• Pekný deň želám, dámy a páni. Poprosím vás, aby ste zaujali svoje miesta.

 • Pán podpredseda Národnej rady Figeľ požiadal o slovo. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Ctené kolegyne, kolegovia, chcel by som v mene troch poslaneckých klubov požiadať predtým, než odhlasujeme program tejto schôdze, 9. schôdze Národnej rady, o krátke stretnutie poslaneckého grémia.

 • Takže zvolávam poslanecké grémium. Poprosím členov grémia, keby sme sa ešte predtým, ako otvoríme program schôdze, stretli na grémium teraz ihneď v trakte predsedu.

 • Zasadnutie poslaneckého grémia. Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, otváram 9. schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorú som zvolal podľa čl. 83 ods. 2 ústavy a § 17 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku na žiadosť skupiny 30 poslancov Národnej rady.

  Poprosím vás o prezentáciu, aby sme zistili, či sme uznášaniaschopní.

 • Prezentácia.

 • Konštatujem, že je prítomných 129 poslancov a Národná rada je uznášaniaschopná.

  Overovateľmi na 9. schôdzi budú pani poslankyňa Ľubica Rošková a pán poslanec Ján Mičovský.

  O ospravedlnenie svojej neúčasti na rokovaní 9. schôdze požiadala pani podpredsedníčka Renáta Zmajkovičová a páni poslanci Jaroslav Baška, Juraj Blanár, Dušan Bublavý, Igor Choma, Jozef Mihál a Richard Raši. Na zahraničnej pracovnej ceste sú páni poslanci: pani poslankyňa Eva Horváthová a pán poslanec Jozef Viskupič.

  Poslanci v žiadosti, ktorú podali, navrhujú, aby sme prerokovali jeden bod. Máte ho uvedený v pozvánke. Je to tlač pod č. 312 a je to

  návrh na prijatie uznesenia Národnej rady SR k prehlbujúcemu sa stavu znižovania dôveryhodnosti justície na Slovensku a k opatreniam vedúcim k vytváraniu predpokladov a podmienok na skutočné zvyšovanie jej dôveryhodnosti.

  Podaný návrh uznesenia som podľa § 17 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku pridelil na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru. Taktiež som ho zaslal na vyjadrenie vláde Slovenskej republiky.

  Budeme teraz hlasovať o návrhu programu 9. schôdze. Poprosím vás o prezentáciu. Skontrolujte si, prosím vás, registráciu vášho hlasovacieho zariadenia a budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • 135 prítomných, 58 bolo za, 76 proti, 1 sa zdržal.

  Konštatujem, že sme navrhovaný program, ktorý predložili a žiadali prerokovať poslanci, neschválili.

  A vyhlasujem 9. schôdzu za skončenú. Ďakujem pekne.

 • Rokovanie 9. schôdze NR SR sa skončilo o 13.18 hodine.