farmári a chcú poliať, aby niečo vypestovali, polovica sa dostane do spodných vôd, urobíme z nej viac-menej pitnú vodu, tak to ideme zdaniť, zavádzame za to poplatok, a keď to nezoberú, tak za jeden deň tá voda pretečie do Maďarska zadarmo. Myslím si, že toľko si naši poľnohospodári zaslúžia, aby neplatili. A ja by som bol oveľa radšej, keby takýto poplatok vôbec nebol.

  Ďakujem pekne.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Ďakujem pekne za vaše vystúpenie. A ešte raz sa ospravedlňujem, že som na vás takmer zabudla. Teraz vyhlasujem rozpravu k tomuto bodu za skončenú. Chcem sa opýtať...

 • Reakcia z pléna.

 • Ospravedlňujem sa. Faktické poznámky, dobre. Predpokladám, že sú to faktické poznámky, pani poslankyňa, nie procedúra je to. Áno?

 • Reakcia z pléna.

 • Reakcia z pléna.

 • Dobre, ale najprv necháme pána poslanca Fecka s faktickou poznámkou, ak dovolíte, a pána poslanca Kvorku. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Pán poslanec Fecko, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Pán kolega, dobre, ešte doplním, áno, zvýšilo sa to na 50-tisíc kubíkov ročne, super, takže poľnohospodári budú mať úľavu a ešte som veľmi rád, že sa a priori vylúčili poľnohospodári, ktorí idú ekologicky. To znamená, chcem veriť, že tak ako to bolo aj v iných štátoch, že tá naša ekologická poľnohospodárska nejaká, by som povedal, že loby, ktorá tu funguje a neni často vnímaná ako adekvátny nejaký partner klasickým poľnohospodárom, tak aspoň tu vidíme, že trošku tá ekológia dostala tú vážnosť.

  A, pán minister, dúfam, že budete takto vy sa biť za ekológiu aj v našom rezorte pôdohospodárstva, aby sme udržali udržateľné aj poľnohospodárstvo, aj životné prostredie.

  Ďakujem pekne.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Pán poslanec Kvorka, boli ste prihlásený s faktickou poznámkou. Ide o faktickú poznámku alebo o procedurálny?

 • Reakcia z pléna.

 • Dobre, takže pán poslanec Kvorka nevystúpi.

  Pani poslankyňa Laššáková s procedurálnym, nech sa páči.

 • Nie je to typický procedurálny návrh. Len vás chcem poprosiť, pani podpredsedníčka, aby ste, keď vediete schôdzu, dávali možno aj trošku pozor, pretože teraz pán poslanec Simon bol prihlásený do rozpravy písomne. Teraz by ste mali dať možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne a pán poslanec Kvorka sa chcel prihlásiť do rozpravy ústne. A nie ukončovať rozpravu.

  Takže vás poprosím, aby ste sa sústredili pri riadení schôdze.

  Ďakujem pekne.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Áno, veľmi si to cením od vás ako od skúsenej bývalej pani podpredsedníčky. Ďakujem pekne za upozornenie.

  Pán poslanec Simon, chcete reagovať na faktickú poznámku? Nie. Nie je tomu tak.

  A teraz otváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne, kolegyne, kolegovia, nech sa páči. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy. Do rozpravy sa prihlásili ústne pani poslankyňa Zemanová a pán poslanec Kvorka.

  Pani poslankyňa Zemanová, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pani podpredsedníčka, pán minister, ja som sa k tomuto návrhu zákona podrobne vyjadrila pri prvom, keď bolo v prvom čítaní, a následne aj opakovane vo výbore. Chcem podotknúť a teda aj poďakovať sa, čo dneska už robím tretíkrát, čo teda je nezvyklé, ale (zasmiatie sa rečníčky) musím to skonštatovať, že pri tomto zákone, návrhu zákona sme naozaj komunikovali priamo s vami na pôde u vás v kancelárii, ale následne som mala aj diskusiu s riaditeľom sekcie odboru vôd a s jeho ľuďmi. Opakovane sme sa, diskutovali a chcem tú pasáž, ktorá bola pôvodne mnou navrhovaná na úpravu pri povinnosti pripraviť záverečnú správu pre odberateľov podzemných vôd, ktorí odoberajú podzemnú vodu viac ako 15-tisíc kubíkov ročne alebo 1 250 kubíkov podzemnej vody mesačne s tým, že im budú podľa novely zákona, teda od 1. decembra 2018, ukončené platné povolenia na tieto odbery podzemných vôd.

  Vítam to, že táto lehota sa predlžuje, pretože naozaj tá problematika dopracovania, prepracovania svojich žiadostí a spojené s vypracovaním záverečnej správy v zmysle geologického zákona sú veľmi náročné.

  Môj pôvodný návrh bol, aby boli tí, ktorí sú riadne evidovaní a riadne vykazujú svoje povinnosti a platia za odbery podzemných vôd, aby boli oslobodení od tejto povinnosti. Nakoniec teda po odbornej debate sme dospeli nejak spoločne k záveru, že je to možné aj dnes na základe existujúcich, existujúcich paragrafov zákona geologického, aj zákona o vodách, že ak bude vydané metodické usmernenie pre hydrogeológov, aby používali jednotný postup pre týchto odberateľov, aby sa títo najmä poľnohospodári, ale aj obce a mestá, teda odberatelia nestali rukojemníkmi, dá sa povedať, mojich kolegov hydrogeológov, ale aby naozaj záverečné správy o výpočte podzemných vôd, ktoré iste sú potrebné dáta pre to, aby sme vedeli tú vodnú bilanciu nejako posúdiť tak, aby boli postupy jednotné.

  Na rokovaní ste prisľúbili, že bude, ministerstvo teda vypracuje nejaké metodické usmernenie, ktoré bude jasné aj pre týchto odberateľov, ale aj pre spracovateľov záverečných správ, tak len, pán minister, chcela by som vás aj touto formou na tejto pôde poprosiť a prípadne keby ste vedeli povedať, že či na tomto usmernení sa už pracuje, resp. kedy bude možné, že bude na svete. Pretože ak, síce s odkladom účinnosti sa vytvára istý časový priestor, avšak ak v tom usmernení budú ustanovené nejaké povinnosti, ktoré doterajší odberatelia možno v tejto chvíli nevykonávajú, tak aby to nebolo zase, že sa ustanovia povinnosti, ktoré budú nerealizovateľné. Tak by som chcela vedieť, poprosiť vás, aby ste nám povedali, že kedy môžme očakávať nielen ja, ale hlavne tí odberatelia podzemných vôd, kedy môžu toto usmernenie od vás očakávať.

  Ďakujem.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Ďakujeme pekne za vaše vystúpenie, pani poslankyňa. Neevidujem na vaše vystúpenie žiadnu faktickú poznámku.

  V rozprave teraz vystúpi pán poslanec Kvorka, nech sa páči.

 • Rečník upravuje mikrofóny.

 • To troška padlo.

  Ďakujem za slovo, pani podpredsedajúca. Pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som mimo toho, čo už bolo tu v rámci tohto zákona povedané, uviedol určité pozitívne stanoviská, ktoré nám ozrejmia, že by bolo dobré tento zákon, keď ho budeme schvaľovať, schváliť.

  Zmena vodného zákona rieši v dôsledku zvyšovania ochrany povrchových vôd, ale najmä pozemných vôd, rozšírenie zoznamu sledovaných látok, ktoré ich významným spôsobom znečisťujú, ako aj z dôvodu zosúladenia našej legislatívy s legislatívou Európskej únie. Prináša povinnosť všetkým odberateľom povrchových a pozemných vôd zasielať údaje o odobratých množstvách, v prípade ďalšie údaje vyplývajúce z povolenia raz ročne SHMÚ. Podobne prináša aj povinnosť všetkým, ktorí vypúšťajú odpadové vody, osobitné vody, geotermálne vody alebo vody z povrchového odtoku do povrchových alebo pozemných vôd, povinnosť je to takisto zasielať, tieto údaje o vypúšťaní, na SHMÚ. Úľavou oproti týmto novým povinnostiam je upustenie od vyžadovaného rozhodnutia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev pozemnej vody pri povoľovaní odberu pozemnej vody zo studní pre občanov, pre potreby domácností a niektorých ďalších špecifických odberov v množstve do 1 500 m3 ročne, 15 000 m3 ročne alebo do 1 250 m3 mesačne, to platilo doteraz pre všetky prípady a vyratúvalo sa to od nuly. Týmto sa výrazne skráti lehota na vybavovanie žiadostí, obciam pribudne nová povinnosť zasielať orgánom štátnej správy údaje o povolených množstvách odberov, nie špecifikované údaje od orgánu ŠVS, ako aj keď sa dá domyslieť, že to v podstate sa bude robiť okresnému úradu. Naopak, v súvislosti s určovaním rozsahu inundačného územia obciam odpadá táto povinnosť, pre všetky vodné toky to bude zastrešovať okresný úrad prostredníctvom doplnku v zákone o povodniach. Ťažba zeminy, piesku, štrku a nerastov v inundačnom území bude podliehať povoleniu obvodného banského úradu. Pre vyššiu efektivitu práce v rámci riešenia povodní pribudne prednostom okresných úradov možnosť zriaďovať operačné skupiny.

  Uvedený zákon možno, a ja si myslím, že nielen možno, ale je potrebné hodnotiť celkovo pozitívne, nakoľko prinesie vyšší dôraz na ochranu kvality a výdatnosti vodných zdrojov, ako aj prehľad o množstvách odobratých a vypúšťaných vôd na území Slovenskej republiky.

  Ďakujem.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Ďakujeme pekne, pán poslanec. Na vaše vystúpenie neevidujem žiadnu faktickú poznámku. Týmto považujeme rozpravu za skončenú. A pýtam sa pána spravodajcu teda, ako to bude s hlasovaním. Hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch k tomuto bodu budeme v utorok, kolegyne, kolegovia.

  Pán minister, nech sa páči, záverečné slovo.

 • Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia, aj za vystúpenie a pripomienky.

  Čo sa týka usmernenia pre štátnu vodnú správu, tak to ministerstvo životného prostredia vypracuje, aby to bolo jednoznačné, že čo pod tým myslíme. Súhlasím s tým, že zákon by mal byť jednoduchý a potom by mali byť k tomu vydané usmernenia v takomto duchu. Takže to je v poriadku.

  Čo sa týka v druhej otázke pani poslankyne Zemanovej, do konca roka pre hydrogeológov bude to usmernenie spracované.

  A čo sa týka poľnohospodárov, tak tento zákon a priori neriešil tú problematiku polievania a poplatky za polievanie poľnohospodárov, ale fakt sme do toho zapracovali určité veci. Ale už tu pri tom prvom vystúpení som hovoril, keď som tu bol, že teraz začíname rokovania so všetkými dotknutými a že budeme sa snažiť nájsť také riešenie, aby to nebola nejaká záťaž, ale aby sme našu povinnosť voči Bruselu, aby nám nestopli eurofondy, aby sme splnili. Takže ja si myslím, že sme dospeli k takému riešeniu, ktoré je vyhovujúce aj pre poľnohospodárov, aj pre ministerstvo životného prostredia, a dúfam, že bude vyhovujúce aj pre Brusel.

  Ďakujem pekne.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Ďakujem pekne. Pán spravodajca sa zrieka záverečného slova. Ďakujem. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Nasledovať bude hlasovanie, kolegyne, kolegovia.

 • Krátka pauza.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pristúpime k hlasovaniam k jednotlivým bodom, ktoré sme už prerokovali. Najprv budeme hlasovať v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona o štátnej službe (tlač 244).

  Prosím teraz z gestorského výboru pani poslankyňu Magdalénu Kuciaňovú, aby uvádzala návrh na hlasovanie.

 • Hlasovanie o vládnom návrhu zákona o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 244.

 • Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vo včerajšej rozprave v prvom čítaní k návrhu zákona o štátnej službe vystúpili pani poslankyňa Veronika Remišová, páni poslanci Igor Matovič, Martin Fecko a Eduard Heger. Pán poslanec Martin Fecko podal procedurálny návrh vrátiť návrh zákona o štátnej službe navrhovateľovi na prepracovanie. Prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať o procedurálnom návrhu pána poslanca Martina Fecka.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o návrhu pána poslanca Fecka vrátiť návrh na prepracovanie.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 139 poslancov, za 63, proti 71, zdržali sa 3, 2 nehlasovali.

  Konštatujem, že procedurálny návrh sme neschválili.

  Nech sa páči.

 • Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Prezentujme sa a hlasujme o návrhu prerokovať tento vládny návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 137 poslancov, za 73, proti 13, zdržalo sa 50, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že sme tento návrh schválili.

  Nech sa páči.

 • Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výboru Národnej rady pre sociálne veci a Výboru Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny. Ďalej aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady pre sociálne veci a aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.

 • Prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 138 poslancov, za 123, zdržalo sa 14, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že sme navrhované uznesenie schválili.

 • Pán predsedajúci, skončila som, ďakujem.

 • Ďakujem.

  Pristúpime teraz k hlasovaniu o návrhu poslancov Gála, Antala, Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj (tlač 271).

  Teraz dávam slovo spravodajcovi z navrhnutého gestorského výboru pánovi poslancovi Dušanovi Bublavému, aby uvádzal jednotlivé návrhy na hlasovanie.

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Gála, Petra Antala a Pétra Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 271.

 • Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, v rozprave vystúpili traja poslanci, procedurálne návrhy neboli podané. Preto, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 139, za 137, nehlasoval 1, 1 sa zdržal.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Nech sa páči.

 • Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Ďalej aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 138, za 137, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Pristúpime k hlasovaniu o bode 32, o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach (tlač 192), je to druhé čítanie.

  Prosím teraz pána spravodajcu Dušana Muňka, aby uvádzal jednotlivé hlasovania.

 • Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 192.

 • Vážený pán predsedajúci, v rozprave k uvedenému návrhu zákona vystúpil jeden poslanec. Pristúpime k hlasovaniu o pozmeňovacom a doplňovacom návrhu zo spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bode spoločnej správy s odporúčaním schváliť.

 • Prezentujme sa a hlasujme o bodoch zo spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 139, za 138, 1 sa zdržal hlasovania.

  Konštatujem, že body zo spoločnej správy sme schválili.

  Nech sa páči.

 • Pán podpredseda, mám splnomocnenie gestorského výboru podať návrh, aby sme pristúpili k tretiemu čítaniu ihneď. Dajte, prosím, o tomto hlasovať.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tom, že tento návrh prerokujeme v treťom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 139, za 136, 3 sa zdržali.

  Konštatujem, že sme v treťom čítaní.

  A otváram rozpravu v rámci tretieho čítania a pýtam sa, či sa hlási niekto do rozpravy. Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Nech sa páči, posledné hlasovanie.

 • Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako celku v znení schváleného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 138, za 137, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že vládny návrh zákona sme schválili.

  Nasleduje hlasovanie v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (tlač 194).

  Dávam slovo spravodajkyni z výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie pani poslankyni Antošovej, aby hlasovanie uvádzala.

 • Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 194.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, v rozprave k uvedenému návrhu zákona vystúpila jedna pani poslankyňa, ale nebol podaný žiadny pozmeňujúci návrh. Pristúpime teda k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o bodoch č. 1 až 6 spoločnej správy s odporúčaním schváliť.

 • Prezentujme sa a hlasujme o bodoch zo spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 139, za 134, 5 sa zdržali hlasovania.

  Konštatujem, že body zo spoločnej správy sme schválili.

 • Áno, ďakujem, pán predsedajúci. Mám splnomocnenie gestorského výboru podať návrh, aby sme pristúpili k tretiemu čítaniu ihneď. Dajte, prosím, o tomto hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 139, za 132, zdržali sa 7.

  Sme v treťom čítaní.

  Otváram rozpravu a pýtam sa, či sa niekto hlási do rozpravy v rámci tretieho čítania. Nie je tomu tak. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Nech sa páči, záverečné hlasovanie.

 • Áno, ďakujem, pán predsedajúci. Dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako o celku v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Prezentujme sa a hlasujme o návrhu, teda o vládnom návrhu zákona.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 139 poslancov, za 135, zdržali sa 4.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vzhľadom k tomu, že ústavnoprávny výbor, ktorý je gestorským výbor, dokončil spoločnú správu k rokovaciemu poriadku, podávam návrh, aby sme začali teraz rokovať a pokračovali v rokovaní o návrhu rokovacieho poriadku. Je všeobecný súhlas?

 • Reakcia pléna.

 • Nie. Prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 138 poslancov, za 85, proti 45, zdržali sa 7, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že návrh sme schválili, preto pristúpime k druhému čítaniu.

  Pani, áno, nech sa páči, poslankyňa Remišová, procedurálny návrh.

 • Prepáčte. Chcela by som len poprosiť, hlasovanie č. 143, hlasovacie zariadenie zle zaznamenalo, prosím zaznamenať, že za. Ďakujem.

 • Áno, do zápisu, nech sa páči.

  Takže pristúpime k druhému čítaniu o návrhu poslancov Andreja Danka, Martina Glváča, Tibora Bernaťáka, Gábora Gála, Andreja Hrnčiara na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku (tlač 200).

  Dávam slovo poslancovi Tiborovi Bernaťákovi, aby návrh uviedol.

 • Rokovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka, Martina Glváča, Tibora Bernaťáka, Gábora Gála a Andreja Hrnčiara na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, tlač 200.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, na rokovanie Národnej rady predkladáme novelu zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

  Cieľom predloženého návrhu zákona je zabezpečiť ochranu efektívneho fungovania Národnej rady počas jej schôdzí. Navrhované opatrenia smerujúce k predchádzaniu rušenia poriadku počas schôdzí Národnej rady sledujú legitímny cieľ, ktorým je zabezpečenie plynulého chodu schôdzí Národnej rady a zároveň ochranu nerušeného výkonu mandátu poslancov pri súčasnom rešpektovaní výkonu ich práva na slobodu prejavu.

  Predložený návrh zákona v nadväznosti na sledovaný cieľ upravuje najmä ustanovenia, ktoré sa týkajú zabezpečenia poriadku v rokovacej sále, úpravu dĺžky rečníckeho času, upravuje aj spôsob rozpravy, zisťovania prítomnosti poslancov Národnej rady, účasti iných osôb na rokovaní Národnej rady, úpravu pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ako aj otázku vrátenia zákona prezidentom, ktorá sa týka možnosti zmeny ustanovenia o účinnosti zákona a ustanovení súvisiacich s účinnosťou.

  Navrhované zmeny vychádzajú aj z poznatkov získaných z právnych úprav krajín Európskej únie, Európskeho združenia voľného obchodu a Európskeho parlamentu.

  Vážené kolegyne, vážení kolegovia, poprosím vás o podporu tohto návrhu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Teraz dávam slovo spoločnej spravodajkyni z ústavnoprávneho výboru pani poslankyni Laššákovej, aby informovala Národnú radu o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výboroch.

 • Ďakujem pekne za slovo, vážený pán podpredseda. Panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informovala o prerokovaní uvedeného návrhu zákona v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady.

  Národná rada uznesením č. 200 zo 14. septembra 2016 pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, a to aj ako gestorskému výboru, a určila lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výboru, ktorému bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.

  Ústavnoprávny výbor návrh zákona prerokoval a odporúčal ho Národnej rade uznesením č. 86 z 21. októbra 2016 schváliť. Z tohto uznesenia ústavnoprávneho výboru nevyplývajú žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

  Ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť.

  Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní návrhu zákona bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 87 z 21. októbra 2016. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady o výsledku rokovania výboru a pri rokovaní o návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  Keďže ako poverená spravodajkyňa mám splnomocnenie, aby som predkladala návrhy, a vzhľadom k tomu, že spoločná správa bola prijatá dnešného dňa a v zmysle § 81 zákona o rokovacom poriadku môže sa o zákone rokovať až po uplynutí 48 hodín od zverejnenia spoločnej správy, pokiaľ Národná rada hlasovaním nerozhodne inak, poprosím, pán podpredseda, aby sme hlasovaním rozhodli o tom, že budeme rokovať o návrhu zákona.

 • Ďakujem pekne. Bol podaný procedurálny návrh na základe § 81 ods. 2, aby sme nemuseli počkať 48 hodín, až po teda distribuovaní spoločnej správy, ale na návrh buď gestorského výboru, alebo spravodajcu, samozrejme, je možné to odsúhlasiť Národnou radou, že nepočkáme, teda skrátime 48 hodín. Takže, nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 97, za 75, proti 16, zdržal sa 1, nehlasovali 5.

  Konštatujem, že návrh bol schválený.

  Chcem vás...

 • Reakcia spravodajkyne.

 • Pán predsedajúci, predniesla som spoločnú správu. Poprosím vás, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem pekne.

  Otváram rozpravu a chcem vás informovať, že písomne som dostal prihlášky: za klub SaS pani poslankyňa Blahová, za klub OĽANO pán poslanec Budaj. Potom ešte sú prihlásení pani poslankyňa Remišová, Matovič, Krajniak, asi Kollár, Pčolinský, áno, Viskupič a Kresák. Takže zatiaľ títo poslanci. A potom, samozrejme, v ústnej ešte, ako sa rozhodnete.

  Takže nech sa páči, teraz vystúpi za klub SaS pani poslankyňa Blahová, máte slovo. A potom pán poslanec Budaj za klub OĽANO.

 • Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, ako už bolo viackrát povedané, rokovací poriadok nemá prečo trápiť občanov tejto krajiny, lebo na stole sú iné závažné problémy. Pre nás poslancov je však dôležitou normou a zásahy do nej by mali vyjsť z potrieb a mali by byť dôsledné a uvážené. Zmena, ktorú prináša pán Danko, však nebola prerokovaná (zaznenie gongu kvôli ruchu v sále) naprieč politickým spektrom, nebola konzultovaná s kvalitnými právnikmi a nebola dokonca ani konzultovaná s ostatnými spolupredkladateľmi tohto návrhu...

 • Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Páni poslanci, prosím vás, ak máte niečo, čo chcete súrne prediskutovať, tak mimo rokovaciu sálu.

  Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Ďakujem.

  My opoziční poslanci sme opakovane vyzývali pána Danka, aby so zástupcami všetkých poslaneckých klubov sadol za spoločný rokovací stôl. Spolu sme mohli pripraviť moderný a funkčný rokovací poriadok, ktorý nebude treba vzápätí novelizovať a ktorý by mohol slúžiť Národnej rade aj dlhé roky po odchode pána Danka. Mohol byť jeho pamätníkom. Zatiaľ to však vyzerá na epitaf.

  O tom, že návrh nebol konzultovaný s kvalifikovanými právnikmi, svedčí množstvo logických nezmyslov a aj to, že podľa nášho názoru je vo viacerých bodoch v rozpore s ústavou. Preto ak zákon v takomto znení prejde, stane sa predmetom nášho podnetu na Ústavný súd.

  Návrh nebol konzultovaný dokonca ani so spolupredkladateľmi, o čom nás svojím vystúpením v rozprave v prvom čítaní presvedčil pán poslanec Gál, ktorý priznal, že jeho vlastné pripomienky k návrhu, pod ktorým je podpísaný, neboli v rámci procesu tvorby akceptované. Preto musí ako spolupredkladateľ podať pozmeňujúce návrhy, nakoľko s návrhom v niekoľkých zásadných veciach nesúhlasil, tak sa vyjadril v rozprave.

  Pozrite sa teda bližšie na zmeny, ktoré sa práve chystáme schváliť.

  Začnime novelizačným bodom č. 4 a č. 17.

  Bod č. 4: "Písomne vyhotovený návrh na zmenu alebo na doplnenie programu schôdze národnej rady odovzdá poslanec predsedajúcemu bezprostredne po jeho prednesení."

  Bod č. 17: "Písomne vyhotovený procedurálny návrh odovzdá poslanec predsedajúcemu bezprostredne po jeho prednesení."

  Tieto dva novelizačné body obsahujú jeden spoločný problém a predpokladám, že táto zmena povedie k dehonestácii Národnej rady. Návrhy na zmenu programu, rovnako ako procedurálne návrhy, budú musieť byť pripravené vopred písomnou formou a odovzdané predsedajúcemu ihneď po prednesení. No z praxe vyplýva, že tieto návrhy vznikajú z aktuálnych potrieb a tie sa častokrát nedajú predvídať. Rokovacia sála, ako vidíme, nie je vybavená tlačiarňou. Preto ak predsedajúci mieni prijímať návrhy písané rukou bez dôstojnej formy dokumentu, vystavuje tým Národnú radu dehonestácii. Môže sa totiž stať, že od poslancov bude prijímať rôzne rukou písané lístočky, ktoré podľa tohto návrhu napĺňajú potrebu písomne vyhotoveného návrhu.

  Predstavme si teraz bežnú situáciu, ktorá sa v tejto sále stala niekoľko desiatok krát. Poslanec počas hlasovania zistí, že jeho hlasovacie zariadenie nefunguje, prihlási sa s procedurálnym návrhom o tom, aby bolo zaznamenané, že jeho zariadenie nefungovalo, a ohlási, akým spôsobom chcel zahlasovať. Vec je vybavená v priebehu niekoľkých sekúnd.

  Po novom? Poslanec zistí, že hlasovacie zariadenie nefungovalo, aby naplnil literu zákona, vyšklbne zo zošita papier, na ktorý v rýchlosti načmára nadpis "Procedurálny návrh", pod neho napíše: "Zariadenie nefungovalo, chcel som hlasovať za. Podpis." Toto povie do mikrofónu, na čo bezprostredne po prednesení odovzdá predsedajúcemu papierik.

  Vzniká otázka, čo si s takýmito lístočkami predsedajúci počne, načo majú slúžiť? Absolútne mi uniká účel navrhovanej zmeny, keďže každé slovo, ktoré v tejto sále odznie na zapnutý mikrofón, je automaticky zaznamenávané a prepis tohto záznamu je na webových stránkach Národnej rady.

  Ďalší bežný príklad. V priebehu rozpravy sa zistí, že dvaja predkladatelia podávajú totožný pozmeňujúci návrh. Jeden z predkladateľov chce teda svoj návrh stiahnuť, preto sa prihlási s procedurálnym návrhom, že sťahuje svoj podpis pod návrhom, prípadne celý návrh. Na svojom mieste sedí spravodajca, ktorý si zmenu automaticky zaznačí. No napriek tomu, že procedurálny návrh má zaznačený spravodajca, pracovník legislatívy, ktorý sedí celý čas v sále a sleduje legislatívny proces, napriek tomu, že tento fakt je zaznamenaný kamerovým systémom, že je zaznamenaný v prepise na webe, napriek tomu všetkému musí poslanec ihneď po prednesení svoj procedurálny návrh odovzdať predsedajúcemu písomne.

  No a keďže formu takéto písomného návrhu rokovací poriadok v tomto znení vôbec nerieši, pravdepodobne sa na stole predsedajúceho budú vŕšiť rôzne lístočky, ktorých účel nepoznáme a ktoré skončia zrejme v skartovačke. Zato vieme, že dnes v čase elektronických médií prináša táto zmena šikanózne pravidlo, ktorého dôsledkom bude komplikovanie práce poslancov.

  Ďalší novelizačný bod, bod č. 5: "Ak sú navrhovateľmi viacerí poslanci, môže v ich mene vystúpiť najviac jeden poverený poslanec."

  Táto zmena je zásahom do práv poslancov a bránením v slobodnom výkone poslaneckého mandátu. Jednou z najdôležitejších úloh poslanca je predkladanie návrhov zákonov. To úzko súvisí s ich podporou a objasnením účelov zmeny. Ak na návrhu pracuje skupina poslancov, musia byť v tejto funkcii plne zastupiteľní, a to aj s tým, že k návrhu vystúpi ktorýkoľvek z navrhovateľov, ak to vyžaduje situácia. Zmena neupravuje to, akým spôsobom bude stanovené, ktorý z poslancov je povereným poslancom a akým spôsobom bude o tom upovedomený predsedajúci, prípadne skupina poslancov, ktorí sú predkladatelia. Návrh tiež neupravuje, akým spôsobom sa bude riešiť prípad, ak poverený poslanec nebude prítomný. V takom prípade by bolo skupine poslancov znemožnené predložiť návrh zákona a to je v príkrom rozpore s ústavou.

  Pre názornosť opäť uvediem príklad. Moje vážené kolegyne pani Kiššová a Zemanová pripravujú na budúcu schôdzu novelu zákona. A keďže bude v platnosti nový rokovací poriadok, potrebujú vedieť definíciu povereného poslanca. Ktorá z nich dvoch bude povereným poslancom, kto ju poverí? Je to rozhodnutie skupiny poslancov? V tom prípade je treba to niekomu hlásiť alebo je to rozhodnutie predsedu Národnej rady? Bude niekde uvedené, ktorých z poslancov je povereným poslancom? O zákone, v zákone o tejto situácii nie je ani slovo. Kto je teda poverený poslanec a kto ho poveril? Otázku nechám visieť vo vzduchu, odpoveď na ňu totiž neexistuje.

  S vypätím všetkým síl si odmyslime túto dilemu. Povedzme si, že už sme zistili, kto je povereným poslancom. Nevedno ako, ale zistili sme, že ním je napríklad pani Kiššová. Ale keďže nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch, ako na potvoru dostane chrípku a stratí hlas. No nakoľko je práve ona povereným poslancom, v mene navrhovateľov môže vystúpiť len ona. Čo s takouto situáciou? Nebude snáď návrh zákona vôbec prednesený? Novela teda aj v tomto bode prichádza so zmätočnými pokynmi pre poslancov bez toho, aby situáciu precízne definovala, bez toho, aby sa ktokoľvek zamyslel nad tým, čo prinesie pre prax. V takomto prípade by bolo poslancovi bránené v slobodnom výkone mandátu, a to samotnou Národnou radou. A to je absurdné a protiústavné.

  Zákon nie je cvičný zošitok, pán Danko. Nedá sa v ňom trénovať písanie slohových prác. Zákony sa totiž tvoria práve pre chvíle nepohody a pre chvíle procesných nejasností. Vtedy by sme mali otvoriť rokovací poriadok, ktorý by nám mal dať jasné, presné a čisté odpovede na nastolené otázky. Inak v prípade nejasností bude prichádzať k chaosu. Som presvedčená o tom, že po schválení rokovacieho poriadku v tomto znení budete práve vy strojcom tohto chaosu.

  Ďalší novelizačný bod č. 6: "V rozprave môže poslanec vystúpiť len raz, ak tento zákon neustanovuje inak."

  Túto zmenu považujeme za bezúčelnú, nakoľko z doterajšej praxe je zrejmé, že poslanci vystupovali v rozprave k jednému návrhu zákona len veľmi výnimočne dvakrát. A ich vystúpenia práve vtedy neboli samoúčelné. Reagovali tým na problematiku vyplývajúcu priamo z prebiehajúcej rozpravy. Je to zbytočné obmedzenie poslancov v ich vystúpeniach a v ich práci.

  Národná rada nemá a nikdy nemala problém s tým, že by sa počet rokovacích dní naťahoval kvôli neodôvodneným vystúpeniam poslancov. Naopak, častejšie sa stáva, že schôdza je ukončená ešte pred plánovaným termínom. Opäť teda overené a užitočné veci ustupujú despotickým vidinám absolútnej moci.

  Novelizačný bod č. 8: "Rečník hovorí spravidla vo voľnom prednese. Pri svojom vystúpení môže použiť poznámky v papierovej podobe alebo v elektronickej podobe bez možnosti zvukovej prezentácie, obrazovej prezentácie a obrazovo-zvukovej prezentácie."

  Sme presvedčení, že ide o nezmyselné ustanovenie. Prečo nezmyselné? Žijeme v digitálnej dobe, kedy je možné veľmi názorne podporiť svoje vystúpenie v rozprave vysvetlením prostredníctvom grafu, infografiky, obrazu. Navyše je k takémuto výkladu rokovacia sála technicky plne prispôsobená. Týmto ustanovením sa teda dobrovoľne oberáme o pokrokové možnosti výkladu zložitých problémov v rámci rozpravy, a to aj do budúcna, keď je pravdepodobné, že používanie technických pomôcok bude nielen bežný, ale dokonca nevyhnutným štandardom.

  Myslím, že na tejto schôdzi to bol práve pán minister Kažimír, ktorý počas rozpravy v rámci svojho vystúpenia sľuboval poslancom, že do druhého čítania si pripraví graf, kde bude názorne vidieť vzostup veličín, o ktorých hovoril. Na to bol pokrikom z pléna upozornený, aby sa zbytočne nenamáhal, pretože mu to rokovací poriadok už v tomto čase bude zakazovať. Neočakávajte teda kvetinové dary ani od vašich ministrov, pán predseda.

  Novelizačný bod č. 11 prináša nový § 30: "Dĺžka rečníckeho prejavu v rozprave je najviac 20 minút. Ak ide o člena povereného poslaneckým klubom, dĺžka rečníckeho času v rozprave je najviac 30 minút, ak tento zákon neustanovuje inak alebo ak Národná rada bez rozpravy nerozhodne o predĺžení rečníckeho času. Do dĺžky rečníckeho času sa nezapočítava čas prednesu písomne vyhotoveného pozmeňujúceho alebo doplňujúceho návrhu."

  Túto zmenu považujeme za nebezpečnú.

  Dovoľte mi zacitovať z dôvodovej správy k tomuto návrhu: "Účelom navrhovanej zmeny je zabezpečiť efektívnosť v rokovaní Národnej rady za súčasného rešpektovania ústavou garantovaných práv poslanca."

  Uvádzané dôvody zmeny nezabezpečia efektívnosť rokovaní. Navyše sú vážnym zásahom do ústavou garantovaných práv poslanca. Zmena prináša bezdôvodné obmedzovanie parlamentnej demokracie, ktorá spočíva hlavne v nerovnosti časovej dotácie medzi jednotlivými vystupujúcimi, kde predkladatelia a členovia vlády majú možnosť niekoľkokrát a bez časového obmedzenia vystúpiť v rozprave.

  Úprava úplne opomína to, že táto zmena môže spôsobiť prijatie chybnej, nevhodnej alebo dokonca protiústavnej úpravy zákona. Rečník, ktorý bude vystupovať v rozprave bez časových obmedzení, má možnosť prekryť a marginalizovať závažné pripomienky poslancov, ktorí mali možnosť vystúpiť voči predkladateľom len v zanedbateľnom čase.

  Rozprava v Národnej rade nie je len diskusiou pro forma. Ale má byť reálnou odbornou diskusiou o problematike, ktorej výsledkom je hlasovanie o návrhu. Táto zmena je dehonestovaním parlamentnej demokracie Národnej rady aj rozpravy v nej. Práve tá je zjavne predkladateľom považovaná iba za akýsi druh politickej proklamácie či povinnej jazdy, kde je aj tak všetko vopred dohodnuté. Návrh úplne opomína odbornú stránku a podstatu tejto diskusie.

  Ale, ako som už spomínala, tento rokovací poriadok má slúžiť dlhé obdobie. Preto jeho tvorcovia musia byť jednak odborníci, právnici, skúsení poslanci, ale aj vizionári. Musia si vedieť predstaviť aj to, že jedného dňa, keď aj u nás pominú časy despotov a zákopy budú zakopané, bude sa v týchto laviciach naozaj tvoriť a zlepšovať. A k tomu je diskusia nevyhnutná.

  Zákonná limitácia sa nebude však vzťahovať na vystúpenie predsedu Národnej rady, podpredsedu Národnej rady, prezidenta republiky ani členov vlády. Ak má byť časovo obmedzené vystúpenie poslancov, ktorí majú schvaľovať vládne návrhy, rozporovať ich, dopytovať sa a v prípade opozície aj kontrolovať činnosť vlády, je táto nerovnosť nepatričná a nebezpečná. Členovia vlády môžu svoje návrhy obhajovať neobmedzene, na čo môže poslanec reagovať iba v časovom limite. Predstaviteľ vlády má možnosť vystúpiť kedykoľvek, koľkokrát chce, no poslanec len raz. V krajnom prípade bude vyzerať schôdza Národnej rady ako rozprava členov vlády. No schôdze Národnej rady je prednostne miesto vecnej a politickej diskusie pre poslancov. A táto zmena teda obracia samotný účel rokovania Národnej rady.

  Novelizačný bod č. 12: "Poslanca, ktorý neuposlúchne výzvu, na základe ktorej sa mu odobralo slovo, predsedajúci vyzve zachovať poriadok. Predsedajúci vyzve zachovať poriadok aj poslanca, ktorý svojimi prejavmi alebo činmi v rokovacej sále prekročil hranice slušnosti alebo ktorý svojím konaním narúša priebeh rokovania. Ak výzva na zachovanie poriadku nevedie u poslancov k náprave, predsedajúci vykáže poslanca z rokovacej sály až do skončenia rokovania v tom istom dni. Ak predsedajúci vykáže poslanca z rokovacej sály, poslanec je povinný opustiť rokovaciu sálu. Ak ani po opätovnej výzve predsedajúceho poslanec neopustí rokovaciu sálu, predsedajúci preruší schôdzu Národnej rady na čas nevyhnutne potrebný na obnovenie poriadku a rozhodne o tom, že poslanci prítomní v rokovacej sále opustia priestor. Následne predseda Národnej rady bezodkladne zvolá poslanecké grémium, vykázaný poslanec má právo v dni, v ktorom bol vykázaný, zúčastniť sa na hlasovaní o každom návrhu okrem hlasovania o procedurálnych návrhoch."

  Toto považujeme za protiústavné a najmä nevykonateľné opatrenie. Po prvé zmena splnomocňuje predsedajúceho k svojvoľnému výkladu toho, čo sú to prejavy alebo činy, ktorými poslanec prekročil hranice slušnosti. Predsedajúci nie je vedený žiadnym taxatívnym vymedzením toho, čo je a čo nie možné považovať za prekročenie hranice slušnosti. To zakladá na rôzne výklady tohto termínu. Ale pri takto závažných následkoch, ktoré táto novela prináša, je toto jednoducho neprípustné. Toto ustanovenie je zneužiteľné v politickom boji, ale i vo vecnom a názorovom spore tým, že oponent môže byť ľahko odstránený. Bude vykázaný zo sály.

  Predsedajúci má možnosť vykázať za nejasných okolností poslanca z rokovacej sály, a to je, samozrejme, obmedzenie výkonu poslaneckého mandátu. Zúčastňovať sa schôdze Národnej rady je jednou z najdôležitejších povinností poslanca. A toto opatrenie je protiústavné. Predsedajúci nie je riaditeľom poslanca, ktorý ho môže vylúčiť z prítomnosti v rokovacej sále. Patrí to totiž k jeho pracovným povinnostiam. Nadriadený poslanca je volič, prostredníctvom ktorého poslanec získal svoj mandát. A, samozrejme, mandát na slobodné vykonávanie svojej poslaneckej práce. Volič je teda ten, ktorý na konci volebného obdobia zhodnocuje, ako sa poslanec v čase svojho mandátu správal, akým prínosom bol a akým prínosom bola jeho činnosť pre zlepšenie života občanov Slovenska.

  Po tretie vykázanie poslanca je nerealizovateľné. Predpokladom je, že neuposlúchnutím tejto výzvy budú poslanci demonštrovať svoje právo a povinnosť zúčastňovať sa rokovaní Národnej rady. Predsedajúci má podľa tohto ustanovenia následne prerušiť schôdzu. Rovnako má rozhodnúť o tom, aby všetci poslanci opustili rokovaciu sálu. To je opäť závažným zásahom do výkonu poslaneckého mandátu. A teraz však všetkých 150 poslancov.

  Následky opakovaných prerušení schôdze môžu mať závažné hospodárske dôsledky, keďže touto zákonnou obštrukciou zo strany predsedajúceho bude paralyzovaná činnosti celej Národnej rady. Bude znemožnené rokovať nielen o poslaneckých návrhoch, ale aj o vládnych návrhoch zákonov. Pri naliehavosti niektorých zmien môže byť takéto paralyzovanie Národnej rady ohrozením bezpečnosti. Predkladatelia dôvodia, že prínos týchto zmien je hlavne zefektívnení práce Národnej rady. No touto zásadnou zmenou prinášajú bezprecedentnú možnosť Národnú radu absolútne znefunkčniť.

  Novelizačný bod 13: "V rokovacej sále je zakázané používanie mobilných telefónov alebo iných technických zariadení umožňujúcich komunikáciu alebo záznam informácií na telefonovanie, vyhotovovanie fotografií, zvukových záznamov, audiovizuálnych záznamov alebo audiovizuálnych prenosov. To neplatí, ak ide o používanie technických zariadení kancelárie, ak ide o vyhotovovanie fotografií, zvukových záznamov, audiovizuálnych záznamov kanceláriou alebo zástupcami hromadných informačných prostriedkov. Voči osobe, ktorá poruší niektorý z týchto zákazov, predsedajúci postupuje podľa odseku 2." Čiže upozornenie, vykázanie, prerušenie schôdze a následné sankcie.

  Som presvedčená o tom, že autori si zamieňajú príčiny a následky. Definovanie zariadení, ktoré nemožno v rokovacej sále používať, zahŕňa všetky technické pomôcky potrebné pre prácu poslanca. Poslanci používajú bežne svoje osobné laptopy, tablety, telefóny, sledujú tak priebeh schôdze, predkladané návrhy zákonov, prípadne si dohľadávajú prístupné informácie k prejednávanej problematike.

  Z danej formulácie je nejasné, ako chce predsedajúci verifikovať, či práve toto zariadenie poslanec použil napríklad na zhotovenie fotografie. Ako to chce verifikovať, keďže kontrolou, osobnou kontrolou takéhoto zariadenia by vážnym spôsobom zasiahol do súkromia poslanca.

  Vyhotovovanie zvukových záznamov je pritom zákonom akceptovaným spôsobom uchovávania údajov aj pri úradnom styku alebo v priebehu súdnych pojednávaní.

  Občania sledujúci priebeh schôdzí Národnej rady sa opakovane a masívne sťažovali na nekvalitu vysielania online prenosu. Z týchto dôvodov poslanci sprostredkúvali svoj záznam schôdze. Predpokladám, že zrejme to viedlo predkladateľov k tejto zmene. Miesto toho, aby apelovali na Kanceláriu Národnej rady, aby zlepšila kvalitu prenosu.

  Opätovne sa vymoženosti moderných technológií a ich pomoc a názornosť degradujú, čím sa Národná rada pripravuje, hlavne sama seba, o kontakt s občanmi, ktorým sa poslanci zodpovedajú.

  Chcela by som upozorniť, že sa nenachádzame v priestoroch, odkiaľ by bol únik informácií nebezpečný. Naopak, schôdze Národnej rady je záležitosť verejná. Ktorýkoľvek návštevník na balkóne bude mať väčšie práva ako samotný poslanec. Ako poslanci sme ale snáď nestratili občianske práva. A mojím dobrým právom je použiť napríklad svoj mobilný telefón aj na to, aby som si urobila fotografiu z niektorej z výnimočných chvíľ v rokovacej sále.

  Novelizačný bod č. 14: "Do rokovacej sály je zakázané vnášať transparenty, plagáty, letáky alebo iné obdobné vizuálne zobrazenia, zbrane, výbušniny, paralyzujúce prístroje a látky. Do rokovacej sály je zakázané nosiť materiály propagujúce politickú stranu alebo politické hnutie alebo šíriace reklamu. Do rokovacej sály je ďalej zakázané vnášať jedlo. Voči osobe, ktorá poruší niektorý z týchto zákazov, predsedajúci postupuje podľa odseku 2." Čiže upozornenie, vykázanie, vykázanie 150 poslancov, grémium, sankcie.

  Túto zmenu považujeme za nevykonateľnú a protiústavnú. Ak majú predkladatelia dojem, že transparenty a plagáty sú výsostne šlágrom tohto volebného obdobia, sú na veľkom omyle. Poslanci súčasnej koalície ich používali s rovnakou obľubou, pričom sme všetci, a či už terajší, alebo minulí poslanci, akceptovali túto ich činnosť ako súčasť ich slobodného prejavu v demokratickej spoločnosti. Predpokladám, že to isté si bude o problematike myslieť aj Ústavný súd.

  Ako dôkaz, že tomu tak bolo aj v minulosti (rečníčka zobrala do rúk názorný materiál, ukazujúc ho plénu), nech sa páči, poslanci SMER-u, ktorí prišli s plagátom. Vidíme pána Šucu, aktuálneho poslanca. Nech sa páči (rečníčka zobrala do rúk ďalší názorný materiál, ukazujúc ho plénu), pán Ondruš, ktorý stojí v reflexnej veste s vlajočkou KOVO, kedy bol propagovať prácu odborov.

 • Rečníčka zobrala do rúk ďalší názorný materiál, ukazujúc ho plénu.

 • Vidíme pána predsedu MOST - HÍD, pána Bugára, aj s jeho kolegami a transparentami priamo tu v rokovacej sále.

 • Rečníčka zobrala do rúk ďalší názorný materiál, ukazujúc ho plénu.

 • Vidíme celý poslanecký klub SMER-u, ktorý - už neviem, pri ktorej príležitosti - prikryl celú túto časť rokovacej sály slovenskou vlajkou, zrejme k tomu mali dobrý dôvod. Nikto nenamietal.

 • Rečníčka zobrala do rúk ďalší materiál, ukazujúc ho plénu.

 • Vidíme pána aktuálneho premiéra, myslím, že v tejto chvíli, keď ukazoval mapku Slovenska a diaľnice, bol vtedy poslancom Národnej rady.

  Takže vnášanie rôznych pomôcok nie je šlágrom tohto volebného obdobia.

  V návrhu chýba definícia pre obdobné vizuálne zobrazenia. To opäť dáva priestor k svojvoľnému výkladu a priestor na perzekúcie. To isté platí pre materiály propagujúce politickú stranu. Každý návrh zákona je materiálom, ktorý propaguje politickú stranu, jej myšlienky, jej vízie. Každý materiál, ktorý bol vyhotovený politickou stranou, musí byť podľa zákona označený ako materiál vyhotovený politickou stranou.

  Letmý pohľad teda, milé kolegyne, milí kolegovia, na vaše lavice. Skontrolujte si ich, či sa tam náhodou nenachádza pero s logom vašej strany. Či nemáte na počítači samolepku vašej politickej strany. Či ste náhodou nevniesli do sály brožúru s programom vašej strany. Či nemáte náhodou v taške zabudnutý leták, lebo nehovoríme ani o ich prezentovaní alebo použití. Na porušenie zákona stačí vnesenie do sály. Vnesenie.

  V zápale politického boja môže tak byť znemožnené poslancovi vystúpiť, lebo použité štúdie, brožúry alebo iné textové materiály môžu byť vyhodnotené ako materiály propagujúce politickú stranu. Tým môže predsedajúci poškodiť poslanca, politickú stranu a podľa odseku 2 znefunkčniť opäť Národnú radu, pretože rokovanie bude vzápätí prerušené. A to je v rozpore s deklarovaným úmyslom predkladateľov zefektívniť činnosť Národnej rady.

  Z predkladaného materiálu nie je známe, akým spôsobom bude kontrolované, či poslanec vniesol do rokovacej sály jedlo. S ním sa v návrhu obsahovo nakladá presne tak ako so zbraňou a výbušninou. Teda opäť už samotné vnesenie jedla do sály, za toto je definovaný postih, a to nezávisle na tom, či bolo toto jedlo konzumované v rokovacej sále. V krajnom prípade, ak má poslanec, poslankyňa v kabelke horalku, porušila rovnako ako v prípade výbušniny rokovací poriadok, za čo jej hrozí postih. Milé dámy, milí páni, skontrolujte si preto pred príchodom do sály svoje kabelky a svoje tašky. Vytiahnite z nich horalky, banány, cukríky. Či sú žuvačky považované za jedno, nám snáď upresní niektorý z navrhovateľov.

  Ak poslanec opakovane narúša poriadok na schôdzi Národnej rady podľa tohto ustanovenia, predseda Národnej rady podá návrh na začatie disciplinárneho konania. Disciplinárne konanie voči poslancovi vedené mandátovým a imunitným výborom môže byť nástrojom represie voči poslancom, najpravdepodobnejšie opozičným poslancom, ktorí majú vo výboroch pomerné zastúpenie, teda menšinu, a môžu byť väčšinou poslancov napriek neodôvodnenosti odsúhlasené. Takéto perzekúcie sú vážnym ohrozením parlamentnej demokracie.

  Novelizačný bod číslo 15, toto opatrenie podľa nášho názoru protiústavné: "Za neospravedlnenú neúčasť poslanca na rokovacom dni schôdze Národnej rady sa podľa tohto návrhu považuje aj vykázanie poslanca z rokovacej sály." Ak poslanec bol preukázateľne prítomný v rokovacej sále, navyše je podpísaný v prezenčnej listine, zúčastnil sa hlasovaní, je nespochybniteľné, že v ten rokovací deň bol prítomný, preto je klamstvom a protiústavným zásahom vyhlásiť, že poslanec nebol prítomný a neospravedlnený. Dôležité je, že tento druh perzekúcie spočíva na voľnom výklade a svojvôli predsedajúceho o tom, čo sú prejavy alebo činy, ktorými poslanec prekročil hranice slušnosti, o tom, akým spôsobom použil technické zariadenie, o tom, či dodržal čas určený na rozpravu, o tom, či vniesol do rokovacej sály obdobné vizuálne zobrazenie alebo jedlo, o tom, či jeho materiál nie je náhodou propagáciou politickej strany.

  Z vyššie uvedeného vyplýva, že predsedajúci má nepreberné možnosti v tom, akým spôsobom znemožniť poslancovi výkon mandátu. Tieto možnosti, ktoré predkladatelia navrhujú, právna úprava nijak bližšie nedefinuje, čím dáva možnosť voľnému výkladu, preto je nebezpečná.

  Novelizačný bod číslo 20. Z toho návrhu nie je zjavné, čo má byť predmetom rokovania poslaneckého grémia, ktoré má zasadnúť ihneď po vykázaní 150 poslancov zo sály, aj teda po vykázaní jednotlivého poslanca. Poslanecké grémium totiž nehlasuje o uzneseniach, ale jeho závery majú len odporúčací charakter. Navyše pomerné zastúpenie v poslaneckom grémiu opäť zaručuje väčšinový názor vládnych poslancov. Účel navrhovanej zmeny je teda absolútne neznámy.

  Novelizačný bod 25: "Ak mandátový a imunitný výbor zistí, že poslanec narušil poriadok na schôdzi Národnej rady, odporučí Národnej rade, aby mu uložila pokutu až do výšky 2-tisíc eur. Ak poslanec opakovane naruší poriadok na schôdzi Národnej rady v čase do jedného roka od uloženia pokuty za narušenie poriadku na schôdzi Národnej rady, mandátový a imunitný výbor odporučí Národnej rade, aby mu uložila pokutu až do výšky dvojnásobku hornej hranice pokuty ustanovenej týmto zákonom za narušenie poriadku na schôdzi Národnej rady."

  Považujeme túto zmenu za protiústavnú a je to zneužiteľné ako nástroj politického boja. Pomerné zastúpenie poslancov vo výboroch je garantom toho, že ak bude politická klíma taká, že vládni poslanci budú chcieť zneužívať navrhované ustanovenia na bezdôvodné perzekúcie politických oponentov, budú mať k tomu opäť nepreberné množstvo možností. Poslancovi bude znemožnené zúčastňovať sa schôdzí, vykonávať si slobodne mandát, bude perzekvovaný tým, že za vykázanie, a teda neospravedlnenú neúčasť v ten deň nedostane mzdu, bude naviac pokutovaný astronomickými sumami, čo povedie pravdepodobne k totálnemu rozvratu parlamentnej kultúry, keď sa bude permanentne a rôznymi formami protestovať proti týmto perzekúciám...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pani poslankyňa, chcem sa opýtať, približne ešte na koľko máte, lebo už je 12 hodín?

 • Reakcia rečníčky.

 • Ďakujem.

  No, toto je môj príspevok k pôvodnému návrhu zákona a v takom znení, v akom nás s ním zoznámil pán predseda Danko.

  V priebehu svojho vystúpenia som závažným spôsobom porušila rokovací poriadok. Použila som pero v straníckych farbách, použila som obdobné vizuálne prostriedky, fotografie a pretiahla som svoj prejav cez 20, prípadne 30 minút. Teraz by som mala byť napomenutá predsedajúcim a po neuposlúchnutí vykázaná zo sály. Vy by ste boli vykázaní tiež, pretože rokovanie by bolo prerušené. Napriek svojej snahe by som mala dnes áčko a na krku pokutu niekoľko tisíc eur. Vážne si myslíte, že som sa niečím takto vážne previnila?

  Sami musíte uznať, že sa prinajmenšom jedná o znôšku nezmyslov. No prinajhoršom ide o nebezpečné zmeny, ktoré menia filozofiu rokovacieho poriadku a nie sú v súlade so základnými demokratickými hodnotami. Neočakávame, že drobnými pozmeňujúcimi návrhmi bude môcť byť táto novela vylepšená. Preto dovoľte, aby som v mene klubu SaS podala pozmeňujúci návrh.

  Znenie pozmeňujúceho návrhu: Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Natálie Blahovej a Ondreja Dostála k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 200).

  Bod 1. V čl. I sa vypúšťajú body 6, 7, 9, 11 a 22. Body 8, 10, 12 až 21 a 23 až 28 sa primerane prečíslujú.

  V čl. I sa v bode 10 vypúšťa bodkočiarka a časť vety za bodkočiarkou.

  Odôvodnenie k bodom 1 a 2: Navrhuje sa vypustenie novelizačných ustanovení, ktoré obmedzujú právo poslancov vystúpiť v rozprave.

  Novelizačný bod 3. V čl. I bod 8 znie: 8. V § 27 sa vypúšťa odsek 7.

  Doterajšie odseky 8, 9 sa označujú ako odseky 7, 8.

  Odôvodnenie: Navrhuje sa vypustenie novelizačného ustanovenia, ktoré zakazuje poslancovi pri vystúpení použiť zvukovú, obrazovú alebo obrazovo-zvukovú prezentáciu. Zároveň sa navrhuje zo zákona o rokovacom poriadku vypustiť ustanovenie, podľa ktorého rečník hovorí spravidla vo voľnom prednese s možnosťou použitia poznámok. Forma vystúpenia voľný prednes, použitie poznámok, čítanie pripravovaného textu má byť ponechaná na rečníka a nie je žiadny dôvod nariaďovať ju rečníkovi zákonom.

  Bod 4. V čl. I sa vypúšťajú body 12, 16, 18, 20 a 23 až 28. Body 13, 15, 17, 19, 21 a 22 sa primerane prečíslujú.

  Odôvodnenie: Navrhuje sa vypustenie novelizačných ustanovení, ktoré posilňujú postavenie predsedajúceho pri riadení schôdze a predsedu Národnej rady v rámci disciplinárneho konania.

  Bod 5. V čl. I sa vypúšťajú body 13 až 15. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.

  Odôvodnenie: Navrhuje sa vypustenie novelizačných ustanovení, ktoré zakazujú používanie mobilných telefónov na vyhotovovanie fotografií, zvukových záznamov, audiovizuálnych záznamov alebo audiovizuálnych prenosov a zakazujú vnášať do rokovacej sály transparenty, plagáty, letáky alebo obdobné vizuálne zobrazenia a jedlo.

  Bod 6. V čl. I sa vypúšťa bod 17. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.

  Odôvodnenie: Navrhuje sa vypustiť novelizačné ustanovenie, podľa ktorého musí byť procedurálny návrh vyhotovený písomne. Procedurálny návrh môže bezprostredne reagovať na priebeh rokovania Národnej rady. Požiadavka, aby bol vopred pripravený a písomne vyhotovený, je zjavne absurdná.

  Podľa § 37 ods. 3 rokovacieho poriadku navrhujeme, aby sa hlasovalo oddelene o bodoch 1 a 2 samostatne a o každom z bodov 3 až 6 samostatne. V prípade, že náš pozmeňujúci návrh nebude prijatý, žiadame v hlasovaní zaradiť procedurálny návrh, a to, aby sa v rokovaní o tomto návrhu nepokračovalo.

  Opakovane vyzývame predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, aby svoj návrh stiahol a v spolupráci s poslancami naprieč politickým spektrom predstavil pred plénom taký rokovací poriadok, ktorý bude účelnou pomôckou a poradcom poslancov v ich práci.

  Ďakujem za vašu pozornosť.

 • Na vystúpenie pani poslankyne s faktickými poznámkami šiesti. Končím možnosť sa prihlásiť do faktických. A zároveň prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Budeme pokračovať o 14.00 hod.

  Prajem vám dobrú chuť.

 • Prerušenie rokovania o 12.08 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 14.00 hodine.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, pokračujeme v popoludňajšom rokovaní šiesteho dňa 10. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v prerušenej rozprave v druhom čítaní o návrhu poslancov Danka, Glváča, Bernaťáka, Gála a Hrnčiara na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady (tlač 200).

  Prosím pána poslanca Bernaťáka a pána Gála a pani Laššákovú, aby zaujali svoje miesto.

  S faktickými poznámkami sú na dopoludňajšie vystúpenie poslankyne Natálie Blahovej prihlásení šiesti poslanci.

  Dávam slovo poslankyni Renáte Kaščákovej, po nej vystúpi pán poslanec Baránik. Nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcela len vo svojej faktickej iba veľmi pekne poďakovať kolegyni Natálii Blahovej, ktorá bod po bode doslova na šróbiky rozobrala navrhovaný rokovací poriadok a uviedla desiatky dôvodov, pre ktoré v praxi nemôže fungovať, a uviedla tiež dostatočné zdôvodnenie toho, prečo sa jeho ustanovenia nebudú môcť dať vymôcť v praxi. Ako sme počuli, je v tom množstvo nejasností, množstvo otázok, na ktoré neexistuje jednoznačná odpoveď, na výklad a bude tam príliš veľký priestor na subjektívny výklad dodržovania pravidiel predsedajúcim atď. Netreba to opakovať.

  Už v prvom čítaní som aj ja v rozprave poukazovala na to, že návrh rokovacieho poriadku okrem toho, že veľmi pravdepodobne je protiústavný, tak je najmä v príkrom rozpore so zdravým rozumom, a najlepšie by bolo, keby bol stiahnutý z programu, aby tento parlament neutŕžil len ďalšiu hanbu, ktorá ho už aj tak plieska dosť.

  Preto sa veľmi prihováram, aby tento parlament schválil pozmeňujúci návrh predložený pani Blahovou, ktorým sa vypúšťajú tie najtoxickejšie ustanovenia, to znamená, že takmer všetky.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Ja sa tiež prihováram za to, aby pozmeňujúci návrh pani poslankyne Blahovej a pána poslanca Dostála bol prijatý.

  Ale pokiaľ ide o faktickú poznámku samotnú, tak som si uvedomil, že pokiaľ ide o ten horalkový aspekt tohto návrhu zákona, to znamená vnesenie jedla do pléna, tak si myslím, že tak ako je tento návrh zákona formulovaný, tak by sme mali asi pripraviť nejaké zariadenie technologické, ktoré zabezpečí, že aj tá horalka, ktorá je pred týmito dverami pred vstupom požitá, to znamená, že bude vnesená v tele poslanca, aby sa zisťovalo, že či a v akom je stave, aby sa zabránilo tomu, že tá horalka bude vnesená ešte v stave, kedy sa môže považovať ešte za jedlo.

  Ďakujem pekne.

 • Ruch v sále.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán poslanec Baránik, poprosím kľud v sále.

 • Dajte mi znovu čas, prosím vás, kým sa pobijú. Ďakujem pekne.

  Zmena pravidiel v slobodnom parlamente je naozaj vecou spoločnej vôle poslancov. Pani poslankyňa urobila kus práce. Ja jej tiež za to ďakujem, pretože ukázala na vecných argumentoch podstatu problému, že v takomto rozsahu, ak tá zmena rokovacieho poriadku bude prijatá, fakticky sa nebude len uplatňovať, bude budiť posmech a bude nie zjednodušovať prácu parlamentu, ale do nej vnášať spor a konflikty.

  Žiaden z doterajších predsedov nesúhlasil, aby poriadok rokovania parlamentu vznikol bez dohody s opozíciou. Tentoraz prvýkrát podstupujete takýto valcovací návrh, spolieham sa na rozumných poslancov Národnej rady, že dajú spiatočku.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pani poslankyňa Blahová, oslovili ste ma vo svojom diskusnom príspevku, tak si považujem za povinnosť povedať pár slov k tomu, čo ste povedali. Prejdem teda k meritu veci.

  Áno, so svojimi kolegami sme svojho času roztiahli v rokovacej miestnosti na pár minút transparent. Transparent, ktorý nikoho neurážal, nikoho nedehonestoval ani nikoho neponižoval. Potom sme ho zrolovali a vyniesli z rokovacej miestnosti preč. To je zásadný rozdiel medzi vami a nami. My sme nerobili bordel v rokovacej miestnosti, ako to v nedávnej minulosti urobili vaši ctení kolegovia z opozície. A, čuduj sa svete, nikto nás z aktuálneho vedenia parlamentu neupozornil. Prečo? No nie preto, že rokovací poriadok neriešil to, že transparent sa do rokovacej miestnosti nemôže priniesť, ale preto, lebo sme nikoho neurážali a nebolo tam nič urážajúce. Roztiahli sme na lavice poslancov za stranu SMER - sociálna demokracia, nie vtedy na lavice koaličných poslancov, slovenskú zástavu. Nikoho sme neobmedzovali a myslím, že potom sme opustili rokovaciu miestnosť, poslanci.

  My nie, pani poslankyňa Blahová, nejdem sa vyviňovať, nemám prečo a nemám z čoho. Len hovorím, že my sme anarchiu a chaos do parlamentu cez transparenty nepriniesli, pretože to nebol náš cieľ. Mám taký pocit, že ste vysvetľovali novelu rokovacieho poriadku veľmi svojsky a veľmi pritiahnuto za vlasy. Prosím, bez urážky, máte na to sväté právo. Budem vás citovať: "Pozor, keď budete mať horalku v kabelke, tak bude to taký istý priestupok, ako keby ste mali zbraň." Tak to hádam nie, pani poslankyňa. Treba sa trocha počúvať. To hádam nie, pani poslankyňa, treba sa trocha počúvať, ale mám taký pocit, že by bolo hlúpe, keby pri vašom diskusnom príspevku som začal pred vami konzumovať horalku a zapíjať to kofolou. No, žiaľbohu, keď slušnosť nie je v nás, tak musí byť zakotvená v rokovacom poriadku.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Pán poslanec Číž nie je v sále. Pán poslanec Laurenčík, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ďakujem kolegyni Natálii, že poukázala vlastne, čo v tejto novele sa nám nepáči a vlastne navrhla tým pozmeňovacím návrhom riešenie, ako by sme si my predstavovali, ak by táto novela mala byť prijatá, ako by mala vyzerať.

  Chcem ešte doplniť to, že vymenovala vlastne všetko, čo sa tu nebude môcť vnášať. Nebude sa tu môcť propagovať politická strana, hoci poslanci sú zvolení za politickú stranu. A mňa teda ešte mrzí to, že rád nosím takéto odznačiky, ktoré mám na klope kabáta, kde mám teda propagáciu politickej strany, takže mrzí ma to, že na budúcu schôdzu si budem musieť zo všetkých oblekov a sák tento odznačik dať dole.

  Ďakujem.

 • S reakciou pani poslankyňa Blahová.

 • Ďakujem pekne. Dovoľte, aby som sa poďakovala všetkým kolegom, ktorí vystúpili s faktickou poznámkou, a pristavím sa hlavne pri vás, pán poslanec Šuca. Tvrdili ste, že váš transparent, ktorý ste roztiahli, nikoho neurážal. Nie, neurážal vás, vás konkrétne. A prečo vás nikto nenapomenul za to, že tuná v priestoroch rokovacej sály ste rozvinuli transparent? Je to jediný dôvod. Nikto vás neupozornil práve preto, lebo práve bola pri moci tolerantná koalícia, ktorá akceptovala demokratické zriadenie tejto krajiny, medzi čo patrí aj slobodný prejav poslanca. Do toho sa práve chystáte týmto, touto zmenou rokovacieho poriadku vážne zasiahnuť.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Pani navrhovateľka, nech sa páči.

 • Reakcia spravodajkyne.

 • Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som len chcela pani poslankyňu Blahovú upozorniť, keďže som pozorne počúvala na záver jej vystúpenia aj návrhy, ktoré predniesla, kde navrhovala, aby sa o jej pozmeňujúcom návrhu hlasovalo o každom bode osobitne, a pokiaľ pozmeňujúci návrh nebude prijatý, aby sa hlasovalo o procedurálnom návrhu vrátiť návrh zákona na dopracovanie.

  Chcem vás, pani poslankyňa, upozorniť, že nie je to možné podľa § 83 ods. 1 rokovacieho poriadku, aby sme potom pred hlasovaním mali tieto vyjasnené veci. Takže až budete trvať na tom, tak o vašom procedurálnom návrhu dám asi hlasovať ako o prvom.

  Ďakujem pekne, to je všetko.

 • S faktickou poznámkou pani poslankyňa Blahová, nech sa páči.

 • Samozrejme, ďakujem veľmi pekne, pani kolegyňa, ja som si to uvedomila, že podľa rokovacieho poriadku toto nie je možné. Mala som, mala som pocit, že k takémuto drobnému vyhoveniu by mohlo prísť, ale ak to nie je možné a, samozrejme, vy ako spravodajkyňa budete mať hlasovanie vo svojich rukách, tak, samozrejme, predradený by mal byť procedurálny návrh. Ďakujem.

 • V rozprave vystúpi pán navrhovateľ, nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, čo som teraz predviedol, to je práve jedna z tých vecí, ktoré tu chceme odstrániť. Poslanci sa zahlásia písomne do rozpravy, majú mať prednosť predsedovia poslaneckých klubov alebo nosiči tém, ktorí sa prihlásia v mene poslaneckého klubu. Hocikto z navrhovateľov, keď to bude desať, vystriedajú sa pekne a každý po jednom môže predbehnúť, môžu sa vystriedať znova a znova a znova a znova, donekonečna. A to sa aj robilo niekedy, áno, to sa, aj teraz to robím ja, aby som vám to presne ukázal, že ako to funguje, že to nemôže, čo nemá fungovať. A, viete, keď tu boli isté pravidlá etické, džentlmenské, bohužiaľ, už teraz sa nedodržujú, to sa predtým nerobilo, to ste zaviedli vy! Takže. A...

 • Reakcia z pléna.

 • Však vystupujem, vystupujem. Ale práveže to nie je dobré, práveže toto je mylné, mylná predstava. Presne to isté, čo sa vy dožadujete, aby členovia vlády a vedenie parlamentu, aby nemohlo hocikedy a hocikoľko vystúpiť. Ideme to upravovať.

  Keď dovolíte, pani poslankyňa Blahová, nebudem tu s vami polemizovať, lebo presne, ako ste to predviedli pred obedňajšou prestávkou, tak tá vaša neznalosť rokovacieho poriadku a celé vyhodnotenie tejto novely je presne toho dôkazom, že robíte alebo si mýlite pojmy s dojmami.

  Nie je možné, máte v zákone o rokovacom poriadku, je to zákon, že procedurálny návrh musí ísť prvý.

  Pán Budaj, pán poslanec Budaj, vy ste tu už veľmi dlho, dobre viete, že ako to je, že to nie je možné, ani keď žmurkneme jedným okom, alebo keď žmurkneme druhým okom, to nie je možné zmeniť. Tak tu nežiadajte veci, ktoré sa nedajú robiť.

  A presne to celé vaše vystúpenie bolo v tom, že si mýlite pojmy s dojmami. Lebo poviem jednu vec. Hovoríte, že táto novela dáva predsedajúcemu možnosť subjektívne posúdiť dianie v Národnej rade. No však si pozrite platný rokovací poriadok, koľko ustanovení umožňuje predsedajúcemu vyhodnotiť subjektívne dianie v Národnej rade. Hocikoľko. Hocikoľko. Takže, že vy v jednej osobe prokurátor, sudca, ale aj kat. A už aj ústavný sudca, už to je protiústavné.

  Ale my sme povedali, že tento návrh je otvorený, rokovali sme o tom na grémiu, vy ste odtiaľ odišli, nechceli ste o tom rokovať. Povedali sme, že dajte vaše návrhy, nebudete dávať vaše návrhy, no dávate ich teraz v pléne, robíte z toho PR. Nejde vám o to, aby ste niečo na tom zákone vylepšili, lebo boli by ste si sadli s nami za rokovací stôl. Nie je vôbec. Ide čisto o takú zlobu, že, že až ukážeme, urobíme vám peklo zo života. Toto je vaše margo, motto, robte.

  Lebo keď ste sa spýtali, že, hm, že ako to bolo, že nebolo to prerokované, ten zákon išiel bez toho, aby ste o tom rokovali. Koľko návrhov zákonov ste dali na túto schôdzu bez toho, aby ste s voľakým, s niekým aspoň rokovali? Koľko? Koľko? Skoro všetky. Skoro všetky.

  Čiže toto je ten dvojitý meter, ktorý ja absolútne odsudzujem. A pre mňa ľudia, ktorí takto pristupujú k životu aj k mikrofónu, že ja som ten spravodlivý a ty si ten zlý a čo platí pre mňa, to už neplatí pre teba, tak, prepáčte, toto ja nikdy podporovať a uznávať nebudem.

  My sme si sadli k tomuto návrhu nie raz, nie dvakrát, ale minimálne dvadsaťkrát, ale v rámci koalície. Ste to aj vyčítali vo vašom vystúpení, že opravujeme náš vlastný návrh. Ja môžem teraz vybrať, že keď bola SaS-ka vo vlád a vaši ministri predkladali návrhy zákona, že koľkokrát sme ich ako koalícia ešte opravovali. Čiže vy mi niečo ako tvrdíte, že toto sa za vás ako za vašej érovania ako nedialo, že sa vylepšil nejaký návrh zákona. No toto je zas ten dvojitý meter, však ale v pohode.

  Čiže pre istotu bol, ja som tiež dával moje pripomienky v auguste, síce bola tam dosť krátka lehota, ale vedel som ich zoslohovať, lebo ten rokovací poriadok na rozdiel od vás poznám. Viete, na chvíľu sa zdalo, že, že, ale fakt len na chvíľu sa zdalo, že tomu aj rozumiete, niekto vám to krásne napísal bod po bode, ale práve tie veci, ktoré ste uviedli, absolútne potvrdzujú to, že ten rokovací poriadok nepoznáte.

 • Reakcia z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán poslanec Budaj, poprosím vás o kľud v sále.

 • Pán poslanec Budaj, ja, keď vy vystupujete, ja (reakcia z pléna), keď vy vystupujete, vykrikujem vás, prerušujem vás? Nie, ja sa pýtam, ja sa pýtam vás.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán poslanec, už druhýkrát prosím o kľud v sále k navrhovateľovi.

 • Reakcia z pléna.

 • Pani poslankyňa Blahová ma citovala vo svojom vystúpení. Tak zas ja už toto právo nemám, ste strašný farizej potom, pán poslanec, ja už toto právo nemám, pani poslankyňa Blahová (reakcia poslanca z pléna) doobeda mohla, ja už nemôžem. Dobre, okej, berem.

  Prečítam pozmeňujúci návrh, ktorý sme pripravili, ktorý vylepšuje ten rokovací poriadok, ktorý bol podaný v auguste. A kebyže si sadnete s nami za ten rokovací stôl, ktorý vám bol ponúknutý, tak určite aj niektoré vaše návrhy pozmeňujúcich návrhov tu mohli byť. Lebo toto je také summarum všetkých tých návrhov zo SMER-u, z SNS-ky, od nás, ale aj od niektorých ďalších poslancov, nebudem ich menovať, ktorí sa pridali k tomu, aby sme tento rokovací poriadok vylepšili pre nás všetkých.

  Čiže:

  1. V čl. I bod 4 znie: V § 24 ods. 1 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Návrh poslanca na doplnenie alebo na zmenu návrhu programu schôdze národnej rady musí byť vyhotovený písomne a odovzdaný predsedajúcemu pred začatím schôdze národnej rady."

  Jednoducho, program schôdze dostávame s dostatočným časovým predstihom. Keď nie, chcem ten program doplniť alebo zmeniť, tak určite viem to spraviť predtým písomne a dať to písomne predtým, aby nedochádzalo k tomu, že niektorí tu licitujú, že kto čo ešte navrhne, kto čo ešte zmení, a potom máme z toho chaos a trištvrte hodiny sa bavíme len o tom, že ako alebo kto čo vymyslel pri doplnení alebo zmene programu. Čiže máme časový priestor, pred tým, ako napríklad chcem sa prihlásiť do rozpravy, tak tiež sa tam podpisujem. Viem, že sa chcem prihlásiť do rozpravy, tak sa zapíšem, keď chcem zmeniť alebo doplniť program, tak to dám. Keď nie, tak nemám čo dávať.

  2. bod pozmeňovacieho návrhu. V čl. I sa vypúšťajú body 6 a 7. A nasledujúce body sa primerane prečíslujú.

  To je presne to, čo sme hovorili, že sa nazdávame, žeby bolo lepšie, aby poslanec mal možnosť vystúpiť v rozprave dvakrát, aj písomne, aj ústne. Samozrejme, poslanec, ktorý vystupuje v mene poslaneckého klubu, má väčší časový priestor, to je nosič témy. V každom zákonodarnom zbore to je také pravidlo, že nosič témy je ten, ktorý vlastne v mene poslaneckého klubu je najväčším kritikom alebo podporovateľom nejakého návrhu zákona, ktorý sa prejednáva. Ale ďalší poslanec ma tiež, môže mať svoj dostatočný názor, ako prejaviť dostatočne svoj názor na to, že aké má pripomienky k nejakému prerokovanému bodu, ale môže sa stať, že v rámci rozpravy sa vyskytne niečo, na ktoré má alebo chce poslanec reagovať, aby túto možnosť mal aj druhýkrát, a to keď sa zahlási do rozpravy ústne.

  Bod 3 pozmeňovacieho návrhu. V čl. I v bode 9 sa vypúšťajú slová „ods. 1a".

  To je legislatívnotechnická úprava novelizačného bodu 9 upravujúceho výnimky z dĺžky rečníckeho času podľa § 30; 11. bod v súvislosti s novým znením § 28 ods. 1.

  A teraz idem k tomu, to je 4. bod pozmeňovacieho návrhu. V čl. I sa za bod 9 vkladá nový bod 10, ktorý znie: „(1) Predsedovi národnej rady, podpredsedom národnej rady, prezidentovi republiky a členom vlády sa udelí slovo, kedykoľvek o to požiadajú. Ak požiada o slovo predseda národnej rady, prezident republiky alebo predseda vlády, dĺžka ich rečníckeho času nie je obmedzená. Ak požiada o slovo podpredseda národnej rady alebo člen vlády, dĺžka ich rečníckeho času je najviac 20 minút. V prípade prerokovania návrhu na vyslovenie nedôvery členovi vlády podľa § 109 dĺžka rečníckeho času tohto člena vlády nie je obmedzená."

  Takže rovnosť zbraní a niečo navyše pre poslancov. Čiže keď bude chcieť vystúpiť podpredseda Národnej rady, tak bude môcť o to hocikedy požiadať, ale bude mať nieže ten istý časový priestor ako iný poslanec, ale bude mať len časový priestor 20 minút. A to sa, to isté sa bude týkať člena vlády, že člen vlády, keď bude chcieť vystúpiť v rozprave, nie ako navrhovateľ, lebo to neriešime, navrhovateľ aj poslanec, aj člen vlády bude mať neobmedzený časový priestor, ale keď bude chcieť vystúpiť člen vlády, tak bude mať maximálny časový priestor 20 minút. Je...

 • Reakcia z pléna.

 • Nemôže, má 20 minút, pán poslanec Galko, nemôže, môže sa raz prihlásiť v tom istom bode.

  Jediné, jediná výnimka je, keď je ten dotyčný minister odvolávaný, vlastne vtedy aj má sedieť, mal by tu sedieť, možno aj niekedy sa to nestáva, ale vtedy táto zmena mu dáva priestor na to, aby mohol reagovať na poslancov neobmedzene.

  Dávame predsedovi Národnej rady, prezidentovi republiky aj predsedovi vlády ako neobmedzený časový priestor, predsa sú to len najvyšší ústavní činitelia, čiže v tomto smere podľa mňa taký rozumný kompromis sa dá dosiahnuť touto úpravou.

  5. bod pozmeňovacieho návrhu. V čl. I bod 10 znie: V § 29 odsek 1 znie: „(1) Poslanec môže v rozprave podať k prerokúvanej veci pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, ktoré musia byt' vyhotovené písomne a odovzdané na zverejnenie na webovom sídle Národnej rady najneskôr bezprostredne pred ich prednesením v rozprave. Poslanec prednesie svoje pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy na záver svojho vystúpenia v rozprave, a to doslovným prečítaním pozmeňujúceho alebo doplňujúceho návrhu bez odôvodnenia. Začatie prednesu a skončenie prednesu písomne vyhotoveného pozmeňujúceho návrhu alebo doplňujúceho návrhu je poslanec povinný oznámiť predsedajúcemu."

  Čiže veľmi jednoduché. Naše pozmeňujúce a doplňujúce návrhy aj tak robíme písomne, máme ešte na to takú formulku, každý to asi má, máme to pripravené písomne, nie je potom problém dať aj elektronicky Národnej rade, aby sa to objavilo na webe. To je jedna vec.

  Druhá vec je, že keďže budeme mať ten časový limit, do ktorého sa nemá zarátavať, keď poslanec bude čítať svoj pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh, tak sa navrhuje, aby poslanec predniesol svoj pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh na záver svojho vystúpenia, keď už prestal rečniť, a to už stačí bez odôvodnenia. Odôvodniť svoj pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh má už v tej rečníckej časti svojho vystúpenia. Tým pádom aj bude jednoduché merať čas poslancovi a rozdeliť ten časový priestor, ktorý poslanec reční, a ten od toho, keď už bude čítať vlastne doslova svoj pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh.

  6. bod: V čl. I bod 11 znie: § 30 vrátane nadpisu znie:

  㤠30

  Určenie dĺžky rečníckeho času

  Dĺžka rečníckeho času písomne prihláseného poslanca v rozprave je najviac 20 minút, a ak ide o člena povereného poslaneckým klubom, dĺžka rečníckeho času v rozprave je najviac 30 minút, ak tento zákon neustanovuje inak alebo ak národná rada bez rozpravy nerozhodne o predĺžení rečníckeho času. Dĺžka rečníckeho času ústne prihláseného poslanca v rozprave je najviac 10 minút, ak tento zákon neustanovuje inak alebo ak národná rada bez rozpravy nerozhodne o predĺžení rečníckeho času. Do dĺžky rečníckeho času sa nezapočítava čas prednesu písomne vyhotoveného pozmeňujúceho alebo doplňujúceho návrhu."

  Čiže je tam zmena, čiže možnosť vystúpenia v rozprave dvakrát, raz keď sa človek prihlási písomne, a druhýkrát, keď sa prihlási ústne a do toho času sa prednes pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu nezarátava.

  Bod 7: V čl. 1 bod 12 znie: V § 32 odsek 2 znie: „(2) Predsedajúci vyzve zachovať poriadok poslanca, ktorý svojimi prejavmi alebo činmi v rokovacej sále prekročil hranice slušnosti alebo ktorý svojím konaním narúša priebeh rokovania. Ak výzva na zachovanie poriadku nevedie u poslanca k náprave, predsedajúci vykáže poslanca z rokovacej sály až do skončenia rokovania v tom istom dni. Ak ani po opätovnom vykázaní poslanec neopustí rokovaciu sálu, môže predsedajúci prerušiť schôdzu národnej rady na čas nevyhnutne potrebný na obnovenie poriadku; predseda národnej rady v tomto prípade bezodkladne zvolá poslanecké grémium. Vykázaný poslanec má právo v dni, v ktorom bol vykázaný, zúčastniť sa na hlasovaní o každom návrhu okrem hlasovania o procedurálnych návrhoch."

  Zas zmena. Poslanec a to je fakt už teraz na zváženie predsedajúceho, že či ho upozorní, alebo neupozorní. Keď poslanca neupozorní, tak je, bohužiaľ, vec, ako sa často stáva, že sa tu hašteríme, ale keď predsedajúci vyzve poslanca na nastolenie poriadku, ak neuposlúchne, tak ho môže vykázať zo sály. Keď ho opakovane vykáže zo sály a poslanec neodíde, má to svoj disciplinárny postih, potom to prečítam, ale nie je to povinnosť, aby prerušil predsedajúci schôdzu Národnej rady. Keď bude eskalovať situácia, tak aj tak preruší a potom je povinnosť zvolať poslanecké grémium. Ale keď stačí na umravnenie poslanca to, že bude upozornený alebo bude vykázaný, netreba, aby došlo k prerušeniu schôdze Národnej rady. Lebo to by ešte mohlo viazať to, že to bude také zámerné obštrukčné konanie poslanca.

  8. bod: V čl. I bode 16 sa vypúšťajú slová „a rozhodnutia predsedajúceho o opustení priestoru rokovacej sály poslancami,".

  To je legislatívnotechnická úprava práve toho nového znenia odseku 2 v § 32.

  Bod 9: V čl. I sa za bod 17 vkladajú nové body 18 a 19, ktoré znejú: 18. V § 36 odsek 1 znie: „(1) Národná rada rozhoduje o každom návrhu hlasovaním. Hlasovanie sa spravidla uskutoční každý rokovací deň o 11. hodine a o 17. hodine, ak národná rada nerozhodne bez rozpravy inak."

  Bod 19, ktorým sa dopĺňa § 38 o ďalšie odseky 4 a 5, ktoré znejú:

  „(4) O procedurálnom návrhu v tej istej veci ako procedurálny návrh, o ktorom národná rada hlasovala a ktorý nezískal podporu, predsedajúci nedá hlasovať.

  (5) Ak prijatý procedurálny návrh vylučuje ďalšie procedurálne návrhy, už sa o nich nehlasuje."

  Čiže po poradí. Už sme si zvykli, je to aj zvykové právo, že hlasujeme o 11.00 hod. a o 17.00 hod., pritom rokovací poriadok hovorí niečo iné. Ja som právnik, tak mám radšej také čisté riešenia, dajme si do rokovacieho poriadku, že hlasujeme spravidla o 11.00 hod. a o 17.00 hod. a výnimku vždy potom schváľme v pléne.

  Čo sa týka procedurálnych návrhov v tej istej veci, máme tu dosť často, že aj navzájom jednotlivé poslanecké kluby alebo dokonca aj niektorí poslanci sa predbiehajú, že kto aký dá pozmeňujúci návrh a tie pozmeňujúce návrhy sú často dosť podobné alebo výslovne sú tie isté, navlas totožné, tak v tom prípade sa tu hašteríme o to, že či o tom hlasovať. Nie, teraz dáme hlasovanie tak, že keď už jeden taký procedurálny návrh bol schválený alebo nebol schválený, o ostatných sa nehlasuje, ak sú totožné.

  Táto úprava vlastne len nám pomôže spraviť a zaviesť troška poriadok do celej tej novšej anabázy, ktorú tu máme. Lenže my môžme mať aj 300-stranový rokovací poriadok, keď to nebudeme dodržiavať alebo keď budeme hľadať také cestičky, ktoré v rokovacom poriadku nie sú, ale budeme chcieť znásilniť rokovací poriadok a zmysel celej legislatívnej úpravy.

  Čiže zhrniem, na čom sme sa dohodli v koalícii, uznajúc, že tá debata, ktorá tu prebiehala ešte pred podaním v auguste do podateľne tohto návrhu, bola, nedala priestor, aby sme všetko vedeli prebrať, ale to sme povedali aj na grémiu, aj to sme povedali v prvom čítaní. Aj to sme povedali, že ideme to zmeniť, v prvom čítaní som vystupoval a vlastne tie zmeny, o ktorých sme rozprávali, sú tu, ideme ich schváliť. Ideme ich schváliť s tým, aby fakt ten rokovací poriadok fungoval. Ale výklad a la, že či vnesiem horalku v žalúdku alebo vo vrecku, prepáčte, toto už je absolútne za hranicami normálneho vnímania zákonov.

  Chceme alebo chcime dodržiavať zákony, ktoré sú, rokovací poriadok, šité práve na nás a nehľadajme už teraz priestor, že ako ich nebudeme dodržiavať. A toto je kameňom úrazu, že vy už teraz viete, že ten zákon nebudete chcieť dodržiavať.

  Ale každé štyri roky sú voľby, to garde sa dosť často mení, ja som tu už dosť dlho, sedel som na tejto strane, sedel som na tejto strane niekoľko volebných období. Naposledy, v druhom volebnom období som sedel tam hore, bol som súčasťou opozície a dobre som videl, čo sa mi tu nepáči. A kebyže vtedy mám moc zasiahnuť do rokovacieho poriadku, asi by to bolo podobného rázu. Podobného rázu. Niečo sme tam zmenili, ten neduh, ktorý sa tam objavil, že poslanci navrhli nejaký svoj návrh zákona, pritom v treťom čítaní alebo pri druhom čítaní to stiahli predtým, ako to Národná rada odmietla, aby to mohli podať znova a znova a znova a znova. O čo im išlo? O to, aby upozornili na nejaký problém alebo aby upravili nejaký problém? Nie. Išlo im o osobný PR, dostať sa k rečníckemu pultu a nedať si tú námahu, že vymyslím nejaký ďalší zákon a s tým istým zákonom tu chodili mesiace a mesiace bez toho, aby o tom Národná rada mohla hlasovať, lebo to stiahli. A toto sme už upravili v minulom volebnom období, lebo sami sme videli, že niektorí naši kolegovia z opozície ako zneužívali rokovací poriadok.

  Ale, bohužiaľ, toto je práve o tom, že v Národnej rade nejde o to, čo chcem dosiahnuť, ale aby som, ako to chcem dosiahnuť. Tá forma dostala väčší ráz ako ten obsah. A preto ja napríklad nemám problém s tým, že budeme mať obmedzenia, čo sa týka používania rôznych grafov, plagátov. Lebo kým to bolo také, že to bola taká pomôcka pre toho rečníka, teraz to je opačne. To nie je pomôcka pre rečníka, to je zmyslom vystúpenia, aby som mohol vytiahnuť ten plagát, tú rozpravu, dať sem neviem koľko miliónov falošných bankoviek. Čiže tá forma bola prednejšia...

 • Reakcia z pléna.

 • Štrnásť. Čiže tá forma bola prednejšia ako obsah.

  Pán poslanec Viskupič tu teraz nie je, on veľmi často, a podľa mňa správne, hovorí, že z čoho vznikol pojem inštitút alebo názov parlament, parler - rozprávať, rozprávame sa. Kebyže to je ako v minulosti, že sem-tam niekto zvesí nejaký graf alebo nejakú fotografiu, ja by som s tým nič nemal, ale, bohužiaľ, sa to už prevalilo tak, že nie ten mikrofón je dôležitý, ale akým nápisom na tričku sem prídem, čo sem dám, čo držím v ruke, a potom priestor na debatu už nie je.

  My sa tu máme v prvom rade rečnícky pobiť, navzájom sa neurážať, dať priestor jeden pre druhého a, ako ste hovorili, rokovať a netreba mi nosiť buchtičky. Lebo sami vidíte, keď máte nejaký dobrý pozmeňujúci a doplňujúci návrh alebo keď máte nejaký návrh, tak vieme sa na tom zhodnúť. Vieme sa na tom zhodnúť, len ide o to, či je tá vôľa aj na tejto strane.

  Ďakujem pekne.

 • S faktickými poznámkami osem, ukážete mi, osem poslancov. Posledný pán poslanec Galko? Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Pán poslanec Laurenčík, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. No, pán kolega Gál, na začiatku si kritizoval poslankyňu Natáliu Blahovú, že pozmeňovacím návrhom, ktorý predniesla za rečníckym pultom, teraz v rozprave si robí iba PR a že nedala ho dopredu, aby sa o ňom nejak vedelo. Vzápätí si, pán kolega, urobil to isté, prišiel si tu s pozmeňujúcim návrhom, o ktorom nikto nevie, neviem, prečo si ho takisto nedal tak, aby mohol byť v spoločnej správe, aby sme sa s ním mohli oboznámiť, aby sme tie naše prípadné pozmeňujúce návrhy, ktoré sme chceli dávať, aby sme mohli smerovať k tomuto návrhu, nie k tomu pôvodnému, ktorý, samozrejme, teraz si vy schválite ten nový.

  A úvode vystúpenia si zavádzal, lebo si povedal, že chceme aj členom vlády a predkladateľom nejak brať čas. My im nechceme žiadny čas brať, my chceme nechať tak, aby ten čas ostal neobmedzený nielen členom vlády a predkladateľom, ale aj nám poslancom.

 • Ďakujem pekne. Pán predkladateľ, priznám sa, že prvých asi sedem minút vášho príspevku som vôbec netušila, čo chcete tým, čo ste sa snažili vypovedať, povedať. Naozaj bolo to nezrozumiteľné, aj keď viem, o čom hovorila pani Blahová vo svojom príspevku, to, čo ste povedali, nemalo ani hlavu, pätu. Neviem, či to súvisí s tým, že ste inej národnosti, verím, že nie, že len ste sa nedokázali dobre vyjadriť.

 • Čas, napadli ste tu spôsob, že, á, v podstate naznačili ste, že opozícia nejako nespolupracovala, hej, že odišla z grémia. No ja vám hovorím, že vy sám ste boli dôkazom, že ani vy ste poriadne nespolupracovali ako predkladateľ, lebo sám ste sa tu pri predchádzajúcej rozprave mesiac dozadu priznali, že v podstate ste tiež komunikovali len mailom a že sa vám tiež nepáčilo prevedenie, ktoré ste mailom dostali a na ktoré ste takisto mali, ako aj ostatní koaliční poslanci, reagovať do pár dní.

  Pán Gál, toto nie je normálna tvorba legislatívy, podľa ktorej majú pracovať ani koaliční, ani opoziční poslanci...

 • Reakcie z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Podľa mňa hlavný dôvod, prečo ste prišli s takýmto rokovacím poriadkom, prečo takúto zmenu robíte, je, lebo nechcete vidieť to, čo sa deje okolo vás, a tvárite sa, že to neexistuje. Robíte to len preto, lebo opozícia poukazuje na dépeháčkarské kauzy, za ktorým je jeden z ministrov koaličnej vlády pán Kaliňák, a vy zavierate oči a tvárite sa, že je všetko v poriadku. Preto chcete zatvárať možnosti aj opozícii!

 • Ďakujem. Musel som si počkať až na faktickú. Ja som chcel, pán predsedajúci, tým upozorniť, kým hovoril pán Gál v tom úvode, že on neustále viedol dialóg s pani poslankyňou a mňa to vyrušovalo. Pani poslankyňa odpovedala, on sa s ňou hádal a vy ste si to nevšímali. Čiže ja som chcel práve upozorniť, aby sám dodržiaval, aby nereagoval na poslancov, aj keď je taká chvíľa, že predsedajúci si práve nevšíma, že poslanci komunikujú s predkladateľom.

  Myslím, že pán Gál chcel predniesť veľmi pozitívny prejav, len sa to nejak vymklo z rúk. Ilustroval predovšetkým trik, ako postaviť opozíciu fait accompli, že pred hotovú vec, čiže nerozdal nám materiál zásadnej zmeny, zásadného návrhu novelizácie rokovacieho poriadku, zobral si trištvrte hodiny, on, ktorý navrhuje, aby nebolo iba 20 minúť a prípadne 10 minút, a počas tej trištvrte hodiny, teda boli aj chvíle, kedy sa mi zdalo, že jeho kurizovanie pani poslankyni Blahovej má už také hrubé črty, ktoré by mohli sa dámy aj dotknúť. Bolo to...

 • Reakcia z pléna.

 • Bolo to vcelku, vcelku komplikované vystúpenie a samozrejme, že bez písomného materiálu. Ja kladiem otázku, či chcete pokračovať v rokovaní o tomto zákone? Nikto z vás nemá predložený písomný materiál. Čiže to, o čom sa hovorí, že sú nedokonalosti rokovacieho poriadku, tu sa predviedla jedna zásadná, ktorú ale nikto z koalície nechce napraviť, naopak, ju chce zneužiť.

 • Ďakujem. Tak odhliadnuc od toho, že treba kvitovať, že tieto návrhy, ktoré, tie pozmeňujúce návrhy, ktoré predniesol pán poslanec Gál, že sa zdá, že idú správnym smerom, tak som sa primárne chcel vyjadriť jednak k tomu, že si myslím, že sa pán kolega Gál choval nevkusne voči kolegyni Blahovej. Myslím si, že pán Gál ako člen strany, ktorá sa hrdí charakterom, v úvodzovkách, absolútne nie je v postavení, kedy by mohol dávať akékoľvek lekcie z morálky alebo čohokoľvek podobného pani Blahovej. Takže toto, ako by povedal niekto iný, si, pán Gál, vyprosíme. Keď si to nevyprosí pani Blahová, tak si to vyprosím ja.

  A realita je, že, aby som nadviazal na to, čo uviedla kolegyňa Jurinová, tento návrh zákona nie je ničím iným ako trápny pokus odviesť pozornosť od káuz vašej vlády a je to pokus o umlčanie tých, ktorí o týchto obrovských kauzách, ktoré ničia tento národ, chcú hovoriť.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Gál, vy ste boli osobný, tiež budem osobná, ale nie takou hrubou formou. Ja totiž chápem vaše rozčarovanie aj váš príhovor, či už v tej časti, ktorú ste smerovali ku mne, alebo v tej časti smerovanej všeobecne k predkladanému návrhu.

  Vy ste totiž hrdý človek a v tejto chvíli ste sa stali obeťou vašej koalície. Ako jedného z predkladateľov vás váš koaličný partner, jeden i druhý, potupne obišli a návrh pripravili v tejto nekvalite a bez vás. Preto ste sa snažili vaším pozmeňujúcim návrhom zachrániť, čo sa dá. Bohužiaľ, zachrániť sa dá v tejto chvíli už len málo.

 • Ďakujem. Keďže Gábor tu nie je, ťažko niečo hovoriť, ale som veľmi sklamaný z jeho vystúpenia, pretože sa nevošiel do 20 minút. Ja som čakal, že on to dá v tých dvadsiatich minútach, no nedal.

  Ale hlavne prečo som sa prihlásil do tejto faktickej poznámky, ja by som chcel poprosiť pánov poslancov, keď sa tu oháňame slušnosťou a rôznymi peknými slovami, aby sme naozaj nevykrikovali z lavíc, keď niekto vystupuje, a je úplne jedno, kto vystupuje, ale mali by sme mať takú elementárnu slušnosť, stlačiť ten gombík, to je číslo tri - faktická poznámka a povedať, čo chceme, ale nie vykrikovať z lavice. Prepáčte, ale vadí mi to a je mi úplne jedno, či je to koalícia alebo opozícia. (Reakcia z pléna: "Berieme na vedomie.")

  Ďakujem.

 • Pán poslanec...

  Nech sa páči, pani poslankyňa Remišová.

 • Ďakujem. Škoda, že pán Gál nevydržal na faktické poznámky a odišiel. Je mi ľúto, že strana MOST a jej poslanci, medzi ktorými sú aj fundovaní právnici, sa nechali využiť alebo, neviem, či nie zneužiť na takéto trápne zmeny rokovacieho poriadku.

  Pán Gál nás tu mentoroval, že nechodíme s našimi návrhmi za koalíciou a nežiadame požehnanie koaličnej rady pred tým, ako chceme predložiť naše návrhy. Tak nie je to tak úplne pravda, pretože napríklad v novele o Najvyššom kontrolnom úrade som oslovila všetkých predsedov koaličných klubov, kde som žiadala o podporu. Čo si myslíte, koľko odpovedí mi došlo? Došla mi len jediná odpoveď, ostatní predsedovia poslaneckých klubov vrátane pána Glváča, Bernaťáka sa ani neunúvali mi odpovedať. Takže, áno, chodíme, žiadame o podporu, ale, žiaľ, ani taká elementárna slušnosť, ako je odpoveď na jeden e-mail, sa nám nedostáva.

  Čudujete sa, že nechceme, pán Gál teda, že nechceme dodržiavať rokovací poriadok. Tak áno, lebo tento rokovací poriadok je určený primárne proti opozícii na umlčanie opozície a nehovorte, že nie, pretože priznal to aj pán Fico, ktorý pánovi Dankovi teda hovoril, že dúfa, že sa mu konečne podarí urobiť s opozíciou poriadok. Čo iné, ako umlčať opozíciu, je tento návrh novely rokovacieho poriadku?

  A je mi teda ľúto, že pán Gál si myslí, že najväčším problémom tejto krajiny sú nejaké transparenty alebo plagátiky, alebo hračkárske bankovky, ktoré slúžili na ilustráciu kauzy Bašternák. Ja si myslím, že najväčším problémom tejto krajiny nie sú tie bankovky, čo sme tu vysypali, ale to je práve ten pán Bašternák a pán Kaliňák, ktorý je stále vo funkcii.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. No, je to velice zaujímavé a veľmi interesantné, že pán poslanec Gál zmizol ako gáfor odtiaľto, ja to pokladám za drzosť. Vystúpiť tu v rozprave a tu sa mu prihlásia ľudia do faktických pripomienok a on zmizne ako gáfor odtiaľto. To čo sú za spôsoby toto?! To je tá nová kultúra alebo to je ten, to je, to je tá ústretovosť, ktorú sa tu snažil v tom vystúpení nejakým spôsobom predniesť? Strašní srandisti ste vy v tom MOST-e! Ako strašní srandisti.

  Tak ministerka spravodlivosti tu tancuje okolo našich poslancov včera, aká je konštruktívna na pozmeňováky, a pritom, keď je kriminalizovaná opozícia a novinári a neviem kto, tak povie, že je znepokojená, a nekoná. Na takú konštruktívnosť a ústretovosť sa vám môžeme vykašľať.

  Tak ten rokovací poriadok stiahnite! Tak ten rokovací poriadok stiahnite a urobme hrubú čiaru a poďme ďalej. V opačnom prípade je to jednoducho náhubkový zákon na opozíciu. Prosím vás pekne.

  Viete, kedy by bola tá vaša snaha úprimná? Keď by ste zároveň dali verejný záväzok, že nebudú žiadne nočné rokovania, alebo by ste to rovno do rokováku dali ako zákaz, že budú zakázané nočné rokovania. Potom by sme sa mohli baviť o tom, že tu budeme niekomu skracovať vystúpenia na 20 minút a neviem načo. Ale vy deštruujete tento parlament. Vy dehonestujte tento parlament. Aj týmto rokovacím poriadkom. Môžete ho upravovať, koľko chcete.

  Ďakujem pekne.

 • V rozprave vystúpi pani podpredsedníčka Nicholsonová, nech sa páči.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Ako vždy, keď sa predbehnem v súlade s rokovacím poriadkom, tak chcem sa ospravedlniť tým, pred ktorých som sa predbehla, hlavne pánovi poslancovi Budajovi, lebo bol na rade.

  Dámy a páni, ja nepodrobím žiadnemu rozboru to, čo je navrhnuté v návrhu novely rokovacieho poriadku, lebo podľa mňa to je zbytočné a urobí to veľmi veľa kolegov, ktorí si s tým dali námahu počínajúc napríklad Natáliou Blahovou. A ja, podobne ako mnohí moji kolegovia, to odmietam en bloc a pokúsim sa takou úvahou vysvetliť, že prečo.

  My teraz rokujeme o novele rokovacieho poriadku, ktorý nám predložila vládna zostava a tá sa nám snaží podsunúť, že novela rokovacieho poriadku z nás urobí slušnejší parlament, slušnejšiu Národnú radu. Že keď prestaneme jesť horalky, keď prestaneme nosiť tričká s nápismi a keď prestaneme mávať transparentmi, tak odrazu budeme slušnejší parlament. Možno si to niekto myslím, možno aj úprimne tomu naozaj verí, ja si to nemyslím, pretože tak ako vždy pri akože systémových zmenách v tejto krajine my meníme len formu, ale nie obsah. A pod obsahom ja osobne rozumiem napríklad to, že akí ľudia sa dostali do parlamentu.

  Odpustite mi teraz to zjednodušenie, najmä dámy a jemnejšie povahy, ale keď oblečiete prasa do obleku, tak je to stále iba prasa.

  A pod obsahom rozumiem aj to, čím sa zaoberá tento parlament. Častokrát sú to návrhy zákonov, ktoré sú v príkrom rozpore so záujmom občanov. Návrhy, ktoré šliapu po ich osobných slobodách, návrhy, ktoré im vyťahujú z vrecka peniaze cez dane a odvody, aby tie vzápätí mohol niekto rozkradnúť, návrhy, ktoré berú podnikateľom slobodu a možnosť podnikať, vytvárať hodnoty a zamestnávať ľudí. Sú to návrhy, ktoré vyháňajú šikovných ľudí z tejto krajiny. A aj keď zmeníme spôsob rokovania o týchto návrhoch, kým nezmeníme vládu, kým nezmeníme paradigmu tých, ktorí nám vládnu, budeme sa stále točiť vo víre spomínaných návrhov, ktoré nám vláda kontinuity predkladá.

  Viete, ja som nad tým rozmýšľala, že čo mi to pripomína vôbec, táto diskusia o novele rokovacieho poriadku, a to, čo ste nám predložili. A mne to pripomína to, ako sa vyvíjala na Slovensku mafia, organizovaný zločin, v skupinách ako piťovci, sýkorovci, okoličányovci sa v 90. rokoch vyskytovali hrubokrkí pešiaci, ktorí vypaľovali, strieľali, bili sa, boli veľmi nebezpeční, ale boli veľmi ľahko rozpoznateľní. Dnes nosí mafia biele goliere a drahé obleky, infiltrovali sa nám do každého odvetvia nášho života a hovoríme im finančné skupiny, oligarchovia, podnikatelia, ministri. Vyzerajú tip-top a o to viac sú nebezpečnejší - a je to stále iba mafia. Len zmenila formu. Ale nie obsah, sú to stále tí istí ľudia, ktorí sa tu neustále točia.

  A na záver môj názor na to, aký by bol naozaj slušný parlament. Tento parlament by bol slušným parlamentom a ako slušný parlament by vstúpil do dejín, keby sa spoločne pričinil o to, aby boli infiltrovaní zástupcovia organizovaných skupín v politike, vo vláde potrestaní podľa zákona a princípu, že pred zákonom sme si všetci rovní.

  A ešte by bol tento parlament slušným parlamentom a mohol by ako slušný parlament vstúpiť do dejín, ak by sme spoločne zrušili Mečiarove amnestie a umožnili spravodlivo potrestať vrahov Remiáša, únoscov prezidentovho syna a najmä tých, ktorí si tieto ohavné činy objednali a použili na to vládny aparát.

  A preto by som tu z tohto miesta k tomuto kroku chcela vyzvať predovšetkým vládne strany zastúpené v parlamente, vládnych poslancov, keďže zrušením Mečiarových amnestií sa už onedlho budeme zaoberať. To by mal byť ten prvý krok, aby sme mohli tento parlament urobiť naozaj slušným, a potom sa pokojne bavme o tom, či tu máme jesť horalky, či nosiť tričká, či mávať transparentmi a ako dlho môže poslanec vystupovať.

  Ďakujem.

 • S faktickými poznámkami nikto, ukončujem možnosť sa prihlásiť s faktickými.

  Nech sa páči, pán poslanec Budaj.

 • Ďakujem. Dámy a páni, samozrejme, chcelo by to preštudovať ten návrh pána Gála, ale ono to nestál ani o reakcie na jeho vystúpenie, a tak dosť ťažké mi reagovať na to, čo navrhol.

 • Ruch v sále.

 • Pán predsedajúci, neustále vyrušovanie rôznych členov koalície, predtým Gál, teraz...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Glváč, Martin, podpredseda NR SR

  Prosím vás, poslanec Baránik je z opozície.

 • Však ale dajte ich do parlamentného väzenia.

 • Reakcia z pléna.

 • No.

  Verím, dámy a páni, že tento pozmeňujúci návrh nemusí byť posledný, chcel by som tomu veriť, hoci ten postup koalície, že nás takto vystavila, ako vidíte, koalícia odišla celá domov vrátane niektorých predkladateľov, česť tým trom-štyrom poslancom...

 • Reakcia z pléna.

 • Áno, tak poďme sa narátať. No nebudetr toľkí, čo boli potrební, aby sa nezničili známe hriešne mestá. Desiati tu nie ste. Čiže pekne ste si zobrali voľno a nech sa opozícia vyreční, hlasovať sa bude až budúci týždeň, všetko bude spláchnuté. Aj to ukazuje, že sú tu šikovní rutinéri, ktorí vedia použiť aj zneužiť niekedy to, čo je na písme, a nemožno, ja proti tomu neprotestujem, len to pomenúvam, ako to je, lebo dali ste pozmeňujúci návrh, my ho nevidíme, máme sa k nemu vyjadrovať a podľa všetkého dnes sa ukončí rozprava k celej veci.

  Čiže takto sme zatiaľ na tom. Ja sa domnievam, že celý tento pokus sa obráti proti jeho osnovateľom, a mrzí ma to, ale musím povedať, že zatiaľ tie návrhy na zlepšenie nepresvedčili, ani spôsob, akým boli prednesené.

  Roky tu fungoval nejaký zvykový poriadok aj parlamentný poriadok k tvorbe rokovacieho poriadku. Musím pripomenúť znovu pána Pašku, ten sa stal v tomto volebnom období akoby pre nás takou zaujímavou postavou, lebo on sám odmietol zmenu rokovacieho poriadku, na ktorej by nevznikol konsenzus koalície aj opozície. Keď po marci tohoto roku začala vládnuť, a to teda vtedy vládol SMER sám, človek by povedal, že keď k nemu pristúpili a jeho vládu podporili politici zo strany MOST a SIEŤ, že takýto princíp bude platiť dvojnásobne. Je skutočne demokratické, aby poriadok bol predmetom konsenzu. Veď koalícia má plne v rukách všetky svoje návrhy, pokiaľ ide o zákony, pokiaľ ide o rozhodnutia parlamentu, ale tie samotné pravidlá, podľa ktorých tu spolu pracujeme, podľa ktorých sa k sebe chováme, tie prirodzene sa týkajú aj tej menšiny. Je krajne neslušné vnútiť menšine, nech by to bolo kdekoľvek, oktrojovať jej svoj pohľad na svet, svoje pravidlá.

  Čo sa vlastne stalo, že strany, ako je MOST, a to, čo zostalo zo SIET-e, dneska asistujú pri veci, ktorá sa neudiala za celých 25, 26 rokov od novembra? Pomaly 27. To znamená na obmedzení doteraz slobodného prejavu poslanca v parlamente. Vari celkom zabudli, že oni v tej opozícii sedeli? Vari celkom zabudli, že slobodné slovo, slobodný prejav poslanca je skutočne to jediné, čo má v rukách. My máme holé ruky, vy máte vládu, máte moc, môžte občanom preukazovať svoju politiku a naše právo, ale aj povinnosť voči slovenskému parlamentu, aj voči slovenským voličom a občanom je nájsť si priestor a nájsť si argumenty, aby sme vysvetľovali iný pohľad a niekedy veľmi podporný pohľad. Veď tu toto nie je parlament, kde by sa poslanci spolu bili, ešte aj dneska prešli návrhy, vládne návrhy zákonov s plnou podporou opozičných poslancov. Ešte aj dneska sa stalo, dneska, keď ste na nás nachystali túto pascu, ešte aj dneska sa stalo, že koalícia prijala dobré, pozitívne pozmeňovacie návrhy z dielne opozície a zákon bol schválený s vylepšeniami. Kde tu je aká, aká negatívna atmosféra? Parlament riadne rokuje, nebyť jediného zákona, zádrhelu, kedy pán predseda parlamentu z doteraz nevysvetlených dôvodov nezvolal mimoriadne schôdze, ku ktorým ho zaväzovala ústava a zákony. To teda bola neslušná vec. A mimochodom znovu, tak ako som začal svoj prejav, obratí sa to proti vám. Celé leto sa demonštrovalo a neviem či obyvatelia teda komplexu Bonaparte poďakovali nejakým ďakovným listom a kyticou pánovi Dankovi, lebo tie diskusie sa mohli odohrať tu. Nie, nesmelo sa rokovať, no tak sa rokovalo na uliciach.

  Mimochodom, ak umlčíte parlament, všade na svete to nakoniec, dámy a páni z koalície, končí tým, že si opozícia formu nájde. Keď vy nechcete, aby to bola ústavná forma na pôde parlamentu, nájde si inú formu, a pokiaľ budete prekračovať svoje sľuby, pokiaľ nebudete dodržiavať zákony, pokiaľ nebude dodržiavať zákony a pokiaľ budú dôvody na kritiku, tak tá kritika iste odznie. Možno odznie na námestiach, možno odznie pred parlamentom, možno odznie na celkom nečakaných miestach.

  Vládnuca väčšina v každom parlamente vie, že ku demokracii patrí predovšetkým to, a to je jej podstatou, že nabudúce môže byť dnešná väčšina v menšine. Vyhýbať sa tomuto faktu môže iba neskúsený alebo nerozumný človek.

  Oslovím osobne opäť pána Danka, pretože vnímam ho ako inšpirátora tohoto zlého návrhu. Znovu teda sa chcem vžiť vôbec do jeho, jeho rozmýšľania, lebo videl som aj mečiarovský parlament, bol som v dzurindovskom parlamente, nikoho nenapadlo tak neuroticky reagovať na opozičnú politiku ako teraz vás, pán Danko. Chápem to, naozaj sa snažím do vás vžiť, v minulosti ste neboli v parlamente, neviete sa vžiť do situácie, že vy raz budete v takom parlamente menšina, ani to ste nikdy nezažili, snažím sa vás pochopiť ako začiatočníka, ktorého spočiatku zrejme naozaj vyvádzala z kontextu a znervózňovala bežná politická prevádzka. No, áno, v tomto parlamente sa iba nepohládzame navzájom, ale to nie je pravda, že tu by bol nejaký agresívny parlament, prosím vás, rétorika je v medziach slušnosti na 99,9 %. Tu sa nikto nebije. Viete, ako vyzerajú, pán Danko, parlamenty, ktoré by naozaj si zaslúžili nejaké obmedzenia? Tie teda vyzerajú celkom ináč.

  Toto je mimoriadne pracovitý, mimoriadne slušný a konsenzuálny parlament, kde opozícia ponúka koalícii pozitívnu podporu a kde za ňu dokonca zahlasuje. Prosím, vás pohľadajte taký parlament!

  Prečo vás prepadla neuróza a strach? Mali ste problémy začiatočnícke, ale kvôli tomu sa nezvyknú meniť zákony, vážený pán Danko, kvôli tomu sa nezvykne meniť charakter štátu. A vy si zrejme neuvedomujete, že naozaj ukončenie éry, kedy bolo v parlamente slobodné vystupovanie poslancov, je predel, on sa napíše do demokratického príbehu Slovenska. No a nenapíše sa tam peknými písmenami. To je cesta naspäť. V tomto parlamente niekto otvára spodné pivnice, v ktorých páchne, v ktorých páchne minulosť Mečiara a Slotu.

  Ja si naozaj neprajem, aby sme prekryli tento štátny znak symbolom, že treba na našu politiku malý dvor a veľký bič. Lebo inak sa bojíme vystupovať proti opozícii, bojíme sa ich argumentov, bojíme sa ich rečnenia, utekáme pred rečnením preč. A keď už sa nedá dosť ďaleko utiecť, tak prídeme s rokovacím poriadkom, v ktorom ich proste utneme, vypneme im mikrofóny, vyvedieme ich zo sály, dáme im pokuty. Malý dvor, veľký bič, vymeňte to za tento symbol, pretože chcete nad Národnú radu vyvesiť takýto princíp.

  Vážení, ktorí chcete takýto návrh podporovať, iba zbabelec sa potrebuje pred partnerom ochrániť takýmito zákazmi, iba ten, kto nemá argumenty, sa utieka k umlčiavaniu svojho kritika. Len ten, kto prehráva v šachu, tak chytí a zhodí šachovnicu. Vy dnes zhadzujete poriadok v parlamente a chcete ho nahradiť poriadkom, v ktorom je samá reštrikcia. V ktorom je zakotvených zopár pekných trikov, ešte aj v tomto pozmeňovacom návrhu som jeden-dva také postrehol. Trikov, ako dobehnúť, ošmeknúť tú poctivú politickú prácu, ktorú si jednoducho v parlamente robíme. Myslíte, že vám bude ľahšie, keď opozícia teraz si ju nebude robiť. Koniec koncov, tak ako som povedal, opozícia, ak je to poctivá opozícia, tak si tú cestu a spôsob, ako občanov informovať o situácii, nájde.

  Doteraz tu neboli žiadne spory a konflikty. Veď to, že počas prejavu niekto rozprestrel transparent alebo vysypal sem symbolické peniaze, to predsa nikoho nemohlo ani fyzicky, ani politicky obmedziť. Bola to len ilustrácia argumentov, ktoré ten politik hovoril. Túto otázku tých vizuálnych, tzv. vizuálnych pomôcok obchádza opatrne aj pozmeňujúci návrh a ponecháva tento zákaz. V 21. storočí, keď by bolo namieste naozaj prispôsobiť obrazovky a umožniť poslancom, aby z kľúča premietali svoje prezentácie, aby verejnosť, ktorá nás sleduje, lepšie rozumela našim argumentom, zákonom, pozmeňujúcim zákonom, tak, naopak, aj držanie v ruky (pozn. red.: správne "ruke") grafu alebo nejakej tabuľky sa bude v tomto parlamente považovať za porušenie rokovacieho poriadku, bude sa pokutovať a zakazovať. Však nie sme v srdci Afriky, sme v Európe a ešte raz zdôrazňujem, sme v 21. storočí. Predstava, že tu sa zakáže filmovať, streamovať a že budeme potom narušovať vysielanie verejnoprávnej televízie, a tak sa nikto nedozvie, čo v tejto nešťastnej búde s vlastne udeje? To vážne niekto má takúto predstavu?!

  Pri dnešnej technike si vážne niekto myslí, že zabráni zaznamenávaniu prejavov, zaznamenávaniu vyjadrení? To je blázon, hlupák alebo človek, ktorý zablúdil v nejakom stroji času!

  Chápem, pán Danko, že ktosi vám našepkáva, že ľuďom sa, že ľuďom sa v zásade páči ukázať akoby silnú ruku. Tak sa to zdalo aj vášmu predchodcovi v SNS pánovi Slotovi, to on je teda autorom už spomínaného sloganu o politike na malom dvore s veľkým bičom. Takto si politiku, ja verím, pán Danko, vy určite nemôžte predstavovať. Preto ak by ste si ju predstavovali, tak by ste zostávali na úrovni tohoto človeka z terasy známeho, zostávali by ste na úrovni toho politika, od ktorého ste sa chceli dištancovať. Ale spomeňte si a spomeňme si, toto bola filozofia jeho prístupu. Pán Slota nevedel riešiť rómsky problém. Nevedel nadviazať dialóg s maďarskou menšinou. Vy, pán Danko, ste s maďarskou menšinou v koalícii. Vy, pán Danko, ukazujete a chcete ukázať, že nepokračujete v stopách pána Slotu. No tak opakujem, neberte si jeho ideovú víziu, že on vie vládnuť, keď bude mať veľký bič na malom dvore. Aj vy, keď ste predseda tohto parlamentu, dokážete, som presvedčený, vládnuť konsenzom, dokážete vládnuť kultúrne, nepotrebujete náhubkový rokovací poriadok. Stiahnite ho alebo vytvorte komisiu, kde sa dohodneme.

  Oslovil by som veľmi stručne aj kolegov, okrem pána Danka, zo strany MOST a celkove z koalície, teda aj poslancov, ktorí boli v strane SIEŤ, a upozornil by som ich, že valec hlasovacej mašinérie, ktorý je namierený na to, aby obmedzil práva opozície, to je podstatný rozdiel oproti tomu, keď zahlasujete za nejaký vládny návrh. Na riešenie toho, ako sa má riadiť štát, majú jednotlivé strany odlišné názory. Vy ste prijali svoj vládny program a budete ho plniť. A nikto z nás to nespochybňuje. Ale je zásadný rozdiel, ak použijete valcovanie menšiny v prípade prijímania pravidiel života v parlamente. Opakujem. Vyryjete hlbokú dieru, hlbokú značku na ceste Slovenska k demokracii. Uisťujem vás, že nie pozitívnu. Nemôže byť nič pozitívne na tom, keď niekto sa pokúša vnášať zákazy tam, kde vôbec nie sú potrebné, vôbec nie sú potrebné.

  Ako som zdôraznil, aj posledné týždne ukázali, že parlament beží bez akýchkoľvek zádrhelov. Sme schopní prijímať desiatky zákonov. A sme schopní pripomienkovať my z opozície aj vaše návrhy a medzi vami sú poslanci tak rozumní, nájdu sa, ktorí tie dobré návrhy si osvoja. Niet žiadneho dôvodu prijímať náhubkové zákony. Niet žiadneho dôvodu vytvárať v slovenskej politike atmosféru silnej ruky, atmosféru, ktorú som nazval malý dvor a veľký bič. Prijatie takéhoto natruc a proti vôli opozície pripraveného rokovacieho poriadku, to nezostane bez dôsledkov na celé vzťahy koalície a opozície, ale aj celé vzťahy v spoločnosti. Tá márnica slovenského parlamentu, z ktorej vanie smrad Mečiarovej a Slotovej, tzv. karpatského modelu, demokracie, tá márnica má zostať zatvorená. My sme už desiatky rokov od týchto čias a nevidím najmenší dôvod, aby sme sa k nim vracali. Neprajem nikomu, ani pánovi Dankovi, ani ďalším predkladateľom, aby sa ich meno spájalo s týmito menami, ktorí boli známi, že im demokracia nevoňala, a keď niekto vznášal kritiku ich moci, tak mali tendenciu radšej ho umlčať, než to zniesť, resp. než sa z toho poučiť.

  Dámy a páni, menšina nemá spravidla vplyv na prijímanie zákonov, neriadi štát. To ste si zobrali do zodpovednosti vy. Nechajte nás pracovať. Neumlčujte ľudí, ktorí vám niekedy môžu priniesť aj veľmi dobré podnety. Nebráňte verejnosti, aby počula názor jednej aj druhej strany.

  Ani pozmeňujúci návrh, aspoň v tej podobe, ako som ho stihol počuť a nejak mu porozumieť, nemení nič na tom, že bránite poslancom, aby prejavovali svoj názor, aby ho prejavovali bez obmedzení a aby bez toho, že by narušovali osobnú slobodu a integritu iných príslušníkov parlamentu, vznášali otvorene to, k čomu ako poslanci prijali sľub, že budú obhajovať verejný záujem podľa svojho vedomia a svedomia. Alebo chcete pridať k tomu sľubu ešte dodatok, že tak budú robiť len minúty, ktoré im rozhodne sa vyčleniť koalícia, vládna koalícia? Náš poslanecký sľub aj naša ústava hovorí jednoznačne o zodpovednosti poslanca voči svojim voličom. Verte, že ju chceme plniť. Takisto ako verím, že ju chcete aj vy plniť.

  A preto znovu vyzývam, stiahnite zlú novelu rokovacieho poriadku. Predložte na spoločnú komisiu prípadné pozmeňovacie návrhy, doprajte nám šancu sa k nim reálne vyjadriť a sa s nimi oboznámiť, lebo tú šancu ste nám dnes odopreli. A verím, že rozumné, pozitívne návrhy, ktoré by ešte lepšie uľahčili, hoci, hovorím, atmosféra v parlamente vonkoncom nevolá po tom, aby sa tu prijímali zmeny v rokovacom poriadku, ale ak ľudia budú mať pozitívne návrhy, ja som presvedčený, rokovací poriadok môže byť prijatý hoci aj ústavnou väčšinou. Nezmarte túto šancu, pretože ak prehovoria len radikáli z obidvoch strán, tak budú znieť možno oveľa horšie tóny v tomto parlamente, než zneli doposiaľ bez tohoto rokovacieho poriadku.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Končím možnosť nahlásiť sa s faktickými poznámkami. Na vystúpenie pána poslanca je päť faktických poznámok.

  Nech sa páči, pán poslanec Kresák.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja iba snáď jednu vec, pretože pán poslanec Budaj toho pomerne veľa povedal a myslím, že v tomto momente neni možné na všetko ani reagovať.

  Ale k tej myšlienke, ktorá sa tu už dnes opakuje veľakrát a prvýkrát sme ju počuli už ráno na ústavnoprávnom výbore, keď zrazu sa niektorým kolegom z opozície javila ako podmienka, aby pozmeňujúce návrhy dostali ešte pred tým, ako budú vlastne vyhlásené. Musím povedať, že takáto prax nikdy, samozrejme, nebola a technicky sa to ani nedalo riešiť, ale dnes už máme na to opatrenia. A platí aj pravidlo a je to vlastne súčasť právneho poriadku, že zverejňuje sa pozmeňujúci návrh po tom, ako bude prednesený.

  Poslanecký návrh, ktorý predniesol kolega Gál, bol prednesený a je k dispozícii na webovskom sídle Národnej rady Slovenskej republiky. Tým pádom všetky tie hlasy, ktoré tu počúvam, sú úplne zbytočné alebo vychádzajú z neznalosti situácie. Veľmi teda odporúčam, aby kolegovia, ktorí sa tak strašne domáhajú diskusie o obsahu pozmeňovacieho návrhu, aby si ho pozreli na webovskej stránke a, samozrejme, majú dosť času ešte aj v rámci diskusie, v rámci prihlasovania sa ústne do rozpravy, potom prípadne, ak chcú, k tomu reagovať. Ale tvrdiť, že toto je nejaké tajné, že to nebolo zverejnené načas, je absolútne zavádzaním a nepravdou.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. Chcel by som kvitovať to, ako pán kolega Budaj pekne zhrnul to, o čom tento návrh zákona je. Čo mi však chýbalo, by som rád zdôraznil, je tá motivácia tohoto návrhu, aj keď to tu už bolo veľakrát povedané, myslím si, že stojí za to pripomenúť, že motivácia je umlčať preto, aby v tichosti bez poznania verejnosti mohli pokračovať tie strašné veci, ktoré tu prebiehajú. Preto aj sa podľa tejto novely má zakazovať to, aby sa snímalo, aby si každý mohol robiť záznamy alebo prenosy z tejto Národnej rady, pretože tu existuje systém, ktorým sa editujú záznamy a prenosy z tejto Národnej rady, a to za účelom umlčania tých, ktorí majú kritické hlasy v tomto pléne.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán kolega Budaj, vy ste povedali v tej úvodnej časti, že nastáva tu historický moment umlčania opozície, ktorý teda bude mať dosah aj na budúcnosť našej krajiny. A ja tak chcem vás, kolegyne a kolegovia z opozície, vyzvať alebo sa tak opýtať, že dobre vieme, že pod rúškom poriadku, kde chceme umlčať nepohodlné hlasy, tak tento krok spôsobí to, že vytlačíme slobodu z celej spoločnosti. A tu by som chcel poukázať práve na to, že tu tento rokovací poriadok alebo táto zmena rokovacieho poriadku nebude mať dosah iba na samotnú Národnú radu, ale bude mať na atmosféru na celom Slovensku. Pretože tuto to začína a ľudia budú cítiť ten strach z toho, že si musia dávať pozor na to, čo hovoria.

  A chcem povedať, že my tu práve dnes potrebujeme iný historický moment. A potrebujeme tu historický moment, že sa pozrieme kritike do očí, že sa jej nebudeme báť, že ju nebudeme ignorovať a ani sa ju nebudeme snažiť zametať pod koberec. Lebo myslím si, že toto je to, čo tu dnes vidíme, a to, čo aj tento krok posilňuje práve túto vec a tu musí nastať tá opačná zmena. Vedieť sa baviť aj o ťažkých veciach a vedieť ich spoločne riešiť v prospech nášho ľudu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Pán kolega Budaj, pekne ste podotkli a možnože s takou požiadavkou, že by bolo dobré, aby smrad z márnice mečiarovskej demokracie sa tu viac nerozširoval. Áno, toto je naša zbožná túžba, lebo znovu začíname mať pocit, že začína hon na opozíciu, že začína kriminalizácia opozície, tak ako to bolo práve za čias mečiarizmu. A aj túto novelu rokovacieho poriadku prijímame s týmto strachom v podvedomí, že či naozaj nie je hlavný dôvod to, a ja teda si myslím, že hlavný dôvod prijatia tejto novely rokovacieho poriadku je prekryť kauzy, za ktoré sa aj samotní koaliční poslanci hanbia. Jednoducho prekryť dépeháčkarské kauzy, ktoré našu spoločnosť ochudobňujú o mnohé milióny eur. Tie by sa mohli venovať úplne niečomu inému. A vy len v strachu, aby sa o tom všetkom nedozvedela z akýchkoľvek zdrojov spoločnosť, aby ste to mali čím prekrývať, prichádzate s takouto trápnou novelou rokovacieho poriadku.

  Viete, čoho by sa mala týkať novela rokovacieho poriadku? Napríklad povinnosti odrokovať mimoriadne schôdze a neodsúvať ich až vtedy, keď prehrmí ten najdôležitejší čas, nastaviť nanovo hodinu otázok, aby ministri naozaj len formálne neodpovedali, nastaviť interpelácie tak, aby opäť sa dostali poslancom odpovede na otázky, skutočné odpovede na otázky, na ktoré sa pýtajú, aby to neboli len formálne odpovede, aby sa zbytočne nezavádzal cenzus časový, aby bola možnosť zriaďovať aj vyšetrovacie výbory, aby bolo možné skutočne, aby dopriali opozícii priestor nominovať...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne kolegovi Budajovi za jeho príspevok v rozprave. Naozaj, ak chceme dobre rokovať, poctivo rokovať v tomto parlamente a hlavne diskutovať, tak je potrebné, aby sme tu sedeli vo väčšom počte, zvlášť z vládnej koalície.

  Ja sama mám skúsenosť, že naozaj rokujeme, že konštruktívne sa snažíme prinášať pozmeňujúce návrhy, ale naozaj aj teraz v tejto chvíli nemáme vlastne s kým diskutovať o predloženom návrhu. Je vás tu naozaj veľmi málo. Aby naozaj, ak je motivácia zlá, tak je všetko zlé. A ak, aby teda tebou navrhovatelia, keď si ich vyzval, aby navrhovatelia stiahli tento zákon, tak je potrebné, aby okrem charakteru mali aj pokoru. A pokora, to je čnosť hodná štátnikov.

  Takže ja tiež vyzývam pána predsedu parlamentu, ak sa chceš stať štátnikom, myslím si, že sa o to usiluje, tak aby ukázal, že túto pokoru má, a aby stiahol aj so svojimi kolegami tento návrh, k tomu sa prihováram.

 • S reakciami na faktické poznámky pán poslanec Budaj.

 • Ďakujem pekne. Chcel by som najmä na pána Kresáka. Má v zásade pravdu, samozrejme, ale iste aj on uzná ako skúsený poslanec, že toto nie je celkom bežný pozmeňovák, ani ten rokovací poriadok nie je celkom bežný zákon, pretože sa chystá dlhé mesiace a teraz má byť utratený a vyriešený v priebehu tohoto piatku, tohoto popoludnia za úplnej teda mĺkvoty aj koalície a za, vlastne bez informovania verejnosti a médií.

  Čiže preto som vo faktickej si dovolil navrhnúť, aby predsedajúci nám dal nejakú polhodinu na preštudovanie. Ja som totiž nasledoval po pánovi Gálovi. Ako som sa mal oboznámiť? Na akom internete s jeho návrhom? A po mne nasledujú ďalší. Na preštudovanie toho návrhu je treba dajme tomu pre stredne inteligentného človeka, čo pripustime, že môžu byť aj v parlamente, dajme tomu jedna hodina. Pretože musí si porovnať novelu, tento pozmeňovák s novelou a obidva si porovnať s existujúcim stavom. No a povedzme tá hodina, to bol ten návrh, ktorý som, o ktorý som požiadal predsedajúceho. Ale ten si môj návrh ani nevšimol, nedal o ňom hlasovať a ani žiadnu šancu poslancom na to, aby sa oboznámili s pozmeňovákom, nedal.

  Čiže máš v zásade pravdu, že tak sa to tu teda robieva. Ale ak je spoločná vôľa, aby sme prijali ten pozmeňovák tak, že vieme, o čom vôbec hlasujeme, tak by nejaký čas na to preštudovanie mohol byť daný.

 • Nech sa páči, pani poslankyňa Remišová.

 • Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážený pán predsedajúci, je zaujímavé, že návrh novely rokovacieho poriadku priniesol pán Danko do parlamentu vtedy, keď vládna koalícia zažívala najväčšie kauzy. Dvojnásobné odvolávanie Roberta Kaliňáka, odvolávanie Roberta Fica, kauza Bašternák, ktorá je jednou z najväčších káuz tejto vlády. Nečudujem sa Andrejovi Dankovi, že pri takýchto kauzách, ktoré vládna koalícia má, mu veľmi vadí, že poslanci v pléne môžu slobodne rozprávať a slobodne upozorňovať na prešľapy a kauzy tejto vlády. Vládna koalícia sa nevie vyrovnať so vzťahmi svojho ministra s človekom podozrivým z daňových podvodov, a preto namiesto riadneho vyšetrenia tejto kauzy prichádza s návrhom, aby poslanci nemohli slobodne hovoriť v parlamente, aby mali obmedzený čas, aby predseda parlamentu mohol disciplinárne stíhať poslancov a aby ich mohol trestať pokutami. Táto zmena rokovacieho poriadku je jednoznačne určená na umlčanie opozície a priznal to aj pán Fico, keď povedal, že dúfa, že pán Danko konečne urobí poriadok s opozíciou. Čo je toto za motivácia na zmenu rokovacieho poriadku, aby sa urobil poriadok s opozíciou?

  Zmeny, ktoré priniesol pán Gál, ak som ich správne pochopila, tak sú to len kozmetické zmeny. Pán Gál navrhuje, že už budeme môcť rozprávať, budeme sa môcť prihlásiť aj dvakrát a dokonca ten druhýkrát budeme môcť rečniť až 10 minút, na rozdiel od pána predsedu, ktorý môže rečniť kedykoľvek, koľkokoľvek, neobmedzene, na rozdiel od pána premiéra, ktorý takisto môže vystúpiť, koľko sa mu len zachce. Tak najvyšší zákonodarný zbor Slovenskej republiky, poslanci, môžu len dvakrát a druhýkrát len 10 minút. Ďakujeme.

  Pán Danko si v novele rokovacieho poriadku navrhol nové právomoci. Spomínala som mu, že navrhol si právomoc dať podnet na disciplinárne konanie proti svojim kolegom alebo právomoc udeliť neposlušným poslancom pokuty.

  Z krátkeho pôsobenia Andreja Danka na čele Národnej rady vidíme, že na poslancov sa nepoužíva rovnaký meter. Andrej Danko opozičným poslancom v pléne nadáva, hovorí, že z nás ide zlo, o opozičných poslankyniach sa vyjadruje, že sú hysterické, navrhuje zvieracie kazajky pre opozičných poslancov, prípadne sa pýta opozičného poslanca, či ho otec v detstve bil, a uráža jeho rodinu. Keď sa náhodou od prerokovanej témy odchýli slušným spôsobom opozičný poslanec, tak tuto pán predsedajúci nás karhá ako učiteľka v škôlke. Keď však pán Danko začne nadávať opozičným poslancom, tak pán predsedajúci sa len tichučko prizerá.

  Takže sú oprávnené obavy, že novela rokovacieho poriadku tak, ako je navrhnutá aj s právomocami, ktoré dáva predsedovi Národnej rady, sa budú zneužívať výlučne na potrestanie opozičných poslancov.

  My sme teraz predkladali na budúcu schôdzu novelu ústavy, kde žiadame, aby, ak teda pán Danko chce robiť sudcu a chce mať nové právomoci a chce poslancov súdiť, dávať im pokuty, navrhovať im disciplinárne konania, tak navrhujeme, aby po vzore iných krajín musel byť nestranný. Pán Danko sa odvolával, že táto novela rokovacieho poriadku len sleduje prax, ktorá je zavedená v iných krajinách parlamentnej demokracie. Nie je to tak úplne pravda, keď som si spravila analýzu rokovacích poriadkov, komparatívnu analýzu, ktorú dal vypracovať Andrej Danko, tak navrhované zmeny, ktoré on navrhuje v našej novele rokovacieho poriadku, má len menšina z parlamentov vo vyspelých krajinách, v krajinách Európskej únie. Takže, ale teda keďže sa pán Danko chce riadiť Veľkou Britániou, tak poďme to urobiť tak, ako je to vo Veľkej Británii. Nech je teda pán predseda Národnej rady nestraník a tak ako vo Veľkej Británii nech musí vystúpiť z politickej strany pred tým, ako sa ujme funkcie predsedu Národnej rady, a toto obmedzenie platí aj po skončení jeho funkcie. Tak ako vo Veľkej Británii. My sme navrhovali, aby to bolo obmedzené na rok. Vo Veľkej Británii, raz keď je predsedom Dolnej komory parlamentu, nemôže byť členom politickej strany. Čiže nevyberajme si len také čerešničky na torte bez akéhokoľvek kontextu. Ak chceme byť teda, mať takú politickú kultúru, aká panuje vo Veľkej Británii, tak poďme to urobiť, ako je to vo Veľkej Británii. Pretože, ako som už povedala, pán Danko svoje postavenie zneužíva len na mocenský boj a zneužíva ho proti opozičným poslancom.

  Mimochodom, takéto opatrenia formálne alebo neformálne platia aj v niektorých iných krajinách. Vo Francúzsku napríklad disciplinárne konanie alebo trestanie poslancov nemá na starosti predseda parlamentu, ktorý je straník, tam majú na to určenú funkciu voleného nestranného funkcionára, tzv. deontológa, ktorý nestranne dozerá na to, ako sa dodržujú pravidlá etiky a slušného správania u poslancov.

  Predseda Národnej rady by mal rešpektovať svojich kolegov, neznevažovať ich dôstojnosť zbytočnými urážkami, osobnými urážkami a objektívne posudzovať záujmy aj tej najnižšej skupiny poslancov, ktorá sa nachádza v Národnej rade. On je predsedom Národnej rady všetkých poslancov, nielen tých koaličných.

  Pri tejto novele rokovacieho poriadku človek má pocit, že pán predseda by chcel mať z Národnej rady len taký nejaký hlasovací automat, ktorý by automaticky odsúhlasoval návrhy koalície. Nejaká odborná diskusia alebo hlbšia debata, to tu pravdepodobne mať nechceme.

  Keby šlo koalícii o skutočné zlepšenie rokovacieho poriadku, tak by sa zaoberala aj inými vecami, ktoré sú skutočným problémom, namiesto transparentov, hračkárskych bankoviek, napríklad problematikou prílepkov alebo skráteného legislatívneho konania, ktoré hneď na prvých dvoch schôdzach Národnej rady vo volebnom období sme videli, že mnohé návrhy šli v skrátenom legislatívnom konaní, hoci to vôbec nebolo potrebné. Takéto, takáto prax je na škodu parlamentarizmu a na škodu hlbšej diskusie o danej problematike.

  Pán Danko hovorí, že chce do parlamentu zaviesť slušnosť, na volebných bilbordoch mal "hrdo, odborne, slušne". Ale slušnosť neni o tom, či niekto má drahý oblek, nechodí v tričku alebo na ruke má dvadsaťtisícové hodinky. Slušnosť je o tom, že pán Kaliňák už nebude na svojom poste. Slušnosť je o tom, že v tejto krajine sa nebudú trestať slušní a čestní prokurátori. Slušnosť je o tom, že najväčšie korupčné kauzy budú potrestané. O tom je slušnosť. A nie o tom, že niekto nosí na ruke drahé hodinky alebo chodí v obleku. A zdá sa, že poslancom vládnej koalície, žiaľ, o takúto slušnosť nejde. Tu ide len o to, aby, aby sme tu chodili, ja neviem, v obleku slušne oblečení, ale o skutočnú politickú kultúru a o slušnosť v tejto krajine, žiaľ, vôbec nejde.

  Pán Gál hovoril, že my sme mali možnosť, že sme sa nezapojili do toho pripomienkového konania, nedávali sme žiadne návrhy. Ale k tejto novele rokovacieho poriadku, tak ako bola navrhnutá, tam sa ani nedajú dať žiadne pripomienky. My sme viackrát vyzývali vládnu koalíciu, aby tento návrh stiahla a tak, ako povedal pán Budaj, aby neotvárali túto márnicu, mečiarovskú márnicu, z ktorej ide smrad. Žiaľ, neurobili ste to a myslím si, že tento rokovací poriadok, novela rokovacieho poriadku bude hanbou koalície až do konca volebného obdobia.

  Ďakujem.

 • Končím možnosť nahlásiť sa s faktickými poznámkami. Na vystúpenie pani poslankyne sú dve faktické poznámky.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Nachtmannová.

 • Pani poslankyňa Remišová, hovoríte o tom, že nie je priestor pre poslancov na odbornú debatu, hĺbkovú diskusiu. Sama veľmi dobre viete, že v tomto klamete. Veď predsa odborníci sú združení v jednotlivých výboroch. Na výboroch sa čas neobmedzuje, každý má možnosť, každý jeden poslanec, argumentačne, odborne všetko zdôvodniť a nemusí byť ani členom výboru. Veď viete, že hociktorý z nás môže ísť na hociktorý výbor a vyjadriť sa. Musí mu byť udelené slovo. Tak prečo zavádzate?

  Sú parlamenty aj v Európe, kde sa v pléne vôbec nediskutuje, kde sa všetko rieši, všetko odborné iba vo výboroch. Konkrétne v pléne sa iba hlasuje.

  Viete, počúvam to tu dnes celý deň o tom, aký to je náhubkový zákon. Ale prosím vás, o čom to hovoríte? Veď tie minúty sú rovnaké pre koalíciu a rovnaké aj pre opozíciu. Máme úplne rovnaké podmienky. A ja som to už minule povedala, ak je niekomu problematika, ktorú tu prezentuje, jasná, tak za 20 minút to musí vedieť povedať. A pozmeňovacie návrhy, viete veľmi dobre, že sú vyňaté z tohto termínu. Takže 20 minút voľnej odbornej rozpravy a nad to, ak máte pozmeňovák, ten môžte čítať kľudne aj hodinu. Prečo stále klamete a zavádzate verejnosť?

  A používate také sugestívne výrazy ako, ja to nechcem ani zopakovať. Pretože aj toto je jedna z príčin, prečo sa musí novelizovať, lebo tie výrazy, ktoré sa tu začali používať, už presahujú to, čo od nás ľudia čakajú. Že by tu mali byť kultivovaní, civilizovaní a vzdelaní ľudia.

 • Veronika, ja by som ti odporučil, aby si si nerobila nič naozaj z ľudí, ktorí vyzývajú k slušnosti a obviňujú ťa z toho, že klameš, zavádzaš, a v skutočnosti sú to ľudia, ktorí ani pravdu vysloviť nevedia.

  Máš veľmi veľkú pravdu, že to, čo hlása Andrej Danko, čo hlásal pred voľbami a na čo nachytal svojich voličov, že keď nám sľuboval slušnosť, odbornosť a hrdosť alebo hrdo, odborne a slušne, tak táto novela, ktorú predkladá, tak nie je ani hrdá, ani odborná, ani slušná. Je drzá, je amatérska a je predkladaná najhorším, najvulgárnejším možným spôsobom, ako predložená môže byť.

  Myslel som si, že nikto nedokáže tromfnúť dno, ktoré prerazil Pavol Paška v tomto parlamente, ale je to zvláštne možno z mojich úst po tom, jako ma tento človek alebo Pavol Paška žaluje za taký jeden smiešny výrok, ale Pavol Paška si ctil demokraciu, si ctil parlamentarizmus a nikdy nepristúpil, aj keď tú moc mal, k tomu, aby prerazil dno tým, že zmení rokovací poriadok bez dohody, ako sa hovorí, naprieč politickým spektrom.

  Andrej Danko bez toho, aby si niekedy v živote čo i len odskúšal byť opozičným poslancom, sa zrazu zobudil, a keďže on ten pocit dlhodobo má a zrejme ho má aj ráno, na obed aj večer, že zjedol všetku múdrosť sveta alebo že funkcia zrazu dáva múdrosť, tak si povedal, že on to tu predsa uprace. A to nie je vôbec slušné. A presne tak, ako ty si povedala, nie slušné bude to, keď, alebo slušnosť sem zavedieme vtedy, keď prijmeme tento rokovací poriadok, ale slušnosť by Andrej Danko presadzoval vtedy, ak by si buchol po stole a povedal, že Kaliňák ide z kola von. Ale to on nedokáže, lebo na to je jednoducho dostatočne zbabelý a tam tú odvahu nemá. Lebo veľmi dobre vie, že zároveň Kaliňák mu veľmi dobre vyhovuje na to, aby kryl aj jeho podvody pri Mečiarovej privatizácii.

 • Ďakujem, že mi kolegyňa poslankyňa pripomenula vlastne takú priam nevídanú možnosť, že by sme v parlamente mohli aj viesť politickú rozpravu. My totiž iba diskutujeme o návrhoch zákonov. Opozícia sa môže dostať k nejakej rozprave o problémoch v spoločnosti len vtedy, keď predloží návrh zákona. Inak sa môže vyjadrovať iba k tomu, čo predkladá vláda a vládna koalícia.

  Ale Slovensko sa medzitým rozhoduje o závažných veciach. Hoci sme parlamentná republika, v tomto parlamente sa nehovorí o tom, že Robert Fico má nejaký osobitný postoj k ruským sankciám. Nehovorí sa o tom, ako Slovenská republika funguje počas predsedníctva. Nehovorí sa o tom, aký má vzťah k utečencom. Okolo tohoto parlamentu jednoducho beží život, ale nedeje sa tu to, čo v parlamente sa diať má a čo sa deje všade na svete, a to je politická rozprava.

  Ďakujem Veronike Remišovej, že pripomenula aj takúto nebezpečnú možnosť, že by sa v parlamente viedla politická rozprava, a že pripomenula to, že táto navrhovaná zmena smeruje ale presne opačne. Namiesto toho, aby parlament sa konečne zobudil a uvedomil si, že nie je našou úlohou iba mlieť vládne zákony, ale máme sa starať aj do širších kontextov, lebo je to parlamentná republika a týka sa nás aj zahraničná politika v celom rozsahu a nielen tých, čo sú v eurovýbore. To nie je jedno, pani kolegyňa, že či sa diskutuje len na výboroch, alebo v celom pléne, lebo nie sme všetci vo všetkých výboroch. Preto je treba obhajovať parlamentarizmus a obhajovať slobodu a ústavnosť Slovenskej republiky, ktorá je založená na parlamentarizme, na moci parlamentu.

  Čiže ešte raz ďakujem pani kolegyni, že pripomenula takúto nebezpečnú možnosť, že by parlament začal konečne slúžiť svojmu účelu.

 • S reakciami na faktické poznámky pani poslankyňa Remišová.

 • Ďakujem kolegom za faktické poznámky.

  A k pani Nachtmannovej, vy teda pri tejto novele rokovacieho poriadku ste hovorili, ako sa veľmi inšpirujete okolitými krajinami, tak, pani Nachtmannová, vy určite viete, že v parlamente vo Veľkej Británii je zakázané zo slušnosti povedať kolegovi, že klame, lebo je to veľmi neslušné. Niekoľkokrát ste to zopakovali vo faktickej poznámke a ešte ste navyše absolútne neoprávnene. Bola by som veľmi rada, keby ste prišli za mnou po skončení, po skončení tohto rokovania a povedali mi parlamenty, vymenovali mi parlamenty, ktoré slúžia len na to, že sa len hlasuje, že poslanci prídu, sadnú si do sály a stláčajú gombíky, ťuk, ťuk, ťuk, ťuk. Ja taký parlament nepoznám ani jeden, ale možno vy poznáte vyspelé krajiny, kde takéto parlamenty existujú.

  Ďakujem, nech sa páči, príďte za mnou.

 • Ďalším vystupujúcim v rozprave je pán poslanec Matovič.

 • Pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, dovoľte mi, aby som sa vyjadril k predloženej novele rokovacieho poriadku a možno by som začal s tým, že by som sa vyjadril k tomu, čo tu predniesol pán Gál z MOST-u - HÍD. Tak, priznám sa, aj možno celkom potešený som čítal postupne, že také odvážne slová, jako si teda aj čítam odvážne slová od ministerky spravodlivosti o tom, ako teda ten Kaliňák by nemal byť ministrom a ako je pohoršená trestným stíhaním kolegu Lipšica alebo bývalého kolegu Lipšica, kolegu Gábora Gála, ako je pohoršená tým, že odchádza kľúčový vyšetrovateľ alebo šéf tímu vyšetrovateľov pri Gorile pán Gajdoš. Áno, je pravda, že vlastne vždy sú to iba slová a skutky žiadne. Nebuchne po stole a nepovie: "Kaliňák, vypadni z tohto rokovania vlády, lebo tu nemáš čo robiť."

  Ale bol som tak trochu, som si myslel, že keď Gábor Gál príde, a teraz neviem, či je technicky podpredseda MOST-u - HÍD, keď hovorí o tom teda, že zvážili, že predsa v tejto dobe asi by tu mohol poslanec ukázať nejaký graf, vývoj zadlženia, či klesá, zvyšuje sa, zmenu dopadu napríklad zvýšenia, zníženia sociálnych, zdravotných odvodov na podnikateľské prostredie, ktoré tu veľakrát napríklad Jozef Mihál predkladá, tak som si myslel, že naozaj príde s takou zmenou alebo takú spiatočku nasadia, že tá autocenzúra alebo autoremedúra, tuším, či jak sa to nazýva, že sa jednoducho dokáže naozaj reálne opraviť.

  Tak som si prešiel ten pozmeňovák, ktorý predložil voči tomu, čo reálne teda máme navrhnuté, a, čuduj sa svete, oni v podstate nezmenili nič. Naďalej človek, mysliteľ, ten, ktorý dokáže naozaj vygenerovať akýkoľvek zhluk náhodných slov, bude mať neobmedzený priestor na rozprávanie v tomto parlamente, naďalej členovia vlády budú mať neobmedzený priestor na rozprávanie v tomto parlamente a takisto aj podpredsedovia Národnej rady. A vôbec nie je pravda to, čo sa nám tu snažil pán Gál nahovoriť. Lebo keď si prečítate ten návrh, ktorý predložil a ktorý, samozrejme, sa snažil ešte odôvodniť tým, že vlastne chcú dosiahnuť, doslova citujem, "zabezpečiť rovnosť príležitostí medzi opozičnými poslancami a členmi vlády", tak zabudol povedať to, že síce áno, že obmedzujú čas členovi vlády na 20 minút, ale člen vlády sa môže prihlásiť, koľkokrát chce. Aký je v tom rozdiel? Prídem, prihlásim sa na 20 minút, sú na mňa faktické poznámky a hneď idem za predsedajúcim a poviem, že idem ďalších 20 minút, znova faktické poznámky, idem za predsedajúcim a ďalších 20 minút. Koľkokrát chce. Prečo tu robia z nás naozaj hlúpych?

  Keď si Gál myslí, že ich voliči sú hlúpi a že žerú seno doslova, že im môže takýmto spôsobom klamať, že toto je zabezpečenie rovnosti príležitostí medzi opozičnými poslancami a členmi vlády, tak jednoducho my a naši voliči seno nežerú. To, čo predložil, je výsmech, a nieže teda zvážili a opravili. Neopravili absolútne nič, lebo člen vlády, opakujem, aj podpredseda Národnej rady, a to hovorím teda, samozrejme, popri tom, že Andrej Danko ako predseda bude mať úplne neobmedzený čas, koľkokrát chce neobmedzene svoje myšlienky, ducha nám tu bude prezentovať a aby sme to postupne asi absorbovali a naučili sa rozprávať tou dankovčinou, jednoducho podpredseda Národnej rady alebo členovia vlády budú môcť vystupovať, koľkokrát chcú, len vždy iba na 20 minút. Jednoducho pôjdu zatiaľ na kávičku, na pivečko, na štamprlíček a prídu znova ďalších 20 minút. Aká je tu zmena? Prosím vás pekne, neklamte.

  Písať do odôvodnenia a rozhodovať za opozičných poslancov, a teraz som to tu počul vlastne aj od pani spravodajkyne Nachtmannovovej, tak? Nachtmatovovej? Nachtmannovej, pardon. Že vy ako vládni poslanci rozhodujete za nás, že čo je dostatočný a čo nie je dostatočný priestor na rozprávanie. Na základe čoho? Na základe vašeho prístupu k parlamentnej, k vašemu zamestnaniu, k vašim povinnostiam? Že nie ste schopní povedať tu päť súvislých viet k nejakému návrhu zákona, ktorý predkladá váš minister? U vás to chápem, že vám stačí 20 minút, lebo nie ste schopní povedať 2 minúty alebo vôbec vystúpiť k návrhu vašeho ministra. Ale na základe čoho vy rozhodujete tu o Jožovi Mihálovi, ktorému nikto z vás a ani minister príslušný nesiaha ani po špinu na päte, nieto po členky na pätách, v tej problematike, v ktorej sa vyzná, to znamená v sociálnych odvodoch, keď to zúžim takto, že jemu stačí 20 minút?! A keď náhodou niečo zabudol v ústnej rozprave, či v písomnej, tak mu dávate blahosklonne ďalších 10 minút, lebo to už by mu malo stačiť potom v tej ústnej rozprave.

  To čo ste za hovadá, sa pýtam?

  Ako si to vy dovoľujete tu rozhodovať o Jožovi Mihálovi, či jemu stačí, alebo nestačí? Čo má toto spoločné s demokraciou, za ktorú niektorí z nás, neverím, že z vás, a naši rodičia tu pred 27 rokmi štrngali na námestiach po mrazoch, po chlade, v sychravom počasí? Čo má toto spoločné s demokraciou?!

  Tak ako povedal Ján Budaj, tu niekto siaha hlboko do pivníc, kde je pach Slotu a Mečiara. A sem ho vyťahuje na povrch a tu ho rozprestre. Zlatú Idku. Idete pošliapať naše práva. Najzákladnejšie práva, o ktorých rozhodol aj Európsky súd pre ľudské práva, že najzákladnejšie právo opozičného poslanca je hovoriť. Vy nám to právo idete zobrať, lebo vás tu asi zdržujeme.

  Minulý týždeň nám Andrej Danko rozdal na naše stoly, či tento týždeň, kalendárik, malý, koľko máme pracovať. Ten človek sa nehanbí kritizovať učiteľov, aj s Ficom, aj s Bugárom, o tom, že majú prázdniny celé leto. Celý júl a august. V tom programe schôdzí ste dali na leto 9 týždňov pauzu, aby ste si mohli nohy vyložiť a tváriť sa, že ste poslancami. Ale každý mesiac vám príde 3-tisíc eur čistého na účet. To sa nehanbíte ukazovať na učiteľov, ktorí drú za 700, 800 eur a učia tú našu budúcnosť, naše deti, ktorí jediní nás môžu vytiahnuť z toho prúseru, kam ste nás dostali, to sa nehanbíte na nich ukazovať prstom, že oni majú dva mesiace voľno a vy si ho nadelíte 9 týždňov iba počas toho leta?!

  Ruku na srdce, koľko robíte poslaneckej práce mimo toho, že tu sedíte a stláčate gombíky podľa toho, ako vám prikáže váš predseda strany?

  Pán Kvorka, čo robíte ako poslaneckú prácu mimo parlamentu? Mimo toho, že tu stláčate gombíčky a že si to tu odsedíte? Čo robíte?

 • Reakcia z pléna.

 • Nerobíte nič! A za to berete dvanásť mesačných platov.

  A vyprosujem si, aby si mi hovoril, že drž hubu, lebo...

 • Reakcia z pléna.

 • Dobre. Ja ti hovorím, vyprosujem si od teba, aby si mi hovoril, drž hubu a nevykrikuj! Lebo to je neslušné. Opýtaj sa pána Andreja Danka, dobre? To je neslušné a pritom ti to povie s takto rukami zopätými.

 • Reakcia z pléna.

 • Kvorka, buď ticho a nevykrikuj, dobre? Ja sa ťa pýtam, čo budeš robiť celé leto? Dostaneš dva trojtisícové platy. Čo za to budeš robiť? Vytkol si svojmu šéfovi, že si nemá obtierať svoju špinavú papuľu do učiteľov, ktorí poctivo makajú celý rok? A robia to za štvrtinový plat jako ty, ktorý nebudeš robiť celé leto nič! Koľko ste si tam nadelili práce? V tom programe, ktorý je, pätnásť týždňov z toho je reálne možno, čo si to budeš musieť odsedieť a stláčať gombíčky, ako ti prikáže tam ten "Churchill", či jak to povedal, že véčko ukáže (rečník prstami pravej ruky znázornil písmeno v). Wau! Stlačte "za", "zdrž sa", "proti". Nepripadá vám to trápne?

  Čo má tento návrh s demokraciou?! Sa pýtam. Že sa nehanbíte hovoriť o tom, že nám priznávate nejaké práva a budú nám stačiť. Ešte raz hovorím, vybral som si jediného človeka, Joža Mihála, lebo tu 10-, 20-, 50-krát možno vystupoval a vždy to jeho vystúpenie bolo viac jako hodinu. A každé jedno slovo bolo k veci. Ako si vy dovoľujete povedať revolucionárovi Jánovi Budajovi, že on má skončiť po 20 minútach a 2 sekundách, lebo uplynulo 20 minút, lebo Danko sa vyspal, 20 minút! A prečo by nemohol hovoriť 22 minút?! A prečo by nemohol hovoriť hodinu, keď to bude k veci?! Počuli ste ho niekedy tu vystúpiť a nehovoriť k veci?! Počuli ste niekedy vystúpiť Veroniku Remišovú a nehovoriť k veci?! Ako si to dovoľujete jej hovoriť, koľko má vystúpiť?! Ako si to dovoľujete v demokracii v parlamente?!

  Nie je umenie si napísať na bilbord "hrdo, odborne a slušne", je umenie sa takto správať. Nie sú dôležité slová, ale skutky. Čo je hrdé, odborné a slušné na tejto novele zákona, ktorú predkladáte? Je to arogantne, nie hrdé. Čo je tu odborné? Čo tam je odborné, že sme sa pozreli do Veľkej Británie, odtiaľ si zobereme jednu vec, do Nemecka, odtiaľ druhú, do Lotyšska - tretiu, do Čiech - štvrtú, štyri choré myšlienky Dankove, piata, šiesta, siedma, ôsma, a z tohoto spravíte nejaký kompilát hlúpostí, ktorý sem predložíte. Čo je na tom odborné? Čistý amaterizmus!

  A tak ako Veronika Remišová povedala, ak by ste si chceli brať vzor z Veľkej Británie, prvý základný vzor ste si mali zobrať, ten základ, ktorý tam je, že keď niekto chce byť sudca, keď predseda parlamentu chce byť sudca a hovoriť o svojich opozičných kolegoch, že: "Vieš čo? Teraz si prekročil mieru slušnosti.", tak musí byť nezávislý. Ale vy nie.

  Danko si pozre, predseda parlamentu nezávislý vystúpi zo svojej strany, božechráň, však ja som, ja som história, však ja som predseda strany, ktorá má 150-ročnú tradíciu. Akej strany? Čo hlásila Slovenská národná strana pred 150 rokmi? To, aby sa valcovali práva opozičných poslancov? Však vy ani neviete, čo bola Slovenská národná strana, za čo bojovala v polovičke 19. storočia. Vy ste ten názov, názov ukradli, ukradli ste logo a za to sa skrývate, tak ako sa dnes skrývate za to, že chcete robiť slušnú, hrdú a odbornú politiku. Chcete robiť drzú, neslušnú a amatérsku politiku. Takú, aby ste naďalej išli v Slotových šľapajach, aby ste robili biznis na úkor svojich vlastných voličov. Toto tu je cieľom tohto návrhu.

  Chcete zakrývať problémy s Bašternákom, so zlodejom Kaliňákom. Z tej, to je, to by bolo od vás slušné, a znova to povedala Veronika Remišová, a zase by ste jej zobrali slovo, lebo by sa to už asi ťažko počúvalo. To by od vás bolo hrdé, že by ste prišli a buchli po stole: "Kaliňák, z kola von!" Lebo nehrozí, aby my ako slušná krajina, my nositelia tradícií Slovenskej národnej strany z polovičke, založenej v polovičke 19. storočia, aby sme tolerovali ministra vnútra, ktorý v čase, kedy Kriminálny úrad Finančnej správy, ktorá spadá pod ministerstvo vnútra, obchodoval s vyšetrovaným daňovým zločincom a zobral od neho úplatok 600-tisíc eur. Cez to, že povie Bašternákovi: "Vieš čo, predaj mi tú tvoju firmu o 600-tisíc eur lacnejšie, ako je reálna hodnota, a ja to potom zahladím." Toto urobil minister vnútra. A toto vy tolerujete. A to je zbabelé, to je neslušné a to je neodborné!

  A mojou úlohou a mojím cieľom, a pevne verím, že každého opozičného poslanca, tu bude odkrývať a ukazovať vašu skutočnú tvár. Lebo bolo veľmi jednoduché napísať si oblbujúce bilbordíky alebo heslá na bilbordy a tváriť sa, ešte si pamätám ten Dankov taký úklon, ruky zopäté, asi teda že však v Pána Boha asi verí a Pána Boha spomína tam, Pána Boha tam, potom pobozkať ruku pánovi biskupovi a zneužívať takto vieru v Boha, zneužívať tradície, zneužívať pekné slová a vznešené ciele na to, aby ste robili čisto pohrobkov Slotových a zneužívali politiku na svoje vlastné obohacovanie. Naším cieľom všetkých bude ukázať pravú tvár SNS a Andreja Danka.

  Pardon, že som vám sem niečo pustil.

 • Rečník reagoval na spadnutie jeho papierov z rečníckeho pultu na lavicu spravodajcu.

 • Takže sľúbil som, že poviem niečo ku Gálovému pozmeňujúcemu návrhu. Takže to, čo navrhuje ako veľkodušne, aby poslanci mohli vystupovať dvakrát, druhýkrát 10 minút, a teda že obmedzí právo vystupovať členom vlády a podpredsedom Národnej rady, nemá nič spoločné s tým, čo proklamuje, a to znamená, že zabezpečiť rovnosť príležitostí pre poslancov a členov vlády, lebo, ako som povedal, kľúčový bod je ten, že člen vlády a podpredseda Národnej rady sa môže prihlásiť koľkokrát chce, samozrejme, vždy len na 20 minút.

  Taktiež Gábor Gál navrhuje, aby, to je taká nenápadná zmena, ale podľa mňa takisto veľmi dôležitá, že aby poslanec mohol, keď bude predkladať v svojom vystúpení pozmeňujúci návrh a bude aj rozsiahly, bude mať 5, 6, 10 strán, tak aby musel najprv rozprávať tú rečnícku časť a potom prečítať ucelený vlastne ten pozmeňujúci návrh. Všimli ste si ale, ako vystupoval samotný ten človek, ktorý teda predkladal kľúčovú zmenu, aby poslanci mohli predložiť svoj pozmeňovák iba na konci bez akého komentára? Všimli ste si Gábora Gála, ako predkladal svoj pozmeňujúci návrh? Ten pozmeňujúci návrh mal možno 10 bodov. Prečítal bod a odôvodnil ho. Vlastnými slovami povedal, o čom ten vlastne bod v tom pozmeňujúcom návrhu je. Prečítal druhý bod a odôvodnil ho znova vlastnými slovami a takto išiel rad radom každý jeden bod. A je to veľmi dôležité práve preto, aby sme veľakrát nestratili niť, aby sme sa neopakovali zbytočne, že v úvodnej reči budem hovoriť, že v pozmeňováku, ktorý vám prečítam na koniec v tých 10 stranách, v prvom bode riešim toto, v druhom toto, v treťom toto a potom a potom znova budete čítať to isté. Aj pre nás samotných normálne, normálne, keď sa s niekým bavíme, tak je dobré, aby sme sa bavili. Keď sa teraz bavíme o čiernom, tak si porozprávame argumenty k čiernemu, potom modrému a potom červenému. Ale Gál samotný tu robil presný opak toho, čo navrhujete v tom rokováku.

  Neni vám naozaj hanba? Neni omnoho, ako normálne so zdravým rozumom, neni omnoho lepšie, keď niekto predkladá pozmeňujúci návrh, že zároveň môže teda tak, ako je doteraz zvykom, vyargumentovať každú tú jednu časť a zdôvodniť ten jeden, každý jeden bod toho pozmeňujúceho návrhu? Čiže opäť hlúposť.

  Tie ďalšie návrhy, ktoré vlastne tam sú, sú naozaj čisto technické, vôbec nie sú podstatné, dôležité bolo to, že navrhuje, sa tvári, že to bude všetko v poriadku.

  Čo mňa však najviac, najviac sklamalo, je to, že naďalej tvrdošijne si stojíte za tým, že vizuálne pomôcky do parlamentu nepatria. Už v 15. storočí možno vedeli, že vždycky je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. A toto pravidlo tu platí. Keď máte problém s mojimi transparentmi, dajte si tam, že Matovič nemôže nosiť transparenty, alebo dajte mne, ja voči tomu nič nemám. Tak či tak viem, že ten zákon alebo tá zmena toho rokováku je od Andreja Danka osobná pomsta voči mne, lebo jednoducho on trpí takými zvláštnymi komplexami, asi zrejme ešte zo škôlky a on si to tak prenáša, že nevie, akým spôsobom to má riešiť, tak to rieši zákonom, lebo má tú moc. A keď má problém Andrej Danko so mnou, nech napíše, že ja nemám predkladať tu žiaden transparent. Keď má s tým problém, že sa bojí mojich transparentov, tak ja mu dám čestné slovo, že žiaden sem nepredložím, len naozaj nech tým ľuďom, či Eugenovi Jurzycovi, Jožovi Mihálovi, Veronike Remišovej, Gáborovi Gálovi, Jožovi Viskupičovi, Martinovi Feckovi, Vierke Dubačovej, Anke Verešovej, komukoľvek z nich, keď sem príde s normálnou tabuľkou, s normálnym grafom, že bude chcieť ukázať ľuďom, ako sa menia sociálne prídavky alebo rodičovský príspevok, keď Martin bude chcieť ukázať niečo o reštitúciách, o vývoji počtu vyriešení reštitúcií, komasácií pozemkov, naozaj odbornú tému a bude potrebovať vizualizovať tú svoju myšlienku, tie svoje slová, tak mu neberte to právo. Ak sa bojíte mojich transparentov, zakážte to mne. Alebo keď chcete čestné slovo, dám vám ho, len neberte, prosím vás, právo týmto ľuďom naozaj odborne diskutovať. Ak nás chcete vracať 100 rokov pred opice, kedy neexistovala schopnosť alebo možnosť vytlačiť si niečo, nejakú A trojku, A dvojku, a ukázať ľuďom graf, aby si to lepšie vedeli predstaviť, tak to, prosím vás, nerobte. Inak ten návrh naozaj vyzerá jak 100 rokov pred opicami.

  Zakazovať horalky, zakazovať tu jesť, to naozaj tak hlboko klesáte? Mnohí z nás, veľakrát tí, ktorí poctivo vykonávajú tú prácu, viete, že tu sedia pomaly nonstop, veľakrát si väčšinou svojou odhlasujete a vám na tom nezáleží, lebo vy jednoducho odtiaľto zdúchnete. Odhlasujete, že rokuje sa ip, bez obedňajšej prestávky. Niekedy nám dáte, že rokujeme aj proti noci, že rokujeme do skončenia toho bodu. Nebolo výnimkou, že sme rokovali 3 dni v kuse, celý víkend, a vy nám chcete povedať, že my sa tu nemôžeme najesť? A prečo by sme sa nemohli? Tú horalku si dať. To znamená, čo je potom ale jedlo, si dávam zároveň otázku. Aj Tic Tac asi zrejme, že? Keď si pán Číž dá Tic Tac, bác, 2 tisícky pokuta! Andrej Danko ako spravodlivý, nezávislý sudca zrejme navrhne mandátovému, imunitnému výboru, aby teda toho hriešnika nejako potrestal. Takúto hlúposť dnes navrhujete. Prosím vás, z kratšej cesty späť. Hlúposť nad hlúposť.

  Je naozaj problém horalka v parlamente alebo Tic Tac v ústach pána Miroslava Číža alebo skorumpovaný minister vnútra, ktorý obchoduje s daňovým podvodníkom? Je naozaj problém, keď si sem Jozef Mihál donesie transparent alebo transparent A trojku, teda aby vám to moc asi nekolalo do očí, A troječku alebo, dobre, A štvorečku (rečník zobral do rúk papier, znázorňujúc hovorené), len teda dovoľte a ukáže, že pozrite sa, prosím vás, ako zvyšujete daňové, odvodové zaťaženie pre živnostníkov. Aký je na tom problém? Toto je problém?! Alebo to, že máme premiéra, ktorý býva v byte daňového podvodníka a berie od neho každý mesiac 5-tisíc eur úplatok cez zníženú cenu nájmu. Lebo ten nájom v byte, v ktorom býva, v tých 500 m2, zrejme najluxusnejší byt, aký v Bratislave existuje, je hodný reálne 7 300 až 7 500 eur podľa cien, ktoré sú zverejnené. Ale on platí 2 650. Toto vás netrápi, že máme v čase predsedníctva v Rade Európskej únie skorumpovaného ministra vnútra, skorumpovaného premiéra, ale trápi vás to, že či si Číž dá Tic Tac. Nepripadáte si trápne?

  Nechcem obhajovať a teraz hovoriť možno problémy moje so živnosťou. Ale je to taká, naozaj taká podobná paralela. Keď som včera sa pýtal na to, že ako prebiehal ten výbor a čo vlastne teda uzavrel, tak Jožo Lukáč mi hovorí, vlastne od nás, že v podstate som si uvedomil, že z tých 5 vecí o dvoch veciach, kde naozaj mohol byť ohrozený záujem, a to bol prípad Vaďura a Čislák, tak tam sa nenašlo dosť poslancov, lebo však vlastne zlepenec zlodejov tam má väčšinu, čiže tam sa nepokračovalo, ale vytešovali sme sa z toho, že sme dali 40-tisíc eur pokuty ľuďom za trápne banality. Za to, že Cséfalvayová si zabudla zrušiť živnosť alebo, neviem, konateľstvo, hoci vôbec nepodnikala.

  Na čo sa tu, prosím vás, hráme? Tak ako sa pri zákone na ochranu verejného záujmu hráme, že najväčší hriešnici sú tí, ktorí zabudnú si zrušiť živnosť, alebo tí, ktorí zabudnú si zrušiť konateľstvo a vôbec nepodnikajú a vôbec ani teda na živnosť, ani na eseročku, tak to sú najväčší hriešnici, ale tí, ktorí dajú ako Čislák najprv firme dve, ee, pol milióna eur dotáciu a potom následne do tej istej firmy ako bývalý minister ide robiť, to problém nie je, lebo jednoducho nie je vás dosť na tom výbore.

  A, bohužiaľ, takto isto spravodlivo bude tento rokovací poriadok pristupovať k právam opozičných poslancov. Kto bude, aká nezávislá inštitúcia rozhodovať o tom, že kto už prekročil nejakú mieru únosnosti slušného správania a kto nie? Zrejme ak by takto tu vystupoval napríklad Miroslav Číž, keď už som si ho zobral do úst, v čase, keď nám predsedá, no dobre, teraz tam akože neni Lucia, bude tam Andrej Danko, všetko by bolo v poriadku. Ale ak by som tu vystupoval ja a sedel by tam Andrej Danko, zrejme asi 5 razy by ma vykázal a 5 návrhov na disciplinárne konanie a 5-krát po 2-tisíc eur pokuta.

  Ako môžem očakávať nezávisle posúdenie toho, či som niečo porušil, neporušil, či už to bolo nad mieru, alebo nie, od človeka, ktorý je priamym mojím politickým konkurentom? Čo to teraz ako chcete z nás spraviť? Chcete urobiť, aby sme tu žili v strachu, len aby som si nepovedal o Dankovi, že to je vlastne obyčajný tunelár, ktorý vytuneloval Lesostav Revúca, ktorý sprivatizoval so svojou rodinou preto, lebo bol Slotov kamarát a sprivatizoval to od Mečiara? Že odtiaľ ukradol 52 mil. eur, že rozpredal majetok, nechal dlhy štátu, Sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni a nechal dlhy zamestnancom toho Lesostavu Revúca? To akože toto odo mňa očakáva Danko?! Že už jednoducho toto tu nikdy nepoviem, lebo to už by mohol posúdiť ako, že som prekročil nejakú mieru slušného správania a ma zastraší s dvojtisícovou pokutou? Andrej Danko, ak si to myslíš, tak si na omyle. Ale nie preto, že mám na to peniaze, ale že si toto právo nedám zobrať. Nemáte žiadne právo brať opozičnému poslancovi právo hovoriť slobodne, kedykoľvek, čo uzná za vhodné. A duplom nemáte žiadne právo posudzovať, čo bolo vhodné a čo bolo za hranicou vhodnosti.

  A preto návrh, ešte raz hovorím, to, čo povedala Veronika Remišová, ak chce Andrej Danko, aby tu niekto posudzoval, čo je a čo nie je slušné, musí vystúpiť z SNS a musí byť nezávislý. Presne tak ako v krajine, od ktorej hovorí, že si zobral príklad. Ako to je vo Veľkej Británii. Áno, keď si chceme odtiaľ odpozerať veci, tak si nepozerajme iba to, čo nám vyhovuje alebo čo Dankovi vyhovuje v sne. Berme si aj to, čo nám dáva nejaké povinnosti. Čiže nielen výhody, že budem mať trsteničku na tých opozičných neposlušníkov, že budem prelepovať ústa Veronike Remišovej, lebo však náhodou by povedala niečo a okradne svoju vlastnú rodinu o 2 tisícky, lebo Danko jej ju naparí cez väčšinu vo výbore, ktorému to odkáže akože nezávisle rozhodnúť, ale zobrať si aj tie povinnosti, ktoré v tej Veľkej Británii pre predsedu Národnej rady z toho vyplynú. A toho, že sa vzdá členstva v politickej strane. Áno, ak sa vzdá, aj keď bude mať pochybnosti, že niekedy dokáže byť nestranný, začnem mu minimálne trochu veriť, že chce byť nestranným sudcom a rozhodcom.

  To, čo dnes tu vy navrhujete, je obdobne tomu, jak kebyže sa zídu dva kluby premiér líg alebo našej, ja neviem, jak sa to volá, Fortuna liga alebo ako sa to volá, futbalová, tie dva kluby sa stretnú, rozhodca po ceste sa opil alebo havaroval a teraz ten jeden klub si povie, že: "Vieš čo, my sme prví v tabuľke, vy ste poslední, tak keďže my sme prví, tak náš brankár bude rozhodca v tomto zápase." A začne sa hrať akože normálny futbalový zápas a zrazu niekto z pozície sily alebo z pozície väčšieho psa, jako to pán Paška niekedy hovoril, si rozhodne, že on bude rozhodcom. A prečo? Z akého dôvodu? Čo vám na tom pripadá demokratické a v súlade s ústavou, alebo minimálne s duchom ústavy?! Áno, ústava vám dáva možnosť zmeniť tento rokovací poriadok ako akýkoľvek iný zákon. Áno, dáva vám tú možnosť. Ja nehovorím, že to nebude, že to bude, nezákonne zmeníte ten zákon. Ale ten zákon, ten plod vašej zákonodarnej činnosti, keď to tak mám nazvať, tak bude zrazu niečo, čo nebude v súlade s tou samotnou ústavou.

  A preto dopredu za opozičnú radu, za stranu SaS a za naše hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti hovorím, že v prípade, ak ten zákon schválite v takejto podobe aj po tých formálnych zmenách, ktoré Gábor Gál tu navrhol, určite využijeme svoje právo obrátiť sa na Ústavný súd. Áno, jedným dychom dodávam, že obávam sa taktiež o výsledok rozhodnutia Ústavného súdu, lebo vy ste urobili zo Slovenska iba formálne akože právny štát. V skutočnosti dnes, keď sa pozriete na Ústavný súd, tak okrem de facto jedného človeka sú všetci nominovaní SMER-om. A ten jeden SMK, ktorý vlastne dnes je MOST - HÍD. Čiže v podstate tam máte svojich vlastných ľudí. My ako opoziční poslanci sa de facto úspešne alebo naozaj nemáme úspešne možnosť obrátiť sa na nezávislého rozhodcu. Každému občanovi Slovenskej republiky ústava dáva právo na spravodlivý proces.

  Ja sa pýtam, aký spravodlivý proces, právo na spravodlivý proces bude mať Jožo Viskupič, keď tu náhodou povie niečo, čo sa Andrejovi Dankovi nebude páčiť a on rozhodne, že: "Tam marš, vypadni odtiaľto! A dostaneš pokutu z mandátového a imunitného výboru." Aké bude mať právo na spravodlivý proces? Kto má väčšinu v tom mandátovom, imunitnom výbore? Nie ste to náhodou znova vy? Kde sa bude môcť nejako obrátiť, hájiť svoje práva? Nikde nič.

  Toto je náhubkový zákon, ktorým všetkým nás (pozn. red.: správne "nám") chcete prelepiť ústa, lebo sa vám nepáči, čo tu hovoríme. Nemáte radi odvahu. Vy máte radi banániky a za to stláčať príslušné tlačítka. Banániky myslím, samozrejme, obrazne, nikto z vás tu nepapá, lebo však teda bude to aj zakázané. Banániky máte iné, ktorí sa dostanete na kandidátku, keď budete štyri roky slušne stláčať tlačítka. To, že si sestranicu môžete dosadiť za šéfku Daňového úradu v Hornej Dolnej, keď budete štyri roky poslušne stláčať tlačítka. To, že urobíte kšeftík, keď budete štyri roky stláčať tlačítka.

  To, že Kaliňák nepôjde po krku Dankovi za jeho podvody s jeho rodinou pri privatizácii Lesostavu Revúca, vytunelovanie tejto firmy, lebo nie že bude štyri roky stláčať tlačítka, ale bude držať štábnu kultúru v rámci koalície.

  To, že Bugára sa nikto nebude pýtať, ako to je s tou kúpou toho pozemku, ktorý kupoval vtedy, keď už dobre vedel, kade pôjde trasa na južné Slovensko, a ktorý kupoval nie od cudzieho človeka, ale od rodiny. Rodinu pripraviť o pol milióna eur iba preto, lebo mám informácie, kade pôjde trasa na diaľnice či rýchlostné cesty na Dunajskú stredu, to už je iný "harakter", že?

  Toto by vás malo, pán Kresák, trápiť a nie teraz sa tam rehotať a byť vysmiaty jak lečo. Toto by vás malo trápiť, vysmiaty.

 • Reakcia z pléna.

 • Ako? Nepotykal som si vami, ale dobre, tak odteraz si s vami tykám, akože rád si takto potykám aj s celým týmto plénom. Pán Kresák, ja som od vás čakal ako od bývalého ústavného sudcu ako taký rešpekt, úctu voči ústave. Ale vy ste sa vlastne zaradili rovno do šíku k slotovcom, k ficovcom a kryjete ich. Kaliňáka, Fica, obhajujete všetky tie svinstvá, čo robia. Vy ste navrhli, že treba počkať s Matovičovým konaním dovtedy, dokedy prvé konanie bude ukončené, aby sme mu mohli zobrať mandát. Že sa nehanbíte! Takto účelovo kriviť zákon. Vy, ktorý by ste ten zákon mali chrániť. Môžte sa smiať, koľko len chcete, môžte kývať s hlavou, koľko len chcete, toto nezmeníte. To, čo ste mali dobrý kredit doteraz, ste si ho úplne pokazili. A môže si Béla Bugár písať milión listov na južné Slovensko a vysvetľovať svoju zradu, že nie je zradou, stále to bude zrada.

 • Pauza. Rečník odišiel od rečníckeho pultu pozbierať svoje papiere, ktoré mu padli pred rečnícky pult.

 • Každopádne to, čo navrhujete, je len pomsta. V prvom rade osobná pomsta Andreja Danka voči mne, ale na ktorú doplatia nevinní ľudia. A nevinní ľudia sú všetci opoziční poslanci, ktorí dnes tu sedia a ktorí kedykoľvek v budúcnosti v tejto sále sedieť budú. Lebo to sa nebude týkať len nás, ale v budúcnosti aj všetkých tých ostatných, ktorí sa v opozícii vyskytnú. A ja viem, že si myslíte, že budete vládnuť večne, ako si Lenin myslel, že bude asi žiť večne, alebo si tí komunisti mysleli, že žije večne, ale raz v tejto pozícii môžete byť aj vy. Ja viem, že možno vám to chýbať nebude, lebo videl som vás v opozícii, tie vaše vystúpenia také isté ako dnes. Nemali ste k čomu, lebo jednoducho nie ste naučení parlamentne pracovať.

  Čiže ja sa pýtam, aký zmysel má obmedziť čas okrem toho, že chcete zavrieť ústa svojim kritikom? Aký zmysel má obmedziť vizuálne pomôcky okrem toho, že chcete zavrieť ústa svojim kritikom? Sami poznáte odpoveď, že vašou jedinou motiváciou je pomsta a strach. Príliš nízke pudy na to, aby ste dokázali meniť zákony k lepšiemu, a preto vás vyzývam, choďte z kratšej cesty späť, stále máte čas túto zmenu rokovacieho poriadku stiahnuť.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Na vaše vystúpenie, pán poslanec Matovič, evidujem šesť, sedem faktických poznámok. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Pán poslanec Budaj, nech sa páči.

 • Ďakujem. Práve rečnil poslanec, kvôli ktorému sa viac-menej tento zákon predkladá, čiže to je lex Matovič. Potvrdil, že je aj dobrý, ale aj dosť drsný rečník, ale i tak, a teraz sa obracam, samozrejme, najmä k tým, čo by tento zákon chceli schváliť, ale i tak jeho slová sú slovami. Vaše zákony, vážená koalícia, prechádzajú bez ťažkostí, vaša moc je uplatňovaná, tá sa nezastaví ani pred tričkami, ani pred nejakým transparentom, ani pred nejakou rétorikou.

  Takže vlastne prečo lex Matovič? Však v podstate v politike slová, opakujem, ostávajú tam, kde môžu dosiahnuť slová. Jedinou odpoveďou je to, že obávate sa naozaj predsa len verejnosti. Obávate sa, že tu odznievajú slová, ktoré môžu strhnúť verejnú mienku na stranu opozície. Obávate sa, že robíte alebo budete robiť aj veci, ktoré by verejnosť neodobrila, a ak sa v parlamente dostatočne jasne, áno, možno niekedy aj s vizuálnymi pomôckami, odprezentujú, verejná mienka sa obráti proti vám. Na jednej strane je to dobrá známka, že máte strach pred verejnou mienkou, na druhej strane treba povedať, že strach nebol nikdy dobrým radcom a nepomohol v slovenskej politike nikomu, kto si myslel, že tuná všetko prevalcuje zo strachu a vonku si to nikto nevšimne.

  Všimne, tu sa dá valcovať, ale vonku ľudia si o tom urobia názor a to slobodné slovo, áno, niekedy aj drsné, si vypočujete stokrát drsnejšie.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Pán poslanec Číž, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. No, pán poslanec, žijete vo veľmi zvláštnom svete, na ktorý si, samozrejme, postupom času zvykáme a učíme sa normálne fungovať v tomto parlamente.

  Viete, vážení kolegovia, ktorí aj teda tak tlieskate veľmi, máme naozaj v tom čl. 19 ústavy napísané niečo o ochrane osobnosti. Parlament by malo byť miestom, kde naozaj príde reprezentácia 5 mil. ľudí, kde pravdepodobne každý normálny človek môže očakávať, že bude bezpečný, že ho nikto nebude fyzicky napádať a že ho nebude napádať slovne a že bude držať elementárny štandard ľudskej komunikácie.

  Pán Matovič, ja, každý z nás nejako sa snaží počúvať toho druhého, ale vy principiálne nepočúvate nikoho. Vy žiadny dialóg nepotrebujete, vy ste mierou všetkých vecí. Vy netušíte o rokovacích poriadkoch absolútne nič, ja vás podozrievam, že ste neprečítali ani tento. Ale ten Kresák, ten Číž a tí iní prečítali desiatky rokovacích poriadkov, videli rokovanie parlamentov inde, sledujú Európsky parlament. Toto je druhé čítanie, pán Matovič, ste preukázali absolútne nespôsobilosť odborne hovoriť o rokovacom poriadku. Porušili ste zas demonštratívne rokovací poriadok, lebo v druhom čítaní sa už nevedú mítingové reči, má sa hovoriť k jednotlivým inštitútom. Dourážali ste každého, koho ste videli a podobne.

  Jediné hodnoty, ktoré zdokonaľujete, je bezočivosť a neokrôchanosť, pán poslanec. Znovu ste to predviedli. A možno aj niektorí iní by sme mali porozmýšľať o tom, či sa nekompromitujeme, keď takéto konanie správame, aké drsné správanie? Surové, bezočivé urážanie politických súperov.

  Predsa politická kultúra nie je vec, ktorá nemá byť chránenou hodnotou v tomto parlamente a pre každého z nás by malo byť cťou, keď rokujem s politickým súperom, aby som sa k nemu správal ako človek a rešpektoval ústavné právo na to, že máme právo na dôstojnosť, na fungovanie normálne. To diskutovať o veciach, ktoré tu hovoril pán poslanec...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Pán poslanec Grendel, nech sa páči.

 • Pán poslanec Matovič veľmi správne poukázal na to, že táto novela netrestá iba opozíciu, ale aj časť koalície, preto by som pánovi predkladateľovi odporučil, aby si vypočul takúto radu. Naozaj by bolo nespravodlivé, keby pán Číž musel zaplatiť 2-tisíc eur za to, že si dá jeden cukrík, ktorý obsahuje iba dve kalórie, preto možno by stálo za zváženie, keby ste do tejto novely ešte dali nejaké pozmeňujúce návrhy, ktoré nastavia povedzme v kalóriách alebo v kilojouloch, koľko energie si môžu poslanci dopriať v rokovacej sále, aby to bolo férové a spravodlivé. Naozaj 2-tisíc eur za 2 kalórie, to je naozaj vysoká cena.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Pán poslanec Viskupič.

 • Je niekedy ťažké vystúpiť s takými titánmi slova a reči, ako bol pán poslanec Číž, a preto by som si na tvoje vystúpenie, Igor, dovolil zareagovať asi na tú najpodstatnejšiu vec, ktorú som počul, a to bolo, že si sa pýtal, kto je arbitrom. A ja mám totižto pocit, že v strane SNS hneď po voľbách zabudli, kto je arbitrom tohto pléna, a zabudli na to, že do tohoto pléna ich môžu dostať a môžu vyhodnotiť ich správanie len a len voliči.

  Ja som v jednej debate zažil pána Pašku z SNS, ktorý hovoril, že on sa medzi volebnými obdobiami zodpovedá iba 6-tisíc svojim vlastným členom strany, a snažil som sa mu tam vysvetliť, že to je strašný omyl, pán Paška, vy sa celým svojím správaním, konaním, svojimi návrhmi zákonov a tým, čo robíte v pléne parlamentu a spoločnosti, vždy od prvého do posledného okamihu zodpovedáte voličom.

  A myslím si, že veľmi dobre, tvrdo, jasne si ukázal, že ten, kto si chce toto arbitrovstvo, toto rozhodcovstvo zobrať a chce si ho zobrať predseda parlamentu, sa absolútne a strašne mýli, pretože na konci dňa volič bude musieť vyhodnotiť, či sa vydali v tejto ambícii správnym alebo nesprávnym smerom.

  Keďže pri SNS ako koaličnom partnerovi SMER-u sa vydali nesprávnym smerom a často si sa pýtal, prečo kryjú Kaliňáka, prečo im nevadí bývanie premiéra v byte daňového podvodníka, je jasné, že, a dúfam, že volič to vyhodnotí správne a už ich sem do Národnej rady nepošlú.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Pani poslankyňa Jurinová, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo. Ja by som to tak zhrnula, že čo nám vlastne prekáža na tejto novele rokovacieho poriadku. Spôsob prípravy daného zákona, to, že je vytvorená len preto, lebo vám vadia prejavy opozície. To, že chcete menej pracovať v zmysle menej počúvať, menej počúvať debaty v parlamente. A predtým som hovorila, že preto, lebo to chce pán predseda. Hovorila som o privlastnení si aj celej Národnej rady a teraz by som to možno zmenila na to, že, lebo sa hanbíte za členov vlády, ktorí kryjú dépeháčkarov. Proste prekrývate kauzy a je vám to trápne, že sa o tom rozpráva v Národnej rade. To je hlavný dôvod, prečo meníte rokovací poriadok. Zapchať ústa a čo najmenej toho od opozície počuť.

  Len si uvedomte, keby ste prestali s takýmto krytím, keby ste reagovali na výzvy, na to, aby sa naozaj a skutočne vyšetrovali veci, nič také by sa nerobilo. Uvidíte, sami by ste videli, ako by sa zmenila kultúra v parlamente. Takže vaším nekonaním sa deje to, čo sa naozaj deje.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Pani poslankyňa Remišová, nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne kolegovi Matovičovi, ktorý veľmi výstižne zhrnul, prečo by naši koaliční kolegovia mali zobrať túto novelu a hodiť ju rovno do koša.

  A ešte keď hovoril o obmedzení prejavu a skrátení slova, tak som si tak pre zaujímavosť pozrela, že koľkokrát vystúpili alebo ako sa zapájajú do diskusie naši koaliční kolegovia. A predstavte si, že medzi nami sedia kolegovia v parlamente, ktorí za celé to obdobie, za tých osem rokov, pardon, osem mesiacov, nepovedali jediného slova. Oni sa nezapojili do rozpravy, oni nepovedali jedinú faktickú poznámku, len stláčajú tie gombíky. Človek sa potom pýta, načo títo ľudia tu v parlamente vlastne sedia? A niekedy sa mi stáva, že tuto sa objaví niekto na tých stoličkách, sa pýtam, že kde sa ten človek vlastne vzal, lebo nikdy som ho nepočula nič povedať ani v rozprave, ani faktická pripomienka, nič.

  Pán kolega Číž hovoril aj o hrubianskych spôsoboch, ja budem reagovať aj na to, čo hovoril pán Matovič. Ale tu, tu, kto tu vnáša hrubé spôsoby, kto nás, kto navrhuje opozičným poslancom zvieracie kazajky? Kto sa pýta, či opozičného poslanca otec v detstve bil? Kto nazýva opozičné poslankyne, že sú hysterické? Kto tu hovorí, pred chvíľou kolegyňa zo SMER-u, že klamem?

  Kolegovia, vstúpte si do svedomia.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  S reakciou na faktické poznámky pán poslanec Matovič.

 • Ďakujem všetkým za konštruktívne poznámky alebo faktické poznámky.

  A špeciálne by som si dovolil, teda ako samostatnú kapitolu, reagovať na pána poslanca Číža, ktorý teda sa cítil dotknutý a hovoril teda, že som ho veľmi urazil tým, že som ho spomenul v súvislosti s Tic Tacom. A hovoril teda, že som pošliapal jeho ústavné právo na ochranu osobnosti a nejako nerešpektujem elementárny štandard ľudskej komunikácie.

  Naozaj, pán kolega Číž, sa vám hlboko ospravedlňujem, že som použil vaše meno a priezvisko s príkladom toho, že si môžete dať v tejto rokovacej sále z akéhokoľvek dôvodu jeden Tic Tac do úst a že som si vás teda dovolil akýmkoľvek spôsobom spomenúť v tejto rozprave.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Ďalším prihláseným do rozpravy je pán poslanec Krajniak.

 • Vážená pani podpredsedníčka, vážené dámy a páni, v bieloruskom parlamente raz prebiehala veľmi vzrušená a zúrivá debata, kde opoziční poslanci kritizovali prezidenta Lukašenka za to, že vďaka jeho hospodárskej politike je v krajine veľmi vysoká inflácia. Rozčúlený prezident Lukašenko túto debatu najskôr nervózne počúval, potom prišiel, vzal si slovo, prišiel ku kecpultu a povedal: "Vadí vám vysoká inflácia. Dobre, tak ju zakážme zákonom! Schváľme to!"

  A toto presne sa mi zdá, že chcete urobiť týmto zákonom. Chcete zakázať niečo, čo sa zakázať nedá. Vy chcete zákonom zakázať Igora Matoviča. Ale to sa nedá urobiť zákonom a nedá sa to urobiť ani zákazom.

  Keď Igor Matovič zaparkoval auto s nápisom "Fico chráni zlodejov" vedľa parlamentu, tak ste zakázali parkovať vedľa parlamentu. A tým ste neurobili zle Igorovi Matovičovi, urobili ste tým zle zamestnancom Národnej rady, ktorí proste teraz nemôžu vedľa parlamentu rokovať, á, nemôžu vedľa parlamentu parkovať.

  Keď ste si nedokázali poradiť normálnym spôsobom s Igorom Matovičom v rokovacej sále, tak tu máme zákon, ktorým chcete zakázať Igora Matoviča takýmto spôsobom. Igor Matovič má transparent, zakážme ho zákonom. Mobily? Zakážme zákonom. Vadí nám niečo iné v rokovacej sále? Zakážme to zákonom. Ešte aj grafy, ešte aj tie chcete zakázať zákonom.

  Ale toto je spôsob a proste systém riešenia problému na úrovni Lukašenka. Takto sa to vyriešiť nedá. V skutočnosti prikladáte šašovi oveľa väčší význam a dôležitosť, než si zaslúži. Hlina tu už nie je a vy nie ste schopní zvládnuť ani jediného parlamentného šaša inak, ako zakazovať ho zákonom? Viete, ako sa má riešiť šašo? Ignorovaním. Šaša najviac deptá, ak si ho nevšímate. Šašo zúfalo túži po pozornosti. Šašo nevie zaujať svojím programom alebo nejakými víziami budúcnosti. Preto sa snaží zaujať kostýmom alebo sa snaží zaujať tým, že uráža a nadáva, ostatným.

  Parlamentný bard František Mikloško raz povedal takúto politickú poučku: "Keď niekto nevie zaujať inak, musí vedieť aspoň dobre uraziť." Takýchto ľudí tu máme ale viac.

  Prečo šašovia neustále prekračujú tie hranice toho, čo by seriózny a normálny človek neprekročil? No preto, že jednoducho chcú vzbudiť aspoň trochu pozornosti. A mnoho z nás v tomto parlamente im, bohužiaľ, neustále skáče na lep.

  Bol by vôbec Igor Matovič v parlamente, ak by dokázal byť premiér Fico aspoň trošku zdržanlivý a nezačal by mu prikladať dva mesiace pred voľbami takú pozornosť, že pritom s veľkou pravdepodobnosťou porušil zákon? A ja sa veľmi, veľmi budem zaujímať o to, ako bude vyšetrované porušovanie daňového tajomstva v tomto prípade. Bol by tu vôbec pán Matovič? Veď pán premiér Fico vzkriesil politickú mŕtvolu, vdýchol jej život a dnes ho tu máte. Vy ste si ho sem dopratali! Nie my sme ho sem dostali! Vy ste ho sem dopratali a teraz to chcete riešiť zákonom.

  Múdry sa učí na vlastných chybách, iní sa učia aspoň na chybách iných. Ale prečo znovu robíte tú istú chybu, že dávate zvýšenú pozornosť niečomu, čo sa má riešiť úplne iným spôsobom?

  Hovoríte, že týmto zákonom chcete riešiť a zvýšiť úroveň a kultúru rokovania v parlamente. Lenže úroveň a kultúra rokovania v parlamente sa nedá nastaviť zákonom. Táto úroveň závisí od ľudí, od vás, odo mňa, od každého z nás, kto tu sedí.

  Dámy a páni, asi poznáte Archimedov zákon. Dovoľte, aby som vám teraz predstavil Krajniakov fyzikálny zákon, ktorý znie takto: "Úroveň a kultúra rokovania parlamentu je nadľahčovaná úrovňou politikov, ktorí do tohto rokovania vstupujú. Je priamoúmerná úrovni týchto politikov." A ako platnosť každého fyzikálneho zákona je treba dokázať, tak dovoľte teraz, aby som tento svoj zákon dokázal viacerými výrokmi.

  Ak do parlamentu vstupuje na rokovanie minister Kažimír, ktorý je za SMER, spolu s ním debatujú napríklad poslanec Burian alebo poslanec Mihál, aká je úroveň a kultúra rokovania tohto parlamentu? Vysoká, bezproblémová. Možno to trošku naťahujú niekedy. Pre nás, ktorí sa v tejto odbornej problematike až tak nevyznáme, ale to je asi tak všetko, čo im môžme vytknúť.

  Ak do parlamentného rokovania vstupujú napríklad ministri pán Gajdoš za SMER, pardon, za SNS, pán Drucker za SMER alebo pán Sólymos za MOST, aká je úroveň rokovania tohto parlamentu? Vysoká, vecná, kultúrna, bezproblémová.

  Ak do rokovania parlamentu vstupuje ako podpredseda vedením parlamentu pán kolega Hrnčiar, aká je úroveň rokovania tohto parlamentu? Zase vysoká, zase bezproblémová.

  Ale čo sa stane, ak do parlamentu vstúpi a do rokovania takisto pán premiér Fico, minister Kaliňák alebo pán predseda Danko? Nedejú sa tu náhodou také isté veci, ako sme videli pred chvíľou pri vystúpení kolegu Matoviča?

  Nemali by sme sa zamyslieť aj nad týmto, že možno naozaj tí ľudia, ktorí sú hlavným aktérom toho rokovania, nejakým spôsobom ovplyvňujú tú atmosféru, ktorá tu je? A vymenoval som dostatok vládnych politikov a činiteľov na to, aby ste vedeli, že to nechcem robiť účelovo.

  Pán premiér Fico, pán minister Kaliňák a pán Danko sú ako urán, plutónium a vodík. Ak vstúpia do tejto sály, rovnako ako pán Matovič, tak tu hrozí výbuch. Alebo Výboh? Výbuch. Každopádne, ak sú dnu v rokovacej sále, úroveň rokovania, ako hovoria priatelia Rusi, "pádajet a pádajet".

  Tak sa pýtam, dámy a páni, ako toto chceme vyriešiť zákonom? Ja mám taký malý konštruktívny návrh. Vy skúste umravniť tých svojich, ktorých je len pár, ktorí tu robia zlú atmosféru, my skúsime ako opozícia umravniť tých svojich. A som si istý, že úroveň a kultúra rokovania tohto zákonodarného zboru sa prudko zvýši. A prestaňme sa zaoberať takýmito hlúposťami, lebo za to si nás ľudia neplatia.

  A teraz dovoľte, aby som prešiel k druhej časti môjho vystúpenia, kde chcem na niekoľkých príkladoch ukázať, ako absurdné riešenie je zakazovať niektoré veci zákonom. Asi sme každý videli slávnu rozprávku Pyšná princezná, kde sa tiež niektoré veci zakazovali zákonom. Napríklad v tomto kráľovstve bolo zakázané spievať, a to je vec, na ktorú ste v rokovacom poriadku zabudli. Obmedzili ste vizuálne pomôcky, hovoríte o mobiloch, hovoríte o ďalších veciach, grafoch a tak, ale spievať sa tu bude dať ďalej. Akým spôsobom, ak chcete zabrániť tomu, aby táto snemovňa nebola nútená z opozičnej strany, aby sme nepoužívali, povedal by som, neštandardné nástroje na upozornenie na niektoré vypuklé problémy, ako chcete takýmto spôsobom vyriešiť zákonom, keď neustále obmedzujete ten priestor, aby normálny, slušný človek v tejto snemovni mohol vystúpiť?

  Ja vám sľubujem, keďže ste na to zabudli, že akonáhle táto verzia rokovacieho poriadku prejde, tak v každom mojom vystúpení vám aspoň krátko zaspievam, samozrejme, vždy vecne a k téme, aby som neporušoval rokovací poriadok.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Na vaše vystúpenie, pán poslanec, bude reagovať päť pánov poslancov a poslankýň.

  Ako prvá pani poslankyňa Remišová, nech sa páči.

 • Pán poslanec Krajniak, zväčša nezvyknem reagovať negatívne na opozičných kolegov, aj keď je opozícia a opozícia.

  Naše hnutie nazývate politickou mŕtvolou a hovoríte, že nemáme program. Program máme, 140-stranový program, ktorý sme konzultovali aj s odborníkmi, na rozdiel od niektorých politických strán. A vaše hnutie dokonca z nášho programu okopírovalo viaceré návrhy zákonov, ktoré podáva do parlamentu.

  A na rozdiel od vás nás, ktorých nazývate šašami alebo politickou mŕtvolou, tak nikto z nás, ktorí sme tu za OĽANO - NOVA, nikto z nás nepašoval ani striebro, ani sa s nikým nestretával, ani nechodil na žiadne oslavy s pánom Bašternákom. Čiže toto je ten rozdiel.

  Ďakujem.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Pani poslankyňa Verešová, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Tak skúste si získať takých 160-tisíc preferenčných hlasov a ešte ich zvýšiť, pán kolega Krajniak, ešte ich zvýšiť spred minulých volieb o pár, o nejakých 10-tisíc viac, ako to urobil kolega Matovič, ako koľkí ľudia mu dali dôveru.

  Nuž, nazývať šašovstvom to, že sa niekto nebojí a hovoriť pravdu sa mi zdá trošku primitívne.

  Ďakujem.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Pani poslankyňa Jurinová, nech sa páči.

 • Ďakujem. Správne ste, pán kolega, poukázali na nezmyselnosť novely rokovacieho poriadku. Takisto si myslím, že mnohé ustanovenia, ktoré sú len na zapchatie úst, nepomôžu k zlepšeniu kultúry.

  Ale podľa mňa ste vôbec netrafili do čierneho práve s tým, s tým, čo tunák už vlastne spomenuli kolegyne. Ja sa necítim ako šašo, myslím, že ani jeden z našich kolegov, robíme poslaneckú prácu zodpovedne, vyjadrujeme sa k návrhom dostatočne odborne, a je mi ľúto, že takto populisticky ste túto tému zneužili vo svoj prospech.

  Ja si dovolím tvrdiť, alebo teda je mi ľúto, že vlastne vy ste zdrojom ešte väčšieho rozdelenia opozície. Ďakujem.

  Nie, ešte doplním predsa len. Zabudli ste možnože podotknúť, že práve to, čo ste nazvali, že ste nazvali, ja neviem, hnutie šašovské, alebo teda kolegu Matoviča šašom, zabudli ste možno zdôrazniť, že čo je toho následkom, alebo kvôli čomu sa to deje. Kvôli tomu, že práve koalícia nereaguje na všetky výzvy, ktoré sú im krásne predkladané. Či poslancami z opozičných radov, či novinármi, alebo aj ľuďmi, ktorí priamo s nimi spolupracovali a vidia, aké svinstvá sa tam diali.

  Takže je mi ľúto, že ste sa vlastne znížili na ich úroveň.

  Ďakujem.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Pán poslanec Číž, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Možno ešte toto vyjadrenie je nadbytočné. Ale predsa len, pán kolega, nechcem si nechať ujsť príležitosť vyjadriť a oceniť to, že nie sme tu sami, ktorí si myslíme, že politické džentlmenstvo, rešpekt politickému súperovi, potrebu aspoň štandardov ľudskej etiky pri rokovaní v parlamente, že politický zápas treba viesť čestne, že ten, ktorý ho nevedie čestne, nemôže byť spôsobilý viesť čestne krajinu. Jednoducho to nejde. Že politický zápas má mať elementárnu kvalitu a aby sa nestávalo, že na rokovanie parlamentu budú musieť vo večerných hodinách pred desiatou hodinou dávať hviezdičku, lebo ho deti nebudú môcť pozerať. Ten neuveriteľný vlažný vzťah k elementárnej ľudskej slušnosti, a to ženy, matky a tak ďalej, ktoré vychovávajú deti a sú to schopní schvaľovať, ja nepochopím.

  Je nesmierne dôležité, aby bolo s čím diskutovať, pán kolega. To, o čom ste hovorili, a aj kriticky vo väzbe na našu koalíciu, o tom sa diskutovať dá. Viete, aj hodnota práva poslanca vystúpiť v parlamente, ale povinnosť rešpektovať riadenosť diskusie, tá predsa je všade, v škole, na polícii, na súde. Kto predsa má a môže určovať pravidlá toho fungovania, kto riadi tú schôdzu? No ten, ktorého zákon zmocňuje. To demonštratívne odmietanie zákonov, rešpektovanie zákonov, to, čo je esenciou poslaneckého sľubu, ktoré sa tu permanentne prejavuje - stačí analyzovať vystúpenia viacerých poslancov z OĽANA, ale aj zo strany SaS.

  Takže mám pocit, že naozaj ten zápas o to, aby sme vrátili do základných štandardov etických rokovanie parlamentu, jednoducho je nevyhnutný aj tento rokovací poriadok, vás chcem ubezpečiť, v žiadnom z tých nezmyslov, čo tu počúvam, a hlúpostí, poviem, že máme tie motivácie na Danka a tak ďalej. Viete, už len napríklad vyrovnanosť medzi Dankom a opozičnými poslancami. Danko reagoval raz...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Pán poslanec Fecko, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Pán kolega, dobre, tak to beriem, že ja som si už zvykol, že za tých šesť rokov nás nazývajú šašami, len mal som tú česť byť od začiatku a stále pôjdem od samého konca kandidačnej listiny, či sa to niekomu bude páčiť, alebo nebude páčiť, lebo to je čestné, ísť do parlamentu.

  A, áno, šašo? Čo mal právo hovoriť šašo na kráľovskom dvore? Pravdu. Múdry kráľ si bral jeho slová a vydával ich za svoje.

  Pokiaľ budeme takíto šašovia, ktorí budeme hovoriť pravdu, nemám s tým problém a myslím, že takí aj sme. Hovoríme pravdu, a preto sme tu prišli. Neprišli sme z politiky, prišli sme z reálneho života a najväčší problém, čo budem stále hovoriť, naši politici vykrádajú obsah významu slov. Ešte raz, vykrádajú obsah významu slov. A bolo to aj teraz pri rokovacom poriadku v tomto, keď teraz tu rokujeme, v rozprave hovorené, ako hrdo, odborne, slušne, charakter rozhoduje a ďalšie veci. To je to vykrádanie obsahu významu slov, kolegovia a kolegyne, a preto chcem, aby sme tu hovorili pravdu a môžte nás nazývať, ako chcete. Ja si svoju kapustu dusiť budem a nikto mi túto vieru nemôže vziať.

  Takže toľko z mojej strany. Ďakujem.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  S reakciou na faktické poznámky pán poslanec Krajniak.

 • Vážení kolegovia poslanci z klubu OĽANO, o nikom z vás som nepovedal, že si myslím, že ste šašovia alebo že ako strana OĽANO nemáte program. Ja si mnohých z vás vážim, dokonca viacerých z vás mám rád podľa toho, ako som vás tu spoznal. Ja si myslím a povedal som, že pán Matovič je parlamentný šašo. A to si myslím, tak som to otvorene povedal. Nevzťahoval som to na poslanecký klub OĽANO ani na nikoho z vás.

  Čo sa týka toho, ešte chcem povedať jednu poznámku. Mne keď sa niečo nepáči alebo s niečím nesúhlasím, tak to poviem a je mi jedno, či ten človek je z opozície alebo z koalície, lebo mám pocit, že tak by to malo byť. Ak sa mi niečo páči, tak to rovnako poviem verejne a pochválim toho človeka, tak ako som napísal podľa mňa pozitívny článok o pánovi kolegovi Feckovi alebo aj o pánovi ministrovi Kažimírovi, keď sa mi zdalo, že urobil niečo, za čo ho treba pochváliť. A vždy to tak budem robiť, lebo to je zdravý rozum, aby sme sa takto v parlamente správali.

  Pán poslanec Číž, ja rozumiem tomu, čo hovoríte. Problém je iba v jednom, že tak ako tu pán Matovič urážal v priamom prenose tesne predo mnou, osobne urážal kolegov poslancov, tak to v tejto snemovni vo svojich vystúpeniach robil aj pán minister Kaliňák a pán premiér Fico. Osobne osočoval poslancov. Ak sa má úroveň rokovania tohto parlamentu zlepšiť, tak potom si to treba priznať alebo aspoň v zákulisí dohovoriť kolegom, že aby ten rovnaký meter platil pre každého.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Ďalším prihlásený do rozpravy je pán poslanec Boris Kollár, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážené dámy, vážení páni, položme si otázku, kto rozhoduje v tejto krajine? Politici alebo ľudia? Kto dáva politikom moc? Alebo kto určuje, kto bude politik a kto nebude politik? Určite to nie je vedenie parlamentu, ale sú to určite ľudia, voliči, ktorí si zvolili svojich zástupcov.

  To znamená, my za našu stranu sme proti tomuto návrhu a pozmeneniam rokovacieho poriadku. Prečo? Z jednoduchého dôvodu.

  Prepáčte mi to, ale ak si jeden poslanec prinesie transparent do parlamentu, tak čo urobíme, čo urobí vedenie? Zmení rokovací poriadok pre nás, pre všetkých. Obmedzí nás na čase, nás všetkých. Jeden si prinesie transparent a my všetci máme zmenený rokovací poriadok a sme obmedzení na čase.

  Ak si nejaký poslanec zaparkuje pred parlamentom auto s nejakým nápisom, ktorý reflektuje realitu, čo urobí vedenie parlamentu? Zakáže parkovať pred parlamentom pre nás, pre všetkých.

  Ja sa, vážení, len desím, aby náhodou nejakého kolegu nenapadlo vyložiť si nohy na stôl, lebo sa obávam, že nám zoberú stoly! Pre boha živého, nech sa pán Matovič neotočí na stoličke, lebo aj stáť tu budeme! Toto mi vadí!

  Elementárna spravodlivosť. Viete, ľudia tam dole už 25 rokov pociťujú, že nefunguje v tomto štáte elementárna spravodlivosť. Že tu máme dvojkoľajku, že tu máme rovných a rovnejších. Nejaký spriaznený podnikateľ, oligarcha alebo sponzor ukradne miliardu, nič sa nedeje. Dostane sa do Ročenky, prípadne sa z neho stane Podnikateľ roka. Ale keď obyčajný človek zoberie pyteľ cementu, tak je zavretý na niekoľko rokov. Toto tuná ľudia, obyčajní ľudia cítia 25 rokov.

  A mne vadí, že tuná zavádzame práve teraz túto nespravodlivosť ešte aj do parlamentu, že tuná vytvoríme rovných a rovnejších.

  Idete nás obmedziť na čase. Ale iba nás, ale vedenie parlamentu, ministrov nie. Niežeby mi prekážalo, že ideme to skrátiť na 20 %. Som presvedčený, že ľudia by sa mali vedieť vyjadriť do 10 minút, a keď to nevedia do 10 minút, sa len opakujú a robia verkeľ. Kľudne si to obmedzme všetci na 10 minút, prosím. Ale všetci, aj s pánom predsedom Dankom, aj s pánmi ministrami, aj s celou vládou.

  Ja som o tom presvedčený, že tento rokovací poriadok, ktorý máme dnes, je dobrý, je správny. Toto si nedovolil ani Mečiar. Nedovolil si to dokonca ani Fico, keď mal absolútnu väčšinu v parlamente. Ja sa pýta, teraz kvôli tomu, že si niekto priniesol do parlamentu jeden transparent, tak ideme meniť rokovací poriadok a ideme všetkých obmedziť na čase? Toto mi prekáža, vážení kolegovia.

  Lebo my ideme tunák príkladom ľuďom. A vidím, že už to chcete priniesť aj sem do parlamentu, že tu budeme mať rovných a rovnejších. A pre toto nepodporíme tento návrh zákona.

  Ďakujem.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Na vaše vystúpenie, pán poslanec, evidujem dve faktické poznámky. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Pán poslanec Baránik, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Tak ako som mal výhrady k vystúpeniu pána Krajniaka, pretože bolo jednak príliš osobne útočné a nevyjadrovalo podstatu toho, kvôli čomu tu teraz vedieme túto rozpravu, tak oceňujem to, naopak, že vo vystúpení pána Kollára bolo akcentované presne to, o čom táto debata je. Je to o tom, že celé toto, čo my tu robíme, je o ľuďoch. A koalícia tu pracuje na tom, aby to nebolo o ľuďoch, ale aby to bolo o nich. Ďakujem.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Pán poslanec Suchánek, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo. Ja tiež chcem povedať, že toto vystúpenie bolo ozaj k veci a zodpovedalo tomu, čo sa tu deje.

  A ja by som len skúsil Borisa poopraviť v tom jednom, čo povedal, že keby si poslanec Matovič vyložil nohy, tak sa mi zdá, že by nebolo adekvátne, že by tu niekto dokázal zobrať stoly. Skôr si myslím, že adekvátne tomu, čo sa robí, že by nám dali odrezať tie nohy.

  Ďakujem.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  S reakciou na faktické poznámky pán poslanec Kollár.

 • Ďakujem velice pekne pánovi Baránikovi aj, Alan, tebe.

  A ešte tak narýchlo by som chcel povedať jednu vec, že prečo tunák musíme podstupovať tomuto cirkusu, cirkusu pri zmene tohto rokovacieho poriadku. A som presvedčený, že je to je len jedna jediná vec, prečo tunák máme tento rokovací poriadok na stole. Aby sme odvrátili pozornosť od každodenných káuz, prehmatov a rozkrádačiek našich štandardných politikov.

  Ďakujem.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Ďalším prihláseným do rozpravy je pán poslanec Pčolinský. Nech sa páči, máte priestor.

 • Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené dámy, vážení páni, no, rokovací poriadok ako taký je vyložený nezmysel. Vyložený nezmysel preto, že je nespravodlivý. Je nespravodlivý kvôli tomu, že každému v tejto sále je úplne zrejmé a jasné, že vláda predkladá, resp. poslanci predkladajú tento návrh zákona len a len kvôli Igorovi Matovičovi. Kvôli ničomu inému.

  Viacerí poslanci vládnej koalície sa vyjadrili, že keby nie Matovič, tak tento rokovací poriadok sa meniť nebude, že v podstate náš rokovací poriadok je v poriadku.

  Ja už som začiatkom volebného obdobia, tohto, viackrát vyjadril znechutenie nad tým, akým spôsobom prebiehajú rokovania Národnej rady. Viackrát som vás prosil, aby sme vynechali osobné invektívy, urážky, vykrikovanie z lavíc. Ale dopočul som sa od jedného kolegu z OĽANO, že ale takto to funguje všade, že to je úplne normálne.

  No, prepáčte, ale pre mňa to normálne nie je.

  Ako už bolo spomínané mojimi kolegami Milanom Krajniakom a Borisom, tak v podstate všetci budeme potrestaní za to, že Igor Matovič sa nevie vmestiť do kože. Áno, je to on, to by nebol Matovič, je to on, je to jeho štýl politiky, vybral si takúto cestu, je to jeho rozhodnutie. Ale potom nech sa pán Matovič za klub OĽANO nečuduje, že svojím správaním si poštval voči sebe všetkých. Dokonca aj mnohých poslancov OĽANO a SaS-ky, ktorí, samozrejme, to nepovedia verejne, povedia nám to v súkromnom rozhovore.

 • Reakcia z pléna.

 • Ďakujem pánovi Matovičovi, že prerušil.

  Igor, ty si vo svojom vystúpení na Andreja Danka povedal, že Danko je skunk, ktorý príde, zasmradí a odíde.

 • Reakcia z pléna.

 • Ako skunk, ako skunk, ktorý príde, zasmradí a odíde. Ty si presne to isté urobil dnes.

 • Reakcia z pléna.

 • Presne to isté si urobil dnes až na to, že si neodišiel. Ale teraz priznávaš, že, áno, že len si neodišiel. Prišiel si, zasmradil si osobnými útokmi, úplne zbytočnými, ktorými si vyriešil čo? Hádky, hádky, hádky. Nič viac.

 • Reakcia z pléna.

 • Povedal si čo? O špinavých papuliach.

  Tu pani Remišová sa ohradzuje, keď niekto povie, že klamala. Ale že ty tu používaš špinavé papule, smradi, skunkovia, to je úplne v poriadku.

 • Reakcia z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Poprosím vás, prepáčte, prepáčte, pán poslanec Pčolinský. Ja by som vás iba chcela poprosiť, páni, že aby to nebola diskusia medzi vami dvoma.

 • Koniec vety povedaný súbežne s rečníkom.

 • Povedané súbežne s predsedajúcou.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Možno, pán Matovič, aby ste sa prihlásili s faktickou a reagovali až potom. Ďakujem.

 • Reakcia z pléna.

 • Prosím?! Čo si povedal? Čo si povedal?!

 • Reakcia z pléna.

 • Poď mi to povedať do očí. Poď mi to povedať do očí! Kto si ty?!

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Poprosím, prestaňte, poslanci.

 • Povedané súbežne s rečníkom.

 • Pčolinský, Peter, poslanec NR SR

  Kto si ty, že si uzurpuješ právo byť morálnou autoritou v tomto parlamente? Kto si ty?! Si obyčajný klamár a podvodník!!

  No, toto máme za sebou.

  Kvôli jednému človeku sa tu ide obmedzovať sloboda slova, sloboda vyjadrovania všetkým poslancov, kvôli jednému jedinému človeku. A vy viete veľmi dobre, že tento človek je problém. Nie je problém opozícia, nie sú problém iní opoziční poslanci. Pretože toto divadlo a túto šaškáreň tu od začiatku robí len jeden človek.

  Tak poslanci vládnej koalície prídu s úplným nezmyslom: obmedziť slobodu slova, skrátiť čas, urobiť tu rôzne ďalšie pravidlá, zákazy, príkazy, úplne zbytočné. A všetci to dobre vieme.

  A presne toto dnes predviedol tento človek. Príde, zasmradí a odíde. Presne v jeho štýle, ktorý on kritizuje.

  Pani Remišová tu začala na pána Kollára, že a tak ďalej a tak ďalej, nebudem to opakovať. A to jej nevadí, že klamala!

  Keď sa to týka vás, ste vzťahovační, celý svet vám ubližuje a všetci sú zlí. Ale keď sa to týka iných poslancov alebo keď to robíte vy, tak je to úplne v poriadku. Však to je normálne, to je marketing, to je politický marketing, ako vám v bufete vedľa povie váš kolega. Veď ale to je politický marketing, takto sa to má robiť.

  Ja vám kašlem na politický marketing. Ja som tu neprišiel robiť divadlo a predvádzať politický marketing.

  Kvôli pár ľuďom táto Národná rada je pravidelne zablokovaná, prerušuje sa rokovanie, nedá sa tu normálne a vecne komunikovať.

  Milan Krajniak jasne povedal na príkladoch, keď diskutujú odborníci ako pán Mihál alebo pán Jurzyca, má to hlavu a pätu a úroveň. Ale akonáhle pár jednotlivcov vstúpi do rokovania, tak už je z toho cirkus a divadlo, ktoré väčšinou skončí hádkami, urážaním a prerušením schôdze.

  Ja si mnohých z vás vážim, ktorí teraz na mňa zazeráte a ste zazerali, ja si mnohých z vás veľmi vážim. A úprimne som rád, že sú tu ľudia ako Martin Fecko, Richard Vašečka a ďalší. A veľmi si ich vážim.

  Ale kvôli jednému človeku voliči a občania tejto krajiny pozerajú na tento parlament ako na jednu veľkú šaškáreň a na jedno veľké divadlo. Kvôli jednému človeku!

  A tak ako Milan Krajniak navrhol, skúste si umravniť pána Fica a pána Kaliňáka, aby vynechali osobné urážky a invektívy, ktoré sme tu videli ixkrát, a ja by som poprosil tú normálnu časť klubu OĽANO, aby si umravnili pána Matoviča.

  Pol roka som si hrýzol do jazyka, pol roka. Dnes to konečne zo mňa vyšlo. Pretože mal som chuť po vystúpení pána Matoviča sa prihlásiť s faktickou poznámkou a povedať, že po jeho vystúpení asi vidím zmysel skrátenia času na rozpravu. Tretinu svojho vystúpenia venoval sebe. Druhú tretinu venoval útokom na poslancov, ktorí tu sedeli a počúvali, a zrazu vyštartoval a išiel. A neviem vôbec či tretinu venoval rokovaciemu poriadku.

  O čom bolo jeho vystúpenie? O ničom. Urážky a osobné invektívy. A ja, ja, ja, ja, ja.

  Ja si myslím, že už stačilo. Dajme si dolu masku, prestaňme sa tu pretvarovať a povedzme si veci tak, ako sú.

  Ďakujem.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Na vaše vystúpenie evidujem šesť faktických poznámok. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Pán poslanec Baránik, nech sa páči.

 • Pán kolega Pčolinský, vaše vystúpenie je toho druhu, na ktoré nezvyknem reagovať, avšak po rýchlom súhlase tu prítomných kolegov potvrdzujem, že nemáte pravdu, pokiaľ ste opísali akýmkoľvek spôsobom vzťah strany SaS s Igorom Matovičom. A navyše do toho, ako to je medzi Igorom Matovičom a SaS, vás nič nie je a vy nemáte k tomu čo hovoriť. Ďakujem.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Pán poslanec Osuský, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Opäť a skutočne toto vystúpenie by inak za reakciu nestálo, ale branie slova SaS nadarmo do úst v zmysle opierať sa oň ako o ďalšieho podporovateľa teórie, že Matovič je čisté zlo, jednoducho je pre mňa neprijateľné. Ja nie som nekritický obdivovateľ poslanca Matoviča, ale musím povedať, že ho sledujem dlhšie ako vy, pán poslanec. Viem, v akých kontextoch reagoval tak, ako reagoval. Je možné, že ja by som tak nereagoval, ale to, na čo reagoval, to bolo to zlo. Nie ten spôsob, akým reagoval. Keby sa nedialo to, na čo reagoval, tak nebude asi reagovať.

  To znamená, že už teraz zamieňame príčiny a následky a súdime ľudí, ktorí kriticky a svojím spôsobom možno expresívne, možno inak, ako by robil niekto iný z nás, tomu zlu čelia. Až vy budete mať odslúžené toľko a toľko urobíte pre zápas so zlom, potom budete môcť vynášať morálne súdy.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Pán poslanec Kollár.

 • Pán Matovič je na svoju osobu veľmi háklivý, úplne háklivý. Ale teraz, čo tu predviedol v pléne a na priamo došiel a povedal môjmu kolegovi Pčolinskému, že je debil, tak chcem odkázať Igorovi Matovičovi. Igor Matovič, pre debila je každý debil!

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Pani poslankyňa Verešová.

 • Ďakujem pekne. V tomto parlamente sa nedá rokovať pre jedného jediného človeka a husto je tu pre jedného jediného človeka. Pre ministra Kaliňáka, ktorého doteraz premiér Fico, ktorý to sľúbil, že odvolá každého ministra, na ktorého padne len tieň podozrenia, že ho odvolá, a ho neodvolal. A je tu husto preto, že toto všetko kryjú aj poslanci strany SNS a MOST-u - HÍD. Pre jedného jediného človeka sa tu nedá často rokovať a rozprávať.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Pán poslanec Viskupič s faktickou.

 • Rozmýšľal som, ako zareagovať, ale skúsim teda iba stručnou otázkou. O čom bolo toto tvoje vystúpenie, ak kritizuješ osobné útoky? Ak vadia expresívne slová? Pretože okrem toho, že si si vzal do úst Igora Matoviča, som sa veľmi o rokovacom poriadku toho veľa nedozvedel. Ďakujem.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  Pán podpredseda parlamentu Hrnčiar.

 • Vážený pán kolega Pčolinský, v mnohom nesúhlasím s vašimi názormi, v mnohom nesúhlasím s názormi vašich kolegov, ale vždy si so záujmom vypočujem vaše vystúpenia, pretože aj keď sú väčšinou kritické voči koalícii, tak väčšinou z vás hovorí zdravý rozum. A chcem sa vám poďakovať za vaše vystúpenie. A priznám sa, že keby som bol škodoradostný, tak by ma strašne veľmi potešilo to, že sa tu koalícia, teda opozícia háda medzi sebou a že ste si to rozdali a my koalícia sa len tak prizeráme. Ale priznám sa, že škodoradostný nie som a že ma to neteší, že sa tu používajú vulgarizmy, že vám niekto povedal, že ste debil, že tu niekto používal slová ako špinavá papuľa a neviem čo ešte. Naozaj to na pôdu parlamentu nepatrí. A vy ste neurobili nič iné, len ste to pomenovali a vidíte, čo sa strhlo.

  Častokrát sa tu hovorí, že, a na kolegu zo SMER-u sa útočí, že plnia, len stláčajú tlačítka a plnia pokyny. Mne sa zdá, že presne to isté, ak to kritizujú, kolegovia z OĽANO robia to isté. Zaútočil, nie, pomenoval si pravdu o Igorovi Matovičovi a hneď si videl, čo sa na tvoju adresu tu odohralo.

  A keď sa tak zamyslím a vrátim sa o pol roka dozadu, že sme boli nazývaní hajzlami, zradcami a neviem čo všetko. A práve Igor Matovič chcel zložiť koalíciu zo súčasnej opozície. A keď vidím, čo sa tu robí, tak čím ďalej, tým viac som presvedčený, že súčasná vládna koalícia bola jediná alternatíva pre túto krajinu.

 • Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR

  S reakciou na faktické poznámky pán poslanec Pčolinský.

 • Ďakujem pekne.

  Jofo, akým mečom bojuješ, takým zhynieš. To len k tvojej otázke.

  Ja som bol teraz nie že obvinený, ale pán Viskupič mi tu vyčítal, že o čom bolo moje vystúpenie, že som sa nevenoval rokovaciemu poriadku. No, ja sa pýtam, Igor Matovič sa venoval vo svojom vyše 30-minútovom vystúpení rokovaciemu poriadku? Ešte raz. Tretinu času sa venoval sám sebe, lebo on je obeť systému, on je ten chudáčik, ktorému všetci chcú zle. Druhú tretinu sa venoval osobným útokom na poslancov, ktorí tu sedeli a počúvali ho bez slova. Jednoducho vyštartoval a išiel po nich. A možno, možno tretinu sa venoval rokovaciemu poriadku. Pardon, ani nie tú tretinu. Venoval sa, samozrejme, Bašternákovi a Kaliňákovi. Čo je úplne v poriadku, Kaliňák by mal odstúpiť. O tom akože ja nepochybujem.

  Táto vláda je možno, pán Hrnčiar, jediná alternatíva, ktorá asi vznikla, ale nepresvedčíš ma o tom, že ste najlepšia alternatíva. Podľa mňa ste najhoršia možná alternatíva, aká vzniknúť mohla. Možno ste boli jediná alternatíva, ale z môjho pohľadu najhoršia alternatíva pre Slovensko. Z vášho pohľadu možno to je super zloženie, ale z pohľadu nás určite nie.

  Čiže chcem poďakovať ostatným za faktické poznámky a tak ako niektorí kolegovia, pán Osuský a Baránik, sa vyjadrili, že inak by nereagovali, ale... No, viete, váš kolega povedal, že na fašistov reagovať nebudem. Ja by som to mohol trošku parafrázovať inak a som presvedčený o tom, že od dnešného dňa nás začnete nálepkovať a budete nám nadávať do fašistov a ďalších.

 • Ďakujem. Pokračujeme v rozprave.

  Prihlásil sa pán poslanec Jozef Viskupič. Pripraví sa pán poslanec Peter Kresák.

 • Ďakujem, pán predseda. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, tak ako som avizoval pri prvom čítaní, že vystúpim aj v druhom čítaní pri tomto návrhu zákona, aby som tak možno na širšej časovej dotácii vystúpil pri druhom čítaní v ambícii zmeniť rokovací poriadok.

  Úvodom musím povedať, že pri takto dôležitej norme, ktorú ideme meniť, sa mi zdá minimálne nekorektné takpovediac a často si to kolegovia a kolegyne berú do úst a je neslušné, že spôsobom pri hlasovaní o 11. hodine v piatok ste sa rozhodli, väčšina tohoto pléna, rokovanie o tomto návrhu zákona zaradiť do poobedňajších hodín mimo odpočítateľného programu. Myslím si, že nie je dobrý zvyk preskakovať body, mali sme otvorenú rozpravu, ktorú sme neukončili včera ohľadom iného veľdiela z dielne strany SNS, Slovenskej národnej strany, o náboženskej slobode, a keďže s kolegom Sopkom sme čakali na vystúpenie k tejto, a myslím si, že od rána, a akceptovali sme, že minister životného prostredia nás teda predbehol pri prerušenej rozprave, tak ste si valcom a silou urobili v piatok to, že sa dnes bavíme takpovediac aj bez prípravy s preskočením niektorých bodov o novele rokovacieho poriadku. Vyhodnoťte si to sami, nechám to na vašom svedomí a presvedčení. Ale myslím si, že naozaj je to možno aj voči vašim koaličným, ale predpokladám, že s nimi komunikujete viacej ako s opozičnými poslancami, minimálne nekorektné. Silu máte, prehadzovať body programu si môžte akokoľvek a možno, keďže sa bavíme o rokovacom poriadku, resp. rozprávame o rokovacom poriadku, by stálo za to, to slovko slušnosť dať aj do výkonu a nebyť v jednom kuse v predklone pred exekutívou a dovoliť ministrom vystúpiť v časoch, ktoré si určia oni, a držať tu zástupcov ľudí, poslankyne a poslanci, v strehu a predkladať vládne návrhy zákonov, kedy sa to hodí ministrom, a nie ako to na začiatku slobodne, na základe schválenia v grémiu určí predseda Národnej rady. Myslím si, že mať v úcte kolegyne a kolegov pléna v sebe obsahuje aj moment, že tak ako je program vyskladaný aj z hľadiska prípravy na vystúpenia v pléne, by sme mali rešpektovať program, ktorý nikto iný ako my, plénum, schvaľujeme a účelové menenie, preskakovanie bodov a podobne zneisťuje verejnosť a nevedia si následne dosledovať to, čo by ich možno v parlamentnej debate zaujímalo, pretože my samotní, ktorí tu sedíme a máme k tomu najbližšie, si robíme takéto hlúpe naschvály.

  Ak to malo znamenať to, že zbehneme rokovací poriadok v piatok poobede, v piatok na večer, tiež v neštandardnom čase, lebo súčasný platný rokovací poriadok predpokladá rokovanie pléna parlamentu v piatok do štvrtej hodiny. Bežná prax bola, že do druhej, a my už druhý piatok rokujeme po štvrtej hodine.

  Toľko úvodom. A či tento moment a z môjho pohľadu aj vo veľkom symbolický, že si budeme musieť zvyknúť na valec vládnej väčšiny a zvykáme si naňho už ôsmy mesiac, je len a len o tom, že slušnosť nie je tým pomenovaním, ktoré by sa dalo aplikovať pre toto plénum parlamentu.

  Mať chuť zneužiť a zmeniť parametre súťaže počas jej behu, mať chuť a možno aj moc to spraviť a spraviť to spôsobom, že neakceptujem iných zvolených zástupcov, ktorí takisto disponujú možno väčším, možno širším mandátom ako samotné koaličné strany, je možno lákavé, ale mám pocit, že toto vám nie tak veľmi ďaleká budúcnosť veľmi škaredo vráti.

  Myslím si, že sú tu ľudia disponujúci mandátom dlhší časový úsek, ako som tu ja sám. Myslím si, že sú tu dokonca ľudia, ktorí boli v niektorých riadiacich funkciách, či už predsedovia výborov, alebo podpredsedovia parlamentu, ktorí majú skúsenosti a mali skúsenosti s vedením a priebehom parlamentnej práce, a takto trošíčka za tie dve volebné obdobia, ktoré viem porovnávať, a toto tretie, ktoré beží, sme skutočne asi v najhorších časoch, ktoré som tu zažil ja sám.

  Ja som aj pri prvom čítaní hovoril, že či sme boli súčasťou vládnej koalície za Ivety Radičovej, alebo následne, platili pri zmenách, niektorých zmenách, také nepísané pravidlá. Jedno z nepísaných pravidiel, ktoré doteraz nikto veľmi nespochybňuje a neviem nájsť jeho oporu v žiadnom zákone ani vo vykonávajúcom predpise, je samotný tamten poslanecký salónik, možno sa nechám poučiť od kolegov, ak to nie je úzus, nájdite mi nejaké paragrafové znenie, že tam nemôže nikto ísť okrem poslancov. Nie je to v rokováku, nie je to nikde. Nejakým spôsobom to akceptujú novinári, nejakým spôsobom to akceptujeme my a je to postavené na, nazvime to, na beťárskej cti, že akceptujeme, že je tu jediný alebo bol tu dlhodobo jediný úsek tejto budovy, kde mali právo pristúpiť len poslanci.

  Stala sa zmena za minulého volebného obdobia, že sme zavreli klubové priestory, alebo teda pán predseda parlamentu Paška zavrel klubové priestory pred novinármi a dokonca zavrel aj ten dolu bufet, ale dlho táto zmena neplatila, čo sa toho bufetu týka, pretože jedine, koho potrestal, boli samotní novinári, a myslím si, že už jeho nástupca Pellegrini tento nezmyselný zákaz zrušil. A možnože toto je aj symbolom toho, že na to, na čo vás vyzývajú mnohí opoziční kolegovia, vážení páni predkladatelia, zídite z kratšej cesty dolu, tak toto môže byť symbolom, lebo čím viac zákazov, tým príde väčšia miera reakcie. A keďže sa nezodpovedáme ani vám, vážení koaliční kolegovia, ani vám, pán predseda, ale zodpovedáme sa zdroju moci, a to je volič, a dúfam, že toto aj naveky bude platiť, tak pre toto plénum parlamentu a akékoľvek iné, ktoré vznikne, tak výzva na, aj procedurálna výzva, na či už vrátenie tohoto návrhu zákona na prepracovanie, alebo aj samotné stiahnutie návrhu zákona z rokovania parlamentu je to, čo by som chcel úvodom svojho vystúpenia adresovať vládnej koalícii.

  Bol by som rád, keď sa hlasovaním o tomto rozhodne a vrátime sa niekde na začiatok. Myslím si, že predseda nášho klubu, ktorý bol niekedy v letných mesiacoch kvázi pozvaný na nejakú prípravnú fázu alebo nulté čítanie o tomto legislatívnom zámere, nás informoval, a myslím si, že následne aj verejnosť o tom, že takýmto spôsobom sa debata o zákone, ktorý dimenzuje pravidlá politického boja, ktorý dimenzuje pravidlá rokovania plénu parlamentu, jednoducho neotvára, nevedie, nepokračuje sa v nej a nemôže z toho vzniknúť nič dobré.

  Ak sa odvolávam na predchádzajúce parlamenty, predchádzajúce pléna, nie, nemyslím si, a budem to následne dokladovať, že všetko je s rokovacím poriadkom alebo s týmto zákonom v poriadku, ale nemyslím si, že je dobré, ak sa táto norma zmení jednostranne. Nemyslím si to z viacerých príčin, ale prvá a jediná a tá najdôležitejšia nám musí znieť v ušiach, a to je to, že ktokoľvek, a ja to avizujem dopredu, ak budeme mať tú moc a tú váhu a tú väčšinu, tak ustanovenia, ktoré sa snažíte zaviesť, jednoducho zrušíme. Ak vznikne väčšinová vôľa obmedziť poslancov parlamentu vo vystúpeniach na 20 minút, ak budeme mať tú možnosť, toto ustanovenie zrušíme. Ak zavediete to, že pri vystúpeniach poslancov bude obmedzené právo poslanca dokumentovať alebo lepšie podporiť argumenty, ktoré používa vo verbálnom prednese aj nejakou vizuálnou pomôckou, toto pravidlo zrušíme.

  Preto ak ste všeobecní a zodpovední zákonodarcovia, skúste sa dohodnúť s opozíciou, spravme pracovnú skupinu a poďme sa dohodnúť na zmene rokovacieho poriadku, ktorá bude mať oporu 130, 150 poslancov, pretože, páni a dámy, tieto pravidlá neprijímate iba a len pre seba a neprijímate ich iba, a dúfam, že ich nechcete prijať iba na jedno volebné obdobie, ale mali by mať ambíciu na vyššiu a všeobecnú platnosť a platnosť, ktorá v čo najvyššej možnej konsenzuálnej dohode pre plénum parlamentu vznikne.

  Ak vy dáte signál, že je vám jedno, akým spôsobom sa ľudia tohoto pléna, ktorí momentálne sa nachádzajú v opozícii, resp. nesúhlasili s parametrami vládneho programu, že tí sú vám jedno, že ich mandát 300-tisícový, takmer 300-tisícový, a ďalšie dve politické telesá, ktoré sa tu nachádzajú, že vám je jedno hlas ľudí, ktorí sem poslali SaS alebo OĽANO - NOVA, tak tento signál nie je dobrý ani voči nám, ani voči ľudom, ktorých tu my reprezentujeme. Samozrejme, ak sa tu nájde vládna väčšina na tieto vaše zámery, alebo väčšina, ktorá to podporí, a nemusia to byť celkom ľudia regrutovaní len z tých ľudí, ktorí podporili vládny program, tak vydávate nedobrý signál slovenskej spoločnosti, pretože ste si uzurpovali pravidlá ad jedna meniť ich bez toho, že vzniká konsenzus, bez toho, že ste mali vôbec vôľu prijať pravidlá, ktoré budú platiť aj pár dní potom, ako vy napríklad prejdete do opozície, resp. vôbec v tomto pléne parlamentu nebudú. Jednoducho... Nebudete. Jednoducho neslušné zavádzanie pravidiel musí mať výsledok ten, že ktokoľvek príde po vás, ich zruší alebo zmení.

  Toto je odkaz každej jednej fungujúcej parlamentnej demokracie, pretože každá akcia vyžaduje reakciu a vy sa rozhodujete vyburcovať túto akciu až do takej miery, že sa snažíte vlastným kolegom z parlamentu zalepovať ústa, resp. obmedziť ich slobodu prejavu.

  Keďže sme v druhom čítaní a ja som avizoval, že budem sa podrobne venovať ustanoveniam, spravím neštandardný krok pre potreby tohoto vystúpenia, a keďže som sa rozhodol a nesúhlasím so spôsobom, ako ste túto debatu otvorili, a nesúhlasím ani so spôsobom, ako ju vediete ďalej, a napriek odporu ste sa rozhodli to dostať do druhého čítania, tak som si pripravil 21 pozmeňujúcich návrhov zákona, ktoré vám tu jedno za druhým odprezentujem, ktoré si myslím, že by reálne zlepšili rokovací poriadok, a ku každému zaujmem stanovisko. Ale to, že nesúhlasím s tým, akým spôsobom túto debatu vediete, neurobím ten formálny krok a nebudem žiadať 15 kolegov z vlastného klubu alebo samotných vás a nepredložím ich na rokovanie parlamentu, ale spravím inú vec. Zhrniem ich, oslovím všetkých vás, či sa vám bude zdať, že tieto návrhy zákonov, ktoré ani jeden z nich nie je v tejto vašej prekladajúcej, predloženej novele, či tieto návrhy zákonov by nezlepšovali kultúru...

 • Reakcia z pléna.

 • Nie. Spravím to ako novelu, sám. Bude tam 21 novelizačných prvkov a predložím to ako sólo na návrh, ako reakciu na vami schválený rokovací poriadok.

  Chcel som pôvodne a myslel som si, že dá sa váš návrh zákona alebo vaša novelizačná snaha vylepšiť, stratil som toto presvedčenie, a preto si myslím, že chcem pri téme rokovacieho poriadku o nich hovoriť, o každom jednom si myslím, že by zlepšili kvalitu rokovacieho poriadku, kvalitu rokovania, mieru slušnosti v rámci tohto pléna, dokonca by odstránili dlhodobo tlačené problémy nášho rokovacieho poriadku, ktorým sa nikto nechce venovať, i keď od nás chce napríklad taká inštitúcia, ako je Európska centrálna banka. Jej hlas vyslyšaný nie je. Napriek tomu tu niekto prichádza s novelizačnou snahou rokovacieho poriadku na to, aby si vyriadil účty, a veľmi súhlasím s tým pomenovaním lex Matovič, ako ho povedal pán Budaj, aby si tu niekto riešil osobný spor a vťahoval do toho celé plénum parlamentu. A nech vystupujú aj kolegovia z opozície z akéhokoľvek uhla pohľadu, myslím si, že v jednom majú pravdu. Pravidlá, ktoré chce tento rokovák zaviesť, nijakým spôsobom neovplyvnia, nezdvihnú ani nijakým spôsobom nebudú sa dotýkať kultúry prejavu, pretože kultúra prejavu naozaj záleží od konkrétnych aktérov politického boja, nech sú z akéhokoľvek politického tábora.

  Čiže budem sa teda venovať návrhom zákona, ktoré som parciálne alebo náš klub parciálne predkladal, či už do pracovnej komisie, ktoré svojho času zriadil predseda Paška, pretože ten mal záujem spraviť zmenu rokovacieho poriadku a dohodnúť sa na nej, alebo sme ich parciálne predkladali počas ubehnutých 5 rokov, pretože sme mali za to, že rokovací poriadok disponuje viacerými chybami. Myslím si, že veľmi podobne v rozprave, aj keď s inými návrhmi, vystúpil pán kolega Dostál a týmto, keďže ho tu vidím, aj teraz v piatok na večer ho pozývam k rokovaniu, aby sme to možno dali dokopy a spravili sme skutočnú reálnu a tú novelu zákona o rokovacom poriadku, ktorá by nie problémy vytvárala, ale problémy riešila, pretože mám za to, že by sme urobili rokovaniu parlamentu dobre.

  Takže svojho času sme predkladali pre potreby tohto pléna novelu zákona o rokovacom poriadku, ktorá sa mala venovať tomu, že z rokovania výborov, a neviem, či noví kolegovia a kolegyne to vedia, budú vyhotovované audiovizuálne záznamy, že bude evidované, kto predkladal pozmeňujúce návrhy, a že bude aj evidované, kto a ako hlasoval. Možnože viete, možnože neviete, aj toto plénum má, sa vyhotovuje audiovizuálny záznam a zase je to len zvykovým právom, že je aj archivované. My sme navrhovali, aby bola povinnosť archivovať rokovania jednotlivých výborov, aby bol vyhotovovaný audiovizuálny záznam, aby boli archivované napríklad na jeden rok alebo päť, podľa toho, čo zvládne kapacita archívu, ale aby toto plénum a archív tohto pléna bola opora v zákone, že nieže niekomu napadne, keďže to nie je momentálne v zákone, a celý archív, audiovizuálny archív vystúpení poslancov jednoducho zo stránky Národnej rady Slovenskej republiky zhodí.

  Čiže, áno, mohli by sme mať ustanovenie v rokovacom poriadku, že budeme rešpektovať to, že plénum parlamentu je archivované a audiovizuálne záznamy z neho sú archivované a dáme do zákona povinnosť, koľko tento archív sa musí tvoriť, a zároveň aby vznikol nový moment, že nielen audiozáznamy z výborov, ktoré si pre účely vytvorenia zápisníc robia tajomníci, ale mali by sme do všetkých rokovacích sál našich výborov zaviesť kameru a mať záznam o rokovaní výborov parlamentu a malo by sa to vyskytovať na stránke Národnej rady.

  Ak vyjdeme z predpokladu, že tento parlament budeme definovať, tak ako ho teória definuje, ako pracovný a že väčšina, že väčšina legislatívnej práce pre potreby parlamentu sa deje priamo vo výboroch, že sem do pléna dostávame len tzv. spoločnú správu a v nej často nevidíme, kto a akým spôsobom ovplyvnil vládny návrh zákona a de facto cez výbory a pozmeňovacie návrhy, ktoré prejdú cez spoločné správy, sa k nám v anonymizovanej podobe dostanú legislatívne akty schválené výbormi, tak je asi dôležitým prvkom, aby rokovania výborov boli natočené na kamerový záznam a aby bola povinnosť tieto záznamy archivovať.

  Toto je jeden z prvých novelizačných krokov, ktoré, škoda, že sa nevyskytujú, vážení páni navrhovatelia, aj vo vašich návrhoch, a preto by bolo vhodné, aby sa do rokovacieho poriadku dostali.

  Ďalej. Spomínal som Európsku centrálnu banku. Od zavedenia spoločnej meny euro bombarduje Európska centrálna banka vedenie parlamentu tým, že máme chybu v legislatíve, ak prijímame legislatívne akty a chce, alebo mali by sme mali vôľu prijať legislatívne akty, ktoré sa dotýkajú spoločnej meny euro, že proces, ak tento návrh podáva výbor alebo ho podáva skupina poslancov vo výbore, alebo ho podáva poslanec tuná v pléne, neexistuje povinnosť konzultačného procesu s Európskou centrálnou bankou. Z hľadiska vlády, a ak je to vládny návrh zákona, dotýka sa spoločnej meny, táto povinnosť existuje, ale, a stalo sa to dvakrát v histórii, ak s tým príde výbor parlamentu, v tomto prípade finančný, alebo časť poslancov z tohto výboru, alebo ktorýkoľvek poslanec pléna si dá vypodpisovať pätnástimi podpismi, nemá povinnosť, aby jeho pozmeňovací návrh prešiel štandardným legislatívnym procesom medzirezortu a v ňom aby sa mohli tejto zmeny, ktoré sa dotýkajú európskej meny, alebo teda našej spoločnej meny euro, aby sa k tomu mohla Európska centrálna banka vyjadriť. Je to chyba. Dá sa to riešiť zmenou rokovacieho poriadku.

  Ja som toto dvakrát predkladal. Bolo to svojho času skonzultované už za vlády SMER-u v minulom volebnom období aj so samotnou našou Národnou bankou, ktorí by tento krok jednoznačne privítali, zároveň aj s niektorými časťami ministerstva financií. Neviem, prečo sa toto takisto neobjavilo v návrhu novely rokovacieho poriadku, a bola by to veľmi dôležitá vec z hľadiska toho, aby sme dodržiavali slušné a podľa mňa aj bezpečnostné štandardy prijímania návrhu zákona, ak sa dotýkajú spoločnej meny.

  Nechcem ísť veľmi do hĺbky pri tomto novelizačnom zámere, pretože Európska centrálna banka mala za to a informovala a viem, že písala v tomto bode listy aj predsedovi parlamentu Paškovi, že hrozí veľké riziko, že príde k nejakému veľmi nie odbornému zásahu, ak sa nebude môcť vyjadriť ku konkrétnym legislatívnym zmenám dotýkajúcej (pozn. red.: správne "dotýkajúcim") sa spoločnej meny euro. Pre mňa je záhadou, prečo toto plénum parlamentu dvakrát túto novelu rokovacieho poriadku odmietlo. Dúfam, že keď to predložíme ako jednu veľkú novelu rokovacieho poriadku, uznáte, že toto je novelizácia, ktorá by sa mala v rokovacom poriadku objaviť.

  Ďalší návrh, ktorý zamýšľam predložiť a chcel som ho predložiť aj ako opravu tohto vášho rokovacieho poriadku, je, aby sa v prípade zvolania mimoriadnej schôdze neuplatňovalo ustanovenie o povinnosti schváliť program schôdze. Keďže program schôdze bude a má vyplývať zo samotnej žiadosti o zvolanie mimoriadnej schôdze podanej najmenej pätinou poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Chceli sme navrhnúť, aby v prípade, ak predkladatelia žiadosti o zvolanie mimoriadnej schôdze mali záujem program schôdze meniť alebo doplniť, môžu tak urobiť, ale iba so súhlasom všetkých poslancov, ktorí podali o jej zvolanie. Je to parlamentný evergreen.

  Myslím si, že na základe ústavy má pätina poslancov, a rokovacieho poriadku, má pätina poslancov právo zvolať mimoriadnu schôdzu a zároveň má právo prerokovať tento bod. To, že sa ustálilo v parlamentnej praxi, a nebolo to tak od začiatku, sú predsedovia parlamentu, ktorí nepristúpili k obštrukčnej činnosti vládnej väčšiny voči opozícii a nedovolili prerokovať programy mimoriadnych schôdzi. Ja si pamätám a našiel som, že bol to napríklad pán predseda Hrušovský, ktorý to jednoducho nedovolil. Lebo to bolo slušné, nebolo to zbabelé. Nedovolil hlasovať o programe a jednoducho mimoriadna schôdza, ak o ňu žiadala pätina poslancov, bola, či ten program schôdze bol vtedajšej vládnej koalícii sympatický, alebo sympatický nebol.

  Myslím si, že akákoľvek vládna väčšina má dbať nielen na priamu dikciu zákona a nájsť nejakú právnu kľučku, čím dobehne opozíciu, pretože má väčšinu, ale mali by sme mať teda tvrdo v rokovacom poriadku zavedené, že ak pätina poslancov má záujem o nejakej téme rokovať, vypodpisuje to 30 poslancov, má právo tento bod aj prerokovať bez toho, že ho vládna, akákoľvek vládna väčšina zobštruuje spôsobom, že jej neschváli program. Keďže toto je bežná prax, myslím si, že nikomu potom nie je možné vyčítať to, čo často si navzájom vyčítame, že prečo je tu také veľké množstvo odvolávaní ministrov a prečo pri témach, ktoré niekedy nejdú po personálnej úlohe konkrétneho ministerstva a nejdú po tom, aby bol minister odvolaný, ale nemáme žiadnu inú možnosť, ako sa o tejto téme baviť, pretože program mimoriadnej schôdze vládna väčšina neodsúhlasí, tak sa pristúpi ku kroku odvolávania ministra alebo odvolávania premiéra, kde vládna väčšina nemá možnosť schvaľovať program. Prečo si nenaliať čistého vína a nedodržať to základné slušné pravidlo, a to je, že ak sa tu nájde 30 poslancov, ktorí chcú o nejakej téme rokovať, určí sa to ako program. Ten program je bezo..., uu, do neho nie je možné zasahovať. Prečo toto nie je veľkorysým krokom, ktoré (pozn. red.: správne "ktorý") by ste mohli vy sami navrhnúť a mali by sme tu menej odvolávaní ministrov, rezortných ministrov alebo premiéra a mali by sme tu viac tém, ktoré trápia ľudí. Ak sa budeme baviť o témach, ktoré chce zvolať pri mimoriadnych schôdzach či koalícia, alebo opozícia, alebo iná 30-členná skupina poslancov, ktorá môže byť, nedajbože, aj zmiešaná z vládnych a opozičných poslancov, lebo jednoducho majú záujem na mimoriadnej schôdzi o nejakej takejto téme rokovať, tak si myslím, že urobíme pre parlamentnú dišputu omnoho viacej a pôjdeme presne opačným smerom, ktorý úmysel predkladateľov je, a to je, že by parlament sa zaoberal omnoho viacej problémami ľudí. Omnoho viacej by sa tu diskutovalo, ako ich zámer obmedziť diskusiu v rámci parlamentu.

  Áno, pri tomto návrhu, ktorý je pre mňa dôležitý a často, často súvisí možno s emočnou a vypuklou atmosférou, ktorá sa v pléne parlamentu vie vyskytnúť, je priamo zvolávanie mimoriadnych schôdzí. Áno, je pravda, že tento nástroj väčšinou alebo takmer každý využíva, opozícia je o jednoduchej ľudskej odvahe. Myslím si, že by bolo veľmi dôležité, aby sme zmietli tento návrh zákona, ktorý chce parlamentnú debatu uzatvoriť, ktorý jej chce menej, ktorý chce urobiť z pléna parlamentu nejaký efektívny nástroj. Efektívny nástroj prijímania legislatívy, a toto je úplne z východiska aj zo základnej axiómy celé zlé a mali by sme sa zamerať na to, aby tu bolo, práve naopak, viacej diskusie, viacej návrhov, a nielen legislatívnych. Toto, toto plénum by sa malo zaoberať aj problémami, ktoré trápia slovenskú spoločnosť a nemajú jednoduché legislatívne riešenie.

  A týmto chcem dať v tejto fáze apel, že dodržanie pravidla a opozičného práva, že ak schôdzu zvolám, mám právo ju prerokovať, je takýmto apelom, otvorme viac debaty v parlamente, otvorme parlament aj slovenskej verejnosti, aby jednoznačne mohli vidieť v mnohých debatách, ktoré tu vedieme, aj svoje vlastné problémy.

  Lebo, a tam len voľne premostím na ďalší novelizačný bod, a to je, že nám chýba v pléne parlamentu podľa mňa veľmi neoprávnene zrušený inštitút všeobecnej rozpravy. Nazval som si ho nie právnym jazykom a vysvetlím, čo tento inštitút znamená, a je to ďalší bod, ktorý by som chcel do veľkej novely rokovacieho poriadku, ktorý tentokrát pripraví pre vás, páni, opozícia, je inštitút všeobecnej rozpravy, kde priamo v duchu toho, aby sme mali viacej debaty o problémoch obyčajných ľudí, aby sme mali viacej debaty o spoločenských problémoch a nemuseli sme prichádzať stricto s legislatívnymi riešeniami. Poviem dve príčiny, prečo by tomu tak malo byť.

  Možno ste si všimli, že pri mnohých kritických vystúpeniach pána Číža, ktorý sa snaží premieru legislatívnej aktivity opozície vidieť ako obštrukčný mechanizmus a atakovanie prijímania vládnych návrhov zákonov, a to je preto, že sa nám na schôdzi objavuje príliš, z jeho pohľadu, príliš veľa legislatívnych aktov, ktoré chce opozícia na schôdzi prerokovať. Myslím si, že nemá celkom pravdu, ale v jednom, v jednom bode pravdu má, pretože ak neviem plénum parlamentu otvoriť pre tému, ktoré, ktorej trápia mnohých vlastných voličov alebo trápi spoločnosť a nemám ten kľúč, ako odomknúť plénum parlamentu, okrem toho, že musím predložiť nejaký konkrétny legislatívny akt, tak sa potom možno čiastočne aj deje to, že vytiahnem si z tejto rodiny problémov nejaký návrh zákona a predkladá sa síce novelizačná snaha, ale ambícia a motivácia je vôbec tú tému otvoriť v pléne.

  Majster tejto parlamentnej disciplíny bol svojho času Alojz Hlina, ktorý dokázal priniesť témy, ktoré, ktoré chcel a o ktorých chcel, aby sa toto plénum rokovalo. Keďže ho zabili pri procedurálnych návrhoch na začiatku schôdze a nevedeli to dostať ako body schôdze, zároveň nie je žiadna iná možnosť ako o týchto zámeroch alebo týchto spoločenských problémoch rokovať, tak prichádza s novelizačnými aktami. Myslím si, že si to osvojili už teraz aj viacerí noví poslanci. Preto by bolo jednoduchšie zaviesť štvrtok doobeda, kedy vieme, že máme v poobedných hodinách hodinu otázok a potom interpelácie, inštitút všeobecnej rozpravy, kde si poslanec môže na tému, zadefinovať tému a mať k nej vystúpenie o probléme, spoločenskom probléme a žiadať napríklad kolegov, orgány parlamentu k tomu, aby sa tejto téme venovali. Myslím si, že tá nuansa medzi hodinou otázok a priamou interpeláciou a inštitútom všeobecnej rozpravy môže byť hlbšie vysvetliteľná priamo pri tom, ako to spravíme do paragrafového znenia, ale keďže toto poznajú a pre mňa prekvapivo toto v tej komparácii, ktorú často používal jeden z predkladateľov tohoto návrhu zákona, že si dal porovnať, že mu to nevypadlo, že toto je takmer jednoznačný, takmer vo všetkých parlamentoch členských krajín Európskej únie, parameter, ktorý tam jednoducho zavedený majú.

  Podľa mňa má mať poslanec právo otvoriť spoločenskú debatu na nejakom časovom úseku pre plénum parlamentu, ktorá nemá priamo legislatívne riešenie, ktorá nejde priamo v jednoduchej otázke pre hodinu otázok a ktorá nejde priamo do pôsobenia nejakého rezortného ministra a nevie ho týmto pádom interpelovať.

  Keďže toto máme pokrútené, myslím si, že tento inštitút, aby sa to nepodobalo, denne sa otvára pri návrhoch zákonov všeobecná rozprava, dúfam, že som na tomto krátkom poli vysvetlil ten rozdiel. Čiže aby sme mali viac debaty naklonenej k ušiam a očiam a ústam verejnosti, mohli by sme aj takouto parciálnou zmenou rokovacieho poriadku odomknúť plénum parlamentu aj na spoločenské témy, ktoré sa nedokážu jednoducho rezortne riešiť, kde nestačí kratučká otázka ministrom alebo premiérovi a kde nevieme jednoznačne povedať, že tento problém má takéto a takéto paragrafové znenie a predkladám ho z takýchto a z takýchto dôvodov.

  Čiže pri tejto novelizačnej snahy (pozn. red.: správne "snahe"), ktorá mne veľmi chýba v tomto návrhu zákona, a preto ju nepodporím, vyviniem možno aj maximálne úsilie, aby som presvedčil čo najviac poslancov, aby sa jednoducho v našom rokovacom poriadku, a tu chcem zvýrazniť, znovu zaviedla. Lebo tento inštitút sme už pri, možno starší kolegovia to dosvedčia, sme mali pri rokovaní pléna Národnej rady, fungoval.

  Ďalšie novelizačné zmeny, ktoré by som chcel predostrieť a ktoré budú obsahovať, ktoré budú obsahovať, obsiahnuté v našej novele zákona, je zlepšenie výkonu petičného práva. Dlhodobo sme počúvali mnohé obvinenia spoločnosti, že toto plénum parlamentu alebo akékoľvek iné, ktoré tu boli, nežije na tepe doby, že sa často zaoberáme viac sebou ako, ako spoločnosťou a spoločenskými problémami, a preto si myslím, že už v súčasnej podobe sa malo dávno vyskytnúť, návrh, že ak sa 15-tisíc ľudí podpíše pod petíciu, môžme túto petíciu považovať za iniciáciu zákonodarného procesu.

  Ak to teda rozkódujem, legislatívnu iniciatívu by sme nedávali iba vláde, iba výborom, iba poslancom, ale ja budem sa snažiť vyargumentovať, prečo 15-tisíc ľudí, ak sa podpíše pod petíciu, stávala by sa táto petícia, ak bude obsahovať paragrafové znenie, dôvodovú správu, stáva sa táto petícia vstupom do rokovania výborov a pléna Národnej rady a budeme na ňu nahliadať ako na podaný a platný návrh zákona.

  Cesta priamej alebo k inštitútom priamej demokracie je tŕnitá, máme mnohé prekážky na to, aby sa petičné právo alebo referendové právo aj reálne uplatnilo, a myslím si, že 15-tisíc podpisov - tí, ktorí zbierali podpisy pod vznik politických hnutí a strán, mi asi dajú za pravdu - nie je ľahké nazbierať, a ak sa vyvinie táto aktivita, nemala by byť zamietnutá takpovediac pod koberec s tým, že tento bod sa prerokuje iba v pléne parlamentu.

  Totižto my máme teraz inštitút prerokovania petičného práva, ak sa podpíše 100-tisíc ľudí pod petíciu, tak máme povinnosť ho prerokovať v orgánoch parlamentu a tuná v pléne, ale tým to de facto končí. Čiže môže s tým vzniknúť možno nejaké osvojenie si tohoto návrhu poslanca, možno nejaká mediálna pozornosť, ale priamy exekutívny nárok týmto, týmto 100-tisícovým davom ľudí, ktorí sa podpíšu pod petíciu, neexistuje.

  Čiže zopakujem to, chcel by som, aby 15-tisíc dospelých ľudí, ktorí sa podpíšu pod návrh zákona, malo právo predniesť tento návrh zákona vo výbore a aby tento návrh zákona sa stal skutočným návrhom zákona a mali týmto dostať právo na legislatívnu iniciatívu aj počas behu našich mandátov. Nemyslím si, že by nejakým spôsobom oslabili silu našich mandátov ako zákonodarcov a ústavodarcov, myslím si, že by sme vyhoveli požiadavke toho, že referendum a petícia na Slovensku nie je len deklaratórne právo, ale aj reálne a vykonateľné právo na to, že ľudia aj počas behu jednotlivých funkčných období Národnej rady majú právo predkladať návrhy zákonov.

  Ďalší návrh zákona, ktorý možno vzbudí aj nevôľu u viacerých poslancov, ktorý sme predkladali niekedy v roku 2012 a vyplýval z toho, že všeobecne verejnosť má veľký problém s tým, akým spôsobom sa poslanci a poslankyne zúčastňujú rokovania pléna, a majú za to, že veľmi poslanci pléna tej práci nedajú, tak sme prišli s návrhom zákona, aby sa nastavil efektívny a overiteľný spôsob kontroly prítomnosti poslancov na rokovaní výborov, ale aj rokovania pléna parlamentu. Zároveň priznávam, že motív vtedy bol aj to, že si poslanci zamenili riadky na prezenčných listinách a podpisovali svojich vlastných predsedov, a keďže toto bolo už následne, keďže keď sa ujal svojej funkcie predseda Paška a odmontoval kameru, ktorá mala na to dohliadať, a dodnes to tak je, tak sme chceli zaviesť pravidlo, aby sme využili naše či už poslanecké preukazy, keďže sú obdarené čipom, alebo samotné hlasovacie karty, ktoré mali slúžiť pri súčasnom technickom vybavení orgánov tuná parlamentnej budovy, aby sme tieto čipy používali na kontrolu prítomnosti či už v rokovaní orgánov Národnej rady, alebo v samotnom pléne.

  Toto, toto riešenie malo minimalizovať možnosti zneužitia alebo obchádzania účasti na schôdzi, keďže - a ešte raz opakujem - technologické riešenie, ktoré je súčasťou aj poslaneckého preukazu, jednoducho neumožňuje vytvárať duplikáty.

  Myslím si, že následná aj parlamentná prax hovorí o tom, že ak sa aj nepodpíšete na tej listine, ale ste dohľadateľný, či už počas vystúpenia, alebo priamo hlasovaním, tak má sa za to, že ste prítomní ako poslanci. Myslím si, že nie sme ďaleko k tomu, aby sme toto novelizačne zaviedli do praxe aj pre potreby výborov, pretože je tu niekoľko čítačiek, ktoré by sa dali na túto tému v samotnej budove, ktoré by sa dali na toto využiť a takpovediac, ak by ma niekto chcel obviniť, že pri tejto novelizačnej snahe zavádzam nejaké vysoké náklady na elektronizáciu budovy Národnej rady, nie, nie je tomu tak, súčasný systém by sa jednoducho dal využiť, aby sme nastavili efektívny a overiteľný spôsob kontroly

  prítomnosti poslancov v práci.

  Ak sa bude zdať možno kolegyniam a kolegom, že toto je útok takpovediac na prvú signálnu, nie, nie je tomu tak, myslím si, že často sme atakovaní nie veľmi korektnými zábermi pléna parlamentu, i keď dnes idem sám proti sebe, lebo som proti tomuto výroku, kedy sa dostáva do mediálneho priestoru tento obraz pléna, že je nás tu päť a pol, ale mám za to, že poslanec vykonáva aj iné úkony v rámci budovy, pléna parlamentu a z rôznych príčin, z obštrukčných alebo ho prejav nezaujíma, alebo má nejaký iný zámer, sa môže nachádzať v práci, možno priamo jedná s nejakými občanmi a podobne, urobili by sme jednoducho zadosť tomu, že poslanci, ktorí pracujú, by boli preukázateľne identifikovaní s tým, že naozaj pracujú.

  Zopakujem jeden z návrhov, ktorý chceme predniesť, i keď možno nesplníme polročnú lehotu, a to je to, ktoré navrhoval svojho času Daniel Lipšic, a to je dokázateľný fakt zavedenia tzv. vyšetrovacích výborov, ktoré sme chceli, keďže tá debata nie je dávna a absolvovali sme už toho v tomto pléne parlamentu, nebudem o tejto téme rozprávať možno viacej, ako je treba, iba spomeniem, že myslím si, že OKM mal tie, ak si to dobre pamätám z tejto debaty, má inštitút vyšetrovacích výborov pri kauzách zavedený takmer každý jeden parlament v Európskej únii, neviem, či dokonca nie Európy ako takej. Čiže ak by sa...

 • Reakcia z pléna.

 • Teraz som pri deviatom, ešte dvanásť. Ak by sa...

 • Reakcia z pléna.

 • Ja vám to potom aj odovzdám písomne, ak by sme sa boli stretli, tak sme sa nemuseli takto pri druhom čítaní dohadovať v pléne.

 • Reakcia z pléna.

 • Neviem, ako to stihnem, pardon.

  Nie, pán predseda, počul som, neťahám čas a využívam možnosť hovoriť o novelizačných návrhoch zákona, ktoré sme predkladali. Ak by ste sa boli venovali lepšie príprave tohto návrhu zákona, všetky takmer sú predložené a boli predložené na rokovanie pléna parlamentu, ja ich len sumarizujem. A pôvodne, zopakujem to, sme mali ambíciu každý jeden predložiť k vášmu neopraviteľnému návrhu zákona. To, že sa nedá opraviť, má za cieľ to, že budem o nich rozprávať, pretože ešte mám na to právo, dúfam.

  Čiže chcel som hovoriť o ďalšom bode, a to sú zavedenie inštitúcie alebo inštitútu vyšetrovacích výborov pre plénum parlamentu a budem následne aj hovoriť o zavedení inštitútu vykonania individuálneho poslaneckého prieskumu. A tak ako sme už toto volebné obdobie hovorili s kolegom Lipšicom o nich, máme za to, že otvárajú cestu a dvere k tomu, aby sila, dôveryhodnosť výkonu poslaneckého mandátu nabrala vyššiu váhu. Pri inštitúte zavedenia vyšetrovacích výborov, ktoré môžme vidieť aj na základe komparácie, alebo teda porovnania s inými parlamentami, kde slúžia pre účely zákonodarcov práve na to, aby aj politicky citlivé kauzy, aj kauzy, ktoré siahajú takpovediac k možným legislatívnym riešeniam alebo k návrhom voči exekutíve, mali možnosť poslanci výborov, ktoré by takto vznikli a jednali by nie na báze väčšiny, ale konsenzom, mohli sa dostávať k informáciám, ktoré ťažko pátrajú, alebo nemajú sa akým spôsobom na obštruovaných výboroch, tak ako sú ustanovené teraz, sa k nim jednoducho dostať.

  Dokonca si myslím, že za posledný mesiac je viac ako jasné, že tento inštitút je pre Národnú radu Slovenskej republiky viac ako dôležitý, pretože prax, ktorú som zažíval za monovlády SMER-u, sa veľmi dobre utáborila už aj toto funkčné obdobie a dokážu ľudia, naposledy, myslím, že ukončím, zdravotníckeho výboru pri rokovaní o nie veľmi matematicko vysvetliteľnému momentu pána župana Blanára, jednoducho si vládnou väčšinou zastavia rokovanie, opravte ma, ak sa mýlim. A máme viacero príkladov pri, branno-bezpečnostný výbor a podobne, že jednoducho ak nie je ochota väčšiny a tej väčšiny, ktorá má byť kontrolovaná menšinou, čiže opozíciou, tak jednoducho neskontrolujeme nič.

  Preto vyšetrovací výbor, tak ako sme tento návrh zákona predstavili a budeme v rámci novely rokovacieho poriadku v sume ho predstavovať, by kontrole vládnej moci, kontrole exekutívy jednoducho pomohol a asi ťažko nájdete proti tomuto tvrdeniu nejaký reálny protiargument.

  Zároveň sile dôveryhodnosti, opatreniu k tomu, aby poslanec mohol naozaj pod váhou mandátu, ktorý má od ľudí, vykonávať, je aj ten druhý, ďalší, to je už jedenásty bod, je zavedenie inštitútu vykonania individuálneho poslaneckého prieskumu. Keď som ho predkladal, tam sa možno s predkladateľmi, ktorých sa budem snažiť osloviť zo všetkých strán, možno budeme sporiť o tom, že či to nemá byť ten inštitút, ktorý poznáme z rokovacieho poriadku, a je to o tretine poslancov, čiže či neiniciovať poslanecký prieskum nie na základe väčšiny, ale na základe vôle tretiny poslancov, tak ako vieme teraz zvolávať výbory. Ale má to pre mňa zásadný význam pri výkone poslaneckého mandátu hlavne preto, že aj mne už sa niekoľkokrát stal, myslím, že najväčší obštrukčný mechanizmus používali, vládna väčšina, pri rokovaní poľnohospodárskeho a environmentálneho výboru, kde takmer každá jedna snaha o vykonanie poslaneckého prieskumu bola zabitá vládnou väčšinou, je toto veľmi dôležitý inštitút na to, aby poslanec mohol uplatniť svoju kontrolnú právomoc, a chcem povedať, nielen opozičný.

  Myslím si, že oba inštitúty, či vyšetrovacie výbory, alebo individuálny poslanecký prieskum dáva poslancom reálny nástroj na výkon mandátu, ak má záujem riešiť problémy, ktoré sa vyskytujú, ak to poviem v najvšeobecnejšej báze, nielen v štátnej, ale vôbec vo verejnej správe. Také náznaky toho, keď niekto, zákonodarca prijímal napríklad zákony o obecnom zriadení alebo o VÚC-kach, to tam nejakým zázrakom prepašované bolo. Možno viacerí viete, možno viacerí nie, totižto poslanec Národnej rady má možnosť vystúpiť na obecných zastupiteľstvách, má možnosť vystúpiť na orgánoch VÚC a niekedy to funguje pre občanov ako posledná záchrana. Mali sme iniciatívu, volali sme ju poslanecká hliadka, a ak teda zlyhalo úplne všetko a ľudia sa nevedeli dostať na svojich vlastných zastupiteľstvách k slovu a myslím si, že bez politického trička to používali, tento nástroj, poslanci akéhokoľvek politického zafarbenia, je to dobré.

  Ja sa pýtam aj nových kolegýň a nových kolegov, či už ste si tak troška sa zamysleli po tých 8 mesiacoch, že čo ten poslanec parlamentu de facto môže a čo pri, ak ide po reálnej agende, čo zmôže. Predpokladám, že vládny poslanec si môže zdvihnúť telefón a zavolať svojmu vlastnému ministrovi alebo ministrovi z koaličnej strany a opozičný poslanec, ak to spraví, aj nemusí dostať odpoveď, pretože či je minister niekto, alebo nie je, od opozičného poslanca to nezáleží.

  Ale na druhú stranu, prečo by si mal akýkoľvek poslanec parlamentu kľaknúť na kolená pred exekutívnou mocou, a ak mu reálne ide o zlepšenie parametrov, kde mu napríklad občan napíše, že by bolo dobré, aby sa pozrel na fungovanie konkrétneho daňového úradu, aby sa pozrel na inú inštitúciu verejnej správy alebo na nejaké konkrétne zlyhania, prečo by sa mal doprosovať v tejto veci výboru a vládnej väčšiny (pozn. red.: správne "väčšine") v tomto výbore, prečo by sa mal doprosovať exekutíve? Jednoducho mandát dostal od občanov a mal by mať právo tento mandát uplatniť z hľadiska opozície a z hľadiska nastavenia Národnej rady, ktorá nie je len zákonodarným a ústavodarným orgánom, ale aj kontrolným, aby mohol tento bod priamo, ktorý sa inak nachádza aj v ústave, uplatniť, by mal mať právo sa vydať na poslanecký prieskum vtedy, kedy uzná za vhodné on sám a nie vládna väčšina.

  Ak by som išiel veľmi do hĺbky pri tomto bode, možno pri konkrétnych príkladoch svitne viacerým kolegyniam, ktoré by nemali na mysli efektivizovať a takpovediac zošróbovať túto Národnú radu a debatu v nej na to, aby sme boli dobrí iba na jeden a ten základný úkon, a to je v pléne parlamentu nedebatovať, nehovoriť o konkrétnych problémoch, ale len prijímať alebo neprijímať legislatívne akty vlády, aby sme nefungovali pod heslom mnohých ministrov aj tejto vlády, že vládny poslanec má čakať s vyloženými nohami na to, čo prinesie vláda, a končiť a začínať výkon svojich mandátov pri hlasovacom zariadení, tak by nám spoločne záležalo na tom, že silu poslaneckého mandátu vie vystužiť aj inštitút vykonania individuálneho poslaneckého prieskumu.

  Záleží mi totižto na tom, aby Národná rada nebola iba inštitúciou, ktorá efektívne prijíma alebo neprijíma zákony, aby nebola iba inštitúciou, kde sa deje politický zápas, ale aby bola inštitúciou, ktorá má reálnu váhu a vie s konkrétnymi problémami občanom pomôcť, resp. dať im kvalifikovaný výklad toho, ak sa pýtajú na zlyhanie štátnej alebo verejnej správy.

  Skúsim ešte raz rečníckou otázkou sa obrániť aj na nových poslancov, či sa vám už stalo, že konkrétna občianka alebo konkrétny občan vám poslal podnet a vy napriek všetkej snahe ste narazili na takú premieru obštrukcie, že ste sa mohli obrátiť už len na to, že prídete pred svoj vlastný výbor, v ktorom sedíte, a budete žiadať o poslanecký prieskum. Lebo z hľadiska možno historickej váhy, z hľadiska toho, že niekedy tie poslanecké prieskumy niečo znamenali, a nebolo to len chlebíčkovanie a kávičkovanie, a nemalo to k ničomu viesť, tak už samotná možná hrozba vykonávania tohoto inštitútu odrazu zázračným spôsobom zafungovala, niektoré veci sa napravili. Ale na druhú stranu už máme viacerých otrlých úradníkov, viacerých otrlých ľudí, ktorí sú si istí svojím politickým krytím, a či niekto namietne, že príde vykonať alebo nepríde vykonať poslanecký prieskum, de facto sa občanom pri arogancii administratívy alebo byrokracie nedá inak pomôcť. A navyše, ak to politické krytie existuje, dostane sa až do väčšiny výboru, a tým pádom poslanec, ktorý chce zlepšiť možno pomery na jednotlivých úsekoch verejnej správy, sa k tomuto zlepšeniu nedostane.

  Takže, či budeme hovoriť o posilnení kontrolnej funkcie Národnej rady a jej orgánov, spočívajúci (pozn. red.: správne "spočívajúcej") v možnosti zriadenia dočasného vyšetrovacieho výboru, ktorého úlohou bude vyšetrenie veci verejného záujmu, alebo budeme hovoriť o individuálnom poslaneckom prieskume, budeme hovoriť o tom, že vystužujeme silu poslaneckého mandátu. Neviem, aký iný argument sa dá použiť, prečo toto sa nenachádza aj vo vašej novelizačnej snahe a prečo nám nezáleží na tom, že uplatňovanie poslaneckého mandátu má byť odpočítateľné pred voličmi, či sa nachádzate v koalícii, alebo v opozícii.

  Ďalší bod, ktorý by som chcel takto uviesť, je bod, ktorý máme, ktorým asi nepoteším mnohých flákačov alebo mnohých ľudí, ktorí sa zúčastňujú tohoto pléna, a nemyslím si, že ak by sme boli tak troška viacej pracovití a viac by sme dbali na prerokované body v tomto pléne, že by sme museli to riešiť priamo zmenou rokovacieho poriadku.

  Možno ste, noví páni poslanci, zachytili úzus, ktorý vždy jednou vetou prejde na začiatku rokovania pléna parlamentu, že tak, tak, menej, viac bez odporu, lusknutím prstu (pozn. red: správne "prsta") sa tak ako keby uznesieme, že hlasujeme o jedenástej a sedemnástej. Prečo sa tomu tak deje? Nie je to v rokovacom poriadku, vždy to musí ten, kto otvára schôdzu, viac-menej predniesť a myslím si, že by sme mali do rokovacieho poriadku zaviesť parameter, že hlasujeme po každom prerokovanom bode. Myslím si, že by sme zvýšili pozornosť tohoto pléna na prerokovávané body, nielen pre tých poslancov, ktorí tu trávia čas v okolí, ale viac by sme urobili pre informovanie poslankýň a poslancov o tom, o čom konkrétne idú hlasovať. Možnože by to chcelo iný typ vylepšenia, nech sú to napríklad že dva prerokované návrhy zákonov, ale to, čo naozaj vadí ľuďom na Slovensku, je, že sa tu navzájom nepočúvame, že nás, že o našej práci viac-menej iba počúvajú, ale nevidia nás ju vykonávať.

  A to, že chcem návrh, ktorý spočíva v tom, že hlasovať sa o príslušnom bode programu bude priebežne a po skončení rozpravy a bez tej možnosti, aby sme si zjednodušili prácu a hlasovali len o jedenástej a len o sedemnástej, je na dočasné riešenie toho, že zabezpečíme a odpovieme na otázku, ktorá prioritne trápi spoločnosť, a to je, čo vykonávajú poslanci, ak beží plénum parlamentu. Neviem, akým spôsobom sa vám darí na túto otázku odpovedať. Je jednoznačné, my sme urobili taký projekt pod webovou adresou nrsr.tv, kde či vy, alebo my, či vláda, alebo opozícia je počas celého behu parlamentu na internete, kto a v akej sekunde tu sedí.

  Nepáčila sa mi tá mediálna manipulácia s týmto, že niekde tesne pred obedom tu niekto švenkol kameru cez plénum a povedal, že nikto tu nesedí. Ale na druhú stranu sa mi zdá, že sú témy, kedy by si zaslúžila táto téma vyššiu pozornosť pléna, ako reálne dostáva, a možno toto riešenie, aby sme nedovolili zľahčovať robotu poslancom, s ktorou vždy pri začiatku rokovaní aj tejto 10. schôdze navrhne, že budeme hlasovať len o jedenástej a len o sedemnástej.

  Čiže aby som to zjednodušil a možno jednoznačne naznačil ten úmysel, mali by poslanci pri využití asistentov, máme ich na to dosť, sa viacej venovali tomu, čo sa reálne deje v pléne, a mali sme povinnosť hlasovať po každom prerokovanom bode.

  Tých dôvodov môžme určiť ix, pre mňa je dôležitý ten, že ľudia majú dlhodobo pocit, že poslanci viac o svojej robote rozprávajú a je ich pri nej málo vidieť. Takže ak by sme to skúsili aspoň na nejaký určitý čas, tak urobíme zadosť dlhodobej obžalobe dôveryhodnosti Národnej rady, a to je to, že poslanci robia všeličo iné, len nie to, čo by mali, a to je venovať sa poslaneckej práci.

  Neviem, asi kvôli tomuto návrhu zákona alebo tejto novelizačnej snahe nebudem medzi mnohými kolegami veľmi populárny, ale chcem povedať, že takisto tu tento návrh zaznel a dokonca ho má v rukách akýkoľvek predsedajúci, pretože tento bod môže zmeniť kedykoľvek a nemusí určovať to, že hlasujeme podľa úzusu o jedenástej a sedemnástej hodine.

  Napadá mi ešte v tejto otázke jedna poznámka, ospravedlňte ma, nemôžem si ju odpustiť. Aj možno v predchádzajúcich vystúpeniach niektorých opozičných kolegov a podobne sa často deje nasledujúca obžaloba, že chcú tu zaviesť nejaké nové móresy. Proste, že nechcú si zvykať na, na to, čo tu bolo dobré, lebo tu nebolo dobré takmer nič, a chcú prísť s niečím novým. Pre mňa je prekvapivé, že ani jedného z nich nenapadlo skritizovať to, čo kritizovali možno vo volebných kampaniach, že keď sem prídu, tak budú do roztrhania tela 24 hodín 7 dní v týždni proste pracovať pre voliča a veľmi rýchlo sa stotožnili s týmto bodom, ktorý mne dlhodobo vadí, a bolo by dobré, keby sme ho z parlamentnej praxe a z parlamentného úzu odvolali a akýkoľvek prebratý bod, ktorý niekedy môže trvať 5 minút a niekedy aj 5 hodín, hlasovali hneď po tom, ako ho odrokujeme.

  Ďalší bod, o ktorom by som chcel hovoriť, je, že mali sme svojho času ambíciu zmeniť rokovací poriadok v tej miere, že chceme ustanoviť povinnosť prerokovať správu alebo mimoriadnu správu predloženú Národnej rade, ako aj spresniť, že takáto správa sa berie na vedomie. Súčasne sme chceli navrhnúť, aby verejný ochranca práv mal právo zúčastňovať sa na schôdzi Národnej rady. Poviem, že to bol veľmi špecifický prípad, ktorý sa udial, a mali sme s tým nedobrú skúsenosť pri ambícii vystúpenia pri hlasovaní. Ja by som v tomto neišiel len čisto otrocky, že by sme túto vec predložili znova, ale možno išli do širšej oblasti, pretože viem, že je novelizačná snaha, ktorú som svojho času po eurovoľbách, myslím, predkladal aj ja sám, aby europoslanci mali možnosť vystúpiť v pléne parlamentu nielen na základe hlasovania pléna, pretože to majú aj teraz, ale takpovediac on deman alebo on demand, na vlastné požiadanie. Ale myslím si, že sa nám za čas fungovania rokovacieho poriadku vyskytli osoby verejného záujmu, že by sme mohli využiť inštitút, že niekedy je dobré, aby ľudia, ktorí sú napríklad volení týmto plénom, mohli vystúpiť v pléne parlamentu bez toho, aby s tým musela súhlasiť vládna väčšina. Či to bude taxatívnym vymedzením nových okrem tých, ktorých máme súčasne, alebo to dáme na nižšiu mieru kvóra, na 30 poslancov, ktoré, už poznáme tento inštitút, alebo možno väčší, je na zváženie, pretože mne sa v rámci vlastnej parlamentnej praxe stalo, že bolo veľmi dôležité, aby napríklad pri odvolávaní generálnej riaditeľky RTVS mohla dostať slovo aj priamo v pléne parlamentu. Je pravda, že po odrobení si politickej práce som nakoniec s týmto návrhom bol úspešný, ale triasť sa pred tým, či vládna koalícia pustí človeka, ktorého plénum parlamentu volí, v tomto prípade to bola generálna riaditeľka RTVS, alebo nie k slovu, nie celkom svedčí parlamentným a demokratickým pravidlám. Preto nielen ustanoviť povinnosť prerokovať správu alebo mimoriadnu správu predloženej (pozn. red.: správne "predloženú") Národnej rade, ktorá by sa týkala ombudsmana, ale aj širšieho okruhu osôb. Či sa na tomto dohodneme a akým spôsobom stanovíme taxatívne, ktorí to ľudia môžu byť a ktorí nie, bude obsahom rokovaní. Každopádne chcem predoslať, že aj toto by mohlo zlepšiť takpovediac predvídateľnosť politickej práce a rokovania pléna parlamentu, pretože zase, a opäť si myslím, že toto plénum parlamentu by malo byť viac otvorenejšie verejnosti a malo by sa v ňom viac diskutovať, a nie naopak, ako máme v predloženom návrhu zákona.

  Chcem teda ešte predostrieť, keďže uvádzam to, že máme snahu prísť s viacerými novelizačnými prvkami, ktoré sa nevyskytli, s mnou argumentovaných dôvodov, nevyskytli v tejto novele zákona, a keďže ich nepredložím, ani nevyskytnú, tak by som chcel avizovať, že v tejto komplexnejšej novele zákona a novele zákona, ktorá rieši reálne problémy a nie ich znova vytvára, použijeme aj nástroj ten, aby sme všetky ustanovenia, ktoré obmedzujú, obmedzujú opozičných alebo akýchkoľvek poslancov pri uplatnení slobody slova pod rúškom zabezpečovania poriadku v rokovacej sále, ktoré obmedzujú dĺžku rečníckeho času, ktoré zakazujú vnášať obrazové alebo vizuálne pomôcky a zároveň ktoré znižujú právo prihlásiť sa do rozpravy, budeme mať ambíciu jednoducho z rokovacieho poriadku aj zmeny vypustiť hneď, ako ich prijmete, alebo teda máte snahu prijať.

  V tomto bode si myslím, že je veľmi dôležité a chcem aj z tohoto miesta apelovať, možno pri druhom čítaní využiť tú možnosť, že či všetky argumenty, ktoré sa na vás vznášajú, páni predkladatelia, sa naozaj od vás odrážajú iba ako od ľudí oblečených v teflónových skafandroch, alebo či naozaj sa vám nezdá, že jednoducho ubližujete parlamentnej debate, uzatvárate ju, nijakým spôsobom parlamentnú debatu a politický boj nevylepšujete a vytvárate omnoho viacej problémov, ktoré budú spôsobovať na základe vykonania zákona akcie a reakcie viac problémov, ako reálne vyriešia.

  V tejto veci by som sa vás chcel aj opýtať, kde beriete právo určovať pokuty? Toto je asi moment, ktorý zavádzate do rokovacieho poriadku, a tým, že nejaký čas tu sedím, viem si predstaviť úctu ku kolegom až v takej miere, že často mi vadili vystúpenia a ja som zažil aj SMER, keď mal 62 poslancov a bol v opozícii, ale nikdy by mi ani vo sne nenapadlo, že ľudia, ktorí tu behali v OZ KOVO vestách a podobne, že by im niekto mal dávať pokutu. Alebo dokonca tu naťahovali aj cez naše lavice proste nejakým spôsobom štátnu vlajku, že by niekto mal arbitrovať a vyhodnocovať ich správanie za neslušné alebo navrhoval ich disciplinárne tresty.

  Ja sa na to pýtam z jedného a prostého dôvodu, a spomínal som to aj vo viacerých faktických poznámkach, akým spôsobom ľudia podpísaní pod touto novelou zákona si vysvetľujete funkciu, ktorá je stanovená na báze prvý medzi rovnými? Akým spôsobom stanovujete arbitra, ktorý veľmi jemné pradivo slušnosti a neslušnosti, kde sú svetové konferencie a knižnice kníh napísané o týchto veciach a nedovolí si v tejto veci rozhodovať žiadna súdna moc, tu prichádza nejaký možný arbiter, a ak toto spojím s ostatným vystúpením vo faktickej poznámke pána Číža, ktorý dokonca hovoril, že moderovaná diskusia napríklad v škole predsa má toho arbitra. Akým spôsobom vy toto chcete preniesť do pléna parlamentu? Totižto školské prostredie, a tam sa pán Číž veľmi mýli, toto jednoznačne predpokladá a autorita učiteľa je tou autoritou, ktorej sa pre potreby základnej, strednej alebo vysokej školy tento arbiter určuje, akým spôsobom sa mám ja stotožniť s tým, že ktokoľvek vedie schôdzu, sa bude na prejav pána poslanca Alana Suchánka, ktorý tu má košeľu bez kravaty, bude považovať za slušných alebo neslušných? A teraz nemusíme ísť ani veľmi ad absurdum, aby sa toto dalo jednoducho zneužiť. Viem, že či kolegyňa Blahová, či kolega Matovič, alebo ďalší atakovali práve tento bod. Práve toto im vadilo, ale to nám musí vadiť úplne všetkým, pretože rozhodovacia právomoc, hranice, čo slušné je a čo slušné nie je, či vystupujeme v tomto pléne tak, že obhajujeme svojich voličov alebo neobhajujeme záujmy svojich voličov, či sa snažíme všemožným spôsobom naplniť svoj volebný program, alebo nie, má jednoznačný a jeden arbiter - a to je volič. Tomu sa zodpovedná aj ten predseda parlamentu, tomu sa zodpovedá každá jedna poslankyňa, každý jeden poslanec. Akým spôsobom toto zasiahne do parlamentnej debaty po prijatí tohoto novelizačného prvku v rokovacom poriadku, je čím ďalej menej akademickou debatou a čím ďalej viacej reálnou hrozbou. Reálna hrozba, že keď sa nepodarila presadiť parlamentná stráž a vyhadzovanie poslancov, ktorí nehovoria v súlade s jemnocitom akéhokoľvek predsedajúceho, alebo ak budem konkrétnejší, s jemnocitom predsedu parlamentu, tak sa presadili pokuty. A ja som to hovoril aj pri tom prvom čítaní, totižto neexistuje naozaj odvolací orgán pri tomto vystúpení, a teraz to poviem asi tak, ako to cítim a naplno, myslím si, že pán, páni navrhovatelia, pán predseda parlamentu Danko, robíte veľmi zlú vec v jednom momente, pretože podľa mňa bude cťou každého jedného opozičného poslanca dostať pokutu za svoj prejavený názor. Podľa mňa zavediete parameter, že poslanec, ktorý nemá Dankovu pokutu, je jednoducho iba zbabelý. Zavediete v princípe akcie a reakcie úplne opačný efekt, ako čakáte, a to, že nás budete z vášho pohľadu pokutovať za neslušné alebo navrhnete za neslušné správanie, bude len a len vodou na mlyn toho, že či budeme nosiť znaky svojich politických subjektov na klopách saka, alebo nejakým iným spôsobom urážať váš jemnocit alebo iné nastavenia, ktoré chcete, vybudíte taký spôsob reakcie, že spoločnosť ocení pri činnosti každej jednej opozičnej poslankyne a opozičného poslanca, že bola takýmto spôsobom perzekvovaná za názor. Ak si niekto pripne na klopu svojeho saka, videl som tu aj poslancov SMER-u, ktorí tu museli, aj poslancov SaS, dokonca myslím, že v SMER-e to aj niečo znamená, tá farba, ako hierarchicky, kde sú vysoko postavení, tak napríklad toto jednoznačne pre účely konania pléna rušíte.

  A ešte by ma zaujímalo, akým spôsobom, keďže viem, že tuná sa deje taký záznam, keď tu ja rozprávam aj pre potreby portálu Národnej rady, aj pre potreby priameho živého vysielania, viete, čo je pod menom napísané pri každom jednom z nás? Je tam napísaná politická strana, za ktorú sme kandidovali. A nemyslím si, ak sa teda predseda Danko hanbí za to, za akú stranu kandidoval, a nechce vnášať jej symboly do pléna parlamentu, tak ja sa za to nehanbím a bol by som veľmi rád, keby toto demokratické právo vyjadriť svoju politickú príslušnosť nám zostalo. Ešte by som sa aj opýtal na to, že my tu dokonca sedíme pod, každý jeden, keď si to prečítate, pod svojím menom máme príslušnosť k politickému klubu a takto sú ustanovené menovky jednotlivých poslancov. Čiže zase zbrklosť, nerozmyslenosť, vytváranie problému a nie jeho riešenie.

  Pán navrhovateľ, nejak veľmi hlasno dýchate, niečo nie je v poriadku?

 • Reakcia navrhovateľa.

 • Aha. Zvykajte si, hlásili ste sa do parlamentu, je to o debate. Voliči vás sem poslali.

 • Reakcia z pléna.

 • Áno. Tak neste mandát so všetkou jeho silou. A nestiahnete ten návrh zákona? Všetkým by nám asi otrnulo.

  Ďalej chcel by som ešte hovoriť, čo som ja, a tam som mal veľkú snahu naozaj priniesť novelizačný prvok, a troška som ho opomenul pri vystúpení v prvom čítaní, a to bol moment, lebo cítim sa tak troška pri tomto lex Matovič dotknutý aj ja osobne, i keď sa bránim tomu, že by som bol vzťahovačný, a to bolo to natáčanie vystúpení poslancov, a teda jeho zákaz. Keďže som vzdelaním z prostredia mediálneho aj reprezentujem túto agendu vo výbore pre médiá a kultúru a venoval som sa vo svojom profesionálnom živote aj oblasti informatizácie a digitalizácie, je pre mňa nepochopiteľným faktom a asi naveky zostane, ako to, že prenosová kapacita budovy Národnej rady a zároveň aj streamov, ktoré odtiaľto idú, a nie je schôdza, kedy by mi neprišlo 200-300 žiadostí od voličov cez maily alebo kontakt, cez Facebook a myslím si, že viacero kolegov, a ak by boli úprimní, nielen opozičných, ale aj koaličných, že vypadáva stream. Jednoducho ľudia majú snahu sa pri istom type parlamentnej debaty dívať priamo a takpovediac online na to, čo sa v tej Národnej rade deje. A to, že, ak si to dobre pamätám, číslo 200 mega, ktorým je schopná, alebo megabajtov, ktorým je schopná Národná rada disponovať pri zabezpečení internetovej komunikácie, pri zabezpečení streamovania priamo online prenosu z Národnej rady, ktorý vypadáva a trhá, je len, a bolo vždy a nemalo to nič proti vám alebo nejakým nahrávaniam, bolo len alternatívne zabezpečenie priamo online prenosu z rokovania Národnej rady a toto právo mi jednoducho ani technicky veľmi neviete odňať a vziať. Pretože ak niečo znamená právo sa vyjadriť a sprostredkovať názor, ktorý som povedal tuná v pléne parlamentu, tak je to aj to, že môžem natáčať agoru, čiže najverejnejšie miesto z verejných, a to je toto plénum parlamentu, a sprostredkovávať výroky, chovanie aj celé pôsobenie akejkoľvek poslankyne a akejkoľvek (pozn. red.: správne "akéhokoľvek") poslanca Národnej rady, kým rokovanie pléna bude verejné. Neviem, akým spôsobom, či zase, teda viem na základe návrhu, ale neviem, akým spôsobom sa dá zabrániť to, že napríklad celý čas, čo rozprávam, mám vo svojom vlastnom laptope, ktorý mi dala Národná rada pre výkon mandátu, zabudovanú kameru a táto kamera ma jednoducho sníma a dokážem to streamovať, je to moje zariadenie, robím to pre vlastné účely alebo účely svojich voličov, nikomu tým nijakým spôsobom neubližujem a robím to z motivácie sprostredkovať odpočítateľnosť svojho mandátu verejnosti a voličom. A ak mi v tomto chcete brániť pri vašej novelizačnej snahe, myslím si, že idete zlou cestou. Skúste radšej zabezpečiť aspoň

  jedenapolgigový prenos odtiaľto alebo vyššiu šírku pásma na internetový prenos a nebudete atakovaní tým, že niekto si dovolí natáčať verejné rokovania parlamentu, kde poslanci verejne rokujú.

  A možno, keď som spomenul tú agoru, mi napadá aj z obhajoby tejto novelizačnej snahy to, že ste mali, a tam sa asi budem opakovať z prvého čítania, predkladatelia tohto návrhu zákona a samotný predseda Danko hovoril o tom, že chce vidieť z Národnej rady chrám. Ja som hovoril, že ja by som videl rád z Národnej rady agoru. Slobodný priestor, slobodných ľudí, ktorí v diskusii hľadajú to najlepšie možné riešenie a najlepšie možné riešenie diskutujúcich tých ľudí, ktorí dostali na to mandát v demokratických voľbách. A ak akýmkoľvek spôsobom sa toto právo chce obmedzovať a budovať monologický chrámoidný spôsob tohoto pléna a nie zabezpečovať čo najširšiu možnú pri akceptácii sa seba navzájom, tak jednoducho ubližuje demokracii.

  Nie som veľmi človek vzletných slov a nechcem, aby ten, aby som sa dostal do polohy, kam sa často predseda parlamentu dostáva, a to je prehnaný pátos, ale použijem aj to slovo, že obrovské množstvo a obrovská snaha zaviesť nedemokratické prvky do rokovania pod ospravedlnením, že veď to majú aj v iných členských štátoch Európskej únie, a pristúpiť k tomuto iba eklektickým vyberaním hrozienok z jednotlivých rokovákov a nedívať sa na kontext, jednoducho tej demokratickej debate ubližuje.

  Myslím si, že som predstavil viacero aktov, ktoré ak spojím aj návrhy a tie som nechcel kopírovať, pretože o nich rozprával Ondrej Dostál a asi nemá cenu ich opakovať, my sme vypracovali jednu slušnú, normálnu, odbornú novelu rokovacieho poriadku, ktorá by otvorila lepšiu debatu v rámci pléna parlamentu, odstránila by dlhodobé problémy takpovediac aplikačnej praxe, dokonca by vyhovela inštitúciám, ktoré sú závislé na tom, akým spôsobom funguje náš rokovací poriadok. Zároveň by sme vystužili mandát poslancov a jeho uplatňovanie, dali by sme mu väčšiu silu a dali by sme lepšie inštrumentárium na to, aby ho mohli uplatňovať, vyhoveli by sme požiadavkám ľudí, ktorí chcú a majú záujem sledovať rokovanie parlamentu. Zároveň pri úplne prvej veci, ktorú som hovoril, že by sme mali miesto nahrávacích audiozariadení na výboroch, aj kamery a sprostredkovávali by sme verejné rokovania výborov, ktoré prijímajú veľkú časť legislatívnych aktov v rámci legislatívneho procesu. A vraj sa dejú omnoho dôležitejšie debaty pri legislatíve pri poslaneckých návrhoch, pri kontrole moci na výboroch ako tuná v pléne, tak obstaranie týchto kamerových záznamov do výborov by bolo len a len lepšie na to, aby sme sprostredkovali to, na čo sa ľudia najviac pýtajú. A ľudia sa najviac pýtajú, akým spôsobom vykonávate váš mandát, sprostredkujte mi o tom informáciu, viem o tom málo, viem o tom možno iba manipulatívnymi médiami, alebo časťou médií, sprostredkovanými informáciami, a to aj v zredukovanej podobe, pretože mediálny svet má svoje vlastné pravidlá a prináša informáciu len vtedy, keď je šokujúca, alebo z veľkej väčšiny len vtedy, keď je šokujúca, keď dokáže zaujať čo najširšie publikum, keď dokáže predať noviny, keď dokáže predať vysielací čas, keď dokáže predať reklamné bandy.

  Tak prečo, ak máte záujem, a to som tu často počul, odstraňovať divadlo a šaškovanie z parlamentu, prečo neprichádzate s reálnym riešením, že vaši vlastní poslanci zo strany SNS alebo SMER-u, alebo Obyčajných ľudí, alebo SaS, alebo SME RODINA budú môcť byť vysielaní aj pri činnosti, ktorú robia na výboroch? Dokonca si myslím, že idete presne proti prúde (pozn. red.: správne "prúdu"), lebo ak tie ustanovenia budú platiť aj pre orgány Národnej rady, no tak už ani osobné sprostredkovanie, natáčanie konania nejakého zaujímavého alebo menej zaujímavého výboru, alebo pre vlastné účely konkrétnej poslankyne a konkrétneho poslanca sa jednoducho do verejnosti nedostane. Prečo aj z tých návrhov, ktoré sme hovorili, sa vám nepodarilo do vašej novelizačnej snahy pretaviť to, a ja viem asi prečo, lebo ste tu jednoducho neboli a nemali ste priamu skúsenosť, ako ju mám napríklad ja, a veľmi čerstvú, že keď sme chceli doložiť NAKA pri vyšetrovaní uplácania a ohnutia hlasovania v hospodárskom výbore, že kto návrh predkladal a kto konkrétne za ten návrh hlasoval, tak sme sa dostali iba k zápisnici, kde stálo, že návrh bol predložený a väčšina výboru zaňho zahlasovala. Jasné, že ak niekto získa mandát, v pokore sa učí a zároveň uplatňuje čo najviac toho, čo sa naučil, vykonáva ho v prospech svojho voliča a snaží sa zrealizovať svoj volebný program, na začiatku túto skúsenosť nemá. Mne sa to podarilo a prvýkrát som s tým bol konfrontovaný, že takúto informáciu potrebujem po päť a pol roku. A možno, keby sme sa boli poradili, tak všetkým by záležalo, že výbory predsa nemajú anonymizovať legislatívny proces.

  Čo to znamená anonymizácia legislatívneho procesu? No ak prichádza vládny návrh zákona, vieme konkrétneho ministra, vieme, ktoré konkrétne inštitúcie sa v rámci medzirezortu k tomu vládnemu návrhu zákona vyjadrili, a vieme, čo prichádza pri navrhovateľovi do pléna parlamentu. Ale ak to pustíme na druhé čítanie najprv do výborov a neexistuje v zápisnici, kto konkrétne ten návrh zákona predložil a kto konkrétne zaňho hlasoval, dostanete sa iba k informácii, že návrh bol predložený a kto zaňho hlasoval. Nie je toto vylepšovanie rokovacieho poriadku? Nie je to, že odanonymizujeme v rámci chyby v legislatívnom procese, že budeme presne brať na zodpovednosť, prečo si mal takúto ambíciu to do spoločnej správy dostať a podobne, prečo toto nebude povinnosťou na základe novej novely rokovacieho poriadku, ale zostane status quo v tejto veci? Lebo úplne na konci máme neanonymný spôsob ešte menenia pre mňa, a to som zabudol spomenúť a spomeniem to, to je predkladanie pozmeňujúcej alebo doplňujúcej snahy cez podpis 15 poslancov a to už anonymné nie je, lebo existuje záznam a existuje teda na základe činnosti spravodajcu, kto to predkladá. S tým mám iný problém.

  Myslím si, že mali by sme zaviesť do praxe, myslím, že to Ondrej Dostál rozprával, že aby aj poslanecké návrhy zákonov a, á, návrhy zák..., á, a poslanecké návrhy zákonov, ale aj poslanecké pozmeňovacie návrhy a návrhy predložené na výbore prebehli medzirezortným alebo pripomienkovým konaním. Proste myslím si, že tie najbrutálnejšie ohnutia legislatívy, tie najbrutálnejšie ohnutia zákonov sú predkladané priamo cez výbory alebo pod pätnástkou rýchlo na konci rokovania. Starší poslanci máme s tým skúsenosť. Mňa asi ten najbrutálnejší napadá, keď sa snažili poslanci SMER-u znížiť cenu potravín tým, že znížia DPH a bez možnosti reakcie na posledného, myslím, že to dokonca spravodajca dával na konci vstupom a využitím alebo zneužitím práva spravodajcu na konci tento proces, čiže, na konci tento pozmeňujúci návrh.

  Čiže, áno, aj väčšina vie používať obštrukciu, vie nás zabiť počas schvaľovania programu mimoriadnych schôdzí a k ničomu inému to nevedie. To nemá žiadny iný racionálny základ. To je len a len obštrukcia. A myslím si, že také isté právo, ako má väčšina určovať pravidlá, by mala mať aj opozícia, a to je, že budú rešpektované práva menšiny akejkoľvek. V prípade opozície v pléne parlamentu je to právo mať menšinový názor.

  Čo by ma zaujímalo, a tým asi sa budem blížiť ku koncu svojho vystúpenia a vysvetlím aj, prečo trvalo tak dlho.

  Chcel som úplne zámerne, a priznávam to, navrhovateľov tohto zákona vytrestať, pretože zle túto debatu začali. Nie je tu poslanec opozície, ktorý by nebol namietol to, že pri takom dôležitom akte sa začína troška s inou štábnou kultúrou. Pozvú sa, zadefinujú sa témy, pozvú sa zástupcovia klubov a možno právnych expertov jednotlivých klubov, pozrieme sa na to, čo reálne plénu parlamentu prekáža, čo brzdí jeho činnosť, čo ho možno dehonestuje, čo vystuží silu poslaneckých mandátov, a na základe nejakej možnej dohody, ktorá sa dopredu zadefinuje, ak vznikne zhoda 120-130 poslancov alebo rovnako aj 150, tak budeme v tomto pokračovať. Ja som túto debatu zažil. Takto sme to chceli spraviť aj predtým. A zdalo sa mi to napriek tomu, že tu jedna strana mala 83 poslancov, že sa sama obmedzila vo svojej vlastnej väčšine a takto si zadefinovala pravidlá.

  Totižto ak prejdú zmeny zákonov, a tak dôležitý zákon ako rokovací poriadok, ktorý definuje parametre politického boja, s vyššou ako priamo súčasnou vládnou väčšinou budujeme niečo, čo môže mať budúcnosť. Budujeme niečo, čo nezruší akákoľvek ďalšia moc, ktorá sa v pléne tohto parlamentu zjaví.

  Preto využívam právo hovoriť otvorene, verejne a možno jeden poslednýkrát využívam právo odhaliť všetky novelizačné snahy, ktoré som pri rokovacom poriadku mal na jednom mieste, pretože sme toto mohli absolvovať úplne inak, nie cez leto a nie dehonestujúcim spôsobom, že sme mali na to veľmi krátky a určený čas.

  Ja, páni a dámy z vládnej koalície a z navrhovateľov, odmietam vašu novelu ako celok. Vysvetlil som teda príčinu, prečo som zhrnul všetkých 19 a plus 2, ktoré majú vypustiť tieto vaše návrhy, ktoré budem mať ambíciu predložiť v jednej ucelenej, v jednom ucelenom návrhu, a pozývam na túto debatu každého jedného, kto má záujem, aby sme naozaj zlepšili rokovanie pléna parlamentu.

  Myslím si, že nie je snahou a cieľom, a poznám veľmi málo poslancov parlamentu, ktorí majú ambíciu brzdiť, samoúčelne brzdiť prerokovanie vládnych návrhov zákonov, ale pamätám si, kedy sme obštrukciu využili a boli sme úspešní, a to bolo, keď v predvianočnom čase prišiel návrh zákona, ktorého dôvodovú správu vypracovával, bol vypracovaný na počítači J&T. A vtedy sa nahlásilo 50 poslancov a povedali sme, že budeme rečniť dovtedy, kým navrhovateľ tento návrh zákona nestiahne. A podarilo sa.

  A myslím si, že veľmi podobne robil svojho času aj SMER, keď využili silu 62 poslancov, a ja si to pamätám, čo to bolo za silu, keď k Zákonníku práce, presne tak, pre nich veľmi dôležitá téma, pre nás bola antikorupčná veľmi dôležitá a docielili sme, ale dávam za pravdu aj SMER-u, že keď sa ich sila a na tej tabuli sa objavilo 62 poslancov s ambíciou rečniť dovtedy, kým nedosiahnu svoje, a po prvom dvojhodinovom vystúpení, myslím, že to bol pán Kažimír alebo pán premiér Fico, po tomto vystúpení sa nahlásilo 62 faktických poznámok, tak vtedy prvýkrát veľmi neskúsenému predsedovi parlamentu, ktorý takisto zažil štart z 0 na 100, veľmi podobne ako teraz našemu predsedovi parlamentu, ktorý vtedy priviedol tie povestné Mečiarove televízory, pretože SMER ho donútil, alebo Oravy čo to boli.

  Čiže som rád, že tuná kolegyňa, ktorá je možno trošku dlhšie v parlamente ako ja, kýva hlavou, že opozícia má jednoducho právo v každom jednom demokratickom parlamente na obštrukciu. Má právo sa vyjadriť a má právo pri témach, ktoré sú dôležité, ukázať svoju silu. Ak to robili SMER a ak to robili opoziční poslanci za minulej vlády, prichádzať s riešením legislatívnym, že 20-minútovým obmedzením vystúpenia sa niečo vyrieši, no nevyrieši.

  Povedal som jednu vec, že v rámci zákona akcie a reakcie docieli predseda parlamentu iné, lebo bude veľmi jednoducho identifikovaná snaha a odvaha opozičných poslancov a poslankýň sa proti tomuto nedemokratickému prístupu vzbúriť. A budeme asi hrdo nosiť na tom, že pán Danko sa nám snaží zatvárať ústa.

  Ale na druhú stranu, áno, asi nám v jednom momente tie ústa zavrú. A ak má byť toto to, čo si niekedy história asi zapamätá z tohto volebného obdobia, to, že sa snažili opozícii zalepiť ústa, že sa snažili štandardné parametre možno filibusteringu zrušiť z rokovania pléna parlamentu, slovenskej Národnej rady, je len a len obžalobou tých, ktorí dnes držia moc.

  Dúfam, že ešte existuje čas a priestor a miesto na to, aby sa táto väčšina v tomto pléne parlamentu nenašla. Dúfam a verím, že hlasovanie, ktoré bude stanovené na nejakú jedenástu alebo nejakú sedemnástu hodinu budúci týždeň, nebude úspešné. Nechcem byť súčasťou pléna parlamentu, kde si jedna časť kolegýň a kolegov zobrala za svoje, že niekomu zapchajú ústa a že idú ďaleko, ďaleko, ďaleko za čiaru, ktorú tu niekedy nakreslil Vladimír Mečiar. Lebo aj ten samotný Vladimír Mečiar vymyslel len tie Oravy a len vtedy, kedy sa obával, že ho nejakým spôsobom budú obštruovať. Tuná to bude tak, ako ajťáci hovoria, defaultne nastavené. Čiže to bude nastavené z východiska: môžte len 20, môžte len 20 minút použiť vaše argumenty, použiť výkon mandátu, ktorý niekomu dalo ako mne 23 600 ľudí a niekomu možno 500. A mňa ani vo sne nenapadlo, že by som ľuďom, ktorí mali 500 krúžkov, hovoril, že ty budeš môcť v pléne parlamentu rečniť iba podľa toho, koľko voličov ti dalo hlas. Lebo veľmi podobne sa teraz správate, robíte plošné pravidlo pre každého jedného, a dúfam, že toto sa jednoducho nestane.

  Možnože som človek, ktorý chce viac veriť nejakému zdravému rozumu. Možnože tento apel nepadne na úrodnú pôdu, ale predsa len by som chcel, aby pre pamäť a jedným z posledných razov, ktoré sa mi tu stane pre pamäť, ktorá bude určená, a teda uchovaná na stránke Národnej rade, zaznelo, že som s týmto nesúhlasil.

  Ja chcem aj poďakovať všetkým poslancom, ktorí, a aj voličom, ktorí mi píšu aj počas tejto rozpravy, že sa proste ľahko nedám a že či to budeme volať osobná pomsta voči Igorovi Matovičovi, využitá nie veľmi džentlmensky a nie veľmi rytiersky zmenou zákona a nie nejakým iným chlapskejším a odvážnejším a reálnejším nástrojom, tak myslím si, že toto bude tým mementom, ktoré zostane ako pachuť po tomto rokovaní.

  Čaká nás ešte ústne prejednávanie alebo ústne prihlásenie sa do rozpravy. A dúfam, že príde k tomu, že niekoho z vládnej koalície jednoducho osvieti a vrátime sa úplne na začiatok a sadneme si za paragrafové znenie spolu so všetkými ľuďmi zo SaS, aj z OĽANO, aj SME RODINA, aj zo SMER-u, aj z SNS a prídeme s reálnym riešením, ktoré nebude dehonestovať plénum parlamentu pod rúškom nedemokratického prijímania pravidiel.

  No a úplne na záver by som chcel zdôrazniť a zhrnúť, že 14 bodov z 28 bodov poslaneckého návrhu zákona, ktoré neprimerane a v rozpore s demokratickými zásadami právneho štátu obmedzujú práva poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, najmä z radov opozície, ktoré sa týkajú predovšetkým práva na slobodu prejavu, vypustíme.

  Súčasne sa chceme zasadiť za to, aby bolo dodržané právo verejnosti na informácie, keďže zavedenie takéhoto náhubkového zákona bude mať nepochybne negatívny dopad na množstvo informácií o pochybeniach a nedostatkoch či už vlády, ktorú máme ako poslanci kontrolovať, alebo celkovo koalície v parlamente. Toto je odkaz, ktorý som spomenul viacero krát, a myslím si, že na záver zaznieť jednoducho musí.

  Už, už na začiatku som vravel, že budem vystupovať na širšej časovej ploche. Možnože je to jedno z mojich najdlhších vystúpení v pléne parlamentu. A zopakujem to, robím to úplne zámerne.

  Robím to úplne zámerne preto, že chcem oddialiť bod, kedy sa o tomto odpornom návrhu zákona v tomto pléne hlasovať bude. Robím to preto, že sa mi zdá, tak ako som hovoril, že už uplatňovanie valca a väčšiny tohoto parlamentu začalo už pri samotnom prejednávaní tohto bodu a neodpustili si sa s nami dohodnúť, že predsa len sú tu kolegovia, ktorí by radi o tom rokovali presne v tom poradí, ako bol, ako si sám pán predseda parlamentu pred schôdzou navrhol, ako toto plénum schválilo.

  Robím preto zámerne tak, aby zostal som aj sám so sebou spokojný v tej miere, že môžem vykonať iba to, čo môžem. Inak sa tomu hovorí, že urobil som všetko pre to a viac som urobiť jednoducho nemohol. Áno, hovoril to Ján Budaj, poslanec parlamentu môže ako meč používať slová. A ja mám iba tieto slová a odďaľujem zámerne hlasovanie o tomto dehonestujúcom návrhu zákona.

  Dúfam, že utorkové hlasovanie nás ešte môže prekvapiť. Keďže nie som naivný, chcel by som len apelovať na koaličných partnerov, a dokonca, a to sa nestáva veľmi často, aj na stranu SMER, ktorá má šesťročnú, ak si to dobre, ak to dobre zrátame, skúsenosť, parlamentnú skúsenosť s opozíciou. A veľa z nich ju má, lebo v opozícii strávili nejaký čas a vedia, čo inštitút obmedzenia rozpravy, čo inštitút napríklad zákazu používania iných ako verbálnych, verbálnych pomôcok znamená, lebo aj to si pamätám, keď si tu veľmi úsmevne Paška púšťal Pašku. Čiže tu stál za rečníckym pultom a svoje záznamy si púšťal z tohoto, z tohoto zariadenia, čo je technicky možné.

  Čiže zopakujem výzvu takmer každého môjho opozičného predrečníka, zídite z kratšej cesty dolu, docieľte to, aby novelizačná snaha rokovacieho poriadku a definície politického boja dopadla tam, kam chcete alebo kam sa snažíte presvedčiť sami seba a verejnosť, že smerujete, a to je zvýšiť dôveryhodnosť, úctu, autentickosť možno, charakternosť debaty v tomto pléne parlamentu. Osvojme si navzájom nejaký typ legislatívnych zmien, zabudnime na horalky, audiovizuálne záznamy, vizuálne a iné mnemotechnické pomôcky a prijmime novelu zákona, alebo možno aj celý, lebo aj tá ambícia vytvoriť pre 21. storočie rokovací poriadok 21. storočia by mohla viesť aj k tomu, že prijmime úplne nový a lepší rokovací poriadok. Dajme si na to dostatočne dlhú časovú dotáciu, ktorá by mohla byť určená napríklad v nejakom ročnom horizonte. Povedzme si, že napríklad k dvojročnému odpočtu vlády alebo funkčného obdobia tejto Národnej rady s takouto, s takýmto novým návrhom zákona prídeme, zapracujme do neho aj etický kódex pre toto volebné obdobie, to je môj názor, a spravme to tak, ako sa na slušné poslankyne a slušných poslancov jednoducho patrí.

  Pretože nie je to len apel jedného z vašich opozičných kolegov, ale myslím si, že so zdravým rozumom, s normálnym ľudským a zdravo rozumovým prístupom sa stretnete s omnoho ústretovejším prístupom k tomu, čo chcete urobiť. A keďže sa nejedná o návrh zákona, ktorý nejakým spôsobom veľmi zasiahne do života ľudí pred sálou tohto parlamentu, a ako sa ľudovo hovorí, chleba lacnejší nebude, tak sa dohodnime my medzi sebou. Lebo tie pravidlá, ktoré tu prijímame, prijímame pre nás a možno budúce poslankyne a poslancov tohoto pléna. Je teda veľmi dôležité, aby to pravidlo, ktoré hovorí o konsenzuálnom prijímaní návrhov zákonov, ak sa to dotýka priamo poslancov alebo tohoto pléna, bolo naplnené.

  Ja vám pre potrebu tejto rozpravy chcem aj zapriať, keďže sa blíži víkend, to...

 • Zasmiatie sa rečníka.

 • Čo, pani spravodajkyňa?

  Chcem vám zapriať, keďže, keďže sa blíži víkend a vidím, že sa blížime k 19. hodine, aby ste si oddýchli od rozhodovania a toho, že ste nás donútili aj v piatok poobede, zdravím týmto východniarov, ktorí tu už jednoznačne nie sú.

 • Reakcia z pléna.

 • Alebo sú, pardon, ježiš, pardon, svojich vlastných som...

  Pardon, opravujem sa, páni z vlastného klubu, aj tuná, som to spravil presne, vyzerá to tak, že je tu viac východniarov (zasmiatie sa rečníka) ako z iných častí Slovenska.

  Takže chcem vám zapriať, aby ste zvážili tú možnosť stiahnutia tohoto, aby ste si cez ten víkend oddýchli a vrátili sme sa v utorok, kde sa prihlásia ešte do druhej časti tejto rozpravy poslankyne a poslanci, ktorí nebudú mať obmedzený (pozn. red.: správne "obmedzenú") dĺžku vystúpenia a budú sa nás asi snažiť presvedčiť o tom, že skúsme prijať takto dôležitý návrh zákona spoločne a konsenzuálne.

  Pre mňa je toto z mojej strany všetko.

  A aby sa nezabudlo, pozývam vás, a reálne, vypracovať novelu návrhu zákona, ktorý chcem urobiť nie ako líder tohoto procesu, právnikov, všetci, ľudí, ktorí majú nejaký dobrý nápad, aby sme prišli s tým, že aj toto sú body, ktoré sa mali vyskytnúť dávno v tomto rokovacom poriadku a v tomto návrhu. A ak by tá debata bola začala inak a lepšie, tak predpokladám, že aj tu pán navrhovateľ by sa vedel s mnohými z nich jednoznačne stotožniť.

  Ďakujem vám týmto za pozornosť a...

 • Reakcia z pléna a smiech v sále.

 • No nemôžem, lebo je po 19. hodine a mal si to už zrušiť. No a toto je výsledok toho, ešte ani neni prijatý ten návrh zákona, ešte má stále tie staré právomoci a odkáže mi tu, že...

 • Reakcia z pléna.

 • Hej, no ak ale telefonuje počas môjho vystúpenia, tak to je zase nie je celkom kolegiálne. Čiže myslím si, že ja si môžem urobiť, čo chcem, si budem od Andreja Hrnčiara dlho pamätať, lebo pri závere môjho slova mám pocit, že akýkoľvek predsedajúci si na základe vašej novelizačnej snahy bude môcť robiť, čo chce, a vysvetľovaním toho, čo je slušné a čo slušné nie je.

  Takže ďakujem vám za pozornosť a skúsme radšej hamovať, ako banovať. A to mal byť aj zmysel, odkaz môjho najdlhšieho vystúpenia v pléne Národnej rady.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec. Ja som chcel vaše, síce pre mňa bezobsažné, ale dlhé vystúpenie nechať dokončiť, takže preto som vás neprerušil, aby ste, aby ste neprotestovali, že vám beriem slovo, ako to tu často robíte, keď predsedajúci si dovolí opozícii povedať, aby poslanec prestal hovoriť. Takže z úcty k vám a z úcty k opozícii som vás nechal rozprávať.

  Chcem sa opýtať, či chcete, aby ešte prebehli faktické poznámky. Alebo už nie?

 • Reakcia pléna.

 • Dobre, nie je všeobecný súhlas, takže končím dnešný rokovací deň.

  Ja môžem len povedať, že ak doteraz niekto z opozície, lebo boli opoziční poslanci, ktorí mali trochu problém s týmto rokovacím poriadkom, ja sa vám chcem poďakovať za vaše vystúpenie. Mňa osobne ste presvedčili, že ja prvý budem hlasovať za zmenu rokovacieho poriadku.

  Budeme pokračovať v utorok.

  Takže prajem vám príjemný víkend a ďakujem, že ste aj tých poslancov, ktorí váhali, presvedčili, že treba obmedziť čas vystúpenia poslancov v rozprave.

 • Prerušenie rokovania o 19.06 hodine.