• Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram dvanásty rokovací deň 7. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Na dnešnom rokovacom dni o ospravedlnenie požiadali podpredseda Národnej rady Ján Figeľ a poslanci Vladimír Baláž, Ľubomír Galko, Gábor Gál, Pavol Goga, Eva Horváthová, Igor Hraško, Ján Hudacký, Martin Chren, Erika Jurinová, Štefan Kuffa, Jozef Mihál, Lucia Nicholsonová, Peter Osuský, Svetlana Pavlovičová, Martin Poliačik, Richard Raši, Richard Sulík, Boris Susko, Jozef Viskupič, Marian Záhumenský, Jana Žitňanská.

  Pristúpime k prvému čítaniu

  návrhu poslancov Martina Fecka a Ivana Štefanca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších prepisov.

  Návrh zákona má tlač 206. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 186.

  Teraz dávam slovo poslancovi Martinovi Feckovi, aby návrh zákona uviedol. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážené kolegyne, kolegovia, milí hostia, dovoľte, aby som uviedol návrh zákona, ktorý znovu sa týka časti, ktorá mne je srdcu blízka, síce pozemkov. Cieľom tohto zákona je jednoznačne upraviť výmenu údajov a informácií medzi žiadateľom a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou pri poskytovaní podpory v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka tak, aby sa vylúčila voľná úvaha tejto agentúry pri rozhodovaní týkajúcom sa preukazovania vlastníckeho, nájomného alebo užívateľského vzťahu k pôde.

  Vážení, dúfam, že ctíme si Ústavu Slovenskej republiky, a ja tú ústavu beriem, dúfam, že aj vy, že je to pilier, prirovnám to k železobetónu. To znamená, to sú tie výstuže, tá armatúra, ktorá je vnútri, a k tomu sa prilepujú zákony, to je ten betón, čo to oblepuje všecko, ktorý by to mal zlepšovať.

  Čo hovorí naša ústava o vlastníctve pôdy? Musím to citovať, lebo myslím, že na tom všeckom je to založené.

  Čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky: "Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu nepožíva. Dedenie sa zaručuje."

  "(3) Vlastníctvo zaväzuje, nemožno ho zneužiť na ujmu práv iných alebo v rozpore so všeobecnými záujmami chránenými zákonom."

  Čl. 13 Prvej hlavy: "Povinnosti možno ukladať zákonom alebo na základe zákona v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd."

  A posledná citácia z našej ústavy, Prvá hlava čl. 2: "Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon." Zdôrazňujem, "ktorý ustanoví zákon".

  Čo sa deje u nás? Neviem, či vám hovorí niečo dátum 24. jún 1991. Ja už ho som tu spomínal minimálne štyrikrát v tejto rozprave, keď som stál za týmto pultom, je to dátum, kedy vstúpil do účinnosti zákon o pôde č. 229/1991 Zb. V ňom sa hneď v jeho prvých úvodných paragrafových ustanoveniach hovorí, § 2 ods. 1: "Okrem vlastníka majú právo užívať pôdu iné osoby len na základe zmluvy uzavretej s vlastníkom alebo s pozemkovým fondom, ak nie je zákonom ustanovené inak, alebo pri náhradných pozemkoch pridelených fyzickej osobe do bezplatného náhradného užívania do vykonania pozemkových úprav na základe zmluvy s touto osobou."

  Tento zákon jednoznačne po dlhých 41 rokov definoval, že užívacie právo už není nad vlastníckym právom. Žiaľ, toto sa všade nerešpektuje a v súčasnosti tvrdím, že pri využívaní pôdohospodárskej pôdy, a hlavne čerpania eurofondov, je tento úzus tohto zákona pošliapavaný a hovorím, že dochádza k vykrádaniu výkonu užívacích práv.

  Akým spôsobom? Nemusíte byť vlastník, nemusíte mať nájomnú zmluvu, deklarujete, toto užívam ja na kultúrnej ploche, ktorá PPA-čka cez verifikáciu urobila, a môžte čerpať eurofondy. Neveríte? Odskúšajte, je to fakt. Takže pýtam sa, ctíme si ústavu, nectíme si, je to iba niečo, čo by malo byť, ale reál je trošku iný?

  Tento stav, ktorý v súčasnosti som popísal, ako, môžte povedať, eurofondy by som bral, keby to bolo do 24. júna 1991. Po tomto termíne už to neberiem. Malo by to byť jasné, to, že je to bezodplatný, nech bude bezodplatný, nemusí tam byť, môže to byť, ale nech to je jasné. Ty si vlastník, ja som užívateľ a čerpem eurofondy. Predsa nemôže byť na vôli PPA-čky, či si poprosí o tohto akože žiadateľa, že či má nejaký užívací vzťah, alebo nemá garantovaný. A musím povedať, že u nás z našej výmery 1 929 698 hektárov poľnohospodárskej pôdy, garantujem, že na 90 % je formou nájmu. Žiaľ, zdedili sme takéto vlastnícke právo poľnohospodárskej a lesnej pôdy, aké sme zdedili. Bolo tu uhorské právo. My tu nemáme tisíchektárových, to sú výnimky, čo sú vlastníci, my tu máme drobných, my tu máme pol hektára.

  A najväčší problém je v tom, že máme tu rozdrobenosť. Každý z vás, ktorý vlastníte nejakú pôdu, viete, že ste spoluvlastníkom a priemerný slovenský hospodár gazda má až v 34 parcelách rozdrobené svoje vlastníctvo. Štát sa s tým chcel vysporiadať. Áno, po roku ´91 boli prijímané zákony. Zákon 331 o pozemkových úpravách, zákon 180 o registri, zákon o katastri 162, 181 zákon o pozemkových spoločenstvách. Áno, štát si bol toho vedomý, je si toho vedomý. Máme rozdrobenú držbu, treba s tým niečo robiť, ale predsa nemôže po 20 rokoch povedať, že nemáme vysporiadané nájomné vzťahy a ideme si žiadať subvenciu. Pre mňa to je nemysliteľné. Vlastne využívate úžitok cudzieho majetku a ja to volám krádež.

  Tak jak si neviem predstaviť, že niekto môže ísť stavať, keď nemá pozemok, debatovali sme o tom pri čiernych stavbách, tak si neviem predstaviť, že niekto ide gazdovať a nemá minimálne, keď to není jeho majetok, minimálne teda nejaký nájomný vzťah uzavretý.

  Áno, žiaľ, teraz hovorím na pôdohospodárskej pôde, ale obdobný prípad je aj na lesnej pôde, ale Lesy Slovenskej republiky je štátny podnik. Áno, tam to im ešte zo zákona vyplýva, že musia. Ale pri poľnohospodárskych družstvách a poľnohospodárskych organizáciách prebehla transformácia a privatizácia. To znamená, áno, poľnohospodárstvo padlo na hubu, jako sa hovorí, hej, s prepáčením. To znamená, sme v kríze. Ale to ešte neznamená, že ten vlastník, ktorý možnože má iba hektár, možnože má iba hektár a pol a ktorý nemá šancu sa domôcť ináč iba cez súd, lebo na to ho odkazujú, iďte na súd, poďte sa súdiť. A to sú tí špekulanti. Nechcem, samozrejme, hádzať každého do rovnakého vreca, lebo sú aj čestní, beriem, áno.

  Ale prečo po 20 rokoch, keď už máme aj ROEP-ky, máme tie registre, keď idete na katastrálny portál, nájdete si tam, kto, čo, aké má vlastníctvo. Prečo nie sú fyzicky urobené nájomné vzťahy tak, ako to ukladá zákon? Predsa nemôžme užívať cudziu pôdu, ja hovorím, je to krádež. A vy zástupcovia ľudu slovenského, medzi ktorými som aj ja, ktorý hovorí, že je veriaci. Tento národ sa ráta k národom veriacim, každá štatistika to vykazuje, že nadpolovičná väčšina je veriacich. To znamená, veríme v Boha, nepokradneš vám nehovorí nič?

  Vážení, nehnevajte sa, ale ja keby som išiel užívať len tak váš pozemok, vašu záhradu, čo by ste povedali? Ten vlastník, ktorý má pol hektára, sa nepôjde súdiť, tá babka sa nepôjde súdiť, lebo tie súdy, viete, ako dopadnú. To je na roky, to není na mesiace. Vlastne sú vydaní napospas a nepospas toho veľkopodnikateľa alebo toho, kto užíva pôdu.

  Takže myslím si, že každý zákon by mal byť v prvom rade aj prevenciou, to znamená, prijmem ho tak, aby sa odstránila krivda a aby tá krivda nemohla byť robená v ďalšom období. A preto dávam tento pozmeňujúci návrh, ktorý dávam spolu s pánom Štefancom, lebo nemali by sme privierať nad tým naše oči. Toto vlastne bolo režim socializmu, všecko naše a užívame všecko. Žiaľ, už nie sme alebo, chvalabohu, už nie sme v socializme. Keď si to niekto neuvedomil, tak, vážení, už nie sme. To znamená, aj toto musíme vysporiadať, ja viem, že je to veľa problémov, ja viem, len keď je vôľa, je aj cesta. To znamená, bol by som veľmi rád, keby sme aj toto pochopili, pretože toľko musíte, keď chcete na platobke si požiadať o dotácie, toľko A4 musíte preštudovať, vyplniť, je to doslova byrokracia (rečník ukazuje materiál vo formáte A4). Áno, je to tak. Ale základ, či ten žiadateľ má vôbec legálne právo žiadať a užívať ten pozemok, to sa nepíše nikde. Iba námatkove na požiadanie pracovníkov PPA, keď si pouvažuje.

  To znamená, ja hovorím, nemôže to byť, to je základ, nemôžem predsa stavať dom bez základu. To znamená, že musíme mať jasné, že tento vlastník, žiadateľ je oprávnený, má niečo a potom môže požiadať. Neviem si predstaviť, keby dali do Štrasburgu našu republiku v tejto veci, akým spôsobom by Štrasburg rozhodol. Mali sme záhradkársky zákon, mali sme. Ja a myslím, že aj vy, kolegovia a kolegyne, máme strážiť štátnu kasu. Myslím si, že nemali by sme dávať zámienku na to, aby sme ďalšie súdy v Štrasburgu prehrávali, a myslím si, že tu by sme prehrali sto percent.

  Poznám desiatky a stovky aj súkromne hospodáriacich roľníkov, ktorí obhospodarujú stovky hektárov, ktorí majú nájomné zmluvy spísané. Poznám aj družstevníkov, ktorí to majú, ale poznám aj tých, čo nemajú vôbec nič, a vy môžte akurát si pískať. Dokonca ešte ani vrátiť tú pôdu nemôžete, pokiaľ by ste ju chceli.

  Takže tento zákon odstraňuje túto krivdu, snaží sa vysporiadať s touto anomáliou a neumožňuje, pokiaľ by bol schválený, užívať poľnohospodársku pôdu bez nájomného vzťahu a neraz aj bez vedomia vlastníka a získať takto podporu z Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Toto, ja hovorím, že je vykradanie výkonu vlastníckych práv. Je to v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. V praxi bolo zaznamenaných veľa prípadov, keď nájomcovia po určitom čase po uzavretí nájomnej zmluvy prestali platiť nájomné. Po skončení nájmu uplynutej doby, na ktorú bol nájom dojednaný, doterajší nájomca je spokojný, obchodná spoločnosť zanikla a dlžné nájomné sa stalo tým pádom nevymožiteľné. To znamená nič. Zisk mali alebo nemali, zanikli, vlastník, máš smolu.

  Predkladaný návrh zákona nezakladá žiadne vplyvy na štátny rozpočet, rozpočet verejnej správy a na podnikateľské prostredie. Nevyvoláva sociálne vplyvy ani vplyvy na životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti.

  Vážení, myslím si, že je to v prvom čítaní, samozrejme, môžu sa vzniesť, kopu, že bude to komplikované, zaťažíme, ale myslím si, že prvé čítanie je na to, aby sa naniesol problém a aby sme my Národná rada tento problém buď zadefinovali, áno, je to problém, treba to riešiť, alebo povedali nie, problém to není, neriešime.

  Ja hovorím a myslím si, že je to problém a je to protiústavne. Budem veľmi rád, keď si každý vo svojom svedomí zváži, ako by sa staval, keby bol na strane toho vlastníka, ktorý roky nedostáva ani cent nájomného a niekto na jeho pôde gazduje. Myslím si, že sme tu na to, aby sme takéto anomálie odstraňovali, a dúfam, že všetci si vieme spytovať svedomie a sebakriticky označiť tento problém, či našu republiku trápi, alebo nie. Preto by som vás chcel všeckých poprosiť o podporu tohto zákona.

  Ďakujem pekne.

 • Teraz dávam slovo spravodajkyni, ktorú určil navrhnutý gestorský výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, poslankyni Magde Košútovej. Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka, za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, vážené pani poslankyne, páni poslanci, predkladám spravodajskú správu k návrhu zákona poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fecka a Ivana Štefanca na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 504/2003 Z. z. a ďalších predpisov.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie svojím uznesením č. 37 zo dňa 4. septembra 2012 ma určil za spravodajkyňu k návrhu zákona poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, preto v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku predkladám v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom poslaneckom návrhu zákona.

  Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh zákona a pridelil ho na rokovanie dnešnej 7. schôdze Národnej rady.

  Konštatujem, že uvedený návrh zákona spĺňa po formálnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku. Zo znenia poslaneckého návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o súlade návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky, o súvislostiach s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, o zhodnotení súčasného stavu, o dôvode potreby novej právnej úpravy a o hospodárskom a finančnom dopade a vplyve na štátny rozpočet. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení. Problematika poslaneckého návrhu zákona je upravená v práve Európskej únie, nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla, že po rozprave odporučí uvedený poslanecký návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 24. augusta 2012 pod č. 186 navrhujem, aby poslanecký návrh zákona prerokovali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

  Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby určené výbory predmetný poslanecký návrh zákona prerokovali v termíne do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.

  Pani predsedajúca, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.

 • Ďakujem, pani poslankyňa.

  Otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Žiadny poslanec. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

  Pán poslanec, chcete ešte záverečné slovo? Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Prepáčte, zabudol som ešte, musím pripomenúť, že táto problematika není nová. Aj na poslednej schôdzi minulého volebného obdobia tento návrh zákona bol predkladaný už teraz v našom parlamente nesediacimi poslancami, a síce pánom Tomášom Galbavým a pani Tkáčovou Jarmilou. Takže aj týmto by som chcel upovedomiť, že aj v minulom volebnom období to bolo považované za problém, nakoľko to bolo na poslednej schôdzi, nemalo to kam postúpiť. Takže týmto myslím si, že robíme zadosť, aby to malo riadne hlasovanie aj do druhého čítania, a dúfam, že naprieč politickým spektrom sa to týka všeckých, že každý si zváži a dá podporu tomuto zákonu.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Pani spravodajkyňa, nech sa páči záverečné slovo.

 • Ďakujem veľmi pekne. No, moje záverečné slovo nebude také emotívne ako môjho kolegu pána Fecka, ale chcem ho ubezpečiť, aj všetkých v tejto snemovni, že si ctím ústavu a rešpektujem vlastnícke práva, ale tento návrh zákona nepovažujem za vylepšenie podmienok tak pre vlastníka, ako ani pre užívateľa.

  Pán poslanec opomenul aj takú možnosť, že ja ako vlastník, mňa nemôže nikto prinútiť k tomu, aby som uzatvoril nájomnú zmluvu s užívateľom. Jednoducho je to moje vlastnícke právo, a tým pádom pokiaľ súhlasím bez písomného stanoviska, že užívateľ užíva môj pozemok, je to môj problém, že nežiadam, aby som mala písomnú formu. Čiže toto vidím z hľadiska praxe, pretože 30 rokov som bola v praxi, viem, aké sú situácie ohľadom nájomných zmlúv, ako ťažko sa hľadajú vôbec vlastníci, a viem aj, koľko nájomných zmlúv má taký poľnohospodársky, alebo teda podnikateľ na pôde. Je to viac ako 1 200 zmlúv niekedy a sú to veľmi veľké kopy. Neviem si dosť dobre prakticky predstaviť, ako už aj tak zbyrokratizovanému postupu, ktorý musí žiadateľ o dotácie predložiť, kedy každé tri mesiace musí predkladať nové tlačivá, nové potvrdenia, z daňového úradu, z banky, zo všetkých poisťovní, aj keď tam nemá poistených ľudí. Ja neviem, čo všetko tam je, každé tri mesiace výpis z obchodného registra, čo administratívne, ale aj finančne zaťažuje, pretože každé jedno potvrdenie je spoplatnené. A keď bude musieť ešte, veď on zo zákona teraz tak či tak musí tie zmluvy predložiť na požiadanie, nevidím dôvod, aby ich musel predkladať bez toho, aby to PPA-čka vyžiadala, veď sa robia krížové kontroly, a ešte aj obvodnému pozemkovému úradu. Každý má možnosť skontrolovať tieto zmluvy u toho užívateľa, alebo teda u žiadateľa, a majú ich k dispozícii. Nevidím dôvod, aby tí ľudia boli zbytočne zaťažovaní ešte aj takouto povinnosťou, že zo zákona ich budú musieť predkladať pri každej žiadosti.

  Nehnevajte sa, pán poslanec, ja vám taký pocit, že ste nikdy neboli v poľnohospodárskej praxi. Situácia v poľnohospodárskych družstvách je ťažká a prečo by sme ju mali ešte sťažovať? Súčasná podoba zákona, tak ako je, je vyhovujúca a myslím si, že není dôvod ju meniť, a preto nepovažujem a ani nepodporím tento váš návrh zákona.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Nasleduje prvé čítanie o

  návrhu poslanca Miroslava Kadúca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona má parlamentnú tlač 213. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 198.

  Dávam slovo poslancovi Miroslavovi Kadúcovi, aby návrh zákona uviedol. Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené poslankyne, vážení poslanci, v prvom rade považujem za potrebné uviesť, že tento návrh bol vypracovaný na základe podnetu od občanov, konkrétne od inštruktorov autoškôl.

  Návrh sleduje dva základné ciele: Prvým je opätovne do všeobecného záväzného právneho predpisu o cestnej premávke zaviesť definíciu pojmu "miesto mimo cesty", keďže tento pojem v súčasnosti platný a účinný zákon o cestnej premávke nedefinuje, hoci ho na viacerých miestach používa.

  Dovoľujem si zdôrazniť, že v žiadnom prípade nejde o šetrenie na dopravnom značení alebo odstránenie dopravného značenia, ako bolo medializované. Účelom predloženej novely je tak odstránenie výkladových problémov. V praxi sa stáva, že účastníci cestnej premávky, dopravní policajti, ale aktuálne som zachytil, že aj poisťovne majú problém s tým, resp. pripúšťajú rôzny výklad pojmu miesto mimo cesty. Definíciu miesto mimo cesty obsahoval predchádzajúci zákon o cestnej premávke, preto ju navrhujem opätovne zaviesť, keďže sa ukázala ako správna a v súčasnosti aj potrebná. Zdôrazňujem, že nenavrhujem zaviesť žiadne nové pravidlá správania sa na ceste, resp. pravidlá cestnej premávky. Ide iba o odstránenie výkladových problémov.

  Druhým cieľom, ktorý tento návrh zákona sleduje, je zrušiť nadbytočnú povinnosť zavedenú novelou zákona o cestnej premávke, ktorá by mala byť účinná od 19. 1. 2013, v zmysle ktorej vodiči motorového vozidla využívaného na prepravu nebezpečných vecí sa musia podrobiť pravidelným psychologickým vyšetreniam, ktoré je zamerané na periférne vnímanie, a to každých 5 rokov a po dosiahnutí 65 rokov každé dva roky. Plánované zavedenie povinnosti sa na prvý pohľad môže javiť ako potrebné, ale po podrobnom preskúmaní opak je pravdou. Navrhovaná úprava čo do dôsledkov tieto psychologické prehliadky vypúšťa. Skoršou, vrátim sa späť k tej novele, ktorá ich zaviedla, táto novela doplnila § 87 ods. 6 písm. b) o ďalšiu skupinu osôb povinnú pravidelne sa podrobiť psychologickým vyšetreniam, a to vodičov motorových vozidiel využívaných na prepravu nebezpečných vecí. Dôvodom bolo, aspoň podľa dôvodovej správy, že ide o legislatívnotechnickú úpravu v súvislosti s transpozíciou smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2006/126 Európskeho spoločenstva z decembra 2006 o vodičských preukazoch. Avšak po podrobnom preskúmaní predmetnej smernice o vodičských preukazoch je evidentné, že táto takúto povinnosť neobsahuje. Povinnosť vykonávať dodatočné psychologické vyšetrenia neobsahuje ani Európska dohoda o cestnej preprave nebezpečných vecí, nazýva sa aj dohoda ADR, ktorá prepravu nebezpečných vecí vecne v celom rozsahu pokrýva.

  Na základe uvedeného účel a dôvod zapracovania takejto povinnosti je nejasný a ako taký sa javí nedôvodný a zbytočne zaťažuje podnikateľov v cestnej doprave, prípadne samotných vodičov nákladmi, ktoré doposiaľ nemuseli vynakladať. Zavedenie novej ďalšej povinnosti absolvovania pravidelných psychologických vyšetrení v určitých časových intervaloch pre vodičov motorových vozidiel prepravujúcich nebezpečný náklad je tak zbytočné, keďže je duplicitné.

  Títo vodiči sú aj tak povinní absolvovať psychologické vyšetrenia, a to ako vodiči skupiny vozidiel uvedených v § 88 ods. 6 písm. a) zákona o cestnej premávke. Šetrenie, ktoré sa navrhuje zrušiť a ktoré je práve teraz platné a bude účinné, je finančne náročnejšie pre každého vodiča alebo spoločnosť cca o 20 eur, čo sa mi javí naozaj nadbytočné, keď si spomenieme, koľko dopravných spoločností muselo za posledné dva roky skončiť, pohybujeme sa v desiatkach, keď nie v stovkách dopravných spoločností, keďže mali zbytočné náklady, ktoré nemusia vynakladať.

  Na základe uvedeného, páni a dámy, vás preto žiadam o podporu tohto jednoduchého návrhu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre obranu a bezpečnosť, poslancovi Vladimírovi Matejičkovi. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Kadúca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 213). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.

  Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že uvedený návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 198 z 24. augusta 2012 podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokoval výbor ústavnoprávny, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v lehote do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.

  Prosím, pani predsedajúca, aby ste otvorili rozpravu k tomuto návrhu. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Nie je tomu tak. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Ďakujem. A pýtam sa, pán poslanec, ako navrhovateľ chcete...? Už asi nie. Tak vám ďakujem. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Ďalej pokračujeme

  Správou Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2012.

  Správa je pod tlačou 180.

  Dávam slovo poverenému členovi tohto výboru poslancovi Martinovi Fedorovi a prosím ho, aby správu uviedol. Ďakujem.

 • Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, poslankyne, poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť predkladá v súlade s uznesením Národnej rady č. 33 zo 16. mája 2012 a § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. Správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2012.

  V súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. výbor požiadal Slovenskú informačnú službu, ministerstvo vnútra za Policajný zbor, ministerstvo obrany za časť Vojenské spravodajstvo, a to zvlášť Vojenské obranné spravodajstvo a Vojenská spravodajská služba, požiadal ďalej ministerstvo spravodlivosti - Zbor väzenskej a justičnej stráže, ministerstvo financií za úsek Colnej správy v mesiaci júl 2012 o zaslanie Správy o použití informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2012. Správu o použití ITP za I. polrok 2012 predložili všetky dotknuté subjekty vo verzii, ktoré neobsahujú utajované skutočnost, a niektoré z nich aj v informácii vo verzii, ktoré takéto skutočnosti obsahujú.

  Údaje o použití informačno-technických prostriedkov neobsahujúce utajované skutočnosti, tak ako ich jednotlivé dotknuté subjekty predložili, sú uvedené v predloženej správe.

  Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť uvedenú správu prerokoval 4. septembra 2012 na svojej 6. schôdzi, zobral ju na vedomie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vziať ju na vedomie.

  Návrh na uznesenie je súčasťou správy a dovoľte mi ho v stručnosti predniesť. Návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k Správe Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2012. Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie Správu výboru pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2012.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec, za uvedenie správy, prosím, zaujmite miesto pre navrhovateľa, budete plniť úlohu aj spravodajcu.

  Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Žiaden poslanec. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pán spravodajca aj navrhovateľ, zrejme chcete ešte záverečné slovo? Nie, ďakujem. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Kolegyne, kolegovia, keďže sme prešli všetky body programu, vyhlasujem prestávku do 11.00 hod., budeme pokračovať hlasovaním.

 • Reakcie z pléna.

 • Kolegyne, kolegovia, na žiadosť troch poslaneckých klubov zvolávam grémium, takže, nech sa páči, teraz ihneď.

  Vyhlasujem prestávku.

 • Prestávka.

 • Vážené kolegyne, kolegovia, chcem vám len oznámiť výsledok rokovania poslaneckého grémia. Na základe dohody poslaneckých klubov bude sa hlasovať o 11.00 hodine. Čiže do 11.00 hodiny je prestávka a, samozrejme, aj je to umožnené na poradu poslaneckých klubov.

 • Pokračovanie prestávky.

 • Po prestávke.

 • Je 11.00 hodín, páni poslanci, prosím vás, zaujmite svoje miesta, budeme hlasovať.

  Takže, panie poslankyne, páni poslanci, poprosím vás, zaujmite, páni poslanci, svoje miesta, ideme hlasovať o vážnych zákonoch.

  Pokračujeme v prerušenom rokovaní hlasovaním v prvom čítaní o návrhu poslancov Ľudovíta Kaníka, Pavla Freša a Viliama Novotného na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon (tlač 148).

  Prosím pána poslanca Štefanca, povereného výborom pre verejnú správu a regionálny rozvoj, aby hlasovanie uviedol.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta Kaníka, Pavla Freša a Viliama Novotného na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon, tlač 148.

 • Ďakujem, pani predsedajúca. Dajte, prosím, hlasovať, aby uvedený návrh zákona bol posunutý do druhého čítania.

 • Hlasovanie.

 • 117 prítomných poslancov, za hlasovalo 41, proti 0, zdržalo sa 74, nehlasovali 2 páni poslanci.

  To znamená, že neschválili sme postúpenie zákona do druhého čítania.

  Nasleduje hlasovanie v prvom čítaní o návrhu poslancov Ľudovíta Kaníka, Pavla Freša a Viliama Novotného na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi (tlač 149).

  Teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre sociálne veci, poslancovi Viliamovi Jasaňovi, aby hlasovanie uviedol.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta Kaníka, Pavla Freša a Viliama Novotného na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách v zamestnanosti, a zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, tlač 149.

 • Jasaň, Viliam poslanec NR SR

  Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, dajte hlasovať, prosím, o tom, že postúpime návrh zákona do druhého čítania.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 120 poslancov, za 74, proti 3, zdržalo sa 74, jaj, pardon, ospravedlňujem sa.

  Prítomných 120 poslancov, za návrh 43, proti 3, zdržalo sa 74.

  Konštatujem, že sme neschválili postúpenie návrhu zákona do druhého čítania.

  Pristúpime k hlasovaniu v prvom čítaní o návrhu poslancov Alojza Hlinu a Miroslava Kadúca na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch (tlač 156).

  Dávam slovo predsedovi výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie poslancovi Mikulášovi Hubovi, aby hlasovanie uviedol.

  Nech sa páči, pán predseda výboru.

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Alojza Hlinu a Miroslava Kadúca na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, tlač 156.

 • Pani predsedajúca, v rozprave k tomuto zákonu vystúpil jeden pán poslanec, ale nepredniesol žiadny procedurálny návrh, o ktorom by bolo potrebné hlasovať. A preto prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený poslanecký návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 115 poslancov, za návrh hlasovalo 33, proti nebol nikto, zdržalo sa 81 poslancov, nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme neschválili postúpenie návrhu zákona do druhého čítania.

  Ďalej budeme hlasovať v prvom čítaní o návrhu poslanca Maroša Kondróta na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom (tlač 201).

  Prosím spravodajcu z výboru pre hospodárske záležitosti poslanca Viliama Holevu, aby uviedol hlasovanie.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Hlasovanie o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Maroša Kondróta na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom, tlač 201.

 • Ďakujem pekne za slovo. V rozprave k návrhu nevystúpili žiadni poslanci, a preto prosím, pani predsedajúca, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 118 poslancov, za návrh hlasovalo 93, proti 1, zdržalo sa 24 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Teraz dajte hlasovať o pridelení výborom, pán poslanec.

 • Pani predsedajúca, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. A aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a že určené výbory návrh zákona prerokujú v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 120 poslancov, za návrh hlasovalo 114, proti nebol nikto, zdržalo sa 6 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh tohto zákona výborom, určila gestorský výbor a príslušné lehoty výborom na jeho prerokovanie v druhom čítaní.

  Pokračujeme hlasovaním v prvom čítaní o návrhu poslancov Jozefa Viskupiča a Magdalény Vášáryovej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu (tlač 202).

  Spravodajcom je člen výboru pre kultúru a médiá poslanec Pavol Abrhan. Prosím, aby uviedol hlasovanie.

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Viskupiča a Magdalény Vášáryovej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, tlač 202.

 • Pani predsedajúca, k rozprave vystúpili dvaja poslanci, pani poslankyňa Vášáryová a pán poslanec Krajcer. Nenavrhli žiadny procedurálny návrh. Preto, prosím, dajte hlasovať, aby sme predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 118 poslancov, za návrh hlasovalo 43, proti 67, zdržalo sa 8.

  Návrh sme neschválili, konštatujem, že Národná rada nebude rokovať o tomto návrhu zákona v druhom čítaní.

  Teraz prosím spravodajcu, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre hospodárske záležitosti, poslanca Michala Bagačku, aby uviedol hlasovanie v prvom čítaní o návrhu poslankyne Renáty Zmajkovičovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa cestný zákon (tlač 203).

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Hlasovanie o návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Renáty Zmajkovičovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa cestný zákon, tlač 203.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. V rozprave vystúpili dvaja páni poslanci, pán poslanec Chren a pán poslanec Hrnčiar, pričom pán poslanec Chren predložil procedurálny návrh nepokračovať v rokovaní o tomto bode. Pani predsedajúca, dajte o tom hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 120 poslancov, za návrh 31, proti 77, zdržalo sa 10 pánov poslancov, nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme neschválili procedurálny návrh nepokračovať o tomto návrhu zákona.

  Uveďte ďalšie hlasovanie.

 • Pani predsedajúca, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 120 poslancov, za návrh hlasovalo 83, proti boli 3 poslanci, zdržalo sa 34 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  A teraz pristúpime k hlasovaniu o pridelení návrhu výborom a určení gestorského výboru, ako aj lehoty na jeho prerokovanie. Prosím, pán spravodajca, uveďte hlasovanie.

 • Ďakujem. Pani predsedajúca, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. A aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a že určené výbory návrh zákona prerokujú v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 120 poslancov, za návrh hlasovalo 110 poslancov, proti nebol žiaden poslanec, zdržalo sa 10 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh tohto zákona výborom, určila gestorský výbor a príslušné lehoty výborom na jeho prerokovanie v druhom čítaní.

  Ďalej prosím spravodajcu z výboru pre obranu a bezpečnosť poslanca Vladimíra Matejičku, aby uviedol hlasovanie v prvom čítaní o návrhu poslancov Renáty Zmajkovičovej, Mariána Kovačócyho a Ivana Vargu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke (tlač 204).

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Renáty Zmajkovičovej, Mariána Kovačócyho a Ivana Vargu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, tlač 204.

 • Ďakujem, pani predsedajúca. V rozprave nevystúpil žiaden poslanec. Dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade so zákonom o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 118 poslancov, za návrh hlasovalo 87, proti nebol nikto, zdržalo sa 30 poslancov, nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  A teraz pristúpime k hlasovaniu o pridelení návrhu výborom a určení gestorského výboru, ako aj lehoty na jeho prerokovanie. Prosím, pán spravodajca, uveďte hlasovanie.

 • Odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh zákona Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Ďalej aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť s tým, že určené výbory návrh zákona prerokujú do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní. Dajte, prosím, hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 119 poslancov, za návrh hlasovalo 113 poslancov, proti bol 1, zdržalo sa 5 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh tohto zákona výborom, určila gestorský výbor a príslušné lehoty výborom na jeho prerokovanie v druhom čítaní.

  Budeme pokračovať hlasovaním v prvom čítaní o návrhu poslancov Martina Fecka a Ivana Štefanca na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov (tlač 206).

  Prosím spravodajkyňu z výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie poslankyňu Magdu Košútovú, aby uviedla hlasovanie.

  Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fecka a Ivana Štefanca na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, tlač 206.

 • Ďakujem pekne. Pani podpredsedníčka, dajte, prosím, hlasovať o tom, že predmetný návrh zákona prerokujeme v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 120 poslancov, za návrh hlasovalo 34, proti 71, zdržalo sa 14 poslancov, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že nepostúpi tento návrh zákona do druhého čítania.

  Ďalej prosím spravodajcu z výboru pre obranu a bezpečnosť poslanca Vladimíra Matejičku, aby uviedol hlasovanie v prvom čítaní o návrhu poslanca Miroslava Kadúca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke (tlač 213).

  Nech sa páči, pán poslanec, uveďte hlasovanie.

 • Hlasovanie o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Kadúca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, tlač 213.

 • Ďakujem ešte raz za slovo. V rozprave nevystúpil žiaden poslanec. Pani predsedajúca, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade so zákonom o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 119 poslancov, za návrh hlasovalo 28, proti bolo 75, zdržalo sa 15 poslancov, nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že nebude o tomto návrhu zákona rokovať v druhom čítaní.

  Teraz prosím povereného člena výboru pre obranu a bezpečnosť poslanca Martina Fedora, aby uviedol hlasovanie o návrhu uznesenia k Správe o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2012 (tlač 180).

  Nech sa páči.

 • Hlasovanie o Správe o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2012, tlač 180.

 • Pani predsedajúca, v rozprave k tomuto materiálu nevystúpil žiaden pán poslanec ani poslankyňa, dajte preto, prosím, hlasovať, že parlament berie túto správu na vedomie.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 117 poslancov, za návrh hlasovalo 77, proti nebol žiaden poslanec, zdržalo sa 40 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada schválila navrhované uznesenie.

  Odhlasovali sme všetky body programu, ktoré sme mali odhlasovať. Ďakujem vám za účasť a vyhlasujem 7. schôdzu za skončenú.

  Dovidenia a prajem vám pekný víkend.

 • Rokovanie 7. schôdze NR SR sa skončilo o 11.21 hodine.