• Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, želám pekné dobré ráno.

  Otváram rokovanie 6. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Poprosím vás, aby sme zaprezentovali, aby som zistil, či sme uznášaniaschopní. Poprosím všetkých poslancov, aby sa presvedčili, či ich hlasovacie zariadenie je funkčné. Ešte som nespustil prezentáciu, len si preverte, či máte registráciu potvrdenú, pretože nehodlám tratiť čas, takže...

 • Smiech v sále.

 • Poprosím vás, takže poprosím o prezentáciu.

 • Prezentácia.

 • Dámy a páni, konštatujem, že Národná rada je uznášaniaschopná, takže prikročíme k ďalšiemu rokovaniu, a to je návrh programu. Návrh programu vám bol rozdaný do lavíc. Na 6. schôdzi budú overovateľmi páni poslanci Milan Halúz a Viliam Novotný, náhradníkmi bude poslankyňa Mária Janíková a pán poslanec Martin Poliačik. O ospravedlnenie požiadal pán poslanec Mičovský, pán poslanec Mikloš a pán poslanec Vašečka. Nech sa páči, teraz ak máte návrhy na zmenu alebo doplnenie programu.

  Pán poslanec Hlina.

 • Ďakujem veľmi pekne. Ja som chcel pôvodne až neskôr dať ten návrh, ale keďže máme dneska novú schôdzu, tak chcem, aby sa zaradil nový bod programu, a to výjazdové zasadnutie Národnej rady v rómskej osade Letanovce za účelom oboznámenia sa so situáciou prerokovaním priamo na mieste a prijatím uznesenia. Ďakujem.

 • Pán poslanec Poliačik, nech sa páči.

 • Pán predseda, keďže stále trvajú pochybnosti o tom, že či boli splnené všetky podmienky pre skrátené legislatívne konanie pre zákon 461/2003 o sociálnom poistení, navrhujem bod č. 1 vyradiť z programu. Ďakujem.

 • Pán predseda, ja ešte než budeme schvaľovať program, navrhujem, aby Národná rada požiadala ústavnoprávny výbor o výklad rokovacieho poriadku, pretože mám pochybnosti o tom, či môžme na tejto schôdzi rokovať o bode 1 a o bode 2, teda hlavne o bode 2 navrhovaného programu, vládneho návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom poistení. A síce domnievam sa, že by sme o ňom mohli rokovať, iba keby vláda na novo tento návrh zákona predložila, to znamená, znovu k nemu zasadla. A domnievam sa dokonca, že tak vláda môže urobiť až po uplynutí 6-mesačnej lehoty. Opieram sa pritom o § 73 ods. 4 rokovacieho poriadku. Ďakujem pekne.

 • Dobrý deň, vážení kolegovia, navrhujem zaradiť ako bod 1 programu petíciu občanov Slovenskej republiky za zachovanie odvodov do druhého piliera. Ten dôvod je jednoduchý. Podľa programu schôdze navrhovaného máme prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní novelu zákona o sociálnom poistení, čo znamená, že na tejto schôdzi by sme mali rokovanie o tejto novele ukončiť. Za tých okolností si myslím, že je kľúčové vypočuť si hlas občanov predtým, než budeme o tom rokovať, nie až potom. A táto petícia je takýmto hlasom občanov, ktorý by sme vypočuť mali a prinajmenšom o ňom diskutovať. Ďakujem.

 • Vážený pán predseda, vzhľadom na to, že v doterajšom legislatívnom procese k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení boli závažným spôsobom porušené legislatívne pravidlá vlády, navrhujem, aby sme prijali uznesenie, v ktorom zaviažeme vládu, aby návrh zákona dala späť do medzirezortného pripomienkového konania a zároveň ho zverejnila na portáli právnych predpisov. Vláda tak totiž v doterajšom procese neurobila, návrh zákona na portáli právnych predpisov nezverejnila a medzirezortné pripomienkové konanie skrátila len na tri pracovné dni. Tým úplne znemožnila občanom Slovenskej republiky oboznámiť sa s návrhom zákona a pripomienkovať ho a zároveň sťažila možnosť pripomienkovania pripomienkujúcim subjektom. Následkom tejto skutočnosti sa už občania obracajú na Ústavný súd so svojimi sťažnosťami a v prípade, ak uspejú, hrozia Slovenskej republike...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Budeme hlasovať o návrhoch, ktoré prišli. Ako prvý je návrh pána poslanca Hlinu, aby sme zorganizovali, pán poslanec, skúste sa prihlásiť inokedy. Vy ste človek, ktorý máte radi dochvíľnosť. Neprihlásili ste sa, keď som dal možnosť. Budeme hlasovať. Pán poslanec Hlina nás požiadal, aby sme zaradili nový bod o výjazdovom zasadnutí v rómskej osade Letanovce. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • 123 prítomných, 16 bolo za, 70 proti, 27 sa zdržalo.

  Návrh sme neschválili.

  Pán poslanec Poliačik žiada vyradiť bod 1.

 • Hlasovanie.

 • 127 prítomných, 48 za, 76 proti, 3 sa zdržali.

  Návrh sme neschválili.

  Pani poslankyňa Žitňanská žiada, aby ústavnoprávny výbor zaujal stanovisko k rokovaniu.

  Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • 127 prítomných, 48 za, 76 proti, 3 sa zdržali.

  Návrh sme neschválili.

  Pán poslanec žiada zaradiť petíciu, neviem síce akú, žiadnu sme neobdržali, ale dobre, budeme hlasovať. Garantujem znovu, že pokiaľ príde petícia, ktorá spĺňa všetky náležitosti, určite budeme v zmysle zákona o nej rokovať.

 • Hlasovanie.

 • 128 prítomných, 44 za, 70 proti, 3 sa zdržali.

  Pán poslanec Mihál chce uznesenie, aby vláda vzala späť návrh zákona o sociálnom poistení. Dám o tom hlasovať. Pán poslanec, máte v rozprave možnosť navrhnúť v zmysle zákona o rokovacom poriadku § 73, čo žiadate, ale budeme o tom hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • 127 prítomných, 45 za, 78 proti, 1 sa zdržal, 3 nehlasovali.

  Ani tento návrh sme neschválili.

  Budeme hlasovať o návrhu programu, tak ako ste ho držali.

 • Ruch v sále.

 • Takže hlasujeme. Ja vám dám slovo, kľudne po. Hlasujeme o návrhu programu ako o celku.

 • Ruch v sále.

 • Hlasovanie. Neutíchajúci ruch v sále.

 • Vyhlasujem toto hlasovanie za zmätočné.

  Pán poslanec, keď začneme hlasovanie, nie je možné ho prerušovať.

 • Ruch v sále.

 • Pán poslanec, vy ste tak precízny človek, nebolo by dobré sa koncentrovať a v čase, kedy je to normálne, sa prihlasovať a dávať návrhy?

  Nech sa páči, zapnite pána poslanca Kaníka.

 • Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Som včera ocenil váš konštruktívny prístup pri snahe dodržať zákonnosť a odstrániť pochybnosti. A z toho istého dôvodu žiadam v mene štyroch poslaneckých klubov SDKÚ - DS, SaS, KDH a OĽaNO zvolanie poslaneckého grémia, nakoľko sú tu opäť závažné pochybnosti, žiadam okamžite zvolať toto grémium.

 • Pán poslanec, procedúry schôdze určujú, ako bude postupovať. Odhlasujeme program a okamžite zvolám grémiu. Takže budeme hlasovať o návrhu programu a po schválení programu zvolávam poslanecké grémium.

  Hlasujeme. O návrhu programu.

 • Ruch v sále.

 • Hlasujeme o návrhu programu 6. schôdze.

 • Hlasovanie.

 • 91 prítomných, 78 za, 5 proti, 2 sa zdržali, 6 nehlasovali.

  Konštatujem, že sme schválili návrh programu.

  Ešte niekoľko informácií. Dnes budeme rokovať do 16.00 hodiny, ako ďalší rokovací deň po tom, ako dnes prerušíme rokovanie na sobotu a nedeľu, bude v pondelok od 09.00 hodiny ráno.

  Takže, prerušujem teraz rokovanie a zvolávam na základe požiadavky klubov poslanecké grémium.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie kolegyne, páni kolegovia, vyhlasujem ešte 5-minútovú prestávku. Ďakujem.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k rokovaniu

  o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

  Je to tlač 168. Prosím ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Jána Richtera, aby návrh vlády odôvodnil. Poprosím vás zároveň páni poslanci, pani poslankyne, tí, ktorí diskutujete, aby ste diskutovali mimo sály alebo potom v rozprave. Ďakujem.

  Nech sa páči, pán poslanec Mihál, procedurálny.

 • Pani predsedajúca, dovoľte, aby som v súlade s § 20 ods. 3 rokovacieho poriadku navrhol, aby sa rokovania o tomto bode programu, čiže o skrátenom legislatívnom konaní, zúčastnil, tak ako to bolo po prvýkrát, pán premiér Fico a zároveň pán minister financií Kažimír a boli tu počas celého času rokovania.

 • Ďakujem, pán minister, odovzdám. Ďakujem pekne.

  Pán minister, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vám poprial príjemný deň. Z poverenia vlády Slovenskej republiky predkladám návrh vlády Slovenskej republiky na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona predkladáme vzhľadom na nepriaznivý vývoj daňových príjmov ako aj niektoré nekryté výdavky štátneho rozpočtu. Súčasný stav verejných financií je vážny a je nevyhnutné vykonať čím skôr opatrenia na zabránenie ďalšieho rastu jeho negatívneho vplyvu. Podľa aktuálnej prognózy, najmä daňové a odvodové príjmy budú v tomto roku oproti rozpočtu nižšie o štvrť miliardy eur. Pri takomto rastúcom deficite je nevyhnutné prijať urýchlené potrebné korekčné opatrenia, ktoré sa dotknú už nastávajúcich mesiacov tohto roku.

  Vláda Slovenskej republiky v materiáli Správa o makroekonomickom vývoji a vývoji verejných financií za prvý polrok 2012 a predikcii vývoja do konca roka deklarovala záväzok dodržať hlavný fiškálny cieľ vlády na rok 2012 stanovený v rámci rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 14 v podobe deficitu verejnej správy vo výške 4,6 % HDP. Zároveň sa zaviazala prijať dodatočné opatrenia v objeme 498,2 milióna eur.

  Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 461/2003 Zb. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obsahuje niekoľko konsolidačných opatrení, ktorých urýchlenou realizáciou sa prispeje k naplneniu deklarovaného záväzku. Vzhľadom na uvedené skutočnosti hrozia štátu značné hospodárske škody, čím je naplnený dôvod na skrátené legislatívne konanie uvedené v § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Skončil som, pani podpredsedníčka.

 • Ďakujem, pán minister, dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre sociálne veci, predsedovi tohto výboru poslancovi Jánovi Podmanickému, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokovania návrhu vlády vo výbore.

  Nech sa páči pán spravodajca.

 • Ďakujem pekne za slovo, vážená pani podpredsedníčka. Vážený pán minister, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som predniesol informáciu o výsledku prerokovania návrhu vlády Slovenskej republiky na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 154 z 31. júla 2012 pridelil uvedený návrh na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci v termíne ihneď. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uvedený návrh vlády prerokoval na svojej 5. schôdzi dňa 31. júla 2012, ale z dôvodu uznášanianeschopnosti výbor neprijal odporúčanie a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.

  Vážený pán predseda, vážená pani podpredsedníčka, využívam svoje právo ako spravodajca a hlásim sa do rozpravy prvý.

 • Ďakujem. Otváram rozpravu. Do rozpravy som dostala písomné prihlášky: za poslanecký klub SDKÚ pani poslankyňa Lucia Žitňanská, za poslanecký klub SaS Jozef Kollár, za poslanecký klub KDH pán Hrušovský, za poslanecký klub OĽaNO pán poslanec Matovič, za poslanecký klub MOST - HÍD Ivan Švejna. Ďalšími písomne prihlásenými poslancami sú Ivan Švejna, Jozef Mihál, Peter Osuský, Ľudovít Kaník, Daniel Lipšic, Richard Sulík, Erika Jurinová.

  Skôr, než vám dám, pán spravodajca, slovo, chcela by som ešte upozorniť kolegyne a kolegov poslancov, že budeme dnes rokovať do 16.00 hodiny bez prestávky a bude sa hlasovať po každom prerokovanom bode.

  Nech sa páči, pán spravodajca, máte slovo.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, vážená pani podpredsedníčka, dovoľte, aby som predložil návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu vlády Slovenskej republiky na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Národná rada Slovenskej republiky podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na návrh vlády Slovenskej republiky súhlasí s prerokovaním vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v skrátenom legislatívnom konaní s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutoční na 6. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Tento svoj návrh odôvodňujem tým, že výbor pre sociálne veci nebol uznášaniaschopný, takže aby neboli pochybnosti o predmete hlasovania. Ďakujem pekne, skončil som.

 • Ďakujem, pán spravodajca. Teraz poprosím pani poslankyňu Luciu Žitňanskú, ktorá vystúpi za poslanecký klub SDKÚ - DS a pripraví sa pán poslanec Jozef Kollár.

  Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Vážená pani predsedajúca, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, vyjadrím sa aj k dôvodom skráteného legislatívneho konania, ale vyjadrím sa aj k situácii prerokovávania tohto bodu programu, ako aj bodu programu číslo dva tejto schôdze.

  V prvom rade chcem povedať, že som presvedčená o tom, že nie sú splnené zákonné podmienky na to, aby sme o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony na skrátené legislatívne konanie. Poviem jeden dôvod za všetky. Keď si pozrieme zákon, o ktorom máme rokovať v skrátenom legislatívnom konaní, pozrieme si účinnosť tohto zákona, tak vidíme, že časť týchto bodov, ale menšia časť bodov návrhu zákona, má byť účinná 1. októbra, kde predpokladám, že bude predložený pozmeňovací návrh v druhom čítaní, aby tieto body návrhu zákona nadobudli účinnosť 1. septembra. Zároveň upozorňujem na to, že väčšina bodov nadobudne účinnosť v roku 2013 1. januára, niektoré 1. januára 2014 a niektoré 1. januára 2016. Dámy a páni, neviem si predstaviť dôvod, pre ktorý ustanovenia zákona, ktoré majú nadobudnúť účinnosť 1. januára 2013, 1. januára 2014, prípadne 1. januára 2016 museli byť teraz prerokované v skrátenom legislatívnom konaní. To proste nesedí ani len formálne, pán minister. Ja mám absolútne čisté svedomie, môžte upozorňovať na to, čo táto snemovňa všetko schválila v skrátenom legislatívnom konaní. Vždy som upozorňovala na to, keď podmienky na skrátené legislatívne konanie neboli splnené, či som bola poslankyňa alebo som bola členka vlády a mám tu k tomu aj svedkov, minimálne pán minister Mihál musel niektoré svoje návrhy zákonov na vláde meniť a meniť ich takým spôsobom, aby do skráteného legislatívneho konania navrhoval len tie ustanovenia zákona, ktorých sa skrátené legislatívne konanie naozaj týkalo, a musel priniesť návrh zákona na vládu znova. Pán bývalý minister Nagy súhlasí, ale vie, že toto som vždy konzekventne dodržiavala. Nie sú dané dôvody na skrátené legislatívne konanie.

  Ak si myslíte, že 83 členov snemovne môže všetko, tak ja si dovolím upozorniť na to, že nemôže všetko, pretože zákon stojí nad 83 hlasmi. Ale trošičku aj k situácii, v ktorej rokujeme o tomto návrhu. Pretože tá situácie je úplne, ale úplne absurdná a trošičku si ju pomenujme. Začali sme rokovať o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom poistení, riadne v prvom čítaní. Potom bola úplne mimo zákon prerušená rozprava. Potom bol prednesený v rozpore s rokovacím poriadkom návrh zákona, návrh o skrátení legislatívneho konania k tomu návrhu zákona, ktorý sme už prerokovávali v rámci prvého čítania. Potom na túto tému zasadol ústavnoprávny výbor, kde sme na tento problém upozorňovali. Ústavnoprávny výbor zase mocou hlasov väčšiny poslancov strany SMER k tomu prijal výklad. Ale zjavne tie pochybnosti boli tak veľké aj vo vládnej koalícii, že sa rozhodla nepokračovať v tomto spôsobe rokovania o zákone o sociálnom poistení na 5. schôdze a pán predseda ukončil rokovanie 5. schôdze v štádiu, kedy bola rozbehnutá rozprava o zákone o sociálnom poistení, ktorá nebola ukončená žiadnym uznesením, ale bola ukončená schôdza. Na to dnes bola zvolaná 6. schôdza tejto Národnej rady a do programu boli zaradené body, návrh na skrátené legislatívne konanie, ale hlavne vládny návrh zákona o sociálnom poistení, ktorý bol rokovaný na 5. schôdze a rokovanie nebolo ukončené žiadnym uznesením Národnej rady. Ja naschvál popisujem túto situáciu, pretože toto je situácia právne aj politicky, akú sme v tomto parlamente za dobu jeho existencie ešte nikdy nemali. A preto som žiadala svojim procedurálnym návrhom, aby zasadol ústavnoprávny výbor, aby túto situáciu, ktorú sme v tomto parlamente ešte nikdy neriešili, sme si uzrejmili aj z pohľadu rokovacieho poriadku. Pretože som presvedčená o tom, čítajúc § 73 ods. 4, ktorý hovorí: "Ak Národná rada neprijme uznesenie podľa odseku 3," akože neprijala na 5. schôdze k návrhu zákona o sociálnom poistení, tak citujem ďalej z rokovacieho poriadku: "znamená to, že nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona." Inými slovami, znamená to to isté, ako keby sa uzniesla na tom, že nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona, s čím rokovací poriadok spája dôsledky a tie dôsledky sú povedané v § 96 ods. 3: "Ak Národná rada návrh zákona neschválila, nový návrh zákona v tej istej veci možno podať najskôr o šesť mesiacov odo dňa neschválenia návrhu zákona." Podla mňa od včera, kedy sme neprijali žiadne uznesenie v zmysle § 73 ods. 4. Pozitivistický výklad? Je rovnako legitímny ako každýkoľvek iný, a preto je na mieste, aby sa tým ústavnoprávny výbor zaoberal a podľa mňa sú pochybnosti o tom, že o návrhu na skrátené legislatívne konanie, ale hlavne o návrhu zákona o sociálnom poistení budeme rokovať v súlade s rokovacím poriadkom. Hovorím to s plnou vážnosťou, dámy a páni, a verím, že sa nad tým zamyslíte.

  Dovoľte mi ale povedať ešte pár slov o tom, prečo táto situácia vznikla. Pretože táto absurdná situácia, ktorá vyvoláva vážne právne pochybnosti o legitímnosti a legalite rokovania parlamentu o návrhu zákona o sociálnom poistení na 5. schôdze tohto parlamentu, ako aj na 6. schôdzi tohto parlamentu, vznikla z jedného jediného prostého dôvodu. A ten dôvod bol, že premiér Robert Fico z nejakého dôvodu sa rozhodol, že chce vystúpiť v parlamente o druhej. Aký iný dôvod bol? Návrh zákona o sociálnom poistení bol riadne zaradený na rokovanie parlamentu, pokiaľ si dobre pamätám, v stredu o deviatej, v utorok o deviatej sa o ňom malo rokovať. V utorok o deviatej! Všetci to vedeli. Vláda to vedela. Vláda schválila v pondelok návrh na skrátené legislatívne konanie. Počítali sme s tým. Počítali sme s tým, že pán minister príde a prednesie návrh na skrátené legislatívne konanie ráno v utorok o deviatej. Nepáčilo by sa nám to, ale asi by sme mali veľmi čo namietať, keby 83 poslancov schválilo zaradenie do programu, rokovali by sme. Nemali by sme žiadne právne pochybnosti. Ale pravdepodobne pánovi premiérovi sa zdalo, že v utorok o druhej lepší čas komunikovať problémy tejto krajiny, lebo novinári asi radšej počúvajú o druhej, ako ráno o deviatej.

 • Rakcia z pléna: "Hľadá pána Mikloša na Kanárskych ostrovoch." Smiech v sále. Potlesk.

 • Teraz vládnete vy, teraz vládnete vy, pán Richter, teraz vládnete vy, teraz ste vy zodpovední za stav tejto krajiny a ste zodpovední vy za to, či sa bude, či bude parlament rokovať v súlade s rokovacím poriadkom, alebo nie a či vaše zákony budú spochybniteľné, alebo nebudú spochybniteľné. A ja sa preto pýtam: Kde je pán premiér? Radi by sme si ho vypočuli. Koniec koncov je docentom práva, možno by nám túto právnu situáciu vyriešil.

 • Dámy a páni, zakončím môj prejav tým, čo som povedala aj na 5. schôdzi v rozprave k skrátenému legislatívnemu konaniu. Prekračujete hranice, prekračujete hranice v domnení, že 83 hlasov v parlamente môže všetko. Prekračujete, prekračujete hranice, za ktorými, podľa mojej mienky, je naozaj možné všetko. Ale potom naozaj pre mňa vzniká tá otázka, kde budeme na konci tohto volebného obdobia? Keď chceme byť súčasťou Európy, tak ja chcem byť súčasťou Európy nielen právne, ale aj súčasťou Európy politickej a kultúrnej, do ktorej patrí aj to, že sa dodržiavajú princípy právneho štátu. Ďakujem pekne.

 • S faktickými poznámkami ôsmi poslanci. Uzatváram možnosť faktických poznámok. Pán poslanec Sulík, faktická?

  Pán poslanec Štefanec.

 • Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Ďakujem pekne pani poslankyne Žitňanskej, za to, že veľmi precízne vysvetlila absurdnosť tejto situácie a vysvetlila, že nielen vláda porušuje zákon pri tomto skrátenom legislatívnom konaní, ale núti aj Národnú radu, dámy a páni, vládnuca strana núti Národnú radu porušovať zákon. Je to absurdná situácia a ja mám, pán minister, pre vás jeden návrh. Okrem cennej informácie, ktorú ste nám dali, že pán premiér je na Kanárskych ostrovoch, môžete urobiť ešte jedno. A urobíte to v záujme svojom. Môžete urobiť to, že stiahnete tento návrh...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Pán poslanec, ale prosím vás, reagujte na vystúpenie na vystúpenie pani poslankyne, nie na pána ministra.

 • Je to v súlade, ja reagujem na pani poslankyňu, je to v súlade s tým, čo hovorila. A ja ponúkam riešenie pánovi ministrovi, pretože pani poslankyňa vysvetlila absurdnosť tejto situácie. Pán minister, pred týždňom ste hovorili, že nedáte návrh na skrátené legislatívne konanie. Buďte chlap a zoberte tento návrh naspäť. Bude to čisté. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne za slovo. Myslím, že pani poslankyňa Žitňanská veľmi jasne vyargumentovala, že naozaj niet legislatívnych dôvodov na skrátené legislatívne konanie v zákone takéhoto rozsahu, ako to bolo veľmi dobre vyargumentované. Ale veď dôvody na skrátené legislatívne konanie ani nikdy neboli, veď celé skrátené legislatívne konanie je jedna veľká kamufláž. Kamufláž, ktorá slúži lne na to, aby vláda mohla potichu ukradnúť budúce dôchodky v priebehu leta, keď je pozornosť ľudí aj médií omnoho zníženejšia, na to slúžil aj ten roztrhnutý rozpočet, aby tá kamufláž, tá vízia toho, aká je ťažká situácia, aké jediné riešenie máte k dispozícii - skrátené legislatívne konanie k zákonu, kde mnohé ustanovenia budú platiť od roku 2014 alebo 2016, ste výborne vykryli. To, že rokujeme o tom istom zákone v priebehu dvoch dní napriek tomu, že neprešla 6-mesačná lehota, lebo už raz Národná rada o tom zákona rokovala, je ďalšie flagrantné porušenie rokovacieho poriadku. Porušovali rokovací poriadok v utorok, porušujú ho v piatok. Faktom je, že táto vláda je taká babrácka, sú to takí babráci, že ani tie dôchodky nevedia ukradnúť v zmysle rokovacieho poriadku. Vy ste takí babráci, že keby bola súťaž vlád o najväčšiu babrácku vládu, skončíte druhí. Lebo ste takí babráci, že ani tam nevyhráte. Jedno sme sa ale v tomto parlamente naučili. Naučili sme sa cestovať v čase. Dneska je 3. augusta piatok, ale vlastne sme znovu 31. júla utorok. Chýbal len ten roztrhnutý rozpočet. Prosím vás, niečo roztrhajte. Bojím sa ale, aby sme v tomto cestovaní v čase nakoniec nedošli až do februára '48. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Ja nebudem taký útočný, ale ja súhlasím s pani poslankyňou, docentkou práva pani Žitňanskou a s jej výkladom rokovacieho poriadku. A to, že právne pozitivistický výklad je taký, že opäť tu nie je právny základ. Na nevidím najmenší dôvod na to, aby sa touto vecou zaoberal ústavnoprávny výbor ako výbor príslušný, aby to vyložil a zaujal k tomu stanovisko. Opäť upozorňujem na to, čo som hovoril viackrát, ak nemáme právny základ na rokovanie, ani judikatúra Ústavného súdu nám nedovolí konvalidovať posledné hlasovanie. Opäť tu bude stav, kedy z nepráva môže vzniknúť právo? Ja si to nemyslím.

 • Ďakujem pekne. Ja by som chcel tiež podporiť pani poslankyňu Žitňanskú, lebo ako som už aj predtým vo vystúpení povedal, nevidím dôvody pre skrátené legislatívne konanie a ja by som povedal z dvoch vecných dôvodov. Po prvé len malá časť návrhu rieši deklarovaný problém, čiže ekonomický prínos pre štátny rozpočet, ostatná časť zákona rieši každodenné bežné veci, ako pani poslankyňa upozornila, ktoré začínajú platiť až neskôr, že bolo by korektné vyňať aspoň tie návrhy, ktoré nie sú, nesúvisia s týmito deklarovanými ekonomickými problémami. Aj to som na to ale upozorňoval, že ten deklarovaný ekonomický problém alebo ten prínos z tohto celého je 166-tisíc eur, pokiaľ nechceme tých 40 miliónov minúť na niečo iné ako na dôchodky. Takže ako deklarovaný prínos nemá zmysel a stále som nedostal odpoveď na to, ako chce ministerstvo doriešiť problém, pokiaľ doženieme dohodárov alebo teda podnikateľov, zamestnávateľov, aby zmenili a tým pádom aj znížili stavy dohodárov, a niektorí dohodári, ktorí za tri roky nespĺňajú 24-mesačné sociálne poistenie, tak ostanú absolútne a zo dňa na deň bez podpory v nezamestnanosti. Na to nevidíme stále nejaké záruky a ide, ide, môže tu ísť o desaťtisíce ľudí, na čo upozorňujú zamestnávania. Ďakujem.

 • Pani poslankyňa Žitňanská, som v celku rád, že ste odhalili v tomto konkrétnom prípade ako veľakrát marketing strany SMER alebo ani nieže marketing, ale predradenie marketingu nad záujem spoločnosti spôsobuje v podstate spoločnosti škody. To, čo ste povedali, je presne o tom. Robert Fico, strana SMER si vyhodnotili, že o deviatej, kebyže v utorok vystúpi pán predseda, bude tu iba jedna kamera, tak to sa neoplatí, tak radšej dáme na tu druhú to vystúpenie, dovtedy tie kamery ponaháňame a predradili marketing nad záujem spoločnosti a teraz všetci na základe toho trpíme. Tri dni sme tu zbytočne strávili, tri dni tu zbytočne strávili stovky zamestnancov, niekoľko desiatok tisíc eur v koši - spojené náklady so zasadnutím Národnej rady a ideme znova schvaľovať niečo, čo podľa všetkého sa už schváliť nedá na základe § 73, ktorý ste spomínali, čiže zase znovu teraz tu budeme tri-štyri dni na túto tému sa baviť a na konci, možno za dva roky vyhrajú DSS-ky svoje podanie na Ústavný súd a ten im prizná náhradu škody a všetci sa na to budeme skladať. Ale na začiatku bolo jedno, jediné. Predradenie marketingu strany SMER nad záujem spoločnosti.

 • Ďakujem pekne. Pani kolegyňa Žitňanská, ja by som sa vám chcel poďakovať za váš príspevok a chcel by som možno aj trošku ospravedlniť, alebo teda vysloviť také pochopenie pre konanie pána premiéra, lebo vy ste sa pozastavili nad tým, že on vlastne sem mal dôjsť ráno o deviatej a došiel sem až o druhej. Ja si myslím, že aj podľa tých informácií, vzhľadom k tomu, že jemu sa nejak moc nedarilo ani pri zastupovaní Slovenskej republiky v rôznych právnych problémoch a on má kopu iných starostí, lebo musí si ísť ráno zabehať so psom, tak takáto chyba sa podľa mňa môže stať. Takže ja to celkom chápem a ešte by som chcel zareagovať na to, možno také menšie extempore s pánom ministrom, ktoré ste mali. Ja poznám pána ministra Richtera ako slušného a pokojného človeka z branno-bezpečnostného výboru, takže aj toto by som chcel vysvetliť, lebo si myslím, že on už teraz sám vie, že akú psychiatriu nám tu tieto tri dni predviedol SMER-ácky červený valec, a mne zostáva len pevne veriť, že to takéto niečo sa už nikdy v živote v tejto snemovni nezopakuje. Pretože naozaj strana SMER si za to, čo tu navyvádzala za posledné tri dni, určite zaslúži len to najhoršie vysvedčenie, ktoré si do svojej marketingovej vitríny určite nikdy nedá. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. No, dobre ste to vyargumentovali, pani Žitňanská, len zrejme ste si všimli, že tu pravidlá neplatia vždy. Dodržiavanie pravidiel je znak slušnosti, morálky a cti a veľmi dobre vieme, že takým niečím komunisti nikdy príliš neoplývali. Preto sa obávam, že hádžete hrach na stenu a červený valec jednoducho teraz toto odhlási, lebo pán premiér si povedal, že v najhlbšom lete sa kradne najlepšie, keď všetci sú na dovolenke. Počuli sme to už od kolegu Novotného, táto vláda nevie ani len dôchodky ukradnúť v súlade s rokovacím poriadkom. To je veru riadna hanba. Ďakujem pekne.

 • Veľmi presné a veľmi jasné a právne vyargumentované vystúpenie sme tu počuli od pani poslankyni Žitňanskej a myslím si, že všetkým je jasné, aj poslancom SMER-u, len to, samozrejme, nechcú priznať, že sú v peknej blamáži tou strašidelnou, strašidelným apetítom na zmocnenie sa súkromných prostriedkov sporiteľov a hľadanie akýchkoľvek dôvodov, vytváranie dymových clôn a divadelných výstupov, aby sa to zdôvodnilo, tak ako to v minulosti pán premiér už viackrát urobil, nás doviedlo do úplne zamotanej situácie, v ktorej nikdy ešte Slovenská národná rada nebola. Sme absolútne bez právneho základu a ja si myslím, že je to jasná záležitosť pre Ústavný súd. Znamená, ja som vám povedal pri prerokúvaní už v minulom období, že vy to prevalcujete, ale bude to Pyrrhovo víťazstvo. Už teraz sa ukazuje, že to Pyrrhovo víťazstvo to bude a stáva sa to, pokiaľ si to nerozmyslíte. Varovali sme vás pred tým viackrát, nechoďte do skráteného legislatívneho konania, nebude to dobré. Teraz žnete plody toho, čo ste zasiali. Tak sa nečudujte, pretože naozaj dôvody na skrátené legislatívne konanie nie sú. A naozaj sa musím spýtať: Kde je pán premiér? Tak dramaticky nám tu oznamoval, kde je. Ale tak dozvedeli sme sa to od pána ministra. Je na Kanárskych ostrovoch. No tak fajn, my tu sedíme a ako pán minister povedal, pán premiér je na Kanárskych ostrovoch. No tak výborne. Možno by mohol zatelefonovať aspoň, až sa nebojí. Ale myslím si, že pán premiér sa obáva. Pretože on tak vie dobre odohrať svoj part divadelný a zutekať...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Pán poslanec Kollár, ďalší prihlásený. Pani poslankyňa Žitňanská, chcete reagovať? Nechce reagovať.

  Pán poslanec Kollár, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo, vážená pani predsedajúca. Dámy a páni, vážený pán minister, pani predrečníčka poslankyňa Lucia Žitňanská uviedla celkom pekné, jasné, čisté, zrozumiteľné argumenty z hľadiska podhľadu právničky, z hľadiska pohľadu práva, prečo je tento vládny návrh na skrátené legislatívne konanie úplne na vode alebo - možno trošku s nadsádzkou povedané - úplne mimo misu.

  Ja sa teraz pokúsim, keďže nie som právnik, ja sa pokúsim uviesť vecné dôvody a argumenty, prečo je tento vládny návrh na skrátené legislatívne konanie rovnako úplne na vode a stojí na hlinených nohách. Nebudem vôbec opakovať argumenty, ktoré som uvádzal v tej trojdňovej diskusii, ktorá je naozaj takým nešťastím tohto parlamentu a je skutočne dôkazom krištáľovo čistým, ako jeden z poslancov hovorí, dôkazom, ako to babrácky robí socialistická vláda SMER-u. Ale skúsim uviesť jeden argument, nový, ktorý tu doposiaľ neodznel. Hoci by sme mohli, pán minister, možno celkom neľútostne zneužiť situáciu a teraz tu predložiť menný zoznam poistencov v druhom pilieri a začať ho tu celý čítať. Boli by sme to naťahovali ďalej, ale myslím, že ani v tejto napätej situácii, kedy mnohým zo socialistickej strany SMER praskajú nervy a sú nervózni, myslím, že netreba zneužívať túto situáciu a držať sa naďalej neemotívnej, vecnej diskusie.

  Takže ak dovolíte, pred ôsmymi týždňami skončila pobyt na Slovensku technická misia Medzinárodného menového fondu. Trošku to tak zaniklo v slovenských médiách, pretože Medzinárodný menový fond bol vždy skratkou, ktorá keď sa objavila v médiách, tak všetci spozorneli, ale to bol začiatok deväťdesiatych rokov. Vtedy sme boli aj my odkázaní na pôžičky z Medzinárodného menového fondu. Usilovali sme sa o obnovenie členstva v IMF, keďže, ako iste viete, jeden z jeho zakladateľov okrem Johna Maynarda Keynesa bol aj jeden veľký český ekonóm, ktorý sa volal pán Hájek, Mládek, ospravedlňujem sa, pán Mládek a ktorého vtedy prezident Beneš v roku 1945 vyslal do Washingtonu ako zástupcu československého v Medzinárodnom menovom fondu, takže, mali sme tam vtedy, hovorím v mene Československa, veľkého ekonóma pána Honzu Mládka. V menovom fonde. Potom nejak si na 50 rokov táto skratka úplne zanikla v odborných slovníkoch a potom po nežnej revolúcii opäť sme vždy spozorneli aj pán vtedajší premiér Mečiar, keď s Klausom rozdelili Česko-Slovensko opäť spozorneli, pretože po rozdelení Česko-Slovenska boli naše devízové rezervy 80 miliónov amerických dolárov. To boli devízové rezervy, ktoré vykrývali približne trojdňový import vtedajšieho Slovenska. No a teda v rámci toho, čo som stručne teraz tú genézu som sa pokúsil uviesť akosi, keď príde technická misia IMF na Slovensko, tak to už dneska nevzruší absolútne nikoho, ale skúsme si pozrieť teraz, že táto misia povedala. Citujem: "Vo fiškálnej oblasti medzinárodný menový fond podporuje cieľ zníženia deficitu rozpočtu pod 3 % výkonu ekonomiky." Nemá problém, a teraz vám nahrávam, dámy a páni zo SMER-u, nemá problém ani s oslabením druhého piliera, ale odporúča, aby sa zároveň s jeho zmenami menili aj parametre piliera prvého. "Slabší druhý pilier totižto zvýši záväzky vlády do budúcnosti, takže je nutné súčasne urobiť zmeny v priebežnom systéme, aby bol dôchodkový systém na Slovensku dlhodobo udržateľný." Koniec citátu zo správy IMF. Opakujem, toto boli diskusie spred ôsmich týždňov. To nie je exkurz do histórie 20 rokov dozadu, z pred ôsmych týždňov.

  No a teraz si vytiahnime z tohto textu, ktorý som odcitoval dve veľmi dôležité slová. To prvé slovo je "zároveň" a to druhé slovo je "súčasne". Teda robme zmeny v druhom pilieri, ale súčasne a zároveň so zmenami v pilieri priebežnom alebo prvom. A teraz ako vyzerá obsah týchto dvoch pojmov zároveň a súčasne v praxi, v politickej realite socialistickej vlády jednej strany SMER-u - sociálnej demokracie. No v praxi to vyzerá tak, že zatiaľ čo zmeny v druhom pilieri idete urobiť tu a teraz a rýchlo a pod rúškom noci, už nielen leta, a ide vám o to, aby ste dostali do rozpočtu 40 miliónov eur o 30 dní skôr. Toto je holý fakt, ak by tento zákon neprešiel v skrátenom legislatívnom konaní, tak by bol by platný a účinný od 1. októbra. Vy ho chcete urobiť platným a účinným od 1. septembra. Čiže chcete predsunúť tento zákon o 30 dní. Za týchto 30 dní získate do rozpočtu 40 miliónov eur. To znamená, že je to politická voľba. Ja súhlasím dokonca aj s tým, že táto politická voľba je plne legitímna, ale nie nevyhnutná. Mám na mysli teraz tú politickú voľbu, že chcete zásahmi do druhého piliera konsolidovať verejné financie. Vyhrali ste voľby, vládnete, je to naozaj úplne legitímne. Tvrdím, že to nie je nevyhnutné.

  Takže ideme získať 40 miliónov do rozpočtu o 30 dní skôr. Toto sú vlastne, to je kľúč toho, prečo prerokovávame tento vládny návrh zákona na skrátené legislatívne konanie. A ako vyzerajú zmeny teda v prvom pilieri, ktorý práve medzinárodný menový fond odporúča robiť súčasne a zároveň? Tak tieto zmeny navrhujete, bola o tom už diskusia, niektoré z nich v roku 2017, niektoré od roku 2018. Hovorím teraz o tom, že sa zvýši vek odchodu do dôchodku, tak aby bol naviazaný na strednú dĺžku života. Hovorím teraz o tom, že sa upraví spôsob zvyšovania dôchodkov, bude naviazaný na tzv. dôchodcovskú infláciu, čo je vlastne spotrebný kôš tovarov a služieb, ktoré nakupujú predovšetkým dôchodcovia a že na toto budete viazať úpravy dôchodkov. Teraz nechám bokom diskusiu o tom, že skoro doslova a dopísmena ste všetky navrhované zmeny v prvom priebežnom pilieri okopírovali od vlády Ivety Radičovej, okopírovali od všetkého, čo bolo vytvorené na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny pod vedením Jožka Mihála. Toto nechám naozaj teraz bokom. Ja som povedal, že nechcem diskutovať v emocionálnej rovine, nechcem prilievať oheň, teda benzín do ohňa, ale držme sa vecných argumentov. Tak dobre, okopírovali ste to, máte to mať, keďže váš už ani volebný drobný program vo voľbách v marci t. r. nebol príliš expertným, on takým nebol nikdy, no tak ste to prebrali od bývalej vlády a od šéfa, bývalého šéfa, pán minister Richter, rezortu, ktorému v súčasnosti šéfujete vy, od Jožka Mihála. Dobre. Ak to poslúži krajine aj tieto zmeny v prvom priebežnom systéme, my sa pokúsime na to zabudnúť. Ale história vám to nezabudne, že ste to celé skopírovali. No len problém je ten, že zatiaľ čo Medzinárodný menový fond odporúča Slovenskej republike ako som už hovoril zmeny v druhom a v prvom pilieri robiť súčasne naraz, tak vy zmeny v druhom pilieri robíte tu a teraz a bojujete o 30 dní. Chcete predsunúť platnosť toho zákona o 30 dní, aby ste získali 40 miliónov eur do rozpočtu, a tie zmeny v prvom priebežnom pilieri, ktoré sú hlboko, hlboko nepopulárne, ktorý politik, nie na Slovensku, to by sme mali veľké ambície, veľké očakávania od politikov SMER-u, ale celoeurópsky, ktorý politik už len príde pred ľudí a povie, že chce navrhnúť zvýšenie veku odchodu do dôchodku? Dokonca myslím, že už, nerád by som sa mýlil, Hollande prišiel s tým, že bolo by dobré ten vek aj znížiť, nie zvýšiť, ale znížiť. Lebo to je populárne...

 • Reakcia z pléna.

 • , prosím ? Áno, znížiť na 60 rokov, lebo to je tak fajn, to je populárne, má to jedno čaro v sebe takéto návrhy, pretože zabezpečujú autorom takýchto nápadov opätovné znovuzvolenie, ale z dlhodobého hľadiska je to brutálne nezodpovedné a vedie to krajinu naozaj k defaultu alebo vedie tú krajinu do krachu.

  Takže aj preto ste sa aj vy pokúsili, ak medzitým ste dospeli k inému názoru, ja ho len uvítam, takúto zmenu názorov, ale zatiaľ je situácia taká, opravte ma, pán minister Richter, ak sa mýlim, že chcete všetky navrhované zmeny v prvom priebežnom dôchodkovom pilieri urobiť tak, aby, ako som spomínal, či už zvýšenie veku odchodu do dôchodku, alebo zmeny v úpravách navyšovanie dôchodkov, všetko tlačíte po roku 2017, resp. niektoré z týchto zmien až po roku 2018. Celkom prirodzene, lebo ak sa nič mimoriadne nestane a Slovensko nezbankrotuje do leta 2016, kedy budú opäť parlamentné voľby, no tak potrebujete dostať tieto nepopulárne zmeny za horizont volebného politického cyklu. Úplne chápem vašu motiváciu, no bolo by dobre sa k nej normálne takto tu postaviť a chlapsky a čestne priznať a tuto nahlas povedať a nieže premiér príde o 14.00 hodine tri dni dozadu za tento rečnícky pult a urobí tu naozaj také emotívne, skoro hodinové divadlo o tom, ako je v rozpočte sekera 500 miliónov eur. Tak toto prvé konštatovanie, to bolo prvé konštatovanie v správe Medzinárodného menového fondu. Táto technická misia AMF na Slovensku konštatovala ešte jednu veľmi zaujímavú vec. Citujem: "Sme presvedčení, že sa treba zamerať na trvalú fiškálnu konsolidáciu." Poprosil by som opäť, aby ste upriamili svoju pozornosť na prívlastok "trvalú" konsolidáciu.

  Tak sa pozrime, ako vaše zásahy do druhého piliera sú trvalou konsolidáciou verejných financií. Viete veľmi dobre, že Slovenská republika sa prihlásila k európskemu fiškálnemu paktu, v rámci tohto politického záväzku je Slovensko nielen to, čo sa opakuje v médiách a z úst politikov aj koalície aj opozície, nielen dosiahnuť deficit pod 3 % v budúcom roku, ale súčasťou tohto nášho politického záväzku je ďalej, v ďalších nasledujúcich rokoch každý rok znižovať štrukturálny deficit verejných financií o pol percentuálneho bodu. To znamená, že ak v roku 2013 by ste zrovna stlačili deficit pod 3 %, tak v roku dve tisíc..., hovorím o štrukturálnom salde, v roku 2014 musí byť o 2,5 % a nižší, v roku 2015 musí byť 2 % a nižší, v roku 2016 musí byť 1,5 % a nižší a keď to takto spočítame, tak najneskôr v roku 2019 musí mať Slovensko prvýkrát v novodobej histórii vyrovnaný štátny rozpočet. Prosím vás, toto majme stále na pamäti a toto by som doporučoval vyvesiť na stenu v pracovni premiéra Róberta Fica, nie sochy Jánošíka! Toto, tento záväzok dosiahnuť do roku 2019 prvýkrát v novodobej histórii Slovenska vyrovnaný štátny rozpočet. Toto je tá Európa, toto je tá európska integrácia, za ktorú je aj strana Sloboda a solidarita. Povedané zrozumiteľne a jednoducho zodpovednosť, zodpovednosť, zodpovednosť, ale nie na nasledujúci mesiac, nie zodpovednosť za to, čo sa stane v roku 2013, zodpovednosť dlhodobá, trvalá, a to je práve o trvalej udržateľnosti verejných financií, o ktorej hovorila aj správa Medzinárodného menového fondu. Lenže vaše zásahy do druhého piliera, kde idete o 30 dní získať skôr 40 miliónov eur, tým, že ich zoberiete, samozrejme, ľuďom, ktorí si sporia v druhom pilieri, tak toto nie je trvalá konsolidácia, trvalé ozdravovanie verejných financií. A nielen to, pán minister Richter, vy veľmi dobre viete, aj keď sa to netýka vás osobne, týka sa to ministra financií Petra Kažimíra. Aj preto môj kolega z klubu Jožko Mihál navrhol, aby pán minister financií sa tak závažnej diskusie osobne zúčastnil, aj keď chápem, že nie je predkladateľom tejto legislatívnej normy. A teraz nehovorím o tomto skrátenom konaní, ale keď budeme prerokovávať tento bod v prvom a v druhom čítaní, tak naozaj by bolo vhodné, tu nejde o marketing opozície, aby tu sedel aj pán premiér, aby tu sedel aj pán minister financií Peter Kažimír. Vhodné preto, pretože takýmito zásahmi, a teraz nechám bokom vecné argumenty, či sú dobré, zlé, ja som povedal je to vec legitímnej politickej voľby. Takto ste sa rozhodli, to rozhodnutie je plne legitímne, tak bolo by veľmi dobré, že vzhľadom k tomu, že ideme urobiť brutálny zásah do medzigeneračnej solidarity na území Slovenskej republiky. Ideme urobiť zmeny v druhom pilieri, ktoré na generáciu predurčia, predeterminujú udržateľnosť alebo neudržateľnosť dôchodkového systému ako celku. Bolo by vhodné, aby pri takejto diskusii, keď už ste ju takto poskracovali obišli všelijaké medzirezortné pripomienkové konania a ďalšie veci, by bolo vhodné, aby tu sedel vo vlastnom záujme, nie v záujme opozície, vo vlastnom záujme aj pán premiér, hovorím o prvom čítaní, dnes mi tu absolútne nechýba, aby tu sedel aj pán premiér, aj pán minister financií Peter Kažimír.

  To, čo ste urobili už v návrhoch vládnych, vládnych návrhov zákonov, ktoré už boli schválené v tomto volebnom, 6. volebnom období, teraz hovorím o mimoriadnom odvode vybraných finančných inštitúcii, to je za nami a tu vám chcem len pripomenúť, že ešte tento rok získate len na tomto mimoriadnom a osobitnom odvode od bánk 77 miliónov eur. Ďalších 27 miliónov eur, ešte tento rok pán minister Richter, získate na odvodoch od spoločností, ktoré pôsobia v regulovaných odvetviach. To je spolu 104 miliónov eur. Ďalších 160 miliónov eur získate práve touto vládnou novelou zákona o sociálnom poistení, ktorá je predmetom dnešného a nasledujúcich dní nášho rokovania. Ak si všetky tieto čísla spočítate dohromady, dostanete sumu 384 miliónov eur. Akýže to máme výpadok na daniach v tomto roku v rozpočte? Ak s nemýlim, posledné číslo, ktoré uviedol premiér spoza tohto rečníckeho pultu bolo 348 miliónov eur. Len z týchto troch vymenovaných opatrení, ktoré sú z vašej dielne, aj mimoriadny odvod bánk, aj mimoriadny odvod spoločností, ktoré pôsobia v regulovaných odvetviach, aj 160 miliónov zo zmien zákona o sociálnom poistení. Iba z týchto troch opatrení, pán minister, získate o 40 takmer miliónov eur viac, ako je výpadok na daniach. Čo ešte hľadáte? Vykrytie akej ešte rozpočtovej sekery hľadáte? Tak prosím vás pekne, buďte aspoň korektný a neuvádzajte medzi dôvodmi na skrátené legislatívne konanie rozpočtovú dieru, lebo to tak jednoducho matematicky nie je a matematika nepozná, to je skrátené, pán kolega. Ja chápem, že keď vám tečie do topánok, ja chápem, keď robíte niečo s čím ani vnútorne možno celkom nemôžte spávať a cítite, že ste naozaj na hlinených nohách. Ja chápem, že je to prirodzená obranná reakcia každého živočícha, a človeka nevynímajúc, že keď rastie strach, tak rastie ruka v ruke aj agresivita. Ja som bol tiež svedkom toho, ako tu tri dni v uplynulej rozprave pobehoval pán spravodajca pán Podmanický ako lev v klietke. Raz stál tu, raz tu, raz vzadu, raz vpredu, vykrikoval na poslancov, ktorí diskutovali, vykrikoval na poslancov, ktorí mali faktické poznámky, skákal do reči. Ešte raz opakujem. Pre mňa sú tieto jednoduché prízemné emócie vcelku pochopiteľné, pretože keď robíte niečo, čo vám trošku trasie srdiečko, a máte naozaj strach, máte obavy, že robíte niečo, čo je neústavné, ale to ponechám právnikom. Ja nie som právnik, preto som sa sústredil v mojom vystúpení na argumenty rozpočtové a finančné, tak celkom prirodzené, ako hovorím, ruka v ruke so strachom ide hore agresivita. To je tak. Aj zvieratko, keď zatlačíte do kúta a už nemá kam cúvať, tak možno prejde do protiútoku a stane sa takým agresívnejším. To je úplne normálna reakcia, netreba sa tomu čudovať. Takto vnímam aj poznámku pána Blanára, ktorý pred chvíľočkou prešiel povedľa predkladateľa a adresoval na moju adresu nejaké poznámky, že treba hovoriť k veci. Pán Blanár, ja si vás veľmi vážim skutočne aj ako človeka, aj nielen, čo hovoríte a vystupujete v tejto snemovni, ale aj pokiaľ ide o vaše iné funkcie mimo tento parlament. Je to úplne v poriadku človečensky, ale je neslušné a nepekné, ak idúc okolo rečníckeho pultu začnete na moju adresu, nikdy som za dva roky v tejto snemovni nebol osobný, nikdy som nepoužíval osobné invektívy na nikoho. Mne budete hovoriť, že mám hovoriť k veci?

  Tak ja sa teda opýtam, kto medzi troma kľúčovými argumentmi, prečo toto toto prerokovávame v skrátenom legislatívnom konaní, kto uviedol argument 500-miliónovej sekery v rozpočte? Bol to váš predseda strany.

 • Tak teraz chcete hovoriť, že ja rozprávam nie k veci. Veď on hovoril o tom, že sú tri dôvody, prečo prerokovávame túto normu v skrátenom konaní.

  Prvý dôvod, čakajú nás bezprecedentné zmeny v Európskej únii a v eurozóne. Nikto z toho nemá celkom asi radosť, ale keď sme sa pýtali, aké sú to tie bezprecedentné zmeny, tak ich nevedel pomenovať ani pán premiér Robert Fico. Dokonca mal povedať na okrúhlom stole, že pátrajú po informáciách spolu s ministrom zahraničných vecí s pánom Lajčákom, že pátrajú po informáciách, čo teda také dramatické bezprecedentné sa udeje v eurozóne. Toto bol jeden dôvod, ktorý uviedol nie ja, nie Richard Sulík, nie Jožo Mihál, to uviedol premiér vlády Slovenskej republiky o 14.00 hodine, myslím, tie tri dni dozadu spoza tohto pultu. Že to je prvý dôvod, prečo ideme v skrátenom konaní.

  Dôvod č. 2 - sekera 500 miliónov vo verejných financiách. Presne o tomto hovorím, že takýto dôvod neexistuje. Takže, pán Blanár, ešte raz, hovorím práve k veci a chcem vám vysvetliť, že toto sú dôvody na hlinených nohách, a preto klub SaS nikdy návrh na skrátené legislatívne konanie, ktorý teraz prerokovávame nepodporí.

  Úplne na záver poviem ešte jednu poznámku. Klub Strany a solidarita pripravil hromadnú žalobu, to, čomu Nemci hovoria "Sammelklage", a myslím, že to bolo, Richard, uplatnené pri prípade eurovalu v Spolkovej republike Nemecko, tak presne takúto hromadnú žalobu - podanie na Ústavný súd pripravujeme. Je takmer sfinalizovaná a chcel by som z tohto miesta vyzvať všetkých občanov Slovenskej republiky, ktorí majú rovnaké presvedčenie a rovnaký názor, že im ide vláda siahnuť na úspory v druhom pilieri, aby sa k tejto hromadnej žalobe, k tomuto hromadnému podaniu na Ústavný súd pripojili v nasledujúcich málo dňoch nájdete príslušné navigácie na stránke, kde bude tento text uvedený a dopredu žiadam a vyzývam občanov, ktorí zdieľajú tento názor, ktorý som uviedol, aby takéto hromadné podanie na Ústavný súd Slovenskej republiky podporili. Ďakujem veľmi pekne.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami pani poslankyňa Tomanová, Hraško, Martvoň, Sulík. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Tomanová.

 • Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ja by som len na to, čo povedal pán poslanec Kollár, chcela zareagovať veľmi stručne. Pán Mihál nie je žiadnym autorom nijakého koncepčného materiálu, ktorý by tieto body, ktoré upravuje návrh novely zákona o sociálnom poistení, predkladal, vychádza zo spracovaných materiálov, a to z koncepčného materiálu Stratégie všeobecného povinného dôchodkového systému v Slovenskej republike, spracovanej v roku 2009, z Analýzy dlhodobej udržateľnosti dôchodkového systému, spracované v roku 2009 a Vybraných aspektov dôchodkového systému z roku 2010.

  To je jedna vec a pokiaľ ide o ten výpadok 500 miliónov. Ja keď som sa pozrela do štatistiky, tak dokonca zo štatistiky mi chýba nie 500, ale 600 miliónov. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán kolega Kollár, ja som si tam všimol jeden moment, o ktorom som už aj ja viackrát tuná hovoril, samozrejme, celý ten prejav bol veľmi konštruktívny a argumentačne podložený. Ja som si teda všimol ten moment, že skutočne tu sa treba pozerať ďaleko dopredu, nielen teda čo bude v roku 2013, 2014, 2015, ale aj čo bude v roku 2020, 2030, a toto by som chcel dať do pozornosti, pretože keď dneska urobíme zlé rozhodnutia, tak to môže mať ďalekosiahle následky. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Kollár, ja budem iba čisto snažiť sa ostať v tej odbornej rovine. Povedali ste vy i vaša predrečníčka pani Žitňanská nejaké argumenty, my postupne, myslím si, že zo SMER-u sa im budeme venovať. Ja to iba načnem, v prvom rade spomenutý argument, ktorý bol, že rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky nebolo ukončené, trošku vám naruším tú koncepciu, pozrite si hlasovanie č. 147. Ukončenie 4. schôdze bolo 2. 8. o 17.15 hodine, tak to bolo zahlasované včera. To je prvý bod.

  Druhý bod čo sa týka toho, že nie je dôvod na skrátené legislatívne konanie, moji kolegovia sa venovali jednému z dôvodov. Ja upozorňujem na ďalší dôvod, ktorý hrozí, a to je narušenie bezpečnosti Slovenskej republiky tým, že chýba pol miliardy alebo je výpadok pol miliardy eur. Samozrejme, tým už nasledujú ďalšie dôsledky, znižujú sa platy a rušia sa odmeny úradníkom, pomaly rastie korupcia, môžu byť ohrozené bezpečnostné zložky, ktoré keď náhodou im nebude vyplatená mzda, tak môžu vypovedať poslušnosť, môžu nastať vzbury a ďalšie a ďalšie veci s tým spojené.

  Čiže aj tá bezpečnosť pomaly pristupuje k tomu. No a k ďalším argumentom prídeme ďalej. Len vyčkajte, samozrejme, my si vaše tipy pozorne vypočujeme a potom to nejako ukončíme. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne za slovo. Chcem aj pána premiéra privítať, zrejme je to znak rastúcej nervozity medzi poslancami SMER-u. No počuli sme od môjho kolegu Jozefa Kollára, že dobre, chýbajú nejaké peniaze, preto lebo daňové výnosy sú nižšie, ako sa predpokladalo. Ale veď tie mimoriadne opatrenia, ktoré pre tento rok strana SMER, táto vláda zvolila, sú viac, ako tie peniaze, ktoré chýbajú, tak aké strašenie s 500 miliónmi?

  A po druhé tá suma 500 miliónov, no bol som teda účastný toho stretnutia a po prvé musím povedať, že minister financií na toto stretnutie došiel nepripravený. Nevedel základné čísla, kolega Frešo sa snažil aspoň nejaké tri základné čísla zistiť, to sa mu nepodarilo a už na druhý deň pán premiér napísal v stĺpčeku HN, kde teda pravidelne píše, že nechýba 350, chýba 250, je v tom skrátka nejaký zmätok a možnože tam by trebalo začať, lebo veď aj pár týždňov dozadu nekonštatovali, či už tá misia Medzinárodného menového fondu, alebo iné inštitúcie, že by tu bol taký veľký problém. Koniec koncov Jozef Kollár všetko toto predniesol.

  Ja teda stále viac nadobúdam ten dojem, že to teatrálne roztrhnutie rozpočtu, ktoré nám pán premiér predviedol, skôr malo mať za účel odpútať pozornosť od toho, že úplne narýchlo a zbytočne sa tu znásilňuje právo a, pán premiér, jedno koľko poslancov má strana SMER, pravidlá platia aj pre ňu. Počuli sme to od vás veľakrát, keď to bolo presne naopak. Ďakujem.

 • S reakciou na faktické poznámky pán poslanec Kollár, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pani poslankyňa Tomanová sa odvoláva v reakcii na moje vystúpenie na aký si strategický materiál, ak si dobre pamätám z roku 20009, v ktorom ste mali prísť...

 • Hlas z pléna.

 • Prosím? Áno, áno, áno. Nechcem teraz, aby ste ma okrádali o čas, to by nebolo korektné, aj keď z úcty k dáme to znesiem tých 20 sekúnd, o ktoré ste ma pripravili. No odvolávate sa na aký si expertný materiál z roku 2009, jedno z ktorého roku, proste prvého obdobia teda vlády Roberta Fica, tej prvej vlády. Ja len chcem pripomenúť, že keď Jozef Mihál predniesol v uplynulom volebnom období tu v Národnej rade navrhované zmeny v prvom priebežnom dôchodkovom pilieri, tak ste ich všetky do jednej skritizovali. Vy osobne aj s vašou kolegyňou, ktorá sedí vedľa vás. Vy osobne ste všetky tieto zmeny skritizovali a teraz sa vehementne k tomuto copyrightu hlásite, ale opakujem ešte raz, veď nechajme emócie bokom, mne je to naozaj úplne, ale úplne jedno, či tá, alebo oná strana bude mať autorské práva k takému, alebo onakému návrhu. Ak ten návrh bude dobrý, bude odborne podkutý a pomôže posunúť Slovensko ďalej dopredu, pomôže napríklad zvýšiť dlhodobú udržateľnosť dôchodkového systému, tak budem len a len aplaudovať. Ak vy pani Tomanová s takýmto návrhom prídete, budem, to garantujem, aplaudovať aj vám.

  Pán poslanec Martvoň, vy ste nereagovali ani v jednej vete na moje vystúpenie, vy ste reagovali, ak si dátumy, čo, kto, kedy prerokoval, prvé čítanie, to boli všetko reakcie na moju predrečníčku pani poslankyňu Luciu Žitňanskú. Ak ste si nevšimli, ja som hovoril o úplne, ale úplne o niečom inom v mojom vystúpení. Ďakujem veľmi pekne.

 • V súlade s rokovacím poriadkom požiadal o slovo pán predseda vlády Robert Fico.

  Nech sa páči, pán premiér.

 • Ďakujem pekne, všetkým vám želám pekný deň a môžem vás ubezpečiť, páni poslanci z opozície, že som nedošiel preto, lebo je tu nejaká nervozita, ale preto, že som dostal asi 11 esemesiek a volalo mi asi 5 ľudí, že v parlamente sa hovorí o tom, že som vraj na Kanároch. To sa asi pomýlil pán Kaník, ja som bol v Levároch. Leváre a Kanáre je trošku trošku, trošku rozdiel

 • a ani sa nechystám na žiadne Kanáre ísť a ja verím, že sme spoločne odstránili aj procedurálne dišputy, ktoré tu medzi nami boli. My berieme páni z opozície na vedomie, že žiadne dohody neplatia. Dobre? Takže neplatia žiadne dohody, berieme na vedomie, že neplatia žiadne dohody. Boli nejaké dohody, ktoré sa týkali procedúr v Národnej rade Slovenskej republiky, vy ste nám oznámili, že neplatia, my to berieme na vedomie a takto pravdepodobne sa budeme správať aj my.

  Ďakujem veľmi pekne, želám vám príjemné rokovanie, nie Kanáre ale Leváre. Prosím, povedzte to pánovi Kaníkovi. Dovidenia, všetko dobré.

 • Na vystúpenie pána premiéra s faktickými poznámkami pán poslanec Sulík, Galko, Poliačik, Matovič. Končím možnosť prihlásiť sa, pán poslanec Osuský, končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Pán poslanec Sulík, nech sa páči.

 • Ruch v sále.

 • Veľmi ma mrzí, že pán premiér okamžite utiekol, a možno aspoň faktické poznámky na jeho prejav by si mohol vypočuť. Tak viem, že tu sú mikrofóny a reproduktory po celej budove, tak, pán premiér, chcem vás poprosiť, aspoň trochu úcty, keby ste sa mohli vrátiť späť do sály a nie takto zutekať.

 • Ruch v sále. Krátka pauza. Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Ja ešte pokračujem, ja teda len miniem môj drahocenný čas na to, že dúfam, že pán premiér bude mať aspoň toľko chochmesu a vráti sa sem, a aspoň si tie faktické poznámky na svoj vlastný prejav vypočuje. Čo sú toto za spôsoby? Vidím, že počet prítomných poslancov SMER-u sa asi strojnásobil za tých pár minút, odporúčam vám tu občas sedieť, lebo premiér môže kedykoľvek prísť!

 • Ruch v sále.

 • Vy mi nevykrikujte, prosím vás, ja vám tiež nevykrikujem, no vám nemám ani ako, lebo vás som ešte nikdy nepočul tu niečo povedať!

  Takže mám ešte minútu a chcem reagovať na tie dve veci. Tak informácia, či Kanáre, alebo Leváre, no pán minister Richter nám oznámil, že pán premiér išiel na Kanáre hľadať poslanca Mikloša, zrejme tam vzniklo nedorozumenie, ale možno, že išiel do Levár, ale to nie je podstatné.

  Počuli sme, že neplatia dohody. No, toto vôbec nie je pravda! Bola džentlmenská dohoda, že predseda parlamentu môže zaradiť bod do programu, a my voči tomuto nenamietame, ale nikdy nebola dohoda na tom, že sa tu budú hrubo pošliapavať takmer všetky ostatné pravidlá pri legislatívnom procese a v mojom prejave teda vyjadrím sa k tomuto konkrétnejšie, ale veľmi ma teda prekvapilo, že už k takýmto úbohým argumentom sa musí premiér tejto krajiny uchýliť vo svojom, na toto, že vôbec vyžiadal možnosť vystúpiť pred Národnou radou, aby tu rozprával o nejakých Levároch. No pekne.

 • Ďakujem pekne. No ja som chcel v podstate povedať to isté, čo Richard ohľadne tých Kanárov a Levárov, lebo bol to pán minister, ktorý nám oznámil, že kde sa pán premiér nachádza, ale teda už, aby som sa neopakoval, tak len jeden postreh pridám. Toto, čo tu predviedol teraz premiér Slovenskej republiky a predseda vlády, robia iba ľudia, ktorí sú buďto zbabelí, alebo sú nevychovaní. Ja si vyprosujem, aby predseda vlády a, ale, alebo minister vlády, čiže orgánu, ktorý Národná rada má nejakým spôsobom kontrolovať, sa správal takýmto spôsobom. Na druhej strane chcem povedať, že je to v podstate už len takým zavŕšením, je to taká čerešnička na torte tej neslušnosti a tej arogancie, ktorú ste tu, vážení kolegovia zo strany SMER, za posledné tri dni predviedli. Ja pevne verím, že toto sledujú všetci vaši voliči, že to sledujú občania Slovenskej republiky a že si na tieto chvíle v ten pravý moment spomenú. Ďakujem pekne.

 • Vážené, vážené dámy, vážení páni, starý dobrý Robert Fico je naspäť. Tá vľúdna maska, ktorú si nasadil na začiatku tohto volebného obdobia, konečne je v prachu, tam kde ju mal v rokoch 2006 až 2010, kedy ju ani len nevytiahol, tak teraz ju na chvíľku vytiahol, tváril sa civilizovane, tváril sa ako človek, pre ktorého dohody niečo znamenajú a dnes sme konečne sa dočkali starého dobrého "kokakolového" Roberta Fica, tak ako ho poznáme. Je neskutočné, že vôbec má pán premiér drzosť rozprávať o nejakých dohodách, ktoré akože platili doteraz, už pri ÚVO sme videli, ako si ctí dohodu s opozíciou a ak má byť toto trápna výhovorka, aby v budúcnosti neexistovala akákoľvek šanca, aby opozícia mohla kontrolovať túto vládu, tak to si naozaj našiel veľmi zlý čas.

  Keby sa bol býval včera napr. zúčastnil grémia, kde sme hovorili o tej džentlmenskej dohode zo začiatku tohto volebného obdobia, tak by sa dozvedel, že zo všetkých úst opozičných poslancov, ktorí tam boli, zaznelo, že nikto túto dohodu nespochybňuje. Povedali sme, že ju rešpektujeme a povedali sme aj to, že čakáme zmenu v rokovacom poriadku, ktorá by umožnila Národnej rade Slovenskej republiky, aby sa správala na základe zákonných postupov. My nemôžeme vytvárať iba na základe džentlmenskej dohody priestor pre to, aby sa dlhodobo nedodržiaval zákon. Áno, dialo sa predtým, niekoľko rokov sme sem vnášali napríklad telefóny do sály napriek tomu, že rokovací poriadok to zakazoval, ale takáto praktika jednoducho nie je dobrá a treba ju odstrániť...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Pán premiér Fico, možno nepočujete, možno počujete, každopádne by som vám chcel povedať, že veľkosť politika sa meria tým, čím pokornejšie dokáže priznať chybu, ak ju urobil. Vy miesto toho, aby ste priznali, že ste urobili chybu v tom, že ste počas začatého prvého čítania zákona predložili návrh na skrátené legislatívne konanie, miesto toho idete obviňovať opozíciu, že nedodržuje dohody. Ja si pamätám tú dohodu a tá dohoda znela o tom, že sa bude rešpektovať právo predkladať alebo zaraďovať nový návrh zákona na rokovanie Národnej rady, napriek tomu, že rokovací poriadok to neumožňuje. A myslím si, že nikto toto právo naozaj nespochybnil. Ešte raz zopakujem veľkosť politika sa meria podľa toho, že čím väčšiu moc má, tým pokornejšie si dokáže priznať chybu, keď ju spraví. Vy tým, čo ste tu urobili, ste si chybu nepriznali, iba ste sa vyhrážali a hrubo vyhrážali opozícii, že žiadne dohody neplatia.

  Tak ja si dovolím pripomenúť dohody, ktoré sú akože také otvorené so stranou SMER a ktoré teda platiť nebudú. To znamená, že strana SMER nezneužije svoje postavenie a nebude meniť bez dohody s opozíciou volebný zákon, že strana SMER nezneužije svoje postavenie a nebude bez dohody s opozíciou meniť rokovací poriadok. To znamená, že strana SMER bude rešpektovať tradíciu a post predsedu NKÚ, na post predsedu NKÚ podporí kandidáta, ktorého predloží opozícia. Tieto dohody podľa vás neplatia, tak vieme, na čo sa máme tešiť. Pravdepodobne na to, čo tu už v minulosti niektorí poslanci SMER-u avizovali, že SMER zdvihne percento potrebné na vstup do parlamentu a už nebude stačiť 5 %, 6 %, 7 %, 8 %, a 9 %, ktoré majú opozičné strany, ale pravdepodobne iba 44 %.

 • 66..

  Pán poslanec Osuský, nech sa páči.

 • Ďakujem, pani predsedajúca. No pán premiér sem vbehol ako opálený mladistvo ostrihaný šarvanec, ktorý sa potom v ďalšom zachoval, ako sa šarvanci zväčša zachovávajú, keď rozbijú okno loptou, tak utečú. Tak to proste chodí medzi šarvancami. Predstava, že by toto predviedol v Bundestagu Helmut Kohl alebo vo Westminstri barónka Thatcherová, je dosť avantgardná.

 • Každopádne pán premiér hovorí o neplatnosti dohôd. Kauza Krnáč je ukážkou platnosti dohôd a vôbec to, že sem dobehol z Levár, no v Levároch je taká inštitúcia, ktorá sa dlhodobo stará o duševné zdravie, ale keby bol na Kanároch, možno by bol ďalej, čo by bolo istejšie pre túto krajinu. Nepochybne, keby on sám dodržiaval legislatívne pravidlá vlády, ktorej je božím riadením a vôľou voličov predsedom, nemuselo vôbec vzniknúť séria problémov s týmto zákonom. Ja o tom ešte budem hovoriť, toto je klasický prípad zle zapnutého prvého gombíka. Ono to nezačalo týmto predkladaním na skrátené čítanie pri bežiacom prvom čítaní, to začalo absolútnym porušením legislatívnych pravidiel vlády, ktoré tento šarmantný šarvanec ako jej predseda zhruba nesie na svojich bedrách, takže aj keď zdrhol, nikto mu to neodpára.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som na balkóne privítala senátora za štát Michigan pána Phila Pavlova.

 • Takže vitajte tu a, nech sa páči, pán poslanec Hrušovský, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka a predsedajúca. Ctené kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, za predchádzajúce tri dni sme rokovali o tom istom, o čom sme dnes ráno začali rokovať znovu. Rokujeme znovu preto, preto lebo vznikli isté pochybnosti o tom, či prerokovávanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie a následne prerokovávanie zákona o sociálnom poistení je v súlade so zákonom o rokovacom poriadku. Preto som navrhol, aby sme odstránili prípadné pochybnosti preto, lebo aj takéto procesné pochybenie, som cítil, že môže spôsobiť Slovenskej republike značné hospodárske škody. A bol som rád, keď sme pri hlasovaní 144 poslancami, teda všetkými, ktorí tu boli, potvrdili to, že všetci máme istú pochybnosť o tom, či rokujeme v súlade s rokovacím poriadkom. Zúčastnil som sa ústavnoprávneho výboru, hoci nie som jeho členom a povedal som aj dôvody, odhliadnuc od toho, čo tu už spomenul aj pán premiér a niektorí moji predrečníci, či boli, alebo neboli dodržané džentlmenské dohody. Boli, priatelia.

  Tu ale vznikol oveľa vážnejší problém, ktorý spôsoboval a vyvolával aj vo mne väčšie obavy. Poviem jednu vec, mnohí mi hovorili, vykašlite sa na to, nechajte to tak, nechajte to na pokoji. Možno ten dôvod bol iný ako politicko-stranícky, ale ja vždy keď sa stretávam s občanmi Slovenskej republiky alebo s kýmkoľvek, ktorí nás niektorí chvália, niektorí kritizujú za rozhodnutia, ktoré prijímame v parlamente, nikdy sa nesnažím vyhovárať takým detinským argumentom - nehľadajte chybu vo mne, lebo ja som za ten zákon alebo za to rozhodnutie nehlasoval, hľadajte ju tam u tých, ktorí toto rozhodnutie prijali. Nemám to vo zvyku, preto, lebo ja Národnú radu považujem za najvyšší ústavodarný a zákonodarný orgán, za rozhodnutia ktorého nesieme zodpovednosť všetci. A preto považujem za normálne, pre krajinu prospešné, vieš, častokrát aj náročný, niekedy až nekultúrny politický zápas o rozhodnutia, ktoré naozaj menia tvár a charakter krajiny. A ja považujem tento zákon za taký, ktorý je o charaktere štátu.

  Nebudem sa venovať vecnému hodnoteniu návrhu zákona, za poslanecký klub tak urobíme v prvom alebo v druhom čítaní. A preto nesúhlasím s tými kolegami, že sme tu boli tri dni zbytočne, ja skôr chcem poprosiť nás všetkých, aby sme sa vrátili, ale vecne k rokovaniu, preto, lebo zdá sa mi, že sme už zacyklení, že sme už trošku vyčerpaní, že už hľadáme niekedy len dôvod na konflikt hraničiaci až s nenávisťou. Tadiaľto nevidím cestu budovania nejakej parlamentnej kultúry, a preto aj tvrdé slová, ktoré odznievajú z úst predstaviteľov tých, ktorí dnes disponujú absolútnou väčšinou, ako považujem za zlé. Upozornil som na to pri prvom vystúpení, že vás tá moc dobehne, ak budete s ňou nezodpovedne narábať. Priatelia, trvalo to dva dni a už vás a nielen vás, ale nás všetkých to dobehlo a ja som rád, že sme si uvedomili, myslím tým Národnú radu Slovenskej republiky, a oceňujem rozhodnutie predsedu Národnej rady, ktoré urobil, a odstránil, aj keď nie všetky, pani kolegyňa Žitňanská pomenovala niektoré ďalšie riziká, ktoré rokovanie o tomto návrhu zákona sprevádzajú. Preto chcem vyzvať všetkých, ktorí akoby hľadali len dôvod na politický zápas, prvé čítanie je vždy, dámy a páni, politický postoj. Aj v minulosti, aj v súčasnosti, ale aj v budúcnosti, ak možno si nesadneme a nezvážime, či netreba reparovať inštitút skráteného legislatívneho konania, lebo vždy to zvádza jednak navrhovateľa, ale potom aj nás poslancov ku konfliktu a hľadaniu subjektívnych straníckych, ale aj politických dôvodov, či niekto nezneužíva moc. Ja chcem poprosiť, vyvarujte sa ošiaľu z moci väčšiny, priatelia. Nevedie to a neprospieva to Slovensku a nevedie to Slovensko na dobrú cestu. Všetci hovoríme o kríze, o pripravovaných dramatických rozhodnutiach, ktoré môže Slovensko spraviť nejakým nenáležitým regiónom, ak teda tá dráma, ktorú tu predstavil aj pán predseda vlády, sa naozaj pripravuje a že tá zvrchovanosť a suverenita národných štátov bude výrazne oslabená. Tam by sme niekde mali pozerať do budúcnosti, ale pritom byť rovnako zodpovední aj pri prijímaní takýchto štatusových rozhodnutí, aké ovplyvnia milióny občanov Slovenskej republiky a nielen teraz, ale aj na niekoľko rokov do budúcnosti. Ďakujem.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickou poznámkou pán poslanec Šebej, pán poslanec, podpredseda Figeľ. Nie? Iba pán poslanec a pán podpredseda Figeľ. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Pán poslanec Šebej, nech sa páči.

 • Ďakujem, pani podpredsedníčka. Ja súhlasím do písmena so všetkým, čo pán kolega Hrušovský povedal, a rád by som ho podporil v jednom zámysle alebo úmysle, ktorý vyslovil. Zdá sa, že naozaj si musíme sadnúť a zamyslieť sa nad formuláciou tej časti nášho rokovacieho poriadku, ktorá definuje dôvody na skrátené legislatívne konanie alebo nad samotným inštitútom skráteného legislatívneho konania ako takého. Opakujem znovu, v tomto bode by som ho rád podporil, jednoducho preto, že tento hriech, toto maslo je na hlavách doteraz všetkých vlád, všetkých, aj tých našich pravicových, aj ľavicových. Jednoducho všetci sme sa dopustili v tom či onom okamihu zneužitia tohto inštitútu. A to už som povedal vo svojom vystúpení a opätovne som rád, že to pán poslanec Hrušovský znovu pripomenul, dámy a páni, treba sa zamyslieť nad tým, že v akej podobe ponechať tento inštitút skráteného legislatívneho konania v našom rokovacom poriadku. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. Ja som chcel viac vyjadriť také ocenenie tej kultúry dialógu, ktorú rečník Pavol Hrušovský predniesol nielen tu, ale aj na rokovaní predtým a potom v následnom fóre ústavnoprávneho výboru, ktorý, samozrejme, vyjadruje hlasovaním nejaký názor, ale ak väčšina sa neorientuje podľa pravdy, ale podľa nejakého buď presvedčenia, alebo mocenského záujmu, tak potom tým trpí nielen väčšina, ale aj menšina, pretože to nevedie k pravde alebo k tomu čo je lepšie. A chcel by som to nielen oceniť, ale aj vyzvať, pretože včera tu padali slová aj na grémiu, aj dnes nakoniec o džentlmenských dohodách. Demokracia vyžaduje prítomnosť demokratov, ich angažovanosť a to, čo je nad tým, čo je nepísané, to džentlmenské alebo slušné, si vyžaduje džentlmenov. To, čo sa udialo po voľbách alebo od volieb pri niektorých rozhodnutiach, je ďaleko od toho, počnúc verejným obstarávaním, pokračujúc, a ja verím, že končiac, možno v nádeji, že táto lekcia je pre nás všetkých lekciou, že sa poučíme z toho, že pravidlá pomáhajú nám nielen prežiť, ale aj rásť a rokovací poriadok je zákon.

  Dnešný deň môže byť takým či posunom, alebo novým začiatkom a chcem vyjadriť aj ocenenie toho džentlmenského rozmeru, ktorý Pavol Hrušovský tu vnášal, ale aj nielen politického, ale aj štátnického, ktorý potrebujeme preto, aby Slovensko vychádzalo z krízy, nie sa do nej ponáralo. A to nielen o financiách, o ekonomike, o deficitoch rozpočtu, to je možno o deficite dialógu, férovosti, otvorenosti, aj tu, aj na európskych fórach. Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Hrušovský, nechcete reagovať? Nie.

  Teraz dávam slovo pánovi Igorovi Matovičovi za klub Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti.

  Nech sa páči.

 • Vážená pani predsedajúca, milé dámy, milí páni, začal by som jednou vetou, ktorú možno spoznáte, kto ju povedal: "Každý, kto má silné slová, by mal zvážiť, či má na to dôvod, či má na to právo." Povedal to kto? No predsa Robert Fico pri zdôvodnení, tom prvom zdôvodnení v utorok, tohto návrhu zákona.

  Čiže skúsme si to rozobrať, či má na to dôvod a či má na to právo, keď má niekto silné slová. Robert Fico silné slová tu mal. Mnohí z vás, ktorí obhajujete návrh na skrátené legislatívne konanie, takisto tie silné slová máte, ale teda váš pán predseda povedal, že mali by ste mať na to dôvod a mali by ste mať na to právo. Dôvod, podľa všetkého, máte. Hovoríte, že je diera v rozpočte, alebo teda tie dôvody vymenoval pán predseda Fico tri.

  Diera v rozpočte - 500 miliónov eur do konca roka a kvôli tomu treba rýchlo, rýchlo šetriť. Nieže šetriť, ale to, alebo logicky by malo byť rýchlo, rýchlo šetriť, ale teda vy prichádzate s návrhom, že treba čím skorej ľuďom zobrať peniaze z druhého piliera a čím skorej ich presunúť do Sociálnej poisťovne. Získate tým a argumentujete iba 40 miliónov eur, čo je teda iba zlomok z tých 500 miliónov eur, a ja si osobne myslím, že to nie je skutočný dôvod.

  Druhý argument pán predseda Fico použil, že máte povinnosť konsolidovať verejné financie na 4,6 % HDP, že k tomuto ste sa zaviazali. Ja to rešpektujem a by som povedal, že až chválim, lebo som sa obával, že po voľbách práve tento náš záväzok roztrháte tak, ako roztrhal pán premiér Fico rozpočet, a poviete, že šetriť netreba a vlastne nebudete takéto záväzky medzinárodné dodržiavať. Čiže v tomto O. K., v tomto súhlasím.

  Potom hovoríte, že máme, alebo tretí dôvod použil, že je finančne neudržateľný dôchodkový systém. Ale keď takýto názor máte, nemyslím si, že to je dôvod na skrátené legislatívne konanie, lebo predkladáte normálny zákon, ktorý by platil iba o mesiac neskôr a ja si nemyslím, že tým krokom, ktorý robíte, pomôžete finančnej udržateľnosti dôchodkového systému, ale skorej ublížite. Takže tento dôvod takisto je trošku asi sporný.

  Možno ten skutočný dôvod, ktorý vás vedie k tomu, že predkladáte tento návrh na skrátené legislatívne konanie, tak je uhorková sezóna, ktorú zažívame, sezóna, kedy ľudia sú na dovolenkách, kedy niektorí sú v Chorvátsku, na chalupe, jednoducho nevenujú sa veciam verejným a aj keď by sa možno mohli venovať, tak jednoducho politika v strede leta je niečo úplne, úplne posledné, čo ich zaujíma.

  Čiže ten váš skutočný dôvod, prečo predkladáte návrh na skrátené legislatívne konanie je to, že je uhorková sezóna. Vtedy, kedy sa ľudia jednoducho nezaujímajú o politiku, vtedy, kedy ich zaujíma všetko ostatné, len nie politika, inak povedané.

  Čiže rozobrali sme si dôvody, keďže teda pán predseda povedal, že potrebuje mať dôvod. Teraz si rozoberme teda, že či máte právo predkladať návrh na skrátené legislatívne konanie. Dovolím si tak laicky, nie som právnik, rozdeliť to právo na dve časti, na také formálne právo a morálne právo. Čiže najprv začnem o tom formálnom a to rozdelím na dve časti, čiže či máte vlastne formálne právo, prvú časť takú, že či ste získali legitimitu vo voľbách. Získali ste ju, vyhrali ste voľby, máte právo predkladať zákony. Čiže áno, samozrejme, máte prvú časť formálneho práva, túto podmienku ste splnili, vyhrali ste voľby, predkladáte zákon. Jasné, všetko v poriadku.

  Druhá časť toho formálneho práva, či tá forma, ktorou predkladáte tento návrh zákona, či je zákonná. Ja si dovolím tvrdiť, že zákonná nie je, lebo po prvé návrh nebol zverejnený na portáli právnych predpisov, po druhé medzirezortné pripomienkové konanie miesto zvyčajných 14 dní ste umožnili, aby trvalo necelé tri pracovné dni, a po tretie, je to § 96 rokovacieho poriadku. Ešte raz hovorím, nie som právnik, ale čítať ma naučili a keď si zoberiem túto knižku, ktorá sa volá Rokovací poriadok Národnej rady Slovenskej republiky, a to je zákon, tak v § 96 ods. 3 čítam: "Ak Národná rada návrh zákona neschválila", čo podľa všetkého sme neschválili včerajší návrh zákona, "nový návrh zákona v tej istej veci možno podať najskôr o šesť mesiacov odo dňa neschválenia návrhu zákona." Bodka. Teoreticky tam môže byť nejaká výnimka. Takže znova, naučili ma čítať, takže čítam: "To sa nevzťahuje na návrh zákona, ktorý Národná rada vrátila navrhovateľovi", čo sa nestalo, nikto vám zákon nevrátil alebo vláde sme včera nevrátili návrh, "návrh zákona na dopracovanie", teda to sme neurobili, alebo teda "návrh zákona o štátnom rozpočte", čiže to nebol návrh zákona o štátnom rozpočte a "nevzťahuje sa to taktiež na návrhy rozpočtov subjektov verejnej správy", taktiež sa to nevzťahuje na návrh rozpočtu subjektu verejnej správy, "ktorých rozpočty schvaľuje Národná rada a ktoré sa opätovne predkladajú za podmienok podľa osobitného zákona". Bodka. A za tou bodkou už nie je nič. Jednoducho tam končí zákon. Čiže aj keď nie som právnik a prečítam si týchto sedem-osem riadkov, tak myslím si, že úplne "lopatisticky" máme na papieri napísané, že nemôžme rokovať o niečom, čo nebolo vrátené predkladateľovi na dopracovanie. My sme nevrátili včerajším hlasovaním návrh zákona na dopracovanie, čiže nemáme právo. To, čo som hovoril, nemáte to formálne právo, lebo ste nedodržali, alebo spoločne sme nedodržali zákonný postup.

  A teraz to nehovorím v zlom, ale naozaj by sme nemali tu iba preto, že máte 83 hlasov, lámať právo cez koleno. Jednoducho to, že máte tie hlasy, neznamená, že si môžete vyložiť zákon akokoľvek a čierne odrazu je modré alebo zelené. Čierne je biele. Či čierne, pardon, je, čierne je čierne na bielom, som chcel povedať a nemôžete teraz vy si vysvetľovať ten zákon inak. Naozaj vám odporúčam, máte ho, každý sme ho vyfasovali, rokovací poriadok, zákon, ktorý schválila Národná rada, ktorý je platný, § 96 ods. 3. Nič na základe tohto odstavca nám neumožňuje, aby sme dnes prerokovávali tento návrh zákona.

  Druhá časť, alebo teda, to sme si prebrali to formálne právo. Čiže jedno máte, O. K., vyhrali ste voľby, ale druhé ste nedodržali, to formálne právo, nepredkladáte ten návrh zákona zákonným spôsobom. Čo je však pre mňa omnoho dôležitejšie aj v živote, je morálne právo na skutky a tomuto by som sa chcel viacej venovať a opýtať sa vás a verejnosti, či teda máte morálne právo predkladať takýto zákon. Ja dopredu si dovolím povedať, že nemáte žiadne. A poviem k tomu aj argumenty, aby teda som netáral do vetra.

  Dňa 7. 5. pre denník SME sa Robert Fico vyjadril na otázku novinára, či SMER po voľbách, ak by teda mohol zostaviť vládu, bude meniť výšku odvodov do druhého piliera, tak sa vyjadril strohou odpoveďou: "Nie." Jednoducho váš predseda strany za vás všetkých sľúbil, že výšky odvodov do druhého piliera sa dotýkať nebudete. Keďže to sľúbil, tak podľa mňa nemáte žiadne, a vy ste získali na základe tohto sľubu státisíce hlasov vo voľbách, tak podľa mňa nemáte žiadne morálne právo poprieť svoj vlastný sľub a dnes ešte urýchľovať popretie toho vlastného sľubu. Jednoducho ho nemáte, nehnevajte sa, nemáte ho.

  Keď dnes možno v tejto súvislosti zrazu, včera som počul také vyjadrenie, myslím, že hovorkyni Hudákovej, keď sa nemýlim, že tak sa volá, pána premiéra, hovorila, že nie, SMER neplánoval, ale vidíte, objavila sa odrazu diera v rozpočte 500 miliónov eur a musíme. Plus mínus v tomto duchu, parafrázujem. Neklamme zase aj verejnosť, nezneužívajme to, že ľudia si presne nepamätajú súvislosti. To nie je, vy nepredkladáte návrh zákona na zníženie príspevku do druhého piliera preto, lebo sa objavila diera v rozpočte 500 miliónov eur. Vy o tomto hovoríte už tri mesiace. Dávno ste to prerokovali na vláde, predložili ste to do parlamentu a teraz pár dní dozadu ste prišli s argumentom 500 miliónov eur. Jednoducho, chcete následne použiť nejaký argument, ktorý ste horko-ťažko niekde vypracovali a možno aj trošku skamuflovali, chcete ho použiť na to, aby ste si teraz podporili to, čo idete urobiť. Čiže nemiešajme si nejaký ten logický sled.

  Druhý dôvod, prečo podľa mňa, nemáte morálne právo predkladať ten návrh, je to, že zároveň týmto urýchľujete, alebo teda tým zrýchleným konaním urýchľujete vlastne prijatie celého zákona, ktorý hovorí aj o iných veciach, ktoré ste predtým sa dušovali, že nikdy v živote nepodporíte. Pred voľbami ste sa dušovali, že nikdy nepodporíte zvyšovanie dôchodkov len o dôchodcovskú infláciu a doslova ste hovorili, že to masívne poškodí ľudí a tých najchudobnejších dôchodcov a podobne. Toto boli vaše argumenty. Ale dnes odrazu v tomto návrhu zákona, ktorý urýchľujete, chcete zaviesť vlastne zvyšovanie dôchodkov všetkým dôchodcom len o dôchodcovskú infláciu. Čiže už nebudeme brať do úvahy rast priemerných miezd, čo je, samozrejme, vždy viac, alebo teda štatisticky je to vždy viac, ako je dôchodcovská inflácia, ale už budete brať do úvahy iba dôchodcovskú infláciu.

  Čiže znova, ľudia vás volili pred voľbami s tým, dôchodcovia, že ich budete ochraňovať, že nedovolíte to hnusné opatrenie, ktoré neviem kto z pravice tu navrhol počas vládnutia Radičovej vlády, a aby mali dôchodcovia, chúďatká, zvyšované dôchodky len o dôchodcovskú infláciu, za toto, vás tí ľudia volili a dnes vy ste si napísali do zákona, ktorým dnes chcete ešte urýchliť jeho prijatie, že budete tým dôchodcom zvyšovať o tú hnusnú pravičiarsku konštantu, o dôchodcovskú infláciu dôchodky. Znova druhý dôvod, prečo nemáte morálne právo predkladať, ešte aj zrýchľovať tento návrh zákona, lebo znova popierate a robíte presný opak toho, čo ste sľúbili pred voľbami.

  Ďalší dôvod je to, že ste sa pred voľbami dušovali, že nepodporíte akékoľvek zvyšovanie veku odchodu do dôchodku. Toto ste pred voľbami hovorili, s týmto ste tu bojovali, s týmto vás ľudia volili, že áno, vy budete ochrancovia, Robert Fico a strana SMER budete ochrancovia dôchodcov, ktorých ochránia pred tými hnusnými pravičiarmi, ktorí hovoria, že to je asi nevyhnutné a odrazu vy si to napíšete do návrhu zákona, ktorý znova idete dnes urýchľovať, len aby bol čím skorej prijatý. Znova, to, čo ste ľuďom sľúbili, kvôli čomu vás volili, znova vy idete len čím skorej prijať a urýchliť vlastne pošliapanie svojho vlastného sľubu. Popretie svojho vlastného sľubu. Tretí dôvod, prečo nemáte morálne právo predkladať takýto návrh zákona.

  Štvrtý dôvod je, že Robert Fico pred voľbami sľuboval a vy všetci v SMER-e na mítingoch určite ste sľubovali, že keď budete robiť nejaké úsporné opatrenia, alebo konsolidačné opatrenia, ako tomu moderne hovoríme, že to budú opatrenia, ktoré sa dotknú len tých najbohatších z najbohatších. Vieme, ako to dopadlo u firiem. Povedali ste, že zdaníte vyššou sadzbou 20 % firmy, ktoré budú mať zisk nad 33 alebo 30 miliónov eur, čiže nad miliardu korún. Dnes zrazu hovoríte o 23 percentách pre všetkých. Pre chudobnú firmičku z Hornej Dolnej, ktorá zamestnáva ledva dvoch-troch ľudí, aj pre tú naozaj, ktorá má miliardové zisky. Čiže, ale to nie je témou dnešného dňa, ale tam chcem povedať, že ako tam ste splnili sľub. Ale hovorili ste o tom, že keď budete robiť opatrenia, bolestivé opatrenia, alebo inak povedané, ako tomu hovoríme, uťahovanie opaskov, že sa to dotkne len tých najbohatších.

  Robert Fico teraz pred týždňom niekde, keď už videl, keď sa ozývali hlasy, že teda sa to dotkne aj tých, aj tých, aj tých, aj tých, tak zase vyhodil do, medzi verejnosť mantru, iba 12 % ľudí na Slovensku doplatí na naše opatrenia, iba u 12 % ľudí sa dotknú naše šetriace opatrenia, iba 12 %. To znamená, že tých 88, keďže veria všetkému, čo Robert Fico povie, je spokojných. Tých 88 % ľudí, čiže deväť z desiatich je spokojných, však vlastne ten Robert Fico sa o nás postará, však preto sme ho volili, lebo to je náš, to je ten náš človek, ktorý sa o nás, obyčajných ľudí, postará.

  Ale pozrime sa zase na skutočnosť. Z návrhu zákona, ktorý predkladáte a ktorý chcete týmto hlasovaním urýchliť, navrhujete, aby 300-tisíc živnostníkov platilo o 300 eur ročne vyššie odvody. Tých 300-tisíc živnostníkov je podľa vás tých 12 % najbohatších na Slovensku? Alebo podľa Roberta Fica? Nie je medzi tými živnostníkmi mnoho ľudí, ktorí jednoducho nedokázali sa zamestnať vo firme a zamestnávateľ možno im povedal, že zamestnám ťa iba vtedy, keď pôjdeš na živnosť, lebo jednoducho nemám na to, aby som ti platil až také vysoké odvody, a ten človek išiel, hovoríme tomu vynútené živnosti, išiel na tú živnosť, ale je rád, že je rád. Je rád, že má aspoň akú-takú prácu a síce robí na živnosť, ale má nejaký príjem, ktorý do tej svojej rodiny donesie. Verte tomu, že tí živnostníci, to sú neni tí, tí najhorší, najbohatší na Slovensku, ale že dve tretiny z tých ľudí sú naozaj možno chudobnejší ľudia ako sú priemerní zamestnanci, lebo jednoducho robia na tú živnosť, lebo inak by ich nezamestnali. Týmto ľuďom zvyšujete minimálne odvody. O 300 eur ročne. Sa znova pýtam, je to v súlade s vaším sociálnym cítením? Je to v súlade s tým, čo máte napísané za tou pomlčkou pri svojom názve strany? So sociálnou demokraciou? Že cítite možno s tými chudobnými? Neni to zvláštne, že keď o tom hovorím, že ja mám zimomriavky a vás to netrkne? Jednoducho, že vám to vôbec nevadí, že idete prijať opatrenie, ktoré je presne proti ľuďom, ktorých by ste mali vy ako sociálna demokracia chrániť? Odpovedzte si sami. Zákonom, ktorý predkladáte a ktorý chcete dnešným hlasovaním urýchliť, na tento zákon doplatí 800-tisíc dohodárov. 800-tisíc dohodárov bude platiť odvody, navyše z toho príjmu, čo doteraz neplatili, doteraz platili symbolické tuším 1,2 alebo 1,4 %, čiže nič, povedzme, budú platiť od 29 do 46 % odvody. Znova sa pýtam, je týchto 800-tisíc ľudí tých 12 % najbohatších na Slovensku? Tých, ktorých ste sľúbili, že postihnete vašimi úspornými opatreniami? Je tých 800-tisíc dohodárov tých najbohatších, ktorým teda treba zobrať na to, aby sme dali nejakej finančnej skupine na Cyprus? Za zdravotné poisťovne? Je toto toto to, čo ste ľuďom sľúbili? Zobrať tým najchudobnejším z najchudobnejších, ktorých už ani na tú živnosť nezoberú a ktorí sú radi, že si zarobia 100, 150, niektorí 50 eur na dohodu a že pomôžu tomu svojmu rodinnému rozpočtu? Niektorí, že si zarobia popri sociálnych dávkach, niektorí popri tom, že sú nezamestnaní, tak vy im zoberiete, odrazu títo sú objekt vašeho záujmu. Pred voľbami ste sľúbili, že objekt vašeho záujmu budú tí najbohatší. A zrazu znova je tu 800-tisíc ľudí, možno z nich 770-tisíc, možno 30-tisíc, dobre, obchádzajú zákon a obchádzajú to, aby neplatili vysoké odvody pri zamestnaní, ale gro týchto dohodárov je naozaj ľudí, ktorí si zarobia drobnú korunu na to, aby pomohli svojej rodine. Je tam stovky tisíc študentov, ktorí idú od 16 rokov pracovať preto, aby pomohli svojim chudobným rodičom. Jednoducho majú zodpovednosť. A miesto toho, aby my sme podporili decká, 16-ročné, ktoré idú pracovať, ktorí idú pomáhať svojim rodičom a aby sme si vážili tieto decká, že nerobia to, čo ostatní možno kamaráti, že neužívajú si detstvo na ulici, ale aby sme si ich vážili, že idú pomáhať svojim rodičom, tak vy im hodíte poleno pod nohy, zoberiete si od nich 29 % navyše voči tomu, čo teraz majú. Čo si myslíte, že teraz tie firmy im jednoducho dajú tie isté peniaze v čistom? Jednoducho im ich nedajú. Nebuďte naivní, neverte hlúposti, keď vám to niekto hovorí, nech to je aj Pán Boh vo vašej strane. Jednoducho im tie firmy tie peniaze nedajú. To decko keď si teraz zarobilo 2 eurá v čistom ako 16 ročné, ktoré v čase, kedy kamaráti chodili po ulici za frajerkami a ono "makalo" a robilo nejaké pomocné práce, len aby pomohlo chudobným rodičom, tak toto decko nedonesie 2 eurá, ale donesie mínus 30 %. Donesie 1,20 euro za hodinu. Toto spôsobíte. Pri niektorých firmách spôsobíte to, že tieto decká nedonesú nič, lebo tie firmy to jednoducho vzdajú. Ale zároveň, samozrejme, aj tie decká to bude menej motivovať pomáhať tým svojim rodičom, lebo robiť za euro už pomaly na hodinu bude žobračenka. Toto idete vy dnes urýchľovať. Ja sa pýtam prečo? Prečo, aké máte morálne právo na to, že odrazu pošliapete tých ľudí a robíte všetko proti tým ľuďom, ktorých vy ste mali chrániť? Máte za názvom sociálna demokracia. Prečo sa spreneverujte svojmu vlastnému názvu, svojmu vlastnému poslaniu? Prečo vy netlačíte možno na ministerstvo, na premiéra, na vládu, vy poslanci, však ste tu, nie ste teľatá, nie ste ovečky, ktorým niekto prikáže a stláčaj gombíčky? Prečo vy nepoviete, že nechcete popierať svoje sľuby, svoje cítenie? A pevne verím, že máte sociálne cítenie a že mnohí z vás naozaj to takto cítia, a ja vás preto vyzývam a prosím, sociálne cíťte, nezabúdajte na vaše cítenie. Je trochu niečo choré na tom, keď odrazu ľudia, ktorí pravicovo zmýšľajú, cítia viacej sociálne ako tí, ktorí sa tým vystatujú. Nie je to choré? Je to choré. To bol tretí dôvod.

  Alebo nie. Ešte som nenominoval ľudí, ktorých teda akože Robert Fico zahrnul medzi 12 % najbohatších. Ďalšia skupina je 100-tisíc samoplatiteľov zdravotného poistenia, ktorí budú mesačne platiť miesto 26 eur 55 eur. Títo ľudia sa vám na to vykašlú. Jednoducho si povie, 55 eur, kašlem na to. Idem sa prihlásiť na úrad práce, úrad práce všetky odvody za mňa zaplatí, čo tým dosiahneme? Iba to, že budeme mať viacej nezamestnaných, viacej ľudí na krku a miesto tých 26 eur nebudeme mať 55, ale budeme mať nulu a, lepšie povedané, mínus, lebo budeme musieť týmto ľuďom tie odvody platiť my sami.

  Takisto medzi týchto ľudí môžme zaradiť 200-tisíc ľudí zamestnancov, ktorí budú platiť vyššie odvody, teda nad určitý príjem. Každopádne, keď si tieto sumy zrátate, iba tieto, nehovoril som ostatné skupiny, ktoré postihnete, lebo tento zákon hovorí iba o sociálnom poistení, a teda tieto problémy rieši, tak je to 300 plus 800 plus 100 plus 200, je 1 400-tisíc ľudí. Týchto 1 400-tisíc ľudí je vlastne tých, ktorí prinášajú nejaký príjem do rodín. Čiže na týchto ľudí, na 1 400-tisíc ľudí je naviazaných v každej domácnosti možno ďalší dvaja, niekde možno traja ľudia. Keď si to vynásobíme, dobre, iba tými, o tých dvoch navyše, čiže tromi, tak už sme na nejakých 4,2 milióna ľudí. A keď to zrátate, odrazu zistíte, že nie že vy postihnete alebo budete brať 12 % bohatým, ale vy budete brať práve tomu opaku, čo zostane po tých 12 %, keď odrátame od 100. Vy budete brať 88 % ľudí, ktorí na Slovensku robia, a naozaj možno tých 12 % necháte na pokoji a obávam sa, že na konci, keď všetky opatrenia, ktoré SMER navrhne a prijmeme, tak na konci zostane naozaj iba to percento najbohatších. Tí, ktorí majú svoje firmy zaregistrované na Cypre, ktorým vy predáte Slovenské telekomunikácie, zoberiete miliardu eur a takto im dáte za ich Dôveru alebo za ich Union a podobne. To, čo zase ste znova sľúbili, že zakážete zisk zdravotným poisťovniam, a teraz zrazu idete urobiť niečo iné. Vy miesto toho, aby ste zakázali zisk zdravotným poisťovniam, kde kedykoľvek náš klub je vám k dispozícii k tomu, aby sme to urobili a plnili vás predvolebný sľub, vy miesto toho dnes hovoríte o tom, že vyplatíte tieto firmy, vyplatíte im odškodné, vykúpime si. A to znamená v normálnom slangu alebo v normálnom živote, že zaplatíte mnohonásobný ročný zisk dopredu. Čiže miesto toho, aby ste zakázali zisk zdravotným poisťovniam, vy im vyplatíte možno niekoľko desiatok rokov zisku dopredu. Znova ďalší sľub, ktorý úplne staviate z hlavy na nohy, alebo z nohy na hlavu. A ja sa pýtam, kedy sa vo vás ozve svedomie? Ja nechcem, aby ste robili, to riešili verejne s vašimi predstaviteľmi vrcholovými, aby si tuto robili s nimi pingpong a posielali niekam do kelu s návrhmi zákonov. Ale vy viete, keď hocijaký zákon, aj tento keď prišiel do pripomienkového konania, že vy máte možnosť, aby to vaše sociálne cítenie sa vzbúrilo a povedalo na tom vašom fóre potichu bez toho, aby to vedela verejnosť, že toto nie je v súlade so sľubmi, ktoré sme ľuďom pred voľbami dali. Ja chcem iba toto od vás. Ja nechcem, aby ste tu teraz, keď príde sem Robert Fico predkladať návrh zákona, aby vy ste ho tu kritizovali, hovoriť že nie, nie a hádzali mu polená pod nohy a dávali pozmeňováky. Nechcem to. Ale na vašich kluboch, tam, kde sa vy stretáte, odkiaľ nevyjde ani slovíčko bokom, aby tam ste povedali, že predsa nemôžu od vás chcieť, aby ste robili presný opak toho, čo ste pred voľbami sľúbili. Však s čím si ľudia spájajú SMER, keď si predstavia, že keď volia SMER, každý si predstavuje s niečím, možno keď volia Obyčajných ľudí, tak si predstavia nejakého šaša Matoviča. Ale keď volia SMER, tak si tí ľudia predstavia, tí vaši voliči si predstavia, že to sú tí, ktorí nás ochránia, nás najchudobnejších. Toto je prvá myšlienka, ktorá napadá vašich voličov, keď vás volia. Vy dnes podľa toho, čo som vymenoval, či živnostníci, či dohodári, či tí samoplatitelia, to sú tí najchudobnejší, ktorí na Slovensku sú. A vy odrazu týmto idete brať a vám, s vami to nič nepohne. Ja nevidím žiadne emócie, ja nevidím, že by ste úmysel, ktorý ministerstvo má, sa snažili akýmkoľvek, možno aj teda potichu spôsobom napraviť. A toto ma na vás mrzí. Mrzí ma na vás to, že popierate to, čo máte v názve. Úplne legitímne ste scelili celú ľavicu na Slovensku, úplne legitímne zastupujete sociálnu demokraciu, ale, bohužiaľ, vôbec sa tak nesprávate. A ja to nechápem. A dnes ešte chcete urýchliť tento návrh, ale preto, lebo sú tu tie uhorky, je tu uhorková sezóna. Lebo viete, a mnohí z vás si uvedomujú, že popierate svoje vlastné sľuby, možno práve ten najlepší váš marketér Robert Fico si uvedomuje, že popierate svoje vlastné sľuby a takéto nepríjemné niečo musíte urobiť vtedy, keď je uhorková sezóna. Preto ste to predložili, a preto to chcete takto rýchlo presadiť.

  Piaty nemorálny dôvod alebo piaty dôvod, prečo nemáte morálne právo predkladať takýto návrh zákona je to, že ste pred voľbami hovorili, že DSS-ky to sú tie zlé, "bakané" súkromné firmy, ktoré kradnú peniaze tým našim ľuďom, a podľa toho, čo si pani Vaľová myslí, tie štátne peniaze vlastne, lebo podľa pani Vaľovej peniaze v DSS-kách sú vlastne štátne peniaze, čo teda bol celkom zaujímavý poznatok tohto týždňa. Čiže pred voľbami ste hovorili, že tie DSS-ky sú tie zlé, ktoré majú vysoké poplatky. Logicky, ľudia, ktorí vás volili, si mysleli, aj keď ste to možno nepovedali, že tie poplatky znížite, že prídete a že navrhnete návrh zákona, že znížme tým DSS-kám poplatky, 4 mesiace ubehli, žiadny návrh zákona neprišiel z vlády, neprišla iniciatíva od žiadneho SMER-áckeho poslanca, žiadne poplatky sa neznižovali. Zrazu je tu návrh na zníženie odvodu do 2. piliera a zrazu sa všetci čudujeme, že DSS-sky ani muk. Jednoducho, odkedy ste s tým prišli, DSS-ky nepovedali ani slovo. Prečo nepovedali ani slovo? Ako je to možné? Veď vždy ako tak bojovali, keď ste voči nim niečo chceli spraviť v minulosti, vždy bojovali proti tomu a pomaly robili petície, rozposielali nejaké obežníky po ľuďoch, po schránkach a dnes ani slovo. Odpoveď nájdeme znova v zákone, ktorý chcete urýchliť. Idete zvýšiť poplatky tak, čo tu hovoril Jožo Mihál, keď to prepočítal, idete zvýšiť poplatky DSS-kám tak, že oni zarobia v absolútnej sume namiesto tuším 27, 29 miliónov, 48 miliónov eur. V tejto dobe vy idete dať 19 miliónov eur, ale nie z vašich peňazí, z vašich peňaženiek, z peňaženiek ľudí, ktorí si dávajú peniaze do druhého piliera, tak idete dať ešte o 19 miliónov eur ročne viacej DSS-kám. Jasne, že sú ticho, však oni budú radi, keď to bude prijaté. Budú mať o viac ako polovičku menšiu robotu, lebo bude im chodiť o 55,5 percenta menej peňazí na účet a budú mať o 60 - 70 % viacej peňazí ako doteraz. Však super biznis. Jednoducho vy, ktorí ste hovorili pred voľbami a na tomto ste si robili politiku a na tomto ste získali hlasy, ktorí ste hovorili, že tie DSS-ky sú tie, ktoré zdierajú ľudí, vy odrazu ste vymysleli také vzorce, ktoré týmto DSS-kám dajú miesto 28 miliónov eur ročne 48. Alebo miesto 29, 48 miliónov eur. Vy sa znova idete, vy, ktorí máte pomlčka sociálna demokracia, znova podpísať pod niečo, čo niekto na vás ušil búdu, že dáte DSS-kám vyššie, viacej peňazí za menej roboty. Sa znova pýtam, nie je to v rozpore s vaším svedomím a presvedčením? Ja naozaj verím, že je. Možno v tom hlasovaní to nedokážete vyjadriť, lebo jednoducho nebudete mať tú odvahu, lebo možno si neviete predstaviť, že by ste sa inak dostali do parlamentu, a viete, že jedine na kandidátke v SMER-e máte akú-takú šancu. S tým zároveň upozorňujem na to, ako je dôležité vymyslieť spôsob, aby sa sem mohli dostať aj nezávislí poslanci, ktorým bude dovolené mať svoje vlastné svedomie a presvedčenie. Ale nie je to zvláštne, že vy, ktorí hovoríte, že budete bojovať, a sľúbili ste ľuďom, že budete bojovať proti najbohatším v prospech tých najchudobnejších, tak tým relatívne chudobným ľuďom, ktorí si dávajú tie peniaze do druhého piliera, zoberiete vlastne ročne 20 miliónov eur navyše voči tomu, čo teraz ste im brali? A DSS-kám to prihodíte, tým hnusným kapitalistom, voči ktorým ste predtým bojovali? Nie je to zvláštne? Minimálne?

  Šiesty dôvod, na základe ktorého si myslím, že nemáte morálne právo predkladať toto zrýchlené konanie, je, že stále tvrdíte, že konsolidujeme, že týmto návrhom zákona vlastne šetríme peniaze. My nešetríme peniaze, ja som to tu už hovoril, vy týmto, čo ste urobili, ste si iba ušetrili robotu, nie peniaze. Lebo by bolo omnoho prácnejšie a náročnejšie, aby ste museli peniaze, ktoré chýbajú v rozpočte, zarobiť naozaj vlastnou prácou. Vy miesto toho, aby ste naozaj pritlačili na vašich "financmajstrov", na ľudí, ktorí sú zodpovední vo vláde za predkladanie zákonov možno, tak miesto toho urobíte ten najjednoduchší a najľahší krok. Prídete do špajze, odomknete si, zoberiete a presuniete na jedálenský stôl. Toto dokáže spraviť ktokoľvek. A na 83 poslancov, podľa mňa, je to veľmi málo. Ja by som očakával väčšiu odvahu. Povedať si, že nie. Je to síce bolestivé, je to strašné, mrzí nás to, že tie prachy nemôžeme použiť, ale nesiahneme na to, krvopotne budeme šetriť tak, aby sme tých 500 miliónov korún, či eur ušetrili nejakým iným spôsobom, ale výsledok by bol taký, že možno by sme mali efektívnejší štát, že menej by ten štát prežieral, pritom nejakom fungovaní. Ale vy miesto toho, aby sme toto využili ako tlak na predstaviteľov vlády, aby navrhli takéto opatrenie, vy podporíte to najjednoduchšie z najjednoduchšieho. Zobrať z druhého piliera a presunúť si na jedálenský stôl. Toto nie je odvážne a toto podľa mňa nie je hodné 83 poslancov. Toto nie je hodné sily, ktorú v parlamente máte, a verte tomu, ak by ste miesto tohto, miesto toho druhého piliera, chceli prísť s nejakými možno aj radikálnymi a nepopulárnymi opatreniami, ktoré by zefektívnili štát, verte tomu, že v pravicových stranách, ale aj u nás by sa našli ľudia, ktorí by vám drukovali a ktorí by vás aj podporili. Ale to by naozaj asi vyžadovalo to, čo hovoril Paľo Hrušovský, trošku menej nevraživosti a snahy sa dohodnúť. Verte tomu, že ak by ste prišli s tým, že dobre, o. k., nesiahneme na druhý pilier, ale podporte nám toto, toto, toto, tieto nepopulárne opatrenia, ktoré na konci vyústia do toho, že štát bude efektívnejší, verte tomu, že by sme sa na tomto, celé plénum, dokázali dohodnúť. Nebolo by to lepšie? Že by sme nechali peniaze v druhom pilieri, aby sme naďalej nesiahali do tej špajze, čo nám do budúcna rieši veľký problém a vymysleli, ako ten štát urobiť lepší, efektívnejší a lacnejší.

  Poviem možno príklad Nórska. Nórsko je bohatá dosť krajina, hlavne na ropu a zemný plyn a oni si prijali taký úzus, že vlastne 95 % peňazí, ktoré utŕžia z ropy a plynu, odkladajú na účet budúcich generácií a tam sa taká, by som povedal, dôstojnosť vlády meria tým, že či si niekto trúfne, čo i len naznačiť, že by sa mal ten pomer zmeniť, že by odrazu tá vláda brala pre svoje fungovanie viac ako tých 5 % , ktoré jej zo zákona patria a Nóri sa hrdia tým, že zatiaľ sa nenašla žiadna vládna garnitúra, ktorá by si čo i len trúfla, nie že to urobila. Čo i len trúfla navrhnúť, že z tých 100 % nebude si brať iba 5 %, ale bude si brať akékoľvek percentíčko navyše. Jednoducho dohodli sa, uznáva to jedna, druhá, tretia, hocijaká garnitúra, ktorá vládne, že nie, budeme odkladať pre budúce generácie 95 % z príjmov z ropy a plynu a neexistuje, aby sme toto tabu prekročili. Takisto si myslím, že my sme sa mali postaviť k tomu druhému pilieru. Kým neurobíme si domácu úlohu, a hovorím, neurobíme aj spoločne, nezefektívnime štát, tak aby fungoval naozaj stopercentne efektívne, dovtedy sme na tieto peniaze nemali siahať. Tým, že ste toto tabu porušili, ja sa obávam do budúcna iba jedného, že kým štyri roky uplynú, na konci štyroch rokov žiaden druhý pilier už na Slovensku existovať nebude. Lebo dnes ste sa naučili, ako veľakrát vás tu porovnali so zlodejom, ale teraz ja to nechcem hovoriť ako zlodej, ale že by som vás chcel porovnávať so zlodejmi, ale že sa naučili urobiť to najjednoduchšie, ako keď zlodej miesto toho, aby si zarobil peniaze, ich ukradne. A toto, bohužiaľ, to prirovnanie mi k tomu najviac pasuje, že vy ste dnes si tú robotu veľmi zjednodušili. Zobrali ste peniaze tým najľahším spôsobom miesto toho, aby sme vymysleli možno aj spolu, aby sme boli nápomocní, ako šetriť.

  Čiže keď to zhrniem, povedal som možno tie, alebo začínal som a skončím vetou vášho predsedu: "Každý, kto má silné slová, by mal zvážiť, či má na to dôvod, či má na to právo." Ja hovorím, dôvod skutočný, si myslím, že nemáte, je tá uhorková sezóna, ten dôvod asi bude, že chcete skryť pred zrakmi verejnosti toto prerokovávanie a tie nepopulárne opatrenia, ktoré presadzujete. Právo síce, tým, že ste boli zvolení vo voľbách, máte, ale žiadne morálne právo nemáte. Vymenoval som ich šesť a pevne verím, že vo vašich ušiach ešte dlho budú rezonovať.

 • Faktické poznámky na vaše vystúpenie páni poslanci: Martvoň, Mihál, Podmanický, Škripek, Viskupič, Fecko, Nicholsonová, Hlina, Kuffa a končím možnosť sa prihlásiť.

  Nech sa páči, pán poslanec Martvoň.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Matovič, vidím, že ste si otvorili pekný zelovoc, v každom prípade začnem od toho vášho piateho morálneho dôvodu. My nenavrhujeme zvýšenie poplatkov kvôli tomu, aby zarobili DSS-ky, to chápete vy tak. My to navrhujeme, aspoň ja to tak chápem kvôli tomu, že čím budú vyššie poplatky, tým viac ľudí odíde z DSS-iek, a tí, čo tam zostanú, paradoxne oni im dajú zarobiť, ale bude to na rozhodnutí každého, toho člena, čo zostane v DSS-ke.

 • Ruch v sále. Potlesk.

 • Čo sa týka teda právnych argumentov, budem sa venovať právnym argumentom, s čím vystúpil pán poslanec Matovič, nakoľko znova opakuje § 96 pani poslankyne Žitňanskej. Ja som tu naznačil pri pánovi poslancovi Kollárovi, ktorý v podstate si myslel, že som to nepochopil, s čím vystúpil, samozrejme, ja som to iba naznačoval, teraz idem teda to zdôvodniť.

  Pán poslanec Matovič, vy ste poukázali na § 96, že tým to všetko končí. Dovolím si upozorniť práve na § 24, ods. 8 rokovacieho poriadku, tam to všetko začína. Citujem: "Národná rada môže uznesením určiť deň skončenia schôdze Národnej rady." To sa aj stalo, odhlasovali sme hlasovaním č. 147, že dňa 2. 8. 2012 o 17.15 hod. končí 4. schôdza.

  Ďalšia veta: "Do tohto dňa neprerokované body programu schôdze sa zaradia do návrhu programu nasledujúcej schôdze Národnej rady." To sa aj stalo, čiže podľa môjho názoru postupujeme absolútne v súlade s rokovacím poriadkom.

  Čiže toľko z mojej strany, no a aby som to nadľahčil, tie uhorky sú fakt veľmi pekné, doporučujem dať si jednu a vychutnať si ju. Ďakujem.

 • Pán kolega Matovič, dobrý postreh. Skrátené legislatívne konanie možno ani tak nepoškodí niektorých opozičných poslancov, napríklad ja osobne si svojich 14 pozmeňujúcich návrhov predložím, či už bude skrátené alebo normálne legislatívne konanie. Nič ma v tom nezastaví, ale skutočne koaliční poslanci prídu o mesiac uvažovania rozhovorov, napríklad so svojimi voličmi, že či to, čo predložila ich vláda, je v súlade s názormi napríklad a postojmi ich voličov a s očakávaniami, ktoré ich voliči im dali, a aj dôverou, ktorú im dali vo voľbách. Pretože napr. zase z tvojho vystúpenia, ak sa zavedú odvody z dohôd, takým spôsobom, ako to predložila vláda, tak to poškodí tie najslabšie skupiny obyvateľstva, študentov, dôchodcov, presne. 29-percentné odvody pre študentov a dôchodcov, veď to nie je maličkosť. Ak si niekto zarobil 100 eur, tak teraz mu 29 z tých 100 eur odíde na odvody. A viem, o čom hovorím.

  Poviem, som funkcionár v Interi Bratislava, to je ten klub, ktorý mocní mecenáši slovenského futbalu chceli pred tromi rokmi zlikvidovať. Nepodarilo sa im to. Ako občianske združenie nemáme jednoducho finančnú situáciu, každé euro je dobré. Ak sme doteraz vyplatili povedzme trénerovi mládežníckeho družstva tých 100 eur, tak teraz musíme nájsť ďalších 29 a nikto nám ich nedá, nikto žiadny štát, žiadny minister školstva a športu, ale musíme si ich zohnať sami, sám neviem ako.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, chcem reagovať na dve veci, samozrejme, bolo ich viac, ale vzhľadom na krátkosť času faktickej poznámky sa nedá reagovať na všetky.

  Najskôr na tú právnu otázku, či postupujeme v súlade so zákonom alebo nie, jednak vám chcem zopakovať ten § 24 ods. 8 rokovacieho poriadku, podľa ktorého body neprerokované do skončenia schôdze sa zaradia do návrhu programu nasledujúcej schôdze a jednak ten § 73 ods. 4, ktorý spomínala aj pani poslankyňa Žitňanská, ja vám ho prečítam: "Ak Národná rada neprijme uznesenie podľa ods. 3, znamená to, že nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona." Je tu odkaz na ods. 3. V tom ods. 3 sú tri možnosti, aké uznesenie môže Národná rada prijať, čiže sú presne vymenované tie možnosti. Tento odsek 4 počíta s tým, že ak sa bude hlasovať o niektorom z bodov 3 písm. a), b), c) a neprijme sa uznesenie, čiže bude sa hlasovať a nebude schválené takéto uznesenie, vtedy to znamená, že sa nebude pokračovať o návrhu zákona. Ak by platil ten výklad, o ktorom hovoríte vy a pani poslankyňa Žitňanská, tak môže nastať taká situácia, predstavte si, že budeme rokovať v rámci legislatívneho procesu v prvom čítaní o nejakom zákone a počas rozpravy vystúpi niekto a povie, my sme neprijali uznesenie podľa ods. 3, čo je pravda, neprijali sme, lebo ešte o tom rokujeme, ale neprijali sme, nastal by tento bod a v takom prípade by sme pochopiteľne museli aplikovať ods. 4, že nebudeme pokračovať v rokovaní o návrhu zákona. Čiže tento výklad by viedol k takémuto cyklovaniu, a preto tento výklad je nelogický, a preto aj nesprávny.

 • Ďakujem pekne. Ja sa chcem veľmi pekne poďakovať Igorovi, že tu rozprával o tom, aký dopad bude mať takáto úprava, hlavne teda o tých dohodách, na ľudí, ktorí sa snažia si trochu privyrobiť, pretože dnes je doba, kedy sú na Slovensku drahé potraviny aj oblečenie. Na Slovensku sa draho predávajú nekvalitné čínske výrobky, je drahé telefonovanie, je nenormálne drahý benzín.

  A teraz koho sa to dotkne? Študenti, ktorí si chcú v lete zarobiť. Ja mám synovca, ktorý si odíde do Nemecka a zarobí si neskutočne veľa peňazí na zbieraní uhoriek, predstavte si, až okolo 5-tisíc euro si pravdepodobne donesie, ale na Slovensku sa takéto niečo dohodárovi nemôže stať, takže študenti, ktorí si chcú privyrobiť cez leto, možno, že si povedia, že radšej si zoberú nejaké vreckové od rodičov a prepijú to a prehajdákajú, lebo robiť sa neoplatí.

  Mamičky na materskej. Všetci dobre vieme, ako ťažko sa žije rodičom malých detí a zvlášť slobodné mamy, ktoré proste z nejakého dôvodu nemajú vedľa seba muža, chcú si privyrobiť, toto ich postihne. Ďalej sú to slobodní umelci. Títo ľudia pracujú na dohody, zrazu budú mať menej. Ďalej dôchodci, vieme, že majú dôchodky 240 až 290 eur mesačne, prepáčte, z toho sa naozaj nedá vyžiť. Predstavte si Rómovia, si môžu zarobiť na dohodách, lenže aj oni to budú obchádzať, pretože zase to bude menej výhodné, a malí remeselníci.

  Viete, ja si myslím, že naozaj by mala vláda myslieť predovšetkým na malých ľudí, pretože keď to je tá najširšia vrstva ľudí, ktorí žijú v spoločnosti. Keď tí budú spokojní a budú si môcť zarábať takýmto spôsobom, tak si povedia, že oplatí sa to. Budú viacej môcť nakupovať, budú kvalitnejšie žiť.

  Ja veľmi pekne ďakujem Igorovi, že toto všetko povedal a bol by som rád a šťastný, keby sa to podarilo presadiť. Teda zachovať pri pôvodnom stave. Aspoň.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Ja chcem povedať a doplniť toľko, že tak ako pýcha predchádza pád, aj arogancia a arogancia moci generuje chyby. Na základe chyby, ktorú tým, že 4. schôdza bola zrušená, bola viac-menej priznaná chyba, sa stalo to, že mohli tvoje slová odznieť možno s väčšou razanciou a možno aj s určitou symbolikou, ktorú prezentujú tie uhorky na rečníckom pulte.

  Chcem z tých šiestich dôvodov vyzdvihnúť dva, ktoré idú a najviac vystihujú tú podstatu, prečo sa vládna strana a vládna moc ponáhľa, a to je, že treba skryť to, že ľuďom, ktorí si na 100-eurových zárobkoch cez dohody chcú vylepšiť svoju sociálnu situáciu, zoberie prijatie tohto zákona 29 eur, a to, že dôchodcovské správcovské spoločnosti budú zarábať na základe tohto rýchleho konania o 19 mil. eur viac. Dôchodcovské spoločnosti, ktoré majú v žalúdku kolegovia zo SMER-u už nejaký čas, na základe tohto zákona nezarobia iba 29 mil. eur, ale 48 mil. eur.

  Je teda dobré, že pýcha predchádza pád a arogancia generuje chyby, že sa tá chyba stala a mohlo to tu zaznieť a pravdepodobne to tu bude zaznievať ešte dlho, aby sa o tomto verejnosť dozvedela. Ďakujem.

 • Ďakujem. Igor, ďakujem ti, že tvoju rozpravu si viedol klasicky v duchu názorného jazyka, ktorého by mal pochopiť každý, čo si tým chcel povedať, a ako to už aj raz Braňo Škripek náš hovoril, že dochádza tu k vykrádaniu obsahu významu slov, tu v našej rokovacej sále z úst našich politikov, a to ma veľmi mrzí.

  Jeden môj kolega mi povedal, že sú ľudia, ktorí majú vyoperovanú hanbu, a v politike ich bude stretávať dosť veľa a často. No ja stále chcem, stále chcem veriť a dúfať, že to nie je pravda a že tvoje slová, pán Matovič, ktoré si adresoval poslancom vládnej strany, vezmú si ich k srdcu, aby sa nemuseli raz hanbiť pred svojimi voličmi, a chcem veriť, že pri hlasovaní sa budú riadiť podľa svojho svedomia a presvedčenia. Ďakujem.

 • Ďakujem veľmi pekne. No ja musím povedať, že podľa mňa toho jedno z najlepších vystúpení k tejto téme a ja zaňho ďakujem. A keď si to tak zhrnul v kocke, Igor, tak ja som si vlastne uvedomila celkom s hrôzou, že aké hrozné zlodejstvá sa dajú tak cnostne skryť za výkon poslaneckého mandátu. A o to je smutnejšie, že my tu v tej sále, ktorí vieme, že o čo ide, že ide o to, aby sa niekto zmocnil piatich miliárd v druhom pilieri, s tým nemáme čo urobiť, lebo nás je proste príliš málo. A to je pocit márnosť nad márnosť.

  A ja len dúfam, že ľudia, ktorí si vypočuli napríklad aj tvoje vystúpenie, tí občania, ktorí majú svoje úspory v druhom pilieri, ktoré sú ohrozené, si ich budú brániť. A že si rovnako budú brániť aj svoje ústavné práva, ktoré, vážení kolegovia, idete pošliapať, na Ústavnom súde. Ja dúfam, že sa občania tejto krajiny obrátia hromadne na Ústavný súd. Ja tak stopercentne urobím aj vďaka tvojmu vystúpeniu. Ďakujem.

 • Ďakujem veľmi pekne. Nebol som tu na celom vystúpení, lebo som bol gréckemu ambasádorovi dať knihu o Gorile, takže neprináleží mi to celkom nejakým spôsobom hodnotiť. Ja v zásade nič nemením na tom, čo som avizoval. To znamená, netrpím pocitom, že sme najgeniálnejší a všetci okolo sú nezodpovední, hlúpi. Čiže toto nemením.

  Takisto aj slová silné, slová o kradnutí beriem s rezervou, avšak ak by tá novela prešla v tomto znení, v akom je tu predložená, to znamená, že tie poplatky sa zvýšia, tak tú rezervu vypúšťam. Ale mám pocit, že svieti svetielko, lebo dneska ma oslovil jeden poslanec zo SMER-u, že či pridám podpis na pozmeňovák, ktorý sa bude týkať týchto poplatkov. Takže aj mojim kolegom v opozícii hovorím, že ak takýto pozmeňovák bude od vás, tak môj podpis tam máte a určite budem rád. Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo. Vážení kolegovia, kolegyne, vážená pani predsedajúca, áno, tri dni sme tuná v tejto rokovacej sále, prednesené je to, predložené skrátené legislatívne konanie.

  Ja si kladiem otázku, že či je to naozaj tak závažná vec, že zákon o sociálnom poistení je tu predložený v skrátenom legislatívnom konaní? V čase čerpania dovoleniek a prázdnin nejde tu o cieľ - skutočne zneužitie tejto situácie? Cez tento zákon, ktorým sa má naozaj siahnuť na 800-tisíc dohodárov, či už sú to študenti na brigádnickej činnosti, alebo dôchodcovia, a týmto pracujúcim, ktorí si naozaj vylepšujú, neraz študenti svoj ťažký študentský život a rovnako aj dôchodcovia, tak zaťažiť ich ešte odvodmi? 300-tisíc živnostníkov, ktorí budú musieť platiť o 300 eur ročne viac? O čo tejto vláde istôt ide? Rovnako aj samoplatcovia, ktorých poplatky sa zvýšia z 26 na 55 eur. Naozaj to nejde o to zdaňovanie tých bohatých alebo tých najbohatších, ale naozaj tu ide o skupinu chudobných, resp. strednú vrstvu.

  Chcem poďakovať kolegovi Matovičovi za jeho zhrnutie. Ďakujem za slovo.

 • Ďakujem za reakcie, ale dovolím si reagovať iba na jedného z vás a myslím si, že bol prvý v poradí, Tóno Martvoň.

  Tóno, nezdá sa ti zvrátené to, čo si povedal? Neobanoval si tú svoju faktickú poznámku? Ja to skúsim zopakovať. Ako povedal si, že tie poplatky také vysoké ste nedali preto, aby zarobili viac DSS-ky, ale dali ste vysoké poplatky preto, aby to ľudí odradilo dávať si peniaze do druhého piliera a aby odtiaľ utiekli.

 • Ruch v sále.

 • Ako to je tak zvrátený argument, ako keď sa sám nad ním zamyslíš, že ak toto by mala byť naozaj pravda, tak dnes si dokonale nadstavil zrkadlo samému sebe alebo strane SMER. Ako skús si to napísať, prečítať a trikrát nad tým porozmýšľať a verím tomu, že potom niekedy, keď budeš dávať faktickú, tak povieš, že takto ste to nemysleli. Lebo ak takýto zvrátený postup ste zvolili na to, aby ste vyhnali ľudí z druhého piliera, že nakŕmite DSS-ky, finančné skupiny, voči ktorým vy sa vyjadrujete, že alebo Robert Fico povedal, že miluje ich ako koza nôž, a vy im jednoducho dáte vysoké poplatky iba za tým účelom, aby ste vystrašili ľudí alebo odradili ľudí od druhého piliera, naozaj nehnevaj sa, to je zvrátenosť nad zvrátenosť.

 • Pán poslanec Švejna vystúpi v rozprave, pripraví sa pán poslanec Štefanec.

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem. Myslím, že mi ladí aj kravata k tým uhorkám. Vážení kolegovia, kolegyne, pokúste sa môj príspevok v prvom rade teraz brať, ako keby som hovoril nie politik, ale makroekonóm, a všetko, čo poviem, poviem v dobrom. Samozrejme, na záver urobím taký politický záver.

  Takže teraz v tom dobrom. Prvá Ficova vláda urobila jednu fatálnu chybu alebo po slovensky, osudovú chybu, že podcenila vplyv vonkajšieho prostredia na ekonomiku Slovenska. Určite si pamätáte, že premiér trištvrte roka popieral, že kríza sa nás nedotkne. Ale jednoducho sa to stalo tak, že táto kríza prišla, ale vláda Ficova neurobila dostatočne v predstihu opatrenia, ktoré ovplyvňujú túto krízu. To znamená, vôbec ten deficit nemusel byť 8 %, určite nejaký by bol, hovorím, kvôli externým faktorom.

  Teraz, pretože z jednoduchého dôvodu, úplne z jednoduchého dôvodu, ktorý pochopí aj každý neekonóm, že jednoducho Slovensko je otvorená ekonomika, to znamená, že veľmi zraniteľná.

  Druhá Ficova vláda robí zase jednu fatálnu, osudovú chybu, a tou je, že našu tú povinnú jazdu, to znamená znižovať deficit, to je povinná jazda. To nie je akože, proste sme v skupine eurozóny Európskej únie a my musíme znižovať každý rok deficit, ale zdôrazňujem, každý rok, nielen tento, budúci a tak ďalej. My sme sa takto zaviazali, ale tá osudová chyba je, že to robí nesprávnymi prostriedkami. A ja sa pokúsim jednoducho vysvetliť, že prečo.

  Prvý nesprávny prostriedok je to, že sa zamerala na zvýšenie daní a odvodov. A čo to znamená, alebo resp. to je jeden dôvod a druhý dôvod, že zhoršuje podnikateľské prostredie. Teraz nemyslím pejoratívne, na to sú proste kritériá, že čo znamená zlepšovanie podnikateľského prostredia, čo zhoršovanie. Ale prečo, prečo tieto dva dôvody vlastne budú mať úplne iný dopad na verejné financie, ako očakáva vláda? No jednoducho z jednoduchého dôvodu, a tou sú motivácie. Bolo tu povedané v rozprave, že štát to sme my. No pravdou je to, že drvivá väčšina ľudí, podnikateľov si myslí, že štát to sú oni, nie my. A jednoducho ťažko im to aj zobrať tento názor, to znamená, že keď niekto neúmerným spôsobom zvýši dane a ten, komu sú zvýšené dane a odvody, jednoducho má pocit, že zvýšenie až príliš, tak má motiváciu hľadať spôsoby ako optimalizovať tie dane. A to je otázka času. To proste, to sa nedá ustriehnuť, to je ilúzia si myslieť, že podniky nebudú optimalizovať, neprispôsobia sa tejto situácii. Odteraz budú vedieť, že keď náhodou vykážu vysoký zisk, kedykoľvek príde nejaký mimoriadny odvod. Hovorím tieto motivácie a z tohto dôvodu, z tohto dôvodu ja veľmi pochybujem, že v budúcnosti sa naplní alebo bude sa znižovať ten rozpočet tým, že vlastne sa stúpnu príjmy.

  Druhá vec, samozrejme, je, čo už nemôže ovplyvniť vláda alebo žiadna, je externý faktor, to znamená to, čo sa deje v Európskej únii ,a vieme, že Európska únia improvizuje, vieme, že ako som spomínal, otvorená ekonomika sme a sme postavená, sme Detroitom, Detroitom Európy, máme automobilky, ale to je, aj toto, tak ako euro má dve stránky mince. To znamená, jednu pozitívnu, jednu negatívnu. To znamená, že akonáhle dopyt v tomto priemysle, ktorý je veľmi senzibilný, klesne, tak jednoducho nebudeme mať čo robiť. Keď jednoducho tie automobilky, ja neviem, dopyt na ázijských trhoch nebude taký, aký je, tak proste, takže nebudeme sa môcť tomu nijako brániť. To znamená, že ten subjektívny faktor, čo tá fatálna chyba je podľa môjho názoru, a plus ten potenciálny externý faktor, môže mať velikánsky, velikánsky dopad na stav verejných financií.

  Pokiaľ, čo ja predpokladám, že pokiaľ v budúcnosti bude mať vláda problém s plnením znižovania deficitu, o čom som presvedčený, tak aké sú možnosti? Bude zvyšovať dane a odvody, keď práve bude úplne jasné, že tie motivácie tých ľudí budú úplne iné? No nebude, už tá cesta nebude. Druhá vec, zvýši spotrebné dane, DPH? Zaviazal sa, že nezvýši, a, mimochodom, ja s tým súhlasím, ja som proti zvyšovaniu DPH. A potom šetriť? Dá sa šetriť okamžite? Šetrenie sa dá okamžite robiť len v sociálnych dávkach. To sa dá urobiť zo dňa na deň. Ale, samozrejme, veľmi ťažko šetriť zlučovaním úradov a podobne, alebo nejakým spôsobom v znižovaní počtu pracovníkov. To jednoducho, to je obdobie.

  Takže vrátim sa teda k tomu, k tomu meritu veci, k tomu zákonu. V tom zdôvodnení, prečo tu má byť skrátené legislatívne konanie je v podstate jedna zásadná vec, a to je, že treba prijať urýchlene potrebné korekčné opatrenia. Inými slovami, my to robíme teraz toto skrátené konanie čisto len kvôli peniazom. To znamená, nie kvôli tomu, že chceme zmeniť valorizáciu a ja neviem, čo, ale kvôli tomu, že potrebujeme okamžite peniaze.

  Vážené dámy, vážení páni, v druhom pilieri k dnešnému dátumu je 5, 120 mld. eur, starých, samozrejme, je to 150 miliárd. Bolo tu spomínaných, že vláda si chce prilepšiť zásahom alebo nazvem to korekciou, korekciou do druhého piliera 500 miliónmi. Nikto tu ešte nepovedal ďalšie číslo. Vláda plánuje presvedčiť - a hovorím to diplomaticky, aby som proste nevyvolával nejaké emotívne závery - presvedčiť 60-tisíc ľudí, aby odišli z druhého piliera, to znamená, vláda počíta, keďže 60-tisíc ľudí je 4 % z tých 1,450 miliónov, koľko je v druhom pilieri, počíta s ďalším dodatočným príjmom približne 200 mil. eur. Jednoducho preto, lebo keď oni prejdú z toho druhého piliera, sa vrátia do prvého, tak zoberú aj tie peniaze so sebou. O tom tu nikto nehovoril. To znamená, že tu nejde len o 500 miliónov, tu ide aj o tých 200 miliónov.

  Otázka teda, samozrejme, znie taká, že a teraz už idem k záveru, pokiaľ sa stane pravdepodobne to, že vláda bude mať problém s plnením deficitu v budúcnosti, o rok, o dva, kde máme tú záruku, že zase sa nevrátime presne k týmto peniazom, čo sú v druhom pilieri? Kde máme istotu alebo kde sporitelia majú istotu, že toto je posledný zásah? Že proste to nebude 4 %, ale budú 2 %. Jednoducho preto, že tie verejné financie budú mať problém.

  Takže ja už by som len povedal ako na záver teraz ten politický odkaz, že de facto máme len jednu istotu, tí čo sú v druhom pilieri, že žiadnu istotu nemáme. Budeme žiť v neistote, čo keď sa stane, že zase budú vláde chýbať peniaze na plnenie cieľov. Ďakujem.

 • S faktickými poznámkami dvaja poslanci, traja poslanci. Uzatváram možnosť faktických poznámok. Pán poslanec Osuský.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Veľmi správne kolega Švejna povedal, že toto bol vlastne prvý krok do špajze. A otázka je, kde je záruka, že neprídu ďalšie kroky.

  Nepochybne toto bol krok, ktorým vlastne vláda premiéra Fica a následne očividne aj parlament alebo jeho väčšina zo SMER-u vykročila a nechcem, aby niekto hovoril, že "slyším trávu rúst" od Jánošíka k Orbánovi. To znamená, že Jánošík bohatým bral a sem tam možno niekomu niečo dal, a po zásluhe odvisol, ale aspoň bol vhodný ako legendárny materiál, keď iného nebolo, ale Orbán je realita súčasnosti. A ak sa raz urobí diera do špajzových dverí, tak je možné, že si tento spôsob osvojíme ako návyk.

 • Vážený pán poslanec Švejna, vaše vystúpenia som vždy vnímal v tej odbornej rovine a vždy som ich vnímal, že sa snažíte ísť do podstaty. A nedá mi, aby som neokomentoval toto vystúpenie, pretože vy ste mali vystúpenie, ktoré svedčalo na vystúpenie v prvom čítaní, ale my tu dnes a teraz preberáme zatiaľ len o skrátené konanie. A k tomu som predpokladal, že budete vystupovať a budete hodnotiť, či áno skrátené konanie, alebo nie. Ale to vaše vystúpenie bolo do prvého čítania, čiže teraz asi budete to isté hovoriť aj v prvom čítaní, keď to prejde skráteným legislatívnym konaním? Ja by som naozaj chcel poprosiť, aby sme boli konštruktívny, aj keď viem, že opozícia z toho robí predovšetkým politiku, a sa snažili držať merita veci, pretože v prvom čítaní bude dostatok priestoru, a rovnako aj v druhom čítaní, aby sme išli do vecnej podstaty aj do konfrontácie názorov, a na tú som vždy pripravený, ale naozaj vtedy, keď je to potrebné, a nie teraz. Ďakujem.

 • Ďakujem veľmi pekne. Na to vystúpenie, že ak by sme boli stratégovia tuná v opozícii, tak by sme začali vyjednávať, lebo myslím, že nastala tá pravá chvíľa, že zvýšenie poplatkov nie, zníženie odvodov zdá sa áno, už to ináč nebude a celé to zavrieť ústavným zákonom. Teraz je ten čas, keď sa do SMER pritlačiť, ale to, čo tu predvádzame a, žiaľ, musím to povedať, je fakt už na úrovni pomaly trápneho divadla, to isté a stále dokola. A ja apelujem, znižuje nám to silu, znižuje nám to prieraznosť, robí nás to slabými, však ten SMER nakoniec dovolí Martvoňovi s Brixim urobiť si svoju stranu a všetkých nás porazia. Naozaj, že to k tomu sa proste svojou usilovnou prácou blížime.

  Ja fakt aj apelujem proste na to, aby sme toto zvážili, že ja toto riziko tam silne identifikujem.

  Pán Kaník sa ma pýtal, či som v opozícii, alebo v koalícii? Nuž, pán Kaník, ja som potom, ak je to politologicky tak, tak potom to rozdeľme. Urobme áčkovú opozíciu a béčkovú. A ja chcem byť v áčkovej opozícii, toto, čo je tu, je béčková opozícia. Ďakujem.

 • Pán poslanec, chcete reagovať? Pán poslanec Švejna, nech sa páči.

 • Ďakujem za možnosť reagovať. Budem reagovať len na kolegu Blanára. Čiastočne s tým súhlasím, ale ja som sa už vyjadroval aj hlavne teda v tom prvýkrát, keď sme rokovali o tomto skrátenom konaní, ale to moje vystúpenie bolo hlavne sústredené na zdôvodnenie, zdôvodnenie, prečo musí byť skrátené. To znamená, že stav verejných financií, hej. Preto bolo to moje vystúpenie. A, samozrejme, v rozprave, už konkrétne vystúpim k dôchodkom, a k týmto záležitostiam. Takže mne išlo teraz vysvetliť to zdôvodnenie, že obávam sa, že to zdôvodnenie je nedostatočné na to, aby sme to v skrátenom konaní robili. Ďakujem.

 • V rozprave vystúpi pán poslanec Štefanec. Pripraví sa pán poslanec Mihál.

  Pán poslanec, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Dámy a páni, pán minister, ktorý sa zatiaľ zmenil, takže novému pánovi ministrovi nebudem hovoriť to isté, čo predchádzajúcemu. Tento má výhodu.

  Dovoľte mi povedať pár slov k skrátenému legislatívnemu konaniu, aj keď toho bolo povedané už veľmi veľa, ale rád by som sa venoval tomu odôvodneniu, pretože sa tomu venoval aj pán premiér, ktorý včera, bohužiaľ, neodpovedal na moju otázku, ktorá súvisela presne s tým, prečo pri odôvodnení údajnej diery 500 miliónov eur sa nevenuje problémom, ktoré sú podľa neho dôležitejšie, ako hovorí v dôvodovej správe, ale venuje sa druhému pilieru. Podľa mňa je to jasný dôkaz, že mu ide len a len o peniaze ľudí, že chce ukradnúť peniaze ľudí, ktorí si šetria na svoj dôchodok.

  Dovoľte mi uviesť zopár faktov z hľadiska daňového vývoja. Ešte 15. júna, teda zhruba pred šiestimi týždňami zasadal výbor, ktorý určil daňovú prognózu na tento rok, kde sa uvádzalo, že nám bude chýbať viac ako 300 miliónov eur tento rok. Táto informácia je známa šesť týždňov. Medzitým vláda nestihla oznámiť do 30. júna túto informáciu verejnosti, a teda porušila ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý jej prikazoval zverejniť tieto čísla. Myslím si, že to bolo zámerne, aby nám mohla túto informáciu zverejniť až 27. júla pri odôvodnení údajnej diery.

  Nie je tomu tak, dámy a páni, pretože žiadna diera neexistuje. Je pravdou, že máme nižší výber daní, viac ako 300 miliónov eur, ale je to menej než 2 % z celkového rozpočtovaného príjmu v štátnom rozpočte. Na druhej strane vyvíjajú sa aj pozitívne niektoré položky v rozpočte, takže by sme nemuseli robiť nič preto, aby sme dodržali schodok, ktorý je naplánovaný v štátnom rozpočte. Týka sa to trebárs vývoja v Sociálnej poisťovni, týka sa to vývoja v organizáciách s majetkovou účasťou štátu, prípadne spolufinancovaní operačných programov. Toto uvádza, mimochodom, aj dôvodová správa, ktorá bola predložená na vláde pri odôvodňovaní skráteného legislatívneho konania.

  No a na druhej strane sú tam čísla, ktoré sú pomerne zarážajúce a prekvapujúce. Podľa mňa sú to jasné dôkazy toho, že 500-miliónová diera je bublina, je to len rozprávka, ktorá neexistuje, a bola len vymyslená preto, aby mohlo byť odôvodnené toto skrátené legislatívne konanie, na ktoré vláda nemá najmenší dôvod. 500 miliónov eur je rozprávka. Ponúknem vám zopár ďalších čísiel, ktoré sú uvádzané v tejto údajnej 500-miliónovej diere, ale vláda ich nerieši. O 126 miliónov eur sa má zhoršiť hospodárenie miest a obcí - žiadne skrátené legislatívne konanie z tohto hľadiska tu nemáme. O 95 miliónov eur máme mať väčšiu stratu údajne preto, že neriešime núdzové zásoby ropy, pričom vo väčšine európskych krajín sú tieto zásoby hradené z nie verejných zdrojov. Nie je najmenší dôvod, aby toto bolo súčasťou rozpočtu.

  Okrem 100-miliónovej rezervy v zdravotníctve, je tu ďalších takmer 100 miliónov v zdravotníctve, ktoré údajne potrebujeme. Čiže evidentne vláda zdravotníctvo nemá pod kontrolou, ale žiadne opatrenia zatiaľ nie sú uvádzané, ani sme sa ich nedočkali.

  76 miliónov údajne budeme potrebovať na operačný program. Je jasné, že úspory v tejto výške sú možné dosiahnuť z iných programov, a že toto je takisto číslo vymyslené.

  Nejakých 58 miliónov sa uvádza, že budeme potrebovať pre Fond národného majetku. No ak, vláda chce nejakým kamarátom vyplatiť svoje dividendy, tak v tom prípade áno, ináč bližšie informácie sú nie uvedené. O 50 miliónov údajne sa vyvíja horšie hospodárenie v Slovenskej konsolidačnej a tak ďalej a tak ďalej.

  Mohol by som pokračovať, dámy a páni, s ďalšími argumentmi, ale je to stále to isté, a je to len a len potvrdenie, že 500-miliónová diera je výmyslom. Mimochodom, hovorili o tom už aj niektorí predrečníci v tejto rozprave. Bohužiaľ, to o čo tu ide, je suma omnoho vyššia, som presvedčený že tu ide o 5 miliárd eur a tých 500 miliónov eur ročne, ktoré chce vláda zobrať sporiteľom, je len začiatok. Je len začiatok toho, aby pokračoval cielený útok na druhý pilier a aby vláda zobrala 5 miliárd eur. Toto je to lákadlo, ktoré láka Roberta Fica, pretože nevie hospodáriť, nevie konsolidovať. Dovoľte mi pripomenúť, že minulá vláda konsolidovala vo výške 2,4 miliardy eur z väčšej časti na výdavkoch, a pritom zdedila od predchádzajúcej vlády Roberta Fica 8 % deficit.

  Náš deficit podľa dva týždne starej správy Medzinárodného menového fondu bude 4,4. Žiadne teda 500-miliónové diery, to hovoria aj medzinárodné inštitúcie. Jedine vláda si vymýšľa tieto čísla. Ide jej len a len o 5 miliárd, a budeme veľmi pozorne sledovať ďalšie kroky, pretože vieme, že už dvakrát bol druhý pilier otvorený, našťastie ľudia pochopili, že sa oplatí sporiť na dôchodok, že sa neoplatí spoliehať sa na iných. A stále jeden a pol milióna občanov si zodpovedne sporí. Som osobne potešený aj z vývoja petície, ktorú podpísalo viac než 80-tisíc občanov, ktorí takto prejavili svoju zodpovednosť so svojou budúcnosťou. Osobne tiež, keď sa stretávam s ľuďmi pri podpisovaní petície, tak som veľmi potešený a povzbudený s tým, ako rozumejú, o čo tu ide. Aj ľudia dokonca, ktorí nie sú v druhom pilieri, veľmi chápu, že o čo súčasnej vláde ide. Preto som presvedčený, že skôr či neskôr odhalia faloš a klamstvo aj týchto zákonov a faloš a správania sa dnešnej vlády.

  Včera tu bola zaujímavá situácia, ktorá priamo súvisí s týmto odôvodnením, ktoré sa uvádza v skrátenom legislatívnom konaní. Ako som spomínal, pýtal som sa predsedu vlády, prečo teda sa nesústreďuje na dôležitejšie položky a prečo rieši 40 miliónov v skrátenom legislatívnom konaní, a nerieši tie dôležitejšie položky, keď hovorí že toto je problém? Ako obvykle, Robert Fico nesklamal, odpovedal na iné, neodpovedal na moju otázku. Nesklamal ani tým, že nebol čas položiť doplňujúcu otázku. Čiže, opäť ďalší prejav strachu, zbabelosti, strachu z opozície a strachu z vlastných občanov. Dôkaz je aj prejednávanie v lete, kedy ľudia, samozrejme, sú na dovolenkách, a majú hlavu úplne inde ako pri sledovaní zákonov, ktoré, žiaľ, sa týkajú dennodenného života.

  Včera, dovoľte mi, aby som sa takisto vyjadril k tomu, čo premiér povedal opätovne a opätovne nepravdivo. Hovoril, že no poďte to robiť ináč. Ukážte, že sa to dá robiť aj ináč. Tak dovoľte mi uviesť tri príklady, že sa to dá robiť ináč.

  Spomínal som, že my sme konsolidovali najmä úsporami. A chcem zdôrazniť tri veci, na ktoré by sa vláda mala sústrediť a ktoré vôbec nerobí, pretože zatiaľ konsoliduje len na príjmovej stránke rozpočtu. Čiže, zatiaľ len a len zdiera ľudí, zdiera firmy, zhoršuje prostredie pre tvorbu pracovných miest, čo sa nakoniec prejaví len a len v tom, že tie daňové príjmy budú nižšie, hovorili o tom takisto viacerí v tejto rozprave. Nakoniec vyzbiera menej daní, zhorší pracovné, podnikateľské prostredie, prostredie, ktoré je dôležité pre to, aby sa pracovné miesta tvorili na Slovensku.

  Toto nie je dobrá správa. A teraz k tým trom spomínaným veciam. Prvé je šetrenie, úsporné opatrenia, ktoré sa dajú dosiahnuť znížením prevádzkových nákladov, prípadne reštrukturalizáciou a rušením rozpočtových organizácií. Je to údaj, ktorý vychádza zo štúdie poradcov ministra financií, ktorý hovorí, že až dvesto miliónov eur sa dá dosiahnuť týmto spôsobom úspory.

  Ďalej, spravodlivejší sociálny systém. Z tohto hľadiska podávame pravidelne návrhy, ktoré sú zatiaľ odmietané. Zdôrazňujem, že opozícia predkladá návrhy, ktoré nemajú negatívny dopad na deficit. Buď neutrálny, alebo dokonca pomáhajú riešiť túto situáciu. Mimochodom, v štúdii poradcov ministra financií sa hovorí o čiastke až 350 miliónov eur, ktoré by sa dali ušetriť spravodlivejším sociálnym systémom.

  No a do tretice, lepšie spravovanie štátneho majetku. Dámy a páni, štát stále má veľké právomoci v tom, aby lepšie zhodnocoval štátny majetok a lepšie sa staral o to, o čo sa starať má. Aj na toto sa odvoláva štúdia. A tie položky presahujú takisto 100 miliónov eur.

  To sú len tri oblasti, kde by sa dalo robiť viac, a rozhodne netreba konsolidovať tak, aby sa otváral druhý pilier. Všetky tieto čísla ponúkam preto, aby som dokázal, že vláde, bohužiaľ, ide len o peniaze ľudí. Nevie šetriť na sebe, tak chce zdierať len a len ľudí. A v konečnom dôsledku ide jej o 5 miliárd eur, ktoré sú na účtoch sporiteľov v druhom pilieri.

  Tento zákon ale sa týka aj ďalších opatrení, ktoré negatívne dopadnú na Slovensko, už spomínaní dohodári, ale čo ma osobitne trápi, živnostníci. Všetci živnostníci zaplatia budúci rok o 300 eur viac.

  Je to pre nich zlá správa, ktorá takisto dopadne na tých, ktorí rozhodne nie sú najbohatší. To je ďalší výmysel vlády, ktorá, ktorým sa snaží dezinformovať verejnosť. Živnostníci sú naši najväčší zamestnávatelia. Sú tí, ktorí živia seba, svoje rodiny, z ktorých žije náš štát a každý iný štát. V Európe, v každej krajine sú malí podnikatelia, živnostníci najväčší zamestnávatelia. Je tomu tak aj u nás, mali by sme si ich vážiť, podporovať, zlepšovať im podmienky a nie im hádzať polená pod nohy. Týmto zákonom dokonca v hanebnom skrátenom legislatívnom konaní im podmienky výrazne zhoršujeme a, bohužiaľ, zhoršujeme im podmienky, zhoršujeme podmienky aj ďalším, ktorí tvoria pracovné miesta.

  Toto je podstata, ktorá, bohužiaľ, v odôvodnení tohto zákona veľmi pokrivkáva. Podstatou je skutočnosť, že 500 miliónov eur je výmyslom. Žiadna katastrofická situácia nehrozí, katastrofou je to, ako sa vláda správa, že presadzuje skrátené legislatívne konanie, že porušuje zákony, že núti Národnú radu porušovať zákony vo viacerých faktoroch, a preto som presvedčený, pán minister, tak ako som povedal vášmu predchodcovi, že jediné riešenie, ako sa dostať z tejto situácie a vyhnúť sa aj podaniu na Ústavný súd a vyhnúť sa ďalšej blamáži, je to, aby vláda vzala návrh na skrátené legislatívne konanie späť. Aj z tejto pozície, z tohto miesta, v tejto chvíli vás chcem o to požiadať, pretože si myslím, že toto je jediné možné riešenie ako túto situáciu ďalej posunúť. Ďakujem pekne. Dovidenia.

 • Ďakujem pekne. Na rečníka s faktickými poznámkami piati kolegovia. Prosím, možnosť prihlásiť sa. Nech sa páči, pán Viskupič.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Ja mám jednu tému, keďže tvoj, tvoj prejav bol zameraný hlavne na čísla a mám k téme uplatňovania, neuplatňovania dohôd, keďže včera pri vystúpení v hodine otázok si bol vyzvaný na to, aby si mal a dostal 5-minútové, 5 minút, by pán premiér skrátil svoje vystúpenie, aby si mohol doplniť reálne čísla, tak som rád, že teraz odzneli a že si dokumentoval to, že 500-miliónový opar, ktorý sa nesie nad touto debatou je skutočne len chimérou. Dúfam, že aj tie tri konkrétne opatrenia, ktoré si spomínal, aj to vôbec, že na prístup predchádzajúcej garnitúry bolo viac o šetrení, nie je to tom, aby sme zo špajze dávali nasporené peniaze rovno na stôl a vláda ich použila alebo ako sa aj pejoratívne označuje, prežrala, takže myslím si, že je aj v duchu toho, či sú nejaké dohody a akceptované a nejaké ponuky, tak včera si nemal možnosť vystúpiť, tak dúfam, že na základe aj tej avizovanej ponuky sa toto, čo si teraz hovoril, pánovi premiérovi dostane a bude mať možnosť sa s tým oboznámiť. Ďakujem.

 • Ďalší, nech sa páči, pán poslanec Podmanický.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec, ja budem vecný, ani nejdem silné slová používať. Zareagujem len na niektoré položky, ktoré ste hovorili. Spochybnili ste prepad v oblasti nákupu núdzových zásob ropy pre štátne hmotné rezervy, povedali ste, že sa to má riešiť z iných zdrojov a nie zo štátneho rozpočtu. Neviem, či viete, pán poslanec, ale práve váš minister Mikloš zmenil pravidlá financovania nákupu núdzových zásob ropy. Ten poplatok, ktorý predtým išiel priamo pre štátne hmotné rezervy, dnes prichádza do štátneho rozpočtu, ale už ten výdavok pre nákup núdzových zásob ropy v štátnom rozpočte nebolo. Takže ak tu hovoríme o prepade a chýbajúcich 100 miliónoch euro pre nákup núdzových zásob ropy, tak je to pravda, nie je to žiaden výmysel. Nehovoriac o tom, že sa zmenila smernica, ktorá z pôvodného, z pôvodného pravidla výpočtu, podľa predaja ropných látok sa zmenila na podľa dovozu ropných látok, čiže to znamená ďalší nárast nákupu núdzových zásob ropy. Takže, pán poslanec, napríklad na tejto položke celkom jasne vidieť, že idete po vrchu, len strieľate, ale jednoducho klamete a nehovoríte pravdu. Nehovoriac o možno niektorých ďalších škodách, ktoré spôsobil nefungujúci systém KONS, ktorý váš nominant zavádzal na daňové riaditeľstvo, ktorý priamo hneď spôsobil škodu 10 miliónov, keďže štát musí zaplatiť za tento systém 10 miliónov euro, ale je nefunkčný, čiže to je hneď prvá škoda len na daňovom riaditeľstve, no a ďalších 250 miliónov, z toho 70 miliónov na DPH-čke, ten odhadovaný prepad, ktorý spôsobil nefunkčný informačný systém na Daňovom riaditeľstve. Pán poslanec, ale veď to sú vaše chyby, veď načo tu dookola vystupujete a opakujete, keď máte maslo na hlave?

 • Ďalším je pán poslanec Jozef Mikuš.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcem doplniť kolegu Ivana Štefanca a potvrdiť to, čo hovoril vo svojom vystúpení, že v tomto prípade ide len a len o peniaze, ktoré vláda marketingovo zdôvodňuje, ale reálne od ľudí vyberie. 17. júla tohto roku Medzinárodný menový fond vydal prognózu o deficite slovenských verejných financií, ktorý bol na úrovni 4,4 % HDP, čo je, mimochodom, niečo podobné, ako zdôvodňovala a predpokladala aj, predpokladala aj bývalá vláda, resp. ministerstvo financií. SMER oklamal voličov a nielen a ukazuje to veľmi krátko po voľbách, keď napriek tomu, čo sľuboval pred voľbami, napriek tomu, čo hovoril pán premiér aj krátko po voľbách, chce zmeniť to, čo nikdy nehovoril, nesľuboval, ale jednoducho teraz ide robiť.

  Ešte nedávno, nejaké 2 mesiace alebo 3 mesiace dozadu, pán premiér povedal, citujem: "Kríza sa nesmie dotknúť obyčajných ľudí." Tento zákon sa dotýka obyčajných ľudí, tento zákon sa dotýka mnoho ľudí, takmer 1 a pol milióna korún, 1 a pol milióna občanov Slovenskej republiky. A aby SMER toto všetko prekryl, tak to robí skráteným legislatívnym konaním, v nezvyklom čase a dokonca ešte aj porušovaním rokovacieho poriadku. Ďakujem.

 • Ďalším s faktickou je pán poslanec Ľuboš Blaha.

 • Pán kolega Štefanec, priznám sa, absolútne nerozumiem tomuto trápnemu divadielku, čo tu teraz stvárate vy a vaši kolegovia. Politicky je to absolútne nedôstojné. Keby ste tu boli do nohy celá opozícia a kričali a bojovali za, za sporiteľov, chápem. Je vás tu 12. Dvanásti apoštoli neoliberalizmu! To zostalo z dnešnej opozície! Gratulujem vám. To je tak niečo trápne, páni kolegovia, naozaj si neviete ani zariadiť to, aby ste tu boli do nohy, keď vám tak veľmi záleží na týchto veciach. Čiže, ale je to očividne váš záujem, vaša veľká obštrukcia, dookola 4. deň hovoriť, dookola tie isté pesničky, dookola tie isté pesničky.

 • Ruch v sále.

 • Páni kolegovia, je to nedôstojné, je to trápne, je to smiešne.

  Teraz, chápal by som, keby išlo o niečo vecné, ale vecné argumenty, pán kolega Štefanec? 3 "f" dnešnej opozície: floskule, frázy, fantázie. Nič ste nepovedali, len tretí deň dookola to isté.

  Páni kolegovia, ja mám pocit, že toto už ani není politika. Vy ste tu není ako poslanci Národnej rady, vy ste tu ako biele kone DSS-iek. Jediné, čo robíte, obhajujete DSS-ky a ich záujem. Biele kone. Páni kolegovia z SDKÚ, páni kolegovia z SDKÚ odporúčam zmeniť názov vašej strany z SDKÚ - DS na SDKÚ - DSS. Ďakujem.

 • Ďalším s faktickou je pán poslanec Kaník.

 • Vo vystúpení pána poslanca Štefanca bolo jasne zdokumentované, vyčíslené, pomenované, ako to ide celé. Tu ide len o divadlo, opakované divadlo zo strany pána premiéra, ktorý nemá ani tú odvahu prísť predložiť sem návrh. Akurát dobehol vyplašený, aby náhodou si ľudia nemysleli, že je na Kanárskych ostrovoch, tak vtedy dobehol sa zavyhrážať opozícii. To je celé, čo sme tu videli, a potom sme tu oblažovaní naozaj takými už smiešno-trápnymi ideologickými nervóznymi poznámkami. Ja viem, že chcete ísť na dovolenky, že už vás to trápi, že ste nervózni. 5 a pol vás tu je, ale je to váš záujem prijať tento zákon, je to váš záujem okradnúť ľudí o 500 miliónov eur ročne, 500 eur každého priemerne zarábajúceho občana Slovenska, znížiť mu výšku dôchodkov, pretože tie peniaze jednoducho potrebujete, a celý čas ste ľudí klamali. A najviac vás trápi, že sa to dotkne, samozrejme, aj veľkej, možno dokonca väčšiny vašich voličov. Dnes v druhom pilieri je väčšina voličov SMER-u. Nechali sa obalamutiť vašimi krásnymi rečičkami o istotách a teraz na nich dopadnú vaše rany istoty. Tie Jóbove, Jóbove zvesti na nich doľahnú, za ktoré budú veľmi platiť, a vy sa preto strašne bojíte, preto ste s tým prišli do horúceho leta, aby si to čo najmenej, čo najmenej ľudia všimli, a, samozrejme, skrátené legislatívne konanie aj za cenu porušovania zákonov, len aby ste to rýchlo mali z krku, aby to, nedajbože, neohrozilo vaše preferencie založené na klamstve.

 • S reakciou na faktické, pán poslanec Štefanec.

 • Ďakujem, pán podpredseda. Ďakujem aj všetkým kolegom za poznámky. Neboli celkom faktické, ale boli poznámky.

  Pán poslanec Blaha ma osobitne zaujal najmä tým, že hráme údajne divadielko, no chcem vám pripomenúť, pán poslanec, že vy ste zvolali túto schôdzu, my sme nesúhlasili s programom, takže vy ste presadili, že sme tu teraz 4. deň a že sme 3 dni zbytočne rokovali, to je vaša blamáž, to je vaše maslo na hlave. To je vaše maslo.

 • Smiech. Potlesk.

 • Ďalej, pán poslanec Podmanický, v jednom jedinom s vami súhlasím, a to , že sa zmenila metodika, čo sa týka zásob ropy. Áno, preto je to navýšenie, lebo sa zmenila metodika, ale realitou je, že v drvivej väčšine európskych krajín tieto sumy nie sú platené z verejných zdrojov. Nie je najmenší dôvod, prečo by sa to malo platiť z verejných zdrojov aj na Slovensku. Ľudia to nemusia platiť. To sme nechceli, to je tá zmena a, mimochodom, potvrdzujete to aj vy, pretože predseda vlády dal takúto úlohu ministrovi hospodárstva. Veď vy hovoríte to isté, čo my, len zároveň ste to zabudli opraviť v tej dôvodovej správe.

  Pán poslanec Mikuš aj pán poslanec Kaník to povedali presne, aj pán poslanec Viskupič, že ide tu len a len o peniaze ľudí. Nuž, keď niekto nás kritizuje, že my pomáhame DSS-kám, veď vy im zvyšujete poplatky, dámy a páni. Vy im zvyšujete takmer dvojnásobne príjmy. Veď vy ste ich najväčší ochrancovia a priatelia, vy ste urobili kartelovú dohodu s bankami, teraz s DSS-kami, robíte s každým kartelovú dohodu, len nie s občanmi tejto krajiny. Tým najviac škodíte, pretože im zhoršujete život, zvyšujete dane, odvody, kradnete peniaze, ktoré sú určené na dôchodok a, bohužiaľ, nejde tu o nič iné, len o tých 5 miliárd, ktoré sú na ich účte. Neviete hospodáriť a chcete im zobrať len peniaze.

 • Ďakujem pekne. Ďalším prihláseným do rozpravy je pán poslanec Jozef Mihál. Ja by som poprosil aj technikov, aby tie uhorky zobrali odtiaľto. Vám sa páčia. Uhorková sezóna. Dobre.

  Pán poslanec, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán zastupujúci minister, vážené panie kolegyne, páni kolegovia, vážení prítomní. Najskôr by som rád využil možnosť diskusného príspevku na to, aby som na trošku väčšom rozmere reagoval na niektoré príspevky a faktické poznámky mojich predrečníkov a začnem pekne po neporiadku odzadu, čiže od pána Blahu.

  Pán Blaha nás obvinil ako opozičných politikov, opozičných poslancov, že je nás teda 12 a kde sú ostatní? No ja sa zase pýtam a pýtam sa to už od rána: Kde je pán premiér Fico? Dobre, dozvedeli, oddychuje v Malých Levároch na chate a pýtam sa od rána: Kde je pán minister Počiatek? Pardon, pán minister Kažimír. A pýtam sa to preto, pretože predsa ide o návrh na skrátené legislatívne konanie k veľmi dôležitému návrhu zákona, ktorý poškodí 3 milióny občanov Slovenska priamo, pretože im zvýši odvody a dane. Ďalej poškodí dôchodcov, ktorým zmení valorizáciu. Tak to jednoducho je, nalejme si čistého vína a tento návrh predkladal, aspoň sa tak teda stalo v stredu popoludní, pán premiér, pretože šlo o predsa veľmi dôležitú vec a tu ho zrazu nemáme. Vyhradil si čas iba jednu hodinu medzi 14.00 hod. a 15.00 hod. v stredu popoludní a pán minister financií Kažimír, ktorému by sme radi položili otázky a radi s ním prediskutovali tie problémy na finančnej správe a v štátnom rozpočte ako takom, tak ten tu nie je vôbec.

  Čiže dvaja dôležití muži, kvôli ktorým alebo na ktorých podnet sa vedie táto diskusia, táto rozprava, tu jednoducho nie sú a vy máte tú drzosť, aby ste sa pýtali opozičných poslancov, kde sú ostatní?

  Ďalej tu hovoríte o tom, že my sme nejakí advokáti DSS-iek a podobne. Spájate pravicové strany s DSS-kami. Tak si v tom poďme konečne urobiť poriadok. Vy ste tu zrejme nesedeli. Ja som to už niekoľkokrát hovoril a veľmi rád to špeciálne pre vás zopakujem ešte raz. Ako je to teda, pán poslanec, s tými poplatkami pre DSS-ky? Aký je súčasný stav, pán poslanec, si najskôr povedzme. V súčasnosti na osobných dôchodkových účtoch majú sporitelia sumu niečo vyše 5 miliárd eur. Súčasný poplatok za správu majetku, ktorý z tejto sumy si sťahujú DSS-ky, je 0,3 %. To v súčasnosti po starom znamená sumu 15 miliónov ročne. Ďalší poplatok je poplatok zo zhodnotenia. Keď trošku nadsadím a zaokrúhlim, tak to zhodnotenie tých 5 miliárd okolo dvoch percent ročne, činí sumu asi 100 miliónov ročne. Z toho si dnes, podľa dnes platného zákona DSS-ky môžu zobrať poplatok vo výške 5,6 % z toho zhodnotenia. Čiže zo 100 miliónov si vyberú 5,6 milióna eur. A tretí poplatok je poplatok za vedenie osobného dôchodkového účtu, ktorý činí jedno, alebo teda maximálne jedno percento zo sumy pripísaných príspevkov. Zatiaľ platí stav, podľa ktorého si sporitelia nasporia okolo 900 miliónov eur ročne. Z tohto jedno percento je suma 9 miliónov ročne. Keď to spočítame, tak v súčasnosti DSS-ky ročne zinkasujú sumu približne 15 plus 5,6 plus 9 je spolu 29,6 milióna eur ročne. Súčasný stav, tak ako znie zákon, ktorý upravila vláda Ivety Radičovej. Okrem iného pripomínam, asi o tom neviete, lebo ste zajatý, v zajatí svojich ideologických floskúl, že zaviedli sme indexový fond. My sme zaviedli indexový fond, kde poplatok je historicky najnižší a preto ho aj odporúčam všetkým sporiteľom do pozornosti. V ňom je poplatok len 0,2 % za správu majetku a žiadny, čiže čistá nula, poplatok za zhodnotenie. Tento indexový fond, ako sa ukazuje podľa prvých výsledkov po troch mesiacoch fungovania, naozaj funguje výborne, pretože, keď si pozriete čísla, ktoré zverejňuje pravidelne Národná banka Slovenska, čo je dúfam aj pre vás dostatočne renovovaná inštitúcia, tak zistíte, že ten výnos sa pohybuje momentálne na úrovni okolo 4 % ročne. Čiže plní to presne ten účel, ktorý som ako minister očakával, keď som tento zákon predkladal do vlády a parlamentu. Takže zopakujme si ešte raz. V súčasnosti podľa zákona, ktorý prijala vláda Ivety Radičovej, je výška poplatkov pre správcovské spoločnosti približne 29,6 milióna eur ročne.

  A teraz sa poďme pozrieť na to, čo navrhuje vláda so silným sociálnym cítením, resp. druhá vláda Roberta Fica s vašou pomocou. Vaša vláda navrhuje, aby sa poplatok za správu majetku z 0,3 % zvýšil na 0,6 %. To znamená, že tých 5 miliárd eur, ktoré sporitelia majú na účtoch, a predpokladám, že táto suma zostane aj napriek kampani, ktorú chystáte. Pretože, ak niekto odíde, tak odídu tí, ktorí si spočítajú, že ak teda nesporia, lebo sú v zahraničí, resp. príjmy nemajú, sú nezamestnaní, tak odídu, ale ich majetok je nulový. Čiže z týchto 5 miliárd 0,6 %, pán poslanec, nebudete veriť, ale už to je suma 30 miliónov eur. Poplatok za zhodnotenie. Doterajších 5,6 % vaša vláda, silná sociálna vláda, navrhuje zvýšiť z 5,6 % na 10 %. Ak predpokladáme, že zhodnotenie majetku bude hlavne po opatreniach, ktoré sme prijali my vo výške približne 150 miliónov ročne. Lebo DSS-ky naozaj môžu voľnejšie a lepšie investovať, a to som teda použil konzervatívny odhad, tak tých 10 % zo 150 miliónov, pán poslanec, je koľko? Odpoviem za vás. Je 15 miliónov eur ročne. Ďalej poplatok za vedenie dôchodkového účtu. Nepochybne by ste radi poukazovali na to, že pri tomto poplatku vaša vláda navrhuje zníženie. Skutočne je to tak. Áno, tu vláda navrhuje zníženie v zákone z doterajších maximálne 1 % na nových 0,75 %. Poďme sa teda pozrieť, spočítať si, čo to urobí. Keďže príspevky do druhého piliera nám z 9 % klesnú na 4 %, tak po týchto brutálnych úpravách si sporitelia budú sporiť sumu už len približne 400 miliónov eur ročne. Zo 400 milión novopripísaných príspevkov ročne je 0,75 % suma 3 milióny.

  Poďme si teraz zhrnúť a urobiť záverečný účet. Zmien, ktoré navrhuje sociálna vláda, vláda istôt Roberta Fica. 30 miliónov za správu majetku, 15 miliónov zo zhodnotenia a 3 milióny za vedenie účtu. Spolu, pán poslanec, tipnite si koľko je to spolu? Odpoviem za vás. Je to 48 miliónov eur ročne.

  Porovnajme si teda na záver ten rozdiel. Na veľké prekvapenie, predpokladám, najmä vašich voličov, ten rozdiel je plus 18,4 milióna v prospech dôchodkových správcovských spoločností. Nie sporiteľov, nie ľudí, dokonca ani nie na prospech diery v štátnom rozpočte, ale v prospech dôchodkových správcovských spoločností. Pán kolega, takto pekne im chce pomôcť SMER - sociálna demokracia.

  Dobre, prejdeme k ďalšej téme, resp. k ďalšiemu príspevku, ktorý tu dnes zaznel a ktorý ma veľmi zaujal. Bol to príspevok pána kolegu Matoviča. Ja už som síce reagoval vo faktickej poznámke, ale tam ten priestor dve minúty mi jednoducho nestačí. Dovoľte, aby som sa trošku viac vrátil k tomu, čo hovoril, keď hovoril o zavedení odvodov z dohôd. Ako je všetkým dobre známe, najmä tým, ktorí si zákon aj prečítali, čo je nepochybne všetkých 83 poslancov SMER-u, vláda navrhuje, aby sa z príjmov na dohodu zvýšili alebo, niekto tomu povie, zaviedli odvody. Správny výraz je zvýšili, pretože tie odvody sú tam už teraz a sú vo výške 1,05 %. Platí sa na úrazové garančné poistenie táto symbolická suma. Po novom však sa budú platiť odvody z dohôd v omnoho vyššej miere. Pokiaľ ide o študentov stredoškolákov alebo študentov vysokoškolákov v dennej forme štúdia, pokým nedosiahnu 25 rokov veku, tak tam sa tie odvody zvyšujú tak, že ten samotný zamestnanec na dohodu, ten študent alebo dôchodca, lebo aj dôchodcov sa to bude týkať, dôchodcov poberateľov starobných dôchodkov alebo invalidných dôchodkov, tak oni budú platiť 7 %, doteraz neplatili nič. A zamestnávateľ bude platiť 22,8 %. Doteraz sa platilo to symbolické 1,05 %. Čiže ide vlastne v prípade týchto sociálnych skupín študentov a dôchodcov o zvýšenie odvodov z dohôd o 29 %. Pokiaľ ide o ostatných občanov Slovenskej republiky, teda mimo skupiny študentov a dôchodcov, tak tam odvody budú v tej istej výške, ako je to u ostatných poistencov, napr. zamestnancov v pracovných pomeroch. Čiže ten občan zaplatí 13,4 % a zamestnávateľ zaplatí 35,2. To znamená, že v súčte pôjde o zvýšenie odvodov prakticky o 48 %.

  Už som spomínal. Som funkcionár v jednom takom malom, ale zlatom futbalovom klube. Jedna taká pikantérie je, že mojim akýmsi kolegom vo funkcii prezidenta Asociácie športových klubov Inter Bratislava je populárny poslanec za stranu SMER - sociálna demokracia váš pán kolega Andrej Kolesík. Ja som teda prezidentom toho menšieho občianskeho združenia, ktoré robí futbal. Máme v klube asi 200 alebo 250 detí a mládežníkov a, samozrejme, chceme sa im venovať zodpovedne tak, aby to stálo za to, aby boli vedení k športovaniu a nie k záhaľke alebo v lepšom prípade hraní počítačových hier. Tento náš klub, občianske združenie, nedostáva žiadne peniaze zo štátneho rozpočtu alebo z futbalového zväzu. Čo si nezoženieme sami, resp. na čo neprispejú rodičia, tak to nemáme. Mládežnícki tréneri, ktorí trénujú malé 6-ročné - 7-ročné detičky, môžte sa ísť pozrieť na Drieňovú ulicu, keď začne školský rok, je to tam plné takých živých žltých púpav, berú odmenu na dohody okolo 100 eur mesačne popri nejakom zamestnaní, ktoré vykonávajú. Tento náš klub bude musieť zohnať ďalších 48 % na to, ak im chceme zachovať výšku čistého príjmu. Zdôrazňujem, to nie sú žiadni špekulanti. To sú poctiví ľudia, ktorí majú svoje zamestnanie, a popoludní alebo večer sa venujú malým deťom. Za symbolickú odmenu 100 eur, viac im jednoducho dať nevieme. Aj keď by si zaslúžili. Teraz musíme zohnať ďalších 48 eur pre každého, aby sme vedeli zaplatiť tie odvody. Možno sa nám to podarí, možno nie. Možno budeme musieť zúžiť počet trénerov, neviem. Ešte som zatiaľ riešenie nenašiel.

  Celkom očakávam, že vo faktickej poznámke sa niekto znalejší z koaličných poslancov prihlási a povie, že veď odvody z dohôd chcela zaviesť aj vláda Ivety Radičovej. Áno, chcela. Ale viete ako? Tak, že by sa odvody platili z príjmu na dohodu až od zárobku nad 190 eur mesačne alebo 2 280 eur ročne. To znamená, ten kto zarobí na tú dohodu symbolických 100 eur, tak ako som hovoril v príklade, tak ten by odvody neplatil. Čiže napr. tieto občianske združenia, centrá voľného času, školy a tak ďalej a tak ďalej, tak tie by týmito odvodmi zaťažené jednoducho neboli. Zaťažení by boli tí, kde skutočne je podozrenie, že ak je ten zárobok vyšší, že ide o obchádzanie riadnych pracovných pomerov a obchádzanie odvodových povinností. Že takto sme to mali pripravené my. Trošku predbehnem, samozrejme, že ako poslanec nemôžem len tak prejsť tieto vládne návrhy a nezostanem len pri diskusných príspevkoch. Čiže mám pripravený pozmeňovací návrh do druhého čítania k samotnému zákonu, kde navrhnem úpravu z odvodňovania dohôd presne tak, ako to pripravila vláda Ivety Radičovej. Čiže zodvodniť až príjmy na dohodu nad 190 eur. Poviem, že už som absolvoval diskusiu či s pánom štátnym tajomníkom Burianom, či s úradníkmi, resp. odborníkmi z ministerstva práce na túto tému a preberali sme veľmi otvorene túto otázku a tento problém. Diskusia skončila tak, že som sa dozvedel, fajn, aj by to celkom brali, ale keďže nie je zavedené ročné zúčtovanie, tak s tým súhlasiť ministerstvo, pán štátny tajomník nemôže, pretože by sa takáto úľava mohla zneužívať. Jednotný výber daní, ciel a odvodov sa má podľa najnovších plánov vlády rozbehnúť až od 1. januára 2016. To znamená, že aj to ročné zúčtovanie v sociálnom poistení, ak má mať hlavu a pätu, bude možné očakávať niekedy najskôr až v roku 2016. To znamená, že vláda pokojne bez mihnutia oka počas troch rokov nechá všetkých dohodárov aj tých ktorých som spomínal, aby platili zo svojich biednych príjmov 48 % poistné, pretože zatiaľ nám nefunguje UNITAS, tak poďme veľkou sekerou, zatnime do všetkých, a nech platia úplne všetci. Namiesto toho, aby ste počkali s touto brutálnou zmenou, ktorá zasiahne centrá voľného času, neziskovky a ďalších zamestnávateľov, ktorí to myslia poctivo a žiaden zákon neobchádzajú, namiesto toho, aby ste počkali pokým tu bude jednoduchý systém zúčtovania, kde sa budú môcť zaviesť tieto zmeny tak, aby neboleli a aby mali logiku, tak vy si skrátka poviete, kašlime na to, naparme tie odvody všetkým. To je prístup, ktorý nemá žiadnu logiku, ja tomu nerozumiem. Ale dobre, však snáď vám to vaši voliči spočítajú vo voľbách. Veď uvidíme.

  Ďalšia téma. Bol tu pán premiér pred pár hodinami, usmiaty, opálený, ako som videl v Novom čase celkom vyšportované telo sa skrývalo pod slušivým oblekom. Ja také nemám, priznám sa, ja nemám čas chodiť do posilovne, škoda. No, ale k veci. Pán premiér tu povedal, že boli porušené dohody. Chcem zdôrazniť, že tu vôbec nejde o dohodu, že či môže alebo nemôže poslanecký klub SMER-u, ako jediný poslanecký klub ústami svojho predsedu predniesť návrh na doplnenie schôdze. V tom naozaj problém nie je. Problém je totižto inde. Problém je v tom, že je neprípustné a proti rokovaciemu poriadku, aby sa už v rozbehnutej rozprave k nejakému zákonu zrazu táto rozprava prerušila a bol daný návrh na skrátené legislatívne konanie k zákonu, pri ktorom už rozprava beží. To je problém. A o takomto porušení rokovacieho poriadku žiadna či džentlmenská, alebo nedžentlmenská dohoda uzatvorená nebola. Čiže každý, kto ctí rokovací poriadok, kto ctí Ústavu Slovenskej republiky nemohol ani nebude súhlasiť s takýmto porušením rokovacieho poriadku, ktorý je jeden zo základných zákonov, ktorým sa má riadiť naša práca, práca tejto poslaneckej snemovne. To je neprípustné! Tu nemôžeme sa baviť o nejakých dohodách. Buď zákon a ústava platí pre všetkých, alebo sme svedkami porušovania demokracie v priamom prenose. Grémium, ktoré bolo zvolané pánom predsedom Paškom dnes ráno, pán predseda nebol ochotný počúvať naše argumenty na tomto grémiu. Povedal jednoznačne a jasne, že berie to všetko na seba. Čiže tak, ako sme tu tri dni rokovali zbytočne, a je to na úkor alebo na triko pána predsedu Pašku, tak možno teraz tu rokujeme protiústavným spôsobom. Pán Paška si to zobral na seba. Pán Paška ďalej na grémiu povedal, aby sme si svoje výhrady, ktoré máme proti legislatívnemu procesu, povedali tu v pléne v rozprave. Čiže využívam ten priestor, keď už teda inak nejde, a tu v tejto rozprave, znovu opakujem výhrady, ktoré mám, pokiaľ ide o spôsob prijímania zákona o sociálnom poistení.

  Legislatívne pravidlá vlády. Článok 13 ods. 1 hovorí: návrh zákona sa prerokuje s príslušnými orgánmi a inštitúciami v pripomienkovom konaní.

  Odsek 2. Predkladateľ zverejní návrh zákona na pripomienkové konanie na portáli právnych predpisov. Zároveň predkladateľ zašle prostredníctvom portálu elektronický oznam o zverejnení návrhu zákona. A tu sa pristavme. V tomto bode boli jednoznačne Legislatívne pravidlá vlády porušené. Porušené preto, lebo predkladateľ, to znamená, minister práce, sociálnych vecí a rodiny, pán Ján Richter, nedodržal a nerešpektoval článok 12, článok 13 ods. 2 legislatívnych pravidiel vlády a nezverejnil návrh zákona na pripomienkové konanie na portáli právnych predpisov. Jednoducho tak neurobil a to dúfam, nespochybní nikto z vás.

  Preskočím, skrátim to, ods. 3 legislatívnych pravidiel vlády, skrátene: "Pripomienkové konanie k návrhu zákona sa uskutočňuje" atď., "aj s verejnosťou, a to ešte pred predložením návrhu zákona na rokovanie vlády." Pýtam sa, kde, ako, kedy vôbec mohlo byť nejaké rokovanie s verejnosťou, keď sa verejnosť nemala šancu dozvedieť o tom, že nejaký návrh zákona vôbec existuje? Pretože minister práce tento návrh v rozpore s legislatívnymi pravidlami jednoducho nezverejnil na portáli právnych predpisov. Ako sa to mali občania Slovenskej republiky dozvedieť?

  Skočím na ods. 6, čiže hovorím o čl. 13 ods. 6 legislatívnych pravidiel: "Lehota na zaslanie pripomienok v pripomienkovom konaní je 15 pracovných dní."

  Odsek 7, skrátim to: "Je možné pripomienkové konanie uskutočniť aj v skrátenej forme. V takomto prípade lehotu na oznámenie pripomienok určí predkladateľ. Táto lehota však nesmie byť kratšia ako 7 pracovných dní. Lehota začína plynúť dňom zverejnenia návrhu zákona na pripomienkovanie na portáli právnych prepisov. Takže po prvé. Prebehlo to v skrátenej forme, áno, ale predkladateľ svojvoľne, porušením legislatívnych pravidiel stanovil lehotu na 3 pracovné dni, nie 7, ale 3 pracovné dni.

  A ďalej: " 2. lehota začína plynúť dňom zverejnenia návrhu zákona na pripomienkovanie na portáli." Ale veď ten zákon na portáli nebol vôbec zverejnený. Čiže aká lehota mala plynúť? Akým spôsobom? Keď ten úvodný bod, ten štartovací, odkedy začína plynúť, vlastne nebol vôbec. Tvrdím teda, že tu bol tak brutálne pošliapaný tento základný predpis, ktorým sa má riadiť vláda, ako snáď nikdy v histórii Slovenska. A pod toto sa chcete podpísať? V skrátenom legislatívnom konaní? Vážení priatelia, veď toto, aj keď tu nie sú média, aj keď tu nie je žiadny novinár, lebo je uhorková sezóna, lebo sú všetci na dovolenkách. Toto zostane zapísané v histórii tohto parlamentu. Vaše mená, vaše mená budú uvedené v hlasovaní, že ste hlasovali za takúto hlúposť, za takéto porušenie zákona, za takéto závažné porušenie tejto procedúry.

  Vy chcete byť fakt podpísaní, svoje meno, ktoré ste si budovali dlhé roky, dostali ste sa do parlamentu, pretože vaši voliči si vás vážia, dali vám tú dôveru, získali ste množstvo preferenčných hlasov a vy sa podpíšete, vy dáte za, pri hlasovaní za takúto hlúposť? Nech je ten zákon akýkoľvek. Dobre. Dajme to teraz bokom. Ale takéto obídenie procedúry vy potvrdíte svojim menom? Meno máte iba jedno. Aby som to dokončil.

  Článok 13, ods. 9. Skrátim: "Verejnosť môže zaslať pripomienky v elektronickej podobe prostredníctvom portálu" a tak ďalej. No toto právo bolo verejnosti odopreté, pretože ten portál žiadnu zmienku o tomto zákone neobsahoval. Tak, ako ta verejnosť mala naplniť toto svoje právo? Priatelia, myslite si, čo chcete a hlasujte, ako chcete. Mne to môže byť fakt jedno. Len si uvedomte, že naši občania nie sú takí hlúpi, ako ich možno niektorí z vás za takých pokladajú. Jednoducho, toto je brutálne porušenie procedúry. Nech ten zákon je aj o zrušení druhého piliera. Možno s tým niekto bude súhlasiť. To je jedno teraz. Ale vy ste porušili tento základný predpis o tom, ako sa zákony prijímajú, aké právo má verejnosť, aby sa tohto pripomienkovania zúčastnila? Čiže popreli ste toto právo občanov Slovenskej republiky, protiústavným spôsobom! To je absolútne jednoduché. Každý, kto dá v tomto duchu návrh na Ústavný súd, musí ten súd vyhrať. A, mimochodom, už existuje precedens, to znamená, teraz sa nebavíme o nejakej novinke, ale boli, bolo v histórii jedno, jeden zákon, kde sa skrátilo to pripomienkové konanie. Bolo to zverejnené na portáli, ale bolo to skrátené. A ten občan to vyhral. Čiže je precedens, čiže nemusíme špekulovať, že ako asi Ústavný súd rozhodne, a my máme iný právny názor. Tu už existuje precedens, priatelia. Ako chcete. Tu hanbu za vás nikto nezmyje. Dobre.

  Takže toľko moje úvodné slovo, ktoré teda trvalo 29 minút, a teraz by som rád pokračoval jadrom veci.

 • Ruch v sále.

 • Čiže dovoľte, aby som sa vyjadril k meritu veci, k návrhu na skrátené legislatívne konanie. Doteraz to bola reakcia na mojich predrečníkov, na pána premiéra a na proces prijímania zákonov, kde som sa teda snažil zastávať práva občanov. Skrátené legislatívne konanie je právny inštitút, ktorý je upravený v zákone č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. V § 89 toto ustanovenie hovorí o tom, že tento inštitút sa môže použiť za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti, alebo ak hrozia štátu značné hospodárskej škody. Národná rada sa môže na návrh vlády uzniesť na skrátenom legislatívnom konaní o návrhu zákona. Z uvedeného je zrejmé, že ide o inštitút, ktorý sa môže použiť len za mimoriadnych okolností, kedy sú ohrozené taxatívne vymenované hodnoty, ako je bezpečnosť, základné ľudské práva a slobody alebo hroziace značné hospodárske škody. Ani vtedy však rokovací poriadok nehovorí o povinnosti použiť tento inštitút, hovorí len o možnosti, pričom návrh na použitie tohto inštitútu musí smerovať od vlády, ktorá zváži mimoriadnosť situácie, a musia byť naplnené vyššie uvedené podmienky. Z uvedeného teda vyplýva, že na to, aby mohlo dôjsť k prerokovaniu a schváleniu návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní, musí byť splnené nasledovné:

  1. schválenie uznesenia vlády, ktorým žiada Národnú radu Slovenskej republiky o tento postup,

  2. schválenie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní,

  3. aspoň jedna z podmienok ustanovených rokovacím poriadkom.

  Tieto tri podmienky musia byť zároveň splnené kumulatívne, pokiaľ chýba aspoň jedna z nich, podľa môjho názoru, neexistuje zákonný dôvod postupovať pri prerokúvaní návrhu zákona postupom skráteného legislatívneho konania. Použitie inštitútu skráteného legislatívneho konania ad hoc, čiže v prípade potreby je zneužitím tohto inštitútu a takto schválené zákony by mohli byť považované za rozporné s Ústavou Slovenskej republiky. Áno, existuje tu jeden precedens, hovoriaci asi to, že hlasovanie v treťom čítaní konvaliduje všetky nedostatky a chyby legislatívneho procesu. Ale takýto precedens nie je niečo, čím máme byť viazaní až naveky.

  Český ústavný súd už pred niekoľkými rokmi vyjadril názor, podľa ktorého je v rozpore s ústavou nielen zákon ktorého obsah je v rozpore s ústavou, ale aj taký zákon, pri schvaľovaní ktorého nebola dodržaná zákonná procedúra. Teda procedúra, na ktorú ako jedinú možnú odkazuje ústava. Je to rozhodnutie č. Pl. ÚS 5/02. Vo svojom náleze Ústavný súd Českej republiky hovorí napríklad toto: "ustálená rozhodovacia prax ústavného súdu dôvodila, že len v procesne bezchybnom procese v konaní v súlade s ústavou možno dospieť k zákonnému a ústavne súladnému výsledku - rozhodnutiu, a preto v procesnej čistote rozhodovacieho procesu - konaniu je nutné venovať zvýšenú pozornosť a poskytnúť jej dôraznú ochranu." Na inom mieste to ešte Ústavný súd Českej republiky zdôrazňuje: "Ak teda vystupuje v zákonodarnom procese do popredia požiadavka stálosti, presvedčivosti a nutnosti právnych aktov, na ktorých právny štát a súvzťažne tiež život občanov v ňom spočíva, takéto akty a tiež dosiahnutie potrebnej autority zákonodarných zborov nie je možné dosiahnuť inak, než rešpektom k pravidlám, k zásadám legislatívnej činnosti, ktoré si nakoniec poslanecká snemovňa ako významný nositeľ zákonodarnej moci pre túto svoju činnosť zákonom sama stanovila."

  V tejto súvislosti je treba uviesť znenie článku 2, ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky: "Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon." Takýmto zákonom, ktorým sa riadi zákonodarný orgán štátu, náš parlament, je práve rokovací poriadok. Preto aj Národná rada Slovenskej republiky je pri svojej činnosti viazaná týmto zákonom a musí rešpektovať tam stanovené podmienky. Postup v rozpore so zákonom je v takomto prípade nielen postupom proti zásade zákonnosti, ale v prípade zákonodarného orgánu, viď. citovaný nález Českého ústavného súdu, je aj v rozpore so zásadou ústavnosti. V takom prípade sa možno domnievať, že týmto postupom narušená niektorá zo základných zásad, na ktorých je vystavaný právny štát.

  Samotná vláda tým, že žiada Národnú radu Slovenskej republiky o skrátené konanie, nič neporušuje. Druhá vec je, že porušila legislatívne pravidlá vlády tak, ako som to už pred pár minútami zdôvodnil. Vláda by však mala túto svoju žiadosť dostatočne zdôvodniť a určite nepostačuje len konštatovanie, že sú ohrozené ľudské práva, resp. že hrozia značné hospodárske škody. Je len a výlučne v moci Národnej rady Slovenskej republiky, aby takúto žiadosť schválila, alebo odmietla, a tým rozhodla, že návrh bude prerokovaný a schválený riadnou zákonnou cestou s riadnym zainteresovaním poslancov, ktorí budú mať dostatok času na to, aby sa mohli na prerokovanie návrhu zákona riadne pripraviť a vykonávať tak riadne svoj poslanecký mandát. Zneužívanie skráteného legislatívneho konania môže totiž viesť aj k tomu, že poslancom nie je dostatočne umožnené riadne parlamentnou väčšinou ich mandát vykonávať.

  A dovoľte ešte na záver poznámku, kde sa vrátim k tomu, čo hovoril už kolega poslanec Matovič. Mne osobne, poviem vám úprimne, by nevadilo, že tento zákon máme prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Zákon o sociálnom poistení, zákon o starobnom dôchodkovom sporení poznám dokonale odpredu aj odzadu. Mám pripravených 14 pozmeňovacích návrhov, ktorými chcem reagovať na tie najväčšie nedostatky, ktoré vládny návrh zákona obsahuje. Či už je to napríklad to zodvodňovanie dohôd, či už je to brutálne zvyšovanie odvodov živnostníkom, či už je to zvyšovanie maximálneho vymeriavacieho základu. Samozrejme, či už sú to zmeny v druhom dôchodkovom pilieri, aj to samotné zvyšovanie poplatkov pre správcovské spoločnosti, čiže člen opozície, resp. ako opozičný poslanec navrhnem, aby sa tieto poplatky nezvyšovali, aby zostali na pôvodnej úrovni. Som veľmi zvedavý, akým spôsobom budete reagovať, a práve sa obávam, že inštitút skráteného legislatívneho konania vôbec nepomôže tým, ktorí tento zákon tak dôkladne nepoznajú, a nemáte možno ani asistentov, resp. aparát, ktorý by vám v tomto mohol pomôcť. Snažíme sa vám v dobrom, páni kolegovia, panie kolegyne, pomôcť pri vašom rozhodovaní, hoci na krátkom priestore v skrátenom legislatívnom konaní, ako sa zdá, poukázať na najväčšie chyby zákona, ktoré, ak teda hlasovať budete podľa svojho svedomia, nechcem prejudikovať, čo máte vo svojom svedomí, ale kolega Matovič to vystihol veľmi dobre. Veď vy sa pasujete za zástancov tých, ktorí majú nízke príjmy, ktorí sú chudobní, ktorí žijú zo svojej práce, tak poprosím skúste zvážiť behom tých niekoľkých dní, ktoré nám ešte zostávajú cez víkend povedzme, pokým budeme hlasovať v druhom, treťom čítaní, skúste zvážiť, či tie poplatky správcovským spoločnostiam, či napríklad odopretie možnosti práce na dohodu o brigádnickej práci študentom, študentovi doktorandovi, či toto je v poriadku podľa vášho názoru, podľa vášho svedomia. Skúste zvážiť, že či tí dohodári, dôchodcovia, študenti majú platiť nové 29 % odvody a ostatní 48 %. Skúste sa nad tým zamyslieť. Zdá sa, že všetci budeme mať málo času, čiže zamyslite sa, využite to, ale najlepšie by bolo, keby ste nehlasovali za návrh o skrátenom legislatívnom konaní a keby ste si nechali ten ďalší mesiac času na to, aby ste si starostlivo zvážili, čo vlastne chcete odhlasovať. A určite to nezaškodí ani samotnému ministerstvu práce, pretože ten zákon obsahuje niekoľko chýb, technických chýb, ktoré by bolo dobré vychytať. Ale ak máme na to len niekoľko dní, obávam sa, že sa tak nestane. Ďakujem veľmi pekne za vašu trpezlivosť, pozornosť a teším sa na ďalší priebeh rokovania.

 • Ďakujem pánovi poslancovi Mihálovi. Na jeho vystúpenie sa prihlásili páni poslanci s faktickými poznámkami pán poslanec Hlina, Osuský, Kaník, Frešo, Mikuš. Bublavý, Figeľ, pán podpredseda Figeľ. Uzatváram možnosť prihlásiť sa.

  Nech sa páči, pán poslanec Hlina.

 • Ďakujem veľmi pekne. Včera, myslím, pán premiér tu bol a veľmi a v zásade, ja uznávam, dobrom prejave, ako spracovaní, nie obsahovo, povedal, že akého netvora to chránite? Tak nebolo to na mňa, lebo ja žiadneho, ale bolo to asi tuná myslené, ale ja mám pocit, že z tohto návrhu zákona, čo je tu vláda SMER, obcuje s tým netvorom a má s nim pakt a to, čo sa tu spomínalo, že proste kúpili ticho za poplatky, ale to, že sa to tu jednoznačne identifikuje, a tie apely už zazneli a budú zaznievať a verím, že padnú na úrodnú pôdu, lebo ja, teda moja matematika je obmedzená, ale zľahka, keby som to skúsil, keď doteraz boli poplatky niekde na úrovni 30 miliónov sa zníži tá suma to znamená, že keby zostali poplatky pôvodné, tak aj tá suma by sa mala znížiť na 15, ale paradoxne sa zvyšuje na 48. Čo je rozdiel vážení 33 miliónov, čo znova, ja mám rád symboly, čo znova je symbolická miliarda, čiže týmto návrhom my DSS-kám, netvorovi, dávame miliardu, ale to nedávame z niečoho, z nejakých iných peňazí, to sú tie naozaj a teraz už naozaj sú to tie dôchodky tých ľudí. To už naozaj sú tie dôchodky tých ľudí, kde ja budem hovoriť, že áno, teraz môžme tie expresívne výrazy používať. Tá miliarda už bude naozaj z tých peňazí. Čiže toto je, naozaj stojí za toto zvážiť, že koľko to v tom absolútnom vyjadrení, keď je to miliarda v komplexe. Možno to niekto cez víkend vypočíta, tá moja matematika končí hej, že koľko to bude robiť u priemerného sporiteľa za celé to obdobie. Možno sa dopracujeme k sume 1 000, 2 000, 3 000 eur na jedného občana, ktoré týmto opatrením sa mu...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem pánovi poslancovi. S faktickou poznámkou pán poslanec Osuský.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Veľmi pekne Jozef Mihál predniesol celý súbor faktov a údajov, o ktorých by som povedal, že i keď na balkóne takmer niet médií, i keď ak sa hovorí, že nás je tu 12 apoštolov, na druhej strane je možno tých apoštolov ešte menej, tak takýto prejav má ten zmysel, že sa dá vždy povedať - my sme to hovorili. A ak niekto bude namietať, že sa tak deje v prvom čítaní o skrátenom konaní, tak opäť je to úplne bezpredmetné vytýkať, že sa má hovoriť k veci, pretože toto je k veci. Pretože ten kto stlačí áno a bude za to, aby sa to udialo, tak ten po takomto vystúpení nemôže povedať, že ja som o tom nevedel. Urobil tak s plným vedomím, urobil tak vediac, a v tom je zmysel týchto vystúpení a tohto podľa niekoho zdržovania a bezpredmetných rečí. Nie to, nie sú nijako bezpredmetné reči, to je informácia o tom, za čo sa bude hlasovať za, ak sa bude hlasovať a ak sa tu presne a exaktne povie, ako to bolo s dostupnosťou návrhu zákona verejnosti, ktorej sa absolútne dotýka, tak je to len pre mňa akési pre doktora smutné konštatovanie, že infekcia, ktorá sa začala šíriť z koaličnej SNS nástenky na príslušnom ministerstve zasiahla aj koaličného partnera. Pretože toto nie je nič iné ako legendárna nástenka na treťom poschodí pri záchodoch. Proste formálne sme sa pokúsili urobiť zadosť, ale bol to "odrb".

 • S faktickou poznámkou pán poslanec Kaník.

 • Podstata celej tej debaty, ktorú tu už od utorka vedieme, je to, že toto sú naozaj príliš vážne veci, aby sa robili systémom valcovania väčšiny, menšiny väčšinou. Jednoducho demokracia naozaj nie je o tom, že keď má niekto početnú výhodu, tak bude si presadzovať hocičo. To vedie potom k tomu, že ľudia prestanú veriť v demokraciu, prestanú veriť v jej vyváženú formu, prestanú veriť v to, že ľudia aj tí, ktorí sú momentálne v menšine, majú rovnaké práva na vyjadrenie svojich názorov. Aj na primerané akceptovanie týchto názorov a takáto demokracia aj keď má formálne znaky demokracie sa stáva autoritatívnou demokraciou takého putinovského typu, ruského typu. A ja si myslím, že Slovensko chce patriť k západnej civilizácii, ktorá sa vyznačuje vzájomnou kontrolou jednotlivých inštitúcii, čiže tu nie je len vláda, ktorá nariaďuje, ale sú tu ďalšie nezávislé inštitúcie, ktoré môžu korigovať prípadný prílišný apetít na nejaké rozhodnutie, ktoré by v ďalekosiahlom časovom horizonte mohlo byť zlé, kontraproduktívne a škodlivé a návrh na skrátené legislatívne konanie naozaj má znaky diktatúry väčšiny pri takejto vážnej otázke, lebo toto je naozaj mimoriadne vážna otázka. Znova apelujem, nerobte to. Nie...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem pánovi poslancovi. Pán poslanec Frešo, nech sa páči.

 • Ďakujem, pani predsedajúca. Ja by som nadviazal na tú časť diskusného príspevku pána poslanca Mihála, kde hovoril o tom, ako veľmi na tom zarobia dôchodcovské správcovské spoločnosti a ako na tom v podstate, a to nám je asi všetkým jasné, ako tu sedíme či už 12 apoštoli, 7 statoční alebo 4 tankisti, ako na tom veľmi utrpia ľudia, ktorí si sporia na dôchodok. Je to jeden typický príklad, pri ktorom naozaj babráctvom a lajdáctvom tejto vlády a tohto vedenia parlamentu znova rokujeme o tom istom. Nepočul som tu napríklad žiadne ospravedlnenie. Nepočul som tu žiadny vážny dôvod a vlastne títo istí ľudia, ktorí nie sú schopní naštudovať tenučký rokovací poriadok a dodržať ho, dnes nám tu kážu, že musíme prijať zákon, ktorý poškodí 1,5 milióna ľudí v skrátenom legislatívnom procese a ktorý jednoducho naženie obrovské zisky dôchodcovským správcovským spoločnostiam. Je to poriadna hanba, vážené dámy, vážení páni, ak vôbec, ak vôbec po tej hanbe, ktorú sme tu zažili za posledné tri dni, znova sem prídete a chcete znova v skrátenom legislatívnom konaní prijať takýto zákon poza chrbty ľudí. Ja si myslím, že to bolo naozaj naozaj isté vyššie riadenie, ktoré spôsobilo to, že musíme to prerokovať znova a mal by to byť pre vás signál, ktorý by ste mali prijať s totálnou pokorou, že neoberajte ľudí o úspory na dôchodok, nesnažte sa za každú cenu zvýšiť zisky dôchodcovských správcovských spoločností a jednoducho urobte to, čo ste sľúbili, keď ste sem prišli tu na ústavu, zastupujte záujmy ľudí, je to jednoduché, treba si pokorne priznať, toto nejde a treba hľadať niekde inde. Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Mikuš.

 • Ďakujem pekne. Pán kolega Mihál, som rád, že ste veľmi podrobne hovorili o poplatkoch, o veciach, o ktorých tu prakticky reagujeme alebo hovoríme štyri dni. Verím aj to, že poslancom SMER-u sa to veľmi zle počúva, pretože matematika nie je silnou stránkou. A väčšinou, keď matematika nefunguje tak prichádza ideológia a v tomto prípade tá ideológizácia tohto problému je, je skrytou, skrytá, ale v každom prípade je hlavnou. Je jasné, že SMER oklamal svojich voličov a nielen svojich oklamal stotisíce dohodárov, oklamal zhruba tristo tisíc živnostníkov, oklamal jeden a pol milióna sporiteľov v druhom pilieri, kde kuriózne alebo paradoxne sú to väčšinou väčšinou ich voliči. Toto sa matematicky veľmi ťažko dá vypočítať alebo argumentovať, akým spôsobom im to vysvetliť, takže preto prichádzajú ideologické argumenty, poprípade čísla, ktoré sú vymyslené z brucha ako jeden piatok 250 miliónov, nasledujúci pondelok 500 miliónov, dokonca ešte aj počet 12 apoštolov nesedel v daný okamih, pretože neboli zrátaní poslanci, ktorí sedia v predsedníctve. Preto aj ja mám rád symboly a preto by som rád ešte raz úplne jednoducho to, čo ste pán kolega povedali vo svojom príhovore, povedal ohľadne poplatkom alebo tomu netvorovi, o ktorom tu hovoril predrečník a pán predseda vlády včera a v úvode svojho vystúpenia, keď predkladal návrh zákona. Poslanci SMER-u idú odsúhlasiť dvojnásobné poplatky dôchodcovským správcovským spoločnostiam a znížiť alebo ukradnúť polovicu úspor sporiteľov.

 • Ďakujem pánovi poslancovi. Nech sa páči, pán podpredseda Figeľ.

 • Ďakujem pekne pánovi poslancovi Mihálovi za naozaj na jednej strane síce dlhé, ale na druhej odborné a také zdôvodnené vystúpenie, ktoré sýto, ale aj s citom ukazuje na obsah a formu, ktorá ak nie sú v súlade, tak prinesú viacnásobnú škodu, a tu pri obsahu, samozrejme, podčiarkujem to, čo odznelo alebo odznieva, že stratia toľkí, že otázka znie, kto nestratí pri tomto procese? Stratia sporitelia, dohodári, živnostníci, samostatne zárobkovo činné osoby, no veľká väčšina aktívnej tvorivej populácie Slovenskej republiky. Získajú tie zlé DSS-ky, prečo, čo je za tým, komu to vyhovuje? To už si môže každý dopovedať, domyslieť, ale čas ukáže. Pri forme, už som aj včera spomínal a opakovane, ak nebude parlament , ktorý je zákonodarným a ústavodarným zborom prvý, a vláda, ktorá je mu podriadená, ďalšia pri úcte k zákonom, no kto má byť a som presvedčený, že čo sa tu dialo alebo deje, je neúctivé voči zákonu. A to, čo je neúctivé voči zákonu, je v koncovke neúctivé voči človeku.

  Robert Fico prišiel, ironicky tu nakričal, odišiel. To je neúcta, už či voči partnerom, alebo voči tomu, čo sa udialo za posledné týždne, bez ospravedlnenia. Chcem teda apelovať na úctu k zákonom, úctu k občanom práve v tom, čo znamená zásah do dôchodkov, do sociálneho poistenia, a oceniť vystúpenie kolegu Jozefa Mihála.

 • Ďakujem pekne. Reakcia na faktické poznámky, pán poslanec Mihál.

 • Nebudem reagovať na faktické poznámky mojich, opozičných kolegov kolegovia prepáčte, rád by som reagoval na faktické poznámky mojich kolegov koaličných poslancov za stranu SMER - sociálna demokracia, ale akosi mi uniklo, že by sa niekto z vás prihlásil čo len do jedinej faktickej poznámky. Kolegovia, to vás až tak zaskočil môj prejav, čo som vás tak unavil, alebo ste boli tak zasypaní tými faktami, číslami a argumentmi? Nestačí to, že už nikto z vás a neprihlásil do riadnej rozpravy k tak vážnemu zákonu aký tu teraz preberáme, to už nie ste schopní ani rádovo vtipnými faktickými poznámkami reagovať na predrečníka, no to ste dopadli.

 • Ďakujem pánovi poslancovi Mihálovi. Pán Sulík, vy máte procedurálny, nech sa páči.

 • Ďakujem, pani predsedajúca, chcem v mene piatich poslaneckých klubov, a to všetkých okrem poslaneckého klubu SMER navrhnúť prestávku do 14.00 hodiny a odôvodňujem to nasledovne. rokujeme už vyše štyroch hodín o jednom a tom istom bode a budeme aj ďalej rokovať, čiže nie je to situácia, kde sa tie body menia a kde sa teda aj ľudia menia v jednotlivých kluboch, lebo veď k rôznym veciam sa venujú rôzni ľudia, a ja vás teda chcem požiadať, aby ste takúto prestávku vyhlásili z dôvodu, že jednoducho je to únavné, aby tí istí ľudia, ktorí sa tomuto jednému bodu venujú tak veľa hodín bez obedu. Ja viem, že vám by to vyhovovalo najlepšie, ale chcem vás poprosiť o vyhlásenie prestávky. Ďakujem.

 • Ruch v sále.

 • Ruch v sále. Nesúhlasné reakcie v pléne.

 • Budeme hlasovať. Ešte doplniť žiadate niečo.

  Nech sa páči, ešte, prosím vás, zapnite mikrofón pánovu Sulíkovi.

 • Ďakujem. Toto nie je primárne vec na hlasovanie, toto je v kompetencii predsedajúceho vyhlásiť prestávku, keď je 14.00 hodín, veľa, tak aspoň 30 minút, ale, kolegovia, nebláznite, tak veď aspoň prestávku, však kam sa plašíte, čo, čo sa ponáhľate?

 • Dobre, ďakujem za pripomienku, to znamená, že vyhlasujem prestávku.

 • Ruch v sále. Nesúhlasné reakcie v pléne.

 • Vyhlasujem prestávku, kým to doriešim. Takže zatiaľ.

 • Krátka pauza.

 • Nech sa páči. Pán Podmanický má procedurálny návrh.

 • Pani podpredsedníčka, pri hlasovaní dal pán predseda parlamentu hlasovať o tom, že budeme pokračovať do 16.00 hodiny, resp. predsedajúci, že budeme pokračovať v rokovaní do 16.00 hodiny bez prerušenia. Ak sme si to schválili, tak, prosím, pani podpredsedníčka, dodržujte pravidlá, ktoré sme si schválili a dodržujte rokovací poriadok. Nemôžete vyhlásiť prestávku, keď sme si schválili, že rokujeme bez prestávky.

 • Dobre, ďakujem za upozornenie. Budeme, nie budeme pokračovať ďalej.

  Do rozpravy prihlásený pán Peter Osuský.

 • Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážená snemovňa, apoštoli statoční i tankisti

 • Povzdychnutie.

 • , na úvod, tak ako kolega Mihál, ja cítim, že je potrebné odpratať nánosy, ktoré sa tu tak postupne nahromadili, ktoré sa tu nahromadili v súvislosti s tým, že si očividne napĺňame, a tu už ma moja stará pamäť sklamáva, pretože neviem, či to bol generál Kutuzov alebo generál Suvorov, ale od jedného z nich pochádza pamätný výrok: "Tažko na cvičišti, ľahko na bojišti". Ku cti vedenia parlamentu a jeho predsedu treba povedať, že nám umožnil intenzívny trojdňový tréning. Zacvičili sme si, takže teraz na bojišti musí byť ľahko a musíme to všetci znášať či s prestávkou, alebo bez prestávky, lebo ak je demokracia o dodržiavaní pravidiel, tak potom ak sa skloníme pred tým, že sme si odhlasovali rokovanie bez prestávky, budeme hovoriť o pravidlách aj inak a všeobecne. Ako povedal Tomáš Garyk Masaryk: "Demokracii již máme, teď ješte ty demokraty". A vida, a uplynulo 100 rokov a problém je stále tu!

  Takže ak kolega Blanár pred časom vyzýval, aby sa hovorilo k veci, tak čokoľvek, čo sa tu povie keď sa ide v skrátenom legislatívnom konaní prijímať zákon, na ktorom od samého počiatku leží tieň pochybení, a jemne by som povedal, hádam takmer podvodu na občanoch, ktorí mali právo a možnosť mali mať možnosť sa k nemu vyjadrovať, tak akákoľvek reč na takúto tému je namieste a je neoddiskutovateľná.

  My starší si pamätáme, že v rokoch 50. a 60. v kinách a v televízii, samozrejme, prevládala tvorba ľudovodemokratických filmových tvorcov, ale prichádzali aj iné filmy. Zo zahnívajúceho západu prichádzali buď filmy nezávadné, ale zábavné, ako bol Old Shatterhand, Kleopatra, Sladká Irma a pod., ale prichádzali i sociálne kritické filmy, ktoré zobrazovali tú odvrátenú stránku kapitalizmu. V rámci toho prichádzal a prišiel na obrazovku americký film Pán Smith přichází. Tento film nebol iste zaznamenaný veľkými písmenami v dejinách kinematografie, ale videl som ho ako chlapec a pamätám sa naň a vtedy sa mi veľmi páčil. Pán Smith v americkom kongrese čítal 24 hodín bibliu...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Upozornila som pána prednášajúceho...

 • Poprosím vás, k téme, aby sme diskutovali, ďakujem.

 • Áno, dostávam sa veľmi rýchle. A biblia, ktorú čítal ten proces, ako viete, sa volá filibustering. V rámci filibusteringu obnáša i niektoré závažné informácie, akoby sme sa mali chovať. Hovorí menovite...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • ... okrem iného o tom o tom, že nepokradneš

  a že nevypovieš krivej výpovede. A tento zákon je obsahovo...

 • Pán Osuský, ak vás môžem poprosiť, poďme k veci.

 • Pani predsedajúca, musím vám povedať, že v tomto parlamente všeobecne zaznieva kdečo a ja sa k veci dostanem, hovorím o nekradnutí a neklamaní. A kradnutie a klamanie výrazne súvisí s prednesenou témou.

 • Smiech v sále. Potlesk.

 • To je nepochybne pravda, tak ako je v skrátenom, áno, 7. marca v skrátenom konaní klamal premiér Fico dnešný, keď povedal, že sa nebude zasahovať do druhého piliera, to bolo absolútne skrátené klamstvo v kocke. A vida, problém tohto zákona je jeden. Tento zákon sa týka občanov tejto krajiny takmer viac ako rozpočet. Keď som prišiel ako prvýkrát poslanec do Národnej rady v roku '98, môj priateľ Ján Langoš mi povedal: "Rozpočet je zákon zákonov." Keď sa pozerám na tento zákon, ktorý nie je na jeden rok, ktorý svojím zásahom do dôchodkového systému dnešných tridsiatnikov, štyridsiatnikov určuje ich dôchodok o desiatky rokov, je oveľa viac ako rozpočet. Je to niečo, čo predurčuje smerovanie dôchodkového zabezpečenia a ak sa dnes hovorí o kríze, kvôli ktorej musíme siahať k takýmto opatreniam, tak zároveň vám poviem jedno, každá kríza niekedy skončila, ale demografická kríza neskončí. Tá je naveky, tá sa nezmení, tá sa nemôže zmeniť z podstaty veci.

  A preto ak hovoríme o dôchodky, o dôchodkoch, ktoré s ňou úzko súvisia tak je to veľmi vážna a trvalá záležitosť. No aj tak by som v tejto súvislosti konštatoval, pretože opäť aj moje sväté právo keď si o sebe vypočujem, že som bielym koňom DSS-ky, z úst neoboľševika, tak chcem prehlásiť, že nie som vzhľadom na svoj pokročilý vek angažovaný v tejto správcovskej spoločnosti nijakého typu. Zároveň chcem povedať, že nie som živnostník, zároveň konštatujem, že nie som študent a chcem teda povedať, že teoreticky sa ma nič z toho, čo sa dotkne tento, čoho sa dotkne tento zákon, netýka. Napriek tomu mám pocit, že tu zastupujem občanov Slovenskej republiky a že si myslím, že zákon, ktorý bude mať dopad na milióny z nich a nie dobrý dopad, nie pozitívny dopad, jednoducho stojí za akýkoľvek zápas a za akýkoľvek čas, ktorý to stojí. Vývoj názorov na dôchodcovské správcovské spoločnosti v súčasne vládnucej vláde je v zásade i v zásade trvalo jednosmerný od netvora až po zlodejinu a, ajhľa, vypočuli sme si, že 9 % je málo a že si nenasporia, no 4 % sú dosť, to si už zaručene nasporia. Vypočuli sme si dneska podnetnú informáciu o tom, prečo dávame DSS zarobiť raz toľko, ako brali. No aby sme to znechutili ďalším prípadným záujmom! Mám ešte konštruktívny návrh v tomto zmysle, bolo by dobré, keby schody do ich officeov boli zamínované a prípadne lemované ostrostrelcami, aby prípadného záujemcu veľmi rýchlo odradili. Ak je toto prístup k vážnej demografickej otázke, ktorej je druhý pilier čiastočným riešením, tak musím povedať, že je to neuveriteľné obnaženie brutálnej nahej pravdy o tom, že z týchto lavíc sa opováži zaznieť hlas, že ja som bielym koňom DSS-ky. Nie, vy ste, priatelia, biele kone DSS, i keď ten, ktorý to povedal, má červenú hrivu a červený chvost, ale furt ja nie som biely kôň DSS-ky, ja z toho nijako profitovať nebudem a neviem, aké je portfólio vašich straníckych sponzorov a či sú v DSS, ale keby ste tam mali straníckych sponzorov, tak neurobíte nič iné, ako im zvýšite poplatky, ktoré im prinesú vyššie príjmy. To len tak na margo. Takže mňa nepodozrievajte, že som bielym koňom DSS-ky.

  Na Slovensku existuje príslovie o tom, že kto rýchlo dáva, dvakrát dáva. Ja sa zamýšľam, ako ukončíme ďalšou časťou vety príslovie: kto rýchlo berie, čo dvakrát...? Dozvedeli sme v rámci debaty o DSS-kách, že sú v nich štátne peniaze, konečne som sa poučil, že štát má nejaké peniaze, lebo všetky peniaze tohto štátu pochádzajú z ľudu, tak ako moc v tomto štáte pochádzala i v súlade s ústavou z ľudu. Takže je, povedala to teda šarmantná vaša kolegyňa, ale nepresvedčila ma, nedomnievam sa, že štát dáva ľuďom, ktorí mu odvádzajú dane na ich dôchodky svoje peniaze, dáva im ich peniaze a teraz im berie ich peniaze, nie žiadne štátne peniaze.

 • Ruch v sále.

 • Dobre, ja si myslím, že mám, ale máte právo na ten názor a vystúpte v rozprave, veľa vás tam dneska nevystúpilo. Keď ste tak presvedčení o svojej pravde, mali ste tu stať ako jeden šík a vyargumentovať si Kollára, Mihála "e tuti kvanti". Keď sa hovorí o tom, že sa tuná vzbúria ľudia, keď sa to alebo onô stane, zaznelo to dnes, ja sa spýtam, čo sa stane, keď sa vzbúri 1,5 milióna dôchodcovských sporiteľov. Bolo zbytočné vyhrážať sa tým, lebo kolega Martvoň to uviedol ako dôvod pre vážne bezpečnostné riziká. No, keď sa vzbúrili doktori, tak to bolo napäté, keď sa vzbúria definitívne sestričky, bude to tiež dosť napäté, takže vyhrážať sa neustálymi vzburami je, samozrejme, možné, ale zdá sa mi to trošku na vode. Považujem ale aj tak za veľmi potrebné, aby občania, ktorých sa to týka, a tento zákon sa týka miliónov občanov, sa vyjadrili k hromadnému podaniu na Ústavný súd a urobia dobre, ak sa budú vo svojej veci angažovať.

  Ku cti svojho dlhoročného priateľa a vzácneho človeka Ondreja Dostála musím povedať, že pred dvoma dňami podal na Ústavný súd individuálnu sťažnosť, pod čiarou poznamenávam, že ak je na Slovensku jeden človek, ktorý by bol ozdobou tohto parlamentu, tak je to Ondrej Dostál, ale urobil tak ako občan, ako urobil predtým mnoho vecí ako občan, pretože jeho celá parlamentná kariéra trvala len 18 mesiacov. Každopádne by si občania mali všimnúť toho, čo urobil občan Dostál, pretože to urobil aj za nich. On to neurobil za seba, urobil to za 3,5 milióna ľudí, ktorí budú postihnutí týmto zákonom.

 • Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Neutíchajúci ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Hovorí aj k veci, rozširuje svoje myšlienky.

 • No, priatelia, môžete brechať, keď ktokoľvek z vás vystupuje, v zásade na vás nevykrikujem. Ale to je zrejme rozdiel akéhosi levelu.

  Rád by som povedal, že keď sme si teda, a vtedy ste mali vykrikovať, keď ste tu tri dni nechávali parlament rokovať proti norme, čo ste nakoniec nahliadli, a treba povedať, že je to poľahčujúca okolnosť, že pán predseda parlamentu po tej dlhej debate zbúral figúrky na šachovnici a dal ich postaviť znova, ale keď niečo "podrbem", tak potom musím strpieť, že sa tá partia rozohráva znova, a bez výkrikov, pán Číž, chováte sa ako "syčák"!

  Takže znova a k meritu veci, tento zákon je, tak ako som povedal, zle zapnutým gombíkom a od samého počiatku je to nakrivo, ale to by bola dá sa povedať možno estetická chyba, keby išlo o zákon, ktorý sa týka bezvýznamnej záležitosti, ale tento zákon sa, ako som už povedal, týka miliónov ľudí. A nič, čo sa týka miliónov ľudí nemôže byť bezvýznamné a žiadne pochybenie v procedúrach, procedúra, ktorá sa dotkne v konečnom dôsledku mnohých ľudí, nemôže byť bezvýznamné. A preto musím povedať, že považujem za absolútne neúnosné, aby sme takto poňatý zákon nie že prijali v skrátenom legislatívnom konaní, ale my by sme ho nemali bez dôsledného úplného kroku na začiatok, teda na portál právnych návrhov na verejnú diskusiu vrátiť a potom s novým rozbehom v ďalšom pokuse sa pokúsiť možno zlepšený, možno v niečom upravený, ale každopádne k prospechu občanov to urobiť. Lebo ako slama z čižiem trčí z tohto pokusu snaha o maximálne urýchlenie, snaha o maximálne zahmlenie, snaha o tichý "odrb". A to, si myslím, je nedôstojné demokracie, parlamentu a vzťahu k občanom. Ja nepredvídam budúce volebné výsledky, ale neviem si predstaviť, že by ktokoľvek z mysliacich občanov, ktorým takto zasiahnete do ich dôchodkového poistenia, do ich živnostenského fungovania, do ich študentského života, vám dal ešte raz svoj hlas. A v tomto zmysle nesúhlasím celkom s kolegom Mihálom, ktorý povedal, že je to vlastne jemu jedno, ako vy budete hlasovať. Priatelia, mám medzi vás viacerých priateľov hádam, chcem vám povedať, že ani vám a ani mne by to nemalo byť jedno a iste to ani Jozefovi nie je jedno. Pretože tak ako hovoril Pavol Hrušovský dnes, to, čo odtiaľto vychádza, je predsa i spoločné dielo, hoci my tu máme len hlas volajúceho v púšti a vy máte moc. Ale nemali by ste, nemali by ste jednoducho z bežnej ľudskej slušnosti prijímať niečo, čo je, dá sa povedať, nekóšer od samého začiatku. A ja viem, že možno vám niektoré výroky, ktoré som teraz povedal, nehoveli, ale pripusťme, že platí na hrubé vrece, hrubá záplata. Nikdy, ani v prípade vzťahu s kolegom Blahom, som nebol ten, ktorý začal, ale počítať nikto, ani on nemôže s tým, že sa nechám beztrestne urážať. Takže akokoľvek som tu dnes povedal rôzne veci, myslím si, že: "Salus patriae - suprema lex". Blaho vlasti najvyšší zákon. A vlasť sú len ľudia, vlasť nie sú kamene, vody, ani betónové cesty, vlasť sú ľudia. Tento zákon nie je pre blaho ľudí, a preto by sme pri hlasovaní o ňom na toto mali myslieť.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem za vystúpenie pánovi poslancovi Osuskému. S faktickými poznámkami sa prihlásili štyria páni poslanci: pán poslanec Blaha, Mihál, Martinák, pani poslankyňa Tomanová. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Nech sa páči, pán poslanec Blaha.

 • Pán kolega Osuský, no, keď som hovoril o bielych koňoch DSS, tak som mal na mysli skôr kolegu Kaníka a povedzme iných kolegov, ale nie vás. Vás by si podľa mňa nekúpili ani za trest, pretože to, čo tu vy stvárate, to je, by som povedal, skôr v neprospech toho, čo sa snažíte docieliť. To svedčí aj to vaše použitie pojmu neoboľševizmus v súvislosti so mnou. To je politologický či filozofický termín, je to primitívne osočovanie a asi by ma to malo uraziť, ale popravde od vás ma to ani neuráža. Ja si myslím totižto, že vy ani neviete, čo to znamená, to slovo. Vy ste dermatológ, venujte sa bradaviciam, venujte sa kurím okám, ale neoboľševizmus, prosím, nechajte na politológov. Takže opäť rada, ktorú som už raz použil pri vašej osobe, menej tárať a viac čítať, čítať a čítať. Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo. Pán kolega Osuský, mňa zaujalo to prirovnanie k nástenkovému tendru. Kde sú tie paralely, ako naozaj musím súhlasiť, tak ako exminister Štefanov zverejnil ten svoj povestný tender na nástenke tak, aby sa o ňom verejnosť nemohla dozvedieť, tak podobným spôsobom vlastne postupuje vláda za podpory 83 poslancov SMER-u, ktorí ten zákon nezverejnili ani len na tej nástenke, pretože ho nezverejnili pre istotu vôbec. Mali ho zverejniť na portáli právnych predpisov a nenašli ani len tú Štefanovovu nástenku. Čiže aj napr. taký kolega poslanec Blaha by si možno mohol spomenúť na svojich kolegov doktorandov, ktorí budú týmto zákonom poškodení...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Reagujte na pána, ktorý vystupoval v rozprave, nie na predchádzajúceho.

 • Áno, áno, áno, pretože tak ako pán Osuský povedal, jeho to možno, pána Osuského, nemusí trápiť, ale napr. niekoho inému by malo trápiť, že jeho kolegovia budú platiť 40 % odvody z dohôd, ktorými sa snažia privyrobiť popri tej internej doktorandúre, napr. v Ústave politických vied Slovenskej akadémie vied.

 • Ďakujem. Nech sa páči, s faktickou poznámkou pán Ľuboš Martinák.

 • Ďakujem za slovo. Pán poslanec Osuský, mám zato, že pani podpredsedníčka parlamentu, ktorá vedie momentálne túto schôdzu, vás skutočne veľmi správne upozornila, aby ste rozprávali k veci. Ja som tu z vašich úst počul zmes jabĺk, hrušiek a všetkého možného, a preto by som vás požiadal, aby ste vo faktickej poznámke nás upozornili alebo nám dali najavo, čo svojou rozpravou ste chceli povedať. Toľko ste tu hovorili o tých klamstvách, o pravde. Pravda, pán poslanec Osuský, je však taká, že opäť nie za svoju politickú stranu, ale pod krídlami teraz SaS-ky ste v parlamente a v predchádzajúcom volebnom období tiež nie za svoju stranu, ale pod krídlami MOST-u - HÍD. Takto zrejme prebehujete zo strany na stranu, ako vám pasuje a takto hovoríte aj v rozpravách. Čiže ja by som vás žiadal aspoň za seba, už keď som vás počúval, aby ste povedali, čo ste chceli tou rozpravou povedať. Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi Martinákovi. S faktickou poznámkou pani poslankyňa Viera Tomanová.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Pán poslanec, to, čo idem povedať, tým vás nechcem uraziť, chcem povedať, že si vážim vašu rozhľadenosť, vzdelanosť, inteligenciu, ale, prepáčte, k tomu, čo ste sa vyjadrovali, nemáte o tejto veci ani šajnu, ani o jednom zákone. Ak ste povedali, že pani poslankyňa Vaľová sa vyjadrovala k peniazom, štátnym peniazom, áno peniaze zo štátneho rozpočtu, ktoré do druhého piliera platíme na osobné účty vybraných skupín občanov a platíme ich zo štátneho rozpočtu, sú peniaze tohto štátu, sú týchto daňových poplatníkov, ktorí ich tam odvádzajú, pán poslanec. My zo štátneho rozpočtu platíme na osobné účtu vybraných skupín ľudí, tieto peniaze sú stratové, pretože za uplynulé obdobie strata predstavuje 11,98 %.

 • Ďakujem pani poslankyni.

  Reakcia na faktické poznámky, pán poslanec Osuský, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Tomanová, nič v zlom, ale na tomto sa zrejme nejako nemôžeme dohodnúť, pretože ja sa domnievam, že i tie peniaze, ktoré tam štát dáva, od tých ľudí dostáva. To znamená, to nie sú žiadne peniaze, ktoré z nejakej suterénnej tlačiarni z kohosi vôle, to sú peniaze vybraté od ľudí, ak je nejakých ľudí 1,5 milióna z 5,5, tak je očividné že do toho tie peniaze dávajú, to nie je nejaký príspevok nejakej malej skupine, takže na tomto bode sa nedohodneme.

  Uznám, že vy ste možno sociálny expert, ako tu zaznelo, ja som len dermatológ, samozrejme, najlepšie byť neoboľševickým politológom a potom rozumieť všetkému, ja ozaj len bradaviciam a syfilisu. Ale musím povedať, že toto je cesta, keď už sme u dermatológie, ktorá dovedie sporiteľov v druhom pilieri do svrabu. To je taká naša diagnóza.

  A kolegovi len toľko. Toto už ste mi hovorili, myslím, aj v minulom parlamente. Viete, čo? Ja som tu na základe volebného zákona, nie na základe SaS-ky. Mňa sem zvolili presne tým istým volebným zákonom, kolega, ako vás. A skúste sa pozrieť, koľko ste dostali preferenčných hlasov a koľko ste dostali v minulom parlamente z tých milióna, ktoré dostala vaša strana. Potom sa pozrite, koľko som ich dostal ja, a pracujte na sebe!

  A úplne posledné. Kolega Blaha, vy ma neustále vyzývate čítať, čítať a čítať. No, ja vám poviem jedno. Ja už som v živote prečítal toho dosť. Ja mám obavu, že to už do smrti nestihnete, ale ešte väčšiu obavu mám, že vám to nepomôže.

 • Ďakujeme, pán poslanec. Ďalší prihlásený písomne do rozpravy je pán poslanec Kaník. Ten sa tu nenachádza. Stráca poradie.

  Nech sa páči, pán poslanec Daniel Lipšic.

 • Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, vážení kolegovia, už tu viacerí predrečníci povedali, že aj pri tomto rokovaní o skrátenom legislatívnom konaní vlastne ide o základný akoby ideologický spor, aj keď nie úplne klasický politický spor. Pani poslankyňa Tomanová teraz hovorila, že ide o vlastne o peniaze z rozpočtu, že to sú vlastne štátne peniaze. Môj názor je, náš názor je, že to sú peniaze daňových poplatníkov, ľudí. Jeden z ďalších kolegov hovoril, že dôveruje viacej štátu. A to je tiež koncepčný spor. Ja dôverujem viac ľuďom ako štátu. A teraz to myslím úplne úprimne. Sú politici, na tej ľavej strane, ktorí majú pocit, že ľudia sú takí nevzdelaní, že ak sa budú rozhodovať sami za seba, rozhodnú sa zle. Lebo nie sú dosť vzdelaní, dosť na úrovni, nemajú dosť načítané...

 • Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Prosím o kľud v rokovacej sále. Prepáčte.

 • ... nemajú dosť načítané, lebo nečítajú, nečítajú a nečítajú. Ale ja osobne si myslím, že ľudia na Slovensku, minimálne väčšina z nich, pokiaľ majú kvalifikované informácie, sa rozhodujú za seba a za svoje životy a za svoje rodiny v princípe správne. A to je základný spor, ktorý medzi nami určite je. Keď som čítal návrh na skrátené konanie, ale aj samotný návrh zákona, tak ma napadla jedna pekná myšlienka, ktorá podľa mňa vystihuje uvažovanie súčasnej vlády, a je to citát Ronalda Reagana: "Ak sa niečo hýbe, zdaňte to. Ak sa to ešte ďalej bude hýbať, zregulujte to. Ak sa to prestane hýbať, zdotujte to." Myslím si, že to je základný myšlienkový rámec, v ktorom sa pohybuje aj tento návrh zákona, pretože on v skutočnosti nie je sporom ľavicových a pravicových riešení. Je to spor dobrých a zlých riešení.

  Najviditeľnejšie sú zmeny, ktoré chce vláda SMER-u urobiť v druhom dôchodkovom pilieri. Sporitelia si na svoje súkromné dôchodkové účty budú šetriť namiesto doterajších 9 už len 4 % zo svojej mzdy. Čo to bude znamenať? Sporiteľ s priemernou mzdou bude mať po 40 rokov sporenia vašou vinou o 66,5-tisíc eur menej. To je cena štvorizbového bytu v Prešove. Teoreticky by mal sporiteľom tento výpadok kompenzovať prvý priebežný pilier, do ktorého budú odvádzať viac. Ale nemali by sme ľuďom klamať. O 40 rokov štát nebude mať dosť peňazí na dôchodky zo štátneho systému, ktoré dnes sľubujete, a viete to aj vy. Dnes na jedného dôchodku pripadá šesť ľudí v produktívnom veku. O 40 rokov však bude musieť jedného dôchodcu "živiť" už len jeden a pol človeka v produktívnom veku. Na dôchodky vo výške, ktorú dnes systém akože garantuje, proste nebude. Takže zostávajú len tri možnosti a možno aj všetky tri zároveň.

  Pán spravodajca, nebuďte taký netrpezlivý! Počúvali sme pána premiéra, či bol v Levároch alebo na Kanároch. To nesúviselo so skráteným konaním asi tiež. Však? Vtedy ste sa tu tak nehmýrili až. Tak kľud.

 • Smiech. Potlesk.

 • Takže zostávajú len tri možnosti a možno aj všetky tri zároveň.

  Prvá je, do dôchodku pôjde ľudia oveľa neskôr, aby, cynicky povedané, čerpali zo systému čo najkratšie.

  Druhá je, dôchodky budú musieť byť oveľa nižšie než dnes.

  A tretia možnosť je, budú pracujúci musieť platiť oveľa viac, naozaj oveľa vyššie dane a odvody ako dnes.

  Vaša vláda na tom získa, pretože bude môcť míňať o stovky miliónov eur ročne viac tu a teraz. Ale kto na to doplatí? DSS-ky nie, finančné skupiny nie, pretože táto vláda im síce kozmeticky zníži poplatky za správu dôchodkového účtu, ale zato zdvojnásobí poplatky za správu úspor v negarantovaných fondoch na 0,6 % a takmer zdvojnásobí poplatky za hodnotenie úspor z 5,6 na 10 % zhodnotenia. Čiže finančné skupiny sú spokojné s týmto zákonom. Ani im ho nekritizujú v zásade. Oni budú mať zisky vyššie. Avšak kto na to doplatí, je sporiteľ. A ľuďom, ktorí majú 30 rokov a menej beriete šancu na slušné finančné zabezpečenie v starobe. Zmeny v dôchodkoch teda napáchajú dlhodobé škody. Tento zákon však bude pre Slovensko škodlivý v oveľa bližšom čase. Výrazné zvýšenie odvodov pre samostatne zárobkovo činné osoby v kombinácii s dramatickým znížením paušálnych výdavkov mnohých tvrdo pracujúcich ľudí, ktorí od štátu nechcú nič, len normálne podmienky na svoju obživu, jednoducho zatlačí pod hladinu. Mnohí už dnes balansujú. Nechcú od štátu žiadne sociálne dávky, zamestnávajú seba, možno malý okruh ďalších ľudí. To sú tí, ktorým by sme mali pomáhať, nie DSS-ky a nie finančné skupiny! Zvýšenie minimálnych odvodov o vyše 300 eur ročne bude v kombinácii s ďalšími opatreniami z novely likvidovať málo zarábajúcich pekárov, obuvníkov, kaderníčky či inštalatérov, ktorí tým stratia veľkú časť svojho príjmu. Zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov na 5-násobok priemernej mzdy zase veľmi tvrdo zasiahne lepšie zarábajúcich, ktorí svojou prácou zúročujú schopnosti, vzdelanie a talent. Ak sa k tomu pridá aj výrazné znevýhodnenie práce na dohodu, výsledky vášho úsilia budú viditeľné veľmi rýchlo.

  Po prvé mnohí o svoju prácu prídu, pretože sa im jednoducho neoplatí pracovať.

  Po druhé mnohí začnú pracovať načierno, pretože inak by neprežili.

  A po tretie z toho vyplýva, že štát nevyberie ani zďaleka toľko, ako očakávate.

  Opäť stojí za to pozrieť sa na to, kto na tieto návrhy a opatrenia najviac doplatí. Špekulanti? Nie. Tí si vždy nájdu cestičky, ako sa plateniu daní a odvodov vyhýbať. Doplatia na to slušní a tvrdo pracujúci ľudia, ktorí na špekulovanie nemajú chuť, vôľu alebo prostriedky. Nemá zmysle ani potom v druhom čítaní, ak o tomto návrhu budeme rokovať, podávať k tomuto zákonu pozmeňujúce návrhy, pretože nič nemôže pozmeniť jeho úplne chybnú podstatu.

  Dávam však procedurálny návrh, dávam však návrh, aby sme v skrátenom konaní o tomto návrhu zákona nerokovali.

  Na záver dovoľte ešte pár poznámok. Všetky doterajšie aj všetky ohlásené opatrenia vlády majú jedno spoločné. Postihnú slušných pracujúcich ľudí a odmenia špekulantov a tých, ktorí už dnes majú veľkú moc a bohatstvo. Slovensko dnes potrebuje presný opak. Musíme chrániť slušných ľudí pred príliš veľkou mocou vlády, veľkej vlády, veľkého biznisu a veľkých odborov. Musíme podporovať ekonomickú sebestačnosť ľudí, ktorí chcú pracovať. Musíme zlepšovať podmienky pre drobné podnikanie, pretože len úspešní a činorodí ľudia, ktorí dajú prácu sebe a ďalším blízkym dnes môžu v tejto krajine priniesť prosperitu. Prosperitu im neprinesie vláda. Kým budú títo ľudia na kolenách, budeme na kolenách všetci.

  Ctení členovia vlády, SMER-u, poslanci koalície, aj týmto zákonom prinášate zhoršenie života slušných ľudí na Slovensku. So všetkou vážnosťou chcem povedať, že príde deň, keď to zmeníme. Ďakujem vám pekne.

 • Ďakujem pekne, pánovi poslancovi. S faktickými poznámkami sa prihlásili páni poslanci: Kaník, Sulík, Kuffa. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Nech sa páči, pán poslanec Kaník.

 • Už sme naozaj povedali na túto tému veľa. Teraz by som chcel povedať to, že nie je to ešte príliš dlho, čo sa SMER ujal moci. A keď už teraz siaha k takýmto podpásovým riešeniam, keď naozaj sa snaží okabátiť Slovensko, využiť na to dostupné veci, ktoré sú samozrejmé, ale sú to neférové, neférové kroky. No svedčí to o tom, že SMER má strach zo svojej zodpovednosti, že má strach z vývoja ekonomického, ktorému bude čeliť a ktorému budeme všetci čeliť. A čo je najhoršie, že si neuvedomil, že takouto sólo jazdou s využívaním pokútnych metód to nikam nedovedie. Lebo keď teraz začína takto a naozaj nás čaká zhoršovanie parametrov, zhoršovanie nezamestnanosti, zhoršovanie výberu daní, pretože všetky opatrenia, ktorými naplnil tzv. konsolidačné opatrenia, povedú k zhoršeniu situácie, zhoršeniu podnikateľského prostredia, menšiemu výberu daní, ale zároveň k väčšiemu zaťaženiu obyvateľstva daňami a odvodmi a tým pádom k väčšej nespokojnosti ľudí so svojím životom.

  Tieto opatrenia, keď začal teraz SMER takýmto spôsobom fungovať, signalizujú, že sa nebude rozpakovať ísť do ďalších a ďalších a možno horších a horších riešení, a to ma napĺňa obavami, a to ma vedie k opätovnému apelu. Stále je možnosť k návratu, stále je možnosť chovať sa štandardne a demokraticky.

 • Ďakujem pánovi poslancovi. S ďalšou faktickou poznámkou pán poslanec Richard Sulík.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. No, Dano, je to presne ako vravíš. Zavádzame také zmeny, ktoré nemotivujú tvoriť hodnoty, ktoré zvýhodňujú ľudí, ktorí čakajú, že štát sa o nich postará. Len štát sme my. História pozná veľa príkladov, kde si ľudia mysleli, že veď štát sa o nás postará, ten nám bude platiť naveky dôchodky. Úplne aktuálny príklad je v Grécku. Tam majú teda mimoriadne silný prvý pilier a občania sa na to spoliehali. Veď záväzkov štátu, veď štát má peniaze a štát sa o nás postará. A vidíme, ako dopadli.

  Jednoducho čísla nepustia. Nepustí ani demografický vývoj. A keď raz sa za povedzme najbližších 20 alebo 30 rokov výrazne zmení pomer tých, ktorí sú ekonomicky aktívni k tým, ktorí potrebujú ten dôchodok, tak jednoducho, úplne jedno čo ten štát nasľuboval, ale nie je možné tieto sľuby dodržať. V Grécku momentálne zažívajú mimoriadne nepekné obdobie, kedy sa o 10, 20, 30 % znižujú dôchodky. Všetci ľudia vedia, že to stačiť nebude, že tie dôchodky sa budú musieť ďalej znižovať a že sa bude musieť predlžovať vek odchodu do dôchodku. Druhý pilier rieši presne toto. Dáva zodpovednosť do rúk ľuďom, dáva starostlivosť o ich budúci dôchodok do ich rúk, a preto sa deje mimoriadne veľký hriech práve dnes a ešte aj navyše pokútnym spôsobom v skrátenom legislatívnom konaní a tie škody, ktoré dnes vzniknú, bude trvať možno pol generácie, dokým budú znovu napravené. Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi poslancovi. S poslednou faktickou poznámkou pán poslanec Štefan Kuffa.

 • Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca. Naozaj tak ako to predrečník ako rozprával nie je tu najmenší dôvod, aby sme rokovali tuná v tom skrátenom legislatívnom konaní. Naozaj tie tvrdenia, ktoré tuná odznievajú zo strany SMER-u, napokon aj z našej strany a tí poslucháči, ak si majú teda vybrať, že čo je vlastne ako pravda, tak naozaj poslucháči a prijímatelia správy sú veľakrát potom z toho zmätení. Naozaj treba ľuďom povedať ako pravdu. Faktom je to, že 4 % je menej ako 9 %. Teda všetci tí sporitelia vlastne o 50 % budú sporiť menej. Tak ako to aj predrečník tuná spomínal a hovoril, nie sú to peniaze štátu, ale peniaze ľudí, teda ani štát, ani vláda nemá právo ako na ne siahať.

  Návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní je naozaj potrebné stiahnuť. Ďakujem pekne.

 • Reagovať, pán poslanec Lipšic, nie. Ďakujem.

  Ďalší prihlásený rečník do rozpravy pán poslanec Richard Sulík.

 • Dámy a páni, dobrý deň prajem. Nebudem sa v mojom vystúpení venovať samotnému obsahu, na to máme prvé a druhé čítanie, chcem sa venovať len k skrátenému konaniu a k dôvodom pre toto skrátené konanie.

  Začnem jednou džentlmenskou dohodou z apríla tohto roku. Potom, čo sme získali vládu jednej strany, došlo aj k rôznym organizačným drobným problémikom a jeden z nich bola taký, že v rokovacom poriadku je napísané: "na návrh troch poslaneckých klubov môže byť zaradený nejaký bod do programu schôdze". Tak, samozrejme, keď SMER má síce 83 poslancov, je to mohutný klub, ale je predsa iba jeden, tak nevedel by takýto návrh dať, a preto sa džentlmensky dohodli, že predseda Národnej rady, čiže pán Pavol Paška môže takýto návrh, zdravím pána ministra, vidím, že striedanie stráží, takže pán predseda Národnej rady môže tiež dať takýto návrh. Tá džentlmenská dohoda nespočívala v tom, že by sme povedali neplatí zákon, spočívala v tom, že my s tým budeme súhlasiť, i keď v zákone je napísané niečo iné, a konkrétne by to znamenalo, keby malo dôjsť na dôsledné naplnenie litery zákona, že jednoducho niektoré dva opozičné kluby sa k takému návrhu pridajú. Myslím si, takáto dohoda je legitímna a korektná a takto bola urobená. Predmetom kritiky opozície teraz nebolo to, že na návrh pána predsedu Národnej rady bol zaradený nejaký bod do programu, toto sme, túto dohodu my sme nikdy nespochybnili a, samozrejme, že sme ju dodržali. Predmetom kritiky je to, aký bod je zaradený alebo bol zaradený do programu a v akom čase. Potom, čo už prebiehalo prvé čítanie, veľakrát to tu odznelo, bolo to skrátka znásilňovanie práva a predmetom kritiky bolo ešte aj to, že pán Paška má zrejme dojem, že keď má za sebou 82 ďalších poslancov, že zákony a pravidlá pre neho neplatia.

  Džentlmeni ctia pravidlá, ale džentlmeni aj vedia, čo je morálne a čo nie je morálne a ich osobná česť má pre nich vysokú hodnotu. Toto bol predmet našej kritiky, to, že sa tu mal jednoducho znásilniť zákon len preto, lebo veľký vodca si povedal, toto musíme schváliť práve dnes.

  Spomínam si, ako som ja mal byť odvolávaný kvôli "prkotinám", kvôli tomu, že som si dovolil zrušiť dcéru kamaráta pána Pašku, ktorá v Bruseli zarábala nejakých 7-tisíc eur mesačne v podstate za nič, a to mal byť dôvod na odvolávanie. A tu pán Paška hrubým spôsobom porušuje pravidlá a keby nešlo o vážnu vec, tak bolo by to na smiech. To, čo zažila Národná rada za posledné 3 dni, je čistý výsmech parlamentarizmu. Celé toto divadlo, celý ten trojdňový nácvik, teraz odznova, robíme to preto, lebo Robert Fico sa rozhodol, že práve v dovolenkovom období musí ukradnúť vyše miliónu občanom ich dôchodky. Pýtam sa, aký je rozdiel medzi zlodejom, ktorý vám počas dovolenky vybieli byt a stranou SMER, ktorá vám počas dovolenky ukradne dôchodok. Človek si odíde na dovolenku s dobrým pocitom sľúbených istôt, lebo uveril Robertovi Ficovi a keď sa vráti domov, zistí, že ten istý Robert Fico mu ukradol časť jeho budúceho dôchodku.

  Je to ten Robert Fico, ktorý vyše roka pri každej príležitosti vykrikoval: "Premiérka - klamárka!" Ten Robert Fico, ktorý pred voľbami sľúbil, je to v denníku SME, že odvod do 2. piliera sa znižovať nebude. Aj na základe toho dostala strana SMER tak veľa hlasov. No tak tento Robert Fico, ktorý očividne nevie čo je slovo chlapa, ide teraz pokútnym spôsobom kradnúť dôchodky. Pokútne nielen preto teda, že to je v najvyššom lete a počas olympijských hier, kedy si zrejme on alebo jeho draho platení poradcovia povedali, že teraz to bude dobré, lebo si to všimne čo najmenej ľudí, pokútne je to aj preto, lebo celá strana SMER, všetko ako to, teda vás zopár, čo tu sedíte, ctení kolegovia, sa úplne vyhýbate diskusii. Nikto z vás sa sem nepostaví a neobháji kroky, ktoré chcete spraviť. Toto je arogancia moci. Aj Robert Fico keď sem dnes došiel, on by sem určite nechodil, došiel sem len preto, aby tu riešil niečo s Kanármi a Levármi, došiel riešiť svoj nejaký osobný, svoju osobnú záležitosť, ale vás nechal v štichu. On sa tu nepostavil za to, aby obhájil samotnú vec, aby vysvetlil, prečo teda sa to musí takto znásilňovať. Áno, viem, spravil to počas toho prvého nácviku, kde teda teatrálne roztrhol štátny rozpočet, ktorý teda aj vďaka nemu prešiel, a rozprával tu niečo o 500 miliónoch eur. Myslím si, že o mne je dostatočne známe, že keď mám dôvod kritizovať aj bývalého koaličného kolegu, napr. Ivana Mikloša, že to spravím a poviem to na rovinu, ale všetko má svoje medze. Mám silnú obavu, že taký rozpočet, aký predložil Ivan Mikloš, sa SMER-u predložiť nepodarí za celé tie 4 roky. Hovorím to preto, lebo videl som jeden graf, ktorý minister financií predložil, ukázal v televízii o vývoji ceny plynu a taktiež som počul, ako chápe nás premiér percentá. Takže zistili sme, dozvedeli sme sa, že keď stúpne DPH o 1 %, že chlieb bude drahší o 5 %, preto, lebo múka o 1 %, voda o 1 %, práca pekára tiež 1 % a netreba zabudnúť kvasnice, a preto bude chlieb drahší o 5 %. Takíto ľudia rozhodujú. Taký, čo tu straší s grafmi, že cena plynu klesla o 90 % a potom sa ešte v telke priblble usmieva, keď mu poviem, že tomu snáď ani 5-ročný Hugo môj veriť nebude a takí ľudia, ktorí povedia, cena chlebu stúpne o 5 %, lebo po jednom percente sa to nazbiera, títo dvaja ľudia rozhodujú o miliardách eur a o našich budúcich dôchodkoch. Toto je tragédia našich dní!

  Musím ale povedať, je to aj zásluhou opozície, kto tu dnes vládne. To ale nechce byť téma. Väčší problém ako najhlbšie leto je samotný legislatívny proces. Ako sme už niekoľkokrát počuli, návrh zákona nebol zverejnený na portáli právnych predpisov. Po druhé pripomienkové konanie trvalo 3 dni, malo trvať 7. Nič sa nedeje, nič, akože O. K., že tak skrátka netrvalo, aj dnes na grémiu sme s týmto pána predsedu Národnej rady Pavla Pašku konfrontovali, že veď pán Paška, ale tak nebolo to zverejnené, namiesto 7 dní boli len 3 dni, čo vy na to? Nič. Máte ešte nejaký bod? Nemáte? O. K., ďakujem, tešilo ma. To je arogancia moci a od toho pána Pašku ja som rok a pol počúval, máte moc, tak to tu valcujete. No toto je valcovanie. Absolútna neprístupnosť, aspoň k nejakým argumentom, k ničomu. Skrátka nič. Je to presne to isté, ako keď Robert Fico, neviem teda odkiaľ na to došiel, si povedal, že on zakáže zisk zdravotným poisťovniam, ja som tu potom riešil ako predseda Národnej rady žalobu za takmer 1 miliardu eur, lebo Robert Fico si pár rokov dozadu niečo povedal. Takto, takíto ľudia riadia našu krajinu!

  No, slušnosť, česť a možno teda aj kúsok toho džentlmena by nikdy v živote nedovolili pri tak dôležitom zákone znásilňovať legislatívny proces a stoj čo stoj pretlačiť tento zlodejský zákon. Toto sa skrátka nerobí. Na moju hlavu bolo znesené veľa kritiky, určite som spravil aj množstvo začiatočníckych chýb, ale vždy som mal maximálnu snahu dodržiavať rokovací poriadok a moji kolegovia, moji bývalí podpredsedovia to veľmi dobre vedia.

  No teraz k samotným dôvodom. No tak ako som už spomínal, teatrálne roztrhanie rozpočtu a k tomu informácia, 500 miliónov chýba v kase. Jozef Kollár, ktorý vystúpil dnes doobeda, si myslím, že presne a vecne odôvodnil, že toto jednoducho pravda nie je. Výpadky na daniach majú byť údajne 348 miliónov, i keď toto číslo nie je úplne isté, preto, lebo na tej pondelkovej porade s pánom premiérom, kde teda, aby to malo nejaký, zrejme nejakú fazónu, tak tam boli všetci možní, no, len, bohužiaľ, a medzi nimi aj minister financií, len bohužiaľ, to sú úplne nepripravení a nevedel Pavlovi Frešovi povedať základné čísla, keď sa ho tento pýtal, že no dobre, tak aký je výpadok na DPH? Aký je výpadok na ostatných daniach? Koľko sú vyššie príjmy? Nič. Nevedel, tam bolo jedno číslo v ovzduší, to bolo 500 miliónov, potom došlo druhé, teda že 350 výpadok na daniach, ale deň na to čítam v novinách, že na tých daniach bol iba výpadok 250, a to písal pán premiér osobne, neviem teda, kto sa teraz pomýlil, či ten pán s tým srandovným grafom, alebo ten pán, čo sčítava percentá krížom-krážom, ale vieme teda, že to je číslo niekde medzi 250 a 350, a nejako sa z toho, skrátka, možnože to sčítali, tieto dva odhady a tak nejako dostali 500. Keď som dnes s týmto chcel pána Roberta Fica konfrontovať, tak, bohužiaľ, doslova utiekol, utiekol z tejto sály, to bolo vtedy, keď vyšiel rýchlo vysvetliť, že on nie je na Kanároch, do toho ho namočil jeho kolega pán minister Richter, tak to rýchlo došiel vysvetliť, a potom bol som prvý na rade s faktickou poznámkou, ja som nechcel, že tu teraz by musel pán premiér pol hodinu alebo hodinu svojho vzácneho času stráviť, ale predsa aspoň tie dve minúty počkať a vypočuť si nejaký argument na to, čo on tvrdí, a na to, že opozícia neporušila žiadnu dohodu, tak nie. To skrátka nie a doslova, doslova utiekol ľavými dverami.

  Chápem, že mu to vyhovuje preto, lebo teraz môže tvrdiť, že opozícia sa už nedrží na dohody, a preto nebude ÚVO. On vlastne to ÚVO zrušil, tam raz porušil svoje slovo, zrejme preto, lebo už šípil, že bude môcť opozíciu obviniť, určite to vedel dopredu a predpokladám, aj NKÚ si zoberie ako zámienku, nebude NKÚ, nebude ÚVO, nebude vôbec nič, lebo opozícia nedodržuje dohody, pritom podstata je taká, že koalícia znásilňuje zákon.

  Takže počuli sme Jozefa Kollára, že tie opatrenia, ktoré strana SMER doteraz spravila, menoval konkrétne 3, sú viac ako tých údajných 348 miliónov, ktoré chýbajú. Tak prečo musíme teraz silou mocou posunúť z 1. 10. na 1. 9. znižovanie odvodu do 2. piliera? Prečo teraz v skrátenom konaní, bez vecnej diskusie a myslím si, že celkom hanebne, že tu v podstate diskutuje len opozícia, respektíve vystupuje len opozícia. Mám teda pochybnosti o tej sume, mám pochybnosti o tom dôvode, že chýba v rozpočte 500 miliónov a mám pochybnosti o tom, že teda je to pravda, hlavne keď pár týždňov dozadu misia, technická misia Medzinárodného menového fondu nič takéto nezistila. Nič, všetko v poriadku. A zrazu behom štyroch týždňov. Veď, ale vládnete, štyri mesiace vládnete, no nie je to úplne tak málo na to, aby ste si teda spravili ten tzv. nemecký Kassensturz a zistili, koľko je, koľko nie, a pokiaľ si pamätám, po prvom kvartáli čiže ku 31. marcu bola štátna kasa v poriadku. Tam keď chýbalo, tak chýbali nejaké drobné, a 348 miliónov zrazu!

  Je to teda len zámienka na to, aby sa tu skrátilo konanie k tomuto zákonu. A keby naozaj išlo o nejaké hospodárske škody, ktoré pramenia z toho, že štát vyberá málo na DPH, tak mal predsa, mala vláda predložiť v skrátenom legislatívnom konaní napríklad zákon o správe daní a poplatkov. Tam predsa vznikajú veľké hospodárske škody, keď sú veľké výpadky na DPH. No tak tam nech predloží vláda riešenia, ako obmedziť úniky na daniach. A som presvedčený, že opozícia v tomto by vládu podporila a podporila by skrátené legislatívne konanie. A keď sa bavíte teda o nejakých 1,5 miliardy možnože až dvoch, ktoré ročne uniknú na daniach, tak je to určite vyše 100 miliónov mesačne, dvojnásobok toho, čo teraz tu pokútne sa ide získať, tak poďme, naďalej je tam vyvŕtaná veľká diera v systéme. Poďme tú zapchať. Poďme ju zapchať skráteným legislatívnym konaní. Tam vznikajú hospodárske škody.

  No ale teda chápem, že sa musí aj šetriť, ale tak snáď nie za cenu okrádania vlastných občanov a už vonkoncom nie za cenu okrádania vlastných voličov. Keď Robert Fico chce tak veľmi šetriť, tak má možnosti až až. Za 400 miliónov eur sa chystá kúpiť zdravotné poistenie. To, to je zrejme to šetrenie, 150 miliónov ideme dať na úplne zbytočný dopravný systém. Myslím si, že naša krajina má dosť veľa iných problémov, ako tu riešiť, resp. ako to, aby štát išiel konkurovať nejakému komerčnému rádiu. A hlavne, keďže nemáme diaľnice ani medzi najväčšími dvoma mestami, tak aký dopravný systém, čo tu chceme riešiť? Ale hlavne, že 150 mil. eur na takúto, v tomto momente, zbytočnosť ideme dať. Áno, poznám ten argument, 120 miliónov príde z Európskej únie, ale netvárme sa, že tie peniaze padnú z neba. Aj my platíme do Európskej únie. A po druhé, tie peniaze sa dajú niekam presmerovať. To sme predsa zažili. Keby aspoň na nejakú zmysluplnejšiu vec, ale nie. My ideme za 150 miliónov kupovať dopravný systém, a keďže teda poznám ministra dopravy nešípim tu nič, nič dobrého v tomto.

  Štyridsať miliónov ideme dať na kaštieľ, ktorý chátra, v Rusovciach. Áno, treba, kultúrne dedičstvo, ale teraz, keď nám hrozí, že sa my dostaneme pod nejaké zvýšené pozorovanie, preto lebo prekročíme deficit. Teraz chcú ísť riešiť kaštieľ? Doteraz som sa teda bavil o stovkách miliónov eur, teraz prejdeme o radu vyššie, tisíc miliónov eur. Tisíc miliónov, to je jedna miliarda, to je čísielko, ktoré má jedničku a deväť núl, ideme dať na záchranu španielskych súkromných bánk! Na toto tu ideme ošklbať ľudí, ideme im zobrať budúce dôchodky, aby sme s hrdosťou a s radosťou poslali na záchranu španielskych bánk? Normálne žasnem, žasnem, v akej dobe my žijeme.

  Dvestošesťdesiat miliónov ďalších ideme dať len v tomto roku na trvalý euroval, a je pravda, že tieto peniaze nejdú do deficitu, ale to je len účtovný trik zo strany Európskej únie, preto lebo idú do verejného dlhu. Polovica tejto sumy ide do verejného dlhu 130 miliónov, nejdú však do deficitu. Takto Európska únia podvádza. Každopádne my ideme dať 260 miliónov na trvalý euroval a tie peniaze zoberieme aj odtiaľ, že tu ošklbeme vyše milióna sporiteľov o ich budúce dôchodky, a to ešte v skrátenom legislatívnom konaní v rozpore s existujúcimi platnými pravidlami a v najhlbšom lete počas Olympijských hier. Toto je politika strany SMER!

  Verejné obstarávanie na 10 mil. eur sa ide zrušiť. Jasné, veď načo tam, zbytočne tá oštara, vylúčiš toho, kto si dovolil dať lacnejšiu, možno lepšiu ponuku ako tuto nejakí kamoši alebo mecenáši. To treba zrušiť tieto zbytočné pravidlá. Zadáme to predsa priamo! Čiže zákazky na 10 miliónov už nebudú potrebovať verejné obstarávanie, to je čisté Kocúrkovo! Chápal by som, keď sa povie, že zákazky do 5, do 10 eur, teda WC papier a podobne, že to nepotrebuje verejné obstarávanie, ale nie, tuto je to presne naopak. To je tak zvrátené, ako povedať najlacnejšieho vylúčime. No tak, takisto zvrátené je povedať, že do nejakej sumy budeme robiť verejné obstarávanie, ale potom už netreba, lebo pri takých veľkých sumách predsa tam už kradnú len tí najvyšší zrejme, čiže tam už je to pod kontrolou a tam sa nemá čo stať.

  Takisto môže Robert Fico privatizovať. Veď presne vieme, ako sú tie štátne podniky riadené, akú robia stratu. Myslím si, tu sa stal veľký hriech, keď v roku 2006 druhá Dzurindova vláda mala pripravenú a v podstate odklepnutú privatizáciu Carga, štát mohol inkasovať 14 mld. korún. Nie, toto bolo zastavené, za to sme už niekoľko 100 mil. eur zaplatili straty, ktoré táto spoločnosť odvtedy vyprodukovala. Toto je hospodárska politika strany SMER.

  Pritom to vôbec nie je dogma pre Roberta Fica, že privatizovať ani za svet. To keď mu vyhovuje, tak sa privatizovať môže. Keď potrebuje kúpiť za 400 mil. zdravotné poisťovne, tak na to sa privatizovať môže. Ale na to, aby sa znížil dlh alebo aby sme nemuseli šklbať ľudí, nie, na to sa privatizovať nesmie.

  Vravel som, že Robert Fico, bezpochyby najmocnejší človek v tomto štáte, vládne štyri mesiace a zatiaľ nevidieť nejaké úsporné opatrenia. Zatiaľ napríklad taký strop na výdavky, ktoré majú jednotlivé rezorty. Prečo to nemáme, prečo to dávno nemáme, že prečo to nemáme už tri mesiace? Skrátka výdavky rezorty dostanú výdavkový strop. Toto opatrenie sa mohlo dávno spraviť. Takisto sa mohol už dávno zrušiť nejaký bezvýznamný úrad alebo nejakí úradníci, veď to predsa netrvá roky. Len tam treba konať. Tam treba hlavne ovládať problematiku a vyznať sa tam nestačí, filozofovať múdro do médií, poťažne podľa toho čo poradia draho platení poradcovia.

  Dámy a páni poslanci, viem si predstaviť, akí ste dôležití a ako vás ľudia doma počúvajú a ako si vás vaše okolie uctieva, lebo veď ste poslancami Národnej rady. A viem si predstaviť, ako vám to padne dobre, keď vám tak mastia bruško a že, viem si takisto predstaviť, že z tohto statusu máte skvelý pocit. Určite tu aj pani kolegyňa Vaľová v Humennom, keď dôjde, ona nie je len tak, a to znamená, aha, tak, jaj prepáčte, tak... Dobre, ale dokončím tú myšlienku, takže určite aj pani Vaľová má lepší pocit z toho, keď nie len tak primátorka v Humennom, ale primátorka a poslankyňa Národnej rady. No, to je však len teda nejaký obraz, ale tá skutočnosť je trochu iná. Tu v Národnej rade poslušne plníte príkazy. Až na pár horlivých zväzákov mlčíte.

 • Ruch v sále.

 • Mlčíte, konkrétne napríklad Maroš Kondrót, keď si sa teda ozval, trošku mi to znie, že teda trafená hus zagága, ale myslím si, že my máme teda súkromne dobrý vzťah, tak si to môžem dovoliť. Maroš, aj ty si pre mňa v podstate trochu sklamanie, lebo nepovieš tu nič, ako je schôdza dlhá, len teda poslušne "mačkáš" ten "knoflík", lebo zrejme nielen ty, ale všetci tvoji kolegovia, tušíte, že predseda by ti na mieste hlavu odtrhol, keby si si čo len dovolil zmyslieť, že by si hlasoval podľa tvojho vedomia a svedomia. Keď už teda aj tvoje svedomie hneď hovorí, že najlepšia vec svete, ktorú môžme spraviť, je znížiť z 9 na 4 %, tak ja presne viem, čo tvoje svedomie hovorí v otázke eurovalu. Čiže dokončím ja radšej moju reč a nebudeme to tu zbytočne rozvíjať.

  Milí ctení kolegovia, nechali ste sa degradovať na cvičené opice, ktoré poslušne tlačia gombíky tak, ako veľký vodca prikáže, a za toto beriete 3 tisícky mesačne. Tým nechcem povedať, že by to bolo hrozne veľa, ale je to také veľmi príjemné. Doma vám tam tľapkajú po pleciach, tuto radšej nevystrkujete rožky, ešte vám za to zaplatia. Ale ja vám garantujem, že keď budete takto pokračovať, tak po skončení tohto volebného obdobia sa budete hanbiť pred vašimi blízkymi.

  Osobná integrita nie je o poslušnom plnení príkazov. Veľmi pekne vám ďakujem.

 • Na vystúpenie pána poslanca, s faktickými poznámkami: pán poslanec Osuský, Novotný, Hlina, Mihál a pán poslanec Galko. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Pán poslanec Poliačik má procedurálny návrh. Nech sa páči.

 • Ďakujem, pani predsedajúca. Podľa § 26 rokovacieho poriadku ods. 1 navrhovateľom, ak je vláda, môže v jej mene vystúpiť len poverený člen vlády a ostať aj navrhovateľom počas prerokúvania. Mám pred sebou uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 388 z 30. júla 2012, ktoré hovorí, že poverený odôvodní návrh vlády na tejto schôdzi parlamentu, bol minister sociálnych vecí. Zmenila sa nejakým spôsobom dikcia rokovacieho poriadku, alebo ja zle niečo chápem, ale nemal byť pán navrhovateľ celý čas tu? Ďakujem.

 • Procedurálny návrh mal znieť na niečo, o čom by sme mali hlasovať, ale vysvetlím vám to. Rokujeme o návrhu na skrátené legislatívne konanie a je prijaté uznesenie vlády per rollam, že môže ktorýkoľvek pán minister zastupovať ministra práce, sociálnych vecí a rodiny.

 • Pán Poliačik, rokujeme o návrhu vlády. Keď rokujete o príslušnom vládnom návrhu, ktorý je prerokovaný vo vláde a je príslušný gesčnému rezortu, môže navrhovať príslušný minister alebo minister, ktorý v zmysle uznesenia vlády zastupuje. Toto je návrh vlády na skrátené konanie, ktorýkoľvek člen vlády tu môže sedieť za vládu. Ďakujem.

 • Takže ideme, pán poslanec Osuský s faktickou poznámkou, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Musím poďakovať Richardovi Sulíkovi za veľmi dobrý a, žiaľbohu, je to smutné, že mu zaň musím poďakovať za výstižnosť toho príkladu, za ten príklad s tým zlodejom, ktorý vám v lete vybieli byt. V tom je kus pravdy. Samozrejme, proti tomu, aby sa tak stalo sa odporúča nemať permanentne stiahnuté rolety, požiadať susedov, aby vybrali poštovú schránku, robiť proste isté opatrenia, zapáliť možno susedia v izbe občas, aby ťa neokradli. Iná vec je, čo môže spraviť občan, aby ho v lete počas dovolenky neokradli. A tu mi potom, čo tu všetko zaznelo, ostáva ozaj len tá hromadná sťažnosť, pretože to je možnosť vyjadrenia občianskeho postoja vo vlastnej veci - "in eigener Sache", ako hovoria Nemci.

  A to, že spôsob rokovania o tejto veci, o tom, ako sa s ľahkosťou prenášame ponad porušenie legislatívnych pravidiel svojich vlastných, je len ukážka nielen arogancie, ako povedal Richard, ale aj istej zbabelosti v tom, že nenachádzame ani len odvahu sa za to postaviť.

  Na Slovensku sa vraví: "Kto klame, ten kradne". Ja by som povedal, že 7. marca tohto roku sa klamalo a v auguste sa kradne.

 • Ďakujem pekne. Tiež by som zareagoval na niektoré časti vystúpenia pána poslanca Sulíka. Aj ja mám taký istý názor na to, že zrejme tá zostava, ktorá je momentálne na ministerstve financií nebude práve to najkompetentnejšie, čo tam mohla strana SMER a mala strana SMER postaviť, pretože keď im trvalo štyri mesiace na to, aby zistili, že makroekonomické prognózy sa horšia a zrejme splnenie toho štátneho rozpočtu, ktorý tu bol schválený v decembri minulého roku, bude problematické, tak asi to nie je odborne tá najlepšia zostava, ktorú Slovensko potrebuje na ministerstve financií v čase hospodárskej krízy.

  Zachytil som aj ja tú informáciu ako v situácii, keď sa vláda chystá ukradnúť budúce dôchodky 1,5 milióna sporiteľov, sa nonšalantne chystá rekonštruovať kaštieľ v Rusovciach, ale pomaly som sa s tým vyrovnal v nádeji, že verím, že tak ako chce vláda nájsť 40 mil. eur pre kaštieľ v Rusovciach, nájde aj 40 mil. eur pre zhorený hrad Krásna Hôrka na východe, bolo by to veľmi pekné gesto zo strany vlády Slovenskej republiky.

  A to prirovnanie s ľuďmi, ktorí odišli na dovolenku a budú ukradnutí, je veľmi presné, ja som ho tiež použil pred dvoma dňami vo svojom vystúpení. Je to naozaj tak. Ľudia, keď odchádzajú na dovolenku, zavrú si bezpečnostným zámkom svoj byt, majú poistený svoj majetok, poprosia susedu, aby im občas prišla poliať kvety. Dokonca si uzavrú aj komplexné cestovné poistenie, aby im ukradli, keby im náhodou ukradli batožinu, ale tento rok to občanom nebude stačiť.

  Mnohí z tých jeden a pol milióna sporiteľov, keď sa vrátia z dovolenky, zistia, že ich socialistická vláda okradla o ich budúce dôchodky. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem veľmi pekne. Ja som pred chvíľou vyjadril takú obavu, že opozícia znižuje svoju váhu, prieraznosť, aby sme prípadne v tom nepokračovali, tak skúsim niečo povedať. Tých 9 %, už to hovorím ikskrát, je neudržateľných. Je neštandardných. Štandard je niekde úplne iný. My sme momentálne neštandardní. Vie to aj pán Sulík a vie to aj pán Kaník.

  Ak mám teda pomôcť tomu, aby akú takú váhu si udržala, tak skúsim dať návrh SMER-u, nikdy som si nemyslel, že budem dávať návrh SMER-u, ale skúsim. Pani Laššáková, skúste v pondelok ráno povedať, že ste sa na klube dohodli a že dávate pozmeňovák, že poplatky zostanú rovnaké.

  Potom každý ďalší notorický rečník, ktorý tu vystúpi, tak ho môžte odpáliť tým, že poviete, že mu nejde o ľudí, ale ide mu len o to, aby zachránil tu pol miliardu, o ktorú menej DSS dostanú po prijatí tejto novely. Skúste to a u vidíte. Budete mať návrh. Skrátime to. V polke týždňa sme na kúpalisku. Ďakujem.

 • Chcem nadviazať na tie slová, ktoré kolega Sulík hovoril, keď hovoril o nedodržanej procedúre zo strany vlády pri legislatívnom procese k návrhu zákona o sociálnom poistení. Nie je to tak dávno, čo polícia obvinila exministra Igora Štefanova z machinácií v tom tzv. nástenkovom tendri, kedy informáciu o tendri nezverejnil tak, ako by bolo treba, aby sa k tejto informácii dostala verejnosť, ale zverejnil ju kdesi na nejakej zastrčenej nástenke. Štát tak utrpel škodu, a štát, to sme všetci my, utrpel škodu asi sto miliónov eur. Tu ide o jednu miliardu eur, ktorú chcete zobrať ľuďom, a ten exminister Štefanov bol, teda zdá sa, omnoho menší zlodej, omnoho menšieho formátu, pretože šlo o mnoho menšiu sumu, a ten nešťastník to zverejnil aspoň na tej nástenke. Vy ste to nezverejnili nikde. Na portáli právnych predpisov, tak ako bolo treba, určite nie. Máme tu zastupujúceho ministra, ministra spravodlivosti, mňa by veľmi zaujímal jeho názor na takto vedený legislatívny proces.

 • Ďakujem pekne. No Richard, ja by som chcel trošku nadviazať na tú tvoju myšlienku, keď si sa zamyslel nad tým, že prečo poslanci strany SMER tu vlastne len tak sedia, jak zmoknuté sliepky. Nediskutujú, nevystupujú v rozprave. Nereagujú, s výnimkou nejakých naozaj ojedinelých prípadov vo faktických poznámkach.

  Stalo sa to už druhýkrát, bolo to prvýkrát, ten prípad bol veľmi podobný. To bolo pri schvaľovaní zmluvy o trvalom eurovale. Aj vtedy, aj teraz v tomto prípade boli títo poslanci vystavení takej situácii, že by museli obhajovať niečo, s čím sa pravdepodobne mnohí ani nestotožňujú.

  Takže ja chcem z tohto miesta vyhlásiť, že ja sa im vôbec nečudujem, že tu proste takto sedia, pretože ja, keby som sa dostal do podobnej situácie a ešte keby to bolo znásobené tým, že čo tu oni predviedli za posledné tri dni, tak ja tiež by som tu sedel v tej lavici jak trúba a cítil by som sa sám pred sebou a hlavne pred svojimi voličmi ako vôl.

  Ja si pamätám, ako tu v minulosti veľký vzor dnešného premiéra - Vladimír Mečiar - vykrikoval niečo, že ste táraji, prďúsi a gágaji. No ten, keby tu bol dnes, tak podľa mňa ho porazí za tým rečníckym pultom. A práve za jeho čias vznikla taká situácia, že jeho minister kedysi utekal z parlamentu tak, že mal kabát na hlave, bolo to pred novinármi a schovával sa pred nimi, lebo nechcel, aby ho spoznali. A k tej situácii, ktorú ty si hovoril o tom, že sa budú poslanci po tom volebnom období hanbiť, ja by som chcel dodať, že možno aj oni budú musieť pomedzi ľudí s tými kabátmi na hlavách, a bude to oveľa skôr, ale každý si je strojcom svojho šťastia. Ďakujem pekne.

 • S reakciou na faktické poznámky pán poslanec Sulík. Nech sa páči.

 • Ďakujem za faktické poznámky. Chcem reagovať iba na pána Hlinu. Pán Hlina, ako som v úvode vravel, moja reč sa má týkať, moje vystúpenie sa malo týkať len samotného procesu, nie obsahu veci, na to sa chystám v prvom a druhom čítaní. Ale už vopred by som vám chcel povedať, že ja si nemyslím, že 9 % je udržateľných, keď som písal odvodový bonus, tak tam som rátal s deviatimi percentami. Tie výpočty, si myslím, že sú korektné a boli aj s odstupom niekoľkých rokov, keď sme ich aktualizovali spolu s Jozefom Mihálom, tak odvodový bonus vie byť zavedený aj s tým, že 9 % ide do druhého pilieru.

  V tom odvodovom bonuse je to, samozrejme, veľký projekt, potrebuje veľa rokov, keď sa zavedie, a určite ho, určite na to zavedenie bude potrebná spolupráca opozície a koalície. A tu mám celkom dobrú nádej preto, lebo projekt UNITAS, ktorý realizuje terajšia vláda, a už aj realizovala prvá vláda Roberta Fica, tak je ako keby opísaný z odvodového bonusu. Čiže mám tu celkom dobrú nádej, že sa to podarí nakoniec tak zreformovať, že tých 9 % nebude problém, ale že aj vyriešime problémy v prvom pilieri. Takže toľko, len pre informáciu. Ďakujem.

 • Teraz dávam slovo pani podpredsedníčke Jurinovej. Nech sa páči, pani podpredsedníčka.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, pani predsedajúca, pán minister, vážené kolegyne a kolegovia, ja by som to možno nazvala, že zbierajme skúsenosti a učme sa na cudzích chybách.

  Po voľbách sme si boli vedomí toho, čo sa udialo. SMER získal 83 mandátov. A prvé slová premiéra boli o tom, ako si vláda uvedomuje svoju zodpovednosť a ako chce prijímať rozhodnutia tak, aby sa nemuseli meniť často, aby sa nemuseli často meniť, aby boli prijímané naprieč politickým spektrom. Čas plynie. Slová odvieva vietor. Valec začína naberať rýchlosť. Skutočne mám z toho taký pocit, zvlášť po dnešnom vystúpení pána premiéra.

  A teda čo sa vlastne deje? Začali sme rokovať o zákone, ktorý, ako tu bolo povedané, nebol na portáli právnych predpisov. Pripomienkovanie bolo značne skrátené. Na to, akú závažnosť má tento zákon, sú to naozaj dosť závažné pochybenia.

  My sme alebo máme byť nositeľmi zákonnosti a práve my sa máme podieľať na nezákonnosti, ktorá tu, ktorá sa nám tu práve deje. Preto vás rovnako, ako aj ostatní kolegovia, vyzývam, aby sa ďalej nerokovalo v skrátenom legislatívnom konaní práve o tomto návrhu zákona, aby ste stiahli skrátené legislatívne konanie.

  Ako tu už bolo veľakrát povedané, ide o veľmi dôležitý zákon, ktorý ovplyvňuje životy občanov, všetkých občanov Slovenska. A oni si ich skutočne zaslúžia, tak ako to aj vy samo hovoríte, aby bol dostatočný čas na možné úpravy, opravy, aby bola hlavne ochota zo strany vlády a jej poslancov upraviť stav tak, aby bol akceptovaný práve aj vašimi voličmi. Pán Fico, pán premiér predvčerom predstavil zúfalú finančnú situáciu. Povedal nám, akú máme dieru v rozpočte, a preto musíme rýchlo, rýchlo prijať zákon, ktorý ovplyvňuje život všetkých pracujúcich ľudí.

  Na druhý deň sa však dozvieme, že vláda si chce opravovať reprezentačné sídlo. Nie je skutočne nič dôležitejšie? Kde sú teda tie priority súčasnej vlády? Skutočne to chcú robiť práve v tejto dobe?Vo svojom príhovore pán premiér takmer jedným dychom na jednej strane povedal, že nemá dôvod dnes počúvať a diskutovať s opozíciou, lebo nemá právo čokoľvek povedať. Na druhej strane ju vyzýval na dialóg. Dokonca dnes sa nám pán premiér vyhrážal. Žeby vyhrážanie začalo byť pracovnou metódou? Chcem veriť, že nie. A chcem veriť, že dekórum si pán premiér zachová.

  Pol týždňa sa rozprávame alebo rokujeme, možnože rozprávanie je vhodnejší termín, pretože odozva na výčitky o škodlivosti pripravovaných zmien nielenže nie sú brané na vážnosť, ale zároveň nám je veľmi jasne naznačované, že čokoľvek vypovieme, nebude nielen vypočuté, ale ani prijaté na premýšľanie. Tu by som si pomohla možno citátom pána poslanca Hrušovského z dnešného jeho vystúpenia: "Vyvarujme sa ošiaľu z vlády väčšiny."

 • Ruch v sále.

 • Veď predsa i vaši voliči od vás žiadajú a očakávajú ústretovosť. Počas tohto času stráveného pri rozprávaní a pri politikárčení sa mohlo určite riešiť veľa dôležitých problémov, a určite by ste mi teraz povedali, že prečo o tom rozprávam, že nemám na to právo, ale myslím si, že áno, opäť, pretože nie nám, ale ľuďom beriete čas zasahovať do zákona, a to nedodržiavaním zákonných lehôt. Možno naozaj z vašej strany chýba dôvera k ľuďom, občanom.

  Okrem zmeny ústavy si len málo tém zasluhuje takú politickú zhodu ako práve zákony, ktoré sa týkajú sociálnych vecí, takže práve aj zákon o sociálnom poistení. Komplexný problém, v ktorom sa stretávajú nároky generácií minulých, súčasných a budúcich, určite nebude mať jednoduché a jasné, správne recepty na svoje riešenie. Preto aj návrh vlády na skrátené legislatívne konanie ide proti duchu nadpolitickej diskusie, ktorá má produkovať výsledky, ktoré ustoja zmeny vlád. Vláda SMER-u nedáva ani možnosť skutočne korektne diskutovať o tejto novele, či dať poslancom šancu reálne prispieť pozmeňujúcimi návrhmi k vyššej kvalite tejto normy. Nejde však len o valcovanie legislatívnych návrhov v parlamente. Prístup vlády k tomuto návrhu ako nástroja konsolidácie verejných financií je absolútnym nepochopením významu a úlohy dôchodkového poistenia.

  Dámy a páni, budúce dôchodky nemôžu slúžiť na sanovanie vašej vlastnej neschopnosti riešiť súčasné problémy koncepčne. Rozumiem aj to, že členom súčasného parlamentu a vlády môže byť politicky jedno, čo bude o 30 rokov, ale takto predsa zodpovedná politika nevyzerá. Táto diskusia by mala byť citlivým rozvažovaním medzi mnohými oprávnenými nárokmi a schopnosťou niektorých zneužívať a obchádzať systém. Preto v tejto diskusii nemám záujem nejak účelovo politicky odsudzovať všetky návrhy, ktoré boli v tomto zákone podané, ale odsudzujem naozaj ten spôsob, akým k nemu pristupujete, a to, že ho predkladáte v skrátenom legislatívnom konaní.

  Zopakujem, že ma opäť veľmi mrzí, že zo strany vlády neexistuje vôľa diskutovať o tejto téme tak, aby v systéme sociálneho poistenia neboli robené radikálne zmeny, ktoré absolútne ničia predvídateľnosť finančného zabezpečenia v starobe, závisiaceho od veľmi slabej predvídateľnosti výnosu daní.

  Opakujem, že táto téma si zaslúži väčšiu snahu zo strany politikov o dobré strategické rozhodnutia, ktoré jasne načrtnú vývoj pre nasledujúce generácie a zároveň ustoja zmeny aj nasledujúcich garnitúr. Je veľa vecí, ktoré v samotnom zákone podporujem. Som veľmi rada, že ste do toho zakomponovali navyšovanie dôchodkov o pevnú sumu, ale v súvislosti s tým, čo ste predviedli, že dávate tento zákon v skrátenom konaní, je mi veľmi ľúto, že sa nebudem môcť podieľať na tejto vašej úprave.

  Chápem, že čísla, chaotické čísla o výške priznávaných dôchodkov v prvej dekáde nového storočia, ktoré sa radikálne menili s každou novelou a vládou, nám veľmi nedávajú na výber, čo sa týka zmien. Táto legislatívna nestabilita viedla k situácii, kedy ľuďom, pracujúcim ľuďom na rovnakých pozíciách s rovnakým platom boli priznávané výrazne nižšie, vyššie dôchodky, len preto, že išli do dôchodku o pár mesiacov neskôr. Zásadou sociálneho systému by malo byť jasné a férové ohodnotenie práce, ktoré je spravodlivo nastavené pre celú spoločnosť. Vzhľadom k tomu, že v tejto situácii to už nie je možné, sa mi zdá vyrovnávanie arbitrárnych rozdielov v dôchodkoch ako jediná schodná cesta.

  Takisto oceňujem snahy o používanie dôchodcovskej inflácie ako indikátora pre valorizáciu dôchodkov. Považujem ju za spravodlivý nástroj na meranie reálnych životných nákladov dôchodcov. Ale prečo s tým chcete čakať až do roku 2018, keď sa tak veľmi ponáhľate so schválením tohto zákona až tak, že ho predkladáte v zrýchlenom konaní? Prečo neurobíte túto zmenu najskôr, ako len bude možná? Veď predsa aj minulá vláda dávala skoršie riešenie tohto problému. Prečo idete až do roku 2018?

  Podobným spôsobom vnímam aj zavedenie dynamického určovania dôchodkového veku na základe strednej dĺžky života. Je to naozaj racionálny a spravodlivý spôsob určenia rovnováhy medzi oprávneným nárokom na oddych v postproduktívnom veku a možnosťami verejných financií. Opätovne však nerozumiem, prečo k jeho zavádzaniu, keďže potrebujete veľmi rýchlo naplniť a zaplátať deficit, prečo k nemu pristupujete až s takým časovým odstupom?

  Chápem i snahu o narovnávanie si systému sociálneho poistenia v podobe odstraňovania výnimiek. Opäť, aj bývalá vláda to riešila, ale uvedomme si, že stále máme medzi sebou skupinu ohrozených ľudí, študentov, nízko dôchodkových dôchodcov, ktorým navrhované opatrenia riadne zamiešajú životnú situáciu. Výhodný režim práce pre tieto skupiny istým spôsobom kompenzoval slabšiu silu nášho sociálneho systému. V prípade študentov, výhodnejší režim práce odbremeňoval rodiny od značnej finančnej záťaže, ktorú štúdium predstavuje pre rodiny hlavne zo sociálne slabšieho prostredia. Podobne v prípade dôchodcov tento režim umožňoval zmierňovať dopady slabších dôchodcov, na život v postproduktívnom veku a celkovo zvyšoval kvalitu života dôchodcov tým, že ich nevytláčal mimo spoločnosť.

 • Úprava nastavenia výšky mikrofónu poslancom z pléna.

 • Ďakujem. Zdá sa mi neprimerané, aby konsolidácia verejných financií sa dotkla skupín, ktoré sú mimoriadne zraniteľné, a príjmu, ktorý im pomáha znižovať ich nároky na ich rodiny a spoločnosť. K tejto oblasti vašej zmeny v sociálnom poistení sa už takisto veľmi veľa rozprávalo. A je mi ľúto, že ani jeden odkaz zo strany vládnej koalície alebo vládnej strany nespel k tomu, že máte snahu naozaj upraviť, upraviť tieto zmeny aspoň pre niektoré skupiny. Preto sme sa aj my rozhodli, že budeme potom v druhom čítaní, keď príde k rokovaniu o zákone, podávať pozmeňovací návrh práve k tejto téme. Ale za celé tri dni a každý deň to bolo niekoľkokrát hovorené, ste sa ani jeden neodhodlali k tomu, aby ste naozaj upozornili aj na práve tieto zraniteľné skupiny, a to máte v názve, v názve sociálna demokracia. Stratilo sa vám svedomie medzitým?

  Keď už sme pri dohodách, máme poznatky z prostredia MVO-čiek, kde sa plošné zodvodnenie dohôd dotkne až činnosti niektorých "mimovládok", niektorých združení. Žijú iba z projektových peňazí, ako viete, a to znamená, menej na činnosť, viac na odmeny. Nejdeme proti filozofii práce týchto inštitúcii? Prečo ste sa nezamýšľali napríklad pre všeobecne prospešné služby, že by ste tieto ustanovenia zrušili alebo by ste ich vylúčili? Čo s krátkodobými aktivitami týchto organizácii? Oplatí sa im zamestnávať ľudí? Nezvýši im to celkové náklady a byrokraciu? Určite, že áno. Predraží to služby, ktoré budú musieť preniesť ako bremeno na klienta. Kto bude potom pomáhať zdravotne postihnutým? Myslíte, že zoženiete toľko dobrovoľníkov? Prečo ste sa nepokúsili nájsť kľúč, ktorý by umožnil prácu na dohodu bez zodvodnenia do určitej minimálnej sumy, tak ako nám už o tom hovoril aj pán poslanec Mihál? Zniesli predsa v pripomienkovaní i zásadnú pripomienku.

  Politicky najcitlivejšou je, samozrejme, otázka odvodov do prvého a druhého piliera. Rovnako vnímam potrebu riešenia problému deficitu v Sociálnej poisťovni. Z toho, čo však doteraz odznelo v diskusiu, v diskusii a o dlhodobej udržateľnosti prvého piliera vyplýva pre mňa nasledujúce. Ani momentálne navrhované opatrenia neriešia spomínaný problém, len ho zmierňujú. K celistvému riešeniu tejto otázky, čo i len v krátkodobom horizonte, nám ešte chýba značná vzdialenosť a nie je celkom zrejmé, ako ju chce táto vláda prekonať. Ešte väčším problémom sú však dlhodobé vyhliadky. Je viac než zrejmé, že aj spomínané čiastočné zmierňujúce opatrenia riešia vo vyššej miere krátkodobo a problém posúvajú do vzdialenej budúcnosti, kde narastie do ešte väčších rozmerov. Ako sa vlády v budúcnosti vysporiadajú s enormným nárastom nárokov na prvý pilier, ktorý zrejme nastane v demograficky veľmi nepriaznivej situácii? Je to otázka, na ktorú sa vláda zrejme bojí odpovedať alebo nevie zodpovedať, o čom svedčí aj fakt, že prognózy týchto rozmerov sa v analýzach k tomuto zákonu ani nenachádzajú. Požiadala som ministerstvo práce a sociálnych vecí, aby mi poslali naozaj prognózy, ako to bude vyzerať so Sociálnou poisťovňou v širšom období. Bohužiaľ, boli mi poslané len podklady, ktoré sa týkajú obdobia do 10-tich rokov. Otázka je: Nechceli mi ich poslať, pretože boli zlé, preto akým zámerom ide tento zákon, alebo ich nemajú vypracované? Čo je horšie? To, že ich majú a nechcú ich poskytnúť, lebo vedia, že tie čísla sú nevhodné, alebo to, že tie analýzy ani nevypracovali? Neviem. Požiadala som, dostala som len prognózu na 10 rokov.

  Okrem dopadu zmien v pomeroch medzi piliermi na verejné financie je tu, samozrejme, aj efekt na samotných poberateľov dôchodkov. V zásade nemám problém s opatreniami, ktoré smerujú k zvýšeným právam sporiteľov vrátane možnosti vystúpiť z piliera, dobrovoľnosti vstupu či možnosti dobrovoľných príspevkov za predpokladu, že by nešlo o účelové nastavenie. O tom však po týchto dňoch diskusie veľmi silne pochybujem. Vadí mi totiž aj fakt, že sa pod rúškom rôznych zlepšení pre sporiteľov predraží správa účtov. Summa summarum, menej financií v druhom pilieri, avšak vyššie platby za správu účtov.

  Predmetom osobitnej diskusie by malo byť i hľadanie dôvodov v slabej výkonnosti fondov aj v porovnaní s inými finančnými inštrumentmi. Veľmi podstatná otázka, na ktorú odpoveď v predkladanom dokumente nájdeme ťažko. Skutočne nerozumiem, prečo sa tak veľmi ponáhľate s prijatím tejto novely, keď viete, že len v apríli začala platiť nová novela alebo posledná novela, ktorá práve upravovala prácu s fondmi. Ešte si ani fondy nemohli odskúšať, ako skutočne vyjdú výsledky za nejaké dlhšie obdobie a vy ich už znova chcete upravovať! Nespôsobuje aj toto práve nestabilitu celého systému sporenia v dôchodkových pilieroch?

  Najpodstatnejšou otázkou v tejto téme je pre mňa pomer medzi solidárnosťou a zásluhovosťou. Vláda jasne deklarovala a týmito krokmi aj potvrdzuje svoj záujem vniesť do dôchodkového systému väčšiu mieru solidarity. S tým súhlasím. Dvojpilierové nastavenie a pomery odvodov som považovala za rozumný kompromis medzi týmito dvoma legitímnymi hodnotami. A ak aj budeme pracovať s kvantom dát, stále dospejeme k poznaniu, že odpoveď na túto otázku je primárne hodnotová. A keďže v tejto krajine žijú ľudia s rôznymi pohľadmi na túto otázku, ako ich zástupcovia by sme sa mali zhodnúť na tom, že pre dlhodobú udržateľnosť, predvídateľnosť a spravodlivosť dôchodkového systému by sme sa mali držať stredových kompromisných riešení.

  V prípade budúcich poberateľov dôchodku sa mi zdá, že vláda sa z tohto kompromisného stredu posúva až príliš jedným smerom. Už pri 1,25-násobnom príjme vzhľadom k priemernej mzde bude dochádzať k znižovaniu reálnej miery náhrady dôchodku a tento stav považujem za nesprávny.

  A keď nám už nestačia filozofické dôvody, zamyslime sa nad motiváciou nadpriemerne zarábajúcich ľudí prispievať do takéhoto systému. Opakujem. Netvrdím, že dôchodky majú byť plne zásluhové, rovnako ako neobhajujem ich absolútnu solidárnosť. Konsenzus a dlhodobú udržateľnosť by sme mali hľadať v strede, ktorý týmto návrhom absolútne opúšťate.

  Prečo ste odmietli diskusiu o inom pomere nastavenia? Nerozumiem tomu. Vôbec ste nedebatovali nielen s opozíciou, alebo aspoň a na verejnosť neprenikla žiadna správa, že by ste sa pokúšali debatovať o inom pomere nastavenia. Tuná v pléne som to počula prvýkrát, ani neviem už teda, kto to povedal, keď ste sa rozprávali o tom, naozaj, že zákon by mohol byť prediskutovaný aj v širšom meradle medzi tak, aby naozaj dospelo k zhode medzi všetkými politickými stranami a aby sa uzákonil vo forme ústavného zákona, ale neni na to teraz naozaj neskoro? Vy niečo veľmi rýchlo pripravíte, debatujete sami so sebou viac-menej, pardon, ešte so sociálnymi partnermi, ktorých niektorých viete dobre opiť suchým rožkom, ale tuná, už keď je predložený návrh, predložený návrh na skrátené legislatívne konanie, vtedy začnete rozprávať, že naozaj by bolo dobré, keby bol prijatý ústavný zákon k zmene dôchodkového systému.

  Dámy a páni, vážení kolegovia, tento návrh má mnoho nástrojov, ktoré zavádza do praxe, a pomôže aspoň čiastočne riešiť jeho problémy. No v dvoch a podľa mňa veľmi zásadných otázkach zlyháva. Návrh nie je riešením problémov dôchodkového systému, ale len ich odsúvaním. A tá druhá vec, v značnej miere narúša rovnováhu medzi solidaritou a zásluhovosťou. Za normálnych okolností by bolo vznesených množstvo pozmeňovákov, ale postarali ste sa o tom, aby ste dosiahli bezproblémový priebeh, "bezproblémový priebeh", lebo toto vám je určite nepríjemné, 3 dni sa baviť takmer o ničom, lebo viete, že aj tak si schválite to, čo sami budete chcieť. Ale ako počúvam, pán Podmanický vraví, že mu to nie je nepríjemné, to ma teší. Ale ako počúvam, niektorí sú i na takúto podpásovku pripravení. To znamená, že sú poslanci, ktorí s týmto možno rátali a majú pripravené pozmeňovacie návrhy, ktoré, bohužiaľ, vieme, že asi odmietnete. Ale veľmi by ma zaujímalo, ako bude prebiehať potom rokovanie na sociálnom výbore, koľko pozmeňovacích návrhov sa cezeň dostane do vládneho návrhu práve z ministerstva, a budeme dúfať, že naozaj opravia aspoň tie najhoršie veci, na ktoré mnohí tuná upozorňovali.

  Máte naozaj ťažkú pozíciu, ale držím palce občanom, aby oni boli tým hlavným hrdinom pri hodnotení všetkých zmien, a vláde držím palce, aby v konečnom dôsledku vybrala aspoň toľko ako teraz. Chce zaplátať dieru 40 miliónmi. Ťažko povedať, že či po prijatí týchto zmien a ešte v skrátenom legislatívnom konaní, či sa jej to podarí. Pritom nezabúdajte a majte na pamäti, že táto zmena ovplyvní 100-tisíc ľuďom život tým, že im zvýši poistné platby, a 1 a pol milióna ľuďom berie viac ako polovicu toho, čo si našetrili.

  A opäť sa vrátim k jednej nehoráznosti, možno pre vás malej nehoráznosti, ktorú som našla v nedávnych správach. Vláda chce opravovať kaštieľ v Rusovciach. Je nádherný a niet skutočne pochýb o tom, že túto pamiatku treba ochrániť, ale ak jeden deň premiér skoro plače, aký máme deficit, ktorý im nechala vláda, a na druhý deň sa dozvieme, že vláda uvažuje o oprave a oprave, ktorú by naozaj uskutočnil zo štátneho rozpočtu a popri tom vieme, že len týmto zákonom prídu ľudia o 40 mil. korún, teda euro, je mi, je mi z toho trošku horšie ako zle. Má skutočne táto vláda morálne právo potom podávať takýto zákon? Aké skutočné priority má vlastne táto vláda? Ďakujem pekne.

 • Na vystúpenie pani podpredsedníčky s faktickými poznámkami páni poslanci: Štefanec, Nicholsonová, Mihál, Škripek, Viskupič, Podmanický, pani poslankyňa Tomanová, pán poslanec Senko. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Pán poslanec Štefanec, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pani podpredsedníčka Jurinová hovorila o udržateľnosti systému a presne to je kľúčové pri tomto pohľade na návrh, ktorý predkladá vláda, a totiž, že zhoršuje udržateľnosť celkového systému. Tým, že sa znižujú odvody do druhého piliera, tak sa problém s demografickým vývojom nerieši, ale posúva do budúcnosti. Považujem to za kľúčové, že vláda neponúka riešenie, ale momentálne si snaží len zobrať peniaze, ale to, čo je dôležité riešiť, posúva len do budúcnosti. Celkové zvýšenie odvodov, ktoré takisto rieši tento zákon pre dohodárov a živnostníkov, je pre niektorých ľudí, a myslím si, že mnohých ľudí, ktorí pracujú na dohodu a na živnosť tak významné, že sa obávam, že takéto razantné zvýšenie bude viesť k čiernej práci a nakoniec k tomu, že vláda bude mať v daňovo-odvodovom zaťažení veľký problém dosiahnuť predpokladané výnosy. Naviac celkové prostredie pre tvorbu pracovných miest sa zhorší a zaznamenávame už aj v poslednom čase pomerne znepokojivé signály. Dokonca v posledných dňoch bolo zverejnené, že 10-tisíc slovenských firiem sa zaregistrovalo tento rok v Maďarsku, kde našli lepšie podmienky. Musíme si uvedomiť, že sme stále v konkurencii jednotlivých krajín, najmä Únie, ktoré súťažia o nové investície a súťažia o nové zdroje príjmu. Práve na toto by mali pamätať všetci tí, ktorí predkladajú nové návrhy zákonov. Bohužiaľ, tento návrh ide proti tvorbe pracovných miest. Ďakujem.

 • Pani poslankyňa Nicholsonová, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pani podpredsedníčka, tvoj prejav bol jeden zo série mnohých prejavov opozičných poslancov, ktorí namietajú nielen navrhované zmeny v druhom pilieri ako také, ale aj skrátené legislatívne konanie. A mne strašne chýbajú vyjadrenia od kolegov zo SMER-u. Ja neviem, že či tomu nerozumejú, alebo či sa s tým nestotožňujú, že tento návrh by sme mali prerokúvať v skrátenom legislatívnom konaní. Lebo ešte stále sa tu bavíme hlavne o tom. A preto na rozdiel od, aj od svojich, ja celkom vítam, že sem prišiel šéf spravodlivosti, rezortu spravodlivosti, a ja by som si naozaj vypočula jeho ctený odborný názor na to, či boli naplnené všetky podmienky pre inštitút skráteného legislatívneho konania? Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Pani kolegyňa Erika Jurinová, mňa takisto z toho prejavu, ktorý bol zaujímavý a obsažný, zaujalo, pretože hovoríme o skrátenom legislatívnom konaní, tak zaujala práve tá časť, s ktorou, samozrejme, súhlasím, kde si vyslovila výhrady voči tomuto procesu skráteného legislatívneho konania. Ja pripomeniem, alebo teda keď pátram trošku do minulosti, tak ako minister - častokrát mi kompetentní spolupracovníci na ministerstve práce zo sekcie legislatívy zdôrazňovali, že musíme pri prijímaní zákonov dbať na dostatočne dlhú legisvakančnú lehotu. A osobitne pri tak citlivých zákonoch, ako sú zákony, ktoré sa týkajú dôchodkov, či už z prvého, alebo druhého piliera, je táto téma nesmierne citlivá. Pretože ak by sa toto zanedbalo pri legislatívnom procese, tak by sme dali, samozrejme, Ústavnému súdu jednoduchý, nieže jednoduchý, jednoducho Ústavný súd by bez akéhokoľvek zaváhania pri podaní na Ústavný súd takto prijatý zákon vyhlásil za neústavný alebo resp. prijatý nekorektným spôsobom.

  Takisto by ma veľmi teda zaujímalo, keď tu máme pána ministra spravodlivosti, čo on hovorí na takýto proces prijímania zákonov, či už ide o návrh na skrátené legislatívne konanie o tak dôležitom návrhu zákona, či ide o samotný proces prijímanie zákonov, kedy ministerstvo práce, ministerstvo práce vôbec nezverejnilo zákon na portáli právnych predpisov, čím hrubo porušilo legislatívne pravidlá vlády.

  Pán minister spravodlivosti, necítite zodpovednosť?

 • Ďakujem. Ja som tam najviac v prejave pani podpredsedníčky počúval zase tie slová o tých malých ľuďoch, na ktorých toto dopadne takým nepríjemným spôsobom. Jeden a pol milióna ľudí príde o polovicu našetreného, tak to je niečo, čo možno aj rozburcuje ľudí na Slovensku, lebo mňa tento návrh a systém, ktorý ide presadiť SMER, strana SMER, prekvapuje jednou takou mimoriadne sebavedomou istotou, že je to dobré.

  A mňa by zaujímalo, že aký je kontakt vás, ako vládnucej strany a pána premiéra, s tou základňou ľudí na Slovensku? Vážne viete, že toto oni chcú, aby ste urobili? Alebo je to skôr ten postoj, že my to proste urobíme, lebo to tak vidíme, lebo cítime ten mandát, že my sme zvolení a hotovo? Ale ten, či prebehla tá komunikácia? Mne sa nezdá, že mohla stihnúť prebehnúť, lebo to podávate v takom skrátenom konaní a v takom divnom období, ktoré tu nazývame uhorkové. 100-tisíc ľuďom sa zvýšia platby. Nebudú nadchnutí a podnikatelia nám odchádzajú. Tí malí podnikatelia. Tí ľudia, mnohí tí ľudia, ktorí, už som to hovoril pred chvíľou, si radi niečo privyrobia na dohodách. Jednoducho dopadne to na práve takú časť obyvateľstva, ktorú to strašne zabolí. No ale je to múdry krok? Takže ja sa pýtam na základe toho, čo tu pani podpredsedníčka hovorila, že aký bol, aký je dialóg strany SMER a jeho ekonómov s voličmi na Slovensku? Ako sa oni na to pozerajú, a či to stihlo vôbec prebehnúť? Ďakujem.

 • Ďakujem, ďakujem, pani predsedajúca. Ja by som chcel doplniť, keďže dva momenty v tvojom prejave, Erika, ma zaujali, a v jednom bode teda kritika toho, čo tu mnohí namietajú, a to je to, že asi pravdepodobne neprebehla ad jedna - legislatívny proces správne a ad dva - neprebehla skutočná debata. A to kritizujeme. Ale aby sme nehovorili len o tom, že jeden prvok, keďže tu jeden pán poslanec Hlina vyzýval na to, aby bol podaný pozmeňujúci návrh, tak aby to nezostalo len v tej rovine, že pozmeňujúci návrh v zmysle odvodu DSS-kám, ktorým tento návrh zákona dá o 18,4 milióna, ak si to dobre pamätám, eur viacej. 18,4 milióna.

  Sú ďalšie momenty, ktoré sa kritizujú a sú omnoho dôležitejšie. A to je 800-tisícová skupina ľudí, ktorí využívajú systém dohôd, a ten odvodový moment, tá výška od 29 do 48-percentného najvyššieho zaťaženia je takisto vec na diskusiu. A takisto si viem predstaviť, možno vo výzve akú dával pán poslanec, aby tuná prišlo k nejakému možnému kompromisu a dohode.

  Ďalším momentom, ktorý sa kritizuje je práve ten, kde ľudia, ktorí podpisujú tú výzvu, aby sa výška odvodu diskutovala a jej zníženie, teda nebolo to 5 %, ale aby sa možno týchto 5 % použilo možno aj na účely, ktoré štát potrebuje, ale aby ľudia na ne mali ďalej dosah a nerozpustili sa v štátnom rozpočte.

 • Pani poslankyňa Tomanová, nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Pani poslankyňa, keby tu bol pán profesor Tkáč, tak by vám povedal: "Študujte, študujte, študujte a ešte raz študujte." Hovorím to preto, pani poslankyňa, a tým sa vás nechcem dotknúť, každý máme vedomosti z určitej oblasti a z určitej oblasti ich máme mimoriadne dobré alebo priemerne dobré, alebo už akékoľvek. Ale lepšie v tom, čo nás to zaujíma. Vy ste hovorili o predvídateľnosti dôchodkov z prvého piliera a z druhého piliera. Hovorili ste vopred, aké tie dôchodky budú. Pani poslankyňa, kým dnes vieme a, pani podpredsedníčka, vieme presne vypočítať, aký dôchodok bude mať kto z prvého piliera, za akých podmienok a koľko by mal alebo nemal ešte odpracovať, v druhom pilieri nevieme vôbec povedať, za akých podmienok si človek z nasporených peňazí, a nevieme, koľko si ich nasporí, bude kupovať celoživotnú rentu.

  A ešte k jednej veci, lebo sa nechcem dlho vyjadrovať. Hovorili ste o tom, že ako sme, ako ideme proti tým najslabším skupinám ľudí. Pani poslankyňa, uplynulé dva roky ste nám tu predvádzali a hovorili ste a sama ste sa prihlásili k niektorým zákonom, ktoré sa dotýkali zdravotne postihnutých, viď sociálne služby. Nechcem to rozoberať podrobnejšie, ale dokonca ste napokon prevzali a podporili ste aj návrh pána Mihála. Prevzal môj pozmeňovací návrh. Musela by som hovoriť o príplatkoch a rodičovskom príspevku a príplatkoch pri narodení dieťaťa, kde ste sa podpísali a predkladali ste zákon. A musela by som hovoriť napríklad aj o Zákonníku práce a kolektívnych zmluvách, kde ste nemali záujem zvýšiť minimálnu mzdu tak, ako to predkladal a predpokladal prijatý zákon. Ďakujem za pozornosť.

 • Pán poslanec Podmanický bol prihlásený ešte, neviem, aj som ho prečítala ako vo faktických.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Pani poslankyňa, pani podpredsedníčka, ja budem reagovať len na jednu vetu, ktorú ste povedali. Povedali ste, že jeden a pol miliónu ľudí berieme viac, ako polovicu toho, čo našetrili. Mali ste zrejme na mysli tých päť a pol miliardy, čo si ľudia ušetrili v druhom dôchodkovom pilieri. Nie je to tak, pani poslankyňa, a na tieto peniaze sa nesiaha, pretože tým, že ľudia majú osobné, svoje osobné dôchodkové účty, tak im tie nasporené peniaze zostávajú. Je pravda, že im bude teraz pribúdať menej peňazí vzhľadom na zníženie tých odvodov, ale zas to budú mať kompenzované prvým pilierom, ktorý je momentálne výnosnejší než druhý pilier, ktorý je stratový. Práve v roku 2015 sa ukážu prvé čísla, keď je vážny predpoklad, že druhý pilier bude mať až o 20 %nižšiu výnosnosť než prvý pilier. A nie je pravda, že to bolo spôsobené Madejovou novelou, pretože výnosnosť dôchodkových fondov začala klesať pol roka pred zavedením Madejovej novely. Takže nesúvisí vôbec, nejaké zásahy počas prvej vlády Roberta Fica do dôchodkového systému s poklesom výnosnosti druhého piliera.

 • S reakciou na faktické poznámky, pani podpredsedníčka, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem vám všetkým za faktické poznámky k mojim vyjadreniam. Na niektoré by som zareagovala.

  Rovnako si myslím ako pán Štefanec, že naozaj je, skutočne potvrdzujem to, že bude veľmi otázne, že aký výnos naozaj zo zmeny tohto zákona budeme mať? Čo to prinesie do rozpočtu? A takisto sa obávam ako aj on, že v konečnom dôsledku to môže byť viac mínus ako plus. Keď sa k tomu priberú zmeny, ktoré sa chystajú v Zákonníku práce, obávam sa, veľmi silne sa obávam, že to bude mať presne opačný efekt, ako všetci ekonómovia a poslanci vládnúcej strany očakávajú.

  Rovnako, ako boli požiadavky pani poslankyne Lucie Nicholsonovej, Jozefa Mihála, aj mňa by veľmi zaujímal názor pána ministra, keď ho tu máme. A bola by som veľmi rada, ak by naozaj prejavil ochotu vyjadriť sa k tomu, či legislatívny proces, teda v podstate legislatívne pravidlá vlády, či boli naozaj dodržané pri podávaní skráteného legislatívneho konania a samotného zákona teda hlavne vôbec?

  Pán Škripek, prečo sa neprihliada na mladých ľudí? No, o tom by sa dalo naozaj dlho diskutovať a tak isto ma veľmi zaujíma, že prečo sa rozhodli takýmto spôsobom ísť, keďže vedeli, že minulá vláda riešila, chcela riešiť problém podobným spôsobom, ale naozaj na tlak verejnosti, na tlak jednotlivých združení dospela k názoru, po všetkom tomto, dospela k názoru, že naozaj situáciu je treba riešiť inak ako len s odvodnením dohôd.

  A čo sa týka pani poslankyne Tomanovej, ja si to uvedomujem, pani poslankyňa Tomanová, že sa musím veľa učiť, ja to viem a nedávno mi jedna vaša kolegyňa povedala, že...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Posledným prihláseným písomne do rozpravy je pán poslanec Kaník. Nech sa páči.

 • Vážená pani podpredsedníčka, ctená snemovňa, vážené dámy, vážení páni. Ja by som nerád bol, aby ste mi teraz vyčítali, že kvôli mne musíte tu v nádeji, že sa bude hlasovať, sedieť až do štvrtej, najmä tí, ktorí nemajú záujem o tú rozpravu, ale zároveň ma veľmi teší, pokiaľ záujem máte. A pokiaľ si chcete vypočuť to, čo vám chcem povedať. Ale budem, zároveň hneď chcem povedať, aby som bol korektný voči vám, že budem hovoriť dlho. Lebo tá téma je veľká. Takže až ste tu preto, aby ste pozorne počúvali, tak si naozaj veľmi vážim a cením.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Pán poslanec, porosila by som vás, aby ste hovorili ku skrátenému, k návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie. Dobre. Takže nech sa páči.

 • Ale veď, samozrejme, pani podpredsedníčka, ale snáď môžem osloviť snemovňu.

  Keď chceme hovoriť o tomto probléme, o ktorom sa tu bavíme už od utorka a ktorý je naozaj vážny a kľúčový pre celú krajinu a odznelo tu už strašne veľa a je aj ťažké povedať niečo úplne nové, ale niektoré z tej diskusie, naozaj niektoré problémy vytŕčajú viac, niektoré menej a máme tu v istom kontexte.

  Takže ja najprv by som sa snažil pomenovať ten kontext tejto debaty, pretože ona z niečoho vyplynula. Ten návrh na skrátené legislatívne konanie nejak vzniklo. Odniekiaľ prišiel, má nejaký cieľ a niekto je jeho myšlienkovým autorom. Tento návrh včera predkladal pán premiér Fico. Dnes ho už nahradil, keďže včerajšia schôdza sa zbabrala, tak muselo sa to robiť odznova a robí sa to odznova a preto budem sa najprv venovať predkladateľovi, pánovi premiérovi, keďže aj dnes nás tu na chvíľočku poctil svojou návštevou. Pán premiér Fico, pre neho je táto téma nie nová a nie prvý krát sa ňou zaoberá. Boli hlavným vzniku takéhoto systému - sporenia na osobné účty občanov, bol hlavným oponentom od samého počiatku. Dal si na tom záležať a snažil sa na tom zomknúť vtedajšiu opozíciu a zabrániť prijatiu tohto zákona a celej tejto reformy.

  Zaznelo tu viackrát v tejto debate, že aj sa ma novinári na to pýtali v kuloároch, že prečo sme vtedy nešli ústavným spôsobom, prečo sme neprijali ústavný zákon, keď sme prvýkrát prejednávali tento zákon. Že v rámci tohto kontextu musím osvetliť aj túto časť dejín vzniku tohto systému. Ja ako vtedajší minister som naozaj mal veľký záujem na tom, aby sme došli k čo najširšej zhode a aby sme tento prelomový reformný zákon v rámci dôchodkového systému prijali v čo možno najširšom, s najširšou podporou. Pripravoval a prijímal sa viac než rok. Prebiehali diskusie, ktorých sa plne zúčastňovala opozícia. Nie tu v parlamente. Tu, samozrejme, tiež, v rámci legislatívneho procesu. Ale ja ako minister som ako prvú vec, som si zriadil poradný orgán, kde boli zúčastnení alebo jeho členmi boli, a skladal sa vlastne výlučne zo všetkých bývalých ministrov práce, sociálnych vecí a rodiny. Všetkých. To znamená aj tých z Mečiarovej éry a jednoducho všetkých. To bol jeden z mojich poradných orgánov, ktorý prvý dostal na stôl návrh koncepcie, najprv koncepcie a potom zákona. S nimi som sa radil, preberal a riešil problémy. Poslanci sociálneho výboru boli takou druhou silnou skupinou, s ktorými sme preberali každý jeden krok v príprave. Samozrejme, že sme nemali zhodné názory na všetko. Zďaleka nie, veď to naozaj sa nedá očakávať, ale absolvovali sme nielen mnoho porád, ale absolvovali sme mnoho celodenných seminárov, kde sme sedeli celý deň niekde zavretí a rozoberali, pozývali sme si odborníkov, domácich, zahraničných, rozoberali dané problémy sprava, zľava, zo všetkých strán. Vyvrcholením tohto všetkého už potom, ako zákon sa formoval, pripomienkoval, vylepšoval, jedno z druhým, bola aj cesta celého sociálneho výboru v plnom zložení, samozrejme, do Chile. Kde týždeň sme nechodili ani po pamiatkach, ani po plážach, ani po nejakých iných turistických zaujímavostiach, ale sme ráno o deviatej zasadli do rokovacej sály a mimo obeda sme vyšli z nej o šestnástej a sa striedali u nás šéf Národnej banky, minister, všetci odborní predstavitelia, ktorí s týmto systémom majú čo dočinenia. Minulí, budúci, súčasní. Lebo ako v každej krajine aj tam sa vlády menia, raz sú pravicové, raz sú ľavicové, všelijaké. A každý mal možnosť sa spytovať, klásť otázky, naozaj rozoberať to zprava, zľava. Tak sa pripravoval tento zákon. A naozaj to bola veľmi skvelá, pracovná atmosféra, ktorej výsledkom bolo, že naozaj tie stanoviská boli veľmi, veľmi blízke.

  Vrátili sme sa na Slovensko a nastúpila krutá politika. Napriek tomu, že vtedy bolo, že áno, mohli by sme sa na tom zhodnúť, dokonca pán Tkáč, spomínaný pred malou chvíľočkou, mi povedal, že áno, on si myslí, že by sa za to malo hlasovať. No dlho mu ten úmysel nevydržal. Pretože na Slovensku politika, keďže vodcom opozície bol súčasný pán premiér Fico, rozhodla - ani za nič! A už to išlo, už to išlo čisto po politickej rovine. Keby vtedy bol čo i len náznak toho, že je tu ochota prijímať tento zákon ústavným zákonom, bral by som to všetkými desiatimi. Aj keby to malo znamenať istý kompromis. Keď som už v tejto, v tomto bode, nedá mi, aby som znova, budem naozaj veľmi stručný, len zopakoval, že všetky opakované bájky, rozprávky a nezmysly o tom, že pôvodný zámer vlády bol iný, že to boli 4 % a 14 %, sú nezmyslom. Ja som chcel dokonca 10 % odvodu do druhého piliera a po ťažkých rokovaniach s ministerstvom financií sme sa dohodli na tomto kompromise, ktorý je dnes. Nič iné nikdy nebolo v hre. Raz a navždy, až to sa bude znova opakovať, tak nemám nič iné, inú možnosť povedať, že nech to naozaj účelovo klame. Lebo tieto moje slová sa dajú overiť. Veď všetky tie návrhy zákonov sú stále v elektronických verziách na stránke úradu vlády atď. a dá sa skutočne vidieť, či to bolo tak, alebo inak.

  Druhá časť tohto kontextu bola, keď nastúpila prvá vláda Roberta Fica. Ta prvá vláda veľmi rýchlo zaútočila na druhý pilier, čo bolo tiež veľmi vypočítateľné a predpokladateľné. A čím myslíte, že zdôvodnil pán vtedajší premiér Fico to, že treba otvoriť druhý pilier? Prišiel, samozrejme, s veľmi tvrdým bombastickým vyhlásením a to vyhlásenie znelo: "Podľa našich informácií v DSS-kách v druhom pilieri nie sú žiadne peniaze, všetko je preč." Toto vyhlásenie, toto šírenie poplašnej správy, na ktoré som podal trestné oznámenie malo za cieľ nič iné, len vyhnať ľudí z druhého piliera. Aby sa vyľakali, aby opustili druhý pilier. Samozrejme, že bolo nepoctivé a klamlivé. Moje trestné oznámenie, samozrejme, vtedajšia prokuratúra veľmi rýchlo zamietla pod koberec ako neopodstatnené. Ja si myslím, že vecne bolo absolútne presné.

  A tu sa dostávam k súčasnosti už, ku kontextu. Pán premiér, ktorý predkladal alebo ktorý otváral ten pilier dvakrát, potom bola zasa kríza, vždy klamal, keď sa jednalo o túto tému. Vždy to znelo veľmi dramaticky, vždy sa to spájalo s veľkými tlačovými konferenciami, ale nikdy to nebolo pravdivé. A tak mi nezostáva nič iné, len sa spýtať: Keď vás človek niekoľko krát sa pokúša oklamať na tej istej téme a keď znova príde s tou istou témou a opäť s veľmi dramaticky znejúcimi vetami, slovami, príbehom, je to dôveryhodné? Veríte mu?

 • Ruch v sále.

 • Ja tiež nie. Áno, pretože opäť vidíme, že sa odohráva to isté predstavenie. To isté predstavenie, ktoré má jeden jediný cieľ. S novým zdôvodnením v novom kontexte so súčasnosťou nabúrať druhý pilier a hlavne dostať sa k tým peniazom, ktoré sú nesmierne lákavé. Ono to má súvis, samozrejme, aj s nazeraním na celý princíp. Nechcem sa nejako dotknúť, lebo naozaj tie pohľady na svet môžme mať rôzne ale ľavicovému socialistickému spôsobu videnia je blízke, že štát je ten, ktorý má rozhodovať, štát je ten, ktorý má rozdeľovať a občan má byť ten prijímateľ, o ktorého sa ten veľký štát postará. Preto z logiky veci vyplýva, že tam nie je veľmi sexi, že by ľudia mali vlastné zdroje a že by boli nezávislí na štáte. Že by nepotrebovali, že by nepotrebovali to, aby sa o nich štát staral. Takže tu ten duchovný konflikt je jasný.

  Zaujímavý je postoj pána premiéra a tým zakončím ten kontext, že včera prišiel veľmi smelo zdôvodňovať návrh na skrátené legislatívne konanie a keď to nevyšlo, teda predvčerom, pardon, a keď to nevyšlo, tak dnes už neprišiel. Prečo? Zľakol sa? Alebo už to nebolo pre neho až také atraktívne lebo on je ten, ktorý má byť víťaz? Ktorý príde ako generál na bielom koni, vynadá opozícii a so všetkými vavrínmi a potleskom odíde? Asi áno, ale nepodarilo sa. Nepodarilo sa a dnes už vyslal náhradníkov. Ale okamžite prišiel do snemovni, keď nám pán minister Richter nahral tým, že povedal, že pán premiér je na Kanárskych ostrovoch. No to sa už pán premiér zľakol, že by sa to dotklo jeho ješitnosti, že by si niekto mohol snáď naozaj myslieť, že na tých Kanárskych ostrovoch je. Tak nám prišiel povedať, že nie na Kanároch ale v Levároch. Ja len pripomínam, že nie my sme to začali tvrdiť, ale jeho minister povedal, že je na Kanároch. Takže tak je to. Ale nezabudol, nezabudol hneď sa povyhrážať opozícii a povedať, že už žiadne dohody s opozíciou neplatia...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Pán poslanec, rokujeme o vládnom návrhu na skrátené legislatívne konanie. Môžem vás poprosiť, hovorte k veci.

 • Už o ňom hovorím, samozrejme, veď už o ňom hovorím. Hovorím o predkladateľovi, ktorý ho predložil, hovorím o tomto návrhu a o jeho dôveryhodnosti, jeho motívoch k predloženiu tohto návrhu na skrátené legislatívne konanie.

  Chcem povedať, ako sme včera my opozícia uchránili túto krajinu pred možnými závažnými hospodárskymi škodami, čo nám dnes prišiel pán Fico vyčítať a vyhrážať sa nám za to. My ste neporušili žiadnu džentlmenskú dohodu, ako by sa tu niekto pokúšal naznačiť. Na začiatku pôsobenia tejto vládnej garnitúry sme hovorili o tom, že rokovací poriadok nepočítal s tým, že bude vládnuť jedna strana. A preto je v ňom zapísané, že každý návrh na doplnenie programu musia podať tri poslanecké kluby a že je správne, aby keďže stranu zložila jedna strana, aby mohla dopĺňať tieto návrhy. Áno, takto sme sa dohodli, že takto to má byť a že určite to podporíme a že to treba urýchlene aj realizovať. Ale, vážené dámy, vážení páni, my sme Národná rada, ktorá je viazaná ústavou! My nemôžme sa dohodnúť džentlmensky ani inak, že pre nás zákon neplatí, lebo sme sa dohodli inak. Však pán minister? Presne tak. Pretože keď by sme postupovali tak, a to sme včera nie napadli, my sme upozornili na to. Že, páni a dámy, keď teraz schválime tento zákon tak, že nedodržíme literu zákona, aj keď sme sa tak dohodli, tak nie my, hocikto iný, ktorý na tom bude mať záujem, môže napadnúť toto rozhodnutie a po niekoľkých mesiacoch alebo aj rokoch vysúdiť od Slovenskej republiky veľmi tučné odškodné, ktoré môže siahať do desiatok, stoviek, miliónov eur, keď budeme pokračovať v tomto konaní. A keby sme boli zlomyseľní, tak to nepovieme pred hlasovaním. Necháme to odhlasovať, lebo vy by ste to prevalcovali, a potom vytiahneme tento tromf. Ale to by už bolo neskoro. My sme upozornili skôr, ako bolo neskoro. A pán predseda Paška, nech mu to slúži ku cti, zareagoval na túto situáciu asi jediným možným spôsobom, že ukončil rokovanie schôdze, lebo, žiaľbohu, nič iné nemohol urobiť, a zahájil novú schôdzu. Ale tu sme sa dostali do úplne netušenej, ani včera ani nami, novej situácie, že ani na túto variantu rokovací poriadok nepamätá a že nie je možné prerokovať zákon podľa rokovacieho poriadku, keď sa k nemu neprijalo uznesenie, čo sa včera reálne stalo, ukončila sa schôdza, jeden návrh na skrátené bol dorokovaný, lebo rozprava bola ukončená, ale sa o ňom už nehlasovalo a druhý bol zaradený v programe, ale nebolo k nemu takisto a bolo otvorené, bola otvorená rozprava, začala sa, bežala a nebolo k nemu prijaté uznesenie. No opäť rokujeme v právnom vákuu.

  My vás na to upozorňujeme, my nechceme tu z toho vytĺkať cez Ústavný súd problémy pre túto krajinu, ale vy s plným vedomím idete do toho alebo na riziko, keď si myslíte, že sa mýlime, tak na vaše riziko, vaše riziko a tejto vlády, že sa dopúšťate právneho nesprávneho postupu, ktorý môže mať za následok vznik vážnych národohospodárskych škôd. A potom dúfam, že sa nedopočujeme a nedočítame, tak ako to počúvame teraz, že to spôsobil niekto iný.

  Pretože dnes počúvame častokrát o tom, že druhý pilier nezarába, že nevyniesol, že má nízke výnosy, ale absolútne, menovite pán premiér, zamlčuje, že je za to osobne zodpovedný s pánom Madejom. Kdeže je? Že má druhý pilier nízke výnosy, pretože vstúpili nekvalifikovane, nedá sa to ináč nazvať, do zákona, a to len na pripomenutie, to nebol ani vládny návrh zákona, tak ako ho schválila Národná rada prvej Ficovej vlády. Z vlády prišiel návrh, kde sa zavádzala garancia na isté obdobie, na 5 rokov, na, posudzovaná v 5-ročnom horizonte, to znamená 60 mesiacov a pán poslanec Madej, neviem, či z vlastnej hlavy, alebo mu to niekto povedal, nakázal, pošepkal, ja neviem, jednoducho sa rozhodol, že bude veľmi zaujímavé škrtnúť jednu nulu a z 5 rokov sa stalo 6 mesiacov, čo vám každý, každý ekonóm povie, že to je nezmysel, že tak sa nedá, tým pádom sa nedá investovať. Museli správcovské spoločnosti predať všetky akciové investície v tom najhoršom čase a ani, samozrejme, už do žiadnych iných nešli, pretože tie trhy potom aj narástli, ale to už bolo, to už išlo mimo tohto systému, a preto dnes má ten bežec jednu nohu odseknutú. A bola mu znova prišitá, prirobená až tou novelou, ktorá, ktorú schválila predchádzajúca vláda z dielne pán Mihála, ale ten, žiaľbohu, začal platiť až od 1. októbra. Takže to je ten kontext, aby sme tomu rozumeli, ako to celé vzniklo, a také upozornenie, že stále mi nie je jasné, pokiaľ naozaj sa tu len nehráme, že hocičo nám povedia, tak to musíme schváliť, lebo sme proste súčasťou nejakej strany, že prečo opäť ísť cestou, ktorá bude Pyrrhovým víťazstvom a ktorá neprinesie ani sporiteľom, ani dôchodcom, ani Slovensku žiadne pozitíva, naopak, prehĺbi jeho problémy.

  Skrátené legislatívne konanie je naozaj výnimočný nástroj a dôchodkový systém, ktorý sa vytvára na celé roky, on musí myslieť nielen na nás a na toto vládne obdobie, on predsa musí byť nastavený na dlhé obdobie, a preto sa priam vylučuje upravovať ho v skrátenom legislatívnom období a v lete, len s cieľom, aby ste sa vyhli kritike. Veď vy sami dobre viete, že to je nepopulárne, čo robíte, a sami dobre viete, a keď to neviete, tak ja vám to poviem, že v druhom pilieri je väčšina ľudí vašich voličov. Väčšina, až to neviete. Keď chcete vedieť skade to viem, tak aj to vám poviem. Keď sme, keď sme ten systém spúšťali, tak, samozrejme, že sme si cez prieskumy verejnej mienky testovali, ako to prijímajú občania a, samozrejme, aj ku komu inklinujú. V tom čase, ten pomer účastníkov druhého piliera z hľadiska nás ako SDKÚ - DS a vás ako SMER-u bol zhruba vyrovnaný. Veľmi podobné čísla, ale odvtedy sa zmenila situácia, odvtedy sa zmenila situácia v tom, že my sme, žiaľbohu, poklesli, vy ste narástli...

 • Ruch v sále. Krátka pauza.

 • A veď hovorím, ma aj požiadali, aby som vysvetlil ako. Keďže tie pomery sa zmenili, veľa, veľa našich voličov prešlo aj k vám, vaši, podiel vašich voličov v tomto systéme narástol. Čiže vy útočíte z veľkej väčšiny na vlastných voličov, a to vôbec do toho ešte nezahŕňam študentov, živnostníkov, ktorí tiež z veľkej časti sú vašimi voličmi a ďalších dôchodcov, ktorých sa dotýkate v iných oblastiach a úplne neopodstatnene. Takže len aby ste si boli vedomí a posledný prieskum verejnej mienky, samozrejme, to potvrdil, že 75 % alebo 76 % voličov je proti týmto zmenám. Vy to viete, a preto, pani Tomanová, o tom hovorím, lebo vy to viete, a preto ste to dali teraz na leto, aby ste sa schovali, a preto ste to dali v skrátenom legislatívnom konaní, aby ste to rýchlo mali zo stola, a to vám nevychádza, chvalabohu, pretože sme na to tu, na to sme opozícia, aby sme upozorňovali občanov na to, o čo tu kráča.

  Nuž a teraz sa dostaňme k samotnému zdôvodneniu, prečo je tento návrh zákona navrhnutý prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Pán premiér so svojím vlastným iluzionizmom a čarodejníctvom nám tu vyrozprával rozprávku o tom, ako máme sekeru v štátnom rozpočte v objeme 500 mil. eur. Mnoho mojich kolegov už toto popisovalo, spochybnilo, vysvetľovalo, ja len niekoľko, nebudem úplne prechádzať celý ten zoznam, z čoho sa to skladá, ale niektoré veci zvýrazním.

  V tomto vládnom materiáli sa uvádza, že majú, že samosprávy majú deficit 96 miliónov euro. Je veľmi zaujímavé, že vlani mali prebytok 30 miliónov eur. Aká to zaujímavá hra s číslami, ako sa z prebytku stane obrovský deficit bez toho, že by sa čokoľvek dramatické zmenilo, alebo je to treba hľadať nápravu inde, v hospodárení samospráv.

  Predikcia, z ktorej vychádza tento vládny materiál hovorí o strate 80 miliónov eur v zdravotných poisťovniach, a to už nad rámec rozpočtovej rezervy, ktorá je v objeme 100 miliónov na vývoj v zdravotníctve, a ja sa opäť pýtam, kde sa zrazu toto vzalo. Alebo to máme dávať do kontextu s tou obrovskou chuťou, s tým apetítom na nákup zdravotných poisťovní? Tak keď potrebujeme šetriť a potrebujeme utiahnuť opasok pracujúcim, ktorí odvádzajú peniaze do sociálneho systému, tak prečo máme, prečo tu niekto má apetít na nákup, na veľký biznis so zdravotnými poisťovňami, pretože to nie je nič iné, len dobrý a veľký biznis. To nech mi niekto vysvetlí! Máme tu úplne nezmyselnú, zahrnutú použitie 58 miliónov eur z Fondu národného majetku, to je o skrátenom, to je zdôvodnenie, že prečo ideme do skráteného. To je vládny materiál, nič iné. Vraj potrebujeme použiť 58 miliónov z fondu, vo Fonde národného majetku. Prečo preboha, čo tam ide sa odmeny vyplácať niekomu alebo čo nejaké, ešte nejaké biznisy tam treba urobiť? Bez vysvetlenia, škrtám, absolútne neopodstatnená.

  Zhoršené hospodárenie Slovenskej konsolidačnej banky. Prečo? Z akého titulu, vy už dopredu predpokladáte, že čo sa tam bude horšie hospodáriť ako v minulom období? To by muselo mať dôvod, že sa tam opäť prestane, prestane byť snaha vymôcť čo najviac za tie pohľadávky a že zasa sa to bude niekde po rukou a pod pláštikom prihrávať kamarátom. No ale to si dať do vládneho materiálu? Mám to brať ako priznanie alebo nejaký plán? To hádam nie!

  Žartovné je, žartovné je, keď si vláda najprv dobrovoľne presunie, dobrovoľne, nikto ju k tomu nenútil, príjmy z výberu za digitálnu dividendu do ďalšieho roku a vôbec si to nemusela a potom to dať do vládneho, že zrazu výpadok. No tak presuňme do budúceho roku aj ďalšie výdavky, ako neberme od ľudí nič, alebo zvýšme im nejaké platby, zvýšme im z 9 % na 12 % a dajme to do deficitu, však budeme mať výpadok, no ale však presuňme to, neni problém, papier znesie všetko.

  Ďalšie, ďalšie veci, ktoré tam hovoria, sú opäť absolútne, znásilňujú ten systém a ukazujú, že niekto dostal za úlohu vyčísliť čo najväčšiu papierovú stratu, aby sme dokázali, prečo musíme ísť do skráteného legislatívneho konania, pretože keď JAVYS napríklad nevyplatí dividendu 20 miliónov eur, tak by sa mu mali viazať výdavky, lebo on peniaze má. To je tá sranda. JAVYS má peniaze, vy mu ich nechávate, ale absolútne akceptujete, že výdavky, že dividenda nepríde. Kde tu je logika dobre hospodáriaceho hospodára? Ja ju nikde, ale skutočne nikde nenachádzam.

  Všetky ostatné, ja už nebudem ďalej rozoberať tento vládny materiál, ale naozaj položka za položkou sa dá spochybniť. Položka za položkou, bez ohľadu na to, že uznávame, že na štátnej finančnej správe to, čo sa udialo, sa udiať nemalo. A aj sme si za to odniesli svoj diel zodpovednosti a politické náklady, ale vyhovárať sa na to nestačí. Absolútne nestačí a hlavne nie zvýrazňovať to a zakriviť to číslami, ktoré už s tým vôbec, ale vôbec nesúvisia.

  Vážené dámy, vážení páni, mám tu pod touto rukou teraz petície, ktoré podpísali občania vyjadrujúc svoje presvedčenie, že 9 %, ktoré dostávajú na svoje osobné účty, by sa v žiadnom prípade nemali znižovať, pretože to sú peniaze, ktoré im zabezpečia slušný život v starobe. Toto je len malý zlomok toho objemu, ktorý tu je. V tejto škatuli je asi 30-tisíc podpisov. Nebojte sa, pán spravodajca, dám pozor, aby to na vás nespadlo, ale určite na vás padá zodpovednosť za to

 • Smiech v sále.

 • , pokiaľ dôjde k zníženiu a pokiaľ ľudí oberiete o dôchodok, pretože tento návrh na skrátené legislatívne konanie, o ktorom rozhodujeme, otvára cestu k zhoršeniu príjmovej situácie občanov, k zhoršeniu ich, k zníženiu ich majetku a zhoršenie situácie na dôchodku. Ak sa zníži na základe prijatia tohto zákona o skrátenom legislatívnom konaní ešte v dohľadnom čase vlastne, príspevok z 9 na 4, tak dnešný 20-ročný človek s príjmom 800 eur, čo je blízke priemernej mzde, bude mať o 362 eur nižší dôchodok.

  Páni a dámy zo SMER-u, počúvajte dobre! Budú mať nižší dôchodok o 362 eur! To je 10-tisíc korún v starej mene zaokrúhlené. Viete si to predstaviť? Na základe vášho rozhodnutia, vášho rozhodnutia, mladý človek, dnes 20-ročný človek bude mať nižší dôchodok o 362 eur. Keby sa mu stalo nešťastie a nedožil by sa tohto dôchodku, tak jeho blízki zdedia o 68 490 eur menej. Mnohí si ani túto sumu nevedia predstaviť z tých ľudí, ktorých sa vaše opatrenie ide dotknúť. Pretože 78 %, 68 %, pardon, aby som sa nepomýlil, ľudí v druhom pilieri má mzdu nižšiu ako je priemerná mzda.

  30-ročný človek dopadne tak, že jeho dôchodok bude nižší o 231 eur. Zdá sa vám to málo? Ja si myslím, že je to veľmi, veľmi veľa, to sa nejedná o to, že sa zníži poplatok, príjem na osobný účet, ktorý si každý nekontroluje každý mesiac. Tu sa jedná o dôchodok, na ktorý budú tí ľudia odkázaní. Vašim rozhodnutím na základe skráteného legislatívneho konania ho znížite 30-ročnému človeku o 231 eur. A keby sa nedožil svojho dôchodku, tak jeho dedičia zdedia o 41 397 eur menej. A aby sme sa posunuli do vyššej vekovej kategórie tých ľudí, ktorí väčší už pozor dávajú na dôchodky, tak 40-ročný človek na základe vašeho rozhodnutia, opäť s tým istým príjmom, ktorý tu modelovo si posudzujem to znamená s príjmom 800 eur, bude mať o 134 eur nižší mesačný dôchodok. A jeho blízki zdedia o 22 830 eur menej v prípade, v prípade, že sa dôchodku nedožije. Keby sme mali možnosť rokovať o tom v normálnom, v normálnom konaní, v riadnom legislatívnom procese, ja som presvedčený, že by ste sa minimálne pýtali tých, ktorí sú autormi týchto návrhov, ktorí vám predkladajú koncept, váš nový koncept, či je to naozaj tak? Žeby ste mali toľko svedomia, že by ste si overili, či si tu vymýšľam a odporúčam, overte si to! Lebo ja sa nebojím, ja neklamem na rozdiel od mnohých iných tvrdení, ktoré tu zaznievali. A možno, možno by ste sa zamysleli nad tým ako to je. Ja dokázal by som pochopiť, lebo naozaj my mnohokrát sme opakovali, že my chápeme súvislosti, chápeme, že je tu ťažká hospodárska situácia a že treba konsolidovať. Že Európa sa zmieta v takej kríze, v akej sa ešte nenachádzala a že to najhoršie nás ešte čaká. A tu naozaj nie je priestor na to, aby sme sa, aj keď sme opozícia - koalícia, rozoštvávali vzájomne, ale naozaj aby sme hľadali prieniky záujmov tejto krajiny. A pochopil by som, pochopil by som v krajnej núdzi aj návrh na skrátené legislatívne konanie. Ale viete kedy, kedy by sme boli presvedčení a kedy by sme naozaj vyčerpali všetky možnosti, ktoré máme na to, aby sme konsolidovali, aby sme ušetrili tam, kde ušetriť treba a kde by sme podporili hospodársky rast tam, kde sa podporiť dá, kde by sme zlepšili priestor na zamestnávanie ľudí, aby viac ľudí našlo prácu a menej bolo zakvačených na sociálnych dávkach a aby sme takýmto spôsobom tlačili Slovensko dopredu a vystužili jeho odolnosť voči otrasom. Ale, správame sa tak? Správa sa vládna strana SMER zatiaľ tak? Veď z našej strany tu bolo niekoľko návrhov, ktoré nesmerovali k populistickým nejakým rozdávaniam peňazí, aby sme si kupovali voličov, ale smerovali k tomu, aby sme napravili problémy, ktoré tu existujú, ktoré vytvárajú väčšie a väčšie výdavky, väčšie a väčšie problémy v tejto krajine a zároveň riešia a, pardon, sporia, sporia občanom a sporia tejto krajine to, čo sporiť treba. Pardon.

 • Krátka pauza.

 • Ďakujem. Dlho rozprávam, tak sa ospravedlňujem za to, že som musel prerušiť na chvíľu.

  Som rád, že vás to zaujíma stále. Napríklad na minulej schôdzi sme predložili návrh zákona, ktorým sa podporujú ľudia, ktorí pracujú a, naopak, sa získava, získavajú úspory na tom, že nebudeme podporovať neprácu a neaktivitu. A keď je tu, že skrátené, to súvisí s tým, pretože keby sme naozaj vyčerpali takéto možnosti, ale vy ste to odmietli takýto návrh zákona. Keby sme ho akceptovali, keby sme ho pustili do druhého čítania a na tejto schôdzi máme ďalší, a my by sme videli úprimnú snahu z vašej strany, že chcete skutočne využiť všetky možnosti a keď sa všetky vyčerpali, tak prídete no chlapi, ženy, nedá sa ináč, musíme siahnuť aj do tejto studnice, tak to by som bol ochotný o tom diskutovať, veď sme tu už počuli, že niekoľko krajín naozaj zasiahlo aj takýmto spôsobom do systému, ale urobili to po triezvej úvahe a dočasne. Tak navrhujem, keď ste neprišli za tých pár mesiacov, čo ste už pri vláde na lepšie riešenie, tak veľmi dobrým signálom z vašej strany by bolo, keby ste súhlasili s pozmeňujúcim návrhom, ktorý hovorí, že dobre už teraz s pozmeňovákmi sa niečo dá vylepšiť ale nie úplne zmeniť koncept, ale že poviete, tento zákon bude platiť do konca budúceho roku a za ten čas pripravíme ústavný zákon, ktorý už bude naozaj myslieť na, aj na túto krajinu, aj na sporiteľov, aj na ľudí, ktorí tu jednoducho žijú. A keď sa toto spraví, tak aj my budeme naozaj presvedčení, že konáte s dobrým úmyslom, ale to nesmiete, nemalo by sa potom prichádzať s bombastickými teatrálnymi zdôvodneniami, ktoré sa nezakladajú na pravde.

  Veď my sme tiež ľudia, ktorí rozumieme číslam, a veľmi ľahko na takéto podvody vždy prídeme, že vôbec sa čudujem, že je tu takáto snaha skúšať opätovne takýmto spôsobom presadenie zákonov v skrátenom legislatívnom konaní. To môže zafungovať na chvíľu, pretože tie médiá prinesú najprv len tú prvú informáciu, ktorá je povedaná. A v tomto naozaj ste veľmi dobrí, tu sa máme veľa čo ešte učiť, lebo tá presvedčivosť prejavu je skutočne neskutočná od vašich predstaviteľov. To naozaj potrebujeme zlepšovať, ale nie sme už malí, vieme, ako je to naozaj, a veľmi rýchlo sa dá rozkryť tie skutočné motívy, ktoré tu sú.

  Vážené dámy, vážení páni, mnohokrát tu zaznelo aj akési, akési odbočky smerom k tomu, že nás nevedie skutočný záujem o budúcich dôchodcov alebo občanov tejto krajiny, o dobre nastavený dôchodkový systém. Mnohokrát zaznelo, že to nie je dobre nastavené, že 9 % je veľa. Ale musím sa spýtať je 9 % veľa, keď to znamená, že 9 % ide na osobný účet ľudí? A pre vládu to znamená jedno jediné, že minie menej na to, čo by minula tak či tak. Až si niekto naivne sa domnieva alebo sa nechal takýmto spôsobom oklamať, že keď sa zníži príspevok do druhého piliera, že to bude znamenať, že vláda menej minie, že krajina ušetrí, tak mu musím povedať, že to nie je tak. Minú sa úplne rovnaké peniaze, úplne rovnaké, možno dokonca väčšie a v budúcnosti určite väčšie, ale aj v súčasnosti, akurát tie peniaze sa minú na niečo iné. Už sme tu dnes počuli, minú sa na úplne zbytočný, na čo ho potrebujeme, informačný systém, môžu sa minúť na nákup zdravotných poisťovní, minú sa na nejaké výdavky vlády, ktoré by nemuseli byť a nie je lepšie...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán poslanec, pán poslanec, blíži sa 16.00 hodina, boli sme dohodnutí, že budeme rokovať do 16.00 hodiny. Chcem dať návrh, keďže ide víkend, bola by škoda, keby ste nemohli dokončiť svoje vystúpenie a ušla by určite niť vašich myšlienok, takže či je všeobecný súhlas, aby sme umožnili,

 • Ruch v sále.

 • , aby sme umožnili pánovi poslancovi Kaníkovi, aby sme umožnili pánovi poslancovi Kaníkovi, pánovi poslancovi Kaníkovi umožníme, aby mohol dokončiť svoje vystúpenie. Je všeobecný súhlas?

 • Neutíchajúci ruch v sále. Potlesk.

 • Nie, ja vás poprosím, ja vás poprosím, budeme hlasovať o tom, keďže...

 • Neutíchajúci ruch v sále.

 • Dávam hlasovať, budeme rokovať po 16.00, dávam návrh na predĺženie rokovania po 16.00 hodine do ukončenia vystúpenia pána Kaníka.

 • Nemôžte, pán predseda, nemôžte, nemôžte.

 • Neutíchajúci ruch v sále.

 • Poprosím vás, poprosím vás, aby ste, poprosím vás, budeme hlasovať.

 • Neutíchajúci ruch v sále.

 • Páni, veď nič iné nechcem, len aby pán poslanec Kaník mohol dokončiť svoje vystúpenie.

  Budeme hlasovať. Dávam návrh, pán poslanec, posaďte sa (neutíchajúci ruch v sále), posaďte sa, posaďte sa.

 • Neutíchajúci ruch v sále. Piskot. Rytmický potlesk.

 • Dámy a páni, dámy a páni (neutíchajúci ruch v sále), dávam návrh, dávam návrh, dávam návrh, aby sme rokovali po 16.00 hodine len do momentu, kedy pán poslanec Kaník ukončí svoje vystúpenie.

 • Pán predseda, nemôžete znásilňovať Národnú radu, tak ako to robíte!

 • Je zmysluplné, bola by škoda, keby cez víkend ušla niť jeho vystúpeniam.

 • O to sa nemusíte báť, pán predseda.

 • Budeme hlasovať o tomto návrhu, páni poslanci.

 • Pán predseda, toto je valec, toto je popretie demokracie, popretie dohovorov, popretie toho, čo sme si tu odhlasovali, popretie toho, čo sme si tu odhlasovali, dokedy trvá táto schôdza. Nie, nie, nie, toto nie je demokracia, toto je diktatúra.

 • Neutíchajúci ruch v sále.

 • Poprosím vás, prezentujeme sa a hlasujeme o mojom, o mojom návrhu

 • Neutíchajúci ruch v sále.

 • Hlasovanie.

 • Schôdza už netrvá, pán predseda, veď ja neviem, načo idete do takýchto konfliktov zbytočných? Úplne zbytočné konflikty. Ale tu sa dodržiavajú vôbec nekajé pravidlá. Aké pravidlá, pravidlá moci, pravidlá 83-ky, ktorá si hocičo odhlasuje!

 • Hlasovanie. Prítomní: 78. Za: 78. Proti: 0. Zdržalo sa: 0. Nehlasovalo: 0. Schválené. Potlesk.

 • Pán poslanec, nech sa páči, máte slovo pán poslanec.

 • Ruch v sále.

 • Keď ukončíte vystúpenie, ukončíme rokovanie schôdze. Nech sa páči. Pán poslanec...

 • Ruch v sále.

 • Poprosím vás. Pán poslanec, nech sa páči, dokončite svoje vystúpenie.

 • Pán predseda, ja vám skúsim ešte navrhnúť naozaj korektné riešenie. Viete, máme dve možnosti, prevalcovali ste si to tu absolútne nefér nedemokratickým spôsobom a neplatným

 • Ruch v sále.

 • . Nechajte ma! Môžte kričať, aj my môžme kričať, pomôže nám to? No! Tak ma nechajte dohovoriť! A budeme rešpektovať toto. Pozrite sa, ja môžem rozprávať, keď chcete, do polnoci.

 • Ruch v sále. Potlesk.

 • Chcete to?

  No vážené dámy, vážení páni, až toto považujete za dôstojné, keď Národná rada sa uznesie na tom, že rokuje do 16.00 hodiny a vy si potom, potom odhlasujete hocikedy hocičo, len preto, že máte väčšinu, to je to, o čom hovorím, že tak ako prišlo návrh na skrátené, dobre, pokračujem v rozhovore o skrátenom legislatívnom konaní.

 • Som zvedavý, ako mi budete skákať do reči, ako budete kričať, ako budete búchať, fajn. Takže...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Dámy a páni, ja vás poprosím, vytvorme priestor pre pána poslanca Kaníka, aby mohol pokračovať vo svojom príspevku.

 • Vážené dámy, vážení páni, to, čo ste predviedli teraz je veľmi smutné, takto isto prišlo sem skrátené legislatívne konanie a teraz kričte, že nech mi odoberú slovo, no, nech sa páči, páni, áno, Miroslav, no zakrič, že treba mi zobrať slovo! Takto...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán poslanec, nikto vám slovo neberie, práve naopak, my sme vám umožnili, aby ste kontinuálne dovysvetľovali vo svojom príspevku všetky myšlienky, ktoré máte usporiadané.

  Nech sa páči.

 • Toto bola dobrá ukážka toho, ako si predstavujete hľadanie riešení pre túto krajinu - nedodržaním dohody, porušením toho, čo sa odhlasovalo len preto, že je tu 83 poslancov. Navrhujem vám, keď budete nabudúce potrebovať prijať niečo v skrátenom legislatívnom konaní, zvolajte schôdzu, keď sa bude končiť v piatok o 16.00 hod. alebo o 14.00 hod., tak chytro rozhodnite, že bude sa pokračovať o pol jednej v noci v daný deň, aby ste si to chytro odhlasovali. Prídete, stlačíte gombíky, vybavená vec, úplne bude stačiť. Alebo určite existuje aj také, to zvládne organizačný odbor Národnej rady, také mobilné zariadenia, to sa tak robí viete na valných zhromaždeniach neférových akciových spoločností, že sa zvolá valné zhromaždenie na odľahlé miesto, podľa možnosti tak, aby sa tam nedalo dostať, aby sa tí nepohodlní akcionári, lebo my sme tí nepohodlní teraz, sa tam nedostali a takto sa to zorganizuje. Tak vám odporúčam, niekde v podzemí úradu vlády by ste sa mohli schádzať, tam si odhlasujete, čo chcete, a my sa to len už dozvieme z tlače alebo pán premiér sa postaví pred kamery a povie, ako ste zase zachránili Slovensko vaším skvelým, férovým spôsobom. A ako ste povedali, zavolali ste z opozície: "Však môžeš rozprávať, môžeš tu rozprávať, lebo my ťa, samozrejme, počúvame, ale máme to tak v malíčku alebo v päte." To čo je? Pokojne sme mohli, tak ako sme boli dohodnutí, prerušiť rokovanie, nikdy v živote by sme vám my toto nespravili a nikdy v živote sme vám to neurobili.

 • Ruch v sále.

 • No tak mi povedzte príklad, kedy sme takto naozaj detsky, detsky sa zachovali a kedy sme takýmto spôsobom využívali valec, valec, Zlatá Idka je nič oproti tomuto.

  Dobre, tak poďme, keď vás zaujíma to, čo chcem povedať, to som veľmi rád, lebo vy potrebujete počuť veľa, aby ste sa postupne, možno aby niečo vo vás zostalo a zanechalo nejaký dojem. Keď vy budete jednať férovo, tak my budeme možno hovoriť len raz, pretože budeme vedieť, že nás počúvate. Keď máte zapchaté uši, tak niekedy treba povedať dvadsať razy a možno ani to nepomôže, tak ako tu dnes povedal pán Osuský jednému vášmu kolegovi, že síce nemá prečítané to, čo on, ale aj keby to prečítal, zrejme to nepomôže.

  Bavíme sa tu o skrátenom legislatívnom konaní, ktoré má vám umožniť to, aby ste siahli na peniaze sporiteľov, aby ste im zobrali 50 % z príspevku, ktoré im patrí, ktoré sa táto krajina rozhodla, že týmto spôsobom zabezpečí ich budúcnosť a chcete tak urobiť v skrátenom legislatívnom konaní, aby ste zabránili diskusii, aby ste zabránili občanom si všimnúť, čo to bude znamenať, pretože aj to, čo som tu čítal alebo hovoril, o koľko ľudia prídu z hľadiska výšky dôchodku, to popierate. Hovoríte, že to nie je pravda, že všetko bude nahradené z prvého piliera. Tak sa pozrime na to, ako to bude nahradené z prvého piliera.

 • Ruch v sále.

 • Pani predsedajúca, ja som dostal prísľub, že ma budú pozorne počúvať kolegovia a kolegyne, keďže chcú počúvať, tak poprosím, aby bol kľud.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, poprosím, počúvajte pozorne pána poslanca Kaníka.

 • Ďakujem. Tak sa pozrime na to, čo akú budúcnosť teda toto skrátené legislatívne konanie občanom tejto krajiny pripravuje.

 • Ruch v sále.

 • Pani predsedajúca, ja si tu nepočujem vlastné slovo, tak poprosím kolegov, buď nech odídu, keď nemajú záujem, alebo nech pozorne počúvajú.

  Lojzo, ty si odkedy toho názoru, že má sa podliehať nátlaku, brutálnemu a cynickému nátlaku, ty hrdina, ktorý sa zastáva slabších, tak zostaň, zotrvaj, konzistentne...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Páni poslanci, nediskutujte! Nediskutujte!

  Nech sa páči, pokračujte v rozprave, pán poslanec.

 • Prvý pilier funguje na systéme, že tí, ktorí pracujú odvádzajú stanovenú výšku odvodov do Sociálnej poisťovne...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Môžem vás na chvíľu prerušiť, prepáčte. Poviem jednu informáciu. Ak skončí pán poslanec v rozprave, faktické poznámky budú až v pondelok ráno o 9.00 hodine a ďalší ústne sa prihlásiť do rozpravy môžu v pondelok ráno o 9.00 hodine.

  Nech sa páči, prepáčte, pán poslanec, že som vás prerušila, nech sa páči.

 • No pán Paška sľúbil aj, že budeme rokovať do 16.00 hod., pán Fico sľúbil, že sa nebude znižovať druhý pilier, nuž nemáme dobré skúsenosti so sľubmi (potlesk), ktorými častujú tento národ predstavitelia vlády.

  Takže pokračujem, suma odvodov, ktoré ľudia zaplatia, slúži na výplatu dôchodkov, existujúcich dôchodcov. Sociálna poisťovňa nemá iné zdroje príjmu, len odvody občanov, tých, ktorí pracujú. Keď sa dostane krajina do situácie a my v nej sme už veľmi dlho, že počet dôchodcov rastie, pretože, chvalabohu, dožívame sa dlhšieho veku a máme dôchodkový vek stanovený tak, ako máme, a, žiaľbohu, sa nám nerodí toľko detí ako po vojne, dostáva sa systém do nerovnováhy. Objem prostriedkov, ktorý sa vyberie do tohto systému, je nižší, ako objem prostriedkov, ktoré sa z neho vypláca. Tento deficit, tento mínus rastie tak, ako pokračuje nepriaznivý demografický vývoj. Preto povedať o prvom pilieri, že je výnosnejší ako druhý pilier, je asi tak, ako keby sme povedali o stratovej firme, ktorá vytvára stratu, že bude rozdeľovať zisky. Je to nezmysel? Je. Sociálna poisťovňa má dnes, dnes bez vplyvu druhého piliera, keby druhý pilier neexistoval a keby všetky peniaze išli do Sociálnej poisťovne, deficit vo fonde starobného dôchodkového poistenia 1,8 mld. Takže hovoriť, že prvý pilier je výnosnejší, je absolútnym nezmyslom. Prvý pilier je v hlbokej strate, je to ako firma, ktorá je hlboko zadlžená a požičiava si na výplaty svojich zamestnancov. Čo myslíte, dokedy to bude môcť robiť?

 • Ruch v sále. Krátka pauza. Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Pán spravodajca, zaujmite miesto určené pre spravodajcov. Ale, ale, je tu.

 • Ale som rád, že prišiel pán minister, to ma teší a s úsmevom.

  Takže v tomto je problém. My sa tu nemôžeme opierať o prvý pilier, to nie je o tom, že by sme nemilovali alebo niečo podobné. Veď keby to fungovalo, prečo nie? Naozaj znova len podotknem, že v časoch keď vznikal sa ľudia dožívali priemerného veku 45 rokov a odchádzali do dôchodku v 65 rokoch, nehovoriac o tom, že priemerná rodina mala možno päť-šesť detí, čo dneska, možno viac, ten údaj v tomto bode presný nemám. Taký systém mohol fungovať a skôr by sa vtedy dalo povedať, že bol nespravodlivý voči jeho účastníkom, pretože väčšina prispievateľov sa nedožila dôchodkového veku. Väčšina prispievateľov len platila, bola čistými platcami, ale nikdy dôchodok z daného systému nepoberali. Takýto systém finančne, samozrejme, mohol byť veľmi efektívny a fungovať a naozaj desiatky, desiatky rokov fungoval. Ale tá karta, ten systém sa obrátil, úplne tie presýpacie hodiny sa otočili, a preto nemôže fungovať. Dneska vyberá menej a ľudia odchádzajú do dôchodku v 62-ke, čo mne vôbec nevadí, ale problém je, že nemáme peniaze v tomto systéme a nevieme, nikto nevymyslel ešte, že na základe prijatia zákona bude mať priemerná slovenská rodina päť-šesť detí. Ja som za, aby tých detí bolo čo najviac v rodinách, a treba pre to urobiť, čo sa dá, ale to je téma na iné debaty a omnoho hlbšie a širšie, určite sa to nedá kúpiť za peniaze, ale do tohto nechcem dneska zabiehať. Proste toto sa nedá zariadiť. Niektoré krajiny si chvíľu mysleli, že prisťahovalectvo ich vytrhne z biedy, že imigranti zrazu prídu a doplnia tieto zdroje. Ani to nie je cesta, po ktorej by sme chceli kráčať z hľadiska masového rozsahu, pretože, myslím, že netreba zachádzať do detailov, aké problémy narobila viera v takúto náplasť alebo takéto doplnenie aktívnej pracovnej sily v daných krajinách a v takú tu vieru v kultúrny mix, nefunguje to.

  Jediná cesta, jediná cesta, ktorá je zmysluplná a ukázala sa ako efektívna je, že musíme postupne sa odrezať od tohto starého systému, ktorý nedokáže fungovať a nedokáže zabezpečovať dostatok prostriedkov na výplatu dôchodkov, a to asi nikto nechceme, aby neboli prostriedky na výplatu dôchodkov, a to je začať umožniť ľuďom sporiť na vlastné účty. A teraz sporiť, mnohí aj z vašich radov vysoko oceňujú sporenie a hovoria, že však tretí pilier je sporenie, ale nalejme si čistého vína. Majú všetci občania tejto krajiny toľko prostriedkov, aby im zostalo dostatok voľných zdrojov a mohli si ešte odložiť popritom, že musia zaplatiť svoje účty a viesť domácnosť? Veď mnohých ľuďom sa nežije ľahko, preto je naivitou myslieť si, že títo ľudia si môžu odkladať v nejakom veľkom rozsahu a myslieť na dôchodok s týmito úsporami. A preto keď hovoríte, však nech si sporia v treťom pilieri, tak vy hovoríte o bohatých ľuďoch, lebo len tí majú dostatok prostriedkov, aby si odložili bokom. Vznik druhého piliera je preto všeobecným systémom, a preto patrí do všeobecného základu, pretože myslí na všetkých. Aj na tých chudobných a to takým spôsobom, že nenúti ich zo svojich voľných disponibilných zdrojov, aby si odkladali na účet, ale z tých prostriedkov, ktoré tak či tak sa strácali v tom obrovskom mešci verejných financií, odčleniť časť a tieto sa stávajú súkromným majetkom. Je to príspevok týmto občanom, títo ľudia sú vďaka tomu bohatší každý mesiac, a preto, Lojzo, keď ty si myslíš že je to veľa, no tak hovoríš, že dajme ľuďom menej, že sú príliš dobre na tom, nedajme im 9 %, lebo nevadí že keď pôjdu o 20 rokov do dôchodku, Sociálna poisťovňa už na to mať nebude, dôchodky tým pádom musia byť podstatne nižšie, ale je to veľa, lebo 9 % je veľa. Prečo je to veľa, prečo je to veľa? Podľa mňa to nie je veľa, ani 10 % by nebolo veľa (ruch v sále), to nie sú hlúpi, Lojzo, nie sú hlúpi, ide len o to, na čo sa odvážili, kde položili priority. Lojzo, je to o tom, že kde položili prioritu, či položili prioritu na to, že chcú usporiť pre týchto ľudí 1 % HDP, lebo o to tu ide, tých 900 mil.

 • Ruch v sále.

 • Lojzo, vo faktickej poznámke môžeš na mňa reagovať.

 • Ruch v sále. Krátka pauza.

 • Vykrikovanie nie je správna cesta, na to máš faktickú poznámku a môžeš sa potom prihlásiť v ústnej rozprave.

 • Ruch v sále.

 • No lebo si o tom hovoril, tak ja oslovujem mnohých, reagujem na mnohých. Lojzo, emócie držme na uzde.

  Je to otázka, vrátim sa teda k tomu, kde som skončil, že čo tá krajina považuje za dôležité, či to, aby si nakúpila informačný systém za 140 mil., aby sa spravil biznis, že sa nakúpia zdravotné poisťovne, keď idem do minulosti, aby sa napríklad spravili nástenkové tendre, ktoré stoja milióny alebo stovky miliónov eur, alebo sa povie, že nie, vláda sa uskromní. Vláda nebude rozhadzovať peniaze a radšej tie prostriedky pôjdu na osobné účty ľuďom. To je o prioritách, pretože keď krajina nemyslí na tieto priority, nemyslí na tých ľudí, tak potom v budúcnosti to bude musieť doháňať. Doháňať zadlžovaním alebo tým, že ich bude škrtiť na dôchodkoch, že im bude znižovať dôchodky, tak ako sa to udialo už v mnohých krajinách, v Grécku, v Portugalsku a možno aj v ďalších a ešte sa to možno udeje v Taliansku. Pretože taká bude nevyhnutnosť. Takže to je o priorite, kde vidíme a nakoľko vidíme, či vidíme len o rok, o dva, o tri do budúcnosti, alebo dokážme sa pozrieť o 20 rokov dopredu.

  Napriek tomu, že poslanci opozície sa dušovali a naozaj hlasno súhlasnými pokrikmi povedali, že veľký záujem majú o to, aby si vypočuli všetko to, čo im chcem povedať.

 • Ruch v sále.

 • Vládni, vládni, ale vládni poslanci zmizli. Dneska sa často stretávame s tým, že niečo sa povie a niečo iné je pravda. A zo strany SMER-u je to normálne. Ako to povedal pán Kňažko? Pracovná metóda. Poviem niečo, urobím iné. Tak nečudujte sa nám, že vám moc nedôverujeme. Ale vráťme sa radšej k tomu, aby sme si mohli viac dôverovať v budúcnosti.

 • Ruch v sále. Krátka pauza.

 • Pán Podmanický, myslím, že to, čo tu hovoríte je skutočne dobrý základ na "spoluprácu". Pán Podmanický mi hovorí, že mne osobne on špeciálne neverí, aj keď som mu v živote nič zlého neurobil. Ale tak to je možno povahová črta, O. K., možno na tej teológii, ktorú ste študovali, vás k tomuto viedli, nedôverovať.

  Pani podpredsedníčka, chcem sa vás spýtať ešte raz, či platí to, čo ste povedali pred chvíľou, že keď skončím svoj príspevok diskusný, že či platí to, že faktické poznámky odznejú v pondelok ráno a aj prihlásenie do ústnej diskusie prebehne v pondelok ráno.

 • Áno, platí to. Ak ukončíte svoje vystúpenie, preruším rokovanie dneska a budeme pokračovať ráno v pondelok faktickými poznámkami pána poslanca Freša, Štefanca, Fronca, Číža, Poliačika, Tomanovej, Poliačik, Kadúc. Všetci, čo sú prihlásení. Prečítam ich, pán poslanec, a preruším rokovanie.

 • Ja stále budem vychádzať z pozitívnej premisy a z pozitívneho predpokladu a budem stále veriť, že sa veriť dá. Dúfam, že sa opäť tisíci krát nesklamem a že naozaj prehodíme list a výhybku a že začneme trošku ináč k sebe pristupovať. A ja by som pokračoval veľmi rád aj ďalej, veď máme pred sebou krásny víkend a mohli by sme ho stráviť v takejto, takomto školení, ale bez poslucháčov vládnej strany SMER je to málo. Na jednej strane sedí človek, ktorý povie, že mne nikdy dôverovať nebude. Pán minister je sympatický, ale je iba jeden. Takže ja si to nechám, to, čo som chcel povedať a budem pokračovať potom zase v pondelok v ďalšom priebehu rokovania. Veď ešte máme ústne prihlásenia. Mal som to nachystané aj, že vás trošku oboznámim aj s názormi ľudí, ktorí sa vyjadrili k tomu, čo pre nich pripravujete, ale určite nás to neminie, veď času máme dosť do septembra, to zvládneme určite. Takže veľmi sa teším na ďalšie plodné rokovanie v tejto otázke. Ďakujem za pozornosť.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami sa prihlásili: pán poslanec Frešo, pán poslanec Štefanec, Fronc, Číž, Poliačik, Tomanová, Kadúc, Viskupič, Chren, Kuffa, Hlina. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Takto budeme pokračovať v pondelok ráno o 9.00 hodine. Prajem vám pekný víkend a šťastnú cestu domov.

 • Prerušenie rokovania o 16.25 hodine.