• Dobré ráno, dámy a páni, otváram rokovanie 5. schôdze Národnej rady. Chcem vás požiadať, aby sme sa prezentovali a zistili, či sme uznášaniaschopní.

 • Prezentácia.

 • Konštatujem, že je prítomných 89 poslancov.

  Národná rada je uznášaniaschopná a budeme pokračovať v rokovaní o bode programu.

  Overovateľmi na 5. schôdzi budú páni poslanci Milan Halúz a pán poslanec Viliam Novotný. Ich náhradníkmi sú pani poslankyňa Mária Janíková a pán poslanec Martin Poliačik.

  O ospravedlnenie na rokovaní 5. schôdze požiadal pán poslanec Mičovský a pán poslanec Ivan Mikloš.

  Program schôdze ste dostali v pozvánke. Teraz sa pýtam, či má niekto záujem dať návrh na doplnenie alebo zmenu programu. Nie.

  Pán poslanec Viskupič.

 • Vážený pán predseda, dovoľte mi podať procedurálny návrh ku schôdzi, a to v zmysle toho, aby sme odložili rokovanie o tomto bode, kým nerozhodne Ústavný súd o veci - o odvolanej generálnej riaditeľke Zemkovej. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Budeme hlasovať najprv o návrhu pána poslanca Viskupiča a potom budeme hlasovať o návrhu programu 5. schôdze.

  Takže prezentujeme sa a hlasujeme najprv o návrhu pána poslanca Viskupiča.

 • Hlasovanie.

 • 109 prítomných, 31 za, 74 proti, 3 sa zdržali, 1 nehlasoval.

  Návrh sme neschválili.

  Budeme teraz hlasovať o návrhu programu 5. schôdze tak, ako ste ho dostali v pozvánke. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • 114 prítomných, 81 bolo za, 19 proti, 14 sa zdržalo.

  Schválili sme program 5. schôdze.

  Budeme teraz o ňom rokovať, je to

  návrh na voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska, parlamentná tlač má číslo 163.

  Chcem vás informovať, že som do začiatku rokovania o tomto bode programu dostal návrh skupiny poslancov, aby po tom, ako prebehne prednesenie návrhov a prebehne rozprava, sme vykonali voľbu riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska tajným hlasovaním. O tom, samozrejme, budeme ešte hlasovať, predtým ako vykonáme samotnú voľbu, po skončení rozpravy.

  Poprosím pána...

  Pani Vášáryová, procedurálny návrh? Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predseda. Dávam procedurálny návrh, aby sme o tejto voľbe do verejnoprávnej inštitúcie, ktorú si platia občania, vykonali verejne. Ďakujem.

 • Pani poslankyňa, môžem poprosiť, my tak či tak musíme hlasovať, ja som to uviedol, takže je tu len návrh skupiny poslancov na vykonanie, čiže my najprv budeme aj vlastne o vašom návrhu pred samotnou voľbou hlasovať. Stačí to tak? Dobre, ďakujem pekne.

  Takže poprosím teraz pána predsedu výboru, pána poslanca Jarjabka, aby uviedol návrh.

 • 6.

  Príjemné dobré ráno. Vážený pán predseda Národnej rady, vážené panie podpredsedkyne, pán podpredseda, dovoľte, aby som vás oboznámil so správou Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá k návrhu na voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá zverejnil 28. júna 2012 výzvu na prihlasovanie kandidátov na generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska podľa § 17 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na základe výzvy dostal výbor do stanoveného termínu 11 prihlášok kandidátov na funkciu generálneho riaditeľa. Následne výbor overil, či kandidáti spĺňajú podmienky stanovené v súlade § 16 ods. 1 a 2 zákona.

  Na verejnom vypočutí, ktoré sa uskutočnilo 30. júla 2012, sa zúčastnilo 11 kandidátov: PhDr. Ľubomír Belák, Mgr. Marcel Děkanovský, Mgr. Štefan Dlugolinský, Mgr. Marián Herdel, PhDr. Pavel Jacz, Ing. Václav Mika, PaedDr. Marián Ostatník, Ing. Margita Repková, PhDr. Jaroslav Rezník, Iľja Ruppeldt, Ing. Jozef Zima.

  Gestorský výbor po verejnom vypočutí konštatoval, že všetci zúčastnení kandidáti spĺňajú všetky náležitosti a kritériá podľa § 16 ods. 1 a 2 zákona okrem podmienok v zmysle čl. 5 ods. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktoré si môže zvolený kandidát usporiadať do 30 dní od zvolenia. Z uvedeného dôvodu sú všetci kandidáti uvedení pod poradovými číslami 1 až 11 spôsobilí zúčastniť sa voľby na funkciu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska.

  Gestorský výbor po zvážení týchto skutočností uznesením č. 29 z 30. júla 2012 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby a) zvolila podľa § 17 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska na funkčné obdobie 5 rokov. Po druhé voľbu uskutočnila tajným hlasovaním podľa § 39 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Po tretie uskutočnila opakovanú voľbu generálneho riaditeľa v prípade, že v prvom kole nezíska žiaden z navrhovaných kandidátov nadpolovičnú väčšinu hlasov.

  Do opakovanej voľby postupujú dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole neboli zvolení a získali najvyšší počet hlasov. Pri rovnosti počtu hlasov postupujú všetci kandidáti, ktorí majú rovnaký najvyšší počet hlasov.

  Bratislava 30. júla 2012.

  Pán predseda, skončil som.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Otváram teraz rozpravu. Do rozpravy som dostal jednu písomnú prihlášku za poslanecký klub MOST - HÍD pán poslanec Chmel.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, páni poslanci, o odvolávaní generálnej riaditeľky RTVS pani Zemkovej sa popísalo a pohovorilo už veľa, ale jedno je isté, spôsob jej odvolania vykazuje všetky znaky narýchlo pripraveného politického riešenia, ktorého aktéri zvolili ten najnešťastnejší spôsob.

  Mnohí z nás sme mali z tohto konania, ktoré vykazuje známky všetky porušenia zákona, zmiešané pocity. Ale najhoršie na celej veci je, že práve tí, ktorí by si mali k tomuto médiu vybudovať pozitívny vzťah založený na tom, že im verejnoprávny Rozhlas a televízia Slovenska bude dávať naozaj nezávislú záruku kvality a kultúrnosti, teda diváci a poslucháči, sa presvedčili, že verejnoprávne médium je, žiaľ, iba lodičkou na rozbúrenou politickom mori.

  Riaditeľka Zemková sa, prirodzene, takémuto násilnému ukončeniu jej projektu, ktorým bola do svojej funkcie zvolená pred necelým jeden a pol rokom, bráni. Podala sťažnosť na Ústavný súd, ktorý, dúfam, čoskoro rozhodne, či v tomto prípade boli, alebo neboli porušené jej ústavné práva.

  Je zrejmé, že 83 hlasov jednej strany zaručuje pohodlné politické riešenie a presadenie akéhokoľvek rozhodnutia. A bolo by dobré si uvedomiť, čo sa stane, ak Ústavný súd rozhodne, že v tomto prípade bol zákon naozaj porušený. Je predsa jasné, že budú spochybnené všetky kroky novozvoleného generálneho riaditeľa tejto verejnoprávnej inštitúcie.

  Opäť budú občania Slovenska vystavení konfrontácii s tým, že bude spochybnená dôvera k tejto inštitúcii. A to, čo je na verejnoprávnom priestore najdôležitejšie - dôvera v jeho nezávislosť, sa bude otriasať v základoch.

  Súčasná situácia, ktorá nastala po odvolaní generálnej riaditeľky, nie je ani vo vnútri organizácie iste ľahká, lebo neumožňuje to, čo je pre jej hlavnú činnosť isto najdôležitejšie: redaktori, dramaturgovia, režiséri, ale aj ostatní pracovníci RTVS potrebujú pre svoju prácu naozaj iné prostredie, ako sú neustále politické spory a spochybňovania.

  Nezasejme do tohto prostredia ďalšie semienko pochybnosti. Počkajme na rozhodnutie Ústavného súdu a až potom rozhodnime o voľbe nového generálneho riaditeľa RTVS.

  Klub poslancov strany MOST - HÍD navrhuje preto odložiť voľbu generálneho riaditeľa RTVS do času, keď bude známe rozhodnutie Ústavného súdu.

  Ďakujem, pani predsedajúca.

 • Faktické poznámky na vystúpenie pána poslanca Chmela nie sú. Pán poslanec Chmel bol jediný, ktorý sa prihlásil písomne. Teraz sa pýtam, či sa chce prihlásiť niekto do rozpravy ústne. Nikto. Vyhlasujem... Dvaja páni poslanci. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne. Pán poslanec Číž? Pán poslanec Číž, čiže traja páni poslanci. Uzatváram možnosť prihlásiť sa ústne. Nech sa páči: pán poslanec Matovič, Viskupič a potom pán poslanec Číž. Ďakujem.

 • Vážená pani predsedajúca, milé dámy, milí páni, neodpustím si pri tejto príležitosti jednu možno takú trošku rečnícku a v mojom prípade aj takú klasickú otázku, že či nám vlastne toto bolo treba a či aj ľuďom bolo treba, aby znova v podstate platili ľudí, politikov, ktorí by mali riešiť ich problémy, aby riešili problém zbytočne čisto politicky s obsadením vlastne funkcie, ktorá by mala patriť čisto odborníkovi. Či už nenastal konečne čas na to, aby sme sa spoločne dohodli na tom, že nechajme takúto inštitúciu naozaj spravovať odborne odborníkom a politici do toho vôbec sa nebudeme starať. Takto to potom vyzerá, že naozaj zmenia sa voľby a vždy tá vládna garnitúra si chce dosadiť na túto pozíciu šéfa, riaditeľa verejnoprávnej inštitúcie, ešte raz hovorím, verejnoprávnej inštitúcie, ktorá by mala byť v prospech všetkých, v prospech verejnosti, nie iba koaličnej verejnosti, vždy iba svojho človeka. Považujem to za veľmi veľkú chybu a naozaj donebavolajúci príklad politickej nominácie a zneužívania politickej moci politikmi.

  Verím tomu, že aj vy, súčasná vládna moc, ale aj opozícia raz dospejeme - a bude to veľmi skoro - k tomu, že urobíme veľký rez medzi odbornosťou a medzi politickými nomináciami. Nevidím žiadny dôvod, aby riaditeľ takejto inštitúcie, ako je RTVS, bol politický nominant a presadzovaný doslova násilím cez zneužitie, si myslím, zákona pri odvolávaní pani Zemkovej a teraz dosadenie si vlastne ďalšieho politického nominanta, ktorého si vládna strana presadí.

  My sa voľby zúčastníme, hoci s vaším spôsobom odvolania pani Zemkovej nesúhlasíme. Ale oddeľujeme tieto dve veci. Dobre, vy to máte na triku, je to vaše svedomie, ako ste Zemkovú odvolali, ale keďže je tu 11 kandidátov, ktorí sa demokraticky uchádzajú o túto funkciu, my chceme sa voľby zúčastniť.

  Ale ešte raz hovorím, viem, že možno to je hrach na stenu, ale poprosím vás, zamyslime sa, či takéto funkcie by sme naozaj nemohli nechať odbornej verejnosti, nech si ich spravuje a zbytočne by sme sa tu navzájom netraumatizovali, netraumatizovali by sme verejnosť a mohli by sme potom naozaj vyžadovať od takýchto médií, napríklad aj inštitúcie, aby boli objektívne a aby dávali všetkým politickým stranám napríklad rovnaký priestor v politických diskusiách.

 • S faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca Matoviča dvaja páni poslanci. Uzatváram možnosť faktických poznámok.

  Pán poslanec Jarjabek.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Matovič, ja vám dávam absolútne za pravdu, nebolo nám to treba a dúfam, že už takáto situácia nikdy nenastane preto, lebo tento zákon sa bude novelizovať alebo sa celkom zruší. Za to, že sme tu v tejto chvíli takto, je zodpovedný ten zlý zákon, ktorý sme tuná schválili pred rokom a pol. Nie my, bohužiaľ, vy ste ho schválili.

  Ak si dobre pamätáte, táto debata tuná prebiehala podobným spôsobom. Podobným spôsobom ako súčasná opozícia sa chovala aj vtedajšia opozícia. Tiež hovorila o politickom zneužití, tiež hovorila o politickom kandidátovi, no presne to isté, čo sa hovorí teraz. Bola to fraška, presne taká istá fraška, ako je to fraška dnes.

  Ale treba sa zamyslieť nad niečím iným - tento zákon je fraška, pán poslanec Matovič. A tento zákon treba čím skôr zmeniť a, bohužiaľ, hoci s týmto zákonom hlboko nesúhlasím, je to zákon a musíme sa podľa neho, bohužiaľ, chovať dovtedy, kým platí. Čiže čím skôr zmeníme tento zákon, tým lepšie.

  A na vaše slová môžem reagovať len tým spôsobom, že ja som za tento zákon nehlasoval, moji kolegovia takisto a túto frašku si vymyslel niekto iný. Pokiaľ bude tento zákon o nedohode platiť, vždy ten kandidát, ktorý vznikne a stane sa generálnym riaditeľom, podľa tohto zákona bude politickým kandidátom aj proti svojej vôli, samozrejme, lebo ako politický kandidát do tohto boja neišiel, ale politickým kandidátom sa stal na základe tohto - budem pejoratívny - zlého a hlúpeho zákona.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne. Ja taktiež sa pripojím k pánovi Dušanovi Jarjabkovi, že práve zákonom je to takto nastavené. My dodržiavame iba zákon.

  A, pán poslanec Matovič, no ja sa pýtam, však za ten zákon ste hlasovali aj vy, kedy sa skrátilo funkčné obdobie bývalému riaditeľovi STV. Však za takýchto okolností ste vy volili pani Zemkovú. Čiže neviem, o čom tu práve teraz hovoríte. Prečo ste vtedy nevystupovali, aby odborná verejnosť jednoducho rozhodovala o riaditeľke pani Zemkovej, alebo teda o riaditeľovi vtedy na šéfa RTVS? No bolo to tak nastavené, teraz je to tak nastavené a plne súhlasím s pánom Dušanom Jarjabkom, že asi to tak v budúcnosti nastavené nezostane. Ďakujem.

 • Idem od konca.

  Čiže, pán poslanec Martvoň, pýtate sa, prečo som vtedy nevystupoval, aby tento post obsadzovala odborná verejnosť. No vystupoval som, vy ste tu neboli, tak si pozrite záznam. Vystupoval som aj vtedy, aj vtedy som upozorňoval vtedajšiu vládnu moc, ktorej súčasťou v podstate síce iba do počtu, ale bol som. Ale tá vládna moc pristupovala k nám asi tak ako k opozícii, jednoducho nás nepočúvala a tiež si silou-mocou chcela presadiť svoje.

  Ale zas nemôžeme teraz, to hovorím aj k pánovi poslancovi Jarjabkovi, buďme spravodliví, ten súčasný zákon umožňuje politickú nomináciu na post šéfa RTVS, ale aj ten predošlý umožňoval de facto politickú nomináciu na post šéfa STV a Slovenského rozhlasu.

  Takže ak môžem to brať z vašej strany, hoci ste to priamo nepovedali, ale za taký nejaký verejný prísľub, že dobre, že zmení sa zákon tak, aby do budúcna to bola čisto odborná nominácia, ja som veľmi rád. Ale teda neviem, či takto ste to mysleli. Ale ak ste to takto mysleli, ja vám držím všetky palce a my vás určite v tomto podporíme. Akúkoľvek zmenu, ktorá prospeje v prospech odborných nominácií na takýchto postoch, kde vyslovene by to mal byť odborný nominant, lebo zbytočne to potom vnáša sváry medzi koalíciu, opozíciu, jeden druhému si závidíme, že máme svojho riaditeľa RTVS. Ako to je, to je hlúpe, detinské a nepatrí to do demokratickej spoločnosti.

 • Teraz vystúpi v rozprave pán poslanec Viskupič. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, milé kolegyne, kolegovia, chcel by som sa stručne vyjadriť k predmetu tejto schôdze, ktorá má jediný bod, a je to voľba generálneho riaditeľa verejnoprávneho média.

  Bol prijatý zákon, ktorý súčasná vládna moc kritizuje a predstavitelia súčasnej opozície, neviem, či obhajujú, ale táto debata nie je - a pán predseda výboru to spomínal aj vo svojej faktickej, predseda výboru -, táto debata nie je o zákone. Ja si myslím, tak ako som hovoril už pri odvolávaní generálnej riaditeľky, že debata mohla byť o zákone a mohla byť o vylepšených parametroch toho zákona. Mne sa skôr teraz zdá, že najprv bolo treba odvolať generálnu riaditeľku, potom navoliť nového riaditeľa verejnoprávneho médiá a možno potom príde k zmene toho zákona, ktorý voláte alebo oslovujete ako zlý. Mne by pripadal opačný spôsob omnoho korektnejší, rozumnejší a možno aj viac poctivý.

  Ak by sme sa boli zamysleli nad tým, či človek, ktorý bol zvolený na základe svojho projektu do verejnoprávneho médiá a aby tento projekt mohol vykonať, myslím si, na päťročné obdobie, je presne ten moment, kedy ja sa dívam trošička skepticky na tú kritiku ohľadom zákona, ktorý je zlý, a mám pocit, že ste povedali aj hlúpy. Ak by za celý čas, čo tento zákon platí, prišla od vás, pán predseda, alebo z vašej strany jedna jediná legislatívna iniciatíva, či už vo forme novely, alebo vôbec, ak sa o tomto zákone hovorilo, pozmeňujúceho návrhu, tak by som si mal za to, že vaša snaha o jeho zmenu je úprimná. Ste pri moci piaty mesiac a nestalo sa tak ani od volieb po súčasný bod. Jediné, na čo ste sa v tejto situácii zmohli, bolo odvolanie bývalého vedenia verejnoprávneho média.

  Čiže ak kritizujete zlý zákon, myslím si, že mohli ste pristúpiť na základe toho, že ste legislatívcom, k tomu, aby sa zákon zmenil a na základe nových pravidiel, s ktorými by ste boli komfortný, ste mohli nové vedenie prípadne zvoliť alebo nezvoliť. Možno by vám ten projekt, ktorý podľa mňa mal jednu hlavnú ambíciu, a to bolo zachovanie médií verejnej služby aj zlúčením týchto dvoch médií, toto bol vlastne hlavný prínos a hlavný zámer.

  Aby som sa vyjadril, keďže sme v pondelok absolvovali dosť dlhé verejné vypočutie kandidátov, vyjadroval som sa aj predtým a myslím si, že je to verejným tajomstvom, že rozhoduje sa medzi dvomi kandidátmi na základe predložených projektov. Stále si myslím, že projekt, ktorý prezentovala pred dvomi rokmi generálna riaditeľka Zemková, bol relevantný a mal skutočne ambíciu posilniť médiá verejnej služby a hlavne jednu vec - zachrániť médiá verejnej služby pred tým, že vtedy, v tom čase, hospodárili so sumou 45 mil. eur kumulovanej straty. V súčasnosti má RTVS na účtoch alebo k dispozícii okolo 19-20 mil. v pluse. Čiže myslím si, že z hľadiska tohto momentu účel, ktorý sledovalo spojenie médií a ktorý reprezentoval manažment, bola situácia naplnená a toto si môže verejnosť porovnať.

  Z hľadiska predkladaných projektov porovnávali sme aj teda na základe možno vyššieho časového priestoru hlavne dvoch kandidátov, bol to pán Rezník a pán Mika. Obaja prišli s projektami, ktoré hovorili, v jednej som ja videl vyššiu kontinuitu, v jednom bol skôr orientovaný na nejakú zásadnejšiu zmenu. V podstate najdôležitejším momentom, ktorý som videl ja, bol ten, že by som sa chcel, aj som sa pýtal, z čoho toto chcú kandidáti financovať. Myslím si, že prvá vec je tá, že budú koncesionárske poplatky zachované. Je debata aj o ich možnom zvýšení. A na základe toho, čo ste hovorili a čo preberáme aj na predchádzajúcej schôdzi alebo 4. schôdzi, ktorá paralelne beží s touto piatou, kde je obrovský výpadok verejných financií, tak kde tie odvážne projekty a odkiaľ budú vlastne financované.

  Na záver ja by som, keďže úvodom tejto schôdze som položil jeden procedurálny návrh, dúfam, že práve ten moment, ktorý som kritizoval aj predtým, a to je to, že na základe toho, ako ste generálnu riaditeľku odvolali, hrozia žaloby alebo prichádza k súdnym sporom, tak chcel som, aby sa tuná rozhodlo o novom generálnom riaditeľovi až po tom, ako budú výsledky týchto sporov jasné. Neuspel som s týmto návrhom, takže preberáte celú zodpovednosť za to, kto bude zvolený. A ak bola generálna riaditeľka odvolaná v rozpore so zákonom, tak ako som hovoril, možno sa to spýtam aj teraz, do akej miery prevezmete zodpovednosť za to, že bola odvolaná nezákonným spôsobom?

  K voľbe po debate, ktorú sme mali na klube, je názor taký, voľby sa zúčastniť a rozhodnutie uvidíme. Zatiaľ podporujeme verejnú voľbu, takže z hľadiska ponúknutých kandidátov je rôzny názor u nás v klube.

  Ďakujeme.

 • S faktickými poznámkami piati poslanci. Uzatváram možnosť faktických poznámok.

  Pán poslanec Podmanický.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, ak si pamätáte, tak pôvodne bola voľba riaditeľa televízie aj riaditeľa rozhlasu v parlamente. Potom sa zmenili pravidlá hry. Myslím, že to bolo za druhej vlády Mikuláša Dzurindu, kedy sa preniesla voľba do rád Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu. Následne, keď sme, keď prišla prvá vláda Roberta Fica, tak nemenila tieto pravidlá hry. Rešpektovala to, že riaditelia sa volia v radách. Nerobili sme žiadne opatrenia takého typu ako vy, že v skrátenom legislatívnom konaní sa prijímajú zákony za účelom výmeny riaditeľa. To sa nerobilo. Rešpektovali sa navrhnuté pravidlá hry. Vám ale znova nevyhovovali. A keď ste sa dostali do vlády počas vlády Ivety Radičovej, tak ste tieto pravidlá hry surovo zmenili a znova ste dali voľbu riaditeľa RTVS do parlamentu.

  Čiže ak tu niekto mení pravidlá hry, tak ich meníte vy, a hrubo. A neváhate popritom meniť zákony v skrátenom legislatívnom konaní, len aby ste si zvolili politického riaditeľa. My opäť nemeníme pravidlá hry, rešpektujeme pravidlá hry, ktoré ste nastavili, pán poslanec, aj vy ste hlasovali za ten zákon, ktorý dal opäť voľbu generálneho riaditeľa RTVS do parlamentu.

  Čiže nás nemôžete obviňovať z nejakých politických tlakov, z nejakej účelovosti. My rešpektujeme a vždy sme rešpektovali zákon a rešpektovali sme pravidlá hry a nelámali sme ich cez kolená, ako ste to urobili vy na jeseň roku 2010.

 • Ďakujem za slovo. Viete, pán podpredseda Viskupič, názory na fungovanie RTVS sú rôzne. Niekomu sa to páči viac, niekomu menej, niekomu sa to vôbec nepáči, to je úplne legitímne.

  Len inú vec by som chcel podotknúť, že vy vlastne nám vyčítate to, čo vy ste neurobili v minulom volebnom období. Mohli ste to spraviť. Hovoríte, že sme nenovelizovali alebo nedali novelu toho zákona, alebo že sme málo o tom rozprávali. Ale veď predsa opäť nemáte pravdu, lebo viete veľmi dobre, že padol návrh vrátiť celý zákon predkladateľovi na dopracovanie a takéto návrhy zákonov boli modifikované. A teda takéto návrhy v pléne boli modifikované.

  A ruku na srdce, pán poslanec Viskupič, vy viete veľmi dobre, aj vaši kolegovia, že tento zákon, ktorý dnes platí, je zlý. Je zlý preto, lebo nerieši situáciu a dáva príliš veľa otáznikov na rôzne iné právne názory, o ktorých sme tuná počuli a ešte počúvať budeme aj v súvislosti s odvolaním bývalej pani generálnej riaditeľky, pani Zemkovej.

  Ja sa pýtam jednu vec a odpovedzte mi absolútne úprimne. Dnes po týchto skúsenostiach, ktoré máme, hlasovali by ste za tento návrh zákona tak, ako ho vtedy predložil vtedajší minister kultúry? Povedzte mi čestne, hlasovali by ste zaň, keby ste vedeli, že ten zákon spôsobí toľko vecí, ktoré dneska tuná skutočne opozično-koalične sa snažíme riešiť a vyriešiť sa nedajú preto, lebo sú to absolútne politické náhľady a politické názory, hlasovali by ste za tento zákon znovu? Odpovedzte mi.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Viskupič, ja by som zhodnotil vaše vystúpenie ako trošku alibistické. My proste v SMER-e, keď sme presvedčení, že pani Zemková pochybila, tak sme to nahlas povedali a proste sme ju odvolali. Nemuseli sme zlučovať verejnoprávne inštitúcie, ako ste to urobili vy pri STV a Slovenskom rozhlase. Vy ste sa proste chceli zbaviť pána Nižňanského, tak ste zlúčili STV a Slovenský rozhlas. My sme mohli ísť taktiež tou cestou, že zlúčiť povedzme RTVS a TASR, ale neurobili sme to. Jednoducho sme na rovinu povedali, že to pani Zemková, že pochybila, a sme ju odvolali.

  No a čo sa týka vašej otázky, že do akej miery potom prevezmeme my zodpovednosť za jej nezákonné odvolanie, no, dovolím si povedať, Ústavný súd ešte nerozhodol. Ja si myslím, že to odvolanie bolo zákonné.

  No a ja sa spýtam protiotázkou: do akej miery prevzala zodpovednosť vláda Ivety Radičovej, a teda aj vy ako jej bývalý poslanec z jej koalície, do akej miery ste vy prevzali zodpovednosť za nezákonné odvolanie pána poslanca Muňka, ktorý bol šéfom Sociálnej poisťovne, ktorá bola taktiež verejno, alebo je taktiež verejnoprávna inštitúcia, ako je RTVS?

  Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážení kolegovia, kolegyne, dovolím si tiež reagovať tuná na predrečníka. Spomenul to a zvýraznil to slovné spojenie, a to nazvať zákonom hlúpym. Nepovedal to síce on, ale predchádzajúci rečník, na ktorého ako reagoval.

  Nepáčia sa mi tieto výrazy, ak poslanci Národnej rady hovoria touto rétorikou, nazvať zákonom hlúpym. Môže byť zlým alebo protiústavným. A vôbec sa mi nepáči už to, ak premiér tejto republiky, keď aj symbolicky, ale roztrhá iný zákon. Aký príklad dávajú poslanci, a možno aj vrátane aj premiéra, tomuto ľudu, občanom? Nepáči sa mi to.

  Navyše ďalšia vec, keď hovoríme o verejnoprávnej inštitúcii a voľbe riaditeľa, ak je verejnoprávnou a slúži verejnosti, teda nám všetkým, nielen opozičným alebo koaličným poslancom, aj voľba na tak dôležitý ako post, ako je riaditeľ verejnoprávnej inštitúcie, má prebehnúť, prebiehať verejným hlasovaním. Čo máme skrývať pred občanmi? Ak naozaj ide o dobrú vec, tak aby sme hlasovali verejne o tejto voľbe a nie v skrytosti. Nie je najmenší dôvod na to, aby táto voľba bola utajovaná.

  Ďakujem.

 • Jozef, páči sa mi, jak si tak trošku na začiatok poodhalil pravú tvár strany SMER a tá logika toho vysvetlenia alebo toho odhaľovania sa mi páčila, lebo naozaj, keď niekto hovorí, že zákon je zlý, tak mala tu byť nejaká iniciatíva zo strany predstaviteľov SMER-u ten zákon zmeniť. Ale za dvadsať mesiacov, odkedy zákon platí, ani ťuk. Nulová iniciatíva zmeniť zlý zákon, podľa názoru strany SMER, ale v prvý moment, kedy sa čo i len trošku mohli chytiť možnosti odvolať riaditeľku Zemkovú, tak tú využili. Aj keď to je podľa všetkého na hrane zákona a možno aj protiústavné, uvidíme, ale jednoducho žiadna iniciatíva zmeniť zákon, okamžitá iniciatíva vyhodiť súčasného riaditeľa a nahradiť si ho svojím politickým nominantom.

 • Ďakujem kolegom za reakcie.

  Pán poslanec Podmanický hovoril o radách a meniacich sa pravidlách hry počas. Počas samotnej hry. Pán poslanec, vy dobre viete, ako fungovali rady. Keď som sa ja s nimi stretol prvýkrát, tak vedel som, kto je v tej rade za akú politickú stranu. Navyše v týchto radách títo politickí nominanti rozhodovali o dôležitých otázkach inak ako tuná v pléne parlamentu mimo záujem médií a verejnosti, a myslím si, že to, zrovna tento moment, že sa o tak dôležitej funkcii, ako sú verejnoprávne médiá a ich riadenie, bavíme v parlamente, nie je na škodu veci. Vtedy ste aj sedeli vo výbore, takže viete, že na základe toho zákona sme mali dosť veľké právomoci vo výbore, aby sme do voľby mohli hovoriť.

  Pán predseda Jarjabek, hlasovali by ste za tento zákon znova? - znela otázka od vás. Ja som, ja by som hlasoval za to, aby nám zostali médiá verejnej služby. Povedal som to aj v rozprave. A keďže tu prišiel reálny návrh, ako médiá verejnej služby zachované môžu byť, a bol to jeden z reálnych pokusov na to, aby nevznikala ďalšia neoprávnená a obrovská strata, bolo to, ešte raz, 45 mil. eur kumulovanej straty, tak pravdepodobne v tej situácii bolo dobré hlasovať za zachovanie médií verejnej služby.

  No a alibizmus, ktorý spomína pán poslanec Martvoň, myslím si, že slová ako "zbaviť sa vedenia" a "prebrať za to zodpovednosť" aj v prípade pána Muňka nech preberie presne...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Teraz vystúpi v rozprave pán poslanec Číž. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte predsa len, hoci už odzneli v rozprave prostredníctvom faktických poznámok niektoré skutočnosti, ktoré vytvorili pandam k vystúpeniam, ktoré sme počuli predtým, napriek tomu predsa len odzneli dve politické vystúpenia pána váženého kolegu Chmela aj pána Matoviča k tejto situácii.

  Pre mňa, mne sa zdá dôležité, že treba ešte napriek tomu, že to je podľa môjho názoru jeden z momentov, ktorý je verejnosti dostatočne známy, pripomenúť tú situáciu, ktorá tu bola.

  Pán Matovič aj pán Chmel, boli ste súčasťou vlády, ktorá prišla do Národnej rady po získaní politickej moci v situácii, keď už boli zavedené mechanizmy kontroly verejnoprávnosti v oblasti televízie. Boli vytvorené rady. Tie rady sa tvorili, mali volebné obdobie dva, štyri, šesť rokov a zmyslom tohto celého bolo vytvoriť, aby sme odtlačili aktuálne politické tlaky a vytvorili v ochrane verejnoprávnosti nejakú logickú kontinuitu. Prišli ste sem a nemilosrdne a jedným šmahom ste celý tento vybudovaný systém zrušili pod zámienkou nevyhnutnosti okamžitého zlúčenia rozhlasu a televízie. Zlikvidovali ste rady, ktoré sa predtým kontinuálne vytvorili, a politicky bezohľadne ste si navolili svoju radu v pomere 100 % ku 10. Toto je vaša politická etika. Preto neviem, kde beriete tú odvahu, že pristupujete nepriamo pred verejnosť a vyprávate tu o nejakých atakoch SMER-u, neetickom konaní a podobne.

  Pripravili ste zákon, ktorý je tu k dispozícii a ktorý je podrobený vážnej kritike, a obávam sa, že mnohé veci uznávajú aj vaši kolegovia v opozícii. Ja si ale osobne myslím, že ten zákon mal aj niektoré pozitívne veci. A jednou z tých pozitívnych vecí, alebo jednou z mála pozitívnych vecí bol ten, že zvyšoval štandard ochrany, resp. kontroly zo strany verejnosti reprezentovanej radami, kontrolu hospodárenia. A zaviedol pre riaditeľa televízie pre ekonomické aktivity, ktoré presahujú istý rozsah finančných prostriedkov, povinnosť informovať radu. A aby rada mohla v spolupráci s riaditeľom v korektnej odbornej diskusii posúdiť rozsah povedzmeže investičných aktivít, alebo ktoré sa svojím charakterom investičným aktivitám podobajú. Túto podmienku zaviedla do zákona dokonca, že pokiaľ teda nesplní túto povinnosť riaditeľ televízie, je to dôvod na jeho odvolanie.

  Vážení kolegovia z OĽaNO, pokiaľ vás sledujem, obávam sa, že tie právne aspekty veci vám principiálne unikajú. My máme viacero spôsobov voľby funkcionárov. Pokiaľ uvádzame voľbu, ktorá je štandardná, ja tvrdím povedzmeže obyčajná, v takom prípade ten, ktorý volí daný orgán, ho zároveň môže odvolať bez ďalších podmienok. Proste aj z dôvodu, že vykonával zle prácu a inak. Potom ale právna teória konštruuje a aj náš ústavný systém zavádza ďalší inštitút tzv. kvalifikovaného dôvodu na výpoveď, kde v podstate za akože zlý výkon práce nemôžte odvolať toho predstaviteľa konkrétnej inštitúcie, pretože tam prevažuje hodnota verejnoprávnosti a odtlačenia čo možného, najväčšieho odtlačenia politických tlakov. A tieto kvalifikované výpovedné dôvody sú spravidla potom v zákone presne formulované. Je to spáchanie trestného činu, strata osobnej spôsobilosti a tak ďalej atď., ale nie je to zlý výkon práce.

  V tomto zákone vy ste teda dodali ešte jeden dôvod, ktorý bol práve ten, že riaditeľ televízie nesplní povinnosť pri takých alebo onakých ekonomických aktivitách, povinnosť informovať radu. Aká protizákonnosť? A prečo vám zrazu inštitút ochrany verejného záujmu pri nakladaní s verejnými prostriedkami vadí, vážení kolegovia aj z OĽaNO? Nerozumiem tomu.

  Ďalší problém, politický trošku vám to vykričím, možno sa to už ani nemá, už to spomenul kolega. Vážení kolegovia, bez mihnutia oka ste odvolali šéfa Sociálnej poisťovne, kde zákon predpokladá vyslovene iba kvalifikované dôvody. To znamená, ani nie a Národná rada nemala možnosť (potlesk), nemala možnosť posudzovať kvalitu práce, pretože sme ho zvolili na príslušné obdobie. Bezohľadne ste ho odvolali, nemilosrdne, bez čohokoľvek. A ešte k tomu celému, vážení kolegovia, tu a teraz máte k dispozícii nález Ústavného súdu, ktorý konštatuje protiústavnosť tohto kroku.

 • Ale napriek tomu v tejto situácii idete teraz politickými vyhláseniami. To, čo teraz robíme, je štandardná a normálna situácia, vytvárame minimálne prostredie pre to, aby do budúcnosti sme naozaj sa vrátili ku korektnej verejnoprávnosti, k tomu, aby sme naozaj v parlamente diskutovali o podmienkach, o formách a o možnostiach, aby sme zaviedli verejnoprávnu službu, ktorá má zmysel a ktorá plní svoje zásadné úlohy.

  Podľa môjho názoru ak niečo potrebujeme, tak potrebujeme práve diskusiu o hodnotách verejnoprávnosti. Čo to je? Na čo ju potrebujeme? Čo v politickej oblasti v sfére spravodajstva, čo v sfére kultúry, čo v sfére publicistiky, či v sfére iných potrieb našich občanov, ktorým jednoducho komerčné médiá nedajú. A tu sú otázky, o ktorých musíme diskutovať. A potom nepochybne aj mechanizmus voľby toho predstaviteľa, ktorý bude tieto úlohy plniť, bude v parlamente dôležitý.

  Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, tieto momenty som chcel pripomenúť.

 • S faktickými poznámkami páni poslanci Abrhan, pani poslankyňa Vášáryová, pán poslanec Hraško, Matovič, Kadúc a Krajcer. Končím možnosť sa prihlásiť. Pán poslanec Abrhan.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec Číž, dve poznámky a jedno oznámenie by som vám chcel zdeliť.

  Prvá poznámka k voľbe a zastúpení Rady RTVS. Prosím vás, veď strana SMER nedala návrh. My sme nemohli zvoliť. Ak vy v minulom volebnom období ste nepredložili návrh kandidátov do tejto rady, povedzte mi, ako sme mohli zvoliť vašich zástupcov? Podľa mňa to nie je možné. Ak by ste predložili takýto návrh, samozrejme, že by sme akceptovali návrh opozície.

  A teraz k novej voľbe. Chcem povedať, že v minulom volebnom období pri voľbe generálneho prokurátora ste argumentovali tým, že pán prezident postupuje správne, lebo pred vymenovaním musí počkať na rozhodnutie Ústavného súdu. Dnes sme takúto istú požiadavku vzniesli, aby ste počkali na rozhodnutie Ústavného súdu ohľadom zákonnosti odvolania pani generálnej riaditeľky, ale už to nepotrebujete. Čiže zjavne to nie sú právne dôvody, ale ide o to, koho je návrh. Ak je to váš návrh, tak netreba čakať na rozhodnutie Ústavného súdu, ak je to návrh bývalej koalície a terajšej opozície, tak, samozrejme, je treba čakať na rozhodnutie Ústavného súdu.

  Z tohto dôvodu, keďže nechceme legitimizovať tento váš postoj a nechceme legitimizovať nezákonné odvolanie pani generálnej riaditeľky, tak poslanecký klub Kresťanskodemokratického hnutia sa tejto voľby nezúčastní.

  Ďakujem pekne.

 • Pani poslankyňa Vášáryová.

 • Pán poslanec, vy hovoríte o tom, o kvalifikovaných dôvodoch. Prečo ste kvalifikovane neodvolali pána Nižňanského? Mali ste vtedy, boli ste podpredsedom parlamentu, prečo ste ho neodvolali, keď vyrábal obrovskú stratu vo verejnoprávnej televízii, a mali ste obsadené rady. Prečo ste dovolili, aby zostalo v televízii 47 mil. eur dlh? A to pri tom všetkom, že ste dostali ešte peniaze na tzv. zmluvu so štátom, ktorou ste vykrývali zle prijatý a zle odhlasovaný, nedobre vypočítaný tzv. zástrčkový zákon. Vy ste predsa za ten zákon hlasovali a museli ste vedieť, teda pri vašom morálnom rozhorčení, že ten zákon nebol dobre vypočítaný.

  Takže ja by som sa vás len spýtala, prečo takéto morálne rozhorčenie ste nepreukazovali, keď ste dosadili vy, strana SMER, strana SMER cez svojich nominantov v radách pána Hrehu, ktorý sa ukázal totálnym omylom, a pána Nižňanského, ktorý vyrobil stratu 47 mil.?

  Vážení páni, vy sa snažíte vyhnúť zodpovednosti, absolútnej zodpovednosti za vaše rozhodnutia. Klub SDKÚ - DS sa tejto voľby nezúčastní. Zodpovednosť za to, koho si zvolíte, si neste sami.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Číž, všetkým vládam vrátane tej vašej, to znamená, že Dzurindovej, Mečiarovej, prvej Ficovej so Slotom, s Mečiarom, potom Radičovej, všetkým vám tu vyhovujú stranícke nominácie. Má to veľmi prostý dôvod: vytvára sa tým priestor na korupčné správanie a klientelizmus. Kedy už s týmto, prosím vás, prestanete? Môžte začať, je tu na to priestor a myslím si, že bol by to veľmi dobrý a pozitívny krok k obrazu našej republiky.

  Kedy začneme o dôležitých veciach, o riadiacich funkciách schvaľovať odborníkov, nadstraníkov, prečo chcete všetko ovládať? Načo vám je toľko moci? Aby ste boli aj v ďalších voľbách zvolení? No robte také kroky, ktoré budú pre ľudí a tí ľudia vás budú preto voliť, nie preto, že ich budete ovládať. Prečo umožňujete - alebo to je jedno či vy, alebo tá predchádzajúca vláda - rozkrádanie? Pretože stranícke nominácie umožňujú rozkrádať tento štát. Ak niekto spraví sekeru vo verejnoprávnej inštitúcii, to znamená, že umožnili ste rozkrádanie. A to je jedno, či ste to boli vy, alebo to boli dzurindovci, ale iní. Toto treba zastaviť, tu si budujte pozitívny obraz u občanov. Nie straníckymi nomináciami.

  A toto je to isté. Stranícke nominácie do verejnoprávnych médií a to je jedno, akým spôsobom sa to udialo, či to bolo predtým za Dzurindu, či odvolali, alebo odvolali pána Muňka, to je jedno. Skončite už s tým, prosím vás, a začnime sa správať normálne, aby sme si vytvorili pozitívny obraz u našich občanov.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Číž, hovorili ste, že vlastne v minulosti boli vytvorené mechanizmy na kontrolu verejnoprávnosti aj takejto inštitúcie, teda ako príklad toho ste spomenuli vlastne predošlé rady, ktoré fungovali. Ale nehnevajte sa, či pred tými radami, keď sa generálny riaditeľ volil priamo v parlamente, alebo potom, keď generálneho riaditeľa volili rady, či teda rozhlasu, alebo teda televízie, stále to boli politické nominácie, lebo tých ľudí do tých rád zase volili politici. Čiže keď my iba si teraz tuto povieme, že odrazu už budeme demokratickí a už nebudeme robiť politické nominácie, ale my zvolíme ľudí do nejakej rady a tá bude voliť ľudí niekam, tak sa netvárme, že to nie je politická nominácia, aj tak to boli politické nominácie.

  Aj dnešná voľba bude znova politická nominácia, lebo zas sa to tu bude voliť. A nám ide naozaj o to, keď aj vám úprimne ide o zachovanie verejnoprávnosti takýchto médií, tak nájdeme mechanizmus a nechajme, dajme politici ruky preč od voľby členov nejakej rady alebo akéhokoľvek orgánu, ktorý by mal na starosti kontrolu hospodárenia, voľbu členov, voľbu generálneho riaditeľa, voľbu nejakého manažmentu, a dajme to naozaj odbornej verejnosti, kultúrnej obci, nech si zvolí táto kultúrna obec spomedzi seba človeka, ktorý by viedol takúto inštitúciu a zabezpečil pre všetky politické strany aj rovnaké nejaké konkurenčné prostredie.

  A ešte možno taká rečnícka otázka. Naozaj si myslíte, pán Číž, že pani Zemková bola taká hlúpa, že by úmyselne porušila zákon, keď vedela, že ak by v tejto veci neoznámenia nejakého ekonomického aktu, ktorý chystá, že by mohla byť odvolaná, že by to urobila? Že by úmyselne porušila zákon? Ja verím, že aj vy tuná niekde cítite, že je to sporné. To vaše odvolanie, že je sporné a že naozaj sa máme baviť o tom teda, že či bol porušený zákon, alebo nie.

 • Ďakujem. Pán poslanec Číž, ja vás ubezpečujem, že hnutie Obyčajných ľudí a nezávislých osobností si preverovalo zákonnosť spôsobu odvolávania pani Zemkovej. Zákon o RTVS jasne definuje spôsoby a podmienky odvolania, a ak sa nemýlim, tuto bolo tým dôvodom písmeno f). Tvrdili ste, že bol naplnený zákonný a kvalifikovaný dôvod, kvôli čomu ste ju odvolali.

  A ja vás naozaj prosím, aby ste nás nepoučovali, navyše keď je z rozpravy úplne zreteľné, že dvaja z vašich poslancov nepriamo aj priamo priznali, že dôvodom nie je toto písmeno f), ale nekompetentnosť. Pripomínam, že zákon o RTVS tento dôvod nepozná, a preto takáto voľba, pardon, takéto odvolanie bude neplatné a je neplatné. Myslím si, že Slovensko v tomto prípade príde o toľko peňazí, koľko mesiacov by mal poberať plat riaditeľ RTVS až do riadneho rozhodnutia súdu.

 • Ďakujem pekne. Pri všetkej úcte, kolegovia, prestaňte s tým pokrytectvom. Prestaňte s tým, že tu boli nejaké nezávislé, nepolitické rady plné nezávislých odborníkov.

  Pán kolega Jarjabek, teba kto vyslal do rady? Len chcem povedať, pána kolegu Jarjabka, pri všetkej úcte, no neposlala do rady asociácia záhradkárov alebo hvezdárov, poslalo ho tam HZDS. Pri všetkej úcte, kto rozhodoval o voľbe a výbere pánov Hrehu a Nižňanského? Veď to bola diskusia v rámci SMER-u. Veď si nezakrývajme oči, neoblbujme ľudí. A potom to vaši nominanti v rade jednoducho zrealizovali. Taká je skutočnosť.

  To je inak odpoveď aj Igorovi Matovičovi a jeho snoch o nejakých nezávislých odborníkoch, ktorých tiež jednoducho niekto musí niekde ustanoviť.

  Čiže prosím vás, buďme aspoň korektní a hovorme úprimne. O politizácii médií verejnej služby nerozhoduje spôsob voľby, pretože v parlamente boli zvolení Rybníček, Zemková, v rade vaši nominanti na vaše návrhy Hreha, Nižňanský. Porovnajte si kvalitu a výsledky hospodárenia len týchto štyroch.

  Viete, čo je podstatné? Podstatné je to, ako sa politici k médiám správajú a či ich politicky neznásilňujú, tak ako sa to dialo za vašej vlády, za našej vlády sa to jednoducho nedialo. Čiže porovnávate neporovnateľné. My na rozdiel od vás sme postupovali v súlade so zákonom. Vy s veľkou pravdepodobnosťou postupujete nezákonne.

  Nie ste ochotní ani počkať na rozhodnutie Ústavného súdu, to je dôvod, prečo nielen poslanecké kluby KDH a SDKÚ, ale ani ďalšie dva opozičné kluby sa na takomto hlasovaní a takejto politickej fraške nezúčastnia.

 • Pán poslanec, chcete reagovať?

 • Ďakujem pekne, skúsim v tom krátkom časovom období odpovedať na to podstatné.

  Pán kolega Abrhan, no, je asi logické, že nie je našou úlohou posudzovať postup prezidenta pri plnení svojich ústavných právomocí, takže tam totožnosť ani zďaleka nie je možné vidieť.

  Pani Vášáryová, trošku ma prekvapuje, teda veľmi nerád s vami vstupujem do konfrontácie z rôznych dôvodov, ale dosť že vám ušla taká drobná skutočnosť, že za nás volili rady a odvolávali riaditeľa verejnoprávnej televízie, takže ako podpredseda Národnej rady som ich asi pravdepodobne odvolať nemohol, to by vám nemalo ujsť, pani kolegyňa, po toľkých rokoch práce v kultúre.

  Vážený pán Matovič, sledujem ja vašu veľmi svojráznu, podľa mňa, predstavu o tom, že čo je závislý a nezávislý kandidát. Iste vám neuniká, že SMER dostal 43 % hlasov vo voľbách a úplne logicky naši voliči od nás čakajú, že vyberieme alebo budeme pôsobiť v rámci normálnych politických možností takých istých, ako máte vy, ale nesieme aj zodpovednosť voči verejnosti za to, že vyberieme šéfa, ktorý naozaj je schopný verejnosti garantovať verejnoprávnosť. A, samozrejme, je s tým spätá aj naša politická zodpovednosť. Čiže neviem teda, koho máme vybrať. Koho nám navrhne OĽaNO? Alebo poctivo a v neľahkom procese hľadáme najlepšie riešenia, lebo to chceme urobiť. Proste je to naša povinnosť. V danom prípade pravdepodobne diskusia o tom, ako zlepšiť ten mechanizmus, potrebuje iné dimenzie, ako vy zatiaľ navrhujete, lebo ja osobne sa v nich zatiaľ neorientujem.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Chcete, pán predseda výboru? Nie. Takže pani poslankyňa Laššáková.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, za poslanecký klub strany SMER - sociálna demokracia žiadam pred tajnou voľbou o 15-minútovú prestávku na poradu klubu. Ďakujem pekne.

 • Dámy a páni, o tom, či bude tajná, musíme ešte rozhodnúť hlasovaním. Takže ešte predtým, ako vyhlásim prestávku na poradu klubov pred hlasovaním, tak poprosím všetkých, aby zaujali svoje miesto, pretože musíme hlasovať o návrhu. Poprosím vás, ešte predtým, ako budem uvádzať hlasovanie o návrhu skupiny poslancov, ktorá žiada v súlade s § 39 ods. 8 zákona o rokovacom poriadku vykonať voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska tajne, ešte chcem, pani poslankyňa Vášáryová, môžem vás poprosiť, ja len chvíľočku. Vy ste dávali návrh, o ktorom som nedal hlasovať, ale domnievam sa, že ani nie je o ňom možné hlasovať, pretože verejná voľba je zo zákona. To znamená, vy ste žiadali hlasovať o tom, aby bola verejná. Najprv budeme hlasovať, lebo ona je zo zákona verejná, len je možnosť, tak ako to teraz ideme urobiť, požiadať o to, aby rozhodlo plénum na základe požiadavky aspoň 15 poslankýň a poslancov, aby sa vykonala tajne. Takže my ideme, nemôžem dať hlasovať o vašom procedurálnom návrhu.

  Takže budeme teraz hlasovať o návrhu vykonať voľbu tajne. Prezentujeme sa a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • 118 prítomných, 83 za, 33 proti, 2 sa zdržali.

  Návrh na to, aby voľba generálneho riaditeľa prebehla tajným spôsobom, sme schválili.

  Pán predseda Hrušovský, registroval som váš návrh, aby bola dlhšia tá prestávka pred hlasovaním?

 • Reakcia poslanca.

 • Koľko? 20 minút? Dobre, je 10.00 hod., takže 10.20 hod. vás poprosím, dobre, kolegyne, kolegovia. 10.20 hod., potom pristúpime k tajnej voľbe.

  Ešte vás chcem poprosiť, dámy a páni, členovia poslaneckého grémia, ak by sme sa počas tajnej voľby mohli stretnúť v malej zasadačke v trakte predsedu. Dobre? Takže poprosím aj overovateľov, aby umožnili členom grémia a vedeniu odvoliť ako prvým, aby sme potom mohli využiť čas. Dobre?

  A teraz vyhlasujem do 10.20 hod. prestávku na poradu klubov.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, po prestávke, ktorá mala umožniť klubom stretnúť sa ešte pred vykonaním tajnej voľby, pristúpime k samotnej tajnej voľbe generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska.

  Poprosím skrutátorov - overovateľov, aby zaujali svoje miesta vo volebnej miestnosti, aby odvolili ako prví. Takisto chcem požiadať členov grémia, aby...

  Pán poslanec Abrhan.

 • Pán predseda, chcem vás požiadať, chcel by som v súlade s rokovacím poriadkom informovať o stanovisku klubu Kresťanskodemokratického hnutia.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o stanovisku klubu Kresťanskodemokratického hnutia k voľbe, ktorú sa chystáte vykonať. Vzhľadom k tomu, že podľa nášho názoru odvolanie generálnej riaditeľky pani Zemkovej nebolo v súlade so zákonom, vzhľadom k tomu, že ste neumožnili ani rozhodnutie Ústavného súdu, či bola, alebo nebola odvolaná v súlade so zákonom, poslanci Kresťanskodemokratického hnutia sa tejto voľby nezúčastnia na protest proti tomu, akým spôsobom chcete ovládnuť verejnoprávne médiá. Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Gál, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Neviem, či pani poslankyne, páni poslanci si nesadnú, možno budem dlhší.

 • Smiech v sále.

 • Pán poslanec, máte dve minúty, takže...

 • Ďakujem, pán predseda, za upozornenie...

 • Smiech v sále.

 • Pre niekoho je to málo, pre niekoho veľa.

 • Dovoľte, aby som informoval ctené plénum o stanovisku klubu MOST - HÍD, nakoľko došlo k odvolaniu generálnej riaditeľky pani Zemkovej v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, považujeme túto voľbu za nezákonnú. Žiadali sme, aby sme počkali na rozhodnutie Ústavného súdu, ale nebolo nám vyhovené, preto poslanci za klub MOST - HÍD tejto nezákonnej voľby sa nezúčastnia. Ďakujem.

 • Pani poslankyňa Vášáryová.

 • Ďakujem za slovo. Osemdesiattri poslušných poslancov, to je veľká sila, ale aj veľká zodpovednosť. A my sme toho názoru, že tú zodpovednosť za tento krok, ktorý idete urobiť, si musíte sami niesť. Ja chápem, že mnohí tu medzi vami sedia, ktorí neprevezmú zodpovednosť ani za to, čo robili v HZDS, alebo v niektorých iných zoskupeniach, a majú to sebavedomie, ktoré im naozaj veľmi závidím. Ale toto, čo idete urobiť, je ďalším signálom, že váš valec ide.

  Ja dúfam, že aspoň niektorí z vás v tichu svojej, večer, v spálni si uvedomíte, čo ste urobili. Klub SDKÚ - DS sa tejto frašky vašej nezúčastní.

 • Dámy a páni, už som to povedal, celé toto, čo sa tu deje aj s vystúpeniami kolegov zo SMER-u, je jedno veľké pokrytectvo. Vytvára sa tu zdanie, že v minulosti akési nezávislé rady plné odborníkov, nezávisle a apoliticky volili generálnych riaditeľov. Nie je to pravda. Tí generálni riaditelia, pokiaľ hovorím o pánovi Hrehovi a Nižňanskom, čo je mimochodom skutočne manažérsky výkvet, boli tak či tak vyberaní v SMER-e. Aj kolega Jarjabek ako v minulosti predseda rady bol vyslaný vtedy HZDS do tohto orgánu. Čiže ataky na súčasné znenie zákona sú pokrytecké. Toto ale, čo sa deje, je jedna veľká politická fraška, pravdepodobne alebo s veľkou pravdepodobnosťou protizákonná.

  Aj z neoficiálnych rozhovorov s vami pri zachovaní istej miery súdnosti je zrejmé, že viacerí z vás s tým majú problém. S tým, na čom sa idú zúčastniť. Nehovoriac o tom, že mnohí z vás sú dotlačení do voľby kandidáta, s ktorým ani nie sú stotožnení.

  Dámy a páni, na takejto fraške sa poslanci SaS nezúčastnia.

  Ďakujem pekne.

 • Vážený pán predseda, dámy a páni, tak ako som vyjadril v rozprave, my za frašku považujeme odvolanie pani generálnej riaditeľky Zemkovej. Považujeme odvolanie, samotný proces, ktorý teda bol vo vašej réžii odvolávania generálnej riaditeľky Zemkovej, za nezákonný, avšak rozdeľujeme odvolávanie a novú voľbu.

  Novú voľbu považujeme za zákonnú, lebo všetkých jedenásť kandidátov splnilo všetky zákonné požiadavky, ktoré na nich zákon kládol, a z úcty k týmto jedenástim kandidátom, ktorí sa zúčastnili tejto voľby, sa zúčastníme tajnej voľby.

  Niektorí z nás možno budú voliť pána Miku, niektorí možno pána Rezníka a niektorí svoj protest vyjadria tým, že odovzdajú prázdny hlas. Ale zúčastníme sa, lebo ešte raz opakujem, z úcty voči jedenástim kandidátom, ktorí sa zúčastnili riadnej voľby, alebo snahy byť zvolení, odprezentovali svoje projekty, sa zúčastníme voľby. To ale nevyjadruje, tým nevyjadrujeme to, že súhlasíme s nezákonným spôsobom odvolania generálnej riaditeľky Zemkovej.

 • Ďakujem pekne. To boli postoje jednotlivých poslaneckých klubov po tom, ako sa stretli na porade pred hlasovaním.

  Poprosím teraz, aby sme vykonali tajnú voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska.

  (Akt tajného hlasovania.)

 • Pani poslankyne, páni poslanci, chcem sa opýtať, každý využil svoje právo voliť? Vidím, že je tomu tak. Vyhlasujem tajné hlasovanie za skončené a prosím overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie a vyhlasujem prestávku do 11.00 hodiny.

 • Prestávka. Spracúvanie výsledkov tajného hlasovania.

 • Po prestávke.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, poprosím teraz povereného overovateľa, aby oboznámil Národnú radu s výsledkami tajného hlasovania pri voľbe generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska.

  Pani poslankyňa Janíková, nech sa páči.

 • Vážení páni poslanci, pani poslankyne, dovoľte, aby som vás oboznámila o výsledkoch tajného hlasovania o návrhu na voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska, ktoré sa pred chvíľkou uskutočnilo.

  Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 95 hlasov(hlasovacích lístkov), teda na voľbe bolo prítomných 95 poslancov.

  Na tajné hlasovanie, po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Z 95 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 8 neplatných a 87 platných.

  Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že

  - za meno Ľubomír Belák hlasovalo za 0 poslancov, proti 62, zdržalo sa 25,

  - za kandidáta Marcela Děkanovského hlasovalo za 0 poslancov, proti 63, zdržalo sa 24,

  - za Štefana Dlogockého(správne "Dlugolinského") 0 poslancov za, proti 63, zdržalo sa 24,

  - za Mariána Herdela za 0 poslancov, proti 64, zdržalo sa 23,

  - za Pavla Jacka?, Jacza hlasoval za 1 poslanec, proti 61, zdržalo sa 25 poslancov,

  - za Václava Miku hlasovalo za 74 poslancov, proti 10, zdržali sa 3,

  - za Mariána Ostatníka za 0, proti 65, zdržalo sa 22 poslancov,

  - za Margitu Repkovú hlasovalo za 0 poslancov, proti 66, zdržalo sa 21,

  - za Jaroslava Rezníka hlasovali za 2 poslanci, proti 57, zdržalo sa 28,

  - za Iľju Ruppeldta hlasovali za 3 poslanci, proti 63, zdržalo sa 21,

  - za Jozefa Zimu hlasovalo za 0 poslancov, proti 67, zdržalo sa 20 poslancov.

  Na voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska zvolený Václav Mika.

 • Ďakujem pekne, pani overovateľka.

  Konštatujem, že - tak ako vyplynulo z tajnej voľby - novým riaditeľom, novým generálnym riaditeľom Rozhlasu a televízie Slovenska bude pán Václav Mika.

  Dámy a páni, vyhlasujem 5. schôdzu za skončenú.

  Poprosím technikov, aby sme sa vrátili do programu 4. schôdze.

  Vyhlasujem desaťminútovú prestávku. A o 11.20 hod. budeme pokračovať v prerušenom rokovaní programu 4. schôdze rokovaním o prerušenom bode a to je návrh vlády na skrátené legislatívne konanie.

 • Rokovanie 5. schôdze NR SR sa skončilo o 11.11 hodine.

 • Po skončení rokovania 5. schôdze NR SR pokračovalo rokovanie 4. schôdze NR SR.