• Povedané pred začiatkom schôdze.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, poprosím, aby tí, ktorí si ešte nevyzdvihli hlasovaciu kartu, aby tak urobili a postupne zaujali miesta v rokovacej sále tak, ako sú im pridelené. O malú chvíľku budeme začínať.

 • Pauza do začiatku schôdze.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prosím, aby ste zaujali miesta v rokovacej sále. Zdá sa, že sme tu všetci. Preto, prosím, povstaňme, zaznie štátna hymna Slovenskej republiky.

 • Hymna Slovenskej republiky.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, poprosím, aby sme si minútou ticha uctili všetky obete včerajších teroristických útokov v Bruseli.

 • Minúta ticha.

 • Ďakujem pekne.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vzhľadom na včerajšie udalosti si dovoľujem vás informovať, že som včera v mene nás všetkých, v mene celej Národnej rady Slovenskej republiky, poslal sústrastné telegramy našim partnerským kolegom z obidvoch komôr belgického parlamentu. Aj keď by sa nám dnes mohlo zdať, že naša ustanovujúca schôdza je asi to najdôležitejšie, čo sa v okolí deje, bol by som veľmi rád a chcel by som vás úctivo požiadať, aby sme ako členská krajina Európskej únie aj dôstojným priebehom tejto ustanovujúcej schôdze vyjadrili solidaritu a sústrasť všetkým tým, ktorí prišli o svojich blízkych, pretože stačilo málo a obeťami týchto teroristických útokov mohli byť aj občania Slovenskej republiky.

  Ďakujem vám veľmi pekne.

  Na ustanovujúcej schôdzi vítam pána predsedu vlády Slovenskej republiky pána Roberta Fica (potlesk) a vítam aj ostatných členov vlády, ako aj ďalších hostí, ktorí prišli na ustanovujúcu schôdzu Národnej rady. Vitajte!

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prezident Slovenskej republiky v súlade s príslušnými článkami Ústavy Slovenskej republiky zvolal na dnešný deň ustanovujúcu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorej poslanci boli zvolení vo voľbách konaných 5. marca 2016.

  Vážená Národná rada Slovenskej republiky, dámy a páni, ustanovujúca schôdza Národnej rady Slovenskej republiky sa riadi programom, ktorý vyplýva z § 3 až 15 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady. Program je uvedený v pozvánke na ustanovujúcu schôdzu. Jej príprave predchádzalo v súlade s rokovacím poriadkom stretnutie a rokovanie predsedov politických strán a politických hnutí zastúpených v Národnej rade.

  Prvým bodom programu je

  skladanie sľubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Podľa článku 75 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky poslanec skladá na ustanovujúcej schôdzi sľub. Znenie sľubu je uvedené v ústave.

  Pri skladaní sľubu poslancov budeme postupovať tak, že po verejnom prečítaní textu sľubu poslanec položí pravú ruku na ústavu, povie slovo "sľubujem" a podá mi ruku. Svojím podpisom potvrdí zloženie sľubu.

  Ako prvý vykonám sľub ja do rúk doterajšej podpredsedníčky Národnej rady Slovenskej republiky pani Jany Laššákovej. Po mne zložia sľub poslanci, doterajší podpredsedovia Národnej rady, nasledovať budú poslanci, doterajší členovia vlády. Po nich budú skladať sľub postupne poslanci od prvého radu po celej šírke rokovacej sály až po posledný rad. Poslanci, ktorí zložia sľub, sa vždy zaradia na koniec radu, v ktorom majú svoje miesto, s tým, že budú postupovať tak, až zaujmú miesto určené im podľa zasadacieho poriadku. Pani podpredsedníčka Národnej rady pani Jana Laššáková bude postupne uvádzať mená poslancov skladajúcich sľub.

  Rád by som vás ešte upozornil, že podľa článku 75 ods. 3 ústavy odmietnutie sľubu alebo sľub s výhradou má za následok stratu mandátu.

  Teraz pristúpime k skladaniu sľubu.

  Poprosím pani podpredsedníčku Laššákovú.

  Žiadam prítomných, aby počas celého slávnostného aktu skladania sľubu poslancov stáli.

  Poprosím teraz pani poslankyňu, pani podpredsedníčku Laššákovú, aby prečítala ústavné znenie sľubu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Ústavou predpísaný sľub poslanca znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života."

 • Vážené kolegyne, vážení kolegovia, takže pokračujeme v skladaní sľubu poslancov VII. volebného obdobia.

  Teraz vykoná sľub poslanec Národnej rady Miroslav Číž.

 • Ďalej sľub zložia: pán poslanec Alojz Baránik.

 • Pán poslanec László Solymos.

  Solymos, László, poslanec NR SR

  Sľubujem.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pýtam sa, či všetci prítomní poslanci zložili ústavou predpísaný sľub.

  Áno, ďakujem veľmi pekne.

  Konštatujem, že všetci prítomní poslanci Národnej rady Slovenskej republiky zložili ústavou predpísaný sľub.

  Ďakujem. Môžete sa posadiť, nech sa páči.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, budeme pokračovať v rokovaní ustanovujúcej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky konaných 5. marca 2016 boli zo 150 poslancov Národnej rady zvolení aj desiati poslanci, ktorí sú členmi vlády Slovenskej republiky. Jeden poslanec vykonáva funkciu vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky a piati poslanci vykonávajú funkciu štátnych tajomníkov ministerstiev. Podľa článku 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a článku 5 ods. 8 ústavného zákona č. 375/2004 Z. z. ich mandát poslanca počas výkonu funkcie nezaniká, iba sa neuplatňuje.

  Chcem pripomenúť, že podľa článku 117 Ústavy Slovenskej republiky vláda podá demisiu vždy po ustanovujúcej schôdzi Národnej rady.

  Ďalej chcem uviesť, že poslanci Andrej Medvecký a Richard Sulík mi doručili ich písomné rozhodnutie o tom, že sa vzdávajú mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Ich mandát poslanca tým podľa článku 81a Ústavy Slovenskej republiky zanikol. V nadväznosti na to je potrebné uviesť, že ak sa mandát poslanca neuplatňuje, alebo ak sa poslanec vzdal svojho mandátu poslanca, nastupuje na jeho miesto náhradník.

  Na základe uvedeného som podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku a zákona o podmienkach výkonu volebného práva vyhlásil dnešným dňom, t. j. 23. marcom 2016, na neuplatňované a zaniknuté mandáty poslancov nastúpenie náhradníkov tak, aby mohli hlasovať na ustanovujúcej schôdzi a Národná rada bola v plnom počte:

  – na neuplatňovaný mandát za Roberta Fica nastupuje Jozef Buček,

  – za Roberta Kaliňáka nastupuje Emil Ďurovčík,

  – za Miroslava Lajčáka nastupuje Pavol Goga,

  – za Petra Kažimíra nastupuje Ján Kvorka,

  – za Mareka Maďariča nastupuje Mária Janíková,

  – za Petra Žigu nastupuje Peter Šuca,

  – za Jána Richtera nastupuje Michal Bagačka,

  – za Viktora Stromčeka nastupuje Augustín Hambálek,

  – za Igora Federiča nastupuje Peter Náhlik,

  – za Mariána Saloňa nastupuje Oľga Nachtmannová,

  – za Moniku Jankovskú nastupuje Marián Kéry,

  – za Vojtecha Ferencza nastupuje Mikuláš Krajkovič,

  – za Branislava Ondruša nastupuje Milan Panáček,

  – za Erika Tomáša nastupuje Vladimír Baláž,

  – za Denisu Sakovú nastupuje Jozef Ježík,

  – za Jána Počiatka nastupuje Martin Nemky,

  – za Ľubomíra Vážneho nastupuje Milan Mojš,

  – za Ľubomíra Jahnátka nastupuje Ladislav Andreánsky,

  – za Rudolfa Urbanoviča nastupuje Tibor Jančula,

  – za Ivana Švejnu nastupuje Gabriel Csicsai,

  – za Árpáda Érseka nastupuje Edita Pfundtner,

  – na zaniknutý mandát za Andreja Medveckého nastupuje Milan Mazurek,

  – za Richarda Sulíka nastupuje Jana Cigániková.

  Pristúpime teraz k druhému bodu programu ustanovujúcej schôdze, a to k

  skladaniu sľubu náhradníkov na neuplatňované a zaniknuté mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prosím náhradníkov, tak ako som ich uviedol, aby sa dostavili do rokovacej sály, postupne predstúpili pred rečnícke miesto a zložili ústavou predpísaný sľub.

  Opäť požiadam všetkých prítomných, aby počas skladania sľubu stáli.

  Zároveň prosím pani podpredsedníčku Národnej rady Slovenskej republiky pani Janu Laššákovú, aby prečítala ústavné znenie sľubu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a postupne uvádzala mená náhradníkov skladajúcich sľub.

 • Ústavou predpísaný sľub poslanca znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života."

  Pán poslanec Jozef Buček.

 • Konštatujem, že náhradníci na neuplatňované a zaniknuté mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky zložili ústavou predpísaný sľub.

  Môžete sa posadiť.

  Platnosť voľby poslancov vrátane nastúpenia náhradníkov na neuplatňované a zaniknuté poslanecké mandáty preskúma mandátový a imunitný výbor po jeho zriadení. Vyhlasujem teraz krátku minútovú prestávku, aby členovia vlády a štátni tajomníci mohli opustiť rokovaciu sálu a my budeme potom ďalej pokračovať vrátane nastúpených náhradníkov ďalšími bodmi programu. Poprosím, aby náhradníci, ktorí zložili sľub, zaujali svoje miesta.

 • Krátka prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prosím, aby ste zaujali svoje miesta, budeme pokračovať v rokovaní ustanovujúcej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky tretím bodom programu, ktorým je

  schválenie volebného poriadku o podrobnostiach o hlasovaní a o voľbách na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky VII. volebného obdobia.

  Návrh volebného poriadku sa predkladá na schválenie podľa § 6 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  Návrh volebného poriadku bol odovzdaný v rámci prípravy ustanovujúcej schôdze predsedom politických strán a politických hnutí zastúpených v Národnej rade a je uverejnený na webovom sídle Národnej rady ako tlač 1 a máte ho aj všetci rozdaný.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu.

  Chcem uviesť, že priebeh rozpravy je upravený v § 27 až 30 zákona o rokovacom poriadku, a ďalej chcem uviesť, že k návrhu volebného poriadku môžete v rozprave podávať pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, ktoré musia byť presne formulované a odôvodnené. Prosím, aby ste mi ich ihneď po podaní odovzdali písomne.

  Teraz sa pýtam, či sa niekto z poslancov hlási do rozpravy. Nie je tomu tak, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  A pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje volebný poriadok ako celok. Prosím, prezentujte sa a hlasujte.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 148 poslancov, za hlasovalo 145 poslancov, nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky schválila volebný poriadok o podrobnostiach o hlasovaní a o voľbách na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky v VII. volebnom období.

  Pripomínam ešte raz všetkým poslancom, ktorí hlasujú prvýkrát, že nestačí zahlasovať proti, zdržať sa alebo za, najprv musíte stlačiť tlačidlo prezentácia a potom vyjadriť svoju voľbu.

  Kolegyne, kolegovia, ktorí svietia na tabuli, majú záujem vystúpiť s procedurálnym návrhom, alebo nechtiac stlačili to veľké tlačidlo, ktoré slúži...

  Ďakujem veľmi pekne.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime teraz k 4. bodu programu, ktorým je

  voľba overovateľov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Návrh kandidátov na overovateľov Národnej rady máte uvedený v tlači 2.

  Navrhuje sa, aby Národná rada mala 15 overovateľov.

  Ešte vás chcem upozorniť, že je v tlači drobná chyba, ktorá je už ale v internetovej tlači opravená, omylom tam zostalo v texte ešte "v VI. volebnom období", samozrejme, platí, že je to voľba overovateľov Národnej rady pre VII. volebné obdobie. V internetovej tlači je to už opravené, v tom rozdanom, samozrejme, ide len o technickú chybu, kým si všetci zvykneme, že sme už v VII. volebnom období.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa, či sa niekto hlási do rozpravy. Návrhy vyplývajú z podaní, ktoré som obdržal od predsedov jednotlivých politických strán. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

  A pristúpime k hlasovaniu o návrhu na voľbu overovateľov Národnej rady, tak ako ich máme uvedených v tlači 2. O kandidátoch budeme hlasovať naraz. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 149 poslancov, za hlasovalo 149 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada zvolila overovateľov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ďalej chcem uviesť, že na dnešnej ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky budú overovateľmi poslanci Vladimír Matejička a Martin Klus.

  Piatym bodom programu je

  zriadenie Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a zriadenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií a určenie počtu členov týchto výborov.

  Materiál na zriadenie mandátového a imunitného výboru a výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, ako aj návrh na určenie počtu členov týchto výborov bol vypracovaný v súlade s § 45 a § 7 zákona o rokovacom poriadku tak, aby oba výbory boli zložené na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí v Národnej rade. Dostali ste ho ako tlač číslo 3.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa, či sa niekto do rozpravy hlási. Nie je tomu tak, končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy a vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pristúpime teraz k prvému hlasovaniu. Najskôr budeme hlasovať o uznesení, ktorým Národná rada zriaďuje Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky a ďalej určuje, že výbor bude mať 15 členov vrátane jeho predsedu.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu, o návrhu, ktorým zriadime samotný výbor a určíme počet jeho členov na 15 vrátane jeho predsedu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 148 poslancov, za hlasovalo 148 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada zriadila Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky a určila, že výbor bude mať 15 členov vrátane jeho predsedu.

  Teraz budeme hlasovať o uznesení, ktorým Národná rada zriaďuje Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií a ďalej určuje, že výbor bude mať pätnásť členov vrátane jeho predsedu.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 150 poslancov, za hlasovalo 150 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada zriadila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií a určila, že výbor bude mať pätnásť členov vrátane jeho predsedu.

  Podľa programu ustanovujúcej schôdze šiestym bodom je

  voľba predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a voľba predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií.

  Návrh ste dostali ako tlač 4.

  Kandidátom na predsedu Mandátového a imunitného výboru je pán poslanec Richard Raši a kandidátom na predsedu výboru pre nezlučiteľnosť funkcií je pán poslanec Martin Poliačik.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy a vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Podľa čl. 92 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky predsedov výborov volí Národná rada tajným hlasovaním. Na zvolenie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky sa podľa § 15 zákona o rokovacom poriadku vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Postupovať preto budeme podľa schváleného volebného poriadku.

  Dovoľte mi, aby som vás teraz v krátkosti informoval o akte tajného hlasovania. Úprava hlasovacích lístkov sa uskutoční v zasadacej miestnosti za rokovacou sálou. Vstup do tej miestnosti je z tej strany.

 • Predsedajúci vystrel pravú ruku.

 • Do volebnej miestnosti vojdete po mojej pravej strane. Od povereného overovateľa poslanec dostane hlasovacie lístky, o čom sa vykoná príslušný záznam v zozname poslancov. Potom poslanec prejde do určeného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov. Upravené hlasovacie lístky poslanec vloží do volebnej schránky.

  Ako prví budú hlasovať overovatelia Národnej rady. Po vykonaní voľby prosím poslancov, aby opäť zaujali svoje miesta v rokovacej sále. A tento postup budeme uplatňovať postupne pri každom jednom hlasovaní, ktoré budeme robiť tajne vzadu v gremiálnej miestnosti.

  Dovoľte mi ešte, kolegyne, kolegovia, aby som pripomenul, že svoju voľbu vyjadríte tak, že na hlasovacom lístku pri každom mene a priezvisku kandidáta zakrúžkujete tú alternatívu, za ktorú hlasujete. Teda "za", "proti", alebo "zdržiavam sa hlasovania".

  Hlasovací lístok je neplatný vtedy, ak poslanec pri niektorom mene a priezvisku nevyjadrí svoju voľbu vôbec alebo ak hlasovací lístok menil iným spôsobom alebo ho dopĺňal. Tento spôsob úpravy hlasovacích lístkov sa primerane použije pri každej voľbe tajným hlasovaním, ktorá prebehne na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady.

  Ešte chcem upozorniť, že hlasovanie vykonáme naraz na osobitných hlasovacích lístkoch, pričom hlasovacie lístky sú farebne odlíšené.

  Prosím teraz všetkých overovateľov, ktorí boli zvolení, všetkých pätnásť, aby sa ujali svojej funkcie a dohliadali na priebeh tajného hlasovania, a súčasne ich prosím, aby hlasovali ako prví.

  Takže pripomínam: Obdržíte teraz dva hlasovacie lístky a budeme naraz voliť na jednom hlasovacom lístku predsedu jedného výboru, na druhom hlasovacom lístku predsedu druhého výboru.

  Pristúpime teraz k vykonaniu tajného hlasovania. Kolegyne, kolegovia, nech sa páči, môžete vstupovať do sály po mojej pravici.

  (Akt tajného hlasovania.)

 • Vážené panie poslankyne, vážení poslanci, pýtam sa, či každý poslanec využil svoje právo hlasovať. Ak áno, vyhlasujem tajné hlasovanie týmto za skončené a prosím overovateľov, aby spočítali hlasy a vyhotovili zápisnicu o výsledku tajného hlasovania.

  Do tej doby, kým nebudeme mať výsledky, vyhlasujem prestávku.

 • Prestávka. Spracúvanie výsledkov tajného hlasovania.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, poprosím, aby ste sa dostavili do rokovacej sály, aby sme si mohli vypočuť výsledky tajného hlasovania.

 • Kolegyne, kolegovia, poprosím vás dostaviť sa do rokovacej sály, nech nemusíme zase čakať dvadsať minút. Prosím, buďme trošku kooperatívnejší, nech ten program môžeme napĺňať.

 • Kolegyne, kolegovia, poprosím vás zaujať miesta v rokovacej sále.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pokračujeme v rokovaní.

  Prosím teraz povereného overovateľa, aby podľa § 39 ods. 10 zákona o rokovacom poriadku Národnej rade oznámil výsledok tajného hlasovania o voľbe predsedu Mandátového a imunitného výboru. Nech sa páči, pán poslanec. Prosím, oboznámte nás s výsledkom hlasovania.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení hostia, na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 150 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 150 poslancov.

  Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 150 odovzdaných hlasovacích lístkov boli všetky platné.

  Zo 150 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že v návrhu na voľbu Richarda Rašiho za predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky hlasovalo za 126 poslancov, proti 11 poslancov, zdržalo sa 13 poslancov.

  Podľa § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na zvolenie predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky zvolený Richard Raši.

 • Overovatelia poverujú svojho člena Petra Pčolinského oznámiť výsledok hlasovania.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec.

  Teraz poprosím poverenú overovateľku, aby nás oboznámila s výsledkami voľby predsedu výboru pre nezlučiteľnosť funkcií. Nech sa páči, pani poslankyňa, máte slovo.

 • Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 150 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 150 poslancov.

  Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 150 odovzdaných hlasovacích lístkov boli všetky platné.

  Zo 150 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Martina Poliačika za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií hlasovalo za 122 poslancov, proti 12, zdržalo sa 16.

  Podľa § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na zvolenie predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií zvolený Martin Poliačik.

 • Overovatelia poverujú svojho člena Máriu Janíkovú oboznámiť o výsledku hlasovania Národnú radu Slovenskej republiky.

 • Ďakujem vám veľmi pekne za oboznámenie s výsledkami hlasovania.

  Vyhlasujem, že Národná rada Slovenskej republiky zvolila za predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky pána poslanca Richarda Rašiho a za predsedu Výboru Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií pána poslanca Martina Poliačika.

  Prosím predsedu jedného aj druhého výboru, aby zaujali miesta určené pre predsedov výborov v hornom rade za mnou. Nech sa páči, páni predsedovia.

  Budeme pokračovať siedmym bodom programu, ktorým je

  voľba ďalších členov Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a voľba ďalších členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií.

  V predchádzajúcich bodoch programu sme si určili počet členov mandátového a imunitného výboru a výboru pre nezlučiteľnosť funkcií vrátane ich predsedov, ktorých sme si práve zvolili. Je potrebné teda zvoliť postupne ďalších členov týchto výborov tak, aby boli výbory zložené na základe princípu pomerného zastúpenia.

  Návrh na voľbu ďalších členov týchto výborov ste dostali ako parlamentnú tlač číslo 5.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa, či sa niekto z poslancov hlási do rozpravy. Nie je tomu tak, končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy a vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú.

  Pristúpime teraz k hlasovaniu o návrhu na voľbu členov Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií. Chcem pripomenúť, že na zvolenie členov do týchto výborov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhoch ďalších členov obidvoch výborov, tak ako sú uvedení v tlači č. 5.

 • Hlasovanie.

 • Najprv o členoch mandátového a imunitného výboru. Tak.

  Prítomných 147 poslancov, za hlasovalo 146 poslancov, nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky v nadväznosti na voľbu predsedu Mandátového a imunitného výboru zvolila ďalších členov tohto výboru.

  Teraz, prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu na členov výboru pre nezlučiteľnosť funkcií.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 147 poslancov, za hlasovalo 147 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky v nadväznosti na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií zvolila ďalších členov tohto výboru.

  Poprosím vás, kolegovia, nie som v stave teraz zistiť, či nás je 150 alebo len 147, po hlasovaní si každý z vás môže overiť svoje hlasovanie aj na displeji hlasovacieho zariadenia, aby ste sa uistili, že ste správne registrovaní a správne hlasujete. Dávam to len do pozornosti, že na monitore to nevidíte, ale na svojom zariadení krátko po hlasovaní vidíte, ako ste hlasovali a či vás systém zaevidoval.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vzhľadom na to, že nasledujúcim bodom programu je

  návrh Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na overenie platnosti voľby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zvolených vo voľbách 5. marca 2016 a informácia o nastúpení náhradníkov na neuplatňované a zaniknuté mandáty poslancov,

  vyhlasujem 30-minútovú prestávku a poprosím členov mandátového a imunitného výboru, aby sa zišli na svoju ustanovujúcu schôdzu a pripravili návrh uznesenia Národnej rady. Schôdza výboru sa uskutoční v rokovacej miestnosti ústavnoprávneho výboru na tomto poschodí, číslo dverí 150. Poprosím pána predsedu, aby oznámil termín konania výboru.

 • Ďakujem pekne.

  Ctené dámy, kolegyne, vážení páni kolegovia, vážené predsedníctvo, ďakujem pekne za dôveru. Schôdza mandátového a imunitného výboru sa uskutoční ihneď. Je to v ústavnoprávnom výbore, čiže je to po mojej ľavej ruke a po vašej pravej ruke, hneď za lietacími dverami. Takže poprosím všetkých členov mandátového a imunitného výboru, aby prišli ihneď na zasadanie schôdze.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem veľmi pekne.

  Vyhlasujem 30-minútovú prestávku, budeme pokračovať v rokovaní 11.45. Poprosím o dochvíľnosť, aby sme mohli pokračovať ďalej. Pokračujeme 11.45.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené kolegyne, kolegovia, budeme pokračovať v rokovaní; poprosím o kľud v rokovacej sále; ôsmym bodom programu, ktorým je návrh Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na overenie platnosti voľby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky zvolených vo voľbách 5. marca 2016 a informácia o nastúpení náhradníkov na neuplatňované a zaniknuté mandáty poslancov.

  Podľa čl. 76 Ústavy Slovenskej republiky a § 8 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku na návrh mandátového a imunitného výboru platnosť voľby poslancov overuje Národná rada.

  Prosím teraz pána predsedu mandátového a imunitného výboru pána poslanca Richarda Rašiho, aby podal Národnej rade správu o preskúmavaní osvedčení o zvolení za poslancov a návrh na rozhodnutie o overení platnosti voľby poslancov Národnou radou Slovenskej republiky, ako aj informáciu o nastúpení náhradníkov na neuplatňované a zaniknuté mandáty poslancov.

  Nech sa páči, pán predseda, máte slovo.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, milí hostia, dovoľte mi, aby som predniesol v rámci uvedeného bodu programu dva materiály, ktoré boli spomenuté, a teda správu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o overení platnosti voľby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky zvolených vo voľbách 5. marca 2016 a informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na neuplatňovaný a zaniknutý mandát poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prejdem teda k správe mandátového a imunitného výboru o overení platnosti voľby poslancov.

  Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán po parlamentných voľbách konaných 5. marca 2016 doručila predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky dňa 7. marca 2016 zápisnicu o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá podľa čl. 76 Ústavy Slovenskej republiky overuje platnosť voľby poslancov do Národnej rady Slovenskej republiky.

  Podľa § 8 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predložili poslanci mandátovému a imunitnému výboru osvedčenia o svojom zvolení za poslanca vydané Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky tieto osvedčenia preskúmal a správu o ich preskúmaní a návrh na rozhodnutie o overení platnosti volieb predkladá Národnej rade Slovenskej republiky.

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na svojej ustanovujúcej schôdzi 23. marca 2016 ma ako predsedu výboru poveril, aby som vás oboznámil s výsledkami rokovania výboru a predložil návrh výboru na rozhodnutie o overení platnosti voľby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky zvolených do Národnej rady Slovenskej republiky vo voľbách konaných 5. marca 2016.

  Mandátový a imunitný výbor sa na svojej ustanovujúcej schôdzi oboznámil so zápisnicou Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ako aj s jej prílohami. Výbor zároveň preskúmal osvedčenia o zvolení za poslanca a konštatoval, že všetci poslanci boli platne zvolení.

  Okrem preskúmania osvedčení o zvolení za poslanca bolo povinnosťou mandátového a imunitného výboru zistiť, či všetci novozvolení poslanci prítomní na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky zložili podľa čl. 75 Ústavy Slovenskej republiky predpísaný sľub poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

  Na základe vykonaného sľubu na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a preverenia podpisov, ktorými poslanci potvrdili zloženie sľubu, je možné konštatovať, že všetci poslanci prítomní na ustanovujúcej schôdzi zložili ústavou predpísaný sľub poslanca bez výhrad.

  Mandátový a imunitný výbor súčasne konštatuje, že sľub poslanca bez výhrad zložili aj náhradníci na zaniknutý mandát poslanca a na neuplatňovaný mandát poslancov. Náhradníci na neuplatňovaný mandát budú vykonávať mandát poslanca, ktorý trvá počas výkonu funkcie člena vlády Slovenskej republiky, na ktorého neuplatňovaný mandát poslanca nastúpili.

  Mandátový a imunitný výbor podľa dokladov, ktoré predložili poslanci v súvislosti s ujatím sa funkcie verejného funkcionára ku dňu zloženia sľubu poslanca Národnej rady, konštatuje, že žiaden z nich nevykonáva funkciu nezlučiteľnú podľa čl. 77 Ústavy Slovenskej republiky.

  So skutočnosťami, či poslanci nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s postavením verejného funkcionára podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., sa Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky osobitne nezaoberal. Týmito skutočnosťami sa bude v súlade s citovaným ústavným zákonom zaoberať podľa § 57 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií v rámci svojej pôsobnosti.

  Na základe uvedených skutočností a uznesení, ktoré mandátový a imunitný výbor na dnešnej schôdzi v týchto súvislostiach prijal, navrhujem, aby Národná rada Slovenskej republiky schválila uznesenia v tomto znení:

  Dovoľte mi prečítať vám návrh na uznesenie, o ktorom budeme po ukončení tohto bodu rokovať.

  Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky z 23. marca 2016 k správe Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o overení platnosti voľby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky zvolených vo voľbách 5. marca 2016.

  Národná rada Slovenskej republiky na základe Správy Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o overení platnosti voľby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky zvolených vo voľbách 5. marca 2016 a návrhu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 76 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 8 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov overuje platnosť voľby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky zvolených do Národnej rady Slovenskej republiky vo voľbách konaných 5. marca 2016.

  Bratislava marec 2016.

  Ďakujem pekne. Čiže toto by bol prvý bod, je to správa mandátového a imunitného výboru aj s návrhom uznesenia, o ktorom budeme hlasovať.

  A teraz, vážený pán predseda, ctené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som vás oboznámil s informáciou mandátového a imunitného výboru o nastúpení náhradníkov na neuplatňovaný a zaniknutý mandát poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Poprosím vás opäť o chvíľu trpezlivosti, tento návrh vrátane uznesenia som povinný celý prečítať.

  Na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky predkladám Národnej rade Slovenskej republiky túto informáciu:

  Na základe výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky konaných dňa 5. marca 2016 bolo zvolených 150 poslancov, ktorým Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán 11. marca 2016 vydala osvedčenia o zvolení za poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Zvolení poslanci zložili 24. marca 2016 ústavou predpísaný sľub poslanca, čím začali vykonávať funkciu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

  Medzi týmito poslancami sú i členovia vlády Slovenskej republiky vymenovaní prezidentom Slovenskej republiky, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky a štátni tajomníci jednotlivých ministerstiev vymenovaní vládou Slovenskej republiky v období rokov 2012 – 2016.

  Podľa čl. 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky mandát poslanca, ktorý bol vymenovaný za člena vlády Slovenskej republiky, nezaniká, iba sa počas výkonu tejto funkcie neuplatňuje.

  Podľa čl. 5 ods. 8 ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. Z., ak bol do funkcie štátneho tajomníka vymenovaný poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, jeho mandát počas výkonu tejto verejnej funkcie nezaniká, iba sa neuplatňuje.

  Podľa čl. 81a mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky zaniká vzdaním sa mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

  Podľa § 71 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak sa uprázdni počas volebného obdobia mandát poslanca, nastupuje náhradník tej istej politickej strany alebo koalície podľa poradia, v akom bol uvedený na kandidátnej listine. Ak však boli na hlasovacom lístku uplatnené prednostné hlasy, nastupuje z kandidátov, ktorí získali aspoň 3 % prednostných hlasov, ten kandidát, ktorý dostal najvyšší počet prednostných hlasov.

  Vzhľadom na skutočnosť, že novozvolení poslanci za stranu SMER – sociálna demokracia Robert Fico, Robert Kaliňák, Miroslav Lajčák, Peter Kažimír, Marek Maďarič, Ján Počiatek, Ľubomír Jahnátek, Ján Richter, Peter Žiga a Ľubomír Vážny sú členovia vlády Slovenskej republiky, ich mandát poslanca podľa citovaného článku 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky nezaniká, iba sa neuplatňuje.

  Novozvolený poslanec za SMER – sociálna demokracia Igor Federič je vedúcim Úradu vlády Slovenskej republiky a poslanci za stranu SMER – sociálna demokracia Viktor Stromček, Marián Saloň, Monika Jankovská, Vojtech Ferencz, Branislav Ondruš, Erik Tomáš, Denisa Saková a poslanci za stranu MOST – HÍD Ivan Švejna, Árpád Érsek a poslanec za Slovenskú národnú stranu Rudolf Urbanovič sú štátnymi tajomníkmi, rovnako aj ich mandát nezaniká, iba sa neuplatňuje.

  Túto skutočnosť zobral predseda Národnej rady Slovenskej republiky Peter Pellegrini na vedomie a rozhodnutím č. 5 z 23. marca 2016 vyhlásil nastúpenie náhradníkov na uvedené neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podľa poradia uvedeného v Zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky konaných 5. marca 2016 takto:

  za SMER – sociálna demokracia

  – namiesto poslanca Roberta Fica nastupuje 23. marca 2016 náhradník Jozef Buček, narodený 6. mája 1960, bytom Košice,

  – namiesto poslanca Roberta Kaliňáka nastupuje náhradník Emil Ďurovčík, narodený 3. augusta 1957, bytom Sliepkovce,

  – namiesto poslanca Miroslava Lajčáka nastupuje dnes náhradník Pavol Goga, narodený 24. júna 1963, bytom Topoľčany,

  – namiesto poslanca Petra Kažimíra nastupuje dnes náhradník Ján Kvorka, narodený 28. januára 1955, bytom Blatnica,

  – namiesto poslanca Mareka Maďariča nastupuje náhradníčka Mária Janíková, narodená 18. novembra 1970, bytom Partizánske,

  – namiesto poslanca Petra Žigu nastupuje dnes náhradník Peter Šuca, narodený 8. septembra 1968, bytom Nová Lesná,

  – namiesto poslanca Jána Richtera nastupuje pán poslanec Michal Bagačka, narodený 15. mája 1963, bytom Hnúšťa,

  – namiesto poslanca Viktora Stromčeka nastupuje 23. marca 2016 náhradník Augustín Hambálek, narodený 16. júla 1957, bytom Trnava,

  – namiesto poslanca Igora Federiča nastupuje náhradník Peter Náhlik, narodený 18. augusta 1981, bytom Trnava,

  – namiesto poslanca Mariána Saloňa nastupuje náhradníčka Oľga Nachtmannová, narodená 14. júla 1963, bytom Bratislava,

  – namiesto poslankyne Moniky Jankovskej nastupuje náhradník Marián Kéry, narodený 6. februára 1978, bytom Červený Hrádok,

  – namiesto poslanca Vojtecha Ferencza nastupuje náhradník Mikuláš Krajkovič, narodený 13. apríla 1968, bytom Vápeník,

  – namiesto poslanca Branislava Ondruša nastupuje náhradník Milan Panáček, narodený 23. júla 1977, bytom Dohňany,

  – namiesto poslanca Erika Tomáša nastupuje náhradník Vladimír Baláž, narodený 14. augusta 1958, bytom Banská Bystrica,

  – namiesto poslankyne Denisy Sakovej nastupuje náhradník Jozef Ježík, narodený 21. júna 1967, bytom Zvolen,

  – namiesto poslanca Jána Počiatka nastupuje náhradník Martin Nemky, narodený 10. marca 1980, bytom Nitra,

  – namiesto poslanca Ľubomíra Vážneho nastupuje náhradník Milan Mojš, narodený 11. novembra 1956, bytom Likavka,

  – namiesto poslanca Ľubomíra Jahnátka nastupuje náhradník Ladislav Andreánsky, narodený 31. októbra 1963, bytom Liptovský Hrádok,

  za Slovenskú národnú stranu

  – namiesto poslanca Rudolfa Urbanoviča nastupuje náhradník Tibor Jančula, narodený 16. júna 1969, bytom Bernolákovo,

  za stranu MOST – HÍD

  – namiesto poslanca Ivana Švejnu nastupuje náhradník Gabriel Csicsai, narodený 21. decembra 1968, bytom Dunajská Streda,

  – a namiesto poslanca Árpáda Érseka nastupuje náhradníčka Edita Pfundtner, narodená 30. januára 1973, bytom Bratislava.

  Pred vydaním predmetného rozhodnutia sa predseda Národnej rady Peter Pellegrini musel vysporiadať s vyhlásením Rastislava Chovanca, narodeného 21. marca 1979, bytom Bratislava, a Borisa Suska, narodeného 26. mája 1970, bytom Ivanka pri Dunaji, ktorým sa uvedení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky vzdali práva nastúpiť na neuplatňovaný mandát poslanca, pretože boli vymenovaní do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Uvedené vyhlásenia zobral predseda Národnej rady Slovenskej republiky na vedomie rozhodnutiami č. 3 a č. 4 z 23. marca 2016.

  V súvislosti s rozhodnutiami poslanca Andreja Medveckého zo dňa 11. marca 2016 a Richarda Sulíka zo dňa 14. marca 2016 vzdať sa mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 7 z 23. marca 2016 nastúpenie náhradníkov takto:

  na zaniknuté mandáty poslancov Národnej rady podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016 takto:

  – namiesto poslanca Andreja Medveckého nastupuje za Ľudovú stranu Naše Slovensko náhradník Milan Mazurek, narodený 24. januára 1994, bytom Spišská Belá,

  – namiesto poslanca Richarda Sulíka nastupuje za stranu Sloboda a Solidarita náhradníčka Jana Cigániková, narodená 15. septembra 1983, bytom Bratislava.

  Súčasne predseda Národnej rady Slovenskej republiky Peter Pellegrini rozhodnutím č. 6 a 8 z 23. marca 2016 požiadal Mandátový a imunitný výbor Národnej rady, aby preskúmal dodržanie podmienok nastúpenia náhradníkov podľa § 71 ods. 1 až 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podal Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o nastúpení náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky spolu so svojím návrhom.

  Na zabezpečenie požiadaviek vyplývajúcich z citovaných predpisov a rozhodnutí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky vykonal mandátový a imunitný výbor tieto úkony: Oboznámil sa s predmetnými rozhodnutiami predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a so Zápisnicou Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky konaných 5. marca 2016 vrátane jej príloh. Podľa prílohy č. 1 uvedenej zápisnice nastupujú za poslancov, ktorých mandát sa neuplatňuje, náhradníci za poslancov Národnej rady Slovenskej republiky uvedení v citovanom rozhodnutí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky vzal uvedené skutočnosti na vedomie a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky prijať toto uznesenie.

  A ešte vás poprosím o chvíľu trpezlivosti, prečítam celé uznesenie, o ktorom budeme po mojom vystúpení hlasovať.

  Národná rada Slovenskej republiky, VII. volebné obdobie.

  Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 23. marca 2016 k informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na zaniknutý a neuplatňovaný mandát poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie:

  1. že podľa § 2 ods. 3 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

  a) sa neuplatňujú mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za stranu SMER – sociálna demokracia Roberta Fica, Roberta Kaliňáka, Miroslava Lajčáka, Petra Kažimíra, Mareka Maďariča, Jána Počiatka, Ľubomíra Jahnátka, Jána Richtera, Petra Žigu a Ľubomíra Vážneho, keďže sú členovia vlády Slovenskej republiky, a poslanca za stranu SMER – sociálna demokracia Igora Federiča, ktorý je vedúcim Úradu vlády Slovenskej republiky. Mandát poslancov podľa citovaného článku 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky nezaniká, iba sa neuplatňuje;

  b) sa neuplatňujú mandáty poslancov za SMER – sociálna demokracia Viktora Stromčeka, Mariána Saloňa, Moniky Jankovskej, Vojtecha Ferencza, Branislava Ondruša, Erika Tomáša, Denisy Sakovej a poslancov za stranu MOST – HÍD Ivana Švejnu, Árpáda Érseka a poslancov za Slovenskú národnú stranu Rudolfa Urbanoviča, ktorí sú štátnymi tajomníkmi. Ich mandát poslanca podľa č. 5 ods. 8 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. nezaniká, iba sa neuplatňuje.

  2. že podľa § 71 ods. 1 až 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 10 ods. 1 a 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 5 z 23. marca 2016 vyhlásil nastúpenie náhradníkov na uvedené neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí sú členovia vlády Slovenskej republiky, 23. marcom 2016 podľa poradia uvedeného v Zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016.

  za stranu SMER – sociálna demokracia

  – namiesto poslanca Roberta Fica nastupuje náhradník Jozef Buček,

  – namiesto poslanca Roberta Kaliňáka nastupuje náhradník Emil Ďurovčík,

  – namiesto poslanca Miroslava Lajčáka nastupuje náhradník Pavol Goga,

  – namiesto poslanca Petra Kažimíra nastupuje náhradník Ján Kvorka,

  – namiesto poslanca Mareka Maďariča nastupuje náhradníčka Mária Janíková,

  – namiesto poslanca Petra Žigu nastupuje náhradník Peter Šuca,

  – namiesto poslanca Jána Richtera nastupuje náhradník Michal Bagačka,

  – namiesto poslanca Viktora Stromčeka nastupuje náhradník Augustín Hambálek,

  – namiesto poslanca Igora Federiča nastupuje náhradník Peter Náhlik,

  – namiesto poslanca Mariána Saloňa nastupuje náhradníčka Oľga Nachtmannová,

  – namiesto poslankyne Moniky Jankovskej nastupuje náhradník Marián Kéry,

  – namiesto poslanca Vojtecha Ferencza nastupuje náhradník Mikuláš Krajkovič,

  – namiesto poslanca Branislava Ondruša nastupuje náhradník Milan Panáček,

  – namiesto poslanca Erika Tomáša nastupuje náhradník Vladimír Baláž,

  – namiesto poslankyne Denisy Sakovej nastupuje náhradník Jozef Ježík,

  – namiesto poslanca Jána Počiatka nastupuje náhradník Martin Nemky,

  – namiesto poslanca Ľubomíra Vážneho nastupuje náhradník Milan Mojš,

  – namiesto poslanca Ľubomíra Jahnátka nastupuje náhradník Ladislav Andreánsky.

  Všetci títo náhradníci nastupujú dnes.

  Za Slovenskú národnú stranu

  – namiesto poslanca Rudolfa Urbanoviča nastupuje náhradník Tibor Jančula,

  za stranu MOST – HÍD

  – namiesto poslanca Ivana Švejnu nastupuje náhradník Gabriel Csicsai,

  – a namiesto poslanca Arpáda Érseka nastupuje náhradníčka Edita Pfundtner.

  3. Vzdanie sa mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky

  a) Richarda Sulíka, ktorý 14. marca 2016 doručil predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky písomné rozhodnutie o tom, že sa vzdáva mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

  Mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Sulíka zaniká dňom doručenia písomného rozhodnutia o vzdaní sa mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, teda 14. marca 2016;

  b) Andreja Medveckého, ktorý 11. marca 2016 doručil predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky písomné rozhodnutie o tom, že sa vzdáva mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

  Mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Medveckého zaniká dňom doručenia písomného rozhodnutia o vzdaní sa mandátu, teda 11. marca 2016.

  4. že podľa § 71 ods. 1 až 4 zákona č 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 10 ods. 1 a 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 7 z 23. marca 2016 vyhlásil nastúpenie náhradníkov na uvedené zaniknuté mandáty poslancov 23. marcom 2016 podľa poradia uvedeného v Zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016

  a) namiesto poslanca Andreja Medveckého nastupuje za Ľudovú stranu Naše Slovensko náhradník Milan Mazurek;

  b) namiesto poslanca Richarda Sulíka nastupuje za stranu Sloboda a Solidarita náhradníčka Jana Cigániková.

  V Bratislave marec 2016.

  Vážený pán predseda, ctené kolegyne, kolegovia, ďakujem pekne za pozornosť a prosím, pán predseda, otvorte rozpravu k obom materiálom tohto bodu programu.

 • Ďakujem vám veľmi pekne, pán predseda.

  Otváram teraz rozpravu k prednesenej správe aj k prednesenej informácii. Pýtam sa, či sa niekto hlási do rozpravy. Nie je tomu tak. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy a vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Predtým, ako pristúpime k hlasovaniu, budeme chvíľku musieť počkať, nakoľko bolo potrebné vzhľadom na nastúpenie náhradníkov reštartovať hlasovací systém, čo potrvá maximálne do jednej, dvoch minút. Ja vás potom požiadam, aby sme všetci vytiahli z hlasovacieho zariadenia karty a nanovo sa zaregistrovali. Ale to spravte až potom, keď vás na to vyzvem, a budeme chvíľku čakať na pokyn z odboru informačných technológií, že došlo k reštartu systému, aby všetko fungovalo tak, ako má. Takže chvíľočku strpenia.

 • Krátka technická prestávka.

 • Kolegyne, kolegovia, poprosím vás, aby ste teraz vytiahli hlasovacie karty zo svojho zariadenia a nanovo ich zasunuli s tým, že, prosím, skontrolujte si na svojom displeji, či vám napíše "identifikácia potvrdená", aby nevznikli žiadne problémy.

  Ďakujem, ak ste tak spravili, pristúpime k hlasovaniu.

  Najskôr budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada podľa článku 76 ústavy a § 8 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku overuje platnosť voľby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Potom budeme hlasovať o druhom uznesení, o nastúpení náhradníkov na neuplatňované a zaniknuté mandáty poslancov.

  Dávam teraz hlasovať o prvom návrhu uznesenia, ktorým Národná rada overuje platnosť voľby poslancov Národnej rady. Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu uznesenia.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 144 poslancov, za hlasovalo 144 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky schválila uznesenie, v ktorom overuje platnosť voľby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky zvolených vo voľbách 5. marca 2016.

  Teraz budeme hlasovať o druhom uznesení, a to o nastúpení náhradníkov na neuplatňované a zaniknuté mandáty poslancov, tak ako ich uviedol pán predseda výboru. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 150 poslancov, za hlasovalo 148 poslancov, nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky vzala na vedomie neuplatňovanie mandátov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a nastúpenie náhradníkov.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, teraz v súlade s § 12 zákona o rokovacom poriadku prerušujem naše rokovanie na tri minúty. Prosím, aby mi boli doručené zápisnice o utvorení poslaneckých klubov a budeme pokračovať 12.15.

 • Krátka prestávka.

 • Po prestávke.

 • Kolegyne, kolegovia, vzhľadom na to, že mi boli doručené už všetky oznámenia o utvorení poslaneckých klubov, navrhujem, aby sme pokračovali ihneď.

  Dovoľte, aby som vás informoval, že podľa § 12 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky boli utvorené tieto poslanecké kluby, písomné oznámenie o ich utvorení mi bolo predsedami poslaneckých klubov doručené spolu so zápisnicami. V Národnej rade pre VII. volebné obdobie boli utvorené tieto poslanecké kluby:

  – klub poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za stranu SMER – sociálna demokracia v počte 49 členov, predsedom klubu sa stáva pán poslanec Martin Glváč,

  – klub poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Sloboda a Solidarita v počte 21 členov, predsedom klubu je pán poslanec Martin Poliačik,

  – klub poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti v počte 19 členov, predsedom klubu je poslanec Richard Vašečka,

  – klub poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za Slovenskú národnú stranu v počte 15 členov, predsedom klubu je pán poslanec Tibor Bernaťák,

  – klub poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko v počte 14 členov, predsedom klubu je poslanec Marian Kotleba,

  – klub poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie SME RODINA – Boris Kollár v počte 11 členov, predsedom klubu je poslanec Boris Kollár,

  – klub poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za stranu MOST – HÍD v počte 10 členov, predsedom klubu je poslanec Gábor Gál.

  Prosím, aby utvorenie poslaneckých klubov, ako som ich uviedol, vzala Národná rada na vedomie. O tejto skutočnosti sa nehlasuje.

  Pristúpime teraz k deviatemu bodu programu, a to k

  voľbe predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

  Návrh na voľbu ste dostali ako tlač číslo 6.

  Kandidátom, ktorý bol predložený na funkciu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, je pán poslanec Andrej Danko.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu a pýtam sa, či sa niekto z poslancov do rozpravy hlási. Prosím otvoriť rozpravu, kolegovia z informatiky, aby sa kolegovia mohli hlásiť. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy a vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Skôr, ako pristúpime k vykonaniu voľby, chcem pripomenúť, že podľa čl. 89 ústavy predsedu Národnej rady Slovenskej republiky volí v tajnom hlasovaní Národná rada nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.

  Prosím vás teda, aby ste pristúpili k tajnému hlasovaniu. Postupovať budeme podľa volebného poriadku obdobným spôsobom ako pri predchádzajúcom hlasovaní. Pripomínam, že je potrebné vyznačiť voľbu pri mene kandidáta.

  Overovatelia, zaujmite svoje miesto a hlasujte ako prví, potom mi, prosím, oznámte, či sa všetci zúčastnili tajného hlasovania, aby som mohol tajné hlasovanie ukončiť.

  Pristúpime teraz k tajnému hlasovaniu, nech sa páči.

  (Akt tajného hlasovania.)

 • Kolegyne, kolegovia, chcem vás informovať, že pravdepodobne ešte budete hlasovať, kým sa spočítajú výsledky, očakávajte, že by sme výsledky mohli ohlásiť, voľby predsedu Národnej rady, okolo trinástej hodiny, takže ak potrebujete nejakú technickú prestávku alebo odbehnúť niekde na krátke jedlo, tak dohodnime sa, že skôr ako o trinástej výsledky voľby pána predsedu Národnej rady nevyhlásime.

  Ďakujem.

 • Pokračovanie aktu tajného hlasovania.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pýtam sa, či každý poslanec využil svoje právo hlasovať v tajnej voľbe na voľbu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Zdá sa, že áno.

  Vyhlasujem tajné hlasovanie za skončené a prosím overovateľov, aby počas prestávky spočítali hlasy a vyhotovili zápisnicu o výsledku tajného hlasovania.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Prestávka, spracúvanie výsledkov tajného hlasovania.

 • Po prestávke.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, poprosím vás, aby ste sa dostavili do rokovacej sály, aby sme mohli pokračovať vyhlásením výsledkov tajnej voľby predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, poprosím, aby ste sa dostavili do rokovacej sály, aby sme mohli pokračovať o malú chvíľu vyhlásením výsledkov tajnej voľby predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pokračujeme v rokovaní.

  Prosím teraz povereného overovateľa, aby Národnej rade oznámil výsledok tajného hlasovania o voľbe predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Pán poslanec Kresák, nech sa páči, prosím, podajte nám informáciu. Nech sa páči, môžete hovoriť, pán predseda, pán overovateľ.

 • Ďakujem pekne, pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky.

  Vážený pán predseda Národnej rady, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás oboznámil s obsahom zápisnice o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

  Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných a osobne si prevzali páni poslanci a pani poslankyne 146 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 146 poslancov.

  Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 146 odovzdaných hlasovacích lístkov boli všetky platné.

  Zo 146 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu pána Andreja Danka za predsedu Národnej rady Slovenskej republiky hlasovalo za 112 poslancov (potlesk), proti hlasovalo 26 poslancov a zdržalo sa 8 poslancov.

  Podľa článku 89 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a § 14 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na zvolenie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých poslancov.

  Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zvolený pán Andrej Danko.

 • Overovatelia ma zároveň poverili, aby som oznámil výsledok tajného hlasovania.

 • Ďakujem vám veľmi pekne, pán poslanec.

  Vyhlasujem teda, že nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov získal a za predsedu Národnej rady Slovenskej republiky bol zvolený poslanec Andrej Danko.

  Dovoľte, vážený pán predseda, aby som vám zablahoželal k zvoleniu do tejto významnej ústavnej funkcie a poprial vám veľa síl a úspechov pri jej vykonávaní. Zároveň vás teraz prosím, vážený pán predseda Národnej rady, aby ste zaujali miesto pre vás určené a odovzdávam vám riadenie ustanovujúcej schôdze. Nech sa páči.

 • Dlhotrvajúci potlesk.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ďakujem pánovi Petrovi Pellegrinimu za prianie. Ja vám taktiež želám veľa úspechov a teším sa na našu spoluprácu. Dovoľte mi, aby som vás v tejto chvíli ešte požiadal o vedenie schôdze, chcem sa prihovoriť Národnej rade Slovenskej republiky a občanom Slovenskej republiky.

 • Striedanie sa predsedajúcich schôdze, odchod predsedu Danka k rečníckemu pultu.

 • Vážený pán predseda Národnej rady, dosluhujúci, vážený pán predseda vlády, milí členovia vlády, vážení páni podpredsedovia, pani podpredsedníčka, hlavne vážení poslanci, poslankyne, milí občania, dovoľte mi, aby som sa prihovoril ako predseda Národnej rady Slovenskej republiky, a dovoľte mi, aby som vám s plnou pokorou poďakoval, pretože cítim obrovskú zodpovednosť, ktorá ma čaká pri výkone tejto funkcie. Dalo by sa veľa rozprávať o technických veciach Národnej rady, o zosúladení legislatívy, ale zvolil som radšej ľudský príhovor. Príhovor, ktorý, verím, osloví ľudí, ktorí majú dobré srdce.

  Žijeme v ťažkej dobe a začali sme schôdzu Národnej rady s pripomenutím si udalostí, krvavých udalostí, ktoré nemôžu normálnych ľudí nechať chladných. Žijeme v dobe, kedy nás čaká to základné, boj o zachovanie štátnosti, ochrany Slovenska, o získanie pozície Slovenska v Európskej únii a naučenia sa prekonávať rozdiely, ktoré rozdeľovali našich otcov.

  Chcel som a chcem robiť vždy v politike toho, kto nepresadzuje xenofóbiu, rasizmus. Chcel som a chcem hľadať v živote vždy len dobro. Včerajšie udalosti ma však nenechali chladným a uvedomil som si, aké nebezpečné je používať zbrane, aké nebezpečné je problémy riešiť násilím, konfliktmi a aké nebezpečné je pre nás a naše deti hrať v politike na tie najnižšie pudy a emócie. Uvedomil som si, že je dobré, že sme dokázali prekonať i pri veciach, ktoré dnes vedú následnými krokmi, to, čo bolo v minulosti.

  Čo odlišuje barbarov od civilizovaných národov? Čo odlišovalo v starom Ríme všetkých tých od tých, ktorí sa nedokázali posunúť, a čo posunulo starých Rimanov ďalej? To bolo to, že dokázali zložiť zbrane a že v parlamente súťažilo slovo. Slovo, ktoré okrem toho, že v sebe obsahuje energiu, slovo, ktorým môžte pomôcť aj ublížiť.

  Medzi nami tu v Národnej rade by mali znieť len slová. Medzi nami tu v Národnej rade by nemala byť exhibícia. Medzi nami tu v Národnej rade je jediným prostriedkom, jediným nástrojom, prepáčte, jedinou zbraňou slovo. Slovom môžete pomôcť, slovom môžete ublížiť, ale mali by sme tu, ľudia, ktorí boli zvolení do Národnej rady, dostať tie najlepšie slová do zákonov. Do zákonov, do svetských zákonov, ktoré budú pomáhať ľuďom. Ktoré budú pomáhať posúvať túto spoločnosť a ktoré budú eliminovať tých, ktorí zákony porušujú. Mali by sme tu tvoriť systém. Každý z vás, ktorý je tu, má mandát od svojho voliča a umením Národnej rady je skĺbiť tieto záujmy, nepotlačiť nikoho právo, ale základom je, aby naša politika bola v súlade s ľudskými právami.

  Dovoľte mi teda na záver tie tri najsilnejšie slová v živote použiť ako symbol toho, ako by sme sa k sebe mali správať. Tie tri najvážnejšie slová v živote sú: ďakujeme, prepáčte a prosím. A ja ich rád a často používam.

  Ďakujem vám všetkým tým, ktorí ste mi dali dôveru a umožnili ste mi byť predsedom Národnej rady Slovenskej republiky. Napriek tomu, že som predsedom politickej strany, som od dnešného dňa aj predsedom Národnej rady, ktorý má hľadať konsenzus a porozumenie bez ohľadu na to, kto ako rozmýšľa, tak, aby táto Národná rada bola výkvetom, aby sme sa nemuseli hanbiť pred ľuďmi, ktorí nás sledujú.

  Prepáčte mi, ak som v rámci politického boja sa niekoho dotkol, a prepáčte si i vzájomne vy medzi sebou.

  A prosím vás všetkých, aby sme to, čo nás rozdeľovalo, prekonali a aby sme pre tých ľudí, ktorí nás dnes sledujú pri televíziách, pre tých, ktorí sa dennodenne pretĺkajú životom, aby sme pre tých prekonali všetko to, čo nás rozdeľovalo, aby sme im dokázali zmeniť život, aby sme im dokázali pomôcť.

  Ďakujem vám.

 • Dlhotrvajúci potlesk.

 • Ďakujem veľmi pekne za príhovor pánovi novozvolenému predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky Andrejovi Dankovi.

  Panie poslankyne, páni poslanci, týmto sa moja úloha viesť ustanovujúcu schôdzu naplnila a končí. Ešte raz vám chcem všetkým pekne poďakovať za spoluprácu, bolo mi cťou stáť na čele tohto ústavodarného úradu. Chcem poďakovať všetkým zamestnancom Národnej rady za skvelú prácu a vám všetkým novozvoleným poslancom a poslankyniam, ako aj novozvolenému vedeniu Národnej rady zaželať všetko len to dobré a veľa síl pri riešení problémov, pred ktorými budeme spoločne stáť.

  Ďakujem veľmi pekne, bolo mi cťou.

 • Dlhotrvajúci potlesk.

 • Ďakujem ešte raz, pán predseda.

  Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, pokračujeme v rokovaní ustanovujúcej schôdze. Podľa programu nasleduje bod

  určenie počtu podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Návrh na určenie počtu podpredsedov Národnej rady ste dostali ako tlač 7.

  Navrhuje sa, aby Národná rada mala štyroch podpredsedov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Ústne sa do rozpravy hlási pán poslanec Kotleba Marian. Uzatváram prihlásenie do rozpravy.

  Nech sa páči, pán poslanec, ujmite sa slova.

 • Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán predseda vlády, vážený pán minister, vážené poslankyne, vážení poslanci, dovoľte mi predložiť z tohto miesta pozmeňujúci návrh k bodu, ktorý teraz prejednávame, a síce určenie počtu podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky. V zmysle § 13 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov za poslanecký klub Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko navrhujeme určenie počtu podpredsedov Národnej rady na troch.

  Dovoľte mi k tomuto nášmu návrhu predniesť krátke odôvodnenie. V predvolebnom čase zaznievalo nielen z úst predstaviteľov našej strany, ale aj od predstaviteľov vtedy vládnych, vládnej strany, dnes koaličnej strany, aj ostatných koaličných strán, aj niektorých opozičných strán zaznievali vyjadrenia o potrebe zoštíhlenia štátu. O potrebe vybudovania efektívneho štátu, ktorý bude menej míňať na seba a viac bude investovať do občanov, viac sa bude zaoberať problémami ľudí. Sme presvedčení, že je to myšlienka, ktorá nás všetkých, ako povedal novozvolený pán predseda Národnej rady, ktorá nás všetkých naozaj spája, ktorá nás spája, a preto som si dovolil sem dnes vystúpiť a poprosím vás o podporu tohto návrhu. Sme presvedčení, že traja podpredsedovia Národnej rady budú nielen signálom nás všetkých nových poslancov alebo niektorých staronových, ale poslancov Národnej rady Slovenskej republiky v novom, siedmom volebnom období, signálom voči ľuďom, že to s tou prácou myslíme vážne, ale budú zároveň aj lepšie odrážať pomery v súčasnom parlamente, pomery medzi mandátmi opozície a koalície. Tento návrh prednášam bez akéhokoľvek politického pozadia ako možno prvý, ktorý by mal nadviazať na vystúpenie pána predsedu Národnej rady.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Na vystúpenie je jedna faktická poznámka, a jeden, pán poslanec Lipšic má procedurálny návrh?

  Nech sa páči, pán poslanec Kotleba, zaujmite miesto. Ďakujem.

  Nech sa páči, faktickú poznámku má pán poslanec Hrnko Anton, nech sa páči.

 • Vážený pán poslanec, veľmi zaujímavý návrh ste predložili, lenže v spoločnosti platí to, že nemôžete jedno tvrdiť, keď sa veci dohodujú, a druhé tvrdiť, keď sa veci konajú. Včera predsa na politickom grémiu ste s týmto súhlasili, takže asi to nie je váš program, asi vás to napadlo len cez noc. Ja by som sa takýmito nápadmi cez noc asi nezaoberal. Mohli by ste si to trošku premyslieť, keď budete druhýkrát niečo predkladať. A keď už chcete šetriť, tak mali by ste začať asi od seba, je veľa vecí na banskobystrickom úrade aj tu vo vašom klube, kde by som vám povedal, ako by ste mohli šetriť.

 • Ďakujem.

  Poprosím o reakciu pána poslanca Kotlebu, ak chce reagovať. Neprihlásili ste sa.

 • Čo sa týka tej spomínanej dohody, viete veľmi dobre, že my sme namietali, že počet podpredsedov Národnej rady štyri je zbytočne veľký a že je to vec, s ktorou nesúhlasíme. Bolo mi povedané, že predtým na nejakom inom mieste bolo dohodnuté to, že nebudeme meniť tento počet. Ja nevidím dôvod, prečo by sme takúto vec nemohli spraviť, ktorá by bola v prospech všetkých. Viete veľmi dobre, že naša strana nemá absolútne žiadny záujem o miesto podpredsedu Národnej rady, preto to riešime ako apolitickú otázku, ako otázku, ktorá by mala byť v prospech všetkých a s ktorou by v podstate žiadna strana, ktorá hovorí o zoštíhľovaní štátu, nemala mať prečo problém.

  Ďakujem pekne.

 • Poprosím, pán poslanec Lipšic, procedurálny návrh.

 • Pán predseda, ja mám návrh, pretože sa obávam, že môžu byť potom spochybnené voľby podpredsedov Národnej rady. Podľa volebného poriadku, ktorý sme schválili, tak návrhy na podpredsedov môžu dávať buď poslanecké kluby, alebo poslanci. Aby nemohol nikto spochybniť možnosť, že potom voľbu pána podpredsedu Hrnčiara, tak by ho asi mali buď navrhnúť poslanci, alebo iný poslanecký klub. Keďže poslanecký klub SIET-e nevznikol, tak sa obávam, že ten návrh musí byť potom podaný buď ešte raz, aby následne niekto nemohol spochybniť jeho voľbu za podpredsedu. To sa potom, samozrejme, že týka aj ďalších návrhov, ktoré sú. A taký je volebný poriadok, upozorňujem vás na čl. 7 ods. 1, ktorý výslovne uvádza oprávnené subjekty na podávanie návrhov na volené funkcie.

 • Uzatváram rozpravu.

  Pokiaľ viem, pán Procházka je poslancom, ktorý navrhol pána Hrnčiara?

 • Reakcie z pléna.

 • Takto, pán poslanec Procházka, je to platný návrh, pán poslanec Procházka je riadnym poslancom Národnej rady a je to jeho návrh, síce ako predsedu politickej strany SIEŤ, ale myslím, že je komplexne platný.

  Vyhlasujem rozpravu o tomto bode za skončenú.

 • Reakcia z pléna.

 • Neviem, ja som nestihol pozrieť, že či ste už stihli, poprosím, pán poslanec Lipšic, ešte raz procedurálny návrh.

 • Pán predseda, samozrejme, že pán poslanec Procházka má právo ako každý poslanec navrhnúť aj podpredsedov Národnej rady, ale my máme uvedené v tlači 8 a v ďalších tlačiach tiež, že navrhovateľom je SIEŤ, čiže buď je potrebné tú tlač opraviť, buď ústne, alebo nejakým iným spôsobom, ale navrhovateľ je tam uvedený nie poslanec, ale poslanecký klub, ktorý teda zrejme neexistuje, čiže aby nebolo možné spochybniť (ruch v sále); ja by som bol rád, keby tu mohol byť trošku kľud. Aby nebolo možné spochybniť voľbu pána podpredsedu, tak si myslím, že je potrebné zosúladiť tú návrhovú dispozíciu s volebným poriadkom.

 • Poprosím vás v návrhu č. 8 je uvedený menný zoznam poslancov na podpredsedov Národnej rady, ale v zátvorke je príslušnosť za poslanecký klub, za politickú stranu, pretože je to nominácia strany v tomto období, a je navrhnutý pánom poslancom Procházkom, pokiaľ viem. Takže poprosím vás, vzhľadom na skutočnosť som vyhlásil rozpravu o tomto bode programu za skončenú, pristúpime k hlasovaniu.

  Na schválenie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných hlasov, hlasujeme o návrhu, pozmeňujúcom návrhu, aby Národná rada mala troch podpredsedov, tak ako to uviedol pán poslanec Kotleba. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Konštatujem, že Národná rada tento návrh neschválila.

  Prítomných 142 poslancov, za 16 poslancov, proti 102 poslancov, zdržalo sa 20 poslancov, nehlasovali 4 poslanci.

  Teraz budeme hlasovať o návrhu, ako je v tlači sedem, teda aby Národná rada mala štyroch podpredsedov. Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 143, za hlasovalo 124 poslancov, proti 11, zdržali sa 4, nehlasovali 4.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky určila, že bude mať štyroch podpredsedov Národnej rady. Hlasovanie bolo platné.

  Pristupujeme k jedenástemu bodu programu, ktorým je

  voľba podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky.

  V predchádzajúcom bode sme si hlasovaním určili, že Národná rada bude mať štyroch podpredsedov.

  Návrh na voľbu podpredsedov Národnej rady ste dostali ako tlač 8.

  Kandidáti na funkcie podpredsedov Národnej rady sú uvedení v abecednom poradí. Sú to Béla Bugár, Martin Glváč, Andrej Hrnčiar a Lucia Nicholsonová.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa niekto hlási do rozpravy ústne.

  Pán poslanec Poliačik sa prihlásil do rozpravy ústne, nech sa páči.

  A ešte končím teda možnosť prihlásenia do rozpravy ústne.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán predseda.

  Chcem len pripomenúť, že bolo dobrým pravidlom doteraz, že keď sa vyrokovali dopredu nejaké podmienky práce, podmienky parlamentu, tak minimálne na prvej schôdzi parlamentu tieto dohody boli ctené. Bol som účastníkom rokovaní jednak všetkých predsedov zvolených strán do parlamentu aj predsedov strán v opozícii. Na základe týchto rokovaní boli jednak prerozdelené funkcie predsedov výborov, takisto boli dohodnuté návrhy na podpredsedov parlamentu, takisto boli dohodnuté počty poslancov pri jednotlivých výboroch.

  Mám za to, že patrí k elementárnej slušnosti tieto dohody ctiť. Ak do parlamentu prišli ľudia, ktorí od začiatku chcú robiť veci po svojom, ak v parlamente máme ľudí, ktorí dohody ctiť nevedia a budú zásadne proti, som za to, že je potom otázkou svedomia a vedomia každého poslanca, ako bude pristupovať k ich nominantom.

  Čo sa týka počtu, ten som rád, že bol schválený. Každý, kto v tomto parlamente už nejaký čas strávil, veľmi dobre vie, koľko práce podpredseda parlamentu má. Každý, kto tu strávil nejaký čas, vie, že môžeme mať dvoj-, trojdňové nonstop schôdze, napríklad pri odvolávaní členov vlády, kde je nutné, aby sa podpredsedovia parlamentu pri vedení schôdze striedali, lebo inak nebude možné zachovať kontinuitu rokovania. Každý, kto tu strávil nejaký čas alebo sa v politike aspoň trochu orientuje, vie, že medzi povinnosti podpredsedu parlamentu patrí aj to, že prijíma zahraničné návštevy, cestuje na zahraničné cesty a reprezentuje najvyšší zákonodarný a ústavodarný orgán tohto štátu. To znamená, že ak chceme zoštíhľovať štát, robme to tam, kde reálne narábame s peniazmi, veľkými miliardami a miliónmi, robme to pri verejných obstarávaniach, robme to pri tendroch, ale nerobme to, preboha, lacnými a trápnymi populistickými krokmi na jednej pozícii podpredsedu alebo podpredsedníčky parlamentu.

  Podporujem týmto, vyjadrujem týmto podporu aj seba, aj klubu SaS všetkým trom nominantom za koalíciu a, samozrejme, našej nominantke za opozíciu, pretože my dohody ctíme.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec Poliačik.

  Faktické poznámky pán Viskupič Jozef, pán Kotleba Marian. Uzatváram možnosť prihlásenia sa s faktickými poznámkami. Pán poslanec Krajniak Milan sa takisto prihlásil asi počas môjho vyjadrenia, takže budeme akceptovať.

  Poprosím vás teda, páni poslanci, Viskupič Jóžef o reakciu na pána poslanca.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Hovorené súbežne s poslanom Viskupičom.

 • Čo som povedal? Jóžef, tak už budem... (nezrozumiteľne vyslovené)

 • Hovorené súbežne s predsedom parlamentu.

 • Chcel by som sa ťa opýtať, Martin, ...

 • Hovorené s pobavením súbežne s poslancom Viskupičom.

 • Už viem maďarsky, Béla, vidíš?

 • Pán predseda, skáčete mi do reči! Poprosím vás naspäť čas. Pán predseda!

 • Áno. Poprosím vás ešte raz o reset času pre pána poslanca Jozefa Viskupiča.

 • Ďakujem.

  Martin, spomínal si to, akým spôsobom prebiehali rokovania, ale keďže nie všetci sme boli účastní tých rokovaní a skutočne si ctím základný atribút fungovania akéhokoľvek spoločenstva, a to je, že clara pacta bene amici, čiže dobré zmluvy robia dobrých priateľov, a nemám rád, keď niekto vypačuje takpovediac to, že sa dohodlo v rámci výsledkov volieb, ako sa výsledky volieb pretavia do orgánov parlamentu. Čiže keby si mohol stručne teda povedať, či sa niekto na tých politických koalično-opozičných rokovaniach vôbec snažil tento bod otvoriť, pretože sa tu prekvapovať počas pléna procedurálnymi alebo pozmeňovacími návrhmi nesvedčí tomu, že niekto chce otvárať a rešpektovať výsledok volieb. Čiže k tomuto ak by si vedel stručne niečo povedať.

  Ďakujem.

 • Poprosím o faktickú poznámku pána Kotlebu Mariana.

  (Reakcia poslanca Krajniaka: "Bol prihlásený pán Kotleba.")

  Len ste nemali asi kartu alebo... Máte? Dvakrát ste stlačili.

 • Ja len stručne na pána poslanca. Zopakujem znova, lebo aj pred chvíľkou pán poslanec sa pýtal na to, že ako to prebiehalo. My sme túto otázku otvorili. Bolo nám povedané, už sa veci dohodli, tak sme to nechali tak. Ale nevidím dôvod, prečo by sme veci, ktoré sú jednoducho v prospech všetkých, nemohli otvárať tu.

  A, pán poslanec, prekvapili ste ma tým, že ste povedali, že to, čo ste sám alebo čo ste kritizovali aj v predošlom volebnom období, že sa rozpráva o tom, že o tom, o tom, o tom budeme, tam a tam budeme šetriť, ale keď sa má nejaká vec spraviť, ja nehovorím, že týmto by sa malo nejako radikálne ušetriť, ale že sme mohli spraviť gesto voči ľuďom, tak vy ste povedali, nie, týmto nie.

  Takže ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Krajniak Milan.

 • Pán poslanec Poliačik, ako novozvolený poslanec by som vás chcel poprosiť, aby ste takýmto spôsobom neupoúčali a nevysvetľovali a neargumentovali tým, že ak tu niečo nejako fungovalo, tak to nemôže nikdy fungovať inak. To je prvá vec.

  Druhá vec. Napriek tomu, že s pánom Kotlebom nesúhlasím, využil len svoje legitímne právo a dal pozmeňovací návrh. Ja som využil a ktokoľvek mohol hlasovať proti. Nemyslím si, že je dobré, ak sa budete snažiť takýmto spôsobom vynucovať nejaký súhlas s tým, že budete argumentovať, že takto to tu fungovalo vždy. Ja tu napríklad nie som na to, aby som podporoval, aby to tu fungovalo tak ako vždy.

  Ďakujem pekne.

 • Poprosím vás, pán poslanec Martin Poliačik, o reakciu.

 • Dojímavá koalícia. Gratulujem.

  Pozrite sa, ja nikoho nejdem poučovať. Ani Kotleba, ani pán Krajniak. Je pravda, že na rokovaní táto téma otvorená bola, ale nebola dosiahnutá žiadna dohoda. Ani si nepamätám, že by pán Kotleba na nej trval. On sa opýtal na náš názor. My sme mu ho povedali a tým bola vec uzatvorená, čím sme predpokladali, že platí stav, aký bol navrhnutý vedením parlamentu na predchádzajúcom stretnutí predstaviteľov jednotlivých politických strán.

  Pán Krajniak, ja, ešte raz, nemám žiadne právo ani možnosť vás do ničoho tlačiť. Ja hovorím iba o tom, že na to, aby sme vedeli legitímne a správne rozhodnúť o tom, koľko tu máme mať podpredsedov parlamentu, by bolo dobré aspoň vedieť, čo ten podpredseda parlamentu robí. A obávam sa, že ten návrh, ktorý tu bol daný, nebol daný snahou o zoštíhlenie, nebol daný snahou o šetrenie. Bol to iba lacný a populistický krok ako koniec koncov celý program tejto novej strany, ktorá sa nám tu zasadla.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Skôr, ako pristúpime k voľbe, chcem len pripomenúť, že podľa čl. 90 ústavy podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky volí Národná rada tajným hlasovaním nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov. Podľa schváleného volebného poriadku sa podpredsedovia Národnej rady volia spoločným hlasovacím lístkom.

  Prosím, aby ste pristúpili k tajnému hlasovaniu o kandidátoch na podpredsedov Národnej rady. Postupovať budeme obdobným spôsobom ako pri predchádzajúcich tajných voľbách. Pri každom mene a priezvisku kandidáta zakrúžkujete tú alternatívu, za ktorú hlasujete: „za“, „proti“, „zdržiavam sa“.

  Prosím overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie a dohliadali na priebeh tajného hlasovania. Súčasne ich prosím, aby hlasovali ako prví.

  Pristúpime k tajnému hlasovaniu.

  (Akt tajného hlasovania.)

 • Pýtam sa, vážené poslankyne, vážení poslanci, či každý poslanec využil svoje právo hlasovať. Ak áno, vyhlasujem tajné hlasovanie za skončené.

  Prosím overovateľov, aby spočítali hlasy a vyhotovili zápisnicu o výsledku tajného hlasovania.

  Vyhlasujem prestávku.

 • Prestávka. Spracúvanie výsledkov tajného hlasovania.

 • Po prestávke.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, žiadam vás, aby sa zaujalo miesto v sále.

  Vážené poslankyne, vážení poslanci, pokračujeme v rokovaní.

  Prosím povereného overovateľa, aby Národnej rade oznámil výsledok tajného hlasovania.

 • Reakcia doterajšej podpredsedníčky Laššákovej.

 • Dobre. Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 150 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 150 poslancov.

  Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 150 odovzdaných hlasovacích lístkov bol 1 neplatný.

  Zo 149 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že

  – za Bélu Bugára hlasovalo za 114 poslancov, proti 27 poslancov, zdržalo sa 8 poslancov (potlesk),

  – za Martina Glváča hlasovalo za 117 poslancov, proti 23 poslancov, zdržalo sa 9 poslancov (potlesk),

  – za Andreja Hrnčiara hlasovalo za 110 poslancov, proti 29 poslancov, zdržalo sa 10 poslancov (potlesk),

  – za Luciu Nicholsonovú hlasovalo za 105 poslancov, proti 29 poslancov, zdržalo sa 15 poslancov (potlesk).

  Podľa čl. 90 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na zvolenie podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.

  Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní boli za podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky zvolení Béla Bugár, Martin Glváč, Andrej Hrnčiar, Lucia Nicholsonová.

 • Overovatelia poverili svojho člena Cigánikovú Janu oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.

 • Ďakujem za oboznámenie sa s výsledkom tajného hlasovania.

  Vyhlasujem, že nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov získali a za podpredsedov Národnej rady boli zvolení poslanci Béla Bugár, Martin Glváč, Andrej Hrnčiar a Lucia Nicholsonová.

  Prosím podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky, aby zaujali miesta, ktoré sú pre nich určené.

  Ďakujem.

  Nasledujúcim bodom programu je

  zriadenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti a určenie počtu jeho členov.

  Výbor pre európske záležitosti zriaďuje Národná rada Slovenskej republiky podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady. Členovia tohto výboru sa volia na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí, za ktoré boli poslanci zvolení. Na základe uvedeného je potrebné, aby Národná rada určila počet členov výboru.

  Materiál ste dostali ako tlač 9.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že som nedostal žiadnu písomnú prihlášku do rozpravy, pýtam sa, či sa niekto z poslancov hlási do rozpravy. Pokiaľ nie, uzatváram prihlásenie do rozpravy. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu o uznesení, ktorým Národná rada zriaďuje Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti a ďalej určuje, že výbor bude mať 15 členov vrátane jeho predsedu. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Ďakujem. Prítomní 148, za 148, proti žiaden poslanec, zdržal sa žiaden poslanec, nehlasoval žiaden poslanec.

  Konštatujem, že sme schválili zákon. Konštatujem, že Národná rada zriadila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti a určila, že výbor bude mať pätnásť členov vrátane jeho predsedu.

  Pokračujeme trinástym bodom programu, ktorým je

  návrh na zriadenie ďalších výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Podľa čl. 92 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 45 zákona o rokovacom poriadku Národná rada Slovenskej republiky zriaďuje z poslancov výbory ako svoje iniciatívne a kontrolné orgány. Národná rada už zriadila mandátový a imunitný výbor, výbor pre nezlučiteľnosť funkcií a výbor pre európske záležitosti.

  Návrh na zriadenie ďalších výborov Národnej rady ste dostali ako tlač 10.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Ústne sa prihlásil pán poslanec Budaj. Uzatváram prihlásenie do rozpravy a poprosím vás, pán poslanec Budaj, o slovo.

 • Krátky rozhovor poslanca s predsedníctvom mimo mikrofónu.

 • Ďakujem pekne. Som myslel, že sme si nerozumeli. Áno, k bodu trinásť.

  Ja budem hlasovať, plne rešpektujúc to, ako sa dohodli vyjednávači. Ale, vážení kolegovia, naozaj chcem na vás apelovať, aby sme pre budúcnosť pripravili, teda verím, že nie do budúcnosti, rozdelenie výboru pre životné prostredie a pôdohospodárstvo. Samostatný výbor pre životné prostredie je akýmsi lakmusovým papierikom citlivosti parlamentu k tejto nezanedbateľnej oblasti kvality života na Slovensku.

  Kedysi, takisto pred novembrom 1989 životné prostredie bolo spojené s pôdohospodárstvom a s poľovníctvom a s rybárstvom, ale aj rezorty boli spojené. Ako viete, jednou z veľkých zmien po novembri bolo zriadenie samostatného ministerstva pre životné prostredie. S tým súvisel aj vznik výboru v Národnej rade. A odvtedy to dlhé roky fungovalo, až prišlo obdobie, kedy boli aj úvahy aj o zlúčení aj samotných rezortov. Nechcem rozoberať, čo bolo, a nechcem vás ani zdržiavať. Chcem len na vás apelovať, aby sa ľudia, ktorí majú pre toto srdce a ktorí chápu, že životné prostredie je častokrát aj antagonistickým rezortom s pôdohospodárstvom a s touto oblasťou výroby a že životné prostredie aj s ohľadom na eurofondy a na európske pohľady si zaslúži aj samostatný dohľad Národnej rady, aby ste podporili v budúcnosti rozdelenie tohto výboru znovu do takého stavu, v akom väčšinu rokov aj bol.

  V tejto chvíli, samozrejme, nechcem pozmeňovacím návrhom narušovať dohody, ktoré boli pri samotnom kreovaní orgánov parlamentu urobené, a podporím ich. Verím, že v budúcnosti budete viacerí akceptovať, ak na túto tému otvorím diskusiu.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Budaj, ďakujem.

  Vzhľadom na to, že nevyplýva žiaden procedurálny návrh ani iný návrh, poprosím, faktická poznámka pán Viskupič Jozef. Uzatváram možnosť faktických poznámok.

  Poprosím, pán Viskupič Jozef.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Súhlasím, keďže toto nie je nová požiadavka, aby sa aj novozvolené vedenie parlamentu týmto zaoberalo.

  A zároveň chcem apelovať na pána predsedu aj zvolených podpredsedov, že by, keďže sa nedostal výbor pre digitalizáciu a informatizáciu opäť medzi výbory a bol to už taký evergreen aj minulého volebného obdobia, aby sme možno aj našli spoločnú reč v tom, že digitalizácia a informatizácia našej spoločnosti je veľmi dôležitý aspekt, ktorý máme a mali by sme mať výsledky. Čiže ak by aj medzivýborovo vznikla komisia možno pri výbore pre európske záležitosti, hospodársky výbor a podobne, ak nájdeme spoločnú reč pre toto, veľmi rád by som bol, aby sme aspoň takúto komisiu zriadili pre túto oblasť, obrovskú a mohutnú oblasť, z verejných zdrojov.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec Viskupič.

  Ja by som len poprosil poslancov, že samozrejme, že sa budeme učiť fungovať vzájomne a pri tých faktických poznámkach, keď už teda vidíte ukončovanie.

  Napriek tomu poprosím vás, pani poslankyňa Zemanová Anna, o faktickú poznámku.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Mne by sa páčil návrh pána poslanca Budaja, keby takýto samostatný výbor vznikol. Možno je aj iné riešenie trošku. Zrejme na stôl sa nedostane, ale ako úvaha by bola možno aj zmena aj iná. A síce zmena ústredných orgánov štátnej správy, a síce ako v minulosti ministerstvo životného prostredia bolo včlenené pod ministerstvo pôdohospodárstva, možno nastáva doba, aby, práve naopak, agenda, časť aspoň agendy ministerstva pôdohospodárstva sa dostala pod rezort ministerstva životného prostredia, minimálne v agende o lesoch, poľovníctve a rybárstve, v tých častiach, kde vlastne dochádza k nepochopiteľným antagonistickým vzťahom medzi rezortmi. To sú veci, ktoré by možno riešili v spoločnom výbore, zrejme ich budeme prejednávať, takže aj tadiaľto vedie cesta, i keď zrejme v tejto chvíli zarúbaná.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu. Na schválenie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Hlasovať budeme jedným hlasovaním o zriadení ďalších výborov Národnej rady, ako sú uvedené v tlači 10. Hlasujeme verejne obvyklým spôsobom pomocou technického zariadenia.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomní 146 poslancov, za 145 poslancov, proti žiaden poslanec, zdržal sa žiaden poslanec, nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme schválili návrh. Konštatujem, že Národná rada zriadila tieto ďalšie výbory Národnej rady Slovenskej republiky: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre hospodárske záležitosti, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výbor pre sociálne veci, výbor pre zdravotníctvo, výbor pre obranu a bezpečnosť, zahraničný výbor, výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, výbor pre kultúru a médiá, výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny.

  Štrnástym bodom programu je

  voľba predsedov výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  V rámci tohto bodu programu budeme hlasovať o voľbe predsedu výboru pre európske záležitosti a predsedov ďalších výborov, ako sme ich zriadili v predchádzajúcom bode.

  Návrh na voľbu predsedov výborov ste dostali ako tlač 11.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Konštatujem, že nik. Uzatváram rozpravu. Uzatváram možnosť prihlásenia ústne. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, pristúpime k voľbe predsedov výborov Národnej rady Slovenskej republiky. Podľa čl. 92 ústavy predsedov výborov Národná rada volí tajným hlasovaním. Na zvolenie predsedu výboru Národnej rady sa podľa § 15 zákona o rokovacom poriadku vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Podľa schváleného volebného poriadku sa predsedovia výborov Národnej rady volia osobitnými hlasovacími lístkami, ktoré sú farebne odlíšené. Postupovať budeme podľa volebného poriadku obvyklým spôsobom.

  Prosím všetkých overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie a dohliadali na priebeh tajného hlasovania. Súčasne ich prosím, aby hlasovali ako prví.

  Pristúpime k tajnému hlasovaniu.

  (Akt tajného hlasovania.)

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, chcem sa opýtať, či už každý z vás vykonal tajnú voľbu. Vyzerá tak, že áno. Takže vyhlasujem tajné hlasovanie za skončené.

  A prosím, samozrejme, overovateľov, aby spočítali hlasy, vyhotovili zápisnicu o výsledku tajného hlasovania.

  A vyhlasujem teraz prestávku. Určite to bude 30 minút, ale možnože aj viac, lebo je tam veľa spočítania. Takže je momentálne prestávka.

 • Prestávka. Spracúvanie výsledkov tajného hlasovania.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda, za udelené slovo.

  Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som vás informoval o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu jednotlivých predsedov výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konalo pred malou chvíľou.

  Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu jednotlivých výborov bolo vydaných 149 hlasovacích lístkov a na voľbe bolo prítomných 149 poslancov.

  Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu jednotlivých predsedov výborov Národnej rady Slovenskej republiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 149 odovzdaných hlasovacích lístkov boli všetky platné.

  A zo 149 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili nasledovné výsledky, dovoľte mi, aby som ich prečítal všetky pohromade, to znamená:

  – výbor pre európske záležitosti, navrhnutý Ľuboš Blaha, 111 hlasov za, 25 hlasov proti, 13 sa zdržalo hlasovania (potlesk),

  – ústavnoprávny výbor, navrhnutý predseda Robert Madej, 126 hlasov za, 14 proti, 9 sa zdržalo hlasovania (potlesk),

  – výbor pre financie a rozpočet, Ladislav Kamenický, 130 hlasov za, 13 proti, 6 sa zdržalo hlasovania (potlesk),

  – výbor pre hospodárske záležitosti, Jana Kiššová, 140 hlasov za, 4 proti, 5 sa zdržali hlasovania (potlesk),

  – ďalší výbor je výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, navrhnutý Gabriel Csicsai, 131 hlasov za, 11 proti, 7 sa zdržali hlasovania (potlesk),

  – výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, navrhnutý predseda Boris Kollár, 125 hlasov za, 14 proti, 10 sa zdržali hlasovania (potlesk),

  – výbor pre sociálne veci, navrhnutá Alena Bašistová, 130 hlasov za, 12 proti, 7 sa zdržali hlasovania (potlesk),

  – výbor pre zdravotníctvo, navrhnutý Štefan Zelník, 131 hlasov za, 10 proti, 8 sa zdržalo hlasovania (potlesk),

  – výbor pre obranu a bezpečnosť, navrhnutý predseda Anton Hrnko, 125 hlasov za, 16 proti, 8 sa zdržalo hlasovania (potlesk),

  – zahraničný výbor, navrhnutý predseda František Šebej, 116 hlasov za, 26 proti, 7 sa hlasovania zdržali (potlesk),

  – výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, navrhnutý Ľubomír Petrák, 128 hlasov za, 16 proti, 5 sa zdržali hlasovania (potlesk),

  – výbor pre kultúru a médiá, navrhnutý predseda Dušan Jarjabek, 123 hlasov za, 20 proti, 6 sa zdržali hlasovania (potlesk),

  – a posledný výbor, výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny, navrhnutá predsedníčka Erika Jurinová, 130 hlasov za, 10 proti, 9 sa zdržali hlasovania (potlesk).

  Dámy a páni, podľa § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na zvolenie jednotlivých predsedov výborov Národnej rady Slovenskej republiky bol potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní boli zvolení za predsedov všetci zmienení predsedovia výborov Národnej rady Slovenskej republiky. Overovatelia poverili mňa, svojho člena Martina Klusa, oznámiť tento výsledok hlasovania v Národnej rade Slovenskej republiky.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, žiadam vás, aby ste sa vrátili do rokovacieho priestoru, za chvíľočku dostane slovo poverený overovateľ a oznámi výsledky volieb.

 • Takže, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, budeme pokračovať v rokovaní.

  Teraz prosím povereného overovateľa, aby oznámil výsledky tajných volieb. Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pánovi overovateľovi.

  Vyhlasujem, že Národná rada Slovenskej republiky zvolila predsedov výborov tak, ako pred chvíľočkou nám to oznámil pán overovateľ.

  Prosím teraz zvolených predsedov výborov, aby zaujali miesta tu za mnou v tej rade a potom budeme, samozrejme, pokračovať ďalším bodom.

 • Krátka pauza, kým predsedovia výborov zaujali svoje miesta.

 • Takže ďakujem.

  Vážené dámy, vážení páni, teda budeme pokračovať, a to pätnástym bodom programu, a teda

  voľbou ďalších členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti a voľbou náhradných členov tohto výboru.

  Ako už bolo povedané, podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku sa členovia výboru pre európske záležitosti volia na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí, za ktoré boli poslanci teda zvolení. Ďalej zákon ustanovuje, že za každého člena tohto výboru Národná rada musí voliť aj náhradného člena výboru.

  Návrh tlače máte pod č. 12. Bol vypracovaný na základe návrhov jednotlivých poslaneckých klubov a poslancov.

  Takže otváram rozpravu o tomto bode programu. Nakoľko som nedostal žiadnu písomnú prihlášku, pýtam sa, či sa hlási niekto ústne do rozpravy. Konštatujem, že nie je tomu tak, takže vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  A pristúpime teda k hlasovaniu o návrhu na voľbu ďalších členov výboru pre európske záležitosti a náhradných členov tohto výboru, ako je to uvedené v tlači 12. Prosím, prezentujte sa a zároveň aj hlasujte.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 142 poslancov, za hlasovalo 142 poslancov.

  Takže konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky zvolila ďalších členov Výboru Národnej rady pre európske záležitosti a taktiež zvolila aj náhradných členov tohto výboru.

  Nasleduje teraz šestnásty bod programu, ktorým je

  voľba ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13).

  Chcem uviesť, že vám bolo rozdané nové znenie tlače 13, kde je uvedené správne krstné meno poslanca, navrhovaného člena výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

  Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Konštatujem, že som dostal písomné prihlášky: za klub OĽANO – NOVA Daniel Lipšic a potom ešte písomne pán poslanec Beblavý a pani poslankyňa Simona Petrík.

  Takže, pán poslanec Lipšic, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predsedajúci.

  Milé kolegyne, vážení kolegovia, býva to rutinné hlasovanie o členoch výborov, ale myslím si, že na tejto schôdzi to také úplne rutinné nebude.

  Návrh, ktorý sme dostali rozdaný, je mimoriadne kontroverzný preto, že aspoň zatiaľ má vládna väčšina ambíciu nerešpektovať pri zložení výborov rozloženie v pléne Národnej rady. Doposiaľ takáto situácia nenastala. Rozloženie v pléne Národnej rady po voľbách je, že vládna koalícia má 81 poslancov a opozícia má 69 poslancov. To znamená, pomer pri výboroch je buď 8:7, 7:6, 6:5. To je výbor, ktorý, alebo rozloženie, ktoré odráža pomery síl v Národnej rade.

  Je zarážajúce, že u niektorých kľúčových výborov tento pomer – aspoň v navrhovanom dokumente – rešpektovaný nie je. Veľmi otvorene poviem, že takéto rozloženie výborov – budem hovoriť aj konkrétne, o aké ide – tu bolo za vlády Vladimíra Mečiara, kedy vznikol trestný výbor pre životné prostredie, kde mala opozícia väčšinu tak, aby mohla mať vtedy vládna koalícia super väčšiny v kľúčových výboroch.

  Teraz sa trošku situácia – aspoň v návrhu, ktorý tu je predložený, opakuje. Tentokrát sa zdá, že trestným výborom nebude výbor pre životné prostredie, ale zahraničný výbor, kde zrejme vládna väčšina očakáva, že to bude pomerne konsenzuálne rokovanie, a kde navrhuje, aby opoziční poslanci tvorili väčšinu.

  A naopak, sú výbory; poviem aj jeden kľúčový a poviem aj, prečo ho za kľúčový považujem; kde vládna väčšina nechce rešpektovať pomery, zatiaľ, pomery na pléne, ktoré vzišli z parlamentných volieb. Tým výborom je výbor pre obranu a bezpečnosť. Doteraz pri väčšine, ktorá mala 83 poslancov v minulosti, v minulom parlamente, bol pomer členov výboru 7:6. Teraz je návrh 7:5. Tento výbor bude kľúčový na to, aby sa v ňom najmä rokovalo o rôznych potenciálnych kauzách, škandáloch a korupcii, ktorá tu prekvitala z minulosti, a kauzy aj posledných dní, myslím tým kauza Ladislava Bašternáka alebo kauza DPH na východnom Slovensku, potvrdzujú, že tento výbor bude potrebné zvolávať často. Nehovorím to s veľkou radosťou.

  Počúvame od koaličných partnerov SMER-u, že chcú, aby opozícia mohla kontrolovať, že chcú, aby sa vyšetrovali rázne korupčné prípady. To sme počúvali posledné dva týždne. A ja si na rozdiel od pána predsedu myslím, že my poslanci prejavujeme to, čo si myslíme a ako konáme, nielen slovami, ale aj skutkami. A skutky sú hlasovaním. Hlasovania o týchto výboroch a o pozmeňovacích návrhoch budú lakmusovým papierom toho, ako koaliční partneri SMER-u myslia vážne svoje slová o kontrole opozície a o tom, že musí platiť "padni, komu padni" a že korupčné kauzy musíme vyšetrovať. A preto si myslím, že to hlasovanie bude veľmi dôležité, aj keď možno z hľadiska procedurálneho len jedno hlasovanie o zložení výborov.

  Budú moji kolegovia hovoriť ešte zrejme o zahraničnom výbore ďalej, ale nepovažujem za náhodu, že sa vládna väčšina, aspoň zatiaľ, snaží vytvoriť vo výbore pre obranu a bezpečnosť super väčšinu, ešte raz, nezodpovedajúcu pomerom rozloženia síl v pléne Národnej rady. Považujem to za neakceptovateľné a za návrat do dôb mečiarizmu. Hovorím to veľmi otvorene.

  Preto navrhujem – máte to písomne rozdané, podpísané predsedom nášho poslaneckého klubu Richardom Vašečkom –, aby sa pomer vo výbore pre obranu a bezpečnosť vrátil naspäť na 7:6, aby Národná rada zmenila rozloženie výborov tak, aby poslanec Grendel bol vo výbore pre obranu a bezpečnosť a tým pádom stratíme jedno miesto vo výbore pre verejnú správu.

  Ja dnes nechcem hovoriť, a nebolo by to ani adekvátne z mojej strany, ja len poviem, že ja som vo výbore ústavnoprávnom, čiže o mňa nejde, ale chcem povedať, že nechcem priorizovať výbory, ktoré sú dôležitejšie alebo menej dôležité. Ale všetci vieme aj z minulých volebných období, že ak bol výbor, ktorý zasadal mimoriadne pomerne často a riešil podozrenia z korupčných káuz alebo iných škandálov, tak to bol výbor pre obranu a bezpečnosť. Ak pri tomto výbore nebude koalícia rešpektovať pomery na pléne, tak tým vyšlete veľmi jednoznačný signál napriek pekným slovám a rečiam a sľubom, ako si predstavujete odhaľovanie korupcie, daňových podvodov a ďalších závažných trestných činov v najbližšej budúcnosti. Programové tézy sú veľmi pekné, môžu byť veľmi zaujímavé a veľmi chrumkavé, ale pokiaľ realita bude taká, že v exekutíve zostanú – tak sa zdá, že zostanú – zodpovednými za trestnú politiku rovnakí ľudia a naviac ešte bude oslabené právo opozície kontrolovať v tejto oblasti exekutívu, tak sa naozaj vraciame do dôb, ktoré Slovensko nepreslávili.

  A preto vás chcem požiadať už na začiatku tejto schôdze, prvej schôdze, aby sme rešpektovali aspoň elementárne pravidlá a napravili návrh, ktorý sme sem, ktorý nám bol rozdaný, tak, aby v kľúčovom výbore práve na tému odhaľovania korupcie – obrany, bezpečnosti – vládna väčšina rešpektovala, nič viac a nič menej, budete tam mať väčšinu, máte väčšinu, fajn, ale aby boli rešpektované pomery v Národnej rade, aby sme znovu nevytvárali trestné výbory, ktoré v tomto parlamente už neboli skoro 20 rokov, a návrh, ktorý tu bol predložený, sa k tomu vracia.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami sa prihlásili traja páni poslanci. Končím možnosť sa prihlásiť do faktických poznámok.

  Pán poslanec Galko.

 • Ďakujem pekne.

  No ja by som chcel za stranu Sloboda a Solidarita podporiť návrh Daniela Lipšica. Chcem potvrdiť ako člen výboru pre obranu a bezpečnosť, že tých káuz, ktoré branno-bezpečnostný výbor v minulosti riešil, bolo obrovské množstvo. A budú ďalšie. Nenahovárajme si, že nebudú ďalšie, pretože stačí, keď si dnes otvoríte internet, a opäť je vidno, že branno-bezpečnostný výbor bude mať čo riešiť. Mám na mysli výpoveď bývalého vyšetrovateľa takzvaného vratkového podvodu. Pri všetkej úcte ku všetkým kolegom vo všetkých výboroch neviem, či existuje výbor, ktorý mal viacej mimoriadnych zasadnutí ako výbor pre obranu a bezpečnosť.

  Ja som si prečítal niekoľkokrát vyhlásenie terajších koaličných partnerov strany SMER a SNS, ich koaličných partnerov o tom, že sa im podarilo presadiť 90 % ich protikorupčných opatrení do programového vyhlásenia vlády. Ja chcem pevne veriť, že paralyzovanie branno-bezpečnostného výboru a hádzanie polien pod nohy boju proti korupcii, skutočnému boju proti korupcii, nepatrilo medzi tých 10 percent. A chcem apelovať, aby ste tento návrh podporili.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Chcem teda naozaj potvrdiť, že som napísal list, ktorým žiadam, aby sa táto zmena udiala, aby sa zachovala proporcionalita, to znamená ten pomer 7:6, konkrétny presun pána poslanca Grendela z výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj do branno-bezpečnostného výboru. Ten dôvod je ešte jeden, ktorý chcem podčiarknuť, a to, že člen branno-bezpečnostného výboru, jeden z členov za opozíciu bude nominovaný aj do komisie na kontrolu ITP a celkovo branno-bezpečnostný výbor popri tých osobitných kontrolných výboroch má niektoré špecifické kontrolné funkcie, ktoré iné výbory nemajú. Takže je to naozaj výbor kľúčový.

  A poviem ešte jednu vec. Áno, my sme sa snažili konkrétne aj včera, aj predchádzajúce dni stretnúť sa s ľuďmi, nebudem osobný, na to najpovolanejšími, ktorí zastupujú vládnu koalíciu, aby sa tieto pomery zmenili, teda snažili sme sa dohodnúť dopredu. Boli sme odmietnutí a nebola s nami nejaká vedená diskusia. Takže preto dávame tento návrh, predkladáme ho plénu na zváženie a žiadam vás o podporu, ktorá je naozaj vecná, spravodlivá, rozumná.

  Ďakujem.

 • Chcel by som iba upozorniť hlavne strany MOST – HÍD, alebo poslancov za stranu MOST – HÍD a stranu SIEŤ, že týmto hlasovaním o návrhu, ktorý predložil Daniel Lipšic, majú možnosť urobiť prvé protikorupčné opatrenie v praxi, nie na papieri napísať si, že sa nám podarili nejaké priority preniesť do vládneho programu, tu je vyslovene návrh, ktorý na základe histórie z predošlého volebného obdobia jednoznačne je protikorupčným opatrením. Lebo ak branno-bezpečnostný výbor môže zvolávať na základe káuz, ktoré v minulom volebnom období boli dennodenne, môže zvolávať mimoriadne schôdze a pozývať si či už teda príslušných ministrov, prokurátora, aby vysvetlil veci, tak môžete týmto hlasovaním urobiť prvé protikorupčné opatrenie alebo ho môžete zmiesť zo stola. Teraz sa ukáže, ktorou cestou sa vydáte.

 • Na faktické poznámky bude reagovať pán poslanec Lipšic. Nech sa páči.

 • Ja by som to možno, pán predseda, ešte zopakoval: v minulom parlamente mala vládna väčšina 83 poslancov, teraz má vládna väčšina menej poslancov. Pomer vo výbore bol 7:6, lebo matematiku poznáme, predpokladám, že všetci v tejto sále. Teraz bez zdôvodnenia, racionálneho a rozumného, sa navrhuje podseknúť opozíciu tak, aby mala koaličná väčšina v tomto kľúčovom výbore super väčšinu, to považujem za neakceptovateľné.

  Pán poslanec Galko tu už spomínal, áno, dnes vyšli nové rozhovory aj na aktuality.sk s elitným vyšetrovateľom, ktorý vyšetroval kauzu podvodov na DPH na východnom Slovensku. Obávam sa, že tam sú podozriví ľudia z vysokej politiky, obávam sa, že aj z tejto sály. Ale to nie je podstatné, podstatné je, že ak takýmto úmyselným spôsobom bez ohľadu na volebné výsledky opozíciu v tomto výbore podseknete, tak sa to inak nebude dať interpretovať ako len snahu akýmkoľvek spôsobom mariť, eliminovať, komplikovať otváranie káuz – či minulých, alebo budúcich, ktoré vzniknú. Obávam sa, že žiaden iný racionálny dôvod alebo racionálne zdôvodnenie takéhoto kroku neexistuje.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Beblavý. Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi vystúpiť prvýkrát v tomto volebnom období aj s návrhom, ktorý sa tiež týka zaradenia poslancov do výborov. Mnohé z toho, čo som sa pôvodne chystal povedať, už povedal pán kolega Lipšic, takže nebudem to opakovať. Ale predsa len musím stručne niektoré veci znovu povedať, ktoré už aj on povedal.

  Noc dlhých nožov, ktorú z 3. na 4. novembra roku 1994 realizovala v tomto parlamente vznikajúca koalícia Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenská národná strana a Združenie robotníkov Slovenska, patrí medzi najhanebnejšie dni a noci slovenskej ponovembrovej politiky a je to noc, ktorá nás dostala na trajektóriu, z ktorej sme sa potom veľmi ťažko dostávali. Bola to totižto trajektória, v ktorej nie že moc víťazí nad bezmocou, je to kategória, v ktorej moc si môže dovoliť všetko, a dokonca si môže dovoliť aj to, že ju nikto nebude kontrolovať a ľudia a ich konkrétna práca v takomto poňatí sú ďaleko pod mocenským poňatím práce parlamentu.

  Ja verím a dúfam, že tento parlament nezačne svoje pôsobenie rovnakou vecou, pretože bez ohľadu na to, ako kto za to bude hlasovať, kto nebude hlasovať, bude sa to nad nami tiahnuť štyri roky alebo koľkokoľvek bude funkčné obdobie veľmi temným spôsobom. Preto naozaj mi dovoľte poznamenať, že tak ako 3. a 4. novembra zriadila novovznikajúca parlamentná väčšina v rámci výboru pre životné prostredie takzvaný trestný výbor, kde poslala viacerých lídrov opozičných strán, priznám sa, že som nebol schopný v tej rýchlosti si nájsť, že či tam bol aj pán predseda Bugár vtedajší... (obrátenie sa na predsedajúceho), ale, takže bol tam aj on. A ten cieľ bol jednoduchý, aby títo ľudia sa nemohli realizovať v tej oblasti, ktorej naozaj rozumejú, ktorej sa chcú venovať, ale boli všetci alebo viacerí z nich posunutí tam, kde budú môcť akurát tak riešiť to, čo vnímala vtedy vznikajúca koalícia ako to najnepodstatnejšie – to bolo pre nich životné prostredie. Bola tam aj väčšina opozičná, tak ako spomenul kolega Lipšic, ona síce ako opozičná väčšina mohla odhlasovať nejaké uznesenia výborov, ale to bolo, ako sa hovorí v zlom vtipe, asi tak všetko, čo mohla robiť.

  Tento stav bol napravený po roku ´98 a od roku ´98 sa nikdy nezopakoval, že by vyrobila ktorákoľvek vláda vrátane prvej Ficovej vlády a druhej Ficovej vlády akúkoľvek formu trestného výboru.

  Dnes tu máme pred sebou opätovne návrh trestného výboru, tentokrát jeho, možno obeť je silné slovo, jeho cieľom má byť pán poslanec Simon a mám ním byť ja. Len keďže výbor pre životné prostredie už neexistuje, ako pán Budaj vysvetlil pred chvíľou, je dnes zlúčený s výborom pre pôdohospodárstvo, tak novým trestným výborom sa stáva zahraničný výbor, čo je možno dané aj tým, že vzhľadom na existenciu výboru pre európske záležitosti ten zahraničný výbor dnes nemá až takú silnú a zásadnú agendu ako povedzme kedysi, keď ešte Európska únia, naše členstvo v nej neexistovalo a nebol ani tento výbor pre európske záležitosti. Bez nášho vedomia a súhlasu sme boli s pánom poslancom Simonom navrhnutí ako členovia tohto výboru.

  Ja chcem za seba; nebudem hovoriť za pána poslanca Simona, to je, samozrejme, na ňom; že ja som sa nikdy neštítil žiadnej práce. A pokiaľ je vôľa v koaličnej väčšine, aby som pracoval aj v tomto výbore, nemám problém si tú prácu poctivo vykonávať. Zároveň som sa k nej nikdy nehlásil, lebo je to naozaj úplne mimo môjho osobného pôsobenia a odborného zamerania. Chcel by som však, a to je, myslím si, právo každého poslanca tejto Národnej rady, pôsobiť najmä v oblasti, ktorej sa dlhodobo venujem a ktorej sa rozumiem. V strane SIEŤ som do svojho vystúpenia viedol pracovnú skupinu pre verejné financie a bol som zodpovedný za program v oblasti verejných financií vrátane, poviem úprimne, trochu širšieho poňatia, teda nielen takých tých tradičných makroekonomických otázok, ale aj stráženia míňania verejných financií najmä v tých najväčších výdavkových sektoroch, ako sú zdravotníctvo a školstvo. Preto vnímam ako svoju povinnosť aj voči svojim voličom zaoberať sa témami, za ktoré ma sem zvolili. Ale na to by bolo dôležité môcť to robiť aj z niektorého z výborov, ktorý sa týmto témam venuje. Preto chcem požiadať a navrhnúť, aby som bol zaradený, a prečítam aj ten formálny návrh, do výboru pre financie a rozpočet, ktorý sa verejným financiám venuje, a chcem vás týmto požiadať o podporu tohto návrhu.

  Ďakujem veľmi pekne Igorovi Matovičovi ako predsedovi OĽANO za to, že podporil tento návrh, ďakujem aj Martinovi Poliačikovi ako predsedovi poslaneckého klubu strany Sloboda a Solidarita, že podporí tento návrh, ďakujem Danielovi Lipšicovi, že ho podporil.

  A dovoľte mi ešte pred tým, než ten návrh prečítam, sa osobne obrátiť na tých poslancov Národnej rady, ktorí so mnou dlhé roky spolupracujú a, myslím si, že veľmi dobre vedia, v ktorom výbore Národnej rady budem môcť vykonávať činnosť, ktorá bude užitočná pre ľudí tejto krajiny, nie pre mňa osobne, lebo myslím, že kolegovia to vedia, ale z členstva vo výbore neplynú žiadne výhody, len práca. Členstvo vo výbore neprináša príplatky, neprináša kanceláriu, neprináša nič, prináša len prácu. Takže ak sa uchádzam o niečo, uchádzam sa o možnosť pracovať.

  Pani Lucia Žitňanská, chcem ťa požiadať, aby si hlasovala za tento návrh, a v prípade že nie, aby si nehlasovala za umiestnenie poslancov do výborov, pretože ma poznáš veľmi dlho a vieš, že nepatrím do tohto výboru, do ktorého ma chcú zaradiť za týchto okolností. A verím, že ty nebudeš chcieť mať svoj prvý poslanecký podpis nad tým, čo naozaj najviac zo všetkého pripomína noc z 3. na 4. novembra roku 1994.

  Pán Kresák, my sme spolu poslanecky nespolupracovali, ale dlhodobo sa poznáme a keď ste boli v parlamente ešte naposledy, veľmi som si vážil vašu prácu a odvtedy, opäť verím, že viete, v ktorom výbore môžem uplatniť svoj sľub, ktorý som tu dnes doobeda zložil.

  Igor Janckulík, chcem sa obrátiť na teba, spolupracoval si so mnou v SIET-i dva roky, vieš, ktorú pracovnú skupinu som viedol, vieš, čomu sa rozumiem, a vieš, že to nie je oblasť zahraničnej politiky, ale je to oblasť verejných financií.

  Martin Fedor, chcem sa tak isto obrátiť aj na teba, my sa poznáme dlhšie a tiež vieš veľmi dobre, čomu sa venujeme.

  Radoslav Procházka, chcem sa obrátiť aj na teba, pretože ty si tento návrh dal, pokiaľ viem, a chcel by som ťa poprosiť aj o podporu jeho zmeny.

  Gábor Gál, my sme spolu spolupracovali na mnohých veciach v tomto parlamente a tiež si myslím, že veľmi dobre vieš, kde by som mohol byť najlepšie užitočný.

  To isté platí aj o Lacovi Solymosovi a tiež dúfam, Laci, že svojím podpisom alebo stlačením sa nepodpíšeš pod niečo, čo bude pripomínať to, čo robili tvojmu vlastnému kolegovi Bélovi Bugárovi pred 22 rokmi.

  Katka Cséfalvayová, Edo Adamčík, tiež vás chcem o to týmto poprosiť, spolupracovali sme v SIET-i dva roky a myslím, že viete, aká tá situácia je.

  Chcem sa obrátiť aj na vás, pán podpredseda Bugár, vy ste to raz zažili... (rečník sa obrátil smerom k predsedajúcim a tak pokračoval vo vystúpení; reakcia podpredsedu Bugára) ... a som si istý, že keď to budete chcieť zdôvodniť, zdôvodnenie sa vždy nájde, ale niekedy tie dejiny vás posúdia o tom potom dôsledne.

  Andrej, chcem aj teba poprosiť, aby si hlasoval tak, ako vieš, kto je odborne ako zdatný, ale nechám to na teba.

 • Ruch v sále, rečník sa obrátil naspäť k plénu.

 • Nejakí kolegovia majú problém s týmto vystúpením? Tak si to nechajte do faktických.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán kolega, problém je v tom, že vás nepočuli, lebo ste hovorili na nás a nie do mikrofónu, a to kričali; pardon.

 • Páni kolegovia, niektorí ste tu dlhšie, niektorí ste tu kratšie a možno nie je náhodou, že najväčšiu aroganciu prejavujú tí, čo sú tu najdlhšie. Ono to asi s tým parlamentom, bohužiaľ, tak chodí, ale ja verím, že možno aj tí, čo sú tu kratšie a najkratšie, a tí, čo sú tu kvôli niečomu inému než len kvôli konzumácii moci, vedia, prečo je dôležité nezopakovať noc z 3. na 4. novembra roku 1994. A s touto prosbou sa na vás chcem obrátiť a poďakovať vám za podporu. Dovidenia.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami siedmi páni poslanci. Končím možnosť sa prihlásiť do fak..., ôsmi, končím možnosť sa prihlásiť do faktických poznámok.

  Chcem vás upozorniť, podľa rokovacieho poriadku je možné sa prihlásiť do faktických poznámok počas rozpravy, to znamená, že keď už skončí dotyčný poslanec svoju reč, tak v tom momente by som už mal ukončiť, ale to sa naučíme spolu potom.

  Takže pán poslanec Matovič ako prvý.

 • Miro, ďakujem za veľmi dobré vystúpenie aj tú paralelu s nocou dlhých nožov, lebo treba nazývať vždy v politike aj v živote veci správnym menom. Áno, to, čo urobili, nie už chystaná, ale vlastne existujúca vládna koalícia, je v príkrom rozpore s tým, čo hlásali a čo tu hlásal aj nový predseda parlamentu, že chce doniesť sem nejakú novú kultúru. Nová kultúra nie je opakovanie hriechov spred 22 rokov a zavádzanie trestných výborov pre neposlušných poslancov.

  Ja som bol zhrozený, keď sme boli vlastne na stretnutí oficiálnom s bývalým predsedom parlamentu, kedy sme sa všetci v opozícii pýtali, ako je možné, že strana SIEŤ tam má napísaných 10 poslancov, keď už traja ľudia v tom čase povedali, že nebudú súčasťou tohto poslaneckého klubu, a odpoveďou od toho pána predsedu bývalého bolo, o týchto ľuďoch bude rozhodovať predseda strany SIEŤ, za ktorú kandidovali. Myslím si, že to je popretie parlamentnej demokracie, keď v tom čase už bolo zrejmé, že títo ľudia jednoducho nebudú súčasťou poslaneckého klubu SIEŤ.

  Ja by som zároveň chcel navrhnúť možno aj teda do strany SIEŤ, keď teda SIEŤ rozhodovala o ľuďoch, ktorí od nej odišli, že aký presun by mohol nastať, lebo keď som si pozeral obsadenie personálne môjho výboru pre financie a rozpočet, tak vidím tam jedného pána, ktorý v živote sa nevyjadroval nič o financiách a nezaregistroval som žiaden nejaký postoj k financiám alebo k rozpočtu a volá sa Radoslav Procházka. Myslím si, že ten by sa v pohode mohol vymeniť s Miroslavom Beblavým do zahraničného výboru.

 • Ďakujem.

  Spomínal si dve veci v tvojom vystúpení a to je, že po prvé sa uchádzaš o možnosť, aby si mohol pracovať, a po druhé si hovoril, že cítiš povinnosť, aby si dodržal sľub, ktorý si dal svojim voličom. Myslím si, že je dostatočne evidentné, že ak si niekto pýta prácu, ktorej rozumie, a čo bolo obsahom mnohých volebných programov mnohých politických strán, ktoré teraz v parlamente máme, tak tú povinnosť, ktorú voči tým voličom cítiš ty sám, by mohli cítiť aj tvoji bývalí kolegovia. Keď to už nedodržali pri zostavovaní vlády, tak aspoň pri tomto momente stojím na tvojej strane a ja tvoj návrh a tvoju prosbu podporím.

  Ďakujem.

 • Ja len veľmi stručne. Budem reagovať na pána poslanca Beblavého. Asi je všetkým známe, že sa osobne veľmi nemusíme, ale tak ako sme povedali mnohokrát, náš klub podporí všetky veci, ktoré sú na prospech veci, bez ohľadu, všetky návrhy bez ohľadu na to, kto ich podáva. Takže v tomto prípade určite podporíme to, aby pán poslanec Beblavý bol zaradený do výboru pre financie a rozpočet.

  Ďakujem.

 • Ďakujem veľmi pekne.

  Ja len pripomeniem pre tých, ktorí neboli oboznámení s rokovaním predsedov strán, ktorí boli zvolení do parlamentu. My sme tam prezentovali, že sme mali žiadosť od poslanca Beblavého, od poslankyne Macháčkovej a od poslankyne Petrík, aby sme ich zastupovali na tomto rokovaní, keďže už neboli, necítili sa byť súčasťou ani koalície, ani strany SIEŤ a kluby SaS a kluby OĽANO boli ochotné aj na úkor niektorých vlastných poslancov týchto troch poslancov umiestniť tak, aby sa venovali veciam, ktorým rozumejú. Táto žiadosť bola zamietnutá.

  Ja pripomínam situáciu z roku 2010, keď bolo potrebné zachovať väčšinu v pracovných výboroch, tak niektorí poslanci, ja som bol medzi nimi, vládnej koalície sedeli aj v dvoch pracovných výboroch. Ja som bol vtedy vo výbore ústavnoprávnom, aj vo výbore pre školstvo a tým pádom bola zabezpečená väčšina. A tento istý vzorec by sa dal použiť aj teraz. A vlastne každý poslanec by mohol byť tam, kam patrí, kde tomu rozumie, a zároveň zdvojenou prácou niektorých koaličných poslancov, ktorí sa jej určite nevyhýbajú, by bolo možné zachovať väčšinu aj pri pomere 81:69.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne.

  Teda, kolegovci, ja som tu nová, ale chcela by som podporiť slová kolegu Beblavého aj predtým slová kolegu Lipšica a chcela by som prehovoriť k poslancom SMER-u (pozn. red.: správne má byť "SIET-e") a MOST-u, ktorí svoje partnerstvo v koalícii so SMER-om vysvetľovali a ospravedlňovali tým, že iba takto sa vám podaria zásadné zmeny napríklad aj v boji proti korupcii. Žiadam vás teda, aby ste si stáli za svojím slovom, pretože tento návrh sa nedá nazvať inak ako férový a rozumný.

  Ďakujem.

 • Taktiež by som chcel podporiť návrh pána poslanca Beblavého a chcel by som sa pripojiť k jeho výzve, s ktorou sa obrátil na svojich bývalých kolegov z bývalej opozície v predchádzajúcom volebnom období, na svojich spolustraníkov zo SIET-e a na svojich kolegov z MOST-u – HÍD, aby podporili jeho návrh. Ale zároveň by som chcel doplniť tú jeho výzvu o výzvu, aby sa títo poslanci alebo predstavitelia týchto dvoch strán vyjadrili k tomu návrhu, ktorý nám bol rozdaný, a skúsili ho nejako zdôvodniť, lebo myslím si, že nie je dobrá prax, keď návrhy sú vysvetľované iba tým, že poslanci nejako zahlasujú podľa toho, ako sa vopred dohodli, ak si to pamätajú, alebo podľa toho, ako sa im ukáže prstom, ak si to nepamätajú.

  A ja, bohužiaľ, mám takú nepríjemnú skúsenosť z bratislavského mestského zastupiteľstva, kde som poslancom a kde v podstate vládne podobná vládna koalícia, ako sa teraz utvorila na celoslovenskej úrovni, a tam tiež veľmi často ako opoziční poslanci sa snažíme argumentovať, poukazovať a odpoveďou veľmi, veľmi často je nám iba mlčanie. Formulujeme konkrétne výhrady a nikto nám na ne neodpovie. Tak rád by som veril, že na celoslovenskej úrovni to bude inak. A okrem toho, že zmeníte postoj, tak nám aj nejako vysvetlíte, že prečo ste prišli s takýmto návrhom.

  Ďakujem.

 • Dovoľte mi, aby som reagoval na kolegu poslanca Mira Beblavého, pretože ja som zastupoval stranu SIEŤ na rokovaní lídrov, keď sa rozdeľovali a určovali pomery vo výboroch. Ja som navrhol na základe poverenia predsedníctva, že nechceme rozhodovať o týchto troch poslancoch, ktorí sami odišli z nášho klubu. Dali sme ich do priestoru, nech rozhodnú opoziční kolegovia. Avšak vtedajší pán predseda Národnej rady povedal, že to nie je možné, pretože boli zvolení za stranu SIEŤ.

  Pokiaľ viem, títo traja poslanci, odídenci zo SIET-e, dostali ponuku vstúpiť do klubov iných, poslaneckých klubov iných politických strán, parlamentných strán, a odmietli túto ponuku, čiže sami si zmarili možnosť, aby boli zaradení do tých výborov, kam by chceli. My nebudeme mať problém podporiť presuny v rámci opozičných miest, ak sa dohodnete medzi sebou a vymeníte si tie miesta, tak my to veľmi radi podporíme.

 • Ďakujem pekne.

  Podporujem aj ja zaradenie pána poslanca Beblavého do finančného výboru. Ten návrh ale v predloženej podobe nie je úplný, pretože jeho účinkom znamená zmena pomeru vo finančnom výbore. Nie je jednoducho možné, aby parlamentná väčšina nemala väčšinu vo finančnom výbore. Tí, ktorí tomu nerozumejú, tak tu všetky tie roky sedeli v narkóze, a tí, ktorí len predstierajú, že tomu nerozumejú, tak to robia spôsobom, ktorý je nehodný ustanovujúcej schôdze. Parlamentná väčšina musí mať väčšinu vo finančnom výbore. Ja podporujem zaradenie pána poslanca Beblavého do finančného výboru a v prípade, že sa opoziční poslanci dohodnú, že za opozíciu bude sedieť vo finančnom výbore Miroslav Beblavý, verejne to hovorím tretíkrát, podporím tento návrh. Ale nemôže koaličný poslanec, predseda koaličnej strany do finančného výboru navrhovať opozičného poslanca. Predseda koaličnej strany nemôže do finančného výboru navrhnúť opozičného poslanca. Môže podporiť zaradenie opozičného poslanca do finančného výboru, ak to bude reflektovať dohodu v rámci opozície.

  Kolegyne, kolegovia, dohodnite sa, že bude pán poslanec Beblavý sedieť vo finančnom výbore a všetci poslanci za SIEŤ za tento návrh zahlasujú. A pán poslanec Beblavý bude sedieť vo finančnom výbore.

  Ďakujem.

 • Na faktické poznámky bude reagovať pán poslanec Beblavý. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne.

  No dovoľte mi v rámci stručnej reakcie vysvetliť jednu vec. Štandardné výbory, čo si tu pamätám všetky obdobia, majú nepárny počet členov. Čo majú takmer vždy všetky rozhodovacie orgány tohto štátu. Dneska máme navrhnuté, aby tri výbory – konkrétne finančný, bezpečnostný a zahraničný – mali párny počet členov výboru. Čo je vysoko neštandardné a jediný dôvod toho je práve to, aby bolo možné umiestniť poslancov proti ich vôli. Vo finančnom výbore je dnes navrhnutý pomer 7:5 v prospech vlády. To znamená, že ak by som bol do tohto výboru zaradený; aj s predsedom je to 7:5, ak by som bol zaradený do tohto výboru, bol by ten pomer 7:6. Takže argument môjho kolegu Radoslava Procházku neplatí, faktograficky neplatí. Vládna väčšina by sa nijako nestratila.

  Takže z tohto dôvodu chcem povedať, že ak ma chcete zaradiť do trestného výboru a nechcete mi umožniť pracovať tam, kde by som bol najviac platný, ja to budem rešpektovať. Hlasovaním sa dá v tejto miestnosti rozhodnúť naozaj o mnohom aj v rozpore s ľudským rozumom. Ale nie je možné používať výhovorku, že je to nevyhnutné.

  A ak musím niečo osobného povedať mojim kolegom Hrnčiarovi a Procházkovi, tak je, keďže tu sedeli v minulom období aspoň časť, tak si dobre pamätajú, že tento argument SMER-u, že dohodnite sa ako opozícia, keď niečo nechceli, aby sa stalo, bol používaný univerzálne štyri roky a univerzálne fungoval, lebo nejaká kúpená opozícia sa vždy našla, keď už jej nestačilo vlastné ego. Takže ten argument, že keď sa opozícia dohodne, my niečo spravíme, tak musím priznať sa, že prevziať to za dvadsaťštyri hodín od vzniku novej koalície do svojho repertoára to je absorpcia hodnôt, ktorá je pre mňa, musím povedať, veľmi, veľmi prekvapujúca.

  Ďakujem.

 • Ako posledná z písomne prihlásených vystúpi pani poslankyňa Petrík. Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážené kolegyne, kolegovia; ďakujem pekne za slovo.

  Ja som v podstate prišla s veľmi podobným návrhom ako môj kolega Miro Beblavý, pretože mám veľmi podobnú situáciu, kde netvrdím, že to bol zámer, ale tým, že som vystúpila zo strany SIEŤ a vlastne poverenie na zaradenie do výborov dostal predseda strany, za ktorú som kandidovala, tak bola som zaradená do výboru pre médiá a kultúru, čo si dovolím tvrdiť, nie je moja oblasť, keďže najmä moji exkolegovia vedia, že vyše roka som pracovala na volebnom programe pre stranu SIEŤ, a to konkrétne v oblasti rodinnej politiky a podpory žien, ktorej by som sa veľmi rada venovala aj v parlamente najbližších niekoľko rokov, a preto si myslím, že moje zaradenie do výboru pre kultúru a médiá je minuté účinku.

  Čiže týmto by som takisto v prvom rade poďakovala alebo chcela poďakovať kolegom z poslaneckého klubu OĽANO – NOVA a SaS, že podporili tento môj návrh. A chcela by som teda poprosiť vás všetkých veľmi podobne o túto podporu, pretože rada by som sa zaradila do výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny, keďže práve problematika žien a rovnosti príležitostí je oblasť, v ktorej sa cítim silná, a rada by som svoju práca využila naozaj efektívne počas týchto štyroch rokov.

  Ďakujem.

 • Na vystúpenie pani poslankyne s faktickými poznámkami ôsmi. Končím možnosť sa prihlásiť do faktických poznámok.

  Pán poslanec Krajniak.

 • Dámy a páni, ja by som chcel najskôr poďakovať predstaviteľom vládnej koalície, že čo sa týka poslaneckého klubu SME RODINA, rešpektovali naše žiadosti a priania o tom, ako jednotliví poslanci klubu SME RODINA boli zaradení do jednotlivých výborov. Sme tomu prirodzene radi, lebo každý máme nejaký profesionálny záujem a profesionálnu zručnosť, ktorej by sme sa chceli venovať.

  A chcel by som preto poprosiť poslancov vládnej koalície o podobnú veľkorysosť, pretože o nič iné ako o veľkorysosť sa žiadať nedá, väčšinu máte na to, aby ste rozhodli, ako uznáte za vhodné. Viem, že niektorí poslanci opozície možno budú nepríjemnými kritikmi, ale naozaj by som vás chcel požiadať o veľkorysosť, aby páni poslanci Beblavý, pani poslankyňa Petrík a pán poslanec Grendel mohli pracovať vo výboroch, ktoré sú im profesne najbližšie. Naozaj o nič iné ako o veľkorysosť sa žiadať nedá, pretože väčšinu na to máte, aby ste rozhodli, ako uznáte za vhodné. Pričom hovorím, že myslím, že nikto nemôže pochybovať, že by som nebol za posledný rok veľkým kritikom pána poslanca Beblavého, ale napriek tomu si myslím, že sa vždy profesne venoval verejným financiám a stačí trochu veľkorysosti, aby sa mohol tomu venovať aj ďalej.

  Ďakujem pekne.

 • Pani podpredsedníčka Nicholsonová.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Ja sa chcem prihovoriť za obidvoch pánov poslancov, ktorí vystúpili, ako za pána poslanca Beblavého, tak aj za pani poslankyňu Simonu Petrík, a to z toho dôvodu, že podľa mňa si musíme uvedomiť, že nejakí ľudia týchto dvoch ľudí dostali do parlamentu. Stoja za nimi nejakí voliči, ktorí ich vnímali v nejakom kontexte. Ja osobne som pani Petrík; teda aj keď nie som vaša volička, sa priznávam; ale ja som vás vnímala ako ľudskoprávneho experta, ktorý v prvom rade rieši rovnosť príležitostí. A podľa mňa si tu všetci musíme uvedomiť, ja teda apelujem aj na kolegov z koalície, že toto nie je iba oklam na tých neposlušných poslancoch, ktorí sa vzbúrili a odišli, ale toto je oklam na všetkých ich voličoch, ktorí ich dostali do parlamentu a ktorí ich vnímali ako expertov v tej alebo onej problematike. A podľa mňa právom teda pani Petrík žiada, aby bola preradená do ľudskoprávneho výboru.

  Ďakujem.

 • Nuž, myslím si, že predtým sme tu mali jedného vysokého matematika, ktorý hovoril o tom, že v tom výbore pre miesto, v ktorom žiadal pán poslanec Beblavý, by sa čísla zmenili. Všetci už vieme, že to tak nie je. A pán Procházka teda s tým, že nás nazval, že by sme mali si teda zopakovať čosi alebo niečo si uvedomiť, tak mohol by si to zrátať na prstoch. Tuná ale v tomto ľudskoprávnom výbore by sme mali problém. Predpokladám, že budeme musieť spraviť nejakú tú zmenu. Ja chcem apelovať na to, aby nie veľkorysosť, podľa mňa je to normálna ľudská slušnosť, aby sme sa kúsok zastavili a porozmýšľali nad tým, že naozaj niekto chce dodržať sľub voličom a chce a pýta si prácu a chce tú prácu robiť tam, kde pôsobil – či už v profesionálnom živote, alebo počas kreácie volebných programov. A mať na mysli, že treba dodržať sľuby voličom, je veľmi dôležité. Takže podporujem aj váš návrh, akurát budeme musieť vymyslieť tie počty, aby sme urobili aj tým pomerom parlamentných, resp. výborových väčšín zadosť.

 • Ďakujem veľmi pekne.

  Ja tu teda dneska sedím prvýkrát a veľmi ma potešili slová, ktoré som ráno počula od nového pána predsedu pána Danka. A pán Danko vtedy povedal a teraz ho budem citovať, že "ďakujem všetkým, ktorí ste mi dali dôveru a umožnili mi byť predsedom Národnej rady, ... ktorý má hľadať konsenzus a porozumenie, ... aby táto Národná rada bola výkvetom a aby sme sa nemuseli hanbiť pred ľuďmi". A pán predseda ešte ďalej povedal a poprosil nás teda všetkých, prosím vás, aby sme to, čo nás rozdeľuje, aby sme ľuďom dokázali zmeniť život a pomôcť, aby sme zabudli na to, čo nás rozdeľuje.

  A ja teda dúfam, že pán predseda myslel tieto svoje prvé slová vážne a on, jeho strana, aj ďalší členovia koalície budú mať toľko slušnosti a veľkorysosti, že podporia návrhy našich dvoch kolegov, ktorí by chceli robiť to, v čom sú dobrí.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  No, samozrejme, to, že nakladanie s ľuďmi – a tu sa nakladá s ľuďmi, v danom prípade poslancami, ako so šachovými figúrkami, ktoré sa posúvajú po šachovnici, využívajúc možnosti, že sedím za stolom, nie je presne vzaté naplnením toho, s čím mal začínať tento parlament. Iná vec je, že ten zlý precedens, ktorý spomínal kolega Beblavý a ktorý sa vzťahuje naňho i na kolegyňu Petrík, sa onehdá vzťahoval na môjho zvečnelého priateľa Jána Langoša, ktorý tiež bol ozdobou výboru pre životné prostredie a považovali to vtedy slušní ľudia za pomernú hanebnosť.

  Chcem teda povedať ale, že okrem morálnej stránky veci takéhoto postoja k ľuďom a k nakladaniu s nimi tu ešte pristupuje aj zdravý rozum. Pod zdravým rozumom nerozumiem to, že odborníci 50 na 50 nechápu, že aj 7:6 je stále väčšina, aj keď nám tu radia, ako sa máme prebrať z mrákot. Bolo by dobré zopakovať si aspoň školskú matematiku. Ale zároveň sa mi zdá, že je neprimerané domnievať sa, že kolegyňa Simona Petrík rozvráti vo výbore pre ľudské práva tým, že bude presadzovať to, čomu rozumie, túto krásne a rýchlo vykryštalizovanú vládnu koalíciu. Ak je tá na tom tak slabo, že sa bojí Simony Petrík, tak jej prognóza nie je slávna.

 • Pán predsedajúci, využijem, že je tu aj pán predseda. Totižto tuná ide jednak o to, či by poslanci mali byť vo výboroch, ktorým sa profesne venujú, a to nie je vždy možné úplne do detailov naplniť. Ale druhá vec je, že ak sa zhodneme, že, ja nechcem posudzovať dôležitosť výborov, tak ale asi najkľúčovejšie naozaj sú, alebo jedny z najkľúčovejších okrem ústavnoprávneho ešte dva, finančný a pre obranu a bezpečnosť. Ak tam vládna koalícia v tých dvoch nechce rešpektovať pomery na pléne, teda 7:6 pomer, lebo aj preradenie pána poslanca Beblavého by znamenalo, že má väčšinu stále vládna koalícia 7:6, aj preradenie pána poslanca Grendela by znamenalo, že má vládna koalícia väčšinu 7:6. Ale keď v kľúčových výboroch ohľadne verejných financií, ohľadne odhaľovania korupcie vládna koalícia podsekáva opozíciu a dáva jej pomerne menej, ako jej patrí podľa pomerov na pléne, tak je to zarážajúce. Je to naozaj návrat niekde do minulosti.

  A keď ste, pán predseda, vy spomínali, ako sa budete snažiť ako predseda parlamentu prinavrátiť do parlamentu parlamentnú kultúru, tak týmito hlasovaniami, si myslím, že to bude prvý krok k tomu, či sa vraciame k parlamentnej kultúre alebo, naopak, sa vraciame do dôb 90., kedy vládna väčšina valcovala, čo sa dalo, kedy váš bývalý predchodca, nie úplne bývalý, ale predchádzajúci, hovoril, získaj väčšinu a môžeš všetko. Ja by som bol nerád, keby sa pod vaším vedením parlament do týchto dôb vrátil.

 • Pani poslankyňa Petrík, pre nás v Ľudovej strane Naše Slovensko nie sú podstatné mená, ale hodnoty, a preto, aby sme mohli teda zahlasovať za vaše zaradenie do toho výboru, ako to navrhujete, potrebujem od vás počuť odpoveď na váš postoj alebo na tieto štyri otázky, teda k týmto témam: Aký je váš postoj ku gender ideológii, aký je váš postoj ku adopcii detí homosexuálmi, aký je váš postoj ku registrovaným partnerstvám a aký je váš postoj ku zabíjaniu nenarodených detí.

  Ďakujem.

 • Ja som členom finančného výboru, si tu počítal podľa tlače 13 a opomenul som fakt, že tam chýba predseda výboru. Moja chyba, ospravedlňujem sa, nevšimol som si, že tam je, že tam je 13 namiesto 12, lebo som tu nemal napísaného predsedu výboru.

  Pokiaľ ide o pani Petrík, tak tam to platí. V tom ľudskoprávnom výbore je 11 členov a táto zmena by znamenala zmenu pomeru väčšiny a menšiny v tom ľudskoprávnom výbore. Napriek tomu ja osobne s tým nemám problém, len si myslím, že sa nedá mať obe veci naraz. Nedá sa mať status opozičného poslanca v pléne a chcieť byť súčasťou koaličnej väčšiny vo výbore. To proste, tieto dve veci sa navzájom jednoducho nedajú spojiť. Keď som opozičný poslanec, tak som opozičný poslanec aj vo výbore.

  Napriek tomu, napriek tomu si myslím, že už dnes by sme možno vedeli vyjsť v ústrety v plnom rozsahu tej požiadavke na regulérnu väčšinu v branno-bezpečnostnom výbore, ale tieto dve ďalšie veci sú z hľadiska rozloženia príliš zložité na to, aby nemuselo predtým zasadnúť grémium. Napokon ja som teda nebol súčasťou grémia, keď rozhodovalo o tomto návrhu, čiže ja som v tejto veci úplne mimo obliga. A myslím si, že bude nevyhnutné, aby si grémium znovu sadlo a pripravilo návrh, ktorý uspokojí všetkých zúčastnených, či už to bude na najbližšej schôdzi alebo inokedy. To ja nechám na grémium. Nie som jeho členom, členom grémia poslaneckého za SIEŤ bude podpredseda parlamentu Andrej Hrnčiar. Ako sa kluby a grémium dohodne, tak to plénu predložia, ale ja som to vnímal tak, že toto je výsledok dohody na grémiu, ktoré sa uskutočnilo včera alebo predvčerom.

  Ďakujem.

 • Na faktické poznámky ide reagovať pani poslankyňa Petrík. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne.

  Pán poslanec Kotleba, pri všetkej úcte, dovolím si nereagovať na vaše otázky, pretože to, prečo chcem byť zaradená v ľudskoprávnom výbore, vyplýva z mojej práce, ktorú som doteraz urobila, a nie z mojej, alebo sčasti, samozrejme, aj z môjho hodnotového vyjadrenia, ale nerada by som sa o tom vyjadrovala teraz momentálne.

  A čo sa týka ešte kolegu pána Procházku, ja si myslím, že dá sa to urobiť dvomi spôsobmi. Buď teda do výboru sa ku mne priradí jeden koaličný poslanec alebo prípadne sa nejaký poslanec vymení, opozičný poslanec, a tým by som dostala miesto v ľudskoprávnom výbore.

  Ďakujem.

 • Vážené dámy, vážení páni, podľa rokovacieho poriadku teraz požiadal o slovo pán predseda Národnej rady. Nech sa páči.

 • Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, je pravda, že Národná rada má svoje mechanizmy, a myslím si, že zvolanie predsedov politických strán bývalým predsedom Národnej rady je procesne tak, ako káže zákon. Myslím si, že preto pozná ustanovenie zákona proces, pretože napriek všetkému, že nemáme imperatívny mandát, každý poslanec je zvolený za nejakú politickú stranu. Ak by sme mali na rokovanie byť pozvaní 150 poslancov a každý uspokojiť to, čo mu Boh dal a čo sa naučil, nebolo by možné zostaviť Národnú radu. Preto zákon pozná určité mechanizmy, procesy. Ja môžem uviesť veľa našich poslancov, ktorí takisto ako napríklad aj pán poslanec Jančula v kultúrnom výbore neuspokojí to, čo sa naučil a čo by chcel dať tomuto zákonodarnému zboru.

  Preto by som si dovolil navrhnúť, keďže je nesporné, že nemáme imperatívny mandát, a došla životná situácia k stavu, kedy nie je možné štandardným procesom vytvoriť obsadenie klubov, a keďže tu máme dvoch poslancov Národnej rady, ktorí vzniesli svoju relevantnú požiadavku, uplatnené vzdelanie a stupeň dosiahnutého vzdelania uspokojiť v klube a dostalo sa to do stavu rozporu so stranou, za ktorú kandidovali do Národnej rady, ja navrhujem a zvolávam poslanecké grémium. A poprosím pána predsedajúceho, aby k tomuto vzniknutému stavu, situácii pristupovali citlivo vzhľadom na to, že je záujem naozaj nikomu neublížiť, nepoškodzovať práva, a aby sa táto situácia doriešila aj za účasti predsedu poslaneckého klubu, ktorý do tejto situácie vstúpil v rozpore s nomináciou, ktorá bola daná politickou stranou, ktorá do Národnej rady pána poslanca nominovala.

  Je to môj návrh a naozaj jediný cieľ je to, že je to ustanovujúca schôdza Národnej rady. My by sme mali dať signál, že základné mechanizmy, politická kultúra, obyčaj na Slovensku platia. Dnes túto Národnú radu sledujú aj iní novinári, ktorí nie sú len zo Slovenska, a mala by byť výkvetom tolerancie, demokracie, slušnosti, a preto by som chcel povedať, aby sme sa nevracali k obdobiam, ktoré boli, a nepoužívali mená, ktoré sú dnes na politickom dôchodku. Je to môj procesný návrh.

  Ďakujem vám. Verím, že to pomôže vyriešiť vzniknutú situáciu.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Chcem sa opýtať, že napriek tomu procedurálny návrh, pán poslanec Vašečka?

 • Reakcia z pléna.

 • Ale procedurálny návrh je prvý, nie?

 • Reakcia z pléna.

 • Ďakujem. Budem len veľmi krátky. Tiež v mene troch poslaneckých klubov SaS, SME RODINA a OĽANO sme navrhovali zvolanie poslaneckého grémia. Myslíme si, že je to dobrý mechanizmus.

  Ďakujem.

 • Už nemusíte, pán predseda to zvolal.

  Takže faktické poznámky päť. Končím možnosť sa prihlásiť do faktických poznámok.

  Pán poslanec Lipšic.

 • Pán predseda, ja som už to spomínal, že, samozrejme, všetci chápeme, že nemôže byť každý v tom výbore, kde mal prvú prioritu; neviem teraz, kde je pán predseda. To je zrozumiteľné. Ale navrhnúť, aby v kľúčových výboroch pomer, ani pomer na výboroch, ešte raz, pomer na výboroch neodrážal pomery na pléne, to naozaj považujem za návrat do dôb minulých. Nedáva to žiadne opodstatnenie. Čiže poviem to, presunúť pána poslanca Grendela, pána poslanca Beblavého, to je veľmi jednoduchá vec a bude 7:6. Práve naopak, vtedy vznikne pomer v tých kľúčových výboroch, ktorý odráža pomery na pléne.

  U pani poslankyne Petrík nie je problém podľa mňa doplniť výbor o koaličného poslanca. Ale som prekvapený, že sa tu argumentuje, že by v takom prípade stratila koalícia v tomto výbore väčšinu, keď navrhujete sami v zahraničnom výbore, že nebudete mať väčšinu. Tak teraz tomu celkom nerozumiem. Tam to nevadí a v inom výbore to akoby vadí? A v tých kľúčových opozíciu podsekávate? To nedáva veľkú logiku, musím povedať.

 • Pán predseda, riešime tu dve veci. Prvá vec bola tu, kde vystúpil aj s pozmeňujúcim návrhom Daniel Lipšic a hovoril o, v tomto prípade o výbore pre obranu a bezpečnosť, kde je podseknutá opozícia. K tomu pri všetkej snahe, ktorú som pri rozkódovaní vašich viet vynaložil, som nepočul jedno jediné slovo. Nerozumiem presne, čo ste chceli povedať vetami typu preto zákon pozná proces, ktorý zákon pozná. Tomu celkom nerozumiem. A keby ste nám teda vysvetlili, že či počet ľudí, ktorí boli nominovaní do výboru pre obranu a bezpečnosť, je na základe jednaní, ktoré ste nazvali procesom, ktorý zákon pozná, tým konečným, pretože my tu hovoríme o tom, že malo by to byť 7 na 6. Nie je to tak zložité, aby sme museli päť minút vystupovať k týmto veciam, a to je ten prvý bod.

  A druhý bod. Konkrétni poslanci, a to sa vás pýtam, pán predseda, pretože ja som na tých rokovaniach nebol, kto teda zastupoval týchto troch poslancov. Pretože počul som pána podpredsedu Hrnčiara, počul som pána predsedu Procházku, mám pocit, že oni za nich nevystupovali, nám ste to nedovolili, čiže kto zastupoval pri týchto jednaniach, pri tomto návrhu v bode 13 týchto troch konkrétnych poslancov? Ja mám pocit, že si tu všetci umývate ruky.

 • Pán poslanec, prepáčte, nemal by som, ale musím povedať, podľa zvykového práva vždy navrhuje, lebo nemáte ešte poslanecký klub, vždy navrhuje predseda (reakcia z pléna), predseda daného, danej politickej strany. Vždy to tak bolo, lebo nikto iný nemôže. To znamená, že aj keď vystúpili, aj tak bol jeden, druhý, tretí, samozrejme... (reakcia z pléna), tak ja neviem, čo hovoril, ale to je zvykové právo.

  Takže pán poslanec Hrnko, nech sa páči.

 • Vážený pán poslanec Lipšic, nechcem viesť tu žiadnu polemiku s vami, ale rád by som bol, keď sa už odvolávate na históriu, aby ste...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • No, pán kolega, ale musíte reagovať na pána predsedu!

 • Neskáčte mi do reči, beriete mi čas!

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Ale na pána predsedu musíte reagovať!

 • Reakcia z pléna.

 • Áno, no pán predseda hovoril, že nič (smiech v sále), že nie je za to, aby sa tu opäť história hovorila. Takže preto upozorňujem pána poslanca Lipšica s odkazom na pána predsedu (povedané so smiechom, smiech v sále), že aby nebral históriu tam, kde si on myslí, že začala. História tohto parlamentu začala, myslím, 8. júna voľbami 1990. A odporúčal by som pánovi poslancovi Lipšicovi ísť s odkazom na to, čo povedal pán predseda, aby si prečítal záznamy z toho, ako sa kreovali vtedy orgány parlamentu. A keď ich kreovali tie strany, na ktoré, s ktorých ideou vychádzal, z nich vychádzal, Verejnosť proti násiliu a KDH, a aj pán poslanec Bugár si pamätá, že opozícia nedostala ani jeden výbor vtedy. Všetky výbory boli rozdelené len pre koalíciu. A to, že sa opäť, že sa v tomto parlamente zaviedlo pomerné zastúpenie i vo výboroch, urobila až tá opovrhovaná vami vláda alebo teda zloženie parlamentu, ktoré vzišlo z volieb v roku 1992. Až vtedy sa zaviedlo pomerné zastúpenie v parlamentoch a vtedy sa to dávalo na základe pomeru.

 • Reakcia z pléna.

 • Pán poslanec Matovič, ide vám čas.

 • Pán predseda Danko, ja by som iba chcel teda navrhnúť na to grémium, že ono to vôbec nie je nejako zložité. Teraz vlastne súčasný stav vo výbore pre financie a rozpočet je 7:5, ak tam pribudne poslanec Beblavý, bude 7:6, budete mať naďalej väčšinu. Z výboru pre verejnú správu ak odbudne poslanec Grendel, budete mať naďalej väčšinu. Keď pribudne vo výbore pre obranu a bezpečnosť poslanec Grendel, budete mať naďalej väčšinu. Keď odbudne z výboru zahraničného, tak namiesto súčasného patového stavu budete mať väčšinu. Vo výbore pre kultúru a médiá, keď odbudne poslankyňa Petrík, budete mať väčšinu. A áno, jediný problém nastane vo výbore pre ľudské práva, kde nastane patový stav 6:6, ale keďže máte v dvoch výboroch o dvoch poslancov viacej, tak stačí jedného alebo druhého poslanca presunúť aj do tohto výboru a budete mať všade väčšinu a všetci budú spokojní.

 • Reakcie z pléna.

 • Pán podpredseda, ja to nechcem naťahovať, len navrhujem zvážiť ešte raz ten mechanizmus, ktorý bol funkčný a dobrý v roku 2010 na zabezpečenie väčšiny, niektorého alebo niektorých z koaličných poslancov zaradiť do dvoch výborov. Sú tu mnohí, ktorí nemajú problém pracovať a pracovití sú, a máte väčšinu všade, kde ju potrebujete.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Takže pán predseda Národnej rady zvolal grémium. Nech sa páči, tu v tom priestore, kde sme vykonali tajné voľby, tam bude poslanecké grémium. Takže do tej doby prerušujem rokovanie.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som vás informoval o výsledku rokovania grémia. Myslím si, že vás môžem ubezpečiť, že aj toto grémium potvrdilo to, že dokážeme nájsť konsenzus. A myslím si, že táto ustanovujúca schôdza si to o to viac zaslúži. Vzhľadom na skutočnosť, že nám život doniesol, politický život situáciu, kedy zvolení poslanci za politickú stranu nedosiahli alebo nemali možnosť v rámci rokovaní vo svojej materskej politickej strane možno to, čo ale niektorí politici alebo poslanci takisto nemajú, teda uspokojenie svojej vzdelanosti a schopnosti v tom konkrétnom klube, a vzhľadom na to, že nechceme zavádzať nejakú obyčaj, ktorá by naozaj do budúcna jednak aj nemohla byť zavedená a mohla by spôsobiť chaos v Národnej rade, sme sa ústretovo dohodli, že na najbližšom rokovaní Národnej rady prerokujeme na základe tejto vzniknutej situácie zaradenie poslancov, kedy sa nájde konsenzus všetkých poslaneckých klubov tak, aby sme dosiahli spoločne želaný cieľ, a to je funkčnosť Národnej rady.

  Myslím si, že dohody, ktoré predsedovia poslaneckých klubov uzavreli, sú jasné a zrozumiteľné, a vás poslancov môžem ubezpečiť, že bude hľadaná cesta a vôľa k tomu, aby sme túto situáciu doriešili.

  Ďakujem vám a poprosím teda o vedenie schôdze Národnej rady pána podpredsedu Bugára. Ďakujem.

 • Takže, vážené dámy, vážení páni, vystúpil posledný písomne prihlásený poslanec. Pýtam sa, či sa hlási niekto ústne do rozpravy k tomuto bodu programu. Nie je to..., pardon. Dvaja, končím možnosť sa prihlásiť. Takže pán poslanec Beblavý a potom pán poslanec Dostál. Procedurálny?

  Nech sa páči, pán poslanec Beblavý, procedurálny návrh.

  Môžem sa opýtať, pán poslanec Dostál, do rozpravy alebo tiež procedurálny?

 • Reakcia z pléna.

 • Reakcia z pléna.

 • Takže vy idete do rozpravy.

  Takže, nech sa páči, procedurálny, teraz sa prihláste s tým gombíkom. Máte slovo.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Chcem oceniť výsledok poslaneckého grémia a chcem teda povedať, že na základe tejto osobnej garancie aj predsedu Národnej rady pána Danka, že nejde o nejaké odloženie alebo odkopnutie tejto otázky do zelenej trávy, ale že naozaj bude vyriešená, ale teda chcel by ju riešiť na najbližšej schôdzi Národnej rady, sťahujem ten návrh, ktorý som predložil. Priznám sa, že keďže tento návrh je tak trochu mimo tých štandardných návrhov, ktoré tu predkladám, nie som si istý, či musia ich stiahnuť, tú podporu, aj ostatní predkladatelia, aby bol stiahnutý, alebo či stačím ja. To už, pán predsedajúci, vy možno viete lepšie povedať.

 • Aj ostatní sa musia vyjadriť, či s tým súhlasia. To znamená, že v obidvoch prípadoch tam je, no, pani poslankyňa Macháčková, pani poslankyňa Petrík, pán poslanec Poliačik, Matovič a Lipšic.

  Pán poslanec Lipšic.

 • Pán predseda, ak správne chápem výsledky poslaneckého grémia, lebo boli v takej všeobecnej polohe predložené a je to dôležitá vec, aj ako začneme, či si zapneme ten prvý gombík správne alebo nie. A to rímske "clara pacta, boni amici" platí. Čiže moja otázka je aj v tejto súvislosti, lebo porozumenie je, že v tých kľúčových výboroch – finančný, branno-bezpečnostný – budú rešpektované pomery na pléne a z minulosti pomer 7:6, ktorý bol vždy rešpektovaný vo výboroch. A ak tomu tak je, tak v takom prípade ja tiež sťahujem svoj pozmeňovací návrh.

 • Vzhľadom k tomu, že ma poveril pán predseda, takže ešte raz musím vysvetliť. Budeme hľadať riešenie, lebo aj od nás odídu. Myslím, že prídu náhradníci za ministrov a dokonca za nejakého štátneho tajomníka. Takže aj tak tento bod musíme otvoriť. Dohoda je taká, že bude sa hľadať riešenie.

  Pán poslanec Poliačik.

 • V nadväznosti na rokovanie grémia a na základe spokojnosti s tým, že bude táto vec prejednávaná na grémiu pred ďalšou schôdzou, sťahujem svoj podpis spod obidvoch týchto návrhov.

 • Pán predsedajúci, sťahujem svoj návrh za tých podmienok, o ktorých hovoril pán poslanec Beblavý.

 • Ďakujem.

  Pani poslankyňa Petrík.

 • Ja veľmi podobne, ďakujem za zváženie tohto návrhu a verím, že teda dospejeme ku konsenzuálnemu výsledku a za týchto okolností takisto sťahujem tento návrh.

 • Pán predsedajúci, ja chápem, že prídu náhradníci, a to je vec vládnej koalície...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán kolega, procedurálny návrh sa začína podaním procedurálneho návrhu a potom to môžete odôvodniť.

 • ... len nechajte ma, pán predsedajúci, dohovoriť, pretože, pretože...

 • Ruch v sále.